2. activiteitenverslag 2012

Commentaren

Transcriptie

2. activiteitenverslag 2012
JAARVERSLAG
Wereldmediahuis vzw
2012
VOORWOORD ❙
de leden van wereldmediahuis
zijn:
wereldmediahuis vzw krijgt
structurele steun van dgos
en de vlaamse regering
De wereld
is het onderwerp
In mediakringen wordt nog te vaak schamper gedaan over journalistiek die zich
bezighoudt met uitdagingen en ontwikkelingen die zich buiten de landsgrenzen
(of meer bepaald de gemeenschaps- en gewestgrenzen) afspelen. Verwegistan is
het codewoord voor wat beschouwd wordt als de dure maar behoorlijk overbodige
hobby van een kleine club buitenlandjournalisten. Vreemd genoeg hoor je dat
nooit wanneer er gevoetbald wordt in Oekraïne, getennist in Australië of gekozen
in New York.
De wereld is geen dorp, daarvoor is hij veel te groot, te complex, te divers, te onbeheersbaar, te vrij. Een stad of een sociaal netwerk zouden betere beelden zijn om
uit te drukken dat we met zijn allen behoren tot een realiteit die we delen en
appreciëren, maar nauwelijks kennen. De wereld is niet ver weg en het is net aan
goede journalistiek om dat uit te leggen, om mensen inzicht te geven in hun eigen
verwevenheid met de trends die zich ontwikkelen in bijvoorbeeld Zuid-Afrika,
Bolivia of India.
2❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
Foto Dienst Voorlichting - Stad Gent
11.11.11 - de koepel van de Vlaamse NoordZuidbeweging, Broederlijk Delen, Oxfam
Wereldwinkels, Trias, Vredeseilanden,
Plan België, fos - Socialistische Solidariteit,
Wereldsolidariteit, Stichting Liedts-Meesen
INLEIDING OP HET JAARVERSLAG 2012 ❙
Ook de geopolitiek is onderhevig aan de basiswet
van de chaostheorie: zoals een vlindervleugelslag
in de Caraïben een novemberstorm over de
Noordzee kan veroorzaken, zo kan een uit de
hand gelopen avontuurtje op Wall Street de
financiële kaartenhuisjes van Frankfurt tot Tokio
onderuit halen.
Bij de berichtgeving over de wereld -een bedrieglijk enkelvoud voor een veelheid aan verscheidenheden- zouden twee basisregels moeten gelden: (één) gewone mensen zijn experts over hun
eigen leven en verwachtingen en (twee) wie intellectuele experts zoekt, moet die vinden aan de
universiteiten en in de organisaties van het land
waarover het gaat. Dat betekent niet dat de
expert-uit-de-wijk of de academische pundit-uithet-Zuiden altijd gelijk heeft omdat hij met twee
voeten in de beschreven realiteit staat, maar hij
of zij heeft wel het ontegensprekelijke voordeel
over de eigen ervaring, de eigen economie, de
eigen bestuurlijke uitdagingen, de eigen klimaatveranderingen, de eigen culturele waarden te
spreken. Wie dat oninteressant vindt, belazert
zijn publiek.
Een van de effecten van de commercialisering
van de media op het nieuws en de duiding is de
alomtegenwoordigheid van het zwart-witformaat.
Indien een complex thema zoals de politieke
keuzes in Gaza, de Amerikaanse pivot naar Azië,
het Chinese milieubeleid, islam en mensenrechten of sociale cohesie in Brussel niet langer te
vermijden is, wordt het voor de consumptie in de
media gereduceerd tot twee behapbare en netjes
te onderscheiden opinies. Die worden dan belichaamd door twee antagonisten die bereid zijn
hun eigen inzichten opzij te zetten voor de pantomime van het programma. Versimpeling en
polarisering krijgen zo het respectabele air van
‘het debat op scherp stellen’, waardoor het ook
voor mensen die veel meer weten geen schande
meer is eenzijdigheid en populisme te verkiezen
boven nuance en complexiteit.
‘Snelheid is vaak onze grootste vijand’, zei
Seymour Hersh in 2012 op de conferentie van
Vlaamse en Nederlandse onderzoeksjournalisten
in Antwerpen. Dat betekent niet dat we de
berichtgeving terwijl de feiten zich afspelen moeten laten vallen, wel dat er voldoende ruimte
moet zijn om los van de brandende actualiteit
verhalen te brengen die het begrijpen mogelijk
maken. De dictatuur van de onmiddellijkheid
voedt ons met feiten, geruchten en opinies. Als
dat niet gebeurt in het kader van voorafgaande
en opvolgende analyses en reportages, dan is de
kans groot dat de aangezwollen nieuwsstroom
het begrijpen van de wereld eerder bemoeilijkt
dan vergemakkelijkt. Naarmate het nieuws in
toenemende mate gezocht, gevonden en gepubliceerd wordt waar het nooit slaapt, neemt het
belang van trage journalistiek toe.
Wannes Van de Velde stelde, lucide als altijd,
vast dat ‘ne zanger een groep’ is. ‘Zonder de
stem van miljoenen muzikanten zou het al lang
gedaan zijn met al die mooie liedjes’, zong hij.
Hetzelfde geldt voor een journalist. Zonder het
werk van de ontelbare voorgangers en collega’s,
die vaak in veel moeilijkere omstandigheden
werken, bestond het beroep wellicht niet meer.
Wat zouden wij weten over Goma, Kandahar of
San Cristobal de las Casas, indien er niemand ter
plaatse aan berichtgeving zou doen?
Die journalist als groep slaat vandaag op de eerste plaats op de redactie, die elke individuele
journalist moet helpen om zijn of haar ambities
hoog genoeg te stellen en tegelijk de deontologie
strikt te bewaken, die elkeen toelaat zich te specialiseren en tegelijk voldoende rond te lopen in
straten en op pleinen, in de wandelgangen en op
internetfora.
Maar tijd kan alleen maar onder collega’s
gedeeld worden, als die door anderen gecreëerd
wordt. Iemand moet de lonen en facturen betalen, iemand moet ervoor zorgen dat lezers, kijkers, luisteraars of gebruikers de weg naar de
geproduceerde informatie vinden. Hoe zeer wij
ook pleiten voor media die de journalistiek en
meer bepaald de journalisten centraal stellen,
zonder de omkaderende diensten, investeerders
en partners allerhande redden we het niet. ‘Een
liedje zing je nooit ofte nimmer alleen. Zonder al
de anderen zou het gewoon niet gaan.’ Daar
kunnen we alleen maar aan toevoegen: et pour
les journalistes, la même chose.
[uittreksels uit de toespraak Mondiale journalistiek
moet de juiste vragen stellen, door Gie Goris uitgesproken op 1 december 2012, naar aanleiding van de
tiende verjaardag van MO*]
Frank Beke, voorzitter
Jan Lamers, afgevaardigde-bestuurder
Gie Goris, hoofdredacteur
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙3
INHOUD
Voorwoord
1. Wereldmediahuis 2012 in één oogopslag
1.1.
Identikit Wereldmediahuis vzw
1.2.
4❙
2
6
6
Facts and figures 2012
6
2. Activiteitenverslag 2012
2.1. Streven naar kwaliteit
5.1.1. Een integrale visie op kwaliteit
2.1.2. MO* : de wereld begrijpbaar maken
2.1.3. www.Mo.be : mondiaal nieuws online
2.1.4. E-Mo* : de week van www.Mo.be
2.1.5. MO*paper : toegankelijke analyse van
mondiale thema’s
2.1.6. De MO*redactie
2.1.7. Kwaliteitsmetingen
10
10
10
10
12
14
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
14
15
16
2.2.
Uitdagingen voor de toekomst
2.3.
Naar een hoger bereik en
een grotere impact
Het merk MO*
Bereik diverse MO*producten
Professioneel marketingbeleid
Maximale impact via versterkende
samenwerking
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
17
20
20
21
23
25
2.4.
Meer diversiteit
26
2.5.
Onafhankelijke partner
27
2.6.
Jaarrekeningen 2012
28
3. Bestuurlijk verslag
33
4. Vooruitblik naar 2013
35
Bijlages 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Strategische doelstellingen 2012
Thematische en regionale specialisatie
van de redactie
Redactionele accenten in 2012
Artikels i.v.m. diversiteit
Overzicht reportages MO*
Overzicht onderzoeksdossiers Mo*
Bereik Mo*
37
38
39
40
42
44
45
46
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Bezoekersoverzicht WWW.mo.be
Overzicht MO*papers
Overzicht Mo*debatten
Samenstelling redactieforum
Verwijzingen naar NGO’s
als competente bronnen
CIM-tabellen
PIGE-tabellen
jaarverslag 2012
47
48
48
49
50
53
55
❙
Q
MO
❙5
1. WERELDMEDIAHUIS 2012 IN EEN OOGOPSLAG
1.1. Identikit Wereldmediahuis vzw
6❙
• De leden
11.11.11 - de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging,
Broederlijk Delen, Oxfam Wereldwinkels, Trias,
Vredeseilanden, Plan België, fos - Socialistische Solidariteit en
Wereldsolidariteit – Stichting Liedts - Meesen.
• Missie
door het realiseren van informatieve initiatieven het maatschappelijk draagvlak van de mondiale beweging voor meer democratie, rechtvaardigheid en menselijkheid verbreden, de kennis
hierover vergroten en het debat stimuleren.
• Andere belangrijke partners en financieringsbronnen in 2012:
- Roularta: samenwerkingsovereenkomst over lay-out, druk,
distributie, reclamewerving en abonnementenadministratie
MO*.
- Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGD):
subsidies in het kader van het programma 2011-2013.
- Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
(VAIS): subsidie in het kader van de beheersovereenkomst
2008-2012 voor MO* en www.MO.be.
- 11.11.11 - de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging:
meerjarenfinanciering en logistieke samenwerking.
- IPS Vlaanderen: samenwerkingspartner in www.MO.be.
- Vlaamse overheid, departement Cultuur, Jeugd, Sport en
Media: informatieopdracht ter bevordering van diversiteit in
de media
- Vlaams-Nederlands huis deBuren : samenwerking MO*
lezingen
• De kanalen
- MO*, het maandelijks magazine
- www.MO.be, de mondiale nieuwssite
- eMO*, het wekelijks gratis e-zine
- MO*papers, de gratis achtergrond- en analysedossiers
- MO*debat, de debattenreeks van MO* i.s.m. diverse organisatoren
- MO*lezing, de lezingenreeks van MO* i.s.m. VlaamsNederlands Huis deBuren, Zuiderpershuis, Vooruit,
Beursschouwburg en Kaaitheater.
Q
MO
❙
jaarverslag 2010
• De medewerkers
- Redactie MO* en www.MO.be: Olivia Rutazibwa, Samira
Bendadi, Kristof Clerix, Tine Danckaers, Alma De Walsche,
John Vandaele, Maarten Lambrechts, Kilian De Jager,
Samira Bendadi, Gie Goris (hoofdredacteur) en vele stagiairs
- Communicatie: Jan Buelinckx
- Interne Coördinatie: Jan Vanhuysse
- Afgevaardigd Bestuurder: Jan Lamers
1.2. Facts and figures 2012
de kanalen
MO*, het maandelijks magazine brengt analyses, verhalen en
mensen achter de mondiale actualiteit;
• Bereik van ca. 164.100 lezers - volgens de laatste CIM-cijfers (2012)
• Oplage (december 2012) van 103.685 exemplaren: 95.463
Knack-abonnees, 4.326 rechtstreekse abonnees en maandelijks verspreiding van 4000 exemplaren op debatten, festivals en andere evenementen.
• Een jaarabonnement kost € 35.
• Inhoudelijke klemtonen in 2012: er was uitgebreid aandacht voor duurzame ontwikkeling (met name in de aanloop naar en rond de Aardetop in Rio de Janeiro, waaraan
Alma De Walsche als een van de weinige Vlaamse journalisten deelnam). Een andere klemtoon was diversiteit met
vier grote dossiers en talloze kortere artikels, gelocaliseerd
in zowel de Belgische als de Europese context. Verder had
het maandblad uitgebreid aandacht voor de nieuwe wereldverhoudingen die het resultaat zijn van enerzijds een diepe
economische crisis in het Westen en anderzijds blijvende
groei in de opkomende machten. Conform met onze
opdracht rond ontwikkelingssamenwerking besteedden we
zowel aandacht aan het expliciete thema van internationale
solidariteit als aan de realiteit van ontwikkeling in diverse
landen van het Zuiden. Het extra dikke feestnummer
MO*100 stond helemaal in het teken van resilience of veerkracht.
• Kwaliteitsbewaking door overleg, uitwisseling en samenwerking binnen de redactievergaderingen en door het jaar-
lijkse MO*forum met externe experts. In 2012 werd ook
uitgebreid ingezet op toekomstverkenning ism het externe
bureau Content Republic.
• Geografische en thematische specialisatie: elke redacteur
specialiseert zich in een regio en rond een aantal thema’s.
• Tijdelijke uitbreiding van de redactie in het kader van een
opdracht rond artikels over interculturaliteit.
www.MO.be, de mondiale nieuwssite:
• Gemiddeld 49.218 unieke bezoekers per maand en het
hoogste unieke bezoekersaantal was 56.245 (maart ’12).
• Bereik: vooral een hooggeschoold en werkend publiek,
waarvan meer dan de helft ouder dan 45 jaar en iets meer
vrouwen dan mannen.
• In een online onderzoek scoorde www.MO.be gemiddeld
7,9/10 op het vlak van waardering.
• Inhoudelijk werd meer dan vroeger ingezet op meerdelige
dossiers. Vormelijk ging er meer aandacht naar datavisualisering en andere visuele elementen.
• www.MO.be brengt continu mondiaal nieuws, aangeleverd door het internationaal nieuwsagentschap IPS, door de
redactie van MO* , door stagiairs-journalisten, door freelance-journalisten en door andere nieuwsleveranciers als
StampMedia, Apache en Rekto:Verso.
• In 2012 werd ook werk gemaakt van een mobiele site en
van de beschikbaarheid van de informatie op tablets.
e-MO*, de nieuwsbrief van MO.be, bevat het beste van MO.be
• Begin 2011 werd de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. De verzendingsfrequentie van de nieuwsbrief blijft
gehandhaafd op 2 keer per week.
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙7
1. WERELDMEDIAHUIS 2012 IN EEN OOGOPSLAG
• Eind 2012 ontvingen 12.956 abonnees dit e-zine elke
maandag- en vrijdagnamiddag in hun mailbox. Inschrijven
kan via www.MO.be/nieuwsbrief.
MO*papers , de gratis achtergrond- en analysedossiers over
actuele vraagstukken van de mondialisering.
• Eind 2012 waren 1437 mensen geabonneerd op de mailinglist van de MO*papers. Inschrijven kan via
www.MO.be/mopapers <http://www.mo.be/mopapers>
• MO*papers werden altijd aangekondigd op verschillende
sites, zeer gericht in functie van het onderwerp. De productie en distributie van MO*papers op de MO*lezingen vergrootten de bekendheid van de uitgave aanzienlijk.
• MO*paper scoort gemiddeld 7,5/10 op het vlak van waardering.
• De gemiddelde lezer van MO*-paper is overwegend mannelijk, ouder dan 26 jaar, wonend in België, hooggeschoold
en voltijds werkzaam.
MO*debat, de maandelijkse debattenreeks van MO* in samenwerking met diverse organisaties uit het brede Vlaamse middenveld.
• De MO*debatten zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in
het debatlandschap van Vlaanderen.
• Ze zorgen voor een verhoging van onze zichtbaarheid en
voor een versterking van ons merk.
• In 2012 werden 57 MO*debatten georganiseerd.
• De debatagenda verschijnt in MO* en op
www.MO.be/modebat.
MO*lezing, die het maatschappelijk debat over mondialisering
op internationaal niveau tilt
• MO*lezing is een initiatief van MO* in samenwerking met
het Vlaams-Nederlands huis deBuren.
• Partners zijn cultuurhuizen Vooruit (Gent), Zuiderpershuis
(Antwerpen), Beursschouwburg (Brussel) en Kaaitheater
(Brussel).
• In 2012 werden 3 MO*lezingen georganiseerd: Meer diversiteit, Minder gelijkheid (Walter Benn Michaels), Een groene
economie binnen de grenzen van onze planeet (Jacqueline
McGlade en Joachim Spangenberg) en Kan kunst de politiek
veranderen? (Alfredo Jaar en Katerina Gregos).
• Op het feest van 1 december werden drie korte lezingen
gegeven door Rajagopal P.V. (over de strijd om grond, woud
en water in India), dr. Abuelaish (over het verlies van zijn
dochters en zijn strijd voor vrede in Gaza) en Chido Govera
(over haar overleven als aids-wees in Zimbabwe en haar
strijd voor een blauwe economie).
• De lezingen worden aangekondigd in MO* en op
www.MO.be/molezing <http://www.mo.be/molezing> .
8❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
Promotie en communicatie van het merk
MO* als referentie voor mondiale
berichtgeving
MO*producten werden sterk aan elkaar gelinkt. Het vergroten
van bereik en impact en het versterken van het merk MO* verliepen dus crossmediaal.
• Om de impact en het bereik van de berichtgeving van
MO* te vergroten, werd volop gekozen voor een doelgroepgerichte promotie.
• Weerklank van MO* vergroten door –via goed gekozen
samenwerkingen, doelgerichte persberichten en aankondigingen– redactionele verwijzingen en free publicity te realiseren en content te verspreiden in andere media, op andere
websites en weblogs.
RWANDA © Gie Goris
Financieel beheer Wereldmediahuis
• Voor het eerst sinds 7 jaar is Wereldmediahuis er niet in
geslaagd zijn werkjaar positief af te sluiten. Reeds in 2011
botsten we tegen de grenzen van het huidige businessmodel, dat gekenmerkt wordt door quasi gelijkblijvende
opbrensten en gestaag stijgende kosten. Dit heeft zich in
2012 op uitgesproken wijze verder gezet.
• In 2013 zal worden gewerkt aan een bijsturing van het
huiding financiële model, zowel gericht op kostenreductie
als het aanboren van nieuwe eigen opbrengsten, o.m. door
crowdfunding.
• Finaal werd een negatief resultaat van € - 52.901,34 ten
laste gelegd van het eigen vermogen.
Klein maar dynamisch team
• De samenstelling van het team wijzigde in 2012 lichtjes.
• De MO*redactie op 31.12.12 telde 5,45 FTE, inclusief de
eindredactie die door een eigen redacteur werd verzorgd
(0.5 FTE).
• Webredactie is in handen van 1,20 FTE.
• Ondersteuning wordt verzorgd door de coördinator interne zaken (0.8 FTE) en de verantwoordelijke promotie &
communicatie (1 FTE).
• Afgevaardigd bestuurder: maximaal 1 dag in de week.
• Naast de stagiairs op de redactie wordt er voor de promotie
en communicatie ook een beroep gedaan op vrijwilligers.
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙9
2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012
De indeling van het Jaarverslag is gebaseerd op de strategische doelstellingen 2007-2012, die in hun geheel terug te vinden zijn in
bijlage.
2.1. Streven naar kwaliteit
Wereldmediahuis staat voor onafhankelijke, geëngageerde en betrouwbare
informatie over globalisering en aanverwante tendensen. Voor alle producten en
activiteiten worden uitdrukkelijke inspanningen gedaan om de kwaliteit te
garanderen en te versterken.
2.1.1. Een integrale visie of kwaliteit
Het streven naar kwaliteit is een constante bezorgdheid. Het
succes van de aangeboden informatiekanalen staat of valt met
een continue aandacht voor kwalitatieve, relevante en betrouwbare informatie. De werking van de MO*- en de www.MO.beredactie is er op afgestemd om in onderling
overleg de kwaliteit en de coherentie tussen de kanalen te optimaliseren. Ze worden daarin ondersteund door een geïntegreerde benadering van promotie en communicatie, op het
ritme van de informatieverstrekking, in nauw overleg en binnen het beperkte budget.
2.1.2. MO*magazine - de wereld begrijpbaar maken
De redactie definieerde samen met het uitgebreide redactieforum een aantal inhoudelijke klemtonen voor de jaargang 2012.
Het redactieforum heeft een dubbele opdracht: enerzijds
ideeën verzamelen (en bespreken) voor de redactie en ander-
■ Inhoudelijke klemtonen
• Arabische Lente als democratiseringsbeweging. In de loop
van 2012 verschenen grote artikels en reportages over Iran,
Jordanië, Libië, Tunesië, Jemen, Libanon, Qatar, Syrië,
Egypte, Palestijnse Gebieden en Irak, analyses over de positie van vrouwen na de revolutie, een interview over de lange
duur van de omwenteling…
• Economische crisis is de grote uitdaging, vooral in relatie
met ons (Europese) sociale model. In juli 2012 publiceerden we een dossier over het "afscheid van het neoliberale
model" door de BRICS-landen. Daarnaast publiceerden we
ook een essay van Paul Krugman (De Grote Europese
Misvatting), een analyse van John Vandale over het Alfabet
van onze Tijd, een bijdrage van Loïc Wacquant over de marginalisering van de middenklasse, een interview met vakbondsleidster Sharon Burrows en een interview met Karel
De Gucht, een analyse over duurzaam bankieren...
• Duurzame ontwikkeling: De rubriek Rio+20 leverde gedurende vijf nummers telkens vier bladzijden interviews,
10 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
zijds ruimte creëren voor leden, experts, mediamensen en middenveldorganisaties om hun suggesties en competenties in te
brengen. Het redactieforum vergadert elk jaar gedurende een
lange halve dag. Voor de ledenlijst, zie bijlage 11.
nieuwsberichten en korte analyses op rond de thematiek
van duurzame ontwikkeling. Daarna keerden we terug naar
de rubriek Transitie zoals die in 2011 ingevuld werd.
Daarnaast verscheen een dossier over de ‘grijze kantjes van
de groene economie’ (dat in 2013 bekroond werd met de persprijs van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling)
en analyses over energiezekerheid, de toekomstige petromacht Canada, mijnbouw in Ecuador, Groene beleidskeuzes in China, Waterveiligheid, Bangladesh, agroparken en
stadstuinen, portretten van ecologische voorvechters zoals
Sunita Narain en Marina Silva…
• Diversiteit. De uitdaging om sociale cohesie te ontwikkelen in snel diverser wordende samenlevingen –met name
in Europa- vraagt meer en betere berichtgeving. De grote
dossiers rond diversiteit waren:
De allochtone elite (Onderzoek en artikel door Samira
Bendadi. Gepubliceerd in MO*93 april 2012), De kwetsbare
onderkant van migratie en diversiteit (Onderzoek en artikels
door Tine Danckaers. Gepubliceerd in MO*95 juni 2012 en
MO*97 september 2012), Allochtonen en politiek (Onderzoek
en artikel door Samira Bendadi, gepubliceerd in MO*97
INDONESIË © Gie Goris
september 2012) en De vele gezichten van de Aziatische
Belgen (Chinese studenten kiezen voor Europa: Gesprekken en
artikel door Ann-Sophie Poulain en Tess Vonck, gepubliceerd in MO*98, oktober 2012. Begeleiding John Vandaele;
Filipijnse verpleegsters als antwoord op Vlaamse zorgbehoefte:
Reportage door Peter Dupont, gepubliceerd in MO*98,
oktober 2012.)
Daarnaast verschenen tal van andere stukken die diversiteit
als thema hadden, onder andere over gezinshereniging,
transitmigranten, Roma in Europa, staatlozen in Europa,
Belgische Congolezen, Emre- en Confucius-instituten, politiegeweld in Brussel, gezondheidszorg voor mensen zonder
papieren, mensenhandel in Europa, een interview met Paul
Gilroy over racisme in Europa, met Houria Bouteldja over
racisme in Frankrijk en met Walter Ben Michaels over
diversiteit en ongelijkheid…
• Ontwikkeling. Naast het dossier over niet-militaire hulp in
Afghanistan (verschenen in november 2012), publiceerden
we ook een groot dossier over BIO (maart 2012), een interview met minister Paul Magnette en een reportage van op
de Unctad XIII bijeenkomst in Doha (juni 2012), reportages over ontwikkeling in Indonesië, Rwanda en
Bangladesh…
• Een klemtoon die niet vastgelegd werd vooraf, maar die
zich op een vanzelfsprekende manier oplegde, was mensenrechten met een gesprek met drie topvrouwen over
geweld tegen vrouwen (februari 2012), een fotoreportage
over handicap in Afrika en over de positie van christenen in
Irak, de vele artikels over de rechten van asielzoekers en
mensen zonder papieren in Europa…
• Ook de omgang met internationale veiligheid en soevereiniteit was een thema dat geregeld terugkeerde, met analyses over Africom, de situatie in Mali en de Sahel, de VNblauwhelmen, interviews met Louise Arbour van ICG,
Ruddy Doom, Marwan Bishari en Jon Sobrino…
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 11
2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012
■ Aandacht voor onderzoek en eigen nieuwgaring
• In de loop van het jaar werden een aantal onderzoeksdossiers geschreven door zowel eigen redacteurs als freelancers. De meeste van deze dossiers genereerden extra aandacht in andere media en dragen zo bij tot de maatschappelijke impact van MO*. Enkele artikels van Kristof Clerix
over spionage en inlichtingendiensten konden op heel wat
media-aandacht rekenen. Naar aanleiding van 10 jaar MO*
werd hoofdredacteur Gie Goris door heel wat media geïnterviewd. En de veroordeling van MO* voor de
Forrestcartoon kon ook op veel media-aandacht rekenen.
Naast de hefboomfunctie van referenties in andere media,
zijn er ook een aantal voorbeelden van directer maatschappelijke impact. Groen parlementslid Eva Brems stelde bijvoorbeeld vragen aan minister van Buitenlandse Zaken
Didier Reynders over de zaak-Bosco Ntaganda, n.a.v. het
dossier in MO*91. Dat artikel werd ook vertaald in het
Frans en werd ook in Congo verspreid in alle hoeken van
het land, tot in de topechelons van het leger. De arrestatie
van Ntaganda is besproken door Reynders en Kabila.
