jaarverslag 2011 - Stichting Kids Future Indonesia

Commentaren

Transcriptie

jaarverslag 2011 - Stichting Kids Future Indonesia
Voorzitter Yvonne Schram op bezoek bij de burgemeester van Cepaka
JAARVERSLAG 2011
‘Colour their future’
kids future indonesia
Inhoud
Voorwoord
3
Stichting Kids Future Indonesia in het kort
2
Rechtsvorm
4
Bestuursleden en functies
4
Structuur organisatie
4
Donateurs
4
Communicatie
4
Selectie projecten
4
Registratie en erkenning
4
Donaties en kosten
4
Werkgebied
4
Projecten
4
Missie
5
Werkwijze
5
Bestuursverslag 2011
6
Jaarrekening 2011
10
Balans per 31 december 2011
10
Baten en lasten 2011
10
Toelichting op de posten van de balans
11
Toelichting op de posten van de baten en lasten 2011
12
Overige gegevens
12
Bijlage 1
13
Bijlage 2
15
Voorwoord
Stichting Kids Future Indonesia speelt binnen de geformuleerde doelstellingen zo goed
mogelijk in op de vraag van de doelgroep kinderen en jongvolwassenen. Het accent is in
2011 nog nadrukkelijker op educatie en het studiefonds gelegd. Stichting Kids Future
Indonesia probeert het programma zo aan te passen dat de jeugd, uit de tijd die zij besteden
aan het programma, zo veel mogelijk rendement halen.
Het jaar 2011 stond vooral in het teken van uitbreiding en het vergroten van de
naamsbekendheid in Indonesië. Steeds meer jongeren, organisaties en gemeenten in
Indonesië, met name de provincie Bali, weten de weg naar de Stichting Kids Future
Indonesia te vinden. De kwaliteit van de cursussen is hoog en de cursussen Engels voor
werkloze jongeren zijn zo succesvol, dat wij vol goede moed en daadkracht naar de
toekomst kijken.
Ook financieel verliep het jaar voorspoedig. Uit de bijdragen van individuele donateurs,
fondsen en acties werd een bedrag van € 4.600,-- ontvangen. Hierdoor konden alle
voorgenomen activiteiten worden uitgevoerd.
Wij bedanken iedereen die de activiteiten van Stichting Kids Future Indonesia in 2011 heeft
mogelijk gemaakt en wij hopen uiteraard op blijvende ondersteuning.
De voorzitter,
Mw. drs. Yvonne Schram
Leren voor later
3
Stichting Kids Future Indonesia in het kort
Rechtsvorm
Opgericht in 2009.
Stichting, statutair gevestigd in
's-Hertogenbosch.
Bestuursleden en functies
Drs. Y. Schram, voorzitter
Drs. H. Voorhuis, penningmeester
Mr. M. van de Vall, secretaris
Structuur en organisatie
Particulier hulpverleningsinitiatief.
Alle bestuursleden werken onbezoldigd en zonder
onkostenvergoeding.
4
Selectie projecten
De Stichting hanteert de volgende
criteria:
Kleinschalig project
Maximaal persoonlijk of sociaal
rendement
In samenwerking met plaatselijke
contactpersonen op scholen, in
weeshuizen, gemeenten,
jongerenorganisaties
Registratie en erkenning
Stichting Kids Future Indonesia is
erkend als ANBI, een algemeen nut
beogende instelling. Dit betekent dat,
afhankelijk van de eigen situatie, de
gift aftrekbaar is voor de
belastingdienst en dat er vrijstelling is
van schenkingsrechten.
Donaties en kosten
Donaties
Kosten overhead
Kosten projecten
Studiefonds
Voorschot 2010
Donateurs
