2014-5 - Maredorp

Commentaren

Transcriptie

2014-5 - Maredorp
44e jaargang, november / december 2014, nummer 5
Van de redactie
Bedankt Jacques!
De dagen zijn weer donker en dat
betekent dat de feestdagen weer
heel snel voor de deur staan. Het
jaar lijkt om gevlogen, mede doordat er weer veel gebeurd is in het
Maredorp, maar vooral omdat we
met het bestuur en de redactie al
druk zijn met het 40-jarig bestaan
van de buurtvereniging van volgend jaar. In deze Marepost lichten
wij alvast een heel klein tipje van
de sluier op. Verder valt er weer
alles te lezen over het reilen en zeilen bij het bestuur, geplande activiteiten in Maredorp en een aantal
bouwprojecten om de wijk. Wij
hopen dat u weer veel leesplezier
zult beleven aan deze laatste
Marepost van 2014. Dan rest mij
alleen nog u vanaf deze plek,
namens het bestuur van buurtvereniging Mare-dorp/ de Camp en de
voltallige redactie van de Marepost
hele fijne feestdagen te wensen en
alle goeds voor het komende jaar!
Enige tijd geleden gaf onze penningmeester Jacques aan, dat hij
wilde stoppen met zijn functie en
het stokje graag door wilde geven
aan een opvolger. Jacques heeft
gedurende zeven jaar zijn taak
prima vervuld en alles gedaan om
alles op rolletjes te laten verlopen.
Hij beheerde niet alleen de kas,
maar hij had ook het ledenbestand
onder zijn hoede. Nu Jacques meer
tijd aan andere dingen wil gaan
besteden, willen wij hem nogmaals
bedanken voor de goede zorgen en
samenwerking. Wij hebben hem
als dank voor al zijn werkzaamheden een passend afscheidscadeautje aangeboden. Jacques, het
ga je goed en we komen elkaar
vast nog wel tegen in de wijk.
Het bestuur van Buurtvereniging
Maredorp/ de Camp
Maredorp-De Camp 40 jaar
Esther Moonen
Bestuurswisseling
door Bep Verhoef
Op 8 oktober was er een extra
ledenvergadering. Het enige agendapunt was het aftreden van onze
penningmeester. Jacques van
Berge Henegouwen en het aantreden van Guido de Nooijer, die zich
als nieuwe penningmeester had
aangemeld. Er hadden zich geen
andere kandidaten gemeld voor
deze functie. Er waren enkele
leden aanwezig, die akkoord gingen met deze bestuurswisseling.
Dus werd Guido opgenomen in ons
bestuur als nieuwe penningmeester. Om iets meer over hem te
weten, stelt hij zich hier aan U voor:
“Mijn naam is Guido de Nooijer, ik
ben de nieuwe penningmeester
geworden van de buurtvereniging
Maredorp en dus de opvolger van
Jacques van Berge Henegouwen.
In 1976 kwam ik in de Jan Vossensteeg wonen en ik heb daar 16 jaar
gewoond. In die jaren ben ik lid
geworden van Buurtvereniging Maredorp/ de Camp en zag ik de buurt
veranderen; kijkend, toen, uit mijn
raam zag ik het Runderplein ontstaan. In 1992 verhuisde ik naar de
Volmolengracht maar bleef lid van
de buurtvereniging. Ik woon er een
steenworp vanaf, loop er dagelijks
doorheen en voel me ermee verbonden. Na al die jaren van slapend lid te zijn geweest zag ik de
oproep voor een nieuwe penningmeester, een goede reden om mij
wat actiever in te zetten. Ik heb
geen hekel aan cijfers en je leest
zoveel over de participatiesamenleving, nu bij deze dan.”
door Arthur Elias
Volgend jaar viert onze buurtvereniging haar veertigjarig bestaan.
Ter gelegenheid van dit bijzondere
feit wordt een boek gepresenteerd
met als titel “Een buurt vol leven en
verandering, veertig jaar buurtvereniging Maredorp- de Camp”. In dit
boek staan veertig foto’s van onze
buurt uit verleden en daarnaast
veertig foto’s van vandaag. Aan de
hand van deze foto’s met begeleidende tekst is te zien hoe het aanzien van Maredorp- de Camp op
sommige punten drastisch is veranderd, maar ook dat sommige
delen van de buurt de tand des tijds
www.maredorp.nl
hebben doorstaan. Leden van de
vereniging ontvangen het boek gratis, terwijl het voor niet-leden 10
euro zal gaan kosten. Op vrijdag 20
februari 2015 wordt het eerste
exemplaar van het boek aangeboden aan burgemeester Lenferink
tijdens een feestelijke bijeenkomst
in Museum Boerhaave. Alle leden
van de vereniging zullen begin volgend jaar persoonlijk voor deze bijeenkomst worden uitgenodigd.
