Het huis inrichten en….

Commentaren

Transcriptie

Het huis inrichten en….
Het huis inrichten en….
Beleidsdocument VEG Sion Gorinchem
September 2015 – december 2016
Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan van VEG Sion. Dit plan is tot stand gekomen na een observatie - en
inventarisatieperiode van enkele maanden na het aanstellen van een nieuwe voorganger en de
afsluiting van een interim periode van drie jaar.
Bij het aanstellen van een nieuwe voorganger is de gemeente begonnen aan een nieuwe periode.
De gemeente is als een huis, waarvan het casco staat. Ook is duidelijk waar de gemeente zich op wil
richten.
Het beleidsplan wat nu voor u ligt maakt duidelijk dat we als gemeente in ontwikkeling zijn.
Veel is er gerealiseerd en vandaar uit wordt nu richting gegeven voor de komende anderhalf jaar.
De gemeente is een levend organisme en we bidden en verwachten dat dit plan bijdraagt aan het
realiseren van de vastgestelde missie en de doelstelling van de gemeente, zoals verwoord in de
statuten.
In dit beleidsplan worden aan de hand van vier thema’s een vijftal doelen gesteld welke in
bovengenoemde periode behaald moeten zijn. Deze thema’s zijn:
1. Structuur gemeente
2. Leiderschap
3. Zorgstructuur
4. Onderwijs
Wie we zijn
De VEG Sion is gevestigd te Gorinchem en bestaat thans uit ruim 140 personen (leden, kinderen en
vrienden). De gemeente is ontstaan in 1958 als huisgemeente. Sinds 1989 is de gemeente in het bezit
van een eigen gebouw aan de rand van een industrieterrein, maar wel centraal gelegen. De vaste
bezoekers komen vooral uit Gorinchem en de omliggende dorpen. Het inwoneraantal van gemeente
Gorinchem bedraagt circa 35.000 inwoners.
De Gemeente is als lid aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).
VEG Sion is in de jaren van haar bestaan door verschillende perioden heen gegaan. Naast
hoogtepunten heeft de gemeente ook dieptepunten gekend.
Momenteel zijn we een gemeente die gericht is op de ontwikkeling van een gezond geestelijk leven
van haar leden. Enthousiasme en openheid voor de werking van de Heilige Geest zijn belangrijke
kenmerken van het gemeenteleven.
De huidige situatie & analyse
De gemeente kent leden. Dat zijn die mensen die op grond van hun geloof gedoopt zijn door
onderdompeling (het lidmaatschap wordt verder uitgewerkt in het huishuidelijk reglement). Naast
deze leden zijn er een aantal vaste bezoeker/vrienden, die zich nauw verbonden weten aan VEG Sion.
De gemeente heeft een grote groep betrokken leden die met elkaar verlangen naar een gezond
klimaat in de gemeente. Hiermee wordt bedoelt:
1.
VEG Sion is voor velen een geestelijk huis;
2.
In dit huis worden mensen geestelijk gevoed;
3.
In dit huis ontvangen en geven mensen aandacht en ondersteuning die nodig is;
4.
In dit huis is er betrokkenheid en verlangen om als levende bouwsteen gebruikt worden tot
opbouw van de gemeente.
Dit is een vertaling van de roeping die men ervaart.
Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie wordt ook een kleine inkijk gegeven in de
historie van VEG Sion. Dit is nodig om de analyse te verhelderen. De gemeente is door moeilijke
perioden heen gegaan. In de geschiedenis van VEG Sion is er in perioden sprake geweest van top –
down structuur en soms zelfs solistisch of autoritair leiderschap. In de gemeente is mede hierdoor
een cultuur ontstaan, waardoor te weinig is ingezet op het toerusten van anderen tot dienstbetoon.
Ook is er een structuur ontstaan die weinig doelmatig is.
In 2012 is een interim- voorganger een interim-bestuur aangesteld, welke een heldere opdracht mee
kreeg. In deze jaren is het volgende tot stand gekomen;
•
Rust en stabiliteit;
•
Nieuwe statuten;
•
Nieuw huishoudelijk reglement;
•
Aanstellen van bestuur en oudsten;
•
Nieuwe voorganger;
•
Nieuwe missie voor de gemeente gefinieerd.