Volgens mensen op het terrein heeft MO* deze machine
mee in gang gezet door de publicatie van het artikel. Ook in
het parlementaire debat over BIO werd het artikel uit
MO*92 ‘Belgisch ontwikkelingsgeld op belastingparadijzen’ geciteerd in verklaringen en vragen van minister van
Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette en parlementsleden Wouter De Vriendt (Groen) en Dirk
Vandermaelen (sp-a). Senator Bert Anciaux (sp.a) stelde
dan weer vragen aan staatssecretaris Maggie De Block over
niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, n.a.v. het dossier ‘Kraakjong’ in MO*97.
• Samen met de onderzoeksdossiers vormen de reisreportages een belangrijk element van de redactionele keuze voor
diepgravende kwaliteitsjournalistiek, voor achtergrond en
duiding voorbij “de waan van de dag”. In 2012 realiseerde
de redactie eigen reportages vanuit Somaliland (Olivia
Rutazibwa), Servië (Kristof Clerix), Iran (Gie Goris),
Senegal (Olivia Rutazibwa), Transitmigranten in Oostende
en Duinkerke (Tine Danckaers), Unctad XIII in Doha (John
Vandaele), Bangladesh (Gie Goris), Tunesië (Samira
Bendadi), Biorijst in Java (Gie Goris), Egypte /Sinaï (Tine
Danckaers), Rwanda (Gie Goris), Rio de Janeiro (Alma De
Walsche), IJsland (Kristof Clerix), China (John Vandaele),
Berlijn (Tine Danckaers) en India (Gie Goris).
2.1.3. www.MO.be, mondiaal nieuws online
Sinds de lancering in januari 2007 kent de nieuwssite
www.MO.be, een gezamenlijk project van Wereldmediahuis
(WmH) / MO* en Inter Press Service Vlaanderen vzw (IPS),
■ Groter actueel nieuwsaanbod
De nieuwsartikels op onze site worden aangepast aan de specifieke eisen die het internet stelt: de artikels krijgen hyperlinks
mee, waar mogelijk worden foto’s en video’s erbij geplaatst en
we letten op vlot taalgebruik en aantrekkelijke titels en tussentitels. De artikels worden ingedeeld in thema-, landen-, en regiocategorieën. Ook worden er regelmatig nieuwe dossiers aangemaakt waarin artikels over hetzelfde onderwerp worden gebundeld, gaande van Rio+20 over crisis in Syrië tot de Olympische
spelen.
Met redacteurs op reportage in het buitenland heeft
www.MO.be de kans om dicht op het nieuws te zitten. 0ok voor
de reportages wordt in toenemende mate gezorgd voor een link
tussen MO* en www.MO.be. Zo blogden MO*redacteurs op
reportagereis onder andere vanuit Somaliland, Iran, Senegal,
Rio, Bangladesh, IJsland en India. Ook freelancers vinden hun
weg stilaan naar Wereldblog als een interessant bijkomend
publicatiekanaal (met name Pieter Stockmans en Majd Khalife,
die een langlopend reportageproject in het Midden-Oosten
blogden op www.MO.be en dit jaar een reportage schreven over
12 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
een gestage groei. In 2012 maakten we een grote sprong voorwaarts en steeg ons bereik met bijna 20% tot gemiddeld 49.218
unieke bezoekers per maand.
Jordanië). De blogs werden ook via Facebook gepost, zodoende
komen we steeds meer tot een geïntegreerde mix van print en
diverse online kanalen.De reportages in het magazine worden in
het algemeen ook aangevuld met extra content op de website..
Omgekeerd zorgde in 2012 de Wereldblog ook voor nieuws op
www.MO.be. Er werd geblogd uit Oost-Congo bij het uitbreken
van het nieuwe geweld daar, wat ook het geval was voor de
Centraal-Afrikaanse Republiek.
www.MO.be doet een beroep op de nieuwsdienst van IPS om
een goeie spreiding van regionale en thematische berichten te
garanderen. Daarnaast schrijven de redacteurs van MO* ook
zelf nieuwsberichten voor de site, en werken ze mee aan de
diversificatie van thema’s en landen door ondermeer de artikels
in MO*magazine, die integraal op de nieuwssite verschijnen.
De nieuwsartikels krijgen altijd een thema of regio opgespeld,
waardoor bezoekers het rijke aanbod van artikels per land, per
thema of per categorie kunnen ontdekken. Via een snelle zoekmotor zijn de meer dan tienduizend artikels die IPSVlaanderen en MO* de voorbije jaren geproduceerd hebben
makkelijk toegankelijk voor bezoekers.
In 2012 zetten we de reeks zaterdaginterviews verder (met
onder andere Seymour Hersch, Michel Bauwens, Meyrem
Almaci, Stéphane Hessel, ...). Ook de succesvolle reeks Mening
op Maandag werd verder gezet met in de loop van 2012:
Kristien Bonneure, Andreas Tirez, Geert Van Istendael, Sidi
Larbi Cherkaoui, Birsen Taspinar en Bie Vancraeynest.
Ook de rubriek Koorts!, waarin specialisten en experts hun licht
laten schijnen op belangrijke thema’s uit de mondiale gezondheidszorg, bleef behouden. Op dezelfde manier lanceerden we
Ontwikkeling 3.0, een rubriek waarin verschillende stemmen
over de toekomst van de ontwikkelingssamenwerking aan bod
komen.
Om regelmaat in de videorubriek te krijgen, gingen we van start
met de rubriek Video van de week. Hierin zetten we telkens een
eigen of overgenomen video in de kijker, die aansluit op de actualiteit of bij andere inhoud van de website. Daarnaast blijken de
video-interviews en -reportages van de MO*lezingen of -debatten
goed bekeken te worden op ons YouTube kanaal. Occasioneel
scoort een kort video-interview uitzonderlijk goed (de hoogste
score is voor een gesprek met Oumou Sangare (48.906 views),
een gesprekje met Irshad Manji sterk (8805 views), Natasha
Atlas (4921 views), verslag oppositiepartij Burundi (8453 views)...
Niet toevallig zijn dit meestal gesprekken in Engels of Frans,
aangekondigd met het internationale ‘interview’.
■ Multimediale informatieverspreiding
De productie van videomateriaal bleef in 2012 behouden.
Zowel op reportage in het buitenland als bij interviews worden
korte filmpjes opgenomen die na montage op het YouTube
kanaal van www.MO.be worden gepubliceerd en daarna op de
website worden ge-embed.
Ook de MO*lezingen worden uitvoerig besproken op onze site:
een extern productiehuis maakt opnames van de lezing of de
voorafgaande persconferentie, en wij zorgen ervoor dat een
videoverslag snel online staat, zodat bezoekers van de
MO*lezing al de dag nadien een uitgebreid en multimediaal
verslag kunnen terugvinden op onze website. In 2012 werd
steeds vaker (ook) geopteerd voor een kort, verzorgd videointerview met de sprekers.
In de rubriek In Beeld publiceert www.MO.be fotoreportages
van 5 tot 10 beelden die van een korte tekst worden voorzien.
In de reeks Multimondiaal bundelen we artikels die werden
voorzien van intereactieve hulpmiddelen (kaarten, grafieken,
tijdslijnen, …) om het geschreven verhaal te verduidelijken en
te illustreren.
■ Technische kwaliteitsverbetering
In regie met Openminds, de host van www.MO.be, voerde
Coworks (bouwer van www.MO.be) midden 2012 enkele technische verbeteringen uit om de site performanter te maken.
Deze optimalisatie-operatie zorgde voor een merkbare stijging
van de snelheid en betrouwbaarheid van www.MO.be.
Op basis van een rapport van internetmarketingbedrijf theAIM
werd www.MO.be nog vriendelijker gemaakt voor zoekrobots
(voornamelijk Google).
Het publiceren van de inhoud van het magazine, dat eerder
nog manueel verliep, werd geautomatiseerd.
Via m.mo.be is MO.be sinds midden 2012 ook vlot toegankelijk
via mobiele toestellen. De bezoekersstatistieken voor de mobiele site worden ook gescheiden bijgehouden om het gebruik van
deze nieuwe site te meten.
Het delen van artikels, via sociale media maar ook per mail,
werd vergemakkelijkt door gebruik te maken van de dienst
Addthis.
www.MO.be werd geoptimaliseerd voor Facebook via het
Opengraph protocol.
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 13
2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012
2.1.4. eMO*: de week van www.MO.be
In 2012 werd de digitale nieuwsbrief van www.MO.be, de
eMO*, telkens op maandag en vrijdag verstuurd.
De eMO* biedt een overzicht van de belangrijkste artikels, opinies en achtergrondstukken van de voorbije week. Daarnaast
bevat de nieuwsbrief ook een agenda en worden er ook nieuwe
rubrieken of speciale aanbiedingen in gepromoot. Begin 2012
hadden we 13.617 abonnees. Eind 2012 klokten we af op 12.956
abonnees, een lichte daling die wellicht verklaard wordt door
het toegenomen gebruik van andere online kanalen.
Een appreciatie-onderzoek in december leert dat de eMO* een
hoge waardering van 7,9 / 10 krijgt.
Om het aantal inschrijvingen op eMO* te stimuleren, wordt
het e-zine op de homepagina www.MO.be gepromoot: wie zijn
e-mailadres daar invult, wordt meteen doorgesluisd naar de
registratiepagina.
2.1.5. MO*paper: toegankelijke analyse van mondiale thema’s
MO*paper brengt minstens acht keer per jaar een grondige
analyse van tendensen of belangen die de mondialiserende
wereld vormgeven. Op pakweg 20 bladzijden zet een auteur op
toegankelijke, maar grondig beargumenteerde wijze een thema
uiteen.
In 2012 werden 10 MO*papers gepubliceerd. Alle papers werden aangekondigd op www.MO.be, via een aparte mail naar de
ondertussen 1437 MO*paper abonnees, via onze Facebook- en
Twitterpagina en via andere sites zoals de portaalsite
www.11.be.
Inhoudelijk was er in de serie MO*papers in 2012 opvallen veel
aandacht voor thema's die met ontwikkelingssamenwerking (5)
en voedselveiligheid (2) te maken hadden.
14 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
2.1.6. De MO*redactie
Om de kwaliteit van de berichtgeving in MO* en op
www.MO.be te garanderen, werkt Wereldmediahuis rond een
aantal aandachtspunten op het vlak van organisatie, kennis en
expertise van de MO*redactie:
Dat brengt de totale (journalistieke) inzet op 6,17 voltijds equivalent gemiddeld en 6,65 voltijds equivalent op 31/12/12.
© Brecht Goris
• Overleg, uitwisseling, kritische bevraging en samenwerking binnen de redactie door middel van een wekelijkse
redactievergadering, tweemaal per jaar een uitgebreide
plannings- en evaluatiedag, en een jaarlijks MO*forum.
• Geografische en thematische specialisatie: elke redacteur
specialiseert zich in een regio en rond een aantal thema’s.
• Versterking van kennis en expertise door vorming, lectuur, reportagereizen en onderzoek.
Op 31 december 2012 werd MO* gerealiseerd door gemiddeld
4,95 fulltime equivalent redacteurs: John Vandaele (60%),
Alma De Walsche (80%), Kristof Clerix (50%), Tine Danckaers
(80%), Olivia Rutazibwa (75%), Samira Bendadi (50%) en Gie
Goris (100%, hoofdredacteur).
Maarten Lambrechts (80%) en Kilian De Jaeger (40%) vormen
samen de webredactie.
Kristof Clerix (extra 50%) verzorgt de eindredactie van MO*,
maar in de loop van 2012 werd dit gedurende 7 maanden uitbesteed aan Herman Jacobs, omdat Kristof halftijds verlof zonder
wedde nam om aan een nieuw boek te werken.
■ Stagiairs en vrijwilligers
De redactie van MO* kon ook vrijwel het hele jaar beroep doen
op de inzet van stagiairs, tussen 1 januari en 31 december 2012
waren de volgende gemotiveerde journalisten in spe actief bij
Wereldmediahuis: Charley Dossche, Stéphanie Borgers, Lynn
Simons, Liesbeth Van Hoe, Ann-Sophie Poulain, Annelies Van
erp, Dorien De Wit, Griet Ryckeboer, Vincent Trouche, David
Vermeiren, Steffi Vermeire, Wim Van Rysselberghe, Tess
Vonck, Nelle Lauwerysen, Laurens Cerulus, Lisa Labath, Lize
Van Dyck, Arno Van Nerum, Shirah Miroir.
MO* werkte in 2012 ook weer met freelance bijdragen: "vaste"
leveranciers, occasionele leveranciers, "correspondenten" of
occasionele leveranciers uit het Zuiden. In de Democratische
Republiek Congo hebben we een goede relatie uitgebouwd met
Chrispin Mvango terwijl we vanuit West-Afrika goede bijdragen
kregen van Intagrist Al Ansari; voor Mexico hebben we een
goede medewerker in Marco Appel, voor de zuidkegel van
Latijns-Amerika in Tom Dieusaert (maar dit jaar ook onder
andere Andrea Morinigo & Jasper Kerremans). Daarnaast heb
ben we een beroep kunnen doen op uitstekende freelance
medewerkers zoals Hans van Scharen, Johan Persson, Anna
Roxvall, Baharak Bashar, Andrea Dijkstra, Jeroen Van Loon,
Mattilde Gattoni, Matteo Fagotto, Teun Voeten, Angelo
Atanissio, Marco Ansaloni, Hellen Kooijman, Pieter Stockmans
en Majd Khalife…
Ook in 2012 bouwden we ook ons netwerk van vrijwilligers verder uit. Zo zochten we constant naar nieuwe bloggers om een
bijdrage te leveren aan onze Wereldblog op www.MO.be.
Daarnaast bleven vrijwillige vertalers een kernaanbod van
magazine-artikels vertalen in het Frans, Engels en Spaans. Om
de kwaliteit van deze vertalingen te verbeteren suggereerde
coördinator Machteld Boussemaere ook een pool proofreaders
(native speakers) op te bouwen. Dat gebeurde en versterkte de
vertalingen aanzienlijk.
Ook bouwden we contacten op met een aantal opiniemakers uit
het middenveld. Hun opinies worden regelmatig op de website
gepubliceerd.
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 15
2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012
2.1.7. Kwaliteitsmetingen
Wereldmediahuis onderschrijft het belang van kwalitatief en
kwantitatief onderzoek bij MO*lezers, Knack-lezers en in een
ruime Vlaamse context. Van bij de aanvang in 2003 werden op
regelmatige basis onderzoeken uitgevoerd om de waardering
van de MO*lezer in kaart te brengen.
■ Mediapoll
In 2012 lieten we ook opnieuw een Mediapoll uitvoeren om de
appreciatie van MO* te meten. De resultaten liggen in de lijn
van de vorige jaren. Er zijn geen opmerkelijke verschillen. We
krijgen opnieuw een gemiddelde score van 7,5/10, d.i. een lichte sprong voorwaarts (7,4/10 in 2011). Ondanks de dalende
oplage en het dalend bereik (cfr. CIM-cijfers van dit jaar), wordt
MO* nog altijd geapprecieerd als een goed informatief blad dat
andere thema's belicht dan de andere media en dat aangenaam
om lezen is.
Hier nog enkele relevante resultaten:
• Elk exemplaar van MO* wordt gemiddeld door
1,8 mensen gelezen.
• 96,3% vindt de artikels in MO* informatief.
• 91,2% vindt de covers sprekend
• 89,2% vindt lay-out, opmaak en foto’s aangenaam
• 69,0% vindt het positief dat MO* samen met Knack
verdeeld wordt
• 60,5% beveelt MO* aan bij vrienden en kennissen
• 90,9% vindt dat MO* andere thema’s belicht dan andere
media
Deze resultaten zijn quasi dezelfde als bij de vorige mediapolls.
Hier en daar gaan we er zelfs op vooruit.
IJSLAND © Kristof Clerix
16 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
■ Insites (www.MO.be)
In het najaar van 2010 werd www.MO.be volledig vernieuwd.
Het was dus weerom interessant om eind 2012 eens te peilen
naar de appreciatie van onze lezers en bezoekers. Hiervoor
werkten we opnieuw samen met onderzoeksbureau Insites.
Een greep uit de voornaamste resultaten:
• Gemiddeld krijgen we van de respondenten 7.9/10,
bijna een volle 8/10. Dat is 0,1 meer dan in 2011.
• We bereiken even veel vrouwen als mannen.
• We bereiken met de website een jonger publiek: 36% is
jonger dan 34 jaar – 49% is jonger dan 44 jaar
• We bereiken vooral een hooggeschoold publiek (78% van
de respondenten volgde hoger onderwijs)
• We bereiken vooral een werkend publiek (58 % werkt,
voltijds en deeltijds)
• We bereiken vooral bedienden en ambtenaren
• Bijna de helft (47%) volgt www.MO.be door er
rechtstreeks naar toe te surfen
• 22% heeftwww.MO.be tussen favorieten (bookmarks)
staan
• 21% volgt www.MO.be via berichten op Facebook
• 89% zou de site aan anderen aanbevelen
• 92% vindt het de moeite waard de site opnieuw te
bezoeken
• 90% vindt de informatie op de site recent en up-to-date
• 93% vindt de informatie op de site relevant en
geloofwaardig
2.2. Uitdagingen voor de toekomst
De producten en initiatieven van Wereldmediahuis worden toekomstgericht
ontwikkeld. Zo kunnen nieuwe kansen tijdig gedetecteerd en vertaald worden in
vernieuwing van de bestaande producten of in nieuwe initiatieven.
■ Globale oefening toekomstperspectief
Ter voorbereiding van de nieuwe meerjarenstrategie van
Wereldmediahuis maakte het team een eigen swot (waarover
uitgebreid gediscussieerd werd in juni 2011) en werden de
leden gevraagd eenzelfde oefening te maken. Het lukte niet om
die swots tijdig te verzamelen om ze -zoals voorzien- op de AV
van december 2011 te bespreken. De meeste leden stuurden
achteraf wel een swot-oefening in, die werd meegenomen in
een eerste voorstel tot strategische doelstellingen voor de periode 2013-2017, dat het team van Wereldmediahuis afwerkte in
januari 2012.
Om de keuzes voor de voornaamste uitgaven beter te onderbouwen, werd in 2012 een beroep gedaan op evaluatie en
advies van Content Republic, een bureau dat gespecialiseerd is
in media-advies. Het rapport van CR werd bezorgd op 05.06.12
en werd voor een eerste keer met de redactie besproken in
Gent op 12.06. Voor MO* werd de bespreking verder gezet in
Brussel op 29.06, in Mechelen op 26.11 en op het MO*Forum
van 08.12. Voor www.MO.be werd het rapport vooral opgevolgd
door het organiseren van 2 www.MO.be fora, waarop externe
experts uitgenodigd werden. De fora gingen door op 24.10 en
17.12.
■ Adviezen voor het maandblad MO*
Content Republic stelt vast dat 'MO* voldoet aan een behoefte
die weinig of niet door andere Vlaamse media wordt ingevuld:
kritische kanttekeningen bij geopolitieke en sociale evoluties
vanuit een journalistiek geloofwaardig perspectief. De artikels
in MO* zijn gefundeerd en verrijkend, goed geschreven en
begrijpelijk.' Het prioritaire advies is dan ook die usp vast te
houden en verder uit te bouwen.
Daarnaast suggereerde het rapport een aantal mogelijke verbeteringen, die door de redactie in detail verder besproken werden en voor een deel reeds vertaling vinden in de jaargang
2013. Een korte samenvatting van de adviezen:
• MO* is moeilijk verteerbaar: Het magazine vergt een
behoorlijke inspanning van de lezer. Het tekstvolume ligt
hoog en de variatie in tekstgenres en journalistieke formats
is beperkt.
• MO* is ernstig en zwaar op de hand: Uiteraard is het
goed dat MO* de aandacht vestigt op alles wat scheef loopt
in de wereld. Toch slaat de balans al te vaak door richting
mondiale ellende.
• MO* mist menselijke warmte: Dat gevoel wordt nog versterkt door het gebrek aan ‘gewone’ stemmen in het blad.
MO* beperkt zich in hoofdzaak tot analyse en gesprekken
met experts. MO* schrijft over het hoe en waarom van geopolitieke problemen, maar maakt de impact ervan op de
‘gewone’ mens niet altijd even tastbaar. De teneur van de
meeste artikels is technisch en afstandelijk. Dat is volgens
ons een drempel om een breder publiek te bereiken.
• MO* predikt voor de eigen kerk: Het is niet moeilijk om
je gelijk te halen als je vooral gelijkgezinden aan het woord
laat. De geïnterviewden en opiniemakers die MO* laat
opdraven, komen doorgaans uit voorspelbare hoek.
• MO* mist directe inspiratie voor de lezer: De klemtoon
ligt in MO* sterk op nieuws en duiding en slechts in heel
beperkte mate op service en inspiratie, nochtans twee
belangrijke redenen om als lezer naar een magazine te grijpen.
• MO* roept weinig op tot interactie: Een lezersrubriek in
een blad vinden wij stilaan een beetje gedateerd. Zeker in
een maandblad is het moeilijk om de discussie op peil te
houden. Inhoudelijke discussies worden vandaag in de eerste plaats op het web gevoerd. Daar is een echte dialoog tussen lezers en redactie mogelijk. MO* doet vandaag te weinig om die online conversatie op gang te trekken.
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 17
2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012
■ Adviezen voor www.MO.be
Uit het CR-rapport: ‘De MO*-website is rijk aan waardevolle
content. De ‘look & feel’ is sober en consistent, de artikels worden helder ontsloten met dedicated en betekenisvolle url’s, zijn
duidelijk getagd en deelbaar via social media.’ Daarnaast deed
het rapport een aantal aanbevelingen om een scherper profiel
te geven aan www.MO.be (in relatie tot MO*) en een duidelijkere indeling.
• www.MO.be mist structurele logica: Misschien wel onze
belangrijkste opmerking bij de website, is dat we als bezoeker een beetje verloren lopen. Er zit weinig logica in de
navigatie. Inhoudelijke formats (Opinie, Dossiers, Regio,
Agenda) staan op hetzelfde niveau als informatie over abonnementen en contactgegevens. Dat werkt verwarrend.
Zelfde opmerking één verdieping lager: ‘Achtergrond &
analyse’ staat op dezelfde hoogte met thematische verwijzingen als Economie, Milieu, Maatschappij, Ontwikkeling
en Politiek.
• Maak een onderscheid tussen magazinecontent, eigen
webcontent en persberichten: De eigen MO*-content raakt
een beetje ondergesneeuwd door de stroom aan nieuwsberichten op de homepage.
• Zet de share-mogelijkheid bij de artikels meer in de verf:
De tweet- en share-buttons staan nu weinig opvallend
onderaan de artikels. Vaak gaat het om lange teksten, die
behoorlijk wat inspanning vragen van de lezer. We stellen
voor om de share-buttons ook bij de intro te plaatsen of te
laten meescrollen met de tekst.
• Gebruik duidelijke calls-to-action: Om de discussie op
gang te trekken – vooral dan bij de opiniestukken – stellen
wij voor om artikels af te sluiten met een duidelijke call to
action: ‘Uw mening bij dit artikel? Laat hier uw reactie achter of discussieer mee op Facebook’.
• Haal deelbare content meer naar voor: Sommige content
laat zich makkelijker delen dan andere. Vooral video’s,
foto’s en illustraties, (dynamische) infografieken en opinies
scoren merkelijk beter op sociale netwerken.
• Maak de lezers deel van het wordingsproces: Zowel de
website als de Facebookpagina zouden de lezers meer kunnen betrekken bij het wordingsproces van reportages.
• Plaats een ‘lees ook’ bij de artikels: Een functionaliteit die
nu ontbreekt op de website, maar volgens ons wel zinvol, is
een ‘lees ook’-kolom naast de artikels met vijf andere leessuggesties. Die kunnen worden gegenereerd op basis van
tags, maar ook op basis van het leesgedrag bij andere
bezoekers (‘lezers van dit artikel lazen ook…’).
• Stem de vormgeving beter af op het magazine: Uiteraard
heeft webdesign z’n eigen wetmatigheden. Toch denken
wij dat de vormgeving van de website met een paar kleine
ingrepen meer op die van het magazine kan worden afgestemd. De titels in hetzelfde lettertype plaatsen zou de herkenbaarheid van de site een stuk groter maken
• Leesbaarheid: meer rust voor het oog door smallere tekstkolommen
• Breng meer hiërarchie in de homepage: We vinden dat er
18 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
te weinig prikkels uitgaan van de homepage om door te
klikken. De mogelijkheid om bovenaan drie artikels in de
kijker te plaatsen, werkt goed. Meer naar onder raakt de
homepage ons een beetje kwijt. Alle artikels staan op hetzelfde niveau en de rubricering is te weinig opvallend.
• MO*-Papers: format aantrekkelijker verpakken
• Mobiel: Wat digitale magazines betreft, nemen wij zelf
een voorzichtige houding aan. Ons advies is om daar vooralsnog niet al te veel mensen en middelen in te investeren,
vooral omdat de content van het magazine ook via de website mobiel toegankelijk is. Een tabletversie van het blad
kan zinvol zijn als aanvulling om een breder publiek te
bereiken. Zelf geven wij de voorkeur aan een goed uitgebouwde contentsite die ook vlot mobiel bereikbaar is. Wel
zinvol is een app als brand extensie met een eigen specifieke functie.
Op basis van de suggesties en aanbevelingen van Content
Republic en de bespreking ervan met de redactie, werden
eind 2012 twee panels met externe experts op het vlak van
online media georganiseerd, zodat de toekomstvisie rond
online een duidelijke richting en focus zou krijgen. In overleg met CR werden zeven scenario's voor www.MO.be voorgelegd, besproken en uitgekristalliseerd tot een coherente
toekomstvisie voor MO-online. De inhoud van de website
zou, in een toekomstscenario dat online first is, georganiseerd worden rond drie clusters: achtergrond en analyse /
opinie en debat / nieuws en actualiteit. De algemene positionering online zou dus eerder naar de huidige positionering van het maandblad evolueren. Zowel de redactie als de
externe experts zijn ervan overtuigd dat de kracht van het
merk MO* immers in duiding en een ander perspectief liggen, niet in de concurrentie om het "breaking news".
