zie ook het meest recente nummer van het Willibrord

Commentaren

Transcriptie

zie ook het meest recente nummer van het Willibrord
Willibrord
S
DO
ZU
OR
magazine
M
AR
IA
TO
T
JE
he ilo o
tijdschrift voor de gebedskring en vrienden van het seminarie
JA A RG A N G 18, N U M M ER 2 ZO M ER 2016
Twee nieuwe
priesters voor
bisdom HaarlemAmsterdam
Docent filosofie
neemt afscheid
Nieuwe rector
Priesterwijding
in Rotterdam
Gun uzelf Katholiek Nieuwsblad:
n
30 weker
KN voo
€ 45,slechts
€ 1,5
per we0
ek
Katholiek Nieuwsblad heeft u heel veel te bieden:
Elke week boeiende artikelen over geloof en
samenleving, spraakmakende columns,
inspirerende interviews en kleurrijke reportages.
Bent u al abonnee?
Tip: verras iemand en geef
een abonnement cadeau:
Bel: 073-7502315 en wij maken
het graag voor u in orde.
Bel 073 – 7502315 of ga naar
www.katholieknieuwsblad.nl/30weken
Het abonnement stopt automatisch.
KN_adv_Tiltenberg_magazine_196x136.indd.indd 1
03-12-15 10:19
DENK JE
EROVER
PRIESTER TE
WORDEN?
Kijk eens op www.tiltenberg.org
of kom langs in Heiloo!
Grootseminarie St. Willibrord
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
telnr. : 072 505 1288
www.tiltenberg.org
S
DO
ZU
OR
M
AR
IA
TO
T
JE
Wilt u de priesteropleiding steunen?
Uw gift is zeer welkom op rek.nr.
NL64 INGB 000 000 5464
t.n.v. Het Grootseminarie
OVERKAMP
HR Advies & Interim Management
Annie Overkamp
T 0654913722
E [email protected]
W annieoverkamp.com
L linkedin/in/annieoverkamp
Inhoud
Jaargang 18, nummer 2
www.tiltenberg.org
3
De vreugde van twee
nieuwe priesters
9
Communio bij Onze
Lieve Vrouw ter Nood
13
Heugelijke dag van
diploma uitreiking
5
Met het oog op
de toekomst
10
Priestervakanties en
zomerretraites 2016
15
Veertien staties …
van de verrezen Heer
6
De nieuwe rector:
Even voorstellen…
11
16
7
Bisschop Van den Hende
wijdt Boris Plavčić
tot priester
Naar Rolduc voor colleges
Theologie van het
priesterschap
12
8
Onder de mantel van
Maria: officiële opening
seminarie in Heiloo
Pater Leo Elders svd –
Een missionaris voor
Sint-Thomas van Aquino
Interview met leden
van de gebedskring:
Geloven aan de dijk
in Volendam
Foto’s van de priesterwijding bisdom Haarlem-Amsterdam met dank aan Christianne Chin A Paw
Foto’s van de priesterwijding bisdom Rotterdam met dank aan Peter van Mulken
De vreugde van
twee nieuwe priesters
Op zaterdag 21 mei zijn in een volle kathedraal in
Haarlem Jan-Jaap van Peperstraten (38) en Mariusz
Momot (36) tot priester gewijd door Mgr. J.M. Punt,
de bisschop van Haarlem-Amsterdam. Hoe hebben
zij dit bijzondere gebeuren beleefd? Laten we de
twee neomisten zelf aan het woord!
Mariusz Momot
“W
onderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer”. Deze
woorden van Psalm 111 drukken geweldig
mijn geestesgesteldheid uit op de dag van mijn priesterwijding
op zaterdag 21 mei 2016. Maar laten wij even alles in de goede
volgorde vertellen.
Mijn avontuur met de Heer in Nederland begon in het jaar
2004. Toen werd ik als een van vier nieuwe seminaristen voor
het Grootseminarie “Redemptoris Mater” in Nieuwe Niedorp
door loting uitgekozen en naar Nederland gezonden. Het
‘’Klooster’’, zoals ons seminarie in de omgeving van Nieuwe
Niedorp bekend is, werd mijn nieuwe huis voor de komende
bijna 12 jaar. Een maand voor de wijding was ik heel bezorgd
over de logistieke voorbereiding van die grote dag. Er zijn veel
gasten uit Polen en een aantal vrienden uit Italië gekomen en
ik moest voor hen onderdak vinden. Uiteindelijk is alles goed
gegaan. In de twee retraites die ik gedaan had, ben ik echt tot
innerlijke rust gekomen. De stilte en de prachtige omgeving
van Weert (Noord-Limburg) hebben mij geholpen om al mijn
zorgen op de Heer te werpen, want ik ben me ervan bewust
geworden dat mijn roeping niet op mijn eigen krachten steunt,
maar op die van Onze Lieve Heer.
3
Op de dag zelf van de wijding was ik wat zenuwachtig, maar
later, toen wij al in processie door het middenschip van de
Sint-Bavokathedraal in Haarlem liepen, voelde ik me rustig
en vol dankbaarheid. Soms had ik tranen in mijn ogen,
denkend aan mijn overleden ouders en aan de mensen van
mijn parochie in Polen die mij op het pad van de roeping
vergezelden. Ik was verbaasd hoeveel mensen van alle zes
geloofsgemeenschappen, die deel uitmaken van de grote
parochie “Maria Moeder van God” naar de wijding in de
kathedraal en naar de Eerste H. mis op zondag 22 mei in de
Sint-Nicolaaskerk in Purmerend gekomen waren.
De tijd van de vorming is lang geweest, maar dat getuigt alleen
maar van het geduld dat de vormers, en uiteindelijk God zelf
mij betoond hebben. God gebruikte die mensen om mij iedere
dag over zijn liefde te spreken. Zij waren de trouwe beheerders
van Gods geheimen, maar achter hun dienst staan nog vele
anderen zoals u, mensen van de gebedskring, die mij met uw
gebed ondersteunden. Ik hoop dat uw gebed mij nog steeds
zal mogen begeleiden in mijn pastorale werk in het bisdom
Haarlem-Amsterdam. God zegene u.
Jan-Jaap van Peperstraten
Op 21 mei jongstleden werd ik samen met mijn medestudent
Mariusz Momot in de prachtig gerestaureerde kathedrale
basiliek Sint-Bavo in Haarlem tot priester gewijd door Mgr.
Punt. De volgende dag werd ik bij de viering van de Eerste
H.Mis feestelijk ingehaald door de parochies waar ik nu als
kapelaan ben benoemd.
4
TILTENBERG MAGAZINE
Ik ben nu, na bijna een week, nog steeds aan het zoeken
naar de juiste woorden om te omschrijven hoe dat voelt.
Maar ik vind ze niet zomaar. Ik kan alleen maar zeggen dat
ik veel dankbaarheid voel dat mij deze grote genade is
gegeven. Ik ben me er ook bewust van dat mij een hele grote
verantwoordelijkheid is toevertrouwd.
Een verantwoordelijkheid voor de pastorale zorg voor
parochianen, maar ook een verantwoordelijkheid voor de
bediening van de sacramenten; voor het bevorderen van het
sacrament van Boete en Verzoening in en na dit Jaar van de
Barmhartigheid, het instaan voor het eerbiedig vieren van de
Eucharistie, in het voorbereiden van kinderen en jongeren voor
de Eerste Communie en het Vormsel en in het voorbereiden
van verloofden op het sacrament van het huwelijk.
