DENIOS Catalogus Brandwerende opslagvoorzieningen

Commentaren

Transcriptie

DENIOS Catalogus Brandwerende opslagvoorzieningen
TEC H AWAR
R
NE
WI
14
DE
D
20
N
Brandwerende opslagvoorzieningen
NIOS
Brandcompartimenten voor de opslag van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen
Gezien de bijzondere gevaarsaspecten in situaties waar (brand) gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, zijn er aanvullende maatregelen
van kracht voor opslagruimten voor gevaarlijke stoffen die verder
gaan dan de minimale eisen uit het Bouwbesluit.
Het brandcompartiment moet gezien worden als een kubus die ook
als kubus op basis van gelijke criteria beoordeeld wordt (wanden,
dak, deuren, ventilatie openingen, alsook de constructie)
De brandwerendheid van de constructie, de wanden en het dak
wordt beoordeeld op basis van de Europese klasseringsnorm EN
13501-2.
Deuren worden beoordeeld op basis van de
Europese bouwdeelgebonden beproevingsnorm EN 1634-1.
Zowel in Nederland als in België is momenteel nog een duaal
stelsel van toepassing waarbij op de “oude” nationale normen ook
nog beoordeeld mag worden mits aantoonbaar aan de
criteria R E I wordt voldaan.
34 www.denios.nl
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
2
INHOUD
vanaf pagina
2.1 BMC40 - 49
Overzicht BMC containers
40 - 41
BMC-S
42 - 43
BMC-M
43 - 45
BMC-X
46 - 47
2.2 NEW TECHNOLOGY ‘The Cube’
52 - 53
2.3 NEW TECHNOLOGY ‘FBM 814’
54 - 55
2.4 INFO FBM
56 - 61
Overzicht FBM containers
58 - 59
FBM 314
60
FBM 614
61
2.5 Accessoires voor BMC en FBM
62 - 63
INFORMATIE
pagina
REI 120
36 - 37
Het Europese Brandcompartiment
38 - 39
Royal Van Lent
50 - 51
Opslag van organische peroxiden
64
Westag & Getalit AG
65
BASF Ludwigshafen / Rhein
68 - 69
BRANDVEILIGHEID EN PGS15
Telefoon België: 03 - 312.00.87
www.denios.be 35
INFO PAGINA
R E I 120
INFO REI 120
Filosofie bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen in de PGS 15
In beginsel wordt een opslagvoorziening
uitgevoerd als een brandcompartiment,
waarbij het noodzakelijk is dat de weerstand
tegen branddoorslag en brandoverslag
(WBDBO) tussen een ruimte waarin
gevaarlijke stoffen worden opgeslagen
en een andere ruimte (en andersom), ten
minste 60 minuten bedraagt. Uitgangspunt
hierbij is dat de brandweer vervolgens
binnen deze 60 minuten de brand zodanig
kan beheersen dat deze beperkt blijft tot
het compartiment waar deze is ontstaan.
De WBDBO moet volgens het Bouwbesluit
2003 worden bepaald overeenkomstig
NEN 6068. Een brandcompartiment moet
worden gezien als een kubus die ‘rondom’
(wanden, gevels en afdekking) dezelfde
WBDBO heeft. Het begrip WBDBO bevat
twee aspecten: de weerstand tegen
branddoorslag en de weerstand tegen
brandoverslag. De weerstand tegen branddoorslag wordt bereikt door brandwerende
(scheidings)constructies.
(NEN) EN 13501 (1-2)
NEN 6069 (uitgave 2011):
R E I 120 en EN 13501-2
WW Voor draagconstructies zowel
onder, boven als ten behoeve van
de opslag zelf:
R = Bezwijken, stabiliteit
WW Voor dragende wanden:
R = Bezwijken, stabiliteit
E = Vlamdichtheid (geen opening > Ø 25 mm, geen kier > Ø 6 mm, geen hete gassen)
I = Isolatie (gemiddelde stijging
< 140 ºC, of < 180 ºC op 1
meetpunt)
den getroffen dat het bezwijken van een
draagconstructie niet leidt tot het bezwijken van een
scheidingsconstructie.
De weerstand tegen brandoverslag wordt
bereikt door afstand tussen ruimten.
Voor het bepalen van de brandwerendheid
is de NEN 6069 van toepassing. Indien
brandwerende scheidingsconstructies
worden toegepast, dient de draagconstructie waaraan de scheidingsconstructie
bevestigd is, dezelfde brandwerendheid te
hebben, of dient een voorziening te wor-
De brandwerendheid van het compartiment, bestaande uit de elementen bodem
(opvangbak), wanden en een dak, in- en
uitwendige onafhankelijke staalconstructies en een constructie waarin de deuren
met kozijn geplaatst kunnen worden, is
bepaald conform de EN 13501-2 op basis
van de 3 van toepassing zijnde criteria:
• R:
• E:
• I:
bezwijken, stabiliteit
vlamdichtheid
thermische isolatie
DEZE BRANDWERENDHEID
BEDRAAGT 120 MINUTEN
De maximale afmetingen van het
compartiment zijn bepaald op (L x B x H)
9.500 x 3.000 x 4.000 mm. De maximale vrije
doorgang per deurelement bedraagt 4.500
x 3.700 mm. De brandwerendheid van het
complete compartiment werdt zowel van buiten naar binnen, als van binnen naar buiten
beoordeeld op basis van meerdere testen.
WW Voor niet-dragende wanden:
E = Vlamdichtheid (geen opening > Ø 25 mm, geen kier > Ø 6 mm, geen hete gassen)
I = Isolatie (gemiddelde stijging
< 140 ºC, of < 180 ºC op 1
meetpunt)
36 www.denios.nl
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
INFO PAGINA
2
BRANDWERENDHEID VAN DE DEUREN
WORDT BEPAALD OP BASIS VAN DE
EN 1634-1 EN DE CRITERIA E I
Een deur wordt altijd getest met het kozijn,
en voor de toepassing 'opslag van gevaarlijke stoffen' gelden nadrukkelijk de criteria:
Verschillen testmethode
EI 1 & EI 2:
WW E: vlamdichtheid
Op basis van het criterium thermische
isolatie betrokken op de temperatuur mag
de temperatuur gemeten op het van de
brand afgekeerde deel van het deurblad niet
meer stijgen dan 140 K gemiddeld en op
één meetpunt niet meer stijgen dan 180 K.
Aan de vuurzijde van het deurblad loopt de
temperatuur op tot boven de 1.000 °C. Hoe
dichter de temperatuurmeting bij het kader
van het deurblad plaatsvindt, hoe sneller de
temperatuurstijging.
WW I: thermische isolatie
Hierbij wordt onderscheid gemaakt m.b.t.
de meetmethode tijdens de test. Voor Nederland en België geldt de zwaardere bepaling EI-1, voor de rest van Europa geldt EI-2.
Alle brandcompartimenten kunnen worden
uitgevoerd met openslaande deuren, schuifdeuren en rolluiken. Deuren zijn verkrijgbaar
in verschillende brandwerende uitvoeringen.
Door het toepassen van een 120 minuten
brandwerende deurconstructie, getest op
basis van de EN 1634-1 volgens de criteria
EI-1, in het DENIOS-brandcompartiment,
wordt een volledig onafhankelijk brandcompartiment gerealiseerd met een brandwerendheid van 120 minuten conform de
criteria R E I. Is de brandwerendheid van de
deuren lager dan 120 minuten, dan wordt de
brandwerendheid van het compartiment bepaald door de deuren ('de zwakste schakel').
In de EN 1634-1 norm wordt bepaald waar de thermokoppels moeten worden bevestigd tijdens de test op het
van de brand gekeer de deuroppervlak. Hiervoor zijn 3 niveaus bepaald (zie schetsmatige weergave).
Thermokoppels voor gemiddelde temperatuurmeting (EI-1 en EI-2)
Thermokoppels voor maximale temperatuurmeting, afstand van het kader 100 mm (EI-1 en EI-2)
Extra thermokoppels, alleen van toepassing voor EI-1, afstand van het kader 25 mm
Getest door:
Telefoon België: 03 - 312.00.87
www.denios.be 37
INFO PAGINA
Het Europese Brandcompartiment
HET OPTIMAAL WAARBORGEN
VAN HET VEILIGHEIDSNIVEAU.
ÉÉN BRANDCOMPARTIMENT VOOR GEHEEL EUROPA
Als Europees producent van brandcompartimenten voor de opslag van gevaarlijke
stoffen is de introductie van de Europese
normen en de integratie in nationale
regel- en wetgeving, voor DENIOS bijzonder welkom. Het betekent voor onze
organisatie, die actief is in 14 Europese
landen, dat producten niet meer in elk
land afzonderlijk, en op basis van (afwijkende) nationale normen, getest en ontwikkeld hoeven te worden. Ondanks dat
er nog verschillen zijn in brandwerendheidsduur, is de wijze waarop deze wordt
bepaald gelijk in heel Europa,
Europese standaardisatie betekent dan
ook dat het land waar de langste brandwerendheidsduur wordt geëist, bepalend
is voor de standaard. Sinds 1 januari 2011
is dat Frankrijk. Daar geldt een eis van 2
uur brandwerendheid bij compartimenten
die geschikt zijn voor de opslag van brandbare gevaarlijke stoffen.
In Nederland en België is dat 1 uur en in
Duitsland, waar tot voor kort de zwaarste
eisen van toepassing waren, wordt een
brandwerendheid geëist van 90 minuten.
Voor wanden, daken en draagconstructies
zijn de EN 13501-2 en de criteria R E I van
toepassing. Deuren moeten voldoen aan
de EN 1634-1 en de criteria E I, waarbij
onderscheid gemaakt wordt tussen EI-1
(Nederland en België) en EI-2 (rest van
Europa).
STANDAARDISATIE
Naast Europese brandwerendheidsnormen zijn er ook Europese bouwconstructie-eisen vastgelegd in de Eurocodes. Ook hiervoor geldt
dat er nationale verschillen kunnen zijn. Sneeuwlasten zijn hiervan een mooi voorbeeld. Deze zijn in Oostenrijk aanzienlijk hoger dan in
Nederland. Standaardiseren betekent automatisch aan de zwaarste Europese eisen voldoen.
Afhankelijk van de toepassing kunnen wij betreedbare BMC-brandcompartimenten leveren of FBM-opslagcompartimenten, die voorzien
zijn van stellingen voor de opslag van pallets, IBC’s en vaten.
38 www.denios.nl
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
INFO PAGINA
2
DENIOS PLAATST EN
VERPLAATST IN HEEL EUROPA
