Driefasige HS / LS transformatoren

Commentaren

Transcriptie

Driefasige HS / LS transformatoren
GEnl220000a Page 1 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Driefasige HS / LS transformatoren
distributietransformatoren ondergedompeld in de olie.
Installatie-,
inbedrijfstelling en
onderhoudsinstructies
Inhoud
Ontvangst en oplevering
3
Behandeling
4
Installatie
6
Hoog- en laagspanningsaansluitingen
15
Parallel werking
19
Onderhoud
20
Service
23
Controles voor de indienststelling
24
GEnl220000a Page 2 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
WAARSCHUWING
Deze aanbevelingen zijn bestemd
voor minderale olie gekoelde
distributietransformatoren van het
standaard gamma zoals
gedefiniëerd in de catalogus van
France Transfo.
Mocht u nog twijfels hebben, kunt u
contact opnemen met onze
service-afdeling.
Tel. : (33) 03 87 70 57 72
Fax : (33) 03 87 70 56 21
of met ons lokaal verkoopskantoor
in België
Tel. : (02) 373 76 34
Fax : (02) 372 09 17
2
France Transfo
GEnl220000a Page 3 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Ontvangst van het materiaal en eerste controles
Zodra u het materiaal ontvangen hebt, controleert u of het overeenstemt met uw
bestelling, dit aan de hand van de gegevens op de kenplaat (vermogen, spanning
enz.) van de transformator.
De distributietransformatoren worden “gebruiksklaar” getransporteerd en
geleverd, d.w.z. gevuld met olie en uitgerust met alle toebehoren, geheel
gemonteerd of afzonderlijk geleverd, klaar voor de installatie.
Bij het lossen dient u te controleren of de transformator tijdens het transport niet
beschadigd is geraakt (gebroken isolatoren, beschadigde kuip, enz.) en of de
bestelde toebehoren aanwezig zijn.
Controleer ook of de verzegeling van de kuip die op één van de sluitschroeven van
het deksel is bevestigd (meestal aan de hoek van de kuip), niet beschadigd is,
want als deze verbroken is, is de garantie van het apparaat ongeldig.
In geval het apparaat beschadigd is of als er bestelde onderdelen ontbreken :
m
maakt u een aantekening hiervan op de leverbon van de transporteur en
bevestigt u dit binnen de 3 dagen per aangetekend schrijven,
m
vult u een formulier in dat u onmiddellijk naar uw leverancier (France Transfo of
distributeur) stuurt.
France Transfo
3
GEnl220000a Page 4 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Behandeling
De transformatoren worden meestal vastgezet tijdens het transport, dit met
behulp van balken die op het laadplatform van het voertuig worden vastgemaakt.
Het is noodzakelijk deze balken te verwijderen voor dat u de transformator uit de
vrachtwagen haalt.
1
De transformatoren zijn uitgerust met specifieke hulpstukken voor het lossen,
laden en verplaatsen.
m
Heffen met hijsbanden, kettingen of hefbalk (afbeelding 1).
U maakt hiervoor gebruik van de 2 hefogen op het deksel van de transformator.
De hoek tussen de kettingen onderling mag niet groter zijn dan 60°.
m
Verslepen (afbeelding 2).
Het verplaatsen van de transformator dient verplicht te geschieden via het
onderstel (wielbasis of slede). Hiervoor zijn speciale openingen met een
doorsnede van 30 mm voorzien aan de uiteinden van het onderstel, behalve voor
transformatoren van een klein vermogen of met bijzondere specificaties. Het
verplaatsen mag uitsluitend in de richting van de as van het onderstel en loodrecht
op deze as geschieden.
m
of
Liften met de vorkheftruck (afbeelding 2).
Uitsluitend de u-vormige profielen van het onderstel, waaruit de loopwielen
verwijderd zijn, mogen gebruikt worden voor het insteken van de vorken van de
vorkheftruck.
4
France Transfo
2
trek-ogen
GEnl220000a Page 5 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Behandeling
m
De transportwielen installeren (afbeelding 3)
M
Door de transformator op te heffen met behulp van de hijsbanden, kettingen of
hefbalk;
M
Door de transformator op te heffen met behulp van vorkheftruck.
In dit geval plaatst u de vork van de vorkheftruck in de u-vormige profielen van
het onderstel.