Geconfronteerd met zo’n grote taak staat voor elke priester
dan ook het gebed centraal, niet alleen het brevier, maar ook
bij uitstek de Eucharistie zelf, die het meest voorname gebed
van de Kerk is. Priesters ontvangen gelukkig ook gebed, en
hebben ook gebed nodig. Ik weet het zeker dat het succes in
mijn studies en de voorspoedige wijze waarop ik mijn stages
heb mogen afsluiten niet in het minst ook te danken zijn aan
het volhardende gebed van zoveel leden van de gebedskring
van Het Grootseminarie. Ik ben u daarvoor erg dankbaar.
Ik hoop dan ook dat u in de komende jaren voor ons blijft
bidden, ook na onze wijding, zodat wij Gods goede gaven
kunnen blijven uitdelen aan de mensen! ■
Met het oog op
de toekomst...
DOOR RECTOR BRUGGINK
Aan het begin van het nieuwe
semester is in Heiloo onder leiding van rector Jeroen de Wit de
leefgemeenschap van het seminarie van start gegaan. Dit past in
het masterplan dat onze bisschop in het voorlaatste
nummer van Tiltenberg-magazine (herfst 2015) over
de nieuwe opzet van de priesteropleiding uiteen
heeft gezet. Om zo veel mogelijk tegemoet te komen
aan de levenssituaties van toekomstige kandidaten
zijn er nu vier verschillende routes van opleiding,
welke leiden naar de priesterwijding.
T
en eerste is er Het Grootseminarie Sint Willibrord:
De leefgemeenschap van seminaristen was tot begin van dit kalenderjaar gevestigd op De Tiltenberg.
Vanwege het geringe aantal seminaristen en vanwege de aanstaande huisvesting van de diocesane diensten op
De Tiltenberg is besloten de leefgemeenschap te verplaatsen
naar Heiloo. Begin februari heeft dit plaatsgevonden. Ook een
deel van de bibliotheek is er inmiddels ondergebracht. Bij nader inzien lijkt het een goede zaak om ook het seminarie als
rechtspersoon te verplaatsen van De Tiltenberg naar Heiloo.
Activiteiten welke samenhangen met het seminarie gaan dan
ook in de toekomst te Heiloo plaatsvinden, zoals de colleges,
de gebedsdag, de Willibrorddagen, oriëntatieweekeinden en
de voortgezette vorming van de jonge priesters.
Ten tweede wordt de mogelijkheid geboden om in deeltijd aan
het Sint-Bonifatiusinstituut- en dat is nieuw- de priesteropleiding te volgen. Er is voorzien dat de laatste periode van vorming dan in de leefgemeenschap te Heiloo gaat plaatsvinden.
Het Sint-Bonifatiusinstituut blijft gevestigd op De Tiltenberg,
waar ondergetekende de rector van zal blijven zoals ook nu
het geval is. Ten derde kunnen priesterkandidaten de studie
aan een universiteit volgen en voor hun geestelijke en pastorale vorming in een convict of college hun thuis vinden. Momenteel is dat het geval met een seminarist die in Rome studeert aan de Gregoriana en woont in het Germanicum. Rector
de Wit zal voor deze seminaristen de eindverantwoordelijke
zijn. Ten vierde is er het grootseminarie Redemptoris Mater te
Nieuwe Niedorp. Het seminarie behoort aan de beweging van
de Neocatechumenale Weg. De kandidaten komen uit diverse
andere landen. Hun vorming ontvangen ze in Nieuwe Niedorp;
voor de colleges komen ze naar Heiloo. Rector L. Georges zal
daar de eindverantwoordelijke blijven.
Kortom: het Grootseminarie Sint-Willibrord verandert van locatie en van rector. Het Sint-Bonifatiusinstituut biedt een nieuwe route voor kandidaten die om goede redenen niet -of nog
niet- aan de leefgemeenschap kunnen deelnemen. De Tiltenberg blijft als overkoepelende naam verbonden aan zowel de
priesteropleiding Sint-Willibrord in Heiloo als het Sint-Bonifatiusinstituut in Vogelenzang. Zoals u ziet is dan ook het Tiltenberg magazine in zijn bestaande vorm gehandhaafd gebleven,
maar heeft het wel een andere naam gekregen: Willibrord-magazine. Rector de Wit zal de eindverantwoordelijke zijn voor
alles wat betrekking heeft op de priesteropleiding.
Voor hen die ons geestelijk en moreel steunen door hun gebed
en belangstelling en voor hen die ons financieel steunen is het
goed te weten dat uw inzet en bijdragen ten goede komen aan
alle seminaristen, welke route van de vier route ze ook volgen!
En dit alles met het oog op de toekomst. De katholieke Kerk
in Nederland ondergaat een intensief proces van verandering.
Het is nodig om een brede toegang tot het priesterschap te
bieden, zodat er geen roepingen verloren gaan.
Veranderingen vragen om openheid van geest en vertrouwen.
Dat geven we aan Christus, die gezegd heeft: ´Ik zal met u zijn,
alle dagen´. Dat vertrouwen geven we aan onze bisschop, aan
elkaar en aan de kandidaten die er zijn en nog zullen komen.
Veel dank voor uw gebed, uw support vanuit een gelovig hart! ■
Uw financiële steun komt volledig ten goede aan de priesterstudenten die vier verschillende routes kunnen volgen:
Grootseminarie St.-Willibrord in Heiloo
St. Bonifatiusinstituut in Vogelenzang
Studie aan de universiteit
Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp*
* U ondersteunt de studie van de studenten van
Redemptoris Mater in Heiloo. Voor het onderhoud
van de leefgemeenschap in Nieuwe Niedorp bestaat
een aparte stichting, stichting De Weg.
Even voorstellen…
Beste lezers van het
Willibord-magazine
en leden van de gebedskring. U heeft al een tijdje
geleden in het artikel van de bisschop en nu van
vicaris Bruggink kunnen lezen dat onze bisschop
Mgr. Punt een aantal veranderingen heeft doorgevoerd wat betreft onze priesteropleiding St.
Willibrord, o.a. een verhuizing, maar ook een nieuwe rector. In dit artikel wil ik u graag iets meer
vertellen over deze verhuizing wen over mijzelf.
DOOR RECTOR J.C.J. DE WIT
D
oor de kleiner geworden seminariegemeenschap
afgelopen jaren (o.a. doordat de seminaristen van
andere bisdommen weer meer in hun eigen bisdom
de opleiding gingen volgen) en de verhuizing van
de ondersteunende afdelingen van het bisdom naar De Tiltenberg heeft de bisschop besloten om de seminarie-opleiding te
verplaatsen van De Tiltenberg in Vogelenzang naar het Julianaklooster op het heiligdom in Heiloo. Dit heeft een aantal voordelen: de seminaristen van het Neocatechumenaat in Nieuwe
Niedorp hoeven ’s morgens niet eerst 1 à 1,5 te rijden (in de
file staan!) voordat ze aan de lessen kunnen gaan beginnen (en
’s avonds weer een uur terug), de seminarie-opleiding is mooi
centraal in het bisdom gevestigd en wat is mooier dan als seminarie verbonden te zijn aan het mooie Mariaheiligdom Onze
Lieve Vrouw ter Nood waar al jaren op de eerste zaterdag van
de maand voor priesters en roepingen gebeden wordt?