Eenmalige of jaarlijks terugkerende donaties
Werkgebied
Communicatie
Projecten
2011
€
4.600,00
177,38
1.840,23
5.230,38
2010
€
7.400,00
70,99
2.374,82
835,38
2.277,01
Website
Nieuwsbrieven
Jaarverslagen
Folders
Presentaties
Televisie in Indonesië
Missie
Stichting Kids Future Indonesia ondersteunt relatief
kleinschalige projecten met een groot rendement.
De Stichting ziet er op toe dat elke gedoneerde
euro maximaal ten goede komt van de projecten
en van het studiefonds voor kinderen en jongeren.
5
Stichting Kids Future Indonesia
ondersteunt vanaf de oprichting in
2009 projecten in de volgende
categorieën:
Onderwijs / studiefonds
 Engels op basisscholen
 Vervolgopleidingen voor
(wees)kinderen o.a. als zij
op 18-jarige leeftijd het
weeshuis moeten verlaten
Opvang
 Ondersteuning van
weeshuizen
 Van (wees)kinderen als zij
op 18-jarige leeftijd het
weeshuis moeten verlaten
Huisvesting
 Verbouwing van de keuken,
eetzaal, slaapzaal,
studeerzaal van het
weeshuis in Tuka (Bali) van
de Zusters Franciscanessen
 Aanschaf van meubilair
Sociale begeleiding
 Engels voor werkloze
jongeren en begeleiding
naar werk
Medische zorg
 Noodfonds voor
ziektekosten van
(wees)kinderen
Werkwijze
Onder plaatselijke leiding met financiële steun
vanuit Nederland
Vraaggericht: inspelen op noden en behoeften
Bestuur besluit over toekenning van geld
Direct en frequent toezicht op de juiste
besteding van het geld bij projecten
Regelmatig wordt gerapporteerd door de
plaatselijke leiding over de voortgang bij
projecten
Lage overheadkosten
Verslaglegging inclusief jaarrekening
Bestuursverslag 2011
In het verslagjaar 2011 heeft de Stichting Kids Future Indonesia invulling kunnen geven aan
haar doelstellingen door financiële steun aan een project Engels voor werkloze jongeren in
de regio Cemagi en een project Engels voor werkloze jongeren in de regio Cepaka . Het
Studiefonds bekostigt inmiddels de opleiding van vier studenten. De projecten en de
uitgaven ten behoeve van het Studiefonds zijn allemaal voorzien van een financiële
onderbouwing.
De Stichting Kids Future Indonesia voert de projecten uit in eigen beheer en in
samenwerking met lokale partners. Op die manier kunnen wij onze donateurs voor 100%
garanderen, dat geld rechtstreeks en zonder tussenpersonen ten goede komt aan de
opvang, huisvesting en het onderwijs van kinderen en jongeren.
Project 1
Aanleiding
De nieuwe burgemeester van Cemagi, Si Ketut Wirama, heeft een probleem: de grote
werkloosheid onder kinderen / jongeren in de 11 dorpen van Cemagi. In alle nieuwe villa’s
en hotels worden alleen mensen van buiten Cemagi aangenomen. Reden: de mensen in
Cemagi spreken geen Engels en het dorp heeft geen geld om een leerkracht Engels op de
school te betalen of werkloze jongeren een cursus Engels
aan te bieden.
Youth unemployment needs
Na een succesvolle start in 2009 van het project Engels op
de basisscholen in de regio Cemagi en het goede
eindresultaat in 2010 heeft de Karang Taruna, de
jongerenorganisatie van de regio Cemagi contact met ons
