Beste lezers

Commentaren

Transcriptie

Beste lezers
o !
f
in len
C ta
S
EE 22
in
ISSN 1830-6357
December 2010/9 NL
EESC info
HOOFDARTIKEL
Beste lezers,
Europees Economisch
en Sociaal Comité
Een brug tussen Europa en het maatschappelijk middenveld
Beste lezers,
Een jaar met tal van positieve gebeurtenissen loopt ten einde. Belangrijk was
niet in de laatste plaats het begin van de nieuwe mandaatperiode van het Comité
en de verkiezing van een nieuwe voorzitter en andere ambtsdragers. Staffan
Nilsson heeft voor zijn ambtstermijn als voorzitter een ambitieus programma
opgesteld en de leden van het Comité werken, ondersteund door de medewerkers van de diensten van het Comité, schouder aan schouder om dit te verwezenlijken. Europa kampt nog steeds met een zware economische en sociale
crisis. Een duurzamere, intelligente en participatieve economie is zonder enige
twijfel de beste garantie voor onze gemeenschappelijke toekomst. Het Europees
Economisch en Sociaal Comité komt een belangrijke rol toe om deze visie te
ondersteunen en gestalte te geven, doordat zijn leden en de organisaties die zij
vertegenwoordigen bij uitstek de stem van het maatschappelijk middenveld vertolken en door zijn netwerk van nationale sociaaleconomische raden en vergelijkbare instellingen. Willen wij de Europa 2020-strategie doen slagen, dan
zullen wij ervoor moeten zorgen dat alle betrokken partijen zich bewust worden
van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die zij hiervoor dragen. Dat wordt de
grootste uitdaging voor 2011. Met de jaarwisseling in zicht is het nu echter eerst
even tijd om uit te rusten en van de feestdagen te genieten in het gezelschap van
familie en vrienden. Alvast mijn beste wensen en tot ziens in het nieuwe jaar!
Deze versie van de EESC-info is voor mij
een speciale: het is namelijk de eerste waaraan ik meewerk als vicevoorzitter, belast
met communicatie. Ik zie uit naar de
komende tweeënhalf jaar en hoop het werk
van mijn voorgangers te kunnen voortzetten, namelijk: de dialoog met de burgers
aangaan, de boodschap van het maatschappelijk middenveld overbrengen aan de Europese instellingen en zijn stem laten horen. Met de
ervaring die ik door de jaren heen op communicatiegebied en als vakbondsvertegenwoordiger heb opgedaan, weet ik echter maar al te goed
dat communicatie steekhoudende argumenten nooit kan vervangen. De
inhoud is voor het EESC van het grootste belang en goede beleidsbijdragen vormen nog steeds de belangrijkste meerwaarde van het Comité.
Mijn mandaat zal deels gericht zijn op de uitvoering van het burgerinitiatief; samen met mijn collega’s van de groep Communicatie en de
nationale contactpunten in alle lidstaten wil ik dat initiatief handen en
voeten geven. Ik hoop dat u, lezer, zich bij ons aansluit en het nieuws
doorgeeft. Ik kijk uit naar deze dialoog.
Martin Westlake
Secretaris-generaal
Anna Maria Darmanin
Vicevoorzitter
VOOR IN UW AGENDA
16 december
Brussel: personeelsfeest
van het EESC
1 januari 2011
Estland voert de euro in
25 januari 2011, Brussel:
officiële start van de
culturele evenementen in
het kader van het Hongaars
voorzitterschap (reeks
concerten vanaf 26 januari)
met een receptie in Bozar
27 en 28 januari 2011
Brussel: seminar voor
persvoorlichters
IN DIT NUMMER
2
7
2011 is het Europees Jaar
van het vrijwilligerswerk
Ontbijtseminar
van Staffan Nilsson
in Stockholm
EESC maakt zich klaar
voor Hongaars voorzitterschap
Op 1 januari neemt Hongarije het roulerend voorzitterschap van de Raad van de
EU over. Na Spanje en België is Hongarije
het laatste land van het trio dat de agenda
van de Unie sinds begin 2010 vaststelt.
■
REX — De bijdrage van het maatschappelijk middenveld aan het oostelijk partnerschap,
■
ECO
Prioriteiten van Hongarije zijn onder
meer voortzetting van de besprekingen
met Kroatië en de westelijke Balkanlanden, uitbreiding van de Schengen-zone,
milieubescherming,
watermanagement
en behoud van de culturele diversiteit in
Europa. Ook zal Hongarije, dat een van de
grootste Europese Roma-gemeenschappen
binnen zijn grenzen heeft, aandacht schenken aan de belangrijke en momenteel zeer
actuele problematiek omtrent de achtergestelde positie van deze minderheid in
Europa. Verder zal de stimulering van de
door de crisis getroffen Europese economie hoog op de agenda blijven staan.
■
— 1. De rol en prioriteiten van
het cohesiebeleid binnen de EU
2020-strategie
Het EESC op zijn beurt streeft ernaar
de voorbereiding van het Hongaarse
voorzitterschap eind december af te ronden. Bij het ter perse gaan van dit artikel
had Hongarije al om de volgende adviezen gevraagd:
■
8
We „Moved it!”
■
■
■
■
SOC
■
— 1. Gezinsbeleid in het licht van de
vergrijzing: uitwisseling van goede
praktijkvoorbeelden tussen de lidstaten
■
NAT — De integratie van waterbeleid in
het beleid op andere relevante terreinen,
CCMI — De gevolgen van de financieel-economische crisis voor de verdeling van de beroepsbevolking over
de productiesectoren, met speciale
aandacht voor het mkb,
INT — Grensoverschrijdende kansen
voor consumenten in de interne markt,
— 2. Slimme strategieën voor
begrotingsconsolidatie
—
opsporing van groeistimulerende factoren in Europa.
Manieren om het arbeidspotentieel van de Europese economieën optimaal te benutten
in het licht van de dringend
noodzakelijke budgettaire hervormingen,
■
— 2. Maatregelen om de zelfredzaamheid en de maatschappelijke integratie van Roma in
Europa te bevorderen,
TEN — Een nabuurschapsbeleid om
de energievoorziening in de EU te
garanderen.
lingen van het voorzitterschap kracht bij
te zetten. De geplande activiteiten en programma’s omvatten een door de afdeling
INT georganiseerde openbare hoorzitting
of conferentie in Hongarije over de Single
Market Act om na te gaan hoe de internemarktbenadering kan worden verdiept;
evenementen in Hongarije in het kader
van de traditionele dag van de consument;
en diverse culturele activiteiten waaronder een tentoonstelling, muziekvoorstellingen en een Hongaarse avond tijdens
een van de zittingen in het eerste halfjaar
van 2011.
Daarnaast biedt het Hongaarse voorzitterschap de groepen en afdelingen van
het EESC de kans buiten Brussel bijeen te
komen en vertegenwoordigers van Hongaarse maatschappelijke organisaties en
de Hongaarse regering te ontmoeten. Tot
nu toe hebben de groep Werkgevers, de
afdeling NAT en het bureau van de groep
Diverse werkzaamheden aangekondigd
een van hun vergaderingen in Hongarije
te willen houden. Tevens zal in samenwerking met de Hongaarse SER een seminar over onderzoek en innovatie worden
georganiseerd.
Tot slot zijn plannen in de maak om
tijdens de januarizitting het functioneren
van het EESC uit te leggen aan een groep
Hongaarse journalisten. (eb)
●
De EESC-leden zullen niet alleen deze
adviezen opstellen, maar ook een reeks
evenementen organiseren om de doelstel-
www.eesc.europa.eu
1
Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011
Verder heeft vrijwilligerswerk ook
een positieve impact op de economie: het
helpt de reële behoeften en zorgen aanpakken waarmee moderne samenlevingen worden geconfronteerd op het gebied
van sociale samenhang, veranderingen
tussen generaties en het milieu.
Het EESC pleit al jaren voor meer steun
om vrijwilligerswerk in Europa uit te
bouwen. Ten behoeve van dat streven
kwam het Comité in 2006 als eerste
Europese instelling met het idee om een
specifiek Europees vrijwilligersjaar in te
voeren. Reden was dat vrijwilligers een
onschatbare bijdrage aan de samenleving leveren door de persoonlijke ontwikkeling van mensen te bevorderen,
solidariteit en wederzijds begrip te verhogen, verantwoordelijk en actief burgerschap te stimuleren en daarnaast een
gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid onder de burgers te creëren en
zulks op lokaal, regionaal, nationaal en
Europees niveau.
