Contract - Bijlage I - Tech Specs

Commentaren

Transcriptie

Contract - Bijlage I - Tech Specs
Provincie :
Gemeente:
Dossiernr. :
Antwerpen
Mol
35770011
Besteknummer: BTK01A-35770011-Titelblad
MOL
EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEACH CENTR – INSTITUTE FOR REFERENCE MATERIALS
AND MEASUREMENTS
Noodstroomgroep 40
Bouwwerken en technische installaties
AANBESTEDINGSDOSSIER
Opdrachtgever:
European Commission
Joint Research Center - IRMM
Retieseweg 111
2440 Geel
Afdeling Speciale Technieken
Vestiging Hasselt
Herckenrodesingel 8B bus 3.01 3500 Hasselt
Tel: 011/26.08.70
Fax: 011/23.38. 28
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
INHOUDSTAFEL
INHOUDSTAFEL 1
DEEL 0 – ALGEMEEN ........................................................................................................................................................ 5
0.1
Dit bestek omvat ....................................................................................................................................................... 5
0.2.
Opvatting van de installatie ....................................................................................................................................... 5
DEEL 1 – BOUWWERKEN ................................................................................................................................................. 8
HOOFDSTUK 01 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN ............................................................................. 8
01.01
INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS .................................................................................................... 8
01.01.00
Algemene voorzieningen / werfinrichting / werforganisatie
01.01.10
Voorlopige omheining ............................................................................................................................................. 12
01.01.40
Plaatsbeschrijvingen ............................................................................................................................................... 12
01.01.50
Stellingen en steigers .............................................................................................................................................. 14
01.02
BOUWRIJPMAKEN VAN HET TERREIN............................................................................................. 15
01.02.20
Beschermingswerken .............................................................................................................................................. 15
01.04
SLOPEN VAN VOLLEDIGE BOUWWERKEN EN RUWBOUWWERKEN........................................... 15
01.04.30
Slopen van gewapende betonelementen................................................................................................................. 15
01.04.40
Slopen van metselwerkelementen ........................................................................................................................... 16
01.06
UITBREKEN VAN RIOLERINGEN ....................................................................................................... 16
01.06.10
Verwijderen van putranden met deksels of roosters ................................................................................................ 16
01.07
SLOPEN VAN GEVELELEMENTEN .................................................................................................... 17
01.07.20
Uitnemen van buitenramen en -deuren ................................................................................................................... 17
GP ............................................................................. 8
HOOFDSTUK 03 OPEN RUWBOUW ............................................................................................................................... 19
03.00
ALGEMENE OPMERKINGEN .............................................................................................................. 19
03.00.10
Doorvoeropeningen
03.00.20
Dilatatievoegen
03.03
ELEMENTEN UIT TER PLAATSE GESTORT GEWAPEND BETON .................................................. 19
03.03.00
Algemene voorschriften .......................................................................................................................................... 19
03.03.10
Elementen uit ter plaatse gestort gewapend beton met gespecifieerde eigenschappen .......................................... 25
03.03.50
Staal voor gewapend beton ..................................................................................................................................... 28
03.09
OPGAAND METSELWERK .................................................................................................................. 31
03.09.10
Dragend opgaand metselwerk................................................................................................................................. 31
03.15
BIJHORIGHEDEN BIJ METSELWERKEN........................................................................................... 33
03.15.10
Metselwerktoebehoren - Lateien ............................................................................................................................. 33
PM ....................................................................................................................................... 19
PM .............................................................................................................................................. 19
HOOFDSTUK 06 RIOLERINGEN ..................................................................................................................................... 34
06.04
INSPECTIEPUTTEN EN ONTVANGTOESTELLEN ............................................................................. 34
06.04.50
Ontvangtoestellen ................................................................................................................................................... 34
06.05
PUTRANDEN MET DEKSELS EN ROOSTERS .................................................................................. 35
06.05.10
Putranden met enkel deksel .................................................................................................................................... 35
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 1 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
06.05.30
Bestek nr. 35770011
Putranden met deksels voor wegenis ...................................................................................................................... 35
HOOFDSTUK 07 GEVELSLUITINGEN ............................................................................................................................ 37
07.01
BUITENSCHRIJNWERK ...................................................................................................................... 37
07.01.35
Brandwerend buitenschrijnwerk uit gemoffeld staal met thermische onderbreking ................................................... 37
07.02
BEGLAZING VOOR BUITENSCHRIJNWERK..................................................................................... 42
07.02.20
Brandwerende buitenbeglazingen ........................................................................................................................... 42
HOOFDSTUK 10 WANDEN .............................................................................................................................................. 44
10.00
ALGEMENE OPMERKINGEN .............................................................................................................. 44
10.00.10
Doorvoeropeningen
10.00.20
Dilatatievoegen
10.00.30
Afwerking en bekleding
10.01
BINNENWANDEN IN SCHRIJNWERK ................................................................................................ 45
10.01.10
Vaste scheidingswanden ......................................................................................................................................... 45
10.11
BRANDWERENDE DEUREN ............................................................................................................... 47
10.11.20
Houten brandwerende deuren in metalen deurkozijnen ........................................................................................... 47
10.20
BIJHORIGHEDEN VOOR BINNENWANDEN EN DEUREN ................................................................ 49
10.20.10
Deurdrangers .......................................................................................................................................................... 49
PM........................................................................................................................................ 44
PM .............................................................................................................................................. 44
PM .................................................................................................................................. 45
HOOFDSTUK 13 VASTE UITRUSTINGEN ...................................................................................................................... 51
13.09
INFORMATIE EN SIGNALISATIE ........................................................................................................ 51
13.09.01
Signalisatie algemeen ............................................................................................................................................. 51
13.09.30
Deur- en naambordjes ............................................................................................................................................. 52
13.09.40
Pictogrammen ......................................................................................................................................................... 52
13.09.60
Veiligheidsplannen .................................................................................................................................................. 53
HOOFDSTUK 15 SCHILDER- EN BEHANGWERKEN .................................................................................................... 55
15.04
SCHILDERWERKEN OP PLEISTERWERK EN GIPSKARTONPLATEN ........................................... 55
15.04.20
Binnenschilderwerken op pleisterwerk en gipskartonplaten ..................................................................................... 55
DEEL 2 – VENTILATIE EN SANITAIRE INSTALLATIE .................................................................................................. 57
A: VENTILATIE .............................................................................................................................................................. 57
ARTIKEL C4
Koudegeneratie ....................................................................................................................................................... 58
ARTIKEL C13
Ventilatoren ............................................................................................................................................................. 61
ARTIKEL C14
Luchtkanalen ........................................................................................................................................................... 62
ARTIKEL C15
Eind- en tussengeschakelde eenheden van luchtkanaalnetten ................................................................................ 67
ARTIKEL C21
Automatische regeling ............................................................................................................................................. 68
ARTIKEL C22
Elektrische uitrusting ............................................................................................................................................... 78
ARTIKEL C24
Brandveiligheid........................................................................................................................................................ 95
ARTIKEL C39
Bijkomende werken ................................................................................................................................................. 95
ARTIKEL D.1.
Naleven van de akoestische voorwaardenwaarden ................................................................................................. 99
ARTIKEL E.
Voorafgaande prestaties aan de 2de voorlopige oplevering .................................................................................... 99
B: SANITAIRE INSTALLATIE ........................................................................................................................................ 105
1
Omvang van de aanneming .................................................................................................................................. 105
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 2 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
2
Opvatting van de installatie ................................................................................................................................... 105
3
Sanitaire toestellen ............................................................................................................................................... 106
4
Brandblusinstallatie ............................................................................................................................................... 108
5
Watertoevoerleidingen in het gebouw ................................................................................................................... 109
6
Kraanwerk............................................................................................................................................................. 111
7
Afloopleidingen ..................................................................................................................................................... 111
8
Brandwerende manchetten ................................................................................................................................... 113
9
Brandwerende afdichtingen................................................................................................................................... 113
10
Warmte-isolatie, anti-condens-isolatie, anti-corrosie-isolatie ................................................................................. 113
11
Doorboringen, herstellingen, metselwerken enz... ................................................................................................. 114
12
Plannen - schema's - aanduidingsplaatjes ............................................................................................................ 114
13
Proeven ................................................................................................................................................................ 117
DEEL 3 – ELEKTRISCHE INSTALLATIE....................................................................................................................... 119
HOOFDSTUK 1: REGLEMENTERINGEN, VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN EN DOCUMENTEN .............. 119
1.1
Technische bepalingen ......................................................................................................................................... 119
1.2
Documenten van toepassing ................................................................................................................................. 121
1.3
Berekeningsnota's en tekeningen.......................................................................................................................... 122
1.4
Grenzen van de aanneming .................................................................................................................................. 127
1.5
Sparingen, doorboringen, hulzen, opstoppingen ................................................................................................... 127
1.6
Schilderingen ........................................................................................................................................................ 128
1.7
Oplevering van de werken..................................................................................................................................... 128
1.08
Afbraakwerken bestaande installatie ..................................................................................................................... 130
1. 9.
Uitwendige invloedsfactoren ................................................................................................................................. 131
1.10.
Opvatting van de installatie ................................................................................................................................... 131
HOOFDSTUK 2: SCHAKELEN
VERDEELINRICHTINGEN
VOOR
LAAGSPANNING
EN
LAAGSPANNINGSTOESTELLEN ................................................................................................................................. 133
2.1.
Schakel- en verdeelinrichtingen ............................................................................................................................ 133
2.2.
Laagspanningstoestellen ...................................................................................................................................... 136
3.
Meting van energie ............................................................................................................................................... 142
HOOFDSTUK 3: NOODSTROOMAGGREGAAT BINNENOPSTELLING .................................................................... 144
3.1.
Algemeen:............................................................................................................................................................. 144
3.2.
Werking ................................................................................................................................................................ 145
3.3.
Algemene karakteristieken van de installatie ......................................................................................................... 145
3.4.
Uitlaat: .................................................................................................................................................................. 148
3.5.
Brandstofopslag en transfert – 1200 liter ............................................................................................................... 149
3.6.
Bediening en controle: eilandbedrijf ...................................................................................................................... 149
3.7.
Betonnen sokkel ................................................................................................................................................... 151
3.8.
Testen................................................................................................................................................................... 151
3.8.
Montagewerkzaamheden ...................................................................................................................................... 151
3.9.
Attesten ................................................................................................................................................................ 151
HOOFDSTUK 4: LEIDINGEN BINNEN EN BUITEN DE GEBOUWEN ......................................................................... 153
HOOFDSTUK 5: OVERSPANNINGSBEVEILIGING ...................................................................................................... 160
5.1.
Algemeen.............................................................................................................................................................. 160
5.2.
Gecombineerde bliksemstroom / overspanningsbeveiliging klasse 1 voor IT netwerk ........................................... 160
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 3 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
5.3.
Overspanningsbeveiliging klasse 2........................................................................................................................ 160
5.4.
Praktische uitwerking voor deze aanneming .......................................................................................................... 161
HOOFDSTUK 6: AARDINGEN EN EQUIPOTENTIALE VERBINDINGEN.................................................................... 163
6.1.
Aardingen.............................................................................................................................................................. 163
7.2.
Equipotentiale verbindingen .................................................................................................................................. 163
HOOFDSTUK 7: KABELGANGEN ................................................................................................................................ 165
7.1.
Inleiding................................................................................................................................................................. 165
7.2.
Specifiek voor vitale stroombanen ......................................................................................................................... 165
7.3
Keuze en algemeenheden..................................................................................................................................... 165
7.4
Kabelgoten ............................................................................................................................................................ 166
7.5
Kabelladders ......................................................................................................................................................... 167
7.6
Tracé der kabelbanen ........................................................................................................................................... 168
HOOFDSTUK 8: BEDIENINGSTOESTELLEN EN CONTACTDOZEN.......................................................................... 169
8.1.
Algemeen .............................................................................................................................................................. 169
8.2.
Gewone ingewerkte toestellen............................................................................................................................... 169
8.3.
Beschermende toestellen ...................................................................................................................................... 170
8.4.
Bewegingsdetectie ................................................................................................................................................ 170
8.5.
Labeling ................................................................................................................................................................ 171
8.6.
Voedingspunten .................................................................................................................................................... 171
HOOFDSTUK 9: VERLICHTINGSTOESTELLEN .......................................................................................................... 172
9.1.
Verlichtingstoestellen met fluorescentielampen met warme kathode ..................................................................... 172
HOOFDSTUK 10:
VEILIGHEIDSVERLICHTING ........................................................................................................ 175
10.1.
Algemeen .............................................................................................................................................................. 175
10.2.
Opbouw van de symboliek en naamgeving op de plannen .................................................................................... 175
10.3.
Autonome veiligheidsverlichtingstoestellen met LED-technologie .......................................................................... 176
10.4.
Berekeningen ........................................................................................................................................................ 178
10.5.
Pictogrammen ....................................................................................................................................................... 179
HOOFDSTUK 11: GESTRUCTUREERDE BEKABELING VOOR DATA EN TELEFONIE ........................................... 180
11.01
Specificaties netwerkbekabeling ............................................................................................................................ 180
HOOFDSTUK 12: MELDING-WAARSCHUWING-ALARMERING MET DETECTIE ..................................................... 185
HOOFDSTUK 13: TOEGANGSCONTROLE .................................................................................................................. 186
13.1.
Algemeen .............................................................................................................................................................. 186
HOOFDSTUK 14: ELEKTRISCHE TOESTELLEN ........................................................................................................ 187
14.1.
Algemeen .............................................................................................................................................................. 187
14.2.
Ribbenbuiskachel – RVS standaard ...................................................................................................................... 187
HOOFDSTUK 15: UPS ................................................................................................................................................... 188
15.2.1
Algemeen .............................................................................................................................................................. 188
15.2.2
De noodvoedingsbatterij ........................................................................................................................................ 188
15.2.3
Werkingsprincipe................................................................................................................................................... 188
15.2.4
Technische karakteristieken .................................................................................................................................. 189
15.2.5
Controle-apparatuur en bediening ......................................................................................................................... 190
15.2.6
Signalisatie............................................................................................................................................................ 190
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 4 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
BIJLAGE 1
Bestek nr. 35770011
UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN .............................................................................................. 191
DEEL 0 – ALGEMEEN
0.1
Dit bestek omvat
0.1.1
Technische bepalingen
-
0.2.
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Bouwwerken
HVAC & sanitaire installatie
Elektrische installatie
Opvatting van de installatie
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 5 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
0.2.1
Bestek nr. 35770011
Inplantingsplan site:
Lokaal 27 in gebouw 130
0.2.2
Bestaande installatie
MS1 en MS2 zijn beschermde zones binnen gebouw 040. Zowel in MS1 als in MS2 worden de labo’s
geventileerd door middel van 3 ventilatoren met dubbele motor. Eén motor is gevoed door het bord
normaal, de andere door het bord viltaal. De 2 ventilatoren van de handschoenkasten worden gevoed
door het bord vitaal.
Borden MS1in kelder lokaal 603 van gebouw 040:
- MSEK603A (Vitaal + bestaande diesel)
- MSEK603B (Normaal)
Borden MS2 in kelder lokaal 450 van gebouw 040:
- MSEK450A (Normaal)
- MSEK450B (Vitaal + bestaande diesel)
MS1 – extractie labo
MS1 - handschoenkast
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 6 van 191
MS2 - handschoenkast
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
0.2.3
Bestek nr. 35770011
Nieuwe installatie
In gebouw 130, lokaal 027 wordt een nieuwe noodstroomgenerator voorzien van 200KVA. De generator
is voorzien voor de back-up van de ventilatoren van de labo’s en handschoenkasten in gebouw 040 (MS1
& MS2).
Lokaal 27 wordt bouwkundig aangepast voor het plaatsen van de noodstroomgenerator.
In onderstaande aanneming wordt de voeding heraangelegd naar één van de 2 motoren van één van 3
ventilatoren van de labo’s, zowel voor MS1 als voor MS2.
Elke ventilator heeft 2 motoren. Ze worden respektievelijk gevoed door de borden normaal en
normaal/vitaal. De voeding van motor ‘normaal’ wordt afgekoppeld en verbonden met het bord
‘noodstroomgroep, geplaatst in lokaal 027 van gebouw 130. De motor gevoed door bord normaal/vitaal
blijft behouden.
Wanneer de noorstroomgroep manueel wordt ingeschaleld blijft de onderdruk in de labo’s en in de
handschoenkasten. De ventilatoren van de handschoenkasten (2 per zone: MS1 en MS2) krijgen tevens
een nieuwe voeding, rechstreeks van het bord ‘noodstroomgroep’ in lokaal 027 van gebouw 130.
Het bord ‘noodstroomgroep’ in lokaal 027 van gebouw 130 wordt gevoed door het hoofdbord Vitaal
(BCEG012A) in lokaal 12 van gebouw 130. In het hoofdbord Vitaal is een vertrek van 63A als reserve
aanwezig.
Bij stroomuitval en bij het uitvallen van het hoofdbord Vitaal, wordt de noodgroep in lokaal 27 van gebouw
130 manuel gestart.
Er wordt een status/alarm/noodstroom overgebracht naar het GBS-systeem.
Het type netwerk via de noodstroomgenerator is een IT netwerk. Isolatiebewaking dient hierdoor
voorzien te worden.
De ventilatoren op de afzuig van de handschoenkasten in MS 1 worden afgebroken en vernieuwd. De
nieuwe installatie dient gelijkaardig te zijn aan de pas vernieuwde installatie in MS 2.
In normale bedrijfsomstandigheden draaien enkel twee van de drie extractoren/ventilatoren voor de labo’s
in zowel MS 1, als in MS 2. De voeding komende van de noodstroomgenerator dient aangesloten te
worden aan diegene die niet draait.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 7 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
DEEL 1 – BOUWWERKEN
HOOFDSTUK 01 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN
01.01
INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS
01.01.00
Algemene voorzieningen / werfinrichting / werforganisatie
GP
Aard van de overeenkomst :
Globale prijs (GP)
Meetwijze :
meeteenheid : GP
meetcode : Globale Prijs voor de gehele bouwplaatsinrichting met inbegrip van volgende artikels:
01.01.01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08 en de beschrijvingen in het administratief bestek.
01.01.01
Algemene veiligheidsmaatregelen
PM
Omschrijving :
A. Bovengrondse en ondergrondse leidingen en installaties
De aannemer treft uit eigen beweging alle vereiste maatregelen om te voorkomen dat schade wordt
toegebracht aan ondergrondse of bovengrondse leidingen en installaties, (leidingen van gas, water,
elektriciteit, telegraaf, telefoon, waterlozing, riolen, pijpleiding, openbare verlichtingstoestellen, elektrische
cabines enz) die zich zouden bevinden in of boven de terreinen welke deel uitmaken van zijn bouwplaats
of gebruikt worden voor het uitvoeren van de werken; zo ook hindert hij de goede werking van de
leidingen niet en voegt zich dienaangaande in alle gevallen naar de desbetreffende wetten en
reglementen.
In dit verband neemt de aannemer al de voorzorgen nodig tot het voorafgaandelijk vaststellen van de
eventuele aanwezigheid en juiste ligging van de ondergrondse leidingen op de plaatsen waar er gewerkt
wordt.
Het Bestuur is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de inlichtingen gegeven door de
betrokken besturen en/of vergunninghoudende maatschappijen.
Alle beschadigingen aan de leidingen, de installatie en hun toebehoren van Openbare Besturen,
regiebedrijven of vergunninghoudende maatschappijen of personen, worden door de aannemer op zijn
kosten onmiddellijk hersteld.
Elke verplaatsing van leidingen mag slechts geschieden mits het akkoord van het Bestuur. De
verplaatsingskosten zijn niet ten laste van de aannemer, tenzij het voorlopige of herhaaldelijke
verplaatsingen betreft, welke het gevolg zijn van een door de aannemer vrijelijk gekozen
uitvoeringsmethode.
De aannemer treft op zijn kosten al de maatregelen die vereist zijn opdat de goede werking van alle
bestaande leidingen verzekerd blijven tijdens de uitvoeringen der werken, zelfs wanneer die leidingen in
de uitgegraven sleuven moeten opgehangen of beschermd worden.
De aannemer laat in het bijzonder aan al de betrokken maatschappijen ten minste acht dagen vooraf
weten wanneer hij de werken zal uitvoeren, op gevaar vervolgd te worden bij toepassing van art.524,
525, 563 en 564 van het strafwetboek.
B. Veiligheidsmaatregelen t.o.v personeel en derden.
Buiten hogervermelde schikkingen moet de veiligheid van het personeel van de aannemer in alle
gevallen verzekerd zijn. Indien nodig zal het bestuur wijzigingen opleggen inzake de toegepaste
veiligheidsmaatregelen en regels opleggen voor een degelijke uitvoering en veilig toezicht.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 8 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Op de plaatsen die omwille van het uitvoeren der werken gevaar bieden en tevens op de plaatsen
aangeduid door het bestuur, worden op initiatief van de aannemer, signalisatie aangebracht op kosten
van de aannemer.
De werken, signalisatie, afsluitingsbeschotten en verlichting door het geheel van hogervermelde
schikkingen vereist, maken een last uit van de aanneming.
C. De aannemer is gehouden rekening te houden met de opmerkingen van de Dienst Brandweer en
Gemeentelijke Politie bevoegd voor de desbetreffende stad en/of gemeente.
D. Veiligheidscoördinator-verwezenlijking:
VEILIGHEIDSCOORDINATIE
Hierbij
wordt
er
verwezen
naar
boekdeel
5:
E. De aannemer zal ten allen tijde de geldende arbeids- en veiligheidsvoorschriften naleven tijdens de
werken.
Aard van de overeenkomst :
Pro Memorie (PM), begrepen in de desbetreffende artikels
01.01.02
Algemene gezondheidsmaatregelen
PM
Omschrijving :
A. Toezichtcomité
De aannemer is gehouden aan de leden van het toezichtcomité toegang te verlenen tot de bouwplaats
van deze aanneming, teneinde hen in staat te stellen hun taak te vervullen, alsmede tot de tijdelijke
woongelegenheid van de kantines van de arbeiders uit het bouwbedrijf, ingesteld overeenkomstig de
bepalingen van het KB van 18 december 1956.
B. Schuilplaatsen - sanitair
De aannemer stelt ter beschikking van de werklieden: vaste schuilplaatsen waar zij hun maaltijden
gebruiken, bij slecht weder schuilen en op fatsoenlijke wijze van kleren veranderen kunnen.
De schuilplaatsen hebben kleedkamers, waar de werklieden hun kleding veilig kunnen bergen, zij mogen
niet gebruikt worden als bergplaats voor gereedschappen, materiaal of bouwstoffen.
De schuilplaatsen, die de aannemer ter beschikking van de werklieden stelt, zijn vast of verplaatsbaar,
naargelang dat ze staan op bouwwerven, met vaste begrenzing of op bouwplaatsen die verlegd worden
naargelang de vordering der werken.
Behoudens speciale toelating van de leidende ambtenaar bevinden zich binnen de omtrek van 100 m van
de bouwplaats en schuilplaatsen.
De aannemer stelt insgelijks sanitair ter beschikking van de werklieden, die beantwoorden aan de
voorschriften van de art.95 en 96 van het Algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming.
C Verbandkist
De werf moet uitgerust zijn met een verbandkist nr.2
Aard van de overeenkomst :
Pro Memorie (PM), begrepen in de desbetreffende artikels
01.01.03
Algemene reiniging
PM
Omschrijving :
Een volmaakte en algemene reiniging van het gebouw bestaat uit:
het ontvetten en wassen van alle beglazingen met verwijderen van de minste sporen van verfspatten en
andere bevuiling.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 9 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
het ontbloten van alle metalen schrijnwerk en toebehoren van de beschermde delen en zo nodig de
bewerking hierboven vermeld toepassen.
het afspoelen van het metalen schrijnwerk en zuiver maken van mogelijk bevuilde delen van het
parementmetselwerk, plinten enz.
het grondig schuren met zeep en reiniging van alle bevloeringen tot volledige voldoening van de leidende
architect of ambtenaar.
de algemene opkuis en reiniging van vensterbanken, trappen, leuningen, boordstenen en alle
bouwelementen, welke kunnen bevuild zijn met stof, betonresten, kalkresten enz. Deze algemene
grondige opkuis zal gebeuren voor de voorlopige oplevering.
Inpakkarton en andere resten zullen regelmatig uit het gebouw verwijderd worden en gestort worden op
een aangeduide plaats, waar een container ter beschikking staat. Deze container wordt op kosten van de
algemene aannemer geplaatst welke in onderling overleg met de andere aannemers, de kosten hieruit
voortspruitend zal betalen en bepalen.
de algemene opruiming geldt eveneens voor de buitenomgeving.