Een tipje van de sluier...
door Bep Verhoef
Zoals u heeft kunnen lezen, is er
een boekje in de maak. In deze
Marepost willen wij een klein tipje
van de sluier oplichten. Het idee is
twee jaar geleden geboren en er is
een enthousiast groepje gevormd,
dat zich bezig houdt met de totstandkoming en uitvoering van het
jubileumboekje. Wat moet erin
komen, hoeveel pagina’s moet het
worden, veel foto’s of juist wat
meer tekst, wat wordt het thema en
wat wordt de titel? En dan de hamvraag: kunnen we het bekostigen?
Maar gelukkig hebben we twee toezeggingen gekregen voor een bijdrage. Al pratende kwamen er
steeds meer ideeën naar boven en
nu bijna twee jaar verder, krijgt het
boekje al aardig vorm. De laatste
aanpassingen met de vormgever
zijn bijna rond en dan kan het naar
de drukker. Wij als redactie zijn erg
blij met het resultaat en ik kan u
zeggen: het wordt een heel leuk
boekje! Hierbij plaatsen we alvast
twee plaatjes van de Pelikaanstraat, een oude uit het archief en
een nieuwe van Jaap Moggré.
De Pelikaanstraat in vroegere tijden (foto van Erfgoed Leiden en omstreken)
Oproep aan onze wijkbewoners
Het op handen zijnde 40-jarig
bestaan van Buurtvereniging Maredorp in 2015 geeft aanleiding om
een bijzondere jubileumkrant uit te
brengen. Voor die editie in maart
zijn wij nog op zoek naar bewoners die daartoe een bijdrage willen leveren in de vorm van bijvoorbeeld een leuke anekdote, een
aparte ervaring, of andere lezenswaardige of opmerkelijke zaken
die betrekking hebben op onze
wijk. U hoeft geen schrijfwonder te
zijn, wij kunnen altijd helpen het
verhaal op schrift te stellen. Wij
nodigen u dan ook van harte uit
contact met de redactie op te
nemen.
Redactie Marepost, mailadres:
[email protected]
Telefoonnummers
Nieuw nummer Gemeente voor alle vragen:
14 071
Hieronder vallen:
Servicepunt Woonomgeving
(afval, grofvuil e.d. )
Servicepunt Bouwen en Wonen
Servicepunt Parkeren
Klachten overlast Evenementen:
071 566 16 00
Klachten overlast Schiphol:
020 601 55 55
Graffiti-meldlijn:
071 532 28 78
Politie: 0900 88 44
Wijkagent Willem van Egmond,
Bureau Langegracht:
071 525 88 65 / 06 50 56 14 10
Vuurwerk
Hierbij plaatsen wij een verzoek van de Politie
den Haag / Leiden- Midden: we weten allemaal
dat het zware illegale vuurwerk levensgevaarlijk
is. Daarom wil de Politie de verspreiding hiervan
graag bestrijden. Heeft U informatie over (verkopers van) zwaar vuurwerk, meld dit dan via het
telefoonnummer 0900–8844 of indien u anoniem
wil blijven via 0800–7000 (Meld Misdaad
Anoniem)
Met vriendelijke groet,
Willem van Vliet, wijkagent
Biercafé aan de Aalmarkt?
door Jaco Haartsen
Op 3 september j.l. is er een aanvraag ingediend
voor het ‘wijzigen gebruik van winkel en restaurant naar grandcafé op de begane grond’ voor de
panden aan de Aalmarkt 1, 2 en 3. Voorheen was
hier een drukkerij en stripwinkel gevestigd en zijn
de panden nadien aangekocht door de gemeente Leiden voor het realiseren van het ‘Aalmarktplan’. Toen bleek dat zowel gemeente als projectontwikkelaar hier geen fiducie meer in hadden, zijn de panden verkocht aan de Holland
Property Group. Na een bescheiden opknapbeurt, heeft er kort een Mexicaans restaurant
‘Don Pancho’ gezeten in het pand Aalmarkt 1. Nu
is kennelijk het plan om er een grand café ‘Stads
Brouwcafé’ te vestigen. Dit stuit op bezwaren van
omwonenden en het naastgelegen hotel ‘Nieuw
Minerva’. Ook de wijkvereniging vreest overlast
door ondermeer rokende bezoekers op straat en
luidruchtig uitgaanspubliek.