De uitgebreide oefening van de redactie, waarbij ook directie en communicaties betrokken werden, zou tegen begin
2013 resulteren in een toekomstvoorstel voor de publicaties
van MO*, rekening houdend met de veranderende mediaomgeving en de financiële uitdagingen waar de vzw voor
staat.
■ Academisch advies
Eind 2012 werd in opdracht van het Vlaams Agentschap
Internationale Samenwerking, naar aanleiding van het afronden van de beheersovereenkomst met MO*, IPS en
www.MO.be, een evaluatie uitgeboerd door Stijn Joye van
Vakgroep Communicatiewetenschappen, UGent. Het rapport
dat in december 2012 afgewerkt en bevestigt dat 'digitale
mediaplatformen alleen maar aan belang winnen, maar dit
impliceert niet dat de activiteiten en inspanningen voor de
gedrukte pers verwaarloosd mogen worden. In plaats van een
substitutiescenario zal het eerder een verhaal van complementariteit zijn waardoor het belangrijk is om op beide markten,
online en print, actief en aanwezig te zijn met een inhoudelijk
sterk en aanvullend nieuwsaanbod.' (blz 17) Professor Joye
waardeert 'specifiek de inspanningen die WereldMediaHuis
doet om via de MO*debatten het ruimere publiek te bereiken.
Daarnaast kon WereldMediaHuis wegen op het politieke debat
en werden de artikels van MO* Magazine ook opgepikt door de
Vlaamse media (150 verwijzingen in andere media).'
Uit zijn besluit: 'We kunnen besluiten dat zowel IPS
Vlaanderen, MO* Magazine alswww.MO.be unieke initiatieven
zijn die een vaste plaats verdienen binnen het Vlaamse medialandschap. De (meer)waarde van deze projecten op het vlak van
buitenlandberichtgeving is groot, zonder financiële steun vanwege de overheid is hun leefbaarheid en verdere voortbestaan
dat echter minder. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor
de overheid om initiatieven die zich op ‘minder commerciële’
thema’s en regio’s focussen - structureel en niet projectmatig te ondersteunen zodoende dat finaal een noodzakelijk even-
wicht wordt bereikt in het Vlaamse medialandschap. Ondanks
de maatschappelijk relevantie en noodzaak is een dergelijke
nieuwsaanbod binnen de huidige mediacontext niet te financieren met commerciële activiteiten of uit lezersinkomsten.
Afsluitend kunnen we bijgevolg stellen dat de werkzaamheden
van IPS Vlaanderen en WereldMediaHuis tijdens de periode
van de voorbije beheersovereenkomst positief geëvalueerd kunnen worden en dat voor beide organisaties in de toekomst een
belangrijke sleutelrol is weggelegd in het beleid van de Vlaamse
overheid met betrekking tot de bewustmaking van de Vlaamse
bevolking over de Noord-Zuid problematiek en andere maatschappelijk relevante kwesties in verband met de toenemende
globalisering.' (blz 49)
KENIA © Olivia Rutazibwa
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 19
2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012
2.3. Naar een hoger bereik en een grotere impact
Wereldmediahuis wil meer mensen bereiken en meer impact hebben.
2.3.1. Het merk MO*
Net zoals de vorige jaren werd ook in 2012 d.m.v. een professioneel marketing- en promotiebeleid bijzondere zorg besteed aan het
merk MO* en de gerelateerde producten (MO*magazine, www.MO.be, e-MO*, MO*paper, MO*debat, MO*lezing).
■ Crossmediale promotie
Het vergroten van bereik en impact van de verschillende
MO*producten en het versterken van het merk MO* verloopt
nog steeds crossmediaal:
• Persberichten bij elke editie van MO*magazine, soms
met een link naar de lancering van een MO*dossier of
naar extra artikels op www.MO.be
• Persberichten bij speciale gebeurtenissen (bvb een
MO*journalist wint een prijs), steeds met link naar
www.MO.be
• Aankondiging van MO*debatten en MO*lezingen in
MO*magazine, op www.MO.be, in nieuwsbrief e-MO* en
via Facebook en Twitter, ook met verwijzingen naar artikels in MO*magazine of op www.MO.be
• Aankondiging van MO*papers in MO*magazine, op
www.MO.be , nieuwsbrief eMO*, via Facebook en Twitter
en via aparte mailinglijst
• 2x per week de nieuwsbrief eMO* met een overzicht van
de belangrijkste nieuwstitels op www.MO.be
• Advertenties en ander promotioneel drukwerk van
MO*magazine bevatten steeds een verwijzing naar
www.MO.be
■ Doelgroepgerichte promotie
Om de impact en het bereik van de berichtgeving van MO* te
vergroten werd ook in 2012 verder ingezet op een doelgroepgerichte promotie.
• Milieugerelateerde artikels en dossiers bij milieubewegingen zoals BBL, Greenpeace en JNM.
• Interculturele artikels bij interculturele organisaties zoals
KifKif en het Minderhedenforum.
• Arbeidsgerelateerde artikels en dossiers worden systematisch gepromoot bij vakbonden, werkgeversorganisaties en
sociale bewegingen
• Noordzuidgerelateerde artikels bij ngo’s (o.a. via de portaalsite van 11.11.11: www.11.be)
• Afrika-gerelateerde artikels bij ngo’s, bewegingen en
media die rond Afrika bezig zijn, enz...
Deze inspanning werd voor elke editie van MO* herhaald en
leverde zeer positieve resultaten op: artikels werden overgenomen of doorgestuurd, er werd naar verwezen, extra proefnummers werden aangevraagd,… Regelmatig kregen we ook informele reacties uit de politieke wereld.
Alle verwijzingen werden zo goed mogelijk bijgehouden, zie
PIGE-tabellen in bijlage 14.
■ Gebruik van sociale netwerksites
Om het merk MO* nog meer te versterken en de verschillende
MO*producten nog beter in de kijker te plaatsen, werd in 2012
ook verder gebruik gemaakt van sociale netwerksites als
Facebook, Twitter en YouTube. Een gespecialiseerd bureau
zorgde ervoor dat onze sociale media dezelfde look & feel kregen en ook op mekaar afgestemd werden. Onze inzet van sociale media werd met andere woorden geprofessionaliseerd.
■ Abonnementenwerving
Op het vlak van abonnementenwerving werden in 2012 de
inspanningen verdergezet. Er werden meer dan 40.000 gratis
proefnummers verspreid. Rond elk proefnummer zit een foldertje met ons abonnementsaanbod. Geïnteresseerden kun-
CHINA © John Vandaele
20 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
nen dat invullen en gratis opsturen naar onze abonnementendienst. Ook werden een aantal voordeelacties op touw gezet,
bijvoorbeeld voor studenten, voor CJP-leden, voor de achterban
van onze lidorganisaties, voor onze fans via Facebook, enz….
Als incentive wordt er steeds een boeiend boek aangeboden.
Hiervoor wordt samengewerkt met boekhandel De Groene
Waterman uit Antwerpen.
N.a.v. het 10-jarig bestaan van MO* werd in september ook
een extra voordelig abonnementsaanbod gelanceerd en gepromoot. Via e-mailings en advertenties konden geïnteresseerden
een jaarabonnement op MO* nemen voor slechts € 25. Deze
actie kende een mooi succes en leverde bijna 400 nieuwe
abonnees op.
■ Losse verkoop
In totaal werden in 2012 in 15 verschillende verkooppunten
220 MO*'s verkocht. De aantallen per verkoopspunt blijven
betrekkelijk laag. De losse verkoop is opgestart als een bescheiden experiment en wij zullen dit in 2013 verderzetten, vermits
het ook niet echt een grote tijdsinvestering vergt. Een belangrijke meerwaarde van de losse verkoop is immers ook de zichtbaarheid voor MO* als merk. Niet verkochte nummers worden
na afloop van de maand ook verspreid als proefnummer.
In het najaar van 2012 werd MO* ook beschikbaar via de digitale nieuwskiosk Gopress (www.gopress.be), een initiatief van
Mediargus. Geïnteresseerden die het magazine op tablet, pc of
smartphone willen lezen, kunnen hier terecht. Een nummer
kost € 2,69.
Eind 2012 werd ook MO* op iPad opgestart. iPadgebruikers
kunnen MO* kopen via de Apple iTunes nieuwskiosk. Een
nummer kost € 2,69. MO*abonnees kunnen de iPad-versie
gratis downloaden.
2.3.2. Bereik diverse MO* producten
■ Bereik MO* onder druk
We kregen in september 2012 onze vierde CIM-fiche. Het
Centrum voor Informatie over de Media (CIM – www.cim.be)
is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die op regelmatige
basis het bereik en de impact van print- en online media
onderzoekt. Uit onze vierde CIM-fiche blijkt dat we 164.100
lezers (laatste editie) bereikten met ons magazine. Dat is
opnieuw een lichte achteruitgang t.o.v. 2011 toen we op
172.600 lezers afklokten. Er zijn verschillende redenen voor
dit minder goede resultaat, waarvan de achteruitgang van
Knack (verliest tien procent lezers) en ons eigen abonnementenbestand de voornaamste zijn.
Daarnaast is al onze content vrij beschikbaar via onze website
en aanverwante producten, wat de migratie van gedrukte informatie naar online informatie verder bevordert.
Hoe belangrijk de fysieke verspreiding ook is, uiteindelijk zijn
het effectieve lezersbereik en de appreciatie van de lezer veel
belangrijkere elementen om het succes van de uitgaven binnen de nagestreefde doelstellingen te bepalen. Gelukkig kunnen we op het vlak van appreciatie jaar na jaar een meer dan
goed resultaat vaststellen.
Het feit dat we in 2012 de streefcijfers niet haalden, benadrukt
intern het belang van een volgehouden inzet op de website als
een nieuw en aanvullend verspreidingskanaal voor de aangeboden informatie.Dit wordt in 2013 verder geëxploreerd.
■ Bereik www.MO.be in de lift
Gemiddeld telde www.MO.be in 2012 49.218 unieke bezoekers per maand, d.i. een stijging van bijna 8.000 unieke
bezoekers per maand of bijna 20 procent ten opzichte van
2011.
De groei van de online lezing van MO*-artikels werd nog versterkt door het groeiend belang van Facebook en Twitter en de
politiek van “delen” van artikels die daarvan het gevolg is.
Zowel het aantal fans op Facebook als het aantal volgers op
Twitter kenden een behoorlijke stijging, resp met 56%voor
Facebook en 86% op Twitter.
De wekelijkse nieuwsbrief eMO* biedt een overzicht van het
belangrijkste nieuws van de voorbije week. Daarnaast worden
nieuwigheden op www.MO.be ook gepromoot via de eMO*. In
2011 was het aantal eMO* abonnees met bijna 3.000 gestegen,
in 2012 verloren we een kleiner deel van die aanwinst. Begin
2012 hadden we 11.015 abonnees : eind 2012 klokten we af op
12.956 abonnees.
Begin 2012 werd onder de abonnees een evaluatie van de
eMO* uitgevoerd. 322 mensen namen deel aan dit onderzoek
naar de appreciatie van de eMO*. De grote meerderheid van
de respondenten was tevreden over de nieuwsbrief: de eMO*
kreeg van 69% een score van 8/10 of hoger. Slechts 1,3% gaf
een score die lager ligt dan 5/10. Een derde van de deelnemers
leest iedere nieuwsbrief, terwijl 42% de eMO* minstens een
keer per week opent. Inhoudelijk was de score zeer hoog.
Meer dan 97% is tevreden over de inhoud van de nieuwsbrief,
de relevantie van de artikels en de geloofwaardigheid ervan.
■ Bereik MO*paper: registraties groeien aan
MO*papers worden geschreven door auteurs die niet vergoed
worden voor hun inspanning. De keuze van de onderwerpen
gebeurt tijdens bijeenkomsten van de redactieraad, waarna
auteurs gezocht worden die een fundamentele tekst willen en
kunnen schrijven over het gevraagde onderwerp. Bij de keuze
voor de onderwerpen probeert de redactieraad een goed evenwicht te vinden tussen (geopolitieke) actualiteit en onderliggende tendensen, en tussen politieke, economische, sociale en
culturele onderwerpen. Er wordt ook voortdurend gezocht naar
onderwerpen die relevant zouden zijn in het kader van te ver-
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 21
2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012
wachten (ngo-) campagnes.
In totaal werden in 2012 tien MO*papers gepubliceerd. Alle
papers werden aangekondigd op www.MO.be, via een aparte
mail naar de ongeveer 1400 MO*paper abonnees, via onze
Facebook- en Twitterpagina en via andere sites zoals de portaalsite www.11.be.
Eind 2012 waren 1437 mensen geabonneerd op de mailinglist
van de MO*papers.
■ MO*debat: vaste waarde in Vlaams debatlandschap
MO*debat is een label dat wij aan andere debatten geven en
waar wij inhoudelijk en promotioneel bij betrokken zijn. De
praktische organisatie ligt zelden in onze handen. In 2012 zijn
er in totaal maar liefst 57 dergelijke MO*debatten georganiseerd. De MO*debatten zijn dan ook een succes en zorgen
voor een verhoging van onze zichtbaarheid en voor een versterking van ons merk, terwijl ze tegelijk een stimulans betekenen voor veel organisatoren om de kwaliteit van de georganiseerde debatten en de communicatie errond te versterken.
MO* heeft zowel in het magazine als op de website een vaste
pagina waar de MO* debatten worden aangekondigd.
Daarnaast worden de debatten ook aangekondigd op de portaalsite www.11.be, op onze Facebook- en Twitterpagina en op
een aantal andere relevante agenda-sites zoals www.uitinvlaanderen.be, www.wattedoen.be . Iedere maand worden de debatten ook bekendgemaakt via een persbericht dat naar ongeveer
2000 adressen verstuurd wordt. Daarnaast worden ook gerichte uitnodigingen verstuurd. Voor bijvoorbeeld een debat rond
de klimaatproblematiek, wordt via mail een uitnodiging verstuurd naar alle relevante organisaties die rond klimaat en
milieu werken.
■ MO*lezing scoort goed
MO*lezingen zijn een initiatief van MO* en het VlaamsNederlands huis deBuren, in samenwerking met de cultuurhuizen Vooruit (Gent), Zuiderpershuis (Antwerpen),
Beursschouwburg (Brussel) en Kaaitheater (Brussel). In een
MO*lezing wordt een thema met mondiale relevantie behandeld door een internationaal gerenommeerde spreker. Een
andere goedgeplaatste spreker mag daarop antwoorden en
daarna krijgt het publiek de kans om vragen te stellen en
opmerkingen te maken. Met de MO*lezingen willen de initiatiefnemers het debat over internationale thema’s in
Vlaanderen naar een hoger niveau tillen.
In 2012 werden drie MO*lezingen georganiseerd en hadden
we drie korte lezingen op het feest voor tien jaar MO* op 1
december.
• Op 7 mei 2012 organiseerden we in het Zuiderpershuis
in Antwerpen een MO*lezing met de Amerikaanse socioloog Walter Benn Michaels en met de Vlaamse intellectuelen Jean-Pierre Rondas en Jan Blommaert. Het thema van
de avond was diversiteit en (on)gelijkheid.
• Op 10 oktober 2012 haalden we milieu- en klimaatexperts
Jacqueline McGlade en Joachim Spangenberg naar de
22 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
Brusselse Beursschouwburg voor een boeiende MO*lezing
over een groene economie binnen de grenzen van onze
planeet. Deze lezing organiseerden we samen met de
Vlaamse milieubeweging.
• Twee dagen later – op 12 oktober 2012 - organiseerden
we in samenwerking met Newtopia in de Koninklijke
Bibliotheek van België een unieke avond met de Chileense
kunstenaar Alfredo Jaar en met Newtopia-curator Katerina
Gregos. Titel van de avond was: Creating a riot: kan kunst
de politiek veranderen?
In totaal woonden 485 personen deze drie lezingen bij en
bereikten we een veelvoud van dat aantal via de redactionele en
communicatieve inspanningen daarrond. Het videoverslag van
de lezing met Walter Benn Michaels, bijvoorbeeld, werd 321
maal bekeken, terwijl het video-interview met hem ook nog
eens 485 keer bekeken werd. Bovendien kregen de MO*lezingen ook weerklank in de andere media en mochten we van de
sprekers en de toeschouwers vooral positieve feedback en commentaar ontvangen. De reeks MO*lezingen wordt daarom in
2013 met veel enthousiasme verdergezet.
Uitgebreide verslagen met foto's en video's zijn te bekijken op
www.MO.be/dossiers/molezingen.
Op het feest van 1 december werden drie korte lezingen gegeven door Rajagopal P.V. (over de strijd om grond, woud en
water in India), dr. Abuelaish (over het verlies van zijn dochters
en zijn strijd voor vrede in Gaza) en Chido Govera (over haar
overleven als aids-wees in Zimbabwe en haar strijd voor een
blauwe economie). Bijna 500 mensen woonden deze lezingen
bij. Van deze lezingen werden de integrale versies online gezet
(die van Chido Govera werd bijvoorbeeld 315 keer bekeken) en
er werden korte video-interviews met hen gepubliceerd.
2.3.3. Professioneel marketingbeleid
Veel van de inspanningen om het bereik en de impact van
MO* te consolideren of te versterken zijn niet beperkt tot één
specifiek product of initiatief (maandblad, website, paper,
debat...). De algemene inspanningen bevatten in 2012 onder
meer:
• Plaatsen van banners, buttons en aankondigingstekstjes
op websites van middenveldorganisaties en culturele partners
• Plaatsen van advertenties in Knack en in andere tijdschriften en kranten
• Plaatsen van logo’s en advertenties in drukwerk van middenveldorganisaties en culturele partners
• Verspreiden van gratis proefnummers en van bladwijzers, flyers en postkaartjes
• Doelmatig inzetten van professionele MO*stand op evenementen, festivals, beurzen en debatten
De promotie- en communicatieverantwoordelijke verzorgde
contacten met het ruime middenveld en met de culturele
wereld. Er werden weer een groot aantal ruilovereenkomsten
afgesloten om de visibiliteit van MO* te vergroten. Veel aandacht ging tevens naar een doelgerichte perscommunicatie.
Verwijzingen in andere media werden permanent bijgehouden en opgevolgd.
Versterken bekendheid en verspreiding MO*
De marketing, promotie en communicatie moesten er in 2012
voor zorgen dat de kwalitatieve kracht van het maandblad
MO* gekend raakte bij een breed publiek. Dat gebeurde onder
andere door:
■ Lezers fideliseren
Een goed product verkoopt zichzelf, maar het kan geen kwaad
om de lezers af en toe te verwennen. Met MO* deden we dit
door:
• vrijkaarten en fijne prijzen
• de maandelijkse kortingsbon voor boeken bij de Groene
Waterman
• de service zo vlot mogelijk te laten verlopen: aanvragen en
klachten worden onmiddellijk behandeld en opmerkingen
steeds doorgegeven aan de betrokken redacteur. Om snel te
reageren werden een aantal standaard ‘e-mail handtekeningen’ aangemaakt.
■ Lezers leren kennen
Doelstelling hiervan is om een zo groot mogelijk adressenbestand op te bouwen van MO* lezers. Daartoe werden adressen
verzameld via:
• de wedstrijden voor vrijkaarten in het magazine en op de
website.
• de gratis proefnummers, deze werden opgevolgd met een
gepast abonnementaanbod.
• spontane aanvragen voor abonnementen en voor promomateriaal.
■ Naambekendheid vergroten
We probeerden de naambekendheid van MO* vooral te vergroten door ruilovereenkomsten aan te gaan met relevante partners
uit het middenveld, andere media en de culturele wereld. Dat
resulteerde in:
• links, buttons, logo’s en promotekstjes op andere
websites.
• logo’s op drukwerk van partners.
• het verspreiden van 40.000 proefexemplaren als kennismaking, zowel via mailings als via stands en afspraken
met organisatoren van evenementen. Bij sampling werd
meestal gezorgd voor een encart aan de buitenkant met het
MO*-abonnementaanbod.
• het verspreiden van ander promomateriaal zoals bladwijzers, flyers, postkaartjes en affiches om onze verschillende
producten (magazine, website, e-zine en papers) te
promoten.
• advertenties in andere tijdschriften en kranten: voor
het grootste deel ruiladvertenties, ook enkele betalende
advertenties.
■ Breder bekendmaken van www.MO.be
Begin 2011 kregen we van internetbedrijf The Aim een kant-enklaar internetmarketingplan om onze site en de promotie ervan
te verbeteren. Het plan is het perfecte instrument om de site nog
beter op de markt te zetten. Er staan heel wat nuttige aanbevelingen in die zowel technisch, inhoudelijk en promotioneel van
aard zijn. Dit plan vormde ook in 2012 de leidraad voor de dagelijkse promotie
De voornaamste punten van het plan zijn:
• search engine optimization: ervoor zorgen dat de site zo
goed mogelijk gevonden wordt via zoekmotoren als Google
en Bing
• social media: het optimaal integreren en inzetten van sociale media als Facebook, Twitter en YouTube om trafiek
naar de site te genereren en om interactie te stimuleren
• online video: het gebruik van video verhogen om meer
mensen en vooral jongeren in contact te brengen met de
inhoud van de site
• e-mailmarketing: de nieuwsbrief verbeteren en optimaal
inzetten om trafiek naar de website te genereren en om
interactie te stimuleren.
• web analytics: het intelligent gebruiken van Google
Analytics (meten = weten) om de site continu te verbeteren.
In 2012 hadden we extra aandacht voor het luik ‘SEO’.
Internetbedrijf The Aim deed een audit naar hoe we via Google
gezocht en gevonden worden en formuleerde op basis daarvan
een hele resem aanbevelingen hoe we dat nog konden verbeteren.
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 23
2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012
Enkele aanbevelingen uit de audit werden al geïmplementeerd,
waarvan de belangrijkste de integratie van de artikels van
www.MO.be in Google News is. De audit van de SEO van
www.MO.be wordt jaarlijks herhaald.
De uitvoering van het internetmarketingplan verhindert niet dat
een aantal bestaande succesvolle promotiemodellen gewoon verder gezet worden zoals:
• Interactie stimuleren: De bezoekers van www.MO.be stimuleren om deel te nemen aan het debat - door te reageren
op artikels - en door ze op geregelde tijdstippen te informeren over alle interactieve diensten die de nieuwssite aanbiedt.
• Zichtbaarder worden op weblogs en burgerjournalistieke
sites door: webloggers en burgerjournalistieke websites aan
te moedigen om artikels of inhoud over te nemen van MO*
(magazine én site) en verwijzingen op te nemen naar de
nieuwssite www.MO.be. Dat doen we ondermeer door
knoppen aan te bieden waarmee artikels snel kunnen worden gedeeld via Facebook en Twitter; zelf tussenkomen in
reacties op weblogs indien er thema’s behandeld worden
waarover meer informatie terug te vinden is op
www.MO.be.
Door verwijzingen op weblogs en burgerjournalistieke sites
te stimuleren, hopen we de impact van www.MO.be ook te
vergroten in andere media.
• Vergroten van het aantal abonnees op eMO*: Door de
eMO* nadrukkelijker in de kijker te plaatsen bij nieuwsartikels en op andere relevante plaatsen op de site willen we
het aantal inschrijvingen opdrijven. Daarnaast loopt er nog
altijd een leadcampagne om het aantal inschrijvingen aanzienlijk te vermeerderen. Ook op bepaalde evenementen
waar MO* met een stand aanwezig is, kunnen geïnteresseerden zich op de eMO* inschrijven via een aangeboden
inschrijvingsformulier.
• Advertenties en banners: www.MO.be wordt het hele jaar
door gepromoot via advertenties in publicaties van partners,
via banners, buttons en aankondigingstekstjes op andere
sites en via het verspreiden van flyers en bladwijzers.
• Organiseren van wedstrijden: www.MO.be probeert de
huidige bezoekers aan de site te binden door middel van
wedstrijden waarbij mooie prijzen te winnen zijn zoals boeken, dvd’s en tickets voor interessante culturele evenementen. Via dit soort acties moeten bezoekers het gevoel krijgen
dat ze voor hun interesse in mondiale berichtgeving ook af
en toe beloond worden met een leuke extra.
N.a.v. het 10-jarig bestaan van MO* organiseerden we in
het najaar van 2012 de columnwedstrijd “If I ruled the
world”. Uit de 74 inzendingen selecteerde de jury er 5,
waarna de bezoekers van www.MO.be konden stemmen
voor de publieksprijs.
RIO DE JANEIRO © Alma De Walsche
24 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
Tiende verjaardag als extra opportuniteit voor
communicatie rond MO*
Naar aanleiding van de 10de verjaardag van MO*, brachten we
een extra dikke MO*100 uit en organiseerden we op 1 december een groot feest in het Kaaitheater in Brussel. Bijna 500
mensen kwamen op ons verjaardagsfeest luisteren naar videogetuigenissen over veerkracht van Sunita Narain (India),
Marina Silva (Brazilië), en naar de doorleefde en ontroerende
getuigenissen over veerkracht door Izzeldin Abuelaish
(Palestina), Chido Govera (Zimbabwe) en Rajagopal P.V
(India). Daarnaast waren er ook de uitreiking van onze fel
gesmaakte columnwedstrijd ‘If I Ruled The World’ en een
speech over de toekomst van de journalistiek door MO*hoofd-
redacteur Gie Goris. De Antwerpse jazz- en afrobeatgroep
BRZZVLL zorgde voor de muzikale omkadering. Na het officieel programma was er ook een feestelijke receptie met fair
trade drankjes en hapjes en zorgde dj Mukambo voor de ideale
muziek om onze tiende verjaardag in schoonheid af te sluiten.
Het 10-jarig bestaan zorgde ook voor heel wat aandacht in
andere media. MO*hoofredacteur werd door heel wat kranten,
tijdschriften en radioprogramma’s geïnterviewd over 10 jaar
mondiale journalistiek in Vlaanderen.