Aard van de overeenkomst :
Pro Memorie (PM), begrepen in de desbetreffende artikels
01.01.04
Diverse voorlopige aansluitingen
PM
Omschrijving :
De aannemer zal zelf instaan voor werfaansluitingen van water, elektriciteit en telefoon. Hij dient deze
aansluitingen ter beschikking te stellen van eventueel andere aannemers of andere loten. De aannemer
zal ten opzichte van de andere bouwgroepen, de nodige schikkingen treffen, teneinde tot een
aanneembare regeling en verdeling te komen met de andere bouwgroepen (pro-rata rekeningen). Ingeval
van betwisting kan de Leiding der Werken een regeling opleggen.
De definitieve aansluiting aan het rioolnet met inbegrip van de eventuele herstelling aan de
infrastructuurwerken, zijn eveneens ten zijne laste.
De definitieve aansluiting van water, elektriciteit, gas, telefoon enz, maken geen deel uit van dit artikel en
zijn ten laste van het Opdrachtgevend Bestuur.
De aansluiting op het telefoonnet van het bureellokaal zal verbonden blijven tot en met de voorlopige
aanvaarding van de werken uitgevoerd door al de diverse bouwgroepen.
Alle onkosten van voorlopige aansluitingen, abonnementen, gesprekken, verbruik worden vereffend door
de aannemer. Ingeval van betwisting kan de Leiding der Werken een regeling opleggen.
De aannemer moet er zorg voor dragen dat de installaties overeenstemmen met de voorschriften van de
betreffende voorzieningsbedrijven en voldoen aan de voorschriften van het ARAB.
Wat betreft de elektrische aansluiting wordt geëist dat de inrichting voldoet aan de voorschriften van het
technische reglement van de Vereniging der Elektriciteitsbedrijven in België - 17 de uitgave 1972,
inzonderheid wat betreft de voorschriften van bijlage VIII aan voornoemd reglement.
Alle aanvragen welke niet gestaafd zijn door een in bijlage aangehecht PV van keuring, overeenkomstig
de bijlage VII par.3.12 van voornoemd reglement zullen NIET in overweging genomen worden.
Het bestuur behoudt zich het recht voor een tijdelijke aansluiting stroomloos te stellen zonder
voorafgaandelijke verwittiging en welke ook de aard van de aangesloten toestellen is, als vastgesteld
wordt dat de voormelde voorschriften NIET verder worden nageleefd na het verwezenlijken van de
elektrische aansluiting.
Aard van de overeenkomst :
Pro Memorie (PM), begrepen in de desbetreffende artikels
01.01.05
Verlichting van de bouwplaats en het bouwwerk
PM
Omschrijving :
Wanneer er moet gewerkt worden voor zonsopgang en na zonsondergang of in lokalen met een
ontoereikende natuurlijke verlichting, moeten deze werkplaatsen voorzien worden van een toereikende
kunstmatige verlichting.
Aard van de overeenkomst :
Pro Memorie (PM), begrepen in de desbetreffende artikels
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 10 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
01.01.06
Toegangswegen-Beschadigingen aan het wegdek
Bestek nr. 35770011
PM
Omschrijving :
A. Toegangswegen
De aannemer zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de bouwplaats.
B. Beschadiging van het wegennet
Wanneer kans bestaat dat de voertuigen van de aannemer schade toebrengen aan de bestaande wegen
buiten de grenzen van de werken van de onderhavige aanneming, treft de aannemer met de beheerders
van de wegen ter bekwamer tijd de nodige regelingen zonder met betrekking tot het herstellen van de
door de voertuigen van de aannemer eventueel beschadigde wegen.
Verzakkingen en andere gebreken in de bestaande bestratingen, welke veroorzaakt worden door de
uitvoering van deze werken, worden steeds dadelijk hersteld door de aannemer en op zijn kosten. Bij
gevallen van dringendheid of in geval de aannemer verwaarloost deze herstellingswerken aan te vangen
binnen de drie dagen na daartoe aangekocht te zijn, heeft het bestuur het recht de herstellingswerken uit
te voeren, op last, kosten en risico van de aannemer. De van ambtswege gedane onkosten worden
afgehouden van de verschuldigde sommen of van de borgtocht.
Aard van de overeenkomst :
Pro Memorie (PM), begrepen in de desbetreffende artikels
01.01.07
Lokalen ter beschikking gesteld van het bestuur
PM
Omschrijving :
De aannemer voorziet op een door de leiding der werken te bepalen plaats een werfkeet ter beschikking
van het Bestuur.
Deze keet zal dienen voor de werfvergaderingen en is voorzien van tafels en minimaal 10 stoelen. De
keet is voorzien van verwarming en verlichting en moet voldoende geventileerd kunnen worden.
Een sanitaire ruimte is eveneens beschikbaar in de keet.
De keet wordt regelmatig onderhouden.
In de keet is een volledig bouwdossier aanwezig.
De aannemer voorziet tijdens de werfvergaderingen koffie en gekoelde frisdranken. Alcoholische dranken
zijn niet toegelaten tijdens de vergaderingen.
Het gebruik van GSM - toestellen is niet toegestaan tijdens de vergaderingen behalve ten dienste van de
vergadering zelf.
Deze keet zal eveneens gebruikt worden voor de werfvergaderingen van de andere loten.
Aard van de overeenkomst :
Pro Memorie (PM), begrepen in de desbetreffende artikels
01.01.08
Containerkosten
PM
Omschrijving :
Iedere aannemer is verantwoordelijk voor de opruimwerkzaamheden van het door hen veroorzaakte afval
gedurende en tot op het einde van de werf.
De Bouwheer-Opdrachtgever (in principe wekelijks) zal ten gepaste gelegenheid of op bepaalde
tijdstippen een rondgang houden, om de opruiming van de werf te controleren.
Aard van de overeenkomst :
Pro Memorie (PM), begrepen in de desbetreffende artikels
01.01.09
Werfcoördinatieopdracht van de (piloot)aannemer
PM
Omschrijving :
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 11 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Zie voor de omschrijving van de coördinatieopdracht in uitvoering met de verschillende onder- &
nevenaannemers de administratieve bepalingen.
Aard van de overeenkomst :
Pro Memorie (PM), begrepen in de desbetreffende artikels
01.01.10
Voorlopige omheining
Algemeen
Omschrijving :
Bij de aanvang van de werken plaatst de aannemer een voorlopige omheining om de bouwplaats af te
sluiten, volgens de voorschriften van art. 11.21 van STS 11 - uitgave 1990. Deze afsluiting wordt voorzien
van de nodige afsluitbare toegangen.
Uitvoering :
De omheining wordt voldoende stevig uitgevoerd, onderhouden en zonodig hersteld. Zij wordt voorzien
van de nodige signalisatie, verlichting en beveiliging volgens de geldende reglementering en
overeenkomstig de voorschriften van art. 11.24 van STS 11 -uitgave 1990. Het bekomen van de
vergunning en te betalen taksen zijn ten laste van de aannemer.
01.01.12
Voorlopige omheining uit een draadnet
Omschrijving :
De omheining blijft eigendom van de aannemer en wordt weggenomen zodra dit, op grond van de
vordering van de werken en mits akkoord van de leidende ambtenaar, mogelijk is. De omheining wordt
eigendom van het Bestuur na de voorlopig oplevering.
Materiaal :
Voorlopige omheining samengesteld met geprefabriceerde panelen uit stalen buizen waartegen een
verzinkt of geplastificeerd draadnet is bevestigd. De panelen worden geplaatst in verplaatsbare
voetstukken.
Minimum hoogte van de afsluiting : 1,80 m.
Toepassing :
Meetwijze :
meetcode : Netto lengte.
01.01.12A
blijft eigendom van de aannemer PM
Aard van de overeenkomst :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : m
01.01.40
Plaatsbeschrijvingen
Algemeen
Omschrijving :
Onverminderd de algemene maatregelen voorzien in art. 30 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden
M.B. 10.8.1977 en in het bijzonder par. 2 dient de aannemer de zorgen voor plaatsbeschrijvingen. Deze
beantwoorden aan de voorschriften van art. 11.31 van STS 11 - uitgave 1990.
Uitvoering :
Deze plaatsbeschrijvingen worden opgemaakt door een deskundige, aangesteld door de aannemer en
tegensprekelijk ondertekend door de betrokken eigenaar of eigenaars.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 12 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De werken mogen slechts aanvangen na overhandiging aan het Bestuur van de plaatsbeschrijvingen,
eventueel aangevuld met fotografische bewijzen. De plaatsbeschrijvingen ten behoeve van
onderaannemers zijn ten laste van de aannemer.
Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met vaststelling
van de mogelijke schade ten opzichte van de toestand vermeld in de plaatsbeschrijvingen bij de aanvang
van de werken.
De aannemer is verantwoordelijk overeenkomstig art. 39 van voornoemd M.B. voor vastgestelde
beschadigingen aan de eigendommen opgenomen in de plaatsbeschrijvingen en dient ten gepaste tijde,
vastgestelde beschadigingen te herstellen of de schade te vergoeden.
01.01.41
Plaatsbeschrijving van de gebouwen buiten de bouwplaats
Omschrijving :
A. Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken
B. Staat van vergelijking
Toepassing :
01.01.41A
plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken
GP
Aard van de overeenkomst :
Globale prijs (GP)
01.01.41B
staat van vergelijking
GP
Aard van de overeenkomst :
Globale prijs (GP)
01.01.42
Plaatsbeschrijving van de gebouwen binnen de bouwplaats
Omschrijving :
A. Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken
B. Staat van vergelijking.
Toepassing :
01.01.42A
plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken
GP
Aard van de overeenkomst :
Globale prijs (GP)
01.01.42B
staat van vergelijking
GP
Aard van de overeenkomst :
Globale prijs (GP)
01.01.43
Plaatsbeschrijving van wegenissen
Omschrijving :
A. Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken
B. Staat van vergelijking
Toepassing :
01.01.43A
plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken
GP
Aard van de overeenkomst :
Globale prijs (GP)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 13 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
01.01.43B
staat van vergelijking
Bestek nr. 35770011
GP
Aard van de overeenkomst :
Globale prijs (GP)
01.01.44
Plaatsbeschrijving van beplantingen
Omschrijving :
A. Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken
B. Staat van vergelijking.
Uitvoering :
Art. 11.44 - bescherming van beplantingen - van STS 11 - uitgave 1990 is van toepassing.
Toepassing :
01.01.44A
plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken
GP
Aard van de overeenkomst :
Globale prijs (GP)
01.01.44B
staat van vergelijking
GP
Aard van de overeenkomst :
Globale prijs (GP)
01.01.50
Stellingen en steigers
Algemeen
Materiaal :
De stellingen en steigers beantwoorden aan de bepalingen van het Algemeen Reglement op de
Arbeidsbescherming (ARAB).
Ze worden aldus opgevat dat ze de werklieden volkomen veiligheid bieden en tevens het Bestuur in staat
stellen de werken van dichtbij te volgen.
Borstweringen en handgrepen zijn te voorzien rond de werkvloeren.
Uitvoering :
De stellingen worden, afhankelijk van de uitvoeringsvolgorde steeds aangebracht over gebouwdelen die
als geheel behandeld worden. Ze worden er zo lang behouden tot alle beschreven werken voltooid en
gecontroleerd zijn door het Bestuur.
Alle openingen welke nodig zijn om de stellingen te verankeren moeten bij het demonteren terug in de
oorspronkelijke staat hersteld worden. Elk rechtstreeks contact van metaal en parement wordt vermeden
door tussenvoeging van speciale (of houten) stukken.
De stellingen en steigers aan de straatzijde worden voorzien van de nodige signalisatie, verlichting en
beveiliging volgens de geldende reglementering. Het bekomen van de vergunning en te betalen taksen
zijn ten laste van de aannemer.
01.01.51
Stelling uit metalen buizen PM
Materiaal :
De stellingen uit metalen buizen zijn zonder roest.
Uitvoering :
Tijdens de werkzaamheden worden de stellingen voorzien van windvaste zeilen of afschermingen ten
einde geen hinder te veroorzaken buiten de bouwzone.
Toepassing :
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 14 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Aard van de overeenkomst :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : m²
meetcode : netto uit te voeren oppervlakte.
01.02
BOUWRIJPMAKEN VAN HET TERREIN
01.02.20
Beschermingswerken
Algemeen
Uitvoering
De te behouden bomen en struiken worden beschermd en gedurende de werken in stand gehouden.
Na voltooiing worden de beschermingsmiddelen verwijderd en afgevoerd van de bouwplaats.
De bomen en struiken die tijdens de beschermingsperiode toch beschadigd werden, worden herbepland
op kosten van de aannemer. De nieuwe planten en bomen zijn van dezelfde soort en afmetingen als de
beschadigde. Ze worden voldoende gesteund.
01.02.23
Beschermen van te behouden leidingen en kabels
GP
Materiaal/uitvoering:
De aannemer zal alvorens de werken aan te vatten de nutsmaatschappijen en de bouwheer contacteren
teneinde de positie van alle leidingen en kabels op het terrein te kennen. De aannemer zal alle nodige
voorzorgsmaatregelen treffen om deze te beschermen en te vrijwaren van enige schade.
Leidingen of kabels die in het tracé der werken liggen dienen door en op kosten van de aannemer
verplaatst te worden. Hierbij denken wij dan vooral aan de HS-leiding onder het nieuwe kantoorgebouw,
evenals de brandleiding onder dit gebouw. Zoals eerder omschreven dient de aannemer zich nog steeds
te vergewissen van de aanwezigheid van eventuele andere leidingen van welke aard dan ook. De
aannemer coördineert deze werken en zal garanderen dat het functioneren van het bedrijf ten allen tijde
vrijwaard wordt.
Aard van de overeenkomst:
Globale prijs ( GP )
Meetwijze:
meeteenheid:
meetcode:
GP
01.04
SLOPEN VAN VOLLEDIGE BOUWWERKEN EN RUWBOUWWERKEN
01.04.30
Slopen van gewapende betonelementen
Algemeen
Omschrijving :
Afbreken met aangepaste middelen van elementen uit gewapend beton, met inbegrip van de vereiste
stellingen en schoringen.
Beschadigingen aan te behouden constructiedelen worden door de aannemer en op zijn kosten hersteld
in hun oorspronkelijke toestand.
Beschermen van ondergrondse en/of in de beton gevatte leidingen allerhande, met aanwending van alle
daartoe benodigde materialen en manuren.
Er wordt uiterst omzichtig tewerk gegaan.
Inbegrepen :het vervoeren van het puin buiten het Staatsdomein.
01.04.31
Slopen van gewapend betonelement FH m³
Omschrijving :
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 15 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Maken van een sleuf in de betonvloer van het uitgietbak naar het klokputje.
Toepassing :
Zie architectuurplannen en bijhorende meetstaat.
Aard van de overeenkomst :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : m³
meetcode :
Netto te slopen volume.
01.04.40
Slopen van metselwerkelementen
Algemeen
Omschrijving :
Uitbreken van metselwerkelementen van binnen- en/of buitenmuren uit om het even welk steenmateriaal
(baksteen, betonblokken, parement, enz...) met inbegrip van de binnen de begrenzingen omvattende
lateien, dorpels, muurblokken, natuursteenplinten, verankeringen, haken, spouwopvullingen, en alle
andere bevattende constructiedelen; het verwijderen van overtollige dragende- en niet-dragende muren,
alsook het verwijderen van niet betrouwbare slechte muurdelen, zowel binnen- als bovendaks en
ongeacht de hoogte.
Met aanwenden van de benodigde stellingen, beveiligingen, schoren en stutten van te behouden delen.
Inbegrepen :
- het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen aan de
straatzijde volgens de geldende reglementering van de gemeente. Alle bijhorende kosten
dienaangaande zijn ten laste van de aannemer.
- het vervoeren van het puin buiten het Staatsdomein.
01.04.41
Slopen van metselwerkelementen
Omschrijving :
Maken van openingen in de twee gevels, binnenwand EN paramentsteen.
Dikte ter plaatse na te kijken.
afmetingen : 1200x1200
Toepassing :
Zie architectuurplannen en bijhorende meetstaat.
Meetwijze :
meetcode : Netto volume metselwerk volgemeten
01.04.41B
gemetselde wanden FH m³
Aard van de overeenkomst :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : m³
01.06
UITBREKEN VAN RIOLERINGEN
01.06.10
Verwijderen van putranden met deksels of roosters
Algemeen
Omschrijving :
Uitbreken van inspectieramen met deksels en roosters met inbegrip van de betonnen kroon, alsook van
de af te breken gedeelten in slechte staat.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 16 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Inbegrepen :
- - -
Bestek nr. 35770011
Het kuisen van de putten.
Het vervoer van het puin buiten het Staatsdomein.
01.06.11
Verwijderen van deksel
Omschrijving :
Het verwijderen van de betonnen dallen gelegen boven de sleuf met leidingen in buitenomgeving.
-
Type
Materiaal
Afmetingen
Berijdbaar
beton
ter plaatse te bepalen
Toepassing :
Meetwijze :
meetcode : Netto weg te breken oppervlakte
01.06.11A
met deksel VH m²
Aard van de overeenkomst :
Vermoedelijke Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : m²
01.07
SLOPEN VAN GEVELELEMENTEN
01.07.20
Uitnemen van buitenramen en -deuren
Algemeen
Omschrijving :
Uitnemen van allerlei buitenramen en buitendeuren met inbegrip van alle bijhorigheden zoals
muurbekledingen, omlijstingen, bevestigingsmiddelen, ankerdoken, klossen, storeplanken, beschotwerk,
beglazing enz...
Het uitnemen zal gebeuren wanneer de nieuwe ramen en deuren + beglazing geleverd zijn. Ramen of
deuren die niet onmiddellijk worden vervangen moeten onmiddellijk winddicht afgesloten worden.
De aannemer wordt er in het bijzonder op attent gemaakt dat bij deze uitbraakwerken, de grootste
voorzichtigheid aan de dag dient gelegd te worden voor het behoud in hun ongeschonden staat van de
tabletten, plafonds, muur- en plafondplakwerk, eventuele binnenmuurbehangwerken en verfwerken,
alsook van alle roerende en onroerende goederen. Hij neemt daartoe alle voorzorgsmaatregelen evenals
ter beveiliging van personen in -en buiten het gebouw.
Alle ontstane beschadigingen aan raamaanslagen, meubilair, goederen, plakwerk, plafonds, muren,
tabletten, faïence, enz... dienen op kosten van de aannemer hersteld in hun oorspronkelijke toestand.
Indien het werk zulks vereist zullen de venstertabletten voorzichtig uitgenomen en teruggeplaatst worden,
waarbij elke beschadiging aan te behouden constructiedelen door de aannemer zal hersteld worden.
Inbegrepen :
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 17 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
het dagelijks reinigen van de lokalen waarin er gewerkt wordt.
het vervoer van alle puin buiten het Staatsdomein.
01.07.21
Uitnemen van buitenraam of -deur
Omschrijving :
-
Uitnemen van buitenraam of deur uit staal.
Toepassing :
Zie architectuurplannen en bijhorende meetstaat.
Het betreft de dubbele inkomdeur.
Meetwijze :
meetcode : Netto weg te breken oppervlakte volgens dagmaat. Uitnemen van deur inclusief beglazing
01.07.21C
uit aluminium FH m²
Aard van de overeenkomst :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : m²
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 18 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 03 OPEN RUWBOUW
03.00
ALGEMENE OPMERKINGEN
03.00.10
Doorvoeropeningen
PM
Uitvoering:
De aannemer voorziet alle openingen welke volgens het tracé van de leidingen noodzakelijk blijken te zijn
in de artikels beschreven in dit hoofdstuk. Niet uitgevoerde openingen welke op basis van de plannen
(ook van de speciale technieken) vergeten werden, dienen achteraf door de aannemer op zijn kosten
uitgevoerd met een diamantboor.
De aannemer bouwkundige werken dient ten gepaste tijden contact op te nemen met de installateurs en
het studiebureau speciale technieken teneinde de doorvoeren te bepalen.
Deze doorvoeropeningen, voor het binnenvoeren van de verschillende aansluitingen, zullen door de
aannemer uitgevoerd worden volgens de eisen van goede vakmanschap en volgens de voorgeschreven
en bestaande uitvoeringsgeplogenheden. Deze zullen ook met de nodige nazorg na doorvoering van de
leidingen gedicht worden door de aannemer “Ruwbouw”.
Het Rf-dichtmaken van openingen in brandcompartimenteringswanden valt onder de uitvoering "speciale
technieken" en maken deel uit van andere bouwpercelen, de afwerking hiervan gebeurt door de
aannemer “Ruwbouw”.
Toepassing:
Bij alle artikels waarvan deze opmerkingen van toepassing kunnen zijn in dit hoofdstuk, en zijn ook in het
desbetreffende artikel begrepen.
Aard van de overeenkomst :
Pro Memorie (PM), begrepen in de desbetreffende artikels
03.00.20
Dilatatievoegen
PM
Uitvoering:
Dilatievoegen zullen door de aannemer overal voorzien worden waar nodig, ook indien deze niet zijn
aangeduid op de architectuurplannen.
De plaats van deze dilatatievoegen zal door de aannemer ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
leidende leidend ambtenaar.
De dilatatievoegen zullen met aangepaste voegkitten afgedicht worden, rekening houdende met kleur en
de aanwezigheid van chemische produkten
Ter plaatse van dilatatievoegen kunnen, waar dit uit oogpunt van stabiliteit noodzakelijk is, glijankers
worden aangebracht (diam. 6, glad staal 30 cm, eenzijdig glijdend; voor buitenmetselwerk roestvrij
toepassen)
Toepassing:
Bij alle artikels waarvan deze opmerkingen van toepassing kunnen zijn in dit hoofdstuk, en zijn ook in het
desbetreffende artikel begrepen.
Aard van de overeenkomst :
Pro Memorie (PM), begrepen in de desbetreffende artikels
03.03
ELEMENTEN UIT TER PLAATSE GESTORT GEWAPEND BETON
03.03.00
Algemene voorschriften
Algemeen:
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 19 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Het typebestek 104 (1999), index 26 is van toepassing voor de werken in gewapend beton. In geval van
tegenstrijdigheden met de teksten van de andere typebestekken of normen betreffende hierboven
vermelde werken heeft onderhavig bestek voorrang.
In de eenheidsprijs voor gewapend beton dienen begrepen te zijn: het beton, de bekisting en ontkisting.
Tenzij anders vermeld maakt het wapeningsstaal deel uit van een afzonderlijke eenheidsprijs.
De afmetingen van de betonelementen op de architectuurplannen zijn enkel vermeld ten titel van
inlichting. Indien er tegenspraak is met de bekistingsplannen zijn deze laatsten bindend. De
wapeningsplannen zijn enkel geldig voor de wapening.
Voor de studie der funderingen werd rekening gehouden met de resultaten van het grondonderzoek
uitgevoerd door Burges Geoconsult volgens verslag nr FS.273/493-5324.
Materiaal :
Het beton beantwoordt wat betreft grondstoffen, berekeningen, constructieve voorschriften en uitvoering,
aan de voorschriften van:
- NBN B 15-001 en NBN EN 206-1,
- NBN EN 1992-1-1 e.v., incl. de bijhorende ANB,
- indexen 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 26.0.4 van Typebestek 104,
en wat betreft betonkwaliteit en de kontrole ervan, aan de voorschriften van:
- Aflevering 4.1 - Betonwerken - Deel 1 - Betonkwaliteit.
De samenstelling van het beton beantwoordt aan de gestelde gespecifieerde eigenschappen. Het gebruik
van cement met sterkteklasse 42,5 is verplichtend. De leidende ambtenaar moet voorafgaandelijk in
kennis worden gesteld van de samenstelling.
Het gebruik van hulpstoffen wordt toegestaan, mits voorafgaande goedkeuring van de leidende
ambtenaar.
De hulpstoffen moeten voldoen aan de normen van de reeks NBN T61.
De aannemer verstrekt een lijst van inlichtingen volgens NBN T61- 002, hoofdstuk 2.
Samenstelling:
-
Cement:
CEM/I 42,5 of CEM III/A 42,5 - volgens NBN EN
197-1
Zand:
Grof rivierzand volgens NBN 715 en 589.
Grind:
Gewassen rivier of berggrind ontdaan van alle klei,
slijk en organische stoffen volgens NBN B 11.
Aanmaakwater:
volgens NBN EN 206-1.