Plaats balken die enigszins hoger zijn dan de hoogte van wielen dwars onder
de uiteinden van het onderstel en plaats de transformator er bovenop.
Installeer de vijzelsteunpunten (krik) en verwijder de balken één voor één.
Bevestig de 4 wielen in de gewenste positie (bi-directioneel oriënteerbaar met
behulp van de bevestigings- en de oriëntatieschroef.
Vervolgens verwijdert u de vijzelsteunpunten en laat u het apparaat op de wielen rusten.
Het op hoogte brengen van de transformator door het plaatsen van de
wielen is noodzakelijk voor de goede koeling van het apparaat.
3
Balken
transportwielen
France Transfo
5
GEnl220000a Page 6 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Installatie
Controleer of de gegevens van de kenplaat van de transformator
overeenstemmen met de installatievoorwaarden: primaire spanning, aftakkingen,
enz, …
De kenplaat kan verwijderd worden en op een willekeurige zijde van de kuip
worden bevestigd zodat ze zichtbaar is na het installeren.
In het algemeen moet de installatie voldoen aan de voorschriften van de norm IEC
71-1, 2 en 3 betreffende de coördinatie van de isolatie.
Voorbeeld: gevallen van openlucht- of ondergrondse kabelaansluitingen waar
beide uiteinden van de hoogspanningskabel beschermd moeten worden door
bliksem of overspanningsafleiders.
m
De maximale opstellingshoogte van de installatie is 1000m (behalve wanneer
deze hoogte bij de bestelling anders is opgegeven) omdat het ijler worden van
de lucht op grote hoogte, een afdoende koeling van de wikkelingen verhindert.
m
In de standaarduitvoering (behalve wanneer deze waarden bij de bestelling
anders zijn opgegeven) zijn de eigenschappen van de transformatoren,
conform aan de norm IEC 76 voor wat betreft de omgevingstemperatuur van
het lokaal waarin ze zijn opgesteld.
• maximaal :
• daggemiddelde :
• jaargemiddelde :
40°C
30°C
20°C
De omgevingstemperatuur binnen de opstellingsruimte dient, wanneer de
transformator onder spanning staat, overeen te komen met deze maximale
omgevingstemperaturen en met een minimale temperatuur van –25°C, behalve in
geval van een speciale aanvraag waarvoor een aangepaste berekening van de
transformator dient te worden uitgevoerd.
6
France Transfo
GEnl220000a Page 7 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Installatie
Bepaling van de hoogte en de oppervlakte van de
ventilatie-openingen (afbeelding 4)
4
In het algemene geval van natuurlijke luchtkoeling (ONAN), dient de ventilatie van
de ruimte de door de totale verliezen van de in bedrijf zijnde transformator
geproduceerde warmte, door natuurlijke conventie te verwijderen.
S’
200 mm
mini
Een goede ventilatie bestaat daarom uit een opening van verse lucht met een
doorsnede S onder in de ruimte en een luchtuitlaat S’ aan de bovenkant van de
tegenoverstaande wand op een hoogte H van de inlaatopening.
Een gebrekkige luchtstroming romdom het apparaat veroorzaakt een daling van
het beschikbare vermogen. Daarom moet de transformator op een afstand van
tenminste 200 mm van iedere volle wand worden geplaatst.
H
Groupe Merlin Gerin · Usine de Maizières-lès-Metz (Moselle) France
nº 216540
S
De formule is als volgt :
P = het totaal van de nullastverliezen en de belastingsverliezen van de
transformator, uitgedrukt in kW bij 75°C, en de verliezen vrijgegeven door
andere apparatuur die in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
S = oppervlakte van de luchtinlaat (eventueel na aftrek van het rooster) uitgedrukt
in m2.
S’= oppervlakte van de luchtuitlaat (eventueel na aftrek van het rooster) uitgedrukt
in m2.
H = hoogte tussen de twee openingen, uitgedrukt in m
0, 18P
S = ----------------- en S′ = 1, 10 × S
H
Deze formule geldt voor een gemiddelde omgevingstemperatuur van 20°C en een
maximum hoogte van 1000m.