Maatschappelijke organisaties in de
lidstaten, overheden en EU-instellingen
zullen bij het vrijwilligersjaar worden
betrokken. Verder wijst EESC-voorzitter
Nilsson in zijn programma op het belang
van het jaar. Het jaar kent vier hoofddoelstellingen ten behoeve waarvan op
alle niveaus projecten zullen worden uitgevoerd.
In de eerste plaats zou het jaar moeten resulteren in een gunstiger klimaat
voor vrijwilligerswerk binnen de EU
en het promoten van dat werk als een
belangrijke factor voor burgerparticipatie en gezamenlijke activiteiten. Vooral
zal worden bezien hoe in de lidstaten
bestaande belemmeringen voor vrijwilligerswerk kunnen worden aangepakt.
In de tweede plaats zal worden gekeken hoe de kwaliteit van dat werk kan
worden verhoogd. Organisatoren zullen
worden aangemoedigd om met nieuwe
soorten
vrijwilligersactiviteiten
te
komen en netwerken, mobiliteit, samenwerking en synergie tussen organisaties
van het maatschappelijk middenveld en
andere sectoren te bevorderen.
In de derde plaats zal worden
gestreefd naar meer erkenning op Europees en nationaal niveau voor vrijwilligerswerk. Beleidsmakers, organisaties
van de civiele samenleving, openbare
instellingen, het formele en informele
onderwijs en werkgevers moeten volledig bewust zijn van de vaardigheden
die via vrijwilligerswerk worden ontwikkeld.
KORT NIEUWS
Ten slotte is het de bedoeling dat de
mensen meer bewust worden gemaakt
van de waarde van vrijwilligerswerk. Dat
werk zal moeten worden beschouwd als
een waardevolle vorm van samenwerking
tussen de burgers die nodig is om het
hoofd te bieden aan de collectieve zorgen
binnen de Unie over onder meer harmonieuze maatschappelijke ontwikkeling en
sociale cohesie.
Het Comité hoopt dat het jaar een
prikkel zal vormen voor verdere stappen
en maatregelen op Europees en nationaal
niveau die een reële impact op lange termijn zullen hebben. Versterking van de
thematische verbanden tussen het Europees Jaar van armoedebestrijding (2010),
het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk (2011) en het Europees Jaar van
actief ouder worden (2012) is een manier
om dit te bereiken. (ek)
●
NIEUWS VAN DE LEDEN
Newstalk WMB Award voor Jillian van Turnhout
EESC-lid Jillian van Turnhout (groep III — Diverse werkzaamheden, Ierland) ontving in september de Newstalk WMB Award voor de
sociale ondernemer van 2010. Dat is een onderscheiding van Women Mean Business (WMB), een Iers blad voor zakenvrouwen, die wordt
toegekend aan een vrouw die als „miskende held” door een onzelfzuchtige benadering van haar werk en leven een maatschappelijke
bijdrage heeft geleverd. Mevrouw Van Turnhout werd onderscheiden voor haar werk als directeur van de Children’s Rights Alliance.
Dat is een vereniging van meer dan 90 ngo’s die ijveren voor de rechten en behoeften van kinderen in Ierland door campagne te voeren
voor de integrale tenuitvoerlegging van de VN-Conventie betreffende de rechten van het kind. De vele lezers van het blad die mevrouw
Van Turnhout hadden voorgedragen, beschreven haar als iemand die streeft naar een substantiële langetermijnverandering van de Ierse
samenleving en die daaraan gedurende ongeveer de laatste tien jaar onvermoeibaar heeft gewerkt. Zij deed dat op evenwichtige wijze en
werkte hard om een consensus te bereiken tussen de verschillende stakeholders, schreef WMB. (eb)
●
Hoe bestrijden de Baltische
staten de crisis?
Twee jaar nadat de Baltische staten door
de crisis in een diepe recessie belandden
en de werkloosheid er tot grote hoogten
steeg, bogen het Europees Economisch en
Sociaal Comité en de Seimas, het Litouwse
parlement, zich tijdens een conferentie in
Vilnius over de sociale dimensie van deze
situatie en wisselden ze van gedachten
over de manier waarop Litouwen, Letland
en Estland de crisis te lijf gaan.
Voor de conferentie, die werd geopend
door de kersverse EESC-voorzitter
Staffan Nilsson en Česlovas Vytautas
Stankevičius, ondervoorzitter van de Seimas, verzamelden zich EESC-leden en
afgevaardigden van de regeringen van de
drie landen, de EU-instellingen, bedrijfsorganisaties, vakverenigingen en ngo’s.
Volgens Eurostat, het Europese Bureau
voor statistiek, kampen de drie Baltische
staten op Spanje na met de hoogste werkloosheid van de EU en steeg de werkloosheid er in 2009 ook sneller dan in enig
andere lidstaat. Ook de jeugdwerkloosheid is in Estland, Letland en Litouwen
een van de hoogste in de EU. Weliswaar
moet in deze tijden van crisis de hand op
de knip worden gehouden, maar de vrees
bestaat dat bezuinigingsmaatregelen consumenten en bedrijven zullen afschrikken, waardoor de werkloosheid verder zal
toenemen.
Dit was de derde conferentie in het
kader van het initiatief van het EESC met
betrekking tot de Oostzeeregio. (mb)
Milieucommunicatie
Nieuw EESC-lid Thierry Libaert (groep III — Diverse werkzaamheden, Frankrijk) was een van de organisatoren van een internationale
conferentie over milieucommunicatie die plaatsvond op 18 en 19 november te Brussel in het IHECS (Instituut voor hoger onderwijs in
sociale communicatie). Onder het motto „Communicating Green” discussieerden communicatiedeskundigen, academici, mensen uit het
bedrijfsleven en medewerkers van communicatiebureaus uit meer dan vijftig landen over de vraag hoe organisaties en ondernemingen
milieuthema’s adequater onder de aandacht van het grote publiek kunnen brengen. „Nu de milieubeweging op stoom komt, milieunormen steeds wijder verbreid worden en burgers zich almaar bewuster worden van milieuproblemen, moeten bedrijven milieucommunicatie tot onderdeel maken van hun ontwikkelingsstrategieën. Die opdracht roept echter een aantal vragen op”, aldus Libaert, zelf deskundige
bedrijfscommunicatie. (eb)
●
EESC bij het Europees
werkgelegenheidsforum
●
Krawczyk lid van Platform voor de luchtvaart
Vicevoorzitter van het EESC Jacek Krawczyk is benoemd tot lid van het Platform voor de luchtvaart, een 15-koppig, door de Europese
Commissie ingesteld orgaan dat adviseert over een duurzame toekomst voor de door de crisis getroffen luchtvaartsector. Krawczyk — zelf
voorzitter van de raad van toezicht van LOT Polish Airlines — zal in het platform samenwerken met vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, vakbonden en luchtverkeersleiders. Het Platform voor de luchtvaart wordt voorgezeten door vicevoorzitter
van de Europese Commissie Siim Kallas en komt twee keer per jaar bijeen om te spreken over de strategische uitdagingen waar de luchtvaartsector voor staat. (mb)
●
KORT NIEUWS
Seminar „Jonge ondernemers” — 2010
brengen tussen jonge Europese ondernemers en de belangrijkste partijen in de EU die
invloed hebben op het Europese ondernemingsklimaat. Tot de hoofdsprekers behoorden
afgevaardigden van de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie, grote Europese bedrijfsorganisaties en organisaties van jonge ondernemers.
Voor de jonge ondernemers was het een unieke gelegenheid om hun standpunten te
berde te brengen en meer te leren over de werking van de EU. Samen met de gastsprekers hebben zij ter afsluiting van het seminar een aantal praktische aanbevelingen voor
bedrijfsorganisaties en EU-instellingen geformuleerd, met vooral aandacht voor mogelijke maatregelen om het ondernemerschap in Europa te bevorderen. (mm)
De groep Werkgevers heeft op 11 en 12 november een interactief seminar voor jonge
ondernemers georganiseerd over ondernemerschapscultuur, beheer van ondersteunende diensten en de opleiding van ondernemers. Opzet was een dialoog op gang te
2
●
De ernst van de huidige economische
situatie — meer dan 23 miljoen werklozen
in Europa en een werkloosheidspercentage dat in veel landen net onder de 20 %
zweeft — was duidelijk voelbaar tijdens de
discussies en gesprekken op het Europees
werkgelegenheidsforum, dit jaar gehouden op 24 en 25 november.