Reeds sinds begin van dit studiejaar vindt
de opleiding plaats in Heiloo en vanaf
half-februari is de nieuwe gemeenschap
van start gegaan. Hiervoor kwam ook
concreet ruimte doordat de drie ‘blauwe
zusters’ een andere locatie op het heiligdom hebben gekregen. 14 februari heeft
de hulpbisschop Mgr. Hendriks de seminariegemeenschap ingezegend. Dit was een feestelijk gebeuren. Vanaf die dag is de nieuwe seminariegemeenschap hier
in Heiloo een feit, startend met drie inwonende seminaristen.
drie jaar als econoom te hebben gewerkt (wat ik gestudeerd
had) ging ik vrijwilligerswerk doen met verslaafde jongeren en
heb ik twee jaar in Italië gewoond in een gemeenschap waar
deze jongeren de kans kregen om een
nieuwe toekomst op te bouwen. Ik wilde
toen begeleider worden in deze gemeenschap. Totdat God mij riep om priester te
worden. Ik dacht eerst dat trouwen mijn
weg was, maar in een moment van stil
gebed toonde God mij duidelijk dat er
een ander pad voor mij open lag. Dit gaf
mij diepe vreugde, maar ook een gevoel
van ‘Heer, ik ben niet waardig’. Ik ben dit pad gaan verkennen
en zo in 2007 op De Tiltenberg gekomen. Ik heb erg genoten van
de studie en de jaren op het seminarie, we hadden op dat moment een mooie gemeenschap. In 2013 ben ik priester gewijd
en tot kapelaan benoemd in Bergen en Alkmaar-zuid. Later is
hier ook Schoorl bij gekomen (Alkmaar werd toen meer door
andere priesters bediend).
Ik ben God
zeer dankbaar
voor wat ik
mag doen.
De bisschop heeft besloten mij als rector van het seminarie aan
te stellen. Ik vind dit een grote eer. Ik zal me kort voorstellen.
Ik ben Jeroen de Wit en kom uit een groot gezin in de kop van
Noord-Holland, Julianadorp. We waren thuis met z’n tienen.
Hoewel het een echt katholiek gezin was, kan ik mij van die tijd
niet herinneren dat ik gelovig was. Dat is voor mij pas gekomen
toen ik op mijn 28ste in Australië woonde en eigenlijk al tien jaar
zocht wat ik wilde met mijn leven. In een intens moment werd
mij helder dat God bestaat en dat Hij een plan heeft voor ieder
mens, dus ook voor mij. Vanaf dat moment ben ik mij hieraan
gaan overgeven, aan dit plan van God met mijn leven. Na nog
6
TILTENBERG MAGAZINE
En nu is hier dus mijn taak als rector van het seminarie en
de priesteropleiding in Heiloo bij gekomen en sinds begin van
dit jaar ben ik hier ook woonachtig. Ik ben God zeer dankbaar
voor wat ik mag doen. Ik hoop dat u wilt bidden dat God onze
gemeenschap en de opleiding tot priester mag zegenen met
nieuwe roepingen en vooral ook dat ik een goed rector mag
zijn voor deze jongens/ jonge mannen. ■
Bisschop Van den Hende wijdt
Boris Plavčić tot priester
“Het is een taak en een dienstwerk, want je doet het
niet voor jezelf, maar voor de Heer. En je doet het voor
de Heer in de gemeenschap van de Kerk die een netwerk
van liefde is.” Dit zei Mgr. Van den Hende op zaterdag
28 mei. De bisschop wijdde die dag door handoplegging en
gebed Boris Plavčić tot priester voor het bisdom Rotterdam.
De wijding vond plaats tijdens een Eucharistieviering in
de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal te Rotterdam.
sacrament van boete en verzoening. En je mag verkondigen en
steeds weer uitleggen waar het om gaat. Met je hart uitzingen
wie God is. En leiding geven in de gemeenschap van de Kerk,
want een netwerk kan ook in de war raken. Als priester mag je
de gemeenschap van de Kerk heiligen, het geloof verkondigen,
zodat de gelovigen weten dat het valt of staat met Christus, en
het volk van God leiden door de kracht van de Goede Herder.”
UITVERKIEZING VAN DE KANDIDAAT
Nadat de Schriftlezingen hadden geklonken volgde de uitverkiezing van de kandidaat. Rector Broeders presenteerde de wijdeling en sprak over zijn vorming. Hij schetste Boris als iemand
met creativiteit, humor en inventiviteit. “Dat alles met een
groot geloof en Eucharistische devotie. Hij is leergierig en vol
passie en vuur om de Heer te volgen in woord en daad.” Daarna
verklaarde de rector plechtig: “Op grond van de ondervraging
van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken
verklaar ik dat Boris Plavčić waardig bevonden is.” Waarop Mgr.
Van den Hende antwoordde: “Met de hulp van de Heer onze
God en Jezus Christus, onze Heiland, kiezen wij onze broeder
hier uit voor de orde van het priesterschap.”
HEILIGING, VERKONDIGING EN LEIDING
In zijn homilie preekte de bisschop over de taak van de priester: “Het is een taak en een dienstwerk, want je doet het niet
voor jezelf, maar voor de Heer. En je doet het voor de Heer
in de gemeenschap van de Kerk die een netwerk van liefde
is. Ik verkondig niet mezelf maar Christus Jezus (cf 2 Kor. 4,
5). Je mag dat netwerk van liefde steeds meer versterken als
priester door het vieren van het sacrament van de Eucharistie
(bron en hoogtepunt), door het schenken van vergeving in het
FOTO: P. VAN MULKEN
V
icaris-generaal Verbakel heette alle aanwezigen
welkom, waaronder de familie van Boris. In het
bijzonder verwelkomde hij de ambassadeur van
Kroatië, mevrouw Andrea Gustović-Ercegovac. Hij
heette ook welkom kardinaal Simonis (tweede bisschop van
Rotterdam) en Mgr. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom
Haarlem-Amsterdam. Deze was lange tijd rector van De Tiltenberg, waar Boris zijn opleiding volgde. Ook de rectoren en
staf en studenten van Centrum Vronesteyn, De Tiltenberg en
Bovendonk waren aanwezig. De laatste instelling begeleidde
Boris Plavčić in zijn laatste stageperiode. “We zijn onze Heer
dankbaar dat Hij je hart heeft geraakt,” aldus vicaris-generaal
Verbakel tot de wijdeling. “Je routekaart naar vandaag is mede
hier in deze kerk geboren te midden van de Kroatische parochie die hier al vele jaren onderdak heeft.”
Boris Plavčić en mgr. Van den Hende tijdens de
wijdingsplechtigheid.
HANDOPLEGGING
Toen de wijdeling de beloften had uitgesproken die horen bij
de wijding tot priester en de kerk de litanie van de heiligen had
gezongen, volgde de wijding door handoplegging en gebed.
Nadat de bisschop Boris de handen had opgelegd en in stilte
had gebeden, deden dat ook de aanwezige priesters. Daarna
sprak Mgr. Van den Hende het wijdingsgebed uit. Hij zalfde de
handen van Boris met het heilig chrisma en overhandigde hem
de pateen en de kelk voor het vieren van de Eucharistie.
FELICITATIES EN GELUKWENSEN
Na de Eucharistieviering was er gelegenheid om de wijdeling
te feliciteren. Diverse mensen van De Tiltenberg waren bij
deze mooie dag aanwezig. Ze hebben Boris al die jaren naar
het priesterschap zien toegroeien en beseften hoe bijzonder
het was dat nu het moment van de wijding was gekomen. De
gehele staf en alle medewerkers van De Tiltenberg zijn trots op
Boris en wensen hem van harte Gods zegen toe. Proficiat! ■
Tekst met dank ook aan het bisdom Rotterdam.