France Transfo
7
GEnl220000a Page 8 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Installatie
Geforceerde ventilatie van de ruimte (afbeelding 5)
5
Deze is noodzakelijk in een kleine of slecht geventileerde ruimte, of als de
omgevingstemperatuur van de ruimte veel hoger is dan die daarbuiten, dit t.o.v.
de gemiddelde temperatuurwaarden die gebruikt werden voor het bepalen van de
transformator. In geval van regelmatige overbelasting van de transformator kan de
geforceerde ventilatie worden gebruikt om de door het apparaat extra afgegeven
warmte te evacueren, zonder hierdoor het effect van de overbelasting op de
veroudering van het materiaal te verminderen.
S’
200 mm
mini
H
Om de natuurlijke convectie van de ruimte niet te verstoren, wordt er bovenaan
een in de luchtuitlaatopening een extractieventilator geïnstalleerd. Deze kan door
een thermostaat worden bediend.
Aanbevolen luchtdebiet (m3/seconde) bij 20°C = 0,10 P
P = totaal te evacueren verliezen in kW, afgegeven door alle in deze ruimte
geïnstalleerde apparaten.
8
France Transfo
Groupe Merlin Gerin · Usine de Maizières-lès-Metz (Moselle) France
S
nº 216540
GEnl220000a Page 9 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Installatie
De spanningsregeling door
middel van een
standenschakelaar
(spanningsregelschakelaar)
De bediening van de
standenschakelaar van de
transformator moet steeds
spanningsloos uitgevoerd worden.
©Standenschakelaar
Stel de standenschakelaar in op de
gewenste stand :
Stand 1 : hoge primaire spanning (stand
1 in geval van 5 standenregeling)
Stand 2 : nominale primaire spanning
(stand 3 in geval van 5 standenregeling)
Stand 3 : lage primaire spanning (stand
5 in geval van 5 standenregeling)
Rode knop
U gaat hiervoor als volgt te werk :
Draaischijf
- Draai de rode vergrendelknop volledig
los;
- Druk de draaischijf terug naar beneden
en controleer of de wijzer goed
vastgeklemd is in de inkeping van de
draaischijf die overeenkomt met de
gewenste stand;
- Draai de rode knop weer volledig vast.
©Dubbele primaire spanning
Voor apparaten met 2 primaire
spanningen kiest u de gewenste
stand Hoogspanning 1 of
Hoogspanning 2
2
- Trek de draaischijf van de commutator
naar boven en draai deze tegelijkertijd in
de gewenste stand tegenover de wijzer
van de standaanduider;
Wijzer
Stand 1 : HS1
Stand 2 : HS2
1
France Transfo
9
GEnl220000a Page 10 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Installatie
Reglementaire eisen betreffende vloeistof gekoelde
apparaten
Ieder land vaardigt zijn eigen regels uit betreffende het installeren van vloeistof
gekoelde transformatoren, op zijn nationaal grondgebied.
Deze regels beogen altijd de bescherming van personen, de goederen en het
milieu. De beschikbare beschermingsmiddelen zijn afhankelijk van de technologie
die voor de betreffende transformator wordt gebruikt.
Technologie van vloeistof gekoelde transformatoren
Vanwege de temperatuurverschillen van de wikkelingen, wanneer het apparaat in
bedrijf is, varieert het volume van de diëlektrische vloeistof die gebruikt wordt
(meestal minderale olie conform aan de norm IEC 296) voor het koelen van de
wikkelingen voortdurend.
Het opvangen van dit volumeverschil moet adequaat gebeuren en de manier
waarop verschilt naargelang van de toegepaste technologie.
Een hermetische transformator met totale vulling
De kuip van het apparaat die het actieve gedeelte bevat, is hermetisch afgesloten.
Het volumeverschil wordt geabsorbeerd door het uitzetten van de koelvinnen
romdom de kuip en er is geen contact tussen het diëlektricum en de
omgevingslucht.
Het onderhoud van dit type apparaten is dus zeer beperkt (zie bladzijde 20).
10
France Transfo
GEnl220000a Page 11 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Installatie
Beveiliging : het integraal beveiligingsblok
6
Dit relais dat direct op het deksel van het apparaat wordt geïnstalleerd, zorgt voor
een bescherming tegen interne defecten, langdurige overbelasting en het
brandgevaar dat een gevolg kan zijn van het gebruik van ontvlambare
diëlektrische vloeistoffen.