Tijdens dit evenement kwam een aantal zaken aan bod die effect hebben op
werkgelegenheid: de arbeidsparticipatie
van de vergrijzende bevolking, de nieuwe
vaardigheden die voor nieuwe banen
zijn vereist, de bestrijding van armoede
en sociale uitsluiting, kennismigratie en
strategieën om werkgelegenheid voor de
jeugd te stimuleren.
Leila Kurki (groep Werknemers, Finland), voorzitter van de afdeling Werkgelegenheid, sociale zaken en burgerschap,
stond aan het hoofd van een zeskoppige
EESC-delegatie. Marian Krzaklewski
(groep Werknemers, Polen), lid van de
delegatie en rapporteur voor vele adviezen
van het EESC over de verschillende aspecten van werkgelegenheid, gaf een speech
over de manieren om oudere werknemers
terug aan het werk te krijgen. (mb)
●
EESC info — December 2010/9
o !
f
in len
C ta
S
EE 22
in
ISSN 1830-6357
December 2010/9 — Speciale editie (met poster) NL
EESC info
Europees Economisch
en Sociaal Comité
Een brug tussen Europa en het maatschappelijk middenveld
Beste lezers,
Als u me zou vragen waarom
w
ik
voorzitter wilde worden, zou mijn
antwoord simpel en eerlijk zijn: ik
geloof in wat ik doe, en in de missie
van het EESC. Ook ben ik een EUenthousiasteling omdat de EU mijns
inziens eerst en vooral tot doel heeft
zorg te dragen voor blijvende vrede
op ons continent.
Wat doet het bureau?
Ik geloof dat het EESC met al zijn werkzaamheden in de afgelopen
vijft ig jaar een sterk democratisch Europees bestuur heeft geïnstitutionaliseerd. Ons werk vindt zijn oorsprong in lokale gemeenschappen en
zorgt voor een echte dialoog met het nationale en Europese niveau. Ik
geloof ook in de toegevoegde waarde van ons Comité voor de politieke
wereld van de EU, door de brede belangenvertegenwoordiging en de
unieke manier waarop we tot een gezamenlijk standpunt trachten te
komen. Meer dan vijft ien jaar dat ik EESC-lid en voorzitter van groep
III ben, heb ik geleerd om via overleg en inspraak politieke compromissen te bereiken.
De politieke boodschap voor mijn mandaatperiode is „Samen
werken aan een duurzaam Europa”. Ik hoop dat alle leden en al het personeel zich dit motto eigen maken en dat we deze woorden de komende
tweeënhalf jaar en daarna kunnen omzetten in daden. Zowel nu als in
de komende jaren moet de EU strategische keuzes voor de lange termijn
maken en kiezen voor realistische, maar tegelijkertijd ook ambitieuze
beleidsoplossingen voor de economische en sociale problemen van
Europa. Daarom heb ik duurzaamheid en samenwerking met Europeanen tot speerpunten van mijn programma voor de eerstvolgende
tweeënhalf jaar gemaakt. Ik geloof dat de sleutel voor een betere toekomst van Europa uit een combinatie van factoren bestaat: enerzijds
duurzame groei voor het financieren van onze Europese sociale modellen en het promoten van onze belangen en waarden op het wereldtoneel
en anderzijds het herwinnen van het vertrouwen van de burgers in de
EU en hun regeringen.
Mijn visie op een hersteld en welvarend Europa brengt het creëren
van banen en groene economische groei door duurzaam ondernemerschap met zich mee. Om Europa weer terug op de rails te krijgen en
onze welvaart te bestendigen moeten er mijns inziens banen worden
gecreëerd en moet onze economische groei, door middel van duurzaam
ondernemerschap, „groen” worden. Ondernemingen moeten zich meer
richten op duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en concurrentievermogen moet hand in hand gaan met een volle sociale agenda.
Mijn visie op een duurzaam Europa bestaat er ook uit om doeltreffend
en met één stem te kunnen handelen op het wereldtoneel. Een duurzaam
Europa impliceert mijns inziens ook dat wij slagvaardig moeten kunnen
optreden en met één stem moeten kunnen spreken op het wereldtoneel.
Het EESC heeft samengewerkt met organisaties uit het maatschappelijk
middenveld in landen en regio’s buiten de EU en zal actief betrekkingen
met de rest van de wereld blijven onderhouden.
Het EESC kan de EU vooruit helpen. We moeten de rol van het
Comité in het besluitvormingsproces van de EU vergroten door zo goed
mogelijk gebruik te maken van de expertise en ervaring van onze leden
en bepaalde beleidsterreinen diepgaand te analyseren en een andere kijk
op het beleid te presenteren. Met dit doel voor ogen vraag ik de leden
om hun voortdurende inzet en samenwerking. We zijn vrijwillig lid van
het EESC en velen van ons vertegenwoordigen vrijwilligersorganisaties.
Tijdens mijn voorzitterschap zullen wij het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk luister bijzetten met belangrijke activiteiten.
Samenwerking staat hoog in mijn vaandel. Ik ben van plan nauw
samen te werken met mijn twee vicevoorzitters, Anna Maria Darmanin,
die de communicatieafdeling van het EESC onder haar hoede zal nemen,
en Jacek Krawczyk, die verantwoordelijk is het voor het budget, en met
alle afdelings- en groepsvoorzitters en al het personeel op alle niveaus.
Samen kunnen we Europa vooruit helpen.
Staffan Nilsson
Voorzitter van het EESC
EESC info — December 2010/9
De tweede dag van hun mandaatperiode
hebben de nieuwe EESC-leden hun vertegenwoordigers in het bureau gekozen.
Wat doet dit orgaan en wie zetelt erin?
Het bureau wordt gekozen voor
een periode van tweeënhalf jaar en telt
39 leden. Zevenentwintig leden vertegenwoordigen de lidstaten. Daarbij komen
voorts de voorzitters van de drie groepen
en de zes afdelingen, alsook de voorzitter
en de vicevoorzitters van het bureau. De
voorzitter (thans de heer Staffan Nilsson) en de twee vicevoorzitters (mevrouw
Anna Maria Darmanin en de heer Jacek
Krawczyk) worden beurtelings uit de
drie EESC-groepen gekozen. Als hun
mandaatperiode is afgelopen kunnen zij
dezelfde functie geen tweede maal uitoefenen. De voorzitter van het bureau vertegenwoordigt het EESC op externe vergaderingen en zit de EESC-zittingen voor;
de vicevoorzitters bieden hem algemene
ondersteuning en vervangen hem indien
nodig.
Het bureau is in eerste instantie verantwoordelijk voor de coördinatie en
organisatie van de verschillende EESCorganen en stelt de beleidsrichtsnoeren
voor hun werkzaamheden vast. Het vergadert vóór elke zitting en kan op verzoek
van tien leden nog extra vergaderingen
bijeenroepen. Het neemt zijn besluiten
met gewone meerderheid van stemmen
en doorgaans via een open stemming. De
dienst Bureauvergaderingen, die deel uitmaakt van de griffie, is verantwoordelijk
voor de organisatie en monitoring van
de vergaderingen van het EESC-bureau.
Hij bereidt de agenda’s en nota’s, alsook de samenvatting van de besluiten en
de notulen voor. Voorts zorgt hij voor
follow-updocumenten en maakt hij tweemaal per jaar een lijst van de belangrijkste
bureaubesluiten op.
●
Voorproefje van nieuw
informatiemateriaal!
Houdt u binnenkort een presentatie of toespraak over het Comité? Zoekt u ondersteunend materiaal om uw publiek te informeren over sleutelbegrippen en de werkwijze
van het Comité? Bijvoorbeeld een video,
brochure of PowerPoint-presentatie? Deze
bestaan al en zijn klaar voor gebruik! Ze
zijn levendig, smaakvol en gemakkelijk
in gebruik, en de PowerPoint-presentatie
wordt u aangeboden met een reeks begeleidende nota’s die u zo kunt gebruiken of naar
uw eigen smaak kunt aanvullen. Bespaar tijd:
u kunt de presentatie downloaden, openen
en gebruiken in de vorm waarin zij wordt
aangeboden, of u kunt dia’s toevoegen of
verwijderen, al naar gelang van uw publiek.
Voeg hier een snufje nieuwe video’s aan
toe („A day in the life of an EESC Member”,
„Portrait of Staffan Nilsson, President of the
EESC 2010-2013”) en een theelepel verse
publicaties („Werkprogramma en prioriteiten van de voorzitter 2010-2013”, „Shaping
Europe: Recent EESC Achievements”), goed
schudden en serveren maar!
