bouw in the spotlight

Commentaren

Transcriptie

bouw in the spotlight
BOUW IN THE SPOTLIGHT
Jaargang 5 - Editie 14 - 2016
verschijnt 4x/jaar - P914373
afgiftekantoor Antwerpen X
+BU LDERS
FACTS
bouwmagazine zonder muren
landrover.be
Land Rover Hasselt
Herkenrodesingel 39 - 3500 Hasselt
Tel 011/85.09.60 www.landrover.be
4,2-12,8 L/100 KM • 109-299 G/KM CO2.
Elk gebruik van het voertuig “off road” moet gebeuren met naleving van de verkeersregels en met respect voor de natuur.
Milieu-informatie [KB 19/03/04]: www.landrover.be.
Gamma_Dealer_Magazine_189Hx235_IC.indd 1
COLOFON
Builders Facts is een initiatief van dmotion communication
Hendrik van Veldekesingel 150/26, 3500 Hasselt
tel. 011 870 870
[email protected] - www.dmotion.eu
Verantwoordelijke uitgever: Diana Pirard
Redactie: Kurt Meers, Hilde Neven, Erik Cajot
Eindredactie: dmotion communication
Fotografie: Marc Scheepers, Jeroen Gijselinckx
Sales: Diana Pirard, 0470 98 03 79, Rowina Knapen, 0471 43 02 21
Lay-out: Heidi Wijgaerts, 0499 75 74 93
Drukwerk: Profeeling, 011 45 11 41
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke uitgever worden gereproduceerd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, internet, microfilm of op welke wijze dan ook. De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foute informatie met betrekking tot de gegevens van de bedrijven die terug te vinden zijn in dit informatief bedoeld magazine.
5/01/16 08:51
‘Art is communication
and communication is
an art’
dixit Si Bollé
Builders Facts -
3
Olympia
32
inhoud
Duikcentrum
Beringen
11
4
Geen bouwsector zonder gespecialiseerde juristen 7
Nieuw duikcentrum in Beringen
11
BOA voor bouwbedrijven die opleiden
18
SFAR geeft melkerij van Antwerpse Zoo haar grandeur terug
20
Bouwgrond voor kmo’s: te groot of helemaal op
29
Renovatie 2020. De klok tikt …
30
De uitbreiding sluit naadloos aan bij de basisvisie van Olympia
32
Bezoekers modelappartement Zuidzicht zijn onder de indruk
42
Ons woonbeleid is afgestemd op levenslang wonen
50
“Gevaarlijke werken, besloten ruimten en afgezonderde
tewerkstelling” 86
Saint-Gobain België schenkt 25.000 euro en speelgoed aan
SOS Kinderdorpen. 60
Limburgse bouwbarometer verbetert in 3de kwartaal,
maar nog niet uit rode cijfers
91
Zorgcampus Banneuxwijk in de steigers
64
92
Roze muren zijn blikvanger van nieuwe sporthal in Genk 68
Marlux draagt meer dan één steentje
bij voor het milieu
96
98
Zoo Antwerpen
20
Kmo-gebouw met een huiselijke sfeer
78
Wees voorzichtig met groepsaankopen voor
technische installaties
Koen Vanmechelen lanceert zijn nieuwe artistieke site in Genk
82
Architectura Porsche Centre in poleposition
84
Builders News - Builders Facts
102
Builders Facts
Sporthal Genk
68
Zorgcampus
Banneuxwijk
64
Goed nieuws! Alle indicatoren van onze economie voorspellen dat 2016 een prachtige start zal
nemen. Niet in het minst in de bouwsector viert
het optimisme hoogtij. Een gevoel dat lang is weg
geweest, en nu hopelijk nog een hele tijd zal aanhouden.
Ook bij ons, de uitgevers van dit magazine, voelen we de positieve ‘vibes’. Dmotion blikt terug op
een zeer druk, maar bijzonder geslaagd 2015. De
enthousiaste reacties van lezers, adverteerders en
andere klanten, onder meer op dit magazine Builders Facts, hebben deugd gedaan. Een lijn die we
zeker in 2016 zullen doortrekken. Met vereende
krachten zullen we de lat nog hoger leggen!
Intussen hebben we door de aanhoudende drukte de rangen versterkt. Rowina Knapen heeft het
salesteam van Builders Facts vervoegd. U zult haar
ongetwijfeld in de komende maanden ontmoeten. Vraag bij die gelegenheid zeker eens naar de
diverse interessante formules waarmee we uw
bedrijf, producten of diensten in de kijker kunnen
zetten bij een select doelpubliek.
Mogen we tot slot u, uw familie en collega’s een
schitterend jaar 2016 toewensen? We hopen dat
uw onderneming op de golf van de groei kan meesurfen en dat het u ook privé allemaal voor de wind
gaat!
Diana Pirard & Heidi Wijgaerts
dmotion Communication
Builders Facts -
5
6
- Builders Facts
Advocatenkantoor Stibbe legt de focus
Geen bouwsector zonder
gespecialiseerde juristen
We moeten het u niet vertellen: de bouwsector is door allerlei regels en wetten enorm
complex geworden. De kleinste vergetelheid, vergissing of redetwist kan leiden tot
jarenlange vertragingen, discussies over verantwoordelijkheden en financiële debacles.
Meer dan ooit is gedegen juridisch advies
noodzakelijk om op een efficiënte manier
projecten te realiseren, zowel preventief als
curatief. Het gekende advocatenkantoor Stibbe, met vestiging in Brussel en actief in de hele
Benelux, heeft vanuit diverse specialisaties
van het recht, een enorme expertise opgebouwd in de bouwsector. Builders Facts ging
op bezoek om de diverse facetten van hun
gerichte dienstverlening te bespreken.
Vergunningen: de processie van Echternach?
Zowel op vlak van milieu als ruimtelijke ordening is het bekomen van de nodige vergunningen een echt huzarenstukje.
“Voor iedereen in de bouwsector kunnen de ingewikkelde
vergunningsprocedures een belangrijke hinderpaal zijn om
projecten volgens het vooropgesteld tijdschema te realiseren,” zegt Jan Bouckaert, partner en hoofd van de afdeling
Environment, Planning & Permits. “Onteigeningen, actiecomités, bodemverontreiniging, vogelrichtlijngebieden,...
er zijn bijna altijd problemen die beletten dat de aanleg van
infrastructuur of de ontwikkeling van vastgoed verloopt
zoals gepland. Bovendien verschilt de regelgeving per regio en heeft ook Europa op dat vlak een grote impact, wat
de complexiteit nog vergroot.” Stibbe geeft in deze materie voornamelijk advies aan ondernemingen. “Al treden we
soms ook op voor de overheid. Op die manier weten we hoe
een overheid denkt en functioneert, en kunnen we nadien
voor private klanten inspelen op die andere logica,” aldus
nog Jan Bouckaert. Stibbe probeert in een zo vroeg mogelijk
stadium mee aan tafel te gaan. “Op voorhand is het mogelijk
om de hete hangijzers eruit te vissen en het traject zonder
hindernissen zijn gang te laten gaan. Maar achteraf de situatie rechtzetten is veel moeilijker en dus duurder. Vandaar
dat je de preventieve juridische begeleiding moet beschouwen als een deel van de standaard ontwikkelingskosten. Op
die manier bespaar je heel wat miserie, tijd en dus geld.”
Stibbe heeft vooral grote klanten voor deze dienstverlening,
zoals Uplace, de luchthaven van Zaventem, de BAM in Antwerpen, enzovoort. “Wat niet wegneemt dat kleinere dossiers met dezelfde gretigheid worden behandeld,” besluit
Jan Bouckaert.
Builders Facts -
7
2
1
3
foto 1: Jan Bouckaert
foto 2: Rony Vermeersch
foto 3: Dries Hommez
1
foto 4: Rudy Nauwelaerts
foto 5: Marthe Maselis
foto 6: Nathanaelle Kiekens
foto 7: Stefan Odeurs
7
Energie: een kost of opbrengst?
“Energiezuinige maatregelen zijn niet meer weg te denken in moderne
gebouwen,” weet Marthe Maselis, Junior Associate van het departement Energy Law bij Stibbe. “Voor eigenaars van gebouwen, zowel
in de privé als bij de overheid, is het echter niet evident om uit te
dokteren welke ingrepen goede, duurzame en rendabele investeringen
zijn. Vandaar dat gespecialiseerde aannemers (Energy Performance
Contractors) die rol overnemen. Zij hebben een aanbod samengesteld
waarbij ze eerst een analyse maken van de mogelijkheden, zoals de
installatie van zonnepanelen, een nieuwe verwarmingsketel, isolatiematerialen, andere beglazing, relighting, enzovoort. Vervolgens maken ze een inschatting van de besparing die hiermee kan gerealiseerd
worden. De aannemers financieren deze ingrepen zelf, en worden door
de eigenaars terugbetaald op basis van het afgesproken rendement
(“De investering betaalt zichzelf terug”). Het spreekt voor zich dat over
dergelijke constructies zeer goede afspraken moeten gemaakt worden.
Stel dat het personeel in de wintermaanden de ramen openzet, zal de
vooropgestelde energiebesparing niet worden gehaald, en ontstaat er
discussie over de terugbetaling. Vandaar dat een sluitend contract moet
opgesteld worden, waarin alle resultaatsverbintenissen, financiële en
andere afspraken tussen aannemers en eigenaars klaar en duidelijk
geformuleerd staan. Op die manier krijg je een formule waarin beide
partijen winnaar zijn en ze op lange termijn door dezelfde, goed geïsoleerde deur kunnen... Het juridische advies over dit alles en het opstellen van de contracten, dat is wat ons departement bij Stibbe doet.”
8
- Builders Facts
4
PPS: goede afspraken, goede vrienden
Omwille van financiële en organisatorische redenen gaan overheidsinstanties steeds vaker een partnership aan met privépartners voor
de bouw van nieuwe openbare voorzieningen zoals scholen, rusthuizen, gevangenissen of voetbalstadions. Het gevolg van deze PubliekPrivate-Samenwerking (PPS) is dat de flexibiliteit en de efficiëntie
fors verhoogt, maar anderzijds ook de complexiteit van de afspraken
toeneemt. Daarom is een sterke, gespecialiseerde juridische partner
nodig. “We willen graag in een vroeg stadium bij ieder project betrokken zijn, omdat we dan een actieve rol kunnen spelen in het opzetten van een sterk dossier,” zegt Nathanaelle Kiekens van de afdeling Publiek Recht en zelf gespecialiseerd in Public Real Estate. “Wat
wij doen, strookt niet direct met het klassieke beeld dat de buitenwereld heeft van ‘een advocaat’. Wij denken mee en adviseren de
klant (zowel private partners, alsook overheden) en hanteren daarbij een 360°- benadering. Dat wil zeggen dat we alle aspecten van
de vastgoedtransactie onder de loep nemen, zoals het regelgevend
kader, de taakverdeling, de financiering, enzovoort. We zitten daarvoor
met alle partijen aan tafel: de ontwikkelaar, de overheid, financiële partijen, technische dienstverleners en al hun respectievelijke adviseurs. Samen vormen we een multidisciplinair team, dat snel een geïntegreerde
oplossing kan aanreiken.”
Vastgoedtransacties: high level advies
Het bouwen, kopen en verkopen van vastgoed is zeker voor grote projecten ondenkbaar zonder gespecialiseerde juridische raadgever. Rudy
Nauwelaerts en Rony Vermeersch hebben er bij Stibbe de afdeling Real
Estate voor opgezet. “We komen tussen als er transacties moeten gedaan worden,” zeggen ze. “Ontwikkelaars van bedrijvenparken, shoppingcentra, kantoorcomplexen, serviceflats of hotels doen een beroep
op ons voor de volledige begeleiding. Welke rechten en plichten gelden
er voor het bouwterrein? Welke vergunningen zijn er nodig? Welke argumenten leggen we op tafel bij de onderhandelingen? Welke financieringsmodellen komen in aanmerking? Het zijn maar enkele van de
vragen die we krijgen, en dit van de meest diverse partijen: banken,
investeerders, internationale partijen of overheden. Om snel en correct
te kunnen antwoorden is een grote marktkennis en een groot netwerk
noodzakelijk. We hebben ervaring genoeg om te weten hoe de zaken
hier werken. Dat waarderen onze klanten het meest. Vandaar ook dat
Stibbe de afgelopen jaren bij zowat alle toonaangevende projecten in
België op de ene of andere manier betrokken is geweest. Daarnaast
hebben we ook geadviseerd bij een aantal ‘exotische’ buitenlandse
5
6
transacties, zoals de verkoop van de Belgische ambassade in Japan, de
haven van Oman of die van Matadi in Congo. Ook daar staan we als
Belgische dienstverlener goed ons mannetje.”
Fusies en overnames: een wereld van opties
5.
Waar de overname van vastgoed vroeger beperkt bleef tot een notariële
overdracht van bakstenen, is de realiteit vandaag veel complexer. “Vastgoedprojecten moeten in feite als ondernemingen worden bekeken,”
zeggen Stefan Odeurs en Dries Hommez, de partners bij Stibbe vanuit het departement Real Estate Mergers & Acquisitions. “Er wordt bij
een transactie dan ook meer gekeken naar de visie en de doelstellingen
waarmee het project gerealiseerd werd. De economische waarde van
het concept wordt in rekening gebracht, bijvoorbeeld door pensioenen verzekeringsfondsen die in grote vastgoedprojecten interessante
lange-termijnbeleggingen zien. Er hangen dus diverse facetten vast aan
deze transacties, waardoor gespecialiseerd advies onvermijdelijk is.”
Daarbij zijn ook de financieringsmogelijkheden van vastgoed sterk uitgebreid. We denken aan de ‘sale and lease back’-operaties, waarmee
overheden de kas willen spijzen. “We zien ook steeds vaker dat projecten eigendom zijn van vennootschappen en de overdracht gebeurt
door het verhandelen van aandelen,” aldus nog Stefan Odeurs en Dries
Hommez. “Zo worden er diverse opties onderzocht om de fiscaliteit te
optimaliseren. Wanneer het ondernemingsdeel centraal staat, kan bijvoorbeeld in veel gevallen worden voorkomen dat registratierechten of
meerwaardebelasting moet betaald worden. Die constructies brengen
echter ook heel wat andere juridische vragen met zich mee. Wie is er
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de bodemverontreiniging onder een
gebouw waarvan je net de aandelen hebt gekocht? Kortom, de evolutie
van de laatste 20 jaar in de sector, maakt dat bij vastgoedtransacties
zowel juridische als financiële en economische factoren tot in de puntjes
onderzocht moeten worden om een zorgeloze overdracht mogelijk te
maken.”
Advocatenkantoor Stibbe heeft dus vanuit al deze invalshoeken een specialisatie in grotere bouwprojecten ontwikkeld. “Onze sterkte is vooral
dat we de raakvlakken tussen al deze afdelingen in teamverband kunnen
aanpakken,” zegt Jan Bouckaert nog. “Die totaalbenadering is essentieel om binnen de deadlines tot een sluitend resultaat te komen. Voor
ondernemers is tijd gelijk aan geld. Zij beschouwen het beste juridische
advies als een investering, die ze standaard moeten incalculeren om
,finaal een goedkoper en vooral zorgeloos traject te doorlopen.”
® tekst: Kurt Meers - foto’s: Jeroen Gijselinckx
Builders Facts -
9
Zorgcampus Banneux Hasselt
Duiktoren be-MINE Beringen
10
- Builders Facts
Sint-Lenaartsesteenweg 7
2310 Rijkevorsel
Herkenrodesingel 4b
3500 Hasselt
www.vanroey-pro
www.democo.be
Facts & Figures: Duikcentrum
be-MINE
Publireportage
Nieuw duikcentrum in Beringen
“Voor één keer de kunst om
het water binnen te houden”
Waar architecten en aannemers meestal het water als grootste vijand hebben, is dat bij het gloednieuwe duikcentrum Todi in Beringen wel even
anders. Het bassin waarin straks zowel beginnende als professionele
duikers hun opwachting maken, zal zo’n 6,5 miljoen liter water bevatten.
Architect Brecht Huyghebaert van Eiland7 doet het verhaal.
Dat verhaal begint bij 8 vrienden, die op een zotte avond aan de toog, besluiten om
samen een duikopleiding te volgen. Van het één komt het ander, en na enkele buitenlandse duikreizen, dromen ze luidop van een eigen duikcentrum waar tussen de zoetwatervissen kan gezwommen en gesnorkeld worden. Naarmate er steeds meer mensen enthousiast worden over het idee, gaan ze de uitdaging aan om de haalbaarheid van een concreet
project te onderzoeken. De Kempen is in beeld als mogelijke locatie, tot er een interessante piste
ter ore komt in Beringen: de indikkers van de voormalige steenkoolmijn hebben een herbestemming
nodig... En vanaf dan gaat het snel.
Het nieuwe duikcentrum ligt langs een
toeristische fietsroute en is daarom een
ideale stop om energie bij te tanken.
Daguitstap
“Van de 9 miljoen euro die het project kost, betaalt investeringsmaatschappij LRM er 6,” zegt Koen
Nulens, sitemanager van be-MINE, zoals het mijnterrein van Beringen heet. “De overige middelen komen van subsidies, onder meer in het kader van het SALK-plan voor Limburg. We moeten om toeristen aan te trekken meer weersonafhankelijke attracties opzetten, vindt de expertengroep van SALK.
Wel kijk, dat is nu precies wat hier gebeurt.” De nv be-MINE (Democo-Van Roey-LRM) treedt op als
bouwheer. LRM koopt het vastgoed en stelt dat ter beschikking aan Todi, dat met de inkomsten van
de exploitatie het bedrag geleidelijk aan zal terugbetalen aan LRM. “We beschouwen dit project als
bijzonder waardevol,” zegt Koen Nulens. “Niet alleen voor de duizenden bezoekers die we verwachten, maar ook voor de hele Limburgse economie. De toeristen die we hiermee aantrekken vanuit
alle windstreken, zullen er graag een daguitstap van maken. Bovendien ligt het duikcentrum op een
fietsknooppunt, zodat de horeca er kan van meegenieten. Het is tot slot een meerwaarde voor de
site be-MINE, aangezien Todi ook bezoekers voor het winkelcentrum en de andere attracties met
zich zal meebrengen.”
Builders Facts -
11
partners
Bouwheer:
be-MINE; Beringen
Toekomstige exploitant TODI; Keerbergen
Architect:
EILAND 7 architecten; Heverlee
Hoofdaannemer:
THV Mijnbouw (Van Roey - Democo)
Waterbehandeling:
JV Swim-Well Technics (Cofely Fabricom - KWB)
HVAC & sanitair:
Benvitec; Beringen
Elektrische installaties:
Cofely Fabricom; Brussel
Liftinstallatie:
Coopman Orona; Waregem
Buitenschrijnwerk trippelbeglazing:
R&M Van Den Boer; Lommel
Staalstructuren:
Hercon; Houthalen
Houten dakstructuur:
Woodlam; Marche-en-Famenne
Decorelementen:
2 Create; Ledeberg
Welfsels:
Fingo; Malle
Predallen en dubbele wanden:
Kerkstoel 2000+; Grobbendonk
Grondwerk:
Croes; Geetbets
Paalfunderingen:
De Waal Palen; Lokeren
Riolering levering:
Dyka; Neerpelt
Waterdichting:
ECC; Antwerpen
Dakwerken:
IRC; Brecht
Prefab betonelementen:
Staalbeton; Rijkevorsel
Onderwaterramen:
Underwater Windows; Zutphen NL
Bouwmaterialen & stortklaar beton:
Paesen; Peer, Houthalen
De grootste kuip bevindt zich boven de inkomhal,
brasserie en kleedruimtes.
12
- Builders Facts
Builders Facts -
13
1
Gordijngevel
Die bezoekers worden ten vroegste verwacht in oktober 2016, als de deuren officieel worden geopend. Tot dan zal het project een hele weg hebben afgelegd, weet architect Brecht Huyghebaert.
“De indikkers van de steenkoolmijn in Beringen werden destijds gebruikt om het proceswater van
de kolenwasserij te klaren en te filteren,” zegt hij. “De kuipen hadden dus vroeger ook al de functie
om grote hoeveelheden water op te slaan. In die zin was het voor de dienst Erfgoed makkelijker om
toestemming te geven voor de herbestemming van dit beschermde monument.”
Een rondleiding op de werf, maakt meteen het hele concept duidelijk. “Op het gelijkvloers van het
grote duikbassin komt de inkomhal, een grote polyvalente ruimte, de technische faciliteiten en ook
nog een kleine studio voor de conciërge,” aldus de architect. “Het geheel wordt dichtgemaakt met
een glazen gordijngevel. Hier zal ook de brasserie een onderkomen vinden.” De Beringse horecauitbater Philip Reynders zal instaan voor de exploitatie van dit gedeelte. “Net buiten de gevel zal een
terras worden aangelegd. Onder de kleinere indikker, ernaast, krijgen we een ander verhaal. Daar
blijft het gelijkvloers open, als een soort overdekte galerij. Ideaal voor verenigingen om er evenementen te organiseren. Hier zal ook het openbaar sanitair een plaatsje krijgen, zodat bijvoorbeeld de
mountainbikers die de mijnterril verkennen, hier terecht kunnen. De rest van de kleine indikker dient
voor de technische installaties en 2 kleinere bassins voor initiaties.”
Onderwaterbar
Via een tijdelijke metalen trap klimmen we naar boven, waar we op grote hoogte een zicht krijgen
op de grote kuip van 40m diameter, straks goed voor een inhoud van 6,5 miljoen liter water. “In het
midden staat een grote kern, die dient om het dak te dragen,” legt Brecht Huyghebaert uit. “Een
deel ervan wordt ook bewegend, en zal als duikersklok gebruikt worden. De platformen die je ziet,
zijn bordessen waar de duikers af kunnen springen. Op de bodem van de kuip komen allerlei obstakels die al zwemmend kunnen bezocht worden, zoals de karkassen van de laatste auto’s die bij Ford
Genk zijn gemaakt. Duikers en waterwandelaars kunnen zelfs onder water naar de bar gaan om er
iets te drinken. Ze kunnen er een drankje nuttigen via een rietje, zoals een Capri Sun.” In de kuip
zullen zo’n 1.500 vissen te bewonderen zijn. “In totaal zo’n 3.000 kg tropische vissen. We hebben
daarom heel goed moeten nadenken over de manieren van filtratie en waterzuivering.” Leuk detail is
dat er sproeisystemen in de bodem van de kuip zijn aangebracht, waardoor er wanden van luchtbellen kunnen opgetrokken worden. Op die manier kunnen er compartimenten worden afgebakend om
groepen te scheiden. De uitbaters mikken op 40.000 duikers en snorkelaars per jaar.
14
- Builders Facts
2
foto 1: Door grote raamopeningen zullen
bezoekers de onderwaterwereld kunnen
bewonderen.
foto 2: De ruimte onder de kuip wordt
omgevormd tot functionele vertrekken.
foto 3: Midden in de kuip staat een grote
kolom die het dak moet dragen en onderaan de duikersklok herbergt.
foto 4: Het beschermde monument is een
volwaardig onderdeel van het recreatiegebied be-MINE.
foto 5: Eens het project helemaal klaar
is, zal de moderne architectuur helemaal
duidelijk worden.
3
4.
4
5.
5.
5
Builders Facts -
15
Facts & Figures: Duiktoren be-MINE
Tweede huid
Opvallend is dat buiten de kuip een tweede schil met een betonnen wand is opgetrokken. Zo ontstaat er een gang, waar bezoekers aan 6 ramen de onderwaterwereld kunnen aanschouwen. “De
ruimte is ook functioneel, bijvoorbeeld voor de luchttoevoer,” vertelt de architect van Eiland7. Ook
boven het bassin is er trouwens een wandelweg die bezoekers toelaat om het duikcentrum te observeren terwijl ze aan de andere kant kunnen genieten van het wijdse uitzicht over de mijnterril.