2.3.4. Maximale impact via versterkende samenwerking
Wereldmediahuis streefde in 2012 een maximale impact na bij
zoveel mogelijk mensen. Dat deed het onder meer door een
versterkende samenwerking aan te gaan met diverse partners.
We streefden er ook naar om de informatie die we aanbieden,
te laten vermenigvuldigen door redactionele verwijzingen, free
publicity, overnames of interviews in andere (massa)media,
door het gericht verzorgen van onze eigen zichtbaarheid op zo
veel mogelijk plaatsen en door het politieke en maatschappelijke debat te stimuleren over een aantal relevante thema’s en
dossiers.
Via doelgerichte communicatie en promotie probeerden we
het aantal redactionele verwijzingen naar MO*, www.MO.be,
eMO*, MO*debat en MO*paper te maximaliseren. Elke
maand werden minstens twee persberichten uitgestuurd naar
al onze contacten in de media en het middenveld: één persbericht met de aankondiging van MO*, en één met de aankondiging van de MO*debatten.
Daarnaast werden er bijna elke week zeer gerichte persberichten gestuurd naar verschillende doelgroepen zoals de vredesbeweging, de vakbonden, de milieubeweging, allochtonenorganisaties, jongerenorganisaties, ngo’s actief rond Afrika… Deze
volgehouden inspanningen resulteerden in een toename van
het aantal redactionele verwijzingen en/of overnames van
MO*content. Al deze verwijzingen en overnames zijn opgenomen in een PIGE-tabel (zie bijlage 14 achteraan het jaarverslag).
Enkele trends en tendensen:
■ Radio en tv
• Vrijwel elke maand doen de actualiteitsprogramma’s van
VRT-Radio 1 een beroep op onze redacteurs om toelichting
of duiding te geven bij mondiale gebeurtenissen.
• Elke maand wordt op FM Brussel in het programma FM
World een redacteur uitgenodigd om toelichting te geven
over een of meerdere artikels in het MO*magazine van die
maand.
• Af en toe doet ook het VRT-televisiejournaal of het duidingsmagazine TerZake een beroep op de expertise van
onze redacteurs.
■ Kranten en tijdschriften
• Vrijwel elke maand verwijzen de belangrijkste kranten
naar een belangwekkend artikel uit MO*. Dikwijls worden
thema’s die MO* als eerste aansnijdt een paar weken
nadien ook door de kranten behandeld.
• Regelmatig schrijven de MO*redacteurs ook opiniestukken voor kwaliteitskranten als De Morgen en De
Standaard.
• Elke maand wordt het hoofddossier van MO*magazine
aangekondigd in de gratis zondagskrant De Zondag.
■ Websites en nieuwsbrieven
• Elke maand wordt de korte inhoud van MO* bekendgemaakt via de Knack-nieuwsbrief.
• Elke maand wordt de korte inhoud van MO* bekendgemaakt via de websites en/of nieuwsbrieven van onze acht
ngo-leden.
• Elke maand wordt naar verschillende artikels uit
MO*magazine verwezen door meer gespecialiseerde websites en weblogs zoals www.congoforum.be, www.globalinfo.nl, www.duurzaamnieuws.nl, www.klimaatnieuws.nl etc
• Elke maand worden de MO*debatten aangekondigd op
o.a. www.uitinvlaanderen.be, www.agenda.be, www.11.be,
www.klascement.be en op sites die met het onderwerp van
het debat gerelateerd zijn.
• Opiniebijdragen die in kranten verschijnen, worden ook
op de krantenwebsites druk gelezen en becommentarieerd.
Vanaf najaar 2012 werd Gie Goris ook gevraagd een regelmatige bijdrage aan de opiniepagina van
www.deredactie.be te leveren.
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 25
2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012
2.4. Meer diversiteit
Wereldmediahuis realiseert een grotere diversiteit binnen de organisatie en op het
vlak van de redactionele inhoud.
MO* biedt een grote inhoudelijke diversiteit
Diversiteit binnen de organisatie
MO* blijft vasthouden aan de overtuiging dat diversiteit een
rijkdom is. We maken dit zichtbaar in MO*magazine door op
de eerste plaats veel gebruik te maken van experts uit de rest
van de wereld (bij de telling wordt alleen gekeken naar experts
uit het Zuiden). Wanneer de mogelijkheid zich presenteert om
ook met journalisten uit het Zuiden te werken, wordt daar ook
op ingegaan. We zijn daarin als altijd gedeeltelijk afhankelijk
van het aanbod.
In 2012 kwamen in de 10 nummers van MO* magazine 115
experts uit het Zuiden aan bod.
WMH streeft ernaar om zijn aandacht voor diversiteit ook te
vertalen in een personeelsbeleid en een organisatiebeleid dat
daaraan aandacht geeft.. De aanwezigheid van Olivia Rutazibwa
en Samira Bendadi in de redactie wordt duidelijk ervaren als
versterkend. Zij brengen namelijk een ruimer netwerk aan contacten en een uitdagende kijk op gebeurtenissen in binnen- en
buitenland binnen. Essentieel is wel dat de taakstelling binnen
de redactie niet evolueert naar het afschuiven van de aandacht
voor diversiteit naar de redacteurs met een diversere achtergrond, maar dat die aandacht net breder gedeeld wordt. Dat
proces verloopt zeer bevredigend, zoals zichtbaar wordt in
zowel het aantal dossiers dat in 2012 over diversiteit gepubliceerd werd als in de spreiding van dat werk over meerdere
auteurs.
Een mondiaal magazine moet de lezers informeren over een
breed scala actualiteiten, zowel vanuit geografisch, inhoudelijk
als vormelijk standpunt. Op die manier slaagt het blad er
immers in mensen voortdurend een radar te bieden binnen de
mondiale actualiteit, die in de dagelijkse berichtgeving hevige
schokken en grote wendigen ondergaat.
Op de website www.MO.be wordt ook uitdrukkelijk gestreefd
naar een brede spreiding van regio's en thema's, met bijzondere aandacht voor "vergeten nieuws" en opkomende tendensen.
In 2012 werden er op www.MO.be 2618 artikels gepubliceerd,
waarvan er 745 door de MO*redactie, stagiairs & webredacteur
geproduceerd werden. Het nieuwsaanbod van www.MO.be had
betrekking op 172 landen, regionaal als volgt gespreid: Afrika
(532), Azië en Stille Zuidzee (286), Centraal-en Zuid-Azië
(278), Caraiben (72), Europa (577), Latijns-Amerika (573),
Midden-Oosten (340) en Noord-Amerika (294).
26 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
Het jaarlijkse redactieforum werd nog een beetje uitgebreid,
onder andere met enkele leden met diverse achtergrond. De
samenstelling van de redactieraad van de MO*papers bleef
onveranderd.
De samenstelling van de raad van bestuur wordt in grote mate
bepaald door de leden die autonoom hun vertegenwoordiger
aanduiden, we trachten dat enigszins te sturen door middel van
een profiel en overleg. Tot op heden geen etnisch-culturele
diversiteit, op vlak van genderevenwicht is de situatie er in 2012
licht op achteruit gegaan : er zetelt nu 1 vrouw op 7.
2.5. Onafhankelijke partner
Wereldmediahuis is een onafhankelijke uitgever van internationale informatie met
sterke banden in het internationaal georiënteerde middenveld. Het consolideert
bestaande samenwerkingsverbanden en zoekt nieuwe partners om zijn missie te
realiseren.
Om als mediabedrijf onze geloofwaardigheid te vrijwaren, is
het absoluut noodzakelijk om de redactionele onafhankelijkheid tegenover leden, subsidiegevers en andere stakeholders te
bewaren. De redactionele onafhankelijkheid zit dan ook al jaren
verankerd in het redactiestatuut. Maar om als mediabedrijf te
functioneren, is het ook nodig om banden te smeden met alle
actoren die belangrijk zijn voor de redactionele informatievergaring.
Voor promotie en communicatie is een breed netwerk dan
weer belangrijk omwille van de achterban en het bereik.
Wereldmediahuis is via zijn bestuursorganen, via de redactieraden voor MO* en MO*paper, en via tal van informele contacten sterk verbonden met het internationaal georiënteerde middenveld. Inhoudelijk steunt Wereldmediahuis voor zowel MO*,
www.MO.be, de MO*papers als voor de MO*debatten op
samenwerking met op de eerste plaats de leden-organisaties
maar ook met het bredere middenveld. Ook op het vlak van
communicatie en promotie zijn deze organisaties onze partners.
Het samenwerkingsverband met Roularta zorgde in 2012 weer
voor een vermenigvuldiging van het rendement van de door
Wereldmediahuis ingezette mensen en financiële middelen in
termen van bereik, abonnementsbeheer en onderzoeksmogelijkheden (introductie in CIM-enquête).
De komst van een nieuw lid binnen de vzw versterkt de hoop
dat er in de toekomst nog dergelijke leden komen, wat de
financiële stabiliteit én onafhankelijkheid alleen maar kan vergroten.
MO* is ingebed in een wereld van niet-gouvernementele actoren, zowel uit de ontwikkelingssector als uit andere thematische werkvelden (vrede, gender, milieu, interculturaliteit…). Wij
doen dan ook vaak een beroep op de uitgebreide expertise die
in de (mondiale) ngo-wereld aanwezig is. Op die manier draagt
MO* op een niet-expliciete manier bij tot een andere beeldvorming over ngo’s (als een wereld van experts en relevante kennis, in plaats van als een wereld van vergaderen en subsidies).
MO* besteedde in 2012 vaak aandacht aan ngo-thema’s en liet
regelmatig ngo-experts aan het woord (zie bijlage 12).
CAÏRO © Tine Danckaers
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 27
2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012
2.6. Wereldmediahuis : Jaarrekeningen 2012
2.6.1. Resultaten 2012
Wereldmediahuis sluit het boekjaar 2012 af met een negatief financieel resultaat : € -52.901.
Dit wordt in essentie verklaard door aan de ene kant stabiel gebleven inkomsten (vnl. lidgelden en subsidie), maar aan de andere
kant constant stijgende kosten. Deze evolutie is al enkele jaren gaande, maar is in 2012 omgeslagen in een negatief eindresultaat.
Dankzij de reserves en aangelegde fondsen van de voorbije jaren doen zich geen liquiditeitsmoeilijkheden voor.
Bij de begroting 2013 is reeds met een beperkte kostenreductie rekening gehouden, naast het verhogen van nieuwe inkomsten.
Fundamenteel heeft de Raad van Bestuur zich reeds gebogen over het huidige businessmodel en zal dit in de loop van 2013 bijsturen, tesamen met de lopende besprekingen omtrent de uitgeefstrategie.
BANGLADESH © Gie Goris
28 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
2.6.2. Resultatenrekening 2012
BOEKJAAR
BEGROTING
BOEKJAAR
2011
2012
2012
OMSCHRIJVING REKENING
Opbrengsten
omzet
opbrengsten MO* mondiaal magazine
opbrengsten advertenties
opbrengsten opdrachten
inkomsten WmH activiteiten
TOTAAL OMZET
lidgelden en subsidies
lidgelden
subsidies
DGOS subsidie samenwerking 11.11.11.
VlaamGem werkingssubsidie
VlaamGem werkingssubsidie nieuwssite
meerjarenfinanciering 11-11-11
Sociale Maribel
middelen Sociaal Fonds
middelen VIVO
totaal subsidies
totaal lidgelden en subsidies
overige bedrijfsopbrengsten
financiële opbrengsten
uitzonderlijke opbrengsten
TOTAAL OPBRENGSTEN
Kosten
aankopen redactie
aankopen MO* mondiaal magazine
aankopen www.mo.be
aankopen MO*papers
aankopen diversen
TOTAAL AANKOPEN REDACTIE VOOR MO
diensten en diverse goederen
diensten en diverse
verzekeringen, vervoer en reizen
Totaal diensten en diverse goederen
Promotie & communicatie
Bestuurders & derden (uitzend)
Personeelskost
Overige kosten
afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
andere bedrijfskosten
financiële kosten
uitzonderlijke kosten
TOTAAL KOSTEN
WINST / VERLIES
Toewijzing resultaat fonds sociaal passief
Toewijzing resultaat fonds investeringen
% sociaal passief
maximaal sociaal passief
totaal fonds sociaal passief
TOTAAL WINST/VERLIES
VERGELIJKING TOV
BOEKJAAR 2011
NOMINAAL
VERGELIJKING TOV
BEGROTING 2012
%
%
NOMINAAL
117.822
58.146
3.314
896
180.178
108.065
80.000
39.766
4.000
231.831
100.820
59.339
44.405
1.041
205.605
-17.002
1.193
41.091
145
25.427
-14%
2%
1240%
16%
14%
-7.245
-20.661
4.639
-2.960
-26.226
-7%
-26%
12%
-74%
-11%
162.790
175.000
156.791
-5.999
-4%
-18.209
-10%
557.516
149.796
49.255
56.334
21.188
9.202
19
843.310
1.006.100
5.759
2.017
2.469
1.196.522
578.000
150.000
49.000
57.000
22.000
1.400
576.765
149.797
48.047
59.091
16.795
9.391
3%
859.887
1.016.678
9769,05
2554,81
1.269.331
1.234.606
-2%
5%
-21%
2%
-100%
2%
1%
70%
27%
-100%
3%
-1.235
-203
-953
2.091
-5.205
7.991
0
2.487
-15.722
6.269
955
0
-34.725
0%
857.400
1.032.400
3500
1600
19.249
1
-1.208
2.757
-4.393
189
-19
16.577
10.578
4.010
538
-2.469
38.084
473.932
1.496
2.082
553
478.063
508.590
5.000
3.500
2.000
519.090
537.279
1.250
2.404
540.933
63.347
-246
322
-553
62.870
13%
-16%
15%
-100%
13%
28.689
-3.750
-1.096
-2.000
21.843
6%
-75%
-31%
-100%
4%
53.100
30.007
83.107
40.991
19.557
493.749
71.000
50.000
121.000
39.700
20.000
543.900
71.859
32.694
104.553
64.413
28.851
506.888
18.759
2.687
21.446
23.422
9.294
13.139
35%
9%
26%
57%
48%
3%
859
-17.306
-16.447
24.713
8.851
-37.012
1%
-35%
-14%
62%
44%
-7%
17.547
7.014
297
159
17.000
8.000
500
17.488
22.368
657
1.356
-59
15.354
360
1.197
0%
219%
121%
753%
488
14.368
157
1.356
1.140.484
1.269.190
1.287.508
147.024
13%
18.318
56.038
29.000
141
-52.901
29.000
-108.939
-194%
-53.042
27.038
141
-52.901
-2%
4%
-24%
571%
0%
-2%
179%
60%
-3%
1%
Bron: Accountancy Meersman & Wereldmediahuis
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 29
2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012
2.6.3. Kostenstructuur conform begroting
De reële kosten overtroffen de oorspronkelijke begroting met 1%. Deze lichte overschrijding wordt niet verklaard door extra uitgaves ten behoeven van de courante activiteiten, maar door de keuze om te investeren in een speciale editie MO*100 en een feest
n.a.v. 10 jaar MO*. Het betreft dus eerder uitzonderlijke kosten.
■ Redactionele Aankopen voor MO* blijven constant
• De kosten voor drukwerk, distributie en aanverwante kosten (Roularta Media Group) bedroegen in 2012 € 446.485,
d.i. 3% meer dan begroot, of omgerekend € 13.485. Deze
stijging wordt volledig verklaard door de extra kosten voor
het MO*100 nummer, met 100 pagina’s ipv de courante
62 pagina’s.
• De kosten voor aankoop artikels, foto’s, cartoons e.d.m.
waren conform begroting, of zelfs 1% lager.
• Een belangrijke meerkost was een extra uitgave voor eindredactie (€ 18.999) omwille van 11 maanden tijdskrediet
van Kristof Clerix.
In totaal bedroegen de directe kosten voor MO* € 539.199; d.i.
€ 30.609 meer dan begroot.
■ Aankopen voor www.MO.be
De aankopen voor www.MO.be waren verwaarloosbaar in 2012,
dit omdat net zoals in 2011 de samenwerkingspartner voor
www.MO.be – IPS Vlaanderen – alle werkingskosten voor de site
draagt. Omgekeerd neemt Wereldmediahuis de hieraan verbonden loonkost voor zijn rekening.
■ Aankopen voor MO*paper
De directe kosten voor de MO*papers stegen lichtjes in 2012
(€ 322). De totale kost blijft klein in verhouding tot het totale
budget.
INDIA © Gie Goris
30 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
■ Overheadkosten
Het totale bedrag aan overheadkosten (€ 104.553) ligt beduidend
lager dan begroot (-14%), maar beduidend hoger dan in 2011
(+26%). Dit kon bijna niet anders omdat deze kosten al 2 jaar
lang beduidend lager lagen dan in 2009. Alle kosten waren conform begroting, uitgezonderd het gegeven dat beduidend minder
dan begroot werd gespendeerd aan buitenlandse dienstreizen.
■ Werkingsbudget promotie & communicatie
Het budget voor promotie en communicatie steeg tov 2011
(met 57%), en was in eenzelfde verhouding hoger dan begroot :
€ 64.413 in 2012. Dit wordt volledig verklaard door de uitgavekosten voor het feest van 10 jaar MO*.
■ Afgevaardigd bestuurder / Uitzendkrachten
De facturatie door de afgevaardigd bestuurder was merkelijk
hoger dan in 2011 (+48%), idem dito hoger dan begroot. Dit
wordt verklaard door de extra inspanningen voor de prospectie
naar nieuwe leden.
■ Bezoldigingen & andere loon gerelateerde kosten
De personeelskost steeg licht in 2012 (3%), dit wordt volledig
verklaard door de inflatie en courante toepassing van anciënniteit.
■ Afschrijvingen
Het bestaande afschrijvingsschema werd gevolgd, er zijn geen
investeringen geweest in 2012. De bestaande infrastructuur is nu
nagenoeg afgeschreven.
2.6.4. Opbrengsten lager dan begroot
De begroting van Wereldmediahuis werd op het vlak van opbrengsten zeer behoedzaam opgesteld. Niettemin eindigden we met
een lagere opbrengst dan begroot (-3%). Wereldmediahuis sloot af met € 1.234.606 aan opbrengsten, d.i. 3% meer dan 2011.
■ Omzet
Het aantal abonnementen vertoont jaar na jaar een licht dalende tendens. De opbrengst uit eigen abonnementen daalde met
7%, de wereldabonnementen bleven stabiel (zelfs + 2%), de
losse verkoop was verwaarloosbaar zoals vorige jaren.
De opbrengst uit advertenties bedroeg €59.339. Dit is gelijkaardig als 2011, maar beduidend lager dan begroot (-26%). Dan
moet er nog rekening mee worden gehouden dat in dit bedrag
€15.000 vervat zit voor advertenties in het feestnummer
MO*100 (dit compenseert dus de extra promotionele uitgaves
voor dit feest). In dit bedrag zijn ook de advertenties door de
leden (€12.000) inbegrepen.
Wereldmediahuis werd eind 2011 opnieuw een opdracht toegekend door de Vlaamse Gemeenschap ter bevordering van de
Interculturaliteit in de media. Dit project ging van start in
december 2011, en werd zodoende grotendeels uitgevoerd en
aangerekend op 2012. Deze opbrengst bedroeg € 44.405.
■ Lidgelden en subsidies
Met het totaalbedrag aan lidgelden en subsidies haalden we
82,3% van onze financiering binnen. Dit bedroeg € 1.016.678 in
2012, of nog een fractie (1%) meer dan in 2011. Enkele opmerkingen :
• In 2012 mochten we geen nieuw lid verwelkomen,
ondanks substantiële inspanningen hiervoor. Daardoor ligt
deze opbrengst 10% lager dan voorzien in de begroting.
• De subsidie in het kader van het driejarig programma van
DGOS (2011-2013) ligt iets hoger dan 2011 : € 576.765.
Deze stijging verloopt volgens een jaarlijkse indexering, en
is dus conform begroting.
• De subsidie van het Vlaams Agentschap voor
Internationale Samenwerking (VAIS) voor de werking van
Wereldmediahuis is geplafonneerd op net geen € 150.000,
en is dus identiek als in 2011, nl. € 149.797.
• De subsidie van € 80.000 van VAIS voor www.MO.be in
het kader van de beheersovereenkomst i.s.m. IPS
Vlaanderen wordt op een andere manier afgerekend. Op
basis van de afrekening van de reële uitgaven ontving
Wereldmediahuis een bedrag van € 48.047.
• De vergoeding Sociale Maribel bedroeg € 16.795 in 2012.
• Door het Sociaal Fonds in het kader van de opeenvolgende VIA-akkoorden werd aan Wereldmediahuis een subsidie
van € 9.391 toegekend in 2012.
• De inkomsten uit de meerjarenfinanciering van 11.11.11
waren hoger (4%) dan vooropgesteld. Wereldmediahuis
ontving in 2012 een bedrag van € 59.091.
2.6.5. Toewijzing resultaat
Het negatief resultaat (€ -52.901)wordt ten laste gelegd van de overgedragen winst, die nu nog € 4.769,67 bedraagt.
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 31
2. ACTIVITEITENVERSLAG 2012
2.6.6. Balans
De balans van Wereldmediahuis blijft een gezond evenwicht vertonen. Ondanks het verlies in 2012 blijven zowel liquiditeit als solvabiliteit positief.
Na gedane afschrijvingen bedragen de vaste activa nog slechts €7.404 en zijn dus nagenoeg afgeschreven.
De verhouding vlottende activa vs schulden op korte termijn bedraagt 3,11.
Het eigen vermogen bedraagt € 265.970.
BALANS
ACTIVA
vast activa
immateriële vaste activa
materiële vast activa
financiële vaste activa
vlottende activa
vorderingen op max 1 jaar
liquide middelen
overlopende rekeningen
TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
eigen vermogen
fonds bestemd voor sociaal passief
fonds bestemd voor investeringen
overgedragen winst
voorzieningen voor risico’s
schulden
leveranciers
ontvangen vooruitbetalingen
schulden belasting, bezoldiging en sociale lasten
overige schulden
overlopende rekeningen
TOTAAL PASSIVA
2010
2011
GROEI
2012
GROEI
33.242
28.241
3.334
1.089
466.828
89.920
365.815
11.093
500.070
22.612
14.709
6.814
1.089
653.183
169.280
469.186
14.716
675.795
-32%
-48%
104%
0%
40%
88%
28%
33%
35%
7.404
276
6.039
1.089
589.020
151.028
434.525
3.468
596.424
-67%
-98%
-11%
0%
-10%
-11%
-7%
-76%
-12%
262.833
143.000
89.200
30.633
45.000
100.317
54.962
390
45.355
318.871
172.000
89.200
57.671
45.000
183.644
83.257
265.970
172.000
89.200
4.770
45.000
189.234
131.824
0%
57.020
-17%
0%
0%
-92%
0%
-3%
58%
99.997
21%
20%
0%
88%
0%
83%
51%
390
120%
91.920
500.070
128.279
675.795
40%
35%
96.220
596.424
-25%
-12%
-43%
Bron: Accountancy Meersman & Wereldmediahuis
SOMALILAND © Olivia Rutazibwa
32 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
3. BESTUURLIJK VERSLAG
3.1. Organigram
Wereldmediahuis kent een heel vlakke structuur, dat blijkt uit het organigram 2012 (toestand op 31/12/2012).
Algemene Vergadering
Raad van Bestuur
Afgevaardigd bestuurder
Jan Lamers
Hoofdredacteur
Gie Goris
MO*redactie
Alma
Dewalsche,
John Vandaele,
Tine Danckaers,
Olivia
Rutazibwa,
Kristof Clerix,
Samira Bendadi
Webredactie
Maarten
Lambrechts,
Kilian De Jager
Promotie
& communicatie
Jan Buelinckx
Coördinator
Interne zaken
Jan Vanhuysse
3.2. Ownership bij leden-ngo’s
De vzw Wereldmediahuis had in 2012 negen leden, waarvan acht
niet-gouvernementele Noord-Zuidorganisaties (ngo’s). Zij ondersteunen de werking van Wereldmediahuis zowel financieel als
organisatorisch. Zij hebben er belang bij dat wij onze informatieen sensibiliseringsopdracht zo goed mogelijk uitvoeren: als een
geloofwaardig, onafhankelijk mediabedrijf dat geen ledenblad is
maar functioneert volgens journalistieke criteria, maar dat wel zijn
focus behoudt op de Noord-Zuidrelaties, globalisering, diversiteit
en duurzaamheid.
MO* (de proMOscan), waardoor iedereen voortdurend een beter
zicht heeft op de inspanningen die gedaan worden en de resultaten die behaald worden.
Het is belangrijk dat de stichtende en steunende leden van
Wereldmediahuis zich mede-eigenaar voelen van MO* en dit ook
uitdragen naar hun achterban:
• Het geeft legitimiteit aan het blad.
• De promotie vanuit een reeds vertrouwde organisatie werkt
altijd beter.
• Samenwerking bevordert de verspreiding naar een breder
publiek.
• Een gedeelde overtuiging straalt uit op de rest van het potentiële lezerspubliek.
Ook op beleidsniveau werden de leden meer betrokken. We organiseerden twee Algemene Vergaderingen en de uitnodigingen, de
goedgekeurde verslagen en voorbereidende documenten van alle
vergaderingen worden naar alle leden gestuurd. In 2012 werd uitdrukkelijk geïnvesteerd in de relatie met 11.11.11, de koepel van de
Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Dat gebeurde op vraag van 11.11.11,
naar aanleiding van hun vernieuwde strategische positionering,
waarvan de optie om opinieleider te zijn inzake het debat over ontwikkeling aanleiding gaf tot gesprekken over meer samenwerking
met MO* (vooral in het kader van de opgebouwde expertise met
MO*debatten en MO*lezingen). De gesprekken hierover leidden
tot de principiële afspraak dat MO* en 11.11.11 samen een nieuwe
serie lezingen of debatten zullen opzetten, dat de MO*lezingen de
strikte ontwikkelingsproblematiek niet zullen behandelen en dat er
een betere aflijning komt tussen MO*papers en 11.dossiers. MO*
wil ook meedenken aan opiniërende initiatieven die 11.11.11 neemt.