Het relais controleert de volgende elementen voortdurend :
- het vloeistofniveau en interne gasproductie,
- de druk binnen in de kuip,
- de temperatuur van het diëlektricum, met 2 verschillende drempelwaarden.
olie
sensors
Het beveiligingsrelais dient volledig ingevuld te zijn om goed te functioneren
(niveau hoger dan de vlotter die zichtbaar is in het doorschijnende gedeelte van
het relais). Als dit niet het geval is, raadpleegt u de handleiding die zich in de
klemmenkast bevindt.
Voor een optimale bescherming worden de volgende instellingen en acties
aanbevolen:
Contact
Gasproductie of
niveaudaling
Aanbevolen
instelling
Grote vlotter
in bovenpositie
Detectie
Actie
➩ Ernstig defect
➩ Uitschakelen
Drukgevoelige
schakelaar
0,20 bar (overdruk)
➩ Ernstig defect
➩ Uitschakelen
Thermostaat 1ste
drempel
90°C
➩ Overbelasting
➩ Alarm
Thermostaat 2de
drempel
100°C
➩ Ernstige
overbelasting
➩ Uitschakelen
France Transfo
11
GEnl220000a Page 12 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Installatie
In geval van onderspanning
In geval van een laag diëlektricumniveau.
De beveiligingsblock is leeg en de grote vlotter bevindt zich in de lage stand.
Dit kan te wijten zijn aan :
- een luchtinlaat: er is dan noodzakelijk een lek van de diëlektrische vloeistof en
er moeten dus zichtbare vloeistofsporen op de vloer aanwezig zijn.
Zoek de precieze plek van de lekkage, repareer deze en vul eventueel bij met
vloeistof wanneer de vloeistofmassa 20°C is alvorens het apparaat weer
onder spanning te brengen (zie kwaliteit van de olie bladzijde 20).
- een interne gasproductie : er moet een gasmonster genomen worden met
behulp van een injectienaald om het te analyseren. In afwachting van de
resultaten mag u vooral niet de transformator weer onder spanning brengen,
omdat dit het apparaat volledig zou kunnen vernietigen. Als het onderzoek
een ontvlambaar gas aanwijst, neemt u contact op met de service afdeling
van FRANCE TRANSFO (zie bladzijde 23).
m In geval van oververhitting
Kan te wijten zijn aan :
- een slechte koeling van de transformator (de luchtstroming rond het apparaat
of de ventilatie zijn onvoldoende),
- een permanente overbelasting.
m In geval van overdruk
Kan te wijten zijn aan :
- oververhitting : zie hierboven,
- een interne gasproductie : zie hierboven,
- de diëlektrische vloeistof werd bijgevuld terwijl de vloeistofmassa nog geen
20°C was : tap het teveel aan vloeistof af wanneer de transformator buiten
spanning is en de temperatuur 20°C.
m
12
France Transfo
GEnl220000a Page 13 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Installatie
De ademende transformator met conservator
(afbeelding 7)
De tank van het apparaat is met een pijpleiding aangesloten op een reservoir dat
zich loodrecht boven de tank bevindt en die zorgt dat er altijd voldoende
diëlektrische vloeistof in de tank aanwezig is. Niveauverschillen van de
diëlektrische vloeistof worden door deze niveauconservator die met de
omgevingslucht verbonden is verholpen.
Het onderhoud van dit type apparaat dient regelmatig te worden uitgevoerd en
aangepast aan de klimatische omstandigheden van de geografische ligging van
de transformator (zie bladzijde 22).
Beveiligingsbijhorigheid : het Bucholtz relais
Deze bevindt zich op de pijpleiding tussen de conservator en de tank en biedt
uitsluitend bescherming tegen interne defecten, door het niveau en de
schommelingen van de vloeistof te regelen.
Alle aanwezige lucht moet worden afgetapt voor een goede werking van het relais
In geval van overdruk :
m Een laag diëlektricumniveau wordt geconstateerd.
Het Bucholtz relais is gedeeltelijk leeg, de bovenste vlotter bevindt zich in lage
stand. De redenen van het lage niveau zijn hetzelfde als die voor de
beveiligingsblock (zie bladzijde 11), maar in dit geval activeert het relais een
alarminrichting.
m In geval van een aanzienlijk oliestroom naar de conservator.
Een hevige gasproductie die ernstige elektrische defecten veroorzaakt binnen
de tank, is de reden van een aanzienlijk oliestroming naar het reservoir. Deze
stroming laat de onderste vlotter van de Bucholtz omslaan; de transformator
moet onmiddellijk en definitief worden uitgeschakeld. Neem contact op met de
service-afdeling van FRANCE TRANSFO.