Schrik voor lekkages heeft het architectenbureau niet. “Onze zaakvoerders van Eiland7 komen uit
de zwembadwereld,” zegt Brecht Huyghebaert. “Op dat vlak hebben we dus veel ervaring. In het
duikcentrum houden we het water binnen door de bestaande kuip te gebruiken, die al vele jaren
waterdicht is geweest. Ook de nieuwe, tweede wand is uiteraard waterdicht en daarop wordt ook
nog polyurea gespoten. Dat is een waterdichte kunststof, die het geheel eigenlijk nog eens helemaal
afdekt. Op de wanden van de kuip zal dit materiaal eerder glad aanvoelen, terwijl het op de bodem
iets ruwer is, zodat je minder snel kunt uitglijden. Al deze ingrepen samen moeten ertoe leiden dat
het water netjes binnen blijft. Waar architecten en aannemers zich doorgaans focussen op het buitenhouden van het water, doen wij hier het tegenovergestelde. En dat op grote schaal. Het maakt
van Todi een prestigeproject voor ons. We zullen fier zijn als de eerste duikers in het najaar van 2016
in het water plonsen.”
® tekst: Kurt Meers - foto’s: Mark Scheepers
Haal meer uit
je werknemers
De vaardigheden van je werknemers
verder uitbouwen, daar wil VDAB
je graag bij helpen.
Daarom bieden we al jaren
opleidingen aan voor arbeiders uit
de hout- en bouwsector. En dat in
VDAB-centra verspreid over heel
Vlaanderen. Of je werknemers nu
gaan voor torenkraanbestuurder of
ploegbaas, onze opleidingen zijn altijd
van korte duur en praktijkgericht. We
passen onze opleidingen zelfs aan
aan de noden van jouw bedrijf!
Ontdek alle VDAB-opleidingen voor de bouwsector
op bouwopleidingen.vdab.be
16
- Builders Facts
TRUCK TRADING LIMBURG
EEN VOLLEDIG AANBOD ONDER 1 DAK
New Generation at Work
Strong by Nature
Volledig gamma
van 6 tot 32 ton
Centrum Zuid 1049 • 3530 Houthalen • Tel. 011 52 39 50 • www.ttllimburg.be
Builders Facts -
17
Nice to know
BOA voor bouwbedrijven die opleiden
Op 26 november 2015 reikte fvb-Constructiv Limburg een Bouw
Opleidings Award (BOA) uit aan vier Limburgse bouwbedrijven
Al voor het 12de jaar op rij kregen op 26 november 2015 vier Limburgse bouwbedrijven van fvbConstructiv Limburg (het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, regio Limburg) een erkenning
voor hun inspanningen op het gebied van opleidingen. Alle winnaars ontvingen een Bouwopleidingsaward + per actieve arbeider een flessenopener in de vorm van een helm.
Navb-Constructiv (het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf) organiseerde voor de zevende maal op rij mee de prijsuitreiking.
BOA voor kleine en grote bedrijven
Vier Limburgse bouwbedrijven ontvingen een BOA voor hun verwezenlijkingen op het gebied van opleiding in de bouwsector. Voor deze award worden bouwbedrijven opgesplitst in vier categorieën op
basis van het aantal arbeiders dat ze in dienst hebben. De eerste categorie omvat de bedrijven met 1
tot 19 arbeiders, de tweede categorie die met 20 tot 49 arbeiders, de derde categorie die met 50 tot 99
arbeiders en de vierde categorie vanaf 100 arbeiders in dienst. Zo vallen zowel kleine als grote bedrijven
in de prijzen.
Wat zijn de selectiecriteria per categorie?
Bepalend voor de nominatie is de inzet van het bedrijf op het gebied van opleiding tijdens de laatste
drie jaar. Werd er gebruik gemaakt van alle opleidingsstelsels die het fvb aanbiedt: opleiding tijdens
de werkuren, avond- en zaterdagopleiding, winteropleiding, alternerende bouwopleiding (ABO) en/of
jongerenleerlingwezen (JLW)? Werden er structureel opleidingen gepland? Een eenmalige opleiding getuigt immers niet van een stabiele opleidingsvisie, maar eerder van een acute opleidingsnood. De beloning van het fvb is er voor bouwbedrijven die structureel nadenken over opleidingen voor hun arbeiders.
Bouwbedrijven ontvingen een cadeautje
De genomineerden in de verschillende categorieën ontvingen lekkere flessen wijn. Per categorie waren
vijf bouwbedrijven genomineerd. De winnaar in elke categorie ontving een Bouw Opleidings Award +
per tewerkgestelde arbeiders bouw in hun bedrijf een flesopener in de vorm van een helm.
Dit zijn de winnende bedrijven:
Categorie
Bedrijf
1 - 19 arbeiders
20 - 49 arbeiders
50 – 99 arbeiders
vanaf 100 arbeiders
Gemeente
DUALL BVBA
Herk De Stad
MINI FLAT NV
Beringen
ALG. OND. VANDEBOS NVAlken
KUMPEN NV
Hasselt
Activiteit
Installateur CV – verwarming
Verandabouw
Algemene bouw
Algemene bouw
Genomineerden per categorie
1-19
20-49
DUALL BVBA
HOOGMARTENS WEGENBOUW NV
WEGENBOUW GOIJENS NV
BMP BUILDING SERVICES BVBA
J. NELIS NV
MINI FLAT NV
WEGENBOUW N.MARTIN NV
STRONGBOW MAINTENANCE NV
AQUAENERGIA NV
C V R NV
50-99
> 100
ALGEMENE ONDERNEMING VANDEBOS NV
PROJECTBOUW VERELST NV
ALGEMENE ONDERNEMING DRIESEN NV
GEMOCO NV
ZOLDERSE DAKPROJECTEN NV
KUMPEN NV
HEIJMANS BOUW NV
VBG NV
DEMOCO NV
GIJBELS MATHIEU NV
info: fvb-ffc Constructiv : bouwen aan talent
18
- Builders Facts
interieur & architectuur
PIKKELEERSTRAAT 69
3540 HERK-DE-STAD
LANGESCHOUWENSTRAAT 31C
3520 ZONHOVEN
WWW.SFAR.BE [email protected]
concepten voor
winkel
kantoor
horeca
& woning
+ 130 lichtmerken
+ 60 jaar ervaring in verlichting
Grote Steenweg 13
3440 Zoutleeuw
[email protected]
WWW.DRLIGHT.BE
NEW CONCEPTSTORE
& INTERIOR DESIGN STUDIO
Grote Steenweg 13 3440 Zoutleeuw
[email protected] WWW.DRHOME.BE
Builders Facts -
19
Facts & Figures: Antwerpse Zoo
SFAR geeft melkerij van Antwerpse Zoo
haar grandeur terug
Get the look
Architectenbureau SFAR vertoeft graag tussen de dieren. Dat is zo sinds
zijn oprichting in 2008. Zo was een van de eerste projecten die zaakvoerders Bart Appeltans en Liesbet Bemong samen voor hun rekening namen,
het ontwerp van de evenementenhal van Planckendael. “Van herten over
otters tot zwijnen,” legt Bart Appeltans uit. “Naast onze meer gebruikelijke
projecten, zoals villa- en interieurbouw, vind je ons inderdaad regelmatig
terug in de dierentuin.” In ZOO Antwerpen blies SFAR het afgelopen jaar
de melkerij nieuw leven in. “De vroegere gelagzaal en koeienstal werden
in ere hersteld om er de Latteria, een nieuw restaurant waar je kan genieten van een pizza, ijsje of milkshake, in onder te brengen,” legt Liesbet
Bemong uit. “En dat alles met het grootste respect voor de oorspronkelijke
functie en het oorspronkelijke uitzicht van het gebouw.”
“Onze samenwerking en aanpak is gegroeid uit de ervaring die we alle twee al hadden opgedaan
binnen de sector,” legt Bart uit. “Binnen SFAR focussen we ons zowel op architectuur- als op
interieurprojecten. Liesbet heeft door de jaren heen als ingenieur-architect een enorme expertise
en feeling voor interieurarchitectuur opgebouwd. Ik heb op mijn beurt twee kandidatuurjaren
architectuur gevolgd, alvorens ik overschakelde op interieurarchitectuur. Die brede kijk op architectuur én interieurarchitectuur hebben we dus alle twee, en maakt ook wezenlijk deel uit van onze
werking. Binnen de SFAR-projecten neem ik vooral de interieurprojecten en de ontwerpen voor mijn
rekening, terwijl Liesbet zorgt voor de begeleiding en coördinatie van de projecten, bijvoorbeeld voor
Planckendael en ZOO Antwerpen.”
Heel bijzonder aan dit project is
de totaalaanpak. “Tot en met
de kommetjes die in de Latteria
worden gebruikt, hebben we
meegedacht,” zegt Liesbet. “Van
a tot z hebben we onze ideeën
kunnen aanbrengen, vanaf de
ruwbouw tot en met de grafische
vormgeving. Ook het logo en de
menukaart zijn van onze hand.
Een bijzondere sfeermaker vind
ik ook de melkkannetjes.
De 150 oorspronkelijke melkkannetjes van toen kregen een
plaatsje aan de achterkant van de
liftschacht. Ben je toch nog benieuwd naar hoe het er vroeger
uitzag, dan kan je een blik werpen
op de oude foto’s van vroeger.
Die kregen ook een plaatsje in de
Latteria. En dan te bedenken dat
dit project nog maar het begin
is van onze opdracht voor ZOO
Antwerpen ... Wordt dus beslist
vervolgd, onder andere met de
metamorfose van het mensapenverblijf (lacht).”
“En daar heb ik een hele kluif aan,” lacht Liesbet. “Het masterplan grijpt zoveel mogelijk terug naar
1910. Toen was de dierentuin op zijn mooist. Het waren de gouden jaren van de zoo. Dat zou enkele jaren later veranderen, met de komst van een eerste en later een tweede oorlog. Het nieuwe
masterplan wil het best bewaarde 19de-eeuwse karakter van de dierentuin verder versterken en de
gebouwen in al hun grandeur van toen herstellen.”
foto 1: Het nieuwe masterplan
wil het best bewaarde 19deeeuwse karakter van de dierentuin verder versterken en de
gebouwen in al hun grandeur
van toen herstellen.
1.
20
- Builders Facts
foto 2: Een eerste deel van de
opdracht voor ZOO Antwerpen,
omvatte de restauratie en renovatie van de voormalige melkerij.
2.
Builders Facts -
21
partners
Bouwheer:
KMDA vzw; Antwerpen
Architect:
Sfar; Herk-de-Stad
Interieurarchitect:
Sfar; Herk-de-Stad
Verlichting:
Dr Light; Zoutleeuw
Decoratie en aankleding:
Dr Home; Zoutleeuw
Ruwbouw/Gyproc/pleisterwerken:
Ebanista; Geel
Los meubilair:
C&P Furnitures; Zutendaal
Tegels:
Verheyen; Maasmechelen
Keuken:
Sabemaf; Brussel
Tegelproductie:
AB Algemene Bouwwerken; Wuustwezel
Lift:
Kone; Brussel
Interieurafwerking:
Janssens Finishing; Meeuwen-Gruitrode
Branddetectie, toegangscontrole:
Nextel; Wommelgem
Kasseiwerken:
Maris; Heist-op-den-Berg
“Aan de hand van het archief en oude foto’s hebben we
een nieuw ontwerp uitgewerkt dat de gelagzaal,
die de laatste jaren dienstdeed als inkomzone en
koeienstal, in ere zou herstellen.”
22
- Builders Facts
Builders Facts -
23
1.
“Een eerste deel van onze opdracht voor ZOO Antwerpen, omvatte de restauratie en renovatie
van de voormalige melkerij,” gaat Bart verder. “Commercieel lag de melkerij vroeger in een eerder
verloren hoek van de dierentuin. Maar door de grote werken aan de inkomzone is deze zone, met
de melkerij, de Vlaamse tuin en het okapigebouw weldra het eerste deel van de dierentuin dat de
bezoekers zullen betreden. Ooit was dit gebouw in Vlaamse neorenaissancestijl een plek waar de
koeien van de dierentuin gestald werden en de burgerij in de aanpalende ruimte van verse melk
kwam genieten. Maar na de Tweede Wereldoorlog veranderden de functies van de diverse ruimtes
meermaals. Er kwamen les- en computerlokalen, een gedeelte van de benedenverdieping werd
omgebouwd tot planetarium, er kwamen vergaderzalen, … en er werd een extra vloer gelegd in de
hoge koeienstal. Aan de hand van het archief en oude foto’s hebben we een nieuw ontwerp uitgewerkt dat de gelagzaal, die de laatste jaren dienstdeed als inkomzone en koeienstal in ere zou herstellen. Na een grondige analyse, hebben we voorgesteld om alles te ontmantelen, en de koeienstal
terug te brengen naar zijn originele hoogte. De belangrijkste ingrepen vonden plaats in de koeienstal,
die volledig dicht gebouwd was met gyproc panelen. Die hebben we volledig gestript. In de jaren
’70 werden hier ook een lift en trappen geplaatst; die moesten uiteraard ook behouden blijven. Maar
voor de dienst Onroerend Erfgoed moest het wel duidelijk leesbaar zijn dat deze ingrepen later gebeurd zijn. Daarom hebben we de lift en trappen ingepakt met een houten bekleding. De bestaande
lambrisering hebben we behouden. Waar een nieuwe ingreep kwam, hebben we met nieuw hout
gewerkt, ook om het warme karakter te versterken. Oude tegels werden hersteld. De koeienstal
werd volledig opengemaakt en kreeg een hedendaagse inrichting. De oude materialen bepalen de
look en de sfeer, de nieuwe elementen zijn er als het ware ingeschoven.”
Geen gemiste kans
“Toen we in de bovengelegen lokalen de originele spanten zagen, wisten we dat er heel mooie dingen tevoorschijn zouden komen,” gaat Liesbet verder. “Aanvankelijk was het niet eens de bedoeling
van de Zoo om dit gebouw zo grondig aan te pakken. Maar dat zou een gemiste kans geweest zijn.
Zodra de gyproc muren waren weggebroken, kreeg het project opeens een heel andere betekenis.
De bestaande kolommen hebben we zoveel mogelijk vrijgemaakt en kregen hun oorspronkelijke
grijs-groene kleur terug. Ook de tongewelven en de muren hebben we vrijgemaakt. Wat we nodig
hadden voor het restaurant, is als een houten black box in het oude gedeelte geschoven.
24
- Builders Facts
2.
foto 1+2: De koeienstal werd volledig
opengemaakt en kreeg een hedendaagse
inrichting. De oude materialen bepalen de
look en de sfeer, de nieuwe elementen
zijn er als het ware ingeschoven.
foto 2+3: “Na een grondige analyse, hebben we voorgesteld om alles te ontmantelen, en de koeienstal terug te brengen
naar zijn originele hoogte. De belangrijkste
ingrepen vonden hier plaats.”
foto 4: “Stuk voor stuk zijn we nagegaan
hoe we alle elementen op een waardevolle manier konden invullen. Dat kostte
heel veel tijd en moeite, kan je je wel voorstellen, maar dat maakt het echt af.”
3.
5.
4.
5.
Builders Facts -
25
Een bestaande zwarte kolom loopt ook verder
onder het vloerniveau. Om dat effect te accentueren
is er een glasplaat rond de kolom voorzien.
26
- Builders Facts
Facts & Figures:Publireportage
Antwerpse Zoo
Om terug te grijpen naar zijn voormalige functie als koeienstal, hebben we in deze zaal een cementtegel geplaatst: dit roept de sfeer op van een secundaire ruimte. Een bestaande zwarte kolom loopt ook
verder onder het vloerniveau. Om dat effect te accentueren hebben we een glasplaat rond de kolom
voorzien en de kolom beneden verlicht. Dat detail werkt zo versterkend.”
Leempleister
“De bestaande raamopeningen konden niet meer opnieuw geopend worden, want ondertussen staat
er een ander gebouw tegen de melkerij,” vertelt Bart nog. “Maar om te benadrukken dat op deze
plaatsen ooit ramen zaten, hebben we deze gevuld met de leempleister die in 1910 ook gebruikt
werd. Stuk voor stuk zijn we nagegaan hoe we alle elementen op een waardevolle manier konden invullen. Dat kostte heel veel tijd en moeite, kan je je wel voorstellen, maar dat maakt het echt af. Terwijl
ik de werf coördineerde stak Liesbet heel veel tijd in het verkrijgen van goedkeuringen. Voor iedere
ingreep moesten de koppen weer bij mekaar worden gestoken, een beslissing worden afgewacht.
Maar je kan een werf natuurlijk niet even stilleggen in afwachting van een antwoord.”
® tekst: Hilde Neven - foto’s: Marc Scheepers
T
!
NIEUW!
NIEUW!
NIEUW!
NU OOK
NU OOK
NU
VERWARMD
OOK
VERWARMD
VERWARMD
BETON
BETON
BETON
EENEEN
ONDERNEMING
EEN
ONDERNEMING
ONDERNEMING
METMET
FUNDAMENTEN
MET
FUNDAMENTEN
FUNDAMENTEN
IN DE
IN BOUWWERELD!
DE
IN BOUWWERELD!
DE BOUWWERELD!
BENOR
BENOR
BENOR
stortklaar
stortklaar
stortklaar
betonbeton
| verwarmd
beton
| verwarmd
| verwarmd
betonbetonbeton
chapechape
en gestabiliseerd
chape
en gestabiliseerd
en gestabiliseerd
zand zand zand
zelfverdichtende
zelfverdichtende
zelfverdichtende
betonbetonbeton
isolatiebeton
isolatiebeton
isolatiebeton
(ook geplaatst)
(ook geplaatst)
(ook geplaatst)
schuimbeton
schuimbeton
schuimbeton
| argexbeton
| argexbeton
| argexbeton
iso-mix
iso-mix
(met
iso-mix
polystyreen
(met polystyreen
(met polystyreen
korrels)
korrels)
korrels)
betonblokken
betonblokken
betonblokken
| dumper
| dumper
| kipwagens
| dumper
| kipwagens
| kipwagens
doseerkipper
doseerkipper
doseerkipper
| wormpomp
| wormpomp
| wormpomp
| kraanmixers
| kraanmixers
| kraanmixers
(tot 18 (tot
m) 18(tot
m) 18 m)
pompmixers
pompmixers
pompmixers
(met betonpomp)
(met betonpomp)
(met betonpomp)
leveringen
leveringen
leveringen
met eigen
met eigen
betonpompen
met eigen
betonpompen
betonpompen
(giek tot
(giek
52m)
tot
(giek
52m)
tot 52m)
PAESEN
PAESEN
PAESEN
Betonfabriek
Betonfabriek
Betonfabriek
nv nv nv
5.
adv. BF1-2.indd 1
Centrum
Centrum
Zuid
Centrum
Zuid
2007Zuid
2007
| 3530
2007
| 3530
Houthalen
| 3530
Houthalen
Houthalen
T. 011T.523
011
T.654
523
011| 654
F.
523
011
|654
F.525
011
| F.667
525
011 667
525 667
[email protected]
[email protected]
[email protected]
| www.paesenbeton.be
| www.paesenbeton.be
| www.paesenbeton.be
Builders Facts
- 27
18/06/13
11:18
AST-zwembaden heeft ruim 15 jaar ervaring in het bouwen van
zwembaden en hun toebehoren. Ook voor het vakkundig plaatsen
van sauna’s en whirlpools kan u bij ons terecht. AST-zwembaden tekent voor u een zwembad- of wellnessproject op uw maat en budget,
maar gaat ook totaalprojecten niet uit de weg. Wij plaatsen zowel
bouwkundige skimmer en overloopgoot baden als prefab polyesterbaden. Steeds zijn het kwalitatief hoogstaande en karaktervolle realisaties die u, uw tuin en uw woning passen als gegoten. Aarzel niet
om contact op te nemen voor een vrijblijvende offerte of voor een
bezoek aan een van onze vele referenties.
Algemene renovatie van ruwbouw tot afwerking
15 jaar ervaring
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
officiële verdeler van:
Starline 4SeasonsSpa whirlpools
Waterrijtstraat 17b - 3900 Overpelt - T 011 64 42 61 - [email protected] - www.ast-zwembaden.be
boringen voor WARMTEPOMPEN
waterputboringen
milieuboringen
pompen en herstellingen
waterbehandeling
Grote Steenweg 112 - 3454 Rummen - tel. 011-58 14 13 - [email protected]
www.celis-watertech.be
28
Celis - advertentie 18*26cm.indd
- Builders
Facts
1
24/04/14 16:24
Totaalrenovatie van A tot Z
Metselwerken
Metaalconstructies
Afbraakwerken
Sanitair, verwarming en
onderhoud
Renovatie badkamers
Gyprocwerken
Pleisterwerken
Inrichting winkels
Plaatsen van parket en
laminaat,
Riolerings-, chape-,
elektriciteits- en
schilderwerken
• Bestrating
• Betegeling
• Erkende Vandersanden
E-brick / E-Board plaatser
Lambrichts B
tel. 0475 62 71 09
Lambrichts G
tel. 0470 52 99 62
Diestersteenweg 130,
3510 Kermt
[email protected]
Nice to know
Publireportage
Bouwgrond voor kmo’s: te groot of helemaal op
Hoewel de overgrote meerderheid van de bedrijven nood heeft aan kleine
percelen om uit te breiden, bieden de meeste steden en gemeenten in
Limburg ofwel heel grote percelen ofwel helemaal geen bouwgrond voor ondernemingen aan. Bovendien belet de regelgeving dat er flexibel kan ingespeeld worden op de concrete behoeften van de bedrijven, zo blijkt uit een
onderzoek dat Voka Limburg bij 600 bedrijven liet uitvoeren door City D.
Het is voor het eerst dat er gepeild werd naar de behoefte van de bedrijven naar uitbreidingsruimte, en dus niet werd gefocust op het aanbod. Meer dan 600 ondernemingen uit
15 Limburgse gemeenten vulden de enquête in. Uit de resultaten bleek onder meer dat 60
procent van de bedrijven niet meer kan uitbreiden op de huidige locatie. Jammer, want meer
dan 90 procent van de aanvragen voor bijkomende ruimte, komt niet van nieuwe bedrijven
die zich in een bepaalde gemeente willen vestigen, maar van ondernemingen die er langer
actief zijn (de zogenaamd ‘zittende’ bedrijven). Vooral omwille van de beperkte mobiliteit die
werknemers willen trotseren, vindt 75 procent van de respondenten dat uitwijken naar een
andere gemeente, geen optie is. En daar wringt het schoentje, want de grote meerderheid
van de gemeenten hebben geen geschikt terrein om te voldoen aan de vraag naar uitbreiding
of herlokalisatie van kmo’s.
“Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat er geen match is tussen vraag en aanbod van bedrijfsruimte voor kmo’s,” zegt Johann Leten van Voka Limburg. “De grote percelen blijven braak
liggen, terwijl kmo’s geen stukje grond op hun maat (<1000 m2) kunnen vinden. Anderzijds
blijkt dat 42 procent van de bedrijven amper 50 procent van hun terrein gebruikt. Er moet dus
dringend meer flexibiliteit komen in de wetgeving, zodat regionale bedrijventerreinen ook
kmo’s kunnen ontvangen door grotere percelen te herverkavelen. Daarvoor is tevens een
flexibel beleid nodig, dat tools in handen krijgt om oplossingen op maat aan te reiken.”