Hulpstoffen:
Sterk waterbeperkende vloeimiddelen (SWBV):
De SWVB is gemaakt op basis van gesulfoneerde naftalenen formaldehyde polymeren, ofwel op basis
van gesulfoneerde melaminen formaldehyde polymeren (de SWVB op basis van ligno-sulfonaten zijn
verboden).
Deze hulpstof zorgt o.a. voor een betere verwerkbaarheid van het beton, voorkomt ontmenging en
vergroot de duurzaamheid.
De hulpstof zal bijdragen tot het verkrijgen van een betere afwerking en een verbeterd afgewerkt
oppervlak. De hulpstof zal de waterdoorlaatbaarheid van het beton verminderen.
De fabrikant zal technische bijstand verlenen op de werf.
Hij zal de te gebruiken formule bepalen, de dosering bepalen volgens de gevraagde verwerkbaarheid, de
betonsamenstelling mede bepalen in overeenstemming met de werfomstandigheden. Hij zal tevens een
waarborgcertificaat van zijn producten afleveren.
De dosering geschiedt op de bouwplaats in de betonmixer, vlak voor het storten, maar na eventueel
bepalen van de zetmaat en is aangepast aan de vereiste vloeibaarheid.
Na de dosering wordt als stelregel vooropgesteld dat men één minuut dient te mengen per m³ beton.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 20 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
SWVB is beperkt in duur, deze is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de vochtigheidsgraad.
Indien de lostijd toch langer zou duren dan voorzien, zodat het beton zijn vloeibaarheid verliest, mag er
geen water worden toegevoegd.
De oorspronkelijke vloeibaarheid zal terug bekomen worden door het opnieuw toevoegen van de SWVB.
Deze toevoeging van SWVB zal geen slechte invloed hebben op de eindsterkte na 28 dagen.
Vaststelling van de betonkwaliteit
Het specificeren van het beton gebeurt volgens de norm NBN B 15-001 en NBN EN 206-1. De
betonkwaliteit wordt bepaald door volgende eigenschappen:
- Sterkteklasse (C-/-)
- Gebruiksdomein (O, G, V)
- Omgevingsklasse (E)
- Consistentieklasse (S)
- Nominale grootste korrelafmeting (D)
Sterkteklassen en omgevingsklassen
C 12/15 - OB - EE1
B1 Beton voor werkvloeren, aanvullingen onder funderingen en omhullingen en funderingen van
leidingen.
C 25/30 - OB - EE2
B2 Beton voor niet gewapend hellingsbeton.
C 25/30 - GB - EE2
B3 Beton voor de druklaag op vloerelementen en voor gewapende ter plaatse te storten beton niet in
contact met regen.
C 30/37 - GB - EE3
B4 Beton voor alle geprefabriceerde stukken in gewapend beton, welfsels uitgezonderd.
B5 Beton voor 2-de fase opstorting van geprefabriceerde balken in voorgespannen beton en voor
gewapende ter plaatse te storten beton wel in contact met regen.
C 35/45 - GB - EE4
B6 Beton voor gewapende ter plaatse te storten beton in contact met dooizouten.
C 45/55 - GB - EE2
B7 Beton voor welfsels in gewapend beton.
C 50/60 - VB - EE2
B8 Beton voor welfsels in voorgespannen beton en geprefabriceerde balken in voorgespannen beton.
Voor alle beton in aanraking met de grond wordt HSR-cement toegepast. Daarnaast wordt de
omgevingsklasse aangepast, in geval van aanwezigheid van aggressief milieu (EA1 – EA3).
Consistentieklasse
Een goede verwerkbaarheid vereist klasse S3. Afwijking hiervan moet door de leidende ingenieur
goedgekeurd worden.
Maximale korrelgrootte van het granulaat
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 21 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Deze korrelgrootte wordt beperkt in functie van de kleinste afmeting van de constructie, de vrije afstand
tussen de wapeningsstaven en de vereiste betondekking. Afwijking hiervan moet door de leidende
ingenieur goedgekeurd worden.
Vooraleer de werken in gewapend beton worden aangevat, zal de leidende ambtenaar (architect of
ingenieur), na overleg met de aannemer, de verdeling in loten bepalen voor de controle van de kwaliteit
van het beton, om in geval van twijfel over de geleverde betonkwaliteit over te gaan tot uitvoering van een
sterkteproef. De proeven worden op aangeven van het studiebureau uitgvoerd en dienen te geschieden
in een erkend laboratorium voor gewapend beton. De eerste 3 sterkteproeven zijn ten laste van de
aannemer ook indien de resultaten bevredigend zouden zijn.
Bij elke sterkteproef zullen 6 proefkubussen (20 cm zijde) genomen worden.
Drie van deze kubussen zijn bestemd om te beproeven op 7 d.; de drie andere voor de eventuele
(tegen)proef op 28 d.
De drukresultaten na 28 dagen dienen te voldoen aan twee voorwaarden, namelijk één voor het
gemiddelde en één voor het individueel resultaat, die gelijktijdig moeten voldaan worden.
-
Het rekenkundig gemiddelde is tenminste gelijk aan: fckcub + 6 N/mm²
Geen enkel resultaat mag kleiner zijn dan:
fckcub - 1 N/mm²
Met fckcub de karakteristieke druksterkte op een kubus met zijde 15 cm.
De karakteristieke druksterkte op een kubus met zijde 20 cm bedraagt: f ckcub x 0,95.
Indien de uitslagen onvoldoende blijken kan de bouwdirectie overgaan tot het weigeren van het beton.
1. Beton van een betoncentrale:
Volgens NBN 690 (1971).
Indien de aannemer gebruik maakt van beton geleverd door een betoncentrale zal deze betoncentrale de
vereiste weerstand schriftelijk garanderen. Het beton dient BENOR-gekeurd te zijn.
De levering op de werf gebeurt uitsluitend met vrachtwagens die zodanig uitgerust zijn dat het beton
gedurende het vervoer niet ontmengt.
Elk vervoer van beton gaat vergezeld van een leveringsbon waarop staat vermeld:
- de hoeveelheid beton;
- de samenstelling;
- de gewaarborgde weerstand;
- het vertrekuur van de vrachtwagen aan de betoncentrale.
De tijd tussen het vertrek uit de centrale en het einde van de verwerking bedraagt maximum
100 minuten.
De tijd tussen uitstorten op de bouwplaats en de verwerking bedraagt maximum 30 minuten.
Uitvoering:
Betonverwerking:
Het beton wordt mechanisch bereid. Het beton dat na 30 min. niet verwerkt is wordt geweigerd en buiten
de bouwplaats verwijderd.
De valhoogte van het beton tijdens het storten mag niet groter zijn dan twee meter. Met het storten mag
niet begonnen worden voordat de bekisting en wapening van het te storten onderdeel geheel zijn gesteld.
Het betonstorten dient zo te worden georganiseerd dat de onderbrekingen tot een minimum worden
herleid om aldus het vormen van hernemingsvoegen en discontinuïteiten te vermijden.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 22 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Het beton zal voldoende plastisch zijn en, na verwerking, voldoende dicht gesloten om een goede
omhulling van de wapening te verkrijgen. Het beton dient getrild met een trilnaald, waarvan de doormeter
is aangepast aan de verhouding tot de sectie van de te trillen elementen. Trillen op de wapening of de
bekisting is niet toegelaten. Men trilt in de massa en gelijkmatig. De verbinding tussen twee op elkaar
liggende lagen, wordt bekomen door het indringen van de naald op ongeveer 10 cm in de onderliggende
laag, indien deze laatste nog niet verhard is. De hernemingen na werkonderbrekingen worden
verwezenlijkt na vooraf het verhard beton te hebben ontdaan van stof en losse deeltjes, het overvloedig
met water te hebben begoten, terwijl de triltijd met 50 % vermeerderd wordt. Tijdens het trillen worden
alle voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen getroffen om de ligging van de wapening op geen enkele
wijze te wijzigen.
De werknaden worden tot een minimum herleid en bovendien gelokaliseerd daar waar zij het minst de
weerstand verminderen en het uitzicht van het bouwwerk ontsieren; het aansluiten zal zoveel mogelijk
volgens samengedrukte vlakken geschieden en op plaatsen waar de dwarskracht minimaal is.
De betonoppervlakken die na de betonnering niet bedekt zijn door de bekistingen, moeten tegen de
weersinvloeden worden beschut.
De aan de zon en wind blootgestelde delen worden gedurende tenminste 15 dagen beschut door middel
van dekzeilen en regelmatig met water besproeid. De andere betonoppervlakken worden tenminste
eenmaal per dag overvloedig besproeid gedurende de periode die zich uitstrekt vanaf 48 uur na de
betonnering tot tenminste vijftien dagen na de betonverwerking.
Voor het betonneren in de winter zal de aannemer zich houden aan de raadgevingen en verplichtingen
opgesteld in de brochure "Voorlopige aanbevelingen voor het storten van beton in het winterseizoen"
(uitgave november 1963) en "Aanvullingen bij de voorlopige aanbevelingen voor het storten van beton in
het winterseizoen" (uitgave september 1964) uitgegeven door het Wetenschappelijk en Technisch
Centrum voor het Bouwbedrijf.
De bouwdirectie houdt zich het recht voor slecht uitgevoerde delen of grindnesten te laten uitkappen,
reinigen en zorgvuldig herstellen met een adequate mortel of opnieuw te laten betonneren. In geen geval
mogen deze delen bezet worden om foutieve gedeelten te verbergen.
Ontkisten:
1. Nabehandeling
1.1. Algemeen
De nabehandeling zal gebeuren conform de norm (cfr. NBN 15-001).
De aannemer rekent de bekistings- en ontkistingskosten mee in de prijs van het beton.
1.2. Nabehandelingsmethoden
De aannemer zal de nabehandelingsmethode ter goedkeuring voorleggen aan de bouwdirectie.
1.3. Nabehandelingstijden
De bepalingen uit norm NBN EN 13670 zijn van toepassing.
In onderstaande tabel wordt de sterkteontwikkeling van beton in functie van de cementsterkteklasse
weergegeven.
Cementsterkte-klasse
W/C-factor
52.5
42.5
snelheid van de sterkteontwikkeling
snel
< 0.5
Bestek Bouwwerken en technische installaties
snel
Pagina 23 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
42.5
0.5 - 0.6
gemiddeld
42.5
> 0.6
traag
32.5
Bestek nr. 35770011
traag
2. Ontkisting
2.1. Herstempelen en bijwerken van het ontkiste beton
Beton dat na ontkisting gebreken vertoont wordt afgebroken of hersteld, volgens beslissing van de
bouwdirectie. De herstelling geschiedt op een wijze en met materialen nagezien door de bouwdirectie.
Alle kosten hierdoor veroorzaakt zijn ten laste van de aannemer.
2.2. Ontkistingstijden
2.2.1. Niet-dragende constructies
Voor niet-dragende constructies wordt de ontkistingstijd vastgelegd op een minimum van 48 uur.
De nabehandelingstijd vangt aan nadat de constructie ontkist is.
2.2.2. Dragende constructies
Voor dragende constructies (Onderzijde balken, vloeren, bruggen,...) worden onderstaande criteria, in
functie van de sterkteontwikkeling en de verhardingstijd opgelegd.
Onderstaande tabel geeft de vereiste gemiddelde kubusdruksterkte bij ontkisting. Aan beide criteria dient
gelijktijdig voldaan.
Ontkistingscriteria i.f.v. de gemiddelde kubusdruksterkte*
Sterkteklasse
Druksterkte
< C20/25
min. 14 N/mm2
C20/25
min. 25 N/mm2
C30/37
min. 33 N/mm2
Ontkistingscriteria i.f.v. de verhardingstijd** (in dagen)
Cementklasse
L≤3m
L>3m
32.5
8
20
42.5
5
10
52.5
3
6
* De druksterkte wordt bepaald door de drukproef op minimaal 3 kubussen,
** De aangenomen verhardingstijden zijn in functie van de temperatuur: indien t gem. < 4°c over 12 h,
wordt de ontkistingstijd met één dag verhoogd, per etmaal dat tgem. < 4°C.
3. Toleranties.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 24 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
3.1. Algemeen:
De afwijkingen in de maatvoering van de betonconstructies mogen ten opzichte van de stramienlijn en
peilhoogten niet meer bedragen dan +/- 10 mm.
Na ontkisten worden de vastgestelde afwijkingen door de aannemer opgemeten met een nauwkeurigheid
van 2 mm, op plan gezet en ter goedkeuring en controle voorgelegd aan de bouwdirectie. Op dit plan
wordt ook de datum van betonstorten en ontkisten door de aannemer aangeduid.
De verschillende toleranties voor een bepaald structuuronderdeel worden niet opgeteld.
3.2. Specifieke eisen:
Wanden:
Afwijking van de loodlijn: niet meer dan 2 mm/m met als maximum over de totale hoogte 10
mmToleranties op wanddiktes: +/- 10 mm
Toleranties op verankeringsgaten en uitsparingen:
Op het centrum: +/- 2 mm volgens elk van de drie hoofdassen.Op de afmetingen +/- 5 mm op lengte en
breedte of diameter.
Afwijking van de op plan aangegeven niveaus voor platen en balken: 2 mm/m met maximum van 10 mm
voor de volledige oppervlakte.
Vlakheid van de oppervlakken van wanden, balken, platen:
Bij een gemiddelde van 5 metingen met een lat van 2 m genomen volgens evenwijdige lijnen met 100
mm tussenafstand is de tolerantie 3 mm. Geen enkele afwijking mag groter zijn dan 5 mm.Bij horizontale
elementen mag een tegenpeil van 1/1000 van de overspanning voorkomen.
Vlakheid van de oppervlakken van rechthoekige kolommen:
Bij een gemiddelde van 5 metingen met een lat van 2 m genomen volgens evenwijdige lijnen met 100
mm tussenafstand is de tolerantie 2 mm. Geen enkele afwijking mag groter zijn dan 4 mm.
Indien de afwijkingen groter zijn dan de toegestane toleranties, moet de bouwdirectie hiervan onmiddellijk
op de hoogte gesteld worden door de aannemer.
03.03.10
Elementen uit ter plaatse gestort gewapend beton met gespecifieerde
eigenschappen
03.03.12
Elementen uit
eigenschappen
gewoon
gewapend
beton
met
gespecifieerde
Materiaal :
Het gebruik van cement sterkteklasse 42,5 is verplichtend.
Volgens art. 03.03.00: kwaliteit B3.
Uitvoering :
Volgens art. 03.03.00.
Vloer waar sokkel wordt geplaatst opruwen. Hierop de sokkel op te storten.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 25 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Toepassing :
Alle elementen worden uitgevoerd met gewoon gladde bekisting volgens art. 03.03.13.
Meetwijze :
meetcode :
De NBN 06-001 is van toepassing. Het beton en de gewone gladde beksiting (art. 03.03.13) zij
inbegrepen. De wapeningen worden in afzonderlijke posten aangerekend.
Het volume van het beton wordt berekend volgens het nauwkeurig en zuiver theoretisch volume der
werken en volgens de afmetingen die op de uitvoeringstekeningen voorkomen.
Indien de werkelijke afmetingen hoger liggen dan die van de uitvoeringstekeningen, wordt het bijkomend
volume niet aangerekend.
In het bijzonder blijft de volumeverhoging, veroorzaakt door gelijk welke verzakking of instorting, ten laste
van de aannemer, die ze niet in rekening mag brengen.
De hoeveelheden van het beton zijn in de meetstaat van elk betonelement afzonderlijk vermeld voor
zover zij als een afzonderlijke constructie kunnen worden beschouwd.
De uitsparingen voor kabels en leidingen, dook- en ankeringsgaten en alle andere gebeurlijke
uitsparingen groter of gelijk aan 0,05 m³ worden afgetrokken. In de eenheidsprijs is de uitvoering van
uitsparingen- en doorvoeropeningen begrepen.
03.03.12H
sleuf FH m³
Uitvoering :
Dichten van de sleuf gemaakt voor de plaatsing van de leiding van klokput naar sanitair.
Aard van de overeenkomst :
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Meetwijze :
meeteenheid : m³
03.03.12G
sloffen en sokkels FH m³
Aard van de overeenkomst :
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Meetwijze :
meeteenheid : m³
03.03.13
Gewone gladde bekisting PM
Materiaal :
Het zichtbaar beton zal gegoten worden in een gladde bekoffering uit gebakeliseerde multiplex panelen
(betonplex). De platen zijn min. 20 mm dik.
Alle onzichtbare betonvlakken mogen bekist met gewone ongeschaafde planken 3/4" in RND.
Uitvoering :
Plaatsing:
De bekisting moet zo aangebracht worden dat het plaatsen en regelen van de wapening steeds
mogelijk is.
Stijfheid en sterkte:
De bekistingen en hun stutten moeten voldoende sterk en stijf zijn overeenkomstig de voorschriften
van het algemeen reglement voor de Arbeidsbescherming.
De verzakkingen en vervormingen van bekistingen en stutten mogen de werken die uitgevoerd
worden, niet schaden. Men moet rekening houden met het gewicht en de hydrostatische druk van het
beton, met de dynamische werking te wijten aan het trillen, het belopen door het personeel, het rijden
van kipwagens, het opslaan van materialen en de werking van de wind.
Zuiverheid van bekisting:
De bekistingselementen zullen volkomen zuiver zijn. Er mag geen beton of cemenGPap aan kleven en
contact met geroeste wapening moet vermeden worden.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 26 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De bodem van de bekistingen zal zorgvuldig gereinigd worden na het plaatsen van de wapeningen,
om alle stukjes binddraad en andere afval dat er zich zou kunnen ophopen, te verwijderen.
Tegenpeil:
De bekistingen van de horizontale elementen waarvan de draagwijdte groter is dan 6 m moeten zo
geplaatst worden dat deze elementen, na het in gebruik nemen, een licht tegenpeil van ongeveer
1/1000 van de draagwijdte behouden.
Stortnaden:
De stortnaden zullen uitgevoerd worden door het aanbrengen van een driehoekig profiel op de
binnenzijde van de bekisting.
De aansluitvakken van de stortnaden zijn stroef en worden voor het verder storten van het beton
ingestreken met een dunne laag rijke en plastische cementmortel.
De triltijd van het beton in contact met het aansluitvlak wordt met 50 % verhoogd.
Openingen, uitsparingen en verankeringen:
Alle openingen, uitsparingen en verankeringen, noodzakelijk voor de uitvoering van alle speciale
technieken dienen door de aannemer van de bouwkundige werken begrepen te zijn in zijn werken in
gewapend beton.
De aannemer is er toe gehouden alle vasthechtingen en vastzettingen te plaatsen ten behoeve van
alle loten welke niet tot onderhavige aanneming behoren en in het algemeen alle ruwbouw- en
voltooiingswerken vastgemaakt of opgehangen aan de werken in gewapend beton en dit volgens
aanduidingen van de bouwdirectie.
Om koudebruggen te voorkomen dient men in de bekisting houtwolcemenGPlaten
(dikte 2 cm) te plaatsen ter plaatse van constructies die met het buitenparement in aanraking komen.
Deze dienen begrepen te zijn in de eenheidsprijs van het gewapend beton.
Doorgangen van buizen, het instorten van contactdozen en leidingen enz. dienen te gebeuren in
overleg met de betrokken onderaannemer doch steeds met medeweten van de ontwerper.
Druiplijsten:
De druiplijsten voor alle overkragende betonelementen van kroonlijsten en oversteken dienen
uitgevoerd te worden met een stijf profiel in synthetische stof
Afstandhouders voor verticale wanden:
De aannemer zal tussen de bekistingpanelen buisvormige afstandhouders in PVC met conische
stoppen aanspannen. De assen van de afstandhouders zijn horizontaal.
Ze zijn in regelmatige opstelling en in een rechthoekig raster op tussenafstanden van minimum 1 m
aan te brengen. Na het ontkisten zullen de gaten ter plaatse van de afstandhouders vlak worden
opgestopt met een fijne betonspecie die dezelfde kleur van het beton bezit, en zo weinig mogelijk
bewerkingssporen zal nalaten.
Men zal er rekening mee houden dat de valhoogte van het beton de 2 meter niet mag overschrijden.
Men zal dus, indien nodig, de plaatsing van afneembare panelen voorzien, die naarmate het
betonstorten vordert, op hun plaats worden bevestigd, mits de nodige maatregelen te nemen, dat de
naad van deze panelen niet zichtbaar wordt in het zichtbeton.
Afwerking:
Alle zichtbare hoeken worden afgevlakt met een driehoekig PVC-inlegprofiel (zijde +/- 1,5 cm) dat bij
het ontkisten mee verwijderd wordt.
Toepassing :
Alle elementen worden uitgevoerd met gewoon gladde bekisting volgens art. 03.03.13.
Aard van de overeenkomst :
Pro Memorie (PM)
Meetwijze :
meetcode : de prijs dient begrepen in art. 03.03.10.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 27 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
03.03.50
Bestek nr. 35770011
Staal voor gewapend beton
Algemeen
Materiaal :
Het staal beantwoordt aan de reeks NBN A24 en aan de voorschriften van bijlage 1 van omzendbrief nr
546-17.
Het staal is BENOR-goedgekeurd.
Uitvoering :
De uitvoering beantwoordt aan NBN EN 1992-1-1+ANB.
De wapeningen dienen vrij te zijn van alle roest. Ze worden ontdaan van alle stoffen (olie, verf, enz...) die
de aanhechting van de beton aan het metaal zou kunnen schaden.
De staven worden koud geplooid zonder het staal te beschadigen of te klieven in de rondingen.
De wapening wordt geplaatst met inbegrip van plastiek afduwers zodat de vereiste minimum
betondekking verkregen wordt.
De dragende elementen in gewapend beton, hebben een minimum brandweerstand:
- Structurele elementen onder het grondpeil: R120
- Structurele elementen boven het grondpeil: R60
De normale betondekkingen volgens NBN EN 1992-1-1+ANB volgens de vereiste omgevingsklasse,
moeten tevens voldoen aan de volgende minimumvoorwaarden, rekening houdend met de eisen van de
brandweer.
R60
R120
Platen
20
40
Wanden
15
35
Balken
25
50 (hoofdwapening)
Kolommen
25
45 (hoofdwapening)
Betondekkingen afwijkend van het voorgaande worden vermeld op de wapeningsplannen.
Ruiters of bruggen mogen niet rechtstreeks op de zuiveringsbeton of tegen de bekisting steunen. Indien
na het ontkisten wapening zichtbaar blijft, mag de ontwerper de constructie weigeren, doen afbreken of
herbouwen op kosten van de aannemer.
De wapeningsplannen hebben steeds voorrang op de plooistaat. De aannemer dient de staaflengtes in
de buigstaat te controleren aan de hand van de bekistingsplannen.
De secundaire staalconstructies en bindijzers die dienen voor het steunen, het ophangen, het monteren
en het verstijven van de wapeningslagen en korven worden niet afzonderlijk betaald. Deze zijn in de
eenheidsprijs van de wapening begrepen. De secundaire staalconstructies zijn te beschouwen als
uitvoeringsmiddelen. Ze zijn dus niet vermeld op de wapeningsplannen en wapeningsborderellen. Ze zijn
te ontwerpen en te werk te stellen door de aannemer.
In principe is de aannemer verplicht zijn wapeningskorven ter plaatse samen te stellen. Nochtans zal in
bepaalde omstandigheden, na toestemming van de ingenieur, hiervan afgeweken mogen worden.
In dit laatste geval is de aannemer steeds verplicht tenminste 5 % van de nog te verwerken
staalhoeveelheid op de werf in reserve te houden. Dit staal dient gelegd op een aparte plaats zodat
vermenging met de wapening volgens de borderellen uitgesloten is.
De ontwerper zal de wapeningsplannen leveren volgens de vooruitgang der werken overeenkomstig de
planning opgemaakt door de aannemer en dit ten laatste 3 weken vóór betonnering van de betreffende
constructiefase.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 28 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
03.03.51
Bestek nr. 35770011
Wapeningsstaven voor gewapend beton VH kg
Materiaal :
Staven van volgende staalklassen, zijn voorzien :
- staven met verbeterde kleef BE 500 S (koud vervormd)
Uitvoering :
De overlapping van de staven is conform de bepalingen van NBN EN 1992-1-1+ANB, en is minimum
gelijk aan 40 x de diameter.
De nodige afstandhouders worden voorzien om de vereiste betondekking te verwezenlijken, en zijn in de
prijs
begrepen.
Toepassing :
Zie de bijhorende plannen, gedetailleerde en samenvattende meetstaten.
Ter vervanging van wapeningsnet #8/8/150/150 aan bovenzijde van sokkel.
Aard van de overeenkomst :
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Meetwijze :
meeteenheid : kg
meetcode :
Hoeveelheid gerekend met de nominale diameters, volgens de wapeningsplans.