Omdat de vergunningaanvraag incompleet was
en aanvullingen niet tijdig zijn ingediend, is de
aanvraag op dit moment buiten behandeling
gesteld. Maar het gevaar lijkt zeker nog niet
geweken. Onlangs stond nog in het LD dat een
groep ondernemers waaronder Lemmy’s biercafé
- nu gevestigd aan de Morstraat – inderdaad binnenkort op deze plek een Stads Brouwcafé wil
realiseren. Inmiddels is het Stads Brouwcafé
ingeschreven bij de KvK, heeft een twitter- en
facebook pagina. Op die laatste staat de
Aalmarkt als locatie aangegeven. In het vigerende bestemmingsplan is horeca op deze plek niet
toegestaan. De gemeente Leiden heeft recent
met de notitie ‘Horecasferen in de binnenstad:
wat is onze ambitie?’ aangegeven naar een ruimhartiger horecabeleid te streven. In het gebied
rond de Aalmarkt, Apothekersdijk en Boommarkt
biedt dit ruimte voor een extra horecagelegenheid in de categorie D: café, bar, pub, eetcafé,
grandcafé of bistro, waar 12 keer per jaar muziek
ten gehore mag worden gebracht. De aanvraag
zou hier dus binnen passen. Onze vrees is echter dat het café zich zal ontpoppen als ‘muziek-
café’, wat valt onder de zwaardere categorie E1.
De wijkvereniging zal dan ook alert zijn op een
nieuwe vergunningaanvraag. Ondertussen heeft
de wijkvereniging Pancras-west de strijd aangebonden tegen een verdere uitbreiding van horecagelegenheden aan de Nieuwe Rijn. Ook onder
winkelondernemers leeft zo langzamerhand de
mening dat de veelheid aan restaurants en kroegen het winkelklimaat in Leiden geen goed doet.
(alle vergunningaanvragen kunt u inzien op de
gemeentelijke website: http://gemeente.leiden.nl/
nc/publicaties/vergunningen/)
Persbericht
De Leidse reisboekhandel Zandvliet houdt eind
van dit jaar definitief op. Na bijna 100 jaar en drie
generaties zal dit begrip uit de regio gaan verdwijnen. In 1917 begonnen als katholieke kantoorboekhandel recht tegenover de grote pastorie
van de Hartebrugkerk aan de Haarlemmerstraat.
Die godsdienstige signatuur was in die tijd een
belangrijk gegeven, want de klandizie wilde
natuurlijk wel weten waar men kocht Daarnaast
had grondlegger opa Klaas Zandvliet - door zijn
afkomst uit Hazerswoude - een grote klantenkring onder de boerenfamilies in de regio en kon
hij mede vanwege deze, in de oorlog uitermate
nuttige contacten om aan voedsel te komen, het
grote gezin met vrouw en elf kinderen door die
moeilijke periode loodsen. Vanaf de jaren vijftig
werd onder zonen Jan en Klaas steeds meer
ingezet op boekhandel en door de - ook weer
zeer goede katholieke, contacten met de toenmalige Franciscaanse leiding van het Bonaventura College werd de basis gelegd van een grote
en regionaal zeer bekende schoolboekhandel.
Echter, een ingrijpende gebeurtenis zou de groei
van de activiteiten voorgoed een halt toe roepen.
Broer Klaas verongelukte met het hele gezin
(vrouw en 3 kinderen) op tragische wijze bij de
grootste vliegramp in de geschiedenis. Op
Tenerife kwamen op 27 maart 1977 in totaal 583
mensen om.
Klaas junior – zoon van Jan – zat sinds begin
1976 op tijdelijke basis in de zaak, had voorafgaand bij reisorganisatie NBBS gewerkt en
eigenlijk meer plannen om ergens buiten Nederland aan de slag te gaan. Door de gebeurtenissen is dit er nooit meer van gekomen. Er werd
definitief voor de boekhandel gekozen. Vanaf dit
moment wel met steeds meer cartografie en reizen binnen het assortiment. Op 1 Januari 1990
werd er een klein filiaal aan de Breestraat geopend, specifiek voor reizen. Drie jaar later, de
schoolboekhandel was intussen van de hand
gedaan, werd de reisboekhandel verhuisd naar
het veel grotere pand aan de Stille Rijn – tevens
de achterzijde van het Haarlem-merstraatpand.
In 1996 werd uiteindelijk ook de algemene boekhandel beëindigd en gekozen om uitsluitend als
reisboekhandel (met inmiddels een landelijke
klantenkring) door te gaan. Na 39 jaar in het boekenvak, waarvan 24 in de reisboekhandel,
nemen Klaas en Yvon afscheid van hún winkel.
