DESTINATOR OP HANDLEIDING

Commentaren

Transcriptie

DESTINATOR OP HANDLEIDING
DESTINATOR OP
HANDLEIDING
Destinator OP Handleiding
Mededelingen, Disclaimers en Gebruiksvoorwaarden
1. Beperkte Productgarantie. Homeland Security Technology Corporation (HSTC) garandeert de Cliënt
dat de Producten in essentie overeenkomen met HSTC’s specificatie voor een periode van één (1) jaar
vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop door de eindgebruiker (de "Garantieperiode"). Als HSTC
's enige verplichting en Cliënt's enige remedie voor het niet nakomen van enige garantiebepaling stemt
HSTC ermee in, naar eigen keuze, (i) redelijke pogingen in het werk te stellen het Product te repareren
met nieuwe of gereviseerde onderdelen; (ii) het Product te vervangen door een nieuw of gereviseerd
exemplaar; of (iii) de aankoopprijs te vergoeden, mits de Cliënt de defecte Producten retourneert aan
HSTC met bewijs van aankoop en HSTC’s autorisatie.
HSTC’s garantie hieronder geldt niet in geval van schade door ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik,
verkeerde toepassing of enige soort verandering aangebracht door anderen dan HSTC. De Producten
zijn niet ontworpen of gelicenseerd voor gebruik in “mission-critical” applicaties, of in gevaarlijke
omgevingen waar faalveilige controles vereist zijn, waaronder zonder beperking exploitatie van nucleaire
fabrieken, luchtvaartnavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeerscontrole- of
levensinstandhoudings- of wapensystemen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken
wijst HSTC in het bijzonder elke uitdrukkelijke of impliciete garantie of conditie of geschiktheid voor
dergelijke doeleinden af. HSTC’s garantie is in elk geval niet van toepassing op fysieke schade aan het
oppervlak van het Product of vervanging daarvan. HSTC heeft geen verplichtingen ten aanzien van op
het Product opgeslagen gegevens.
Behalve indien uitdrukkelijk vermeld in deze paragraaf geeft HSTC geen garanties of neemt geen
voorwaarden op met betrekking tot de producten, im- of expliciet, waaronder maar niet beperkt tot de
impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor ene bepaald doel en geen
inbreuk.
2. Beperking aansprakelijkheid. HSTC is in geen geval aansprakelijk tegenover de Cliënt, (en de Cliënt
doet hierbij afstand van alle indirecte, speciale, bijkomende of gevolgschade in verband met) de
transacties beoogd in deze overeenkomst, of dergelijke schade al of niet voorzien is of de
waarschijnlijkheid daarvan dan niet is bekend gemaakt. HSTC is niet aansprakelijk tegenover de Cliënt
of derden die via Cliënt schadevergoeding eisen voor enigerlei schade die meer bedraagt dan de
bedragen betaald door Cliënt onder de voorwaarden van deze overeenkomst met betrekking tot de
producten die de oorzaak zijn van dergelijke schade. Sommige jurisdicties staan geen uitsluiting of
beperking toe van impliciete voorwaarden, garanties of schade; derhalve kunnen bepaalde zaken uit het
voorgaande niet van toepassing zijn op de Cliënt.
3. Intellectuele Eigendomsrechten. Hardware en Software zijn het eigendom van HSTC of haar
leveranciers en vallen onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten. De enige
rechten van Cliënt met betrekking tot HSTC-software inbegrepen in de Producten wordt verleend onder
de voorwaarden van HSTC ’s softwarelicentie. Het recht op alle HSTC-Software verblijft bij HSTC. Cliënt
stemt ermee in dat HSTC eigenaar blijft van alle rechten, eigendomsrechten en belangen in alle
intellectuele eigendom, literaire werken, handelsgeheimen etc. in alle aspecten van het/de Product(en).
Cliënt en diens filialen en onderaannemers stemmen ermee in geen enkel aspect van de Software en/of
Producten geleverd onder deze overeenkomst terug te brengen naar de broncode (reverse engineer) en
stemmen er verder mee in de schade te vergoeden als dat wel gebeurt.
4. Auteursrecht en Kopieën. De Software (met inbegrip van alle kopieën daarvan) is het eigendom van
HSTC of haar leveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse, Canadese, Europese, Braziliaanse
en Australische auteursrecht- en patentwetten en internationale handelsbepalingen. De Softwarekopie
wordt in licentie gegeven aan u, de cliënt, wordt niet aan u verkocht en u (de cliënt) bent niet de eigenaar
van kopieën daarvan. U mag één kopie van de software maken voor backup- of archiefdoeleinden. U
mag de software niet anderszins kopiëren, behalve waar toegestaan door de toepasselijke wet, nog de
schriftelijke materialen bij de Software. HSTC behoudt zich hierbij alle rechten voor die niet expliciet
verleend zijn in deze licentieovereenkomst.
Copyright © 2005, HSTC.
juni 30, 2005
Page 2 of 84
Destinator OP Handleiding
INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk 1 Welkom bij Destinator OP............................................................................. 7
1.1
1.2
1.3
1.4
Inleiding ...........................................................................................................................7
Help krijgen......................................................................................................................7
Technische Ondersteuning ..............................................................................................8
Van start gaan .................................................................................................................8
Hoofdstuk 2 Een Route Aangeven..................................................................................... 9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Inleiding ...........................................................................................................................9
Kaart Omschrijving ........................................................................................................10
Het Bestemmingsmenu .................................................................................................13
De Route Naar Een Adres (of Kruispunt) Plannen ........................................................14
Een Route Plannen Naar Een Point van Interesse (POI) ..............................................17
Naar Een Favoriet Navigeren ........................................................................................19
Bewaren In Favorieten...................................................................................................20
Navigeren Naar Een Historie-Item .................................................................................21
Navigeren Naar Een Punt op de Kaart ..........................................................................22
Reisplanning ..................................................................................................................23
Hoe Reis Planning te Gebruiken............................................................................. 24
2.11 Wegen Vermijden ..........................................................................................................26
Hoofdstuk 3 Opties............................................................................................................ 29
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
Inleiding .........................................................................................................................29
Het Optiemenu...............................................................................................................30
Toon route .....................................................................................................................30
Rijaanwijzingen..............................................................................................................30
Toon Route ............................................................................................................. 31
Annuleer Route ....................................................................................................... 31
Toon Afslag ............................................................................................................. 31
Vermijd Afslag ......................................................................................................... 31
Per manoeuvre ..............................................................................................................32
Annuleer route ...............................................................................................................32
Speel af..........................................................................................................................32
Kies kaart.......................................................................................................................33
Reismodus.....................................................................................................................33
Help ...............................................................................................................................33
Over ...............................................................................................................................33
Hoofdstuk 4 Instellingen ................................................................................................... 35
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Inleiding .........................................................................................................................35
Het Instellingenmenu .....................................................................................................36
GPS-status en Instellingen ............................................................................................36
Instellingen Home Button...............................................................................................38
Algemene Instellingen ...................................................................................................39
Page 3 of 84
Destinator OP Handleiding
4.6 Kaartinstellingen ............................................................................................................40
Kaartoriëntatie......................................................................................................... 41
Zoommechanisme................................................................................................... 41
Kaartlettertype......................................................................................................... 41
4.7 Route-instellingen ..........................................................................................................41
Routemodus............................................................................................................ 42
Routeberekening..................................................................................................... 42
Gebruik van U-bocht ............................................................................................... 43
4.8 Instellingen Waarschuwingen ........................................................................................43
4.9 Visuele Meldingen .........................................................................................................45
4.10 Uiterlijk ...........................................................................................................................46
Hoofdstuk 5 Kaartzicht Veranderen................................................................................. 47
5.1 Inleiding .........................................................................................................................47
5.2 Hoe te Zoomen en te Scrollen .......................................................................................48
5.3 Soorten Zicht .................................................................................................................49
Hoofdstuk 6 Automatische & Favorieten Waarschuwingen ......................................... 51
6.1
6.2
6.3
6.4
Inleiding .........................................................................................................................51
Configureren Categorie Automatische Waarschuwingen ..............................................51
Configureren Automatische Waarschuwingen Items .....................................................52
Favorieten Waarschuwingen .........................................................................................53
Hoofdstuk 7 Importeren van Favorieten.......................................................................... 55
7.1 Inleiding .........................................................................................................................55
7.2 Downloaden Favorieten .................................................................................................55
Verklarende Woordenlijst......................................................................................................... 57
Bijlage A - Bestandstructuur Favorieten Importeren ............................................................ 59
Bijlage B - Destinator OP Console .......................................................................................... 60
Bijlage C – Installeren en activeren van extra kaarten .......................................................... 73
Bijlage D - MO Instellingen....................................................................................................... 77
Index........................................................................................................................................... 81
N.B.:
De inhoud van dit document verandert gedurig om de laatste wijzigingen in
procedures, schermen, buttons, iconen, algemene verbeteringen en updates voor de
Destinator OP software, hardware en kaarten weer te geven.