Voka Limburg gaat nu met de gemeentebesturen aan tafel zitten om te bekijken hoe hun
potentieel aan bedrijventerreinen kan geoptimaliseerd worden en zoveel mogelijk groeibedrijven toch hun gading kunnen vinden in de onmiddellijke nabijheid van hun huidige activiteit.
www.madeinlimburg.be
Builders Facts -
29
Nice to know: www.renovatie2020.be
Renovatie 2020. De klok tikt …
In het jaar 2020 zijn er in Vlaanderen geen energieverslindende woningen meer. Dit was de ambitieuze
doelstelling die de Vlaamse overheid in 2007 heeft vooropgesteld in het Energierenovatieprogramma
2020. Wanneer we de REG-enquêtes van 2005 tov 2015 vergelijken blijkt dat het Vlaamse woningpark
er vandaag de dag al heel wat energiezuiniger uitziet, maar voor heel wat huizen tikt de klok genadeloos
verder…
Precies daarom dat kandidaat-verbouwers best leren hoe ze hun woning in 4 stappen energiezuinig
kunnen maken om hun energiefactuur én hun CO2-uitstoot naar beneden te halen. Conform het Trias
Energeticas-principe is de energievraag beperken overigens immers het eerste wat iedere verbouwer
moet doen. Pas in een later stadium – als er meer tijd of meer budget is – kan hij dan hernieuwbare
energiebronnen inzetten.
Energierenovatieprogramma 2020
Met het Energierenovatieprogramma 2020 stelde de Vlaamse overheid zich tot doel om tegen 2020 alle
energieverslindende woningen te bannen. Dat deed ze door te focussen op vier actiepunten: het degelijk isoleren van alle daken en/of zoldervloeren, alle enkele beglazing vervangen door hoogrendementsglas, alle verouderde of elektrische verwarmingsinstallaties vervangen en het isoleren van buitenmuren.
Het zijn precies deze 4 stappen waar de website www.renovatie2020.be, een initiatief van enkele
marktleiders uit de Belgische (ver)bouwsector, de Vlaamse woningeigenaar en huurder sinds 2010
doorheen gidst. Wie op www.renovatie2020.be één (of méér) van de 4 voornoemde stappen aanklikt,
krijgt op een heel overzichtelijke en praktische manier uitleg over wat de overheid voor een welbepaalde
situatie adviseert, welke oplossingen voorhanden zijn om aan deze richtlijn te voldoen, waar documentatie kan worden aangevraagd, waar verdelers en plaatsers te vinden zijn, van welke steunmaatregelen
kan worden genoten, en wat de geschatte kost en terugverdientijd zijn.
® Bron: Renovatie 2020
Bree
Peerderbaan 96
3960 Bree
T 089 46 96 66
[email protected]
30 mezohout_BF.indd
- Builders Facts
1
Overpelt
Karel Pinxtenlaan 2
3900 Overpelt
T 011 66 65 09
Sint-Truiden
Schurhovenveld 2220
3800 Sint-Truiden
T 011 59 79 05
www.mezohout.be
23/06/15 15:49
Builders Facts -
31
Facts & Figures: Olympia
“De uitbreiding sluit naadloos aan
bij de basisvisie van Olympia”
Get the look
Al sinds 1986 kunnen sportliefhebbers terecht bij sportcentrum Olympia, net
buiten de Grote Ring van Hasselt. Dat er hier veel en graag gesport wordt, is
duidelijk. Olympia trekt meer dan 65.000 unieke bezoekers per jaar.
Het centrum biedt dan ook een uitgebreid aanbod van sport en ontspanning,
is makkelijk bereikbaar en heeft ruime parkeermogelijkheden. Nadat er een
jonge generatie mee aan het roer kwam, besloten de zaakvoerders om het
sportgedeelte uit te breiden en de werking te optimaliseren.
Daarvoor schakelden zaakvoerder Jan Larosse en de andere vennoten,
architectenbureau PCP in. Samen met Jochen Kerkhofs van PCP geeft hij een
woordje uitleg bij de sportieve ambities van Olympia en de totale investering
van om en bij de 1,5 miljoen euro.
“De uitbreiding die we afgelopen zomer realiseerden, sluit naadloos aan bij de basisvisie van Olympia,”
aldus Jan Larosse. “Wij hebben altijd zoveel mogelijk complementair willen werken. We willen echt
dat onze leden deel uitmaken van de Olympia-familie. Nu eens squashen, maar misschien ook eens
proeven van het klimmen. Na het fitnessen even de tijd nemen om een sportdrankje te nuttigen en
zo in aanraking te komen met het spinnen, dat je vanuit de sportlounge kan zien. Jochen heeft dat
integratieve aspect nog sterker uitgewerkt in het nieuwe ontwerp. Belangrijk was dat de uitbreiding al
rekening hield met de plannen voor de heraanleg van de Kuringersteenweg. Op termijn komt voor het
centrum een busbaan, en misschien ook een tramlijn – al lijken die plannen voorlopig in de koelkast te
zitten. Daarnaast is er nog het masterplan van Olympia zelf, dat nog ruimte voorziet om eventueel verder
uit te breiden in de zone die nu de tuin is. Maar nu lopen we wel heel erg vooruit op de feiten (lacht).”
Het opvallendste element op de
benedenverdieping als je binnenkomt is de centrale toog, die als
een box in a box is uitgewerkt.
“Dit is echt het brandpunt van
het sportgedeelte,” aldus Jan.
“Van hieruit vertrekt iedereen
naar zijn of haar discipline, het is
het eiland dat de verschillende
sporttakken verbindt. Transparant
ook. Vanuit de lounge hier kan je
zo volgen wat er zich in de boulderruimte afspeelt; de spinningruimte grenst aan dit gedeelte;
de klimzaal ook.
Ga je op de eerste verdieping
fitnessen of een les yoga volgen
dan kom je eveneens voorbij
deze toog. Je pikt kortom altijd
iets mee van de andere sporten.
Om het verschil te maken met
de toog in het ontspanningsgedeelte van Olympia, kan je hier
geen alcohol bestellen, en wordt
je koffie niet in een kop, maar in
een bekertje geserveerd.”
“De bestaande constructie aan de achterzijde, met onder andere een boulderzaal en een technische
ruimte, hebben we weggenomen om er vervolgens een nieuw volume in te schuiven,” legt architect
Jochen Kerkhofs uit. “Belangrijk was, dat er een tweede hoofdingang kwam, een sportingang. Die was
er in het vorige ontwerp al wel, maar minder duidelijk. Daardoor namen de meeste mensen de andere
ingang, die eigenlijk bestemd is voor het ontspanningsgedeelte zoals de bowling- en snookerfaciliteiten.
foto 1: Het opvallendste element
op de benedenverdieping als je
binnenkomt is de centrale toog, die
als een box in a box is uitgewerkt.
“Dit is echt het brandpunt van het
sportgedeelte,” aldus Jan.
1.
32
- Builders Facts
foto 2: Vanuit het loungegedeelte
heb je een knap zicht op de gloednieuwe boulderzaal.
2.
Builders Facts -
33
partners
Bouwheer:
Olympia; Hasselt
Architect:
PCP Architects; Genk
Hoofdaannemer:
Mathieu Gijbels; Opglabbeek
Buitenschrijnwerk:
Ceyssens Glas; Heusden-Zolder
Hout:
Mezo Hout; Bree
Betonvloeren:
Eerdekens Jos; Opglabbeek
Gyproc/afwerkingsmaterialen:
Jansen bouwprofessional; Meeuwen
Vloeren:
Grutman Floor Concept; Hasselt
Binneninrichting:
Weygers totaalinrichting; Hasselt
HVAC:
Group Strongbow; Houthalen-Helchteren
Rookafvoerkoepels:
Caroplast; Zoutleeuw
Droogzuiging:
Aqua-Vrijsen; Houthalen-Helchteren
Verfwerken:
Dobbelaere painting; Lommel
Bouwmaterialen:
Creyns; Opglabbeek
Gevelbekleding:
Kinspan Belgium; Grobbendonk
Beton:
Casters beton; Genk
Betonnen wandelementen:
Preton; Heusden Zolder
Buitenaanleg:
JR Build; Hasselt
Vloerisolatie:
Isola; Tongeren
Automatische schuifdeur:
Besam België; Houthalen-Helchteren
Dakwerken:
Adidak; Herenthout
Leuningen en ballustrades:
Schoofs Patrick metaalwerken; Lommel
De cardiotoestellen staan naar buiten georiënteerd.
Overdag kijk je als sporter naar buiten, ’s avonds,
wanneer het donker is, werkt het net aanstekelijk als je vanaf
de buitenzijde sporters aan het werk ziet.”
Builders Facts -
35
1.
Daardoor moesten er tijdens piekmomenten veel te veel mensen via één ingang. Die duidelijke opsplitsing
in een sportingang en een ontspanningsingang werkt nu veel beter. Verder voorzagen we op de benedenverdieping nieuwe kleedkamers voor de vele scholen die wekelijks gebruik maken van de sportfaciliteiten
van Olympia, en kwamen er op de eerste verdieping nieuwe kleedkamers voor de leden. De kleedkamers
voor de scholen zijn voorzien van alle basiscomfort, de ledenkleedkamers zijn hoogwaardig afgewerkt. Met
mooie materialen als corian, belevingsdouches en zelfs een infraroodsauna.”
Gaandeweg vielen de puzzelstukken samen.
Het opvallendste element op de benedenverdieping als je binnenkomt is de centrale toog, die als een box
in a box is uitgewerkt. “Dit is echt het brandpunt van het sportgedeelte,” aldus Jan. “Van hieruit vertrekt
iedereen naar zijn of haar discipline, het is het eiland dat de verschillende sporttakken verbindt. Transparant
ook. Vanuit de lounge hier kan je zo volgen wat er zich in de boulderruimte afspeelt, de spinningruimte
grenst aan dit gedeelte, de klimzaal ook. Ga je op de eerste verdieping fitnessen of een les yoga volgen
kom je eveneens voorbij deze toog. Je pikt kortom altijd iets mee van de andere sporten. Om het verschil
te maken met de toog in het ontspanningsgedeelte van Olympia, kan je hier geen alcohol bestellen, en
wordt je koffie niet in een kop, maar in een bekertje geserveerd.”
“Het zal je wellicht opvallen dat de loungeruimte vrij sober is gehouden,” vult Jochen aan. “Dat hebben
we bewust zo gedaan: de zachte tinten, de zwarte bar… Maar je hebt ook meteen gemerkt dat je aandacht
naar de kleurrijke boulderruimte wordt gezogen. Dit is een ruimte waar je tot op 4,50 meter hoogte zonder
beveiliging kan klimmen, dit in tegenstelling tot de andere klimzaal, waar je beveiligd klimt. Op de vloer ligt
een dikke mat. Deze state of the art boulderzaal is echt een droom voor boulderfans: erg technisch. En
met zijn vele kleurrijke elementen, vormt de ruimte een goed contrast met de sobere loungeruimte. Toen
de boulderzaal werd uitgepakt, moest ik toch even slikken. Al die kleuren door mekaar! ‘Wat heeft Jan nu
gedaan?’, dacht ik. Gaandeweg vielen de puzzelstukken mooi samen. Ik ben nu heel blij met het contrast
tussen de felle boulderzaal en de zachte lounge.”
Uniek aan de boulderzaal is het platform waarop je kan rondlopen wanneer je de 4,50 meter hebt geklommen. “Dat creëert een rustige sfeer; klimmers hebben zo even de tijd om uit te blazen, rond te kijken, …,”
legt Jan uit. “Boven in de fitnessruimte geeft een raam trouwens uit op dat platform, die kans konden we
niet laten liggen natuurlijk. Verder hebben we in de fitnessruimte een zo groot mogelijke interactie met
de omgeving gecreëerd. Daarom staan de cardiotoestellen naar buiten georiënteerd. Overdag kijk je als
sporter naar buiten, ’s avonds, wanneer het donker is, werkt het net aanstekelijk als je vanaf de buitenzijde
sporters aan het werk ziet.”
36
- Builders Facts
foto 1: De fitnessruimte.
foto 2: De loungeruimte is bewust vrij
sober gehouden. Van hieruit vertrek je
ook naar de diverse disciplines.
foto 3: Merk het contrast tussen
de zachte loungeruimte en de felle
boulderzaal.
foto 4: Accenten karakteriseren de
strakke archtectuur.
2.
3.
4.
5.
Builders Facts -
37
Facts & Figures: Olympia
Jonge generatie
“De twee zonen van een andere vennoot maken sinds kort deel uit van het bedrijf,” aldus Jan. “Zij hebben natuurlijk een andere, jongere visie, en hebben zeker mee hun stempel gedrukt op de uitbreiding.
Zo pikken zij meer in op trends, en hebben we daarom ook een yogaruimte geïntegreerd. Zij trekken op
hun beurt jonge ondernemers aan: op hun initiatief hebben we op de eerste verdieping, grenzend aan de
fitnessruimte, enkele praktijkruimtes voor jonge kinesisten voorzien. Die wisselwerking is een win-win
voor beide partijen. Jonge kinesisten hebben niet altijd de middelen om te investeren in de toestellen
die hun patiënten hier allemaal kunnen gebruiken, en onze leden kunnen op hun beurt met eventuele
klachten of blessures bij een van de kinesisten terecht.”
De infrastructurele uitbreiding van Olympia was ook meteen goed voor vijf nieuwe voltijdse equivalenten. “We rusten echter niet op onze lauweren,” lacht Jan nog. “In het voorjaar maken we nog werk van
de aanleg van ons terras en bijbehorende faciliteiten. En in een volgende fase willen we een nieuwe
parking aanleggen. Stilzitten is er niet meteen bij …”
® tekst: Hilde Neven - foto’s: Mark Scheepers
“Mijn vertrouwen in
Mathieu Gijbels was terecht!”
Architect: PCP, Genk
Scan deze QR
code en bekijk het
testimonial filmpje
van Kim Clijsters
Kim Clijsters Sports & Health Club
Kim Clijsters
“Ik heb voor Mathieu Gijbels gekozen op basis van de goede referenties die zij konden voorleggen. En mijn vertrouwen is
volledig terecht gebleken. Ons project – een combinatie van nieuwbouw en renovatie – werd uitstekend opgevolgd
door de projectleider en zijn collega’s. Ik heb mij dan ook op geen enkel ogenblik zorgen hoeven te maken. De mensen
van Mathieu Gijbels hebben mij perfect door het traject gegidst. Ik wou en ik kreeg een tennisacademie met een zeer
hoge afwerkingsgraad, en dat binnen budget en vooropgestelde timing. Mijn bouwdroom is werkelijkheid geworden.”
Meer weten over realisaties in uw sector of uw buurt? Nieuwbouw, renovatie of kleine aanpassingswerken?
Tel: +32(0)89 81 91 00 | www.gijbels.com | [email protected]
38
- Builders Facts
een breed
aanbod ...
Uw tijd is kostbaar en dat weten we bij Jansen maar al te goed.
Open vanaf 6 uur
De one-stop-shop met groot en klein materiaal, machines en gereedschappen voor al uw bouwbehoeften. Steeds aan de allerbeste prijs-kwaliteit-verhouding.
Een groot deel van ons aanbod is in voorraad en kunt u dadelijk meenemen. Liever op voorhand bestellen? Geen probleem. Op het afgesproken tijdstip staat alles
mooi voor u klaar. Natuurlijk kunnen wij ook leveren. Met onze kraan en kooiaap zetten we de materialen klaar waar en wanneer u ze nodig hebt.
een uitgebouwd assortiment
Peerderbaan 45 B-3670 MEEUWEN-GRUITRODE
Tel. +32 (0)11 79 03 20
[email protected]
Voor ons volledige aanbod: www.jansen-bouwprofessional.be
VOOR DE BOUWPROFESSIONAL
Adv Buidersfact Grutman 17-12-2015_Opmaak 1 17/12/15 15:48 Pagina 1
ADVERTENTIE_205X130_V2.indd 1
17/12/15 15:28
A TRADITION
OF INNOVATIVE
DESIGN
groupceyssens
50 years
of tradition
Parketvloeren
Alle vloerbekledingen
Leveren • plaatsen • onderhoud
windows
Industrieterrein: De Schacht Mijnwerkerslaan 35
B-3550 Heusden-Zolder T. +32 11 57 01 00 F. +32 11 57 40 60
[email protected] www.glasceyssens.com
Nieuwe locatie
Prins Bisschopssingel 60
Tel. 011 28 77 20
www.grutmanhomedecor.be
Builders Facts -
39
Facts & Figures: ITmobile
ITmobile komt met unieke oplossing
voor werf- en voertuigenregistratie
Als er iets is waar bouwbedrijven vandaag mee worstelen, dan is het beslist de
registratie van hun personeel en onderaannemers op de werven. Om wettelijk
in orde te zijn, is de administratieve rompslomp nauwelijks te overzien. Maar...
stel je voor... dat al je werknemers én die van de onderaannemers op iedere
werf automatisch worden aangemeld en afgemeld? Dat je bovendien in je
computer automatisch een handig overzicht kunt vinden met alle gepresteerde
uren, alle gereden kilometers en alle andere gegevens om direct te kunnen
factureren? Wel, ITmobile hééft die oplossing!
ITmobile ging vele jaren geleden van start met een toepassing voor track and trace. Voertuigen van techniekers of bestelwagens van bouwbedrijven werden altijd en overal zichtbaar op de computer van de planning en van de bedrijfsleider. Die technologie, intussen door ITmobile gelanceerd bij honderden bedrijven,
is verder verfijnd tot een integrale software-oplossing voor de bouwsector. CEO Xavier Moerman legt uit:
“De basis van het systeem is nog steeds de erg accurate gps-technologie. Tot op 1,5 meter nauwkeurig
weet je precies waar de voertuigen van de firma en de medewerkers op de werf zich bevinden. Iedere
28 seconden wordt via de (constru)badge van de werknemer en de zender in het voertuig, een signaal
naar de server gestuurd, waardoor de positie perfect gekend is. Op werven gebruiken we mobiele detectiepunten, die we in de 4 veel hoeken van de werf automatisch opmaken. Iedereen die zich binnen
de perimeter bevindt, wordt automatisch geregistreerd. De gegevens zorgen voor een volautomatische
‘check-in at work’, zoals dat door de wetgever verplicht is. Zoals je weet geldt die verplichting sinds 1
januari voor werven met een totaalbudget vanaf 500.000 euro... Ons systeem maakt dus een wereld van
verschil als je vergelijkt met andere toepassingen, waarbij iemand met pen en papier alle in- en uitgaande
personen op de werf moet opschrijven en doorbellen.” of iedere morgen manueel inchecken op de server
van ‘Check in at work’.
Een extra moeilijkheid die de toepassing van ITmobile kan oplossen, is de situatie waarbij er zich binnen
hetzelfde gebouw, of in aanpalende complexen, meerdere werven bevinden. Welke werknemer is dan
precies waar actief? “Met een iPad of smartphone kan de werfleider heel eenvoudig de personen linken
met de juiste werf, waardoor misbruik en boetes uitgesloten zijn,” aldus nog Xavier Moerman. “Voor
iedere werf kunnen we dus een gedetailleerd en perfect legaal overzicht maken.” Een automatische koppelling met de planning is eveneens beschikbaar.
GPS
VOERTUIG
GPRS / 3G
Sturen op basis van feiten. Dat is Smart Mobility Management.
Vraag nu een demonstratie aan.
Wilt u weten wat u bespaart?
Maak vrijblijvend een afspraak met ITmobile:
bel (09) 245 65 45 of ga naar www.itmobile.be/demo
40
- Builders Facts
Facturen en lonen
De automatisch verzamelde data hebben nog veel meer toepassingen. “Als je weet hoeveel uren je
werknemers aanwezig waren op de werf, en hoeveel tijd ze in het voertuig hebben doorgebracht, kan je
perfect de loonberekening uit de computer laten rollen,” zegt de CEO van ITmobile. “De tijdregistratie is
dus helemaal gekoppeld aan de loonmotor.” De gegevens zorgen bovendien voor een perfecte nacalculatie. “Je kunt op ieder moment het aantal gepresteerde uren per project opvolgen. Op basis van deze gegevens kun je meer of minder mensen inzetten, naargelang de planning vordert. Het is zelfs mogelijk de
facturatie hiermee af te handelen. Via de mobiele toestellen op de werf wordt de hoeveelheid gebruikte
materialen aangeduid. Die worden ter plaatse, samen met de gepresteerde uren, toegewezen aan een
project of klant, en klaar is kees! Enkele muisklikken later rolt de factuur uit de printer en ontvangt de
magazijnier een bericht met de materialen die bijbesteld moeten worden.”
Mobiliteit in kaart
Het systeem van ITmobile is bovendien in staat om een automatische mobiliteitsberekening te maken.
“Je kunt perfect zien welke persoon op welk moment met welk voertuig heeft gereden, welk traject hij
heeft afgelegd, hoe lang hij aan de broodjesbar is blijven staan, welke collega’s hij onderweg heeft opgepikt, welke verkeersboetes hij heeft gekregen, hoeveel brandstof hij heeft verbruikt, enzovoort. Al deze
gegevens kunnen worden aangewend voor loonberekeningen, kilometervergoedingen, werkschema’s,
energiemaatregelen, onderhoudsplanning, enzovoort. “Eigenlijk kan dus alles geautomatiseerd en vereenvoudigd worden.”
Hoe wij daarbij tewerk gaan? We luisteren vooral veel en aandachtig naar onze klanten,” zegt Xavier Moerman nog. “Voor elk van hun specifieke problemen zoeken we de geknipte oplossing in ons totaalaanbod,
en dit helemaal volgens de manier waarop de processen bij de klant functioneren. Hoe complex de situatie ook is, wij zorgen voor een toepassing op maat die heel eenvoudig te bedienen is, en alle informatie
op enkele seconden zichtbaar maakt. Zo wordt de administratie tot een absoluut minimum herleid, dalen
de kosten fors, en wordt aan alle wettelijke verplichtingen voldaan.”
Terugbetaald op 6 maanden
Een systeem dat voor ieder bouwbedrijf de moeite loont. “Vanaf 3 à 4 voertuigen is het al interessant,”
weet de zaakvoerder van ITmobile. “We zien vaak dat de investering in onze toepassing al na 6 maanden
is terugverdiend. Meer nog: voor grotere bedrijven vanaf 20 werknemers wordt het gewoon een must
om naar de automatische ‘check in at work’ over te stappen.
ITmobile brengt de reistijd tussen huis en werk en gewerkte tijd op de werklocatie nauwkeurig in kaart.
De mobiliteitskilometers kunnen per medewerker omgerekend worden naar een mobiliteitsvergoeding
in euro’s op basis van de regelgeving die bij uw bedrijf van toepassing is. Naast de reistijd kan ook een
volledige urenweekstaat per medewerker geproduceerd worden (werktijd na aftrek van pauzetijd, indirecte uren en overuren)
Kort gezegd: ITmobile heeft de prikklok heruitgevonden. Footstapp® is het meest geavanceerde
concept om reis- en werktijd te registreren. Speciaal voor bedrijven met mobiele medewerkers.
Van vertrek tot thuiskomst worden activiteiten, verdeeld over specifieke projecten, bijgehouden.
Allemaal automatisch en op de minuut nauwkeurig.
ERP = BACKOFFICE
CHECK IN AT WORK
IT MOBILE SERVERS
FIELDDESK
FOOTSTAPP
Builders Facts -
41
Builders Facts in Hasselt
Bezoekers modelappartement
Zuidzicht zijn onder de indruk
Om te tonen wat Limburg in zijn mars heeft op vlak van luxueuze interieurconcepten, nodigde Builders Facts een Oost-Vlaams koppel uit om -zonder
enig vooroordeel- een kijkje te nemen in het nieuwste modelappartement
van het project Zuidzicht in Hasselt. Ondernemer Xavier Moerman van
IT Mobile en zijn vrouw Sofie Claus kwamen ogen tekort om de nieuwste trends te ontdekken op vlak van interieurafwerking, domotica, buitenmeubilair en decoratie.
