Refrigerator

Commentaren

Transcriptie

Refrigerator
Refrigerator
User manual
FN 130420
FN 130420 X
LV
PT
ES
NL
Ledusskapis
Lietotāja rokasgrāmata
LV
Lūdzu, vispirms izlasiet šo rokasgrāmatu!
Cienījamais pircēj!
Ceram, ka jūsu produkts, kas ražots modernās rūpnīcās un pārbaudīts ļoti
pedantiskas kvalitātes kontroles procedūras laikā, nodrošinās efektīvu darbību.
Tādēļ mēs vēlētos ieteikt pirms produkta izmantošanas rūpīgi izlasīt visu
rokasgrāmatu un turēt to ērti pieejamā vietā, lai vienmēr varētu tajā ieskatīties.
Šī rokasgrāmata
• Palīdzēs ātri un droši lietot iekārtu.
• Izlasiet šo rokasgrāmatu pirms produkta uzstādīšanas un izmantošanas.
• Ievērojiet norādījumus, it īpaši tos, kas saistīti ar drošību.
• Turiet šo rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, jo jums tā var būt nepieciešama
vēlāk.
• Izlasiet arī citus kopā ar produktu saņemtos dokumentus.
Lūdzu, atcerieties, ka šī rokasgrāmata var attiekties arī uz citiem modeļiem.
Simboli un to apraksti
Šajā rokasgrāmatā redzami šādi simboli:
C
Svarīga informācija vai noderīgi padomi par izmantošanu.
A
Brīdinājums par dzīvībai un īpašumam bīstamiem apstākļiem.
B
Brīdinājums par elektrisko spriegumu.
SATURS
1 Jūsu ledusskapis
4
4 Sagatavošana
16
2 Svarīgi brīdinājumi par
drošību
5
5 Ledusskapja
izmantošana
17
Paredzētā lietošana................................... 5
Piezīme par iekārtām ar ūdens
automātu;....................................................10
Bērnu drošība.............................................10
Atbilstība EEIA direktīvai un atkritumu
pārstrāde .................................................... 11
Atbilstība direktīvai par bīstamo
vielu ierobežošanu elektroniskajā un
elektriskajā aprīkojumā.......................... 11
Informācija par iepakojumu.................. 11
Brīdinājums par HC.................................. 11
Kas darāms, lai ietaupītu enerģiju.....12
3 Uzstādīšana Svaigas pārtikas sasaldēšana.............19
Ieteikumi par sasaldētas pārtikas
uzglabāšanu.............................................. 20
Pārtikas ievietošana............................... 20
Informācija par dziļo saldēšanu..........21
6 Apkope un tīrīšana
Plastmasas virsmu aizsargāšana . ... 22
7 Ieteicamie problēmu
risinājumi
13
Lietas, kas jāapsver, atkārtoti
pārvietojot ledusskapi............................13
Pirms ledusskapja izmantošanas.......13
Pievienošana elektrotīklam.................14
Atbrīvošanās no iepakojuma...............14
Atbrīvošanās no vecā ledusskapja....14
Novietošana un uzstādīšana...............14
Nastavitev nogic.......................................15
Brīdinājums par atvērtām durvīm......15
Durvju atvēršanas virziena maiņa ....15
3
22
LV
23
1 Jūsu ledusskapis
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
Vadības panelis
Vāks (ātrās sasaldēšanas nodalījums)
Atvilktnes
Regulējamas priekšējās kājas
C Attēli šajā instrukciju rokasgrāmatā ir shematiski un var precīzi neatbilst jūsu
modelim. Ja attiecīgās daļas nav iekļautas jūsu iegādātā produkta komplektācijā,
tad tās attiecas uz citiem modeļiem.
4
LV
2 Svarīgi brīdinājumi par drošību
Lūdzu,
iepazīstieties • Šo iekārtu nevajadzētu
ar
šo
informāciju. izmantot ārpus telpām.
Šīs
informācijas
neievērošana var kļūt Vispārējā drošība
par
cēloni
traumām • Ja vēlaties atbrīvoties
vai
materiālajiem
no šī izstrādājuma vai
bojājumiem. Tā rezultātā
to pārstrādāt, mēs
visas
garantijas
un
iesakām konsultēties ar
saistības par iekārtas
pilnvarotu apkalpošanas
drošību zaudēs spēku.
centru, lai uzzinātu
Jūsu
iegādātā
nepieciešamo
izstrādājuma kalpošanas
informāciju un
laiks ir 10 gadi. Šo laika
atrastu pilnvarotas
periodu
jāsaglabā
organizācijas.
rezerves
daļas,
kas • Sazinieties ar pilnvarotu
nepieciešamas, lai iekārta
apkalpošanas centru
darbotos, kā aprakstīts.
saistībā ar visiem
jautājumiem un
problēmām attiecībā uz
Paredzētā lietošana
ledusskapi. Neveiciet
Šī iekārta ir paredzēta
ledusskapja remontu
lietošanai:
vai modifikāciju un
– iekštelpās un
neļaujiet to darīt
norobežotās vietās,
citiem, neinformējot
piemēram, mājas;
pilnvarotus pakalpojuma
– slēgtā darba vidē,
sniedzējus.
piemēram, veikalos un
• Piezīme par iekārtām
birojos;
ar saldēšanas kameru:
– norobežotās
neēdiet saldējumu un
apmešanās vietās,
ledus gabaliņus tūlīt
piemēram, fermās,
pēc izņemšanas no
viesnīcās un pansijās.
saldēšanas kameras!
(Tas var izraisīt mutes
5 LV apsaldēšanu.)
• Piezīme par iekārtām
ar saldēšanas kameru:
neievietojiet šķidrus,
pudelēs vai skārdenēs
esošus dzērienus
saldēšanās kamerā. Tie
var saplīst.
• Nepieskarieties
sasaldētam ēdienam ar
rokām, jo tas var pie tām
pielipt.
• Pirms atlaidināšanas
vai tīrīšanas atvienojiet
ledusskapi no barošanas
avota.
• Ledusskapja tīrīšanas
un atlaidināšanas laikā
nevajadzētu izmantot
tvaiku un izgarojošus
tīrīšanas līdzekļus.
Šādos gadījumos
garaiņi var piekļūt
elektriskajām daļām
un radīt īssavienojumu
vai elektriskās strāvas
triecienu.
• Nekad neizmantojiet
ledusskapja daļas,
piemēram, durvis, kā
atbalstu vai pakāpienu.
• Neizmantojiet
elektriskās iekārtas
ledusskapja iekšpusē.
6
• Neurbiet un nezāģējiet
daļas, kurās cirkulē
dzesēšanas šķidrums.
Dzesēšanas šķidrums,
kas var izplūst, kad
iztvaices aparāta gāzes
kanāli, cauruļvadu
pagarinājumi vai virsmas
apvalki tiek pārplēsti,
izraisa ādas iekaisumus
un acu traumas.
• Ar nekādiem
materiāliem neaizklājiet
un nenobloķējiet
ledusskapja ventilācijas
atveres.
• Elektroiekārtu remontu
drīkst veikt tikai
pilnvarotas personas.
Labošana, ko veikušas
nekompetentas
personas, rada risku
lietotājam.
• Bojājuma vai apkopes
un labošanas darbu laikā
atvienojiet ledusskapja
strāvas padevi,
atvienojot attiecīgo
drošinātāju vai iekārtas
spraudkontaktu.
• Atvienojot
spraudkontaktu, to
nevelciet aiz vada.
LV
• Dzērieni ar augstu
alkohola saturu ir
jāuzglabā vertikālā
stāvoklī un ar
nostiprinātu vāku.
• Nekādā gadījumā
neglabājiet ledusskapī
aerosolus, kuru sastāvā
ir viegli uzliesmojošas
un sprādzienbīstamas
vielas.
• Neizmantojiet
mehāniskas ierīces
vai citus līdzekļus,
lai paātrinātu
atlaidināšanas procesu,
ja vien tos nav ieteicis
ražotājs.
• Šī iekārta nav paredzēta,
lai to izmantotu
personas ar fiziskajiem,
garīgajiem un uztveres
traucējumiem vai
cilvēki bez pieredzes
un zināšanām (tostarp
bērni), ja vien viņus
neuzrauga persona,
kas ir atbildīga par
viņu drošību vai sniedz
norādījumus par
iekārtas izmantošanu.
• Neizmantojiet bojātu
ledusskapi. Ja jums
rodas kaut kādas
bažas, sazinieties ar
7
apkalpošanas pārstāvi.
• Ledusskapja
elektrodrošība var tikt
garantēta tikai tad, ja
iezemējuma sistēma
jūsu mājā atbilst
standartiem.
• Iekārtas pakļaušana
lietus, sniega, saules un
vēja iedarbībai apdraud
elektrodrošību.
• Ja spēka kabelis ir
bojāts, lai izvairītos no
briesmām, sazinieties ar
pilnvarotu apkalpošanas
centru.
• Uzstādīšanas laikā
nekādā gadījumā
neievietojiet
spraudkontaktu sienas
kontaktligzdā. Pretējā
gadījumā var rasties
nāves draudu vai
nopietnas traumas risks.
• Šis ledusskapis ir
paredzēts tikai pārtikas
uzglabāšanai. To
nevajadzētu izmantot
nekādam citam mērķim.
• Uzlīme ar izstrādājuma
tehniskajiem datiem
atrodas ledusskapja
iekšpusē pa kreisi.
LV
• Nekādā gadījumā
nepievienojiet
ledusskapi pie elektrības
taupīšanas sistēmas,
jo tas var sabojāt
ledusskapi.
• Ja ledusskapim ir zils
gaismas indikators,
ilgstoši neskatieties
uz to ar neapbruņotu
aci vai caur optiskajām
ierīcēm.
• Ja ledusskapji ir manuāli
vadāmi, tad pirms
to pārstartēšanas
pēc elektropadeves
traucējumiem ir
jāpagaida vismaz 5
minūtes.
• Ja ledusskapis tiek
atdots kādam citam,
arī šī lietošanas
rokasgrāmata ir jāatdod
jaunajam īpašniekam.
• Ledusskapja
transportēšanas
laikā izvairieties
no spēka kabeļa
bojājumiem. Kabeļa
saliekšana var izraisīt
ugunsgrēku. Nekādā
gadījumā nelieciet
uz spēka kabeļa
8
smagus priekšmetus.
Pievienojot iekārtu
barošanas avotam,
nepieskarieties
spraudkontaktam ar
slapjām rokām.
• Nepievienojiet
ledusskapi vaļīgai sienas
kontaktligzdai.
• Drošības apsvērumu
dēļ izvairieties no
ledusskapja iekšējo
un ārējo daļu
apšļakstīšanas ar ūdeni.
• Lai izvairītos no
ugunsgrēka un
sprādziena riska,
ledusskapja tuvumā
neizsmidziniet vielas,
kuru sastāvā ir viegli
uzliesmojušas gāzes,
piemēram, propāna
gāze.
• Nekādā gadījumā
nelieciet uz ledusskapja
virsmas traukus
LV
ar ūdeni, jo tas var
izraisīt elektriskās
strāvas triecienu vai
ugunsgrēku.
• Nepārslogojiet
ledusskapi ar pārāk lielu
pārtikas daudzumu.
Ja ledusskapis ir pārāk
pilns, tad, atverot
durvis, pārtika var
izkrist no ledusskapja,
radot kaitējumu jums
vai iekārtai. Nekādā
gadījumā nelieciet
priekšmetus uz
ledusskapja virsmas,
jo ledusskapja durvju
atvēršanas vai
aizvēršanas laikā tie var
nokrist.
• Ledusskapī nedrīkst
turēt vakcīnas,
temperatūras jutīgus
medikamentus un
zinātniskiem pētījumiem
paredzētus materiālus,
jo tiem ir nepieciešama
noteikta uzglabāšanas
temperatūra.
• Ja ledusskapis netiks
ilgstoši izmantots, tas
jāatvieno no barošanas
avota. Spēka kabeļa
bojājuma gadījumā var
9
sākties ugunsgrēks.
• Spraudkontakta dakšas
ir regulāri jātīra, jo
pretējā gadījumā var
sākties ugunsgrēks.
• Spraudņa gals ir regulāri
jātīra ar sausu drāniņu.
Ja to nedarīsiet, tas var
kļūt par ugunsgrēka
cēloni.
• Ja regulējamās
kājiņas nav pareizi
nostiprinātas uz grīdas,
tad ledusskapis var
kustēties. Regulējamo
kājiņu pareiza
nostiprināšana uz grīdas
var novērst ledusskapja
kustēšanos.
• Nesot ledusskapi,
neturiet to aiz durvju
roktura. Pretējā
gadījumā tas var nolūzt.
• Novietojot iekārtu līdzās
citam ledusskapim vai
saldētavai, starp šīm
iekārtām ir jābūt vismaz
8 cm attālumam. Pretējā
gadījumā uz līdzās
esošajām sienām var
kondensēties mitrums.
• Nekad neizmantojiet
ierīci, ja ir atvērts
LV
profesionāla santehniķa
palīdzību.
• Ja sistēmā iespējams
hidrauliskais trieciens,
vienmēr tajā izmantojiet
hidrauliskā trieciena
novēršanas aprīkojumu.
Ja neesat pārliecināts,
vai jūsu sistēmā nav
hidrauliskā trieciena,
konsultējieties ar
1
profesionāliem
santehniķiem.
• Neuzstādiet uz
karstā ūdens
ieplūdes caurules.
1
Veiciet piesardzības
pasākumus, lai
novērstu šļūteņu
sasalšanas risku.
Ūdens temperatūras
Piezīme par iekārtām
intervālam darbības
ar ūdens automātu;
laikā jābūt vismaz 33 °F
(0,6 °C) un ne vairāk kā
• Maksimālajam aukstā
100 °F (38 °C).
ūdens ieplūdes caurules
spiedienam jābūt
• Izmantojiet tikai
90 psi (6,2 bāriem).
dzeramo ūdeni.
Ja ūdens spiediens
Bērnu drošība
pārsniedz 80 psi (5,5
• Ja durvis ir slēdzamas, tad atslēga
bārus), tīkla sistēmā
jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
izmantojiet spiedienu
• Jāuzrauga, lai bērni nespēlētos ar
ierobežojošu vārstu. Ja
iekārtu.
nezināt, kā pārbaudīt
ūdens spiedienu, lūdziet
nodalījums ierīces
augšpusē vai
aizmugurē, kurā
atrodas elektroniskās
drukātās shēmas plates
(elektronisko drukāto
shēmu plašu pārsegs)
(1).
10
LV
Atbilstība EEIA direktīvai
un atkritumu pārstrāde
Šī iekārta atbilst ES EEIA
direktīvas (2012/19/ES)
prasībām.
Šis
izstrādājums ir marķēts
ar
elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumu (EEAI)
klasifikācijas simbolu.
Šī iekārta ir izgatavota no augstas
kvalitātes detaļām un materiāliem, kas
ir atkārtoti izmantojami un piemēroti
otreizējai pārstrādei. Pēc iekārtas
kalpošanas laika beigām neizmetiet to
kopā ar parastajiem mājsaimniecības
un citiem atkritumiem. Nogādājiet
to elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas
centrā,
lai
varētu
veikt otrreizējo pārstrādi. Plašāku
informāciju par savākšanas centriem
varat uzzināt vietējā pašvaldībā.
Atbilstība direktīvai
par bīstamo vielu
ierobežošanu
elektroniskajā un
elektriskajā aprīkojumā
Neizmetiet iepakojuma materiālus
kopā ar mājsaimniecības vai citiem
atkritumiem. Nogādājiet tos vietējo
pašvaldību norādītajās iepakojuma
materiālu savākšanas vietās.
Brīdinājums par HC
Ja iekārtas dzesēšanas sistēma
satur R600a
Šī gāze ir viegli uzliesmojoša.
Tādēļ pievērsiet uzmanību tam, lai
izmantošanas un transportēšanas
laikā
dzesēšanas
sistēma
un
cauruļvadi netiktu bojāti. Bojājuma
gadījumā neturiet iekārtu potenciālu
uguns avotu tuvumā, jo tas var izraisīt
iekārtas aizdegšanos, un vēdiniet
telpu, kurā novietota iekārta.
Neņemiet vērā šo brīdinājumu, ja
iekārtai ir dzesēšanas sistēma, kas
satur R134a.
Iekārtā izmantotais gāzes tips ir
norādīts uz specifikācijas plāksnītes
ledusskapja iekšpuses kreisajā pusē.
Nekādā gadījumā neatbrīvojieties no
iekārtas, to sadedzinot.
Jūsu
nopirktā
iekārta
atbilst
ES direktīvas par bīstamo vielu
ierobežošanu
elektroniskajā
un
elektriskajā aprīkojumā (2011/65/
ES) prasībām. Tās sastāvā nav šajā
direktīvā norādīto kaitīgo un aizliegto
materiālu.
Informācija par iepakojumu
Iekārtas iepakojums ir izgatavots
no
otrreizēji
pārstrādājamiem
materiāliem atbilstoši mūsu valsts
vides
aizsardzības
noteikumiem.
11
LV
Kas darāms, lai ietaupītu
enerģiju
• Neturiet ledusskapja durvis ilgstoši
atvērtas.
• Neievietojiet ledusskapī karstu
pārtiku vai dzērienus.
• Nepārpildiet ledusskapi, lai netiktu
traucēta gaisa cirkulācija tā iekšpusē.
• Nenovietojiet ledusskapi tiešā
saules gaismā vai karstumu
izstarojošu iekārtu, piemēram,
krāsns, trauku mazgājamās iekārtas
vai radiatoru, tuvumā.
• Pievērsiet uzmanību tam, lai pārtika
atrastos aizvērtos traukos.
• Piezīme par iekārtām ar saldēšanas
kameru. Saldēšanas kamerā
varat saglabāt maksimālo ēdiena
daudzumu, izņemot no tās plauktu
vai atvilktni. Norādītā saldēšanas
kameras enerģijas patēriņa vērtība ir
noteikta iekārtai ar izņemtu plauktu
vai atviktni un maksimālo noslodzi.
Nepastāv nekāds risks, izmantojot
plauktu vai atvilktni atbilstoši
sasaldējamās pārtikas formai un
izmēram.
• Sasaldētās pārtikas atlaidināšana
ledusskapja nodalījumā gan ietaupīs
elektroenerģiju, gan saglabās
pārtikas kvalitāti.
12
LV
3 Uzstādīšana
BLūdzu ņemiet vērā, ka ražotājs
neuzņemas atbildību, ja instrukciju
rokasgrāmatā iekļautā informācija
netiek ievērota.
Lietas, kas jāapsver,
atkārtoti pārvietojot
ledusskapi
1. Jūsu ledusskapim pirms jebkuras
transportēšanas ir jābūt iztukšotam
un iztīrītam.
2. Ledusskapja plauktiem,
piederumiem, atvilktnēm utt. pirms
atkārtotas iepakošanas ir jābūt
cieši nostiprinātiem ar līmlenti, lai
tos nodrošinātu pret jebkādiem
triecieniem.
3. Iepakojumam ir jābūt cieši
nostiprinātam ar virvēm un
līmlentēm, un jāievēro uz iepakojuma
norādītie transportēšanas
noteikumi.
Lūdzu, neaizmirstiet...
Ikviens
pārstrādātais
materiāls
ir svarīgs avots dabai un mūsu
nacionālajiem resursiem.
Ja jūs vēlaties nodot iepakojuma
materiālu
otrreizējai
pārstrādei,
papildu informāciju varat iegūt no
vides aizsardzības organizācijām vai
vietējās varas pārstāvjiem.
Pirms ledusskapja
izmantošanas
2. Varat uzlikt 2 plastmasas ķīļus,
kā parādīts attēlā. Plastmasas ķīļi
nodrošinās nepieciešamo attālumu
starp ledusskapi un sienu, lai notiktu
gaisa cirkulācija. (Attēls dots tikai
piemēram, un tas precīzi neatbilst
jūsu izstrādājuma izskatam.)
3. Iztīriet ledusskapja iekšpusi, kā
ieteikts sadaļā “Apkope un tīrīšana”.
4. Pievienojiet ledusskapi sienas
kontaktligzdai. Kad ledusskapja
durvis tiks atvērtas, tad iedegsies
ledusskapja nodalījuma iekšējais
apgaismojums.
5. Būs dzirdams troksnis, jo kompresors
sāks darbību. Troksni var radīt arī
šķidrums un gāzes, kas atrodas
dzesēšanas sistēmā, pat tad, ja
kompresors nedarbojas, un tas ir
normāli.
6. Ledusskapja priekšējās malas var
būt siltas. Tas ir normāli. Šīm vietām
ir jābūt siltām, lai izvairītos no
kondensācijas.
Pirms
ledusskapja
ieslēgšanas
pārbaudiet šādas lietas.
1. Vai ledusskapja iekšpuse ir tīra un
gaiss tā aizmugurē var brīvi cirkulēt?
13
LV
Pievienošana
elektrotīklam
Atbrīvošanās no vecā
ledusskapja
Pievienojiet
iekārtu
iezemētai
kontaktligzdai, kas aizsargāta ar
atbilstošas jaudas drošinātāju.
Svarīgi!
• Savienojumam jāatbilst
nacionālajiem noteikumiem.
• Pēc uzstādīšanas spēka kabeļa
spraudkontaktam jābūt viegli
pieejamam.
• Norādītajam spriegumam jāatbilst
jūsu elektrotīkla spriegumam.
• Savienošanai nedrīkst tikt izmantoti
pagarinātāji vai sadalītāji.
Atbrīvojieties no vecās iekārtas tā, lai
netiktu nodarīts kaitējums videi.
• Par atbrīvošanos no ledusskapja
varat konsultēties ar pilnvarotu
izplatītāju vai vietējās pašvaldības
atkritumu savākšanas centru.
Pirms atbrīvošanās no ledusskapja,
nogrieziet spraudkontaktu un, ja
uz durvīm ir slēdzenes, padariet tās
neizmantojamas, lai pasargātu bērnus
no jebkādām briesmām.
B Bojātu elektrisko kabeli jānomaina
A Ja ledusskapja uzstādīšanas telpā
durvis ir par šauru, lai ledusskapi pa
tām ievietotu, sazinieties ar pilnvarotu
pakalpojuma sniedzēju, lai izņemtu
ledusskapja durvis un ievietotu
ledusskapi pa durvīm sāniski.
kvalificētam elektriķim.