Met de komst van Europese normen voor
constructies en brandwerendheid konden de
uitgangspunten worden bepaald voor een
gestandaardiseerd Europees brandcompartiment voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
Niet alleen de hoogste brandwerendheidseis
was hierbij bepalend, ook de verplaatsbaarheid, waarmee kon worden ingespeeld op de
continue wisselingen van productieprocessen
binnen de chemische, petrochemische en
farmaceutische industrie in Europa. Investeringen in bouwkundige opslaggebouwen
met zeer kostbare brandbestrijdingssystemen
en bluswateropvangvoorzieningen zijn niet
nodig. Bovendien is het compartimenteren in
kleinere ruimten met een hoog brandwerendheidsniveau aanzienlijk veiliger, hetgeen tegelijkertijd de productie op locatie waarborgt,
mocht er toch iets misgaan.
En gaat u reorganiseren of wordt de productie
om andere redenen verplaatst binnen Europa,
dan zetten wij uw brandcompartiment op
een dieplader en plaatsen hem daar waar
u wenst. De kans is groot dat daar ook een
DENIOS-collega staat te wachten en de
landstaal spreekt, het technisch dossier beschikbaar heeft en de nieuwe gebruikers gaat
informeren over het veilig werken met een
DENIOS-brandcompartiment.
Wij spreken uw taal
en staan voor u
klaar in de VS en
15 Europese landen.
Telefoon België: 03 - 312.00.87
www.denios.be 39
Brandwerende BMC compartimenten
Type BMC
Ontwikkeld voor de opslag van kleinverpakkingen en individuele vaten. De beloopbare ruimte kan worden ingericht
met stellingen voor opslag of worden uitgerust als werk- of
tapruimte met specifieke werkplekinrichting en afzuigtechniek. Het brandcompartiment is leverbaar in 32 standaard
afmetingen met een vloeroppervlak van 0,8 tot 45 m². Altijd
voorzien van een geïntegreerde vloeistofdicht gecertificeerde opvangbak met vloerroosters. Naar wens leverbaar
met een enkele of dubbele openslaande deur(en) met automatisch deursluitsysteem aangestuurd door branddetectie
en voorzien van potentiaalvrije contacten voor eventuele
doormelding naar een brandmeldcentrale. Optioneel kan de
ruimte worden uitgerust met mechanische ventilatie, verwarming, koeling en verlichting in explosieveilige uitvoering.
Alarm- en functiecontrolesystemen zijn beschikbaar voor afzuiginstallaties, lekkage- of temperatuurcontrole. Het BMC
compartiment kan zowel in- als uitpandig worden geplaatst.
Classificatie brandwerendheid
voor de brandwerende opslagcompartimenten BMC en FBM
is 120 minuten op basis van de
criteria R E I 120, conform de
Europese norm EN 13501-2.
40 www.denios.nl
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
2.1
Standaard afmetingen
BMC-S(mall)
Type
Breedte
Lengte
Hoogte
Uitvoering deur
Deurlocatie
(uitwendig)
(uitwendig)
(uitwendig)
(enkel / dubbel)
(breedte- of lengtezijde)
BMC-S 150
1.510 mm
1.080 mm
2.470 mm
Enkel
Breedte
BMC-S 180-2
1.860 mm
1.080 mm
2.470 mm
Enkel
Breedte
BMC-S 180-4
1.860 mm
1.720 mm
2.470 mm
Enkel
Breedte
BMC-S 180-10
1.860 mm
1.720 mm
2.470 mm
Enkel
Breedte
BMC-S 180-20
3.010 mm
1.720 mm
2.850 mm
Dubbel
Breedte
Breedte
Lengte
Hoogte
Uitvoering deur
Deurlocatie
(uitwendig)
(uitwendig)
(uitwendig)
(enkel / dubbel)
(breedte- of lengtezijde)
BMC-M 240
2.550 mm
2.600 mm
2.520 mm
Enkel of dubbel
Breedte
BMC-M 360
2.550 mm
3.800 mm
2.520 mm
Enkel of dubbel
Breedte of lengte
BMC-M 480
2.550 mm
5.000 mm
2.520 mm
Enkel of dubbel
Breedte of lengte
BMC-M 600
2.550 mm
6.200 mm
2.520 mm
Enkel of dubbel
Breedte of lengte
Breedte
Lengte
Hoogte
Uitvoering deur
Deurlocatie
(uitwendig)
(uitwendig)
(uitwendig)
(enkel / dubbel)
(breedte- of lengtezijde)
BMC-X 360
3.000 mm
3.800 mm
2.930 mm
Enkel of dubbel
Breedte of lengte
BMC-X 480
3.000 mm
5.000 mm
2.930 mm
Enkel of dubbel
Breedte of lengte
BMC-X 600
3.000 mm
6.200 mm
2.930 mm
Enkel of dubbel
Breedte of lengte
BMC-X 720
3.000 mm
7.400 mm
2.930 mm
Enkel of dubbel
Breedte of lengte
BMC-X 840
3.000 mm
8.600 mm
2.930 mm
Enkel of dubbel
Breedte of lengte
BMC-M(edium)
Type
BMC-X(tra Large)
Type
BMC-XD (geschakelde X uitvoering)
Type
Breedte
Lengte
Hoogte
Uitvoering deur
Deurlocatie
(uitwendig)
(uitwendig)
(uitwendig)
(enkel / dubbel)
(breedte- of lengtezijde)
BMC-XD 360
6.000 mm
3.800 mm
2.930 mm
Enkel of dubbel
Breedte of lengte
BMC-XD 480
6.000 mm
5.000 mm
2.930 mm
Enkel of dubbel
Breedte of lengte
BMC-XD 600
6.000 mm
6.200 mm
2.930 mm
Enkel of dubbel
Breedte of lengte
BMC-XD 720
6.000 mm
7.400 mm
2.930 mm
Enkel of dubbel
Breedte of lengte
BMC-XD 840
6.000 mm
8.600 mm
2.930 mm
Enkel of dubbel
Breedte of lengte
Telefoon België: 03 - 312.00.87
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
www.denios.be 41
Brandwerende opslagcontainers type BMC-S
Brandwerende opslagcontainers type BMC-S
Het assortiment in één oogopslag
BMC-S: de compacte oplossing
Afgestemd op uw vereisten
Opslag van ontvlambare vloeistoffen in
kleine verpakkingen, vaten en IBC’s onder
maximaal veilige omstandigheden. Dat is
mogelijk dankzij de containers type BMCS, die op brandwerendheid getest zijn en
geheel voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften. De gehele container is gecertificeerd voor 120 minuten brandwerendheid,
zowel van binnen naar buiten als van buiten
naar binnen, door een onafhankelijk testinstituut. Hierdoor kunnen ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen zonder rekening te
hoeven houden met minimum afstanden tot
bouwwerken, inrichtingsgrenzen of brandbare objecten, zowel inpandig als uitpandig.
De afmetingen van ieder model zijn afgestemd op de grootte van de vaten, pallets of
IBC’s van 1000 liter.
De brandwerende opslagcontainer type BMC-S
is bij uitstek geschikt voor productieafdelingen,
omdat de gebruikelijke veiligheidskasten vaak
niet de benodigde opslagcapaciteit leveren.
Met een extra legbord voor kleinemballage
of een inzetopvangbak die bestendig is
tegen zuren en logen, is de brandwerende
opslagcontainer BMC-S gemakkelijk geschikt
te maken voor de opslag van afwijkende
verpakkingen.
Daarnaast zijn diverse accessoires leverbaar,
zoals gecertificeerde deurvastzetsystemen en
verwarmingssystemen.
Info-tip:
Voor informatie over de geldende waarden
voor uw regio zie de kaarten behorende bij de
nationale versies van de norm Eurocode 1:
EN 1991-1-3 voor sneeuwlast,
EN 1991-1-4 voor windlast.
Kwaliteit en veiligheid
op ieder niveau
WW Compleet 120 minuten brandwerend, van
binnen naar buiten en van buiten naar
binnen, gecertificeerd door een onafhankelijk, geaccrediteerd testinstituut.
WW De vloerroosters voldoen aan de RAL GZ
638 kwaliteitsrichtlijnen voor roosters.
WW De vloeistofdichtheid van de opvangbak is
getest d.m.v. een gekleurde vloeistof.
WW Langdurige bescherming tegen corrosie
door toepassing van verzinkte componenten.
WW Hoge thermische isolatie:
coëfficiënt U:0,42 W/(m²K).
WW Standaard draagkracht: 1.000 kg/m².
WW Bestand tegen een typische sneeuwlast
op de grond van sk = 1,56 kN/m².
WW Bestand tegen een windlast met een
dynamische referentiedruk van qref = 0,5
kN/m².
Brandwerende opslagcontainer type BMC-S 180-10, met opvangbak van 1000 liter, voor
opslag van een IBC van 1000 liter.
42 www.denios.nl
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
2.1
2
Zijwanden en dak
De dubbele stalen constructie (inwendig en
uitwendig frame) garandeert een hoge mate
van veiligheid en stabiliteit in geval van brand.
Deze draagt bij aan de brandwerendheid van
120 minuten.
De ruimte tussen het inwendige en het uitwendige frame is opgevuld met sterk-brandwerende sandwichpanelen. Deze panelen zijn
binnenin van onbrandbare minerale wol en aan
beide zijden voorzien van verzinkt en gelakt
plaatstaal.
Zij zorgen voor de brandwerendheid conform
de Europese norm EN 13501.
Brandwerende opslagcontainer type BMC-S 150,
voor kleine verpakkingen, met legborden.
Opvangbak
Brandwerende deur
De brandwerende opslagcontainer BMC-S is
voorzien van een verzinkt stalen opvangbak,
met een opvangcapaciteit conform de voorschriften.
De verzinkte vloerroosters zijn gemakkelijk te
verwijderen voor het schoonmaken van de bak.
Voor opslag van corrosieve stoffen kan de
container af fabriek worden voorzien van een
inzetopvangbak van PE of een opvangbak van
RVS.
De container is voorzien van een zelfsluitende
deur met een brandwerendheid van ten minste
EI -1 60.
De brandwerende deur is voorzien van een
anti-paniekslot en kan optioneel worden voorzien van een gecertificeerde deurvastzetinrichting, die ervoor zorgt dat de deur automatisch
dichtgaat in geval van brand. Dit is een onmisbaar accessoire voor totale veiligheid.
De enkele deur is rechtsdraaiend uitgevoerd.
Brandwerende opslagcontainer type BMC-S
Type
Bestel-Nr.
Uitvoering
Opvang­
capaciteit (l)
Opslag­capaciteit
IBC
CP
EP
Vaten
Uitwendige
afmetingen
L x D x H (mm)
Inwendige
afmetingen
L x D x H (mm)
Draai
deuren
Gewicht
(kg)
BMC-S 150
154-189
220
–
–
–
1
1500 x 1225 x 2470
1195 x 1015 x 1960