Fietsen en (fiets-)vakanties is hun passie, daar
hopen ze straks volop aan toe te komen. Helaas
zal de reisboekhandel niet worden voortgezet. De
kinderen zijn alle drie technisch afgestudeerd en
overname door derden bleek te complex bij
gebrek aan specialistische kennis dan wel financiering. De opheffingsuitverkoop zal daarom op
woensdag 1oktober a.s. van start gaan, waarna
deze markante leidse boekhandel uiterlijk op 27
december zijn deuren voorgoed zal sluiten. Vanaf
voorjaar 2015 is het pand verhuurd aan 3 enthousiaste dames die hier een speciaalzaak op handwerkgebied willen vestigen.
Leiden gaat ondergrondser
door Sjoerd C. van ketel
In de wijken Pancras, Maredorp, De Camp en de
Pieterswijk is door de gemeente huis aan huis
een brief gestuurd over een verdere verondergrondsing van het huishoudelijk afval. Er is een
plan voor de flink aantal benedenstraatse containers voor de vuilniszakken. Ik noem onze straten
hier: Lange Lijsbethsteeg, Caeciliastraat, Apothekersdijk (2), Lange mare (3), Vollersgracht (2),
Van der Werfstraat, Pelikaanstraat en het Havenplein. Er zal een inloopavond gehouden worden
en wel op maandag 1 december van 17 tot 19:30
uur op de begane grond van het stadhuis (ingang
Stadhuisplein). Daar zal o.a. de heer Nagel als
leider van dit project aanwezig zijn om onze vragen te beantwoorden. Mocht u de tekeningen en
de plattegronden al eerder willen inzien, dan liggen deze in het Stadhuis en het Stadsbouwhuis
ter inzage. Mochten wij andere of aanvullende
zienswijzen hebben, dan kunnen wij tot 31
december bij de genoemde heer Nagel, afdeling
Projectbureau, Postbus 9100, 2300 PC Leiden
terecht. Verder nieuws kan op www.leiden.nl/
ondergrond of via het telefoonnummer 14071
(keuze 1) gevonden worden.
Foto onder: Het pand aan Haarlemmerstraat 117A; de toevoeging A kwam omdat het pand er later is tussen gebouwd,
oorsponkelijk een tuin. In de jaren zestig is de nummering
recht getrokken. De nrs 115 en 117 waren resp. Poptie meubelzaak en de zaak van Piet Labruijere, de vader van Peter,
met de basis van de huidige winkel. Toen in de jaren 60 de
fa. Coster (herenmode) beide panden opkocht werd daar het
huidige grote pand (Perry Sport) neergezet, compleet met
eigen atelierruimten aan de achterzijde. Volgens de verhalen kreeg Piet hiervoor het huidige pand in ruil "plus een
nieuwe mercedes". Voor die tijd in elk geval een zeer goede
deal. Rest me nog op te merken dat mijn grootvader op 8
september 1917 begonnen is in dit pand lang voordat
Labruijere hier introk. Ergens rond 1927 kon hij het buurpand de toenmalige dameshoedenzaak kopen op 117A. Dat
moest ook wel want 117 was een klein pandje en het gezin
Zandvliet groeide uiteindelijk uit naar elf kinderen plus een
inwonende oom en een dienstmeid. Enfin, uiteindelijk viel er
een nummer vrij bij de samentrekking van genoemde panden en zo werd ons pand dus 117 en het bovenhuis ervan
117A. De foto stamt vermoedelijk uit begin jaren 30.
Bouwen in de wijk
door jaco Haartsen
Waar het ‘bouwen’ in de wijk zich voornamelijk
beperkt tot wat winkelpuitjes en kleinschalige verbouwingen, wordt er des te meer om de wijk
gebouwd. Het Nobelcomplex en het Waagblok
naderen hun voltooiing. Het appartementencomplex Eduard IJdo begint aardig vorm te krijgen en
de bouw van het ID-college is gestart.
Opening Gebr. de NOBEL
Donderdag 4 december opent het muziekcomplex Gebroeders de Nobel haar deuren. Dit zal
gebeuren met optredens van ‘Will and the people’, ‘Great Beans’ en ‘Fatback’. Helaas zijn hiervoor geen tickets meer beschikbaar. Maar ook
daarna maakt het voormalige LVC een vliegende
start in de maand december met een uiteenlopend muziekprogramma van Nederlandse en
buitenlandse bands en dj’s. kijk voor het volledige programma op: www.gebrdenobel.nl
ID college
Vrijdag 9 oktober werd door Oege de Jong,
College van Bestuur, en John de Beijer van aannemersbedrijf Giesbers, de ‘eerste’ muur gesloopt. Hiermee werd het startsein gegeven voor
de sloop van het voormalige gebouw van het
Hoogheemraadschap van Rijnland en het oude
postkantoor. De afgelopen weken is de voormalige fietsenstalling en het interieur gesloopt en zijn
mannen in witte pakken bezig geweest om diverse asbesthoudende materialen te verwijderen.