7
olie
France Transfo
13
GEnl220000a Page 14 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Installatie
Retentiemiddel
In het kader van de wet op milieubescherming, moet het gebruikte retentiemiddel
de hele massa van diëlektrische vloeistof kunnen bevatten, met uitzondering van
plaatselijke voorschriften.
Het retentiemiddel kan zijn :
- een verhoogde deurdrempel, als de vloer van de ruimte waterdicht is,
- een waterdicht muurtje rondom de transformator,
- een metalen bak onder de transformator.
In de laatste 2 gevallen, dient u te controleren of het systeem het koelen van de
transformator niet hindert door te verhinderen dat de lucht door de koelvleugels
van de tank stroomt.
14
France Transfo
GEnl220000a Page 15 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Hoog- en laagspanningsaansluitingen
Soorten doorvoerisolatoren
De transformatoren kunnen met de volgende aansluitingen worden uitgerust :
Laagspanningsaansluitingen op doorvoerisolatoren met stangdoorvoeringen
(uitsluitend vanaf 250 kVA)
100
1250A
310
250
250
106,5
1600A
50
50
50
45
3150A
2500A
Met scheidbare
haakse aansluitingen
5000A
Laagspanningsaansluitingen op porseleinen doorvoerisolatoren
(verplicht voor 100 en 160 kVA) DIN 42530
150
M 12
15
26
10
M 20
60
26
M 30
263
120
60
30
150
165
120
Ø 14
Ø 14
Ø 14
15
25
100
60
M 12
138
17
100
60
465
50
340
372
M 42
385
Ø 65
M 48
178
DT 250A DT 630A
DT 1000A
DT 3150A
DT 2000A
Met rechte scheidbare
aansluitingen
Hoogspanningsaansluitingen voor
porseleinen doorvoerisolatoren
20
50
Vergrendelring
Vergrendelring
Ø 18
Ø 18
Ø 14,5
Ø 11
Ø 14,5
Ø 11
50
135
35
31,5
20
25
12
50
45
52
31,5
31,5
52
Ø 14,5
Ø 11
31,5
155
31,5
12
12
221
12
31,5
31,5
31,5
31,5
97,5
63
120
50
120
31,5
31,5
52
63
Hoogspanningsaansluitingen
voor doorvoerisolatoren met stekkers
Opmerking : in geen geval
mogen de porseleinen
hoogspanningsdoorvoerisolatoren gebruikt worden
met een Laagspanningsdoorvoerisolator met beschermkap.
250A
5300A
Voorbeeld van de keuze van de doorvœringen voor LS = 400 V
kVA
Doorvoerisolatoren met laagspanning doorvoerstaven
Porseleinen laagspanning
doorvoerisolatoren
100
160
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
—
—
1250A
1250A
1250A
1250A
1250A
1250A
1600A
2500A
2500A
3150A
5000A
5000A
250A
250A
630A
630A
630A
1000A
1000A
1600A
1600A
2500A
2500A
3150A
4000A
5300A
France Transfo
15
GEnl220000a Page 16 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Hoog- en laagspanningsaansluitingen
Montage en schroefkoppel
Controleer of de doorvoerisolatoren niet vervormd of beschadigd zijn door de
kabelklemmen of staven; deze zouden lekken kunnen veroorzaken in de
verschillende pakkingen.
Bovendien dienen de onderstaande montages en schroefkoppels in acht
genomen te worden :
Hoog- of laagspanningsaansluiting op porseleinen doorvoering
(U < 52 kV - staaf M12)
Messing staafje M12
Schroefkoppel van
de moer : 25 Nm
Laagspanningsaansluiting op staafdoorvoer
Stalen
schroef
klemmoer
Last conform CEI 137
Gebogen aansluitklem
<30°F = 50 daN
Gebogen aansluitklem
>30°F = 30 daN
Speling
ongeveer 5 mm
F
Kabelschoen
Platte stalen L-vormige
ringetjes
Vertinde koperen staafdoorvoer
Ter herinnering :
1 N.m = 0,102 mkg
1 mkg = 0,98 daN.m
16
France Transfo
Opmerking : de kabelschoen, de bout en de
ringetjes worden niet standaard geleverd.