Zuidzicht, gelegen aan de Kanaalkom in Hasselt, is één van de modernste residentiële bouwprojecten in de provincie. Kers op de taart is een modelappartement dat Raf Lijnen van Studio Lijnen &
Partners en Danny Werckx van EL Systems als een soort levende showroom hebben aangepakt. Ze
contacteerden diverse Limburgse leveranciers om in het appartement, het allerbeste te tonen dat
ze in huis hebben. Het resultaat is, zo vinden wij, indrukwekkend. Dat is ook de mening van Xavier
Moerman en zijn vrouw Sofie Claus, die er een weekend mochten verblijven om zich een beeld te
vormen van de kwaliteit, creativiteit en technologische hoogstandjes.
Met de keuze van deze gasten is een kritische kijk is gegarandeerd, want als zaakvoerder van IT
Mobile, is Xavier Moerman een hoog professioneel niveau gewoon. “We zijn zelf bezig met innovatieve technologische concepten, die voor de eindgebruikers makkelijk te bedienen moeten zijn en
concrete meerwaarde opleveren,” zegt hij. “Zo zou ons systeem van werfregistratie bijvoorbeeld,
perfect kunnen functioneren bij de bouw van een project als Zuidzicht. Waar diverse complexen
gelijktijdig worden gebouwd door tientallen aannemers en onderaannemers is het vandaag heel
erg moeilijk om aan alle wettelijke vereisten te voldoen. Er is dan een ingenieus systeem nodig om
automatisch en per werf, een sluitend overzicht van te krijgen van iedereen die er aan het werk
is. Dat kan onze toepassing: zonder manuele tussenkomst wordt iedereen die binnen of buiten
de ingesteld perimeter komt, wettelijk geregistreerd. Met dezelfde gegevens kan je de facturatie
aansturen en de loonberekeningen maken. Daar hou ik van: heel complexe dingen via technologie
vereenvoudigen tot kinderspel. En dat vind ik hier ook in dit appartement terug. Het domotica-systeem bijvoorbeeld, herleidt alle functies tot de essentie. Er is duidelijk heel goed over nagedacht.
Voor de gebruikers is het pure luxe.”
foto : …
42
- Builders Facts
Xavier Moerman en Sofie Claus waren erg onder
de indruk van het modelappartement
in het project Zuidzicht.
Builders Facts -
43
44
- Builders Facts
Bezoek aan BoConcept,
MERCKEN Luxury Menswear
& Art Gallery Colline Verte
Builders Facts -
45
Builders Facts in Hasselt
Dure kabels
Gunther Vanstraelen van Alelek neemt de complimenten graag in ontvangst. Samen met Danny
Werckx van EL Systems zorgde hij in het modelappartement voor een state-of-the-art bedieningssysteem voor verlichting, verwarming, beveiliging en audiovisueel entertainment. “Zoals je ziet kan
alles in deze woning heel eenvoudig bediend worden met een iPad of smartphone,” vertelt Gunther
aan Xavier, terwijl hij de functies demonstreert. “Het unieke hieraan is dat we als basis een systeem
gebruiken waaraan we alle merken van apparaten en schakelaars eenvoudig kunnen koppelen. De
structuur van de technologie staat als een huis, waarna we alle onderdelen op maat kunnen toevoegen en programmeren. Het laat ons toe om heel flexibel te zijn, want zoals iedereen weet, verandert
er altijd nog wel iets tijdens het bouwproces.” Xavier is onder de indruk. “Als je dit ziet, besef je
pas hoe absurd het was dat ik destijds in mijn woning kilometers coax-kabel heb laten leggen om
overal goede verbindingen te hebben. Dat heeft erg veel geld gekost. Op dat moment was er geen
alternatief, maar nu ben je er helemaal niets mee.” De gasten genieten nog even op het terras van
het prachtige uitzicht over de Blauwe Boulevard en de landmarks van de stad Hasselt. “Zalig om
enerzijds de boten te zien varen en tegelijk de mensen op en af naar het drukke stadscentrum te
zien wandelen,” aldus Sofie. “Idyllische rust op een plaats die bruist van de activiteiten, dat is een
unieke combinatie.”
Privacy
Raf Lijnen van Studio Lijnen & Partners is benieuwd naar de ervaringen van het koppel in de slaapkamer... “Ik heb het dan over het meubilair en de afwerkingsgraad,” preciseert hij lachend. “Knap,”
vatten Xavier en Sofie hun indrukken samen. “Het comfort is van topniveau. De kwaliteit van de
gebruikte materialen vinden we uitstekend, zoals de korian in badkamer. Zelfs de kastjes zijn in
hetzelfde materiaal. Vanuit esthetisch oogpunt vinden we de combinatie met de ruwere wandtegels
heel mooi. Elk hoekje is tevens nuttig gebruikt. Zo is er zeker voldoende bergruimte. Achter een
schijnbaar vaste wand bleek een handige kast schuil te gaan. In de tweede slaapkamer kan het bed
ook dienen als tv-hoek: een leuk idee! Je hebt in alle kamers voldoende privacy en tegelijk is er
toch veel licht. En niet dat we het zelf hebben moeten testen, maar volgens ons is dit appartement
heel onderhoudsvriendelijk.” In de woonkamer feliciteren de gasten Raf Lijnen met zijn werk. “Het
aparte bureau om in alle rust te werken, is zo’n functioneel en tegelijk mooi uitgewerkt idee,” aldus
Xavier Moerman. “We hebben ook gemerkt dat als je de tv aanzet, de gordijnen automatisch verduisteren, de muziek op die plaats dimt en het surround-systeem in werking treedt. Echt handig. Het
is heel fijn dat het systeem weet wat de gebruiker wil.”
Of Xavier en Sofie hun huis in Oost-Vlaanderen zouden willen ruilen voor het appartement in Hasselt? “Onmiddellijk,” zeggen ze in koor. “Met zo’n uitzicht over de stad, is een tuin van minder
belang. Het terras is ruim genoeg voor alle functies. En je moet nooit het gras afrijden... Wat ons
betreft: verkocht!”
® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc scheepers
1.
46
- Builders Facts
Get the look
Dat het project Zuidzicht zich aan
de stadsrand van Hasselt bevindt,
is uiteraard geen toeval. De Limburgse hoofdstad heeft het grootste aanbod in de provincie van
winkels en horeca. Een mix van
stijlen en prijsklassen, die bovendien constant vernieuwt, weet
de belanstelling uit heel België en
zelfs uit Nederland op te wekken.
Bovendien is het stadscentrum
nog steeds de belangrijkste toeristische attractie. Een veelheid
aan evenementen, zoals de Jeneverfeesten, Winterland of Dwars
door Hasselt, lokken telkens tienduizenden bezoekers. Daarnaast
is de stad ook attractief door de
musea, die zich op loopafstand
van elkaar bevinden. Het Jenevermuseum, het Modemuseum of
Het Stadsmus weten met hun bijzondere exposities veel volk naar
het centrum te lokken.
foto 1: Danny Werckx (EL
Systems) en Raf Lijnen (Studio
Lijnen) toonden met plezier hun
modelappartement.
foto 2: Ze lieten Xavier Moerman
tevens kennismaken met de
culinaire troeven van de Hoofdstad van de Smaak (De Goei
Goesting
2.
LELIAERT &
PARTNERS
Bezoek ons domotica model appartement Zuidzicht fase 1 – Hasselt
www.showroom-zuidzicht.be
Builders Facts -
47
Facts & Figures: The Stone Factory
Buiten de lijntjes kleuren
Moeilijk gaat ook. Dat weten Patrick Pareyn en Brigitte Kerkhofs van The Stone
Factory als geen ander. Dit dynamische ondernemersduo gaat een lastig karwei
niet uit de weg en kickt op uitdagingen. “We durven in onze steenhouwerij al
eens buiten de lijntjes te kleuren. Daaruit ontspruiten tal van innovatieve projecten en nieuwe productontwikkelingen waarmee we ons onderscheiden.”
Wie ‘out of the box’ wil denken, moet zijn eigen box natuurlijk wel kennen. Daarom gaat het 18-koppige
team van The Stone Factory en het aanverwante bouwbedrijf P&B Service prat op ervaren medewerkers. “Elke vakman bij ons is een kei in natuursteenbewerking. Wij leveren maatwerk in arduin, graniet,
composiet, marmer en keramiek. Service staat hoog in ons vaandel. Dat uit zich in de perfecte afwerking
en de secure plaatsing van natuurstenen vloeren, deur- en raamomlijstingen, dorpels, keukenbladen,
trappen, venstertabletten en ga zo maar door. We hebben dan ook een uitstekende reputatie bij zowel
particulieren, installateurs als veeleisende architecten”, verzekert Brigitte Kerkhofs.
Keramiek in de lift
Stilstaan is achteruitgaan. Daarom zijn Patrick Pareyn en Brigitte Kerkhofs voortdurend op zoek naar opportuniteiten. “Zo zit keramiek sterk in de lift”, weet Patrick Pareyn. “Dit natuurlijke materiaal vindt hoe
langer hoe meer gretig aftrek bij de realisatie van prestigieuze projecten.” Om de vinger aan de pols te
houden investeerden de zaakvoerders van The Stone Factory onlangs in een multifunctioneel waterjetsnijsysteem. Met de Intermac Primus 184 leggen ze de lat hoog. Deze vijfasser is een van de meest
geavanceerde waterjetsnijders op de markt en biedt nagenoeg ongelimiteerde mogelijkheden. Het apparaat werkt met een regelbare druk en een abrasief voor het inboren. “Voortaan kunnen onze vakmensen
Stone Line is een nieuw concept voor uw badkamerinrichting / renovatie. Wastafeltabletten,
douchebakken, vloeren en bijhorende wandbekledingen worden steeds op maat gemaakt uit
hoogwaardige quartscomposiet. Sinds kort zijn we gespecialiseerd in het bewerken van keramische
grootformaatplaten dmv. een multifunctionele waterjet.
Tevens kan u bij de The Stone Factory terecht voor maatwerk in composieten, keramiek en
natuursteen voor keukentabletten, massieve wastafels, venstertabletten, raam/deur-dorpels, enz…
Bij een totaalproject worden de bijhorende werken door onze eigen plaatsingsdienst vakkundig
uitgevoerd, zoals het plaatsen van sanitair kraanwerk, afbraakwerken, verplaatsen van technische
leidingen, vloer en wandtegels, maatwerkkasten,…
Kort samengevat: uw totaalproject in één hand waardoor een korte uitvoeringstermijn haalbaar is.
The Stone Factory • Industrieweg Noord 1169 - Opglabbeek België • Tel: +32 (0)89 567.007 • www.TheStoneFactory.be
48
- Builders Facts
ultraprecies te werk gaan”, vult Patrick Pareyn aan. “Bovendien biedt de nieuwe waterjet een oplossing
voor het professioneel snijden van keramiek. Door deze weloverwogen investering gaan wij vast en zeker
een veelbelovende toekomst tegemoet.”
Oersterk composiet
The Stone Factory is ook trendsetter in monolitische douchebakken in composiet, een oersterk materiaal
dat de vergelijking met diamant doorstaat. De onderneming in Opglabbeek werkt daarvoor nauw samen
met buurbedrijf Diresco, dat de Diresco Stone ontwikkelde. Dit kwartscomposiet is – meer nog dan de
duurzaamste natuursteen – uiterst kras- en vlekbestendig, 100% waterdicht, kleur- en maatvast, bestand
tegen vorst en corrosie en begunstigd met een uitmuntende mechanische sterkte.
Neusje van de zalm
“Onze douchebakken in kwartscomposiet worden op maat en uit één stuk vervaardigd”, legt Brigitte
Kerkhofs uit. “Ze zijn het neusje van de zalm zowel in een traditionele douchecabine als in een trendy
inloopdouche. Zo’n douchebak heeft het uitzicht van natuursteen en biedt niets dan voordelen. Rondingen, hoeken of speciale vormen, alles kan. In de brede waaier van kleuren vindt elke klant beslist zijn
gading. Uiteraard kunnen we de douchewanden, wastafeltabletten en spatplinten in hetzelfde materiaal
afwerken. Composietwanden bijvoorbeeld zijn nagenoeg naadloos en dus bijzonder hygiënisch en onderhoudsvriendelijk. En dat is mooi meegenomen!”
® tekst: Erik Cajot - foto’s: The Stone factory
Leliaert en partners bvba
3660 Opglabbeek
Nijverheidslaan 1543, bus 11
tel. 0477.63.95.26
www.leliaert-gyprocwerken.be
kris Liart.indd 2
28/12/15
10:14
Builders Facts
- 49
Mijn stad / Mijn dorp – Focus op Opglabbeek
“Ons woonbeleid is afgestemd op levenslang
wonen”
Opglabbeek is een erg jonge gemeente. De impact van de vergrijzing wordt
dan ook nu pas voelbaar. “Het is meteen een van de speerpunten van
ons woonbeleid,” aldus Benny Spreeuwers, die al meer dan 20 jaar burgemeester is. “Wij willen de zorg en ouderenzorg zo verder uitbouwen dat
in de toekomst niemand onze gemeente nog zou moeten verlaten voor
aangepaste zorg. Een aantal grote bouwprojecten, in uitvoering en in de
pijplijn, zijn dan ook afgestemd op
het levenslang kunnen wonen in
onze gemeente.”
Maar voor we het over die bouwprojecten hebben, toch ook eerst een woordje uitleg over
de plaats van het interview, het Opglabbeekse
gemeentehuis. “Mooi, nietwaar?” gaat burgemeester Benny Spreeuwers van start. “Het
gemeentehuis op het Dorpsplein werd enkele
jaren geleden prachtig gerestaureerd. Het gaat
om een voormalige Witherenpastorie, die in de
18de eeuw werd gebouwd door de paters Norbertijnen van Averbode. Een brug uit glas en
metaal van zo’n twaalf meter lang, en steunend
op vijf pijlers, verbindt het oude met het nieuwe
gemeentehuis. Het oude gemeentehuis is een
beschermd monument, net als de Slagmolen
en de Sint-Lambertuskerk. De bijgebouwen aan
weerszijden van het gemeentehuis waren niet
origineel en zijn dus gesloopt.”
Hendricus-project
Maar een blik uit het raam maakt ook meteen de
ambitie van Opglabbeek duidelijk. “Samen met
het OCMW en het gemeentebestuur willen we
de zorg en ouderenzorg in onze gemeente verder
uitbouwen. Zodat niemand in de toekomst verplicht moet uitwijken naar een andere gemeente,
als hij of zij dat niet wil. Wij willen onze woon- en
zorgvoorzieningen zo goed mogelijk laten opgaan
in de samenleving. Daarom kiezen we bijvoorbeeld, waar dat kan, voor gemengde woonvormen en dit in de hele gemeente.
Het Hendricus-project dat je vanuit mijn kantoor kan zien, sluit naadloos aan bij deze visie.
Dit project bestaat uit vier delen en in totaal
49 appartementen. Op de benedenverdieping
worden er een aantal handelsruimten voorzien.
De gebouwen zijn verbonden door en volledig
onderkelderd met een parkeergarage. Maar in
overleg met bouwheer Hylja, een zusterbedrijf van
50
- Builders Facts
foto 1: Burgemeester
Benny Spreeuwers
foto 2: Het gemeentehuis op het
Dorpsplein werd enkele jaren geleden
prachtig gerestaureerd. Het gaat om
een voormalige Witherenpastorie, die
in de 18de eeuw werd gebouwd door
de paters Norbertijnen van Averbode.
1.
2.
Builders Facts -
51
Kunstcentrum…………
Kunstacademie
De Wandeling werd volledig gerenoveerd.
…………………
Architect
Victor Simoni zorgde er voor het ontwerp.
………………………………
…………………
………………………………
…………………
………………………………
Residentie Hendricus sluit naadloos aan bij de visie
van Opglabbeek op woon- en zorgvoorzieningen.
52
- Builders Facts
Builders Facts -
53
Bouwbedrijf Janssen, worden er negen appartementen voorzien voor zorgbehoevende personen. Deze appartementen worden allemaal
voorzien van deuren voor rolstoelgebruikers,
aangepaste badkamers en de eigenaars hebben de mogelijkheid om een railsysteem te
laten installeren voor verplaatsingen naar
bijvoorbeeld het bad of bed. De bewoners
kunnen altijd een beroep doen op kwaliteitsvolle zorg. We overleggen momenteel nog
met diverse partners om het zorgaanbod zo
goed mogelijk op hun noden te kunnen afstemmen. In de ondergrondse privéparking
worden bijvoorbeeld ook vijf parkeerplaatsen
voor mindervaliden voorzien.”
Dit eigentijdse project focust op privacy en
comfort en wil het gemak van een dorpscentrum combineren met een gevoel voor ruimte
en een groene omgeving. Er wordt ook een
binnentuin met zitbanken en een petanquebaan aangelegd. 17 wooneenheden kijken
uit op het Dorpsplein en op de binnentuin, zij
zijn voorzien van terrassen aan de voor- en
achterzijde. De terrassen van de andere appartementen geven uit op de Oude Asserweg en de binnentuin. “Op termijn komt er
ook nog een wandelpark. De toegang naar dit
park verloopt via de Poort tot de Bosbeek en
ligt tegenover het project.”
Aan de andere zijde van het Dorpsplein, op
de hoek van de Kapelstraat en de Kimpenstraat, start weldra een nieuw project. “De
woning in rode baksteen zal plaats maken
voor 15 tot 20 appartementen. Het project
werd uitgeschreven en op dit moment selecteren wij een ontwerp. Sowieso komt er op de
benedenverdieping een openbare dienst, we
denken aan de loketfuncties van het OCMW
en de gemeente. Op de overige verdiepingen
bevindt zich, behalve appartementen, ook een
pastoorswoning met vergaderruimte voor de
parochie. Visueel interessant is wellicht ook
dat wij een overkapping plannen over de Kapelstraat, zodat je vanaf de eerste verdieping
appartementen krijgt boven de straat en de
weg onder de overkapping loopt.”
Crèche naast rusthuis
“Een derde, groot project omvat de woonzorgzone, in de achtertuin van het gemeentehuis, zeg maar. We hebben aan ruimtelijke en juridische experts gevraagd om een masterplan
uit te werken. Het reeds bestaande rusthuis,
Kimpenhof, in deze zone barst uit zijn voegen.
Daarom heeft de gemeente een stuk van haar
grond ter beschikking gesteld waarop een uitbreiding mogelijk is. In ruil daarvoor komt er
naast het rusthuis een casco ruimte voor een
crèche. Het OCMW wil er ook een grand café
1.
1.
1.
1.
2.
54
- Builders Facts
3.
foto 1: Kerk van Opglabbeek
foto 2: Den Ichter
foto 3: Natuurhulpcentrum Opglabbeek
3.
3.
Builders Facts -
5.
55
HOOGMARTENS
maken. Bedoeling is om de contacten tussen diverse generaties op
die manier te stimuleren. Zulke projecten zie je steeds vaker. Verder
zullen we in dit gebied nog een aantal oudere woningen afbreken
om er vervolgens nieuwe woningen op te trekken. Ook hier is er
aandacht voor diverse generaties en diverse zorgen. Serviceflats
moeten er tussen gewone appartementen komen, er worden ook
handelsruimten voorzien, enz. De plannen zijn echter nog niet concreet, daarvoor zal je ons volgend jaar nog eens een bezoekje moeten
brengen (lacht).”
Uw partner voor de aanleg en
het onderhoud van uw buiten verharding.
Tot slot komen er binnen enkele jaren nieuwe gebouwen voor de gemeentelijke technische dienst op het industrieterrein. “De bestaande
gebouwen, die nu aan het Natuurhulpcentrum liggen, worden
dan in gebruik genomen door het Natuurhulpcentrum, dat sinds
zijn oprichting regelmatig op zoek moet naar nieuwe uitbreidingsmogelijkheden.” We komen inderdaad graag nog eens terug …
® tekst: Hilde Neven - foto’s: Mark Scheepers
foto : Op de plaats van dit bakstenenhuis zullen 15 tot 20
appartementen gebouwd worden.
Asfalteren • Asfaltwapening • Bestrijkingen • Signalisatie
Industrieweg Noord 1137 • 3660 Opglabbeek
t +32 (0)89/81 02 30 • [email protected]
www.hoogmartens.be
ADV. HOOGMARTENS.indd 1
28/12/15 10:05
· Afdichten van funderingen – kimnaden
· Kelderafdichting
· Toepasbaar op bijna alle ondergronden
· Luchtdicht bouwen
Industrieweg • Noord 1149A • 3660 Opglabbeek
T +32 (0)495 49 05 21 • [email protected]
www.rubberprotectionservice.be
56
- Builders Facts
Builders Facts -
57
Tuinaanleg Gert Kwanten
Discreet waar het moet, open waar het kan
Tuinaannemer Gert Kwanten boetseerde met verhardingen en structureel groen een rustgevende tuin rondom een statige woning in de manoir
bouwstijl. Zijn meesterlijke bestratingskwaliteiten uiten zich in kunstig
gelegde klinkerpaden in combinatie met siergrind en blauwe hardsteenmotieven. De eigenaars zijn zeer tevreden met het resultaat.
Ze hadden Gert gevraagd om een passend groen kader om hun elegante villa. Ze wensten ook in alle rust
en geborgenheid te kunnen genieten van het natuurlijke landschap rondom. Gert omkaderde de tuin met
stevig hekwerk en een hoge beukenhaag die via subtiele openingen nog een blik toelaat op het omringende
dennenbos. Een massieve hardhouten schuifpoort in afrormosia opent zich gewillig naar een brede oprit in
kleiklinkermotieven en Belgische blauwe hardsteen.
58
- Builders Facts
Zowel links als rechts van de woning leiden paden in klinkers en siergrind naar de achtertuin. Links volgt
het lange kleiklinkerpad sierlijk de contouren van de beukenhaag en wintergroene snoeivormen. Voor een
wat luchtiger effect wisselde Gert de zwartbruine Colosseum kleiklinkers van Vande Moortele af met lichtere grindstroken die hij in een stevig biesje van kleiklinkers vervatte. Tussen huis en bijgebouw kregen de
eigenaars een halfomsloten terras dat uit de wind wordt gezet door een deels gemetselde en deels uit hout
vervaardigde binnenmuur. Even verderop is het heerlijk toeven in het warme, borrelende water van een spa
die door een groen kader van taxus aan alle nieuwsgierige blikken wordt onttrokken.
Een tweede terras leunt stevig tegen de woning en biedt zicht op een brede graspartij. Rechts van de
woning kunnen de eigenaars wandelen in de intieme schaduw van een beukendreef. Achteraan sluit deze
dreef aan op een verhoogd graspad dat de grenzen van het perceel aftast. Dit pad kunnen de bewoners
ook bereiken via brede arduinen treden die door de groene beukenhaag snijden. Opvallende tuinbeelden
en een zitbank kregen een plaats in het verlengde van de zichtassen vanop het terras. Voor een vloeiende
overgang tussen tuin en landschap koos Gert voor streekeigen beplanting. Sobere lichtpunten geven de
tuin bij valavond structuur en gezelligheid.
Tuinaanleg Gert Kwanten nv
Kolisbos 9 B-3910 Neerpelt
T +32 11 66 66 46
[email protected]
Ontwerp: Gert Kwanten
Builders Facts -
59
Nice to know
Saint-Gobain België schenkt 25.000 euro en
speelgoed aan SOS Kinderdorpen.
Op 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, luidde de groep Saint-Gobain België haar 350ste verjaardagsfeestjaar uit met
een sociale actie ten voordele van SOS Kinderdorpen die helemaal in lijn lag
met haar pijler ‘een thuis voor iedereen’.
In het kader van 350 jaar Saint-Gobain sloot Saint-Gobain België (GYPROC, ISOVER, SAINT-GOBAIN
GLASS, GLASSOLUTIONS en WEBER) zijn feestjaar af met een sociale actie ten voordele van SOS
Kinderdorpen.