Daarna zal worden gestart met de sloop van het
casco.
Kinderrechtenweek
In het kader van de kinderrechtenweek hebben
leerlingen van groep 6-8 onder leiding van een
kunstenaar gewerkt aan het maken van een
kunstwerk; een lichtgevende (wereld)bol die één
van de kinderrechten verbeeld. Deze staan tentoongesteld voor het Kinderrechtenhuis aan de
Hooglandse Kerkgracht.
Sluiting buurthuis De Pancrat
Via de media vernamen wij dat buurthuis De
Pancrat dicht gaat. Heel jammer, want al ligt het
net buiten onze wijk, ook onze buurtvereniging
heeft regelmatig gebruik gemaakt van het buurthuis. Na sluiting van Dijk 33 zijn we uitgeweken
naar de Pancrat, waar we vele jaren het Sinterklaasfeest voor de kleintjes hebben gevierd. Ook
de kaart- en sjoelavonden en de Nieuwjaarsrecepties, samen met Binnendijks, liggen in ons
geheugen. Binnendijks, 35 jaar geleden opgericht door buurtwerker Vincent Kokke in het buurthuis Dijk 33, een onderkomen in het Volkshuis.
Het was bedoeld om de saaie zondagmiddag wat
gezelliger te maken en zo werden er 1x in de
maand leuke middagen voor het hele gezin georganiseerd. In die 35 jaar hebben er natuurlijk vele
vrijwilligers mee geholpen om de bezoekers een
gezellige middag te bezorgen. Wij bewaren er
goede herinneringen aan. De laatste vrijwilligers
die Binnendijks nu af gaan sluiten zijn Bep en
Fred van der Pluijm en Ank Gordijn, die wij
bedanken voor de samenwerking, hun inzet en
de vele gezellige uurtjes, de laatste jaren vooral
tijdens de bingomiddagen. Hieronder een
afscheidswoordje van hen:
Afscheid
Na 25-30 jaar als vrijwilliger is er een einde gekomen aan Binnendijks, omdat het buurthuis De
Pancrat per 31 december 2014 is verkocht. Na
vele jaren in het Volkshuis, de Romanuszaal en
nog drie andere buurthuizen, zien wij het niet
meer zitten om weer te verhuizen, wie weet waarheen? Onze bedoeling is altijd geweest in de
buurt te blijven van Maredorp. Het is ons altijd
gelukt als vrijwilliger volle zaaltjes te trekken en
het was altijd gezellig. Vele aktiviteiten hebben wij
georganiseerd, zoals: kaarten en sjoelen, koppelkaarten, bingo, Koninginnedag, Paas- en Kerstlunch, diverse uitgaansdagen naar o.a. Limburg,
Ouwehands Dierenpark e.d., dames en heren
viswedstrijden en de nieuwjaarsrecepties. Dit
hebben wij altijd met plezier gedaan. Omdat sommige medewerkers ook op leeftijd komen, hebben wij besloten er half december mee op houden, niet weer een verhuizing! Wij danken de
medewerkers van buurtvereniging Maredorp en
Binnendijks. In de loop der jaren waren dit o.a.
Nel Bakker, Isaac Bakker †, Bert Heruer, Wim
van der Berg †, Toos Fakkel en vele anderen.
Bezoekers en medewerkers, heel hartelijk dank
voor het vertrouwen dat u ons heeft gegeven.
Foto’s boven: om onze wijk lopen een aantal bouwprojecten. Onlangs is men gestart met de sloop van het voormalige gebouw van het Hoogheemraadschap (links) en het
appartementencomplex Eduard IJdo begint aardig vorm te
krijgen (rechts) (fotograaf Jaco Haartsen)
Nieuw in de wijk: Boek7 Makelaars, een
betrouwbaar kompas
door Agna Zonderop
Bep en Fred van der Pluijm
Ank Gordijn
N.b. Onze laatste bingomiddag is zondagmiddag
14 december (zaal open om 12 uur)
Verkeerslichten Haarlemmerstraat
door Bep Verhoef
Van de zomer heeft de gemeente de verkeerslichten bij de Haarlemmerstraat uitgezet. Dit was
bedoeld als proef, om te kijken of daardoor het
verkeer beter zou doorstromen. Maar of het daardoor ook veiliger was om over te steken was de
vraag. We vernamen uit de media dat de proef
geslaagd was. Maar wat schetst onze verbazing?