BIekārtu nedrīkst izmantot, kamēr
tā nav salabota! Pastāv elektriskās
strāvas trieciena risks!
Atbrīvošanās no
iepakojuma
Iepakojuma materiāli var būt bīstami
bērniem.
Glabājiet
iepakojuma
materiālus
bērniem
nepieejamā
vietā vai atbrīvojieties no tiem
atbilstoši noteikumiem par atkritumu
apglabāšanu un pārstrādi. Tos nedrīkst
izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ledusskapja iepakojums ir izgatavots
no
otrreizēji
pārstrādājamiem
materiāliem.
14
Novietošana un
uzstādīšana
1. Uzstādiet ledusskapi vietā, kurā to
iespējams viegli izmantot.
2. Neturiet ledusskapi karstuma
avotu tuvumā, mitrās vietās un tiešā
saules gaismā.
3.
Lai
nodrošinātu
efektīvu
darbību, apkārt ledusskapim ir jābūt
pietiekamai ventilācijai.
Ja ledusskapis ir jāievieto sienas
nišā, jābūt vismaz 5 cm attālumam
no griestiem un 5 cm attālumam no
sienas.
Ja grīda ir klāta ar paklāju, iekārtai
jāatrodas vismaz 2,5 cm virs grīdas.
4. Novietojiet ledusskapi uz līdzenas
grīdas virsmas, lai izvairītos no
vibrācijas.
LV
Nastavitev nogic
Če vaš hladilnik ni izravnan
Hladilnik lahko izravnate tako, da
sprednje noge zavrtite, kot kaže slika.
Kot, kjer je noga, je spuščen, če obrnete
v smeri črne puščice in dvignjen, če
obrnete v nasprotno smer. Olajšajte si
delo in prosite za pomoč drugo osebo,
ki naj rahlo privzdigne hladilnik.
Brīdinājums par atvērtām
durvīm
Ja iekārtas ledusskapja vai
saldētavas nodalījuma durvis zināmu
laika periodu paliks atvērtas, atskanēs
brīdinājuma signāls. Šis skaņas signāls
apklusīs, nospiežot jebkuru indikatora
pogu vai aizverot durvis.
Durvju atvēršanas virziena
maiņa
Ledusskapja
durvju
atvēršanas
virziens var tikt mainīts atbilstoši tā
izmantošanas vietai. Ja nepieciešams,
lūdzu, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto
pakalpojumu sniedzēju.
15
LV
4
Sagatavošana
• Ledusskapis ir uzstādāms vismaz
30 cm attālumā no karstuma
avotiem, piemēram, radiatoriem,
sildītājiem, centrālapkures un
krāsnīm, un vismaz 5 cm attālumā no
elektriskajām krāsnīm, un to nedrīkst
novietot tiešā saules gaismā.
• Ledusskapja uzstādīšanas istabas
temperatūrai ir jābūt vismaz 10° C.
Ledusskapja darbināšana vēsākos
apstākļos nav ieteicama saistībā ar
tā efektivitāti.
• Lūdzu, pārliecinieties, ka ledusskapja
iekšpuse ir rūpīgi iztīrīta.
• Ja ir jāuzstāda divi blakus esoši
ledusskapji, starp tiem jānodrošina
vismaz 2 cm atstarpe.
• Kad ledusskapis tiek iedarbināts
pirmo reizi, lūdzu, ievērojiet šīs
instrukcijas pirmo sešu darbības
stundu laikā.
• Durvis nevajadzētu atvērt pārāk
bieži.
• Darbināšanu vajadzētu veikt bez
ievietotas pārtikas.
• Neatvienojiet ledusskapi no
strāvas avota. Elektroapgādes
traucējumu gadījumā, lūdzu, skatiet
brīdinājumus nodaļā “Ieteicamie
problēmu risinājumi”.
• Oriģinālo iepakojumu un putuplastu
vajadzētu saglabāt transportēšanai
vai pārvietošanai nākotnē.
• Dažiem modeļiem instrumentu
panelis automātiski izslēdzas 5
minūšu laikā pēc durvju aizvēršanas.
Tas no jauna aktivizēsies, atverot
durvis vai nospiežot jebkuru pogu.
16
• Dėl temperatūros pokyčių atidarant /
uždarant veikiančio gaminio dureles,
ant durelių / korpuso lentynų ir stiklo
indelių gali susidaryti kondensatas, ir
tai yra normalu.
LV
5 Ledusskapja izmantošana
Indikatoru panelis
2
4
5
8
9
10
13
12
7 6
11 1
3-10
1. “Quick Freeze" (ātrās
sasaldēšanas) funkcija:
Kad funkcija “Quick Fridge” ir
ieslēgta, tad deg tās indikators.
Vēlreiz nospiediet pogu QuickFreeze,
lai atceltu šo funkciju. QuickFreeze
indikators izslēgsies un atjaunosies
parasti iestatījumi. Ja neatcelsiet
to
manuāli,
tad
"QuickFreeze"
funkcija tiks automātiski atcelta pēc
34 stundām. Ja vēlaties sasaldēt
lielu daudzumu svaigas pārtikas,
nospiediet pogu QuickFreeze pirms
pārtikas ievietošanas saldētavā. Ja ar
nelielu intervālu atkārtoti piespiedīsiet
pogu QuickFreeze, tad elektroniskās
17
shēmas aizsardzība būs aktivizēta un
kompresora darbība vēl nesāksies.
2. Quick Freeze indikators
Kad funkcija “Quick Freeze” ir
aktivizēta, tad šī ikona mirgo.
3. Saldētavas iestatīšanas
funkcija:
Šī funkcija ļauj iestatīt saldēšanas
kameras temperatūru. Nospiediet šo
pogu, lai iestatītu saldēšanas kameras
temperatūru kā -18, -20, -22 un -24
LV
grādus.
4. Temperatūras iestatīšanas
indikators
Iestatīšanas indikators, kas atrodas
ar saldētavas iestatīšanas funkciju
iestatītās temperatūras vērtības labajā
pusē, iedegas un citi temperatūras
iestatīšanas indikatori paliek izslēgti.
5. Temperatūras indikators:
-24, -22, -20 un -18 grādu indikatori
deg nepārtraukti.
6. “Eco-Fuzzy” (īpašas
ekonomiskas lietošanas) funkcija:
Nospiediet pogu Eco-Fuzzy un
aktivizējiet funkciju “Eco-Fuzzy”. Ne
vēlāk kā pēc 6 stundām ledusskapis
sāks darboties pašā ekonomiskākajā
režīmā. Kamēr šī funkcija ir aktivizēta,
degs
ekonomiskas
lietošanas
indikators. Vēlreiz nospiediet pogu
Eco-Fuzzy un aktivizējiet funkciju
“Eco-Fuzzy”.
7. Eco-Fuzzy (īpašas ekonomiskas
lietošanas) indikators:
Šis indikators iedegas, kad ir aktīva
"Eco-Fuzzy" funkcija.
8. Augstas temperatūras/Kļūdu
brīdinājuma indikators:
Tas iedegas atteices un augstas
ledusskapja temperatūras vai arī
kļūdas brīdinājuma laikā.
9. Ekonomiskās lietošanas
indikators:
Ekonomiskās lietošanas indikators
ieslēdzas, kad saldēšanas kameras
temperatūra ir iestatīta kā -18°C.
10. Saldētavas izslēgšanas
funkcija:
Nospiediet un 3 sekundes turiet
pogu “Freezer Set” un aktivizējiet
funkciju “Freezer Off”. Ledusskapis
pārtrauks atdzesēšanu. Nodzisīs visi
18
indikatori, izņemot funkcijas “Freezer
Off” indikatoru. Displejā redzamās
pogas nedarbosies. Lai atceltu šo
funkciju, nospiediet un 3 sekundes
turiet pogu “Freezer Set”.
11. Enerģijas taupīšanas funkcija
Nospiežot šo pogu, iedegsies
enerģijas taupīšanas ikona un
enerģijas taupīšanas funkcija būs
aktivizēta. Ja enerģijas taupīšanas
funkcija ir aktīva, tad visas izslēgsies
visas displejā redzamās ikonas,
atskaitot enerģijas taupīšanas ikonu.
Ja tiek nospiesta kāda cita poga vai
atvērtas durvis, kamēr enerģijas
taupīšanas funkcija ir aktīva, tad šī
funkcija tiks atcelta un displejā atkal
parādīsies visas parastās ikonas.
Ja vēlreiz nospiedīsiet šo pogu, tad
enerģijas taupīšanas ikona nodzisīs
un enerģijas taupīšanas funkcija vairs
nebūs aktīva.
12. Enerģijas taupīšanas indikators
Šī ikona iedegas, kad atlasīta
enerģijas taupīšanas funkcija.
13. Taustiņu bloķēšanas režīms
Vienlaikus nospiediet un 3 sekundes
pieturiet pogas "Quick Freeze" un
"Freezer Set". Taustiņu bloķēšanas
funkcija iedegsies un taustiņu
bloķēšanas režīms būs aktivizēts.
Kamēr taustiņu bloķēšanas režīms
būs aktīvs, pogas nedarbosies. Vēlreiz
nospiediet un 3 sekundes pieturiet
pogas "Quick Freeze" un "Freezer Set".
Taustiņu bloķēšanas ikona nodzisīs,
un taustiņu bloķēšanas režīms tiks
atcelts.
LV
S a l d ē š a n a s Ledusskapja
k a m e r a s nodalījuma
noregulēšana
noregulēšana
-18°C
4°C
-20, -22 vai -24 °C
Funkcija
Freeze”
Paskaidrojumi
“Quick
-18 °C vai aukstāks
-18 °C vai aukstāks
Tas ir parasti ieteicamais iestatījums.
Šie iestatījumi ir ieteicami, kad apkārtējā
4°C
temperatūra pārsniedz 30 °C.
Izmantojiet, kad vēlaties sasaldēt pārtiku
īsā laikā. Pēc šī procesa pabeigšanas
4°C
ledusskapis
atgriezīsies
iepriekšējā
režīmā.
Ja jums šķiet, ka ledusskapja nodalījums
2°C
nav pietiekoši auksts karstuma vai biežas
durvju virināšanas dēļ.
Jūs varat to izmantot, ja ledusskapja
nodalījums ir pārpildīts vai ja vēlaties
Funkcija
strauji atdzesēt pārtiku. Ieteicams aktivizēt
“Quick Fridge”
funkciju “Quick Fridge” 4-8 stundas pirms
pārtikas ievietošanas ledusskapī.
Svaigas pārtikas
sasaldēšana
• Pirms pārtikas ievietošanas
ledusskapī to ieteicams ietīt vai
pārsegt.
• Pirms ievietošanas ledusskapī karsta
pārtika ir jāatdzesē līdz istabas
temperatūrai.
• Pārtikai, ko vēlaties sasaldēt, ir jābūt
svaigai un labas kvalitātes.
• Pārtika ir jāsadala porcijās atbilstoši
ģimenes ikdienas vai ēdienreižu
patēriņa vajadzībām.
• Pārtika ir hermētiski jāiepako, lai
izvairītos no tās izžūšanas, pat ja tā ir
jāuzglabā īsu laiku.
• Iepakošanai izmantotajiem
materiāliem ir jābūt neplīstošiem,
aukstumu, mitrumu, smaku, eļļu
un skābju necaurlaidīgiem un
hermētiskiem. Tiem jābūt arī labi
aizvērtiem un ražotiem no viegli
izmantojamiem materiāliem, kas
19
piemēroti dziļajai sasaldēšanai.
• Saldēto pārtiku jāizmanto uzreiz pēc
atlaidināšanas un nekādā gadījumā
nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
• Lūdzu, ievērojiet šos norādījumus, lai
iegūtu vislabākos rezultātus.
1. Nesasaldējiet pārāk lielu pārtikas
daudzumu vienā reizē. Pārtikas
kvalitāte vislabāk saglabāsies tad,
ja tā tiks pēc iespējas ātrāk pilnīgi
sasaldēta.
2. Siltas pārtikas ievietošana
saldēšanas kamerā liek dzesēšanas
sistēmai nepārtraukti darboties, līdz
pārtika ir sasaldēta.
3. Uzmanieties, un nenovietojiet
vienkopus jau sasaldētu pārtiku un
svaigu pārtiku.
LV
Pārtikas ievietošana
Ieteikumi par sasaldētas
pārtikas uzglabāšanu
• Iepakota, komerciāli saldēta
pārtika ir jāuzglabā saskaņā
ar ražotāja norādījumiem par
(4 zvaigžņu) saldētas
pārtikas uzglabāšanas nodalījuma
izmantošanu.
• Lai garantētu saldētās pārtikas
ražotāja un pārdevēja nodrošinātās
augstās kvalitātes saglabāšanu,
jāatceras šādas lietas.
1. Pēc iespējas ātrāk pēc iepakojumu
iegādes tos ievietojiet saldētavā.
2. Pārliecinieties, ka saturs ir marķēts
un datēts.
3. Nepārsniedziet uz datuma norādītos
“Izlietot līdz” vai “Derīguma termiņš”
datumus.
Atlaidināšana
Ledusskapja
nodalījuma
atlaidināšana notiek automātiski.
20
Dažāda
saldēta
pārtika,
teiksim,
Saldēšanas
gaļa,
zivis,
kameras plaukti
saldējums, dārzeņi
utt.
Olu turētājs
Olas
Ēdiens
katlos/
Ledusskapja
pannās, pārsegtos
nodalījuma
šķīvjos un noslēgtos
plaukti
traukos
Nelieli un iepakoti
Ledusskapja
produkti vai dzērieni
nodalījuma
(teiksim,
piens,
durvju plaukti
augļu sula un alus)
A u g ļ u
Augļi un dārzeņi
nodalījums
“ Fre s h zo n e ”
( s v a i g ā s Delikateses (siers,
p ā r t i k a s ) sviests, salami utt.)
nodalījums
LV
Informācija par dziļo
saldēšanu
Pārtika ir jāsasaldē pēc iespējas ātrāk,
ievietojot to ledusskapī, lai saglabātu
labu pārtikas kvalitāti.
Pārtikas ilgstoša saglabāšana ir
iespējama tikai -18 °C vai zemākā
temperatūrā.
Jūs varat saglabāt pārtiku svaigu
daudzus mēnešus (-18 °C vai zemākā
dziļās saldēšanas temperatūrā).
BRĪDINĀJUMS! A
• Pārtika ir jāsadala porcijās atbilstoši
ģimenes ikdienas vai ēdienreižu
patēriņa vajadzībām.
• Pārtika ir hermētiski jāiepako, lai
izvairītos no tās izžūšanas, pat ja tā ir
jāuzglabā īsu laiku.
Iepakošanai nepieciešamie materiāli:
• Aukstumizturīga līmlente
• Pielīmējama etiķete
• Gumijas gredzeni
• Pildspalva
Iepakošanai
izmantotajiem
materiāliem ir jābūt neplīstošiem,
aukstumu, mitrumu, smaku, eļļu un
skābju necaurlaidīgiem.
Sasaldējamā pārtika nedrīkst nonākt
saskarē ar iepriekš sasaldētiem
produktiem, lai novērstu to daļēju
atkušanu.
Saldēto pārtiku jāizmanto uzreiz pēc
atlaidināšanas un nekādā gadījumā
nedrīkst atkārtoti sasaldēt.
21
- Aktivizējiet ”ātrās saldēšanas
funkciju” vismaz 24 stundas pirms
svaigas pārtikas ielādes.
- Ievietojiet 2 ledus iepakojumus (ja
tie ir pieejami)
apakšējā atvilktnē.
- Novietojiet svaigo pārtiku uz 2.
un 3. plaukta no apakšas. Maksimālu
ietilpību var nodrošināt, izņemot
atvilktnes.
LV
6 Apkope un tīrīšana
A Nekad tīrīšanas nolūkiem
neizmantojiet gazolīnu, benzīnu vai
līdzīgas vielas.
B Mēs iesakām iekārtu pirms tīrīšanas
atvienot no strāvas avota.
• Nekad neizmantojiet asus
abrazīvus instrumentus, ziepes,
mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus,
mazgāšanas līdzekļus un pulējamo
vasku, lai veiktu tīrīšanu.
• Izmantojiet remdenu ūdeni, lai
iztīrītu ledusskapja korpusu, un
noslaukiet to sausu.
• Izmantojiet mīkstu audumu, kas
samitrināts šķīdumā, kas sastāv no
vienas tējkarotes sodas un 0,57 l
ūdens, lai iztīrītu iekšpusi, un tad
noslaukiet to sausu.
• Pievērsiet uzmanību tam, lai ūdens
neiekļūtu lampas ietvarā un citās
elektriskās iekārtās.
• Ja ledusskapis netiek izmantots
ilgāku laiku, atvienojiet spēka kabeli,
izņemiet visu pārtiku, iztīriet to un
atstājiet durvis pusvirus.
• Regulāri pārbaudiet durvju
blīvējumu, lai pārliecinātos, ka tas ir
tīrs un tajā nav sakrājušās pārtikas
daļiņas.
• Lai izņemtu durvju plauktus,
izņemiet visu saturu un tad paceliet
plauktus no apakšpuses uz augšu.
• Iekārtas ārējo virsmu un hromēto
daļu tīrīšanai nekad neizmantojiet
tīrīšanas līdzekļus vai ūdeni, kura
sastāvā ir hlors. Hlors rada šādu
metāla virsmu koroziju.
22
• Nenaudokite aštrių, braižančių įrankių,
muilo, buitinių valiklių, ploviklių,
žibalo, degalų alyvos, lako ir pan.,
kad nesideformuotų ir nenusiluptų
dažų sluoksnis nuo plastikinių
dalių. Nuvalykite su drungnu
vandeniu ir minkšta šluoste ir sausai
nušluostykite.
Plastmasas virsmu
aizsargāšana
• Nelieciet uz ledusskapja šķidras
eļļas vai eļļā gatavotus ēdienus
nenoslēgtos traukos, jo tie bojā
ledusskapja plastmasas virsmas.
Ja uz plastmasas virsmām izlīst vai
izsmērējas eļļa, uzreiz notīriet un
ar siltu ūdeni noskalojiet attiecīgo
vietu.
LV
7 Ieteicamie problēmu risinājumi
Lūdzu, pārskatiet šo sarakstu pirms sazināšanās ar apkopes centru. Tas
var ietaupīt jūsu laiku un naudu. Šajā sarakstā ietvertas bieži sastopamas
problēmas, kas nav saistītas ar defektīvu ražojumu vai defektīva materiāla
izmantošanu. Jūsu izstrādājumam var nebūt visas šeit aprakstītās funkcijas.
Ledusskapis nedarbojas.
• Vai ledusskapis ir pareizi pievienots strāvas avotam? Ievietojiet
spraudkontaktu sienas kontaktligzdā.
• Vai nav izdedzis drošinātājs kontaktligzdai, kurai pievienots ledusskapis, vai arī
izsists galvenais drošinātājs? Pārbaudiet drošinātāju.
Kondensācija uz ledusskapja nodalījuma sānu sienas. (MULTI ZONE, COOL
CONTROL un FLEXI ZONE)
• Ļoti zemā ārējā temperatūra. Bieža durvju atvēršana un aizvēršana. Ļoti liels
mitrums apkārtējā telpā. Tiek atvērtos traukos uzglabāta pārtika, kas satur
šķidrumu. Durvis atstātas pusvirus.
• Termostata iestatīšana zemākai temperatūrai.
• Samaziniet laiku, kad durvis tiek turētas atvērtas, vai retāk izmantojiet
ledusskapi.
• Pārtikas, kas tiek glabāta atvērtos traukos, pārklāšana ar piemērotu materiālu.
• Noslaukiet kondensātu ar sausu audumu un pārbaudiet, vai tas saglabājas.
Kompresors nedarbojas
• Kompresora termiskā aizsardzība atslēgsies pēkšņu elektroapgādes
traucējumu gadījumā vai arī pieslēgšanas-atslēgšanas laikā, jo dzesēšanas
šķidrums ledusskapja dzesēšanas sistēmā nebūs sabalansēts.
• Ledusskapis sāks darboties pēc aptuveni 6 minūtēm. Lūdzu, sazinieties ar
apkopes centru, ja ledusskapis nesāk darboties pēc šī laika perioda paiešanas.
• Ledusskapis izpilda atkausēšanas ciklu. Tas ir normāli ledusskapim, kas veic
pilnīgi automātisku atlaidināšanu. Atlaidināšanas cikls periodiski atkārtojas.
• Ledusskapis nav pievienots kontaktligzdai. Pārbaudiet, vai spraudkontakts ir
cieši iesprausts sienas kontaktligzdā.
• Vai temperatūras noregulēšana ir veikta pareizi? Noticis strāvas padeves
pārrāvums. Sazinieties ar savu elektroenerģijas piegādātāju.
23
LV
Ledusskapis darbojas bieži vai ilgu laiku.
• Iespējams jaunais ledusskapis ir platāks par iepriekšējo. Tas ir visai normāli.
Lieli ledusskapji darbojas ilgāku laika periodu.
• Apkārtējā istabas temperatūra var būt augsta. Tas ir visai normāli.
• Iespējams ledusskapis ir nesen ieslēgts vai tajā nesen ievietota pārtika.
Ledusskapja pilnīga atdzesēšana var notikt pāris stundas ilgāk.
• Nesen ledusskapī ievietots liels daudzums karsta ēdiena. Karsts ēdiens
izraisa ilgāku ledusskapja darbību, līdz tiek sasniegta droša uzglabāšanas
temperatūra.
• Iespējams durvis tiek bieži atvērtas vai ilgstoši atstātas pusvirus. Siltais gaiss,
kas iekļūst ledusskapī, liek tam darboties ilgāku laiku. Atveriet durvis retāk.
• Iespējams ledusskapja nodalījuma durvis atstātas pusvirus. Pārbaudiet, vai
durvis ir cieši aizvērtas.
• Ledusskapis ir noregulēts ļoti zemai temperatūrai. Iestatiet augstāku
ledusskapja temperatūru un gaidiet, līdz šī temperatūra tiek sasniegta.
• Ledusskapja vai saldēšanas kameras durvju blīvējums var būt netīrs, nodilis,
ieplīsis vai nepareizi novietots. Notīriet vai nomainiet blīvējumu. Bojāts/
ieplīsis blīvējums liek ledusskapim darboties ilgāku laiku, lai saglabātu esošo
temperatūru.
Saldēšanas kameras temperatūra ir ļoti zema, bet ledusskapja temperatūra
ir apmierinoša.