7
Onder de mantel van Maria
Officiële opening seminarie in Heiloo
Op zondag 14 februari
is het Diocesaan Grootseminarie verhuisd naar het heiligdom Onze Lieve
Vrouw ter Nood te Heiloo. Met deze gelegenheid
kwamen Mgr. J. Hendriks en andere priesters en
gasten om de officiële opening van de nieuwe locatie
te vieren en het gebouw in te zegenen.
DOOR JUAN IGNACIO JIMENEZ
D
e dag van de opening van de
nieuwe ruimtes begon met
de viering van de Heilige Eucharistie in de bedevaartkapel te Heiloo. Mgr. Hendriks ging voor
in aanwezigheid van rector Beemster
van het heiligdom, de nieuwe rector van
het seminarie Jeroen de Wit en de leiding van het Missionair Grootseminarie
Redemptoris Mater, Luc Georges en Jose
Manuel Tercero, de seminaristen van het
bisdom en de gelovige gemeenschap van
Heiloo. Samen hebben we God dank gebracht om zo’n bijzonder moment voor
de priesteropleiding van ons bisdom. Na
de viering liepen Mgr. Hendriks, rector
De Wit, seminaristen en gasten in processie naar de deur van het gebouw. Het
is het wat wisselvallige weer en de steile
trappen niet gelukt om de processie te
stoppen. Aangekomen in de huiskamer
werd de inzegening beleefd in de vorm
8
TILTENBERG MAGAZINE
van een kleine liturgie. Op de lezingen
volgden de woorden van Mgr. Hendriks:
“We zijn blij dat de seminaristen onder
de mantel van Maria, op deze bijzondere
plaats, zich kunnen voorbereiden op het
priesterschap”. Vervolgens vroeg ook de
nieuwe rector om een speciale zegen
te ontvangen voor het net ontvangen
ambt. Het is inderdaad een groot voorrecht dat de priesteropleiding hier nu
wordt gevestigd, een plek waar zoveel
mensen op bedevaart zijn geweest en
nog steeds komen, om gunsten aan Maria te vragen, om een leven te redden of
om uit dankbaarheid onze Moeder te komen bedanken. Grotendeels hebben wij
zelf onze roeping aan Maria te danken.
NIEUWE TIJD, NIEUWE PLAATS,
NIEUW LEVEN
Het is niet toevallig dat de opening van
de nieuwe locatie op de eerste zondag
van de Veertigdagentijd viel. De Veertigdagentijd is een periode waarin men
zich voorbereidt op Pasen, een tijd van
bekering, vernieuwing, van terug te keren en het eigen leven op God te richten. Op vergelijkbare wijze begint voor
ons een nieuwe tijd in een nieuw seminarie, het begin van iets geheel nieuws.
De Veertigdagentijd wordt zo voor ons
– en met ons het hele bisdom – een uitnodiging om ons beschikbaar te stellen,
om open te staan voor de wil van God
in deze tijd. Soms zijn de omstandigheden moeilijk, maar men moet er zeker van zijn dat aan het einde Christus
zegeviert: welke wonderen is God ons
aan het voorbereiden, die men nu niet
kan zien? Op dit moment wonen in de
seminariegemeenschap rector De Wit en
drie studenten. Twee van ons zijn uit het
Redemptoris Mater-seminarie gekomen
om tot het Diocesaan Grootseminarie
Sint Willibrord te behoren. Het betekent
voor ons een ware verandering van seminarie en misschien van stijl wat het
dagelijks leven betreft, maar niet dat
we onze eigen spiritualiteit zullen kwijtraken. Het gaat verder ook niet om verschillen naar voren te brengen, maar om
communio te zoeken: we horen allemaal
bij dezelfde Kerk en hetzelfde geloof. De
diversiteit van charisma´s waardoor we
het geloof beleven en vieren, kan ons alleen maar verrijken in de wil om God en
mens te dienen. Wat zal God ons in de
toekomst laten zien? Dat weten we nog
niet, maar we zijn er zeker van dat Hij
wel aanwezig is in deze gebeurtenissen.
We rekenen op zijn barmhartigheid dat
alles ten goede komt aan het seminarie,
het bisdom en alle mensen die zijn liefde
nog niet kennen. We vragen u om voor
ons en nieuwe roepingen te blijven bidden, dat we onder de mantel van Maria
als Moeder de missie weten te vervullen
waartoe God ons geroepen heeft. ■
Communio bij Onze Lieve
Vrouw ter Nood
DOOR MIKEL PALIC
De Ontmoeting Priesterstudenten
Nederland heeft dit jaar op 12
maart in Heiloo plaatsgevonden.
OPN is uitgegroeid tot een lofwaardige traditie. Deze jaarlijkse
ontmoetingsdag, in communio met alle rectoren,
is helemaal door en voor de seminaristen georganiseerd. De bedoeling is om gezamenlijk het geloof
te vieren, elkaar beter te leren kennen en gewoon
iets leuks te doen.
voelen nooit het moment van de eerste roeping mogen vergeten waarop de Heer ieder van ons heeft geroepen om christen
te worden. Het is van groot belang om Jezus Christus in het
centrum van ons hart te koesteren. De roeping tot het priesterschap komt pas later en bouwt op deze eerste roeping
voort. Na de H. Mis stelden de aanwezige seminaristen zich
aan elkaar voor. We waren een kleurrijk gezelschap. Ongeveer
zestig seminaristen waren bij deze OPN aanwezig. Helaas konden niet alle seminaristen komen, maar alle seminaries en
vormingshuizen van de Nederlandse kerkprovincie waren vertegenwoordigd.
De seminariegemeenschap van het bisdom Haarlem-Amsterdam is onlangs van De Tiltenberg te Vogelenzang naar het
bekende heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo
verhuisd. De seminaristen hadden de mogelijkheid om onder
de leiding van rector J. de Wit het nieuwe seminariehuis te
bekijken. Zuster Iuxta Crucem, de overste van de “blauwe zusters” die bij het heiligdom betrokken zijn, gaf ons met veel
vreugde een rondleiding over het heiligdom. De geschiedenis
van dit heiligdom van Maria was best turbulent. Het heiligdom is zelfs een aantal keren met de grond gelijk gemaakt en
het heeft moeilijke perioden gekend, maar de zegen van God
en de bescherming van de Maagd Maria zijn nooit van deze
plaats geweken. Geen mens kan vernietigen wat de Heer met
zijn bijzondere zegen behoudt.