Enkele weken geleden stonden de verkeerslichten weer aan en deden het zelfs ook in de nacht!
Navraag bij verkeerszaken leerde ons, dat de
proef inderdaad geslaagd was en dat er plannen
zijn om dat definitief te maken. Het een en ander
vergt echter wel een lange voorbereidingstijd;
andere inrichting, weghalen lichten enz. en niet te
vergeten, inspraak van hulpdiensten en belanghebbenden. Ook zou op dat punt een 30km zone
moeten komen. Op zijn vroegst zal de gehele
procedure naar verwachting pas over een half
jaar starten. Het feit dat de lichten ook ’s nachts
bleven branden is waarschijnlijk een vergissing.
Nu, na zes weken, is er nog niets veranderd en
hebben wij om opheldering gevraagd.
Parkeren niet meer gedoogd
door Sjoerd C. van Ketel
’s Zondagsmorgens werd het parkeren door de
kerkgangers van de Hartebrugkerk en misschien
een enkeling van de Marekerk buiten de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen sinds vele
jaren gedoogd. Hieraan komt nu een einde.
Vanaf 1 november dienen ook deze automobilisten zich aan de algemene regels te houden. Voor
de kerkgangers was het gedogen prettig, maar
voor sommige omwonenden een doorntje in het
oog vanwege een ongelijke behandeling. Overigens is er voldoende parkeerruimte voor hen die
van buiten de stad of uit de buitenwijken komen
aanwezig: in de Digros, op de Kaasmarkt en bij
molen De Valk. Vanaf 13.00 uur gaat een en
ander onder het kritische oog van de parkeerwachters bij de automaten zoals dit de gehele
week door gebeurt. Een uitzondering voor hen,
die een parkeerkaart voor gehandicapten hebben, blijft er bestaan.
In de jungle van makelaarsland is het vaak lastig
het juiste adres en de juiste route te vinden. Er
komt veel op u af als u uw woning wilt verkopen
of verhuren dan wel zelf op zoek bent naar een
geschikt onderkomen. Het is dan van groot
belang en erg plezierig om een uitermate
betrouwbaar kompas te hebben, en dat is precies
wat Boek7 Makelaars voor haar klanten is en wil
zijn. Dit kleine maar ervaren en gedreven team
van makelaars wil voor ieder die een woning wil
verhuren, verkopen of huren alle zorgen en
beslommeringen uit handen nemen door alle processen van A tot Z professioneel te leiden en af
te handelen. Integriteit en een persoonlijke aanpak staan hierbij centraal, het gaat er immers om
dat u als klant meer dan tevreden bent over de tot
stand gekomen transactie. Het Boek7 team is
zeer goed ingevoerd in de lokale en regionale
markt, beschikt over een groot netwerk, gedegen
vakkennis en biedt bovenal nét dat stukje extra
waar de klant vaak om vraagt en bij gebaat is.
Ook belangrijk daarbij zijn de concurrerende
tarieven die ze hun klanten kunnen aanbieden.
Dienstverlening zit bij de medewerkers van
Boek7 ingebakken, en een enthousiaste, voortvarende en resultaatgerichte instelling doen de
rest. De intrigerende naam Boek7 staat voor het
wetboek 7 dat de bijzondere overeenkomsten
behandelt, waaronder huur- en koopovereenkomsten. Het team van Boek7 makelaars wordt
gevormd door Jurrin Pijnenburg, Marvin van Rijn,
Nick van Delft, Noenja Cia en Dustin Jansen. U
bent van harte welkom op het adres Oude Vest
137, 2312 XW Leiden, tel.nr 071 – 8910510.
Colofon
Muziek in de Elisabeth
Gasthuishof
De Marepost is een uitgave van
Buurtvereniging Maredorp en
wordt gedrukt op kringlooppapier
door Puntgaaf drukwerk. Verspreiding in de wijken Maredorp en de
Camp, oplage 1.850 exemplaren.
Woensdag 10 december, 19:30 uur
Kerstconcert
Voorhouts kamerkoor
Woensdag 17 december, 20:30 uur
Kerstconcert
Koor Pro Cantibus
De redactie bestaat uit:
Bep Verhoef
Sjoerd van Ketel
Ria Braakman
Jaco Haartsen
Esther Moonen
Agna Zonderop
Zondag 1 februari, 14:30 uur
Klassieke muziek
Instrumentaal “Zoethout”
De concerten zijn gratis toegangkelijk. Het is fijn als u zich opgeeft per
mail: [email protected] De ingang is via de kapel aan de
Ceaciliastraat.
technische ondersteuning:
Floris Bosch
redactieadres:
Apothekersdijk 13
2312 DC Leiden
Te doen in de Marekerk
Op zaterdag 29 november is de
kerk vanaf 14.00 uur open ter
bezichtiging. Vanaf 16.00 uur is er
een concert met medewerking van
Emma Brown (sopraan), Hans
Brons (bariton) en Henk Gijzen
(orgel). De toegang is vrij, maar er
is een collecte aan de uitgang ter
dekking van de kosten.