900
BMC-S 180-2
157-874
400
–
–
1
2
1850 x 1225 x 2470
1545 x 1015 x 1960

1000
BMC-S 180-4
155-754
400
–
1
1
4
1850 x 1700 x 2470
1545 x 1490 x 1960

1150
BMC-S 180-10
157-879
1000
1
1
1
4
1850 x 1700 x 2470
1545 x 1490 x 1960

1400
* De dubbele capaciteit is van toepassing bij opslag van 2 pallets / 2 lagen vaten boven elkaar.
IBC = IBC’s van 1000 l · CP = chemiepallets voor 4 vaten van 200 l · EP = Europallets voor 2 vaten van 200 l · Vaten = vaten van 200 l direct geplaatst op het rooster.
Telefoon België: 03 - 312.00.87
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
www.denios.be 43
Brandwerende opslagcontainers type BMC-M
Brandwerende opslagcontainer type BMC-M
met 5 tot 13 m² aan nuttig vloeroppervlak
BMC-M: praktisch
en multifunctioneel
U heeft de keus uit:
De brandwerende opslagcontainers type BMC-M zijn ontwikkeld
voor opslag van vaten en IBC’s van 1.000 liter. Door gebruik te
maken van stellingen zijn ze ook geschikt voor de opslag van kleinemballage.
4 afmetingen, met 5 tot 13 m² aan nuttig vloeroppervlak.
Door het uitgebreide assortiment accessoires kan aan alle individuele eisen tegemoet worden gekomen. Onze deskundige DENIOS
specialisten staan tot uw beschikking om samen met u de beste oplossing te vinden, met accessoires die zowel aan de productie-eisen
als aan de wettelijke voorschriften voldoen.
Vrije doorgang deur:
WW Enkele of dubbele deur.
WW Plaatsing van de deur naar keuze in de lange of de korte zijde.
Enkele deur: L 1.165 mm x H 1.965 mm
Dubbele deur: L 1.915 mm x H 1.965 mm
Brandwerende opslagcontainer type BMC-M
Bestel-Nr. (Inclusief plaats van de deur)
Nuttig vloer­
oppervlak
ca. (m²)
Opvang­
capaciteit
(l)
Uitwendige
afmetingen
L x D x H (mm)
Inwendige
afmetingen
L x D x H (mm)
Enkele deur
in de
korte zijde
Enkele deur
in de
lange zijde
Dubbele deur
BMC-M 240
5
500
2.500 x 2.560 x 2.400
2.240 x 2.190 x 2.100
119-434
–
Op aanvraag
BMC-M 360
7,5
1000
3.760 x 2.500 x 2.400
3.440 x 2.190 x 2.100
119-438
129-095
Op aanvraag
BMC-M 480
10
1350
4.960 x 2.500 x 2.400
4.640 x 2.190 x 2.100
119-442
129-099
Op aanvraag
BMC-M 600
13
1700
6.160 x 2.500 x 2.520
5.840 x 2.190 x 2.100
119-446
129-104
Op aanvraag
Type
44 www.denios.nl
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
2.1
Brandwerende opslagcontainer
type BMC-M 600, met enkele
deur in de korte zijde, stellingen, verlichting en oprijplaat.
Romp + Constructie
BRANDKAMER GETEST
EN 13501 - 2
CRITERIA R E I
DEUREN
60
STANDAARD UITVOERING
BRANDKAMER GETEST
EN 1634 - 1
CRITERIA EI - 1
Info-tip:
Neem contact op met één van onze
DENIOS-specialisten voor een gratis
inventarisatie van uw locatie.
Bel ons op voor een afspraak:
NL: l 0172 50 64 66
BE: l 03 312 00 87
Automatische deurvastzet- inrichting op
aanvraag met kleefmagneet
(optioneel leverbaar)
Verlichting, op aanvraag ook explosieveilig
leverbaar
Mechanische afzuiging met brandklep
ATEX gecertificeerd
Oprijplaat, verzinkt in hoogte verstelbaar
L x B x H (mm): 1040 x 900 x 150
Accessoires (voor een compleet overzicht, zie pag 62.)
Toebehoren
Bestel-Nr.
Deurvastzetinrichting met DIBt-certificaat voor draaideur
136-734
Verlichting, EEXe Zone 2, met 2 x TL 36 W
Verlichting, met 2 x TL 36 W, niet Eexe
129-516
129-521
Mechanische afzuiging met brandklep ATEX gecertificeerd
119-426
Stelling met 4 legborden B x T (mm) 1060 x 545, Basis
Stelling met 4 legborden B x T (mm) 1010 x 545, Aanbouw
199-637
199-638
Oprijplaat, verzinkt in hoogte verstelbaar
126-133
Telefoon België: 03 - 312.00.87
Focus op veiligheid en duurzaamheid door gecertificeerde brandwerendheid en hoogwaardige kwaliteit. Continu gewaarborgd door
DENIOS met een periodiek controle en inspectie contract
Classificatie brandwerendheid voor
de brandwerende opslagcompartimenten BMC en FBM is 120 minuten op
basis van de criteria R E I 120,
conform de Europese norm EN 13501-2.
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
www.denios.be 45
Brandwerende opslagcontainers type BMC-X
Brandwerende opslagcontainer type BMC-X
met 9 tot 22 m² aan nuttig vloeroppervlak
Info-tip:
Brandwerende opslagcontainer type BMC-X 720, met enkele deur in de lange zijde, verlichting en oprijplaat.
DEUREN
Romp + Constructie
STANDAARD UITVOERING
BRANDKAMER GETEST
BRANDKAMER GETEST
CRITERIA R E I
CRITERIA EI - 1
60
Bel ons op voor een afspraak:
NL: l 0172 50 64 66
BE: l 03 312 00 87
EN 1634 - 1
EN 13501 - 2
Neem contact op met één van onze
DENIOS-specialisten voor een gratis
inventarisatie van uw locatie.
Brandwerende opslagcontainer type BMC-X
Bestel-Nr. (Inclusief plaats van de deur)
Nuttig vloer­
oppervlak
ca. (m²)
Opvang­
capaciteit (l)
Uitwendige
afmetingen
L x D x H (mm)
Inwendige
afmetingen
L x D x H (mm)
Enkele deur
in de
korte zijde
Enkele deur
in de
lange zijde
Dubbele deur
BMC-X 360
9
1200
3.760 x 2.960 x 2.800
3.440 x 2.650 x 2.500
134-345
134-346
Op aanvraag
BMC-X 480
12
1600
4.760 x 2.960 x 2.800
4.640 x 2.650 x 2.500
134-354
134-355
Op aanvraag
BMC-X 600
16
2000
6.160 x 2.960 x 2.930
5.840 x 2.650 x 2.500
134-362
134-363
Op aanvraag
BMC-X 720
19
2400
7.360 x 2.960 x 2.930
7.040 x 2.650 x 2.500
134-370
134-371
Op aanvraag
BMC-X 840
22
2800
8.560 x 2.960 x 2.930
8.240 x 2.650 x 2.500
134-378
134-379
Op aanvraag
Type
46 www.denios.nl
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
2.1
Brandwerende opslagcontainer type BMC-X 840,
met deur in de korte zijde.
Automatische deurvastzet- inrichting op
aanvraag met kleefmagneet
(optioneel leverbaar)
Verlichting, op aanvraag ook explosieveilig
leverbaar
Oprijplaat, verzinkt in hoogte verstelbaar
L x B x H (mm): 1040 x 900 x 150
BMC-X: meer ruimte voor al uw werkzaamheden
Accessoires ( voor een compleet overzicht, zie pag 62.)
Toebehoren
Bestel-Nr.
Deurvastzetinrichting met DIBt-certificaat voor draaideur
136-734
Verlichting, EEXe Zone 2, met 2 x TL 36 W
Verlichting, met 2 x TL 36 W, niet Eexe
129-516
129-521
Mechanische afzuiging met brandklep ATEX gecertificeerd
119-426
Stelling met 4 legborden B x T (mm) 1060 x 545, Basis
Stelling met 4 legborden B x T (mm) 1010 x 545, Aanbouw
199-637
199-638
Oprijplaat, verzinkt in hoogte verstelbaar
126-133
Telefoon België: 03 - 312.00.87
Mechanische afzuiging met brandklep
ATEX gecertificeerd
Met de BMC-X hebt u de beschikking over een vloeroppervlak tot
wel 22 m² en een interne hoogte van 2500 mm. Door deze ruime
afmetingen kunt u een groot aantal stellingen, werktafels, etc. plaatsen, voor het gemakkelijker handlen van gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld voor tapwerkzaamheden of overhevelen.
U heeft de keus uit:
WW 5 afmetingen, met 9 tot 22 m² aan nuttig vloeroppervlak.
WW Enkele of dubbele deur.
WW Plaatsing van de deur naar keuze in de lange of de korte zijde.
Vrije doorgang deur:
Enkele deur: L 1165 mm x H 1965 mm
Dubbele deur: L 1915 mm x H 1965 mm
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
www.denios.be 47
Individuele oplossingen
Veilig werken met gevaarlijke stoffen
Bij de opslag van gevaarlijke stoffen is er sprake van een verhoogd
risico. Dit is een passief risico dat goed beheersbaar is.
Bij het werken met gevaarlijke stoffen wordt het risico aanzienlijk
hoger, in het bijzonder door de vrijkomende dampen. Om die reden
mag er in een opslagcompartiment dan ook niet gewerkt worden en
moeten voorraden op de werkplek worden beperkt tot de noodzakelijke werkvoorraad voor een dag.
De BMC-X serie is uitermate goed geschikt als werkruimte. De
werkzaamheden met gevaarlijke stoffen vinden in een separaat
brandcompartiment plaats dat volledig door DENIOS wordt ingericht. U hoeft geen speciale voorzieningen te treffen aan bestaande
ruimte die, zeker m.b.t. explosieveiligheid, in de regel hoog zijn.
De volledig ingerichte ruimte blijft bovendien eenvoudig verplaatsbaar en flexibel inzetbaar.
De speciale afzuiginstallatie voor de werkplek is op het dak van de BMC gesitueerd.
Doorvoeringen voor de toevoer- en afvoerlucht worden door de branddetectie
aangestuurd en garanderen de 120 minuten
brandwerendheid van het compartiment.
VARIO-Flow
In de BMC Compartimenten is het VARIO-Flow systeem van
DENIOS geïntegreerd. De geïntegreerde werktafels zijn
voorzien van afzuigsystemen met een luchtinjectie-voorziening. Hierdoor wordt de medewerker optimaal beschermd
tegen vrijkomende dampen.
Vraag onze
speciale
Luchttechniekbrochure aan.
48 www.denios.nl
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
2.1
R E I 120
Romp + Constructie
Bodemconstructie en opvangbak
De basis van het standaard BMC compartiment is de vloeistofdichte opvangbak,
vervaardigd uit verzinkt staal met een dikte van 5 mm, vloeistofdicht gecertificeerd
conform EN 571-1.
Deze opvangbak wordt voorzien van een
roostervloer die leverbaar is in verschillende materialen. De brandwerende wanden
van het compartiment lopen door tot aan het fundament en moeten op het fundament
aansluiten om de brandwerendheid te waarborgen.
BRANDKAMER GETEST
EN 13501 - 2
CRITERIA R E I
Brandwerende bodem
Optioneel kan het BMC systeem worden uitgevoerd met een dubbelwandige opvangbak
waardoor een volledig onafhankelijk brandcompartiment wordt gecreëerd. Deze speciale bodemconstructie werd ontwikkeld voor het FBM systeem.
De dubbelwandige ruimte (100 mm) wordt afgestort met een polymeerbeton en waarborgt de
brandwerendheid ook vanaf de onderzijde. Het
compartiment staat op een voetconstructie met
speciale ankerplaten waardoor er een bodemvrijheid van 100 mm ontstaat. Het fundament waarop
de unit wordt geplaatst heeft geen invloed op de
brandwerendheid van het systeem. Wel dient het
fundament vlak en waterpas te zijn uitgevoerd
en over voldoende draagvermogen te beschikken.
Door de bodemvrijheid wordt de duurzaamheid
gewaarborgd daar het niet wordt aangetast door
grondwater. Het opstellen of verplaatsen is eenvoudig en kan door een kraan of heftruck worden
gerealiseerd mits het hefmiddel over voldoende
draagvermogen beschikt.
Telefoon België: 03 - 312.00.87
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
www.denios.be 49
PRAKTIJKCASE
Royal Van Lent
Nieuwe brandwerende
compartimentering bij
Royal Van Lent
KAAG - Royal van Lent bouwt op het Kaageiland de meest luxueuze jachten ter wereld.
Onlangs nam de scheepsbouwer in de
centrale fabriekshal een nieuwe voorziening
voor lakken en verven in gebruik. Het mengen
en doseren van verven en oplosmiddelen
gebeurt nu met een druk op de knop in brandwerende compartimenten.
“HET BRANDGEVAAR TACKELEN”
Hiermee voldoet het bedrijf ruimschoots