• Saldētāja temperatūra ir noregulēta ļoti zemai temperatūrai. Iestatiet
augstāku saldētāja temperatūru un pārbaudiet.
Ledusskapja temperatūra ir ļoti zema, bet saldēšanas kameras temperatūra
ir apmierinoša.
• Ledusskapja temperatūra ir noregulēta ļoti zemai temperatūrai. Iestatiet
augstāku ledusskapja temperatūru un pārbaudiet.
Pārtika, kas atrodas ledusskapja nodalījuma atvilktnēs, sasalst.
• Ledusskapja temperatūra ir noregulēta ļoti zemai temperatūrai. Iestatiet
augstāku ledusskapja temperatūru un pārbaudiet.
Ledusskapja vai saldēšanas kameras temperatūra ir ļoti augsta.
• Noregulēta ļoti augsta ledusskapja temperatūra. Ledusskapja temperatūra
ietekmē saldēšanas kameras temperatūru. Mainiet ledusskapja vai saldētāja
temperatūru, līdz saldētāja vai ledusskapja temperatūra sasniedz pietiekošu
līmeni.
• Durvis atstātas pusvirus. Kārtīgi aizveriet durvis.
• Nesen ledusskapī ievietots liels daudzums karsta ēdiena. Gaidiet, līdz
ledusskapis vai saldētājs sasniedz vēlamo temperatūru.
• Ledusskapis var būt nesen ieslēgts. Ledusskapja pilnīga atdzesēšana prasa
laiku tā izmēra dēļ.
24
LV
No ledusskapja atskan skaņas, kas līdzīgas mehāniskā pulksteņa tikšķēšanai.
• Šis troksnis nāk no ledusskapja elektromagnētiskā vārsta. Elektromagnētiskais
vārsts nodrošina dzesēšanas šķidruma plūšanu cauri nodalījumam un var tikt
noregulēts atbilstoši dzesēšanas vai saldēšanas temperatūrai un dzesēšanas
funkciju veikšanai. Tas ir normāli un nav defekts.
Darbības troksnis palielinās, kad ledusskapis darbojas.
• Ledusskapja darbības veiktspējas raksturlielumi var mainīties atkarībā no
ārējās temperatūras izmaiņām. Tas ir normāli un nav defekts.
Vibrācijas vai trokšņi.
• Grīda nav līdzena vai tā ir ļodzīga. Ledusskapis līgojas, ja tas tiek lēni
pakustināts. Pārliecinieties, ka grīda atrodas vienā līmenī, tā ir izturīga un spēj
noturēt ledusskapja svaru.
• Iespējams troksni rada uz ledusskapja noliktās lietas. Tādas lietas jānoņem no
ledusskapja virsmas.
Atskan trokšņi, kas atgādina šķidruma izlīšanu vai izšļākšanos.
• Atbilstoši ledusskapja darbības principiem tajā plūst šķidrums un gāze. Tas ir
normāli un nav defekts.
Atskan troksnis, kas atgādina vēja pūšanu.
• Tiek izmantoti gaisa aktivizētāji (ventilatori), lai ledusskapis tiktu efektīvāk
atdzesēts. Tas ir normāli un nav defekts.
Kondensācija uz ledusskapja iekšējām sienām.
• Karsti un mitri laika apstākļi palielina ledus un kondensāta veidošanos. Tas ir
normāli un nav defekts.
• Durvis tiek turētas pusvirus. Pārliecinieties, ka durvis ir cieši aizvērtas.
• Iespējams durvis tikušas ļoti bieži atvērtas vai turētas atvērtas ilgu laiku.
Atveriet durvis retāk.
Ledusskapja ārpusē vai starp durvīm rodas mitrums.
• Iespējams ir mitri laika apstākļi. Tas ir normāli mitros laika apstākļos. Kad
mitrums būs mazāks, kondensāts izzudīs.
25
LV
Slikta smaka ledusskapī.
• Ledusskapja iekšpuse ir jāiztīra. Iztīriet ledusskapja iekšpusi ar sūkli, siltu ūdeni
vai gāzētu ūdeni.
• Iespējams smaku izraisa daži konteineri vai iepakojuma materiāli. Izmantojiet
citus konteinerus vai citas markas iepakojuma materiālu.
Durvis neizveras.
• Pārtikas iepakojums var neļaut durvīm aizvērties. Pārvietojiet pakas, kas traucē
durvīm.
• Iespējams ledusskapis neatrodas pilnīgi vertikāli uz grīdas un tas līgojas, kad
tiek nedaudz pakustināts. Noregulējiet pacelšanas skrūves.
• Grīda nav vienā līmenī vai pietiekami izturīga. Pārliecinieties, ka grīda atrodas
vienā līmenī un spēj noturēt ledusskapi.
Augļu nodalījuma atvilktnes ir iesprūdušas.
• Iespējams pārtika pieskaras atvilktnes griestiem. Pārkārtojiet atvilktnē esošo
pārtiku.
26
LV
Frigorífico
Manual do Utilizador
PT
Por favor, leia primeiro este manual!
Caro cliente,
Esperamos que o seu produto, que foi produzido em modernas instalações
e testado através de rigorosos controlos de qualidade, ofereça-lhe um serviço
efectivo.
Para isso, recomendamos que leia cuidadosa e inteiramente o manual do seu
produto antes de utilizá-lo e guarde-o para futuras consultas.
Este manual
• Ajudá-lo-á a utilizar o seu equipamento de forma rápida e segura.
• Leia o manual antes de instalar e operar o seu equipamento.
• Siga as instruções, especialmente as relativas à segurança.
• Guarde o manual num local acessível, já que poderá precisar dele mais tarde.
• Além disso, leia também os outros documentos fornecidos com o seu produto.
Observe que este manual também pode ser válido para outros modelos.
Os símbolos e as suas descrições
Este manual de instruções contém os seguintes símbolos:
C Informações importantes ou dicas úteis de utilização.
AAviso sobre as condições de risco para a vida e a propriedade.
BAviso sobre a voltagem eléctrica.
CONTEÚDO
1 O seu frigorífico 4 4 Preparação
2 Avisos importantes de
segurança
5 Utilizar o seu frigorífico
17
5 Sistema de arrefecimento duplo:......19
Uso pretendido...................................5
Para produtos com um dispensador de
água;................................................10
Segurança com crianças..................11
Conformidade com a Directiva WEEE e
Eliminação de Resíduos: .................11
Cumprimento com a Directiva
RoHS:..............................................11
Informação sobre a embalagem.......11
Aviso HC..........................................11
O que se pode fazer para economizar
energia.............................................12
3 Instalação
Congelar alimentos frescos...............19
Recomendação para a preservação de
alimentos congelados.......................20
Colocação dos alimentos.................21
Informação sobre ‘Deep-Freeze’
(Congelação profunda).....................21
6 Manutenção e limpeza
22
Protecção das superfícies plásticas .22
7 Soluções recomendadas para
os problemas
23
13
Pontos a serem considerados
ao transportar novamente o seu
frigorífico...........................................13
Antes de funcionar o seu frigorífico...13
Ligação eléctrica..............................14
Eliminação da embalagem................14
Eliminação do seu frigorífico velho....14
Colocação e instalação....................14
Ajuste dos pés..................................15
Alterar a direcção da abertura da
porta................................................15
Aviso de porta aberta.......................15
3
16
PT
1 O seu frigorífico
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
Painel de controlo
Porta basculante (Compartimento de congelação rápida)
Gavetas
Pés frontais ajustáveis
C As figuras que aparecem neste manual de instruções são esquemáticas e podem
não corresponder exactamente ao seu produto. Se as partes referidas não
estiverem incluídas no produto que adquiriu, é porque são válidas para outros
modelos.
4
PT
2 Avisos importantes de segurança
Por favor, reveja as • Este produto não deve
informações seguintes. A
ser usado em exteriores.
não-observância destas Segurança geral
informações pode causar • Quando quiser eliminar/
ferimentos ou danos ao
desfazer-se do produto,
material. Caso contrário,
recomendamos que
todas
as
garantias
consulte o serviço de
e
compromissos
de
assistência e os órgãos
fiabilidade
tornar-se-ão
autorizados para obter
inválidos.
mais informações.
A vida útil da unidade • Consulte o seu
que adquiriu é de 10
serviço de assistência
anos. Este é o período
autorizado para todas as
para manter as peças de
questões e problemas
reposição exigidas para
relativos ao frigorífico.
a unidade a funcionarem
Não tente reparar e nem
conforme descrito.
permita que ninguém
o faça sem notificar os
Uso pretendido
serviços de assistência
autorizados.
Este produto está
• Para produtos com
concebido para ser
um compartimento
usado
de congelador; Não
• áreas internas e
coma cones de
fechadas como casas;
gelados e cubos de
• em ambientes de
gelo imediatamente
trabalho fechados, como
após retirá-los do
lojas e escritórios;
compartimento do
• em áreas de
congelador! (Isto pode
hospedagem fechadas,
provocar queimaduras
como casas rurais,
de frio na sua boca).
hotéis, pensões.
5
PT
• Para produtos com
compartimento de
congelador; Não
coloque bebidas
líquidas enlatadas
ou engarrafadas no
compartimento do
congelador. Caso
contrário, podem
rebentar.
• Não toque nos alimentos
congelados; podem ficar
presos à sua mão.
• Desligue o seu
frigorífico da tomada
antes da limpeza ou
descongelação.
• O vapor e materiais de
limpeza vaporizados
nunca deverão
ser utilizados nos
processos de limpeza
e descongelação do
seu frigorífico. Em tais
casos, o vapor poderá
entrar em contacto com
as partes eléctricas e
provocar curto-circuito
ou choque eléctrico.
• Nunca use as partes do
seu frigorífico, tal como
a porta, como meios de
apoio ou degrau.
6
• Não utilize dispositivos
eléctricos dentro do
frigorífico.
• Não danifique as
partes por onde circula
a refrigeração, com
ferramentas perfurantes
ou cortantes. O
refrigerante que pode
explodir quando
os canais de gás
do evaporador, as
extensões do tubo
ou os revestimentos
da superfície são
perfurados, causa
irritações na pele ou
ferimentos nos olhos.
• Não cubra ou bloqueie
os orifícios de ventilação
do seu frigorífico com
nenhum tipo de material.
• Os dispositivos
eléctricos só devem
ser reparados por
pessoas autorizadas.
As reparações
realizadas por pessoas
incompetentes causam
riscos ao utilizador.
• Em caso de qualquer
falha quer durante uma
manutenção ou num
trabalho de reparação,
PT
desligue a alimentação
eléctrica do seu
frigorífico, desligando o
fusível correspondente
ou retirando a ficha da
tomada.
• Não puxe pelo cabo
quando for retirar a ficha
da tomada.
• Assegure-se de que
bebidas fortemente
alcoólicas são
guardadas de forma
segura com a tampa
apertada e colocadas na
vertical .
• Nunca guarde latas de
aerossol inflamáveis e
substâncias explosivas
no frigorífico.
• Não utilize dispositivos
mecânicos ou outros
para acelerar o processo
de descongelação. Siga
apenas as instruções
recomendadas pelo
fabricante.
• Este produto não se
destina a ser usado
por pessoas com
incapacidades físicas,
sensoriais ou mentais
ou sem conhecimento
ou experiência (incluindo
7
crianças), a menos que
sejam supervisionadas
por alguém responsável
pela sua segurança ou
que as instrua sobre o
uso do produto.
• Não utilize um frigorífico
avariado. Consulte o
agente autorizado se
tiver qualquer questão.
• A segurança eléctrica
do seu frigorífico apenas
poderá ser garantida se
o sistema de ligação à
terra da sua casa estiver
em conformidade com
as normas.
• A exposição do produto
à chuva, neve, sol e
vento é perigosa no
que toca à segurança
eléctrica.
• Para evitar qualquer
perigo, contacte o
serviço autorizado se
o cabo eléctrico estiver
danificado.
• Nunca ligue o frigorífico
à tomada de parede
durante a instalação.
Caso contrário, poderá
ocorrer perigo de morte
ou ferimentos graves.
• Este frigorífico foi
PT concebido unicamente
para guardar alimentos.
Não deverá ser utilizado
para quaisquer outros
fins.
• A etiqueta das
especificações técnicas
está localizada na
parede esquerda no
interior do frigorífico.
• Nunca ligue o seu
frigorífico a sistemas
de poupança de
electricidade, pois
podem danificá-lo.
• Se houver uma luz azul
no frigorífico, não olhe
para ela a olho nu ou
com ferramentas ópticas
durante muito tempo.
• Para frigoríficos
controlados
manualmente, aguarde
pelo menos 5 minutos
para voltar a ligá-lo após
uma falha eléctrica.
• Este manual de
instruções deverá
ser entregue ao novo
proprietário do produto
quando for dado/
vendido a outros.
• Evite causar danos ao
cabo eléctrico quando
transportar o frigorífico.
8
Dobrar o cabo pode
causar incêndio. Nunca
pouse objectos pesados
no cabo eléctrico. Não
toque na ficha com as
mãos molhadas quando
a introduz na tomada
para ligar o produto.
• Não ligue o frigorífico à
tomada, se a tomada de
parede estiver solta.
• Não deverá ser
vaporizado directamente
nas partes interiores ou
interiores do produto
devido a razões de
segurança.
• Para evitar risco de
incêndio e explosão, não
vaporize substâncias
que contenham gases
inflamáveis, tais como
gás propano, etc.,
próximo ao frigorífico.
• Não coloque recipientes
que contenham água
sobre o topo do
PT
frigorífico, visto que
tal poderá resultar em
choque eléctrico ou
incêndio.
• Não sobrecarregue o
frigorífico com excesso
de alimentos. Se
sobrecarregado, os
alimentos podem cair
e feri-lo a si e danificar
o frigorífico ao abrir a
porta. Nunca coloque
objectos no topo do
frigorífico, visto que estes
podem cair quando se
abre ou fecha a porta do
frigorífico.
• Como precisam de um
controlo de temperatura
exacta, as vacinas,
medicamentos sensíveis
ao aquecimento,
materiais científicos,
etc., não deverão ser
guardados no frigorífico.
• Se não for utilizado
por um longo tempo,
o frigorífico deve ser
desligado da tomada.
Qualquer problema
possível no cabo
eléctrico poderá resultar
em incêndio.
9
• A extremidade da ficha
eléctrica deverá ser
limpa regularmente,
caso contrário, poderá
provocar incêncio.
• A extremidade da ficha
eléctrica deverá ser
limpa regularmente
com um pano seco;
caso contrário, poderá
provocar incêndio.
• O frigorífico pode
mover-se se os pés não
estiverem devidamente
fixados ao piso. O ajuste
seguro e apropriado
dos pés ao piso pode
impedir o frigorífico se
mova.
• Ao transportar o
frigorífico, não segure
pelo puxador da porta.
Caso contrário, pode
quebrar.
• Se posicionar o seu
frigorífico próximo de
outro frigorífico ou arca
frigorífica, a distância
entre os dispositivos
PT
limitadora de pressão
no seu sistema de
alimentação. Se não
sabe como verificar a
sua pressão de água,
deve solicitar a ajuda
de um canalizador
profissional.
• Se existir o risco de o
golpe de ariete afetar
a sua instalação,
deve utilizar sempre
um equipamento
de prevenção do
golpe de ariete na
sua instalação.
Deve consultar
1
os canalizadores
profissionais se não
tiver a certeza se
existe o efeito de
golpe de ariete na sua
1
instalação.
• Não instalar na entrada
de água quente. Deve
tomar precauções
Para produtos com um
relativamento ao risco
dispensador de água;
de congelamento nas
tubagens. O intervalo
• A pressão para a
de funcionamento de
entrada de água fria
temperatura da água
deve ser no máximo
deve ser 33ºF (0,6ºC)
de 90 psi (6,2 bar). Se
de mínimo e 100ºF
a sua pressão de água
(38ºC) de máximo.
exceder 80 psi (5,5
bar), utilize uma válvula PT
deve ser de pelo menos
8 cm. Caso contrário,
as paredes laterais
adjacentes podem
humedecer.
• Nunca usar o produto
se a secção localizada
na parte superior ou
traseira do seu produto
com placas de circuitos
impressos electrónicos
no interior estiver aberta
(tampa da placa de
circuito electrónico
impresso) (1).
10
• Use apenas água
potável.
Segurança com
crianças
• Se a porta possuir uma
fechadura, a chave
deverá ser mantida
afastada do alcance das
crianças.
• As crianças devem ser
vigiadas para impedir
que brinquem com o
produto.
Conformidade com a
Directiva WEEE e Eliminação
de Resíduos:
Este produto está em conformidade
com a Directiva WEEE da UE
(2012/19/EU). Este produto porta
um símbolo de classificação para
resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos (WEEE).
Este produto foi fabricado com
materiais e peças de alta qualidade,
que podem ser reutilizados e
reciclados. No fim da sua vida útil, não
elimine o resíduo com o lixo doméstico
normal ou outro lixo. Leve-o a um
centro de recolha para reciclagem de
equipamentos eléctricos e eletrónicos.
Consulte as autoridades locais para
se informar sobre estes centros de
recolha.
11
Cumprimento com a
Directiva RoHS:
O produto que adquiriu está em
conformidade com a Directiva RoHS
da UE (2011/65/EU). Ele não contém
materiais perigosos e proibidos
especificados na Directiva.
Informação sobre a
embalagem
Os materiais de embalagem do
produto são fabricados a partir de
materiais recicláveis, de acordo com as
nossas Normas Ambientais Nacionais.
Não elimine os materiais de embalagem
junto com o lixo doméstico ou outro
tipo de lixo. Encaminhe-os a um ponto
de recolha de materiais de embalagem
indicado pelas autoridades locais.
Aviso HC
O sistema de arrefecimento do seu
produto contém R600a:
Este gás é inflamável. Por isso, tenha
cuidado em não danificar o sistema de
arrefecimento e a tubagem durante o
uso e transporte. No caso de algum
dano, mantenha o seu produto longe
de potenciais fontes de fogo que
possam fazer com que o produto de
incendeie e ventile o compartimento no
qual a unidade está colocada.
Ignore este aviso se o sistema
de arrefecimento do seu produto
contiver R134a:
O tipo de gás usado no produto está
indicado na placa de características
localizada na parede esquerda no
interior do frigorífico.
Nunca elimine o seu produto no fogo.
PT
O que se pode fazer para
economizar energia
• Não deixe as portas do seu frigorífico
abertas durante muito tempo.
• Não coloque alimentos ou bebidas
quentes no seu frigorífico.
• Não sobrecarregue o seu frigorífico
para que a circulação do ar no
interior não seja dificultada.
• Não instale o seu frigorífico sob a luz
solar directa ou próximo de aparelhos
que emitem calor tais como
fornos, máquinas de lavar louça ou
radiadores.
• Tenha cuidado em manter os seus
alimentos em recipientes fechados.
• Para produtos com um
compartimento de congelador;
Pode armazenar uma quantidade
máxima de alimentos no congelador
se remover a prateleira ou gaveta do
congelador. O valor do consumo de
energia indicado no seu frigorífico foi
determinado removendo a prateleira
do congelador ou a gaveta e com
carga máxima. Não existe qualquer
risco em utilizar uma prateleira ou
gaveta de acordo com as formas e
tamanhos dos alimentos a serem
congelados.
• Descongelar os alimentos
congelados no compartimento
do frigorífico poupará energia
e preservará a qualidade dos
alimentos.
12
PT
3 Instalação
BPor favor, lembre-se de que
o fabricante não pode ser
responsabilizado se não forem
observadas as informações
fornecidas no manual de instruções.
Pontos a serem
considerados ao transportar
novamente o seu frigorífico
1. O seu frigorífico deve ser esvaziado e
limpo antes de ser transportado.
2. As prateleiras, acessórios, gaveta
para frutas e legumes, etc. do seu
frigorífico devem ser firmemente
presos com fita adesiva, devido
aos solavancos antes de voltar a
empacotá-lo.
3. A embalagem deve ser amarrada
com fitas grossas e cordas fortes e
devem ser seguidas as normas de
transporte indicadas na mesma.
Não se esqueça...
Todo material reciclado é uma fonte
indispensável para a natureza e para
os nossos recursos nacionais.
Se quiser contribuir para a reciclagem
dos
materiais
da
embalagem,
pode obter mais informações nos
organismos relativos ao ambiente ou
junto das autoridades locais.
Antes de funcionar o seu
frigorífico
Antes de iniciar a utilização do seu
frigorífico, verifique o seguinte:
1. O interior do frigorífico está seco e
o ar pode circular livremente na sua
parte traseira?
13
2. Introduza os 2 calços plásticos
na ventilação traseira, conforme
mostrado na figura seguinte. Os
calços plásticos proporcionarão a
distância necessária entre o seu
frigorífico e a parede, permitindo
assim a livre circulação do ar.
3. Limpe o interior do frigorífico
conforme recomendado na secção
“Manutenção e limpeza”.
4. Ligue o frigorífico à tomada eléctrica.
A luz interior acender-se-á quando a
porta do frigorífico for aberta.
5. Ouvirá um ruído quando o
compressor começar a trabalhar.
O líquido e os gases no interior do
sistema de refrigeração também
podem fazer algum ruído, mesmo
que o compressor não esteja a
funcionar, o que é perfeitamente
normal.
6. As arestas da frente do frigorífico
podem ficar quentes. Isto é normal.
Estas arestas são projectadas para
ficarem quentes, a fim de evitar a
condensação.
PT
Eliminação do seu frigorífico
velho
Ligação eléctrica
Ligue o seu produto a uma tomada
de terra, que esteja protegida por um
fusível com a capacidade apropriada.
Importante:
• A ligação deve estar em
concordância com os regulamentos
nacionais.
• A ficha do cabo de alimentação deve
estar facilmente acessível após a
instalação.
• A voltagem especificada deve ser
igual à sua voltagem eléctrica.
• Não devem ser usados cabos de
extensão e fichas multiusos para a
ligação.
BUm cabo de alimentação danificado
deve ser substituído por um
electricista qualificado.
BO produto não deve ser utilizado
antes de ser reparado! Há risco de
choque eléctrico!
Eliminação da embalagem
Os materiais de embalagem podem
ser perigosos para as crianças. Guarde
os materiais da embalagem fora do
alcance das crianças ou elimine-os,
classificando-os de acordo com as
instruções sobre o lixo. Não os elimine
juntamente com o lixo doméstico
normal.
A embalagem do seu frigorífico é
produzida com materiais recicláveis.