Page 4 of 84
Destinator OP Handleiding
Tabel van Afbeeldingen
Afbeelding 1 - Hoofdkaart.............................................................................................. 10
Afbeelding 2 - Menustructuur ........................................................................................ 13
Afbeelding 3 - Hoofdkaartscherm.................................................................................. 14
Afbeelding 4 - Scherm Adres Zoeken............................................................................ 15
Afbeelding 5 - POI-Categorieën .................................................................................... 18
Afbeelding 6 - Een Item Toevoegen aan Favorieten ..................................................... 21
Afbeelding 7 - Historielijst.............................................................................................. 22
Afbeelding 8 - Dialoogbox Kaartcursor.......................................................................... 23
Afbeelding 9 - Een Reismap Toevoegen....................................................................... 25
Afbeelding 10 - Dialoogboxen Reisplanner en Wegpunten ........................................... 26
Afbeelding 11 - Vermijd Wegen (Beperkingen) ............................................................. 27
Afbeelding 12 - Vermijd Wegen (Items)......................................................................... 28
Afbeelding 13 - Rijaanwijzingen .................................................................................... 31
Afbeelding 14 - Turn by Turn Dialoogbox...................................................................... 32
Afbeelding 15 - Scherm GPS-status ............................................................................. 37
Afbeelding 16 - GPS-instellingen Dialoogbox................................................................ 37
Afbeelding 17 - Scherm Home Button Instellingen........................................................ 39
Afbeelding 18 - Dialoogbox Algemene Instellingen ....................................................... 40
Afbeelding 19 - Dialoogbox Kaartinstellingen................................................................ 41
Afbeelding 20 - Scherm Route-instellingen ................................................................... 42
Afbeelding 21 - Dialoogbox Instellingen Waarschuwingen............................................ 44
Afbeelding 22 - Scherm Visuele Meldingen................................................................... 45
Afbeelding 23 - Scherm Look & Feel............................................................................. 46
Afbeelding 24 - Venster Zoom Scroll Bar ...................................................................... 48
Afbeelding 25 - 2D Nachtzicht....................................................................................... 49
Afbeelding 26 - 3D Zicht................................................................................................ 50
Afbeelding 27 - 3D Nachtzicht....................................................................................... 50
Afbeelding 28 - Pop-up menu Installatie Keuzetaal....................................................... 60
Afbeelding 29 - Destinator Console Toolbar.................................................................. 61
Afbeelding 30 - Venster Crop Kaartselectie (rechthoek) ............................................... 64
Afbeelding 31 - Pop-up menu Invoeren Nieuwe Kaartnaam ......................................... 64
Afbeelding 32 - Venster Voorgeknipte Keuze............................................................... 68
Afbeelding 33 - Doelapparaat Veranderen (Geheugen) ................................................ 71
Afbeelding 34 - Destinator Pop-up menu Verlaten ........................................................ 72
Afbeelding 35 - Doelapparaat Veranderen (Geheugen) ................................................ 73
Afbeelding 36 - Dialoogbox Snel Activeren ................................................................... 74
Afbeelding 37 - Gebruikerinformatiescherm .................................................................. 75
Afbeelding 38 - Licentiecode en Apparaattype.............................................................. 76
Afbeelding 39 - Snel Activeren Afgerond....................................................................... 76
Afbeelding 40 - MO Hoofdscherm ................................................................................. 77
Afbeelding 41 - Instellingenmenu voor MO apparaat .................................................... 77
Afbeelding 42 - Instellingenscherm volume................................................................... 78
Afbeelding 43 - Instellingenscherm power..................................................................... 78
Afbeelding 44 - Scherm achtergrondinstellingen........................................................... 79
Page 5 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 45 - Tijdinstellingenscherm.......................................................................... 79
Afbeelding 46 - Taalinstellingenscherm......................................................................... 80
Afbeelding 47 - Systeeminformatiescherm.................................................................... 80
N.B.:
Het kan zijn dat sommige kleinere (sub)gemeentes geen straatgegevens bevatten. Kies in
die gevallen de grotere (overkoepelende) gemeente tussen haakjes voor het zoeken naar
die straten. Of u kunt de zoekvolgorde veranderen in Straat>Stad of Postcode>Straat om
straatgegevens te vinden voor de kleinere gemeente.
Page 6 of 84
Destinator OP Handleiding
11
Welkom bij Destinator OP
1.1
Inleiding
Destinator OP is een compleet mobiel
satellietnavigatiesysteem.
Het gebruikt GPS (Global Positioning System) satellieten om
de plaats waar u zich bevindt precies te lokaliseren en
gebruikt daarbij de laatste kaartdatatechnologie om u op de
efficiëntste en snelste manier op uw bestemming te krijgen.
Destinator OP helpt u bij het plannen van uw route en zorgt
voor Turn by Turn, Audio en Visuele instructies om op uw
bestemming te komen.
1.2
Help krijgen
Er is een verkort Helpbestand beschikbaar met
basisnavigatiedefinities en instructies van Destinator OP.
Druk in het kaartscherm op de
Optiemenu door op de
kies
.
Page 7 of 84
button, ga naar het
button te drukken en
Destinator OP Handleiding
1.3
Technische Ondersteuning
Zie voor antwoorden op algemene vragen en snelle hulp
Destinator FAQ for Registered Users online op
http://www.destinatoreurope.com [ http://www.destinator1.com/ ] ,
klik op Community, login en kies FAQ.
Als u andere vragen heeft over Destinator OP, neem dan contact
op met uw leverancier of met Destinator Technical Support via
email op
[email protected] [ [email protected] ] of
tel. +49 (0) 1805 12 30 12 [905-764-7611].
1.4
Van start gaan
In uw MO apparaat is de Destinator OP toepassing al
geïnstalleerd. Zet het MO apparaat aan en druk in het hoofd MO
scherm op
om Destinator OP te starten.
Zie voor informatie over het wijzigen van de MO
apparaatinstellingen bijlage D – MO Instellingen.
Page 8 of 84
Destinator OP Handleiding
22
Een Route Aangeven
2.1
Inleiding
Dit hoofdstuk helpt u een route vast te stellen en te plannen.
U kunt een bestemming kiezen, het beginpunt instellen of
een reis plannen. De in echte tijd berekende route komt van
uw actuele GPS-positie.
Er zijn een aantal manieren om uw bestemming te bepalen
met behulp van de Menubutton (
ingeven:
•
Een adres
•
Een kruising
•
Een postcode
•
Een POI (Punt van Interesse)
•
Een adres in Favorieten
•
Een adres in Historie
Page 9 of 84
). U kunt het volgende
Destinator OP Handleiding
2.2
Kaart Omschrijving
Er zijn diverse buttons en iconen op het kaartscherm die gebruikt
worden om een route the plannen en te bekijken.
Exitbutton
Rijrichtingbutton
Actuele locatie
Zichtkeuzebutton
Zoomscrollbar
Kompasbutton
Menubutton
Homebutton
Routedetailsbutton
Batterijstatus indicator
GPS-gegenereerde
statistiekbutton
GPS statusbutton
Lengteschaalverdeling
Afbeelding 1 - Hoofdkaart
Locatie-iconen
(of
in Wandelmodus) toont uw actuele locatie in de
Navigatiemodus.
(of in Wandelmodus) toont uw laatst bekende GPS-locatie
in de Navigatiemodus. Dit is niet uw actuele locatie, omdat er
op dat moment geen geldige GPS-informatie is.
(of
Planmodus.
in de Wandelmodus) toont het Beginpunt in de
Zie Paragraaf 4.7 Route-instellingen
voor omschrijvingen van Navigatiemodus en Planmodus.
Dynamische cursor
Page 10 of 84
Destinator OP Handleiding
De schermcursor van Destinator OP verandert automatisch van
uiterlijk, zodat u op de hoogte wordt gesteld van verschillende
belangrijke navigatie-omstandigheden.
•
De cursor geeft aan of u zich in de Auto- of
Voetgangersmodus bevindt
•
De cursor geeft aan of u met hoge of met lage snelheid rijdt.
De cursor wordt langwerpig bij hogere snelheden en breder
bij lagere snelheden.
•
De cursor heeft een schaduw die de positie van de zon
aangeeft. Dit is in het bijzonder belangrijk als u Destinator
OP in de Voetgangersmodus gebruikt. Door uzelf zo op te
stellen dat de schaduw die u werpt dezelfde stand heeft als
de schaduw op het scherm, weet u zeker dat u in de juiste
richting loopt.
•
De cursorschaduw verdwijnt als u ’s nachts rijdt.
Buttons Kaartscherm
Switcht tussen Turn by Turn details en een complete lijst
Rijrichtingen.
Wisselt tussen 2D-, 2D Nacht-, 3D- en 3D-Nachtzicht. Het
icoon geeft het volgende zicht aan dat getoond gaat worden.
Toont de magnetische richting terwijl u beweegt.
Hiermee kunt u uw route vaststellen en plannen via het
Bestemmingsmenu. Hiermee heeft u toegang tot het Optiemenu
en het Instellingenmenu. Geeft aan of u in Voertuigmodus
(
) of in Wandelmodus (
) bent. U kunt van modus
veranderen door de button een aantal seconden ingedrukt te
houden of door het Optiemenu te openen en op
te drukken. In de Wandelmodus is de
navigatieradius beperkt tot 10 kilometer (6 mijl).
Page 11 of 84
of
Destinator OP Handleiding
Geeft details over uw route, zoals ETA, ETR en de afstand
tot uw bestemming.
Toont GPS–gegenereerde informatie, zoals UTM (Universal
Transverse Mercator), geografische positie, huidige locatie,
hoogte en snelheid. Het icoon geeft het volgende zicht aan dat
getoond gaat worden.
Toont de GPS-status, zoals informatie over uw satellietfix en
de breedte, lengte en hoogte van uw positie. Het icoon is groen
als er een GPS-fix is en rood als er geen GPS-fix is. Zorgt ook
voor een verbinding met het GPS-Instellingenscherm.
Toont de batterijstatus. Als de batterij bijna leeg is, verschijnt
er een mededelingenvenster.
Berekent een route naar een vooringesteld POI of adres.
Hiermee kunt u de Destinator OP applicatie verlaten.
Menu Button
Deze button heeft twee functies: Voertuigmodus (
) en
). U kunt wisselen tussen deze twee modi
Wandelmodus (
door de button een aantal seconden ingedrukt te houden. In de
Wandelmodus is de navigatieradius beperkt tot 10 kilometer (6
mijl).
Druk op de Menubutton om het Bestemmingsmenu te openen.
Door op de
en
buttons te drukken
aan de onderkant van het scherm kunt u heen en weer switchen
tussen het Bestemmingsmenu, het Optiemenu en het
Instellingenmenu zoals te zien in Afbeelding 2.
Page 12 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 2 - Menustructuur
2.3
Het Bestemmingsmenu
1.
Druk in het kaartscherm op de
Bestemmingsmenu te openen.
2.
U kunt uw bestemming kiezen uit de volgende opties:
• Adressenlijst
Page 13 of 84
button om het
Destinator OP Handleiding
• Lijst Punten van Interesse (POI)
• Favorietenlijst
• Historielijst
3.
De route wordt vanuit uw actuele positie berekend en
als een blauwe lijn weergegeven. De groene driehoek
stelt uw Beginpunt voor (of vertrekpunt).
Begin
Route
Afbeelding 3 - Hoofdkaartscherm
2.4
De Route Naar Een Adres (of Kruispunt) Plannen
Als u de route naar een adres plant, zijn er diverse manieren
om uw bestemming aan te geveen. U kunt de route naar
een bestemming aangeven door een adres te kiezen, een
postcode of een kruising.
Via het navigeren over verschillende regio’s kunt u een route
rijden die zich over meer dan één regio op hetzelfde
continent uitstrekt zonder van kaart te hoeven wisselen. Dit
is alleen mogelijk als u de volgende kaarten heeft
Page 14 of 84
Destinator OP Handleiding
geïnstalleerd: de kaart van uw vertrekpunt, de kaart van uw
bestemming en een kaart van de belangrijkste wegen voor
dat continent (bijv. belangrijkste wegen van Europe). Als de
mogelijkheid over verschillende regio’s te rijden beschikbaar
is, kunt u op Regio drukken voor een lijst van de
geïnstalleerde kaarten en de kaart kiezen voor uw
bestemming. Destinator OP verandert automatisch van
kaart als u over verschillende regio’s rijdt en toont u de route
op hetzelfde niveau onder het rijden. U hoeft tijdens de
route niet van kaart te wisselen.