Een heel eenvoudig recept. Probeer het
meteen!
Voor fijnproevers
U kunt de nieuwe PowerPoint-presentatie
vinden en uitproberen op de website van het
Comité, bij de rubriek „About the Committee”. De leden en het personeel kunnen deze
ook downloaden via het Intranet, onder het
kopje „Communication”. De video’s staan
bij de rubriek „Multimedia” op de website, en de brochures zijn te vinden onder
„Publications”. Neem ook eens een kijkje
bij het nieuwe assortiment: „De prioriteiten
van het Europees Economisch en Sociaal
Comité tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie”
en „EESC cultural activities”. (dl)
●
3
Nieuwe structuur van het
VOORZITTERSCHAP
Het voorzitterschap van het EESC bestaat uit een voorzitter en twee vicevoorzitters met een ambtstermijn van tweeënhalf jaar.
Voorzitter
Staffan Nilsson
(Groep III — Diverse werkzaamheden — Zweden)
Vicevoorzitter
Vicevoorzitter
Jacek Krawczyk
(Groep I — Werkgevers — Polen)
Voorzitter van de groep Begrotingszaken
Anna Maria Darmanin
(Groep II — Werknemers — Malta)
Voorzitter van de groep Communicatie
Het EESC is opgedeeld in drie groepen: Werkgevers, Werknemers en Diverse werkzaamheden.
Groep I — Werkgevers
Groep II — Werknemers
Voorzitter
Henri Malosse
Frankrijk
Vicevoorzitters van groep I
Dorthe Andersen (Denemarken)
Milena Angelova (Bulgarije)
Paulo Barros Vale (Portugal)
Anna Bredima (Griekenland)
Peter Clever (Duitsland)
Waltraud Klasnic (Oostenrijk)
Eve Päärendson (Estland)
Maurizio Reale (Italië)
José Isaías Rodríguez García-Caro (Spanje)
Cveto Stantič (Slovenië)
Groep III — Diverse werkzaamheden
Voorzitter
Georgios Dassis
Griekenland
Voorzitter
Luca Jahier
Italië
Vicevoorzitters van groep II
Andrzej Adamczyk (Polen)
Gabriele Bischoff (Duitsland)
Carmelo Cedrone (Italië)
Gérard Dantin (Frankrijk)
Daiva Kvedaraitė (Litouwen)
Victor Hugo Sequeira (Portugal)
Dana Štechová (Tsjechische Republiek)
Vicevoorzitters van groep III
Arno Metzler (Duitsland)
Maureen O’Neill (Verenigd Koninkrijk)
Jillian van Turnhout (Ierland)
BUREAU
Groep I
Groep II
Groep III
Het bureau regelt de interne organisatie en werkwijze van
het Comité. Het bestaat uit 39 leden, waaronder de voorzitter
en beide vicevoorzitters. Het bureau kan op bepaalde
gebieden worden bijgestaan door ad-hocgroepen.
Jacek Krawczyk (Polen)
Henri Malosse (Frankrijk)
Milena Angelova (Bulgarije)
Stéphane Buffetaut (Frankrijk)
Bryan Cassidy (Verenigd Koninkrijk)
Göke Frerichs (Duitsland)
Johannes Kleemann (Oostenrijk)
Mihai Manoliu (Roemenië)
Gintaras Morkis (Liouwen)
José Isaías Rodríguez García-Caro (Spanje)
Cveto Stantič (Slovenië)
Gundars Strautmanis (Letland)
Christian Zeyen (Luxemburg)
Anna Maria Darmanin (Malta)
Leila Kurki (Finland)
Sandy Boyle (Verenigd Koninkrijk)
Georgios Dassis (Griekenland)
Wolfgang Greif (Oostenrijk)
Peder Munch Hansen (Denemarken)
Minel Ivaşcu (Roemenië)
Dimitris Kittenis (Cyprus)
An Le Nouail Marlière (Frankrijk)
Zdeněk Málek (Tsjechië)
Martin Siecker (Nederland)
Hans-Joachim Wilms (Duitsland)
José María Zufiaur Narvaiza (Spanje)
Staffan Nilsson (Zweden)
Etele Barath (Hongarije)
Mario Campli (Italië)
Jean-François Hoffelt (België)
Luca Jahier (Italië)
Meelis Joost (Estland)
Marzena Mendza Drozd (Polen)
Arno Metzler (Duitsland)
Jorge Pegado Liz (Portugal)
Cristian Pîrvulescu (Roemenië)
Michael Smyth (Verenigd
Koninkrijk)
Juraj Stern (Slowakije)
Jillian van Turnhout (Ierland)
VOLTALLIGE VERGADERING
De adviezen van de gespecialiseerde afdelingen worden door de voltallige vergadering met een gewone meerderheid van stemmen
goedgekeurd en toegezonden aan de Raad, de Commissie en het Europees Parlement. Het Comité telt 344 leden.
www.eesc.
EESC voor 2010-2012
Secretaris-generaal
Martin Westlake
Het Comité telt 6 afdelingen. Daarnaast zijn er de adviescommissie industriële reconversie (CCMI), de waarnemingspost interne markt (WIM),
de waarnemingspost duurzame ontwikkeling (WDO) en de waarnemingspost voor de arbeidsmarkt (WAM).
Afdeling Vervoer, energie, infrastructuur,
informatiemaatschappij (TEN)
Voorzitter
Stéphane Buffetaut
Groep I
Werkgevers
Frankrijk
Afdeling Landbouw, plattelandsontwikkeling,
milieu (NAT)
Voorzitter
Mario Campli
Groep III
Diverse werkzaamheden
Italië
Waarnemingspost duurzame ontwikkeling (WDO)
Voorzitter
Hans-Joachim Wilms
Groep II
Werknemers
Duitsland
Afdeling Externe betrekkingen (REX)
Voorzitter
Sandy Boyle
Groep II
Werknemers
Verenigd Koninkrijk
Afdeling Interne markt, productie en consumptie (INT)
Voorzitter
Bryan Cassidy
Groep I
Werkgevers
Verenigd Koninkrijk
Waarnemingspost voor de interne markt (WIM)
Afdeling Economische en Monetaire Unie,
economische en sociale samenhang (ECO)
Voorzitter
Michael Smyth
Groep III
Diverse werkzaamheden
Verenigd Koninkrijk
Afdeling Werkgelegenheid, sociale zaken,
burgerschap (SOC)
Voorzittere
Leila Kurki
Groep II
Werknemers
Finland
Waarnemingspost arbeidsmarkt (WAM)
Voorzitter
Edgardo Maria Iozia
Groep II
Werknemers
Italië
Voorzitter
Krzysztof Pater
Groep III
Diverse werkzaamheden
Polen
Laure Batut
Groep II
Werknemers
Frankrijk
Bernardo Hernández Bataller
Groep III
Diverse werkzaamheden
Spanje
Adviescommissie industriële reconversie (CCMI)
Voorzitter
Jorge Pedago Liz
Groep III
Diverse werkzaamheden
Portugal
QUAESTOREN
.europa.eu
Antonello Pezzini
Groep I
Werkgevers
Italië
De nieuwe EESC-voorzitter: een man van dialoog, een pleitbezorger van duurzame groei
Ik ben geboren in Skövde in het zuiden van Zweden. Van 1966 tot 1968 heb
ik Scandinavische taal- en letterkunde gestudeerd in Göteborg, waar ik ook
een actieve rol heb gespeeld in de studentenbeweging en een vooraanstaande
positie heb bekleed in de Zweedse studentenbond. Van 1972 tot 1974 heb ik
mijn studie voortgezet aan de Academie voor sociale studies en bestuurskunde.
Dit was de tijd — we schrijven de jaren zeventig van de vorige eeuw — dat
iedereen „groener” wilde gaan leven. Zelf vulde ik dit in door boer te worden. In mijn familie zijn vanouds velen actief geweest in de landbouw, dus
misschien had mijn keuze ook te maken met deze persoonlijke achtergrond.
In het begin pachtten we een boerenbedrijf, maar in 1976 kon ik dankzij een lening een eigen bedrijf kopen en besloot ik me toe te leggen op de
melkveehouderij. De gekochte boerderij was nogal verouderd, zodat we die
eerst moesten opknappen voordat we enkele melkkoeien konden kopen. Nu
hebben we een modern landbouwbedrijf met 30 stuks vee, 60 ha bouwgrond
en 45 ha bos. Elke keer als ik er terugkom, ga ik weer met plezier aan het werk
op de boerderij. Verder breng ik er ook graag gewoon de tijd door met mijn
kinderen en kleinkinderen.