Tijdens de interim-periode is de beschikbaarheid en affiniteit van mensen leidend geweest voor de
verdeling van taken en bedieningen. Hoewel de interm-periode langer is geweest dan voorzien, is op
1 januari 2015 de interim-periode afgerond. De gestelde doelstellingen zijn grotendeels behaald.
In april van ditzelfde jaar is een nieuwe van buitengeworven voorganger met zijn aanstelling
begonnen. Bij de overdracht van werkzaamheden is gesproken over bovengenoemde zaken en werd
duidelijk dat VEG Sion als huis verder opgebouwd mocht gaan worden. Zoals bij de inleiding al werd
verwoord stond toen het casco, maar de inrichting en aankleding van het huis heeft nieuw beleid
nodig.
Eén van de opvallende gevolgen van de oude structuur is dat de oudsten niet of nauwelijks toe
komen aan hun kerntaken en hun tijd wordt opgeslokt door de tijd die ze steken in allerlei
uitvoerende taken. Hierdoor zijn taken en verantwoordelijkheden bij weinigen terecht gekomen.
Discipelschap vorming, delegeren en anderen betrekken zijn onvoldoende uit de verf gekomen.
Hierdoor zie je in de gemeente soms een afwachtende houding van de leden en wordt er weinig
eigen initiatief getoond.
De Bijbel laat steeds weer zien dat structuur of ordening een vorm van scheppen is. Overal waar God
met Zijn Geest blaast, ontstaat vorm en leven. God liet dit zien toen Hij hemel en aarde schiep, maar
vergelijkbare wijze schept God vorm, structuur in de gemeente, door Zijn Geest uit te storten op de
gelovigen.
In de gemeente is veel potentieel, maar door de structuur en wijze waarop leiderschap vorm werd
gegeven, dan wel aan relaties gewerkt, zijn aanwezige gaven van mensen veelal niet ontdekt of is er
weinig ruimte geweest om deze te ontwikkelen. De huidige sfeer binnen de gemeente is goed. De
contouren van het gezonde klimaat, waarover in de eerste zinnen van dit hoofdstuk werd
geschreven, worden zichtbaar. Mensen zijn soms nog afwachtend, maar er is leven, verlangen,
verwachting, enthousiasme en betrokkenheid .
Kortom we zien met de ingezette koerswijzigingen nu reeds een verandering ontstaan ten opzichte
van het verleden. Een bevestiging dat we goede dingen aan het doen zijn en de mensen ervaren het
als verlichting.
Missie
In de missie worden de bestaansreden(en) en de belangrijkste uitgangspunten
van de gemeente weergegeven. De opgestelde missie geeft antwoord op de vraag waar we voor
willen staan. Recent is de missie van de gemeente opnieuw vastgesteld en thans wordt daar de
nieuwe strategie bij ontwikkeld. De missie luidt: ‘We willen er alles aan doen om missionair te zijn’.
Dat betekent dat we voortdurend zoeken naar mogelijkheden om het evangelie van Jezus Christus te
verkondigen in woord en daad.
Deze missie is het uitgangspunt voor de rest van het beleidsplan. Deze missie is gebaseerd op het
statutaire doel en laat zien waartoe we er zijn.
Visie en gewenste situatie
De visie van de gemeente geeft aan wat we willen zijn en hoe we door anderen gezien willen
worden.
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee,
men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht
schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen. (Mattheus 5)
aan jullie Vader in de hemel.
VEG Sion heeft het verlangen om zich verder te ontwikkelen en een sprankelende gemeente te zijn
op alle dagen van de week. We willen het licht zijn in de wereld waarover Jezus spreekt in de
Bergrede. De zondag is de dag waarop de gemeente als geheel samenkomt, een geweldig moment
van ontmoeting met God en met elkaar. We willen tijd nemen om God groot te maken door lofprijs
en aanbidding, opgebouwd te worden door Bijbels onderwijs en bemoedigd te worden door de
onderlinge contacten en relaties . Ook is er veel aandacht voor jongeren- en kinderwerk. Tevens is er
ruimte voor persoonlijk gebed, bevrijding en genezing.