Afbeelding 4 - Scherm Adres Zoeken
De standaardvolgorde voor het invoeren van uw
bestemming is Plaats -> Straat -> Nummer, maar door te
klikken op de
button kunt u door de verschillende
manieren om uw adres aan te geven lopen.
Hier kunt u een adres zoeken door eerst de Plaats,
dan de Straat en dan het Nummer in te geven.
Hier kunt u een adres zoeken door eerst de Straat,
dan de Plaats en dan het Nummer in te geven.
Hier kunt u een adres zoeken door eerst de Straat,
dan de Postcode en dan het Nummer in te geven.
Hiermee kunt u een kruising ingeven door eerst de
Plaats, dan de Straat en dan de kruisende Straat in te
geven.
Page 15 of 84
Destinator OP Handleiding
Hier kunt u een adres zoeken door eerst de
Postcode, dan de Straat en dan het Nummer in te
geven.
Bijvoorbeeld om naar een adres te gaan door de Plaats ->
Straat -> Nummer zoekvolgorde te gebruiken:
1.
Druk op Regio als u een route wilt plannen over
diverse kaarten. Markeer uw keuze in de lijst van
geïnstalleerde kaarten. (Als slechts één kaart is
geïnstalleerd, krijgt u de Regio-optie niet te zien.)
2.
Druk op Plaats en gebruik het toetsenbord om de
eerste paar letters van de naam van de stad in the
geven. U kunt ook uw toetsenbord van hoofdletters
op gewone letters zetten door te drukken op de
button.
3.
Druk op Straat om een lijst van straatnamen te
krijgen voor de geselecteerde stad. Kies de
straatnaam door de eerste paar letters in te voeren of
door door de lijst heen te scrollen (bijv.: Birch, Ave).
4.
Van niet alle steden zijn de straten opgenomen De
software toont in die gevallen Straatgegevens niet
gevonden. U kunt nog steeds de route naar de
geselecteerde stad ingeven.
5.
Druk op Nummer en geef het nummer in door het
toetsenbord te gebruiken.
6.
Als u uw bestemming heeft ingegeven, zijn er diverse
opties beschikbaar op de toolbar aan de bovenkant
van het scherm.
Berekent en toont uw route die als een
blauwe lijn op de kaart verschijnt.
Toont de bestemming op de kaart en geeft
de details ervan.
Page 16 of 84
Destinator OP Handleiding
Hiermee kunt u uw bestemming toevoegen
aan uw Favorietenmap of als uw Beginpunt instellen.
Onder het rijden geeft Destinator OP uw met turn-by-turn
mondelinge en visuele aanwijzingen door u te laten weten
wanneer de volgende afslag komt tot u op uw bestemming
aankomt.
Als u de volledige naam van een stad of straat niet weet, typt u een deel
van de naam in en drukt u op de
button. Hiermee verschijnt een
lijst met alle namen die de door u ingetypte volgorde bevatten.
Klik voor meer informatie over een Stad, Straat of Nummer op
voor
details over de locatie, zoals stads-, straatnaam, en lengte- en
breedtecoördinaten.
N.B.:
Het kan zijn dat sommige kleinere (sub)gemeentes geen straatgegevens bevatten.
Kies in die gevallen de grotere (overkoepelende) gemeente tussen haakjes voor het
zoeken naar die straten. Of u kunt de zoekvolgorde veranderen in Straat>Stad of
Postcode>Straat om straatgegevens te vinden voor de kleinere gemeente.
2.5
Een Route Plannen Naar Een Point van Interesse (POI)
De lijst Punten van Interesse (POI) is een verzameling
bestemmingen van mogelijke interesse in voorgedefinieerde
categorieën. POI’s worden op de kaart met verschillende
iconen aangegeven (bijv:
Restaurants). POI-navigatie is
in het bijzonder handig als u een gebouw, attractie of
voorziening moet vinden op categorie of soort. U kunt
bijvoorbeeld Destinator OP vragen u naar d dichtstbijzijnde
bank, winkelcentrum, hotel, restaurant, benzinestation, etc.
te brengen
Page 17 of 84
Destinator OP Handleiding
Via het navigeren over verschillende regio’s kunt u een route
rijden die zich over meer dan één regio op hetzelfde
continent uitstrekt zonder van kaart te hoeven wisselen. Dit
is alleen mogelijk als u de volgende kaarten heeft
geïnstalleerd: de kaart van uw vertrekpunt, de kaart van uw
bestemming en een kaart van de belangrijkste wegen voor
dat continent (bijv. belangrijkste wegen van Europe). Als de
mogelijkheid over verschillende regio’s te rijden beschikbaar
is, kunt u op Regio drukken voor een lijst van de
geïnstalleerde kaarten en de kaart kiezen voor uw
bestemming. Destinator OP verandert automatisch van
kaart als u over verschillende regio’s rijdt en toont u de route
op hetzelfde niveau onder het rijden. U hoeft tijdens de
route niet van kaart te wisselen.
1.
Druk in het Bestemmingsmenu op de POI button.
2.
Druk op Regio als u een route wilt plannen over
diverse kaarten. Markeer uw keuze in de lijst van
geïnstalleerde kaarten. (Als slechts één kaart is
geïnstalleerd, krijgt u de Regio-optie niet te zien.)
Afbeelding 5 - POI-Categorieën
3.
Druk op Categorieën en markeer uw keuze in de lijst
POI-categorieën. We kunnen bijvoorbeeld zoeken
naar het dichtstbijzijnde restaurant.
Page 18 of 84
Destinator OP Handleiding
Nu kunt u alle items binnen een categorie op de kaart laten zien
door op de button te drukken naast één van de categorieën.
Als de button geselecteerd is, verschijnt hij als . Druk op
op het MO apparaat om naar het kaartscherm terug te keren.
4.
Druk als Restaurants gemarkeerd is op Items voor
een lijst Restaurants in uw gebied. De POI’s worden
genoemd in volgorde van afstand. Druk op de
button om ze alfabetisch te sorteren.
5.
Markeer uw keuze en klik op
om uw route
te berekenen. De route wordt op de kaart getoond als
een blauwe lijn vanuit uw actuele GPS-positie.
6.
U kunt
selecteren om uw bestemming te
drukken om de
bekijken op de kaart, of op
bestemming toe te voegen aan uw Favorieten of hem
als uw Beginpunt in te stellen. U kunt Instellingen
kiezen om uw Zoekradius en Zoekcentrum vast te
leggen.
Onder het rijden geeft Destinator OP uw met turn-by-turn
gesproken en visuele aanwijzingen door u te laten weten
wanneer de volgende afslag komt .
2.6
Naar Een Favoriet Navigeren
U kunt een bestemming kiezen uit uw lijst opgeslagen
Favorieten. (De volgende paragraaf beschrijft hoe een item
opgeslagen wordt in uw Favorietenlijst.)
Een Favoriet is een adres of bestemming die u tevoren heeft
opgeslagen om snel en gemakkelijk weer op te roepen. U
Page 19 of 84
Destinator OP Handleiding
kunt bestemmingen uit deze map ook opslaan, bewerken of
wissen.
1.
Druk in het Bestemmingsmenu op de Favorieten
button. Uw lijst met Favorietcategoriën wordt
getoond.
2.
Markeer Mijn Favorieten en druk op Items. Er wordt
een lijst met opgeslagen items getoond.
3.
Markeer uw keuze en klik op
om uw route
te berekenen. De route wordt op de kaart getoond als
een blauwe lijn vanuit uw actuele GPS-positie.
4.
U kunt ook
selecteren om uw bestemming te
bekijken op de kaart, of op
drukken om uw
keuze te bewerken of te wissen of als uw Beginpunt
in te stellen.
Onder het rijden geeft Destinator OP uw met turn-by-turn
gesproken en visuele aanwijzingen door u te laten weten
wanneer de volgende afslag komt .
2.7
Bewaren In Favorieten
Als u een Bestemming selecteert die u vaak gebruikt, kunt u
die opslaan in uw eigen Favorietenlijst.
1.
Druk in het kaartscherm op de
Bestemmingsmenu te openen.
2.
Kies de door u gewenste bestemming zoals hiervoor
beschreven uit Adres, POI, Historie of Contacten.
3.
Om de locatie op te slaan in uw Favorieten map klikt
button om het
u op de
button en kiest u Favorieten. Het
scherm Bewerk Eigenschappen Item verschijnt.
Page 20 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 6 - Een Item Toevoegen aan Favorieten
4.
Geef een naam in en commentaar waarmee u het
item in de toekomst kunt herkennen.
5.
Geef een nieuwe categorienaam in (bijv.: Moet ik
Zien) of kies een bestaande en druk op Bewaar.
Uw favoriete bestemming is nu opgeslagen voor toekomstig
gebruik.
2.8
Navigeren Naar Een Historie-Item
Met Historie kunt u een bestaande bestemming kiezen uit
een lijst eerder genomen routes. De software slaat
automatisch de laatste paar bestemmingen in het geheugen
op. Elke nieuwe route wordt boven aan de lijst gezet
waardoor de oudere bestemmingen onderaan de lijst gewist
worden.
Page 21 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 7 - Historielijst
1.
Druk in het Bestemmingsmenu op de button Historie
om de lijst te zien van de eerder genomen routes.
2.
Markeer uw geselecteerde Historie-item en klik op
om uw route te berekenen. De route
wordt op de kaart getoond als een blauwe lijn vanuit
uw actuele GPS-positie.
3.
U kunt ook
selecteren om uw bestemming te
drukken om de
bekijken op de kaart, of op
bestemming toe te voegen aan uw Favorieten of hem
als uw Beginpunt in te stellen.
2.9
Navigeren Naar Een Punt op de Kaart
U kunt naar elk punt op de kaart gaan door direct op de
locatie ervan op het kaartscherm te drukken. Dit is erg
handig als u naar een bepaald punt wilt dat u op de kaart
ziet maar waarvan u het straatadres niet heeft.
Page 22 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 8 - Dialoogbox Kaartcursor
1.
Gebruik de stift om te scrollen of de kaart naar een
bepaald punt te trekken en druk dan op de gewenste
locatie.
2.
Er verschijnt een dialoogbox met het adres van dat
punt, en u kunt kiezen of u daarheen wilt gaan, uw
route wilt herberekenen, het punt aan uw Favorieten
wilt toevoegen of als uw Beginpunt wilt instellen (als u
zich in de Planner Modus bevindt).