aan de veiligheidseisen en biedt het werknemers een gezondere werkomgeving.
Jaarlijks bouwt Royal van Lent zo’n twee
jachten. De schepen zijn een wonder van
techniek en bijzonder luxe uitgevoerd. Het
vakmanschap biedt aan 275 werknemers
werk. Honderd mensen bieden ondersteuning via inleenbedrijven. Voor de betim-
mering en meubilering van de jachten beschikt Royal Van Lent over een eigen meubelfabriek. Van der Loo Yacht Interiors heeft 75
mensen in dienst. De jachten worden volledig gebouwd naar wens van de klant. Orders komen van over de hele wereld. De jachten
meten 45 tot 100 meter. Wat ze kosten, houdt Royal van Lent liever binnenkamers. Veel! Een miljoen euro per meter is wat het
bedrijf officieus naar buiten brengt.
Risico
Kostbare verven en lakken verfraaien het interieur van de schepen en beschermen de buitenkant tegen de inwerking van zee, weer en wind.
In de productiehallen bevonden zich twee plekken voor het mengen en tappen van verf en lak. Op de open aanmaaktafels stond tijdens werkuren een aanzienlijke hoeveelheid verf en oplosmiddelen klaar. Dit was niet zonder risico. Vergunningsverleners en de verzekering drongen
daarom aan op een permanente, veilige oplossing. De handen van arbo- en milieucoördinator Arjan Mussert jeukten om de situatie aan te
pakken. “Zo´n mengplek bevat te veel brandgevaarlijke stoffen, zoals verf en oplosmiddelen´, vertelt hij. “Dit liep soms op tot 500 kilo per
plek. Medewerkers van de schilderafdeling waren zelf bevoegd verf aan te maken, dus het was druk verkeer. Wij wilden de zaak overzichtelijk maken en beter controleren. Het brandgevaar tackelen door het onnodig verdampen van product tegen te gaan en de foutenmarge terug
te dringen. Door secure mengingen wilden we productverspilling voorkomen. Want de grondstoffen zijn niet
alleen in de inkoop duur. Je moet ze ook duur afvoeren als je de verf niet helemaal opmaakt.
De ‘min
der’ ide
Explosieveilig
De scheepsbouwer wilde vanuit logistiek oogpunt een veiligheidsvoorziening realiseren in de productiehallen, dus dicht bij het werk. Denios kwam met een oplossing die aan alle veiligheidsvoor-
De menginstallatie voor verf draait onder explosieveilige condities.
ale situ
atie in h
et verle
den.
In de tweede unit vindt de uitgifte van de verf plaats. Een hele verbetering met de oude situatie qua veiligheid, voorraadbeheer en logis-
tiek.
50 www.denios.nl
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
PRAKTIJK CASE
schriften voldeed. In nauw overleg met Technospray, de leverancier van
de automatische meng- en doseerinstallatie, werd gekozen voor twee
Brandwerende Moduul Containers. De BMC´s zijn modulaire units met
een brandwerendheid van 90 minuten. Een van de twee units dient als
machinekamer voor de verfinstallatie, voorzien van veertien mengpompen. De producten worden continu geroerd om de kwaliteit optimaal te
houden. In de tweede unit vindt de uitgifte van de verf plaats. Naast een
verfdoseersysteem, staan er werktafels en een opslaginrichting. Omdat
er veel in en uitloop is naar de containers, is gekozen voor de extra veilige BMC X-uitvoering. Er brandt explosieveilige (Ex)-verlichting en er is
Ex-afzuiging.
2
Vervoer van de BMCcontainer naar het
Kaag-eiland per
pont.
“Bakkie halen”
In de nieuwe situatie is er toezicht op de afname van verf en andere
licht ontvlambare producten. Voormalige medewerkers van de schilderafdeling kregen hier een nieuwe werkplek. “Wat oudere schilders
met arbeidsongeschiktheidsproblemen kunnen we nu elders in het
bedrijf prima inzetten. Ze gaan over de operationele zaken, assisteren
collega’s, doen aan onderhoud en houden de voorraden bij. Dat de overheid hierin meefinanciert, is mooi meegenomen.” Verf halen is nu haast
net zo gemakkelijk als een bakkie halen bij de koffiemachine. Via een
tiptoetsscherm kan een bevoegde medewerker ingeven welk product
in welke hoeveelheid moet worden aangemaakt. Het mengproces is
volautomatisch. Bij uitgifte krijgt de schilder zijn bestelling mee met een
vermelding op de pot van productnaam en houdbaarheidstermijn. “Blijft
er product over, dan is aan de ‘potlife’ te zien of die bij bewaring in de
container na een paar dagen opnieuw uitgegeven kan worden.”
Een kraan
plaatst het
compartiment tot op de
millimeter nauwkeurig
op zijn plek in de hal.
Millimeterwerk
De containers zijn per pont naar de productielocatie gebracht en in december geplaatst in de hal. Millimeterwerk, beaamt Mussert.
Plaatsing onder een bordes maakte het extra lastig. De aansluiting op het ventilatiesysteem vergde precisie. “Dat inhuizen gebeurde
met ruime ervaring, dat kon je wel zien. Het inbouwen van de pompen heeft wat meer tijd gevraagd, vanaf februari zal de uitgifte
gaan lopen met de geplande personeelsbezetting.” Dat het gesmeerd liep, was mede te danken aan de goede voorbereiding en
samenwerking. “Denios heeft zich goed opengesteld voor de situatie en betrokkenheid getoond. In overleg zijn we tot een goede
locatie gekomen in de hal. Met autokranen is de unit er prachtig in gemanoeuvreerd. De positie van ventilatie was goed uitgewerkt,
waardoor we direct de koppeling konden maken met het dak. Er heeft volledige afstemming plaatsgevonden met Technospray. Dat
is heel prettig. Dit is wel uniek in Nederland. Zo’n pompinstallatie wordt normaal gebruikt voor het voeden van spuitcabines. Hier
doet het denken aan het
halen van een busje verf bij
“Niet alles is trouwens in geld
de Gamma.” De installatie
uit te drukken. Denk aan het
reinigt zichzelf. “Volautobeheersen van de veiligheid.”
matisch spoelen en schoonmaken. Dat beperkt de
hoeveelheid reinigingsmiddel, want de procedure is kort en de
slangen zijn dun.”
Vertrouwen
In zijn totaliteit was het een behoorlijke investering. Gelukkig zijn
de voordelen legio. “Wij hopen een productieslag te slaan en het
daarmee terug te verdienen. Niet alles is trouwens in geld uit te
drukken. Denk aan het beheersen van de veiligheid en het verbe-
Zicht op de twee
compartimenten na exacte positionering.
Telefoon België: 03 - 312.00.87
teren van de kwaliteit en herplaatsing van onze eigen mensen in
een andere hoedanigheid. Het wordt ook prettiger werken. Verf
doseren uit een 20 literblik is fysiek belastend en kost tijd. En je
houdt het risico van verspilling. Dat is nu beter onder controle.
Natuurlijk moet dit zich gaan bewijzen. Wij hebben er alle vertrouwen in.”
www.denios.be 51
THE CUBE
NEW TECHNOLOGY
DENIOS vernieuwt het REI-120
brandcompartiment voor
gevaarlijke stoffen
Productinnovatie is bij DENIOS
een continu proces. Ook voor de
productiemethoden van brandcompartimenten worden onze engineers uitgedaagd om ‘de stand der
techniek’ naar een hoger niveau te
tillen en werken wij aan een nieuwe
dimensie in de fabricage en het
gebruik van REI-120 brandwerende
opslagvoorzieningen. Stilstand
betekent achteruitgang en daarom
wordt er, op basis van de BMC- en
FBM-brandcompartimenten, gewerkt aan een nieuwe serie, ‘The
Cube’.
Moderne vormgeving
‘The Cube’ valt meteen op door zijn
strakke en moderne vormgeving.
Naast techniek is er veel aandacht
besteed aan design. Ook aan industriële voorzieningen worden vandaag de dag optische eisen gesteld.
Voor het bouwkundige pand heeft
men vaak een architect in de hand
genomen en flink geïnvesteerd in
uitstraling. ‘The Cube’ zal niet misstaan, zeker nu er meerdere kleurencombinaties mogelijk zijn.
Modulaire bouwwijze.
Het belangrijkste voordeel van
de geschroefde bouwwijze is de
modulaire opbouw, die heel flexibel
toe te passen is, waardoor maatwerk mogelijk is met gestandaardiseerde elementen. Het aanpassen
of uitbreiden van de bestaande
Cube-voorzieningen wordt hierdoor
makkelijker en het uitvoeren van reparaties een stuk eenvoudiger. De in
het ontwerp geïntegreerde technische ruimte bevindt zich buiten het
opslagcompartiment en is bestemd
voor besturings-, bewakings-, conditionerings-, of ventilatietechniek.
Gelaste constructies worden vervangen door schroefconstructies.
Constructief slaat DENIOS voor de
fabricage en de afwerking van de
nieuwe Cube-serie een andere weg
in. De hoofdstaalconstructie wordt
niet meer als één compleet geheel
gelast, maar bestaat uit standaard
voorgeproduceerde constructiedelen, voorzien van de noodzakelijke
flenzen die geschroefd worden
bevestigd. Dit biedt een aantal
belangrijke voordelen. Zo worden
bouwdelen voor assemblage afgewerkt met een hoogwaardige
poedercoating. Dit levert niet alleen
een verbetering in kwaliteit op, ook
zijn de nieuwe poedercoatinstallaties aanzienlijk milieuvriendelijker
in vergelijking met spuitlakcabines
en door de verbetering in efficiëntie wordt ook het productieproces
korter en energiezuiniger.
World of Technology and Science
‘The Cube’ is als primeur gepresenteerd op de WOTS 2014 en door
het publiek onderscheiden met de
TechAward 2014.
Deze nieuwe opslagvoorziening is
vanaf januari 2015 als thermisch
geïsoleerde, geconditioneerde unit
in twee standaard afmetingen leverbaar met een opslagcapaciteit van
respectievelijk 4 en 8 ton.
AFMETINGEN, OPSLAGCAPACITEIT EN TECHNISCHE GEGEVENS:
Type
Uitvoering
Opvang­
capaciteit (l)
Opslagcapaciteit
Uitwendige afmetingen
L x D x H (mm)
IBC
CP
EP
Vaten
CUBE 425
1.200
2
2
3
8
4.100 x 1.900 x 2.500
CUBE 435
1.200
4
4
6
16
4.100 x 1.900 x 3.500
CUBE 725
2.400
4
4
6
16
7.400 x 1.900 x 2.500
CUBE 735
2.400
8
8
12
32
7.400 x 1.900 x 3.500
* Opvangcapaciteit = de totale inhoud minus 30 mm marge.
IBC = IBC’s van 1000 l • CP = chemiepallets voor 4 vaten van 200 l • EP = Europallets voor 2 vaten van 200 l • Vaten = vaten van 200 l direct geplaatst op het rooster.
52 www.denios.nl
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
At your service!
TOEPASBAAR IN ALLE EUROPESE LANDEN
2.2
Interne deurvastzetinrichting,
sluitvolgorderegeling en deursluitmechaniek
Onzichtbare dakafwatering met vier
afvoerleidingen in de buitenste kokerprofielen
Dubbele stalen
frameconstructie,
zorgt voor stabiliteit in geval van
brand
De testprocedures van het nieuwe
Cube-brandcompartiment zijn
in volle gang. Het spreekt voor
zich dat het systeem op Europees
niveau zal worden gecertificeerd
conform de criteria R E I op basis
van de EN 13501 voor een tijdsduur
van 120 minuten. Naar verwachting
is dit traject in het 2e kwartaal 2015
afgerond en wordt het Cube-brandcompartiment na de zomer van
2015 leverbaar.
Inwendige afmetingen
L x D x H (mm)
Draai­
deuren
Schakelkast
met complete
bedieningsinstallatie
Afgesloten
technische
ruimte, beveiligd tegen
aanrijschade
Gewicht
(kg)
2.915 x 1.340 x 1.950