opgenomen. Deze jongerenorganisatie vertegenwoordigt
500 jongeren in de leeftijd van 15 – 26 jaar. De behoefte
aan een cursus Engels is zeer groot onder deze jongeren.
Ruim 300 van de 500 jongeren zijn werkloos, hetgeen in
6
serious attention
The Jakarta Post | Fri, 08/20/2010
4:25 PM |
Although the most recent figures say 4.8
million 15- to 24-year-old Indonesians are
unemployed — down from 5 million in 2008
— Indonesia still ranks high in Southeast
Asia for jobless problems. The number of
unemployed young Indonesians exceeds 20
percent and is more than five times the adult
rate of unemployment, according to recent
reports from the National Labour Force
Survey and the International Labour
Organization (ILO).
geheel Indonesië een groot probleem is. De meeste jongeren zijn alleen naar de basisschool
geweest en hebben geen vervolgopleiding gehad. Een aantal jongeren heeft zelfs de
basisschool niet afgemaakt, omdat de ouders geen geld hadden voor de aanschaf van de
uniforms, schoenen of een fiets. Omdat zij het Engels niet beheersen, krijgen zij ook geen
baan in de hotels of villa’s. Het toerisme is in het, overwegend agrarische, gebied volop in
ontwikkeling.
Logo Karang Taruna
Doelstelling
In schooljaar 2010/2011 45 jongeren in de leeftijd van 15 – 26 jaar Engels leren tot en
met niveau 3.
Het vergroten van de baan- en opleidingskansen van jongeren van 15 – 26 jaar.
Het versterken van hun positie op de arbeidsmarkt door het onderhouden van contacten
met de hotels en villa’s om de jongeren op weg te helpen naar een eerste baan.
Resultaat
In augustus 2010 zijn 45 jongeren (zie bijlage 1) van start gegaan. De cursus liep tot augustus
2011. Elke groep van 15 jongeren is intensief begeleid door een contactpersoon van de
Karang Taruna. De lessen van 2 uur worden gegeven van maandag tot en met zaterdagavond
in het gemeentehuis van de desa Cemagi. De jongeren zijn erg enthousiast en gemotiveerd.
Alle 45 jongeren hebben in augustus 2011 het eindcertificaat niveau 3 behaald.
Door de cursus hebben 27 van de 45 jongeren een baan gevonden in de toeristische sector
als chauffeur, tuinman en hulp in de huishouding.
Project 2
Aanleiding
De burgemeester van Cepaka was zo enthousiast over de resultaten van de cursus Engels in
Cemagi, dat hij ons in juli 2011 uitnodigde op het gemeentehuis in Cepaka. In augustus 2011
is de cursus in de regio Cepaka gestart met 38 werkloze jongeren. In december 2011 zijn de
eerste certificaten niveau I uitgereikt aan de jongeren. De cursus loopt tot juli 2012, waarna
de jongeren eindniveau III hebben bereikt.
Comclusie: In de projecten 1 en 2 hebben in totaal in 2011 83 jongeren de cursus Engels voor
werkloze jongeren gevolgd.
7
Studiefonds
Lukas Lelu Wunda is 20 jaar. Hij is geboren op het eiland Sumba.
Hij komt uit het weeshuis van de Zusters Franciscanessen in
Tuka. Op 18-jarige leeftijd moest hij het weeshuis verlaten. De
Stichting betaalde zijn vervolgopleiding HBO Bouwkunde om
hem zijn droom te helpen realiseren: hij wil architect worden.
Hij heeft zijn HBO-opleiding succesvol afgerond in augustus