In 1980 ben ik gevraagd om op lokaal en regionaal niveau leiding te geven
aan de Zweedse Boerenbond, wat ik tot 2000 heb gedaan. Na het verdwijnen
van het IJzeren Gordijn ben ik ook bestuurslid geworden van het Zweedse
centrum voor samenwerking, dat zich in de eerste plaats bezighoudt met
hulp aan ontwikkelingslanden, maar toentertijd ook bijstand verleende aan
de Baltische landen.
Verder zit ik al lange tijd in het bestuur van „Studieförbundet Vuxenskolan” (SV), een vereniging die streeft naar het bevorderen van volwasseneneducatie, algemene vorming en cultuur. De inspiratiebron van SV is folkbild-
Staffan Nilsson
Vormgeven
en beïnvloeden
ning, een eeuwenoud traditioneel Zweeds concept, waarbij wordt gestreefd
naar onderwijs aan de leden van allerlei organisaties en het grote publiek in
het algemeen.
In 1995, toen Zweden toetrad tot de EU, ben ik gevraagd om lid te worden van het EESC. Zonder dat ik nou veel afwist van het Comité, arriveerde
ik op 27 januari van dat jaar in Brussel om aan de slag te gaan in de groep
Diverse werkzaamheden. Allengs ben ik vertrouwd geraakt met de finesses
van het EU-beleid en ben ik me steeds meer gaan thuis voelen in deze wereld.
Van 1998 tot 2004 ben ik vicevoorzitter van de groep Diverse werkzaamheden geweest, waarna ik tot aan het eind van de afgelopen mandaatperiode
heb gefungeerd als voorzitter van de groep. Ik heb me sinds 1995 binnen
het Comité voornamelijk beziggehouden met de beleidsterreinen landbouw,
duurzame ontwikkeling, internationale samenwerking, energie en vervoer.
De laatste tijd ben ik nauw betrokken geweest bij het hervormingsproces binnen de EU, vooral in mijn hoedanigheid als voorzitter van de waarnemingspost voor de Lissabon-strategie, die inmiddels is omgedoopt tot
„Stuurgroep voor de Europa 2020-strategie”. Deze groep heeft bijgedragen
tot de coördinatie van de werkzaamheden op het gebied van „Europa 2020”
en tot verbetering van de samenwerking met de nationale SER’s. Ik heb mij
binnen het Comité altijd met het grootste genoegen ingezet voor de internationale samenwerking en ben dan ook actief geweest in samenwerkingsstructuren als het Gemengd Raadgevend Comité EU/Turkije, Euromed en
het rondetafeloverleg EU-China.
Als nieuwe voorzitter van het EESC zal ik proberen de waardevolle bijdrage die het Comité kan leveren, meer voor het voetlicht te brengen, en
ernaar streven onze adviezen in ruimere kring bekendheid te geven en gepubliceerd te krijgen.
De begroting
in goede banen leiden
inspanningen van het EESC mij veel voldoening gaf.
Zelfingenomenheid is een houding
die mij sinds mijn jeugd stoort. Als
burger heb ik altijd mijn steentje willen
bijdragen aan het vormgeven en beïnvloeden van beleid in plaats van een passieve houding aan te nemen. Het Comité
is een van de plaatsen waar ik echt het
gevoel heb dat ik mij kan inzetten voor
publieke zaken.
Als lid van het EESC geloof ik oprecht
in onze plicht om de communicatie met
het publiek te intensiveren en de kansen
te benutten die het nieuwe burgerinitiatief ons en de participatiedemocratie
biedt.
Jongeren hebben de toekomst. Ik wil
mij op hen concentreren en hen op zo’n
manier aanspreken dat ze begrijpen dat
Europa van hen is, en dat het Europese
project over hen gaat, over hun heden en
over hun toekomst. Ik wil een bottomupbenadering en vruchtbare contacten
met onze jeugd. Communicatie is daartoe de sleutel. We kunnen nog zo briljant
beleid bedenken, maar als we dat niet
afdoende communiceren, wie merkt het
dan op?
Anna Maria Darmanin
Als geboren en getogen Maltese studeerde ik communicatiewetenschappen
aan de universiteit van Malta, een studie
waar ik nog steeds veel plezier aan beleef.
Tijdens mijn studie raakte ik betrokken
bij het maatschappelijk middenveld. Ik
besteedde mijn meeste vrije tijd (en meer
dan dat) aan de studentenunie, waar ik
actie voerde voor een aantal studentgerelateerde en nationale thema’s. In mijn
laatste jaar werd ik voorzitter van de
studentenunie. Toen ik mijn eerste fulltimebaan kreeg, begon ik met een masterstudie in deeltijd: Human Resources
Development.
6
In mei 2004, toen Malta toetrad tot de
EU, werd ik lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité voor mijn vakbond, de Unie Ħaddiema Magħqudin, en
het Maltees vakverbond. Daarvoor ben
ik op Malta actief geweest in verschillende sectoren.
Bij het Comité was ik de afgelopen
twee jaar, van oktober 2008 tot september 2010, vicevoorzitter van de groep
Werknemers. Ik was rapporteur voor
een aantal adviezen en genoot van mijn
rol als vicevoorzitter, aangezien het besef
dat ik een grote bijdrage leverde aan de
Als Maltese is het heel natuurlijk dat
ik in mijn vrije tijd graag van alles doe
dat met de zee te maken heeft, of dat
nu duiken, zeilen of zwemmen is. Mijn
levensmotto is om er het beste van te
maken en te genieten van wat je doet.
●
Jacek Krawczyk
Ik ben in de eerste plaats de gelukkige
vader van drie kinderen in de leeftijd van
13, 9 en 2 ½. Mijn gezin woont in Warschau.
Momenteel ben ik de vicevoorzitter
van „Lewiatan”, het Poolse verbond van
particuliere ondernemers, die de particuliere sector in Polen vertegenwoordigt.
Iets over mijn studie en beroepsleven.
Ik heb mijn rechtendiploma behaald aan
de universiteit van Warschau in 1989.
Later studeerde ik aan de hogere managementschool HEC in Parijs en aan het
Insead in Fontainebleau. Ik heb een aantal
opleidingen in de VS, Japan en Frankrijk
doorlopen en ik had de eer om tot één
van de Eisenhower Fellows benoemd te
worden.
Toen Polen in 2004 toetrad tot de EU,
werd ik lid van de werkgeversgroep van
het EESC. De afgelopen vier jaar heb ik
de werkgevers vertegenwoordigd als lid
van de groep begrotingszaken. Mijn voorliefde voor de luchtvaart heeft ertoe geleid
dat ik een aantal EESC-adviezen over de
Europese luchtvaart heb opgesteld.
Eind jaren tachtig ben ik begonnen
met mijn werkzame bestaan. Jarenlang
ben ik bestuurslid of algemeen directeur
geweest van een aantal banken en bedrijven, waarvan er velen op de beurs van
Warschau genoteerd waren. Sinds 2002
heb ik gewerkt als voorzitter van een aantal toezichthoudende raden in sectoren
als de IT, transport, verzekering en de
luchtvaart.
In 1991 kreeg ik een functie in de
tweede „Solidariteits”-regering als staatssecretaris voor het Ministerie van Industrie en Handel.
De komende tweeënhalf jaar zou ik
de transparantie in het begrotings- en
financiële beheer van het EESC graag
verder willen verbeteren. Ik hoop dat we
er ook in zullen slagen om het imago van
het EESC te midden van de andere EUinstellingen te verbeteren.
In mijn vrije tijd ben ik in de eerste
plaats een gepassioneerd piloot; ik hou
van vliegen en paragliding, maar ook van
zeilen en motorrijden. Andere hobby’s
zijn kunst en lezen.