14
Elimine o seu frigorífico velho sem
causar qualquer perigo ao meio
ambiente.
• Pode consultar o seu revendedor
autorizado ou o centro de recolha do
lixo do seu município a respeito da
eliminação do seu frigorífico.
Antes de se desfazer do seu
frigorífico, corte a ficha eléctrica e,
se houver trincos nas portas, deixeos inutilizados, a fim de proteger as
crianças contra qualquer perigo.
Colocação e instalação
A Se a porta de entrada do
compartimento onde o frigorífico será
instalado não for o suficientemente
larga para que ele passe, chame o
serviço de assistência autorizado para
que possam remover as portas do seu
frigorífico e passá-lo de forma inclinada
através da porta.
1. Instale o seu frigorífico num local que
permita fácil acesso.
2. Mantenha o seu frigorífico longe das
fontes de calor, lugares húmidos e luz
solar directa.
3. Deve existir uma circulação de ar
adequada à volta do seu frigorífico,
para que obtenha um funcionamento
eficiente. Se o frigorífico for colocado
numa reentrância da parede, deve
haver uma distância mínima de 5cm
do tecto e, pelo menos, 5 cm da
parede. Se o piso for coberto por
alcatifa, o seu produto deve ter uma
elevação de 2,5 cm do chão.
4. Coloque o seu frigorífico num
pavimento uniforme para evitar
solavancos.
PT
Ajuste dos pés
Alterar a direcção da
abertura da porta
Se o seu frigorífico estiver desnivelado;
Pode equilibrar o seu frigorífico,
rodando os seus pés frontais conforme
ilustrado na figura. O canto onde está o
pé é baixado quando roda na direcção
da seta preta e levantado quando
roda na direcção oposta. Peça ajuda
a alguém para erguer ligeiramente o
frigorífico, facilitará este processo.
A direcção de abertura da porta do
seu frigorífico pode ser modificada de
acordo com o local em que o está a
utilizar. Se necessário, contacte a sua
Assistência técnica mais próxima.
Aviso de porta aberta
Um aviso sonoro será dado quando
a porta do frigorífico ou do congelador
do seu produto for deixada aberta
durante um certo período de tempo.
O aviso sonoro silenciará ao premir
qualquer botão no indicador ou ao
fechar a porta.
15
PT
4 Preparação
• O seu frigorífico deverá ser instalado
a uma distância mínima de 30 cm
de quaisquer fontes de calor, tais
como placas, fornos, aquecimento
central e fogões e de 5 cm de fornos
eléctricos e não deverá ficar exposto
directamente à luz solar.
• A temperatura ambiente do
compartimento onde está instalado
o seu frigorífico não deve ser inferior
a 10 ºC. Utilizar o seu frigorífico em
condições de temperatura mais
baixas não é recomendado em
atenção à sua eficiência.
• Certifique-se de que o interior do
seu frigorífico esteja completamente
limpo.
• Se forem instalados dois frigoríficos
lado a lado, deverá existir uma
distância mínima de 2 cm entre eles.
• Quando utilizar o seu frigorífico pela
primeira vez, por favor, observe as
seguintes instruções durante as seis
horas iniciais.
• A porta não deverá ser aberta
frequentemente.
• Deve começar a funcionar vazio, sem
alimentos no interior.
• Não retire a ficha da tomada do
seu frigorífico. Se houver uma falha
de energia inesperada, por favor,
consulte os avisos na secção
“Soluções recomendadas para os
problemas”.
• A embalagem original e os materiais
de esponja deverão ser guardados
para transportes ou deslocações
futuras.
16
• Os cestos/gavetas que são
fornecidos com o compartimento
para os frescos têm de ser sempre
utilizados para um menor consumo
de energia e para melhores
condições de armazenamento.
• O contacto dos alimentos com
o sensor de temperatura no
compartimento do congelador
pode aumentar o consumo de
energia do aparelho. Assim deve ser
evitado qualquer contacto com o(s)
sensor(es).
• Nalguns modelos, o painel
de instrumentos desliga-se
automaticamenhte 5 minutos depois
da porta ter sido fechada. Será
reactivado quando a porta for aberta
ou quando for premida qualquer
tecla.
• Devido a mudanças de temperatura,
em consequência da abertura/
fecho da porta do produto durante
o funcionamento, é normal que se
produza condensação na porta/
prateleiras e recipientes de vidro da
estrutura.
PT
5 Utilizar o seu frigorífico
Painel indicador
2
4
5
8
9
10
13
12
7 6
11 1
3-10
1. Função Congelação rápida:
O indicador 'Quick Freeze' acende
quando a função Congelação rápida
está activa. Prima novamente o botão
QuickFreeze para cancelar esta
função. O indicador da Congelação
rápida apagar-se-á e as definições
normais serão restabelecidas. A função
Congelação rápida será cancelada
automaticamente após 34 horas, se
não a cancelar manualmente.
Se
quiser congelar grandes quantidades
de alimentos frescos, prima o botão
‘QuickFreeze’ antes de colocar
17
os alimentos no compartimento
do congelador. Se premir o botão
'QuickFreeze'
repetidamente
em
curtos intervalos, a protecção do
circuito electrónico será activada
e o compressor não arrancará
imediatamente.
2. Indicador Congelação rápida
('Quick Freeze')
Este ícone pisca num estilo animado
quando a função de Congelação rápida
está activa.
PT
3. Função de Ajuste do
congelador:
Esta função permite-lhe fazer
os ajustes de temperatura do
compartimento do congelador. Prima
este botão para ajustar a temperatura
do compartimento do congelador para
-18, -20, -22 e -24 respectivamente.
4. Indicador de Temperature
Setting (Definição da temperatura)
O indicador de definição do lado
direito, para ajustar o valor da
temperatura através da função Freezer
Set (Ajuste do congelador) acende e
os outros indicadores de definição da
temperatura permanecem apagados.
5. Indicadores da temperatura:
Os indicadores -24, -22, -20 e -18
acendem continuamente.
6. Função Eco-Fuzzy (Utilização
económica especial):
Prima o botão Eco-Fuzzy para activar
a função Eco Fuzzy. Logo depois, o
frigorífico começará a funcionar no
modo mais económico por no mínimo
6 horas e o indicador de utilização
económica acenderá enquanto a
função estiver activa. Prima novamente
o botão Eco-Fuzzy para activar a
função Eco Fuzzy.
7. Indicador Eco-Fuzzy (Utilização
económica especial):
Este ícone acende-se quando a
função Eco-Fuzzy Function está activa.
8. Indicador de Aviso de erro/
Temperatura elevada:
Esta luz acende durante falhas por
temperatura alta e avisos de erro.
9. Indicador de Utilização
económica:
O indicador de utilização económica
acende-se quando o compartimento
do congelador está definido para
-18°C.
18
10. Função Freezer off (Congelador
desligado):
Prima o botão Freezer Set por
3 segundos para activar a função
Congelador desligado. O refrigerador
interrompe a refrigeração. Todos os
indicadores do visor, excepto Freezer
Off, apagam-se. Os botões no visor
não funcionam. Prima o botão Freezer
Set por 3 segundos para cancelar esta
função.
11. Função de poupança de energia
Ao premir este botão, o ícone de
poupança de energia acender-se-á e a
função de poupança de energia estará activa. Se a função de poupança de
energia estiver activa, todos os demais
ícones do visor apagar-se-ão. Quando
a função de poupança de energia está
activa, se nenhum botão for premido
ou a porta aberta, a mesma será desactivada e os ícones do visor voltarão
ao normal. Se premir novamente este
botão, o ícone de poupança de energia
apagar-se-á e a função de poupança
de energia não estará activa.
12. Indicador da poupança de
energia
Este ícone acende-se quando
a função Poupança de energia é
seleccionada.
13. Modo de bloqueio de tecla
Prima simultaneamente os botões
‘Quick Freeze’ e ‘Freezer Set’ por 3
segundos. O ícone de bloqueio de
tecla acenderá e o modo de bloqueio
de tecla ficará activo. Os botões não
funcionarão se o modo de bloqueio de
tecla estiver activo. Prima simultânea e
novamente os botões ‘Quick Freeze’ e
‘Freezer Set’ por 3 segundos. O ícone
de bloqueio de tecla apagar-se-á e o
modo de bloqueio de tecla ficará inactivo.
PT
Sistema de arrefecimento
duplo:
Congelar alimentos frescos
O seu frigorífico está equipado
com dois sistemas separados de
arrefecimento, para arrefecer o
compartimento para alimentos frescos
e o compartimento do congelador.
Assim, o ar no compartimento para
alimentos frescos e no compartimento
do congelador não se misturam. Graças
a estes dois sistemas separados
de arrefecimento, a velocidade de
arrefecimento é muito mais alta do que
em
outros
frigoríficos.
Ajuste do
compartimento do
congelador
-18°C
Ajuste do
compartimento
do refrigerador
4°C
-20,-22 ou -24°C
4°C
Quick Freeze
(Congelação Rápida)
4°C
-18°C ou mais frio
2°C
-18°C ou mais frio
Quick Fridge
(Refrigeração
rápida)
• É preferível envolver ou cobrir os
alimentos antes de colocá-los no
frigorífico.
• Os alimentos quentes devem ser
arrefecidos à temperatura ambiente
antes de serem colocados no
frigorífico.
• Os alimentos que pretende congelar
devem ser frescos e de boa
qualidade.
• Os alimentos devem estar
repartidos em porções de acordo
com o quotidiano familiar ou as
necessidades de consumo de
refeições.
Explicações
Este é o ajuste normal recomendado.
Estes ajustes são recomendados quando a
temperatura ambiente excede 30ºC.
Utilize quando quiser congelar os seus alimentos
rapidamente. O seu frigorífico voltará ao seu modo
anterior quando o processo terminar.
Se achar que o compartimento do refrigerador não está
suficientemente frio devido às condições quentes ou à
frequente abertura e fecho da porta.
Pode-o utilizar quando o compartimento do seu
refrigerador estiver sobrecarregado ou se desejar
arrefecer rapidamente os seus alimentos. Recomendase que active a função de refrigeração rápida 4-8 horas
antes de colocar os alimentos.
• Os alimentos deverão ser embalados • Os alimentos a congelar devem ser
de uma forma hermética para evitar
colocados no compartimento do
que sequem, mesmo que venham a
congelador. (Não deverão entrar em
ser guardados durante pouco tempo.
contacto com os itens congelados
anteriormente para evitar a sua
• Os materiais a serem utilizados para
descongelação parcial. A capacidade
embalar os alimentos deverão ser à
de congelação do seu produto
prova de rompimento e resistentes
é fornecida nas especificações
ao frio, humidade, cheiros, óleos
técnicas do seu frigorífico).
e ácidos e também devem ser
herméticos. Além disso, devem estar • Os períodos dados na informação
bem fechados e devem ser feitos
sobre congelação devem ser
de materiais fácies de manusear,
observados nos momentos de
que sejam apropriados para fins de 19 PT armazenamento.
congelação.
• Os alimentos congelados deverão
ser usados imediatamente depois
de serem descongelados e nunca
deverão ser recongelados.
• Para obter os melhores resultados,
as instruções a seguir apresentadas
devem ser tomadas em linha de
conta.
1. Não congele grandes quantidades de
alimento de uma só vez. A qualidade
dos alimentos é melhor preservada
quando a congelação atinge o interior
no menor tempo possível.
2. A colocação de alimentos quentes
no compartimento do congelador
obriga o sistema de refrigeração a
um funcionamento contínuo até à
completa congelação dos alimentos.
3. Tenha um cuidado especial para não
misturar alimentos já congelados
com alimentos frescos.
Pode congelar a quantidade de
alimentos frescos que está indicada
no rótulo de classificação do seu
congelador, seguindo os passos abaixo
Ative a função ”quıck freeze function”
(função congelação rápida) pelo menos
24 horas antes de colocar os alimentos
frescos.
Ponha 2 pacotes de acumuladores de
gelo (se disponíveis) dentro da gaveta
inferior.
Coloque os alimentos frescos na
2ª e 3ª prateleira a partir do fundo
(pode obter a capacidade máxima
removendo as gavetas).
20
Recomendação para a
preservação de alimentos
congelados
• Os alimentos embalados précongelados devem ser armazenados
de acordo com as instruções do
fabricante do alimento, para um
compartimento de armazenamento
de alimentos congelados de (4
estrelas)
.
• Para garantir que é atingida e
mantida a alta qualidade dos
alimentos congelados, deverá ter em
conta o seguinte:
1. Coloque as embalagens no
congelador o mais rapidamente
possível após a aquisição.
2. Verifique se os recipientes estão
etiquetados e datados.
3. Não ultrapasse as datas de validade
mencionadas nas embalagens.
No caso de ocorrer uma falha
de energia, não abra a porta do
congelador. Mesmo que uma
falha eléctrica se prolongue até ao
indicado no "Tempo de aumento
da temperatura" na secção
"Especificações técnicas do seu
frigorífico", os alimentos congelados
não serão afectados. No caso de
faltar energia por mais tempo, os
alimentos devem ser verificados
e se for necessário, devem ser
consumidos imediatamente ou
então congelados depois de serem
cozinhados.
PT
Descongelação
O compartimento do congelador
descongela-se automaticamente.
Colocação dos alimentos
Prateleiras do
compartimento do
congelador
Suporte para ovos
Prateleiras do
compartimento do
refrigerador
Prateleiras da porta
do compartimento
do frigorífico
Diversos alimentos
congelados, tais como
carne, peixe, gelado,
legumes, etc.
Ovo
Alimentos em panelas,
pratos cobertos e
recipientes fechados
Pequenos alimentos
embalados ou bebidas
(tais como leite, sumo
de frutas e cerveja)
Gaveta para frutos e Legumes e frutas
legumes
Iguarias (queijo,
Compartimento da
manteiga, chouriços,
zona fria
etc.).
Informação sobre ‘DeepFreeze’ (Congelação
profunda)
Os alimentos devem ser congelados
tão rapidamente quanto possível
quando são colocados num frigorífico
para que os conservar em boa
qualidade.
É possível manter os alimentos
durante muito tempo apenas a - 18ºC
ou temperaturas mais baixas.
Poderá manter a frescura dos
alimentos durante muitos meses (a 18ºC ou a temperaturas mais baixas no
congelador).
AVISO! A
• Os alimentos devem estar repartidos
em porções de acordo com o
quotidiano familiar ou as necessidades
de consumo das refeições.
21
• Os alimentos deverão ser embalados
de uma forma hermética para evitar
que sequem, mesmo que venham a
ser guardados durante pouco tempo.
Materiais
necessários
para
embalagem:
• Fita adesiva resistente ao frio
• Etiqueta autocolante
• Anéis de borracha
• Esferográfica
Os materiais a ser utilizados para
embalar os alimentos deverão ser à
prova de rompimento e resistentes ao
frio, humidade, cheiros, óleos e ácidos.
Não deverá permitir que os alimentos
a serem congelados entrem em
contacto com os itens congelados
anteriormente para evitar a sua
descongelação parcial. Siga sempre os valores nas tabelas
para períodos de armazenamento.
Os alimentos congelados deverão
ser usados imediatamente depois de
serem descongelados e nunca deverão
ser recongelados.
- Ative a função de “congelação
rápida”, pelo menos, 24 horas antes de
introduzir alimentos frescos.
- Coloque 2 elementos de pacote
congelante (se disponíveis)
no interior da gaveta do fundo.
- Coloque os alimentos frescos nas
prateleiras na 2ª. e 3ª. posições a
contar do fundo. (pode ser obtida
a capacidade máxima retirando as
prateleiras).
PT
6 Manutenção e limpeza
ANunca use gasolina, benzeno ou
APara remover os suportes da
substâncias semelhantes para a
limpeza.
porta, retire todo o seu conteúdo
e, em seguida, basta empurrar
cuidadosamente o seu suporte para
cima a partir da base.
BRecomendamos que desligue a ficha
do equipamento da tomada antes da
limpeza.
A Nunca utilize agentes de limpeza
ou água que contenha cloro para
limpar as superfícies externas e as
partes cromadas do produto. O
cloro provoca a corrosão de tais
superfícies metálicas.
BNunca utilize na limpeza objectos
abrasivos ou pontiagudos,
sabões, produtos de limpeza
doméstica, detergentes ou ceras
abrilhantadoras.
ANão usar ferramentas aguçadas e
C Utilize água morna para limpar o
abrasivas ou sabão, agentes de
limpeza doméstica, detergentes,
gasolina, benzina, cera, etc., podem
danificar os carimbos nas partes
plásticas, que podem desaparecer
ou ficarem deformadas. Usar água
quente e um pano macio para limpar
e secar com um pano seco.
exterior do seu frigorífico e seque-o
com um pano.
C Utilize um pano humedecido numa
solução composta por uma colher
de chá de bicarbonato de soda
dissolvido em cerca de meio litro de
água para limpar o interior e depois
seque-o.
BCertifique-se de que não entra água
no compartimento da lâmpada e nos
outros itens eléctricos.
Protecção das superfícies
plásticas
C Não coloque óleos líquidos ou
comidas cozinhadas no óleo no seu
frigorífico em recipientes abertos,
uma vez que podem danificar as
superfícies plásticas do seu frigorífico.
No caso de derrame ou salpico de
óleo nas superfícies plásticas, limpe e
enxagúe a parte correspondente da
superfície com água morna.
BSe o seu frigorífico não for utilizado
durante um longo período de tempo,
remova o cabo de alimentação, retire
todos os alimentos, limpe-o e deixe a
porta entreaberta.
C Verifique regularmente as borrachas
vedantes da porta, para se assegurar
que elas estão limpas e sem restos
de alimentos.
22
PT
7 Soluções recomendadas para os problemas
Por favor, reveja esta lista antes de telefonar para a assistência. Com isso,
pode poupar tempo e dinheiro. Esta lista abrange as reclamações frequentes
resultantes de defeitos de fabricação ou utilização do material. Algumas das
funções descritas aqui podem não existir no seu produto.
O frigorífico não funciona
• O frigorífico tem a ficha eléctrica ligada correctamente à tomada? Introduza a
ficha na tomada de parede.
• O fusível da tomada na qual o frigorífico está ligado ou o fusível principal não
está queimado? Verifique o fusível.
Condensação na parede lateral do compartimento do refrigerador (MULTIZONE,
COOL CONTROL e FLEXI ZONE).
• Condições ambientais muito frias. Abertura e fecho frequentes da porta.
Condições ambientais de alta humidade. Armazenamento de alimentos que
contém líquidos em recipientes abertos. A porta foi deixada entreaberta.
Comute o termóstato para um grau mais frio.
• Diminua o número de vezes de abertura da porta ou utilize menos
frequentemente.
• Cubra os alimentos guardados em recipientes abertos com um material
apropriado.
• Limpe a condensação usando um pano seco e verifique, se persistir.
O compressor não está a funcionar.
• A protecção térmica do compressor deixará de funcionar durante falhas
eléctricas repentinas ou na extracção/colocação da ficha eléctrica, já que a
pressão refrigerante no sistema de arrefecimento do frigorífico ainda não se
encontra estabilizada. O seu frigorífico voltará a funcionar aproximadamente 6
minutos depois. Por favor, chame a assistência se o frigorífico não começar a
operar no fim deste período.
• O refrigerador está no ciclo de descongelação. Isto é normal num frigorífico
de descongelação totalmente automático. O ciclo de descongelação ocorre
periodicamente.
• O seu frigorífico não está ligado à tomada. Certifique-se de que a ficha está
correctamente ligada à tomada.
• A regulação da temperatura está feita correctamente?
• A corrente deve ser desligada.
23
PT
O refrigerador está a funcionar frequentemente ou por um longo tempo.
• O seu novo produto pode ser mais largo do que o anterior. Esta situação é
perfeitamente normal. Os frigoríficos grandes operam por um período maior de
tempo.
• A temperatura ambiente pode estar muito elevada. Esta situação é
perfeitamente normal.
• O frigorífico foi ligado à tomada há pouco tempo ou carregado com alimentos.
O arrefecimento total do frigorífico pode demorar mais do que duas horas.
• Podem ter sido colocadas recentemente grandes quantidades de alimentos
quentes no frigorífico. Os alimentos quentes obrigam a um funcionamento
mais vigoroso do frigorífico até que alcance a temperatura segura de
armazenamento.
• As portas podem estar a ser abertas frequentemente ou foram deixadas
entreabertas por longo tempo. O ar quente que entrou no frigorífico faz com que
o mesmo tenha que funcionar por períodos mais longos. Abra as portas com
menos frequência.
• A porta do compartimento do refrigerador ou do congelador pode ter sido
deixada entreaberta. Verifique se as portas estão completamente fechadas.
• O frigorífico está ajustado para uma temperatura muito baixa. Ajuste a
temperatura do frigorífico para um grau mais quente e aguarde até que a
temperatura seja atingida.
• O vedante da porta do refrigerador ou do congelador pode estar sujo, gasto,
roto ou não ajustado correctamente. Limpe ou substitua o vedante. O vedante
danificado/roto faz com que o frigorífico funcione por um período de tempo
maior para que mantenha a temperatura actual.
A temperatura do congelador está muito baixa, enquanto que a temperatura
do refrigerador é suficiente.
• A temperatura do congelador está ajustada para uma temperatura muito baixa.
Ajuste a temperatura do congelador para um grau mais quente e verifique.
A temperatura do refrigerador está muito baixa, enquanto que a temperatura
do congelador é suficiente.
• A temperatura do refrigerador pode ter sido ajustada para uma temperatura
muito baixa. Ajuste a temperatura do refrigerador para um grau mais quente e
verifique.
Os alimentos guardados nas gavetas do compartimento do refrigerador estão
congelados.
• A temperatura do refrigerador pode ter sido ajustada para uma temperatura
muito baixa. Ajuste a temperatura do refrigerador para um grau mais quente e
verifique.
24
PT
A temperatura no refrigerador ou no congelador é muito alta.
• A temperatura do refrigerador pode ter sido ajustada para um grau muito
alto. O ajuste do refrigerador tem efeito na temperatura do congelador. Altere
a temperatura do refrigerador ou do congelador até que a temperatura do
refrigerador ou do congelador atinja um nível suficiente.
• As portas podem estar a ser abertas frequentemente ou foram deixadas
entreabertas por longo tempo; abra-as menos frequentemente.
• A porta poderá ter sido deixada entreaberta; feche-a completamente.