3.000
2.700 x 1.340 x 2.600

3.500
5.830 x 1.340 x 1.950

5.800
5.400 x 1.340 x 2600

6.800
Telefoon België: 03 - 312.00.87
Bekleding van het opslagcompartiment met
onbrandbare brandwerende panelen met
hoge isolatiewaarde
Gecertificeerd
vloeistofdichte
opvangbak
Uitvoering zonder bodemvrijheid, geschikt voor opstelling op
betonvloer
Stellingsysteem met in hoogte
verstelbare opslagniveaus en
thermisch verzinkte opstelroosters
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
Mechanische ventilatie
om de noodzakelijke
luchtverversing te
kunnen garanderen
Voorzien van
brandwerende
draaideuren
Optioneel: extern
bedieningspaneel voor het opslagcompartiment
www.denios.be 53
EUROPEES GECERTIFICEERD REI 120
FBM 814.OST
Romp + Constructie
BRANDKAMER GETEST
EN 13501 - 2
CRITERIA R E I
Toepasbaar in alle Europese landen
BRANDWEREND COMPARTIMENT
MODEL FBM 814.OST-REI 120-EI1 60
PGS15 opslagruimte voor gevaarlijke stoffen, beproefd en geclassificeerd conform de Europese norm
EN 13501-2, classificatie-eisen REI
120 betreffende de stalen draagconstructie en constructieonderdelen,
zijnde de bodemconstructie, wan-
den en daken. Deuren, beproefd en
geclassificeerd conform de Europese norm EN 1634-1, classificatie­
eisen EI-1 60 en EI-2 120.
Draagconstructie:
Basis voor het compartiment is een
dubbelwandige bodemconstructie
van plaatstaal RSt 37-2 met een
dikte van 5 mm, uitgevoerd als
vloeistofdichte opvangbak conform
EN 571-1, die gevuld is met een
polymeerbeton. Door een onafhankelijke in- en uitwendige stalen
draagconstructie wordt de stabiliteit gewaarborgd tijdens een in- of
uitwendige brand.
Kokerprofielen, die dienen voor
de plaatsing van het deursysteem,
maken deel uit van de bodemconstructie en worden tevens gevuld
met polymeerbeton.
Constructiedelen:
Wand- en dakpanelen met een stalen buitenbeplating en een kern van
steenwol met een theoretische
dichtheid van 119 kg/m2 en een dikte
van 100 mm (wanden) en 118 mm
(dak). De individuele panelen worden met een mes-groef verbinding
gekoppeld en verbonden met een
opzwellende mastiek. In- en uitwendige afwerking met een tweecomponenten PUR-coating met een
minimale dikte van 25 μm.
Deuren:
Het FBM-systeem is uitgevoerd
met 2 onafhankelijke schuifdeuren, gescheiden middels een met
polymeerbeton gevulde staalconstructie. Deurdelen, beproefd en geclassificeerd conform de Europese
norm EN 1634-1, classificatie-eisen
EI-1 60 en EI-2 120. De maximaal
toegestane deurbladmaat bedraagt
3.700 x 4.500 mm (H x B).
Beoordeling brandwerendheid:
Op basis van brandkamertesten
uitgevoerd door de Efectis Group,
instituut Metz, is de brandwerendheid beoordeeld van de constructieve bouwwijze van de DENIOS brandcompartimenten BMC en FBM en
gecertificeerd op basis van Europese normering. De conformiteit met
de Nederlandse NEN 6069/2005 en
de richtlijn voor opslag van gevaarlijke stoffen PGS15 is bepaald door
DGMR en Efectis Nederland in het
rapport F.2012.1303.01.R001/2013Efectis B0004/BGG/TNL.
Explosieveiligheid:
Het systeem is standaard inwendig
explosieveilig Zone 1 uitgevoerd.
Kenmerk explosieveiligheid ATEXRL 94/9/EG Ex II 2B T3 X. Uitwendig
is het systeem standaard uitgerust
voor plaatsing in een gebied, bepaald als zijnde niet explosiegevaarlijk. Optioneel is het systeem leverbaar in een voor plaatsing in zone 1
of 2 geschikte uitvoering.
AFMETINGEN,
Uitwendige afmetingen:
(Exclusief aanbouwelementen)
Breedte
ca.
9.370 mm
Diepte
ca.
2.100 mm
Hoogte
ca.
3.940 mm
Inwendige afmetingen:
Vakbreedte
2 x ca. 3.900 mm
Vakdiepte
ca.
1.340 mm
Vakhoogte variabel door
in hoogte verstelbare niveaus,
Standaard indeling:
54 www.denios.nl
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
1e niveau
ca.
1.450 mm
2e niveau
ca.
1.410 mm
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
GETEST
DOOR:
Mechanische ventilatie:
Het opslagsysteem is standaard
voorzien van een elektrisch aangedreven explosieveilige geforceerde
ventilatie. Uitvoering geschikt voor
een 5-voudige verversing per uur
van de ruimte. De ventilator is gemonteerd in een speciale behuizing.
De luchttoevoer wordt voorzien
door een ten opzichte van de afzuiging diagonaal geplaatst brandwerend ventilatierooster. De ventilator
is voorzien van een thermische
beveiliging met een potentiaalvrij
contact voor een extern storingssignaal. De ventilatie schakelt
automatisch uit bij een eventuele
brandmelding. Optioneel is frequentiegeregelde mechanische ventilatie mogelijk, aangestuurd door een
vloeistof- of gasdetectiesysteem.
Volledig automatische
deurbediening:
De deuren worden volledig elektrisch aangedreven voor zowel het
openen, het sluiten als het afremmen. Alleen wanneer de brand­
detectie wordt geactiveerd wordt
de motor vrijgegeven en sluiten de
deuren automatisch, onafhankelijk
van de stand of procedure, d.m.v.
2.3
contragewichten. Bediening middels
een schakelaar op de schakelkast
of met een meegeleverde afstands­
bediening (bediening heftruckchauffeur). Door de toepassing van
dit systeem worden uw medewerkers volledig fysiek ontlast (gewicht
van een deurblad is ca. 600 kg) en
hoeft een persoon zich niet in het
laadbereik van het opslagsysteem
te bevinden waardoor een veilige
werksituatie wordt gewaarborgd.
Branddetectie:
In de opslagruimte is een explosieveilige multisensor brandmelder
geplaatst in explosieveilige uitvoering geschikt voor zone 1. ATEX-RL
94/9/EG: EX II 1 G Ex ia IIC T4. In
geval van brand stuurt de detectie
de deuren, verwarming en de afzuiging. Ook is in een potentiaalvrij
contact voor doormelding voorzien.
Verwarming:
Explosieveilig recirculatiesysteem
centraal geplaatst in de opslagruimte. Uitvoering met een gescheiden
verzinkt stalen luchtkanaal met geïntegreerd verwarmingselement en
ventilator. Hiermee wordt op een efficiënte wijze van de verwarmingscapaciteit gebruik gemaakt zonder
verlies van de opslagruimte. De verwarming heeft een vermogen van
15 kW voor de vorstvrije opslag van
producten en wordt aangestuurd
door een explosieveilige thermostaat. De verwarming is voorzien
van een beveiliging uitgevoerd met
een potentiaalvrij contact voor een
extern storingssignaal.
DEUREN
60
STANDAARD UITVOERING
BRANDKAMER GETEST
EN 1634 - 1
CRITERIA EI - 1
DEUREN:
BRANDKAMER GETEST
EN 1634 - 1
CRITERIA EI - 2
OPSLAGCAPACITEIT EN TECHNISCHE GEGEVENS:
Opslagcapaciteit:
(In Nederland conform PGS15 maximaal 10 ton)
Belasting per niveau
1.250 kg/m2
Constructieve sneeuwlast
125 kg/m2
50 kg/m2
Chemiepallets
voor 4 vaten
van 200 liter
B x D (mm)
12 stuks
Constructieve windlast
1.200 x 1.200
IBC’s
van 1.000 liter
B x D x H (mm)
12 stuks
Bodemvrijheid
(Ruimte van de bodem van de
FBM tot het fundament)
Europallets
voor 4 vaten
van 200 liter
B x D (mm)
16 stuks
Opvangcapaciteit
tot bovenrand opvangbak
(Nederlandse regelgeving PGS15)
2 x 1.550 l
800 x 1.200
Opvangcapaciteit
tot onder het opstelrooster
(Duitse regelgeving TRGS)
2 x 1.350 l
1.050 x 1.250 x 1.150
Telefoon België: 03 - 312.00.87
Leeg gewicht
(Exclusief accessoires)
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
120 mm
ca. 10.500 kg
www.denios.be 55
Brandwerende FBM compartimenten
Brandcompartimenten
W Type FBM
Brandwerendheid voor grote hoeveelheden
Accessoires voor alle omstandigheden
De brandwerende opslagcontainers type FBM basic bieden alle
garantie voor veiligheid en conformiteit met de voorschriften voor
opslag van ontvlambare vloeistoffen op pallets of in IBC’s van
1000 liter.
Voor uiteenlopende toepassingen kan de brandwerende opslagcontainer FBM basic worden uitgerust met diverse accessoires,
om optimaal te voldoen aan de vereisten, bijvoorbeeld:
WW Mechanische ventilatie.
WW Verwarmingsinstallatie / airconditioning.
Groot basic assortiment (FBM basic)
WW Koelinstallatie.
Het assortiment FBM basic biedt u al vanaf de standaard uitvoering een groot aantal uitrustingen en varianten.
WW Drukontlastingsluik.
WW Containers voor plaatsing binnen of buiten.
WW Brandblusinstallatie (diverse typen).
WW Met enkele of dubbele diepte.
WW Met 1 of 2 opslagniveaus.
WW Een inzetopvangbak van PE of een opvangbak van RVS voor
opslag van corrosieve stoffen.
WW Deuren met anti-paniekslot.
WW Gecertificeerde deurvastzetinrichting.
WW Brandmeldinstallatie.