●
EESC info — December 2010/9 — Speciale editie (met poster)
KORT NIEUWS
Cultuur in de metaalnijverheid
Op 26 oktober jl. hield het
Comité een hoorzitting in het
Duitse Essen over hoe in een
aantal Europese regio’s en
steden de overstap is gemaakt
Kolenmijn en industriecomplex Zeche Zollverein
van de zware industrie naar
(werelderfgoed)
een creatieve industrie. De
locatie voor de hoorzitting was erg toepasselijk: het Roergebied
is één van de succesverhalen als het gaat om de transformatie van
bastions voor de zware industrie in toevluchtsoorden voor cultuur. De sprekers maakten duidelijk dat er nog een aantal andere
gebieden zijn waar dit gebeurt, zoals Lodz in Polen, Birmingham in de UK, Nord-Pas-de-Calais in Frankrijk, en Valencia in
Spanje. Ook daar is de creatieve en culturele nijverheid een bron
geworden voor een hernieuwd dynamisme dat bijdraagt tot de
diversifiëring van de economie en dat het sociale weefsel nieuw
leven inblaast. De hoorzitting toonde aan dat zware industrie en
culturele activiteiten geen gescheiden werelden zijn en dat regio’s
die zwaar afhankelijk zijn van de zware industrie wel degelijk
ruimte kunnen bieden aan cultuur. De ervaring heeft uitgewezen dat de creatieve en culturele industrie niet alleen proeftuinen kunnen zijn voor artistieke ontwikkeling, maar ook voor
management- en technische innovatie. Ze kunnen leiden tot een
hele reeks afgeleide producten die andere sectoren ten goede kunnen komen, met inbegrip van de zware industrie. (eb)
Ontbijtseminar
met Staffan Nilsson
in Stockholm
De nieuwe voorzitter van het EESC, Staffan Nilsson, stond in het middelpunt van
de belangstelling tijdens een ontbijtseminar
op 25 oktober dat door de vertegenwoordiging van de Commissie in Stockholm was
georganiseerd. Het hoofd van de vertegenwoordiging, Pierre Schellekens, opende het
seminar met een korte inleiding, waarin hij
de heer Nilsson voorstelde en hem de „op
één na hoogst geplaatste Zweed” binnen de
EU-instellingen noemde.
●
Euro-mediterrane top in Rome
De oprichting van een vergadering van sociaaleconomische raden en
aanverwante instellingen van de Unie voor het Middellandse-Zeegebied was het hoofdpunt op de agenda van de bijeenkomst midden
november in Rome van meer dan 150 vertegenwoordigers van sociaaleconomische raden en maatschappelijke organisaties uit de EU
en partnerlanden in het Middellandse-Zeegebied. Vooraanstaande
gastsprekers waren o.m. de voorzitter van het Europees Economisch
en Sociaal Comité, de voorzitter van de nationale raad voor economie en werkgelegenheid van Italië, en vertegenwoordigers van het
covoorzitterschap van de Unie voor het Middellandse-Zeegebied, de
parlementaire vergadering van Euromed, de Euro-mediterrane vergadering van regionale en lokale overheden en Italiaanse overheden.
De deelnemers aan de top, die werd georganiseerd door het Italiaanse adviesorgaan, de nationale raad voor economie en werkgelegenheid en het EESC, bogen zich over cruciale vraagstukken als
fatsoenlijk werk en duurzame ontwikkeling, beroepsleiding als hefboom voor concurrentievermogen en werkgelegenheid, het werken
aan een rechtvaardiger samenleving in het Middellandse-Zeegebied
en ten slotte het landbouwbeleid. (lw)
●
Legale migratie
Op 26 november organiseerde het Europees Economisch en Sociaal Comité, samen met het Belgische voorzitterschap van de EU,
een belangrijke conferentie over legale migratie. Tijdens deze conferentie, die werd geopend door voorzitter Staffan Nilsson, werd,
als stof voor discussie, een verkennend advies gepresenteerd dat
op verzoek van het Belgische voorzitterschap was opgesteld.
De toehoorders kwamen meer te weten over de achtergrond van voorzitter Nilsson
als melkveehouder en over het werk dat hij de afgelopen vijftien jaar voor het EESC heeft
gedaan. Nilsson ging in op de structuur en de belangrijkste taken van het Comité en de
rol van het Comité in het besluitvormingsproces. Ook sprak de voorzitter over burgerparticipatie, onderwijs, actief ouder worden (waarbij hij zichzelf als voorbeeld noemde),
armoede en landbouw. Hij zei dat het belangrijk is dat de burgers in de lidstaten in een
zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij het proces van voorstel tot richtlijn, en
dat het EESC daarbij een belangrijke rol toekomt. Op de vraag of hij voor het EESC een
toekomstige rol als cowetgever zag weggelegd, verklaarde Nilsson dat dit onwaarschijnlijk is, aangezien de leden van het Comité niet rechtstreeks worden gekozen. Bovendien
is met het Verdrag van Lissabon het aantal terreinen waarop het Comité geraadpleegd
moet worden, al uitgebreid met sport, de Europese onderzoeksruimte en energiebeleid.
kijken naar de oplossingen die migratie eventueel kan bieden voor
de demografische problemen veroorzaakt door een vergrijzende
Europese bevolking. Ook de politieke dimensie van migratie en
de verschillende opties (tijdelijke, permanente of circulaire migratie) kwamen aan bod. Tot slot bogen de deelnemers zich ook nog
over de externe dimensie van migratie en de wijze waarop een echt
partnerschap met derde landen kan worden ontwikkeld. (pb)
Na het seminar werd Nilsson geïnterviewd door een journalist van het Zweedse dagblad Dagens Nyheter, dat vervolgens een artikel met de kop „Zweedse melkveehouder
wordt nieuw EU-zwaargewicht” publiceerde. Tijdens het interview wees Nilsson op het
feit dat hij als voorzitter niet de taak heeft om de naam op ieders lippen te worden, maar
om als coördinator en bemiddelaar van de 344 leden van het EESC op te treden, zodat
het EESC de Commissie kan voorzien van solide en nuttige adviezen. (ad)
●
●
Het doel van deze conferentie was om niet alleen de economische dimensie van het migratiebeleid te bespreken maar ook te
Tweede seminar over de „Small Business Act”
Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft begin december,
precies twee jaar na de goedkeuring van de „Small Business Act”
(SBA) door de lidstaten, een seminar gehouden om de meerwaarde
van dit EU-initiatief voor ondernemers en het mkb te toetsen.
Tijdens de evaluatie vorig jaar werd duidelijk dat de maatregelen
van de Europese Unie, bedoeld om „think small first” te bevorderen,
geen einde hebben kunnen maken aan alle belemmeringen die de
groei van het mkb, het hart van de Europese creativiteit, fnuiken.
Nogal wat Europese ondernemers lijken bovendien te twijfelen aan
hun capaciteiten of niet te weten hoe de EU hen op weg kan helpen
bij het opstarten van een bedrijfsactiviteit.
De deelnemers aan het seminar noemden steun voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) alom essentieel om de financiële crisis
te overwinnen. Een sterk en gezond mkb kan bovendien helpen om
sociale en milieuproblemen het hoofd te bieden.
Centrale vragen tijdens het seminar, georganiseerd door de groep
Werkgevers van het EESC in samenwerking met Businesseurope,
Eurochambres en Ueapme, waren dan ook hoe de markttoegang voor
het mkb kan worden vergemakkelijkt en hoe beter kan worden ingespeeld op de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen en
welke accenten de verdere uitwerking van de SBA dient te krijgen.
De door de Raad in december 2008 goedgekeurde „Small Business Act”
is van toepassing op alle zelfstandige ondernemingen met minder dan
250 werknemers, dus op 99 % van de bedrijven in Europa. Centraal staan
tien basisbeginselen ter verbetering van de algehele beleidsaanpak op nationaal en EU-niveau ten aanzien van het ondernemerschap. (eb)
●
DE ZITTING IN EEN NOTENDOP
Financiële participatie van werknemers
opnieuw in beeld
Een pragmatischere aanpak van de
klimaatonderhandelingen van de VN
Met een onlangs uitgebracht advies wil het Europees Economisch en
Sociaal Comité de discussie over de financiële participatie van werknemers op Europees niveau weer aanzwengelen om de aandacht voor
dit thema te vergroten en de sociale partners aan te sporen zich in de
problematiek te verdiepen. Financiële participatie biedt werknemers de
kans een aandeel te verwerven in het eigendom van het bedrijf waarvoor zij werken. Dit kan door middel van aandelen, opties of participatie in de stijgende waarde van het bedrijf door winstdeling.
Zoals in het tijdens de oktoberzitting goedgekeurde advies over „Het
internationale klimaatbeleid na Kopenhagen” wordt opgemerkt,
bestaat er na de teleurstelling die in brede kring naar aanleiding van de
top van Kopenhagen heerst behoefte aan een meer realistische en pragmatische aanpak om de onderhandelingen nieuw leven in te blazen.