• Podem ter sido colocadas recentemente grandes quantidades de alimentos
quentes no frigorífico. Aguarde até que o refrigerador ou o congelador atinja a
temperatura desejada.
• O frigorífico pode ter sido ligado à tomada há pouco tempo. O total
arrefecimento do frigorífico leva tempo.
O ruído de funcionamento aumenta quando o frigorífico está a funcionar.
• O desempenho de funcionamento do frigorífico pode variar devido às alterações
na temperatura ambiente. Esta situação é normal e não é um problema.
Vibrações ou ruído.
• O piso não está nivelado ou não é resistente. O frigorífico balança quando
deslocado lentamente. Certifique-se de que o piso é suficientemente forte para
suportar o frigorífico, e nivelado.
• O ruído pode ser causado pelos itens colocados sobre o frigorífico. Os itens
sobre o topo do frigorífico devem ser removidos.
Há ruídos que surgem do frigorífico como líquidos a verter ou gotejar.
• Os fluxos de gás e líquidos acontecem conforme os princípios de
funcionamento do seu frigorífico. Esta situação é normal e não é um problema.
Há um ruído parecido com o vento a soprar.
• As ventoinhas são utilizadas para arrefecer o frigorífico. Esta situação é normal e
não é um problema.
Condensação nas paredes internas do frigorífico.
• O tempo quente e húmido aumenta a formação de gelo e de condensação.
Esta situação é normal e não é um problema.
• As portas poderão ter sido deixadas entreabertas; certifique-se que as mesmas
estão completamente fechadas.
• As portas podem estar a ser abertas frequentemente ou foram deixadas
entreabertas por longo tempo; abra-as menos frequentemente.
Há ocorrência de humidade no exterior do frigorífico ou entre as portas.
• Poderá existir humidade no ar; isto é bastante normal no tempo húmido.
Quando a humidade for menor, a condensação irá desaparecer.
25
PT
Maus odores dentro do frigorífico.
• O interior do frigorífico deve ser limpo. Limpe o interior do frigorífico com uma
esponja, água morna ou água com gás.
• Alguns recipientes ou materiais de embalagem podem provocar cheiros. Utilize
um recipiente diferente ou um material de embalagem de marca diferente.
A porta não está fechada.
• Os pacotes de alimentos podem impedir o fecho da porta. Coloque de outra
forma as embalagens que estão a obstruir a porta.
• O frigorífico não está completamente na vertical no pavimento e balanceia
quando ligeiramente movido. Ajuste os parafusos de elevação.
• O piso não é sólido ou não está nivelado. Certifique-se de que o piso está
nivelado e capaz de suportar o frigorífico.
As gavetas para frutos e legumes estão bloqueadas.
• Os alimentos podem estar a tocar o tecto da gaveta. Arrume novamente os
alimentos na gaveta.
26
PT
Refrigerador
Manual del usuario
ES
Lea este manual antes de utilizar el frigorífico.
Estimado cliente:
Esperamos que este aparato, que ha sido fabricado en plantas dotadas de
la más avanzada tecnología y sometido a los más estrictos procedimientos de
control de calidad, le preste un servicio eficaz.
Para ello, le recomendamos que lea atentamente el presente manual antes de
utilizar el aparato, y que lo tenga a mano para futuras consultas.
Este manual
• Le ayudará a usar el electrodoméstico de manera rápida y segura.
• Lea el manual antes de instalar y poner en funcionamiento el aparato.
• Siga las instrucciones, en particular las relacionadas con la seguridad.
• Conserve el manual en un sitio de fácil acceso, ya que podría necesitarlo en
el futuro.
• Lea también los demás documentos suministrados junto con el aparato.
Tenga en cuenta que este manual también podría ser válido para otros modelos.
Símbolos y sus descripciones
El presente manual de instrucciones emplea los siguientes símbolos:
C
Información importante o consejos útiles sobre el funcionamiento.
A
Advertencia sobre situaciones peligrosas para la vida y la propiedad.
B
Advertencia acerca de la tensión eléctrica.
ÍNDICE
1 Su frigorífico
4
2 Avisos importantes sobre la
seguridad
5
Finalidad prevista....................................... 5
Productos equipados con dispensador
de agua:........................................................10
Seguridad infantil..................................... 11
Conformidad con la normativa WEEE y
eliminación del aparato al final de su
vida útil: ....................................................... 11
Cumplimiento de la directiva RoHS:.. 11
Información sobre el embalaje............12
Advertencia sobre la seguridad de la
salud..............................................................12
Consejos para el ahorro de energía..12
3 Instalación
13
Cuestiones a considerar a la hora de
transportar el frigorífico........................13
Antes de usar el frigorífico...................13
Conexiones eléctricas............................13
Eliminación del embalaje.......................14
Eliminación de su viejo frigorífico.....14
Colocación e instalación........................14
Ajuste de los pies.....................................15
4 Preparación
16
5 Uso del frigorífico
17
Doble sistema de enfriamiento:........ 20
Congelación de alimentos frescos... 20
Recomendaciones para la
conservación de alimentos
congelados..................................................21
Colocación de los alimentos................ 22
Información sobre la congelación..... 22
Cambio de la dirección de apertura de
la puerta...................................................... 23
Aviso de puerta abierta........................ 23
6 Mantenimiento y
limpieza
Protección de las superficies de
plástico........................................................ 24
7 Sugerencias para la
solución de problemas
3
24
ES
25
1 Su frigorífico
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
Panel de control
Solapa (Compartimento de congelación rápida)
Cajones
Pies delanteros ajustables
C Las ilustraciones incluidas en el presente manual de instrucciones son
esquemáticas y puede que no se adecúen a su producto con exactitud. Si
alguno de los elementos reflejados no se corresponde con el aparato que usted
ha adquirido, entonces será válido para otros modelos.
4
ES
2 Avisos importantes sobre la seguridad
Lea con atención la
siguiente
información.
No tener en cuenta
dicha información podría
acarrear
lesiones
o
daños materiales. En
tal caso, las garantías
y los compromisos de
fiabilidad
quedarían
anulados.
La vida útil de la unidad
adquirida es de 10 años.
Éste es el período durante
el cual se garantiza la
disponibilidad de las
piezas de repuesto para
la unidad.
Finalidad prevista
Este aparato está
diseñado para usarse en
los siguientes entornos:
•
interiores y
entornos cerrados
tales como domicilios
particulares;
•
entornos cerrados
de trabajo tales como
almacenes u oficinas;
•
zonas de servicio
cerradas tales como
5
casas rurales, hoteles o
pensiones.
•
Este aparato no se
debe usar al aire libre.
Seguridad general
•
Cuando desee
deshacerse del aparato,
le recomendamos que
solicite a su servicio
técnico autorizado la
información necesaria a
este respecto, así como
la relación de entidades
locales a las que puede
dirigirse.
•
En caso de dudas
o problemas, diríjase
a su servicio técnico
autorizado. No intente
reparar el frigorífico sin
consultar con el servicio
técnico, ni deje que
nadie lo haga.
•
Para aparatos
equipados con un
compartimento
congelador: no consuma
los helados o cubitos de
hielo inmediatamente
después de sacarlos
del compartimento
congelador, ya que
ES
•
No utilice aparatos
eléctricos en el interior
del frigorífico.
•
Evite dañar
el circuito del
refrigerante con
herramientas cortantes
o de perforación.
El refrigerante que
puede liberarse si se
perforan los canales
de gas del evaporador,
los conductos o los
recubrimientos de
las superficies causa
irritaciones en la piel y
lesiones en los ojos.
•
No cubra ni
bloquee los orificios
de ventilación de su
frigorífico con ningún
material.
•
Deje la
reparación de los
aparatos eléctricos
únicamente en manos
de personal autorizado.
Las reparaciones
realizadas por personas
incompetentes generan
riesgos para el usuario.
•
En caso de
fallo o cuando vaya
a realizar cualquier
podría sufrir daños en
su boca a causa del frío.
•
Para aparatos
equipados con un
compartimento
congelador: no deposite
bebidas embotelladas
o enlatadas en el
compartimento
congelador, ya que
podrían estallar.
•
No toque con la
mano los alimentos
congelados, ya que
podrían adherirse a ella.
•
Desenchufe su
frigorífico antes de
proceder a su limpieza o
deshielo.
•
No utilice nunca
materiales de limpieza
que usen vapor para
limpiar o descongelar
el frigorífico. El
vapor podría entrar
en contacto con los
elementos eléctricos y
causar cortocircuitos o
descargas eléctricas.
•
No utilice nunca
elementos del frigorífico
tales como la puerta
como medio de sujeción
o como escalón.
6
ES
operación de reparación
o mantenimiento,
desconecte el frigorífico
de la corriente
apagando el fusible
correspondiente o
bien desenchufando el
aparato.
•
No desenchufe
el aparto de la toma de
corriente tirando del
cable.
•
Asegúrese
de guardar las
bebidas alcohólicas
correctamente con la
tapa puesta y colocadas
hacia arriba.
•
No almacene en
el frigorífico aerosoles
que contengan
sustancias inflamables
o explosivas.
•
No utilice
dispositivos mecánicos
u otros medios para
acelerar el proceso de
deshielo distintos de los
recomendados por el
fabricante.
•
Este aparato no
debe ser utilizado por
niños o por personas
con sus facultades
físicas, sensoriales o
mentales reducidas
o bien que carezcan
de la experiencia y
los conocimientos
necesarios, a menos
que lo hagan bajo
la supervisión de
personas responsables
de su seguridad o bien
tras haber recibido
instrucciones de uso
por parte de dichas
personas.
•
No utilice un
frigorífico que haya
sufrido daños. Consulte
con el servicio de
atención al cliente en
caso de duda.
•
La seguridad
eléctrica de su frigorífico
sólo estará garantizada
si el sistema de toma de
tierra de su domicilio se
ajusta a los estándares.
•
Desde el punto
de vista de la seguridad
eléctrica, es peligroso
exponer el aparato a
la lluvia, la nieve o el
viento.
7
ES
de dispositivos ópticos
durante un tiempo
prolongado.
•
En los frigoríficos
de control manual, si
se produce un corte del
fluido eléctrico espere al
menos 5 minutos antes
de volver a ponerlo en
marcha.
•
Cuando entregue
este aparato a un
nuevo propietario,
asegúrese de entregar
también este manual de
instrucciones.
•
Tenga cuidado
de no dañar el cable
de alimentación al
transportar el frigorífico.
Doblar el cable podría
causar un incendio.
Nunca deposite objetos
pesados encima del
cable de alimentación.
No toque el enchufe con
las manos mojadas para
conectar el aparato.
•
Póngase en
contacto con el servicio
técnico autorizado en
caso de que el cable de
alimentación principal
se dañe, para evitar
cualquier peligro.
•
Nunca enchufe
el frigorífico en la toma
de corriente durante
su instalación. Existe
peligro de lesiones
graves e incluso de
muerte.
•
Este frigorífico
está únicamente
diseñado para
almacenar alimentos.
No debe utilizarse para
ningún otro propósito.
•
La etiqueta que
contiene los datos
técnicos del frigorífico
se encuentra en la parte
interior izquierda del
mismo.
•
Jamás conecte el
frigorífico a sistemas de
ahorro de electricidad,
ya que podría dañarlo.
•
Si el frigorífico
está equipado con una
luz azul, no la mire a
simple vista o a través
8
ES
•
No enchufe el
frigorífico si el enchufe
no encaja con firmeza
en la toma de corriente
de la pared.
•
Por razones de
seguridad, no pulverice
agua directamente
en la partes interiores
o exteriores de este
aparato.
•
No rocíe cerca del
frigorífico sustancias
que contengan gases
inflamables tales como
gas propano para evitar
riesgos de incendio y
explosiones.
•
Nunca coloque
recipientes con agua
sobre el frigorífico, ya
que podría provocar una
descarga eléctrica o un
incendio.
•
No deposite
cantidades excesivas
de alimentos en el
frigorífico. Si lo hace,
al abrir la puerta del
frigorífico los alimentos
podrían caerse y
provocar lesiones
personales o dañar
el frigorífico. Nunca
coloque objetos sobre
el frigorífico, ya que
podrían caer al abrir o
cerrar la puerta.
•
No guarde en el
frigorífico productos
que necesiten un
control preciso de la
temperatura tales como
vacunas, medicamentos
sensibles al calor,
materiales científicos,
etc.
•
Desenchufe el
frigorífico si no lo va
a utilizar durante un
periodo prolongado de
tiempo. Un problema en
el cable de alimentación
podría causar un
incendio.
•
Limpie
regularmente la punta
del enchufe, ya que
de lo contrario puede
provocar un incendio.
•
Limpie
regularmente la punta
del enchufe con un paño
seco; de lo contrario
podría provocarse un
incendio.
9
ES
•
El frigorífico podría
moverse si los pies no
están adecuadamente
asentados en el suelo.
Fijar adecuadamente
los pies del frigorífico en
el suelo puede ayudar a
evitar que se mueva.
•
Cuando
transporte el frigorífico,
no lo aferre del asa de la
puerta. De lo contario,
podría romperla.
•
Cuando tenga
que colocar el frigorífico
cerca de otro frigorífico
o congelador, deberá
dejar un espacio entre
ambos aparatos de 8
cm como mínimo. De
lo contrario, podría
formarse humedad en
las paredes adyacentes.
•
Nunca utilice el
producto si la sección
situada en la parte
superior o posterior
del producto que tiene
las placas de circuitos
impresos electrónicos
en el interior está
abierta (cubierta de
la placa del circuito
electrónico impreso) (1).
1
1
10
Productos equipados
con dispensador de
agua:
•
La presión en la
entrada de agua fría
sera a un máximo de
120 psi (8 bar). Si la
presión del agua es
superior a 80 psi (5,5
bar), utilice una válvula
limitadora de presión
en el sistema de red.
Si usted no sabe cómo
controlar la presión del
agua, pida la ayuda de
un plomero profesional.
•
Si hay riesgo de
golpe de ariete en la
instalación, siempre
utilice un equipo de
prevención contra
golpes de ariete en la
instalación. Consulte
ES
a un fontanero
profesional si no está
seguro de que no hay
un efecto del golpe de
ariete en la instalación.
•
No instale
en la entrada de
agua caliente. Tome
precauciones contra del
riesgo de congelación
en las mangueras.
El intervalo de
funcionamiento de la
temperatura del agua
debe ser un mínimo
de 33°F (0.6°C) y un
máximo de 100°F
(38°C).
•
Use agua potable
únicamente.
Conformidad con la
normativa WEEE y
eliminación del aparato al
final de su vida útil:
Este
producto
es
conforme con la directiva
de la UE sobre residuos de
aparatos eléctricos y
electrónicos
(WEEE)
(2012/19/UE).
Este
producto incorpora el
símbolo de la clasificación selectiva
para los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (WEEE).
Este aparato se ha fabricado con
piezas y materiales de primera calidad,
que pueden ser reutilizados y son
aptos para el reciclado. No se deshaga
del producto junto con sus los residuos
domésticos normales y de otros tipos
al final de su vida útil. Llévelo a un
centro de reciclaje de dispositivos
eléctricos y electrónicos. Solicite a
las autoridades locales información
acerca de dichos centros de recogida.
Seguridad infantil
Cumplimiento de la
directiva RoHS:
•
Si la puerta tiene cerradura,
mantenga la llave fuera del alcance
de los niños.
•
Vigile a los niños para evitar
que manipulen el aparato.
El producto que ha adquirido es
conforme con la directiva de la UE
sobre la restricción de sustancias
peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No
contiene ninguno de los materiales
nocivos o prohibidos especificados en
la directiva.
11
ES
Información sobre el
embalaje
Consejos para el ahorro de
energía
El embalaje del aparato se fabrica
con materiales reciclables, de acuerdo
con nuestro Reglamento Nacional
sobre Medio Ambiente. No elimine los
materiales de embalaje junto con los
residuos domésticos o de otro tipo.
Llévelos a un punto de recogida de
materiales de embalaje designado por
las autoridades locales.
• No deje las puertas del frigorífico
abiertas durante periodos largos de
tiempo.
• No introduzca alimentos o bebidas
calientes en el frigorífico.
• No sobrecargue el frigorífico, ya que
entorpecería la circulación del aire en
su interior.
• No instale el frigorífico de forma que
quede expuesto a la luz solar directa
o cerca de aparatos que irradien
calor tales como hornos, lavavajillas
o radiadores.
• Procure depositar los alimentos en
recipientes cerrados.
• Productos equipados con
compartimento congelador: puede
disponer del máximo volumen para
el depósito de alimentos retirando
el estante o el cajón del congelador.
El consumo energético que se indica
para su frigorífico se ha calculado
retirando el estante o el cajón del
congelador y en condiciones de
máxima carga. No existe ningún
riesgo en la utilización de un estante
o cajón según las formas o tamaños
de los alimentos que se van a
congelar.
• Descongele los alimentos
congelados en el compartimento
frigorífico; ahorrará energía
y preservará la calidad de los
alimentos.
Advertencia sobre la
seguridad de la salud
Si el sistema de refrigeración de su
aparato contiene R600a:
Este gas es inflamable. Por lo tanto,
procure no dañar el sistema de
enfriamiento ni sus conductos durante
el uso o el transporte del aparato. En
caso de daños, mantenga el aparato
alejado de fuentes potenciales de
ignición que puedan provocar que éste
sufra un incendio, y ventile la estancia
en la que se encuentre el aparato.
Ignore esta advertencia si el
sistema de refrigeración de su
aparato contiene R134a.
El tipo de gas utilizado en el aparato
se indica en la placa de datos ubicada
en la pared interior izquierda del
frigorífico.
Jamás arroje el aparato al fuego.
12
ES
3 Instalación
BRecuerde que el fabricante declina
toda responsabilidad en caso de
incumplimiento de las instrucciones
de este manual.
Cuestiones a considerar a
la hora de transportar el
frigorífico
1. El frigorífico debe estar vacío y
limpio antes de proceder a su
transporte.
2. Los estantes, accesorios, el cajón
de frutas y verduras, etc., deben
sujetarse con cinta adhesiva antes
de embalar el frigorífico para evitar
que se muevan.
3. Encinte el frigorífico una vez
embalado con cinta gruesa y fíjelo
con cuerdas resistentes. Siga las
reglas de transporte que encontrará
impresas en el propio embalaje.
No olvide que:
El reciclaje de materiales es un
asunto de vital importancia para la
naturaleza y para los recursos del país.
Si desea contribuir al reciclaje de
los materiales de embalaje, solicite
más información a los responsables
medioambientales de su zona o a las
autoridades locales.
Antes de usar el frigorífico
Antes de empezar a usar el frigorífico,
verifique lo siguiente:
1. El interior del frigorífico está seco y
el aire puede circular con libertar por
su parte posterior.
2. Introduzca 2 cuñas plásticas en la
ventilación trasera, como se muestra
en la figura siguiente. Las cuñas de
13
plástico proporcionarán la distancia
requerida entre su frigorífico y la
pared para una correcta circulación
del aire.
3. Limpie el interior del frigorífico de la
forma recomendada en la sección
“Mantenimiento y Limpieza”.
4. Enchufe el frigorífico a la toma
de corriente. Al abrir la puerta
del frigorífico, la luz interior del
compartimento frigorífico se
enciende
Conexiones eléctricas
Conecte el frigorífico a una toma
de corriente provista de toma de
tierra y protegida por un fusible de la
capacidad adecuada.
Importante:
• La conexión debe cumplir con las
normativas nacionales.
• El enchufe de alimentación debe
ser fácilmente accesible tras la
instalación.
• La tensión especificada debe
corresponder a la tensión de la red
eléctrica.
ES
• No use cables de extensión ni
enchufes múltiples para conectar la
unidad.
Colocación e instalación
1. A Si la puerta de entrada a la
B Todo cable de alimentación dañado
debe ser reemplazado por un
electricista cualificado.
BNo ponga en funcionamiento el
aparato hasta que esté reparado, ya
que existe peligro de cortocircuito.
Eliminación del embalaje
Los
materiales
de
empaque
pueden ser peligrosos para los niños.
Manténgalos fuera de su alcance o
deshágase de ellos clasificándolos
según las instrucciones para la
eliminación de residuos. No los tire
junto con los residuos domésticos
normales.
El embalaje del frigorífico se ha
fabricado con materiales reciclables.
2.
3.
4.
Eliminación de su viejo
frigorífico
Deshágase de su viejo frigorífico
de manera respetuosa con el medio
ambiente.
• Consulte las posibles alternativas
a un distribuidor autorizado o al
centro de recogida de residuos de su
municipio.
Antes de proceder a la eliminación
del frigorífico, corte el enchufe y, si las
puertas tuvieran cierres, destrúyalos
para evitar que los niños corran
riesgos.
14
5.
ES
estancia donde va a instalar el
frigorífico no es lo suficientemente
ancha como para permitir su paso,
solicite al servicio técnico que retire
las puertas del frigorífico y lo pase
de lado a través de la puerta.
Instale el frigorífico en un lugar en el
que pueda utilizarse con comodidad.
Mantenga el frigorífico alejado de
fuentes de calor y lugares húmedos
y evite su exposición directa a la luz
solar.
Para que el frigorífico funcione con
la máxima eficacia, debe instalarse
en una zona que disponga de una
ventilación adecuada. Si el frigorífico
va a instalarse en un hueco de la
pared, debe dejarse un mínimo de 5
cm de separación con el techo y de
5 cm con las paredes. Si el suelo está
cubierto con una alfombra, deberá
elevar el frigorífico 2,5 cm del suelo.
Coloque el frigorífico sobre una
superficie lisa para evitar sacudidas.
Ajuste de los pies
Si su frigorífico no está equilibrado:
Puede equilibrar el frigorífico girando
los pies delanteros tal como se
muestra en la ilustración. La esquina
correspondiente al pie que está
manipulando descenderá al girar el
pie en la dirección de la flecha negra
y se elevará al girarlo en la dirección
opuesta. Le será más fácil realizar
esta operación si le pide a alguien que
levante ligeramente el frigorífico.
15
ES
4 Preparación
• El frigorífico debe instalarse dejando
una separación no inferior a 30
cm respecto a fuentes de calor
tales como quemadores, hornos,
calefacciones o estufas y no inferior
a 5 cm con respecto a hornos
eléctricos, evitando asimismo su
exposición directa a la luz solar.
• La temperatura ambiente de la
estancia donde instale el frigorífico
no debe ser inferior a 10 ºC. A
temperaturas inferiores, el frigorífico
puede ver reducida su eficacia.