De opmeting gebeurt op basis van de tekeningen en definitieve meetstaten van wapening. Alleen de
lengte en gewichten aangeduid op de definitieve wapeningsborderellen worden in aanmerking genomen.
De gewichten op de buigstaten aangeduid, worden berekend volgens de formule 3,14159 x 0,00785 x r²
kg/m, afgerond op de gram (en r in mm).
De bouwdirectie is vrij in de keuze van de staafdiameters. Het overwegend gebruik van kleine of grote
diameters kan geen aanleiding geven tot een herziening van de eenheidsprijzen.
03.03.52
Geprefabriceerde gelaste wapeningsnetten VH kg
Materiaal :
De gebruikte draden en staven beantwoorden aan NBN A24-303 en -304, en zijn van klasse BE 500 S of
DE 500 BS.
Uitvoering :
De netten worden in de fabriek gelast.
Het gebruik van dubbelstaven wordt toegestaan.
De overlapping van de van de geprefabriceerde netten is conform de bepalingen van NBN EN 1992-11+ANB, en is minimum gelijk aan 3 netmazen en minimum 40 x de diameter.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 29 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De nodige afstandhouders worden voorzien om de vereiste betondekking te verwezenlijken, en zijn in de
prijs
begrepen.
Voor
een
dubbel
net
worden
stalen
afstandshouder
gebruikt.
Toepassing :
Zie de bijhorende plannen, gedetailleerde en samenvattende meetstaten.
Wapeningsnet #8/8/150/150 aan bovenzijde van sokkel.
Aard van de overeenkomst :
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Meetwijze :
meeteenheid : kg
meetcode :
Gewicht per nettype van de wapeningsplans, vermenigvuldigd met een
overlappingsfactor in verhouding tot de diameter van de staven. De afstandhouders worden niet in
rekening gebracht.
De opmeting gebeurt op basis van de tekeningen en definitieve meetstaten van wapening. Alleen de
lengte en gewichten aangeduid op de definitieve wapeningsborderellen worden in aanmerking genomen.
De gewichten op de buigstaten aangeduid, worden berekend volgens de formule 3,14159 x 0,00785 x r²
kg/m, afgerond op de gram (en r in mm).
De bouwdirectie is vrij in de keuze van de staafdiameters. Het overwegend gebruik van kleine of grote
diameters kan geen aanleiding geven tot een herziening van de eenheidsprijzen.
03.03.54
Chemische ankers
Materiaal:
Bouten:
- Galvanisch verzinkt staal
- Kwaliteit 8.8 of hoger.
Wapeningstaven:
- Volgens art. 03.03.51.
Uitvoering:
In het boorgat wordt een hermetisch gesloten capsule geschoven waarin een speciale onverzadigde hars
is gemengd met andere componenten.
Bij het indrijven van het bevestigingselement wordt de capsule vermalen, de componenten vermengen
zich tot een snelhardende kunstharsmortel, die het bevestigingselement onlosmakelijk in de bouwstof
verbindt.
De op te nemen krachten worden door de ontwerpers opgegeven. De aannemer legt op voorhand een
technische fiche ter goedkeuring aan het Bestuur voor, dewelke aantoont dat de vooropgestelde
belasting haalbaar is.
Toepassing:
Sokkel te verbinden met de bestaande vloer. Anker diameter 10mm om de 250mm te plaatsen
rondomrond.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 30 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Aard van de overeenkomst :
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Meetwijze :
Meeteenheid:
st. per diam.
Meetcode: Chemische module en bout zijn in de prijs inbegrepen.
Bij gebruik van wapeningsstaven, worden de staven apart opgenomen in de wapeningsborderel.
03.03.54B
10 mm VH st
Aard van de overeenkomst :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : st.
03.09
OPGAAND METSELWERK
03.09.10
Dragend opgaand metselwerk
Algemeen
Materiaal :
Metselwerk samengesteld uit bouwelementen aangepast aan het modulestelsel volgens NBN BO4-001.
In de metselmortels worden hulpstoffen slechts toegelaten mits akkoord van de leidende ambtenaar;
bindingsvertragers zijn niet toegelaten.
Uitvoering :
Het metselwerk wordt uitgevoerd volgens NBN B24-401 en volgens de voorschriften van STS 22 - Deel
3.
Op het einde van elke werkdag worden de bovenste lagen van het metselwerk afgedekt, deze bedekking
moet de muur minstens 0,60 m beschermen, gerekend vanaf de top van de muur.
Bij warm en droog weer moet het vers metselwerk regelmatig maar licht besproeid worden om uitdroging
te voorkomen.
Alle horizontale en verticale voegen worden vol gemetst.
Het buitenspouwblad wordt verbonden met het binnenspouwblad door minstens 5 spouwhaken per m2;
de diameter, lengte, vorm en aantal wordt bepaald in functie van de spouwbreedte en de aard en
afmetingen van de spouwisolatie.
Metselwerken en betonkolommen worden om de 0,60 m mechanisch met elkaar verbonden.
Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden de passtenen gezaagd en niet gekapt, stenen die
onregelmatig zijn van vorm of uitzicht zullen niet verwerkt worden. De nodige voorzorgen worden
genomen om aan het metselwerk een verzorgd en onbesmeurd uitzicht te geven en dit te behouden.
03.09.12
Dragend opgaand metselwerk uit geperforeerde baksteen
Materiaal :
De geperforeerde bakstenen beantwoorden aan NBN B23-003; zij hebben minder dan 40 % holle ruimte
(NBN 476).
De gemiddelde druksterkte van de stenen bedraagt minstens 18 N/mm².
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 31 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De karakteristieke druksterkte (f'bk) van de stenen bedraagt minstens 15 MPa volgens § 5.1.1 van
NBN B23-003.
Voor zichtbaar blijvend metselwerk worden bakstenen gebruikt met afmetingen op voorstel van de
aannemer.
Deze bakstenen mogen geen ijzer-, ijzerhoudende- of kalkpitten bevatten die oppervlaktebeschadiging
kunnen veroorzaken. Het zichtbaar blijvend oppervlak is glad tenzij later te bepleisteren oppervlakten
bestaan uit geribbelde baksteen.
De metselmortel beantwoordt aan :
categorie M2 van NBN B14-001 of heeft de volgende samenstelling : 300 kg cement sterkteklasse 32,5
per m³ droog zand (1 deel cement voor 4 delen zand ).
Muurdikte :
binnenmuur 14 cm
Uitvoering :
Achterliggende muren worden in metselverband aan de doorgaande muren gekoppeld met
geprefabriceerde wapeningen bestaande uit een netwerk samengesteld uit 2 geprofileerde langsdraden
onderling verbonden door een doorlopende dwarswapening in diagonaalvorm of een gelijkwaardig
systeem in de voegen van de doorgaande muur ingewerkt. Een gelijkaardige wapening wordt in de voeg
van de doorgaande muur geplaatst. Ten opzichte van het verbindingspunt heeft de wapening een lengte
van 0,50 m in elke richting. Er worden minstens 2 wapeningen per meter hoogte voorzien.
Bij het optrekken van zichtbaar blijvend metselwerk worden elektriciteitbuizen ingewerkt, die door de
aannemer van de elektriciteitswerken worden geleverd en geplaatst. In het zichtvlak van het metselwerk
worden uitsparingen voor contactdozen voorzien of uitgezaagd.
Van het metselwerk dat naderhand gevoegd, bepleisterd of betegeld wordt worden de voegen uitgekrabd
tot 1 cm achter het dagvlak.
De muren en vertikale aansluitvoegen worden niet-meegaand gevoegd met voegmortel, voorzien in art.
03.10.20.
Toepassing :
Zie de bijhorende architectuurplannen, gedetailleerde en samenvattende meetstaten.
Het betreft het ondermetselen/dichten van een bestaande binnenwand.
De steen dient vol en zat in mortel geplaatst te worden om brandweerstand Rf 1h te kunnen garanderen.
Meetwijze :
meetcode :
Netto uit te voeren oppervlakte gemeten in het midden van de muur. Uitsparingen kleiner
dan 0,5 m² worden niet afgetrokken.
Zijn inbegrepen in de eenheidsprijs :
- Verbindingswapeningen van niet ingebonden achterliggende of kruisende muren.
- Bevestigingsmiddelen van achterliggende muren aan het betonskelet.
- De spouwankers voor spouwmuren.
- De mortelbepleistering op de buitenzijde van het binnenspouwblad.
- De klossen voor de bevestiging van het schrijnwerk.
03.09.12H
binnenmuur dikte 14 cm FH m²
Aard van de overeenkomst :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 32 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
meeteenheid : m²
03.15
BIJHORIGHEDEN BIJ METSELWERKEN
03.15.10
Metselwerktoebehoren - Lateien
Algemeen :
Omschrijving :
De lateien is een balk, gelegd boven een opening in metselwerk welke een last draagt.
Materiaal :
Op de lateien zijn de bepalingen van NBN EN 845-2 van toepassing.
De in aanmerking te nemen belastingen beantwoorden aan de normen van de reeks NBN B 03 –
Werkingen op constructies.
De berekeningen gebeuren volgens de reeks NBN B 51.
03.15.18
Metselwerktoebehoren - Lateien uit voorgespannen beton
Omschrijving :
De latei is van het composiet type( §3.1.4 van NBN EN 845-2) en wordt gevormd door het prefabelement
uit voorgespannen beton met een standaardhoogte en het bovenliggend metselwerk, al dan niet
gewapend, dat hiermede één geheel uitmaakt.
Materiaal :
Uitvoering :
De uiteinden van het voorgespannen element rusten op een cementmortelbed. De elementen worden
vóór de plaatsing volledig gereinigd en nat gemaakt.
De opleg is minstens 140 mm voor een maximale overspanning van 1,50 m.
Voor een grotere overspanning is de opleg minstens 190 mm.
Voor overspanningen groter dan 1,20 m wordt een ondersteuning in het midden geplaatst. De
ondersteuning mag niet verwijderd worden voordat het complementair metselwerk voldoende verhard is
De verticale voeg aan de opleg van het element loopt door over het metselwerk tot de werkzame hoogte.
De lateien worden in het bestaande gevelmetselwerk en binnenspouwblad geplaatst, boven de gemaakte
openingen. De plaatsing gebeurt met krimpvrije mortel om zettingen te voorkomen.
Toepassing :
Meetwijze :
meetcode : Netto uit te voeren lengte. Het bovenliggend metselwerk wordt gerekend bij het metselwerk
van de muren.
03.15.18A
Latei uit voorgespannen beton, doorsnede ter plaatse te bekijken FH m
Aard van de overeenkomst voor deze post :
Forfaitaire hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : m
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 33 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 06 RIOLERINGEN
06.04
INSPECTIEPUTTEN EN ONTVANGTOESTELLEN
06.04.50
Ontvangtoestellen
Algemeen
Van toepassing zijn:
Algemeen bestek voor de uitvoering van privé-bouwwerken. 2de deel. Technische voorschriften
(gezamenlijke uitgave F.A.B. - N.C.B. - W.T.C.B.)
aflevering
1
1978
aflevering
aflevering
aflevering
10
11
13
1980
1980
1973
Gemeenschappelijke clausules en
bouwvakken,
Rioleringsnetten,
Dakwaterafvoer,
Sanitaire installaties en hydraulica,
bepalingen
voor
alle
Behoudens anders bepaald in deze Technische Bepalingen zijn van toepassing:
TV 108
1975
TV 114
1977
TV 120
1978
STS 33
STS 35
STS 61
STS 62
Regenafvoerleidingen. Nomogrammen van de berekening van de
diameters,
Sanitair Reglement betreffende de bescherming van drinkwater en
waterafvoer van gebouwen,
Praktische toepassing van het Sanitair Reglement (TV 114),
Dakwaterafvoer,
Deel I Sanering - riolering - zuivering van huisafvalwater,
Deel II Sanering - regenputten - putten - drainering,
Sanitaire toestellen,
Sanitairleidingen,
Prestatiegids voor gebouwen, deel 4, IC-IB, WTCB, SECO.
Dit sluit de conformiteit met om het even welke andere Belgische Norm niet uit, voor zover de werken of
delen van werken onder het toepassingsgebied van gezegde normen vallen.
Omschrijving:
Het betreft ontvangtoestellen bestemd voor afvoer van afvalwater, afkomstig van sanitaire ruimtes.
De werken omvatten de levering en plaatsing, met inbegrip van de graafwerken, de dichtingmaterialen,
de koppel- en hulpstukken voor de bevestiging.
06.04.55
Klokputjes FH st
Omschrijving:
Klokputjes in sanitaire ruimtes van de naschoolse kinderopvang.
Materiaal:
De klokputjes zijn
- vervaardigd uit kunststof PE
- met deksel in inox, of geheel in inox
- met flens om in te bouwen in vloer
- uitgerust met uitneembare stankafsluiter
- debiet minimum 1,61/s
- met zijdelingse of vertikale uitloop. ND 75
Het opzetstuk is in hoogte- en dwars richting verstelbaar, afmetingen 20 x 20cm.
De verhoging is in polyethyleen en het kader alsook het rooster zijn in RVS, 19 x 19cm met schroeven te
bevestigen op het opzetstuk.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 34 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De klokputjes worden samen met het afvoersysteem ter goedkeuring aan de Bouwdirectie voorgelegd.
Stalen ter goedkeuring voor te leggen aan het Bestuur.
Uitvoering:
De klokputjes worden geplaatst in de betonnen vloerplaten.
Daartoe dienen de nodige openingen voorzien, met aangepaste sectie, welke de plaatsing van de
klokputjes mogelijk maken.
De klokputjes worden geplaatst volgens de positie en inplanting aangeduid op de aanbestedingsplannen
en volgens de richtlijnen van de fabrikant.
De klokputjes dienen zodanig geplaatst dat het afvoerrooster gelijk ligt met het afgewerkt vloerpeil van de
vloeren. Een perfecte aanwerking op de klokputjes is noodzakelijk.
Waar nodig zal de flens perfect waterdicht aangesloten worden op de waterdichting van het lokaal.
De waterdichte aansluiting op het rioleringsnet in polyethyleenleidingen is inbegrepen.
Het maken van de openingen in de vloerplaat en het aanwerken op de klokputjes is inbegrepen, evenals
het afvoeren van alle puin afkomstig van de gemaakte openingen in onderliggende constructies.
De aansluiting gebeurt door middel van een verbindingsleiding voorzien van een krimpmof.
Toepassing:
Zie de bijhorende architectuurplannen, gedetailleerde en samenvattende meetstaten.
Aard van de overeenkomst:
Forfetaire hoeveelheid (FH)
Meetwijze:
Meeteenheid: st
Meetcode:
- Leveren en plaatsen van de klokputjes, inclusief roosters in RVS.
- De roosters worden voorzien van een vergrendelingssysteem en passen in een vast kader.
- De voegvullingen, leveren en plaatsen van het rooster, de nodige aansluitstukken van de
riolering en het inwerken van de roosterrand zijn inbegrepen.
06.05
PUTRANDEN MET DEKSELS EN ROOSTERS
06.05.10
Putranden met enkel deksel
Algemeen :
Omschrijving :
Het betreft deksels met putranden op putten van allerlei aard, gelegen in zones die uitsluitend voor
voetgangersverkeer bestemd zijn.
Materiaal :
Het beton voor de omkaderingen is als volgt samengesteld 350 kg cement van de sterkteklasse 42,5, 780
l rolgrind 4/28 en 380 l zand voor beton.
Uitvoering :
De putranden of de omkaderingen uit beton worden in de verharding ingewerkt op het gewenste peil en
vastgezet met cementmortel van de categorie M2 van NBN B 14-001 met volgende samenstelling :
minstens 300 kg cement, sterkteklasse 32,5, per m3 droog zand (1 deel cement voor 4 delen zand).
06.05.30
Putranden met deksels voor wegenis
Algemeen :
Omschrijving :
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 35 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Het betreft deksels met putranden op putten van allerlei aard, gelegen in zones waar een belasting van
meer dan 15 kN mogelijk is.
Materiaal :
Het beton voor de omkadering is als volgt samengesteld 350 kg cement van de sterkteklasse 42,5, 780 l
rolgrind 4/28 en 380 l zand voor beton.
Uitvoering :
De putranden of de omkaderingen uit beton worden in de verharding ingewerkt op het gewenste peil en
vastgezet met cementmortel van de categorie M2 van NBN B 14-001 met volgende samenstelling :
minstens 300 kg cement, sterkteklasse 32,5, per m3 droog zand (1 deel cement voor 4 delen zand).
06.05.33
deksel uit beton voor zwaar verkeer FH m²
Omschrijving :
Het betreft deksels met putranden op putten van allerlei aard, gelegen in zones waar een belasting van
meer dan 75 kN mogelijk is
Materiaal :
Het beton voor de omkadering is als volgt samengesteld 350 kg cement van de sterkteklasse 42,5, 780 l
rolgrind 4/28 en 380 l zand voor beton.
Uitvoering :
De putranden of de omkaderingen uit beton worden in de verharding ingewerkt op het gewenste peil en
vastgezet met cementmortel van de categorie M2 van NBN B 14-001 met volgende samenstelling :
minstens 300 kg cement, sterkteklasse 32,5, per m3 droog zand (1 deel cement voor 4 delen zand).
Toepassing :
Zie de bijhorende architectuurplannen, gedetailleerde en samenvattende meetstaten.
Aard van de overeenkomst :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : m²
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 36 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 07 GEVELSLUITINGEN
07.01
BUITENSCHRIJNWERK
07.01.35
Brandwerend buitenschrijnwerk uit gemoffeld staal met thermische
onderbreking
Omschrijving
Dit artikel omvat de levering, plaatsing van brandwerende (beglaasde) aanslagdeuren Rf ½ u of1u
volgens NBN 713.020 met het uitzicht van (beglaasde) aluminiumdeuren.
Het geheel deurvleugel-kozijn is getest in een in België erkend laboratorium.
Van toepassing zijn:
Algemeen bestek voor de uitvoering van privé-bouwwerken. 2de deel. Technische voorschriften
(gezamelijke uitgave F.A.B. - N.C.B. - W.T.C.B.).
aflevering
1
1978
aflevering
20
1979
Gemeenschappellijke
bouwvakken,
Buitenschrijnwerk,
clausules
en
bepalingen
voor
alle
Behoudens anders bepaald in deze Technische Bepalingen zijn van toepassing:
STS 36
STS 52
STS 52.0
1985
NBN B 03
NBN B 03-002-1
1988
NBN B 03-002-2
1988
NBN B 25
NBN S 21-201
NBN S 21-202
1980
1980
NBN S 21-202 1
NBN S 21-203
1984
1980
NBN 657
NBN 713-020
1968
NBN
NBN
NBN
NBN
NBN
NBN
713-020 1
713-020 2
713-020 S
755
S 01-400
S 01-401
1982
1985
1977
1987
Metaalschrijnwerk - vensters, lichte gevels en omlijstingen,
Houten buitenschrijnwerk - vensters, vensterdeuren en lichte
gevels,
Addendum,
Buitenschrijnwerk - Algemene voorschriften,
Belastingen van de constructies,
Windbelasting op bouwwerken - Algemeen - Winddruk op een
wand en gezamenlijke windeffekten op bouwwerken. (2e uitg.)
(met 2 errata inbegrepen),
Windbelasting op bouwwerken - Dynamische windeffekten op
buigzame bouwwerken (2e uitg.) (met 2 errata inbegrepen),
Deuren en vensters,
Brandbeveiliging in gebouwen - Terminologie,
Brandbeveiliging in gebouwen - Hoge en middelhoge gebouwen Algemene eisen (2e uitg.) (met erratum),
Addendum aan NBN S21-202 (1980),
Brandbeveiliging in gebouwen - Reactie bij brand van de
materialen - Hoge en middelhoge gebouwen (2e uitg.),
Verzinken,
Beveiliging tegen brand - Gedrag bij brand bij bouwmaterialen en
bouwelementen - Weerstand tegen brand van bouwelenmenten
(1e uitg.) (met erratum),
Addendum aan NBN 713-020 (1968) (met erratum),
Addendum 2 aan NBN 713-020 (1968),
Addendum 3 aan NBN 713-020 (1968),
Metalliseren,
Geluidsleer - Maatstaven voor geluidswering (3e uitg.),
Akoestiek - Grenswaarden voor de geluidsniveaus om het gebrek
aan komfort te vermijden (2e uitg.),
Prestatiegids voor gebouwen, deel 4, IC-IB, WTCB,
SECO.
NBN 13501-2
Brandweerstand EI 30
Dit sluit de conformiteit met om het even welke andere Belgische Norm niet uit, voor zover de werken of
delen van werken onder het toepassingsgebied van gezegde normen vallen.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 37 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Proeven en criteria:
Bestandheid tegen schokken van vaste lichamen:
De maximale schokenergie waarbij de deur niet wordt doorboord noch weggeslagen en waarbij geen
delen neervallen die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken zijn :
schok door een groot zacht lichaam met massa m = 50 kg : schok op beide kanten : E > 240 J,
schok door een groot hard lichaam met massa m = 1 kg : schok op beide kanten : E > 10 J.
Beperkte scheurvorming op de oppervlaktelaag aan de kant waar zich de schok voordoet of lichte
blijvende vervorming zijn toegelaten.
Mechanische weerstand tegen verkeerde en brutale bewegingen:
1. Weerstand bij blokkering :
De maximale waarden van de kracht die geen schade noch blijvende vervorming veroorzaakt ingeval van
opening of sluiting van de geblokkeerde vleugel zijn:
voor
opengaande
delen
met
draaias
:
openingskracht
>
400
N
sluitingskracht > 100 N
voor schuifdeuren: horizontale kracht groter dan 200 N
2. Weerstand tegen verticale krachten van vleugels met verticale draaias in open stand :
De maximale waarde van de verticale kracht die noch schade, noch blijvende vervorming veroorzaakt is
groter dan of gelijk aan 500 N.
3. Weerstand tegen horizontale krachten van schuifvleugels in open stand :
De maximum waarde van de horizontale kracht loodrecht op de vleugel die noch schade noch blijvende
vervorming veroorzaakt is groter van 200 N.
4. Weerstand van de blokkeerinrichting in open stand van de vleugels met draaias :
De maximum waarde van de kracht uitgeoefend op de handgreep loodrecht op het vlak van de vleugel in
open stand die noch schade noch blijvende vervorming aan de blokkeerinrichting veroorzaakt is groter
dan 1000 N.
5. Weerstand van de opengaande delen met draaias tegen brutale bewegingen :
De maximum waarden van de kracht van de sluiting en in het geval van vleugels voorzien van een
stopkompas, van de openingsenergie die, tienmaal uitgeoefend, geen schade noch blijvende vervorming
veroorzaakt, zijn groter dan 150 N, respectievelijk groter dan 40 J.
6. Weerstand van de handgrepen van opengaande delen met verticale draaias tegen brutale bewegingen :
De maximale kracht uitgeoefend op een handgreep of het maximum koppel uitgeoefend op een knop,
driemaal uitgeoefend op opening en op sluiting, die geen schade, geen verhoging van de speling of
blijvende vervorming veroorzaakt. Voor een handgreep is deze kracht groter dan 400 N uitgeoefend op
zijn uiteinde gedurende 10 sec. en drie achtereenvolgende malen; het koppel bedraagt meer dan 3 Nm.
Na ontgrendeling is de kracht groter dan of gelijk aan 200 N en het koppel groter dan of gelijk aan 1,5
Nm.
Gedurende de vergrendeling en de ontgrendeling is de kracht groter dan of gelijk aan 100 N.
7. Weerstand van de sloten van opengaande delen tegen brutale krachten :
Het maximum koppel uitgeoefend op een sleutel, driemaal in beide richtingen en dat geen schade noch
blijvende vervorming toebrengt is groter dan of gelijk aan 5 Nm.
Bedieningsveiligheid van de opengaande delen:
De maximale waarde van de kinetische impactenergie voor de opening of sluiting van de opengaande
delen is kleiner dan of gelijk aan 10 J.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 38 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De maximum waarde van de stopkracht van automatisch sluitende opengaande delen is kleiner dan of
gelijk aan 150 N.
Akoestische prestaties:
De samenstelling van deurbladen en raamvleugels alsmede hun montage in de omlijstingen moeten
dusdanig zijn dat de criteria van categorie IVa van de norm NBN S01-400 behaald wordt.
Anthropo-dynamisch komfort:
1. Bedieningsinspanningen van de vleugels :
Bij draaiende opengaande delen : de kracht uitgeoefend op de handgreep loodrecht op de vleugel is ± 80
N.
- Bij schuivende opengaande delen: vertrekenergie op de handgreep is ± 5 J, kracht op de
handgreep is ± 60 N.