Tijdens de discussie over het advies „Financiële participatie van
werknemers in Europa” van rapporteur Alexander Graf von Schwerin
(groep Werknemers, Duitsland), dat financiële participatie van werknemers „verder gaat dan de gebruikelijke loonstrategie en nauwe samenwerking tussen werkgevers en werknemers vergt”. Graf von Schwerin
was verheugd omdat het EESC onlangs in zijn advies een consensus
heeft weten te bereiken, ondanks de zeer controversiële aard van de
problematiek en de „twijfels en reserves” die vele landen nog koesteren.
Financiële participatie heeft verschillende doelen. Zo kunnen bedrijven, vooral het mkb, hun concurrentievermogen verbeteren doordat
werknemers zich meer met hun bedrijf gaan identificeren en zich meer
daarbij betrokken gaan voelen, in zowel goede als slechte tijden. Dit
komt de productiviteit ten goede en vergemakkelijkt de bedrijfsvoering.
Daarnaast stijgt de regionale koopkracht en wordt het gemakkelijker
gespecialiseerde werknemers aan te trekken.
Rapporteur Stéphane Buffetaut (groep Werkgevers, Frankrijk)
benadrukte dat het akkoord van Kopenhagen ondanks alle tekortkomingen enige vooruitgang behelst op het gebied van technologieoverdracht, financiering en bebossing, waarop we in de toekomst moeten
voortbouwen. Kleine maar concrete stappen voorwaarts in specifieke
sectoren zijn beter dan verlamd te zijn door het streven naar een alomvattend akkoord.
Ook wordt er in het advies op gewezen dat Europa niet achterop
mag raken in de race om toekomstige CO2-arme technologieën. Weliswaar bleken China en de VS niet klaar om een ambitieus akkoord te
bereiken over de reductie van koolstof, maar wel zijn die landen fors in
de groene economie aan het investeren. Europa moet dringend meer
doen aan O&O wanneer het haar sterke positie in ecotechnologie wil
behouden en wil vermijden afhankelijk te worden van de knowhow en
technologie van andere landen. Emissieverlaging tegen 2020 in de EU
van 30 in plaats van slechts 20 % zou een prikkel kunnen zijn, maar
is op zich nog onvoldoende voor de technologische sprong die nodig
is om in de kopgroep te blijven waar het koolstofarme technologie
betreft. (rk)
Schone en energiezuinige voertuigen
Tijdens zijn laatste zitting heeft het Comité een advies uitgebracht over
de mededeling van de Commissie inzake een Europese strategie voor
schone en energiezuinige voertuigen. In dit advies, dat werd goedgekeurd met een overweldigende meerderheid, spreekt het Comité nogmaals zijn steun uit voor de Europese inspanningen om de marktpenetratie van elektrische voertuigen te vergroten, een standpunt dat het
ook eerder dit jaar al in een advies kenbaar had gemaakt. Het Comité
is ermee ingenomen dat de Commissie in haar nieuwe strategie terdege
rekening houdt met de aanbevelingen uit dit eerdere advies (Naar een
grotere marktpenetratie van elektrische voertuigen).
„De meeste vervoermiddelen die de EU-instellingen zelf gebruiken,
worden ingezet voor korte verplaatsingen in Brussel, Luxemburg en
Straatsburg. Het EESC vindt dat dit hun de kans biedt om een milieuvriendelijk en efficiënt vervoersplan op te stellen dat als voorbeeld kan
dienen voor anderen”, aldus de rapporteur van het nieuwe advies, de
heer Morgan (groep Werkgevers, Verenigd Koninkrijk).
Met de ontwikkeling van een EU-strategie voor schone en energiezuinige voertuigen wordt tegemoetgekomen aan de bezorgdheid van
het Comité over het opraken van koolwaterstoffen, CO2-emissies en
luchtvervuiling. Daarbij is het wel van essentieel belang dat de strategie
alomvattend is. (fp)
Verschillende sprekers wezen erop dat financiële participatie van
werknemers een omstreden kwestie is, vooral in de huidige financiële
crisis, en dat er te allen tijde sprake dient te zijn van een vrijwillige regeling. (ap)
Voor meer informatie: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
EESC info — December 2010/9
7
van mening dat het standpunt van het
maatschappelijk middenveld meer aandacht verdient in het beleid voor stedelijke mobiliteit, en wil ervoor zorgen dat
de burgers intensief worden betrokken bij
de uitwerking van beleidsplannen.
Commissaris Kallas en voorzitter Nilsson
maken een ritje
In de edities van juli en september stonden we al even stil bij het vier dagen
durende activiteitenprogramma „Move
it!”. Dit evenement rond stedelijke
mobiliteit vond plaats van 19 tot en met
22 september jl. en werd georganiseerd
onder auspiciën van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU. Op
het Flageyplein en het Heilig Kruis-plein
in Elsene, in hartje Brussel, heeft een
groot aantal bezoekers alternatieve vormen van mobiliteit kunnen uitproberen
en de opmerkelijke tentoonstelling van
de Belgische architect Luc Schuiten kunnen bewonderen. Een twintigtal klassen
van de lagere en de middelbare school
hebben hieraan deelgenomen, waardoor
deze jonge kinderen meer te weten konden komen over de maatschappelijke en
milieu-uitdagingen van mobiliteit.
„Move it!” biedt een antwoord op de
al sinds lang gekoesterde wens binnen
het EESC om de „follow-up van adviezen” beter te verzorgen. Het volgt op de
structurele werkzaamheden van het EESC
rond stedelijke mobiliteit en met name
het advies van Raymond Hencks (groep
Werknemers, Luxemburg) over het actieplan Stedelijke mobiliteit. Het EESC is
GALERIE
Hoewel de stedelijke mobiliteit al sinds
vele jaren op de agenda staat van de Europese, nationale en lokale politiek en er veel
wordt geïnvesteerd in de infrastructuur,
blijft de stedelijke mobiliteit een uitdaging
en een thema dat de Europese burgers
sterk bezighoudt, getuige de grote belangstelling die „Move it!” heeft opgewekt.
Verkeersopstoppingen, luchtvervuiling
en lawaai, ongelukken, gezondheidsproblemen, knelpunten in de logistieke keten,
enz., tonen aan dat de meeste (groot)stedelijke vervoerssystemen inefficiënt en
zeer duur zijn. Er dienen hoe dan ook
levensvatbare en efficiënte oplossingen
te worden gevonden voor de groeiende
mobiliteitsproblemen. Dat is zeker één
van de redenen geweest voor de grote toeloop naar het evenement en voor de zeer
pertinente en precieze vragen die door
sommige bezoekers werden gesteld.
„Move it!” wilde vooral aantonen dat er
een heel scala van innovatieve oplossingen
bestaat en dat het niet per se veel geld hoeft
te kosten om die oplossingen ook toe te
passen. „Move it!” is origineel vanwege zijn
interactieve karakter, dat zowel klein als
groot ertoe heeft aangezet om in gesprek te
gaan met leden van het EESC en om allerlei
alternatieven voor de auto uit te proberen.
Binnenkort in het EESC
van interactie met de burgers te zoeken.
De leden hebben hun beste beentje voorgezet om het publiek tot deelname uit te
nodigen en er ontstonden altijd levendige gesprekken. De leden toonden zich
ingenomen met de feestelijke sfeer en het
originele karakter van het evenement. De
bezoekers waren over het algemeen zeer
enthousiast over de uiteenlopende activiteiten en het spontane contact met de
leden.
Het EESC is zich bewust van het lokale
karakter van het beleid voor stedelijke
mobiliteit. Maar het is van mening dat
er op grotere schaal overleg moet worden gepleegd binnen de EU, teneinde het
stedelijk vervoer sneller te transformeren
en te voorkomen dat er dubbele inspanningen worden geleverd (het Europese
vs. het nationale en lokale niveau). Door
de Europese commissaris voor vervoer,
Siim Kallas, en de vicevoorzitter van
het Europees Parlement, mevrouw Isabelle Durant, hierbij te betrekken, heeft
het EESC deze boodschap met name bij
monde van de heren Nilsson et Buffetaut kunnen overbrengen en heeft het
de standpunten van het maatschappelijk
middenveld onder de aandacht van de
Europese vertegenwoordigers gebracht.