SOS Kinderdorpen is een internationale organisatie die in meer dan 130 landen projecten leidt voor
kinderen in een kwetsbare gezins- of maatschappelijke situatie. Ook in België organiseert SOS Kinderdorpen een aantal projecten voor kinderen en jongeren uit een kansarme omgeving of in een moeilijke
gezinssituatie. Centraal staat de doelstelling om kinderen een omgeving te bieden waar ze veilig kunnen
opgroeien.
Deze doelstelling ligt helemaal in lijn met één van de mission statements van de groep: ‘een thuis voor
iedereen.’ Als groep engageert Saint-Gobain zich namelijk om een woning voor iedereen mogelijk te
maken door materialen te ontwikkelen, aangepast aan lokale markten en behoeften. Via de in 2008
opgerichte stichting ‘Fondation Saint-Gobain Initiatives’ bijvoorbeeld creëert het bedrijf beroepskansen
voor jongeren en ondersteunt en stimuleert het sociale woon- en energiezorgprojecten.
De voorbije jaren steunde Saint-Gobain al verschillende projecten van SOS Kinderdorpen, o.m. via de
Music For Life-actie en via het leveren van de isolatie- en luchtdichtingsmaterialen voor de renovatie
van een woning voor gezinsbegeleiding. Dit jaar zamelde het personeel van de 5 bedrijven die deel
uitmaken van de Saint-Gobain-groep speelgoed in voor de kinderen die door SOS Kinderdorpen worden
begeleid. Bovendien schonk elk bedrijf een som van 5.000 euro aan de organisatie. De cheque van in
totaal 25.000 euro werd overhandigd op 20 november, niet toevallig de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. De overhandiging ging door in een project van SOS Kinderdorpen in Bande (Marche
en Famenne).
Over Saint-Gobain
In 2015 vierde Saint-Gobain haar 350-jarig bestaan. 350 redenen om te geloven in de toekomst.
Met haar ervaring en haar drang om permanent te innoveren ontwikkelt, produceert en verdeelt SaintGobain, wereldleider in habitat, hoogperformante bouw- en isolatiematerialen en biedt het bedrijf
innovatieve oplossingen voor de uitdagingen op het vlak van groei, energie en milieubescherming. Met
een omzet van 42 miljard euro in 2013, is Saint-Gobain actief in 64 landen met meer dan 180.000
medewerkers. WEBER, SAINT-GOBAIN GLASS, GLASSOLUTIONS, ISOVER en GYPROC behoren tot
de Saint-Gobain-groep.
Over SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen zet zich al meer dan 65 jaar in om kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst te
bezorgen. Dat doen ze in 134 landen wereldwijd. SOS Kinderdorpen België bouwt partnerships uit met
de projecten die ze steunen. Het gaat dus om meer dan enkel het financieren ervan. Om dat te kunnen,
verdiepen ze zich in de situatie van het betreffende land, zitten ze met de betrokkenen rond de tafel
en bekijken ze hoe ze samen best de zaken aanpakken. Ook bepaalde bedrijven bieden regelmatig hun
expertise aan om de projecten te versterken. Echte partnerschappen dus. Het zijn de lokale mensen
die het project uitvoeren, maar SOS Kinderdorpen blijft wel mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke
sturing, tot het project afgesloten kan worden of tot de lokale partner autonoom verder kan.
60
- Builders Facts
NELIS WEGENBOUW N.V.
INDUSTRIEWEG-NOORD 1178, 3660 OPGLABBEEK
Tel. 089/85.77.43
Fax 089/85.81.36
[email protected]
www.neliswegenbouw.be
UW SPECIALIST
VOOR TRAPPEN EN LEUNINGEN,
MAAT EN LASWERK.
Sterk in uitzonderlijk betonwerk
SECLA,
DE SCHAKEL TUSSEN
FUNCTIONALITEIT EN DESIGN
Aanleggen, herstellen en onderhouden van beton- en
asfaltverhardingen alsook het oppersen van verzakte of
losliggende betonplaten. Het waterdicht maken van beton- en
asfaltverharding d.m.v warme voegmassa, dit om de
levensduur van uw verharding met 5 jaar te verlengen.
Nijverheidslaan 1596
3660 Opglabbeek
tel. 089 85 54 11
fax 089 85 86 37
[email protected]
www.secla.be
Builders Facts -
ADV. secla.indd 1
28/12/15 12:58
61
Facts & Figures: KPD
Testimonial
“Bouwoffice wordt de standaard”
Who is
Software & services voor bouwbedrijven...
B+, villabouw - renovatie - interieur, werkt reeds jaren met het
ERP pakket BouwOffice van het Halense KPD.
Kristof Van Nederkassel, hoofd studiebureau B+, vertelt over
zijn ervaring met de bouwsoftware van KPD.
KPD.services NV is Belgisch marktleider in software voor algemene
bouw, renovatie, wegenbouw, installatie & aanverwante sectoren.
Meer dan 400 bedrijven vertrouwen op onze kennis en expertise.
U gebruikt Bouwoffice. Vindt u deze software een noodzaak of eerder een nice-to-have?
Kristof Van Nederkassel: “Onze boekhouding en ik kunnen simpelweg niet functioneren zonder
dit programma. Zij volgen de bestellingen van de materialen mee op, de kostprijsberekeningen
enz. Zonder de software is het onmogelijk om een grote werf op te volgen. Met de software
krijgen we in elk stadium van de werken een goed overzicht op het budget: is het correct
berekend, hoeveel is er al gebruikt, is dat te veel, te weinig… De software berekent het voor mij.
Elk jaar begeleiden we zo’n 25 tot 40 werven. Ik gebruik deze software dus echt elke dag, soms
zelfs gewoon om even voorgaande projecten te raadplegen: Bouwoffice is voor mij eigenlijk een
grote bibliotheek vol basisprijzen geworden.”
BOUWSOFTWARE: van meetstaat
tot facturatie, met oog voor business intelligence...
Kunt u een concreet voorbeeld geven?
Kristof: “In een meetstaat van een bouwproject heb je soms 500 lijnen. 100 daarvan hebben
betrekking op beton. Zonder software zou ik die allemaal afzonderlijk moeten selecteren en
berekenen om de betonleverancier te briefen. Nu maakt de software daar voor mij één groot
contract van.”
ERP software & tools voor deze
sectoren: bouw, renovatie, openbare werken, wegenbouw, installatie,
projectontwikkelaars...
Waarvoor gebruikt u de software nog?
“Ik voer al mijn werven in de software in. Het budget goed opvolgen is mijn hoofdtaak en
zonder een goed programma gaat dat minder vlot. We besturen en beheren onze werven via de
software.”
Hoe gaat u daarbij te werk?
“Eerst maak ik een offerte in Excel om het project te verkopen. Pas na de verkoop voer ik alle
gegevens in Bouwoffice in. OK, dat vraagt wel 1 à 2 dagen tijd, maar het laat me toe om de hele
Onze diversiteit aan oplossingen
maakt dat wij onze klanten kunnen
adviseren naargelang hùn specifieke behoeften.
- 30 jaar ervaring
- Meer dan 400 bouwbedrijven zijn
klant
- ERP voor bouw, Werf Apps, BI, Big data, BIM
BOUWOFFICE SOLUTIONS
- voor en nacalculatie, aanbesteding
- prijsaanvragen en prijsvergelijkingen
- werkbegroting, projectopvolging,
projectinkopen
- vorderingsstaten
- urenopvolging, loonvoorbereiding
- logistiek, stockbeheer, materieel beheer, dispatch
- algemene en - analytische boekhouding
-boordtabellen, business intelligence
-documentenbeheer
-Apps voor smartphone en tablet
-en nog veel meer...
www.kpd.be
62
- Builders Facts
werf budgettair op te volgen via één enkel scherm. Vanaf dan kan de werfleider me elke
maand vertellen hoeveel procent van de werken al is uitgevoerd. Bouwoffice berekent dan
hoeveel van het budget al besteed is en kan ik op basis van die berekening de werfleider opnieuw aansturen. De boekhouding kan ondertussen facturen blijven inputten in de software
en een oogje mee in het zeil houden.”
Heeft u tips voor andere gebruikers?
“Ik gebruik heel vaak snelkoppelingen om de software te doorzoeken. F7 start de opzoekfunctie. Als ik bijvoorbeeld alle posten rond beton wil opzoeken, dan geef ik %beton% in,
zoals je bij Excel zou doen met *beton*. Dan nog even enteren, wat F8 is binnen deze
functie en voilà: alle betonposten op een rijtje!”
Waarom zou u Bouwoffice (niet) aanbevelen bij collega’s?
“Ik zou het zeker aanbevelen, alleen weet ik niet of dat nog veel zin heeft. Veel mensen in
de bouwwereld lijken er mee te werken.“
Waarom denkt u dat het succes te wijten is?
“Het gebruiksgemak, maar misschien nog belangrijker: het programma blokkeert nooit! Ik
kan me niet herinneren dat Bouwoffice ooit al eens is vastgelopen. Laat staan gecrasht. Dat
is vrij uniek. En OK, ik zit dan wel in een strikte structuur, het is er wel eentje dat wérkt en
blijft werken.”
Met de vernieuwing en de uitbreiding van onze showroom hebben
we resoluut gekozen voor stijl en sfeer.
De bouwprofessionals krijgen in onze showroom alle faciliteiten om
hun klanten comfortabel te ontvangen en te begeleiden.
Onze ervaren mensen zorgen hierbij voor de nodige
ondersteuning zodat ook jullie project een waar succes wordt.
BOUWMATERIALEN · BETON · VLOER- & WANDTEGELS · PARKET · BOUWMARKT
Zwartenhoekstraat 1 3945 HAM Tel. 013 66 10 21 Fax 013 66 79 92 www.wijckmans.be
Builders Facts -
Wijckmans_BuilderFacts.indd 1
14/01/13 15:35
63
Facts & Figures: zorgcampus Banneux
partners
Zorgcampus Banneuxwijk in de steigers
Wettelijk gezien mogen er sinds een aantal jaar maximaal 120, uitzonderlijk 150
bejaarde personen in een rusthuis verblijven, wil men in aanmerking komen
voor overheidssubsidies. Dat was een van de aspecten die meespeelden toen
het Hasseltse OCMW een nieuw masterplan liet optekenen voor de site Zonnestraal, een rusthuis van meer dan 30 jaar oud, waar op dat moment zo’n 210
bejaarden verbleven. Architectenbureau De Gregorio & Partners onderzocht
diverse mogelijkheden en koos voor een scenario waarbij elders in Hasselt
twee nieuwe rustoorden zouden gebouwd worden. Het bestaande rust- en
verzorgingstehuis aan het Stadspark wordt door de THV Zorg, een samenwerking tussen Democo en Van Roey, uitgebreid met 90 eenheden, in de
Banneuxwijk wordt een zorgcampus gerealiseerd. We zoomen in deze editie
alvast even in op dit laatste, en tevens grootste, deelproject.
“De Zorgcampus Banneux krijgt, naast zo’n 120 kamers, eveneens een dienstencentrum, een 20-tal
serviceflats en een tijdelijk verblijf voor acht bejaarden,” legt projectmanager Peter Jamin van Democo
uit. “De zorgcampus ligt in de Alfons Jeurissenlan, vlakbij basisschool De Toverfluit. Die nabijheid is bewust gekozen en biedt voordelen voor zowel het OCMW als de buurt. De diensten die in het woonzorgcentrum worden aangeboden kunnen zeker ten goede komen aan de buurtbewoners. De nabijheid van
de school geeft zowel de bewoners als de schoolkinderen heel wat samenwerkingsmogelijkheden.”
Het deelproject Zorgcampus Banneux, kan bouwkundig worden opgesplitst in een woonzorgcentrum
met zes bouwlagen en serviceflats met vijf bouwlagen. “Het woonzorgcentrum bestaat uit een ondergrondse parking, een kelderverdieping met kleedruimtes, keuken, bergingen en technische lokalen. Op
de benedenverdieping vind je het onthaal, de administratieve lokalen, de cafetaria, het lokaal dienstencentrum en het dagverzorgingscentrum. Op de eerste, tweede en derde verdieping vind je de kamers
voor 120 bewoners en vier kamers voor kortverblijven en de badkamers en leefruimten. Het gedeelte
met de serviceflats bestaat dan weer uit een kelderverdieping bestaande uit technische lokalen, een
benedenverdieping met gemeenschappelijke delen en vier serviceflats en een eerste, tweede en derde
verdieping met telkens serviceflats.”
64
- Builders Facts
Bouwheer:
OCMW; Hasselt
Architect:
De Gregorio & partners; Tongeren
Hoofdaannemer:
THV Vanroey/Democo: Rijkevorsel; Hasselt
Elektriciteitswerken:
EL Systems; Zonhoven
Werfwegenis:
Baldewijns en C°; Hasselt
Landmeting:
Teugels en Expertise Buro; Temse
Werfaansluiting telefoon:
Belgacom; Brussel Grondwerken/ rioleringen/ Buitenaanleg: Jacky Knoops Kässinger; Opglabbeek
Berekening torenkraanfundering:
AB Associaties; Hasselt
Bekisting:
Cometal; Opglabbeek
Betonblokken/ spouwisolatie: Paesen Bouw-Expo; Peer
Liften:
Coopman Liften; Waregem Betonboringen:
Cibor Betonboringen; Meerhout
Isolatie:
SFIC; Kermt
Cellenbeton/ Welfsels:
Wijckmans; Ham
HVAC & sanitair:
Van Den Briele; Houthalen Dakdichting:
Polydak III; Lommel Schilderwerken:
Kreapaint; Beringen
Gevelstelling:
Kontrimo; Temse Bijzonder aan het project is toch wel de nagestreefde eenheid. “Het complete project bestaat uit drie
deelprojecten, die er qua ontwerp niet hetzelfde uitzien, maar wél op het vlak van nazorg, technieken
en gebruik uniform zijn. Ook de bestaande Zonnestraal-site vormde een uitdaging, omdat de site in
gebruik blijft en de hinder uiteraard minimaal moet zijn voor de bewoners. Voor de drie deelprojecten
geldt telkens dat we een gebouw willen afleveren met een minimale ecologische voetafdruk. Dat
betekent dat we nieuwe evoluties op de voet volgen en de in het basisontwerp voorziene technieken,
waar we kunnen, vervangen door nog nieuwere technieken. Er wordt bijvoorbeeld gekozen voor een
optimale en energiezuinige luchtbehandeling, aangepaste ecologische verlichting, … Ook op het vlak
van materialen is er telkens voor materialen met een zo lang mogelijke levensduur gekozen, onder andere voor een dakdichting van kunststof. In het najaar van 2016 zullen de eerste bewoners hun kamer
of flat kunnen betrekken.”
w® tekst: Hilde Neven - foto’s: Marc Scheepers
UW
PA RT N E R
IN
BEKISTING
INDUSTRIEWEG NOORD 1129
B 3660 OPGLABBEEK
T +32 89 81 99 00
F +32 89 81 99 33
[email protected]
WWW.COMETAL.BE
cometal_adv_2014.indd 1
Builders Facts -
65
17/09/14 11:24
Facts & Figures: Jacky Knoops
Het aannemingsbedrijf ‘Jacky Knoops-Kässinger NV’ zal in
en rond Hasselt, net als in 2015, ook in 2016 erg actief zijn.
De afdeling grond en infra zal in die periode op dit grondgebied, samen met zijn
partners, verschillende projecten tot stand brengen.
Een van de projecten binnen deze zone is het project ‘Banneuxwijk’, een uitermate degelijk, doordacht en
esthetisch vormgegeven infraproject.
“De aanneming, die we uitvoeren voor de tijdelijke handelsvereniging ‘THV Zorg’ (een samenwerking van
de bouwbedrijven Democo en Vanroey), maakt een belangrijk deel uit van onze verhoogde aanwezigheid
in de provincie Limburg, dé plaatst die onze groei als bedrijf reeds in het verleden verzekerde en dit in de
toekomst ook zal blijven doen.”
“De bouwheer van het nieuwe woon- en zorgcentrum dat er nu gebouwd wordt, en ondertussen aan
zijn laatste bouwfase is toegekomen, deed een beroep op onze opgebouwde kennis en ervaring in
grondwerken en rioleringswerken. De weg van de verschillende waterstromen (Rwa & Dwa), zullen van
het dak tot aan de openbare straatriolering vloeien door de vakkundig aangelegde afwateringen en rioleringen. Voor dit project werden ook de omgevingswerken aan ons toevertrouwd. Alle nodige grond-,
niveau-, en verdichtingswerken, maar ook de ontworpen kantopsluitingen, boorstenen en verhardingen
worden zorgvuldig door onze vakkundige mensen en ons uitgebreid machinepark aangelegd en opgeleverd aan onze opdrachtgever.”
“We zijn trots, en trachten alles in het werk te stellen om voor al onze klanten een betrouwbare partner te
zijn. Ook een project? Check onze referenties en vind onze contactgegevens op onze website
www.jackyknoops.be.”
• Containerverhuur voor alle doeleinden
• Klinkerwerken
• Leveren teelaarde, mengpuim en vulgrond
• Alle grond- en afbraakwerken
• Rioleringswerken
Nijverheidslaan 1521 - 3660 Opglabbeek - T. 089 85 69 61 - www.jackyknoops.be
66
- Builders Facts
TSSI. UW BETROUWBARE PARTNER.
TSSI - Weg naar Meeuwen 54 - 3660 Opglabbeek - t. 089 81 07 90 - f. 089 81 25 52 - www.tssi-man.be
MAN kann.
Builders Facts -
67
Facts & Figures: Sporthal Genk
Roze muren zijn blikvanger
van nieuwe sporthal in Genk
Get the look
“Omdat ze rust geven,” zeggen de ontwerpers van SportinGenk, de gloednieuwe sporthal die zopas officieel werd geopend. De roze muren van de
kleedkamers en het sanitair zijn vast en zeker het meest besproken item
van dit prestigieuze project. Er zijn nochtans veel meer bijzondere kenmerken aan het complex van bijna 5.000 m2. Een deel van de 11,4 miljoen euro
die werd uitgegeven, ging bijvoorbeeld naar de 201 koepels die de sporthal
in een gunstig daglicht plaatsen.
Bijna dag op dag 40 jaar na de feestelijke opening van het Genkse Sportcentrum, werd aan de overkant het lintje doorgeknipt van de moderne opvolger. SportinGenk Park, zoals het nieuw sportcomplex heet, wordt de thuisbasis waar lokale clubs in het basketbal, volleybal, zaalvoetbal of badminton, hun sportieve successen willen vieren. De naam is een idee van Genkenaar Eddy Broux, die met
zijn suggestie een wedstrijd won van honderden inschrijvingen. Sport in Genk, kan je op bevelende
toon lezen in de naam. En die tip zal zeker massaal worden opgevolgd!
Aannemer Cordeel, die veel expertise heeft in de bouw van sportinfrastructuur, kreeg in Genk meteen enkele hete hangijzers voorgeschoteld. “Zo is de draagstructuur opmerkelijk, aangezien de
fundering bestaat uit 2 grote predalwanden, waarop een stalen frame is gemonteerd,” zegt Rudi
Bloemen van Cordeel. “Deze betonnen wanden staan niet loodrecht, maar in een hoek van 80 graden. Op de staalstructructuur rusten dan de parabolen voor de dakconstrcutie.” Nog een opdracht
die Cordeel voor de voeten kreeg geschoven, was het wegwerken van de technieken in de grote
kolommen. Zes aan de ene kant, vier aan de andere. Ze verbinden de technische ruimte beneden,
tot aan het dak. Mooi en functioneel, dat wel.
Sporthallen worden bijna altijd volledig verlicht met kunstlicht. Dat
komt omdat de scherpte van het
natuurlijke buitenlicht hinderlijk
kan zijn om een goed zicht te hebben op de bal of toestellen. Toch
heeft de architect in het nieuwe
Genkse sportcentrum gekozen
voor een combinatie tussen natuurlijk en kunstlicht. Die beslissing maakte het niet eenvoudig
om een ideale lichtvoorziening
samen te stellen. Asymmetrische
armaturen voor de nieuwste generatie van ledverlichting waren
nodig om een combinatie te maken van mooie en functionele verlichting. Ideaal om te sporten en
mooi om naar te kijken!
Wie binnenkomt maakt meteen kennis met de imposante lobby van het complex. De ruimte kan
dienst doen om evenementen te organiseren. Zo is het de lokale clubs toegestaan om voor feesten
van hun vereniging een eigen toog in de lobby onder te brengen en uit te baten. Een mooie geste,
aangezien de cafetaria in het gebouw nochtans best mag gezien worden en een flexibele invulling
foto 1 : De gebogen dakconstructie
is één van de blikvangers van het
nieuwe sportcentrum van Genk.
foto 2 : De lichtarmaturen moesten
perfect passen bij het gebogen dak
en tevens een aanvulling betekenen
voor het natuurlijke buitenlicht.
1.
68
- Builders Facts
2.
Builders Facts -
69
De sporthal bestaat uit 2 zalen,
met daartussen het gedeelte voor de inkomhal en cafetaria.
partners
70
Bouwheer:
Stad Genk
Architect:
Bel architecten; Antwerpen
Hoofdaannemer:
Cordeel; Hoeselt
Elektriciteit:
EL Systems; Zonhoven
Landmeter:
Tempels & Jacobs; Hasselt
Gordijnen kantoor:
Decorette Cillen; Bocholt
Kitwerken:
Daens; Houthalen
Containers bouwafval:
Transcoma; Genk
Metselmortel:
Cantillana; Harelbeke
Beton:
Interbeton; Genk
Bouwmaterialen:
Paesen; Peer
Breedplaten, wanden en vloer:
Oeterbeton; Neeroeteren
Steigerbouw:
Kontrimo; Temse
Betonnen zitbanken en afvoergoten:
Vangrondsveld; Hoeselt
Grondwerken:
De Coster D; Houtehalen Helchteren
Lift:
Spie; Hasselt
Staalconstructie:
Janssens; Bocholt
Waterdichte bekuiping buffertank:
Benvitec; Beringen
Dakdichtingen:
Dekkers; Genk
Leeflijn:
Safety Solutions; Beringen
Buitenschrijnwerk:
Beliprof; Genk
Cementeerwerk en aquapanel douches:
Hobe Begium; Houthalen
Leuningen en noodtrappen:
MKM; Kinrooi
Chapewerken:
VDW chape; Heusden-Zolder
Schilderwerken:
Kreapaint; Beringen
- Builders Facts
Builders Facts -
71
1.
2.
toelaat. Wat voor een bezoeker meteen in het oog springt, zijn de zachte kleuren van het interieur in de
lobby. Wit, lichtgrijs, natuurlijk hout... Merkwaardig voor een sporthal, maar wel heel bewust gekozen,
zo zal ook elders in het complex te zien zijn. Niet alleen de ontvangstruimte kan overigens gebruikt
worden om andere festiviteiten in te organiseren. Een polyvalente ruimte schept mogelijkheden voor
alle soorten van events.
Vloerverwarming
De sportzaal zelf is gigantisch. De buitenmaten zijn 80 op 60 meter. Drie gewelven overspannen het
geheel van bijna 5.000 m2. Studiebureau Ney + Partners heeft hier een vette kluif aan gehad. Er werd
gekozen voor een dakconstructie uit beton (onderste deel van de buitenstructuur) en staal (om de druk
op de funderingen te beperken). De hoogte bedraagt 18 meter (even hoog als het naastgelegen zwembadcomplex), waarvan de helft gebruikt kan worden als vrije speelruimte. Vooral in het volleybal is dat
geen overbodige luxe. De totale vloeroppervlakte is afgedekt met zwevend parket, warm gehouden
door vloerverwarming. Daarop zijn lijnen aangebracht die voor de diverse sporten kunnen dienen.