• Asegúrese de limpiar
meticulosamente el interior del
frigorífico.
• En caso de que vaya a instalar dos
frigoríficos uno al lado del otro, debe
dejar una separación no inferior a 2
cm entre ellos.
• Al utilizar el frigorífico por primera
vez, siga las siguientes instrucciones
referentes a las primeras seis horas.
• No abra la puerta con frecuencia.
• No deposite alimentos en el interior.
• No desenchufe el frigorífico. En caso
de corte del suministro eléctrico
ajeno a su voluntad, consulte
las advertencias de la sección
"Sugerencias para la solución de
problemas".
• Guarde el embalaje original para
futuros traslados.
• Para un consumo eléctrico
reducido y mejores condiciones
de almacenamiento, las cestas y
cajones incluidos con el congelador
deberán estar siempre en uso.
16
• Si los alimentos entran en contacto
con el sensor de temperatura del
congelador, el consumo eléctrico
puede incrementarse. Por tanto, es
aconsejable evitar cualquier tipo de
contacto con el sensor.
• En algunos modelos, el panel
de instrumentos se apaga
automáticamente 5 minutos
después de cerrar la puerta. Se
reactivará cuando se abra la puerta o
se pulse cualquier botón.
• Debido al cambio de temperatura
como resultado de la apertura/
clausura de la puerta del producto
durante el funcionamiento, la
condensación en los estantes de la
puerta/cuerpo y los contenedores
de cristal es normal.
ES
5 Uso del frigorífico
Panel indicador
2
4
5
8
9
10
13
12
7 6
11 1
3-10
1. Función de congelación rápida:
El indicador de congelación rápida
se ilumina cuando la función de
congelación rápida está activa. Pulse el
botón de congelación rápida de nuevo
para cancelar esta función. Se apagará
el indicador de congelación rápida y se
reanudarán los ajustes normales. Si
no se hace manualmente, la función
de congelación rápida se anulará
automáticamente 34 horas más tarde.
Si desea congelar grandes cantidades
de alimentos frescos, pulse el botón de
17
congelación rápida antes de introducir
los alimentos en el compartimento
congelador. Si pulsa el botón de
congelación rápida repetidamente
y a intervalos breves, se activará la
protección del circuito electrónico y
se pondrá en marcha el compresor de
forma inmediata.
2. Indicador de congelación rápida
Este icono parpadea de forma
llamativa cuando la función de
congelación rápida está activa.
ES
3. Función de ajuste del
congelador:
Esta función le permite ajustar la
temperatura
del
compartimento
congelador.
Pulse
este
botón
para ajustar la temperatura del
compartimento congelador a -18, -20,
-22 y -24 respectivamente.
4. Indicador de ajuste de
temperatura
El indicador de ajuste del lado
derecho del valor de temperatura
ajustado mediante la función de
ajuste del congelador se ilumina y los
restantes indicadores de ajuste de
temperatura permanecen apagados.
5. Indicadores de temperatura:
Los indicadores -24, -22, -20 y -18
permanecen iluminados.
6. Función Eco-Fuzzy (modo
especial de ahorro):
Pulse el botón Eco-Fuzzy para activar
la función Eco Fuzzy. El frigorífico
comenzará a funcionar en el modo
más económico durante un mínimo de
6 horas y se iluminará el indicador de
uso económico cuando está función
esté activa. Pulse el botón Eco-Fuzzy
de nuevo para activar la función Eco
Fuzzy.
7. Indicador Eco-Fuzzy (modo
especial de ahorro):
Este icono se ilumina cuando la
función Eco-Fuzzy está activa.
8. Indicador de temperatura alta /
aviso de error:
Esta luz indicadora se enciende en
caso de fallo de alta temperatura o
aviso de error.
9. Indicador del modo ahorro:
El indicador del modo ahorro se
ilumina cuando el compartimento
congelador se ajusta a -18ºC.
18
10. Función de apagado del
congelador:
Mantenga pulsado el botón de ajuste
del congelador durante 3 segundos
para activar la función de apagado
del congelador. El frigorífico deja de
enfriar. Permanecerán apagados
todos los indicadores, excepto el
de apagado del congelador. No
funcionarán los botones de la pantalla.
Mantenga pulsado el botón de ajuste
del congelador durante 3 segundos
para cancelar esta función.
11. Función de ahorro de energía
Al pulsar este botón, el icono de ahorro de energía se iluminará y la función
de ahorro de energía se activará. Si la
función de ahorro de energía está activa, todos los iconos de la pantalla se
apagarán, excepto el icono de ahorro
de energía. Cuando la función de ahorro de energía está activa, al pulsar
cualquier botón o al abrir la puerta la
función de ahorro de energía se cancelará y los iconos de la pantalla volverán a su estado normal. Si vuelve a
pulsar de nuevo este botón, el icono
de ahorro de energía se apagará y la
función de ahorro de energía se desactivará.
12. Indicador de ahorro de energía
Este icono se ilumina al seleccionar la
función de ahorro de energía
ES
13. Modo de bloqueo de teclas
Pulse simultáneamente los botones
de congelación rápida y ajuste del
congelador durante tres segundos. El
icono de bloqueo de teclas se iluminará y el modo de bloqueo de teclas se
activará. Los botones no funcionarán
si el modo de bloqueo de teclas está
activo. Mantenga nuevamente pulsados de forma simultánea los botones
de congelación rápida y ajuste del
congelador durante tres segundos. El
icono de bloqueo de teclas se apagará y el modo de bloque de teclas será
cancelado.
19
ES
Doble sistema de
enfriamiento:
Congelación de alimentos
frescos
Este frigorífico está equipado con dos
sistemas de enfriamiento separados
para enfriar el compartimento de
alimentos frescos y el compartimento
del congelador. De este modo, no se
mezclan el aire del compartimento
de alimentos frescos y el aire del
compartimento
del
congelador.
Gracias a estos dos sistemas de
enfriamento
independientes,
la
velocidad de enfriamiento es muy
superior a la de otros frigoríficos.
No se mezclan los olores de los
compartimentos. Además, se obtiene
un ahorro de energía adicional
porque el desescarche se realiza
individualmente.
• Es preferible envolver o cubrir los
alimentos antes de introducirlos en
el frigorífico.
• Los alimentos calientes deben
dejarse enfriar hasta alcanzar la
temperatura ambiente antes de
introducirlos en el frigorífico.
• Los alimentos que vaya a congelar
deben ser frescos y estar en buen
estado.
• Los alimentos deben dividirse
en porciones basadas en las
necesidades de consumo de la
familia.
• Los alimentos deben empaquetarse
herméticamente para evitar que
se sequen, incluso aunque vayan a
guardarse durante poco tiempo.
Ajuste
del
compartimento
congelador
Ajuste
del
compartimento
refrigerador
Explicaciones
-18°C
4°C
-20,-22 o -24°C
4°C
Se recomiendan estos valores cuando la temperatura
ambiente rebasa los 30 ºC.
4°C
Se utiliza para congelar los alimentos rápidamente. El
frigorífico volverá a su modo de funcionamiento previo
una vez finalizado el proceso.
2°C
Si usted cree que el compartimento refrigerador
no está suficientemente frío debido a las altas
temperaturas ambientales o por la frecuente apertura y
cierre de la puerta.
Congelación rápida
-18°C o menos
-18°C o menos
Éstos son los valores de uso recomendados.
Refrigeración
rápida
20
Puede utilizarlo cuando haya un exceso de carga en
el compartimento o bien si desea enfriar sus alimentos
rápidamente. Se recomienda activar la función de
refrigeración rápida 4-8 horas antes de colocar los
alimentos.
ES
• Los materiales utilizados para
empaquetar alimentos deben ser a
prueba de desgarrones y resistentes
al frío, a la humedad, los olores, los
aceites y los ácidos, y además deben
ser herméticos. También deben
estar bien cerrados y estar hechos
de materiales fáciles de utilizar y
aptos para su uso en congeladores.
• Los alimentos que vayan a ser
congelados deben depositarse en
el compartimento congelador. (No
deje que entren en contacto con los
alimentos previamente congelados
para evitar que éstos puedan
descongelarse parcialmente.
La capacidad de congelación
del aparato se menciona en las
especificaciones técnicas del
mismo).
• Respete estrictamente los tiempos
de conservación de alimentos
congelados que encontrará en el
apartado de información sobre la
congelación.
• Consuma inmediatamente los
alimentos recién descongelados, y
en ningún caso los vuelva a congelar.
• Para obtener los mejores resultados,
se deben tener en cuenta las
siguientes instrucciones.
1. No congele cantidades demasiado
grandes de una sola vez. La calidad
de los alimentos se conserva mejor si
la congelación alcanza su interior lo
antes posible.
2. Si se introducen alimentos calientes
en el compartimento congelador, se
obliga al sistema de enfriamiento a
funcionar de forma continua hasta
congelarlos totalmente.
21
3. Ponga especial cuidado en no
mezclar alimentos ya congelados
con alimentos frescos.
Recomendaciones para la
conservación de alimentos
congelados
• Los alimentos congelados ya
envasados disponibles en los
comercios deben almacenarse
de acuerdo con las instrucciones
de su fabricante respecto de la
conservación en un compartimento
congelador de
( 4 estrellas).
• Si desea garantizar el
mantenimiento de la calidad de los
alimentos congelados proporcionada
por el fabricante y por el comercio,
tenga en cuenta lo siguiente:
1. Coloque los paquetes de alimentos
congelados en el congelador lo antes
posible tras su compra.
2. Asegúrese de que todos los
contenidos tengan etiqueta y fecha.
3. Respete las fechas de “Usar antes
de” o “Consumir antes de” indicadas
en los envases.
Si se produce un corte de corriente,
no abra la puerta del congelador.
Incluso si el corte de corriente tiene
una duración superior al “Tiempo de
aumento de temperatura” indicado
en la sección de las “Especificaciones
técnicas de su frigorífico”, los alimentos
congelados se verán afectados. En
caso de que la avería dure más, deberá
comprobar el estado de los alimentos
y en los casos necesarios consumirlos
inmediatamente o bien cocinarlos y
posteriormente volverlos a congelar.
ES
Deshielo
El compartimento del congelador se
deshiela de manera automática.
Colocación de los alimentos
Estantes
del
compartimento
congelador
Huevera
Alimentos congelados
diversos tales como
carnes,
pescados,
helados, verduras, etc.
Huevos
Estantes
del
compartimento
refrigerador
Alimentos
en
cazuelas,
platos
cubiertos y recipientes
cerrados
Estantes
de
la
puerta
del
compartimento
refrigerador
Alimentos o bebida
en envases pequeños
(leche, zumos de frutas,
cerveza, etc.)
Cajón de frutas y
verduras
Compartimento
de
alimentos
frescos
Verduras y frutas
Productos delicados
(queso,
mantequilla,
embutidos, etc.)
Información sobre la
congelación
Los alimentos deben congelarse
lo más rápido posible con el fin
de mantenerlos en las mejores
condiciones de calidad.
Los
alimentos
sólo
pueden
conservarse
durante
periodos
prolongados de tiempo a temperaturas
de –18ºC o menos.
A –18ºC o menos es posible mantener
los alimentos frescos durante muchos
meses en el congelador.
22
ADVERTENCIA A
• Los alimentos deben dividirse
en porciones basadas en las
necesidades de consumo de la
familia.
• Los alimentos deben empaquetarse
herméticamente para evitar que se
sequen, incluso si van a guardarse
durante poco tiempo.
Materiales necesarios para el
empaquetado:
• Cinta adhesiva resistente al frío
• Etiquetas autoadhesivas
• Gomas elásticas
• Bolígrafo
• Los materiales utilizados para
empaquetar alimentos deben ser a
prueba de desgarrones y resistentes
al frío, la humedad, los olores, los
aceites y los ácidos.
No deje que los alimentos entren en
contacto con alimentos previamente
congelados, con el fin de evitar
que éstos puedan descongelarse
parcialmente.
Respete
siempre
los
valores
especificados en las tablas para los
periodos de conservación.
Consuma
inmediatamente
los
alimentos recién descongelados, y en
ningún caso los vuelva a congelar.
ES
- Active la función «congelado
rápido» al menos 24 horas antes de
poner alimentos frescos.
- Ponga 2 uds. de paquetes de hielo
(si los hay)
dentro del cajón inferior
- Coloque alimentos frescos en los
estantes segundo y tercero de la parte
inferior (puede alcanzar la capacidad
máxima retirando los cajones).
Cambio de la dirección de
apertura de la puerta
Puede cambiar la dirección de
apertura de la puerta de su frigorífico
en función del lugar en donde lo use.
En tal caso, póngase en contacto con
el servicio técnico autorizado más
próximo.
Aviso de puerta abierta
El frigorífico emitirá una señal
acústica de aviso cuando la puerta
del compartimento del frigorífico
permanezca abierta durante un
cierto periodo de tiempo. Esta señal
acústica de aviso cesará cuando se
pulse cualquier botón del indicador o
se cierre la puerta.
23
ES
6 Mantenimiento y limpieza
ANo utilice nunca gasolina, benceno o
sustancias similares para la limpieza.
C Para extraer las bandejas de la
puerta, retire todo su contenido y, a
continuación, simplemente empuje
la bandeja hacia arriba desde su
base.
BLe recomendamos desenchufar
el aparato antes de proceder a su
limpieza.
C Nunca use agentes de limpieza
CNo utilice nunca para la limpieza
o agua que contengan cloro para
limpiar las superficies exteriores y
los cromados del producto, ya que
el cloro corroe dichas superficies
metálicas.
instrumentos afilados o sustancias
abrasivas, jabones, limpiadores
domésticos, detergentes ni ceras
abrillantadoras.
C Limpie el armario del frigorífico con
C No utilice herramientas afiladas
agua tibia y séquelo con un paño.
y abrasivas ni jabón, productos de
limpieza domésticos, detergentes,
gasolina, benceno, cera, etc., de lo
contrario los sellos en las piezas de
plástico se caerán y deformarán.
Use agua tibia y un paño suave para
limpiar y secar.
CPara limpiar el interior, utilice un
paño humedecido en un vaso
grande de agua con una cucharadita
de bicarbonato sódico disuelta y
séquelo con un trapo.
BAsegúrese de que no penetre agua
en el alojamiento de la lámpara ni en
otros elementos eléctricos.
BSi no va a utilizar el frigorífico
Protección de las
superficies de plástico
C No deposite aceites líquidos o
durante un periodo prolongado,
desenchúfelo, retire todos los
alimentos, límpielo y deje la puerta
entreabierta.
alimentos aceitosos en recipientes
no cerrados ya que dañarán las
superficies de plástico de su
frigorífico. En caso de derrame
de aceite sobre las superficies de
plástico, limpie y enjuague con
agua caliente la parte afectada de
inmediato.
CCompruebe regularmente los
cierres herméticos de la puerta para
asegurarse de que estén limpios y
sin restos de alimentos.
24
ES
7 Sugerencias para la solución de problemas
Le rogamos compruebe la siguiente lista antes de llamar al servicio técnico.
Ello puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero. Esta lista incluye problemas
frecuentes no achacables a defectos en materiales o manufactura. Es posible
que algunas de las características mencionadas no estén presentes en su
producto.
El refrigerador no funciona
• ¿Está el frigorífico correctamente enchufado? Inserte el enchufe en la toma de
corriente.
• ¿Están fundidos el fusible principal o el fusible del enchufe al cual ha
conectado el frigorífico? Revise los fusibles.
Condensación en la pared lateral del compartimento refrigerador. (MULTI
ZONE, COOL CONTROL y FLEXI ZONE)
• Condiciones ambientales muy frías. Frecuente apertura y cierre de la puerta.
Nivel alto de humedad ambiental. Almacenamiento de alimentos que
contienen líquidos en recipientes abiertos. Dejar la puerta entreabierta.
• Ponga el termostato a una temperatura más baja.
• Deje la puerta abierta durante menos tiempo o ábrala con menor frecuencia.
• Cubra los alimentos almacenados en recipientes abiertos con un material
adecuado.
• Enjugue el agua condensada con un paño seco y compruebe si la
condensación persiste.
El compresor no funciona
• El dispositivo térmico protector del compresor saltará en caso de un corte
súbito de energía o de idas y venidas de la corriente, ya que la presión del
refrigerante en el sistema de enfriamiento aún no se ha estabilizado.
• Su frigorífico se pondrá en marcha transcurridos unos 6 minutos. Llame al
servicio técnico si su frigorífico no se pone en marcha transcurrido ese periodo.
• El frigorífico se encuentra en el ciclo de descongelación. Esto es normal en
un frigorífico con descongelación automática. El ciclo de descongelación se
produce de forma periódica.
• El frigorífico no está enchufado. Compruebe que el enchufe esté firmemente
insertado en la toma de corriente.
• ¿Está la temperatura correctamente fijada? Hay un corte del fluido eléctrico.
Llame a su electricista.
25
ES
El frigorífico está en funcionamiento con frecuencia o durante periodos
prolongados.
• Puede que su nuevo frigorífico sea más grande que el que tenía
anteriormente. Esto es perfectamente normal. Los frigoríficos de mayor
tamaño funcionan durante más tiempo.
• Es posible que la temperatura ambiente de la estancia sea más alta. Esto es
perfectamente normal.
• Es posible que haya enchufado el frigorífico o bien lo haya cargado de
alimentos recientemente. Puede que el frigorífico tarde unas dos horas en
enfriarse por completo.
• Es posible que recientemente haya depositado grandes cantidades de
alimentos en el frigorífico. Los alimentos calientes pueden ocasionar que
el frigorífico trabaje durante más tiempo hasta alcanzar la temperatura de
almacenamiento seguro.
• Es posible que las puertas se hayan abierto con frecuencia o que se hayan
dejado entreabiertas por un tiempo prolongado. El aire caliente que ha
penetrado en el frigorífico hace que éste funcione durante más tiempo. Abra
las puertas con menos frecuencia.
• Es posible que la puerta del compartimento frigorífico o congelador se haya
dejado entreabierta. Compruebe que las puertas estén bien cerradas.
• El frigorífico está ajustado a una temperatura muy baja. Ajuste la temperatura
del frigorífico a un valor más alto y espere a que se alcance dicha temperatura.
• La junta de la puerta del compartimento frigorífico o congelador puede estar
sucia, desgastada, rota o no asentada correctamente. Limpie o sustituya la
junta. Una junta rota o dañada hace que el frigorífico funcione durante más
tiempo con el fin de mantener la temperatura actual.
La temperatura del congelador es muy baja, mientras que la del frigorífico es
correcta.
• La temperatura del congelador está ajustada a un valor muy bajo. Ajuste la
temperatura del congelador a un valor más elevado y compruebe.
La temperatura del frigorífico es muy baja, mientras que la del congelador es
correcta.
• La temperatura del compartimento frigorífico está ajustada a un valor muy
bajo. Ajuste la temperatura del frigorífico a un valor más elevado y compruebe.
Los alimentos depositados en los cajones del compartimento frigorífico se
están congelando.
• La temperatura del compartimento frigorífico está ajustada a un valor muy
bajo. Ajuste la temperatura del frigorífico a un valor más elevado y compruebe.
26
ES
La temperatura del congelador o el frigorífico es muy alta.
• La temperatura del frigorífico está ajustada a un valor muy alto. El ajuste de
la temperatura del frigorífico afecta a la temperatura del congelador. Cambie
la temperatura del frigorífico o del congelador hasta que alcance un nivel
suficiente.
• Es posible que la puerta se haya quedado entreabierta. Cierre la puerta del
todo.
• Es posible que recientemente haya depositado grandes cantidades de
alimentos en el frigorífico. Espere hasta que el frigorífico o el congelador
alcance la temperatura deseada.
• Es posible que el frigorífico haya sido enchufado recientemente. El
enfriamiento completo del frigorífico lleva un tiempo debido a su tamaño.
Puede escucharse un sonido parecido al tic tac de un reloj saliendo del
frigorífico.
• Este ruido procede de la electroválvula del frigorífico. La electroválvula
garantiza el flujo de líquido refrigerante a través del compartimento, que
puede ajustarse a temperaturas de enfriamiento o congelación así como llevar
a cabo funciones de refrigeración. Esto es perfectamente normal y no es
ninguna anomalía.
El nivel de ruidos propios del funcionamiento se incrementa cuando el
frigorífico está en marcha.
• Las características de rendimiento del frigorífico pueden cambiar en función
de las variaciones en la temperatura ambiente. Esto es perfectamente normal,
no es ninguna avería.
Vibraciones o ruidos.
• El suelo no está nivelado ni es firme. El frigorífico oscila al moverlo lentamente.
Compruebe que el suelo esté nivelado y sea firme y capaz de soportar el peso
del frigorífico.
• El ruido puede deberse a los elementos guardados en el frigorífico. Tales
objetos deben retirarse de la parte superior del frigorífico.
Pueden oírse ruidos como si un líquido se derramara o se pulverizara.
• Los líquidos y gases fluyen de acuerdo con los principios de funcionamiento
del frigorífico. Esto es perfectamente normal, no es ninguna avería.
Puede oírse un ruido parecido al viento.
• Se utilizan ventiladores con el fin de hacer que el frigorífico se enfríe con
eficiencia. Esto es perfectamente normal, no es ninguna avería.
Condensación en las paredes interiores del frigorífico.
27
ES
• El tiempo cálido y húmedo favorece la formación de hielo y la condensación.
Esto es perfectamente normal, no es ninguna avería.
• Las puertas están entreabiertas. Asegúrese de que las puertas estén
completamente cerradas.
• Es posible que las puertas se hayan estado abriendo con frecuencia o que se
hayan dejado abiertas durante un periodo prolongado. Abra las puertas con
menor frecuencia.
Hay humedad en el exterior del frigorífico o entre las puertas.
• Puede que haya humedad ambiental. Esto es perfectamente normal en
climas húmedos. Cuando el grado de humedad descienda, la condensación
desaparecerá.
Mal olor en el interior del frigorífico.
• El interior del frigorífico debe limpiarse. Limpie el interior del frigorífico con una
esponja empapada en agua caliente o agua con gas.
• Es posible que el olor provenga de algún recipiente o envoltorio. Utilice otro
recipiente o materiales para envolver de una marca diferente.
La puerta (o puertas) no se cierra.
• Puede que los paquetes de alimentos depositados no dejen que las puertas se
cierren. Recoloque los paquetes que estén obstruyendo la puerta.