2. Bedieningsinspanningen van de sluitingen :
Bedieningskracht op de handgrepen is kleiner dan of gelijk aan 50 N en het werkingskoppel op knoppen
en sleutels is kleiner dan of gelijk aan 1 Nm.
Duurzaamheid:
1. Weerstand tegen klimaatwerkingen :
Bevochtiging :
Duur van blootstelling tussen twee klimaten, zonder beschadiging is ± 28 dagen.
Duur van blootstelling tussen opeenvolgende en uniforme klimaten zonder beschadiging door elk klimaat
is ± 21 dagen.
Duur van blootstelling van de bekleding loodrecht op ultraviolet straling zonder schade is ± 1000 h.
2. Weerstand van de opengaande delen tegen herhaalde bewegingen :
Aantal bewegingscycli van het deurblad en/of de raamvleugel, van de knop (of handgreep) of van de
sleutel is meer dan 150.000.
3. Weerstand van de opengaande delen tegen herhaalde scheeftrekking :
Na 2.500 scheeftrekkingen :
verticale afschuining van de handgreep is kleiner dan of gelijk aan 1 mm
vermoeiingsindex is kleiner dan of gelijk aan 0,2.
4. Weerstand tegen herhaald slaan van opengaande delen :
-
Het aantal slagen zonder beschadiging is groter dan of gelijk aan 500.
Het visueel aspect:
1. Rechtheid van de zijden, vlakheid :
Afwezigheid van zichtbare gebreken van rechtheid van de zijden, van vlakheid van het geheel en
plaatselijke vlakheid van de twee zijden van het deurblad.
De dimensionele afwijking van de rechtheid van de zijden is ± 1 mm.
Vlakheid van het geheel : de afwijking is minder dan 1 mm.
Lokale vlakheid (onder een regel van 1 m lengte) : de afwijking is ± 1 mm.
Zichtbare speling van de voeg tussen het blad en de omlijsting (in het vlak van het blad) voor de verticale
en de bovenvoegen is ± 2 mm.
Scheeftrekken van het blad :
minder dan of gelijk aan 1 mm.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 39 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Kromming van het blad : minder dan of gelijk aan 1 mm.
2. Gebreken aan het oppervlak:
Oppervlaktegebreken worden niet toegelaten.
3. Homogeniteit van kleur en glans:
Een kleurverschil tussen twee punten van elke zichtbare zijde met dezelfde afwerking wordt niet
toegelaten.
Een verschil van glansgraad tussen twee punten van elke zichtbare zijde met dezelfde afwerking is niet
toegelaten.
4. Moffelen
Het lakwerk van de profielen zal steeds door, en onder de garantie van de systeemleverancier van de
profielen uitgevoerd worden. Het aluminium wordt gemoffeld volgens de Europese coating normen.
Voorbehandeling: Ontvetten ,chemische behandeling en beitsen.
Moffelwerk: Elektrostatisch aanbrengen van een polyesterpoeder welke in de oven wordt ingebakken.
De laagdikte bedraagt minimum 60 µm. Kleur volgens RAL kaart volgens keuze architect.
Waterdichtheid:
Volgens STS 52 04.21.3.
Certificaten:
Alvorens enige fabricage of verwerking aan te vatten zal de aannemer de nodige certificaten van
conformiteit met betrekking tot de voormelde criteria aan de architect overmaken.
De werken omvatten:
het opmeten ter plaatse van de raamopeningen,
de levering van alle elementen nodig voor het samenstellen van de vensterramen,
de fabricage in de werkplaats, de levering en het ter plaatse brengen, de opslag, de plaatsing en de
regeling van de ramen, zowel voor de vaste als voor de bewegende delen, met inbegrip van de glaslatten
en de eventuele dichtingselementen,
de levering en plaatsing van de vulpanelen,
de levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk, d.w.z. van de organen voor het bedienen,
equilibreren, afhangen, geleiden, sluiten en vergrendelen, inclusief de siertrekkers
de behandelingen voor de bescherming met uitzondering van de afwerking,
de toebehoren voor de bevestiging aan de ruwbouw en het dichten van de voegen tussen de ramen en
de ruwbouw, bij gebruik van afdichtingsband en soepele kit ( zie beschrijving verder in dit artikel / bestek
),
het verwijderen van de afval afkomstig van de werken.
Materiaal :
De deuren moeten de volgende kenmerken vertonen:
Kader en vleugel
Kader en vleugel zijn samengesteld uit speciale brandwerende isolerende profielen voorzien van een
stalen kern.
De gebruikte isolatie is een inert asbestvrij vezel-agglomeraat.
De profielen worden aan beide zijden volledig afgewerkt met aluminium afdekprofielen zonder zichtbare
vastzetting van de (glas)panelen.
De kleuren van de gemoffelde aluminiumafwerking worden gekozen door de leidende ambtenaar uit het
volledige RAL-kleurengamma.
Beslag dubbele deur
2 draaipunten met verplaatsbare as per vleugel
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 40 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Antipaniekbeslag dubbele buitendeuren:
RVS drukbalk met driepuntsluiting op de actieve deur
RVS drukbalk met verticale vergrendeling onder en boven op de passieve deur
De deuren zijn aan de buitenzijde voorzien van een bedieningskruk en een oplegcilinderslot dat de kruk
vergrendeldt, de kruk is van dezelfde fabrikant afkomstig dan de drukbalk.
Deurdranger dubbele buitendeuren:
Deuren voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte deursluiter met glijarm en afnemende
openingsweerstand door asymmetrisch hartvormige nokkenas met geïntegreerde mechanische
sluitvolgregelaar met een schuifstang-klemsysteem. Het systeem beschikt over een doorlopende
afdekkap.
De sluitvolgregelaar werkt onafhankelijk van het hydraulische systeem. Het systeem beschikt over een
beveiliging tegen overbelasting die de sluitvolgorderegelaar en de deurconstructie beschermt tegen
beschadigingen.
Het huis is samengesteld uit een in één stuk gegoten aluminium legering met zeer hoge
corrosieweerstand. De deursluiter is gehouden in een vooraf op de deur gemonteerde console met
universele bevestigingsgaten volgens DIN EN 1154. De bevestiging is onzichtbaar door het gebruik van
een aluminium afdekkap.
De sluiter is zonder demontage L en R bruikbaar.
De sluitfuncties zijn verdeeld over zowel de deursluiter als de glijarm. De sluitkracht is traploos instelbaar.
De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en traploos regelbaar van 180 tot 7
graden. De regelbare eindslag van 7 tot 0 graden duwt de deur in het slot. De deursluiter heeft een
sluitvertraging tussen de 120 en 70 graden waardoor de deur langer open blijft om de doorgangstijd te
vergroten.
Door de instelbare openingsdemping wordt de beweging van een krachtig opengeworpen of door de wind
openvliegende deur opgevangen. Wand en deur worden op deze wijze tegen beschadiging beschermd.
De kleur van het toestel moet kunnen gekozen worden uit de RAL-waaier.
De sluitkracht dient beperkt te blijven tot 3kg, dit stemt overeen een sluitkracht ENV4 (26N).
Uitvoering :
Plaatsing volgens de proefverslagen.
Glijarmen:
Plaatsing strikt volgens de voorschriften van de fabrikant.
De plaatsing gebeurt strikt horizontaal en de bevestigingsmiddelen dienen aangepast te worden aan de
materialen waarop/waarin moet vastgezet worden.
Toepassing :
De dubbele buitendeur.
Meetwijze :
meetcode : netto dagopening
07.01.35A
Brandwerend buitenschrijnwerk Rf ½ u FH m²
Aard van de overeenkomst :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : m²
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 41 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
07.02
BEGLAZING VOOR BUITENSCHRIJNWERK
07.02.20
Brandwerende buitenbeglazingen
Bestek nr. 35770011
Omschrijving:
Van toepassing zijn:
Algemeen bestek voor de uitvoering van privé-bouwwerken. 2de deel. Technische voorschriften
(gezamelijke uitgave F.A.B. - N.C.B. - W.T.C.B.)
Behoudens anders bepaald in deze Technische Bepalingen zijn van toepassing :
TV 113
1977
Glaswerk. (Vervangt TV 34 en 63),
STS 38
Glas en spiegelwerk,
NBN B 03
Belastingen van de constructies,
NBN B 03-002-1 1988
Windbelasting op bouwwerken - Algemeen - Winddruk op een wand en
gezamenlijke windeffecten op bouwwerken. (2e uitg.) (met 2 errata
inbegrepen),
NBN B 03-002-2 1988
Windbelasting op bouwwerken - Dynamische windeffekten op
buigzame bouwwerken (2e uitg.) (met 2 errata inbegrepen),
NBN S 23-002
2007
Veiligheidsglas, bescherming van personen tegen verwondingen en
doorvallen
Prestatiegids voor gebouwen, deel 4, IC-IB, WTCB,
SECO.
NBN 13501-2
Brandweerstand EI 30
Dit sluit de conformiteit met om het even welke andere Belgische Norm niet uit, voor zover de werken of
delen van werken onder het toepassingsgebied van gezegde normen vallen.
De werken omvatten:
- het nemen van de afmetingen op de bouwplaats,
- de fabricage in de werkplaats, de levering, het transport en de opslag van de ruiten op de
bouwplaats,
- de levering en plaatsing van de dichtingproducten, tenzij anders vermeld in volgende artikels,
- de levering en plaatsing van de stelblokjes,
- het reinigen van de raam- en deursponningen vóór het beglazen,
- het regelen en plaatsen van de ruiten,
- het reinigen van kitvlekken en van bevuiling te wijten aan de plaatsing,
- het verwijderen van etiketten op de beglazing,
- het verwijderen van afval afkomstig van het werk.
- Ter plaatse komen met glaswagen voor keuze van de beglazing
Materiaal :
De brandwerende beglazing is gelaagd en voldoet aan de proeven T4, T5 en T6 van STS 38.15. De
glasbladen zijn verbonden door middel van een tussenlaag die opzwelt onder de inwerking van de hitte.
De beglazing is bovendien doorzichtig en heeft een neutrale tint. Het zicht mag door geen enkele draadof
vezelversterking worden gehinderd.
Een proefrapport, met betrekking tot beglazing en bouwelement, uitgaande van een officieel erkend
laboratorium, is ter goedkeuring aan de ontwerper voor te leggen.
De dichtingproducten, de stelblokjes, het materiaal waaruit de ramen en de glaslatten zijn vervaardigd en
de beschermingsproducten moeten verenigbaar zijn.
De spreekroosters in de ramen van het toegangscontrolegebouw zijn inbegrepen.
Elke geprefabriceerde isolerende beglazing is op een leesbare en onuitwisbare wijze gemerkt, op de ruit
of op de afstandhouder, zodanig dat de merking na de plaatsing zichtbaar blijft. Zij bevat de naam van de
fabrikant of de merknaam, alsook de maand, trimester of semester en het jaar van vervaardiging.
Op de factuur waarborgt de aannemer gedurende 10 jaar het niet vertroebelen van het zicht, door
vorming van condensatie of door vastzetten van stof op de binnenzijden van de ruiten overeenkomstig de
STS 38.
Het product wordt gedekt door een doorlopende technische goedkeuring BUTgb.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 42 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De meervoudige isolerende beglazing beantwoordt aan STS 38.12. De ruiten zijn gescheiden door een
vochtvrije spouw. Het geheel is samengevoegd en hermetisch afgedicht.
De glasdikte wordt bepaald in functie van de glasoppervlakte en de opgegeven dynamische basisdruk
volgens STS 38.02.31 en STS 38.71.
De aannemer bezorgt aan de bouwdirectie een door de producent ondertekend en gedateerd attest
waardoor deze voor een termijn van 10 jaar ingaande op de vermelde fabricatiedatum een waarborg
verstrekt tegen het vertroebelen door condensatie of stofvorming.
Uitvoering :
De brandwerende beglazing wordt geleverd in pasklare eenheden en mag niet meer versneden noch
bewerkt worden.
De beglazing wordt behoorlijk gecentreerd geplaatst met een voldoende omtreken zijspeling.
De stelblokjes of stelstroken en de voegvullingsproducten bestaan uit soepelblijvende materialen. De
steunblokjes zijn bij voorkeur uit behandeld hard hout. De breedte van de blokjes is minstens gelijk aan
de
dikte van de beglazing.
De plaatsing gebeurt verder volgens de richtlijnen van de glasfabrikant.
07.02.21
Brandwerende beglazing Rf 1 h FH m²
Materiaal :
De beglazing heeft een brandwerendheid Rf 1 h volgens NBN 713-020 waarbij tegelijkertijd voldaan
wordt aan de criteria inzake thermische isolatie tegen vuur, stabiliteit en vlamdichtheid.
Uitvoering :
De plaatsing van het glas mag pas aanvangen nadat de sponningen en de glaslatten de afwerkingslaag
van
de ramen hebben gekregen.
De beglazing wordt geplaatst met een omtrekspeling van 4 mm en een zijspeling van 5 mm.
Toepassing :
Zie de bijhorende architectuurplannen, gedetailleerde en samenvattende meetstaten.
Meetwijze :
meeteenheid: m²
meetcode:
- Netto glasoppervlakte; oppervlakten kleiner dan 0,50 m² worden in rekening gebracht voor 0,50
m².
- Niet rechthoekige ruiten worden gemeten volgens de oppervlakte van de kleinst omschreven
rechthoek.
07.02.21D
klaar glas, kmax = 1,0 W/m²K FH m²
Aard van de overeenkomst :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : m²
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 43 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 10 WANDEN
10.00
ALGEMENE OPMERKINGEN
10.00.10
Doorvoeropeningen
PM
Uitvoering:
De aannemer voorziet alle openingen welke volgens het tracé van de leidingen noodzakelijk blijken te zijn
in de artikels beschreven in dit hoofdstuk. Niet uitgevoerde openingen welke op basis van de plannen
(ook van de speciale technieken) vergeten werden, dienen achteraf door de aannemer op zijn kosten
uitgevoerd met een diamantboor.
Eveneens vallen hieronder het maken van openingen in binnenschrijnwerkgehelen voor de plaatsing van
muur- en/of deurroosters, al dan niet in Rf-schrijnwerkgehelen. Het is ook mogelijk dat er spleten dienen
voorzien te worden onder de deuren. De maatvoering van deze openingen worden eveneens door de
aannemers technieken bezorgd
De aannemer bouwkundige werken dient ten gepaste tijden contact op te nemen met de installateurs en
het studiebureau speciale technieken teneinde de doorvoeren te bepalen.
Deze doorvoeropeningen, voor het binnenvoeren van de verschillende aansluitingen, zullen door de
aannemer uitgevoerd worden volgens de eisen van goede vakmanschap en volgens de voorgeschreven
en bestaande uitvoeringsgeplogenheden. Deze zullen ook met de nodige nazorg na doorvoering van de
leidingen gedicht worden door de aannemer “Ruwbouw”.
Het Rf-dichtmaken van openingen in brandcompartimenteringswanden valt onder de uitvoering "speciale
technieken" en maken deel uit van andere bouwpercelen, de afwerking hiervan gebeurt door de
aannemer “Ruwbouw”.
Eveneens vallen hieronder het maken van openingen in binnenschrijnwerkgehelen, al dan niet Rf. De
maatvoering van deze openingen worden eveneens door de aannemers technieken bezorgd
Toepassing:
Bij alle artikels waarvan deze opmerkingen van toepassing kunnen zijn in dit hoofdstuk, en zijn ook in het
desbetreffende artikel begrepen.
Aard van de overeenkomst :
Pro Memorie (PM), begrepen in de desbetreffende artikels
10.00.20
Dilatatievoegen
PM
Uitvoering:
Dilatievoegen zullen door de aannemer overal voorzien worden waar nodig, ook indien deze niet zijn
aangeduid op de architectuurplannen.
De plaats van deze dilatatievoegen zal door de aannemer ter goedkeuring voorgelegd worden aan de
leidende leidend ambtenaar.
De dilatatievoegen zullen met aangepaste voegkitten afgedicht worden, rekening houdende met kleur en
de aanwezigheid van chemische produkten
Ter plaatse van dilatatievoegen kunnen, waar dit uit oogpunt van stabiliteit noodzakelijk is, glijankers
worden aangebracht (diam. 6, glad staal 30 cm, eenzijdig glijdend; voor buitenmetselwerk roestvrij
toepassen)
Toepassing:
Bij alle artikels waarvan deze opmerkingen van toepassing kunnen zijn in dit hoofdstuk, en zijn ook in het
desbetreffende artikel begrepen.
Aard van de overeenkomst :
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 44 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Pro Memorie (PM), begrepen in de desbetreffende artikels
10.00.30
Afwerking en bekleding
PM
Alle elementen (wanden, deuren, mobiele wanden, afsluitingspanelen, …) worden bekleed met hogedruk
laminaaGPlaten beantwoordend aan NBN EN 438-1, van de klasse HPL-EN 438-S333 of HPL-EN 438HGS, Type S (Standaard) met een slijtweerstand 3, een schokweerstand 3 (³ 20 N) en een
krasweerstand 3 (³ 2N) en met een
minimum dikte van 1 mm.
Aanzicht :
éénkleurig met lichtgestructureerd oppervlak, kleurkeuze te bepalen door de architect-ontwerper uit
minimum 50 kleuren, meerdere kleuren kunnen gekozen worden.
Tevens kan geopteerd worden voor een houtreproduktie, licht generfd zonder weerkaatsing. Houtsoort :
te bepalen door de architect-ontwerper
Al deze elementen worden bekleed met laminaaGPlaten van hetzelfde type en van dezelfde fabrikant
zodanig dat een uniform geheel wordt bekomen.
Toepassing:
Bij alle artikels waarvan deze opmerkingen van toepassing kunnen zijn in dit hoofdstuk, en zijn ook in het
desbetreffende artikel begrepen.
Aard van de overeenkomst:
Pro Memorie (PM).
Meetwijze:
meeteenheid : PM.
meetcode :
10.01
BINNENWANDEN IN SCHRIJNWERK
10.01.10
Vaste scheidingswanden
Omschrijving :
De niet-dragende, vaste binnenwanden worden opgebouwd uit een te bekleden skelet.
Uitvoering :
De binnenwanden worden geplaatst volgens de onderrichtingen van de fabrikant.Bij het aanbrengen van
de bekleding houdt de aannemer rekening met de reeds geplaatste technische installaties en voorziet de
nodige uitsparingen.Hij laat de plaatsing toe van alle nutsleidingen die in de wanden moeten voorzien
worden. Bij het aanbrengen van de bekleding moet hij rekening houden met de afwerking van deze
technische installaties.
De volledig afgewerkte wanden voldoen aan de gestelde eisen inzake akoestiek en brandweerstand.
10.01.12
Vaste scheidingswand met gipskartonplaten op metalen structuur
Materiaal :
De platen zijn samengesteld uit gips waarvan de twee zijden bekleed zijn met sterk karton en zijn van
klasse A1 volgens NBN S21-203.
- A1b: scheidingswand , type A volgens prE.N. 520, incl akoestische isolatie uit rotswol
De breedte van de platen : 1200 mm. Dikte: 12,5 mm.
De lengte van de platen : minimum de vrije lokaalhoogte. Zie meetstaat!
Totale dikte van de wand is 100 mm, platen worden aan beide zijden dubbel geplaatst.
De metalen steunen voldoen aan de voorschriften van DIN 18182 T1. In de verticale profielen zijn
openingen voorzien voor de doorgang van elektriciteitsleidingen. De afmetingen van de profielen zijn
aangepast aan de wandhoogte volgens de richtlijnen van de fabrikant met een minimum van 50 mm.
De vijzen voor de onderlinge verbindingen van de metalen steunen en de plaatsing van de platen voldoen
aan DIN 18182 T2.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 45 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
In de wand wordt een isolatieplaat aangebracht uit minerale vezels. Deze plaat beantwoordt aan STS
08.82.5 type TS, gebonden door impregnatie met gepolymeriseerde harsen.De gedeclareerde
warmtegeleidingscoëfficient bedraagt hoogstens 0,034 W/mK .De volumieke massa van de plaat
bedraagt ingeval van glaswol minstens 16 kg/m3 en ingeval van rotswol minstens 30 kg/m3.De
isolatieplaat is onbrandbaar; ze behoort tot de klasse A1 volgens NBN S21-203.Dikte van de isolatieplaat
:min. 50 mm.
De akoestische isolatie van de wanden tussen kantoren onderling Rw is 50 dB.
De platen voldoen aan de voorschriften van index 09.10 van het TB 104 en zijn samengesteld uit gips
waarvan de twee zijden bekleed zijn met sterk karton en zijn van klasse A volgens NBN S21-003.
Uitvoering :
De wanden worden geplaatst overeenkomstig DIN 18183.
De wand wordt geplaatst op de vloer
De metalen profielen worden bevestigd aan de ruwbouw door middel van roestvrije bevestigingsmiddelen
en met tussenvoeging van een dichtingskit of dichtingsstrip. De beplating wordt uitgevoerd van vloerplaat
tot
aan
het
plafond
De aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat reeds nutsleidingen kunnen bevestigd zijn aan
het plafond en de vloer, zodat de plaatsing en de besvestiging van de profielen moeten aangepast
worden.
De aannemer voorziet de nodige versterkingen of zwaardere profielen volgens de onderrichtingen van de
fabrikant (bij extra zware of grote deuren en ramen, voor ophanging van sanitaire toestellen of andere
zware uitrustingen, voor scheidingswanden die bovenaan niet aan de ruwbouw kunnen verankerd worden
enz...).
Er wordt een dubbele beplating aangebracht aan beide zijden voor scheidingswanden, aan één zijde voor
voorzetwanden van het skelet, zoals bepaald in de post. De platen worden verplicht geschroefd.
De dubbele beplating wordt geschrankt uitgevoerd.
Waar houten raam- of deuromlijstingen voorzien zijn, wordt in de binnenzijde van de raam- of
deuropening een houten lat aangebracht, dikte min. 24 mm en met dezelfde breedte als de verticale
metalen stijl. Het timmerhout voldoet aan STS 04 en wordt beschermd volgens de voorschriften van STS
04.31, procédé A1.
De wand heeft standaard een brandweerstand van 1 uur volgens NBN 713-020.
Het attest van brandweerstand moet aan de leidende ambtenaar voorgelegd worden. De plaatsing van de
wanden geschiedt volledig conform met de plaatsingsvoorwaarden vermeld in het testverslag.
De wand voldoet aan NBN S01-400, voor wat het verloop van de geluidsverzwakkingsindex betreft, en
behoort tot de klasse IIIa. Het proefverslag en de detailplans worden vooraf aan de leidende ambtenaar
voorgelegd. De plaatsing van de wanden geschiedt volledig conform met de plaatsingsvoorwaarden
vermeld in het testverslag.
Afwerking van de platen en voegen :
- de voegen en binnenhoeken worden afgewerkt met voegdekband uit glasvezels en samen met
de schroefkoppen vlak geplamuurd met een aangepast voegmateriaal.
Op alle buitenhoeken wordt een stalen hoekbeschermingsprofiel geplaatst met volle afgeronde hoek en
vleugels uit fijn strekmetaal.
Toepassing :
Zie de bijhorende architectuurplannen, gedetailleerde en samenvattende meetstaten
Meetwijze :
meetcode : Netto oppervlakte van het asvlak van de wand
Openingen < 0,50 m2 worden niet afgetrokken.
10.01.12A
type A, dikte 12,5 mm, dubbele beplating, dubbelzijdig/scheidingswand FH m²
Aard van de overeenkomst :
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 46 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : m²
10.11
BRANDWERENDE DEUREN
10.11.20
Houten brandwerende deuren in metalen deurkozijnen
Omschrijving :
De brandwerende deurgehelen bestaan uit één of meerdere houten deurvleugels in een metalen
deurkozijn, de bevestiging aan de ruwbouw en het hang- en sluitwerk.
Brandwerende deuren zijn steeds zelfsluitend.
De fabricerende firma dient de keuringsattesten voor te leggen, alvorens tot een definitieve bestelling kan
overgegaan worden. Deze proefattesten worden voorgelegd aan de plaatselijke Brandweerdiensten door
de aannemer. Deze attesten gelden eveneens voor de deuromlijstingen en het hang- en sluitwerk
Materiaal :
Het deurgeheel voldoet aan STS 53.04.25 (1990),NBN 713-020 en addendum 1. Hun Rf-weerstand wordt
geattesteerd door het Benor-ATG merk (KB 7 juli '94)
Het proefverslag en de detailplans worden vooraf aan de leidende ambtenaar ter aanvaarding
voorgelegd. Alle gebruikte materialen zijn deze vermeld in het proefverslag.