GEnl220000a Page 17 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Hoog- en laagspanningsaansluitingen
Tabel van schroefkoppels
Schroeven
M8
M10
M12
M14
M16
Beschermd staal RVS
klasse 6-8
klasse A2-70
en A4-70
15,2
15,5
30
30
52
53
83
85
130
133
RVS
klasse A2-80
en A4-80
17,7
35
60
97
152
Messing
7,6
15,1
25
41
55
Schroefkoppel in N.m.
Toegestaan schroefkoppel ± 20 %.
Deze waarden gelden voor montages die zijn uitgevoerd met platte ringetjes; wij
raden u bovendien aan om contactringetjes te plaatsen op de platte ringetjes : u
dient de schroefkoppels in dat geval te verhogen met 35%.
De stalen en RVS-schroeven worden gesmeerd gemonteerd.
Wanneer u aluminium schroeven gebruikt, dient u de aanbevelingen van de klant
te volgen.
France Transfo
17
GEnl220000a Page 18 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Hoogspannings- en laagspanningsaansluitingen
Beveiliging
Hoogspanningsdoorvoerisolatoren
m
De scheidbare aansluitingen (recht of haaks) kunnen in de doorvoerisolatoren
blijven steken met behulp van een vergrendelsysteem met slot (hangslot of slot
niet standaard).
Het ontgrendelen kan worden gekoppeld aan het vooraf afsluiten van de
hoogspanning van de transformator (afbeelding 8).
m
De porseleinen doorvoerisolatoren kunnen voorzien worden van een
verzegelbare beschermkap, waarvan de eigenschappen afhankelijk zijn van
hoogspanningslijnen en het aantal kabels.
Laagspanningsdoorvoerisolatoren
m
De staafdoorvoerisolatoren of porseleinen doorvoerisolatoren kunnen door een
verzegelbare kap beschermd worden.
18
France Transfo
8
GEnl220000a Page 19 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Parallelle werking
De parallelle aansluiting van meerdere transformatoren brengt de volgende
voorwaarden met zich mee :
m
Als het vermogen verschillend is, is het totale beschikbare vermogen (maximaal
10%) enigszins lager dan het totale vermogen van de gekoppelde apparaten;
m
Het vermogen van de grootste transformator mag niet tweemaal het vermogen
van de kleinste transformator zijn;
m
De transformatoren moeten aangesloten zijn op dezelfde voedingsbron;
m
De aansluitingen moeten van dezelfde lengte zijn en dezelfde eigenschappen
hebben tussen de aansluitklemmen laagspanning en de verschillende
apparaten en de koppelingsonderbreker (afbeelding 9);
m
De koppelingen moeten identiek zijn;
m
De kortsluitspanning moet overal dezelfde zijn (met hoogstens 10% verschil);
m
Het verschil tussen de secundaire spanningen tussen de verschillende apparaten
mag niet meer dan 0,4% zijn;
m
De standenschakelaars op de apparaten moeten zich in dezelfde stand
bevinden.
9
Aanbevolen
Afgeraden
BT
France Transfo
19
GEnl220000a Page 20 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Onderhoud
Mineraalolie en materiaal van de bestanddelen
De transformator is gevuld met mineraalolie conform aan de norm IEC 296. Het
materiaal van de bestanddelen van de transformator zijn vrij van
polychloorbifenyle (PCB), polychloorterfenyle (PTC) en polychloorbenzytolueen
(PCBT).
Bovendien is het PCB-gehalte van het apparaat gegarandeerd beneden de
detectiedrempel, 2 ppm*, conform aan de strengst geldende normen.
Totaal gevulde dichte transformator
Onder normale gebruiks- en milieuomstandigheden, is het onderhoud van het
apparaat beperkt. Het regelmatig controleren van het aandraaikoppel van de
aansluitingen en een zichtcontrole van de dichtheid van de transformator zijn
voldoende.
Bij extreme vervuiling (neerslag van stofdeeltjes, zout, chemische stoffen enz.) kan
het nodig zijn, de porseleinen doorvoerisolatoren of de doorvoerisolatoren van de
staven schoon te maken.
Zolang de diëlektrische vloeistof niet in aanraking komt met de lucht, om welke
reden dan ook (aftappen, reparatie, aanbrengen van bijhorigheden, olie toevoegen
enz.) hoeft u de vastheid van de diëlektricum slechts om de 10 jaar te testen door
een monster af te tappen onder de tank (minimum doorslagspanning : 30 kV).