Sinds 2006 sturen we een maandelijkse nieuwsbrief naar de communicatieverantwoordelijken van de leden over de promotie van
De leden zijn ook goed vertegenwoordigd in de redactiefora van
MO* en www.MO.be, en in de redactieraad van MO*paper, waarin
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 33
3. BESTUURLIJK VERSLAG
ze bijdragen tot het kwaliteitsniveau van de inhoud. Die samenwerking doet geen afbreuk aan de blijvende nadruk gelegd op de
redactionele onafhankelijkheid, die door leden en redactie erkend
wordt als de basis van de sterke waardering van de uitgaven en initiatieven van Wereldmediahuis: lezers ervaren, naast de informatieve opdracht, geen organisatorisch belang of geen verborgen
agenda.
In de praktijk en uit contacten met de leden bleek dat het ownership een evidentie noch een verworvenheid is. We organiseerden
daarom een bijeenkomst met de communicatieverantwoordelijken
van de leden en bezorgden in opvolging daarvan indien mogelijk
vooraf een overzicht van de inhoud van MO*.
3.3. Het bestuur
3.3.1. Samenstelling Raad van Bestuur & afgevaardigd bestuurder
In 2012 zetelden de volgende personen in de Raad van Bestuur : Frank Beke (voorzitter), Jan Lamers (gedelegeerd bestuurder
namens Lamers – Media Consulting & Production bvba), Bogdan Vanden Berghe, Lieven Vanhemelrijck, Jan Wyckaert, Françoise
Dejaeger
3.3.2. Werking Raad van Bestuur
In 2012 vergaderde de Raad van Bestuur van Wereldmediahuis 7 maal.
Naast de gebruikelijke beslissingen omtrent onder meer de begroting, jaarrekeningen en de opvolging van zakelijke en administratieve ontwikkelingen, vormden de volgende thema’s de rode draad doorheen het werk van de Raad van Bestuur in 2012:
• Consolideren en uitbreiden van financieel en maatschappelijk draagvlak voor de organisatie. De Raad van Bestuur boog
zich 2 x over de vraag hoe het draagvlak van de vereniging te
vergroten, door het aantrekken van extra leden. De gedelegeerd
bestuurder werd gemandateerd om hierover met derden-organisaties in gesprek te gaan.
• Verloningspolitiek. Gezien de hoge werkdruk en de extra
inspanningen die aan de medewerkers gevraagd werden n.a.v.
de viering 10 jaar MO* en het dubbeldik nummer MO*100
(extra artikels, extra dienstreizen), werd beslist tot een resultaatgebonden premie i.v.m. de goede en succesvolle uitvoering
van deze extra activiteiten. Op deze wijze werd ook de spanning gemilderd tot het referentiële loonniveau voor de mede-
34 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
werkers. Deze premie was in principe eenmalig en gerelateerd
aan de beoogde resultaten.
• Meerjarenstrategie. Gezien in 2013 zowel bij VAIS als bij
DGD een nieuw meerjarenplan moet worden ingediend, werd
reeds in 2012 intern het proces opgestart tot update van de
meerjarenstrategie. Het was tijd voor een grondige bevraging
van de uitgeefstrategie (verhouding print magazine vs. online
kanalen), de productenmatch van Wereldmediahuis en het
onderliggende bedrijfsplan. Hieromtrent werden reeds enkele
principiële keuzes gemaakt (vnl een shift naar een “online first”
strategie) die in 2013 verder zullen geconcretiseerd worden.
• Financiële meerjarenstrategie: lidgelden en verruiming van
het financieel draagvlak.
4. VOORUITBLIK NAAR 2013
2013 Is door de Raad van Bestuur omschreven als een overgangsjaar, waarin een ingrijpend nieuwe uitgeefstrategie uitgewerkt en
goedgekeurd moet worden. Die nieuwe aanpak moet enerzijds aan de financiële uitdagingen beantwoorden, anderzijds een toekomstgericht antwoord geven op het verschuivende mediagebruik waarbij online steeds belangrijker wordt.
Het eerste semester van 2013 wordt de beschikbare tijd en energie vooral ingezet op het realiseren van die toekomststrategie. Voor
de journalistieke aanpak van magazine en website worden in de loop van 2013 daarom weinig ingrijpende veranderingen voorzien.
Binnen de bekende vormen van uitgeven, wordt echter niet uitgegaan van een eenvoudige verderzetting van wat het voorbije jaar
gedaan werd. Een aantal haalbare nieuwe klemtonen werden vastgelegd.
4.1. MO*
■ Vorm
In 2013 worden in het magazine een aantal veranderingen
doorgevoerd om het lezersbereik en de impact te vergroten:
betere structuur en navigatie in het blad, meer menselijke verhalen, meer aandacht voor beeld en vormgeving, meer opinies,
meer onderzoeksjournalistiek. Daarnaast blijft de nadruk op
achtergrondinformatie (reportages, analyses, interviews) behouden als kernimago van het maandblad.
■ Inhoudelijke klemtonen die het MO*Forum op 8 december
naar voor schoof:
• De crisis en de financiële sector (met uitdrukkelijke aandacht voor de schaduweconomie met haar belastingparadijzen e.d.)
• Energiethema (de Energiewende in Duitsland, maar ook
subsidies voor fossiele brandstoffen en de jacht op nieuwe,
erg vervuilende fossiele brandstoffen zoals teerzanden,
schaliegas, fracking en de hele lobby errond)
• De neoliberale orde en het zoeken naar alternatieven:
• Regionalisering / nationalismen
• De psychologische gevolgen van racisme
• Evaluatie MDGs en post-MDGs
4.2. www.MO.be
■ Redactioneel
We behouden het budget voor redactionale initiatieven voor de
website. Zo willen we diepgravende stukken waar geen plaats
voor is in het magazine op de website toch een plaats geven.
We mikken ook op stukken die gebruik maken van de eigenheid van onlinejournalistiek.
■ www.MO.be op nieuwe dragers
In 2012 werd de mobiele versie van MO.be gelanceerd, waardoor
de inhoud van de site ook goed toegankelijk wordt op smartphones. In 2013 zal gefocust worden op de bekendmaking hiervan.
■ Algemeen
In 2013 zal intensief gewerkt worden aan een versterking van de
inbreng van de redactie in de artikels op www.MO.be, ter voorbereiding van de uitvoering van een ‘online first’ strategie in 2014
en vooral 2015.
4.3. MO*debatten en MO*lezingen
Het budget voor de MO*lezingen is in 2013 gehalveerd t.o.v.
2012 (toen niet opgemaakt), wat bijkomende creativiteit voor de
realisatie van vier hoogstaande lezingen vraagt. We mikken
vooral op goede partnerschappen om dat te doen, o.a. met
Mind the Book, Argus, de gevestigde locatiepartners (Vooruit,
Beursschouwburg en Kaaitheater) en de nieuwe Antwerpse
partner Roma/Zuidcafé.
Naast de occasionele samenwerkingen met een heel breed en
divers veld partners voor MO*debatten, lanceert MO* dit jaar
ook de Mondiale Cafés in de Zebrastraat in Gent.
Ook met 11.11.11 wordt de afgesproken samenwerking, o.a. rond
Think Global Day, opgestart.
jaarverslag 2010
❙
Q
MO
❙ 35
5. ACTIVITEITENVERSLAG 2012
4.4. Promotie- en communicatieplan www.mo.be
Op het vlak van communicatie en promotie wordt in 2013 ingezet op deze vijf prioriteiten:
■ Communicatie en promotie www.MO.be
• doel: verhogen van bereik en impact, van bijna 50.000
naar gemiddeld 60.000 unieke bezoekers per maand + versterken van merk www.MO.be, door uitvoering van het
internetmarketingplan
• meting: analyse webstatistieken (continu) + opnieuw
Insites-onderzoek (in najaar)
■ Communicatie en promotie MO*magazine
• doel: consolideren van bereik en impact (oplage: 110.000
– lezersbereik: 164.500 (CIM-fiche 2012)
• door abonnementenwerving, fideliseren van lezers, goede
perscommunicatie en partnerships met leden + externen
• meting: CIM-fiche voor het bereik (sept 2013) + Mediapoll
voor appreciatie (najaar 2013) + PIGE-map voor impact
(continu)
■ Communicatie en promotie MO*debatten
• doel: verhogen van bereik en impact + versterken van
merk MO*debat, door zo breed mogelijk aan te kondigen +
ook doelgroepgerichte benadering
• meting: totaal aantal debatten (eind 2013) + aantal
verschillende partners + ev. publieksbereik
■ Communicatie en promotie MO*lezingen
• doel: 4 MO*lezingen realiseren (ondanks verminderd
budget) + zoveel mogelijk geïnteresseerden bereiken +
debat over mondiale thema’s naar een hoger niveau tillen
• hoe: goede communicatie naar pers, partners en
MO*lezers + juiste partners kiezen in functie van de lezing
• meting: totaal aantal inschrijvingen van de lezingen voor
publieksbereik (cijfers per lezing) + PIGE-map voor impact
(continu)
■ Communicatie en promotie MO*papers
• doel: verhogen van bereik en impact, van 1400 naar 1600
inschrijvingen op de mailinglist + versterken van merk
MO*paper, door gerichte communicatie in functie van de
inhoud van de paper
• meting: totaal aantal inschrijvingen op mailinglist
(continu) + aantal downloads per paper (continu)
4.5. Raad van Bestuur
Het voornaamste agendapunt voor de RvB in 2013 is het bespreken en goedkeuren van een nieuwe toekomststrategie voor
Wereldmediahuis.
In de loop van het voorjaar 2013 worden ook nieuwe driejarenplannen ingediend bij VAIS en DGD om de toekomstige financiering van de organisatie te verzekeren. Op basis van de goedgekeurde toekomststrategie zullen de huidige leden hun engagement
voor de komende jaren bevestigen en worden inspanningen voor het aantrekken van nieuwe leden verdergezet.
De RvB wil in 2013 ook zorgen voor een vernieuwing en versterking van zijn eigen functioneren.
36 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
JAARVERSLAG
Wereldmediahuis vzw
2012/bijlages
1. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2007-2012
Wereldmediahuis stond in 2007 voor de uitdaging een strategische planning op te maken voor de komende vijf tot zes jaar.
Vanuit de behoefte om de krijtlijnen voor de werking over
meerdere jaren duidelijk uit te tekenen, maar ook door de
noodzaak om een driejarig programma voor de DirectieGeneraal Ontwikkelingssamenwerking (DGD) uit te schrijven,
én vanuit de kans om een vijfjarige beheersovereenkomst met
het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking
(VAIS) af te sluiten.
De strategische planning resulteerde in het bekrachtigen van de
visie en missie van Wereldmediahuis. Vanuit de gewijzigde
omgevingsfactoren ten opzichte van de opstartfase werd dit vertaald naar de volgende set strategische doelstellingen voor de
werking van 2008 tot 2012, goedgekeurd door de Algemene
Vergadering van 16 mei 2007.
• Kwaliteit
Wereldmediahuis staat voor onafhankelijke, geëngageerde
en betrouwbare informatie over globalisering en aanverwante tendensen. Voor alle producten en activiteiten worden uitdrukkelijke inspanningen gedaan om de kwaliteit te
garanderen en te versterken.
• Toekomstgericht
De producten en initiatieven van Wereldmediahuis worden
toekomstgericht ontwikkeld. Zo kunnen nieuwe kansen tijdig gedetecteerd en vertaald worden in vernieuwing van de
bestaande producten en/of in nieuwe initiatieven.
• Bereik en impact
Wereldmediahuis wil het bereik van zijn gecombineerde
initiatieven verhogen en zijn impact vergroten.
• Diversiteit
Wereldmediahuis realiseert een grotere diversiteit, zowel
binnen de organisatie als wat betreft de redactionele inhoud.
• Onafhankelijke uitgever & samenwerking
Wereldmediahuis is een onafhankelijke uitgever van internationale informatie met sterke banden in het internationaal georiënteerde middenveld. Het consolideert bestaande
samenwerkingsverbanden en zoekt nieuwe partners om
zijn missie te realiseren.
• Financiële basis
Wereldmediahuis versterkt zijn financiële basis.
De geformuleerde doelstellingen vormden de basis voor de
dagelijkse werking in 2012.
Daarnaast werden er twee prioritaire langetermijnprojecten
opgestart in samenspraak met de Raad van Bestuur:
• Het verder uitwerken van een multimediaal project voor
www.MO.be in het kader van de doelstellingen “toekomstgerichtheid” en “bereik”.
• Het concreet uitwerken van een strategie om het maatschappelijk draagvlak en lidmaatschap te verruimen, en dit
in het kader van de diversificatie van de financieringsbronnen van Wereldmediahuis en stakeholdermanagement –
zie doelstelling “financiële basis”.
BRUSSEL © Alma De Walsche
38 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
2. THEMATISCHE EN REGIONALE SPECIALISATIE VAN DE REDACTIE
Alma De Walsche
• regio: Latijns-Amerika
• thema’s: klimaat, transitie en duurzaamheid , ecologie, landbouw en voedsel; inheemsen; drugsbeleid
• recente reportages en inhoudelijke artikels: Rio de Janeiro en
Brazilië; Panama en zijn kanaal; Honduras, Chili, Ecuador
• dossiers: Groene economie; schaliegas; stadslandbouw & agroparken; mijnbouw in Latijns-Amerika;
• interviews: Marina Silva, Harald Welzer
Samira Bendadi
• regio: de Maghreb en landen van de 'Arabische Lente'
• thema's: diversiteit, multiculturele samenleving, racisme,
omwentelingen in de Arabische wereld
• dossiers: wat racisme met een kind doet, allochtonen en politiek
• interviews: Marwan Bishara, Samir Amin, Houria Bouteldja
(portret) en Nawara Negm (reportage Egypte)
Kristof Clerix
• regio: de voormalige Sovjetunie en Oost-Europa
• thema’s: veiligheid, defensie, inlichtingendiensten, terrorisme,
geopolitiek
• recente reportages: Het Verre Oosten van Rusland, Servië en de
EU, IJsland na de krach
• dossiers: de strijd tegen radicalisering, de geopolitiek van
onderzeeërs, gaten in de nucleaire exportcontrole, de Georgische
maffia in België, Belgische consul met KGB-contacten
Tine Danckaers
• regio: Arabische wereld en Turkije
• thema’s: asiel&migratie, mensen zonder papieren
• recente buitenlandse reportages: Volksopstand in Bahrein,
Griekse asielcrisis, Het machtsvacuüm in de Egyptische Sinaï,
Multicultureel Neukölln
• dossiers: Irak tien jaar na de invasie, Onderwijs in Brussel,
Transitmigranten aan de Belgische kust, Kraakjong Mohamed minderjarige buiten de opvang, Qatar is een merk, KLeur in de
culturele Vlaamse klei, Dossier BXL - groeipijnen van een gewest
Gie Goris (hoofdredacteur)
• regio: Zuid-, West- en Centraal-Azië, de VS
• thema’s: islam, cultuur en identiteit, veiligheid en ontwikkeling,
mensenrechten
• recente reportages: Iran, Democratie in Myanmar, Afghanistan
voor de Navo-uittocht, ondernemen in de Filipijnen, onzekerheid
in Bangladesh, land, woud en water in India
• interviews: Lakhdar Brahimi, Olusegun Obasanjo, Helen Clark,
Louise Arbour, Madaraka Nyerere, Amitav Ghosh, Raoul Peck
• analyses: Vrijhandelsverdrag VS-EU, niet-militaire hulp aan
Afghanistan, het nucleair dispuut over Iran
Olivia Rutazibwa
• regio: sub-Saharaans Afrika, vooral Hoorn van Afrika (Kenia,
Somalië, Ethiopië) en West-Afrika (Mali, Senegal)
• thema’s: diversiteit, racisme en discriminatie, (Afrikaanse) diaspora, verkiezingen, mensenrechten en democratie, humanitaire
interventies, ontwikkeling, Europese Unie
• recente reportages: Somaliland, Senegal, Africom, Kenia,
• interviews: Paul Gilroy, Boniface Mwangi, Amiri Baraka,
Solange Habonimana, Bogaletch Gebre, Fikry el Azzouzi, Kim
Nguyen
• essay: etniciteit en democratie in Afrika
John Vandaele
• regio: China, Oost-Azie, Congo, Duitsland, EU
• thema’s: globalisering, internationale instellingen, sociaal-economische thema’s, ontwikkelingssamenwerking, economischfinanciele crisis, politieke economie
• recente reportages: Congo: honger in het paradijs, Op pad met
de genocidairs in Oost-Congo, De Chinese tanker op ramkoers;
Duitse Energiewende: 'Het is onze energie'
• dossiers: EU: Gebrek aan Unie schept meer leed dan nodig,
Congo: een plundering, Zeldzame aarde, Het onnavolgbare
Duitse model, Europa's groene ambities, MO*s grote crisisenquête, De Congolese diaspora in België
• interviews: Thomas Leysen, Bob Watson, Luc Cortebeeck,
Richard Wilkinson, Martin Khor
• essays: Boze Broze Wereld, Globaliseringsblues en buurtwarmte, Beschouwingen over de crisis, China en de wereld
Maarten Lambrechts (webredactie)
• internet en nieuwe media, online journalistiek
• multimedia, datajournalistiek en -visualisatie, cartografie
• Drupal en Wordpress
• Inhoudelijke bijdragen rond landbouw en milieu, Shifting
Powers, de invloed van digitalisering op sociale en economische
verhoudingen
Kilian de Jager (webredactie)
• technische ondersteuning website
• opmaak banners voor website
• fotoredactie - en bewerking, videomontage
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 39
3. REDACTIONELE ACCENTEN
■ De redactionele accenten van MO*magazine in 2012 - Milleniumdoelstellingen
JAARGANG 10
MO*91
Feb
MO*92
Mrt
INTERVIEW
Puri, Sanchez &
Wallstrôm
ESSAY
Mijnbouw in Ecuador
Energiereus Canada
Recycleren in Mesotho
Lage lonen in
Bangladesh
Duurzame ontwikkelingsdoelen
Gehandicapt in Afrika
Groene economie in
Rio
Unctad top
Jos Verbeek
MO*96
Jul
MO*97
Sep
MO*98
Okt
MO*99
Nov
MO*100
Dec
Ruddy Doom
De Europese
Misvatting
Reportage Filipijnse
verplegers
Akay J. Bramdeo
niet-militaire hulp aan
Afghanistan
Philippe Van Parijs
Metamorfose Rio de
Janeiro
China groener en
socialer
India: grond, water en
woud
Chido Govera
Sunita Narain
Europa en Somalië
Alle meisjes naar
school
Ontwikkeling in
Balgladesh
Virtueel water
ontwikkelingsmodel
BRICS
Jon Sobrino
Karel De Gucht
BELGIE IN
DE WERELD
itv Riccardo Petrella
Senegal
Paul Magnette
ACTUEEL
Somaliland
dossier BIO
MO*93
Apr
MO*94
Mei
MO*95
Jun
DOSSIER/REPORTAGE
Het alfabet van onze
tijd
Arabische vrouwen na
de lente
Palestijnse re-refugees
Biorijst in Java
coöperaties in Brazilië
Economische
ontwikkeling Rwanda
EU en visserij in Afrika
Oost-Congo
Fairtrade in Peru
Marina Silva
Bron: Wereldmediahuis
■ De redactionele accenten van MO*magazine in 2011 - genderspecifieke informatie
GENDERSPECIFIEK ARTIKEL
JAARGANG 10
MO*91
MO*92
MO*93
MO*94
MO*95
MO*96
MO*97
MO*98
MO*99
MO*100
interview Puri, Sanchez & Wallstrôm
Gezinshereniging
interview Sharan Burrow
lage lonen in Bangladesh
Ode aan de stuntelige man
Alle meisjes naar school
Vrouwen en de Arabische Lente
reportage Filipijnen
column Chika Unigwe
Portret Houria Bouteldja
GENDERSPECIFIEK ARTIKEL
reportage Somaliland
commentaar: Lente is een vrouwelijk
seizoen
portret First Lady Uruguay
column Geertrui Daem
Vrouwenhandel in Europa
reportage Kachin, Myanmar
reportage Berlijn (Nadia Abdelouafi,
Judith Van Istendael)
GENDERSPECIFIEK ARTIKEL
huiselijk geweld
armoede op Zuid-Afrikaanse wijboerderijen
portret Ayu Utami
portret Chido Govera
Bron: Wereldmediahuis
40 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
■ De rol van de EU in het mondiale globaliseringsverhaal
JAARGANG 10
MO*91
Feb
MO*92
Mrt
MO*93
Apr
MO*94
Mei
EUROPA
Interview Erik De Keuleneer
EU-lidmaatschap Servië?
meer Europa voor energiezekerheid
Sharan Burrows en werkersrechten
interview Thomas Hammarberg
vluchtelingen op zee
itv Louise Arbour
EU zorgt niet voor grootste minderheid
eurocrisis en duurzame ontwikkeling
staatloos in Europa
MO*95
Jun
MO*96
Jul
commentaar: De juiste rivier
itv EC Andris Piebalgs
MO*97
Sep
EU asielsysteem: Malta
Europees crisisbeleid (Krugman)
Europese leiders van morgen
interview Karel De Gucht
commentaar: financiële transactietaks
itv EC Janez Potocnik
EU nabuurschapsbeleid
EU visserijbeleid
EU biobrandstoffenbeleid
EU klaar voor klimaatverandering?
itv Philippe Van Parijs
MO*98
Okt
MO*99
Nov
MO*100
Dec
BRICS (NIEUWE WERELDVERHOUDINGEN)
Turkije lanceert Emre-instituten
VN: handpop mno’s?
commentaar: de druk van de globalisering
Australië en Pax Pacifica
Brazilië en Haïtiaanse migratie
China’s greep op sociale media
Petromacht Canada
Grootschalige mijnbouw Ecuador
Baziliaanse charme in Palestina
Chinese en andere HST
eerste Afrikaanse tablet
China start Confucius-instituten
De lange schaduw van Brazilië
De geopolitiek van onderzeeërs
China’s kijk op klimaat
Qatar is een merk
commentaar: De wereld die wij willen
Unctad XIII
VS terug in Afrika
commentaar: welkom in multipolaire wereld
staatsveiligheid en Chinese telecom
ontwikkelingsmodel opkomende landen
Chinese studenten in Vlaanderen
essay: het alfabet van onze tijd
itv Ajay K. Bramdeo
Chijna groener en socialer
India: grond, water, woud
Open Source is digitale toekomst
Bron: Wereldmediahuis
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 41
4. ARTIKELS I.V.M. DIVERSITEIT
JAARGANG 10
MO*91
MO*92
MO*93
MO*94
MO*95
MO*96
MO*97
MO*98
MO*99
MO*100
INTERVIEW MET
BLZ’EN
Lakshmi Puri, Carolina SanchezParamo, Margot Wallström
4
Tahar Ben Jelloun
Dinaw Mengestu
3
1
Guoxian Zhang
Lucia Topolansky
Sammy Baloji
Cheikh Sidi Diarra
Ismail Farouk
Marwan Bishara
Ayu Utami
2
3
2
1
3
4
3
Tegegnework Gettu
Jon Sobrino
Kim Nguyen
Chinese studenten
Alfredo Jaar
Ronny Edry
Ajay K. Bramdeo
Rene Perez Joglar
Raoul Monsembila
Adlas Ferreira
4 portretten Oost-Congo
Houria Bouteldja
Rajagopal P.V.
Boniface Mwangi
Chdio Govera
Sunita Narain
Marina Silva
drie Israeli/palestijnen
1
3
3
4
3
1
4
3
1
2
4
4
1
4
2
2
2
2
72
GESCHREVEN DOOR
COMPETENTE JOURNALISTEN
UIT HET ZUIDEN
BLZ’EN
EXPERTS
CITEREN AANTAL
ARTIKELS
Dossier Ntaganda: een Congolese
journalist werkte mee, maar kon om
veiligheidsredenen niet genoemd
worden
3
11
Paria’s van de stad (Loïc Wacquant)
Jordanië (Majd Khalife)
Petromacht Canada (Stephen Leahy)
Uit het land van de drones (R. Zanders)
4
4
4
4
12
12
10
Mexicaanse lente (Marco Appel)
Christenen in Irak (Fagotto & Gattoni)
Afghanistan in West-Afrika (Intagrist El Ansari)
Vluchten is geen alibi (Ziyah Gafic)
4
4
4
4
9
12
Uruguay (Andrea Morinigo)
3
15
Kapitaal kiest president (Acemoglu)
Prikkeldraad door Cyprus (Attanasio & Ansaloni)
4
4
12
Oost-Congo (Crispin Mvango)
4
7
15
49
115
Bron: Wereldmediahuis
42 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
Aanwezigheid van allochtonen en Europese thema’s: aantal bladzijden geschreven door allochtone journalisten
en/of over diversiteit uit eigen samenleving
JAARGANG 10
2012
ALLOCHTONE AUTEUR
MO*91 feb commentaar Heilzame afwezigheid
interview Tahar ben Jelloun
Het jaar van het ANC
Huwelijksmigratie
Reportage Somaliland
MO*92 mrt Kenia in Somalië
Belgisch Congo stemt Vlaams
Reportage Ten Oosten van Eden
Portret Amiri Baraka
MO*93 apr commentaar Burgerdemocratie
Dossier Allochtone elite
Mali: honger en Azawad
reportage Senegal
MO*94 mei Wereld buigt zich over Somalië
MO*95 jun Commentaar: Tunesië
Mensenhandel in Europa
Africom
reportage Tunesië
Portret Ismail Farouk
MO*96 jul Commentaar Sharia4Belgium
nog geen lente in Algiers
Macedonië
Twee Soedans
interview Paul Gilroy
Interview Marwan Bishara
Blauwhelmen
Alert Blijven
MO*97 sep essay Allochtone politici
Portret Kim Nguyen
MO*98 okt Commentaar Meles Zenawi
Europese energieplannen
Meles Zenawi
MO*99 nov Commentaar Arabische Lente
EU-burgerschap in Moldavië
EU nabuurschapsbeleid
Interview Bramdeo
De moord op Syrië
Wat een vrouw!