WW Standaard gelakt in de kleur gentiaanblauw (RAL 5010) of grijs
(RAL 9002). Optioneel leverbaar (tegen meerprijs) in iedere RAL
kleur.
WW Compleet 120 minuten brandwerend, van binnen naar buiten en
van buiten naar binnen, gecertificeerd door een onafhankelijk,
geaccrediteerd testinstituut.
Info-tip:
Voor informatie over de geldende waarden
voor uw regio zie de kaarten behorende bij de
nationale versies van de norm Eurocode 1:
EN 1991-1-3 voor sneeuwlast,
EN 1991-1-4 voor windlast.
Brandcompartimenten serie FBM
57
Overzicht modellen FBM
58
59
FBM 314
FBM 614 en 814
60
Accessoires FBM & BMC
62
FBM: opslag van organische peroxiden
63
Westag & Getalit AG
66
BASF Ludwigshafen / Rhein
56 www.denios.nl
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
2.4
2
Type FBM
Het type FBM is specifiek ontwikkeld voor de opslag van
pallets en IBC’s. Het wordt geleverd als een niet-begaanbaar systeem waarin een palletstelling is geplaatst. Het
kleinste compartiment is geschikt voor 4 chemiepallets
of IBC’s en heeft een geïntegreerde gecertificeerd vloeistofdichte opvangbak met een inhoud van 1.100 liter. Het
grootste compartiment is geschikt voor 12 chemiepallets
of IBC’s. De inwendige diepte van het FBM systeem bedraagt 1.340 mm en is daarmee perfect afgestemd op de
emballagevormen. Omwille van de certificering van de
stelling worden de jukken verankerd in de inwendige betonlaag van de dubbelwandige opvangbak. Het FBM systeem is leverbaar met 3 deurtypen: openslaande deuren,
schuifdeuren of rolluiken. Door het plaatsen van meerdere
FBM systemen kunnen grote opslagvoorzieningen worden
gecreëerd tot wel honderden tonnen. Door de hoge brandwerendheid en de beperkte compartimentgrootte wordt
enerzijds de veiligheid optimaal gewaarborgd, terwijl u
anderzijds over een flexibel en verplaatsbaar systeem
beschikt.
Alle DENIOS brandwerende
op­slagcontainers BMC en
FBM zijn gecertificeerd
door het Duitse overheids­
instituut voor bouwtechniek
(DIBt) in Berlijn.
Telefoon België: 03 - 312.00.87
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
www.denios.be 57
Brandwerende FBM compartimenten
Brandwerende FBM compartimenten
FBM basic
Compact compartimenteren
Zuurstoftekort
Explosie
Het FBM compartiment is in feite een grote
kast waar een palletstelling in past, met
een optimale indeling om geen ruimte te
verspillen, maar dat is niet de belangrijkste
reden. Het compartiment wordt zo klein
mogelijk gehouden, zodat er bij gesloten
deuren zo weinig mogelijk ruimte is voor
zuurstof. Het systeem is volledig zelfsluitend en mocht er toch brand uitbreken, dan
dooft deze snel door de geringe hoeveelheid zuurstof.
De deuren sluiten automatisch, ventilatieopeningen sluiten zich en alle mogelijke
naden en kieren worden afgedicht door
een materiaal dat bij een temperatuur
boven de 70°C automatisch uitzet. In het
120-minuten-brandwerende compartiment
zal de brand zichzelf gaan blussen door
een snel optredend zuurstoftekort. U zult
waarschijnlijk de 120 minuten die ook van
binnenuit wordt gewaarborgd niet nodig
hebben.
Stel dat de brand gepaard gaat met een
explosie. Dat zou niet zo gauw moeten
kunnen gebeuren, zeker niet wanneer de
ruimte mechanisch wordt afgezogen en een
explosief luchtmengsel wordt voorkomen.
Toch kunnen bij brand de sterk onder druk
staande verpakkingen op het moment van
openen tot explosie komen. Een explosiedrukontlasting, in het dak van de unit, zorgt
ervoor dat de overdruk kan ontwijken en
het compartiment in stand blijft. Wel kan
er op dat moment weer zuurstof worden
toegevoerd, maar de brandwerendheid
blijft gehandhaafd en de brandweer zal in
de regel ruim voldoende tijd hebben om de
brand onder controle te krijgen.
Brandwerende opslagcontainer FBM basic 314.30,
met stelling, voor belading d.m.v. een heftruck.
58 www.denios.nl
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
2.4
Standaard afmetingen
FBM 314 R E I: opvangcapaciteit 1.270 liter
Type
Indeling
Netto vakafmetingen Uitwendige afmetingen
Type deuren
vakken / niveaus
B x D x H (mm)
B x D x H (mm)
FBM 314.20 OTE
1/1
2.915 x 1.340 x 1.950
3.380 x 1.750 x 2.455
Dubbele draaideur
FBM 314.27 OTE
1/2
2.700 x 1.340 x 1.250
3.380 x 1.750 x 3.155
Dubbele draaideur
FBM 314.30 OTE
1/2
2.700 x 1.340 x 1.400
3.380 x 1.750 x 3.455
Dubbele draaideur
FBM 614 R E I: opvangcapaciteit 2.100 liter
Type
Indeling
Netto vakafmetingen Uitwendige afmetingen
Type deuren
vakken / niveaus
B x D x H (mm)
B x D x H (mm)
FBM 614.20 OTE
2/1
2.915 x 1.340 x 1.950
6.590 x 1.750 x 2.455
Dubbele draaideur
FBM 614.20 OST
2/1
2.915 x 1.340 x 1.950
6.590 x 2.200 x 2.455
Dubbele schuifdeur
FBM 614.27 OTE
2/2
2.700 x 1.340 x 1.250
6.590 x 1.750 x 3.155
Dubbele draaideur
FBM 614.27 OST
2/2
2.700 x 1.340 x 1.250
6.590 x 2.200 x 3.155
Dubbele schuifdeur
FBM 614.30 OTE
2/2
2.700 x 1.340 x 1.400
6.590 x 1.750 x 3.455
Dubbele draaideur
FBM 614.30 OST
2/2
2.700 x 1.340 x 1.400
6.590 x 2.200 x 3.455
Dubbele schuifdeur
FBM 814 R E I: opvangcapaciteit 2.100 liter
Type
Indeling
Netto vakafmetingen Uitwendige afmetingen
Type deuren
vakken / niveaus
B x D x H (mm)
B x D x H (mm)
FBM 814.30 OST
2/2
3.900 x 1.340 x 1.440
9.500 x 2.200 x 3.940
Dubbele schuifdeur
FBM 814.30 ORT
2/2
3.900 x 1.340 x 1.440
9.500 x 2.200 x 4.750
Roldeur
Telefoon België: 03 - 312.00.87
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
www.denios.be 59
Brandwerende FBM compartimenten
FBM 314 R E I 120
De FBM 314 modellen hebben een netto breedte van 3.000 mm.
Door het plaatsen van een palletstelling met een in hoogte instelbaar 2e opslagniveau bedraagt de vrij beschikbare breedte 2.700
mm en is daarmee geschikt voor het plaatsen van 2 IBC’s of chemiepallets naast elkaar of 3 Europallets.
Het REI 120 minuten brandwerende compartiment is verkrijgbaar met 60-, 90- en 120-minuten-brandwerende openslaande
deuren. Wanneer de brandwerendheid van de deur lager is
dan 120 minuten bepaalt de deur de brandwerendheid van het
compartiment (“de zwakste schakel”). De brandwerendheid
van de deuren wordt bepaald volgens EN 1634 en de criteria
EI-1 of EI-2.
Informatie over de norm en de deurtypen vindt u op pagina 37.
FBM 314.20 uitgevoerd met verlichting, mechanische afzuiging en koeling.
FBM 314 R E I: opvangcapaciteit 1.270 liter
Type
Bestel-nr.
Indeling
vakken / niveaus
Opslag­capaciteit
IBC
CP
EP
Netto vakafmetingen
B x D x H (mm)
Uitwendige afmetingen
B x D x H (mm)
Draai
deuren
FBM 314.20 OTE
156-097
2/1
2
2
3
2.915 x 1.340 x 1.950
3.380 x 1.750 x 2.455
Dubbele draaideur
FBM 314.27 OTE
156-096
2/1
2
4
6
2.700 x 1.340 x 1.250
3.380 x 1.750 x 3.155
Dubbele draaideur
FBM 314.30 OTE
156-095
2/2
4
4
6
2.700 x 1.340 x 1.400
3.380 x 1.750 x 3.455
Dubbele draaideur
60 www.denios.nl
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
2.4
Brandwerende FBM compartimenten
FBM 614 en FBM 814
Verantwoord investeren in
efficiëntie en optimale veiligheid. Door
te compartimenteren tot maximaal 10
ton per brandcompartiment worden
de risico’s sterk gereduceerd zodat
ook bij calami­teiten de continuïteit
van productieprocessen kan worden
gewaarborgd. Dit wordt bereikt doordat
meerdere compartimenten met een
hoge brandwerendheid in combinatie
met de zelfsluitende functie van deuren
en ventilatie-openingen zorgdragen
voor het hermetisch afsluiten van de
calamiteit, waardoor in het ergste geval
alleen de inhoud van het compartiment
verloren gaat. De productiviteit wordt
nauwelijks beïnvloed en overige voorraden blijven intact.
FBM 614 R E I: opvangcapaciteit 2.100 liter
Type
Bestel-nr.
Indeling
Opslag­capaciteit
vakken / niveaus
IBC
CP
EP
Netto vakafmetingen
B x D x H (mm)
Uitwendige afmetingen
B x D x H (mm)
Draai
deuren
FBM 614.20 OTE
160-267
2/1
4
4
6
2.915 x 1.340 x 1.950
6.590 x 1.750 x 2.455
Dubbele draaideur
FBM 614.20 OST
134-553
2/1
4
4
6
2.915 x 1.340 x 1.950
6.590 x 2.200 x 2.455
Dubbele schuifdeur
FBM 614.27 OTE
160-242
2/2
–
8
12
2.700 x 1.340 x 1.250
6.590 x 1.750 x 3.155
Dubbele draaideur
FBM 614.27 OST
134-524
2/2
–
8
12
2.700 x 1.340 x 1.250
6.590 x 2.200 x 3.155
Dubbele schuifdeur
FBM 614.30 OTE
160-226
2/2
8
8
12
2.700 x 1.340 x 1.400
6.590 x 1.750 x 3.455
Dubbele draaideur
FBM 614.30 OST
134-512
2/2
8
8
12