2011.
Daarna is hij gaan werken bij een architect.
In januari 2012 is hij, als werkstudent, gestart met de
universitaire opleiding tot architect. De Stichting Kids
Future heeft in december 2011 het collegegeld betaald.
8
Ook voor Ni Kadek Olivia Mimigasari zijn in Augustus 2011 de studiekosten voldaan voor het
schooljaar 2011/2012.
Zij volgt de SMA (Junior Highschool). Haar vader draagt zelf IDR 3. 104.300,-- bij aan de
studiekosten van zijn dochter.
Voor I Made Gunadika heeft de Stichting Kids Future Indonesia het schoolgeld voor de
gehele HBO-opleiding Informatica van 4 jaar voldaan, te weten IDR 29.500.000.
9
Jaarrekening 2011
Balans per 31 december 2011
Activa
Vlottende Activa
Voorraden
Overige vorderingen
Liquide middelen
31-12-2011
31 – 12 – 2010 €
0
0
3.652,55
0
0
3.838,27
3.652,55
3.838,27
0
3.652,55
0
3.838,27
0
0
3.652,55
3.838,27
2011 €
4.600,00
2010 €
7.400,00
2.374,82
70,99
835,38
Voorschot projecten 2011
1.840,23
177,38
5.230,38
-2.647,99
2.277,01
Saldo der baten en lasten
-370,98
1.841,80
Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Nog niet toegezegde middelen
Schulden
Kortlopende schulden
Baten en Lasten
Baten
Lasten
Kosten projecten
Kosten administratie
Kosten studiefonds
10
2.277,01
Toelichting op de posten van de balans
Liquide middelen
RABO-bank 1226.13.112
31-12-2011
31-12-2010
3.652,55
3.838,27
3.652,55
3.838,27
Nog niet toegezegde middelen
11
Per 1 januari 2010
In 2010 nog niet besteed
Per 1 januari 2011
Tekort 2011
Over voorschot 2011 t.b.v. 2012
1.996,47
1.841,80
3.838,27
-370,78
185,06
Resteert nog niet besteed
3.652,55
3.838,27
Toelichting op de onderscheidende posten van de baten en lasten
Baten
Donaties
Rente bank
Lasten projecten
Docenten
Lesmateriaal, boeken,
computerprogramma’s
Aanschaf computer
Projecten
2011 €
2010 €
4.600,00
0
7.400,00
0
4.600,00
7.400,00
1.294,07
546,16
1.268,47
675,41
1.840,23
430,94
2.374,82
Collegegeld Lukas Lelu
Wunda semester I en II
Collegegeld Made Guna Dika
voor 4 jaar
Collegegeld Ni Kadek Olivia
Mimigasari semester I en II
Collegegeld I Putu Nora Ary
Raditja semester III en IV
2.458,12
165,01
343,25
Studiefonds
5.230,38
835,25
2.442,24
492,13
165,01
Voorschot projecten 2011
Kosten
Postpapier en visitekaartjes
KvK
Website
Bank
Overige gegevens
Voorstel omtrent de bestemming van het resultaat
12
2.277,01
109,00
26,64
31,98
9,76
26,14
31,98
12,87
177,38
70,99
Het bestuur stelt voor het negatieve resultaat over 2011 ad € 370, 98 ten laste van de nog
niet toegezegde middelen te brengen. Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
Bijlage 1
Cursisten Project 1
Werkloze jongeren Cemagi januari – juni 2011
13
Nr.
Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
I Kadek Agus Jaya Ariana
I Nyoman Alit Terina
I Putu Juliantare
I Made Sutarna
I Putu Wiyana
Ni Luh Putu Suwariyani
Ni Kadek Wiwik Listarini
I Ketut Alit Kardiana
I Putu Adi Martana
I Kadek Sukanata
I Putu Pedriawan
I Putu Iwan Hermianto
I Gusti Made Suryanta
I Gede Sudastra
Ni Putu Idayanti
Ni Made Rai Wintari