MO*100 dec Tahrir Plein
Portret Houria Bouteldja
Haiti na de beving
Portret Boniface Mwangi
Marokkaanse grondwet
DOOR
BLZ’EN
ARTIKELS MET
ALLOCHTONE EXPERTS
(AANTAL BLZN)
Olivia Rutazibwa
Samira Bendadi
Olivia Rutazibwa
Samira Bendadi
Olivia Rutazibwa
Olivia Rutazibwa
Olivia Rurtazibwa
Baharak Bashar
Olivia Rutazibwa
Olivia Rutazibwa
Samira Bendadi
Olivia Rutazibwa
Olivia Rutazibwa
Olivia Rutazibwa
Samira Bendadi
Mashid Mohadjerin
Olivia Rutazibwa
Samira Bendadi
Olivia Rutazibwa
Olivia Rutazibwa
Samira Bandadi
Peter Blasic
Olivia Rutazibwa
Olivia Rutazibwa
Samira Bendadi
Olivia Rutazibwa
Rachida Lamrabet
Samira Bendadi
Olivia Rutazibwa
Olivia Rutazibwa
Peter Blasic
Olivia Rutazibwa & Karen
Del Biondo
Samira Bendadi
Peter Blasic
Samira Bendadi
Olivia Rutazibwa
Samira Bendadi
Chika Unigwe
Samira Bendadi Casteele
Samira Bendadi
Mashid Mohadjerin Casteele
Olivia Rutazibwa
Samira Bendadi
1
4
1
2
6
1
2
4
3
1
6
1
6
2
1
2
4
4
3
1
1
1
1
3
4
3
1
4
3
1
1
2
9
1
1
1
4
3
1
1
4
1
4
2
103 blzn
2
9
14
9
11
4
9
8
8
83 blzn
Bron: Wereldmediahuis
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 43
5. OVERZICHT REPORTAGES MO*
JAARGANG
10
MO*91
MO*92
MO*93
MO*94
MO*95
MO*96
MO*97
MO*98
MO*99
MO*100
EIGEN REPORTAGES
Somaliland (Olivia Rutazibwa)
Servië (Kristof Clerix)
Iran (Gie Goris)
Senegal (Olivia Rutazibwa)
Transitmigranten in Oosten en Duinkerke (Tine Danckaers)
Unctad XIII (John Vandaele)
Bangladesh (Gie Goris)
Tunesië (Samira Bendadi)
Biorijst in Java (Gie Goris)
Sinaï (Tine Danckaers)
Rwanda (Gie Goris)
Rio de Janeiro (Alma De Walsche)
Ijsland (Kristof Clerix)
China (John Vandaele)
Berlijn (Tine Danckaers)
India (Gie Goris)
Bron: Wereldmediahuis
SENEGAL © Olivia Rutazibwa
44 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
6. OVERZICHT ONDERZOEKSDOSSIERS MO*
MO*91
MO*92
MO*93
MO*94
MO*95
MO*96
MO*97
MO*98
MO*99
MO*100
Ntaganda, killer-koning van Kivu (John Vandaele, Stefano Valentino, Anneke Verbraeken)
EU en energiezekerheid (Alma De Walsche)
2012: het jaar van de aanval op Iran (Gie Goris)
BIO: ontwikkelingsgeld op belastingparadijzen (Kristof Clerix)
Petromacht Canada (Stephen Leahy)
De allochtone elite (Samira Bendadi)
EU en de Roma (Hellen Kooijman)
Drugs in Latijns-Amerika (Alma De Walsche)
Drones (Robert S. Zanders)
Geopolitiek van onderzeeërs (Kristof Clerix)
Politiegeweld in Brussel (John Vandaele)
Venezuela na Chavez (Alma De Walsche)
Staatlos in Europa (Els Duran en Evelien Vehof)
Het belang van Qatar (Tine Danckaers)
Transitmigranten (Tine Danckaers)
Groene economie (Alma De Walsche)
Africom (Olivia Rutazibwa)
Identiteitscrisis Tunesië (Samira Bendadi)
50 jaar onafhankelijkheid Rwanda en Burundi (Kris Berwouts)
Ontwikkelingsmodel opkomende landen (John Vandaele)
Burgeroorlog in Myanmar (Lydia Stilma)
Afghanistan in West-Afrika (Intagrist Al Ansari)
Prille Mexicaanse lente (Marco Appel)
Plan R tegen radicalisering (Kristof Clerix)
Niet beleide minderjarigen (Tine Danckaers)
Malta en asiel (Laurens Cerulus)
Allochtonen en (gemeente)politiek (Samira Bendadi)
Europa’s grote misvatting (Paul Krugman)
Agroparken en stadstuiniers (Alma De Walsche)
Filipijnse zorgmigratie in België (Peter Dupont)
“staatsgreep” in Paraguay (Andrea Morinigo en Jasper Kerremans)
Het alfabet van onze tijd (John Vandaele)
EI Visserijbeleid (Alma De Walsche)
Niet-militaire hulp aan Afghanistan (Gie Goris)
Spionage anno 2012 (Kristof Clerix)
Syrië (Samira Bendadi)
Amerikaanse presidentsverkiezingen (Daron Acemoglu en James Robinson)
Racisme in Frankrijk (Samira Bendadi)
Terugkeer van de coöperatie (John Vandaele)
Open Source (Maarten Lambrechts)
Duurzaam Bankieren (Hans van Scharen)
Bron: Wereldmediahuis
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 45
7. BEREIK MO*
MO*
NR
MO*
VERSPREIDING
VIA KNACK ABONNEES
MO*
ABONNEES
WERELD
ABONNEES
ISM 11.11.11
MO*
BETAALDE
VERSPREIDING
DOORDRUKS MO*
GRATIS
VERSPREIDING
99.793
99.519
99.111
100.397
98.490
97.754
96.506
97.739
98.581
95.463
98.335
4.091
4.066
4.042
4.016
3.869
3.837
3.804
3.780
3.814
3.835
3.915
452
441
443
443
401
392
378
387
388
387
411
104.336
104.026
103.596
104.856
102.760
101.983
100.688
101.906
102.783
99.685
102.662
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
gemiddelde
Bron: Abonnements- en oplagecijfers RMG
8. BEZOEKERSOVERZICHT WWW.MO.BE
MAAND
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
gemiddelde
totaal 2012
UNIEKE
BEZOEKERS
51.821
51.246
56.245
52.347
51.049
45.626
38.616
40.833
44.871
56.175
52.733
49.059
49.218
590.621
GEM. UNIEKE
BEZOEKERS
PER DAG
BEZOEKEN
1.672
1.767
1.814
1.745
1.646
1.520
1.245
1.317
1.495
1.872
1.757
1.635
1.624
76.614
75.690
77.676
77.454
74.915
69.830
59.383
62.342
67.855
85.718
76.953
76.072
73.375
880.502
ABONNEES
E-MO
13.710
13.758
10.832
10.955
13.189
12.609
12.547
12.569
12.716
12.963
12.955
12.956
E-MO*
FACEBOOK
TWITTER
8
8
8
8
8
9
8
9
8
9
9
9
8
2.738
2877
3014
3137
3233
3377
3458
3655
3762
3939
4126
4280
1.568
1.633
1.731
1.830
1.889
1.967
2.011
2.085
2.146
2.264
2.364
2.475
12.647
Bron: www.MO.be statistieken
46 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
9. OVERZICHT MO*-PAPERS
NR.
DATUM
TITEL
63
64
65
66
67
68
69
70
feb 2012
feb 2012
maa 2012
maa 2012
maa 2012
maa 2012
apr 2012
sep 2012
71
72
sep 2012
okt 2012
Waarheen met de revoluties in Egypte en Syrië?
Wordt het precariaat een nieuwe sociale klasse?
Kan de politiek de ontwikkelingssamenwerking redden?
Wat na Busan?
Brengen verkiezingen meer democratie in Congo?
Het einde van de ontwikkelingssamenwerking?
Hoe inclusief is onze ontwikkelingssamenwerking?
Waarover gaat de toenemende Zuid-Zuidsamenwerking?
Ontwikkeling, niet hulp?
Kan Zwart-Afrika voedselzekerheid bereiken?
Genetisch gewijzigd voedsel als oplossing
voor het hongerprobleem
MO*paper aantal
MO*paper aantal bladzijden (totaal)
MO*paper gemiddeld aantal bladzijden
10
AUTEUR(S)
AANTAL
PAGINA’S
Brigitte Herremans, Pieter Stockmans en Majd Khalifeh
Guy Standing
Alex Duncan, Gareth Williams (The Policy Practice Ltd)
Bert Jacobs (Universiteit Antwerpen)
Nadia Nsayi (Broederlijk Delen)
Francine Mestrum
PHOS
19
13
21
38
15
20
21
Sanoussi Bilal (ECPDM)
UNDP
35
17
Hielke Van Doorslaer
8
207
20,70
Bron: intern meetinstrument WmH
OOSTENDE © Tine Danckaers
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 47
10. OVERZICHT MO*-DEBATTEN
DATUM
48 ❙
ONDERWERP
MODERATOR
PANELLID
PARTNERS
Pianofabriek, Kif Kif
Louis Paul Boon Kring, PAC Etterbeek, ABVV
Masereelfonds, EVA-Vl-Brabant, Terra Reversa,
Socialisme21, Oikos
Wereldsolidariteit
Pianofabriek, Kif Kif
Cinema Zuid
Catapa, Netwerk Bewust Verbruiken, Ecolife, Leuven Zuid
Mind The Book
Vormingplus Brugge
VVN
Cinema Novo, DGD, BTC, Trias, Vredeseilanden,
KU Leuven, Oxfam Solidariteit
fos
sp.a
Pianofabriek, Kif Kif, Masereelfonds
Kultuurkaffee, UCOS
BTC, VAIS, VLIR-UOS, VVN, VVOB
De Markten, Art'Nativa, Wervel
Pianofabriek, Masereelfonds, KifKif
Filmfestival Open Doek
Filmfestival Open Doek
Pax Christi, Broederlijk Delen
Leuvense Actiegroep Palestina, Oxfam-Wereldwinkels
Leuven, Masereelfonds, Palestina Solidariteit, intal
Leuven, N-Z Studenten
Kunstencentrum Netwerk, Boonjaar
Amnesty International
deBuren, Beursschouwburg, Provincie Oost-Vlaanderen,
Fonds Patrick De Speigelaere
Apache
Sensoa, Vooruit, ICRH, Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
Masereelfonds, Oikos, Socialisme 21
BTC, VAIS, VLIR-UOS, VVN, VVOB
Dienst Samenleving Sint-Niklaas
Millenium Filmfestival
Gentse Feestendebatten
Gentse Feestendebatten
Gentse Feestendebatten
Gentse Feestendebatten
Vlaamse Vredesweek, Restart vzw
Gandhigedachten.org, Vasten voor Vrede, Pax Christi,
Vlaamse Vredesweek
de8
24/jan
31/jan
2/feb
De Israël Lobby?
Merkozy Europa
Hedendaagse politieke ecologie
Tine Danckaers
Gie Goris
Alma De Walsche
9/feb
28/feb
3/mrt
7/mrt
11/mrt
13/mrt
14/mrt
17/mrt
Recht op gezondheid
Anti-racisme en politiek
Hedendaagse documentaires
Urban mining, goed voor Noord en Zuid?
Mind The Book
Klimaat: wie betaalt de factuur?
Migratie: winnaars en verliezers
Landbouw en ontwikkeling
Gie Goris
Olivia Rutazibwa
Gie Goris
John Vandaele
John Vandaele
John Vandaele
Gie Goris
John Vandaele
19/mrt
19/mrt
20/mrt
21/mrt
29/mrt
29/mrt
17/apr
21-29/04
22/apr
23/apr
2/mei
Hoe maken we gezondheid betaalbaar?
Intergenerationele solidariteit
Literatuur & diversiteit
De kracht van kunst
Het is de politiek, stupid
De opkomende macht Brazilië
Brusselse jongeren
MO*docs
Opstandland
Nucleair Iran
Israël-Europa, partners in bezetting?
Alma De Walsche
Gie Goris
Gie Goris
Gie Goris
Gie Goris
John Vandaele
Samira Bendadi
Olivia Rutazibwa
Gie Goris
Gie Goris
John Vandaele
3/mei
8/mei
9/mei
Niets gaat ten onder
De waarheid tijdens de Arabische revolutie
Zet er in ieder geval een zebra bij. Welk beeld hebben wij van Afrika?
Gie Goris
Tine Danckaers
Olivia Rutazibwa
10/mei
15/mei
Buitenlandberichtgeving en nieuwe media
Moedernacht
Alma De Walsche
Alma De Walsche
24/mei
30/mei
20/jun
22/jun
16/jul
17/jul
18/jul
21/jul
20/sep
2/okt
De markt voorbij
Zuid-Zuidsamenwerking: wat ze zelf doen, doen ze beter?
Afghaanse vluchtelingen, Afghaanse oorlogen
Toekomst in Afghanistan
De afbraak van onze verzorgingsstaat is begonnen
België belastingparadijs?
De Arabische revoltes
Zijn we bereid om de mondiale rijkdom te herverdelen?
R2P: voor of tegen?
De zin en onzin van geweldloze actie
Alma De Walsche
John Vandaele
Gie Goris
Gie Goris
John Vandaele
John Vandaele
Samira Bendadi
Gie Goris
Olivia Rutazibwa
Gie Goris
4/okt
5/okt
11/okt
14/okt
17/okt
23/okt
23/okt
30/okt
3/nov
6/nov
10/nov
11/nov
Antwerpen van iedereen
Opstandland
India als nieuwe donor
The future of development cooperation
MO*debat: Groene groei, uitweg naar een duurzame ontwikkeling
Recht op actievoeren
Bits for development, windows of opportunities or further burden?
From climate to conflict: implications for aid policy
Latijns-Amerika, een continent in verandering
The (non)sense of a FTT
Centraal-Azië, een miskend grensland
Het alfabet van onze tijd
Gie Goris
Gie Goris
Gie Goris
Gie Goris
Alma De Walsche
Gie Goris
Maarten Lambrechts
Alma De Walsche
John Vandaele
John Vandaele
Gie Goris
John Vandaele
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
Leuven Centre for Global Governance Studies
Universiteit Antwerpen
Leuven Klimaatforum, Ekonomika, Greenpeace, KLIMOS
Masereelfonds, Kif Kif, Pianofabriek
Universiteit Antwerpen
Universiteit Antwerpen
Comité Andes, ABVV O-Vl
Universiteit Antwerpen
Acco, Boekenbeurs
Houtekiet, Boekenbeurs
DATUM
ONDERWERP
PARTNERS
MODERATOR
PANELLID
13/nov
13/nov
18/nov
20/nov
27/nov
27/nov
18/dec
Africa on the rise
Gekleurd talent
Zin en onzin van GGO's
Is the governance of the IMF fit for changed global economic order?
South-Sout cooperation: on whose terms?
Homofobie, seksisme en racisme
Bolivia, een inspirerend model?
Olivia Rutazibwa
Gie Goris
John Vandaele
John Vandaele
John Vandaele
Samira Bendadi
Alma De Walsche
18/dec
Slim Vlees?!
John Vandaele
Universiteit Antwerpen
UPV
Groene Loper, Velt, Voedselteams, GMF
Universiteit Antwerpen
Universiteit Antwerpen
Pianofabriek, Masereelfonds, KifKif
Oxfam Wereldwinkels, 11.11.11, Vormingplus, De Roma,
Provincie Antwerpen
Bioforum
11. SAMENSTELLING REDACTIEFORUM
NAAM
lma De Walsche
Ann Cassiman
Ann Demeulemeester
Anthony Vanoverschelde
Bernard Lietaer
Bie Vancraeynest
Bram Sebrechts
Bruno de Cordier
Chams Zaougui
David Criekemans
Dries Lesage
Eef Heylighen
Els Keytsman
Erik Van Mele
Eva Brems
Freek Smets
Geert Buelens
Geert Cami
Gie Goris
Griet Rebry
Guy Gypens
Guy Poppe
Hans Bruyninckx
Hans van Scharen
Henk Op de Beeck
Hubert van Humbeeck
Huib Huyse
Ides Debruyne
Jan Goossens
Jan Lamers
Jan Mertens
Jan Vandemoortele
Jelle Goossens
Jeroen Beirnaert
Jessie van Couwenberghe
John Vandaele
Josse Abrahams
ORGANISATIE
MO*redactie
KU Leuven, IARA / CADES
ACW / Verenigde Verenigingen
Plan België
Geld-expert
Jeugdwerk Brussel / Meningen op Maandag
Minderhedenforum
UGent, Conflict & Development
Vlaams Minderheden Centrum / freelance
UA, Internationale Politiek
UGent, IIS
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Oxfam België
UGent
expert mobiliteit
expert media
Friends of Europe
MO*redactie
Oxfam Wereldwinkels
Kaaitheater
Ex-Vrt, freelance journalist
KU Leuven, socialogie; BBL
freelance
UA, filosofie / Center for Ethics
Knack
KU Leuven, HIVA
Fonds Pascal Decroos
KVS
Wereldmediahuis
FRDO
ex-UNDP, ontwikkelingsexpert
Vredeseilanden
ITUC
ACV internationaal
MO*redactie
KBS
NAAM
Karel Ceule
Koen Dewulf
Koen Symons
Kris Berwouts
Kristof Clerix
Liesbet Vangeel
Lieven de Cauter
Maarten Lambrechts
Marc Peirs
Mathias Bienstman
Mehmet Koksal
Meryem Kanmaz
Michael de Cock
Nadia Fadil
Nadia Molenaers
Naima Cherkaoui
Nils Duquet
Olivia Rutazibwa
Patsi Sörensen
Peter Tom Jones
Piet Piryns
Rachida Lamrabet
Rik Coolsaet
Rob Heirbaut
Rudi Delarue
Rudy De Meyer
Samira Bendadi
Sandra Galbusera
Sara van Dijck
Steven Spittaels
Steven Vromman
Sven Biscop
Tarik Fraihi
Tine Danckaers
Tom Kenis
Tom Sauer
Wouter Vandenhole
ORGANISATIE
Broederlijk Delen
CGKR
Trias
onafhankelijk expert Centraal-Afrika
MO*redactie
FOS
KU Leuven, filosofie
www.MO.be redactie
VRT redactie
BBL
freelance journalist
Mana vzw
Het Arsenaal
KU Leuven, sociologie
UA, IOB
Minderhedenforum
Vlaams Vredesinstituut
MO*redactie
Payoke
KU Leuven, MTM
ex-Knack, journalist
auteur, CGKR
Ugent, internationaal beleid
VRT redactie
IAO
11.11.11
MO*redactie
VOK
BBL
IPIS
Low Impact Man
Egmont Institute
expert inlichtingen
MO*redactie
Channel Research
UA, Internationale politiek
UA, rechten
Bron: Wereldmediahuis
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 49
12. VERWIJZINGEN NAAR NGO’S ALS COMPETENTE BRONNEN
JAARGANG 10
MO*91
feb 12
MO*92
mrt 12
MO*93
apr 12
MO*94
mei 12
THEMA
sociaal overleg
Gender in Arabische wereld
mobiel geld
ANC
Huiselijk geweld
Transitmigranten
Gezinshereniging
Gender: ongelijkheid, discriminatie, geweld
Ntaganda
Jemen
Somaliland
Servië
Rio+20
Energiezekerheid
globalisering
scheepsafbraak
Somalië
Manama (Jemen)
china & sociale media
congolezen stemmen vlaams
BIO-dossier
internationaal vakbondswerk
Iran
Syrië
vluchtelingen in Turkije
duurzame ontwikkeling
Guy Standing
recycleren in Lesotho
Brugse Poort
Mijnbouw in Ecuador
Petromacht Canada
brazilië-Palestina
itv Thomas Hammarberg
asielzoekers op zee
mensen zonder papieren
Confucius instituten
allochtone elite
mensenrechten en conflict
Roma
Bangladesh
Senegal
Libië
Rio+20
zonn eënergie
drugsgeweld Mexico
itv Cheikh Sidi Diarra
persvrijheid marokko
Mozambique
Oekraïne
wapenexport
Somalië
Politiegeweld
50 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
NGO
MULTILATERALE ORGANISATIES
VN
World Economic Forum
IMF
South African Institute for Race Relations
VOEM
Liga voor de Mensenrechten, Kruispunt
Migratie-Integratie, Actramar
Unie van Turkse Verenigingen
Saferworld
APD
New Policy Centre (Belgrado)
Clingendael
Shipbreaking Platform
ICG
UN Women; VN vertenwoordigster voor strijd
tegen geweld op vrouwen; Wereldbank
VN; Strafhof Den Haag; Monusco
AU; Amisom;
EU
UNCSD
IAEA, OESO, EU
IMF
Internationale Maritieme Organisatie
Unesco
CNNIC
Pax Christi; Broederlijk Delen
11.11.11; Trias; Vredeseilanden
ITUC
OESO
IAEA
VN
Unhcr
UNDP
11.11.11
Kick4Life
Bij’De Vieze Gasten
Conaie; Broederlijk Delen; Cidse
Environmental Defence; FoEE
G8
Unrwa
Amnesty International
Navo; EC
Dokters van de Wereld
Vereniging België-China
ABPM
ICG
European Roma Rights Center; BIRN; Policy
Center for Roma and Minorities
Wereldsolidariteit; NGWF; OKRA; GK
Y’En a Marre
HRW
ICC; VN Veiligheidsraad; Navo
EU
UNEP; FAO
vzw De Schakel
TNI; MUCD
Reporters zonder Grenzen; CPJ;
Transparency International
EITI
Vlaams Vredesinstituut
JES; D’Broeij; Liga RM
BID; UNASUR; GRULAC
BN; MOL; SIDS; LLDN
IMF
Euratom; BRD
EC
EEAS; AMISOM
JAARGANG 9
MO*95
jun 12
MO*96
jul 12
MO*97
sep 12
MO*98
okt 12
THEMA
ongelijkheid
onderzeeërs en geopolitiek
Baloji
Venezuela Chavez
Staatloos in Europa
Handicap in Afrika
Rio+20
sans-papiers in Griekenland
Millenniumdoelstellingen
Filipijnen
Mali
Meisjes naar school
transitmigranten
interview Magnette
unctad XIII
Groene Economie
Bangladesh
US-Afrika
Prijs toekomstige generaties
Tunesië
Ismail Farouk
georganiseerde misdaad
Macedonië
Andris Piebalgs
Navo-hoofdkwartier
twee Soedans
laptops
vrouwen en Arabische Lente
Opkomende landen
Kachin in Myanmar
Vredeshandhaving
Chevron in Ecuador
Honger
Azawad
Virtueel water
Christenen in Irak
Mexicaanse Lente
niet-begeleide minderjarigen
vakbonden in Qatar
voedselzekerheid
werkloosheid
itv Gilles de Kerchove
itv Ruddy Doom
Vluchtelingen in Malta
Palestijnen gevlucht
Rio+20
allochtone politici
Europese crisis
voedselmonopolies
mijnbouw in Colombia
Soedan
Marikana
zuiver goud
itv De Gucht
Agroparken en stadtuinen
Rijst in Java
Filipijnse verpleeg-migratie
NGO
MULTILATERALE ORGANISATIES
Occupy Movement
Sipri; IISS; Clingendael; UA
Fonds Patrick de Spiegelaere
ALBA
VN; EU; UNHCR
PHOS
CientEarth; Natuurpunt
AzG
Unhcr
IMF; WB
Bevrijde Wereld
ICG
Plan België; Global Partnership for Education
OCAW; Dokters van de Wereld
Oxfam; Greenpeace, ITUC
NFGW
Unctad; IMF; EU
Unctad
UNEP; OESO
Africom
Beauvent; Stebo; vzw Terre; Eco-Innovation
Asect
Africalia
EU
Eurojust
EU; Navo
EC; ECS
Navo
Amnesty International
One Laptop Per Child
EMHRN; ITUC
UG;
Ranir
Amazon Watch
Dierenartsen zonder Grenzen; AOPP; ICD
CCA
Friends of Europe; Oxfam UK; Columbia
Water Center; IWP Singapore
Chaldo-Assyrische Jeugdbond
Yo Soy 132; RsF; Cerezo; MPJD
Platform Kinderen op de vlucht; Synergie14
ITUC
HRW; Aditus; JRS; ECRE
Oil Change International; VBO
Kifkif; UTV; AEL; FMV; Minderhedenforum
VN
Unctad; G20; WB; IMF; OESO; IAO
EU
VN; Navo; EU
UNDP: FAO
OCHA
EC
IOM
EVRM
UNDP
EU; WB
EU;
Unctad
Unhcr
Unrwa
UNDP; UNEP; Unclos
ECB
WFP; FAO
Sintracarbon
Haqu
ILRIG; fos
Cotapata; Transparence; Week vd Fairtrade
EC; WTO; IMF; OESO; ECB
A Seed; FoE; Le Début des Haricots; Velt
Vredeseilanden
HHRDB
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 51
12. VERWIJZINGEN NAAR NGO’S ALS COMPETENTE BRONNEN
JAARGANG 9
THEMA
Paraguay
landschapsarchitectuur
Braziliaanse landbouwcoöps
Transitie
MO*99
nov 12
MO*100
dec 12
Bahrein
Kinderrechten India
Economie & milieu
Justitie
Nabuurschapsbeleid
Visserijbeleid
hulp Afghanistan
itv Bramdeo
Sinai
Economie nin Rwanda
EU biobrandstoffen
Klimaatverandering
Syrië
Cyprus
VS presidentsverkiezingen
itv Perez Joglar
Rio de Janeiro
IJsland
Portret Chido Govera
China groen en sociaal
Overleven Oost-Congo
Israël-Palestina
Racisme in Frankrijk
Coöperaties
itv Sunita Narain
itv Philippe Van Parijs
itv Marina Silva
boeren in India
samenwerkingsconsumptie
FT-bananen Peru
itv Boniface Mwangi
duurzaam bankieren
NGO
MULTILATERALE ORGANISATIES
Unasur
Natuur21
Trias; Confesol
Transitiefestival; EEA;
UNEP
UNHuman Rights Council
Unjcef
EC; UNCSD
AdZG
Netwerk Arabische ngo’s voor Ontwikkeling
Ilvo
Mothers for Peace; Solidarité Afghanistan
Belgique; AKF; Asia Foundation
EU
EU; FAO; Greenpeace Afrika
Navo; ICRC; UN; Unhcr; Unicef; WB; FAO
AU; EU; VN
Wedna Na’ish
BRS; Incofin
Sawit Watch
EPC
IKV Pax Christi; Jordanian Women’s Union
EU; VN
OWS
MRC13
Associaciao Homens do Mar; IBISS
Borgorafundur; Fjölskyldu Hjalp
ZERI Foundation; Rotary Club
China Water Risk; Climate Policy Center;
Environment Defence Bureau
Vereniging voor de Verdediging en
Bescherming van de Proletariërs
Palestijnse Circusschool; Breaking the
Silence
Parti des Indigènes de la Republique; Ni
Putes Ni Soumises; Attac; MRAB
Internationale Alliantie van Coöperaties;
Coopburo; ACW; Febecoop; REScoop; 11.11.11
CSE
Marnixplan; Paviagroep
CUT
Ekta Parishad; Jan Satyagraha
Cambio; Couchsurf; Open Access; LETs
APPBOSA; FLO; REPEBAN; SITAG
Picha Mtaani; Pawa254
Sustainable Finance Lab; Fairfin
UNCSD
UNDP; EFTA
UNDP
UNEP
VN
VN
UNCSD
ICC
Bron: wereldmediahuis
52 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
13. CIM-TABELLEN
Readership
Survey
2011-2012
MO Mondiaal Magazine
MO* Mondiaal Magazine, bijlage van Knack
Universe
National
Periodicity
Supplement Weekly (Monthly)
Reach Indicators
Total
Men
x1.000
%Tot
Total readers
321,0
100,0
162,7
100,0
158,3
Loyal readers
128,4
40,0
70,9
43,6
57,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Primary readers
%Coverage
Women
x1.000 %Prof
Main shopper
x1.000 %Prof
Tot
Men Wom
M.S.