2.700 x 1.340 x 1.400
6.590 x 2.200 x 3.455
Dubbele schuifdeur
Telefoon België: 03 - 312.00.87
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
www.denios.be 61
Accessoires voor BMC en FBM
Opvangbakken van staal, RVS
of van kunststof (PE)
RVS of PE opvangbakken worden
aanbevolen als de standaard stalen opvangbakken niet voldoen.
Roosters van staal, RVS of PE
Standaard van verzinkt staal, alternatief ook leverbaar in RVS of
kunststof voor grotere bestendigheid tegen agressieve stoffen.
Leidingdoorvoer in de vloer
Voor leidingen die van onderaf
de container in moeten worden
gevoerd. Gegarandeerd lekdicht.
Leidingdoorvoer in de muur
Om alle leidingen de container
in te kunnen voeren met behoud
van de brandwerendheid.
Brandmelders
Gecertificeerde multisensoren
i.c.m. een sirene voor tijdige
melding van (ontstane) brand,
eventueel met doormelding.
Alarmlichten
Als extra signaal in geval van
brand. Vanaf grote afstand meteen herkenbaar.
Sprinklerinstallaties
Ter bescherming van mens en
milieu door direct blussen van de
brand. Ook schuim-, poeder- en
CO2-installaties zijn leverbaar.
Brandkleppen
Noodzakelijke openingen, bijv.
voor ventilatie, worden bij brand
automatisch afgesloten.
Deurvastzetinrichting
Om de deur bij normaal gebruik
open te houden. Bij brand sluit
de deur automatisch. Ook handmatig te sluiten d.m.v. drukknop.
Potentiaalvereffening
Ter voorkoming van statische
lading en daardoor veroorzaakte
vonken.
Bliksemafleiders
Ter voorkoming van blikseminslag in de container zelf.
Persoonsgebonden toegangsautorisatie
Toegangscontrole waarbij alleen
met een unieke ID-pas de ruimte
kan worden ontgrendeld.
Ventilatie-openingen
Bestand tegen corrosieve en
agressieve stoffen. Schuimen in
geval van brand dicht. Voorzien
van beschermingsroosters.
Mechanische ventilatie
Voor permanente ventilatie.
Afhankelijk van de vereisten in
verschillende capaciteiten luchtverversing leverbaar.
Verwarming
Voor het op de juiste temperatuur houden van uw producten.
Ook explosieveilig leverbaar.
Koeling
Om de temperatuur heel nauwkeurig te kunnen regelen biedt
DENIOS klimaatregeling aan.
Thermostaat
Moderne uitvoering, voor het
instellen en aanhouden van de
juiste temperatuur.
Lekkage-sensor
Hiermee worden lekkages van de
opvangbak meteen gesignaleerd.
Gasdetector
Vrijkomende gevaarlijke gassen
worden direct gedetecteerd en
er wordt alarm geslagen.
Systeembewaking
Algehele bewaking van de container op basis van verschillende
criteria.
62 www.denios.nl
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
2.5
Combinatietabel
Accessoires
BMC
FBM
Mechanische ventilatie (explosieveilig / niet-explosieveilig)
•
•
Mechanische ventilatie (explosieveilig met automatische brandwerende brandkleppen)
•
•
Ventilatie met aansluitingsmogelijkheid op een centraal afzuigsysteem
•
•
Flow-control
•
•
Elektrische verwarming (explosieveilig / niet-explosieveilig)
•
•
Recirculatieverwarming (elektrisch / stoom / warm water / olieradiator)
•
•
Koeling (explosieveilig / niet-explosieveilig)
•
•
•
•
Schakelkast
•
•
Contactdozen (explosieveilig / niet-explosieveilig)
•
•
Vloerroosters, met gekartelde mazen (toegankelijk voor pompwagens en heftrucks)
•
•
Vloerroosters voor extra zware belasting
•
•
•
•
Accessoireset voor opslag van brandbare vloeistoffen
•
•
Brandmelders
•
•
Brandblusinstallaties
•
•
Deurvastzetsysteem
•
•
Toegangscontrolesysteem zonder sleutel
•
•
Gasdetectoren
•
•
Visuele en akoestische alarmering
•
•
Lekkagesensoren
•
•
Zuurbestendige inzetopvangbak van PE
•
•
Zuurbestendige en antistatische inzetopvangbak van PE
•
•
Opvangbak van roestvast staal (RVS)
•
•
Wandplanken voor kleinverpakkingen
•
–
Stellingen voor kleinverpakkingen
•
–
Vatensteunen voor liggende vaten
•
•
Oprijplaten
•
–
Rollenbanen
–
•
Ophangrails voor een hijsinstallatie (takel)
•
–
Leidingdoorvoeren in de muur voor buizen en kabels
•
•
Drukontlastingsluik
•
•
Ventilatie
Temperatuurbewaking
Verlichting
Lichtarmatuur (explosieveilig / niet-explosieveilig)
Elektriciteit
Vloerroosters
Afwerking met extra laklaag
Gelakt in individuele kleur naar keuze uit alle RAL-kleuren
Branddetectie en -bestrijding
Deursluitsystemen
Bewakingssystemen
Inzetopvangbakken
Andere accessoires
Verder leverbare accessoires:
pompsystemen, mengwerken, werkplekken voor gevaarlijke stoffen, nooddouches etc.
Telefoon België: 03 - 312.00.87
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
www.denios.be 63
INFO PAGINA
Opslag van organische peroxiden
Brandwerende opslagvoorzieningen als opslag voor peroxiden
Veiligheidsstandaarden en
De hoogste mate van veiligheid conformiteit met de wetgeving
Organische peroxiden zijn instabiele, temperatuurgevoelige, brandbevorderende en
deels explosiegevaarlijke verbindingen. In
de industriële praktijk worden zuivere of
met hulp- en toeslagstoffen vermengde
peroxiden gebruikt. Volgens de voorschriften
gelden beide vormen als organische peroxiden. Bij de opslag van deze chemicaliën
moeten de strengste veiligheidsvoorzieningen worden getroffen en moet aan talrijke
overheidsvoorschriften worden voldaan. Alle
DENIOS opslagvoorzieningen voor peroxiden hebben een F 90 certificering van het
Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt), en
een technische certificering van het instituut
voor materiaalonderzoek van de Duitse overheid (BAM). Ook voldoen de opslagruimten
volledig aan de PGS 8.
Organische peroxiden zijn op basis van hun
eigenschap om onder invloed van temperatuur of een katalysator te ontleden, een
groot potentieel gevaar. Om het risico bij de
opslag van organische peroxiden te minimaliseren moet bij de bouw van opslagvoorzieningen voor peroxiden aan een hele reeks
voorschriften van diverse overheidsinstanties worden voldaan.
Temperatuur onder controle
De SADT (self-accelerating decomposition
temperature) is de temperatuur waarboven
het gevaar op een zichzelf versnellende
ontleding van de peroxiden bestaat. De temperatuur van de opgeslagen stoffen moet
minstens 10 °C lager zijn dan de SADT. Om
de kwaliteitseisen en veiligheidscriteria
voor een constant temperatuurniveau van
de peroxiden te garanderen, moet naast de
F 90 brandwerendheidseis ook op afdoende
thermische isolatie worden gelet.
DENIOS levert alle brandwerende opslagcontainers met stellingen in een speciale
uitvoering voor opslag van peroxiden, die
een uitstekende F 90 isolatie garanderen
door toepassing van panelen van minerale
wol (materiaalklasse A).
Drukontlastingsluik in het dak.
Blustechniek
Thermostaat
FBM plus als brandwerend opslagsysteem voor peroxiden, met klimaatregeling.
64 www.denios.nl
Waarschuwingslichten
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
Westag & Getalit AG
INFO PAGINA
2
Westag & Getalit AG
Voor de firma Westag & Getalit AG in Duitsland realiseerde
DENIOS meerdere opslagruimten voor geconditioneerde opslag
van organische peroxiden.
De compartimenten zijn voorzien van een koel- en verwarmingssysteem voor conditionering tot een minimum binnentemperatuur van + 5°C en een maximum binnentemperatuur van + 20°C.
De compartimenten zijn 90 minuten brandwerend uitgevoerd
en inwendig volledig explosieveilig. In de achterwand is een
brandwerende drukontlasting geplaatst en de compartimenten
zijn voorzien van een branddetectiesysteem dat de automatisch
sluitende deuren aanstuurt en een doormelding geeft naar de
brandmeldcentrale. Ook zijn de ruimten voorzien van een droge
sprinklerleiding met een uitwendige snel­koppeling voor aansluiting door de brandweer.
Opslag van organische peroxiden
Voor veiligheidstechnische eisen bij de opslag van organische peroxiden (ADR klasse 5.2) is in regel- en wetgeving de SADT temperatuur
bepalend. SADT staat voor “Self Accelerating Decomposition Temperarure”. Wordt een organisch peroxide blootgesteld aan temperaturen
boven de SADT, dan vindt er zelfontleding plaats die continu wordt versneld, waarbij grote hoeveelheden energie vrijkomen die brand of
explosie veroorzaken (primaire risico’s). Op basis van de Europese CLP (GHS) regelgeving zijn organische peroxiden in 7 risicogroepen ingedeeld en verbonden met UN-nummers, waarbij voor het transport de maximale verpakkingsinhoud is bepaald. Bij opslag van organische