I Putu Erik Sugiada
I Gusti Made Murdana
I Ketut Sumerta
I Made Rai Ariawan
I Putu Aristana
I Made Suarjana
I Putu Agus Dody Ari
I Made Januarta
I Nyoman Rianta
I Ketut Sukadana
I Made Suardika
I Putu Sukarjana
Gusti Ngurah Adi Williana
Dewa Gede Ariartha
Dewi Ayu Nyoman Desy
I Putu Wintana
I Putu Adi Trisna
I Gusti Ngurah Arwika
I Putu Adi Irawan
I Ketut Rai Sukadana
I Nyoman Sukerta
I Nyoman Sudiana
Gusti Ayu Putu Juniasih
Putu Pedriawan
Putu Sukariana
Kadek Suandika
Nyoman Sutirni
Dorp
Leeftijd
Tangkeban
Kaja Kangin
Keliki
Kaja Kangin
Mengening
Tangkeban
Tangkeban
Kaja Kangin
Batan Tanjung
Keliki
Kaja Kangin
Mengening
Petapan
Keliki
Pengayehan
Pengayehan
Keliki
Petapan
Batan Tanjung
Mengening
Mengening
Mengening
Mengening
Mengening
Kaja Kangin
Keliki
Kaja Kangin
Kaja Kangin
Petapan
Sangiangan
Sangiangan
Kaja Kangin
Kaja Kangin
Tangkeban
Bale Agung
Bale Agung
Bale Agung
Tangkeban
Delod Uma
Kaja Kangin
Kaja Kangin
Mengening
Kaja Kangin
21
21
27
19
24
19
20
25
23
25
17
23
24
29
18
20
19
24
25
19
22
23
18
21
19
22
20
16
16
24
26
23
21
22
25
20
26
20
19
22
21
20
20
44
45
Wyn Widiana
I Made Mega Suksemayasa
Buwit
Kaja Kangin
21
18
Bijlage 2
Cursisten Project 2
Werkloze jongeren Cepaka juli - december 2011
14
Nr.
Naam
Dorp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
I made Hermawan
Murya Dewi
Yeni
Yudi
Putu Arta
Kade Anggun
Premayanti
Nyoman Indrayanti
Nopi Arisanti
Kadek dewi nuari
Puspa Peni
Ayu Widiani
Pt Ulan Swardianti
Gst. Pt ayu Artini
Ni Kadek Susi Listiari
Ni Made Rita Ismayanti
Ni Luh Pt Fitri Widiari
Ni pt Ayu Mila Sucita Dewi
Ni Pt Ayu Melda Yani
Ni pt Dewi Nirmala Sari
Ni Made Ayu Natalia Sinta W
Luh Pt Mita Kusuma Dewi
Ni Kadek Ayu Sriyanti
Ni Komang Ayu Noviartini
Ni gst Ayu Komang Sriati
Ni made rai Rusmiati
Ni Made Ayu Santi Paramita
Ni Made Andini
Ni Luh Ayu Tiara
Ni Komang Sumiarti
Tri Sukmaningsihh
I Gst Ayu Juniasih
I Nyoman Gara
I ketut Suanda
Made Dani
Made Mini
Putu Budiani
Ni Made Rai
Br. Batanduren
Br. Cepaka
Br. Cepaka
Br. Cepaka
Br. cepaka
Br. batanduran
Br. Batanduren
Br. Batanduren
Br. cepaka
Br. Cepaka
Br. Cepaka
Br. Cepaka
Br. Cepaka
Br. Toh Jiwa
Br. Juntal
Br. Gamongan
Br. Carik padang
Br. Batanduren
Br. Pemaron
Br. Pilisan
Br. Dukuh
Br. Kebayan
Br. Pemaron
Br. Pengayahan
Br. Delod Uma
Br. Delod Uma
Br. Gamongan
Br. Gaduh
Br. Cepaka
Br. Gaduh
Br. Delod Uma
Br. Delod Uma
Br. Batanduren
Br. Batanduren
br. Cepaka
Br. Cepaka
Br. Cepaka
Br. Cepaka
Leef
tijd
25
35
19
19
19
18
20
19
23
24
30
19
20
18
17
17
17
18
16
17
17
18
19
15
15
15
14
13
14
14
14
19
43
33
39
38
35
26

Vergelijkbare documenten

jaarverslag 2014 kids future indonesia

jaarverslag 2014 kids future indonesia Stichting Kids Future Indonesia in het kort Rechtsvorm Opgericht in 2009. Stichting, statutair gevestigd in 's-Hertogenbosch.

Nadere informatie

jaarverslag 2012 - Stichting Kids Future Indonesia

jaarverslag 2012 - Stichting Kids Future Indonesia Bale Agung Bale Agung Bale Agung Tangkeban Delod Uma Kaja Kangin Kaja Kangin Mengening Kaja Kangin

Nadere informatie