De stalen binnendeuromlijsting voldoet aan STS 53.11.22. De lasnaden zijn zorgvuldig gepolijst en
beschadigde beschermingslagen worden hersteld.
De omslag die de afdeklat (omlijsting) vormt is minstens 30 mm breed. Met de omslagen zijn de
deuromlijstingen op beide muurvlakken even hoog en even breed als de andere binnendeurgehelen.
De omlijstingen zijn voorzien van 2 afstandstangen, bevestigd aan het uiteinde van de stijlen. Aan elke
stijl zijn 3 ankerijzers bevestigd in de onmiddellijke nabijheid van de ophang- en sluiGPunten van de
deuren. Bij omlijstingen waarvan de breedte groter is dan 1 m wordt de bovenregel supplementair
verankerd.
De aanpasbare schootgaten zijn met gesloten beschermkasten uitgerust. Voor het vastschroeven van de
ophangelementen zijn de omlijstingen aan de binnenzijde voorzien van de nodige verstevigingen en
beschermingen, zodat deze steeds kunnen vervangen worden.
De houten deurvleugels en/of bovenpanelen beantwoorden aan de bepalingen van STS 53.0 en 53.1. De
deurvleugels zijn gemerkt met vermelding van de duur van de brandweerstand.
Bij gebruik van hardboardplaten zijn deze van het type oil tempered volgens STS 04.40.1. Bij gebruik van
multiplexplaten zijn deze cyclisch kookvast volgens STS 04.51.14. Het schrijnwerkhout beantwoordt aan
STS 04.2 en wordt geschaafd en geschuurd. Alle maten zijn de minimale geschaafde afmetingen. De
langskanten van de deurvleugels mogen maximaal 3 mm armgeschaafd worden.
Uitvoering :
De werken worden uitgevoerd in een "droog" gebouw, rekening houdende met de bepalingen van de TV
166.
De deurgehelen worden geplaatst door een erkende plaatser en zoals beschreven in het proefverslag. Ze
moeten weerstaan aan de verschillende belastingen gesteld in funktie van :
- de kategorie en type van de deuren,
- de massa van de deurvleugels die de deuren samenstellen,
- de aard, afwerking en de dikte van de wanden van de deuropeningen.
De deuromlijstingen worden haaks gesteld en op niveau gebracht en geplaatst overeenkomstig STS
53.05.41.
De deuromlijstingen voor draai- en zwaaideuren worden zo dicht mogelijk bij de ophangingselementen
van de deurvleugels en deursluiters bevestigd aan de ruwbouw.
De plaatsing van de deurvleugel gebeurt overeenkomstig STS 53.05.42.
De aannemer vervangt op zijn kosten, gedurende de waarborgperiode van 1 jaar, alle deurvleugels die
inzake afmetingen, haaksheid en vlakheid, afwijkingen vertonen die groter zijn dan deze toegelaten
volgens STS 53.25.
Na plaatsing worden de deuren ontdaan van alle klevers met uitzondering van de kenmerken van de
brandweerstand.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 47 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
10.11.21
Bestek nr. 35770011
Volle houten brandwerende deurvleugel in metalen deurkozijn Rf 1/2 h
Materiaal :
De binnendeuromlijsting met een plaatdikte van minstens 1,5 mm is vervaardigd uit
continu-verzinkte staalplaten volgens NBN EN-10142 kwaliteit Z 275 of ZF 180 of elektrolytisch verzinkte
staalplaten volgens Euronorm 152.80 kwaliteit E 25/25 of niet beklede staalplaat volgens NBN EN-10130
na de bewerking, gemetalliseerd door opspuiten met zink, klasse Z 40 (250 g/m2) volgens NBN 755.
Nadien wordt de volledige binnendeuromlijsting gemoffeld in een kleur te bepalen door de leidende
ambtenaar.
De deurvleugel is van het type I : sponningdeur.
Op de deurvleugel zijn voor de prestatiecriteria de belastingswaarden van categorie II bordesdeuren van
toepassing.
Het kader van de deurvleugel is aangepast voor het plaatsen van een deursluiter. Deze deursluiter is
voorzien onder art. 10.20.11.
De deurvlakken zijn in de fabriek
- Voorzien van met melaminehars doordrongen dekoratieve hogedruk laminaaGPlaten
beantwoordend aan NBN EN 438-1, van de klasse HPL-EN 438-S333 of HPL-EN 438-HGS,
Type S (Standaard) met een slijtweerstand 3, een schokweerstand 3 (³ 20 N) en een
krasweerstand 3 (³ 2N) Minimale plaatdikte 1 mm. Uitzicht: éénkleurig met licht gestructureerd
oppervlak, kleurkeuze uit minimum 50 kleuren, meerdere kleuren kunnen gekozen worden of
houtreproductie, licht generfd zonder weerkaatsing, houtsoort : volgens keuze architect.
- Te schilderen houten deuren.: zie deurenlijst. Het schilderwerk is begrepen in artikel 15.04.21.
De langskanten van de deurvleugel zijn voorzien van kantdeklatten uit Dark Red Meranti met een breedte
gelijk aan de totale dikte van de deurvleugel en geschuurd en gevernist.
De boven- en onderzijde van de deurvleugel wordt afgewerkt zoals de langskanten.
Het te voorziene inbouwslot beantwoordt aan het proefrapport en is, volgens de toepassing en aard van
de deurvleugel, van het volgend type :
-cylinderslot voorzien van messing dagschoot en messing nachtschoot. De cylinder is van het type
Europrofiel met een lengte aangepast aan de dikte van rozassen met 3 sleutels per slot op sleutelhanger
met lokaalaanduiding.
Een sleutelcombinatie is te voorzien voor het geheel in samenspraak met de eindgebruiker
Het slot is gevat in een gemoffeld stalen slotkast en is voorzien van een roestvrijstalen voorplaat. De
voorplaat is schuin bij een armgeschaafde deur.
Wanneer de sloten door de plaatser worden gemonteerd dient vooraf het bijgeleverd schuimvormend
produkt in de slotgatopening te worden aangebracht.
De deurkruk is vervaardigd uit roestvrij staal
vorm : U-vorm
kleur : Inox
De schildplaten / rozassen zijn uit roestvrij staal
Deurvleugelbreedte : 0,93m.
Uitvoering :
De stalen binnendeuromlijsting wordt
In de gipskartonwanden geplaatst en aangewerkt.
Bij een draaideur met een vleugelbreedte groter dan 0,90 m en bij een versterkte deur worden minstens
vier paumellen geplaatst.
De ophangpunten worden gelijnd.
Toepassing :
Zie de bijhorende architectuurplannen, gedetailleerde en samenvattende meetstaten
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 48 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Meetwijze :
meetcode : Stuks volgens type en breedte.
10.11.21B
vleugelbreedte 0,93 m FH st
Aard van de overeenkomst :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : st
10.20
BIJHORIGHEDEN VOOR BINNENWANDEN EN DEUREN
10.20.10
Deurdrangers
Algemeen :
Materiaal :
De aannemer legt vooraf de technische documentatie ter goedkeuring voor aan de leidende ambtenaar.
De deurdrangers zijn regelbaar en moeten aangepast zijn aan de verschillende belastingen gesteld aan
de deuren in functie van de kategorie en type van de deuren, de massa van de deurvleugels die de
deurgehelen samenstellen en de deurbreedte.
Uitvoering :
De deurdrangers worden gemonteerd volgens de richtlijnen van de fabrikant en aldus dat ze de normale
werking van de deuren niet hinderen.
10.20.11
Deursluiter met scharnierarm
Materiaal :
De fabrikant van de deursluiter bezit het kwaliteitslabel ISO 9002.
De deursluiter met scharnierarm is balkvormig en is vervaardigd uit een Alu-legering met zeer hoge
corrosieweerstand of uit gietijzer overtrokken met Alu-afdekkap.
De deursluiter is van het hydraulisch gedempte tandbeugel-type.
Kenmerken :
- de sluitfuncties zijn verdeeld over zowel de deursluiter als de glijarmrail;
- de sluitkracht is traploos instelbaar;
- de sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuur-schommelingen en traploos regelbaar;
- de eindslag is instelbaar;
de openingsweerstand is afnemend;
De deursluiter heeft een regelbare sluitvertrager.
De deursluiter op een buiten- en/of sasdeur is voorzien van een instelbare openingsdemping ter
voorkoming van het bruusk opengooien of openwaaien.
De deursluiters voor dubbele deuren zijn voorzien van een sluitvolgregelaar met universele opbouwdeurselector met teleskopische verende buffer.
Kleur : zilverkleurig
Uitvoering :
De bevestiging van de deursluiter is onzichtbaar.
Ter bevestiging van de dranger op een brandwerende deur en een deur waar directe montage niet
wenselijk of niet mogelijk is wordt gebruik gemaakt van een speciale montageplaat.
Toepassing :
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 49 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Meetwijze :
meetcode : Netto uit te voeren hoeveelheid per deurgeheel. Het sluitsysteem op dubbele deuren wordt
als één geheel beschouwd.
10.20.11A
enkele deur FH st
Aard van de overeenkomst :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : st
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 50 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 13 VASTE UITRUSTINGEN
13.09
INFORMATIE EN SIGNALISATIE
13.09.01
Signalisatie algemeen
Algemeen
Omschrijving :
Materiaal:
Aluminium is het basismateriaal.
Het systeem is een toepassing van geëxtrudeerde
zwaluwstaartverbindingen.
De oppervlakteafwerking is in drie fasen met name:
- aanbrengen van beschermende primer
- natlakken (volgens kleurkeuze)
- oven drogen
profielen
die
in
elkaar
glijden
als
Uitvoering :
De diverse profielen vormen door middel van in elkaar glijden van de zwaluwstaartverbindingen één
geheel.
Het gebruik van een achterplaat is niet nodig zodat een geheel zowel enkel- als dubbelzijdig kan gebruikt
worden.
Gezien de manier van in elkaar schuiven van de profielen is een raamwerk niet nodig
Toevoegen en wegnemen van profielen wordt op deze manier eenvoudig toepasbaar.
Uitbreidbaarheid is onbeperkt en enkel gelimiteerd omwille van beschikbare ruimte om een realisatie te
plaatsen.
In alle geval blijft een combinatie van profielen visueel één geheel en een stabiele constructie.
Om een bord samen te stellen, zowel kleinere formaten (deurborden) als bijvoorbeeld grotere
bewegwijzeringsborden of synoptische borden beschikt het systeem over een groot aantal basisprofielen.
(10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 45 – 60 – 75 – 90 – 120 – 150mm)
Sterke personalisering van een project wordt mogelijk aan de hand van “speciale profielen” die op
dezelfde manier als de basisprofielen toepasbaar zijn in het systeem.
Voorbeelden hiervan zijn driehoeksextrusie, profielen voor “paper-insert, profielen in kokervorm voor
plafondophanging, specifieke voor beugelbevestiging en andere.
Gebruik van deze beschikbare toebehoren laat toe meer 3D te werken en in bepaalde ontwerpen niet
alleen hoogte en breedte maar ook diepte als eigenschap van signalisatie te verwerken.
Het systeem classic laat toe volgende kwaliteitseisen te stellen aan de beelddragers:
- Goede vergrendelbaarheid
- Makkelijk wisselbaar (in onderdelen)
- Maximale variatie-mogelijkheid in formaten (lengte zowel als breedte)
- Mogelijkheid om verschillende materialen te combineren met behoud van flexibiliteit van het
systeem
- Eenvoudige toepassing van verschillende typen van montage
- Toepassing van verschillende technieken voor het aanbrengen van de beeldmiddelen, m.n.
graveren, folie, zeefdruk, fotoreproductie
- Zekerheid omtrent de continuïteit in de leveringen, ook van kleine hoeveelheden bij
nabestellingen in een vast te stellen redelijke termijn
- Het systeem moet bovendien de mogelijkheid bieden om regelmatig wisselbare teksten door de
gebruiker in eigen beheer aan te maken en aan te brengen. (bvb.door zelf geprinte paperinserts)
- Goede beheer(s)baarheid van het systeem
- Uniformiteit in de verschillende elementen
- Snelle mutatie-mogelijkheid
Aanvullende kwaliteitseisen over de afwerking van de beelddragers:
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 51 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
-
Bestek nr. 35770011
De beelddragers moeten zonder enig zichtbaar kleurverschil gedurende een periode van 10 jaar
naleverbaar zijn
De mogelijkheid moet bestaan om de aangeboden vormen, vlakken in meerdere kleuren te
realiseren.
De basisprofielen zijn zo dun mogelijk, met een maximum van 6mm, zodat indien gewenst een
uitermate vlakke afwerking productie-technisch mogelijk wordt.Dit met behoud van meerdere
bevestigingsmethoden
Indien geplaatst aan de hand van schroeven zijn deze volledig onzichtbaar
Alle samenstellingen zijn “vergrendelbaar”
Aanvullende kwaliteitseisen over de opdruk:
- Zeefdruk, in zijn kwaliteitstoepassing, geniet in deze de voorkeur
- De gaafheid van omtrek en scherptebeeld bij letters en illustraties dient optimaal te zijn
- Positionering en exactheid van de basisbelijning moeten voldoen aan de eisen van
kwaliteitszeefdruk
- De duurzaamheid van de opdruk is minimaal 5 jaar, zowel voor de hechting als voor de
kleurechtheid
13.09.30
Deur- en naambordjes
13.09.31
Deur- en naambordjes VH st
Omschrijving :
De standaard deur en naamborden zijn uit te voeren overeenkomstig art 13.09.01. met aanvulling van de
hiernavolgende voorschriften.
Materiaal :
Volgens 13.09.01.
Uitvoering :
Afmetingen: 150 x 150 mm, of groter indien dit vereist is voor signalisatie van de evacuatie.
De volgende pictogrammen dienen o.a. voorzien te worden:
Reddingstekens: Plaats van nooduitgang, richting van nooduitgang, eerste hulppost, plaats en richting
van uitgang, e.d.
Verbodstekens: Verboden te roken, verboden toegang, e.d.
Waarschuwingstekens:
Gevaar voor elektrische spanning, hoogspanning, gas, ontvlambare stoffen, e.d.
Aanwijzingstekens: Haspels, e.d.
Alle pictogrammen, veiligheidssignalisatie zal beantwoorden aan de voorschriften van het ARAB en de
geldende wetgeving ter zake.
Toepassing :
Aard van de overeenkomst :
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Meetwijze :
meeteenheid : st
meetcode :
- Leveren en plaatsen van de deurbordjes m.i.v. alle voorbereidende werken en bevestigingen en
degelijke tot volledige voltooiing.
- Zonder onderscheid naar hoogte van de verschillende samenstellende informatiedragers,
zonder onderscheid naar kleur, zonder onderscheid naar letterhoogte of aantal.
- Zonder onderscheid naar pictogramsymbool.
13.09.40
Pictogrammen
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 52 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
13.09.41
Bestek nr. 35770011
Veiligheidspictogrammen VH st
Omschrijving :
Veiligheidspictogramman
Materiaal :
-
Glas
Inox
Kleurprints op diverse mogelijke kwaliteitsdragers
Uitvoering :
De volgende pictogrammen dienen o.a. voorzien te worden:
- reddingstekens: plaats van nooduitgang, plaats van eerste hulppost, plaats van uitgang, e.d.
- verbodstekens: verboden te roken, verboden toegang, e.d.
- Waarschuwingstekens:
Gevaar voor elektrische spanning, hoogspanning, gas,
ontvlambare stoffen, e.d.
- cijfers: niveauaanduiding
- Aanwijzingstekens:
Haspels, drukknoppen, poederblussers, ed.
Deze lijst is niet limitatief.
Alle pictogrammen, veiligheidssignalisatie moet(en) beantwoorden aan de voorschriften van het ARAB en
de geldende wetgeving ter zake.
Toepassing :
Zie de bijhorende architectuurplannen, gedetailleerde en samenvattende meetstaten.
Aard van de overeenkomst :
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Meetwijze :
meeteenheid : st
meetcode :
Leveren en plaatsen van de pictogrammen m.i.v. alle voorbereidende werken en bevestigingen en
degelijke tot volledige voltooiing. Zonder onderscheid naar hoogte van de verschillende samenstellende
informatiedragers, zonder onderscheid naar kleur, zonder onderscheid naar letterhoogte of aantal, en
zonder onderscheid naar pictogramsymbool.
13.09.60
Veiligheidsplannen
13.09.61
Veiligheidsplannen VH st
Materiaal
De veiligheidsplannen bestaan uit een rug in gelakte aluplast of staalplaat waarop de verkleinde en
vereenvoudigde grondplannen worden afgedrukt.
De hertekende grondplannen met aanduiding van alle uitgangen, nooduitgangen, haspels,
brandblusinstallaties en alle door de brandweer vooropgestelde tekens, worden ter goedkeuring aan de
Bouwdirectie voorgelegd.
De veiligheidsplannen bestaan verder uit een messing kader met een beglaasd draaideurtje met
ingewerkte scharnieren.
Afmetingen: A3 = formaat (297 x 420 mm)
Uitvoering:
De veiligheidsplannen worden volgens de onderrichtingen van de Bouwdirectie tegen de wand bevestigd.
Toepassing:
Zie architectuurtekeningen en meetstaten.
Aard van de overeenkomst:
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 53 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Meting:
Meeteenheid: st
Meetcode: Levering en plaatsing m.i.v. alle bijhorigheden, bevestigingen, aanpassingen, e.d. tot
volledige voltooiing.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 54 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 15 SCHILDER- EN BEHANGWERKEN
15.04
SCHILDERWERKEN OP PLEISTERWERK EN GIPSKARTONPLATEN
15.04.20
Binnenschilderwerken op pleisterwerk en gipskartonplaten
Algemeen
Omschrijving :
Het betreft binnenschilderwerken op kalk-gipsbepleistering, gipsblokken en gipskartonplaten.
Materiaal :
De gebruikte materialen zijn onderling en met de staat van de ondergrond verenigbaar.
Alle verfproducten worden in originele en gesloten bussen aangevoerd, voorzien van de nodige etiketten
waarop de naam van de fabrikant en van het product duidelijk voorkomen.
De kleuren van de deklaag zullen door de ontwerper bepaald worden aan de hand van NCS- en/of RALkleurkaarten, met inbegrip van de donkere kleuren.
Na de kleurenkeuze zal de aannemer op zijn kosten de nodige stalen aanbrengen en deze nadien
verwijderen.
Uitvoering :
De bepalingen van de T.V. 159 zijn van toepassing.
De materialen worden verwerkt volgens de richtlijnen van de fabrikant (o.a. de verwerking, de laagdikte,
het rendement en de droogtijden) en in een stofvrije omgeving.
de relatieve vochtigheid maximaal 80 % bedraagt. De temperatuur mag lager zijn en/of de relatieve
vochtigheid hoger wanneer dit uitdrukkelijk door de fabrikant van de verven wordt toegelaten.
Na onderzoek van de ondergrond volgens § 7.1.2 § 7.1.4 en 7.1.5 van de T.V. 159 worden de
voorbereidende werken uitgevoerd.
De aannemer beschermt met de meest doeltreffende middelen alle andere constructie-elementen.
Alle aflijningen zijn perfect rechtlijnig.
Na het beëindigen van de schilderwerken wordt de verf opgeruimd, afplakkingen verwijderd, alles
opgekuist en ontdaan van alle vlekken en spatten.
In de eenheidsprijs zijn de nodige stellingen en ladders inbegrepen
15.04.21
Verf voor binnen op basis van kunstharsen in dispersie op pleisterwerk
en gipskartonplaten
Materiaal :
Het verfsysteem is ademend en is samengesteld uit :
Op sterk zuigende ondergronden en/of ondergronden met grote verschillen in zuigkracht (b.v.
gipskartonplaten en de naden), aanbrengen van een laag
1. isolerende en fixerende dekkende acrylaat primer op waterbasis, voor binnen
2. multifunctionele hechtingsprimer, watergedragen acrylaat, wit aangekleurd voor binnen
Mag max. 10% verdund worden met water. Het product mag niet willekeurig bijgekleurd worden.
Theoretisch rendement: 8 à 12 m²/l. Overschilderbaar na 15 u.
Afwerking:
Twee lagen zijdeglans acrylaat dispersielak watergedragen, onverdund aanbrengen.
Wachttijd tussen de lagen: + 6 uur
Theoretisch rendement: 10 m²/l
Glansgraad van de deklaag : zijdeglans : 15 à 60 % (glans Gardner 60 volgens ISO-norm 2813).
Kleur : te bepalen tijdens de uitvoering van de werken / NCS.
Uitvoering :
Het verfsysteem en de uitvoering beantwoorden aan de bepalingen van steekkaart 8 en 9 van de TV 159
en omvat het uitvoeren van de voorbereidende werken zijnde :
In geval van pleisterwerk, gipsplaten en plaasterwanden
- het ontkorrelen en afstoffen,
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 55 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
het verwijderen van schimmelvlekken en biologische vervuilingen, uitbloeiing en poedervorming,
het verwijderen of isoleren van vettige en gekleurde producten,
de correctie van de basische reactie, indien Ph groter dan 9 door het aanbrengen van een
isolatielaag, die eventueel als grondlaag kan dienen,
- het stoppen van gaten met poedervulmiddel,
- het behandelen van scheuren en barsten,
- het schuren en ontstoffen,
- het aanbrengen van een isolerende grondlaag.
In geval van gipskartonplaten
- het ontkorrelen op de voegen en schroefkoppen,
- het verwijderen of isoleren van vervuilingen van om het even welke aard,
- het aanbrengen van een isolerende grondlaag,
- het schuren en ontstoffen.
-
Hierna worden de constructies
volledig glad geplamuurd (enkelvoudige plamuur), geschuurd en ontstoft en opnieuw voorzien van een
isolerende grondlaag. Alvorens het aanbrengen van de tussenlaag en de deklaag worden de resterende
fouten bijgewerkt met plamuur tot het bekomen van de afwerkingsgraad III. Onder bijwerken met plamuur
verstaat men het aanbrengen van plamuur op de resterende fouten en gebreken gevolgd door schuren,
afstoffen en het aanbrengen van een extra isolerende tussenlaag op de geplamuurde delen.
Toepassing :
Zie de bijhorende architectuurplannen, gedetailleerde en samenvattende meetstaten
Meetwijze :
meetcode :
Netto te schilderen oppervlakte. Het aantal afwerkingslagen dient indien nodig verhoogd te worden tot
een volledige dichte dekking bereikt is.
15.04.21A
wanden FH m²
Aard van de overeenkomst :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH)
Meetwijze :
meeteenheid : m²
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 56 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
DEEL 2 – VENTILATIE EN SANITAIRE INSTALLATIE
A: VENTILATIE
De indeling van dit deel is deze volgens typebestek 105 van 1990.
Onderstaande beschrijving omvat de afschaffingen, verduidelijkingen en toevoegsels betreffende de
verplichtingen van hogervermeld typebestek.
Inplantingsplan IRMM
ALGEMENE NOTA:
Door het neerleggen van zijn inschrijving zal de aannemer geen beroep kunnen doen op onvoorziene
omstandigheden, bijzondere moeilijkheidsgraad, bijkomende werken of leveringen om meerprijzen te
bedingen. Alle werken, leveringen en materialen, zelfs als deze niet beschreven of getekend zijn op de
plans, doch wel noodzakelijk voor de goede werking van de installaties moeten inbegrepen zijn.
De aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat het gebruik van asbesthoudende producten ten
strengste verboden is.
De planning van de uit te voeren werken moet strikt in overeenstemming zijn met het wetenschappelijk
onderzoek per labo. De belemmeringen, als gevolg van de werken, moeten tot een strikt minimum herleid
worden.
Door zijn inschrijving verklaart de aannemer dat hij inzage gehad heeft in de plannen en bestekken van
andere aannemingen. De inschrijver wordt verzocht de vergissingen te verbeteren en de leemten aan te
vullen, die hij bij middel van de plannen en het bestek in de samenvattende opmetingsstaat van het
ontwerp mocht vastgesteld hebben, samen met een berekening van de hoeveelheden. Zo niet wordt het
ontbrekende verondersteld te behoren tot de normale en nodige onderdelen voor een vakkundige
montage.
Latere moeilijkheden door onnauwkeurig nazicht hebben noch een meerprijs, noch een termijnverlenging
voor gevolg.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 57 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De verschillende aannemingen technische installaties hebben tot doel de levering, montage, afwerking,
inwerkingstelling en afregeling van volgende technische installaties:
- Bouwwerken
deel 1
- HVAC en Sanitair
deel 2
- elektrische installatie
deel 3
De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie der uitvoering van zijn werk met de aannemers
andere delen (principe gelijktijdige aanneming).