peroxiden wordt tevens rekening gehouden met de brandsnelheid en worden effectafstanden bepaald op basis van warmtestraling.
Preventieve prioriteit bij opslag van
organische peroxiden is het voorkomen dat de maximumopslagtemperatuur (Tc) kan worden bereikt. De Tc
wordt bepaald op basis van de SADT.
Op basis van de in Nederland heersende klimatologische omstandigheden gaat de regelgeving uit van een
belangrijke grenstemperatuur waarbij
actieve koelsystemen verplicht worden gesteld. Deze is gesteld op een
Tc van 30°C.
Deurvaszetinrichting met
DIBt certificaat
Drukontlastingsluik
Koeling t.b.v. tempe­
ratuur­regeling
Semistationaire
blusinstallatie met
zwaar schuim
Naast temperatuurbeheersing wijkt
de regelgeving bij opslag van organische peroxiden (PGS 8) op vele
aspecten fors af van de algemene
regelgeving bij opslag van verpakte
gevaarlijke stoffen (PGS 15). Beide
richtlijnen werden in december 2011
herzien.
Onze DENIOS adviseurs kunnen uw
opslagsituatie toetsen aan de actuele
regel- en wetgeving en u adviseren
over de aanpassingsmogelijkheden.
Telefoon België: 03 - 312.00.87
Demonteerbare kraanogen
Schakelkast met
complete bediening
Mechanische
ventilatie
Afsluitbare
T 90 draaideuren
Gecertificeerde
opvangbak met
PE inzetopvangbak,
geschikt voor milieu­
schadelijke stoffen
www.denios.be 65
DENIOS: De knowhow en het vakmanschap van een producent
Bij veiligheid draait alles om details. Zeker als het gaat
om het werken met gevaarlijke stoffen. Voor een optimale
risico­reductie bent u bij DENIOS aan het goede adres. Mens
en milieu worden beschermd met expertise, een hoogwaardig productaanbod en een zeer klantvriendelijke benadering.
Specifieke kennis en knowhow
Of het nu gaat om advisering rond de inzet van onze basisproducten
of de realisatie van complexe tailormade projecten: met DENIOS
beschikt u altijd over de juiste expertise. U kunt een beroep doen op
zeer specifieke kennis en knowhow rond de toepassing van onder
meer lucht- en warmtetechnieken, het ontwikkelen van opslag- en
handlingsystemen en de inzet van nood- en oogdouches.
66 www.denios.nl
DENIOS adviseert altijd op basis van de laatste technische inzichten en actuele kennis van wet- en regelgeving.
Training en nazorg
Het totaalconcept van DENIOS voorziet eveneens in scholing en
training van uw personeel. Vanuit ons eigen Knowledge centre
bieden wij een uitgebreid opleidingsprogramma aan en dragen wij
zorg voor het juiste kennisniveau binnen uw organisatie. Ook training en scholing op locatie behoren tot de mogelijkheden.
Service en onderhoud worden geheel in eigen beheer uitgevoerd.
DENIOS biedt vakkundig maatwerk en snelle respons, waardoor de
continuïteit van uw veiligheidsniveau optimaal gewaarborgd is.
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
2
Sleutelklare opslagvoorzieningen
Volledig veilige opslag
van gevaarlijke stoffen
De zorg voor de veiligheid van de werknemers en de bescherming van het milieu
is in toenemende mate verplicht voor alle
ondernemingen. Zowel de voortdurende
toename van het aantal wetten, voorschriften en regels, en regelmatige aanpassingen
daarvan, als de globalisatie van de wet- en
regelgeving, heeft een steeds groter wordende invloed op de economische activiteit.
Tevens worden de wettelijke eisen complexer naarmate de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen groter wordt.
Om aan al deze eisen tegemoet te komen
kunt u een beroep doen op de deskundigheid en het vakmanschap van DENIOS, voor
advies op maat en effectieve oplossingen.
Ons team van experts staat tot uw
beschikking voor een vrijblijvende en
gratis inventarisatie bij u op locatie.
Het modulaire voordeel
Varianten en opties
DENIOS maakt efficiënt gebruik van het
voordeel van de Systeem-Containers met
één of meer opslagniveaus om complete
en modulaire installaties aan te bieden, die
aan alle wettelijke voorschriften voldoen.
WW Afmetingen geoptimaliseerd voor opslag
van vaten, pallets en IBC’s van 1000
liter.
De DENIOS brandwerende oplossingen
(l pagina 64) zijn op dezelfde wijze te integreren in een opslagvoorziening.
DENIOS opslagvoorzieningen zijn compact
en functioneel en zijn uitstekend aan te
passen aan verschillende soorten opslag,
bestaande uit verpakkingen met uiteenlopende stoffen en in diverse afmetingen.
Gebaseerd op de modulaire opbouw en
de omvang van het assortiment SysteemContainers, alsook het uitgebreide aantal
uitvoeringsmogelijkheden en leverbare
accessoires, zijn de DENIOS opslagvoorzieningen in staat om alle uitdagingen in de
dagelijkse praktijk van een bedrijf aan te
gaan.
WW Zuurbestendige inzetopvangbak van PE
of opvangbak van RVS, voor het veilig
opslaan van agressieve stoffen.
WW Opvangcapaciteit tot 100% van de
totale hoeveelheid opgeslagen stoffen,
bijvoorbeeld voor plaatsing in waterwingebieden.
WW Deurvarianten: draaideuren, rolluiken en
schuifdeuren.
WW Thermische isolatie voor vorstvrije opslag
van gevoelige stoffen.
WW Brandwerende uitvoering.
WW Bluswateropvangsystemen.
WW Overdekte gangpaden en zones voor
ordervoorbereiding.
WW Onderverdeling in opslagzones en
brandwerende compartimentering.
Profieldak
Daglichtband
Lichtkoepel
Schuifdeur
Vloeistofdichte vloer
Draaideur
Telefoon België: 03 - 312.00.87
Vloeistofdichte
vloer met
vloerroosters
Oprijplaat
Gangafsluitelement
Voor advies of actuele prijzen informeren wij u graag.
www.denios.be 67
PRAKTIJKCASE
BASF Ludwigshafen / Rhein
Brandcompartimenten voor BASF Ludwigshafen / Rhein
Het BASF Verbund concept
Staat voor efficiëntie en duurzame processen door verregaande
integratie binnen productketens maar ook op het gebied
van energie, logistiek, kennis, veiligheid en het gebruik van
infrastructuur. De pijlers sociale verantwoordelijkheid, milieuveiligheid en economisch succes zijn voor werelds grootste
chemieconcern bepalend bij alle activiteiten.
In juni 2010 werd de hoofdvestiging van BASF in Ludwigshafen
geconfronteerd met een flinke brand in een opslaglocatie voor
verschillende chemicaliën. De opslaglocatie ging volledig verloren maar door de uitstekende inzet van de bedrijfsbrandweer
kon overslag en uitbreiding van de brand voorkomen worden.
Bij de bouwplannen voor het nieuwe opslaggebouw werden de
veiligheidseisen door BASF zelf fors opgeschroefd ten opzichte
van het verleden en ten opzichte van het wettelijk bepaalde
minimum.
68 www.denios.nl
Prioriteit was compartimentering, uniformiteit en het hoogst
mogelijke veiligheidsniveau zodat de compartimenten voor alle
binnen de organisatie voorkomende chemicaliën kunnen worden ingezet. Daarnaast waren een snel realisatieschema, een
korte bouwtijd en flexibele inzetbaarheid van groot belang. Dat
DENIOS mocht meedenken was bijna vanzelfsprekend gezien
de jarenlange samenwerking op internationaal niveau. Met
het Europese REI 120 brandcompartiment kon DENIOS perfect
invulling geven aan het wensenpakket van BASF. Het opslaggebouw bestaat uit 12 identieke
compartimenten.
Aanbouwelementen, zoals daken, ventilatoren, koelingen,
schakelkas-ten etc. kunnen relatief eenvoudig gedemonteerd
worden, waardoor het gehele gebouw of individuele brandcompartimenten verplaatst kunnen worden, niet alleen op de BASFplant in Ludwigshafen maar door heel Europa. Juist voor een
Telefoon Nederland: 0172 - 50 64 66
PRAKTIJK CASE
2
internationaal concern als BASF van belang, niet alleen vanwege
de flexibiliteit, maar ook vanwege het streven om te werken
met uniforme systemen. Elke BASF-engineer, TD-medewerker of
veiligheidskundige is bekend met de systemen, werk- en onderhoudsinstructies hoeven maar 1 keer te worden opgesteld en de
communicatie is duidelijk en eenvoudig te voeren.
In Ludwigshafen is men bijzonder tevreden over de nieuwe opslaglocatie. De functionaliteit is perfect en het veiligheidsniveau
is geconformeerd aan de hoge BASF maatstaven.
Telefoon België: 03 - 312.00.87
www.denios.be 69

Vergelijkbare documenten

Brandwerende Opslagcompartimenten

Brandwerende Opslagcompartimenten Op basis van het criterium thermische isolatie betrokken op de temperatuur mag de temperatuur gemeten op het van de brand afgekeerde deel van het deurblad niet meer stijgen dan 140 K gemiddeld en o...

Nadere informatie