H
et programma van de dag begon na aankomst
van de seminaristen met een plechtige Eucharistieviering. De hoofdcelebrant was Mgr. Van Burgsteden, wie wij zeer dankbaar zijn. De woorden
van de homilie van de monseigneur waren inspirerend en vergezelden ons de hele dag door. Na een korte omschrijving van
de situatie van de Kerk in Nederland prees de bisschop het
initiatief van de OPN. Met bemoedigende woorden spoorde
hij het zoeken en het onderhouden van de contacten tussen
de seminaristen aan, eveneens buiten de grenzen van het eigen bisdom. Groeien in de kennis van en vriendschap tussen
de seminaristen van de verschillende bisdommen is in veel opzichten verrijkend en van fundamenteel belang voor de toekomst van de Kerk in Nederland. De monseigneur voegde er
ook aan toe dat zij die zich tot het priesterschap geroepen
Deze 12e maart stond helemaal in het teken van de Stille Omgang en het was daarom passend om op die dag met alle seminaristen het eucharistische wonder in Alkmaar te gaan bezoeken en vereren. Vergezeld van heerlijk weer en onder de
leiding van rector J. de Wit, zijn wij door het centrum van Alkmaar gelopen op weg naar de Laurentiuskerk. De “processie”
van de ongeveer zestig seminaristen liet de toevallige voorbijgangers niet onverschillig. Velen grepen naar hun telefoons
om foto’s te maken. Ik weet dat men tegenwoordig foto’s van
van alles en nog wat maakt, maar dit was toch een ongebruikelijk beeld voor de meeste bewoners van Alkmaar.
Ik geloof dat de woorden van Maria niet alleen van toepassing
kunnen zijn voor de mensen in nood, maar dat de spreuk “Als
je mij gaat eren, zal de wind gaan keren” ook van toepassing
kan zijn voor de priesterroepingen voor Nederland. Daarom
zijn mijn laatste woorden ook een aansporing om voor de huidige en voor de nieuwe roepingen in Nederland te bidden. ■
9
PRIESTERVAKANTIE ZOMER 2016 NAAR PRAAG
DONDERDAG 4 T/M VRIJDAG 12 AUGUSTUS 2016
Voor de priestervakantie van 2016 is de bestemming Praag. Verblijf is in een driesterrenhotel met voor ieder een eigen kamer
met douche en toilet. Deze gehele reis kost slechts € 569,- op
basis van halfpension. Contactpersoon is de heer P. Klaver, telnr.
0252-345 312. Opgave is mogelijk tot 1 juli 2016 per e-mail
via [email protected], met vermelding van uw adresgegevens
en telefoonnr. Meer info: www.tiltenberg.org ■
ZOMERRETRAITES 2016 IN THORN, LIMBURG
MA 11 JULI T/M ZO 17 JULI (MGR. J.W.M. LIESEN)
ZO 7 T/M ZA 13 AUGUSTUS (PATER G. WILKENS SJ)
In de zomer van 2016 zullen weer mooie zomerretraites worden gehouden bij de Foyer de Charité Marthe Robin in Thorn,
Limburg. De eerste retraite is van maandag 11 t/m zondag 17
juli. Deze retraite wordt geleid door Mgr. J.W.M. Liesen. De
tweede retraite is van zondag 7 t/m zaterdag 13 augustus en
is alleen bedoeld voor priesters, diakens en pastoraal werkers.
De data en tijden zijn zo gekozen dat geen vervanging hoeft te
worden geregeld voor de weekendvieringen. Pater G. Wilkens
sj zal deze retraite leiden. De totale kosten van beide retraites
bedragen € 260, te voldoen op de retraitelocatie of via rek.nr.
NL68 INGB 000 523 8930 t.n.v. Stichting Foyer de Charité Marthe Robin Thorn o.v.v. naam & retraite. U bent van harte uitgenodigd. U kunt zich aanmelden via de Foyer in Thorn. website:
www.foyer-thorn.nl ■
Buro
Marcel van der Lubbe
Wij verzorgen alle soorten financiële
administraties, zowel privé als zakelijk.
Belastingaangifte vanaf 95 euro incl. BTW
Voor een vrijblijvende offerte voor uw belastingaangifte
of boekhouding kunt u mailen naar [email protected]
of bellen naar 06-54732032.
Ja,
Dhr/Mevr.:
MISINTENTIES
Het is mogelijk heilige Missen te laten lezen in het seminarie te
Heiloo. De misstipendia komen ten goede aan de priesteropleiding. Voor iedere intentie wordt niet altijd een aparte H. Mis
gelezen, tenzij u dat zelf anders aangeeft. We kunnen niet garanderen dat de Mis gelezen wordt op de dag die u aangeeft,
al doen we daar wel ons best voor. Richtbedrag voor de stipendia is € 10. U kunt het bedrag overmaken op rek.nr. NL64 INGB
000 000 5464 t.n.v. Het Grootseminarie te Vogelenzang o.v.v.
misintentie. De misintenties kunt u sturen naar rector J.C.J. de
Wit, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo. ■
BIDT U MEE OM ROEPINGEN?
De Tiltenberg nodigt u uit om de priesteropleiding te ondersteunen en deel te nemen aan de gebedskring van de priesteropleiding. Wilt u meedoen? Geef u dan op als lid. Het verplicht u tot
niets, behalve tot gebed. U ontvangt dan de gebedskaart thuis
en met enige regelmaat het Willibrord-magazine, met informatie over het seminarie. Ook wordt u uitgenodigd voor de jaarlijks terugkerende gebedsdag. U kunt zich opgeven met onderstaande antwoordstrook. Bij voorbaat dank voor uw gebed. ■
STUDEREN AAN ST. BONIFATIUS
Het St.-Bonifatiusinstituut op De Tiltenberg biedt de mogelijkheid in deeltijd theologie te studeren om diaken of catechist
te worden of voor persoonlijke verdieping. Een bijzonder aspect van de opzet van de studie is dat er veel aandacht is voor
de verbinding van studie en geloofsverdieping. Meer info is
verkrijgbaar bij de studieprefect, drs. Diederik Wienen. E-mail:
[email protected] Telnr: 0252 – 345 333. ■
ik wil graag meebidden om (nieuwe) priesterroepingen en word lid van de gebedskring.
...........................................................................................................................................................
Straat & huisnummer:
Postcode:
UW STEUN AAN DE TILTENBERG
Bent u ook bereid de opleiding en vorming van nieuwe priesters financieel te ondersteunen? Uw gift is zeer welkom. U kunt
uw gift overmaken op rek.nr. NL64 INGB 000 000 5464 t.n.v. Het
Grootseminarie te Vogelenzang. Bij voorbaat hartelijk dank.
Voor giften vanuit het buitenland heeft u de volgende bankcode (BIC) nodig: INGBNL2A ■
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Woonplaats: ........................................................................................................................................................
Telefoon:
E-mail:
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Deze strook opsturen naar: De Tiltenberg t.a.v. Gebedskring,
Zilkerduinweg 375, 2114 AM Vogelenzang. U kunt zich ook telefonisch
opgeven via 0252 345 345 of mailen naar [email protected]
10
TILTENBERG MAGAZINE
Colofon
issn 1875-550x
Redactie Juan Andrés Correa del Rio, Juan
Ignacio Jimenez, Pieter Klaver, Jörgen Vijgen
Vormgeving Impulsar
Druk Van Assema Grafimedia
Contact Zilkerduinweg 375,
2114 AM Vogelenzang
telnr. 0252-345 345
Hoogeweg 65,
1851 PJ Heiloo
telnr. 072-505 1288
[email protected] | www.tiltenberg.org
Giften Giften zijn van harte welkom
op rek.nr. NL64 INGB 000 000 5464
t.n.v. Het Grootseminarie te Vogelenzang.