Ook de aanwezige Brusselse vertegenwoordigers waren zeer te spreken over
het ambitieuze en originele evenement en
brachten interessante aspecten naar voren
rond de door het EESC gepresenteerde
problematiek. (ac)
Een delegatie van 21 EESC-leden
heeft zich ingezet om deze nieuwe wijze
●
Wilt u zichzelf graag even voorstellen
vóór uw eerste bijdrage aan een zitting of
herinneren aan eerdere wapenfeiten van
u of anderen, aarzel dan niet om uw CV
naar ons op te sturen zodat wij er een interessante rubriek van kunnen maken! Het
adres is: [email protected]
Rose D’Sa
Rose D’Sa, een gerenommeerd expert op
het gebied van internationaal en Europees recht, is het enige in Kenia geboren
lid van het EESC. Als Brits onderdaan is
zij door de Britse regering benoemd om
namens het Verenigd Koninkrijk in het
Comité te zetelen, waar zij nu al weer haar
vierde mandaatperiode ingaat (tot 2015).
Haar gespecialiseerde kennis omvat de
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht,
evenals belemmeringen van wetgevende
aard voor de voltooiing van de interne
markt, overheidsopdrachten, werkgelegenheid en mededingingsrecht, met
name staatssteun en -subsidies. Binnen
het EESC heeft zij van meer dan honderd
studiegroepen deel uitgemaakt, en heeft
zij bijgedragen tot de werkzaamheden
van de afdeling Externe betrekkingen, de
waarnemingspost Interne markt en de
afdeling Interne markt. Hoogtepunten
van haar carrière waren onder meer haar
werkzaamheden als juridisch deskundige
op het secretariaat van de Commonwealth in Londen, en haar benoeming
tot de eerste hoogleraar Europees recht
aan de universiteit van Glamorgan in
Wales. Tot haar belangrijkste initiatieven behoorde de oprichting in 1997 van
een nieuwe masteropleiding Europees
recht via afstandsonderwijs, een wereldwijde primeur op dit gebied. De Europese
Commissie heeft haar daarvoor een Jean
Monnet-leerstoel in Europees recht toegekend. Verder heeft mevrouw D’Sa tal
van consultancy-opdrachten gedaan in de
kandidaatlidstaten in Midden- en Oost-
EESC info
Andreas Papazaharious (ap)
Filipa Pimentel (fp)
Barbara Gessler (bg)
Tomasz Jasiński, vertegenwoordiger Martin Westlake (mw)
van de EESC-leden binnen het redactie- Laila Wold (lw)
team (groep Werknemers, Polen)
Hoofdredacteur
Adjunct-redacteuren
Pierluigi Brombo (pb)
Maciej Bury (mb)
Antoine Cochet (ac)
Anna Dahlströhm (ad)
Julietta-Doina Dobre-Lereanu (dl)
Ewa Kaniewska (ek)
Robert Kaukewitsch (rk)
Jean-Marc Libert (jl)
8
Milan Minchev (mm)
Algemene coördinatie
Eszter Balázs (eb)
Adres
Europees Economisch en Sociaal Comité
Jacques Delorsgebouw, Belliardstraat 99,
1040 Brussel, BELGIË
Tel. +32 25469396 of 5469586
Fax +32 25469764
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.eesc.europa.eu/
Vierde seminar voor persvoorlichters
op 27 en 28 januari 2011 in Brussel
„We don’t do God”, zei Alastair Campbell, de spin doctor van Tony Blair, toen hij werd
gevraagd naar de religieuze standpunten van de premier. Het Europees Economisch en
Sociaal Comité nodigt spin doctors, persvoorlichters en journalisten uit voor een discussie over „aardse zaken” waarmee de media in Europa te maken hebben. Deze discussie
zal plaatsvinden tijdens een seminar op 27 en 28 januari 2011.
Tijdens dit seminar, dat voor de vierde keer wordt gehouden, worden communicatiedeskundigen uit maatschappelijke organisaties, Europese overheidsinstellingen en media
bijeengebracht om van gedachten te wisselen over de veranderingen in het Europese
medialandschap en de gevolgen daarvan voor de publieksvoorlichting.
Het zijn roerige tijden: sociale netwerksites winnen aan belang, kranten breiden hun
websites uit om te kunnen overleven, nichemedia floreren, steeds meer correspondenten
verlaten Brussel, steeds meer burgers grijpen naar hun pen (of toetsenbord) en worden
verslaggever, publieke omroepen gaan een onzekere toekomst tegemoet, regionale media
zoeken naar manieren om een duurzame toekomst te waarborgen, mediavrijheid blijft
een eeuwig discussiepunt…; in het seminar komen veel van deze brandende kwesties
aan de orde.
Aangezien de leden van het EESC en maatschappelijke organisaties regelmatig in
contact staan met de regionale en lokale media, zal er tijdens het seminar speciale aandacht worden besteed aan de uitdagingen waarmee de regionale media-industrie wordt
geconfronteerd.
Het seminar zal plaatsvinden in het gebouw van het Europees Economisch en Sociaal Comité.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: pressoffi[email protected]
a.eu (mb)
Nieuw onderdeel van de rubriek „Nieuws van de leden”
Nieuwe mandaatperiode, nieuwe rubriek:
in de fotogalerie van het EESC stellen wij
oude en nieuwe leden aan de lezer voor.
QE-AA-10-009-NL-N
Grote opkomst bij de EESC-dagen over
stedelijke mobiliteit „Move it!”
●
Tijd om te feesten!
Europa, voor het Phare-programma van
de Europese Commissie. Mevrouw D’Sa
is een bekende figuur in Keniaanse tenniskringen als winnares van vele tenniskampioenschappen, waarmee zij in 1975
de 3e plaats van de Keniaanse damesranglijst heeft bereikt. De laatste jaren neemt
zij namens Wales, waar zij momenteel
woont, deel aan internationale tennistoernooien voor veteranen. (eb)
●
De kerstvakantie komt eraan en om alvast in de
stemming te komen organiseert het EESC op 16
december een groot personeelsfeest. Ook dit jaar
zullen er in de Atria 5 en 6 van het JDE-gebouw
kraampjes komen te staan met tal van specialiteiten uit de 27 lidstaten. Het Personeelscomité van
het EESC en alle vrijwilligers nodigen u uit om
deze traditionele gerechten en dranken te komen
ontdekken en proeven, en om te genieten van
de multiculturele optredens van onze clubs en
„artiesten”, met dans, muziek en zang.
Dit feest heeft zijn succes te danken aan de
vele enthousiaste en toegewijde collega’s die de
stands inrichten, de gerechten bereiden en de
gangmakers van het feest zijn, alsook aan de
sympathieke inzet van alle diensten die bij de
organisatie betrokken zijn (kantine- en schoonmaakpersoneel, dienst Gebouwen, medische en veiligheidsdienst).
Bereid u voor op een gezellige drukte want vorig jaar trok het feest ruim duizend
bezoekers!
●
Daarnaast staat EESC Info in pdf-formaat in 22 talen op
p de website
we
van het EESC: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EESC Info verschijnt negen keer per jaar — telkens ter gelegenheid van een EESC-zitting.
Gedrukte versies van EESC Info in het Duits, Engels of Frans kunnen gratis worden verkregen bij de persdienst
van het EESC.
December 2010/9 —
Speciale editie
(met poster) NL
EESC Info staat in pdf-formaat in 22 talen op de website van het EESC:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
EESC Info is niet het officiële verslag van de werkzaamheden van het EESC. Daarvoor zij verwezen naar het
Publicatieblad van de Europese Unie en naar andere publicaties van het EESC.
Reproductie — onder vermelding van EESC Info — is toegestaan, op voorwaarde dat de redactie een kopie
wordt toegestuurd.
Oplage: 15 500 exemplaren
Volgende uitgave: januari 2011
EESC info — December 2010/9

Vergelijkbare documenten

EESC pleit voor uitgebreide luchtvaartovereenkomst tussen EU en VS

EESC pleit voor uitgebreide luchtvaartovereenkomst tussen EU en VS geloof ook in de toegevoegde waarde van ons Comité voor de politieke wereld van de EU, door de brede belangenvertegenwoordiging en de unieke manier waarop we tot een gezamenlijk standpunt trachten ...

Nadere informatie

EESC European Economic and Social Committee

EESC European Economic and Social Committee opgesteld en de leden van het Comité werken, ondersteund door de medewerkers van de diensten van het Comité, schouder aan schouder om dit te verwezenlijken. Europa kampt nog steeds met een zware ec...

Nadere informatie

Scholieren nemen het roer over

Scholieren nemen het roer over opgesteld en de leden van het Comité werken, ondersteund door de medewerkers van de diensten van het Comité, schouder aan schouder om dit te verwezenlijken. Europa kampt nog steeds met een zware ec...

Nadere informatie