VEG Sion wil zich ontwikkelen tot een gemeente die relevant is in de maatschappij. Dat betekent dat
we alle dagen van de week een levende gemeenschap willen zijn, voor Gorinchem en de omliggende
dorpen. Met oog voor problemen in de samenleving en met het verlangen om te zoeken naar
praktische oplossingen om als gemeente antwoorden te bieden. Om een hand uit te strekken naar
degene die dat nodig hebben.
Daarom streeft VEG Sion naar een structuur die duidelijk is. Leden en betrokken weten waar en bij
wie ze moeten zijn. Ten tweede is de structuur dusdanig dat leden van de gemeente zich betrokken
weten en ervaren dat ze mee verantwoordelijkheid dragen.
Doelstellingen
Het is de taak van leiders in de gemeente om richting te geven aan mensen en processen. In de
voorgaande hoofdstukken is een beeld geschetst van VEG Sion als gemeente. In dit deel willen we
thema’s, welke in de inleiding zijn genoemd, vertalen in een vijftal doelstellingen.
De inhoud moet voldoende houvast bieden om met de nieuwe initiatieven te beginnen. Verder
uitwerking is daarmee aan de gemeenteleden. De gewenste situatie is in het vorige kopje in beeld
gebracht. Met behulp van deze doelstellingen wordt de richting waardheen de gemeente wil gaan,
helder in kaart gebracht.
1. De gemeente kent een model of structuur welke gebaseerd is op visie en waarbij taken
en verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn.
We kunnen spreken over geestelijke groei, organisatorische groei en getalsmatige groei. Van belang
is een goed evenwicht. Volle harten, volle zalen en efficiënte structuren moeten onze zorg zijn!
We hanteren een model, waarin duidelijk gemaakt wordt welke kenmerken belangrijk zijn voor ons
als een gemeente in ontwikkeling. Dit willen we bereiken door:
 Een gemeente model te introduceren (naar het groeimodel uit het boek “gemeentegroei” van
Bram Krol) wat gebouwd is op vier pijlers: vieren, leren, dienen en steunen. Dit model zullen we
gaan hanteren als een soort kapstok waaraan we al onze plannen en activiteiten zullen hangen.
Dit geeft structuur en houvast voor de toekomst;
 In elke pijler wordt een bediening of taakgroepen leiders aangesteld. Zij geven dagelijkse leiding
aan de bedieningen of taakgroepen;
 Per pijler is een oudste aangesteld die de verantwoording heeft gekregen om de theologische
kaders te bewaken. Hij/zij fungeert als aanspreekpunt voor de bediening of taakgroep leiders in
deze pijler;
 Participatie van leden van de gemeente te verhogen d.m.v. het ondersteunen en faciliteren van
door leden gestarte projecten;
 Januari 2017 is 80% van de leden actief betrokken bij één of meerder taken in de gemeente.
2.
Er is een structuur van leiderschap waarbij oudsten en bestuur een
samenwerkingsgericht en complementair team vormen.
De taken van Oudsten en Bestuur concentreren zich op goed leiding geven (1 Tim. 5:17), het hoeden
van de gemeente (1 Petrus 5:2) en het gebed en de verkondiging van het Woord (Hand. 6:4).
De persoonlijke gaven en talenten van de individuele oudsten en bestuursleden vormen
uitgangspunt voor een onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Uiteraard zijn
daarbij de kaders van onze statuten leidend.
Een goede leider moet de mensen kunnen stimuleren om het beste te geven wat ze hebben. De
leider moet als een coach zijn. In de Bijbel heeft Jezus ons dit voorbeeld ook gegeven: ‘Jullie weten
dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij
jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie
van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om
gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ (Matt.20:25-28).
Deze manier van leiding geven wordt ook wel “dienend leiderschap” genoemd. Leiderschap is dienst
aan de gemeenschap. Ook in onze gemeente willen we dit gestalte geven.
Belangrijk hierbij is:




Leiding aan de gemeente wordt gegeven door het bestuur en oudsten (leidersteam);
Leiding geven is geen eenmansbediening;
Het besluitvormende team mag niet te groot zijn, dat verhindert de slagvaardigheid;
Het leidersteam moeten de gelovigen toerusten (trainen), tot dienstbetoon en opbouw van de
gemeente zodat allen met plezier betrokken zijn;
Oudsten en bestuur spreken met één mond en vullen elkaar aan;
Leiders hebben een positieve kijk hebben op de ‘minst gewaardeerde’.