©2016 De Tiltenberg
Wilt u artikelen overnemen? Neem dan
even contact op met Pieter Klaver,
[email protected]
Naar Rolduc voor colleges
Theologie van het priesterschap
Het was een spannende week
voor de studenten van de
priesteropleidingen van het
bisdom Haarlem-Amsterdam en de studenten van
Rolduc en Redemptoris Mater in het bisdom Roermond. Meer dan veertig studenten kregen les van
Kardinaal Paul Joseph Cordes over de theologie van
het priesterschap. Kardinaal Cordes, van Duitse afkomst, heeft jarenlang als vice-voorzitter van de Congregatie van de Clerus en als voorzitter van de Pauselijke Raad “Cor Unum” gewerkt aan de zijde van
de nieuwe bewegingen die ontstaan zijn na het Tweede Vaticaans
Concilie, in opdracht van Paus Johannes Paulus II.
DOOR JUAN ANDRÉS
CORREA DEL RIO
Kardinaal Cordes tijdens het college geven
K
ardinaal Cordes heeft deze
colleges aan de studenten
van de priesteropleidingen
van beide bisdommen als
zijn eigen erfenis willen geven, om zijn
eigen ervaring van de rijkdom van het
priesterlijke leven te delen.
Om de plaats van de priester in de samenleving en in de Kerk goed te verstaan
zijn het Tweede Vaticaans Concilie met
de vernieuwing van de Kerkvisie (Lumen
Gentium) en een verdieping van het ministeriële priesterschap (Presbyterorum
Ordinis) van wezenlijk belang. Kardinaal
Cordes heeft sterk de nadruk gelegd op
het feit dat de bijzondere zending van
priesters binnen de kerk niet los van de
algemene roeping en zending van alle
gelovigen door het doopsel gezien kan
worden. Iedere christen is bij het doopsel
geroepen om teken te zijn van Gods
aanwezigheid en nabijheid in de wereld.
“Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie,
Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem
die u uit de duisternis heeft geroepen tot
zijn wonderbaar licht.” (1 Petrus: 2,9)
Het bijzondere karakter van het priesterschap van het Nieuwe Testament ligt in
het feit dat Jezus Christus het centrum is.
Wie zijn priesterschap uitoefent waar in
de wereld dan ook, doet dit “in persona
Christi” d.w.z. in de naam van Christus.
Het ministeriële priesterschap is een
deelname aan het hogepriesterschap
van Jezus wiens offer eens voor altijd
door de Vader aanvaard werd tot vergeving van alle zonden. Dit betekent echter niet dat deze identificatie zich alleen
beperkt tot de liturgische viering van de
sacramenten. Bij de wijding wordt de
priester een alter Christus. De priester is
geroepen op een bijzondere wijze Christus door zijn daden in het dagelijks leven aanwezig te stellen met zijn helende
kracht, zijn liefde, zijn barmhartigheid.
De priester beoefent de drie munera
Christi, d.i. zijn koninklijke, profetische
en priesterlijke taak t.o.v. het volk.
De roeping van de priester in de Kerk
is nauw verbonden met de roeping van
de apostelen van Jezus. Ze worden geroepen voor een bijzondere taak, niet
om een bevoorrechte positie in te nemen, maar ten dienste van het volk,
van de opbouw van de gemeenschap.
Jezus roept hen om bij Hem te zijn, met
Hem mee te lopen opdat zij getuigen
van Hem worden voor het volk. Ze krijgen van Jezus gezag (Exousia) om boze
geesten uit te drijven, zieken te genezen, maar vooral om de vreugdeboden
te zijn van het komende Rijk Gods dat in
de persoon van Jezus Christus komt. De
apostelen identificeren zich met Jezus:
“Wie naar u luistert, luistert naar Mij;
en wie u verstoot, verstoot Hem die Mij
gezonden heeft.” (Lc 10,16).
Daarom is het onmogelijk het priesterschap in de katholieke Kerk los te zien
van de roeping van Jezus, als een diepe
wezenlijke identificering met Hem. Ook
kan het priesterschap niet los staan van
de gemeenschap. Een priester is priester voor de gemeenschap, ten dienste
van haar, zoals Christus zijn Kerk heeft
liefgehad en zich voor haar heeft overgeleverd, zo moet de priester zich totaal
geven ten gunste van de gemeenschap.
Laten wij dan voor onze priesters bidden
dat ze teken mogen zijn van de verrezen
Christus onder de mensen. ■
11
Pater Leo Elders svd
Een missionaris voor
Sint-Thomas van Aquino
Op donderdagavond 19 mei
nam de seminariegemeenschap in Heiloo in eenvoud
en bescheidenheid afscheid van Prof. Dr. Leo Elders
svd als docent wijsbegeerte. Toen hij in 1998 gevraagd werd de colleges filosofie te verzorgen aan
het net opgerichte seminarie aan de Bekslaan, nam
pater Elders van harte deze opdracht aan, mede omdat hij afkomstig is
uit Enkhuizen. Zelfs indien dit betekende dat hij meermaals per maand
vanuit het seminarie Rolduc (Kerkrade), zijn thuisbasis, naar Vogelenzang moest reizen. Maar het reizen zit deze missionaris van Steyl
als het ware in het bloed, zeker wanneer hij zijn talenten ten dienste
kan stellen van de opleiding van priesters en hun vorming in de
geest van de Algemene Kerkleraar Sint-Thomas van Aquino.
DOOR DOCENT FILOSOFIE
DR. J. VIJGEN
G
eboren te Enkhuizen op 7 augustus 1926 trad hij in bij de
Missionarissen van Steyl (Societas Verbi Divini) en werd
hij priester gewijd op 28 februari 1953.
Na zijn promotie in de wijsbegeerte aan
de gerenommeerde Harvard Universiteit
(USA), verbleef hij een tiental jaren in
Japan waar hij doceerde aan de Universiteit van Nanzan in Nagoya, Japan. Vervolgens ging hij in Rome werken voor de
Congregatie voor de Geloofsleer. In 1976
werd hij gevraagd mede aan de wieg te
staan van het Grootseminarie Rolduc en
aldaar de filosofie-opleiding vorm te geven. Rolduc werd tevens het “centrum
van mijn afwezigheid” zoals pater Elders
het wel eens genoemd heeft, want vanuit
Rolduc reisde hij de wereld rond om gastcolleges en lezingen over Sint-Thomas te
geven: Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Taiwan, Mexico, Polen, enz. In
deze jaren publiceerde hij vele tientallen
boeken over Aristoteles en Thomas van
Aquino alsook vele honderden artikelen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij
al vele decennia lid is van de prestigieuze Pauselijke Academie van Sint-Thomas
van Aquino en dat overal ter wereld met
bewondering en ontzag wordt gesproken
over “Father Elders” of “Père Elders”.
In een bundel die binnenkort ter ere
van zijn 90ste verjaardag zal verschijnen,
drukt Paus Emeritus Benedictus XVI dit
treffend uit als volgt: “In einer Zeit, in
der die Wahrheitsfähigkeit des Men-
12
TILTENBERG MAGAZINE
schen bezweifelt wird und eine Diktatur
des Relativismus sich ausbreitet, haben
Sie von Thomas von Aquin her die Pilgerschaft zur Wahrheit immer neu unternommen und im Suchen das Finden und
im Finden das Suchen festgehalten.“
Vele generaties priesters zijn door pater
Elders en door Thomas van Aquino gevormd. In zijn toespraak vermeldde Mgr.
Jan Hendriks dat twee derde van de actieve priesters in het bisdom Haarlem-Amsterdam hun filosofische opleiding van
pater Elders hebben ontvangen. Maar
even belangrijk als het gemak waarmee
hij de moeilijkste filosofische problemen
kon uitleggen en beantwoorden, is de
priesterlijke getuigenis die hij telkens
gaf wanneer de seminaristen zagen met
welke ijver en discipline hij zijn priesterlijk leven voltrekt en de gemoedelijke interesse die hij toont voor het wel en wee
van de seminaristen. De chocolade die
hij altijd in zijn tas heeft om iemand te
bedanken voor een dienst of de verstilde
onverstoorbaarheid waarmee hij buiten
wandelend breviert (vanzelfsprekend in
het Latijn) zijn legendarisch en blijven op
onze netvliezen geprent.