3.
Om de cursordialoog te wissen drukt u nog een keer
op het scherm.
Als u het punt van Herkomst moet resetten, drukt u op het
kaartscherm op de Cursor Dialoog te openen en kiest u
Instellen als Herkomst. Alle nieuwe routeberekeningen
gebruiken dit als het beginpunt, achter alleen als u in de
Planner Modus bent. In de Navigatie Modus is uw actuele
GPS-locatie altijd uw Herkomst.
2.10 Reisplanning
Page 23 of 84
Destinator OP Handleiding
Reisplanning is nuttig als u meer dan één bestemming op
uw route heeft. Deze procedure is gelijk aan de procedures
die u gebruikt om een bestemming in te geven en met
navigeren te beginnen, behalve dat u zich in de Planner
Modus moet bevinden.
Als u op
drukt, wordt de Route in etappes
berekend, van het vertrekpunt tot het eerste wegpunt.
Wanneer u het eerste wegpunt heeft bereikt, wordt de route
opnieuw berekend naar het tweede wegpunt en dan
opnieuw berekend naar het derde wegpunt etc.
Hoe Reis Planning te Gebruiken
Gebruik de volgende methode om een reis te plannen.
1.
Zorg dat u in de Planmodus bent. Druk hiervoor op
de
button en ga naar het Instellingenmenu.
2.
Druk op Route-Instellingen
voor Routemodus de Planmodus.
3.
Druk op de
button om op te slaan en terug te
keren naar het kaartscherm.
4.
Druk in het kaartscherm op de
Reisplanner
en kies
button en kies
in het Bestemmingsmenu.
N.B.: Als dit de eerste keer is dat u Reisplanner gebruikt, dient u
een Reismap te maken waarin u de bijzonderheden van uw reis opslaat.
U kunt elke naam gebruiken. Voor dit voorbeeld gebruiken we Mijn reis.
Page 24 of 84
Destinator OP Handleiding
5.
Klik in de toolbar boven aan het scherm op Tools en
kies dan Toevoegen om een reismap te maken.
Afbeelding 9 - Een Reismap Toevoegen
6.
Geef de naam van uw reismap in (bijv. Mijn reis) en
druk op Bewaar. U kunt nu de wegpunten van uw
reis ingeven.
Wat is een wegpunt? Een wegpunt is een stop of pauze tijdens uw reis
langs een tevoren vastgestelde route.
7.
Markeer uw reismap en druk op Wegpunten erboven
om uw wegpunten aan te geven.
8.
Klik in de toolbar aan de onderkant op Extra en kies
Toevoegen om uw wegpunten aan te geven.
9.
Kies het adres van uw eerste wegpunt – Adres, POI,
Favorieten of Historie – en druk op
10.
.
In het scherm Bewerk Wegpunteigenschappen kunt
u de naam of de bijzonderheden van het wegpunt
veranderen. Druk op Bewaren om aan uw reis toe te
voegen.
Herhaal stap 6 tot 9 om alle wegpunten in te brengen.
Page 25 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 10 - Dialoogboxen Reisplanner en Wegpunten
11.
Kies de Toon
button om de gehele route te
zien. Het eerste deel van de route wordt getoond als
dubbele blauwe lijnen. Het resterende gedeelte van
de route wordt getoond in een serie
enkellijnsvectoren.
12.
Door
of
te
gebruiken kunt u de volgorde van uw wegpunten
veranderen.
13.
U kunt ook op Extra > Optimaliseer klikken,
waardoor automatisch de wegpunten gesorteerd
worden op de doeltreffendste en snelste route.
14.
Druk op Navigeer
om de route te
berekenen. De route wordt getoond als een blauwe
lijn vanuit uw actuele GPS-positie.
* Denk eraan terug te gaan naar de Navigatie Modus. *
Zie Paragraaf 4.7 Route-instellingen
voor een omschrijving van Navigatiemodus en Planmodus.
2.11 Wegen Vermijden
Page 26 of 84
Destinator OP Handleiding
U kunt aangeven dat bepaalde wegen niet in de berekening
van uw route opgenomen moeten worden. U wilt bijvoorbeeld
niet over tolwegen rijden.
1.
Druk in het Bestemmingsmenu op de Vermijd Wegen
button voor een lijst van wegcategorieën.
Afbeelding 11 - Vermijd Wegen (Beperkingen)
2.
Voor een beperking van een gewenste wegcategorie
markeert u de categorie en drukt u op
voor uw keuze. Druk op
een nieuwe categorie toe te voegen.
3.
of
om
Druk op Items voor een lijst van alle wegen in een
gemarkeerde categorie. Om beperkingen voor een
bepaalde weg aan te geven markeert u deze en drukt
u op
of
. Om een gemarkeerde
weg op het kaartscherm te zien drukt u op de
button en kiest u Tonen.
Page 27 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 12 - Vermijd Wegen (Items)
4.
Wanneer u uw wegbeperkingen heeft aangegeven,
drukt u op
op het MO apparaat om naar het
kaartscherm terug te keren.
Page 28 of 84
Destinator OP Handleiding
33
Opties
3.1
Inleiding
Er zijn verschillende route- en kaartopties beschikbaar in het
Optiemenu.
Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
Uw route tonen
Richtingen tonen
Uw route annuleren
Een route opslaan en afspelen
Van kaart wisselen
Reismodus kiezen
Help krijgen
Page 29 of 84
Destinator OP Handleiding
3.2
Het Optiemenu
In het Optiemenu kunt u kiezen om uw route te laten tonen, uw
reisaanwijzingen te zien, een route annuleren, een route
afspelen en opslaan, van kaart wisselen, uw manier van reizen
kiezen en help krijgen bij de basisnavigatie.
3.3
Toon route
Deze optie toont uw route in zijn geheel op het kaartscherm
plus details zoals het adres van en afstand tot uw bestemming,
de ETA (geschatte tijd van aankomst) en de ETR (geschatte
resterende tijd).
3.4
Rijaanwijzingen
Deze functie toont een visuele lijst van uw route, afstanden tot
elke manoeuvre en straatnamen. Door de scrollbar aan de
rechterkant te gebruiken kunt u door de gehele route scrollen.
Twee keer drukken op de manoeuvre toon dat deel van de
route.
Mondelinge en visuele aanwijzingen (te zien boven aan het
scherm) worden gegeven op verschillende intervallen om de
volgende afslag of verandering van richting aan te geven.
Page 30 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 13 - Rijaanwijzingen
Het scherm Rijaanwijzingen geeft u ook diverse routeopties:
Toon Route
Toont uw route in zijn geheel op het
kaartscherm plus details zoals het adres van uw
bestemming, de ETA en de ETR.
Annuleer Route
Annuleert de route en haalt hem van het
kaartscherm.
Toon Afslag
Toont het gemarkeerde deel van de lijst op het
kaartscherm waaronder de straatnaam, afstand ernaar toe
en een pijldiagram om de afslag aan te geven. U kunt ook
de Vorige en Volgende pijlen gebruiken om naar de
voorgaande of volgende afslag te gaan.
Vermijd Afslag
Herberekent uw route om deze speciale
afslag of manoeuvre over te slaan.
Page 31 of 84
Destinator OP Handleiding
3.5
Per manoeuvre
Hier wordt de afstand aangegeven tot de volgende afslag en de
naam van de volgende straat direct nadat de voorgaande
afslag is genomen.
Mondelinge en visuele aanwijzingen worden gegeven op
verschillende intervallen om de volgende afslag of verandering
van richting aan te geven.
Afbeelding 14 - Turn by Turn Dialoogbox
3.6
Annuleer route
Annuleert de route en haalt hem van het kaartscherm.
3.7
Speel af
Hiermee kunt u uw route opnemen terwijl u rijdt om hem later
op het kaartscherm af te spelen. U kunt in het scherm Speel
af/Neem op een route opnemen, een route afspelen, de
snelheid van het afspelen veranderen en opnames wissen.
Page 32 of 84
Destinator OP Handleiding
3.8
Kies kaart
Hiermee kunt u tussen kaarten switchen. Het scherm Kaart
Wisselen geeft ook bijzonderheden en versienummers van uw
kaarten en u kunt er kaarten wissen.
3.9
Reismodus
U kunt verder uw route bepalen voor per auto of te voet reizen.
Met deze button kunt u naar de Wandelmodus of
Voertuigmodus gaan. In de Wandelmodus is de
navigatieradius beperkt tot 10 kilometer (6 mijl).
3.10 Help
Deze button start een verkorte helpbestand met basis
navigatiedefinities en -instructies.
3.11 Over
Toont de softwareversie en bijzonderheden over uw Destinator
OP applicatie.
Page 33 of 84
Destinator OP Handleiding
Page 34 of 84
Destinator OP Handleiding
44
Instellingen
4.1
Inleiding
U kunt gemakkelijk de standaardinstellingen van kaarten,
overzichten en routeparameters aan uw eigen wensen
aanpassen.
Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
GPS-status
Instellingen Home Button
Algemene Instellingen
Kaartinstellingen
Route-instellingen
Waarschuwingsinstellingen
Visuele Mededelingen
Look & Feel
Page 35 of 84
Destinator OP Handleiding
4.2
Het Instellingenmenu
In het Instellingenmenu kunt u de instellingen veranderen die
bepalen hoe uw route wordt berekend of afgebeeld.
4.3
GPS-status en Instellingen
Destinator OP gebruikt GPS-signalen om uw locatie vast te
stellen. In de Navigatiemodus verzamelt de software
automatisch GPS-signalen werkt voortdurende de locatie en
positie van uw voertuig bij. Het kan een paar minuten duren
voordat de GPS de actuele locatie vindt. Zorg voor het
beste resultaat dat de GPS een goed zicht op de hemel
heeft.
Page 36 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 15 - Scherm GPS-status
Om uw GPS-configuratie te zien klikt u op de
button. U kunt deze button bereiken via het
Instellingenmenu > GPS-status, of door te klikken op de
button in het kaartscherm.
Afbeelding 16 - GPS-instellingen Dialoogbox
Configuratiemenu GPS-instellingen:
1. COM-poort - Definieert de Communicatie-uitgang.
2. Baudsnelheid - Overbrengingssnelheid van gegevens.
3. Protocol Standaard is NMEA.
Page 37 of 84
Destinator OP Handleiding
Automatische connectie – Kies deze optie om te zorgen
dat opnieuw automatisch verbinding wordt gemaakt als
het GPS-signaal verloren is gegaan.
Reset GPS – Deze mogelijkheid dient gebruikt te worden als
de MO unit op een locatie gedraaid is die erg ver (meer dan
1000 km) weg is van de laatste, gepeilde GPS positie.
