ATIX - Topwebshop

Commentaren

Transcriptie

ATIX - Topwebshop
ATIX®
Technischedocumentatie
WieisBubendorff
Bubendorffisdenr1fabrikantvanafgewerkterolluikeninEuropa.
Gestichtin1959ensindsdiengeëvolueerdtottoonaangevendfabrikantvankwaliteitsrolluiken.
Vanhetontwerptotdeproduktievanheteigen,uniekerolluikgamma,
tothetontwikkelenenproducerenvaneigenmotoren,
allesgebeurtinde4produktie-units,gelegeninhetElsasgebied.
Doordehoogstekwaliteitseisentestellenendezorgvuldige
kontroletewaarborgen,ishetmogelijkommeerdan
500.000rolluikenperjaarteproduceren.
Normenencertificaten
BCSunprotection11/2007CopyrightATIXtechnischebeschrijving1/7
LastenboekbeschrijvingvanATIX
LeverenenplaatsenvaneenelektrischdakraamrolluikATIXvanBubendorff
Normen:
DeelektrischerolluikenmoetenvoorzienzijnvanhetlabelNFFermetures,GS-Tüvcertificaat
enCEgekenmerkt,volgenseuropeserichtlijnen.
Beschrijvingvanhetprodukt:
Rolluikenvoordakramen,bestaandeuit:
1 Eenaluminiumkastmetafneembaarfrontdeksel,metoprolmechanisme,motoraandrijving
asynchroon,enkelphasig230V,geleverdmeteenkabelvan3mmet2draden(Phase,neutre)
2 Eenaluminiumrolluikblad,dubbelwandig,zonderlichtspleten
3 Eénpaaraluminiumgeleidersmetspecialerubberdichting,onderaangeslotendmv
eenwindafdekplaat
4 Eenaluminiumwindafdekplaataandeonderkantvanhetrolluik
5 Eenautomatischevergrendelingvanhetrolluikingeslotentoestand.
6 Eenwandzendervoordebedieningvanderadiogestuurdemotor,individueelbediend
7 Eenoptionelecentralebedieningsschakelaarmetde"stroomgedrageninformatieoverdracht"
technologie.
8 Kleurvandeomkastingenvanhetrolluikbladvolgensdestaalkaart
9 Eengarantievan7jaaropalleonderdelen.
Toepassingsbereik
RolluikenvoordakramenvanhetmerkVeluxenRoto*
*uitzondering:voorRotodakramenmetversterkteisolatie(IR,HI,WD)
*VeluxenRotozijngepatenteerdemerken.
Atixkangebruiktwordenondereenhellingvan0°-90°
Explodedview
Zonnecel
Kast
Winkelhaakgeleider
Montagebeugels
Rolluikblad
Geleiders
Windafdekplaat
Hoekprofiel
BCSunprotection11/2007CopyrightATIXtechnischebeschrijving2/7
Kast
Kastafmetingen:254x151
Materiaal:gelaktaluminium,bewerktmetpolyesterenpolyamide
Linker-enrechterzijdezijnvoorzienvaneenophangingvoorde
op-enafrolas.
Deondersteasisvoorzienvaneentandwielsysteem,dewelkede
lamellenaandrijft.
Hetrolluikisvoorzienvaneenautomatischvergrendelingsysteem.
Hetserienummerisaangebrachtonderaanlinks,zichtbaarlangsbinnen.
Rolluikblad
Dubbelwandige,aluminiumlamellenopgevuldmetisolerendschuim
Dekkingshoogte34mm
Dikte8mm
Gewicht3,2kg/m²
GelaktSP80polyestermetpolyamide
Resistenttegenkorrosie
Zonderlichtspleten
VuurklasseM1
Indekastloopthetrolluikbladover2assen.Deondersteas
heeft2tandwielen,linksenrechts,voordebegeleidingvan
delamellen.Debovensteasisvoorzienvanhet
gepatenteerdevergrendelingsmechanisme.
Delamellenzijngesloten,maarnietmetelkaarverbondenmethaakjes.Dezijdelingselamelarreteringen
endetandwielaandrijvingzorgenvooreenoptimaleop-enafrollingvanhetrolluikblad.
Ditsysteembeperkthetrisicoopvervormingenbijsneeuwofijs.
Onderlat
Dezelamel,identiekaandeanderelamellen,
blokkeerthetrolluikbijhetoprollen,dankzij
dezijdelingsgemonteerdeaanslag.
Alsdezeaanslagbijhetoprollenonderhet
tandwielkomt,blokkeertdemotordaardeze
reageertopkracht.
aanslag
Geleiders
Materiaal:geëxtrudeerdaluminium.