• Es probable que el frigorífico no esté en posición completamente vertical
sobre el suelo y que oscile si se lo mueve ligeramente. Ajuste los tornillos de
elevación.
• El suelo no está nivelado o no es firme. Compruebe que el suelo esté nivelado y
que sea capaz de soportar el peso del frigorífico.
Los cajones están atascados.
• Es posible que algún alimento toque el techo del cajón. Cambie la distribución
de los alimentos en el cajón.
28
ES
Koelkast
Gebruiksaanwijzing
NL
Gelieve eerst deze gebruiksaanwijzing te lezen!
Beste klant,
We hopen dat uw product, dat in een moderne fabriek werd geproduceerd
en onder de meest nauwkeurige procedures voor kwaliteitscontrole werd
gecontroleerd, u doeltreffend van dienst zal zijn.
Wij bevelen daarom aan dat u eerst zorgvuldig de volledige gebruiksaanwijzing
van uw product leest voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar de
handleiding voor toekomstige raadpleging.
Deze gebruiksaanwijzing
• Helpt u uw toestel snel en veilig te gebruiken.
• Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het product installeert en gebruikt.
• Volg de instructies, in het bijzonder die met betrekking tot veiligheid.
• Bewaar de gebruiksaanwijzing op een eenvoudig toegankelijke plaats
aangezien u deze later nodig kunt hebben.
• Daarnaast dient u ook de andere documenten die bij uw product worden
geleverd te lezen.
Let erop dat deze gebruiksaanwijzing ook voor andere modellen kan gelden.
Symbolen en hun beschrijvingen
Deze instructiehandleiding bevat de volgende symbolen:
C
Belangrijke informatie of nuttige gebruikstips.
A
Waarschuwing tegen gevaarlijke omstandigheden voor leven en
eigendommen.
B
Waarschuwing tegen elektrische spanning.
INHOUD
1 Uw koelkast
4
2 Belangrijke
veiligheidswaarschuwingen5
Bedoeld gebruik.......................................... 5
Algemene veiligheid................................ 5
Voor modellen met een
drinkfontein................................................10
Kinderbeveiliging..................................... 11
Voldoet aan de WEEE-richtlijn en
de richtlijnen voor afvoeren van het
restproduct: ............................................... 11
Voldoet aan RoHS-richtlijn:.................. 11
HC-waarschuwing................................... 11
Aanwijzingen ter besparing van
energie..........................................................12
3 Installatie
4 Voorbereiding
5 Gebruik van uw koelkast 17
Tweeledig koelsysteem:........................19
Verse etenswaren invriezen................19
Aanbeveling voor het bewaren van
diepvriesvoedsel..................................... 20
6 Onderhoud en reiniging 22
Bescherming van de plastic
oppervlakken ........................................... 22
7 Fouten opsporen
13
Punten waarop gelet moet worden bij
de verplaatsing van een koelkast......13
Voordat u de koelkast inschakelt,......13
Elektrische aansluiting..........................13
Afvoeren van de verpakking................14
Afvoeren van uw oude koelkast.........14
Plaatsing en installatie..........................14
Stelvoetjes..................................................15
3
16
NL
23
1 Uw koelkast
1
2
3
4
1.
2.
3.
4.
Bedieningspaneel
Flap (snel invriescompartiment)
Laden
Verstelbare voetjes vooraan
C De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing zijn schematisch en hoeven niet
exact met uw product overeen te komen. Wanneer onderdelen niet tot het
product behoren dat u hebt gekocht, zijn deze geldig voor andere modellen.
4
NL
2 Belangrijke veiligheidswaarschuwingen
Gelieve de volgende
Algemene veiligheid
informatie goed te
•
Wanneer u het
bestuderen.
product wenst af
Niet-inachtneming
te voeren, raden wij
van deze informatie kan
u aan de bevoegde
verwondingen of materiële
onderhoudsdienst
schade veroorzaken.
te raadplegen om de
In dat geval worden alle benodigde informatie
garanties en betrouw
en bevoegde instanties
baarheidsengagementen
te leren kennen.
ongeldig.
•
Raadpleeg
Uw product heeft een
uw
bevoegde
levensduur van 10 jaar.
Tijdens deze periode zijn onderhoudsdienst
voor alle vragen
de
originele
reserveonderdelen beschikbaar en problemen met
betrekking tot de
om uw product
koelkast. Voer geen
juist te laten werken.
ingrepen aan de
Bedoeld gebruik
koelkast uit en laat
Dit product is bedoeld dit ook niet door
iemand anders doen
om te worden gebruikt:
•
binnen en in gesloten zonder de bevoegde
omgevingen zoals huizen; onderhoudsdienst op
de hoogte te stellen.
•
in gesloten
•
Voor producten
werkomgevingen zoals
met een diepvriesvak;
kantoren en winkels;
Eet geen ijs of ijsblokjes
•
in gesloten
meteen nadat u deze
accommodatieomgevingen uit het diepvriesvak
zoals boerderijen, hotels,
heeft gehaald. (Dit kan
pensions.
bevriezing in uw mond
•
Het toestel mag
veroorzaken.)
niet buitenshuis worden
5 NL
gebruikt.
•
Voor producten
met een diepvriesvak;
Plaats geen flessen of
blikjes met vloeibare
dranken in het
diepvriesvak Deze
zouden kunnen barsten.
•
Raak ingevroren
levensmiddelen niet
met de hand aan; deze
kunnen aan uw hand
vastplakken.
•
Verwijder de
stekker uit uw koelkast
voor u deze reinigt of
ontdooit.
•
Bij het
schoonmaken en
ontdooien van de
koelkast mogen
geen stoom en
stoomreinigers gebruikt
worden. De stoom kan in
contact komen met de
elektrische onderdelen
en kortsluiting of een
elektrische schok
veroorzaken.
•
Gebruik geen
onderdelen van uw
koelkast zoals de deur
als steun of opstapje.
•
Gebruik geen
elektrische apparaten
binnen in de koelkast.
•
Beschadig de
onderdelen, waar de
koelvloeistof circuleert,
niet door boor- of
snijdgereedschap.
De koelvloeistof kan
naar buiten geblazen
worden wanneer
de gasleidingen
van de verdamper,
leidingverlengingen of
oppervlaktecoatings
worden doorboord en
dit kan huidirritatie en
oogletsel veroorzaken.
•
Dek of blokkeer de
ventilatieopeningen van
uw koelkast met geen
enkel materiaal.
•
Elektrische
toestellen mogen
enkel door bevoegde
personen worden
hersteld. Reparaties
die door onbevoegde
personen worden
uitgevoerd kunnen een
risico voor de gebruiker
opleveren.
6
NL
•
Sluit in geval
van storing of tijdens
onderhouds- of
reparatiewerken de
stroomtoevoer van
de koelkast af door
de zekering eruit te
draaien of de stekker
van het apparaat eruit
te trekken.
•
Bij het uittrekken
van de stekker deze niet
aan de kabel uittrekken.
•
Zorg ervoor dat
alcoholische dranken
rechtop worden
bewaard met dop goed
gesloten.
•
Bewaar nooit
spuitbussen met
een ontvlambare of
explosieve inhoud in de
koelkast.
•
Gebruik geen
andere mechanische
gereedschappen of
andere middelen om
het ontdooiproces te
versnellen dan deze
aangeraden door de
fabrikant.
•
Dit product is niet
bestemd voor gebruik
door personen met
een fysieke, zintuiglijke
of mentale stoornis
of ongeschoolde of
onervaren mensen
(inclusief kinderen)
tenzij deze worden
bijgestaan door
een persoon die
verantwoordelijk is voor
hun veiligheid of die hen
dienovereenkomstig
instructies geeft bij het
gebruik van het product
•
Gebruik geen
beschadigde koelkast.
Neem contact op met
de dealer als u vragen
heeft.
•
Elektrische
veiligheid van uw
koelkast wordt alleen
gegarandeerd wanneer
het aardingssysteem in
uw huis aan de normen
voldoet.
•
Blootstelling
van het product aan
regen, sneeuw, zon
en wind is gevaarlijk
met betrekking tot de
elektrische veiligheid.
•
Neem contact
op met een bevoegde
dienst wanneer de
7
NL
stroomkabel beschadigd
is om zo gevaar te
voorkomen.
•
Steek tijdens
installatie nooit de
stekker van de koelkast
in de wandcontactdoos.
Er bestaat een kans op
overlijden of serieus
letsel.
•
Deze koelkast is
enkel bestemd voor het
bewaren van voedsel.
Hij mag niet voor andere
doeleinden worden
gebruikt.
•
Het label met
technische specificaties
bevindt zich aan de
linkerwand binnenin de
koelkast.
•
Sluit je
koelkast nooit aan op
energiebesparende
systemen; deze
kunnen de koelkast
beschadigen.
•
Als er zich een
blauwe lamp in uw
koelkast bevindt, kijk
hier dan niet voor
een lange tijd in met
het blote oog of met
optische hulpmiddelen.
Wacht minstens 5
minuten met het
inschakelen van de
koelkast na stroomuitval
bij manueel bediende
koelkasten.
•
Deze
gebruikershandleiding
moet aan de nieuwe
eigenaar van het toestel
gegeven worden
wanneer het toestel
doorgegeven wordt.
•
Vermijd schade
aan de stroomkabel
bij transport van de
koelkasten. De kabel
plooien kan vuur
veroorzaken. Plaats
geen zware voorwerpen
op de stroomkabel.
•
Raak de stekker
niet aan met natte
handen wanneer deze
in het stopcontact
wordt geplaatst.
8
NL
•
Plaats de stekker
van de koelkast niet in
het stopcontact als dit
stopcontact los is.
•
Er mag om
veiligheidsredenen
geen water rechtstreeks
op de binnen- of
buitendelen van het
toestel gesproeid
worden.
•
Sproei
geen stoffen met
ontvlambare gassen
zoals propaangas
dichtbij de koelkast
om gevaar op vuur
en ontploffing te
voorkomen.
•
Plaats geen
containers gevuld met
water op de koelkast;
dit kan bij morsen
elektrische schokken of
vuur veroorzaken.
•
Laad de koelkast
niet te vol met voedsel.
Indien de koelkast
overladen is, kan
voedsel naar beneden
vallen bij het openen
en u kwetsen of de
koelkast beschadigen.
•
Plaats geen
objecten op de
koelkast; deze kunnen
naar beneden vallen
wanneer u de deur open
of dicht doet.
•
Producten die
een nauwkeurige
temperatuurregeling
nodig hebben (vaccins,
hittegevoelige
medicatie,
wetenschappelijke
materialen, enz.) mogen
niet in koelkast bewaard
worden.
•
De koelkast moet
worden losgekoppeld
indien deze langdurig
niet wordt gebruikt.
Een mogelijk probleem
met de stroomkabel kan
vuur veroorzaken.
•
Het uiteinde
van de stekker moet
regelmatig worden
gereinigd met een
droge doek, anders kan
deze brand veroorzaken.
•
De koelkast
kan bewegen als
de stelvoetjes niet
juist op de vloer
9
NL
worden vastgezet.
De stelvoetjes juist
vastzetten op de vloer
kan voorkomen dat de
koelkast beweegt.
•
Hef de koelkast
niet aan het handvat
bij verplaatsing. Anders
breekt het.
•
Als u het product
naast een andere
koelkast of diepvriezer
plaatst, moet de afstand
hiertussen minstens 8
cm zijn. Anders kunnen
aaneensluitende
zijwanden nat worden.
•
Gebruik het
product nooit als
de sectie bovenof achteraan op
het product dat
elektronische
printplaten
bevat, geopend is
(elektronische printplaat
deksel) (1).
1
1
Voor modellen met
een drinkfontein
•
De druk van
de koud waterinlaat
mag maximum 8 bar
bedragen. Als uw
waterdruk hoger is
dan 5,5 bar moet u
een drukbegrenzer
gebruiken in uw
netwerk. Als u niet weet
hoe u uw waterdruk
kunt controleren,
moet u hulp vragen
van een professionele
loodgieter.
•
Als het risico
bestaat op een
waterslageffect in uw
installatie moet u altijd
een waterslag preventie
apparatuur installeren.
10
NL
Raadpleeg een
professionele loodgieter
als u niet zeker bent of
er een waterslageffect
aanwezig is in uw
installatie.
•
Installeer deze
niet op de warme
waterinlaat. Neem de
nodige maatregelen
tegen het bevriezen
van de leidingen. De
watertemperatuur
bedrijfsinterval moet
minimum 0,6°C en
maximum 38°C zijn.
•
Gebruik enkel
drinkwater.
voor afvalsortering van elektrische en
elektronische apparatuur (WEEE).
Dit product werd vervaardigd uit
onderdelen en materialen van hoge
kwaliteit die hergebruikt kunnen
worden en geschikt zijn voor reclycling.
Gooi het restproduct aan het einde van
zijn levensduur niet weg bij normaal
huishoudelijk of ander afval. Breng het
naar het verzamelpunt voor recycling
van elektrische en elektronische
apparatuur. Raadpleeg uw plaatselijke
autoriteiten om te weten waar u deze
verzamelpunten aantreft.
Voldoet aan RoHS-richtlijn:
Het door u aangekochte product
voldoet aan de EU-richtlijn RoHS
(2011/65/EU).
Het bevat geen
schadelijke en verboden materialen
die in deze richtlijn zijn opgenomen.
HC-waarschuwing
Kinderbeveiliging
• Indien de deur een slot heeft, moet
de sleutel buiten het bereik van
kinderen worden gehouden.
• Kinderen moeten onder toezicht
staan om te voorkomen dat ze met
het product knoeien.
Voldoet aan de WEEErichtlijn en de richtlijnen
voor afvoeren van het
restproduct:
Dit product voldoet
aan
de
EU-richtlijn
WEEE (2012/19/EU). Dit
product is voorzien van
een classificatiesymbool
11
Als het koelsysteem van uw
product R600a bevat:
Dit gas is ontvlambaar. Zorg daarom
tijdens gebruik en transport dat het
koelsysteem en de leidingen niet
beschadigd raken. In het geval van
schade: houd uw product weg van
mogelijke ontstekingsbronnen die
kunnen veroorzaken dat het product
vuur vat en ventileer de ruimte waarin
de unit is geplaatst.
Negeer deze waarschuwing als
het koelsysteem van uw product
R134a bevat.
Het type gas dat in dit product wordt
gebruikt staat vermeld op de typeetiket aan de linkerwand binnenin de
koelkast.
NL
Gooi het product nooit in vuur voor
verwijdering.
Aanwijzingen ter
besparing van energie
•
Houd de deuren van uw
koelkast niet lang open.
•
Plaats geen warme
levensmiddelen of dranken in de
koelkast.
•
Overlaad de koelkast
niet zodat luchtcirculatie aan de
binnenzijde niet geblokkeerd wordt.
•
Plaats de koelkast
niet in direct zonlicht of naast
warmteafgevende apparaten zoals
een oven, vaatwasser of radiator.
Houd uw koelkast minstens 30 cm
verwijderd van warmteafgevende
bronnen en minstens 5 cm van
elektrische ovens.
•
Bewaar uw levensmiddelen
in gesloten bakjes.
12
•
Voor producten met een
diepvriesvak; U kunt een maximale
hoeveelheid voedsel in de diepvries
bewaren wanneer u de schappen
of lade uit de diepvries verwijdert.
De waarde voor energieconsumptie
van uw diepvries werd vastgesteld
door verwijdering van de diepvries
schappen of laden en onder de
maximum hoeveelheid. Er bestaat
geen risico bij het gebruik van een
schap of lade volgens de vorm en
grootte van het in te vriezen voedsel.
•
Bevroren voedsel in het
koelgedeelte ontdooien laat toe om
energie te besparen en behoudt de
voedselkwaliteit.
NL
3 Installatie
BIndien de informatie die in deze
gebruikershandleiding wordt
gegeven, niet wordt opgevolgd, is de
fabrikant in geen geval aansprakelijk.
Punten waarop gelet moet
worden bij de verplaatsing
van een koelkast
1. Uw koelkast moet van de stroom
zijn afgesloten. Voor het vervoer
van uw koelkast moet deze leeg zijn
gemaakt en gereinigd.
2. Voordat deze wordt verpakt,
moeten schappen, accessoires,
groentelade, enz. in de koelkast
worden vastgemaakt met tape en
beschermd zijn tegen stoten. De
verpakking dient met dikke tape of
geschikt touw worden ingebonden
en de vervoerregels op de
verpakking dienen strikt te worden
nageleefd.
3. Originele verpakking en
schuimmaterialen moeten worden
bewaard voor toekomstig transport
of verhuizen.
Voordat u de koelkast
inschakelt,
Controleer het volgende voordat u
uw koelkast gaat gebruiken:
1. Bevestig 2 plastic wiggen zoals
hieronder afgebeeld. Plastic
wiggen zijn bedoeld om afstand te
houden, om zo een luchtcirculatie
te behouden tussen uw koelkast en
de muur. (De afbeelding is slechts
een schets en is niet gelijk aan uw
product.)
13
2. Maak de binnenkant van de koelkast
schoon, zoals aanbevolen in het
hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
3. Sluit de stekker van de koelkast
aan op het stopcontact. Als de
koelkastdeur wordt geopend, gaat
de binnenverlichting van de koelkast
aan.
4. Als de compressor begint te
draaien, komt er een geluid vrij. De
vloeistof en de gassen die zich in
het koelsysteem bevinden, zouden
ook wat lawaai kunnen veroorzaken
zelfs wanneer de compressor niet
werkt. Dit is normaal.
5. De buitenkant van de koelkast
kan warm aanvoelen. Dit is
normaal. Deze oppervlakken zijn
bedoeld om warm te worden om
condensvorming te voorkomen.
Elektrische aansluiting
Sluit uw apparaat aan op een geaard
stopcontact, beschermd door een
zekering met de juiste capaciteit.
Belangrijk:
• De aansluiting moet in naleving zijn
met nationale voorschriften.
NL
• De stroomstekker moet na
installatie eenvoudig bereikbaar zijn.
• Elektrische veiligheid van uw
koelkast wordt alleen gegarandeerd
wanneer het aardingssysteem in uw
huis aan de normen voldoet.
• Het voltage op het etiket dat
zich links binnenin uw product
bevindt moet gelijk zijn aan uw
netstroomvoltage.
• Verlengkabels en verdeelstekkers
mogen voor aansluiting niet
worden gebruikt.
BEen beschadigde stroomkabel
kabel moet door een gekwalificeerd
elektricien worden vervangen.
BHet product mag niet in werking
worden gesteld voordat het
gerepareerd is! Er bestaat anders
gevaar op een elektrische schok!
Afvoeren van de
verpakking
De verpakkingsmaterialen kunnen
gevaarlijk zijn voor kinderen. Houd het
verpakkingsmateriaal buiten bereik
van kinderen of voer deze af conform
afvalinstructies zoals bepaald door uw
lokale autoriteiten. Gooi het niet weg
met het normale huishoudafval, maar
maak gebruik van ophaalplaatsen
voor verpakkingen die door lokale
autoriteiten zijn aangewezen.
De verpakking van uw koelkast
is vervaardigd uit herbruikbare
materialen.
14
Afvoeren van uw oude
koelkast
Voer uw oude koelkast af zonder het
milieu op enige wijze te schaden.
• U kunt uw bevoegde dealer of het
afvalcentrum van uw gemeente
raadplegen over het afvoeren van
uw koelkast.
Voordat u uw koelkast afvoert,
snijd de elektrische stekker af.
Indien het apparaat is uitgevoerd
met deursluitingen, dit slot dan
onbruikbaar maken om kinderen
tegen gevaar te beschermen.
Plaatsing en installatie
A Als de toegangsdeur van de
kamer waarin de koelkast wordt
geïnstalleerd niet breed genoeg is
voor de koelkast om erdoor te passen,
bel dan de bevoegde dienst zodat
deze de deuren van uw koelkast kan
verwijderen en de koelkast zijdelings
door de deur kan.
1. Installeer uw koelkast op een plaats
waar deze gemakkelijk kan worden
gebruikt.
2. Houd uw koelkast uit de buurt van
warmtebronnen, vochtige plaatsen
en direct zonlicht.
3. Er moet geschikte luchtventilatie
rond uw koelkast zijn om een
efficiënte werking te verkrijgen.
Als de koelkast in een uitsparing
in de muur wordt geplaatst, moet
er minstens 5 cm afstand zijn
ten opzichte van het plafond en
minstens 5 cm ten opzichte van
de muur. Plaats uw product niet
op materialen zoals een kleden of
vloerbedekking.
4. Plaats uw koelkast op een vlak
NL vloeroppervlak om schokken te
vermijden.
Stelvoetjes
Wanneer uw koelkast niet waterpas
staat;
U kunt uw koelkast waterpas stellen
door aan de stelvoetjes te draaien
zoals getoond in de afbeelding.
De hoek van het stelvoetje wordt
verlaagd wanneer u in de richting
van de zwarte pijl draait en verhoogd
wanneer u in de tegenovergestelde
richting draait. Wanneer iemand u
hierbij helpt door de koelkast lichtjes
op te tillen vereenvoudigt dit het
proces.
15
NL
4 Voorbereiding
• Uw koelkast moet worden
geïnstalleerd op minstens 30 cm
afstand van warmtebronnen zoals
kookplaten, centrale verwarming en
kachels en op minstens 5 cm afstand
van elektrische ovens. De koelkast
mag niet in direct zonlicht worden
geplaatst.
• De omgevingstemperatuur van
de kamer waarin u de koelkast
installeert dient minstens 10°C te
zijn. In verband met efficiëntie wordt
gebruik van uw koelkast in koudere
omstandigheden niet aanbevolen.
• Controleer of de binnenzijde van uw
koelkast volledig schoon is.
• Bij installatie van twee koelkasten
naast elkaar, moeten de koelkasten
op een afstand van minstens 2 cm
van elkaar worden geplaatst.
• Wanneer u de koelkast voor de
eerste keer in gebruik neemt,
gelieve tijdens de eerste zes uur
de volgende instructies in acht te
houden.
- De deur niet regelmatig openen.
- Koelkast moet in bedrijf gesteld
worden zonder levensmiddelen.
- De stekker van de koelkast
niet uittrekken. Indien zich een
stroomstoring voordoet buiten uw
macht, zie de waarschuwingen in
het deel “Aanbevolen oplossingen
voor problemen”.
16
• De manden/lades die met het
koelcompartiment worden
meegeleverd moeten altijd
worden gebruikt om voor een
laag energieverbruik en betere
opslagcondities te zorgen.