Bijvoorbeeld als de MO als laatste een GPS positie in
Londen heeft aangepeild, en is uitgezet en dan op Rome
was gedraaid, gebruikt u de Reset GPS mogelijkheid om de
huidige positie te krijgen. Voor het beste resultaat doet u dit
in de open lucht en in een stationaire omgeving.
Stel GPS in - Stelt de GPS-configuratie in.
Druk op de
button om uw keuzes op te slaan en terug
te keren naar het grafische GPS-satelliet scherm.
4.4
Instellingen Home Button
Met de button Home Button Instellingen kunt u een adres of
POI als uw thuisbestemming vastleggen. Als u naar uw
thuisbestemming wilt reizen (bijv. het dichtstbijzijnde
benzinestation), drukt u op de
button.
In het scherm Home Button Instellingen kiest u POI-modus
of Adresmodus om de gewenste bestemming in te stellen.
Page 38 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 17 - Scherm Home Button Instellingen
Druk op de
button om op te slaan en terug te keren
naar het kaartscherm.
Als u nu op de
button drukt, berekent Destinator OP
automatisch een route naar deze bestemming.
4.5
Algemene Instellingen
In het scherm Algemene Instellingen kunt u de meeteenheid
voor uw route kiezen.
Page 39 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 18 - Dialoogbox Algemene Instellingen
Alle afstanden worden gegeven in yards/miles of
meters/kilometers.
1. Miles en yards
2. Kilometers en meters
Druk op de
button om uw keuze op te slaan en keer
terug naar het kaartscherm.
4.6
Kaartinstellingen
In het scherm Kaartinstellingen kunt u de wijze waarop een
kaart wordt afgebeeld kiezen.
Page 40 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 19 - Dialoogbox Kaartinstellingen
Kaartoriëntatie
Rijrichting boven – geeft de kaart zo weer dat vooruit altijd
bovenaan is.
Noorden boven – geeft de kaart zo wee5 dat het noorden
altijd bovenaan is.
Zoommechanisme
Automatische zoom – hiermee keert het zoomen terug naar
het voorgaande niveau na een aantal seconden inactiviteit.
Kaartlettertype
Grote tekst – vergroot het formaat van de straatnamen zodat
de kaart gemakkelijker gelezen kan worden.
Druk op de
button om uw keuzes op te slaan en keer
terug naar het kaartscherm.
4.7
Route-instellingen
Page 41 of 84
Destinator OP Handleiding
In het scherm Route-instellingen kunt u de parameters
kiezen voor de routeberekening.
Afbeelding 20 - Scherm Route-instellingen
Routemodus
Navigatiemodus – Zorgt voor mondelinge instructies onder het
rijden.
Deze modus zal het meest door u gebruikt worden. Destinator
OP gebruikt het satellieten ‘global positioning system’ (GPS)
om constant uw actuele positie vast te stellen. Onder het rijden
wordt uw locatie vergeleken met de bestemming die u heeft
gekozen en u krijgt steeds nauwkeurige rij-instructies. Zelfs als
u per ongeluk van de route afwijkt, brengt Destinator OP u weer
op de goede weg terug.
Planmodus – Toont een route op de kaart.
U stelt een beginpunt en een bestemming in en Destinator OP
toont een kaart met daarop de route. In deze modus wordt het
satellieten global positioning system (GPS) niet gebruikt. Uw
actuele positie wordt niet vastgesteld en Destinator OP houdt
de voortgang van de route niet bij. Gebruik Plannermodus om
een reis te plannen.
Routeberekening
Snelste route – Destinator OP berekent de route door de
kortste afstand te nemen en de hoogste
snelheidslimieten.
Page 42 of 84
Destinator OP Handleiding
Kortste route – Destinator OP berekent de route door de
kortste afstand te nemen.
N.B.: Routeopbouw sluit omwegen, stops of oponthoud op de route uit.
Gebruik van U-bocht
U-bochten geactiveerd - Als u deze optie kiest, wordt de
route berekend inclusief eventuele U-bochten. Als u deze
optie uitzet, wordt de route berekend zonder U-bochten.
(Deze optie is opgenomen omdat sommige bestuurder
liever geen U-bochten maken.)
Druk op de
button om uw keuzes op te slaan en keer
terug naar het kaartscherm.
4.8
Instellingen Waarschuwingen
In dit scherm ziet u waarschuwingen die, indien
geselecteerd, voor mondelinge bevelen zorgen.
Page 43 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 21 - Dialoogbox Instellingen Waarschuwingen
Stemaanwijzingen
1. Snelheid Limiet - U krijgt te horen dat uw auto te hard
rijdt op dit gedeelte van de weg.
2. Route Herberekening - Als u afwijkt van de
oorspronkelijke route, berekent Destinator OP
automatisch een nieuwe route en werkt ETA en
afstanden bij.
3. Zwak Signaal Waarschuwt dat u in een gebied met een
zwak GPS-signaal bent.
4. GPS Niet Gevonden - Waarschuwt u als het GPSsignaal wegvalt of als er geen stroom meer op de GPSontvanger staat.
5. Rij voorzichtig - Vriendelijke herinnering aan het begin
van elke reis.
Druk op de
button om uw keuzes op te slaan en keer
terug naar het kaartscherm.
Page 44 of 84
Destinator OP Handleiding
4.9
Visuele Meldingen
In het scherm Visuele Meldingen kunt u kiezen hoe
Destinator OP u op de hoogte brengt van de komende
bochten.
Afbeelding 22 - Scherm Visuele Meldingen
1. Tekst – Visuele mededelingen worden schriftelijk
gegeven.
2. Symbolen – Visuele mededelingen wordt gegeven in de
vorm van pictogrammen (als een pijldiagram).
3. Geen - Er worden geen visuele mededelingen getoond.
Druk op de
button om uw keuzes op te slaan en keer
terug naar het kaartscherm.
Page 45 of 84
Destinator OP Handleiding
4.10 Uiterlijk
In het scherm Uiterlijk kunt u instellen hoe Destinator OP
eruit moet ziet en klinken.
Afbeelding 23 - Scherm Look & Feel
Druk op de
button om uw keuzes op te slaan en keer
terug naar het kaartscherm.
Page 46 of 84
Destinator OP Handleiding
55
Kaartzicht Veranderen
5.1
Inleiding
U kunt uw zicht op de kaart veranderen en de manier
waarop de kaart op het scherm wordt getoond.
Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de volgende
onderwerpen:
•
•
•
Hoe te Zoomen en te Scrollen
Soorten Zicht
Dag- of Nachtmodus
Page 47 of 84
Destinator OP Handleiding
5.2
Hoe te Zoomen en te Scrollen
Zoom scrollbar
Afbeelding 24 - Venster Zoom Scroll Bar
De Zoom scrollbar kan gebruikt worden om In te Zoomen (+
Vergroten) of om UIT te Zoomen (- Uitbreiden) op de
afgebeelde kaart.
Of u kunt de
en
en uit te zoomen.
button gebruiken op de MO om in
Met Automatisch Zoomen aan (Instellingenmenu > button
Kaartinstellingen) kunt u de zoombuttons gebruiken om
autozoom te negeren, maar de zoom keert weer terug naar
het voorgaande niveau na een paar seconden inactiviteit.
Als Automatisch Zoomen niet is geselecteerd, kunt u met
de hand in- of uitzoomen en op dat niveau blijven.
U kunt de kaart doorscrollen door uw stift op het scherm te
houden en het beeld in een bepaalde richting te trekken. Of
u kunt de
button op de MO gebruiken om de kaart in
alle richtingen door te scrollen.
Page 48 of 84
Destinator OP Handleiding
5.3
Soorten Zicht
De
button op het kaartscherm wisselt tussen 4 soorten
zicht: 2D-, 2D Nacht-, 3D- en 3D Nachtzicht. Het icoon geeft
het volgende zicht aan dat getoond gaat worden.
2D Zicht
Het 2D-zicht is simpel tweedimensionaal zicht. Dit is het
standaardkaartzicht. Hier wordt de kaart dynamisch
bijgewerkt en hier kan met de hand gepand en gezoomd
worden.
2D Nachtzicht
Dit is een tweedimensionaal zicht met hoog contrast,
geschikt voor het rijden bij nacht of onder slechte
weersomstandigheden. De kaart wordt dynamisch
bijgewerkt en hier kan met de hand gepand en gezoomd
worden.
Afbeelding 25 - 2D Nachtzicht
De route, startpunt en bestemming (aangegeven in blauw)
zijn duidelijk te zien en zichtbaar bij verschillende weers- en
rijomstandigheden.
Page 49 of 84
Destinator OP Handleiding
3D Zicht
Het 3D-zicht is een vereenvoudigd driedimensionaal zicht
waarbij de kaart in aan eenvoudig 3D-reliëf wordt getoond.
Het toont het basisreliëf (contour) en details van de wegen in
de omgeving en algemeen gebied.
Origin
Afbeelding 26 - 3D Zicht
3D Nachtzicht
Het 3D-nachtzicht is een vereenvoudig, driedimensionaal
zicht met kleuren in hoog contrast geschikt voor het rijden bij
nacht of onder slechte verkeersomstandigheden.
Origin
Afbeelding 27 - 3D Nachtzicht
Page 50 of 84
Destinator OP Handleiding
6
6
Automatische & Favorieten
Waarschuwingen
6.1
Inleiding
Een Automatische Waarschuwing verwijst naar een item dat
u zo configureert dat Destinator u waarschuwt als u binnen
een bepaalde afstand van de locatie van dat item bent. U
kunt twee afstanden voor elke Automatische Waarschuwing
instellen. Destinator waarschuwt u eerst als u binnen de
eerste afstand bent en waarschuwt u dan als u binnen de
tweede bent. Automatische Waarschuwingen moeten
opgeslagen worden in één van drie vooringestelde
categorieën - Auto Waarschuwingen 1, Auto
Waarschuwingen 2, en Favorieten Waarschuwingen.
6.2
Configureren Categorie Automatische Waarschuwingen
Let op dat deze configuratie op alle items in de categorie
wordt toegepast.
1.
Kies Favorieten in de Bestemmingsdialoog.
2.
Markeer de map Automatische Waarschuwingen die
u wilt configureren en kies Bewerken… in het
Toolsmenu in de rechter benedenhoek.
3.
Vink beide hokjes aan om beide waarschuwingen aan
te zetten. Of zet er één uit door het hokje ernaast uit
te vinken. Als u twee waarschuwingen configureert,
moet de eerste een grotere afstand hebben dan de
tweede.
4.