De transformator is een hermetische transformator zonder gaslaag, wat betekent
dat het vullen en aftappen zo worden uitgevoerd dat het drukevenwicht (interne
druk en luchtdruk) geschikt is voor voorwaarden in de buurt van de normale
voorwaarden, dwz. Een temperatuur van 20° C en een druk van 1013 mbar.
* parts per million
20
France Transfo
c des
sé ave
ti réali élément de
n
ra
a
g
st
ut
ateur e xempts de to
ué par
e
nsform
té poll
Ce tra nts neufs et le d’avoir é
a
b
constitu tion suscepti
ra
been
récupé .
B
r has
sforme totally free
des PC
n
a
tr
is
is
that th material and PCB’s.
w
h
arrant
We w tured with ne s polluted wit
c
rt
manufa ond hand pa
ren
c
formato
from se
lle trans
a
p
Etiket o
Deze transformator is gegarandeerd gebouwd met
nieuw materiaal, vrij van gerecycleerde elementen
die door PCB besmet zouden kunnen zijn.
GEnl220000a Page 21 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Onderhoud
U kunt de transformator indien nodig openen met inachtneming van de volgende
aanbevelingen :
m De transformator is warm (θ > 20°C)
De transformator heeft een interne overdruk en door zijn opening vloeit er een
gedeelte van de diëlelektricum weg, dat niet opnieuw volledig geïnjecteerd kan
worden voordat de temperatuur weer 20°C is.
Het apparaat kan inmiddels gewoon functioneren. Het wordt echter
aanbevolen om de weggevloeide hoeveelheid diëlektricum bij de eerstvolgende
gelegenheid weert te injecteren.
m
De transformator is koud (θ < 20°C)
De druk binnen de transformator is te laag en door zijn opening daalt het
oliepeil in de tank. Na onderdruk en na diëlektricum eventueel te hebben
aangevuld, plaatst u het apparaat weer in werking en tapt u het warm af. Om
overdruk in de tank te voorkomen, dient u de eventueel toegevoegde
hoeveelheid diëlektricum af te tappen wanneer het apparaat de 20° bereikt.
France Transfo
21
GEnl220000a Page 22 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Onderhoud
Ademende transformator met conservator
Omdat de diëlektricum voortdurend in aanraking is met de lucht moet het aantal
controles van de kwaliteit van de olie worden opgevoerd : om de 3 jaar is een
minimum. Dit cijfer moet verminderd worden naarmate de diëlektrische toestand
van de vloeistof verslechtert (minimum doorslagspanning : 30 kV).
Als er een luchtdroger geïnstalleerd is op de conservator om de inlaatlucht te
filteren, dient u de kleur van de sicagel waarmee de conservator gevuld is te
controleren :
- blauw : de sicagel is operationeel
- roze of wit : de sicagel heeft vocht opgenomen en is niet langer efficiënt : U
dient de sicagel te vervangen
(verkrijgbaar bij de serviceafdeling, zie bladzijde 23).
Let ook op dat het kijkglas in het onderste gedeelte van de luchtdroger gevuld is
tot het aangegeven niveau zodat de door de luchtstroom aangevoerde
stofdeeltjes efficiënt te worden weggehouden.
22
France Transfo
GEnl220000a Page 23 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Service
Voor nadere informatie of voor losse onderdelen, dient u de voornaamste
gegevens van de kenplaat op te geven, met name het nummer van het apparaat.
TECHNISCHE GEGEVENS
(u kunt deze vinden op de kenplaat)
Hz
DRIEFAZIGE TRANSFORMATOR
Overeenkomstig
Jaar
kVA
Nº
%
Kortsluitspanning
Spanningen
HT Spanning
pos 4
pos 5
V
V
A
Stromen
Isolatieklassen
Toestel in dienst op
BT Spanning
V
V
V
:
Jaar
:
Vermogen
:
kVA
Frequentie
:
Hz
Koeling
:
Koppeling
:
Nominale
hoogspanning
:
kV
Laagspanning
:
V
Gewicht van
diëlektricum
:
kg
Totaal gewicht
:
kg
Isolatieklassen
Koppeling
pos 1
pos 2
pos 3
Nr.
Natuur Wikkelingen
V
Koeling
Isolerende vloeist.