De installatie dient te worden uitgevoerd volgens de plannen, bestek en de samenvattende opmeting.
De aanneming omvat eveneens:
- Het opmaken van de materialenlijsten, uitvoeringsplannen en schema’ s op schaal 1/50.
- Het opmaken van sparingen plannen met aanduiding van alle te maken doorvoeren tbv de
stabiliteitsingenieur en de ruwbouwaannemer.
- Het aanleveren van de gevraagde documenten en plannen tbv de coördinatie met die van de
andere nevenaannemers.
- De, voor aanvang der werken, in te dienen plannen dienen voorafgaandelijk gecoördineerd te
zijn met de tracés van de overige technieken hierbij rekening houdend met de afwerking van het
gebouw.
- Deze coördinatie gebeurt onderling tussen de verscheidene aannemers. De gevolgen die op de
werf tot uiting komen wegens het niet treffen of niet naleven van voorafgaandelijke afspraken
tussen de uitvoerders onderling en bouwdirectie zullen door de in gebreke zijnde uitvoerder
gedragen worden. De installaties worden in AutoCAD (versie wordt later meegedeeld)
uitgewerkt en beschikbaar gesteld voor coördinatie met andere technieken. De uitwisseling van
plannen gebeurt in AutoCAD (versie wordt later meegedeeld). Plannen worden via E-mail en/of
website verdeeld volgens afspraak tijdens de werfvergaderingen.De plannen worden
opgemaakt conform de tekenrichtlijnen van de opdrachtgever. Het opmaken van de
materialenlijsten, uitvoeringsplannen en schema’ s op schaal 1/50.
ARTIKEL C4Koudegeneratie
C4 PAR. 5
Warmtepomp inverter splituitvoering: UPS
1. Binnenunit
Een verdamper-ventilatorblok en luchtfilter, type plafondonderbouw voor plaatsing onderaan het plafond.
Het toestel is van een type voor rechtstreekse uitblaas in de te koelen ruimte en is voorzien van de
mogelijkheid om een continue wisselende uitblaasrichting te selecteren (autoswing). De ventilatorsnelheid
en –richting kan ingesteld worden om zich automatisch aan te passen aan de belasting.
Uiterst eenvoudige aansluiting
Het nieuwe directe bevestigingsysteem laat toe om de binnenunits sneller te monteren zonder dat de
montagebeugel moet afgekoppeld worden. Hierdoo wordt de installatietijd ingekort. Een condenspomp
kan op een discrete wijze aangebracht worden in de binnenunit, met behoud van de algemene
vormgeving van het systeem.
De optimale klimatisatie in functie van de plafondhoogte
Zelfs plafonds tot 4,2 m hoog kan de meest geschikte luchtstroom gekozen worden: efficiëntie en comfort
gegarandeerd.
Verse lucht aansluiting
De units zijn voorzien van “knockout holes” om zo een aanvoer van verse lucht mogelijk te maken.
Een “auto-restart” functie (het toestel herstart automatisch in de voorafgaande conditie na een
spanningsval) is standaard ontwikkeld en geassembleerd in het binnentoestel vanuit de fabriek. Deze
dient wel geactiveerd te worden. Alle onderdelen zoals luchtfilters, verdamper, elektronica, enz…zijn op
een eenvoudige wijze bereikbaar voor onderhoud. Via de bekabelde afstandsbediening (infra-rood
afstandsbediening is optioneel), kunnen volgende functies geselecteerd worden :
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 58 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
aan/uit
koelen/ventileren/ontvochtigen
temperatuursinstelling
ventilatiesnelheid
autoswing
24h timer (dagelijks inschakelbaar of repetitief)
zelfdiagnose functie
test run
filterreiniging aanduiding
volledige foutdiagnose van binnen- en buitentoestel
automatische adresinstelling van de binnentoestellen
keuze voor de temperatuurssensor in het toestel of in de afstandsbediening voor bedrade
afstandsbediening
Er zal tevens de mogelijkheid bestaan tot groepering van verschillende toestellen (16 maximaal). De
maximale afstand tussen de afstandsbediening en het binnentoestel zal 500m bedragen. Men moet ook
de mogelijkheid hebben om één binnentoestel te besturen via 2 afstandsbedieningen.
Het is mogelijk om extern de unit te blokkeren in de aan- of uitstand. Dit kan enkel gebeuren door middel
van een externe schakelaar.
Bij een foutmelding moet de mogelijkheid bestaan om een alarmsignaal te sturen die door de diensten
kan gebruikt worden. Dit kan enkel gebeuren door middel van een externe schakelaar. Via de
afstandsbediening kunnen ook volgende functies ingesteld worden op het binnentoestel :
- aanpassing aan de hoogte van het plafond
- aanpassing aan het type gebruikte luchtfilter
- anti-stratificatie
Er zal ook dankzij een ingenieus luchtomleidingssysteem voorkomen worden dat er condensatie optreedt
langs de uitblaasgeleider van het toestel. Er moet ook de mogelijkheid zijn om een hoge efficiëntie filter te
installeren. De ophangbeugels van het toestel zullen esthetisch worden weggewerkt in het toestel zelf.
Het toestel is ook voorzien van een antivries beveiliging en preventie. Optioneel kan ook een
programmeerbare weekklok of een centrale afstandsbediening (tot 16 binnentoestellen) aangeboden
worden. Via een aanpassingsprintplaat in de buitengroep moet het tevens mogelijk zijn de toestellen op
een databus communicatie aan te sluiten. Zo moet het mogelijk zijn tot 50 binnentoestellen afzonderlijk
te controleren vanaf één centrale afstandsbediening. Via dezelfde centrale bediening zal het ook
mogelijk zijn 3 timers te programmeren per dag en per toestel met een gewenste binnentemperatuur. Er
moet ook de mogelijkheid zijn om te werken in nachtregime.
Technische specificaties
Koelcapaciteit (bij 35°C)
Opgenomen vermogen
Verwarmingscap. (bij 7°C)
Opgenomen vermogen
Voedingsspanning
Luchtvolume
Externe statische druk
Geluidsniveau
Afmetingen (B×D×H)
Afmetingen rooster
Gewicht
Gewicht rooster
Ø condensafvoer
kW
kW
kW
kW
50 Hz
m³/u
Pa
dB(A)
mm
mm
kg
kg
mm
6,0 (2,7~6,7)
1,63
7,0 (2,8~8,2)
2,03
Via de buitenunit
900-1140
0
33-40
1280×680×230
32
26
De koelcapaciteiten zijn de maximum waarden bekomen bij volgende condities : een binnentemperatuur
van 19°CNB en een buitentemperatuur van 35°CDB. Gewaarborgd temperatuurbereik in koeling : –
15°CDB en 46°CDB. Gewaarborgd temperatuurbereik in verwarming : –11°CDB en 24°CDB
Uitvoering :
De plaatsing van de binnenunit zal als volgt worden opgevat en omvat:
- het trillingsvrij plaatsen van de unit in de serverlokalen (gelijkvloers en 1ste verdiep)
- de aansluiting van de binnennunit met de koelleidingen en de buitenunit;
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 59 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
het aansluiten van de elektrische voedingskabel en data communicatiekabel van de binnenunit;
het aansluiten van de condensaatleiding aan de afvalwaterleiding
het in dienst stellen van de installatie door de fabrikant.
2. Buitenunit
De compressor is van het rotatieve type. Voor de toestellen tot en met 3 PK zijn er dubbele rotatieve
compressors voorzien, voor de toestellen van 4 tot en met 6 PK zijn er scroll compressoren voorzien. De
compressoren worden gestuurd via een inverter systeem op gelijkspanning van de laatste generatie voor
een optimaal comfort en minimaal verbruik. Dankzij deze frequentieregeling wordt ook de startstroom tot
een minimum herleidt. Het geleverde vermogen past zich ten allen tijde aan de werkelijke belasting. De
buitengroepen zijn dan ook voorzien van elektronische expansieventielen.
De oppervlakte van de condensor is aangepast aan die van de verdamper en gemonteerd in een
gemeenschappelijke (compressor, condensor, sturing & veiligheden) esthetische omkasting.
De warmtewisselaars hebben een hoog rendement. . Ook moet het voelbaar vermogen zeker meer dan
75% bedragen van het totale geleverde vermogen.
De axiale ventilator met kunststof schoepen is afgeschermd door een buitenrooster uit niet corroderend
materiaal. De afsluitkranen zijn buiten het toestel standaard gemonteerd. Het systeem bevat standaard
vanuit de fabriek een anti-pendel beveiliging.Om de trillingsoverdracht te beperken is de compressor
tevens standaard opgesteld op rubberen dempers.
Er werd uitzonderlijk veel aandacht besteed aan de geluidsisolatie van de buitengroepen. Er is zelf de
mogelijkheid om via een nachtverlaging naar een nog kleiner geluidsproductie te gaan. Het maximale
geluidsniveau op 1 m van het toestel zal deze vermeld in de tabellen zeker niet overschrijden. Indien dit
wel het geval mocht zijn, moet een speciale geluidsisolerende constructie voorzien worden rond het
toestel om deze waarden op het gevraagde niveau te krijgen. Voor de toestellen tot 3 PK moet het
mogelijk zijn om tot 50 m leiding te plaatsen tussen binnen en buiteneenheid zonder het gebruik van
oliezakken. Bij de toestellen van 4 PK tot 6 PK moet men zelf tot 75 m kunnen gaan. De toestellen
moeten ook geschikt zijn om een bestaande R22 installatie te vervangen, gebruik makende van de
bestaande leidingen, zonder deze te moeten spoelen.
Dankzij de microprocessor kan een fout-diagnose systeem in werking gesteld worden. Het toestel is
voorzien en getest voor een werking met de beschreven binneneenheden welke een volledig eigen
bediening bezitten. Ook de opstart van de installatie kan gebeuren via het buitentoestel. De compressor
is omwikkeld door een karterverwarming dewelke zorgt dat de olie onder een goede temperatuur
gehouden wordt bij een niet-werking van het toestel. Het toestel bevat standaard volgende veiligheden :
een hoge druk schakelaar, een lage druk schakelaar, een compressor protector, een thermal switch.
Technische specificaties
Voedingsspanning
Voedingskabel V/Y
Afzekering V/Y
Nominale stroom V/Y
Luchtvolume
Geluidsniveau koelen
Geluidsniveau verwarmen
Afmetingen (B×D×H)
Gewicht V/Y
Ø gasleiding
Ø vloeistofleiding
Maximum lengte *
Maximum hoogte *
Verbindingskabel
50 Hz
mm²
A
A
m³/u
dB(A)
dB(A)
mm
kg
“
“
m
m
mm
1Ø 220/240V
3×2,5
16
6,2 / 6,47
2100
44
46
800×330×600
42
1/2
1/4
50
30
4×2,5
Koeltechnisch circuit
Alle koelleidingen bestaan uit frigorische koperleidingen (fosfor gedesoxideerd koper JISH3300-C1220T
of DIN SF.CU.17.671). Deze koperen leidingen moeten voldoen aan de PED drukregelgeving. Het
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 60 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
plooien van de leidingen gebeurt met een plooitang. De koperleidingen zijn voorzien van een
nauwsluitende warmtebestendige en dampdichte isolatiemantel met een minimale dikte van 10 mm (13
mm voor leidingen die buiten opgesteld zijn). Het isolatiemateriaal bestaat uit soepel synthetisch schuim
met gesloten celstructuur.
Alle lassen dienen te gebeuren met koper bagetten met max. 5% zilver (hard lassen bij temperatuur 700845°C) waarbij de leidingen inwendig met stikstof beschermd worden bij het lassen.
Koelmiddelleidingen tussen de verschillende modules van de buitengroepen
Voor de connectie tussen de verschillende modules dient gebruik gemaakt te worden van de standaard
connectiekits.
De maximale lengte tussen de eerste connectiekit en de laatste buitengroepmodule is 10 m.
Als de afstand tussen 2 connectiekits of tussen een connectiekit en een module 2 m overschrijdt dient op
de gasleiding een oliedrempel met een min. hoogte van 200 mm voorzien te worden op een afstand van
max. 2m.
Liggen de verschillende modules op hetzelfde niveau dan dienen de leidingen lager te liggen dan de
onderzijde van de verschillende modules.
Het niveauverschil tussen 2 modules mag maximaal 5 m bedragen. Bij een niveauverschil tussen de
modules dienen de leidingen lager te liggen dan de laagste module of dient een oliedrempel geplaatst te
worden voor de laagst gelegen module.
Koelmiddelleidingen tussen de buitengroep en binnentoestellen
De volgende stappen dienen te worden gevolgd voor druktesten/lektesten met stikstof.
- stap 1: 10.3 bar gedurende 3 minuten
- stap 2: 21.5 bar gedurende 5 minuten
- stap 3: 41.5 bar gedurende 24 uur
De leidingen dienen gevacuümeerd te worden tot -757mmHg met een tweetraps-vacuümpomp met
terugslagklep. Dit vacuüm dient aangehouden gedurende 2 uur.
Uitvoering
De plaatsing van de buitenunit zal als volgt worden opgevat en omvat het volgende:
- de unit zal op een “prefab” sokkel worden geplaatst tegen de buitenmuur in overleg met de leidende
ingenieur;
- tussen de unit en sokkel worden trillingsdempers geplaatst of rubberen strippen van minimum 10
mm.
- de aansluiting van de buitenunit met de koelleidingen en de binnenunit;
- het vacumeren van de leidingen en het vullen van de leidingen met R410A koelmiddel volgens de
gegevens van de fabrikant;
- het aansluiten van de elektrische voedingskabel en data communicatiekabel van buiten- en
binnenunit;
- het in dienst stellen van de installatie door de fabrikant.
- De elektrische voeding van de buitenunits is voorzien in het perceel 3; elektrische installatie.
Prijsopbouw
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: Binnenuni, buitenunit, koeltechnische leidingen, condenspomp en alle toebehoren en alle
noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren en plaatsen.
ARTIKEL C13 Ventilatoren
C13 PAR. 5 Ventilatoren die de lucht rechtstreeks naar buiten afvoeren
Reeds uitgevoerde werken in MS2:
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 61 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
MS 2
Bestek nr. 35770011
MS2
MS 2
ARTIKEL C14 Luchtkanalen
C14 PAR. 1 Algemene voorwaarden betreffende alle luchtkanalen
0. Normering
Typebestek 105, laatste versie is van toepassing
1. Algemeenheden
De op de plannen aangeduide inplanting van de kokers geeft enkel een mogelijke lay-out weer.
Bij het opmaken van de uitvoeringsplans dient de aannemer rekening te houden en te coördineren met
de aannemers van de overige technieken, zoals elektrische installaties, sanitaire installaties, enz.
beschreven in de overige delen van onderhavig lastenboek.
2. Dichtheid
Luchtdichtheidsklasse C is standaard voor alle kanalen niet gelegen in de lokalen die ze bedienen, voor
niet zichtbare kanalen en voor kanalen waarvoor het relatieve drukverschil met de omgeving 150Pa
overschrijdt.
Voor alle extractiekanalen die in overdruk kunnen staan binnen de gebouwen, met uitzondering van het
verloop in de technische lokalen.
De maximale toegelaten negatieve druk is onafhankelijk van de drukklasse en bedraagt 750Pa voor
kanaalnetten met luchtklasse C of D.
Alle luchtkanaalnetten van klasse B, C en D moeten voor de eerste voorlopige oplevering effectief op
lekdichtheid beproefd worden door de aannemer, hetzij in hun totaliteit, hetzij per onderdelen aan te
duiden door de aanbestedende overheid. De aannemer voert de proef uit zoals beschreven in art. E5.
par. 5. van dit typebestek en levert een testverslag af conform NBN EN 12237.
Minstens 30 % van de totale oppervlakte van de kanalen zal beproefd worden. De te beproeven
gedeeltes worden aan de keuze van de aanbestedende overheid overgelaten. Indien deze eerste
proeven geen voldoening geven zal de aannemer, na de nodige aanpassingswerken, het
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 62 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
gebrekkige gedeelte opnieuw beproeven evenals een bijkomende 30 % van de totale oppervlakte. Indien
deze tweede proef nog steeds geen voldoening geeft zal de aannemer, na de nodige bijkomende
aanpassingswerken, de totale oppervlakte beproeven. Indien deze proef op de totale oppervlakte
nog steeds geen voldoening geeft zal de aannemer verbeteringswerken gevolgd door proeven
blijven uitvoeren tot de proef op de totale oppervlakte voldoening geeft. Na de proeven van de
aannemer worden er controleproeven verricht door het bestuur. Al deze proeven gebeuren onder
toezicht van de leidend ambtenaar, die zich steeds het recht voorbehoudt bijkomende proeven te
laten doen door een extern organisme. Indien deze bijkomende proeven geen voldoening geven zijn
de kosten ervan ten laste van de aannemer.
C14 PAR. 2 Metalen kanalen
De metalen kanalen beantwoorden in het algemeen aan de voorschriften van art. C 14 § 2 van het
typebestek 105 en in het bijzonder aan hiernavolgende voorwaarden.
Ronde kanalen in staal
De ronde kokers zijn uitgevoerd in gegalvaniseerde staalplaat en van het type spiraalkoker.
Al de hulpstukken zoals T's, nippels, enz... zijn voorzien van een rubberen dichtingsring zodat een snelle
montage en een zeer goede dichting bekomen wordt. Deze rubberen ring wordt op het uiteinde
vastgeklemd op de koker door middel van een spanband die door puntlas op de koker bevestigd is.
Rechthoekige kanalen ins staal
De rechthoekige kokers en verloopstukken zijn uitgevoerd in gegalvaniseerde staalplaat. Deze hebben
een plaatdikte van minimum 0,7 mm en zijn verstevigd door middel van ribben in de plaat gerold die de
plaat een indrukking geven van 1 mm. De ribben liggen onderling 50 mm van elkaar.
Verwerking en plaatsing
De bochten en verloopstukken worden vervaardigd conform met de normen NBN EN 1505 en NBN EN
1506, rekening houdend met volgende bijkomende eisen, zoals vermeld in TB 105 (laatste versie).
Alle hulpstukken (bochten, verloopstukken, ...) alsook de zijdelingse vertakkingen en aansluitingen
moeten in de fabriek geprefabriceerd worden.
Tot en met de nominale diameter van 200 mm moeten afgeronde bochten gebruikt worden.
Daarboven mogen segmentbochten worden toegepast. Voor kanaalnetten in andere materialen dan
gegalvaniseerd staal mogen segmentbochten toegepast worden ongeacht de nominale diameter.
De stalen kanalen worden ten alle tijden gelast. De verbindingen aan de hand van clips, plooien,
schuiflijsten, of klemmen zijn verboden.
De inrichtingen voor de bevestiging en ophanging, uit verzinkt of gemetaliseerd staal, maken het mogelijk
de rechthoekige kanalen in de twee richtingen te regelen en gemakkelijk te demonteren. De onderlinge
afstand van deze ophangingen, voor luchtkanalen waarvan de grootste afmeting meer dan 1 meter
beloopt, mag 0,80 m niet overschrijden. Deze maximale afstand wordt op 1,50 m gebracht voor de
kleinere kokers. De ronde luchtkanalen worden opgehangen met geïsoleerde beugels om de ± 1 m.
Tussen de bevestigingen, de kokers en het gebouw worden elastische materialen aangebracht met
blijvende geluids- en trillingsdempende eigenschappen.
Iedere sterke richtingsverandering moet voorzien worden van gebogen geleidingsvinnen met zodanige
straal en tussenafstand dat een wrijvingscoëfficiënt van ten hoogste 0,3 wordt gewaarborgd.
Alvorens over te gaan tot de uitvoering, zal de installateur een definitief tracé op plan voorleggen en ter
plaatse aanduiden en dit in overleg met de leidende ambtenaar, waarbij de geplande doorsneden slechts
mogen gewijzigd worden in geval van belangrijke wijzigingen of van plaatselijke
doorvoeringsmoeilijkheden.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 63 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Proefmethode: te leveren door de constructeur
-
Max. toelaatbare ophangingsafstand (ln), uitgedrukt in mm
Mechanische proefdruk (pc), uitgedrukt in Pa
Max. toelaatbaar gewicht van de thermische isolatie (mi), uitgedrukt in N
Uitvoering :
Luchtheidsklasse D: stalen kanalen voor aansluiting ventilatoren handschoenkasten
Aanpassen bestaande kanalen door het vernieuwen van de ventilatoren en de terugslagkleppen van de
handschoenkasten in de gecontroleerde zones van MS1.
De installatie omvat de levering en plaatsing van alle luchtkanalen met alle toebehoren inbegrepen
beugels en hulpstukken om een trillingsvrije werking te monteren. Voorafgaandelijk aan de levering en
plaatsing dient een technische beschrijving van de beschermende kunststoflaag van de kanalen ter
goedkeuring voorgelegd te worden.
De lassen dienen via Rx gecontroleerd te worden op eventuele fouten (bv minimaal 25% controleren –
foutloos; 100% met opmerkingen) door een erkent keurings organisme. Een visuele controle gebeurt
tevens door een erkent keurings organisme voor 100% van de lassen.
Er dient een dichtheidsproef door een erkend keuringsorganisme uitgevoerd te worden. De installatie zal
zonder gunstig rapport der keuringen niet aanvaard worden.
Luchtheidsklasse C: tussen buitenrooster en binnenkant lokaal 27 gebouw 130.
Prijsopbouw :
Ronde kanalen in staal: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per meter (m)
Inbegrepen: kanalen, proefrapporten, bochtstukken, T-stukken, verloopstukken, regelorganen,
roestwerende grondlaag + eindlaag kleur wit, alle bevestigingsmiddelen, toebehoren en alle
noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen en aansluiten van de kanalen.
Rechthoekige kanalen in staal: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per vierkantemeter (m²)
Inbegrepen: kanalen, proefrapporten, bochtstukken, T-stukken, verloopstukken, regelorganen,
roestwerende grondlaag + eindlaag kleur wit, alle bevestigingsmiddelen, toebehoren en alle
noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen en aansluiten van de kanalen.
Rechthoekige kanalen galva: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per vierkantemeter (m²)
Inbegrepen: kanalen, proefrapporten, bochtstukken, T-stukken, verloopstukken, regelorganen, alle
bevestigingsmiddelen, toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen en
aansluiten van de kanalen.
C14. PAR. 4 Inspectieluiken
Er worden geen inspectieluiken voorzien op de aan te passen kanalen.
C14. T. PAR.
Terugslagkleppen
Algemeen
De Terugslagkleppen hebben tot doel afzonderlijke kanaalstukken in luchtbehandelingsinstallaties af te
sluiten. Tijdens het in werking zijn van de ventilator worden de lamellen van de terugslagklep, afhankelijk
van de luchtsnelheid, in meerdere of mindere mate geopend. Bij stilstand van de ventilator sluiten de
lamellen automatisch. Hierdoor wordt verhinderd dat in installaties met meerdere ventilatoren de lucht
over de stilstaande ventilatoren kan wegstromen.
Serie terugslagklep (met instelbare aanslagen voor de begrenzing van de openingshoek van de lamellen)
voor toepassingen in installaties met een constante luchthoeveelheid. Toelaatbare inbouwsituaties:
horizontaal en verticaal
- Raamwerk van geprofileerde, verzinkte staalplaat
- Lamellen van aluminium
- zonder koppelingsstang
- Lagerassen van roestvast staal
- Lagers van een legering met een loopvlak van PTFE/Pb (onderhoudsvrij)
- Afdichtingen van neopreen, temperatuurbestendig tot 80 °C
- Toelaatbare drukbelasting 5000 Pa
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 64 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
met van buitenaf instelbare aanslagen voor het begrenzen van de openingshoek van de
lamellen
Voorbeeld voor aanduiding terugslagklep
Bij de uitvoering met een inmetselraam worden de flenzen aan beide zijden geboord. Door de toepassing
van speciale bouten in het inmetselraam is een eenvoudige demontage resp. montage van de terugslagmogelijk.
De aansluitingen worden luchtdicht aangewerkt. Detail van uitvoering wordt voorgelgd voor goedkeuring.
Uitvoering :
Gecontroleerde zones in MS1: ventilatoren handschoenkasten
Stand van de kleppen dienen zichtbaar te zijn. De aansluiting van de hendel wordt luchtdicht aangewerkt.
Prijsopbouw :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Inbegrepen: terugslagklep, standaanduiding van de kleppen, toebehoren en alle noodzakelijke
werkzaamheden voor het leveren, plaatsen en aansluiten van de terugslagkleppen.
C14. T. PAR.
Gemotoriseerde jalouziekleppen/rookpleppen E120/500Pa
Nota:
Klasse E: ‘Integriteit’ of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden. Warmtegeleiding
wordt wel toegelaten.