Kies in de pulldown menu’s een afstand voor elke
geactiveerde waarschuwing. Destinator waarschuwt u
als de afstand tussen uw actuele reispositie en de
Page 51 of 84
Destinator OP Handleiding
locatie van de waarschuwing gelijk is aan de afstand
die u hier invoert.
6.3
5.
Sluit het menu Bewerken.
6.
Vink het hokje links van de categorienaam aan als u
de kaartpositie van items in de categorie
Automatische Waarschuwingen wilt tonen, net zoals u
kaartposities van item in een andere categorie zou
laten zien.
7.
Kies Bewaren om de configuratie af te ronden.
Configureren Automatische Waarschuwingen Items
U kunt de naam, commentaar en categorie van elk item in
Automatische Waarschuwingen 1 of Auto Waarschuwingen
2 veranderen. Let op dat als u de u de categorie van een
item in iets anders dan Auto Waarschuwing 1 of
Automatische Waarschuwing 2 verandert, deze niet langer
werkt als een automatische waarschuwing. Alleen die items
in categorieën Automatische Waarschuwing 1 en
Automatische Waarschuwing 2 werken als automatische
waarschuwingen.
1.
Kies in de Bestemmingsdialoog Favorieten om alle
categorieën te zien.
2.
Markeer een categorie en kies dan Items in de
bovenste menubalk. Alle items in de categorie worden
getoond.
3.
Markeer de waarschuwing die u wilt bewerken en kies
Bewerken in het menu Tools in de rechter
benedenhoek.
4.
U kunt de naam, commentaar en categorie van een
item veranderen. U kunt geen andere informatie
wijzigen. Let op dat als u de categorie verandert, het
item uit de actuele categorie wordt gehaald. Alleen
die items die in Automatische Waarschuwingen 1 of
Automatische Waarschuwingen 2 staan functioneren
als automatische waarschuwingen.
5.
Sluit het bewerkmenu.
Page 52 of 84
Destinator OP Handleiding
6.4
Favorieten Waarschuwingen
In de favorietenmap kunt u een nieuwe categorie toevoegen
genaamd Favorieten Waarschuwingen. Deze
waarschuwing functioneert op dezelfde wijze als
Automatische Waarschuwingen, maar kan gebruikt worden
speciaal voor items uit uw lijst Favorieten, zoals u favoriete
restaurants en plaatsen van interesse.
Page 53 of 84
Destinator OP Handleiding
Page 54 of 84
Destinator OP Handleiding
7
7
Importeren van Favorieten
7.1
Inleiding
Met Destinator OP Professional Edition kunt u ook een lijst
locaties downloaden van uw PC naar elke categorie in
Favorieten op uw MO. Het aanmaken van informatie over
locaties gaat op deze manier veel sneller dan informatie
invoeren via het MO-toetsenbord. Een praktische toepassing
van deze tijdbesparende opties is bijvoorbeeld een verkoper
die een lijst aanmaakt van alle verkooppunten in een
specifiek gebied. Destinator-gebruikers kunnen dan de lijst
snel naar hun MO’s downloaden.
U kunt een lijst locaties downloaden van uw PC naar uw MO
naar elke categorie binnen Favorieten, waaronder
Automatische Waarschuwingen. De lijst moet uit *.csv
bestanden staan. Als onderdeel van het downloaden zet u
de *.csv bestanden om in *.dat formaat om op uw MO op te
slaan met gebruik van een Destinator conversie-utility.
7.2
Downloaden Favorieten
1.
Zorg dat uw MO op uw PC is aangesloten.
2.
Start de Destinator Console vanuit het startmenu op
uw PC.
Start > Programma’s > DestinatorApps > Destinator Console
3.
Klik op de Destinator Console op een
Standaardkaart. Hiermee worden Kaart Installeren
en Favorieten Importeren mogelijk.
4.
Klik op de button Favorietenimporteur. De
converteerdialoogbox wordt getoond.
Page 55 of 84
Destinator OP Handleiding
5.
Kies het bestand (*.csv format) met de automatische
waarschuwing.
Over het *.csv bestand: Bijlage A beschrijft csv
formaat. In principe bevatten de *csv bestanden
adressen en lengte- en breedtewaarden voor locaties.
Het bestand moet het exacte straatadres, postcode
en stadgegevens bevatten. De lengte- en
breedtewaarden kunnen echter weggelaten worden
omdat de Destinator software de kaart afzoekt die u in
Stap 3 heeft gekozen op ontbrekende lengte en
breedte. Als het *.csv bestand geen lengtes en
breedtes bevat, moeten de scheidende komma’s toch
genoteerd worden zoals te zien is in Bijlage A.
6.
Converteer het .csv bestand naar .dat formaat door
het bestand te markeren, een Categorienaam in te
geven en de Converteerbutton te kiezen. Het
Mededelingengebied op het scherm meldt dat de
inhoud van het bestand is geconverteerd en dat het
bestand gereed is om gedownload te worden.
7.
Download het bestand naar uw MO door de
Downloadbutton te kiezen.
Page 56 of 84
Destinator OP Handleiding
Verklarende Woordenlijst
Deze verklarende woordenlijst beschrijft termen en afkortingen gebruikt in
Destinator OP.
Afkorting
Naam
Omschrijving
COM PORT
Communications
Port
In computersystemen de naam van een
seriële communicatiepoort - bijv.: COM1,
COM2, COM3, en COM4.
EULA
End-User License
Agreement
Is een wettelijk contract tussen een
auteur van softwareapplicatie of uitgever
en de gebruiker van die applicatie. De
EULA, vaak genaamd de
"softwarelicentie," is gelijk aan een
huurovereenkomst; de gebruiker stemt
ermee in te betalen voor het privilege de
software te mogen gebruiken, en belooft
de software-auteur of uitgever zich te
houden aan alle beperkingen genoemd
in de EULA.
ETA
Estimated Time of
Arrival
ETR
Estimated Time
Remaining
FAQ
Frequently Asked
Questions
Global Positioning
System
De geschatte tijd om de reis te maken,
als we op dit moment zouden vertrekken.
Zonder omwegen, stops of oponthoud op
de route.
Geschatte tijd die overblijft om de route
te beëindigen. Houdt niet altijd rekening
met oponthoud.
Lijst met veel gestelde vragen met
antwoorden.
De GPS (Global Positioning System) is
een "constellatie" van 24 op redelijke
afstand van elkaar zwevende satellieten
die rond de Aarde draaien en waardoor
voertuigen/ mensen/ zaken voorzien van
GPS-ontvangers hun locatie kunnen
vaststellen.
Een denkbeeldige, parallelle cirkel (Oost
/ West) rond de aarde, met dezelfde
afstand, ten noorden of ten zuiden van
de evenaar – uitgedrukt in graden.
Een denkbeeldige cirkel op het oppervlak
van de aarde die over de Noord- en
Zuidpool gaat in rechte hoeken t.o.v. de
evenaar - uitgedrukt in graden.
GPS
Lat
Latitude (breedte)
Long
Longitude (lengte)
Page 57 of 84
Destinator OP Handleiding
Afkorting
Orbit
Naam
Omloopbaan van
een satelliet
POI
Punt van Interesse
Sat
Satelliet
Zie ook GPS
SD
Secure Digital
memory card
TTD
Total Time
Duration
Omschrijving
Pat of route van een lichaam door de
ruimte. Een GPS-satelliet doorloopt een
baan rond de aarde.
Een plaats of item van interesse langs de
geselecteerde route.
Een door de mens gemaakt object of
apparaat dat in een baan rond de aarde
vliegt. Bijv.: een GPS-satelliet die in een
baan rond de aarde vliegt volgens een
vast patroon, hoogte en snelheid
Een Secure Digital (SD) kaart is een
kleine geheugenkaart om gegevens op
verschillende apparaten te kunnen
zetten.
De geprojecteerde totale tijd die de reis
gaat duren - houdt geen rekening met
omleidingen of andere vertragingen.
Page 58 of 84
Destinator OP Handleiding
Bijlage A - Bestandstructuur Favorieten Importeren
De bestandsstructuur van Favorieten Importeren moet in CSV zijn (Door Komma
Gescheiden Waarden)* Formaat
Het bestand bevat de volgende velden:
1. Naam van het punt.
2. Commentaar.
3. Lengte.
4. Breedte.
5. Postcode.
6. Stad.
7. Straat.
8. Huisnummer.
De Lengte en Breedte zijn numerieke waarden; alle andere zijn strings.
Als een string een komma bevat, moet het veld aanhalingstekens hebben.
Voorbeelden:
Tekst
Favoriet plaats 1,Destinator Favorieten Convertor Commentaar 1,39.21370,38.78903,8033,München,
Ariboweg ,1
Favorieten plaats 2,Destinator Favorieten Convertor,commentaar
2,24.85091,34.33012,1070,Brussels, Moutstraat “Weg”,183
Tabel
1 Naam
2 Commentaar
Favoriet Destinator
en plaats Favorieten
1
Convertor
Commentaar 1
Favoriet Destinator
en plaats Favorieten
2
Convertor
Commentaar 2
Favoriet Destinator
en plaats Favorieten
3
Convertor
Commentaar 3
Favoriet Destinator
en plaats Favorieten
4
Convertor
Commentaar 4
Favoriet Destinator
en plaats Favorieten
5
Convertor
Commentaar 5
3 Leng
4 Pree
6 Stad
7 Straat
8 Nummer
38.78903
5
Postco
de
8033
39.21370
München
Ariboweg
173
24.85091
34.33012
1070
Brussel
Moutstraat
“Weg”
183
44.80999
38.16141
1096
Amsterdam Joop
9003
Geesinkweg
24.79360
37.08604
75010
Parijs
Rue Danton
3013
44.97889
23.82718
8044
Zürich
Frits Weg
123
* CSV (door komma’s gescheiden waarden) bestand bevat de waarden in een tabel als een
serie ASCII tekstregels, zo georganiseerd dat elke kolomwaarden gescheiden wordt door een
komma van de waarden in de volgende kolom en elke rij start met een nieuwe regel.
Page 59 of 84
Destinator OP Handleiding
Bijlage B - Destinator OP Console
De Destinator OP console installeren
U dient de Destinator OP Console te installeren om extra
kaarten te installeren of om uw eigen kaarten te maken door
gedeeltes uit bestaande kaarten te knippen.
Stop de Destinator OP Disk 1 in de CD-ROM drive van de
PC, en het installatiescherm van Destinator OP verschijnt
automatisch.
Afbeelding 28 - Pop-up menu Installatie Keuzetaal
1.
Markeer in het pop-up menu Kies taal de taal van uw
keuze en klik op OK.
2.