Omdat geen enkele sportploeg in competitieverband de volledige ruimte nodig heeft, is de zaal verdeeld in 2 aparte sporthallen, met in het midden de inkomhal, cafetaria en kleedruimtes. Beide hallen
kunnen worden ingedeeld tot in totaal 6 aparte wedstrijdzones voor de diverse sporten. De tribunes
bieden in maximale capaciteit, plaats aan zo’n 1.000 mensen en zijn eveneens multifunctioneel te
gebruiken in functie van de wedstrijdkalender van de thuisclubs.
Rustgevend
Veelbesproken zijn de 16 kleedkamers en de sanitaire ruimten van SportinGenk. De indeling en gebruikte materialen zijn redelijk klassiek, maar het is de kleur van de wanden die opvalt. Roze is dan ook
niet meteen de kleur die met sportcentra geassocieerd wordt. De reden is volgens de ontwerpers, het
Antwerpse Bel Architecten (Jeroen Beerten en Tom Louwette), het rustgevende karakter van roze.
Omdat de sportbeleving vaak heel intens is, en zeker tijdens de wedstrijden de adrenaline fors de
hoogte in kan gaan, moet de kleedkamer een plaats zijn om terug tot rust te komen. In tweede instantie
geeft de kleur ook het contrast aan met de traditionele sportcomplexen uit het verleden. Een radicale
stijlbreuk die zorgt voor een eigenheid en tegelijk lef uitstraalt.
72
- Builders Facts
foto 1: De verlichting en andere elektrische voorzieningen zijn eenvoudig te
bedienen met een hoogtechnologisch
paneel.
foto 2: De lichte kleuren in de sporthal zijn
atypisch voor deze soort van faciliteiten.
foto 3: De roze kleur van de muren is hét
voornaamste gespreksonderwerp bij de
bezoekers.
foto 4: In de kleedkamers zouden de
pasteltinten ervoor moeten zorgen dat
de emoties van het veld helemaal gaan
liggen.
foto 5: De inrichting van het sanitair en
kleedkamers is strak en minimalistisch.
3.
Gebogen verlichting
Waar evenmin naast te kijken valt, zijn de 201 koepels in het nieuwe
sportcomplex. Opmerkelijk, want een sporthal heeft meestal geen natuurlijk licht. De ontwerpers hebben hier gekozen voor een combinatie
tussen daglicht en energiezuinige ledverlichting. De reden is dat daglicht
bij een bepaalde stand van de zon hinderlijk kan zijn voor de sporters.
Vandaar dat via indirect licht het risico op verblinding wordt vermeden.
Alleen de nieuwste generatie van ledverlichting is sterk genoeg om op
grote hoogte voldoende licht op het speelveld te toveren. Bijkomende
moeilijkheid in dit project is de gebogen dakconstructie met overspanningen tot 37,5 meter. Dat maakte het niet eenvoudig om de geschikte,
asymmetrische armaturen voor de ledverlichting te vinden. Om tot de
perfecte mix voor het ideale licht te komen, werd specialist EL Systems
ingeschakeld. Het bedrijf van Danny Werckx stond tevens in voor alle
elektriciteitswerken, de branddetectie en inbraakbeveiliging. Het interne
ontwerp- en studiebureau zorgde voor de uitwerking, waarbij alle leidingen werden weggewerkt in de kolommen, wanden en plafonds.
De bezoekers en eerste gebruikers van SportinGenk zijn alvast heel
enthousiast. De clubs staan aan te schuiven om van dit complex hun
thuisbasis te mogen maken. Maar ook voor louter recreatieve doeleinden
is de agenda al aardig volgeboekt.
® tekst: Kurt Meers - foto’s: Marc scheepers
5.
5.
Builders Facts -
73
Gespecialiseerd
in verhuur en
transport van
containers voor
verschillende
afvalsoorten.
Gespecialiseerd in het
spuiten van elastische
voegen aan:
ramen en deuren
sanitaire ruimtes,
vloeren, plinten, glas
Industriële gebouwen, ….
Wij bieden gerecycleerde materialen aan :
Gebroken mengpuin (Copro & CE gekeurd)
Gebroken betonpuin (Copro & CE gekeurd)
Zeefzand (Copro & CE gekeurd)
Eveneens kunt u de volgende afvalstromen aanleveren :
• ongebroken puin
• beton
• hout
• gemengd bouw- en sloopafval
Ambachtstraat 58 3530 Helchteren
tel. 0495 254 155
fax 011 964 962
[email protected]
www.kitvoegwerkendaens.be
Winterbeeklaan 37 • 3600 Genk
tel. 089 30 61 43 • fax 089 35 76 39
[email protected] • www.transcoma.be
Adv.Transcoma.indd
1
28/12/15
12:27
kitvoegwerken.indd 1
28/12/15 12:29
Totale inrichting van uw interieur
Jos Cillen
decorette
verf
muurbekleding
raamdecoratie
zonwering
vloerbekleding
Specialisatie : akoestische gordijnen
projectstoffen
brandwerende stoffen
Kallerstraat 7 3950 Bocholt
tel. 089 77 71 00
74 -adv.Jos_cillen.indd
Builders Facts
1
www.decorette-cillen.be
28/12/15 12:31
Nice to know
Publireportage
Grutman verbouwt, verjongt en verhuist
gedeeltelijk
Wie in de laatste maanden in de O.L.Vrouwstraat en Kapelstraat van Hasselt voorbijkwam kon er niet
langs kijken. Met zeer ingrijpende verbouwingswerken werden de toonzalen van Grutman grondig
aangepakt . Zelfs een groot gedeelte van de funderingen werd verplaatst en dit terwijl een zestal
appartementen boven een deel van de werf bewoond bleef.
De afdelingen parket en vloerbekledingen verhuisden inmiddels, samen met magazijnen en burelen,
naar een nieuwe locatie vlak naast de Grote Ring in de zone Ekkelgarden terwijl een gedeelte van
het oude centrumpand werd afgesplitst aan huurder Cos van de groep H&M.
In het centrum zet Grutman meer in op persoonlijk maatwerk en beleving in een hedendaagse, strak
landelijke sfeer. Onder het pand is er parkeerruimte vrijgekomen voor het kliënteel en boven de
winkels opent kortelings een prestigieuze kijkwoning in verbinding met de toonzalen.
Met de verhuis van de afdelingen parket en vloerbekledingen- al sinds de jaren vijftig een belangrijk onderdeel van hun activiteiten - naar de Grote Ring, is gekozen voor groei en ruimte van deze
vakspecialisatie.
Bouwheer: GRUBOR NV
Architect: Jamaer architecten
Hoofdaannemer : Reynders B&I
Builders Facts -
75
Facts & Figures: Derdaele+
Derdaele + bezorgt Skoda Intercars
en Isowit nieuwe uitvalsbasis
Get the look
Derdaele + heeft er een druk 2015 opzitten. Onder andere op de Bilzerse
industriezone Spelver II werd er heel wat werk verricht. Niet alleen startte
het aannemersbedrijf er begin 2015 met het project Skoda Intercars. Ook de
nieuwe kantoren en ateliers van Isowit werden door Derdaele + op dezelfde
industriezone opgetrokken.
Voor Skoda Intercars, gerund door vader Richard Noben en zijn twee zonen Johnny en Ronny, was de
nieuwbouw op Spelver II een absoluut noodzakelijke investering. De andere vestigingen, in respectievelijk
Beverst en Veldwezelt, voldeden immers niet meer aan de eisen van d’Ieteren. Bovendien boden beide
bestaande vestigingen geen enkele uitbreidingsmogelijkheid. De nieuwe vestiging in Bilzen omvat dan
ook een totaalconcept en bestaat uit een showroom, werkplaatsen, een wasruimte, een banden- en
materiaalopslag en twee appartementen op de verdiepingen. Uniek is beslist de ligging. Vandaag nog is
de showroom volledig gericht naar de groene omgeving en zie je als klant bij het binnenrijden in eerste
instantie de achterzijde van het gebouw. Toch is dit een bewuste keuze, die werd genomen op advies van
Mono Architecten. Over enkele jaren wordt hier immers een ringweg aangelegd en zal de voorzijde op
slechts tien meter van één van de toegangswegen van het industrieterrein liggen.
Ook Isowit, specialist in PUR-spuiten schakelde Derdaele+ in voor zijn nieuwe kantoren en ateliers, op
een boogscheut van Skoda Intercars. Door een aanhoudende groei, besloot Isowit om een nieuwe uitvalsbasis en ateliers te laten bouwen nabij hun bestaande adres, zodat het steeds groeiende personeelsbestand kon aanblijven.
De tevredenheid van deze klanten vertaalt zich in een derde project op deze
industriezone. Zo neemt Derdaele+ ook de nieuwe opslaghal van Oben Building Machines voor zijn rekening. Deze nieuwe hal werd door Mono Architecten ontworpen met diverse bouwkundige extra’s en een bijzonder kleurenspel zodat de hal een echte eyecatcher wordt. Bovendien worden ook de
bestaande gebouwen gemoderniseerd en komt er een grotere showroom.
1
76
- Builders Facts
2
Gerard Mercatorstraat 24,
3920 Lommel, België
Tel. +32 (0)11 805 500
Fax +32 (0)11 805 509
[email protected]
www.derdaele.be
foto 1: Skoda Intercars
foto 2: Isowit bvba
foto 3: Oben Building
OBEN .indd 1
23/12/15 14:36
Uw specialist in
❍ Algemene elektriciteitswerken
❍ Bordenbouw
❍ Domotica
❍ Branddetectie
❍ Databekabeling
❍ Toegangscontrole
❍ Automatisering
❍ Inbraakdetectie
❍ …
Hamstraat 12 3840 Borgloon
t. +32 (0)12 74 65 09
www.electrowijnants.be
ADV.Electro wijnants.indd 1
Builders Facts
- 77
28/12/15
12:42
Vooraankondiging: Electro Wijnants
Kmo-gebouw met een huiselijke sfeer
Electro Wijnants wijkt dit voorjaar uit naar de industriezone Schurhovenveld
in Sint-Truiden. Acuut plaatsgebrek in het huidige bedrijfsgebouw ligt aan
de basis van de verhuis. “Op ons adres in Hoepertingen is er geen mogelijkheid tot uitbreiding. We nemen onze intrek in een gloednieuw kmogebouw”, vertelt zaakvoerder Geert Wijnants.
Het bouwproject is een knap staaltje van een vernuftige synergie tussen drie partners: Electro Wijnants,
Architectenbureau FCS en Willy Naessens Industriebouw. “Samen met de architect heb ik de bouwstijl, de
constructie en de functionaliteit van het nieuwe industriegebouw tot in de puntjes besproken”, zegt Geert
Wijnants. “Daarna ben ik gaan aankloppen bij verschillende aannemersbedrijven. Willy Naessens Industriebouw stak met kop en schouders boven de andere uit. Ik was meteen onder de indruk van de doordachte
voorstudie, gedetailleerde offerte en vakkundige coördinatie.”
Betrouwbare hoofdaannemer
Geert Wijnants is in de eerste plaats op zoek gegaan naar een betrouwbare hoofdaannemer voor de plaatsing van de ruwbouw. “De rest wil ik in eigen handen houden”, onderstreept hij. “Ik heb alle nevenaannemers dan ook zelf geselecteerd om zeker te zijn van de hoogst mogelijke kwaliteit.”
Hoe heeft Willy Naessens Industriebouw de ruwbouw aangepakt? “Zodra het bouwplan van de architect op
tafel ligt, zetten wij dit om naar een doelmatige een-op-een-uitvoering”, verduidelijkt projectleider Herman
Claes. “We calculeren de volledige betonstructuur, dimensioneren het geheel en voeren een stabiliteitsstudie uit. Na het akkoord van de architect en de klant gaan alle onderdelen in productie binnen de Willy
Naessens Group. Van welfsels, balken en dakliggers tot TT-dakplaten en IV’s.”
Partners
Bouwheer:
Electro Wijnants; Hoepertingen
Architect:
Architectenbureau FCS.; Hasselt
Hoofdaannemer:
Willy Naessens; Tessenderlo
Elektriciteitswerken:
Electro Wijnants; Hoepertingen
Buitenschrijnwerk:
Corswarem Group; Tongeren
Klimaatregeling:
Bumaco Koeltechniek; Rotselaar
Rolbrug:
Kone Cranes; Lummen
Lichtstraten en rookafvoerkoepels:
Caroplast; Zoutleeuw
Gevelbekleding:
Multi-Renovatie; Mielen-Boven-Aalst
Poorten:
Poortservice Marcel; Nieuwerkerken
Goed begonnen is half gewonnen
Door een minutieuze voorbereiding zijn de drie partners erin geslaagd om mogelijke hinderpalen al in de
beginfase uit de weg te ruimen. Danny Windmolders van Architectenbureau FCS: “Onze marathonvergaderingen met alle betrokken partijen voor de ruwbouw en de afwerking – zoals de EPB-verslaggever, de veiligheidscoördinator, de dakwerker en de leveranciers van de ramen, lichtkoepels, poorten en rolbrug – hebben
hun vruchten afgeworpen. Aan het einde van de rit zaten we allemaal op één lijn. We hebben daarnaast
1.
78
- Builders Facts
voorbereidende gesprekken gevoerd met de plaatselijke brandweercommandant over het bouwplan tot en
met de nooduitgangen. Dit om er zeker van te zijn dat de bouwaanvraag zou voldoen aan de nieuwe basisnormen inzake brand- en explosiepreventie voor industriële gebouwen. Een heikel punt zoals de afwatering
en het hergebruik van water is eveneens onder de loep genomen. Het heeft de bouwheer gesterkt in zijn
keuze voor een bufferbekken met waterputten in plaats van wadi’s.”
Bouwen met meccano
Ook de waarheidsgetrouwe 3D-ontwerpen van Willy Naessens Industriebouw hebben hun steentje bijgedragen. “Met behulp van de tekeningen hebben we vooraf heel wat bouwmoeilijkheden kunnen detecteren en uitsluiten”, legt Herman Claes uit. “Elk onderdeel van de structuur is in prefab gemaakt. Enkel de
funderingen worden ter plaatse gegoten. Alles moet naadloos in elkaar passen, net als meccano.”
Spitsvondig lijnenspel
Stringente stedenbouwkundige voorschriften stelden de creativiteit van Architectenbureau FCS op de
proef. Zo moesten de architecten rekening houden met de minimale bouwoppervlakte van het hoekperceel, slechts één toegang naar de straat en een vooraf bepaald volume. “De meeste kmo-gebouwen ogen
weinig inspiratievol”, vindt Danny Windmolders. “Het zijn louter functionele ruimten. Het nieuwe bedrijfsgebouw van Electro Wijnants gaat prat op een kwalitatieve en karakteristieke uitstraling. De modulering en
het spitsvondige lijnenspel staan niet alleen overdag in de kijker, maar worden ook in het donker magistraal
belicht. Het gebouw vormt één geheel waarbij de werkplaats, het magazijn en de kantoorruimten in elkaar
overvloeien. Dit hele complex krijgt in een later stadium een zwarte verflaag.”
foto 1 : Het gebouw vormt één geheel
waarbij de werkplaats, het magazijn en
de kantoorruimten in elkaar overvloeien.
foto 2 : Door gebruik te maken van
grote glaspartijen creëert de bouwheer
een werkplek met een huiselijke sfeer.
foto 3 :Elk onderdeel van de structuur
is in prefab gemaakt en alles past naadloos in elkaar, net als meccano.
3.
2.
3.
Builders Facts -
79
Oog op de toekomst
De kantoorruimten nemen twee bouwlagen van elk zo’n 200 m2 in beslag, het magazijn en de werkplaats
zijn om en bij de 1000 m2 groot en maar liefst acht meter hoog. “Een zee van hoogte”, beaamt Geert
Wijnants. “Die stelt ons in staat om alle mogelijke werkzaamheden uit te voeren. Bovendien is de ruimte geconstrueerd met het oog op de toekomst. Zo moeten we geen bijkomende binnenstructuur
voorzien om er bijvoorbeeld een tussenverdieping in te steken. Door gebruik te maken van grote
glaspartijen – ook in het atelier – willen we een werkplek met een huiselijke sfeer creëren.”
Verhuis in twee fasen
De ruwbouwwerken van het nieuwe bedrijfsgebouw zijn ondertussen achter de rug. Om
de binneninrichting op een propere manier te kunnen aanvatten, krijgt de buitenaanleg
voorrang. “Voor de installatie van de technieken staan we uiteraard zelf in”, benadrukt Geert Wijnants. “Het hele gebouw wordt voorzien van zuinige ledverlichting
met een daglichtafhankelijke sturing. We maken daarbij gebruik van een volledig geautomatiseerde KNX-installatie, die het energieverbruik zo laag mogelijk
houdt. Dit voorjaar verhuizen we. Dat gebeurt in twee fasen. Eerst zijn de
werkplaats en het magazijn aan de beurt, daarna volgen de kantoren.”
® tekst: Erik Cajot - foto’s: Marc scheepers
80
- Builders Facts
Projectontwikkeling - industriebouw - staalconstructie
dak- en & wandbekleding - renovaties - plooiwerken - management
R +32 (0) 478 25 50 58
M +32 (0) 497 46 64 36
+32 (0) 89 85 38 78
Slagmolenweg 2
3660 Opglabbeek
[email protected]
PLOOIWERKEN
Builders Facts -
81
Facts & Figures: La Biomista
Koen Vanmechelen lanceert zijn nieuwe
artistieke site in Genk
Op woensdag 9 december lanceerde Belgisch kunstenaar Koen Vanmechelen, samen met de stad Genk, La Biomista. Dat is zijn nieuwe artistieke site
die hij samen met de stad ontwikkelt. Onder de aanwezigen de gerenommeerde Zwitserse architect Mario Botta, Vlaams cultuurminister Sven Gatz
en een delegatie stadsvernieuwers uit Detroit.
La Biomista, “mix van leven”, startte op 9 december officieel op. Het wordt Koen Vanmechelens (50)
nieuwe hoofdkwartier en de centrale hub van waaruit de kunstenaar multidisciplinaire wereldprojecten
als Cosmopolitan Chicken Project, Walking Egg en Cosmogolem zal aansturen. “In eerste instantie
wordt de studio gebouwd, naar een ontwerp van toparchitect Mario Botta,” zegt Vanmechelen. “Ook
de renovatiewerken aan de voormalige directeursvilla van de vroegere mijn, later de Zoo van Zwartberg,
lopen”. In een later stadium volgt de heraanleg van het park waarin ook de dieren, die een rol spelen in
het oeuvre van Vanmechelen, een plaats krijgen. “We hopen tegen 2018 te landen.”
Tal van prominenten woonde de ceremonie op 9 december bij. Onder hen Mario Botta, die zijn enigmatische ontwerp afstemde op het verleden van de mijnstad. “Dit wordt mijn eerste zwarte gebouw,
een verwijzing naar steenkool, het DNA van Genk,” zegt de architect van het Museum of Modern Art in
San Francisco en het Watarimuseum in Tokio. “Maar ook mijn eerste gebouw ontworpen voor mensen
én dieren.”
V E I L I G H E I D S C O Ö R D I N AT I E
I
EPB
I
EPC
BLOWERDOOR TEST
I
KEURING
I
RIOLERING
Thijco is een hecht team van jonge gemotiveerde mensen, die dagelijks klaarstaan om u in uw bouwproces te begeleiden.
Bij Thijco kan u terecht voor een volledig pakket van diensten: veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving, EPC-verslaggeving, luchtdichtheidsmetingen en keuring van private riolering. En dat allemaal uitgevoerd door de mensen van Thijco zelf, zodat u met één aanspreekpunt vele
antwoorden bereikt.
Zowel op het vlak van deskundig advies, een professionele begeleiding en een correcte opvolging, kan u uw vertrouwen perfect schenken aan ons
en dit voor de volledige duur van de werken.
Wij kijken ernaar uit om samen over uw project na te denken.
www.thijco.be I [email protected] I +32 (0) 89 49 10 50
82 - Builders
Facts
adv. thijco.indd
1
28/12/15 13:22
Naast Vlaams cultuurminister Sven Gatz was er een
delegatie uit Detroit (Michigan). Het gaat om drie denkers rond stadsvernieuwing: de industrieel Gary Wasserman, Kathryn Underwood, stadsplanner en slow
food activist, en Dan Carmody, een specialist in de
ontwikkeling van non-profit gemeenschapsprojecten.
Naast Havana en Genk is Detroit een van de steden
met een Open University of Diversity van Koen Vanmechelen. Hij lanceerde er onlangs een project rond een
gemeenschapskip.
La Biomista wil ook in Genk de motor zijn van
voedingsvernieuwende initiatieven. Burgemeester
Dries is alvast erg enthousiast: “De stad participeert
met plezier aan La Biomista. Omwille van de grote incubatorwaarde zetten we ons helemaal achter dit unieke project. La Biomista heeft een grote uitstraling voor
de stad en een duidelijke sociale en wetenschappelijke
meerwaarde. Het kan van Genk een labo maken voor socio-culturele diversiteit en het stedelijke en
niet-stedelijke verbinden.”
De lancering ‘s avonds was een onderdeel van een dagvullend programma. Ze volgde na een bezoek aan de huidige studio van Vanmechelen in Hasselt, zijn broedcentrum in Meeuwen-Gruitrode
en enkele stadsprojecten in Genk, Vlaanderens meest interculturele stad. Het tweede deel van de
avondceremonie bestond uit de uitwisseling van DNA van de kippensoorten waarmee Vanmechelen
een gemeenschapskip kweekt in Genk, Detroit en Harare (Zimbabwe). Koen Vanmechelen: “DNA
is de bouwsteen van mijn oeuvre. In elke stad wordt in een speciale kluis een Book of Genomes
bewaard met het genoom van die stadskip.”
Dronefoto van de bouwwerf van La Biomista –
Studio Koen Vanmechelen in Zwartberg, Genk
(BE) © Jan Gorissen
“Ieder organisme zoekt een ander organisme om te overleven,” concludeert Vanmechelen. “La
Biomista zal vanaf haar geboorte actief op zoek gaan naar samenwerking met andere instellingen en
centra. Maar eerst met de Genkse gemeenschap. Samen maken we het verschil.”
Builders Facts -
83
Facts & Figures: Porsche Centre Paal
Porsche Centre in poleposition
Vorig jaar verrees het enige Porsche Centre in Limburg langs de E313
in Paal. Dankzij de gunstige locatie en de opmerkelijke state-of-the-art
infrastructuur ligt deze officiële concessie van het Duitse sportwagenmerk
in poleposition.
In april 2015 heeft Porsche Centre Paal de fakkel overgenomen van de concessie in Geel. Daar was het
aanvankelijk de bedoeling om enkel de 911, de Boxter en de Cayman te verdelen. In de voorbije jaren is het
gamma van Porsche echter gestaag uitgebreid met de GT-limousine Panamera, de premium SUV Cayenne,
de 918 Spyder hybride supersportwagen en de middelgrote SUV Macan. “De verhuizing naar de veel grotere site in Paal is een strategische keuze”, verklaart Thierry Brialmont, gedelegeerd bestuurder van Porsche
Centre Paal. “Nu zijn we niet alleen in staat om de dienstverlening nog beter af te stemmen op onze klanten,
maar ook om de jaarlijkse verkoop op te trekken van 180 wagens naar meer dan 300.”
Obligate richtlijnen
Met het prestigieuze bouwproject was een investering van 6,1 miljoen euro gemoeid. Voor de terreinscouting en het ontwerp werd de hulp ingeroepen van de afdeling Building Design van D’Ieteren. De
state-of-the-artinfrastructuur van 2800 m2 is ontworpen door Mamu Architects, dat eerder al de plannen van
het Porsche Centre in Wommelgem had getekend. De rigoureuze huisstijl van
Porsche AG was het Hasseltse architectenbureau dus niet vreemd. Het design en
de architectuur van het basisconcept zijn onderhevig aan obligate richtlijnen, die
wereldwijd worden opgelegd door het hoofdkantoor in Duitsland. Met als meest
in het oog springende kenmerk de zilvergrijze parabool in de geanodiseerde aluminium gevel.