De genoemde doelstelling willen we bereiken door:





Gezamenlijk beleid op te stellen;
Gezamenlijk een begroting voor de gemeente tot stand te brengen;
Jaarlijks een teambuilding dag te houden;
Een studiedag te organiseren waarop we met elkaar nadenken over de kerntaken van leiders;
Minimaal twee toerustingsmomenten te organiseren voor bedieningen en taakgroepleiders in de
gemeente;
 Er zorg voor te dragen dat het leidersteam van oudsten en bestuur op sterkte blijft.
3.
De gemeente draagt zorg voor elkaar.
Mensen zoeken liefde, aanvaarding en vergeving. Dit is in de gemeente van Christus door Hem zelf
uitgestort in overvloed. Daarmee zijn we er nog niet. Het is belangrijk om dit te structureren, opdat
iedereen er in deelt!
Wij willen een gemeente zijn die de warmte en liefde uitstraalt naar elkaar en naar buitenstaanders.
Dit willen we bereiken door:
 Liefdevolle aandacht te hebben voor elkaar en voor de buitenstaanders;
 Elkaar te helpen, te dienen en te vermanen (bemoedigen). Dit is een pastorale taak voor
iedereen. Geloven is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk;
 Het opzetten en bevorderen van het principe van de kleine groepen (kringen). Het bij elkaar
brengen van kleine groepen vergroot de pastorale zorg, de meelevendheid en de onderlinge
relaties;
 In de gemeente te bouwen aan een goede zorgstructuur. Bouwen aan zorg en liefde is belangrijk
om een aantrekkelijke gemeente te kunnen zijn en blijven. Onderdeel hiervan zijn het opzetten
van teams voor Pastoraat en voor praktische hulp (diaconaat).
4. 4. Onderwijs & toerusting
Het lichaam van Christus opbouwen voor actie naar buiten. Hierbij is het statement: Wij bouwen aan
onszelf voor anderen. Dit laat zich zien in verschillende vormen van onderwijs, waarbij het ons
onderwijs gericht is op het maken van discipelen die discipelen maken. Dit willen we bereiken door:
 Onderwijs in de gemeente te geven wat vooral gericht is op identitiet, discipelschap en het
volgen van Jezus, zodat Zijn woorden ook onze daden worden;
 De gemeenteleden te leren om hun persoonlijk verhaal met Jezus te vertellen;
 Onderwijslijn in de kringen aan te brengen;
 Naast kringen ook Bijbelstudies te organiseren;
 Jaarlijks cursussen aan te bieden .
5.
Missionair
We zijn een missionaire gemeente die de liefde van de Here Jezus wil laten zien in woord en daad.
We organiseren/faciliteren/participeren in projecten (evangelisatie/zending), regionaal en
(inter)nationaal om de liefde van God te laten zien. Dit doen we door samen te werken met andere
kerken en/of christelijke organisaties. Dit willen we bereiken door:
 Buitenmuurse activiteiten opzetten samen met andere kerken, waaronder één grote jaarlijks
terugkerende activiteit in de stad;
 We stellen onszelf tot doel dat door deze activiteiten er 100 mensen tot levend geloof komen.
Dit getal is geen doel op zich, want het resultaat is in Gods handen;
 Er wordt samenwerking gezocht met ten minste één niet-christelijke organisatie om te dienen in
de regio;
 We zijn het geestelijke huis voor stichting Sozorg. De bewoners van deze stichting hebben een
plek in onze gemeente;
 We zijn gericht op het onteenzamen van de eenzamen. Hierbij organiseren we samenbindende
activiteiten en gaan we verbinding aan door activiteiten aan te bieden (bijv. aanbieden van
maaltijden);
 Actief jongeren te prikkelen en uitdagen om op avontuur te gaan met God, om zo getuigen te zijn
van Christus en te groeien in geloof, discipelschap en toewijding;
 De gemeente en haar leden actief te betrekken bij de zendelingen en zendingsprojecten die we
als gemeente ondersteunen.
Wat bij mensen onmogelijk is,
is mogelijk bij God
Lukas 18:27