Klik na het lezen van de Welkom-boodschap op
Volgende.
3.
Wij raden u aan de standaarddirectory op uw PC te
gebruiken en klik op Volgende.
Of als u wilt installeren in een andere directory, klik op
Bladeren en volg de instructies op het scherm.
4.
Kies de standaard Destinator-taal voor uw MO. Klik
op Volgende.
Page 60 of 84
Destinator OP Handleiding
5.
Er verschijnt wordt een installatiebevestigingsvenster.
Klik op Volgende.
6.
Een statusvenster geeft de voortgang van de installatie
aan. Klik op Asluiten om het installatieprogramma te
verlaten.
Toolbar
Afbeelding 29 - Destinator Console Toolbar
•
Installeren Software – Installeert de laatste versie van
Destinator-software op uw MO
•
Kaart Installeren / Verwijderen – Dubbele functie voor
installeren van nieuwe of zelfgemaakte kaarten of
verwijderen van oude, niet gebruikte kaarten om
geheugen te sparen.
•
Kaart Knippen – Hiermee kunt u uw eigen selectie van
kaart(en) maken en knippen
•
Favorietenimporteur – U kunt een lijst locaties
downloaden van uw PC naar uw MO naar elke categorie
binnen Favorieten. (Zie Hoofdstuk 7 “Importeren van
Favorieten”.)
•
Snel Activerien – Deze activeringsmogelijkheid is
gereserveerd voor extra kaarten.
Bestandsmenu
•
Installeer Software – Installeert de Destinator-software.
•
Kaarten Installeren en Verwijderen – Installeert nieuwe
en verwijdert oude kaarten.
Page 61 of 84
Destinator OP Handleiding
•
Maak Kaart – Knipt uw selectie uit een grote kaart.
•
Stop – Destinator Console afsluiten.
•
Selecteer Doelapparaat – Selecteer waar kaart te laden
•
Kaarten Verwijderen – Verwijdert oude of ongebruikte
kaarten om geheugen te sparen
•
Kaartgegeven Verversen – Laad nieuwe kaart(en) en
ververst het geïnstalleerde kaartvenster
•
Favorietenimporteur – U kunt een lijst locaties
downloaden van uw PC naar uw MO naar elke categorie
binnen Favorieten.
•
Taal – Selecteert uw te installeren taal in Destinator
(standaard is Engels)
•
Handleiding – Geeft een gedetailleerde beschrijving van
het gebruik van Destinator
•
Destinator Klantenondersteuning – Contact opnemen
met Destinator-informatie
•
Snel Activerien – Deze activeringsmogelijkheid is
gereserveerd voor extra kaarten.
Tool Menu
Help Menu
Page 62 of 84
Destinator OP Handleiding
•
Over Destinator Console – Versie van Destinator
Console
Uw Eigen Kaarten Maken
U kunt uw eigen kaarten maken door gedeeltes uit
bestaande kaarten te knippen. Hierdoor kunt u werken met
kaarten die kleiner zijn en minder geheugen in beslag
nemen.
1.
Kies uit het scherm Standaardkaarten de kaart(en)
die u wilt laden door de klikken op het kaartbeeld of
door ze te selecteren uit te lijst. ( ) betekent een
kaart geselecteerd om te installeren.
2.
Druk op de button Maak kaart
.
Er verschijnt een Bevestigingsdialoogbox; druk op de
OK button om de kaart(en) te installeren, of op de
Annuleer button om de kaartinstallatie te verlaten en
naar het selecteren van kaarten terug te keren. De
geselecteerde kaart wordt tijdelijk op de harde schijf
geladen.
3.
De kaart wordt op het scherm getoond - Zoom In
op een gedeelte, zone, geselecteerd
gebied of stad van uw keuze.
4.
Gebruik de toolbar voor Adres- of POI-selectie, om te
Zoomen, om een subregio te kiezen, of Crop
(knippen) (een rechthoekig gebied selecteren dat
uitgeknipt gaat worden).
5.
Klik op Rechthoek
(er wordt een
rechthoek om het uit te knippen gebied getekend).
Page 63 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 30 - Venster Crop Kaartselectie (rechthoek)
Kaarten Knippen
1.
Klik op Maak kaart
om de
geselecteerde zone aan te maken (kaart.
Afbeelding 31 - Pop-up menu Invoeren Nieuwe Kaartnaam
2.
Geef een unieke naam in als naam van de nieuwe
kaart.
Page 64 of 84
Destinator OP Handleiding
N.B.: Er mogen geen spaties staan tussen de woorden, maar u kunt
onderstreping gebruiken om de woorden te scheiden (maximaal 16
tekens).
3.
Door op Schatten te drukken wordt het formaat van
de geselecteerde kaart getoond. Heeft u genoeg
geheugen beschikbaar? Klik op OK.
4.
Klik op Knippen – Om automatisch de net geknipte
kaart op uw computer op te slaan.
Destinator maakt een standaarddirectory aan op uw
computer, C:\DestinatorApps\New Maps, waar alle
geknipte kaarten worden opgeslagen.
5.
Klik op OK. Klik in Destinator Maps Cutter op
Bestand > Terugkeren naar Console. (U keert nu
terug naar de Destinator Console).
Route Knippen
Destinator ondersteunt routeknippen, waarmee u een kaart
kunt maken die uit een reisroute bestaat. Om deze route te
maken dient u twee of meer punten aan te geven. Nadat de
route is aangemaakt, kunt u er een kaart van maken en de
kaart naar uw MO downloaden.
1.
Kies op de console één van de standaardkaarten. De
route die u aanmaakt wordt beperkt tot het gebied van
de voorgedefinieerde kaart.
2.
Klik op Maak kaart
. Er verschijnt een
vergrote afbeelding van de kaart in het linker scherm.
3.
Klik op Route
. Er wordt een extra venster
afgebeeld in het rechter scherm.
4.
Om een punt op uw route vast te stellen klikt u op de
gewenste plaats op de kaart. Er wordt een
Page 65 of 84
Destinator OP Handleiding
omschrijving van het punt gegeven in het rechter
scherm. Om een exacter punt te kiezen klikt u op
Adres of POI zoals hierna wordt beschreven. Het
eerste punt dat u definieert wordt beschouwd als het
startpunt. Een route moet minstens twee punten
bevatten.
5.
Een aantal tools die u kunt gebruiken bij het
aanmaken van een route:
Corridor - U kunt kiezen hoeveel omgeving langs de
route moet worden meegenomen. U kunt ook kiezen
voor kilometers of mijlen.
Route - U kunt de snelste of de kortste route kiezen
tussen de punten.
- Centreert een punt op de kaart. Markeer eerst
het punt in het rechter scherm en klik dan op de
icoon.
- Wist één enkel punt van de route. Markeer
eerst het punt in het rechter scherm en klik dan op de
icoon.
- Klik op deze icoon om alle punten van de
route te wissen.
en
- Verandert de numerieke volgorde van
de punten op de kaart en in het rechter scherm.
Markeer eerst een punt in het rechter scherm en klik
dan op één van deze iconen.
6.
Als u alle punten op de route heeft vastgesteld, klikt u
op de Maak Route
icoon. Alle punten worden
nu een blauwe lijn omgeven door een corridor. U kunt
de tools gebruiken beschreven in stap 5 om de
afgebeelde route te modificeren. Als u de route
aanpast, maakt u de route opnieuw aan door
eenvoudig nog een keer te klikken op de icoon Maak
Route.
Page 66 of 84
Destinator OP Handleiding
7.
Om een kaart van de route te maken klikt op Maak
kaart
. U wordt gevraagd de kaart een
naam te geven. De kaart wordt afgebeeld in het
gedeelte “Mijn Kaarten” op de Destinator Console.
Dan kunt u de kaart downloaden naar uw MO net
zoals u andere kaarten download zoals.
Voorgeknipte Kaarten Selecteren
Selecteren op Adres
1.
Kies een kaart om te laden uit Standaardkaarten.
2.
Klik op Maak kaart
. De geselecteerde
kaart wordt automatisch geladen op de harde schijf
en afgebeeld in het venster Kaartknipper.
Page 67 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 32 - Venster Voorgeknipte Keuze
Heeft u een specifiek Adres, POI of Regio die u in
kaart wilt brengen? Kies in Destinator Cutter, op de
Toolbar, Adres POI, zoom of subregio om te
Knippen.
3.
Als u een adres heeft, kiest u de Adres
button, kies op: Stad > Straat en Huis of Stad >
Kruising.
4.
Klik dan op Toon Adres.
5.
In het hoofdvenster van de Destinator Kaartknipper
wordt de kaart bijgewerkt en het geselecteerde
gebied dat geknipt moet worden wordt gecentreerd en
gemarkeerd.
Page 68 of 84
Destinator OP Handleiding
6.
Klik in Toolbar op Rechthoek
, kies op
de kaart waar de te knippen rechthoekige zone
getekend moet worden. (Beweeg uw cursor naar het
gemarkeerde gebied en teken een box rond het
eerder gemarkeerde gebied).
7.
Klik op Maak kaart
om het
geselecteerde gebied uit te knippen
Kiezen Kaart op Kruisingen
Als u een kaart op Kruisingen wilt selecteren:
1.
Klik in Toolbar op Adres, dan klik op Stad > Kruising.
2.
Klik eerst op Stad dan op de 1e Straat en dan op
Kruising.
3.
Klik in de lijst op 2e Straat.
4.
De kaart wordt bijgewerkt en het uit te knippen gebied
wordt gecentreerd.
5.
Klik in Toolbar op Rechthoek
, kies op
de kaart waar de te knippen rechthoekige zone
geknipt moet worden.
6.
Klik op Maak kaart
om het
geselecteerde gebied uit te knippen.
Kaart Selecteren op Punten van Interesse (POI)
1.
Klik in de Toolbar op
2.
Kies de POI, bijv.: Golfbanen.
Page 69 of 84
.
Destinator OP Handleiding
3.
Kies uw Golfbaan. (Zorg dat deze gemarkeerd is).
4.
In de Toolbar > Rechthoek
. Selecteer
op de kaart met de muis waar de rechthoekige, te
knippen zone getekend moet worden.
5.
Klik op Maak kaart
om het
geselecteerde gebied uit te knippen
Selecteren op Subregio
(Als u klaar bent met het gebruik van de Destinator
Kaartknipper zie stap 3).
1.
Selecteer op de Destinator Console de hoofdkaart
waarvan u wilt laden.
2.
Klik op Maak kaart
Kaartknipper verschijnt.
3.
Er wordt een lijst subregio’s getoond aan de
rechterkant van de geselecteerde kaart. Klik op de te
downloaden subregio.