Binnenkort verschijnt weer een boek
van zijn hand over de theologie van SintThomas, gebaseerd op colleges die hij
gegeven heeft op De Tiltenberg. En ook
nu hij dan officieel met emeritaat gaat,
blijft hij verder studeren en schrijven.
Sint-Thomas schrijft dat onze plicht tot
dankbaarheid geen grenzen kent, omdat
ze voortkomt uit liefde. Daarom schieten
ook ons woorden te kort om aan u, Pater
Elders, onze dankbaarheid te uiten voor
al uw inzet en uw wijsheid en rest ons
enkel nog u van harte Gods zegen toe te
wensen in de vele komende jaren. ■
Heugelijke dag van
diploma uitreiking
DOOR DIEDERIK WIENEN,
STUDIEPREFECT ST. BONIFATIUS
Voor een opleidingsinstituut is
het moment waarop studenten
hun studie (of een deel daarvan)
succesvol afsluiten en een diploma
ontvangen een gelegenheid om even stil te staan
en met elkaar te vieren. Zaterdag 20 februari jl.
was zo’n moment.
Hulpbisschop mgr. dr. J.W.M. Hendriks met staf en studenten
M
gr. Hendriks, de hulpbisschop van het bisdom
Haarlem-Amsterdam, die die dag ook voor collegeverplichtingen op De Tiltenberg was, reikte
op De Tiltenberg in de feestelijke tuinzaal in
het bijzijn van medestudenten en familieleden aan een grote
groep studenten een diploma uit. Voordat hij dat deed stond
Mgr. Hendriks stil bij het belang van een opleiding waar mensen het geloof beter leren kennen en verdiepen. Hij moedigde
de afgestudeerden en andere studenten aan om de kennis die
zij in de opleiding opdoen vruchtbaar te maken in hun omgeving.
De uitreiking zelf maakte de diverse studierichtingen aan De Tiltenberg duidelijk. Onder De Tiltenberg vallen twee opleidingsinstituten: het Sint-Bonifatiusinstituut en het Sint-Willibrordinstituut. Het Bonifatiusinstituut biedt opleidingsmogelijkheden
voor diverse groepen studenten. Er studeren mannen die zich
voorbereiden op het ontvangen van de diakenwijding, mannen
en vrouwen die als catechist in de kerk willen werken en leken die geïnteresseerd zijn in katholieke theologie. Daarnaast
studeren aan het Bonifatiusinstituut studenten die zich voorbereiden op de priesteropleiding. Het Willibrordinstituut biedt
de traditionele seminarieopleiding voor priesterstudenten.
De eerste studenten aan wie Mgr. Hendriks een diploma uitreikte was aan een groep van vijf studenten van het Sint-Bonifatiusinstituut: Jos van Bellen, Irma Duinmeijer, Raquel Geerman,
Johan Gierlings en Martijn Truijens. Zij ontvingen een diploma
bij afsluiting van de eerste fase van de studie theologie. Die
eerste fase duurt twee jaar en geeft een introductie in de verschillende theologische vakken. Intussen zijn deze studenten
begonnen aan de tweede en verdiepende fase van hun studie.
Twee studenten, Nico Kok en Elisabeth Peters-van Tol, ontvingen een getuigschrift voor het afronden van een deel van de
opleiding. Nico Kok heeft het hele programma van de basisvorming gevolgd, waarvoor hij een getuigschrift kreeg, de vakken
die hij met een examen afsloot kreeg hij op een aparte cijferlijst vermeld.
Vier studenten, Annelies Cremers - de Rijk, Bart Jansen, Elisabeth Peters - van Tol en Gert Jan van der Wal, sloten de volledige studie theologie af aan het Sint-Bonifatiusinstituut. Zij
ontvingen een Baccalaureaat in de Scienze Religiose van de
Pauselijke Lateraanse Universiteit, waaraan het Bonifatiusinstituut verbonden is. Elisabeth Peters – Van Tol (zie boven)
kreeg dus twee diploma’s. Naast het gewone programma volgde zij uit interesse een aantal extra vakken, waarvoor zij een
apart getuigschrift ontving.
Van het Sint-Willibrordinstituut ontvingen vijf studenten een
Baccalaureaat in de gewijde theologie (Sacra Teologia). Dat
is de studierichting, die priesterstudenten volgen. Het betrof
Andrea Geria, Mariusz Momot, Jan Jaap van Peperstraten, br.
Steve Purperhart OSB en Eli Stok. Na de uitreiking bracht de
hulpbisschop een toast uit op de gediplomeerden en vervolgens feliciteerden veel mensen hen.
Daarna verplaatste het gezelschap zich naar de refter (eetzaal)
waar de kok een smakelijke en feestelijke maaltijd serveerde.
Omdat broeder Steve Purperhart door wegwerkzaamheden in
de Velsertunnel was opgehouden, kwam hij wat te laat voor
hij de eigenlijke diplomauitreiking in de tuinzaal. Gelukkig kon
hij samen met vader Abt G. Mathijsen wel deelnemen aan de
maaltijd. Daar kreeg hij alsnog zijn welverdiende Baccalaureaatsdiploma uit handen van Mgr. Hendriks.
Onze hartelijke gelukwensen voor alle geslaagden! ■
13
Uw partner voor:
Bouw - Onderhoud - Kozijnen
Advertentie Lebo zw-w.indd 1
04-10-11 16:26
Paus Franciscus:
“Werk aan
barmhartigheid
samen met
Kerk in Nood”
14
TILTENBERG MAGAZINE
© Grzegorz Galazka / ACN
Ga naar: barmhartigheid.kerkinnood.nl
Veertien staties…
van de verrezen Heer
DOOR PASTOOR JEROEN SMITH
De kruisweg wordt in veel kerken
in de veertigdagentijd gebeden.
Het is opmerkelijk hoeveel
mensen er op de Goede Vrijdag
de kruisweg komen meebidden.
Helaas soms meer dan het aantal dat de echte
liturgische plechtigheden meeviert op Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake.
bidden is dus een kostbare devotie, niet alleen op Goede
Vrijdag, maar elke vrijdag weer. We weten dat de heilige paus
Johannes Paulus II die nooit oversloeg. Zelfs op vrijdag 1 april
2005, de dag voor zijn overlijden, gaf hij aan dat de kruisweg
gebeden moest worden.