Metrubberdichting,antiUVbehandeld
AandeonderkantisdegeleidervaneenPVCeindkap
voorzienwaarindewindafdekplaatwordtbevestigd.
Degeleiderslopenovereenwieltje(bevestigingsplaatje)
waardoorhetvensterzelfsbijgeslotenrolluik
nogvolledigkangeopendworden.
BCSunprotection11/2007CopyrightATIXtechnischebeschrijving3/7
Windafdekplaat
Materiaal:gelaktaluminium,bewerktmetpolyesterenpolyamide
Zijdelingsewindafdekplaten
BijsommigenieuwemodellenvanVelux(bvCO2)wordtereenextra
afdekprofielgeleverdomeenoptimaleafsluitingtegaranderen.
Kleuren(kleurcombinaties)
DeAtixdakraamrolluikenzijnbeschikbaarin4verschillendekleurcombinaties.
Nr260
Velux
VeluxkleurAntracietgrijs
Nr43:
Velux
Idemmetzilverkleurigblad
Nr240
Standaardbruin
Nr263
Roto
Rotokleurdonkerbruin
BCSunprotection11/2007CopyrightATIXtechnischebeschrijving4/7
Bediening
MotorFU
Asynchrone,Radiogestuurdebuismotor230V-50Hz-IPX4-typeRG(slechts2draden0,75mm²-2,5mtrlang)
Destroomtoevoerbevindtzichindezijkapvanhetrolluik.
Elektronikaingebouwdinzijconsole
Elkemotorisgekoppeldaaneeneigenzender
Demotorwordtindezijconsolevande
kastgeclipstenwordtdaardooronder
spanninggebracht.
Standaardgeleverdmet1wandzender
Normeringen
isolatieklasse2
VermogenenIPklasse
Aardingoverbodig
Buismotor,asynchroon,
Minaantalkerendatrolluik
enkelphasig,230V50Hz
openneerkangaanzonderin
thermischebeveiligingtegaan
Krachtvandemotor:10Nm
bijomgevingstemperatuurvan20°
ZenderCI:
Typewandzendervoorindividuelebediening
Lithiumbatterij3V(CR2430).Levensduurca10jaar(120.000impulsen)
Funkties:op-neer-stop
Draadlozezendervoorbinnengebruik.
Bedrijfstemperatuur:0°-50°
Frequentie:868,95Mhz
Functioneertbestop3mtrafstand.
Maxi3mtr
Decommunicatietussenzenderenmotor(ontvanger)isgecodeerd.Elkrolluikwordtmetzijneigen
individuelezendergeleverdenisidentificeerbaardankzijeenuniekserienummer.
Deinformatie-overdrachttussenzenderenontvangergebeurtdmvradiofrequenties.
Optie:groepsbediening
Deapartezenderdientomeengroepofallerolluikengelijktijdigtebedienen.
BCSunprotection11/2007CopyrightATIXtechnischebeschrijving5/7
Vensterblokkering
BijdemeesteAtixdakraamrolluikenwordteenvensterblokkeringmeegeleverd.Dankzijditonderdeel
kanuhetdakraamverhinderenomvolledigdichtteklappendoorhetgewichtvanhetrolluik.
Bevestigingsconsoles
Debovenstebevestigingsbeugelsdragendekast.Derondeopeningendienenomdekast-toppenindesteken.
Velux,nieuwemodellenC02totU10
VeluxGHLaktueleenouderemodellen
104tot808en1tot14
VeluxGGL,GFL,GGUaktuelemodellen,102tot810
GGL,GFLouderemodellen,1tot14
ROTO43x,61x,62x,64x,73x,73xSR,84x
BCSunprotection11/2007CopyrightATIXtechnischebeschrijving6/7
Geleiderbeugels
Dezebeugels,voorzienvanloopwieltjes,wordenaandeonderzijdevanhetdakraambevestigd.
Zijzorgenvoordegoedewerkingvandegeleiders.
Veluxnieuwemodellen,
C02totU10
VeluxGGL,GFL,GHLaktuele
modellen,102tot810
enouderemodellen,
1tot14
ROTO43x,61x,62x,64x,73x,73xSR,84x
Roto320-330
BCSunprotection11/2007CopyrightATIXtechnischebeschrijving7/7

Vergelijkbare documenten

Voorzetrolluiken - Ramen Van Hecke

Voorzetrolluiken - Ramen Van Hecke De elektrische rolluiken moeten voorzien zijn van het label NF Fermetures, GS-Tüv certificaat en CE gekenmerkt, volgens europese richtlijnen. Beschrijving van het produkt: Rolluiken voor dakramen, ...

Nadere informatie