Dakparking voor 100 wagens
“De bouwwerken zijn gerealiseerd door Edibo uit Lommel, onder de supervisie
van D+A Consult. Dit studiebureau stelde een compleet bouwteam samen dat
zowel de studie als de bouw van het project behartigde. Het terrein is 7500 m2
groot, maar daarvan mochten we amper een derde benutten. Door de beperkte
bebouwbare oppervlakte gaven we de voorkeur aan een dakparking met een berijdbare coating van leverancier Triflex. De parking bevindt zich boven de werkplaats en biedt ruimte aan 100 wagens. Daarom was het noodzakelijk om hier te
kiezen voor een betonstructuur en op die manier te voldoen aan alle eisen inzake
brandveiligheid. Porsche schrijft een staalskelet voor als basis voor de showroom.
84
- Builders Facts
Partners
Opdrachtgever:
Gedelegeerd bouwheer:
D+A Consult; Mechelen
Ontwerp:
Mamu architecten; Hasselt
Werfopvolging:
D+A Consult; Mechelen
Hoofdaannemer:
Edibo; Lommel
Die palmt zomaar eventjes 1000 m2 in en kan 20 wagens tentoonstellen. Dat is een verdrievoudiging in
vergelijking met de locatie in Geel. Slechts zeven maanden nadat de eerste paal werd geslagen, vond de
oplevering plaats”, aldus Thierry Brialmont.
Maximaal in de kijker
Het gebouw vangt twee bezoekersstromen op. Bestaande en potentiële klanten worden verwelkomd in de showroom, die zich uitstrekt over de volledige
gevellengte langs de E313. Het gelijkvloers is van onder tot boven beglaasd om
de wagens maximaal in de kijker te zetten. Alle constructiedetails en de techniciteit van het gebouw werden niet aan het oog onttrokken, maar zijn in een
uniform en esthetisch jasje gestoken. De afwerking van het interieur evenaart
dan ook het niveau van woningbouw en is uitgevoerd in typische grijs- en wittinten. Een lichtstraat doorsnijdt de toonzaal ter hoogte van de receptie en de
kantoren en voorziet deze ruimten van daglicht. Voor de klimaatregeling is geopteerd voor vloerverwarming in combinatie met koelplafonds, geplaatst door
Interalu/LCC. Het systeem wordt door een warmtepomp van energie voorzien
en staat in voor een natuurlijke temperatuurcyclus. Bij extreem koud weer
steekt een gasverwarmingsketel een handje toe.
Kloppend hart
Aan de andere kant is er de stroom van Porsche-rijders, die hun wagen afleveren of binnenrijden voor een onderhoud of een herstelling. De werkplaats vormt
het kloppend hart van de concessie. Dit epicentrum beslaat 1250 m2 en biedt
plaats aan 15 hefbruggen en een uitlijnbrug. Thierry Brialmont: “Zo beperken
we de wachttijden voor de klanten tot een minimum en verlenen we de best
mogelijke service. De overspanning van de werkplaats bedraagt 21 meter. Het
levert ons een kolomvrije ruimte en dus een maximale flexibiliteit op. Dit laat
ook toe om de indeling te optimaliseren met afzonderlijke werkplekken voor de
elektriciteit en de elektronica en voor bandenwissels. Bijzondere aandacht is
uitgegaan naar de rechtheid van het vloerverloop. Dit is onder meer belangrijk
voor de remmentestbank en de geometriebank. Een geautomatiseerde robot
haalt de benodigde wisselstukken en onderdelen uit het magazijn, waarvan de
inrichting werd toevertrouwd aan Jafor. De wasstraat met een natte en een
droge zone recupereert zijn water en spaart op die manier het milieu. Verder
hebben we een eigen hoogspanningscabine geïnstalleerd om de oplaadpunten
voor elektrische wagens te voeden. Last but not least is het Porsche Centre
Paal de allereerste Porsche-concessie die volledig is uitgerust met ledverlichting, een primeur voor onze werkplaats.”
® tekst: Erik Cajot - foto’s: MaMu Architects
Builders Facts -
85
Facts & Figures: Prevent
“Gevaarlijke werken, besloten ruimten en afgezonderde tewerkstelling”
Specifieke bijscholing voor veiligheidscoördinatoren op 1 december 2015 bij Prevent Leuven
“Openingswoord” door Chris Honings, Senior Project Manager Prevent Leuven
Veiligheidscoördinator is een job als geen ander. De term veiligheid op het werk roept gauw beelden
van gladde trappen, brandplannen en zelfs psychosociale veiligheid op. Maar onze wetgeving schrijft
enkele bijzondere soorten werk voor, waar veiligheid een ware topprioriteit wordt. Dit werk komt
voornamelijk voor op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. We spreken van gevaarlijk werk, afgezonderd
werk en werk in een besloten ruimte. Deze drie uitzonderingen vormen vaak complexe vraagstukken.
Het is aan onze veiligheidscoördinatoren om deze werken te coördineren om zo het werk op de bouwplaats veiliger te laten verlopen.
“Inleiding en wetgeving” door Ir.-Arch. Stijn Lauwerys van LARA-Architects & engineers
De opleiding werd geopend met een stukje wetgeving door een Architect –Veiligheidscoördinator, Dhr.
Stijn Lauwerys. Meteen een aardige brok, want wetgeving omtrent tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
is niet om zonder handschoenen aan te pakken. Zo hangt regelgeving af van de grootte van de bouwplaats, maar ook van de mogelijke risico’s. Ook gelden er minimumvoorschriften inzake veiligheid.
Deze zijn echter geen stenen tafelen. Minimumvoorschriften zijn tevens een signaal dat het werk
gevaarlijk is, en extra aandacht verdient in de risicoanalyse.
“Code Besloten ruimte Agoria” door Jo De Jonghe, Expert Health & Prevention - Center of
Expertise Social Affairs Agoria
De Code is ontsproten uit een studie over een aantal good practices bij het werken in besloten ruimtes
zegt Dhr. Jo De Jonghe. Deze Code kan ondersteuning bieden bij het omzetten van de wet en regelgeving naar praktijkprocedures. Essentieel is de definitie van een besloten ruimte: deze mag zeker
niet al te zwart-wit genomen worden. Eén enkel kenmerk van een besloten ruimte is al voldoende
om extra aandacht te vragen voor risico’s. Deze risico’s zijn daarbij niet altijd eigen aan een besloten
ruimte. Sommige risico’s, zoals ergonomische risico’s, worden enkel verhoogd in dit soort werk. Ook
hiervoor blijft aandacht nodig. De Code heeft een zeer praktische insteek en er zijn heel wat snelle
hulpmiddelen terug te vinden in de Code.
De Code is opgebouwd in een aantal stappen: van definitie naar risico’s. Van risico’s naar maatregelen
inclusief de reddingsmaatregelen. Op die manier blijft de Code overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.
86
- Builders Facts
“Concrete toepassing in Electrabel” door Jan Callebaut, Technical training Center Electrabel
Dhr. Callebaut bracht een case study van het omgaan met gevaarlijk werk binnen Electrabel. Hijzelf
slaagde er recent in om één veiligheidsprocedure te implementeren over het gehele bedrijf. Geen
gemakkelijke taak, gezien Electrabel de cultuurverschillen tussen Vlaanderen en Wallonië overspant.
Dit is ook meteen de sleutel tot het succesvol implementeren van meer veiligheid bij het uitvoeren
van gevaarlijke werken: alle geledingen van de organisatie dienen betrokken te worden in het overleg
en in het akkoord over de vernieuwde procedures.
De preventie binnen Electrabel werd zo uitgewerkt dat geen enkel risico over het hoofd gezien wordt.
Een aantal metingen (zuurstof, temperatuur, toxiciteit) worden systematisch uitgevoerd voor het betreden van een besloten ruimte. Werknemers werken niet in een besloten ruimte zonder toezicht
van een mangatwacht. Deze wacht heeft een aantal taken (communicatie, observatie, ventilatie bewaken, hulp bieden of inschakelen) die ook duidelijk omschreven zijn. Werknemers die de ruimte
betreden hangen een aanwezigheidskaartje op aan de ingang. Op die manier weet men ten allen tijde
wie wel en niet aanwezig is in de besloten ruimte.
“Afgezonderd tewerkgestelde werknemers” door Luc Christiaens in opdracht van NAVB
Dhr. Christiaens overliep de Codex, in de volgorde van de hoofdstukken, en haalde zo de relevante
passages van de wet eruit met betrekking tot gevaarlijke werken. Hij verdeelde eveneens de hoofdstukken in de vijf MUOPO categorieën, hetgeen een mooi geïntegreerd beeld gaf. Op die manier
werd duidelijk in welk stadium welke wetteksten relevant werden.
Builders Facts -
87
Vervolgens werden definities van besloten ruimtes en afgezonderd
werk even herhaald. De presentatie werd afgesloten met enkele voorbeelden, aan de hand van foto’s. Dit gaf een mooi beeld van wat een
besloten ruimte zoal kan inhouden. Er zijn meer besloten ruimtes dan
men initieel herkent, en dus ook meer risico’s.
“Pragmatische aanpak van deze risico’s in normale bedrijfsomstandigheden en op de bouwplaats” door Jan Swankaert, diensthoofd Preventie en Bescherming Aquafin
De dag werd afgesloten door Dhr. Swankaert, werkzaam bij Aquafin. In
het laatste uurtje werd de werkwijze bij Aquafin besproken. Dit bedrijf
voor waterzuivering heeft veiligheid stevig geïntegreerd in de cultuur.
Veiligheid is gebaseerd op eenvoudige vuistregels en procedures.
Werk- en rusttijden zijn bekend bij werkgever, collega’s en bekenden.
Hierdoor worden verontrustende afwezigheden van werknemers snel
gesignaleerd. Collega’s worden ook aangespoord om afgezonderde
werknemers snel te contacteren in verdachte situaties. Eén van de
vuistregels is dat gevaarlijk werk verboden is. Hieruit weten werknemers dat, indien mogelijk, men altijd risico’s dient te reduceren. Risicovol werk alleen uitvoeren is tevens verboden, altijd en overal. Veiligheid
is een prioriteit. Werknemers worden niet betaald om te werken, maar
om veilig te werken.
Bent u geprikkeld door dit artikel en wil u meer lezen? Neem dan een
kijkje op www.prevent.be
® tekst: Prevent Leuven - foto’s: Marc Scheepers
88
- Builders Facts
JOS EERDEKENS
BETONVLOEREN
BETONVLOEREN VOOR HANDEL, INDUSTRIE, LAND- & TUINBOUW
Baeten Vinopolis
Expertise / maatwerk / 35 jaar ervaring / Hoogkwalificeerd personeel
Eerdekens Jos nv I Industrieweg-Noord 1195 I 3660 Opglabbeek
tel. 089-85 65 66 I 089-85 69 24 I [email protected]
WWW.EERDEKENSJOS.COM
Builders Facts -
eerdekensJos.indd 1
89
28/12/15 15:11
don’t wait,
communicate
gespecialiseerd in het waterdicht
maken van platte daken
Dakwerken Beets
Europaweg 15 3560 Lummen
T: 011/26 27 22
[email protected]
www.beetsdakwerken.be
ADV. beets.indd 1
90
- Builders Facts
28/12/15 15:08
Nice to know
Publireportage
Limburgse bouwbarometer verbetert in 3de
kwartaal, maar nog niet uit rode cijfers
6 euro loonlastenverlaging dringend nodig om werkgelegenheid in de bouw
te redden
In het derde kwartaal stijgt de Limburgse bouwbarometer opnieuw, ditmaal met 1,6 indexpunten, waardoor hij landt op 99,7. Dat betekent dat de zaakvoerders van de Limburgse
bouwkmo’s de bouwconjunctuur gunstiger beoordelen dan voor de zomer. Wel nog net niet
genoeg om de gezonde grens van 100,0 te bereiken waar optimisten en pessimisten elkaar
in evenwicht houden. De Limburgse bouwkmo’s zijn wat optimistischer dan hun collega’s uit
de andere Vlaamse provincies aangezien de algemene bouwbarometer op 98,5 is gestrand.
Maar de bouwsector scoort nog altijd slechter dan de rest van de economie zoals af te lezen
valt in de globale KMO-barometer die op 100,6 staat. Het “herstel” in de bouw gaat dus traag
en ook op vlak van tewerkstelling is de bouw een triestig buitenbeentje. Terwijl de meeste
economische experten verwachten dat de algemene tewerkstelling in de komende maanden en jaren zal stijgen, ziet de bouw het aantal arbeidersjobs in loondienst pijlsnel dalen. De
bouwwerkgevers ervaren aan den lijve dat ze met hun eigen werknemers niet kunnen opboksen tegen de goedkopere buitenlandse arbeidskrachten. De verwerping van het Grondwettelijk Hof van de verkorte opzegtermijnen in de bouw zijn een extra streep door de rekening
van de bouwbedrijven die met eigen personeel werken.
De Limburgse bouwbarometer stijgt in september voor het derde kwartaal op rij maar blijft
nog net in het rood. Met 99,7 komt de bouwbarometer toch al aardig dicht bij de 100,0. De
bedrijfsleiders van de kleine en middelgrote bouwondernemingen hebben dus meer vertrouwen dan voor de zomer. Toch zijn er nog altijd net iets meer die de bouwconjunctuur als
ongunstig beoordelen.
De deelindices die de economische activiteit bij de Limburgse bouwkmo’s meten, noteren
wat beter dan in het vorige kwartaal. 38% van de Limburgse bouwkmo’s heeft nu meer werk,
19% minder. 6 op 10 verwacht in de eerstvolgende weken weinig verandering in het aantal
opdrachten. 27% denkt meer werk te hebben. De orderboekjes zijn wel wat minder ver in de
tijd gevuld dan in juni. 35% heeft nu nog een volgeboekte agenda voor 3 tot 6 maanden en
12% voor 6 tot 9 maanden. 4% zit nog goed voor meer dan 9 maanden. In het vorige kwartaal
was dat respectievelijk 48%, 10% en 10%.
De prijzen die de Limburgse aannemers voor hun werk kunnen aanrekenen, zijn volgens de
meeste ondervraagden zowat hetzelfde gebleven. Volgens 19% zijn ze gedaald. 23% verwacht een verdere verslechtering van de prijzen in de komende maanden. De oorzaak is niet
ver te zoeken. De concurrentie blijft erg scherp. 23% van de bouwbedrijven geeft aan dat de
concurrentiedruk nog verzwaard is. Niemand ziet een verbetering. 27% kampt met een hoger aantal slechte betalers. Wat zeker niet bij draagt tot een herstel van de winstgevendheid.
Slechts 39% zegt met winstgevende prijzente werken, wat een erg laag percentage is. De
anderen draaien break-even.
De werkgelegenheid in de bouwsector staat al een hele tijd onder druk. Ten opzichte van het
vorige kwartaal werkt vandaag opnieuw 8% van de ondervraagde Limburgse bouwkmo’s
met minder personeel. 4% denkt eraan in de toekomst nog extra mensen te ontslaan. Een
effectieve aanpak van de sociale fraude en dumping én een substantiële loonlastenverlaging
– de gezamenlijk bouwsector dringt aan op een loonlastenvermindering van 6 euro per uur
(voor de werkgever – de werknemer blijft uiteraard evenveel verdienen) - zijn broodnodig om
de werkgelegenheid in de bouw op peil te houden.
(bron: Bouwunie)
Builders Facts -
91
Facts & Figures: Marlux via binnenvaart
92
- Builders Facts
Marlux draagt meer dan één steentje
bij voor het milieu
In ons land produceert Marlux elk jaar honderdduizenden tonnen betontegels
en -klinkers, die over de weg vervoerd worden. Alleen al voor het transport
tussen de eigen vestigingen in Gent, Tessenderlo en Mornimont brengt het
bedrijf maandelijks een honderdtal vrachtwagens in het verkeer.
Omdat het vaak een vast traject betreft, werd sinds vorig jaar actief onderzocht op welke manier
binnenvaartverkeer een werkbaar alternatief zou kunnen zijn. De voordelen liggen voor de hand:
minder verkeer op de weg, minder file en minder uitstoot van koolstofdioxide.
Voor de aanvoer van grondstoffen maakt Marlux reeds vele jaren gebruik van de binnenvaart.
Van de 600.000 ton grondstoffen die jaarlijks worden verbruikt, wordt nu reeds 48% over
het water naar de verschillende fabrieken getransporteerd. Daardoor worden er jaarlijks
niet minder dan 10.000 vrachtwagenritten uitgespaard.
Vanaf nu wordt ook het transport van de eindproducten gedeeltelijk verschoven naar
binnenvaart. Hiervoor werkt Marlux samen met partner Jogo Logistics, die zelf op
zoek gaat naar retourvrachten voor scheepvaartverkeer in de omgekeerde richting.
Bovendien wordt niet enkel gemikt op vervoer binnen de eigen vestigingen: Marlux
hoopt ook grote klanten aan te sporen om leveringen te laten gebeuren via de binnenvaart. “We kunnen vrachten van of naar klanten op de voorzien route gerust
mee het schip op sturen. Op deze manier proberen ook wij ons steentje bij te dragen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen” aldus Tom Henderix, Supply Chain Manager. “Dat vergt een goede planning, maar op termijn moet dit project
op alle vlakken een schot in de roos worden.”
Builders Facts -
93
In 2014 werden testen uitgevoerd. De studie toonde duidelijke
voordelen in efficiëntie en milieukost, zonder meerkost voor het
bedrijf. Daarmee is de kogel door de kerk. Vrijdag 27 november
vertrok het eerste schip vanuit de productiesite in Gent voor het
nieuwe tweewekelijkse traject. Deze nieuwe aanpak zal toelaten
om jaarlijks nog eens 30.000 ton extra te verschuiven van wegnaar watervervoer. Het huidige traject haalt goederen op in de
vestiging van Marlux in Gent en brengt daarvan zo’n 700 ton tot
in Tessenderlo. Daarna zal er in Mornimont opnieuw 700 ton worden opgehaald om tot Tessenderlo te brengen.
Daarmee draagt Marlux niet zomaar een steentje bij tot milieu- en
verkeersverbetering, maar vele miljoenen stenen, jaar in, jaar uit.
Overzicht:
Transport eindproducten per schip: 30.000 ton per jaar
Transport grondstoffen per schip: 288.000 ton per jaar
Reductie vrachtwagens (25 ton per vrachtwagen) per jaar: 12.720
vrachtwagens
Marlux België is een hoofdspeler in de Belgische markt voor de
productie van terrastegels, sierbestrating en tuinafwerking. Het
bedrijf startte in 1907 als producent van betontegels en fuseerde
in 2006 met Klaps, betonklinkers. Marlux stelt zo’n 300 mensen
tewerk, verspreid over 4 vestigingen in België. Marlux maakt deel
uit van de Building Materials Group CRH.
Meer informatie vind je op www.marlux.be
94
- Builders Facts
Builders Facts -
95
Nice to know
Wees voorzichtig met groepsaankopen voor
technische installaties
Groepsaankopen worden steeds populairder. Toch is voorzichtigheid geboden, zeker bij aankopen waarbij de kwaliteit van elk product niet kan
worden gegarandeerd. De Confederatie Bouw en haar federaties Fedelec
en ICS waarschuwen de consument voor groepsaankopen voor technische
installaties zoals zonnepanelen, gasketels of warmtepompen.
Kris Van Dingenen, adjunct-directeur van Fedelec: “Een technische installatie is nooit standaard en behoeft altijd een aangepaste aanpak.”
Betaal jij ook graag niet te veel? Dan is een groepsaankoop een aantrekkelijk voorstel. Door in groep
aan te kopen, kan je sterk wegen op de prijs. Maar is de kwaliteit ook altijd gegarandeerd? Voor het aankopen van gestandaardiseerde producten zoals stookolie of elektriciteit stelt die vraag zich niet. Daar is
de kwaliteit gegarandeerd hetzelfde en verloopt ook de levering op dezelfde manier.
Voor technische installaties is dat anders. Door de sterke focus op de laagste prijs bij groepsaankopen
riskeert de klant om een installatie te ontvangen met basiscomponenten. Ook de plaatsing en service
gebeurt vaak door pop-upinstallateurs die bovendien ook werken met buitenlandse onderaannemers.
Bij een probleem staat de klant in de kou. Wat met de garantie? Wat met de dienst-na-verkoop?
Een echte vakman is duurder. Punt. Maar een vakkundige installateur zal zijn klant ook professioneel
advies bieden, kwalitatieve producten en een correcte opvolging. Hij voldoet aan alle wettelijke verplichtingen inzake veiligheid, administratie, verzekeringen en sociale lasten. En hij is mee met de meest
recente evoluties zoals smart grids, laadpalen voor elektrische wagens en domoticasystemen.
Een belangrijke nuance: niet alle groepsaankopen zijn per definitie te wantrouwen. Dat bewijzen de
verschillende initiatieven voor collectieve energierenovatie die in Vlaanderen worden genomen en waar
men volop inzet op kwaliteit en lokale uitvoerders. Deze collectieve aanpak kan een grote meerwaarde
bieden voor klant en aannemer. Marc Dillen, algemeen directeur van de Vlaamse Confederatie Bouw:
“In het kader van het renovatiepact kunnen wij zo’n aanpak alleen maar aanmoedigen.”
De Confederatie Bouw verdedigt de belangen van meer dan 15.000 ondernemingen uit de bouwsector:
zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen uit alle takken van de bouw. De Confederatie is aanwezig
op lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees niveau. Ze is initiatiefnemer van grote evenementen zoals
het BouwForum en Open Wervendag.
Voor meer informatie over dit persbericht:
Kris Van Dingenen, adjunct-directeur Fedelec: 0477/33.29.34
Marc Dillen, algemeen directeur VCB: 0475/72.01.72
96
- Builders Facts
rei_banner.pdf
1
22/04/13
10:38
ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID
UW ZEKERHEID IN BRANDVEILIGHEID
Brandwerende afdichtingen :
Kabels - Kabelgoten - Kunststofbuizen
Metalen leidingen met brandbare isolatie
Brandwerend afdichten rondom brandkleppen
Advisering en attestering
• BRANDWERENDE AFDICHTINGEN
• KABELS
• KABELGOTEN
• METALEN BUIZEN
REI INTERNATIONAL - Bedrijfszetel - Hendrik van Veldekesingel 150/70 Hasselt - BE 0830 082 151
- Tel. 011 49 01 68 - Fax 011 49 01 69
• KUNSTSTOFBUIZEN
rei_fjk.indd 1
REI INTERNATIONAL
4/01/16 14:46
Hendrik van Veldekesingel 150/70
3500 Hasselt
Tel. 0475 49 79 29 Fax 011 20 16 19
[email protected]
“De software referentie voor de bouw”
BouwOffice: ERP voor de bouw
30 jaar ervaring
Werf-Apps, BI, Big data, BIM
Full-time helpdesk
KPD.services NV is Belgisch marktleider in
software voor algemene bouw, renovatie,
wegenbouw, installatie & aanverwante
sectoren. Meer dan 400 bedrijven vertrouwen
op onze kennis en expertise. Onze software
blijft niet aan de oppervlakte, maar dringt
diep door in uw dagelijkse bedrijfsprocessen.
Dankzij onze BouwOffice Solutions handelt u
alle vaste handelingen voor een project vlot,
efficiënt en correct af. U vermijdt dubbelwerk
en heeft permanent een volledig overzicht
van de stand van zaken.
Een gratis infobrochure ligt op u te wachten!