%Coverage
x1.000
%Prof
100,0
228,8
100,0
3,4
3,5
3,3
36,3
98,1
42,9
1,4
1,5
1,2
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,9
Secondary readers
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Tertiary readers
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
164,1
51,1
87,8
54,0
76,3
48,2
120,6
52,7
1,7
1,9
1,6
2,0
Readers last period
Reach Accumulation
%Coverage
Readers 1 issue
164,1
100,0
87,8
100,0
76,3
100,0
120,6
100,0
1,7
1,9
1,6
2,0
Readers 2 issues
208,0
126,8
109,8
125,0
98,2
128,8
151,6
125,7
2,2
2,4
2,0
2,6
Readers 4 issues
245,7
149,8
127,7
145,5
118,0
154,7
177,7
147,4
2,6
2,8
2,4
3,0
Readers 6 issues
267,5
163,1
137,9
157,1
129,6
169,9
192,6
159,7
2,8
3,0
2,7
3,2
Readers 9 issues
287,7
175,4
147,3
167,8
140,4
184,1
206,4
171,2
3,0
3,2
2,9
3,5
Readers 12 issues
299,9
182,8
153,0
174,2
146,9
192,7
214,6
178,0
3,2
3,3
3,0
3,6
Gross contacts
164,1
min.
140,4
85,6
70,5
80,3
60,1
78,9
100,4
83,2
1,5
1,5
1,2
1,7
Readers last period
164,1
100,0
87,8
100,0
76,3
100,0
120,6
100,0
1,7
1,9
1,6
2,0
max.
187,7
114,4
105,1
119,7
92,4
121,1
140,8
116,8
2,0
2,3
1,9
2,4
Profile
164,1
100,0
87,8
53,5
76,3
46,5
120,6
73,5
87,8
76,3
120,6
Confidence interval
%Coverage
Structure readers last period
Total
Men
%Coverage
Women
x1.000 %Prof
4 849,0
100
x1.000
5 928,5
Tot
Men Wom
M.S.
%Coverage
x1.000
9 457,2
%Tot
100
Men
87,8
53,5
87,8
100,0
0,0
0,0
53,6
44,4
1,9
1,9
0,0
2,6
Women
76,3
46,5
0,0
0,0
76,3
100,0
67,0
55,6
1,6
0,0
1,6
1,7
155,0
94,5
82,5
94,0
72,5
95,0
115,3
95,6
2,9
3,2
2,7
3,4
9,1
5,5
5,3
6,0
3,8
5,0
5,3
4,4
0,2
0,3
0,2
0,2
from 12 to 14 years
1,9
1,1
0,8
0,9
1,1
1,4
0,0
0,0
0,5
0,4
0,6
0,0
from 15 to 24 years
9,8
6,0
4,7
5,3
5,1
6,7
2,2
1,8
0,7
0,7
0,8
1,0
from 25 to 34 years
17,7
10,8
9,3
10,6
8,4
11,0
12,6
10,4
1,3
1,3
1,2
1,3
from 35 to 44 years
27,1
16,5
16,1
18,3
11,0
14,5
23,3
19,3
1,8
2,1
1,5
2,1
from 45 to 54 years
40,4
24,7
22,9
26,1
17,5
23,0
30,6
25,4
2,5
2,8
2,2
2,6
from 55 to 64 years
30,5
18,6
14,2
16,2
16,3
21,3
24,9
20,7
2,2
2,1
2,4
2,5
65 years and more
36,7
22,4
19,8
22,5
16,9
22,2
27,0
22,4
2,0
2,5
1,6
1,8
15 years and more
162,2
98,9
87,0
99,1
75,2
98,6
120,6
100,0
1,8
2,0
1,6
2,0
52,9
32,2
29,9
34,0
23,0
30,2
38,1
31,6
1,4
1,5
1,2
1,7
Base
x1.000 %Prof
4 608,2
100
Main shopper
%Prof
100
Gender
Household language
Dutch
French
Interviewed person's age
from 18 to 44 years
Social groups
Group 1
57,9
35,3
29,8
34,0
28,1
36,8
44,1
36,6
4,7
4,7
4,7
6,4
Group 2
37,5
22,9
22,4
25,5
15,2
19,9
25,0
20,7
2,8
3,4
2,3
3,2
Group 3
23,2
14,1
10,7
12,1
12,5
16,5
18,2
15,1
2,6
2,4
2,7
3,3
Group 4
18,0
11,0
9,7
11,1
8,3
10,9
13,8
11,4
1,5
1,8
1,3
1,9
Group 5
5,1
3,1
4,0
4,6
1,1
1,4
1,8
1,5
0,4
0,6
0,2
0,2
Group 6
9,3
5,6
5,4
6,1
3,9
5,1
8,1
6,7
0,8
1,0
0,6
1,1
Group 7
8,0
4,8
3,3
3,8
4,7
6,1
4,8
4,0
0,7
0,6
0,8
0,6
Group 8
4,3
2,6
1,8
2,1
2,5
3,3
4,2
3,5
0,4
0,4
0,4
0,5
does not know
0,7
0,4
0,7
0,8
0,0
0,0
0,6
0,5
1,0
1,9
0,0
3,3
Readership Survey 2011-2012, Copyright CIM.
134/A
The CIM guarantees the validity of the given data. The CIM cannot guarantee the results of any subsequent processing.
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 53
13. CIM-TABELLEN
Structure readers last period
Total
Base
Readers last period
Men
x1.000
%Tot
9 457,2
100
x1.000 %Prof
4 608,2
%Coverage
Women
100
Main shopper
x1.000 %Prof
4 849,0
100
x1.000
5 928,5
Tot
Men Wom
M.S.
%Coverage
%Prof
100
164,1
51,1
87,8
54,0
76,3
48,2
120,6
52,7
1,7
1,9
1,6
2,0
Nielsen 1
62,3
38,0
36,3
41,3
26,0
34,1
45,5
37,8
2,7
3,2
2,2
3,2
Nielsen 2
88,3
53,8
45,0
51,2
43,3
56,8
66,2
54,9
2,9
3,0
2,8
3,4
5,4
3,3
1,0
1,2
4,3
5,7
4,5
3,7
4,5
1,7
7,4
6,3
0,7
Nielsen areas
Nielsen 3 D
Nielsen 3 FR
6,8
4,1
4,3
4,9
2,5
3,3
3,9
3,3
0,7
0,9
0,5
12,1
7,4
5,3
6,1
6,8
8,9
8,4
7,0
1,1
1,0
1,2
1,3
Nielsen 4
0,5
0,3
0,4
0,4
0,1
0,1
0,3
0,3
0,0
0,1
0,0
0,0
Nielsen 5
0,8
0,5
0,8
1,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
Nielsen 3 D + FR
Provinces
Antwerp
44,4
27,1
27,0
30,8
17,4
22,9
32,5
26,9
2,9
3,6
2,2
3,4
West Flanders
31,9
19,4
18,8
21,4
13,1
17,2
22,6
18,8
3,1
3,7
2,5
3,6
East Flanders
30,4
18,5
17,5
20,0
12,9
16,9
22,9
19,0
2,4
2,8
2,0
2,8
Limburg
13,5
8,2
5,1
5,8
8,4
11,0
10,4
8,6
1,8
1,4
2,2
2,2
Hainaut
0,2
0,1
0,2
0,3
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Liège
0,8
0,5
0,8
1,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,2
0,0
0,0
Luxembourg
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Namur
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Brussels 19
6,9
4,2
4,4
5,0
2,4
3,2
4,0
3,3
0,7
1,0
0,5
0,7
Flemish Brabant
35,7
21,7
13,7
15,7
21,9
28,7
27,7
23,0
3,8
3,0
4,5
4,6
Walloon Brabant
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
28,7
17,5
17,9
20,3
10,9
14,3
19,8
16,4
4,7
5,9
3,5
4,9
7,5
4,6
4,4
5,0
3,2
4,2
6,2
5,2
3,1
3,7
2,6
3,3
New CIM habitats
New Antwerp CIM
New Ghent CIM
New Brussels CIM
New Liège CIM
New Charleroi CIM
13,5
8,2
5,3
6,1
8,2
10,8
9,8
8,1
1,1
0,9
1,2
1,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
New cities Flanders CIM (n=30)
46,6
28,4
24,0
27,3
22,6
29,6
38,7
32,1
3,4
3,6
3,3
4,4
New cities Wallonia CIM (n=13)
0,2
0,1
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
New urban total CIM (n= 48)
96,8
59,0
51,9
59,1
44,8
58,8
74,7
62,0
2,0
2,2
1,8
2,4
New non urban Flandres CIM
66,5
40,5
35,1
39,9
31,4
41,2
45,7
37,9
2,2
2,3
2,1
2,5
New non urban Wallonia CIM
0,8
0,5
0,8
1,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
New Central City CIM
47,5
28,9
26,4
30,0
21,1
27,7
38,5
31,9
2,4
2,7
2,1
2,8
New Périphery CIM
29,8
18,2
15,3
17,5
14,4
18,9
21,2
17,6
1,5
1,6
1,4
1,8
New Suburb CIM
26,2
16,0
11,1
12,6
15,1
19,8
19,5
16,2
1,9
1,6
2,3
2,3
New Dormitory city CIM
28,5
17,4
16,9
19,3
11,6
15,2
18,8
15,6
1,5
1,9
1,2
1,6
New Other municipalities CIM
32,1
19,6
18,1
20,6
14,0
18,3
22,6
18,7
1,4
1,6
1,2
1,7
7,6
New CIM Inhabitants
Interviewed person's profession
Executive management
13,0
7,9
9,8
11,1
3,2
4,2
10,3
8,5
5,5
6,4
3,8
Management
22,1
13,5
14,4
16,4
7,7
10,2
15,4
12,7
5,3
5,1
5,9
6,0
9,3
5,7
5,3
6,0
4,1
5,3
6,2
5,1
2,7
2,2
3,7
3,3
52,3
31,9
27,1
30,9
25,2
33,0
42,6
35,3
2,4
3,2
2,0
2,7
4,4
2,7
3,0
3,4
1,4
1,8
3,4
2,8
0,3
0,3
0,3
0,4
1,4
Artisan, small merchant, farmer
Employee
Worker
Housewife
Retired
Unemployed
Student
Other non-active
8,2
5,0
0,6
0,7
7,6
9,9
7,6
6,3
1,5
7,3
1,4
39,1
23,8
21,7
24,7
17,5
22,9
29,1
24,1
1,8
2,0
1,5
1,7
2,3
1,4
0,1
0,1
2,2
2,9
1,2
1,0
0,5
0,1
0,9
0,4
11,2
6,8
4,6
5,2
6,6
8,6
2,8
2,3
0,9
0,7
1,0
2,9
2,1
1,3
1,2
1,4
1,0
1,3
2,1
1,8
0,5
0,6
0,5
0,7
61,6
59,6
67,9
41,5
54,4
77,7
64,5
2,3
2,4
2,1
2,6
0,5
Interviewed person's professional status
With professional activity
101,1
Interviewed person's education level
Primary + lower secondary
16,2
9,9
6,1
6,9
10,1
13,3
9,0
7,5
0,5
0,4
0,6
Higher secondary
36,2
22,1
22,1
25,2
14,1
18,5
27,1
22,5
1,0
1,3
0,8
1,2
111,6
68,0
59,6
67,9
52,0
68,2
84,5
70,0
4,3
4,8
3,9
4,7
27,8
26,3
30,0
19,4
25,4
34,3
28,4
1,6
1,9
1,3
2,2
College and university
Presence of child(ren) younger than 15 years
Total with child(ren)
45,7
Readership Survey 2011-2012, Copyright CIM.
The CIM guarantees the validity of the given data. The CIM cannot guarantee the results of any subsequent processing.
54 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012
134/B
14. PIGE-TABELLEN
JANUARI 2012
Gie Goris over Myanmar in Joos op Radio 1, 10/01/2012
Kristof Clerix over jaarrapport Staatsveiligheid op FM Brussel, 10/01/2012
Gie Goris over Pakistan in Vandaag op Radio 1, 16/01/2012
John Vandaele over Esther Duflo in Interne Keuken op Radio 1, 28/01/2012
Olivia Rutazibwa over Somaliland in FM World op FM Brussel, 29/01/2012
Olivia Rutazibwa over Somaliland in Joos op Radio 1, 30/01/2012
Olivia Rutazibwa figureert in nieuwe mediacampagne van Stampmedia
Overname artikel ‘De paria’s van de haven’ (MO*91) op www.stampmedia.be
John Vandaele nam deel aan het initiatief ‘We Strike Back’ van Kunstencentrum Vooruit op 3o/01/2012.
Bedoeling van dat initiatief was om nuance aan te brengen in het hele debat over de algemene nationale staking
©
-
FEBRUARI 2012
- Gie Goris over Iran in Z-Expert op Kanaal Z, 03/02/2012
- Gie Goris over Iran in Z-Expert op Kanaal Z, 28/02/2012
- Samira Bendadi in Babel op Klara over haar Interculturele Media Award voor haar artikel ‘Wat racisme met een kind doet’,
28/02/2012
- Samira Bendadi in Joos op Radio 1 over haar Interculturele Media Award voor haar artikel ‘Wat racisme met een kind doet’,
29/02/2012
- De zaak Bosco Ntaganda (MO*91) met vermelding van MO* in Het Belang Van Limburg en de Gazet Van Antwerpen,
25/01/2012
- Kristof Clerix over spionage in artikel De Morgen over de film ‘Tinker, Tailor, Soldier, Spy’, 08/02/2012
- Vermelding van MO* in artikel ‘Rendement primeert op ontwikkelingshulp’ in Metro, 29/02/2012
- Ex-MO*journalist Stefaan Anrys schreef in de Knack Extra over steden een bijdrage over de Afrikaanse stad, 15/02/20121
- Verwijzing naar artikel ‘Koeien tegen verwoestijning’ (MO.be) in vakblad ‘Veeteelt’, februari 2012
- Bijdrage van Gie Goris over kunst in tijdschrift Courant nr 100, februari 2012
- Vermelding Samira Bendadi in artikel ‘Eén jaar na de revolutie in Egypte: een balans’ op www.stampmedia.be en
www.dewereldmorgen.be, 1/02/2012
- Vermelding van MO* in artikel Lucas Catherine ‘Enige duiding bij de aanval op DeWereldMorgen.be door Joods Actueel’ op
www.dewereldmorgen.be, 21/02/2012
- Aankondiging van IDFA on tour van Cinema Zuid waar Gie Goris een debat modereert op www.cinemazuid.be, 21/02/2012
- Artikel ‘VRT en MO* winnen interculturele mediaprijzen’ op www.minderhedenforum.be, 28/02/2012
- Artikel ‘VRT en MO* winnen interculturele mediaprijzen’ op www.cobra.be, 28/02/2012
- Artikel ‘VRT en MO* winnen interculturele mediaprijzen’ op www.deredactie.be, 28/02/2012
- Artikel ‘VRT en MO* winnen interculturele mediaprijzen’ op www.radiovisie.eu, 28/02/2012
- Artikel ‘VRT en MO* winnen interculturele mediaprijzen’ op www.knack.be, 28/02/2012
- Artikel ‘VRT en MO* winnen interculturele mediaprijzen’ op www.kifkif.be, 28/02/2012
- Artikel ‘VRT en MO* winnen interculturele mediaprijzen’ op www.fondspascaldecroos.org en in nieuwsbrief Fonds Pascal
Decroos, 28/02/2012
- Vermelding van Samira Bendadi en MO* in artikel ‘Triq Slama Mohamed’ wint Interculturele Media Award’ op
www.stampmedia.be, 28/02/2012
- Overname artikel ‘Belgisch ontwikkelingsgeld op belastingparadijzen’(MO*92 en MO.be) op www.apache.be en in nieuwsbrief
Apache, 28/02/2012
- Mondelinge vraag van parlementslid Eva Brems (Groen) aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders over de zaakBsoco Ntaganda, n.a.v. het dossier in MO*91.Minister Reynders antwoordde dat België de uitlevering van Ntaganda aan het
Internationaal
- Tine Danckaers wordt aangekondigd als spreker/moderator op studiedag over allochtonen in het hoger onderwijs (georganiseerd door Platform Allochtone Studenten) en op een colloquium over criminalisering van migranten (georganiseer door
Progress Lawyers N
- Samira Bendadi wint twee awards voor haar artikel ‘Wat racisme met een kind doet’ (MO*81): de Interculturele Media Award
van het Minderhedenforum en de EU-Journalist Award – Together Against Discrimination voor België.
- Ex-stagiair Andy Fierens won trouwens de tweede prijs van de EU-Journalist Award met zijn artikel over holebi's in de Baltische
staten
- Het 11Dossier over BIO en het artikel uit MO*92 ‘Belgisch ontwikkelingsgeld op belastingparadijzen’ leidde tot verklaringen en
vragen van minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette en parlementsleden Wouter De Vriendt (Groen) en Dirk
Vandermaelen
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 55
14. PIGE-TABELLEN
MAART 2012
-
Samira Bendadi in tv-programma van studenten journalistiek Lessius Hogeschool Mechelen, 1/03/2012
Gie Goris over Iran in FM World op FM Brussel, 4/03/2012
Gie Goris over Iran in Nieuwe Feiten op Radio 1, 6/03/2012
Olivia Rutazibwa over de internetcampagne tegen Joseph Kony in Het Nieuws van VTM, 9/03/2012
Verwijzing naar de artikelreeks over Rwanda (MO.be) in Babel op Klara, 17/03/2012
Olivia Rutazibwa over Soedan en Zuid-Soedan in Vandaag op Radio 1, 21/03/2012
John Vandaele over Apple in China in Joos op Radio 1, 30/03/2012
Gie Goris over MO*93 in FM World op FM Brussel, 1/04/2012
Samira Bendadi over ‘Het geheim van de allochtone elite’ (MO*93) in De Ochtend op Radio 1, 1/04/2012
Verwijzing naar MO* in artikel ‘Aider via les paradis fiscaux, cela choque les politiques’ in Le Soir, 29/02/2012
Opinie Gie Goris over Iran in De Standaard, 2/03/2012
Vermelding van Gie Goris als jurylid in de UNDP-krant ‘The Development Advocate’, 1/02/2012
Artikel ‘Belgisch ontwikkelingsgeld op belastingparadijzen’ (MO*92) op www.apache.be en in nieuwsbrief Apace, 01/03/2012
Verwijzing naar artikel over ran (MO*92) in nieuwsbrief De Groene Belg 665 van Mediadoc, 1/03/2012
Overname artikel ‘Bosco Ntaganda: de killer-koning van Noord-Kivu’ (MO*91) op www.congoforum.be en in nieuwsbrief
Congoforum, 7/03/2012
Verwijzing naar interview met Sharan Burrow (MO*92) op weblog http://covvlaamsbrabant.blogspot.com, 8/03/2012
Overname artikel ‘Drie vrouwen over ongelijkheid, discriminatie en geweld’ (MO*91) op www.viceversaonline.nl, 8/03/2012
Verwijzing naar artikel over shifting powers op MO.be in artikel ‘Economische wereldorde van morgen in kaart’ op
www.oneworld.nl, 12/03/2012
Verwijzing naar opiniestuk Bleri Lleshi (MO.be) in artikel over hongerstakende asielzoekers op www.brusselnieuws.be,
12/03/2012
Overname Wereldblogbijdrage ‘Boerka & Blackberry’ ‘MO.be) op www.oneworld.nl, 14/03/2012
Overname artikel ‘België gedagvaard voor opvang niet-begeleide minderjarigen’ (MO.be) op www.stampmedia.be, 15/03/2012
Verwijzing naar Wereldblog ‘Tussen Vrijheid en Geluk’ in aankondiging Zuidcafé over de Arabische Lente, 16/03/2012
Overname artikel ‘Het geheim van de allochtone elite’ (MO*93) op www.kifkif.be, 30/03/2012
Verwijzing naar MO*paper ‘Brengen verkiezingen meer democratie in Congo?’ in perscommunicatie 11.11.11, Broederlijk Delen
en Pax Christi n.a.v. het bezoek van Didier reynders aan Congo, 21/03/2012
Samen met Apache, Stampmedia, DeWereldMorgen.be, Rekto:Verso schreven we een open brief aan minister Lieten n.a.v. de
opening van het Media-Innovatie Centrum (MIX): www.mo.be/opinie/open-brief-aan-minister-lieten
APRIL 2012
-
56 ❙
Q
MO
❙
John Vandaele over de nieuwe topman van de Wereldbank in Nieuwe Feiten op Radio 1, 17/04/2012
Alma De Walsche in gesprek met An Vranckx en Werner Trio over socialisme in Latijns-Amerika in Trio op Klara, 7/04/2012
Maarten Lambrechts over zijn MO.be-artikelreeks over de superrijken in Vandaag op Radio 1, 12/04/2012
N.a.v. het artikel over politiegeweld (MO*94) bracht FM Brussel een nieuwsbericht + een interview met een politie-agent, 25/04/2012
N.a.v. het dossier over duikboten (MO*94) bracht Interne Keuken op Radio 1 een interview met een betrokken militair, 28/04/2012
Verwijzing naar Engelse vertaling van artikel over Bosco Ntaganda (MO*91) op www.huffingtonpost.com, 2/04/2012
Bespreking van het artikel ‘Het geheim van de allochtone elite’ (MO$93) in nieuwsbrief De Groene Docu-Belg nr 688 van
Mediadoc, 06/04/2012
Ingekorte versie van artikel over Roma in Europa (MO*93) werd in 4 talen vertaald en op www.presseurop.eu gezet,
10/04/2012
Overname ingekorte versie van artikel over Roma in Europa (MO*93) op www.360mag.nl, 10/04/2012
Vermelding van MO.be-artikelreeks over de superrijken op www.apache.be, 11/04/2012
Verwijzing naar MO.be-artikelreeks over de superrijken in artikel op www.vilt.be, 13/04/2012
Vermelding van MO.be-artikelreeks over de superrijken op www.hetgrotegeld.be, 16/04/2012
Verwijzing naar MO* in blogartikel ‘De boer op in Brussel’ op www.brusselblogt.be, 16/04/2012
Opinie van Pieter Stockmans en Majd Khalifeh over Jordanië met verwijzing naar MO* op www.deredactie.be, 17/04/2012
Overname MO*paper ‘Het einde van de ontwikkelingssamenwerking?’ op www.viceversaonline.nl, 19/04/2012
Overname artikel ‘Gewelddadige ontruiming in de Filipijnen’ (MO.be) op de website van de Nederlands-Filipijnse
Solidariteitsbeweging (NFS), www.emjeka.nl, 26/04/2012
Vermelding van MO.be-artikelreeks over de superrijken in nieuwsbrief Attac-Vlaanderen, 29/04/2012
Het artikel over oorlogsmisdadiger Bosco Ntaganda (MO*91) werd vertaald in het Frans en werd ook in Congo verspreid in alle
hoeken van het land, tot in de topechelons van het leger. De arrestatie van Ntaganda is besproken door Reynders en Kabila.