Op vrijdag 5 december vindt vanaf
20.00 uur het najaarsconcert van
Sempre Crescendo plaats. Het
orkest en koor spelen samen de
mis in c van Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791). Verder zingt
het koor de moderne compositie
'Northern Lights' van Ola Gjeilo en
speelt het orkest het spectaculaire
'Nacht op de kale berg' van Modeste Petrovitch Moussorgsky
(1839-1881). Ook treden de dames
van het madrigaalkoor op met
enkele stukken uit hun repertoire.
Op dinsdagavond 16 december
vindt er vanaf 19.30 uur een uitvoering van het oratorium De
Messiah (1741) van de barokcomponist Georg Friedrich Händel
(1685-1759) plaats. De uitvoerenden zijn het nationale Bachkoor en
het orkest daarvan; de leiding
berust bij Pieter Jan Leusink.
IK ZIE, IK ZIE
e-mail redactie:
[email protected]
steeds meer barsten in deze
modellen. Is wat wij zien echt? En
is kleur altijd hetzelfde? Fascinerende proeven brachten het onderzoek naar licht en waarneming tot
in onze hersenen. Het brein blijkt
van grotere invloed te zijn dan we
dachten! De zoektocht naar de
aard van licht kende ook een andere kant. Zo lang als we het licht proberen te begrijpen, benutten we het
voor sprookjesachtige effecten en
knappe optische trucjes. Aan de
hand van proefjes ontrafelden we
hoe ons oog en brein samenwerken. Die kennis is gebruikt voor
allerlei vermakelijke uitvindingen.
Maak het zelf mee en sta oog in
oog met een antieke zoötroop, de
voorloper van de film. Of met klassieke stereokijkers, de voorlopers
van de virtual reality-bril! 2015 is
door de Unesco en de Verenigde
Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar van het Licht. In het
kader van IK ZIE, IK ZIE organiseert Museum Boerhaave tal van
activiteiten om het belang van licht
te benadrukken. In de weekenden
en de vakanties zijn er leuke workshops. Houd voor meer nieuws de
website (museumboerhaave.nl) in
de gaten.
Over licht & illusies
Museum Boerhaave presenteert
van 30 november 2014 t/m 6 april
2015 de familietentoonstelling IK
ZIE, IK ZIE. Over licht en illusies.
Met verrassende spellen beleeft de
bezoeker de wonderlijke eigenschappen van licht. Ontdek waarom een diamant schittert en tover
de kleuren van de regenboog te
voorschijn met een prisma. Stap
binnen in de perspectiefkamer en
word onderdeel van de illusie.
Bezoek de levensgrote ‘donkere
kamer’ waar je oog in oog staat met
de werkelijkheid – op z’n kop
geprojecteerd!
IK ZIE, IK ZIE toont hoe licht, kleur
en waarneming in de 17de en 18de
eeuw door onderzoekers uit de magische hoek werden getrokken en
geen geheimen meer leken te hebben. Van Newtons kleurentheorie
tot het oog als camera obscura die
op het netvlies projecteert: alles
leek verklaarbaar. Maar gaandeweg de 19de eeuw kwamen er
De keerzijde van de modderschuit
ingezonden brief
Eind vorige eeuw kwamen populaties van de zilvermeeuw vooral
voor langs de kust. Waarschijnlijk
door de komst van de vos zijn die in
aantal afgenomen en meer landinwaarts getrokken. Hier kunnen ze
voor overlast zorgen in de randstadsteden. De zilvermeeuw kan
niet zomaar bestreden worden,
daar het een beschermde vogelsoort is. Als vorm van meeuwwering propageert gemeente Leiden
het gebruik van de gele vuilniszak.
Het voordeel hiervan is evident. De
zilvermeeuw is niet in staat dit type
zak open te pikken. In de afgelopen
Marepost maant ons Sjoerd C. van
Ketel uitsluitend déze zak te gebruiken. Al eerder viel een ingezonden stuk te lezen met eenzelfde
strekking. Wat stoort is dat alle
gebruikers van de grijze vuilniszak
over één kam geschoren worden
en worden aangeduid als de ver-
oorzakers van de overlast van vuil.