Surf naar www.kpd.be of mail naar
[email protected]
BOUWOFFICE SOLUTIONS
aanbesteding – werkbegroting – calculatie
prijsaanvragen en prijsvergelijkingen
– projectopvolging – logistiek & dispatch
– vorderingsstaten – uitvoeringsstaten –
verrekeningen – algemene boekhouding
– analytische boekhouding – prognoses
– stockbeheer – materieelbeheer –
uurregistratie – immobeheer –
en nog veel meer…
dmotion_banner2.indd 1
28/03/13 14:41
KPD.services NV
Stadsbeemd 1013 | B-3545 Halen
Tel. +32 (0)13-460 460 | Fax +32 (0)13-460 461
[email protected] | www.kpd.be
Builders Facts -
97
Ook interessant architectuurnieuws te melden?
Geef het door op [email protected]
Hasseltse stadsbestuur legt symbolische eerste steen van nieuw
stadhuis
bolisch: op de persconferentie hebben alle
schepenen hun naam op een ankerplaat
geschreven om de start van de werken
officieel in te leiden. Aan deze eerste
steenlegging gingen echter wel enkele
maanden van grond- en afbraakwerken
vooraf. Nu de 16 meter diepe betonnen
versteviging van de bouwput er staat en
de grond binnenin volop wordt afgevoerd,
kunnen de bouwwerken starten. Alle voorbereidingen daarvoor zijn getroffen. Zo
staan rondom de werf enkele stellingen
waarover een buizensysteem loopt dat
de grondwaterstand op peil houdt. Verder werd begin deze maand de eerste en
grootste van twee bouwkranen geplaatst
in de voortuin van de oude Rijkswachtkazerne. Van daaruit zal de kraan tot
2018 bouwmaterialen over het monument
hijsen.
•••
Compact bedrijfsverzamelgebouw
brengt KMO’s samen in het groen
Het startschot door het Hasseltse stadsbestuur voor de bouw van het nieuwe
stadhuis is officieel een feit. Dit nieuwe
gemeentehuis van Hasselt zal alle OCMWen stadsdiensten centraliseren.
Het ontwerp van Jasper-Eyers Architects
en het UAU-collectief moet dan ook maar
liefst 650 ambtenaren huizen. Hoog tijd
voor een opsomming van de plannen.
Performant ontwerp voor hoge eisen
Hasselt koos voor het nieuwe stadhuis
niet zonder reden voor Jasper-Eyers Architects en UAU: veel van deze architecten
zijn jonge mensen met roots in Hasselt.
Het ontwerp van deze architecten wordt
gebouwd door Democo en Kumpen. De
grootste uitdaging van het project was
zonder twijfel de ruimtelijke uitdaging:
het plaatsen van een groot, energiezuinig
gebouw binnen de kleine ring van Hasselt.
Het ontwerp slaagt echter met glans in zijn
opzet: het nieuwe gebouw biedt 17000m2
aan werkplaats en heeft een isolatiewaarde van K19 en een energiewaarde van
E29. Die lage isolatiewaarden zijn te danken aan zonnepanelen, een groendak en
het gebruik van warmtepompen.
Goed begonnen is half gewonnen
De eerste steenlegging was eerder sym98
- Builders Facts
omgeving en goede bereikbaarheid enkele belangrijke troeven in handen.
Eindelijk plek voor kleinere KMO’s
Met het oprichten van het Groeningenpark tracht Futum ook de kans te geven
aan kleinere bedrijven om zich te vestigen
op de zone Dorpsveld waar tot nu vooral
enkele grotere bedrijven gevestigd waren.
Het park is goed voor 13 nieuwe bedrijven
die ongeveer 40 nieuwe arbeidsplaatsen
moeten creëren. De oplevering is voorzien
in mei 2016.
Duurzaamheid door compact ontwerp
In een poging tot het scheppen van een
harmonieus ontwerp bracht Buro B de 13
units samen onder één dak. Zo wordt een
groot geheel gecreëerd te midden van het
omliggende groen. Hierbij refereert het
bureau naar de tuinwijken van de Limburgse mijncités, waar geschakelde bediende-arbeiderswoningen samen het beeld
van een grote villa nabootsten. Binnenin
is echter niets te merken van het combineren en heeft elke KMO zijn eigen private binnenruimte. Het gebouw heeft geen
voor- of achterkant, maar vier zichtzijden
omgeven door een ommegang die voor
een efficiënte circulatie zorgt. Door het samenbrengen van de units wordt ook een
compacter ontwerp gecreëerd waardoor
de duurzaamheid aanzienlijk verbetert.
Goede bereikbaarheid
Hoewel het gebouw midden in een groene omgeving ligt, is het toch uitstekend
bereikbaar door de nabijheid van de E314.
Naast het park bevindt zich ook nog eens
een openbare parking en aan elke kavel
van het bedrijfsverzamelgebouw voorzagen de architecten een eigen parking en
een opstelruimte voor vrachtwagens.
De KMO units worden casco aangeboden. Hierdoor kunnen de kopers zelf alle
beslissingen nemen met betrekking tot de
inrichting. De grootte van de ruimtes varieert van 142 tot 274 m2.
Het Groeningenpark in Diepenbeek is een
nieuw bedrijfsverzamelgebouw ontworpen door Buro B-architecten in opdracht
van Futurn. Op een zone van 5400 m2
voorzien de architecten plaats voor 13
verschillende KMO’s onder een gemeenschappelijk dak.
Verder heeft het project met zijn groene
•••
80 % VAN ALLE GRONDSTOFFEN
verschepen via de binnenvaart
WAT KUNNEN WE VOOR U VERSCHEPEN
WAT KUNNEN WE VOOR U VERSCHEPEN
“Al onze goederen aanvoeren per vrachtwagen? Pure waanzin …”
Thomas Coeck
Bestuurder,
Betonfabriek Coeck
Voor Betonfabriek Coeck, gevestigd in Niel en producent en distributeur van betonproducten, is transport
via de binnenvaart een onmisbare troef geworden. “Binnenvaartvervoer is voor ons dagdagelijks kost”,
aldus bestuurder Thomas Coeck. “Ruim 80 % van al onze grondstoffen en ook de gepalettiseerde
goederen worden per schip tot aan de kade vlak voor de deur aangevoerd.”
Betonfabriek Coeck beschikt vandaag over een bestaande kade voor de aanvoer van grondstoffen.
Maar zopas werd er vlak naast de ‘oude’ kade een gloednieuwe kade gebouwd, voornamelijk voor de
aan- en afvoer van gepalettiseerde goederen. Deze zogenaamde derde golf binnen de binnenvaart is
voor velen misschien een heel nieuw gegeven, voor Coeck is dit een dagelijkse realiteit. “Wij kiezen voor
een efficiënte en kosten- en tijdsbesparende manier van werken. Met zo een gigantische watersnelweg
bij de deur, is aanvoeren per vrachtwagen immers pure waanzin.”
Meer info op watersnelweg.be.
Watersnelweg.be is een initiatief van Promotie Binnenvaart Vlaanderen vzw, nv De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal NV, Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Builders Facts -
99
Saloncondities, ook bij al onze
Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-verdelers.
Bij Volkswagen Bedrijfsvoertuigen
plooien we ons in vier voor u.
Saloncond
ities
Tot 8.1
Zoals een bakker rekent op z’n oven en de timmerman op z’n zaag, zo wilt u op uw bedrijfsvoertuig kunnen
rekenen. Bij Volkswagen Bedrijfsvoertuigen beseffen we zeer goed dat uw voertuig een onmisbare bijdrage
5
klantenv0o€ excl. BTW
ordeel*
levert aan het succes van uw bedrijf. Kom zelf ontdekken hoe we ons voor u niet dubbel maar in vier plooien.
Afspraak bij uw Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-verdeler om de aanbiedingen, uitrustingspacks en kortingen
te ontdekken op al onze modellen.
VO
KL AN T E N
O R D E LE N
.
:
excl. BTW
t 2.477 €
to
BT W
:
xcl.goed
ezeer
€
CaddyBedrijfsvoertuigen
4
5
Bij Volkswagen
beseffen
we
dat uw voertuig een onmisbare bijdrage
.7
3
t
: to
eruw
W
BTuitzonderlijke
l.
portvan
c
x
e
€
levert aan
bedrijf.. 5
Geniet
daarom
van
condities op het hele gamma.
Trahetnssucces
tot 4 48
W
T
:
B
r
Afspraak
om de aanbiedingen,
teVolkswagen Bedrijfsvoertuigen-verdeler
xcl.
afuw
Crbij
507 € eop
4.ontdekken
tot te
uitrustingspacks en :kortingen
al onze modellen.
Amarok
Voordeel van 2.477 ¤ excl. BTW op de Caddy Van: korting van 500 ¤ excl. BTW + stockkorting van 500 ¤ excl. BTW + voordeel van de gratis laadvloer, radio en “All Weather”-banden van 664 ¤ excl. BTW + voordeel
pack “Comfort & Cool” van 813 ¤ excl. BTW (prijs pack 599 ¤ excl. BTW). Voordeel van 3.754 ¤ excl. BTW op de Transporter Bestelwagen: korting van 1.800 ¤ excl. BTW + voordeel van de gratis Bluetooth-functie tot 307 ¤ excl. BTW + voordeel pack “Sound & Cool” van
1.039 ¤ excl. BTW (prijs pack 599 ¤ excl. BTW) + voordeel “Kit Professional” van 608 ¤ excl. BTW (prijs pack 199 ¤ excl. BTW). Voordeel van 4.548 ¤ excl. BTW op de Crafter Bestelwagen 35: korting van 2.500 ¤ excl. BTW + voordeel van de gratis laadvloer tot 486 ¤ excl. BTW +
voordeel pack “Sound & Cool” van 1.562 ¤ excl. BTW (prijs pack 599 ¤ excl. BTW). Voordeel van 4.507 ¤ excl. BTW op de Amarok Highline: voordeel pack “Highline” van 3.027 ¤ excl. BTW (prijs pack 599 ¤ excl. BTW) + voordeel pack “Alu Roll & Lock cover” van 1.480 ¤ excl.
BTW (prijs pack 900 ¤ excl. BTW). Enkel geldig bij de deelnemende Volkswagen-verdelers. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.volkswagen.be
*Prijzen op 02/01/2016. Voordeel van 8.150 € excl. BTW op de Amarok Highline 2.0 L TDI 4x2 (korting van 3.500 € excl BTW + voordeel pack Highline en pack Sportcover
van 4.650 € excl. BTW). Enkel geldig bij de deelnemende Volkswagen Bedrijfvoertuigen-verdelers.
Milieu-informatie
(KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be
Raadpleeg
uw Volkswagen-verdeler:
100
Etn J. Timmermans N.V.
Maastrichtersteenweg, 347
3700 Tongeren
Peerlings Automotive N.V.
Europalaan, 1
3900 Overpelt
Delorge Sint-Truiden B.V.B.A.
Spookvliegerlaan 1111
3800 Brustem
Garage Deboutte N.V.
Blanklaerstraat, 5
3290 Diest - Schaffen
Garage Smets Armand N.V.
Tongersestraat, 56
3740 Bilzen
Garage Willems N.V.
André Dumontlaan, 146
3600 Genk
Delorge Hasselt N.V.
Herckenrodesingel, 8A
3500 Hasselt
Delorge Borgloon B.V.B.A.
Industriepark Tivoli, 28
3840 Borgloon
Garage Jaspers N.V.
Bruglaan, 70
3960 Bree
Garage Haesen N.V.
Grote Baan, 20
3540 Herk-de-Stad
- Builders Facts
Coox Motors N.V.
Steenweg, 102
3621 Rekem
Ook interessant architectuurnieuws te melden?
Geef het door op [email protected]
Belisia levert interieur voor
Limburgse Zorgacademie
aldus Belisia. “Met ons concept werken
we door op de visie van de architect waardoor de beleving groter is van het geheel.
Vanuit dit concept hebben wij de vertaling
naar interieurelementen gemaakt.”
Er is gekozen om niet-standaard schoolmeubilair te gebruiken. Zo is er een combinatie van maatoplossingen, designmerken
en standaard gemaakt. Het resultaat is
een modulair werksysteem waarbij apart,
samen of zonder meubel kan worden gewerkt.
•••
ARO group architectuur laureaat
met ontwerp voor zorg- en dienstencentrum Sint-Oda
Belisia verzorgde het interieur van de Limburgse Zorgacademie op de campus van
het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, een
gebouw ontworpen door a2o architecten.
Belisia opteerde voor een combinatie van
maatoplossingen, designmerken en standaard meubilair.
In september startte de opleiding verpleegkunde van de hogeschool UCLeuven-Limburg en van HBO Verpleegkunde
Genk in de nieuwbouw op de campus van
het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Onderwijs, onderzoek en werkveld worden
zo samengebracht op één plaats.
Het gebouw dat ontworpen is door a2o
architecten kent veel openheid. Zo is er
veel ruimte voor gezamenlijke processen
wat kadert binnen de samenwerking tussen twee verschillende scholen: UCLL en
KASOG.
Design in de klas
“We hebben een versterkend concept gemaakt dat voldoet aan de minimale eisen
maar dat ook onderscheidend genoeg is,”
Voor zorg- en dienstencentrum Sint-Oda
in Overpelt ontwierp ARO group architectuur 108 vervangende nieuwbouw studio`s met gemeenschappelijke ruimten.
De vervangingsbouw dient de huidige
bewoningsvorm aan te passen aan de
veranderende en gestuurde behoeften in
de sector. ARO group architectuur ontwikkelde zijn voorstel rond een centrale aslijn
die doorheen het terrein van 1,5 km lengte
vaak fragmentarisch terug te vinden is.
Via een architectuurwedstrijd daagde
bouwheer vzw Stijn enkele gerenommeerde bureaus uit om een ruimtelijke
visie voor de hele site uit te werken die
de bestaande gebouwen moesten structureren en die de inplanting van de nieuwbouwvleugels diende te verantwoorden.
De vervangingsbouw voor 108 studio`s
moet de huidige bewoningsvorm aanpassen aan de veranderende en gestuurde
behoeften in de sector. Prikkelgevoeligheid en reactievermogen staan centraal
bij de invulling en inrichting van de privatieve en gemeenschappelijke ruimten.
ARO group architectuur ontwikkelde zijn
voorstel rond een centrale aslijn die door-
heen het terrein van 1,5 km lengte terug
te vinden is. De centrale lijn - gebruiks-,
zicht- en wandelas - dient als kapstok voor
de verdere uitbouw van de campus.
Sokkel
De studio`s worden samengebracht in
leefgroepen van telkens 9 personen. De
privatieve ruimten worden gegroepeerd in
balkvormige volumes die tegenover mekaar worden opgesteld en zo de sokkel
vormen voor de overdekking van de tussenliggende gemeenschappelijke ruimten. De leefgroepen worden lateraal per
twee in één gebouw geplaatst met op het
raakpunt een inkom en extra leefruimte.
Ritmiek
Door het geheel volledig met baksteen
te bekleden, ontstaat een massief bouwwerk dat voor stabiliteit in de zichtbare
omgeving zorgt. Verticaal metselwerk
vanaf het lateiniveau tot aan de dakrand
brengt ritmiek met zich mee. Ook het spel
van wisselende paneelbreedtes naast de
studioramen zorgt voor diversiteit in de
gevelopbouw.
Overdekte terrassen
Het einde van de gemeenschappelijke
ruimten wordt afgerond door de U-vormige afdekking 5 meter in overkraging
te laten doorschieten waardoor aan de
leefruimten ruime overdekte terrassen
ontstaan. De glasgevels van de kopse
kanten geven uitzicht op de omliggende
natuur en buitenruimte.
In de verhoogde middenzone onder de
U-vormige overkapping worden de gemeenschappelijke functionaliteiten ondergebracht in speelse en aan de bewoners
aangepaste containerblokken. De openheid en geslotenheid van deze vrijstaande
containerblokken evenals de speelsheid
van kleurgebruik en wandtextuur worden
per leefgroep aan de specifieke bewonerseisen aangepast.
•••
Builders Facts -
101
+B U LDERS
FACTS
bouwmagazine zonder muren
Builders News
- Pedrollo - Dab - Rainbird – Sesame en
Wellmate. We hechten ook steeds een
groot belang aan veiligheid. Bent u op
zoek naar een specialist in putboringen,
pompinstallaties en boringen voor warmtepompen, dan bent u bij Celis Putboringen aan het juiste adres. Vraag vrijblijvend uw offerte aan!
Akoestische stoffen
De huidige bouwstijl met veel zichtbaar
beton en grote glaspartijen zorgt er voor
dat de akoestiek niet altijd even optimaal
is. Door gebruik te maken van akoestische stoffen kan dit probleem eenvoudig
opgelost worden.
Akoestische stoffen dempen het geluid,
verkorten de nagalm en verhogen de verstaanbaarheid tijdens gesprekken.
Akoestische stoffen zijn bovendien ook
lichtdoorlatend, brandveilig en daarbovenop naadloos te confectioneren.
Deze mooie gordijnen vinden hun toepassing in restaurants, kantoren, vergaderzalen. Maar ook in woonruimtes
kunnen akoestische stoffen een mooi
resultaat opleveren.Meer info kan je vinden op
www.decorette-cillen.be
•••
Celis putboringen is gevestigd in Rummen (Vlaams Brabant) en toonaangevend actief in totaaloplossingen in grondwaterwinning, grondwaterbeheer en
energieopslag in de bodem. Dit zowel
nationaal als internationaal. Na meer dan
25 jaar hebben onze vakkennis, onze
enorme database met gegevens en ervaring geleid tot specialisatie op het gebied van putboringen en geothermische
boringen. Tevens kan u bij ons terecht
voor de installatie van een pompinstallatie, verkoop en verhuur van materieel,
herstellingen en onderhoud. Wij werken
voor particulieren, bedrijven, aannemers
en de overheid. Een snelle service is
één van onze grote troeven. Omdat we
kwaliteit belangrijk vinden werken we
met betrouwbare merken als Grundfos
102
- Builders Facts
www.celis-watertech.be
•••
Vanaf 1 januari 2016 breidt Transcoma
haar diensten uit. Bij ons kan u ook terecht voor rolcontainers ! Door de wijzigende milieuwetgeving kan je restafval
best sorteren in een rolcontainer.
Wij verhuren rolcontainers van 1100 liter
voor licht bedrijfsafval, plastiek folie, restafval, verpakkingsafval, papier en karton
en PMD afval in zakken.
Frequentie :
- Wekelijks lediging
- Tweewekelijkse lediging
- Maandelijkse lediging
- Lediging op afroep
Handig en makkelijk : een nieuwe flexibele oplossing voor uw afval !
www.transcorol.be
•••
Palindroom wint nationale
communicatieprijs
Redactiebureau Palindroom uit Hasselt
heeft in Brussel de B2B Press & Communication Award 2015 gewonnen. Er
werden 18 inzendingen geselecteerd
voor de finale van deze competitie,
waarbij Palindroom de enige Limburgse
onderneming was.
Palindroom werd aangeduid als winnaar in de categorie Events, wat op zich
verwonderlijk is voor een journalistiek
bureau. “Dat komt omdat wij beheerder zijn van de website Architectura.
be, waarmee we ons richten op architecten,” zegt zaakvoerder Rik Neven.
“Samen met 4 sponsors hebben we de
Belgische filmpremière georganiseerd
van The Competition, een film van de
Spaanse regisseur en architect Angel
Borrego Cubero. In deze prent volgt de
regisseur 5 befaamde toparchitecten die
meedoen aan een grote ontwerpwedstrijd.”
De organisatie van deze filmpremière
lokte 800 architecten naar Namen en
Antwerpen. “Dat had eerlijkheidshalve
ook te maken met het thema van de
film, aangezien er binnen de architectenwereld heel veel onvrede leeft over
de ontwerpwedstrijden. Daarbij worden
ontwerpers tegen elkaar uitgespeeld en
moeten ze alles uit de kast halen, ondanks de heel kleine kans op succes.
De Belgische architecten waren dan ook
heel geïnteresseerd om te zien hoe internationale toparchitecten een dergelijke
ontwerpwedstrijd aanpakken.”
Na de voorstelling volgde nog een panelgesprek, onder meer met de regisseur
zelf en met Bart Lens. “We hebben erg
veel lof gekregen voor deze organisatie,”
aldus nog Neven, “en dat vertaalt zich nu
in deze prijs. We mogen daar best fier
op zijn.
•••
Frame Products, producent van prefab
gemetselde wanden uit Meeuwen-Gruitrode, heeft de kaap genomen van 50.000
vierkante meter. De productie van deze
kant en klare binnenmuren verdubbelde
het afgelopen jaar, en daarmee heeft
het jonge bedrijf uit de groep Haex de
omzet zien oplopen tot over het miljoen
euro. “En dat terwijl grote delen van de
bouwmarkt het product nog niet eens
kennen,” zegt Luc Geysen, algemeen
directeur bij Frame Products. “Vergelijk
het met een sneeuwbal die aan het rollen gaat. Eenmaal de aannemers ermee
gewerkt hebben, zijn ze over het algemeen zeer tevreden. Vooral de tijdwinst
trekt hen dikwijls over de streep.”
Geysen verwacht dan ook een verdere
exponentiële groei. “De doelstelling is
om voor eind 2017 de kaap van 100.000
m² geplaatste muren te bereiken. Naast
de grote werven, die er nu al veel gebruik
van maken, verwachten we dat ook de
kleinere projecten weldra met prefab binnenmuren zullen gebouwd worden.”
www.porschepaal.be
Milieu versus performance. Beide winnen.
De Porsche Cayenne S E-Hybrid.
Een opwindend ontwerp met grenzeloze prestaties en een maximale efficiëntie.
Door middel van een innovatieve hybride technologie biedt de Porsche Cayenne S E-Hybrid
het beste van twee werelden. De combinatie van een verbrandings- en elektromotor zorgt
voor een ongeëvenaarde sensatie.
- 90% fiscale aftrekbaarheid*
- VAA vanaf 245 € bruto/maand**
- CO2-uitstoot: 79 g
- BIV Vlaanderen: 41,76 €
Porsche Centre Paal
De Weven 6
3583 Paal-Beringen
Tel: +32 (0) 11 / 911 911
Email: [email protected]
GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID.
* Bij aankoop van een Porsche Cayenne S E-Hybrid. ** VAA-regel van kracht op 01/09/2014. Zolang de voorraad strekt. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.porsche.be
GEMIDDELD VERBRUIK (L/100 KM): 3,4 / CO2-UITSTOOT (G/KM): 79.
Builders Facts -
103
KEUKENS BADKAMERS MAATKASTEN
DEAPLUS
INSPIREERT
Deaplus biedt 30 jaar ervaring in het op maat ontwerpen én fabriceren van
kwalitatieve keukens, badkamers en maatkasten. Vanuit onze eigen
productie in Heusden-Zolder staan we garant voor Belgisch vakmanschap!
Het Deaplus team begeleidt u van A tot Z !
104
- Builders Facts
Hasselt
Kuringersteenweg 186
+32 11 22 04 10
Hooglede-Gits
Bruggesteenweg 299
+32 51 22 56 62
Schoten
Bredabaan 1201
+32 3 644 04 16
Sint Pauwels
Potterstraat 137
+32 3 766 61 16
www.deaplus.be
1512008
Boortmeerbeek
Leuvensesteenweg 347
+32 15 52 00 03
.com
30 JAAR BELGISCH VAKMANSCHAP

Vergelijkbare documenten

LIMBURG IN THE SPOTLIGHT

LIMBURG IN THE SPOTLIGHT Gamma_Dealer_Magazine_189Hx235_IC.indd 1

Nadere informatie

bouw in the spotlight

bouw in the spotlight Gamma_Dealer_Magazine_189Hx235_IC.indd 1

Nadere informatie

bouw in the spotlight

bouw in the spotlight Gamma_Dealer_Magazine_189Hx235_IC.indd 1

Nadere informatie