A
Vloeist gewicht
kg
Gewicht totaal
kg
NAL - 226384
Groupe Schneider · Usine de Maizières-lès-Metz (Moselle) France
Service-afdeling
Tel. : (33) 03 87 70 57 72
Fax : (33) 03 87 70 56 21
Lokaal (België)
Tel. : (02) 373 76 34
Fax : (02) 372 09 17
France Transfo
23
GEnl220000a Page 24 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Controles voor de indienststelling
Handelingen voor het aansluiten
□ Controleer of de gegevens van de kenplaat overeenkomen met uw behoeften
(vermogen, spanning, enz.)
□ De installatieruimte is schoon en kan niet onderlopen
□ Voldoende ventilatie
- Ventilatieroosters zijn niet verstopt en hebben de juiste doorsnede
(bladzijde 7 en 8)
- Afstand tussen het apparaat en de volle wanden van de ruimte (bladzijde 7)
- Afstand tussen het apparaat en de vloer (apparaat op looprollen; bladzijde 5)
□ Controleer de algemene toestand van de transformator en of hij schoon is.
□ Meet de isolatieweerstanden met de megger 2500 V.
Meetpunten
Gebruikelijke waarden
voor mineraalolie
Meetwaarden
HS/massa
MΩ
LS/massa
MΩ
50 MΩ
HS/LS
MΩ
250 MΩ
250 MΩ
Als de gemeten waarden aanzienlijk lager zijn dan de aangegeven waarden,
neemt u contact op met de serviceafdeling (bladzijde 23)
□ Controleer de dichtheid van het apparaat (lassen voegen, kleppen,
aftapdoppen).
Deze controles zijn uitgevoerd op : ................................. door : ..............................
24
France Transfo
GEnl220000a Page 25 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Controles voor de indienststelling
Handelingen alvorens de spanning aan te leggen :
□ Er mogen zich geen vreemde voorwerpen (metaalvijlsel, schroeven, enz.) op
het apparaat bevinden.
□ Indien het apparaat van het type integrale vulling is en het apparaat voorzien is
van een beveiligingsblok, controleert u of de vlotter zich in de bovenstand
bevindt en de aftapkraan goed gesloten is (rechtsom draaien voor het sluiten).
Raadpleeg de bij ieder apparaat meegeleverde gebruiksaanwijzing voor het
verrichten van test.
□ Als het om een ademend apparaat met olieconservator gaat die is uitgerust
met een Buchholz relais, controleert u of het relais vrij is van luchtbellen en
test u het relais met de hiervoor bestemde instrumenten (stang om te drukken
of trekken om een alarm of inschakeling te veroorzaken). Controleer de toestand van de silicagel in de luchtdroger en het oliepeil in het onderste kijkglas.
□ Goede bevestiging van kabels en stangen. Geen druk op de aansluitingen van
de transformator.
□ Bedrading van de hulpapparaten voor bescherming of ventilatie.
Isolatieafstand en goede bevestiging van de kabels werking.
□ Controleer of de aansluitingen goed vastzitten (bladzijden 16 en 17).
□ Continuïteit van de massa. Voor de veiligheid van het personeel, dient de
massa van de transformator geaard te zijn.
□ Controleer de juiste stand van de bedieningshendel en vergrendel de hendel
in deze stand.
□ De ventilatieopeningen zijn niet verstopt.
□ In geval van parallelle werking, controleert u de kortsluitspanning, de gelijk-
heid in fase, de spanningsoverdracht (bladzijde 19).
Deze controles zijn uitgevoerd op : ................................. door : ..............................
France Transfo
25
GEnl220000a Page 26 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08
Notas
26
France Transfo
France Transfo
BP 10140
F 57281 Maizières-lès-Metz Cedex
Tel.: (33) 03 87 70 57 57
fax.: (33) 03 87 51 10 16
Het is mogelijk dat er enkele wijzigingen zijn aangebracht aan
het materiaal dat u ontvangen hebt, sinds het ter perse gaan van
deze handleiding. Dit is enkel het gevolg van onze voortdurende
zorg om de kwaliteit van de prestaties van onze producten te
verbeteren.
GEnl 220000 a
Uitgave : France Transfo - 04/99
Samenstelling en illustraties : COREDIT
N° ident. TVA : FR 78 357801109 • SA au capital de 10 280 000 FRF – RCS Metz B 357 801 109 • Imprimé en France
GEnl220000a Page 28 Mardi, 13. avril 1999 8:42 08