De andere kant van het verhaal laat
ik daarom graag in een viertal punten horen. 1ste De introductie van
de gele vuilniszak in Leiden werd
een grote flop. Aan de flitsende
campagne lag het niet. Naast het
pikwerend vermogen van dit type
vuilniszak werd evenwel voorbijgegaan aan het eigenlijke doel ervan,
namelijk het zich op optimale wijze
ontdoen van huisvuil. De gele vuilniszak kan aanzienlijk minder vuil
bevatten dan de grijze en is te klein
voor een normaal type huisafvalbak. Bovendien valt de zak wegens
het stugge plastic amper dicht te
knopen en zijn er ook geen bijgeleverde praktische dichtstrik strips.
Dàt is volgens mij de reden dat er
maar weinig mensen gebruik van
maken. 2de De gemeente propageert het gebruik van de gele vuilniszak, maar hiertoe bestaat geen
verplichting. Dit punt wordt overigens erkend door de heer Van
Ketel, zij het dat hij liever verplichtstelling ziet. 3de Het is wat kort
door de bocht om alleen het gebruik van de grijze vuilniszak als
bron van ellende te zien van vuiloverlast. Er zijn tal van oorzaken,
zoals het verschijnen van de al eerder genoemde vos in het kustgebied en het steeds meer verdwijnen
van bovengrondse vuilnisplaatsen.
4de Ik en vele straatbewoners met
mij gebruiken grijze vuilniszakken.
Met beleid maak ik hiervan gebruik.
Maximaal een half uur van tevoren
voordat de vuilnisauto arriveert,
bied ik ze aan. Bij mijn weten zijn
ze nimmer opengepikt door de zilvermeeuw. Voorzover ik ze zie zijn
deze rakkers om de hoek actief,
waar ze zich tegoed doen aan het
voedselafval uit opengepikte grijze
afvalzakken die er de avond daarvoor al zijn neergezet. Voorzover
van om de hoek gewaaid afval zich
voor mijn huis bevind, raap ik dat
op en deponeer ik dat in de
gemeentelijke afvalbak.
Geraadpleegde bronnen:
Ketel, S.C. van, 2014: Een vlag op
een modderschuit, in: Marepost,
44e jrg nr 4, Website Ecomare,
website Gemeente Leiden, website
PCF Holland
website:
www.maredorp.nl
beheerd door Jaap Moggré
Gelieve kopij, voor 31 januari aanstaande, zoveel mogelijk aan te
leveren per e-mail.
Het bestuur
Arthur Elias (voorzitter)
Oude Rijn 88, 2312 HH
Bep Verhoef ( secretaris )
Apothekersdijk 13, 2312 DC
512 38 39
Guido de Nooijer
(penningmeester)
Volmolengracht 3, 2312 PG
Ria Braakman
Oude Rijn 10, 2312 HD
513 41 58
Hanna Verhoef
Oude Vest 121, 2312 XV
Agna Zonderop
Dolhuissteeg 2, 2312 WN
e-mail bestuur:
[email protected]
(voor klachten en/of
opmerkingen uit de buurt)
Bent u nog geen lid, maar wel
geïnteresseerd in wat er in de
buurt gebeurt? Geef u dan op
als lid door de strook hieronder in te vullen en lever het in
bij één van onze bestuursleden, u krijgt dan een acceptgiro thuisgestuurd. Het lidmaatschap kost €6,00 per
jaar. U kunt dit bedrag ook
overmaken (IBAN NL53 INGB
0003 3975 58. t.n.v. buurtvereniging Maredorp Leiden).
Hoe meer leden, hoe sterker
we staan!
Ja, ik geef mij op als lid:
Naam
Straat
Postcode
E-mail
Arthur Reinink

Vergelijkbare documenten

2014-4 - Maredorp

2014-4 - Maredorp aparte ervaring, of andere lezenswaardige of opmerkelijke zaken die betrekking hebben op onze wijk. U hoeft geen schrijfwonder te zijn, wij kunnen altijd helpen het verhaal op schrift te stellen. W...

Nadere informatie

2008-02 - Maredorp

2008-02 - Maredorp Van de zomer heeft de gemeente de verkeerslichten bij de Haarlemmerstraat uitgezet. Dit was bedoeld als proef, om te kijken of daardoor het verkeer beter zou doorstromen. Maar of het daardoor ook v...

Nadere informatie

2013-3 - Maredorp

2013-3 - Maredorp gedurende zeven jaar zijn taak prima vervuld en alles gedaan om alles op rolletjes te laten verlopen. Hij beheerde niet alleen de kas, maar hij had ook het ledenbestand onder zijn hoede. Nu Jacques...

Nadere informatie