DE WEG VAN DE VERREZEN HEER
Een tijdje geleden kwam ik een boekje tegen met de titel The
Way of Life - Stations of the Resurrection van Fr. T. Tastard met
een voorwoordje van Kardinaal Murphy-O’Connor. Hier staan
veertien iconen in van de verrezen Heer met korte overwegingen. Een prachtige aanzet om niet alleen de veertien staties
van de kruisweg te bidden, maar ook de veertien staties van
de verrezen Heer. Tastard volgt de Icoonafbeeldingen, die door
Caroline Lees geschilderd zijn. Maar aan de hand van de Schrift
en de Traditie zouden we een iets andere volgorde dan in dit
boekje voorstellen, namelijk:
1 Jezus verrijst (Jo. 10, 17-18)
2 Jezus verschijnt aan zijn Moeder (vgl. Lc. 7, 11-17
en zie Geestelijke Oefeningen van Ignatius nr. 299)
3 Jezus verschijnt aan de vrouwen (Mt. 28, 1-10)
4 Petrus en Johannes bij het lege graf (Jo. 20, 1-10)
5 Jezus verschijnt aan Maria Magdalena (Jo. 20, 11-18)
6 Jezus verschijnt aan de tien (Jo 20, 19-23)
7 Jezus verschijnt aan de Emmaüsgangers (Luc. 24, 13 -33)
8 Jezus verschijnt aan de elf, aan Thomas (Jo. 20, 24-29)
9 Jezus verschijnt bij het meer van Galilea (Jo. 21, 1-14)
10 Jezus verschijnt aan velen (1 Kor. 15,5-7)
11 Jezus stijgt op ten hemel (Lc. 24, 50-53)
12 Jezus schenkt met Pinksteren de H. Geest (Hand. 2, 1-13)
13 Jezus verschijnt aan Stefanus bij zijn martelaarschap
(Hand. 7, 54-60 )
14 Jezus verschijnt aan Saulus bij Damascus (Hand. 9, 1-19)
JEZUS LAAT EEN SPOORT VAN VREUGDE ACHTER
Parmigianino: The Conversion of Saint Paul, circa 1527
D
e kruisweg is een devotie, die zoals de rozenkrans, de
‘devotiestorm’ van de jaren zestig en zeventig overleefd heeft. Natuurlijk omdat er geen katholiek kerkgebouw bestaat zonder de veertien staties aan de muur. Maar
ook omdat deze devotie zo toegankelijk is en het lijden van Jezus verbindt met ons lijden. In personen als Simon van Cyrene,
Veronica, de vrouwen van Jeruzalem en Maria herkennen wij
onszelf, vooral als we een kruis te dragen krijgen. De kruisweg
Deze ‘staties’ van de verrezen Heer kunnen ons helpen, om
net zoals bij de kruisweg, te ontdekken, dat ons leven met zijn
leven verweven is. Telkens weer verscheen Hij, liet Hij zich ontmoeten en zaaide vreugde in de harten van Maria, Petrus, de
Emmaüsgangers, Thomas, Paulus … Zo wil Hij ook ons voortdurend zijn vreugde schenken. Zijn barmhartige Liefde kan niet
anders dan ons laten delen in héél zijn leven, niet alleen het
lijden, maar ook de verrijzenis. De veertien staties van de verrezen Heer, hoe we ze dan ook invullen, kunnen ons daar zeker
bij helpen en een spoor van vreugde nalaten. ■
Geloven aan de dijk
in Volendam
DOOR PIETER KLAVER
De heer Jaap Tol (80jr) en zijn
vrouw Trijn Tol-Runderkamp
(77jr) zijn trouwe bezoekers van
de jaarlijkse gebedsdag. Zoals
de achternaam al doet vermoeden
zijn ze echte Volendammers, met bovendien een
groot geloof. “Je krijgt in alles kracht.” Het echtpaar
raakt niet uitgepraat over hun vele levenservaringen
en de rol die hun geloof daarin gespeeld heeft. Jaap
en Trijn zijn inmiddels al vijfenvijftig jaar getrouwd!
ALS DOOR EEN WONDER…
Waar Trijn bang voor was, gebeurde enige jaren geleden toch.
Jaap viel tijdens het schilderen van de ladder af. Jaap: “Ik vraag
me nog steeds af hoe het heeft kunnen gebeuren. Al die jaren
was er nooit iets misgegaan.” Ondanks de beschadigingen die
Jaap had opgelopen, bleek het allemaal ontzettend mee te vallen. Het eerste goede nieuws was dat er niet geopereerd hoefde
te worden. Trijn: “De dokter zei tegen ons: ‘Ik begrijp er niets
van, uw heup is helemaal gespaard gebleven.’ Na vijf weken kon
Jaap zelfs al weer lopen! Het was nauwelijks te bevatten.”
A
ls ik ‘s middags bij huize Tol arriveer, blijkt Jaap nog
even weg te zijn. Trijn: “Hij heeft vanochtend gezongen in het koor bij een begrafenis en vanmiddag
was er weer een uitvaart.” Het is kenmerkend voor
het leven van Jaap en Trijn, want ook Trijn blijkt een trouw koorlid te zijn. “Jaap zat al bij een koor toen ik hem leerde kennen en
hij heeft mij aangespoord om ook te gaan zingen. Samen hebben
we jarenlang in het Volendams operakoor gezongen.” Trijn steekt
haar trots voor dat koor niet onder stoelen of banken: “Het is
het mooiste koor van heel Nederland.” Naast het koor spelen
ook hun twee kinderen en zes kleinkinderen een belangrijke rol
in hun leven. “Zij geven ons zo veel vreugde.” Wel vinden ze het
jammer dat hun kinderen nog maar weinig in de kerk te vinden
zijn. “In de tijd waarin we zelf opgroeiden, was geloven nog zo
vanzelfsprekend. We hebben veel zien veranderen, maar zijn altijd trouw gebleven aan ons geloof.” De vader van Jaap was, hoe
kan het ook anders, visser van beroep, maar dat werd in die tijd
al minder. Jaap: “Mijn vader verloor zijn werk als visser en ging
toen aan de slag in een textielfabriek. Dat was heel zwaar werk.
Mijn oom was huisschilder en op mijn veertiende ben ik toen bij
hem aan de slag gegaan. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Ik
was zo blij dat ik met mijn achtenvijftig jaar met de VUT mocht
gaan.” Jaap richtte zich vervolgens geheel op het vrijwilligerswerk, uiteraard met zingen, maar daar bleef het niet bij. Trijn: “Ik
zette me in bij de Zonnebloem.” De Zonnebloem organiseert activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. “Ik ging
dikwijls mee met de Zonnebloemboot op de Rijn en toen vroeg
ik aan Jaap of dat ook niet iets voor hem zou zijn.” Jaap: “Dat
was nooit bij me opgekomen. Dat was het vrijwilligerswerk van
Trijn.” Na enige aarzeling besloot hij om het toch maar eens te
proberen. Het bleek een gouden ingeving. “Na die eerste keer
kwamen we echt enthousiast terug! We hebben dat vijftien jaar
met zoveel inzet en plezier samen gedaan.”
De heer en mevrouw Tol-Runderkamp
HET GELOOF LEVEND HOUDEN
Trijn vertelt over het geloof van haar ouders. “Vooral het voorbeeld van moeder is me bijgebleven. Ze heeft vier kinderen verloren. Dat gebeurde vroeger helaas vaker. Ze bleef kracht putten uit haar geloof en zo was ze in staat moedig verder te gaan.
Vroeger kwam er regelmatig een kapelaan bij ons langs. Je ziet
dan dat een goede priester zo belangrijk kan zijn in het leven
van mensen. Zonder priesters verdwijnt het geloof gewoonweg.
Daarom blijven we bidden om goede, nieuwe priesters. Recentelijk zijn we weer bij de jaarlijkse gebedsdag geweest. Deze
was voor het eerst in Heiloo. We vonden het echt schitterend,
minstens net zo mooi als in Vogelenzang.” ■
Wilt u ook lid worden van de gebedskring? Het lidmaatschap is geheel gratis!
Op pagina 10 vindt u meer informatie en een invulstrook om u op te geven.