Volgens mensen op het terrein heeft MO* deze machine mee in gang gezet door de publicatie van het artikel. 19/04/2012
jaarverslag 2012
MEI 2012
-
Olivia Rutazibwa in Nieuwe Feiten op Radio 1 over censuur in Eritrea, 2/05/2012
Olivia Rutazibwa op Radio Centraal over AFRICOM, 26/05/2012
Alma De Walsche in Joos op Radio 1 over ontbossing in het Amazonewoud, 29/05/2012
John Vandaele in Nieuwe Feiten op Radio 1 over ‘ambassadeurschap’ Mugabe van de World Tourism Organisation, 30/05/2012
Opinie van Gie Goris in De Standaard over Afghanistan, 15/05/2012
Interview met Walter Benn Michaels in Solidair
Verwijzing naar MO*artikels over klimaat in Actiekrant 2012 van 11.11.11 n.a.v. de nieuwe klimaatcampagne, mei 2012
Overname ‘Dreigbrief aan Al Gore’ (MO*) in Jaarboek PEN Vlaanderen, mei 2012
Bijdrage van Gie Goris (‘De grenzen aftasten’) in Jaarboek PEN Vlaanderen, mei 2012
Vermelding van MO* in artikel ‘Friends of the Earth viseert Wereldbank voor grondroof’ op www.vilt.be, 2/05/2012
Overname artikel over politiegeweld ‘Zeg dat je een makaak bent of ik sla harder’ (MO*94) op www.liberales.be, 4/05/2012
Verwijzing naar portret/interview met Sami Baloji in nieuwsbrief + website KVS, www.kvs.be, 4/05/2012
Overname artikel ‘De duistere toekomst van de Bolivariaanse revolutie’ (MO*94) op www.noticias.nl, 7/05/2012
Vermelding van MO* in artikel ‘Hoge voedselprijzen houden miljoenen mensen arm’ op www.vilt.be, 9/05/2012
Reactie van Hands Off Venezuela op artikel ‘De duistere toekomst van de Bolivariaanse revolutie’ (MO*94) op
www.dewereldmorgen.be en op www.handsoffvenezuela.org, 10/05/2012
Overname opiniestuk Bogdan Vanden Berghe (11.11.11) ‘Belgische ontwikkelingssamenwerking eindelijk naar 21ste eeuw?’
(MO.be) op www.viceversaonline.nl, 11/05/2012
Interview met Walter Benn Michaels (n.a.v. MO*lezing) op www.dewereldmorgen.be, 15/05/2012
Aankondiging van gesprek tussen Azerbeidjaanse dichter Mirze Sakit en Kristof Clerix in nieuwsbrief + website van
boekhandel De Groene Waterman, www.groenewaterman.be, 19/05/2012
Verwijzing naar opiniestuk Broederlijk Delen over vernieling van Europese ontwikkelingsprojecten in Palestina door Israë op
www.redactie.radiocentraal.be, 19/05/2012
Overname artikel ‘WWF lanceert alarmerend Living Planet Report’ (MO.be) op www.stampmedia.be, 21/05/2012
Verwijzing naar ACV-Wereldblog (www.mo.be/wereldblog/ilo-conferentie-2012) over de ILO in perscommunicatie ACV,
29/05/2012
Vermelding van dossier ‘Het geheim van de allochtone elite’ (MO*93) in nieuwsbrief De Groene Belg 716 van Mediadoc,
30/05/2012
MO* is mediapartner van Newtopia, een groot stadsevenement in Mechelen rond kunst en mensenrechten, www.newtopia.be
MO* is opnieuw mediapartner van de Grote Prijs voor de Toekomstige Generatie, georganiseerd door de Stichting voor
Toekomstige Generaties, www.gp-toekomstigegeneraties.be
JUNI 2012
-
Tine Danckaers over transitmigranten in FM World op FM Brussel, 3/06/2012
Gie Goris over de CIA in Pakistan in Nieuwe Feiten op Radio 1, 14/06/2012
Interview met Gie Goris in het Pakistaanse weekblad ‘The Weekly Humsheri’, juni 2012
Verwijzing naar MO* in het ‘anti-postmodernistisch (k)wartaaltijdschrift ‘Weirdo’s, maart-april 2012
Verwijzing naar verschillende MO*artikels in papieren nieuwsbrief Fonds Pascal Decroos, juni 2012
Verwijzing naar artikel over politiegeweld (MO*94) in artikel ‘Rellen in Molenbeek’ op www.dewereldmorgen.be, 2/06/2012
ACV maakt reclame voor haar wereldblog op MO.be over de ILO-conferentie in Genève, www.acv-online.be, 4/06/2012
Wereldsolidariteit maakt reclame voor de ACV-wereldblog op MO.be over de ILO-conferentie in Genève, 5/06/2012
Overname interview met Brian Fagan (zaterdagitv op MO.be) in nieuwsbrief De Groene Belg 720 van Mediadoc, 5/06/2012
Overname artikel ‘Wat racisme met een kind doet’ (MO*81) op www.geadopteerd.be, 7/06/2012
Verwijzing naar verschillende MO*artikels in nieuwsbrief + websites www.fondspascaldecroos.org, 7/06/2012
Overname artikel ‘Internationaal wapenhandelverdrag in de pijplijn’ (MO.be) op www.politics.be, 11/06/2012
Verwijzing naar artikel ‘De guillotines van eurosong’ (MO.be) op www.paxchristi.be, 11/06/2012
Overname artikel ‘Een frisse lente in Pristina’ (MO.be) op www.balkanboeken.blogspot.com, 13/06/2012
Overname artikel ‘De grijze zones van de groene economie’ (MO*95) op www.viceversaonline.nl, 13/06/2012
Verwijzing naar ons Rio+20 dossier (MO.be) in nieuwsbrief Kauri, 14/06/2012
Overname artikel ‘Niet iedereen kan zich gratis werk permitteren’ (MO.be) op www.stampmedia.be, 18/06/2012
Overname en vertaling van 2 artikels over Bahrein (MO*81 en MO.be) op www.huffingtonpost.com, 18/06/2012
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 57
14. PIGE-TABELLEN
JULI - AUGUSTUS
2012
-
58 ❙
Q
MO
❙
Samira Bendadi centrale gast in De Ochtend op Radio 1, 20/07/2012
Gie Goris over migratie in Vandaag op Radio 1, 3/08/2012
Opinie Gie Goris ‘Geruisloze staatsgreep’ in De Standaard, 20/07/2012
Opinie Gie Goris ‘Sport is van iedereen, de rest niet’ in De Standaard, 24/07/2012
Artikelreeks ‘Van poen tot puin’ va John Vandaele en Ruben Mooijman in De Standaard, 08/2012
Opinie John Vandaele over politiegeweld in De Standaard, 17/08/2012
Overname Mening op Maandag Bie Vancraeynest ‘Pleidooi voor de Maghrebijnse man’ (MO.be) in De Morgen, 22/08/2012
Overname artikel ‘Verboden mensen. Transitmigranten aan de kust’ (MO*95) in CAW-magazine ‘Partners in welzijn’
Interview met Walter Benn Michaels (MO*lezing 7 mei) in PVDA-weekblad Solidair, 30/08/2012
Vermelding van MO*, Jan Buelinckx en Gie Goris in catalogus Newtopia.
Overname artikel ‘Christenen in Irak zoeken heil in Koerdistan’ (MO.be) op www.missio.be, 3/07/2012
Overname opiniestuk ‘Internationale waakzaamheid geboden voor mijnbouwconflcit’ (MO.be) op www.noticias.nl, 5/07/2012
Opinie Gie Goris ‘Hoe veilig is Kaboel?’ op www.deredactie.be, 11/07/2012
Overname artikel ‘Giframp uit 1984 in Bhopal blijft rechtsvragen opwerpen’ (MO.be) op www.vilt.be, 11/07/2012
Overname artikel ‘De opkomende landen wuiven het neoliberalisme uit’ (MO*96) op www.chinasquare.be, 10/07/2012
Overname artikel ‘Zwarte pagina overschaduwt Italiaans migratiebeleid’ (MO.be) op www.stampmedia.be, 11/07/2012
Engelse vertaling van artikel ‘Mapuche-Indianen zwaar onderdrukt in Chili en Argentinië op www.unpo.org, 11/07/2012
Overname artikel ‘Groeilanden kunnen kloof tussen arm en rijk nog niet dichten’ (MO.be) op www.viceversaonline.nl,
11/07/2012
Overname artikel ‘Economie blijft bouwtseen van China-Afrika relaties’ (MO.be) op www.viceversaonline.nl, 13/07/2012
Overname artikel ‘Zuid-Afrikaanse gekozen tot voorzitster Afrikaanse Commissie’ (MO.be) op www.viceversaonline.nl,
18/07/2012
Essay Gie Goris ‘Zij wij bereid de rijkdom van deze wereld te herverdelen?’ (inleiding op Gentse Feestendebat van 21/07) op
www.dewereldmorgen.be, 23/07/2012
Overname interview VN-verantwoordelijke Radhika Coomaraswamy (MO.be) op www.viceversaonline.nl, 5/08/2012
Overname artikel ‘Olie dreigt Congo nog meer te destabiliseren’ (MO.be) op www.viceversaonline.nl, 6/08/2012
De artikels uit ons dossier ‘Door de Chinese bril’ (MO.be) werden overgenomen door www.chinasquare.be, 08/2012
Overname artikel ‘De Belgische staat moet zijn eigen wetgeving naleven’ (MO.be) op homepage www.nieuws.be, 29/08/2012
Verwijzing naar interview met Ruddy Doom (MO*97) op www.knack.be, 30/08/2012
Opinie Gie Goris ‘Medeplichtig aan moord’ op www.deredactie.be, 30/08/2012
Verwijzing naar interview met Ruddy Doom (MO*97) op www.apache.be, 31/08/2012
Gie Goris mocht op het Gentse Feestendebat over herverdeling de inleiding doen (‘Zij we bereid om de mondiale rijkdom te
herverdelen?’), 21/07/2012
jaarverslag 2012
SEPTEMBER
2012
-
Samira Bendadi in Reyers Laat op Canvas over de rellen naar aanleiding van de film ‘Innocence of Muslims’, 13/09/2012
Kristof Clerix in Nieuwe Feiten op Radio 1 over Brussel als spionagehoofdstad van de wereld, 17/09/2012
Kristof Clerix in Zet ’m op Sam op Studio Brussel over Brussel als spionagehoofdstad van de wereld, 18/09/2012
Gie Goris in Vandaag op Radio 1 over de oorlog in Afghanistan, 18/09/2012
Ex-collega Stefaan Anrys in Joos op Radio 1 over Zuid-Afrikaans president Jacob Zuma, 18/09/2012
Vermelding van MO*dossier over politiegeweld in interview met Bleri Lleshi in Brussel Deze Week, 6/09/2012
Opinie Gie Goris – “We blijven in gesprek met 99,99 procent van de moslims” – in De Morgen, 20/09/2012
Opinie Gie Goris – “We blijven in gesprek met 99,99 procent van de moslims” – in de Nederlandse krant Trouw, 22/09/2012
Vermelding van MO* in interview met ex-MO*voorzitter Jan Van den Berg in Weekend Knack, 12/09/2012
Vermelding van MO* in persbericht PEN Vlaanderen over bedreigde Azerbeidjaanse schrijver Mirze Sakit, 5/09/2012
Vermelding van MO* in persbericht Gopress over lancering van hun online krantenkiosk, 13/09/2012
Interview Ruddy Doom in de kijker op www.11.be, 5/09/2012
Verwijzing naar MO*artikel over gemeenteraadsverkiezingen en ‘allochtonen’ in opiniestuk van Samira Azabar en Maryam
H’madoun op www.kifkif.be, 13/09/2012
Artikel van Kristof Clerix over spionage in Brussel op www.EUobserver.com, 18/09/2012
Opinie van Gie Goris – R.E.S.P.E.C.T – op www.deredactie.be, 18/09/2012
Vermelding van MO* in edito van nieuwsbrief De Groene Belg 778 van Mediadoc, 18/09/2012
MO*paper over zuid-zuidsamenwerking in de kijker op www.11.be, 20/09/2012
Opinie Gie Goris – “We blijven in gesprek met 99,99 procent van de moslims” – op www.demorgen.be 20/09/2012
Opinie Gie Goris – “We blijven in gesprek met 99,99 procent van de moslims” – op www.trouw.nl, 21/09/2012
Vermelding van Mening op maandag van Bie Vancraeynest (MO.be) in campagnenieuwsbrief Steven Vromman, 23/09/2012
Vermelding van Wereldblog Jan Vannoppen (MO.be) in nieuwsbrief Velt, 25/09/2012
Artikel over ons landbouwdossier (MO*98) op www.vilt.be, 30/09/2012
OKTOBER
2012
-
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) in het VRT-radiojournaal, 5/10/2012
Kristof Clerix over Belgische diplomaat verdacht van spionage in Joos op Radio 1, 5/10/2012
Alma De Walsche over de presidentsverkiezingen in Venezuela in het nieuws op Kanaal Z, 8/10/2012
John Vandaele over het IMF in Nieuwe Feiten op Radio 1, 11/10/2012
Olivia Rutazibwa over media en ontwikkelingssamenwerking in het speciale radio- en tv-programma van Deutsche Welle op de
EU Development Days in Brussel, 17/10/2012
Kristof Clerix over Belgische diplomaat verdacht van spionage voor Rusland in het journaal op CT24, de Tsjechische televisie,
17/10/2012
Kristof Clerix over spionage in België in Café Corsari op Eén, 25/10/2012
Kristof Clerix over spionage in Brussel op RTBF-radio, 25/10/2012
Gie Goris over het religieus geweld in Myanmar in De Ochtend op Radio 1, 30/10/2012
John Vandaele over de invloed van het grootkapitaal op de Amerikaanse politiek in Z-Expert op Kanaal Z, 30/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) in Het Nieuwsblad, 5/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) in De Standaard, 5/10/2012
Interview met Kristof Clerix over Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) in De Standaard, 6/10/2012
Interview met Kristof Clerix over Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) in Het Nieuwsblad,
6/10/2012
Interview met Kristof Clerix over Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) in Het Laatste Nieuws,
6/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage voor Rusland (scoop van Kristof Clerix) in belangrijkste krant van Tsjechië, 10/2012
Opinie van John Vandaele over de sluiting van Ford in De Standaard, 31/10/2012
Overname van Indonesië-reportage Gie Goris (MO*97) in tijdschrift Vredeseilanden, 10/2012
Interview met Olivia Rutazibwa in Verrekijkers en op www.verrekijkers.org, 10/2012
Kristof Clerix over spionage in Brussel in HVG (de Hongaarse Knack) en op www.hvg.hu, 13/10/2012
Vermelding van MO*lezing in recensie van tentoonstelling Alfredo Jaar in Rekto:Verso nr 53 en op www.rektoverso.be,
29/10/2012
Verwijzing naar dossier ‘Iedereen Boer!’ in nieuwsbrief Vredeseilanden, 4/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) op www.standaard.be, 5/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) op www.nieuwsblad.be, 5/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) op www.demorgen.be, 5/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) op www.gva.be, 5/10/2012
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 59
14. PIGE-TABELLEN
OKTOBER
2012 (vervolg)
-
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) op www.parool.nl, 5/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) op www.hln.be, 5/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) op www.AD.nl, 5/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) op www.knack.be, 5/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) op www.limburger.nl, 5/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) op www.interfax.ru, 5/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) op www.xpats.com, 5/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) op www.euobserver.com, 5/10/2012
Belgische diplomaat verdacht van spionage (scoop Kristof Clerix) op www.volkskrant.nl, 5/10/2012
Overname artikel ‘Zuiver Goud’ (MO*98) op www.goudeerlijk.be, 8/10/2012
Verwijzing naar artikel ‘Belgische diplomaat verdacht van spionage’ (MO.be) op website College of Europe, www.coleurope.eu,
15/10/2012
Verwijzing naar artikel ‘De Europese leiders van morgen’ (MO*97) op website College of Europe, www.coleurope.eu, 15/10/2012
Overname video van de week over afvalactivist (MO.be) op www.demorgen.be, 15/10/2012
Overname video-interview Katerina Gregos (MO*lezing) op www.deburen.eu, 16/10/2012
Overname artikel ‘Cubanen hopen op weerzien met geëmigreerde familie’ (MO.be) op http://salsa.latinnet.nl, 23/10/2012
Ode aan MO* + reactie Gie Goris in nieuwsbrief De Groene Belg 792 van Mediadoc, 24/10/2012
Verwijzing naar wereldblog Vluchtelingenwerk op MO.be in Vluchtelingennieuws op www.vluchtelingenwerk.be, 25/10/2012
Gie Goris modereerde een VN-debat over de MDG’s op uitnodiging van het VN-kantoor in Brussel, 3/10/2012
Parlementaire vragen van senator Bert Anciaux (sp.a) aan staatssecretaris Maggy De Block over niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen, dit n.a.v. het dossier ‘Kraakjong’ in MO*97, 4/10/2012
Vermelding van MO* in communicatie Vlaamse Noord-Zuidpersprijs, 5/10/2012
Verwijzing naar voorwoord Gie Goris (MO*98) in promotiemateriaal klimaatcampagne 11.11.11, 10/2012
Alma De Walsche modereerde een gesprek met de bekende Duitse wetenschapper Harald Welzer op uitnodiging van het
gerenommeerde Goethe Institut, 16/10/2012
John Vandaele modereerde een gesprek met Abhijit Banerjee (Poor Economics) in het kader van de EU Development Days in
Brussel en in het kader van de Kapuscinski Development Lectures, 16/10/2012
Olivia Rutazibwa modereerde een debat op de EU Development Days in Brussel, www.eudevdays.eu, 17/10/2012
John Vandaele modereerde een debat op een studiedag van vakbonden en sociale bewegingen over de EU in crisis, 19/10/2012
Studenten postgraduaat Noord-Zuid in Kortrijk moeten een MO*paper lezen en bespreken als examenopdracht.
NOVEMBER
2012
-
60 ❙
Q
MO
❙
Interview met Olivia Rutazibwa over 4 jaar Obama in TerZake op Canvas, 6/11/2012
Interview met John Vandaele over China en de VS in TerZake op Canvas, 8/11/2012
Interview met Gie Goris over 10 jaar MO* in Joos op Radio 1, 20/11/2012
Gie Goris over Obama in Zuid-Oost-Azië in Peeters & Partners op Radio 1, 17/11/2012
John Vandaele over de staat van onze wereld in Trio op Klara, 17/11/2012
Interview met Gie Goris over waarom er zoveel aandacht wordt besteed aan Gaza en niet aan bvb Syrië of Oost-Congo,
jongerenradio Quindo, 21/11/2012
Interview met Gie Goris over 10 jaar MO* in FM World op FM Brussel, 25/11/2012
Interview met Gie Goris over 10 jaar MO* in het Braambos op Radio 1, 25/11/2012
Interview met Gie Goris over 10 jaar MO* in Z-Expert op Kanaal Z, 27/11/2012
Interview met Gie Goris over 10 jaar MO* in Kerk en Leven, 14/11/2012
Olivia Rutazibwa over ontwikkelingshulp in De Morgen, 21/11/2012 (‘Ludieke campagne hekelt foute ontwikkelingshulp’)
Interview met Gie Goris over 10 jaar MO* in De Zondag, 25/11/2012
Interview met Gie Goris over 10 jaar MO* in De Morgen, 30/11/2012
Artikel over 10 jaar MO* (‘Mondialisering is geen ver-van-ons-bedshow’) + cartoon in Brussel Deze Week, 29/11/2012
Interview met Maarten Lambrechts over datajournalistiek in Het Loepke, blaadje van studenten journalistiek Plantijn
Hogeschool, 16/11/2012
Verwijzing naar MO* in interview met Wouter Deprez in DS Weekblad, 24/11/2012
Gie Goris Journalist voor de Vrede op www.humanistischvredesberaad.nl, 9/11/2012
Gie Goris Journalist voor de Vrede op www.deredactie.be, 9/11/2012
Gie Goris Journalist voor de Vrede op www.nieuwsbank.nl, 9/11/2012
Gie Goris Journalist voor de Vrede op www.nieuws.be, 10/11/2012
Gie Goris over Kasjmir op www.pakistannews.nl, 1/11/2012
jaarverslag 2012
NOVEMBER
2012 (vervolg)
-
Gie Goris over Kasjmir op www.kashmircouncil.org, 6/11/2012
Overname Engelstalig artikel ‘Rwanda’s Economic Challenges’ (MO*99 en MO.be) op www.huffingtonpost.com, 17/11/2012
Verwijzing naar zaterdaginterview met Belgisch chirurg in Syrië (MO.be) in nieuwsbrief Artsen Zonder Grenzen, 21/11/2012
Interview met Gie Goris over zijn prijs ‘Journalist voor de Vrede’ op www.humanistischverbond.nl, 23/11/2012
Interview met Gie Goris over 10 jaar MO* op www.stampmedia.be, 25/11/2012
Artikel over 10 jaar MO* en MO*100 op www.knack.be, 28/11/2012
Artikel over 10 jaar MO* en MO*100 op www.deredactie.be, 28/11/2012
Artikel over 10 jaar MO* en MO*100 op www.biomijnnatuur.be, 28/11/2012
Commentaar op 10 jaar MO* in nieuwsbrief De Groene Belg van Mediadoc, 30/11/2012
Interview met Gie Goris over 10 jaar MO* op www.apache.be, 30/11/2012
Overname interview met Paul Verhaeghe (‘We moeten naar een ander model’ – MO.be) op www.globalinfo.nl, 30/11/2012
Gie Goris werd in Nederland door het Humanistisch Vredesberaad bekroond als Journalist voor de Vrede 2012, 9/11/2012
-
Uitspraak in de zaak-Forrest in het VRT-radionieuws 22u-24u, 26/12/2012
Gie Goris over de zaak-Forrest in eindejaarsuitzending op FM Brussel, 28/12/2012
Uitspraak in de zaak-Forrest: ‘Schadelijke’ cartoon kost MO*magazine 5.000 euro’ in De Standaard, 27/12/2012
Uitspraak in de zaak-Forrest: ‘Uitgeverij ‘MO*’ veroordeeld voor spotprent op voorpagina’ in De Morgen, 27/12/2012
Uitspraak in de zaak-Forrest: ‘Boete van 5000 euro voor uitgever MO* wegens sportprent’ in Gazet Van Antwerpen, 27/12/2012
Uitspraak in de zaak-Forrest: ‘Boete van 5000 euro voor uitgever MO* wegens sportprent’ in Het Belang Van Limburg,
27/12/2012
Uitspraak in de zaak-Forrest: ‘Uitgever MO* moet George Forrest schadevergoeding betalen wegens spotprent’ in De Tijd,
27/12/2012
Uitspraak in de zaak-Forrest: Column PDW ‘Recht op humor’ in De Morgen, 28/12/2012
Gie Goris Journalist voor de Vrede in het tijdschrift De Vrijdenker, 12/2012
Interview met Gie Goris n.a.v. 10 jaar MO* in ACW-weekblad Visie, 7/12/2012
Interview met Gie Goris n.a.v. 10 jaar MO* in Weekend Knack, 12/2012
Opinie Gie Goris ‘Objectiviteit is geen evenwichtsoefening’ op www.deredactie.be, 2/12/2012
Vermelding van 10 jaar MO* in nieuwsbrief Kauri, 4/12/2012
Vertaling van de reportage over rijst (MO*98) in het Indonesich op www.vecoindonesia.org, 5/12/2012
Overname ‘In beeld’-reportage over Skopje op http://balkanboeken.blogspot.com, 11/12/2012
Uitspraak in de zaak-Forrest op www.dewereldmorgen.be, 26/12/2012
Uitspraak in de zaak-Forrest op www.deredactie.be, 26/12/2012
Uitspraak in de zaak-Forrest op www.hln.be, 26/12/2012
Uitspraak in de zaak-Forrest op www.nieuwsblad.be, 26/12/2012
Uitspraak in de zaak-Forrest op www.demorgen.be, 26/12/2012
Uitspraak in de zaak-Forrest op www.standaard.be, 26/12/2012
Vermelding van MO* in persbericht Amnesty International over vrije meningsuiting en censuur. Op MO.be verscheen bij het
intikken van een reactie een pop-up van Amnesty om mensen te sensibiliseren over de strijd tegen censuur en voor vrije
meningsuiting,
Het vonnis in de zaak-Forrest werd niet alleen in de klassieke media vermeld, maar wekte ook verontwaardiging en discussie
los op Facebook en Twitter. MO* werd even zelf onderwerp van het ‘maatschappelijk’ debat.
DECEMBER
2012
-
-
jaarverslag 2012
❙
Q
MO
❙ 61
CONTACTGEGEVENS
Wereldmediahuis vzw
Ondernemingsnummer 0479 817 230
Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel
02 536 19 78
[email protected]
www.MO.be
Redactie
Gie Goris [email protected] +32 (0)2 536 19 64
Alma De Walsche [email protected] +32 (0)2 536 19 65
John Vandaele [email protected] +32 (0)2 536 19 73
Kristof Clerix [email protected] +32 (0)2 536 19 76
Olivia Rutazibwa [email protected] +32 (0)2 536 19 74
Tine Danckaers [email protected] +32 (0)2 536 19 75
Samira Bendadi [email protected] +32 (0)2 609 44 36
Webredactie
Maarten Lambrechts [email protected] +32 (0)2 536 19 72
Kilian De Jager [email protected]
Promotie & communicatie
Jan Buelinckx [email protected] +32 (0)2 536 19 77
Coördinator interne zaken
Jan Vanhuysse [email protected] +32 (0)2 536 19 78
We zijn benieuwd naar uw reacties op dit jaarverslag. Voor vragen of opmerkingen mag u zich richten tot:
Jan Vanhuysse [email protected] +32 (0)2 536 19 78
COLOFON
Dit jaarverslag werd gerealiseerd met de medewerking van
Frank Beke
Gie Goris
Jan Buelinckx
Maarten Lambrechts
Coördinatie
Jan Vanhuysse
Lay-out
Inge D’haen
Verantwoordelijke uitgever
Frank Beke
62 ❙
Q
MO
❙
jaarverslag 2012

Vergelijkbare documenten

jaarverslag 2011

jaarverslag 2011 MO*debat, de maandelijkse debattenreeks van MO* in samenwerking met diverse organisaties uit het brede Vlaamse middenveld. • De MO*debatten zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in het debatlandsch...

Nadere informatie

AR (NL) - The Awards

AR (NL) - The Awards MO*debat, de maandelijkse debattenreeks van MO* in samenwerking met diverse organisaties uit het brede Vlaamse middenveld. • De MO*debatten zijn uitgegroeid tot een vaste waarde in het debatlandsch...

Nadere informatie