4.
Klik op Maak kaart
om het
geselecteerde gebied uit te knippen.
. De Destinator
Laden Nieuw Aangemaakte Kaarten op MO
1.
Klik op de Destinator Console, om de
Standaardkaart dialoogbox te verversen, op Tools >
Ververs Nieuwe Kaartgegevens.
Page 70 of 84
Destinator OP Handleiding
2.
Kies de kaart(en) die u wilt laden door de klikken op
het kaartbeeld of door ze te selecteren uit te lijst. ( )
betekent een kaart geselecteerd om te installeren.
3.
Klik in Doelapparaat op Veranderen om te kiezen
waar de kaart(en) geïnstalleerd wordt/worden.
4.
Kies Opslagkaart en klik op OK.
Kijk of er genoeg geheugen is om de kaart te
installeren.
5.
Klik op
. Er verschijnt een popup mededeling als bevestiging.
6.
Druk op OK om de kaart te laden.
Destinator Console toont een statusvenster om u de
voortgang van de installatie te laten zien.
7.
Als de kaartinstallatie afgerond is, verschijnt de
mededeling Succesvol geladen. Druk op OK.
Kaart Verwijderen(s) uit
Als u Destinator Console niet heeft opgestart:
1.
Doe de Destinator Disk 1 in de CD-ROM van uw
desktopcomputer, hiermee wordt automatisch de
Destinator Console gestart.
Afbeelding 33 - Doelapparaat Veranderen (Geheugen)
Page 71 of 84
Destinator OP Handleiding
2.
Klik in Doelapparaat op Veranderen om te kiezen
waaruit de kaart(en) (welk geheugen) verwijderd
moet(en) worden. Hiermee wordt het venster
Geïnstalleerde Kaart bijgewerkt.
3.
Het venster Geïnstalleerde Kaart toont een lijst met
alle beschikbare, geladen kaarten. Klik in het hokje
(√) naast de kaart(en) die u wilt verwijderen.
4.
Druk op de
button om de
geselecteerde kaart te verwijderen.
5.
Destinator verlangt dat u bevestigt dat u de
geselecteerde kaart(en) wilt verwijderen.
6.
Druk op Ja, de geselecteerde kaart(en) worden uit het
geheugen gewist.
Destinator Console Verlaten
1.
Als u de Destinator OP Console moet verlaten, kiest u
Bestand > Verlaten.
U moet bevestigen dat u de Destinator Console wilt
Verlaten.
2.
Druk op Ja en u verlaat de applicatie.
Afbeelding 34 - Destinator Pop-up menu Verlaten
Page 72 of 84
Destinator OP Handleiding
Bijlage C – Installeren en activeren van extra kaarten
Waar de kaart(en) te Laden
Afbeelding 35 - Doelapparaat Veranderen (Geheugen)
1.
Druk in Doelapparaat op Wijzigen om te kiezen waar
de kaarten geïnstalleerd worden.
2.
Markeer in de dialoogbox Geselecteerd Doelapparaat
het item Opslagkaart en klik op OK.
Het venster Doelapparaat geeft het formaat van de
kaart(en) aan, en de beschikbare ruimte op de
geheugenkaart.
Selecteer te Laden Kaarten
1.
Kies de kaart(en) die u wilt laden door de klikken op
het kaartbeeld of door ze te selecteren uit te lijst. (√)
betekent een kaart geselecteerd om te installeren.
2.
Druk op de
button.
Er verschijnt een Bevestigingsvenster. Druk op de
OK button om de kaart(en) te installeren, of op de
Annuleer button om de kaartinstallatie te verlaten en
naar het selecteren van kaarten terug te keren. Een
statusvenster geeft de voortgang van de
kaartinstallatie aan.
3.
Als de kaartinstallatie afgerond is, verschijnt de
mededeling Succesvol geladen. Druk op OK.
Page 73 of 84
Destinator OP Handleiding
Activeren van extra kaarten
Nadat u de extra kaarten heeft geïnstalleerd, moeten ze
geactiveerd worden voordat u ze kunt gebruiken.
1.
Zorg dat uw PC op Internet is aangesloten.
2.
Zorg dat uw MO communiceert met uw PC via
Microsoft Active Sync.
3.
Start het Destinator- programma op uw PC.
4.
Kies in de toolbar bovenaan het scherm de
button.
5.
Het scherm Snelle Activering verschijnt. Klik op
Volgende om door te gaan.
Afbeelding 36 - Dialoogbox Snel Activeren
Page 74 of 84
Destinator OP Handleiding
6.
Het scherm Gebruikersinformatie verschijnt. Vul de
benodigde informatie in om uw account aan te maken
op Destinator Community, en klik op Volgende.
Afbeelding 37 - Gebruikerinformatiescherm
7.
Voer uw licentiecode in en kies u apparaattype. Klik
op Voltooien.
Page 75 of 84
Destinator OP Handleiding
Afbeelding 38 - Licentiecode en Apparaattype
8.
De boodschap “Gefeliciteerd, uw Destinator license
key is succesvol geactiveerd” verschijnt. Klik op
Gereed op het scherm te sluiten.
Afbeelding 39 - Snel Activeren Afgerond
Page 76 of 84
Destinator OP Handleiding
Bijlage D - MO Instellingen
Start de Destinator OP
applicatie
Opent het instellingenmenu
voor uw MO apparaat
Afbeelding 40 - MO Hoofdscherm
U kunt de standaard gebruikersinstellingen voor het MO
apparaat veranderen door te drukken op
Iin het hoofdscherm.
Power instellingen – zie Afbeelding 43.
Volume-instelling
– zie Afbeelding 42.
Instellingen
achtergrondverlichting
– zie Afbeelding 44.
Systeeminformatie
– zie Afbeelding 47.
Tijdinstellingen
– zie Afbeelding 45.
Taalinstellingen
– zie Afbeelding 46.
Brengt u terug naar
het hoofdscherm.
Afbeelding 41 - Instellingenmenu voor MO apparaat
Page 77 of 84
Destinator OP Handleiding
Volume instellen
Afbeelding 42 - Instellingenscherm volume
In het volume-instelscherm kunt u het volume van het MO
apparaat instellen.
Druk op
om naar het instellingenmenu terug te keren.
Power instellingen
Afbeelding 43 - Instellingenscherm power
Het powerinstellingenscherm geeft de batterijstatus aan van
het MO apparaat.
Druk op
om naar het instellingenmenu terug te keren.
Page 78 of 84
Destinator OP Handleiding
Instellingen achtergrondverlichting
Afbeelding 44 - Scherm achtergrondinstellingen
In het scherm instelling achtergrondverlichting kunt u
aangeven hoe helder het scherm moet zijn. U kunt stroom
besparen door te kiezen hoe lang de achtergrondverlichting
moet aanblijven voor hij uitgaat.
Druk op
om naar het instellingenmenu terug te keren.
Tijdinstellingen
Afbeelding 45 - Tijdinstellingenscherm
In het tijdinstellingenscherm kunt u uw tijdzone kiezen en de
datum en de tijd instellen.
Druk op
om naar het instellingenmenu terug te keren.
Page 79 of 84
Destinator OP Handleiding
Taalinstellingen
Afbeelding 46 - Taalinstellingenscherm
In het taalinstellingenscherm kunt u de taal kiezen die
gebruikt gaat worden voor schermmededelingen en
stemaanwijzingen.
Druk op
om naar het instellingenmenu terug te keren.
Systeeminformatie
Afbeelding 47 - Systeeminformatiescherm
Het systeeminformatiescherm toont de softwareversie van
uw Destinator OP toepassing en informatie over uw MO
apparaat. U kunt ook de positie van het display kalibreren.
Druk op
om naar het instellingenmenu terug te keren.
Page 80 of 84
Destinator OP Handleiding
Index
2
G
2D Zicht.............................................. 49
3D Zicht.............................................. 50
GPS
Baudsnelheid .................................. 37
Icoon Huidige Positie ...................... 10
Niet Gevonden................................ 44
A
H
Adres.................................................. 14
Bekend ........................................... 13
Help ...................................................... 7
Herberekenen Route .......................... 44
Historie ............................................... 21
3
B
Begin .................................................. 14
Bekend Adres..................................... 13
Bewaren
Favorieten ...................................... 20
Button
Menu .............................................. 12
Omschrijvingen .............................. 10
C
Com poort .......................................... 37
CSV ......... Zie Door komma’s Gescheiden
Waarden
D
Destinator
Console Verlaten............................ 72
Stoppen.......................................... 72
Destinator Console
Stoppen.......................................... 72
Verlaten.......................................... 72
Door Komma Gescheiden Waarden ..... 59
I
Iconen...........Zie Button Omschrijvingen
Index................................................... 81
Installeren
Kaart ............................................... 73
Instellingen
GPS ................................................ 36
Route .................................. 10, 26, 41
Waarschuwingen ............................ 43
K
Kaart ................................................... 49
Informatie........................................ 41
Instellingen...................................... 41
Kiezen............................................. 67
Maken ............................................. 63
Selecteer......................................... 70
Verwijderen..................................... 71
Kaart Maken ....................................... 64
L
Laden Nieuwe Kaart ........................... 70
E
Een locatie versturen ....... 19, 20, 22, 23
M
Maak Kaart ................................... 69, 70
F
Favorieten .......................................... 20
N
Navigatiemodus
Beginpunticoon ............................... 14
Nieuwe Herkomst ............................... 23
Page 81 of 84
Destinator OP Handleiding
P
S
POI ............................................... 17, 22
Bestandsstructuur .......................... 59
Bestandstructuur ............................ 60
POI Converteerder ............................. 55
POI Importeur
Opstarten ....................................... 55
Point Op de Kaart............................... 22
Prompt
Stem............................................... 30
Punt van Interesse ............................. 17
Set
Nieuwe Herkomst ........................... 23
Stad
Naam .............................................. 16
Vind................................................. 16
Startpunt ............................................. 23
Straat
Naam .............................................. 16
Vind................................................. 16
V
R
Reis .................................................... 24
Reisplanning ...................................... 23
Route
Instelling ........................................... 9
Kortste............................................ 43
Plannen van ..................................... 9
Snelste ..................................... 42, 43
Vaststellen........................................ 9
Zoom .............................................. 48
Verklarende Woordenlijst ................... 57
Verlaten
Console........................................... 72
Z
Zicht
2D ................................................... 49
3D ................................................... 50
Kaartzicht Veranderen .................... 47
Soorten ........................................... 49
Zoom .................................................. 48
Automatisch .................................... 41
Page 82 of 84
Destinator OP Handleiding
Page 83 of 84
Destinator OP Handleiding
Page 84 of 84