• Wanneer voedsel in contact komt
met de temperatuursensor in het
vriezercompartiment dan kan dit het
energieverbruik van het apparaat
verhogen. Derhalve dient contact
met de sensor(s) voorkomen te
worden.
• Originele verpakking en
schuimmaterialen moeten worden
bewaard voor toekomstig transport
of verhuizen.
• In bepaalde modellen schakelt het
instrumentenpaneel uit 5 minuten
nadat de deur werd gesloten. Het
wordt opnieuw ingeschakeld als de
deur wordt geopend of als een knop
wordt ingedrukt.
• Als gevolg van
temperatuurschommelingen
door het openen/sluiten van de
deur van het product tijdens zijn
werking, is condens op de deur-/
koelkastschappen en de glazen
houders normaal
NL
5 Gebruik van uw koelkast
Display
2
4
5
8
9
10
13
12
7 6
11 1
1. Functie Snelvriezen:
De aanduiding Snelvriezen staat
aan zodra de functie Snelvriezen
aan staat. Druk nogmaals op de
knop Snelvriezen om deze functie te
annuleren. De indicator Snelvriezen
gaat uit en het apparaat keert terug
naar de normale instellingen. Als u
de functie niet handmatig annuleert,
wordt de functie Snelvriezen na
34 uur automatisch geannuleerd.
Als u een grote hoeveelheid verse
etenswaren wilt invriezen, drukt u
op de knop Snelvriezen voordat u de
etenswaren in de vriezer plaatst. Als
u de knop Snelvriezen herhaaldelijk
17
3-10
met korte tussenpozen indrukt, wordt
de elektronische circuitbescherming
geactiveerd en start de compressor
niet onmiddellijk op.
2. Indicator Snelvriezen
Dit pictogram knippert geanimeerd
wanneer de functie Snelvriezen is
geactiveerd.
3. Functie Diepvriesinstelling:
Met
deze
functie
kunt
u
de
temperatuur
voor
het
diepvriesgedeelte instellen. Druk op
deze knop om de temperatuur van het
diepvriesgedeelte respectievelijk op
-18, -20, -22 en -24 in te stellen.
NL
4. Indicator Temperatuurinstelling
De indicator voor de instelling
aan
de
rechterkant
van
de
temperatuurwaarde
die
door
de
Functie
Diepvriesinstelling
werd ingesteld gaat branden.
De
andere
indicators
voor
temperatuurinstellingen blijven uit.
5. Temperatuurindicators:
-24, -22, -20 and -18 aanduidingen
branden continue.
6. Functie Eco-Fuzzy (speciaal
zuinig gebruik):
Druk op de knop Eco-Fuzzy om de
functie Eco-Fuzzy te activeren. De
koelkast begint minstens 6 uur later
in de meest economische modus te
werken en de aanduiding economisch
gebruik licht op wanneer de functie
actief is. Druk opnieuw op de knop
Eco-Fuzzy om de functie Eco-Fuzzy te
activeren.
7. Indicator Eco-Fuzzy (speciaal
zuinig gebruik):
Dit lampje brandt als de functie EcoFuzzy is ingeschakeld.
8. Indicator Hoge temperatuur/
Foutwaarschuwing:
Deze aanduiding gaat branden bij
problemen met hoge temperatuur en
foutmeldingen.
9. Indicator Zuinig Gebruik:
De indicator Zuinig Gebruik gaat
branden als het diepvriesgedeelte is
ingesteld op -18°C.
10. Functie Diepvriezer Uit:
Druk drie seconden op de knop
Diepvriesinstelling om de functie
Diepvriezer Uit te activeren. De
koelkast stopt met koelen. Alle
indicators op het scherm, behalve
die voor Diepvriezer Uit, gaan uit.
18
De knoppen op het scherm werken
niet. Druk drie seconden op de knop
Diepvriesinstelling om deze functie te
annuleren.
11. Functie Energiebesparing
Als u deze knop indrukt zal het energiebesparingssymbool oplichten en
wordt de energiebesparingsfunctie
geactiveerd. Als de energiebesparingsfunctie ingeschakeld is gaan alle
symbolen behalve het energiebesparingssymbool uit. Wanneer de energiebesparingsfunctie ingeschakeld is
zal, als enige knop wordt ingedrukt of
als de deur wordt geopend, de energiebesparingsfunctie worden uitgeschakeld en zullen de symbolen op het
scherm terugschakelen naar de normale stand. Als u deze knop nogmaals
indrukt zal het symbool energiebesparingsfunctie uitgaan en zal de energiebesparingsfunctie uitgeschakeld
zijn.
12. Indicator Energiebesparing
Dit lampje brandt als de Functie
Energiebesparing wordt geselecteerd.
13. Modus Toetsvergrendeling
Druk de knopppen Snelvriezen en
Diepvriesinstelling gelijktijdig gedurende 3 seconden in. Het lampje Toetsvergrendeling zal oplichten en modus Toetsvergrendeling
wordt geactiveerd. Als de modus
Toetsvergrendeling actief is, zullen de
knoppen niet werken. Druk de knopppen Snelvriezen en Diepvriesinstelling
nogmaals gelijktijdig gedurende 3 seconden in. De functie gaat uit en de
modus Toetsvergrendeling is niet langer actief.
NL
Tweeledig koelsysteem:
Uw koelkast is uitgerust met een
apart koelsysteem om het koel- en
diepvriesgedeelte te koelen. De lucht
in het koelgedeelte vermengt zich niet
met de lucht in het diepvriesgedeelte.
Dankzij
deze
twee
aparte
koelsystemen, is de koelsnelheid
veel hoger dan bij andere koelkasten.
Geur van de twee gedeelten raakt
niet gemengd. Daarnaast biedt dit
aanvullende
energiebesparing,
aangezien het ontdooien afzonderlijk
plaatsvindt.
Verse etenswaren
invriezen
• Wikkel het voedsel in of bedek het
vóór het plaatsen
• Warm voedsel moet eerst afkoelen
naar kamertemperatuur voordat het
in de koelkast gezet mag worden.
• De levensmiddelen die u wenst in
te vriezen dienen vers en van goede
kwaliteit te zijn.
• De levensmiddelen moeten
in porties worden verdeeld op
basis van de dagelijkse of maaltijd
gebaseerde consumptiebehoeften
van het gezin.
• Levensmiddelen moeten
luchtdicht worden verpakt om
uitdroging te voorkomen, zelfs
wanneer ze slechts gedurende een
korte periode worden bewaard.
19
• De gebruikte
verpakkingsmaterialen dienen
resistent te zijn voor kou en
vochtigheid en ze moeten luchtdicht
zijn. Het verpakkingsmateriaal van
het voedsel moet voldoende dik en
duurzaam zijn. Anders kan het door
bevriezing hard geworden voedsel
de verpakking doorprikken. Het is
belangrijk dat de verpakking goed
wordt gesloten om veilige bewaring
van het voedsel te waarborgen.
• Bevroren levensmiddelen moeten
meteen na ontdooiing worden
gebruikt en mogen nooit opnieuw
worden ingevroren.
• Gelieve de volgende instructies
in acht te nemen om de beste
resultaten te bereiken.
1. Als de koelkast over een
snelvriesfunctie beschikt, gebruikt u
deze snelvriesfunctie als u voedsel
wilt invriezen.
2. Vries nooit te grote hoeveelheden
levensmiddelen in één keer in. De
kwaliteit van het voedsel blijft het
best geconserveerd wanneer het
zo snel mogelijk goed tot in het hart
wordt ingevroren.
3. Zorg er goed voor geen
diepvriesproducten te mengen met
verse etenswaren.
4. Zorg dat rauw voedsel in de
koelkast niet in contact komt met
bereid voedsel.
NL
I n s t e l l i n g Instelling
diepvriesgedeelte koelgedeelte
Opmerkingen
Dit is de normale aanbevolen instelling.
-18°C
4°C
-20,-22 of -24°C
4ºC
Snelvriezen
4°C
-18°C of kouder
2°C
-18°C of kouder
Snelkoelen
Aanbeveling voor
het bewaren van
diepvriesvoedsel
Deze instellingen worden aanbevolen
wanneer de omgevingstemperatuur
boven de 30°C komt.
Te gebruiken wanneer u de etenswaren
in korte tijd wilt invriezen. Het gebruik
wordt aanbevolen om de kwaliteit van
vlees- en visproducten te behouden.
Wanneer u denkt dat uw koelgedeelte
niet koud genoeg is als gevolg van de
warme omgevingstemperatuur of het
frequent openen en sluiten van de deur.
U kunt deze gebruiken wanneer uw
koelgedeelte overladen is of wanneer u
de levensmiddelen zeer snel wilt koelen.
Wij raden aan de snelvriesfunctie 4-8 uur
voor het plaatsen van de etenswaren te
activeren.
Ontdooien
Het diepvriesgedeelte ontdooit
automatisch.
• Voorverpakte diepvriesproducten
uit de winkel dienen conform de
Het plaatsen van de
instructies van de fabrikant te
levensmiddelen
worden bewaard in het vak voor
diepvriesproducten.
Verschillende
• Om de kwaliteit van de fabrikant
ingevroren
van de diepvriesproducten en
Schappen van het
levensmiddelen
voedingswinkels te behouden, dient
diepvriesgedeelte
zoals vlees, vis, ijs,
u het volgende in acht te nemen:
groenten enz.
1.Plaats de diepvriesproducten
Eiergedeelte
Eieren
na aankoop zo snel mogelijk in de
diepvriezer.
Levensmiddelen
2.Zorg dat de inhoud van de
Schappen
van
het
in
pannen, bedekte
verpakking gelabeld en gedateerd is.
koelgedeelte
borden,
gesloten
3. Overschrijd nooit de "Te gebruiken
bakjes.
voor" of "Tenminste houdbaar tot"
data op de verpakking.
20
NL
Kleine en
verpakte
Deurschappen van levensmiddelen en
het koelgedeelte
drank (zoals melk,
vruchtensap en
bier)
Groentelade
Groente en fruit
Delicatessen
Vershoudgedeelte (kaas, boter, salami
enz.)
Diepvriesinformatie
Om levensmiddelen in goede
kwaliteit te houden, moeten ze zo
snel mogelijk worden ingevroren na
plaatsing in de diepvriezer.
Het is mogelijk om de levensmiddelen
gedurende lange tijd op een
temperatuur van -18°C of lager te
bewaren.
U
kunt
de
versheid
van
levensmiddelen
gedurende
vele maanden bewaren (bij een
temperatuur van -18°C of lager in de
diepvriezer).
WAARSCHUWING! A
• De levensmiddelen moeten in
porties worden verdeeld op basis van
de dagelijkse of maaltijd gebaseerde
consumptiebehoeften van het gezin.
• Levensmiddelen moeten luchtdicht
worden verpakt om uitdroging te
voorkomen, zelfs wanneer ze slechts
gedurende een korte periode worden
bewaard.
Benodigde
materialen
voor
verpakking:
• Plakband dat bestand is tegen kou
• Zelfplakkende etiketten
21
• Elastiekjes
• Pen
Materialen die voor verpakking
worden gebruikt moeten scheurvast
zijn en bestand zijn tegen kou, vocht,
geuren, olie en zuren.
In te vriezen levensmiddelen
mogen niet in aanraking komen
met eerder ingevroren stukken om
gedeeltelijke ontdooiing daarvan te
voorkomen. Ontdooid
voedsel
moet geconsumeerd worden en mag
niet opnieuw ingevroren worden.
Activeer de ”snelvriesfunctie”
minstens 24 uur voordat u het verse
voedsel plaatst.
- Plaats 2 vrieselementen (indien
beschikbaar)
in de onderste lade.
- Plaats het verse voedsel op het
2e en 3e schap van onder (maximale
inhoud kan worden verkregen door de
laden te verwijderen).
NL
6 Onderhoud en reiniging
AGebruik nooit benzine, benzeen of
gelijksoortige substanties voor het
reinigingswerk.
AOm deurroosters te verwijderen,
verwijder de inhoud en druk
het deurrooster vervolgens
eenvoudigweg naar boven vanaf de
basis.
BWij bevelen aan dat u de stekker
uit het toestel trekt voordat u met
reinigen begint.
A Gebruik nooit reinigingsmiddelen
of water dat chloor bevat om de
buitenkant en de verchroomde
onderdelen van het product te
reinigen. Chloor veroorzaakt corrosie
op dergelijke metalen oppervlakken.
BGebruik nooit scherpe voorwerpen,
zeep, huishoudproducten,
afwasmiddel of boenwas om te
poetsen.
C Gebruik lauwwarm water om de kast
van uw koelkast schoon te maken en
wrijf deze droog.
A Gebruik geen scherpe en schurende
werktuigen of zeep, huishoudelijke
reinigingsmiddelen, oplosmiddelen,
benzine, benzeen, was, etc. Zo
niet zullen stempels op plastic
onderdelen loskomen en kunnen
vervormingen optreden. Gebruik
warm water en een zachte doek om
te reinigen en te drogen.
C Gebruik een vochtige doek,
uitgewrongen in een oplossing van
één koffielepel natriumbicarbonaat
voor 50 cl water, om de binnenkant
schoon te maken en wrijf vervolgens
droog.
BZorg ervoor dat er geen water in
Bescherming van de plastic
oppervlakken
BAls uw koelkast voor een lange
C Plaats geen vloeibare olie of in olie
de lamp en andere elektrische
onderdelen binnensijpelt.
periode niet zal worden gebruikt,
trek dan de stroomkabel uit,
verwijder alle etenswaren, maak de
koelkast schoon en laat de deur op
een kier staan.
bereide maatlijden in uw koelkast
in onafgedichte bakjes. Deze
kunnen de plastic oppervlakken van
uw koelkast beschadigen. Mocht
u olie morsen op de kunststof
oppervlakken, reinig dit deel van
het oppervlak dan direct met warm
water en spoel af.
C Kijk de deurgrendels regelmatig na
om u ervan te overtuigen dat ze
schoon en vrij van etensresten zijn.
22
NL
7 Fouten opsporen
Controleer de volgende punten voordat u de onderhoudsdienst belt. Dit kan u
tijd en geld besparen. Deze lijst omvat regelmatige klachten die niet voortkomen
uit defect vakmanschap of materiaalgebruik. Het is mogelijk dat bepaalde
functies die hier beschreven zijn niet tot uw product behoren.
De koelkast werkt niet.
• De stekker zit niet op de juiste manier in het stopcontact. >>>Zorg ervoor dat
de stekker veilig in het stopcontact wordt geplaatst.
• De zekering van het stopcontact waarop de koelkast is aangesloten of de
hoofdzekering is gesprongen. >>>Controleer de zekering.
Condensvorming langs de wand van het koelgedeelte (MULTI ZONE, COOL
CONTROL en FLEXI ZONE).
• Omgeving is erg koud. >>>Plaats de koelkast niet in een ruimte waar de
temperatuur lager kan worden dan 10°C.
• De deur van de koelkast werd regelmatig open gemaakt. >>>Open en sluit de
deur van de koelkast niet te veel.
• Omgeving is erg vochtig. >>>Plaats de koelkast niet in een vochtige ruimte.
• Voedsel met veel vloeistoffen wordt in open bakjes bewaard. >>>Bewaar dit
soort voedsel in gesloten bakjes.
• De deur van de koelkast staat op een kier. >>>Sluit de deur van de koelkast.
• De thermostaat staat veel te laag. >>>Zet de thermostaat hoger.
• De compressor draait niet
• Thermische bescherming van de compressor kan springen gedurende
plotselinge stroomuitval of afsluiting van de stroomtoevoer wanneer de
druk van het koelmiddel in het koelsysteem van de koelkast niet in balans is.
De koelkast gaat na ongeveer 6 minuten draaien. Neem contact op met de
onderhoudsdienst wanneer uw koelkast na deze periode niet start.
• De koelkast zit in een ontdooicyclus. >>>Dit is normaal voor een volledig
automatisch ontdooiende koelkast. Ontdooicylus vindt periodiek plaats.
• De stekker van de koelkast steekt niet in het stopcontact. >>>Zorg ervoor dat
de stekker in het stopcontact zit.
• De temperatuuraanpassingen werden niet correct uitgevoerd. >>>Kiest een
geschikte temperatuurwaarde.
• Er is een stroomstoring. >>>Zodra de storing is verholpen keert de koelkast
terug naar normale werking.
Het werkingsgeluid neemt toe wanneer de koelkast werkt.
• De werking van de koelkast kan veranderen als gevolg van wijzigingen in de
omgevingstemperatuur. Dit is normaal en geen defect.
23
NL
De koelkast werkt frequent of gedurende lange tijd.
• Uw nieuwe product is mogelijk breder dan het vorige. Grote koelkasten werken
langer.
• De omgevingstemperatuur kan hoog zijn. >>>Het is normaal dat het product
langer draait in een warme omgeving.
• De stekker van de koelkast kan onlangs ingestoken zijn of de koelkast kan zijn
volgeladen met etenswaren. >>>Wanneer de koelkast pas is ingeschakeld of
kortgeleden werd gevuld, duurt het langer om de ingestelde temperatuur te
bereiken. Dit is normaal.
• Grote hoeveelheden warme levensmiddelen kunnen recentelijk in de koelkast
zijn geplaatst. >>>Plaats geen warm voedsel in de koelkast.
• Deuren werden regelmatig geopend of hebben enige tijd op een kier gestaan.
>>>De warme lucht die in de koelkast is binnengekomen maakt dat de
koelkast langer werkt. Open de deuren niet te dikwijls.
• De deur van het vries- of koelcompartiment is mogelijk op een kier blijven
staan. >>>Controleer of de deuren goed gesloten zijn.
• De koelkast is zeer koud ingesteld. >>>Stel de koelkasttemperatuur hoger en
wacht tot de temperatuur wordt bereikt.
• Deurafdichting van de koelkast of diepvriezer kan vuil, versleten, gebroken of
niet goed geplaatst zijn. >>>Maak de afdichting schoon of vervang deze. Een
beschadigde/gebroken afdichting maakt dat de koelkast langer moet werken
om de huidige temperatuur te handhaven.
Diepvriestemperatuur is erg laag terwijl de koelkasttemperatuur voldoende
is.
• De diepvriestemperatuur is zeer koud ingesteld. >>>Stel de
diepvriezertemperatuur hoger in en controleer.
Koelkasttemperatuur is erg laag terwijl de diepvriestemperatuur voldoende
is.
• De temperatuur van het koelvak is zeer koud ingesteld. >>>Stel de
koelkasttemperatuur hoger in en controleer.
Etenswaren die in laden van het koelgedeelte worden bewaard, bevriezen.
• De temperatuur van het koelvak is zeer hoog ingesteld. >>>Stel de
koelkasttemperatuur lager in en controleer.
24
NL
Temperatuur in de koelkast of diepvriezer is zeer hoog.
• De temperatuur van het koelvak is zeer hoog ingesteld. >>>De temperatuur
van het koelvak heeft invloed op de temperatuur van de diepvriezer. Wijzig de
temperatuur van de koelkast of de diepvriezer en wacht tot de betreffende
compartimenten de gewenste temperatuur bereikt.
• Deuren werden regelmatig geopend of hebben enige tijd op een kier gestaan.
>>>Open de deuren niet te vaak.
• De deur staat op een kier. >>>Sluit de deur volledig.
• De koelkast is pas ingeschakeld of werd recent geladen met voedsel. >>>Dit is
normaal. Wanneer de koelkast net is ingeschakeld of kortgeleden werd gevuld,
duurt het langer om de ingestelde temperatuur te bereiken.
• Grote hoeveelheden warme levensmiddelen kunnen recentelijk in de koelkast
zijn geplaatst. >>>Plaats geen warm voedsel in de koelkast.
• Vibratie of geluid.
• De vloer is niet gelijk of stabiel. >>> Indien de koelkast schommelt bij enige
beweging, moet u de stelvoetjes aanpassen. Zorg dat de vloer vlak en sterk
genoeg is om de koelkast te dragen.
• De spullen die boven op de koelkast liggen kunnen geluid veroorzaken.
>>>Verwijder deze van de bovenzijde van de koelkast.
Er komt een geluid van morsende of sprayende vloeistof uit de koelkast.
• Vloeistof- en gasstromen vinden plaats conform de werkingsprincipes van uw
koelkast. Dit is normaal en geen defect.
Er komt een fluitend geluid van de koelkast.
• Er worden ventilatoren gebruikt om de koelkast te koelen. Dit is normaal en
geen defect.
Condens op de binnenwanden van de koelkast.
• Met warm en vochtig weer neemt ijs- en condensvorming toe. Dit is normaal
en geen defect.
• Deuren werden regelmatig geopend of hebben enige tijd op een kier gestaan.
>>>Open de deuren niet te vaak. Sluit ze wanneer ze open staan.
• De deur staat op een kier. >>>Sluit de deur volledig.
Vocht aan de buitenkant van de koelkast of tussen de deuren.
• De lucht is mogelijk vochtig; dit is vrij normaal bij vochtig weer. Wanneer de
vochtigheid minder wordt, zal de condens verdwijnen.
25
NL
Slechte geur binnenin de koelkast.
• Ze wordt niet regelmatig schoongemaakt. >>>Maak de binnenkant van de
koelkast regelmatig schoon met een spons met lauw water waarin eventueel
wat carbonaat is opgelost.
• Sommige bakjes of verpakkingsmaterialen kunnen de geur veroorzaken.
>>>Gebruik een ander bakje of ander soort verpakkingsmateriaal.
• Er is voedsel in de koelkast geplaatst in een open bakje. >>>Bewaar het
voedsel altijd in een gesloten bakje. Micro-organismen die zich verspreiden
vanuit containers zonder deksel kunnen onaangename geuren veroorzaken.
• Neem vervallen voedingswaren en gemorste gerechten altijd meteen uit de
koelkast.
De deur sluit niet.
• Voedselpakketjes kunnen er de reden van zijn dat de deur niet sluit.
>>>Verplaats de verpakkingen die de deur belemmeren.
• De koelkast staat niet volledig waterpas op de vloer. >>>Stel de stelvoetjes bij
om de koelkast waterpas te zetten.
• De vloer is niet gelijk of stevig. >>>Zorg dat de vloer vlak is en de koelkast kan
dragen.
Groenteladen zitten vast.
• De levensmiddelen kunnen de bovenzijde van de lade raken. >>>Herschik de
levensmiddelen in de lade.
26
NL
www.beko.com
57 2953 0000/AM
3/3