Klasse EI: ‘Integriteit en Isolatie’ of het vermogen van het element om vlammen tegen te houden en de
warmtegeleiding door het element te blokkeren.
Algemeen
De rechthoekige rookregisters zijn speciaal ontworpen voor gebruik in toepassingen met enkelvoudige
brandcompartimenten als afsluit- of openingsregister voor rookextractie. Het voldoet aan de vereisten van
de nieuwe Europese productnorm EN12101-8 voor toepassingen met enkelvoudige compartimenten en
beschikt over het CE label. Het product is getest volgens EN 1366-10 en voldoet aan brandklasse E 120
met drukklasse 500 Pa en temperatuurklasse 600 °C. De registers zijn geschikt zowel voor een systeem
dat automatisch wordt geactiveerd door een alarm (AA) als voor een manueel systeem dat wordt
geactiveerd door brandweerlui (MA), 25 min open / gesloten. De rookregisters zijn zodanig ontworpen dat
het openen of sluiten van het register zelfs mogelijk is bij 600 °C 25 min na ontstaan van de brand. De
servomotor wordt in de fabriek gemonteerd in een brandbestendige kalkzandstenen kast.
Toepassing
De register is ontworpen voor gebruik in enkelvoudige brandcompartimenten als afsluit- of
openingsregister voor rookextractie doeleinden.
Materiaal
- Kader en lamellen van het register in gegalvaniseerd staal
- De lamellen van het register zijn geïsoleerd met steenwol
- De rookregisters worden steeds geleverd met een elektrische servomotor 24V of 230V die in de
fabriek wordt gemonteerd in een kalkzandstenen kast
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 65 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Samenstelling
-
Kader en lamellen van het register in gegalvaniseerd staal
Standaard geleverd met een flens van 32mm, insteekverbinding van 20mm verkrijgbaar op
aanvraag
De lamellen van het register zijn geïsoleerd met steenwol
De rookregisters worden steeds geleverd met een elektrische servomotor 24V of 230V die in de
fabriek wordt gemonteerd in een kalkzandstenen kast
Het rookregister heeft twee veiligheidsstanden: open en gesloten
Het rookregister wordt geactiveerd om automatisch in de veiligheidsstand te schakelen door
rookdetectie of door de manuele schakelaar die wordt gebruikt door brandweerlui
De elektrische servomotor heeft twee vrije hulpcontacten voor open / gesloten stand
Bevestiging
-
-
De installatievoorschriften moeten worden gevolgd om te voldoen aan de brandklasse.
De kanaaluitgang moet zodanig worden geplaatst dat het rookregister beschermd is tegen
water, ijs en sneeuw die het openen van het register kunnen hinderen.
De kanaalsectie tussen het rookregister en de kanaaluitgang moet zodanig zijn ontworpen en
geïsoleerd dat deze voldoet aan de vereisten inzake brandveiligheid en luchtdichtheid.
Mogelijkheid tot condensvorming.
Tijdens de installatiewerken is het belangrijk in acht te nemen dat alle bekabeling met
aansluitkasten moet worden uitgevoerd met brandbestendige producten. De elektrische
servomotor wijzigt de stand van open naar gesloten in een tijdspanne van max. 60 sec. Als de
elektriciteit wordt afgesloten, zal het rookregister in dezelfde stand blijven.
De luchtstroomrichting heeft geen invloed op het functioneren van het register.
Accessoires
-
De registers worden standaard geleverd met een flens van 32mm, insteekverbinding van 20mm
verkrijgbaar op aanvraag
De rookregisters kunnen worden uitgerust met ronde aansluitingen aan weerszijden van het
register
Het register kan worden voorzien van een veiligheidsrooster FNR
Certificering
-
Brandattest en CE gelabeld MPA No. 0761-CPD-0288 volgens de geharmoniseerde norm EN
12101-8 voor producten
Het rookregister voldoet aan de vereisten van luchtdichtheidsklasse B volgens EN 1751
Drukverlies voor het gesloten register tot 2500 Pa
Warmtegeleidingscoëfficiënt U = 3,7 W/m2K
Brandklasse volgens EN 13501-4: E600 120 (ve i ↔ o) 500 C300 MA enkelvoudig
Voldoet aan de vereisten van MA voor openen / sluiten (25 min, 600 °C)
Geschikt voor AA en MA rooksystemen
De bekabeling van de servomotor moet binnenin de brandbestendige zandkalkstenen kast gebeuren
vermits de kabel die met de servomotor wordt geleverd niet brandbestendig is. De bekabeling van het
rookregister moet steeds gebeuren d.m.v. brandbestendige kabels en schakelkasten om de werking van
het register te garanderen bij brand.
Uitvoering :
Te plaatsen op de verse lucht aanzuig en uitblaas in lokaal 27 van gebouw 130. De gemotoriseerde
jalouzieklep wordt gestuurd vanuit het stuurbord van de generator. Bij brand wordt de klep dichtgestuurd.
De motoren worden voorzien van de nodige eindeloopcontacten voor weergave open/gesloten status op
GBS.
Prijsopbouw :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Inbegrepen: jalouzieklep, bekabeling, alle bevestigingsmiddelen, toebehoren en alle noodzakelijke
werkzaamheden voor het leveren en plaatsen.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 66 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
ARTIKEL C15 Eind- en tussengeschakelde eenheden van luchtkanaalnetten
C15 PAR. 1 Luchtmonden
1. Binnen het gebouw geplaatste blaas- en afvoermonden
In het algemeen zijn de voorschriften van hfdst. C, art. C 15 § 1 van het typebestek nr. 105 van 1990 van
toepassing en in het bijzonder:
De roosters beantwoorden aan de volgende voorwaarden: hun vrije oppervlakte bedraagt ongeveer 70
%. De bevestiging van de roosters gebeurt onzichtbaar met klipsen en montagekader. Zij worden
dusdanig gemonteerd dat het luchtdebiet over de ganse oppervlakte van de rooster verdeeld is, zonder
lokale snelheidsverhogingen. Een tochtvrije luchtverdeling zal verzekerd worden. Vooraleer de werken
aan te vangen wordt een model van elke luchtrooster ter goedkeuring voorgelegd aan de leidende
ingenieur.
Brandwerend doorvoerrooster met tegenkader voor wandinbouw – Type 1
1.1.
Rechthoekig brandrooster met aluminium afwerkingskader. De afwerkingsgraad is identiek aan de beide
zijden van de muur.
Kenmerken
-
Roosters niet geschikt voor buitentoepassing
Contact met water vermijden
Onderhoudsvrij
65 tot 75% vrije doorlaat
De lamellen zwellen dicht vanaf 100°C
Brandweerstand
-
1 uur brandweerstand
Uitvoering :
De roosters dient gelakt en gemoffeld in een RAL-kleur te bepalen door de architect.
Het rooster dient geplaatst gipskartonwand zoals aangeduid op de plannen.
Prijsopbouw :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Inbegrepen: rooster, alle bevestigingsmiddelen, toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor
het leveren en plaatsen.
1.2.
Modulair brandwerend ventilatieblok – Type 2
Modulair brandwerend ventilatieblokje op grafietbasis. De cube kan alleen worden gebruikt of gekoppeld
met meerdere blokjes in functie van de vereiste ventilatiedebieten en brandweerstand. Bij brand zwelt het
grafiet op om de opening vlamdicht te maken.
- Getest volgens EN 1364-1
- Geschikt voor inbouw in massieve wand
- Montagevriendelijk
- Voor binnen- en buitentoepassingen
- Gangbare modulemaat van een baksteen: 100x100x80mm
- Kleur: zwart
- Verpakking: per 8 stuks
Enkelvoudig
- 100x100mm
Samengesteld:
- 100x200mm t.e.m. 100x800mm horizontaal en verticaal
- 200x200mm
De blokjes worden onderling verbonden door een geïntegreerd tand-en-groefsysteem. De plaatsing dient
steeds te gebeuren conform proefverslag. Het brandwerend rooster werd getest in gestandaardiseerde
draagconstructies, volgens de norm EN 1364-1. De behaalde resultaten zijn geldig voor gelijksoortige
draagconstructies met een dikte en/of dichtheid gelijk dan of groter dan de draagconstructie van de test.
Brandweerstand
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 67 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
EI90
Uitvoering :
Te plaatsen ronde de stikstofleiding in de buitenmuur ter vervangin van de bestaande rooster. Het
verwijderen van de bestaande rooster maakt deel uit van onderstaande aanneming.
De isolatie ronden de stikstofleiding wordt niet onderbroken voor het plaatsen van de brandrooster.
Prijsopbouw :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Inbegrepen: rooster, alle bevestigingsmiddelen, toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor
het leveren en plaatsen.
2. Algemene eisen betreffende buitenmonden voor aanvoer van verse lucht en afvoer van
bedorven lucht
In het algemeen zijn de voorschriften van hfdst. C, art. C 15 § 1 van het typebestek nr. 105 van 1990 van
toepassing en in het bijzonder:
De roosters beantwoorden aan de volgende voorwaarden: hun vrije oppervlakte bedraagt ongeveer 70
%. Zij worden dusdanig gemonteerd dat het luchtdebiet over de ganse oppervlakte van de rooster
verdeeld is, zonder lokale snelheidsverhogingen. Een tochtvrije luchtverdeling zal verzekerd worden.
Vooraleer de werken aan te vangen wordt een model van elke luchtrooster ter goedkeuring oorgelegd
aan de leidende ingenieur.
2.1.
Boven- en onderverluchtingsroosters – Type 3
De roosters zijn vervaardigd uit aluminium getrokken profielen met vooraan lamellen die op een
onderlinge afstand van ongeveer 25 mm gemonteerd zijn. Dit rooster zal tevens voorzien zijn van een
verzinkt draadgaasrooster en een anti-muskietnet. De binnenzijde van de opening wordt afgewerkt met
een tegenkader, tevens vervaardigd uit aluminium getrokken profielen.
Uitvoering :
Het rooster met tegenkader dienen gelakt en gemoffeld in een RAL-kleur te bepalen door de architect.
De openingen voor de roosters dienen ten gepaste tijde met de juiste afmetingen te worden opgegeven
aan de ruwbouwaannemer teneinde de openingen uit te sparen.
- Onderverluchting: afmetingen opgegeven door de leverancier van de noorgenerator – de maten
op plan zijn ter informatieve titel
- Uitblaas generator: afmetingen opgegeven door de leverancier van de noorgenerator – de
maten op plan zijn ter informatieve titel
Prijsopbouw :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Inbegrepen:
rooster,
draadgaas,
anti-muskietnet,
tegenkader,
alle
aanbouwdelen,
alle
bevestigingsmiddelen, toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen en
aansluiten.
ARTIKEL C21 Automatische regeling
De automatische regeling dient deel uit te maken van het reeds bestaande GBS op de site in het
bijzonder naar de eisen van de bouwheer.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 68 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
C21 PAR. 1 Algemeenheden
Het regelsysteem is van het type DDC (Direct Digital Control) van de laatste generatie, gebaseerd op
BACnet®.
Alle samenstellende elementen van het regelsysteem zijn zo ontworpen, dat ze als een homogene entiteit
kunnen samenwerken.
Alle regelapparatuur en fieldapparatuur, zijnde hardware en ook de software dient van één en hetzelfde
merk te zijn. Enkel regelapparatuur van internationaal gerenommeerde bedrijven komen in aanmerking.
De regelapparatuur wordt in België verdeeld door eigen vertegenwoordigers van de regelfabrikant.
De opbouw en de aanmaak van de vrije programmatie van de regelaars gebeurt in samenspraak met het
bestuur en het studiebureel, en een programmabeschrijving wordt eerst ter goedkeuring voorgelegd.
De exacte inhoud van de regelfunkties, tijdsfunkties, veiligheids-en alarmaspecten, enz. zal vastgelegd
worden tijdens de werkvergaderingen met het bestuur , het studiebureel, de installateur en de leverancier
van het regelsysteem.
In zoverre er geen bijkomende hardware punten bij betrokken zijn, zal het definiëren van de software
geen enkele prijsconsequenties met zich brengen.
Het programmeren, opstarten en afregelen van de regelinstallatie dient te gebeuren door technici, die
deel uitmaken van het personeelsbestand van de leverancier van de regelapparatuur.
De aannemer toont voor de voorlopige oplevering het start-uprapport en attest van deze indienststelling.
De regelfabrikant moet beschikken over een eigen service organisatie die kan zorgen voor de
onderhoudsaktiviteiten en de opvolging na de indienststelling
C21 PAR. 2 HARDWARE DDC regelsysteem
2.1.
De PRBA
De vrij programmeerbare regelaar voor gebouwen moet de mogelijkheden voor IP communicatie en
BACnet® communicatie - op basis van de norm ISO 16484-5 en het B-BC profiel - bevatten.
Een geïntegreerde Ethernet 10/100 Base-T interface voor rechstreekse communicatie over IP netwerken
moet aanwezig zijn in de PRBA.
De BACnet Building Controller is conform aan volgende standaards:
- BACnet standard version 2010 of recenter (ANSI/ASHRAE 135-2010 of recenter)
- BACnet protocol versie 1.12 of recenter
- BACnet/IP communicatie volgens ISO 16484-5
- IEEEC 802.3 ethernet protocol
- BACnet/MSGP communicatie volgens ISO 16484-5
- Getest en opgelijst volgens BTL (BACnet Testing Laboratories)
- BTL gecertificeerd (certificaat kan worden opgevraagd)
- AMEV AS-A gecertificeerd
- M-bus communicatie volgens EN 1434-3
- MODbus RTU master communicatie volgens EIA-485
- EN 60730-1 en EN 60730-2-9 of beter (CE conformiteit)
De controller bevat een geïntegreerde webserver voor het bedienen van toepassingen, datapunten,
tijdsprogramma’s, kalenders, parameters, historische gegevens (trendwaarden), de alarmbuffer en de
telling van de bedrijfsuren via een standaardbrowser, zoals Internet Explorer of NetScape.
De browserbediening voorziet in de volgende basisfunctionaliteit:
- Lokale taal
- Functionaliteit via menu’s
- Gebruikers-id en wachtwoordbeveiliging
- On line instelling van minimaal 6 bedieningsniveaus waarvoor de bevoegdheden voor lezen en
schrijven kunnen worden geselecteerd.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 69 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
On line configureerbare toegangsgroepen voor snelle en eenvoudige rechtstreekse toegang tot
datapunten
Schakelpuntoverzicht met betrekking tot de huidige dag – Menustructuur volgens de structuur
van locaties en regelkringen
On line instelling van alle tijdsprogramma’s en kalenders – On line configuratie en toegang tot
alle historische gegevens (trendwaarden)
On line uploaden van historische gegevens voor archiveringsdoeleinden of voor evaluatie met
behulp van standaardsoftware voor werkbladen, zoals Microsoft Excel
Automatische kennisgeving bij alle kritische alarmen
On line diagnose voor LON en inbelcommunicatie
De mogelijkheid om dynamische beelden te integreren van de te controleren installaties
inwendig in het geheugen van de controller.
De browserbediening dient te kunnen worden gebruikt zonder dat er aanvullende software,
invoegtoepassingen of active X-componenten op de client-pc’s zijn vereist.
De BACnet regelaar ondersteunt de volgend edata ommunicatie zonder de noodzaak van externe
gateways:
- BACnet/IP aan 10/100 Mbit/s
- BBMD funktionaliteit
- Minstens 20 “vreemde devices” per BBMD
- BACnet/MSGP aan 115,2Kbit/s
- FGP aan 10/100 Mbit/s
- Communicatie met externe I/O modules aan 115,2 Kbit/s
- MODbus RTU hoger dan 115,2 Kbit/s
- M-bus communicatie hoger dan 9 600 Kbit/s
LONWORKS ® devices zoals LONWORKS ® Input/ouGPut modules , individuele ruimte-en
zoneregelaars, weerstations, tellers, ..of gelijk welk ander type LONWORKS ® apparaat of toestel.
De LON communicatiesnelheid bedraagt 78 Kbit/s.
Eén controller kan tot 600 netwerk variabelen omvatten.
De PRBA dient minimaal te zijn uitgerust met de volgende interfaces:
- ingebouwde 10/100Mbit/s Ethernet RJ45 interface
- ingebouwde RS485 geïsoleerde poort voor ofwel BACnet/MSGP communicatie ofwel voor
koppeling externe I/O modules
- een tweede niet geïsoleerde RS485 poort : idem
- RS232 voor bedieningsterminal met RJ45 hardware interface
- USB 2.0 Host interface 500mA voor aansluiting en communicatie met LON-bus
- USB 2.0 interface voor koppeling programmatie tool
Alle automatiseringsfuncties voor gebouwen, waaronder de regelstrategie, de schakellogica, de
functionaliteit voor energiebeheer, de tijdprogramma’s en de jaarkalenders moeten in de PRBA zelf
kunnen worden ingesteld, verwerkt en geactiveerd.
Het is daarom belangrijk dat alle naslaggegevens, zoals tekstbeschrijvingen, historische gegevens, de
alarmbuffer, parameters, enzovoorts aanwezig zijn in de regelaar zelf.
De PRBA dient in verband met een doeltreffend en snel toepassingsbeheer te zijn uitgerust met de
volgende functionaliteit:
Mogelijkheden directe communicatie met andere regelaars voor gebouwen via IP netwerken
Een 32-bits microprocessor
Schakeltabellen die worden aangestuurd door gebeurtenissen
Regelkringprioriteiten op basis van cyclustijden (multitasking)
De regelaar voor gebouwen dient standaard mogelijkheden te bieden voor flexibele geheugenuitbreiding
(bijvoorbeeld voor het verzamelen van historische gegevens), zoals een uitwisselbare
geheugenuitbreiding met een Compact Flash-kaart.
Minimum geheugenspecificaties:
- Toepassing: minstens 1 Gbytes Flash-geheugen
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 70 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
RAM: minstens 128 Kb
Onderhoudsvrije en niet-batterijgebonden back-up, minimaal 72 uur, bijvoorbeeld via Capacitor
SDRAM: 128 Mb
Opstarten: 2 Mb Flash-geheugen
Compact Flash-kaart - X Mb
Geïntegreerde voeding:
- 24 VAC of 24 VDC
- Onderhoudsvrije en ‘batterijloze’ back-up voor mnstens 72 uren voor behoud van real time clock
en andere vluchtige gegevens.
Geïntegreerde automatische kiesmogelijkheden voor
- Analoge modem
- ISDN-adapter
- GSM-adapter
2.2.
Opbouw van modulaire I/O modules
De controller kan uit een groot aantal verschillende combinaties worden opgebouwd door middel van de
verschillende input en uiGPut kaarten.
2.2.1. Installatie van de gedistribueerde modules
De I/O-modules worden gewoon op een DIN-rail geklemd.
De gedistribueerde input/ ouGPutmodules bestaan uit de modules zelf en een aansluitklemmenstrook
waarop de veldapparatuur rechtstreeks kan aangesloten worden (sondes, servomotoren enz…). De
klemmenstrook is voorzien van de nodige aansluitingsklemmen. Het moet mogelijk zijn om de modules te
vervangen terwijl ze onder spanning staan, zonder dat de werking van de andere modules daardoor
verstoord raakt. Het moet ook mogelijk zijn om ontkoppelings- en derogatiemodules voor de
indienststelling en onderhoudswerkzaamhheden aan te sluiten. Deze laatste modules sturen een
terugmeldingssignaal naar de PRBA. De PRBA configureert automatisch de I/O-modules zonder dat
daarvoor specifieke gereedschappen nodig zijn.
2.2.1.1. Analoge ingangsmodule (AI)
Per ingangsmodule zijn er acht analoge ingangen beschikbaar. Het is niet alleen mogelijk om analoge
ingangen eigen aan een leverancier, maar ook standaard industriële ingangen zoals 0 tot 10Vdc, 0 tot
20mA, 4 tot 20mA, NTC 20 K, PT100, PT1000 en PT3000 te gebruiken. De verschillende types analoge
ingangen moeten op alle mogelijke manieren met elkaar kunnen gecombineerd worden. De resolutie
bedraagt 12-bit. De AI-module levert een hulpspanning van 10 Vdc voor het gebruik van externe
potentiometers. De ingangen worden beveiligd tegen spanningen van 40 Vdc en 24 Vac.
2.2.1.2. Analoge uitgangsmodule (AO)
Per uitgangsmodule zijn er acht analoge uitgangen beschikbaar. .
Het is niet alleen mogelijk om analoge uitgangen eigen aan een leverancier, maar ook standaard
industriële uitgangen te gebruiken, zoals 0 tot 10 Vdc. De verschillende types analoge uitgangen moeten
op alle mogelijke manieren met elkaar kunnen worden gecombineerd. De uitgangen zijn beveiligd tegen
spanningen van 40 Vdc en 24 Vac.
Aan de voorkant van de module wordt een LED-verklikkerlamp met variabele helderheid aangebracht, die
de status/ positie van iedere uitgang aangeeft.
De gedistribueerde analoge uitgangsmodules worden uitgerust met derogatiemodules waarmee men
manueel kan afwijken van de regeling. Hierbij wordt voor de indienststelling en het onderhoud
gebruikgemaakt van acht potentiometers. Deze modules zenden een terugmeldingssignaal naar de
PRBA. Ze werken autonoom ten opzichte van de PRBA. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een afsluiter
50% open te zetten – zelfs wanneer de PRBA niet werkt.
2.2.1.3. Digitale ingangsmodule (DI)
Per digitale ingangsmodule zijn er twaalf digitale ingangen beschikbaar.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 71 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Bij de digitale ingangsmodules kunnen potentiaal vrije contacten, pulscontacten of spanningsingangen
die via de module of extern hun voeding krijgen, worden gebruikt. Er is eveneens een kortsluitbeveiliging
voorzien. De verschillende types digitale ingangen moeten op alle mogelijke manieren met elkaar kunnen
worden gecombineerd.
De gedistribueerde digitale ingangsmodules kunnen bovendien signalen tot 20 Hz (totalisatie) aan. De DImodules leveren een hulpspanning van 18 Vdc voor het gebruik van potentiaal vrije contacten. De
ingangen zijn tegen spanningen van 40 Vdc en 24 Vac beveiligd.
2.2.1.4. Digitale uitgangsmodule (DO)
Per digitale uitgangsmodule zijn er zes digitale uitgangen beschikbaar.
De digitale uitgangsmodules stellen potentiaal vrije contacten of contacten met een interne of externe
voedingsbron ter beschikking. Hierbij worden ingebouwde relais gebruikt die maximum 4A per uitgang en
12A per module aan kunnen. De verschillende types digitale uitgangen moeten op alle mogelijke
manieren met elkaar kunnen worden gecombineerd.
Op de voorzijde van de module zijn er LED-verklikkerlampjes aangebracht, die de toestand van iedere
uitgang aanduiden. Op iedere uitgangsmodule zijn er derogatieschakelaars voorzien waarmee manueel
kan worden afgeweken van het programma. Hierbij kan men een keuze maken tussen de posities ‘auto’,
‘werking’ en ‘stop’. Deze werken onafhankelijk van de controller die de uitgangsmodules stuurt.
De gedistribueerde digitale uitgangsmodules
worden uitgerust met derogatiemodules met zes
schakelaars, waarmee manueel kan afwijken van de regeling, voor de indienststelling en het onderhoud.
Deze modules zenden een terugmeldingssignaal naar naar de PRBA. Ze werken op een autonome
manier ten opzichte van de PRBA. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een ventilator te starten, zelfs
wanneer de PRBA niet werkt.
2.2.1.5. Gecombineerde modules
Naast de gedistribueerde modules, zijn er gecombineerde modules beschikbaar, die een mix hebben van
vier verschillende types punten – digitale en analoge in- en uitgangen. Deze modules worden eveneens
met de PRBA verbonden via een tweedraads LON® -bus.
De modules kunnen zowel op een DIN-rail gemonteerd worden of achter in het bord vastgeschroefd
worden.
In de gecombineerde in-/ en uitgangsmodules zijn de aansluitklemmen (vaste of verwijderbare) evenals
de LON® -interface geïntegreerd.
Er zijn versies beschikbaar met voeding op 24VAC of 220VAC, met of zonder derogatieschakelaars en
eveneens een grote verscheidenheid aan type en aantal aansluiGPunten. LED-verklikkerlampjes zijn
gemonteerd op het fronton van iedere module om de status van iedere uitgang weer te geven.
2.3.
Bedieningspaneel (Man-Machine Interface)
De terminal moet in combinatie met alle controllers van het gamma kunnen gebruikt worden. Er is een
autodetectie routine voorzien waarmee het apparaat automatisch het type regelaar herkent waarop het
wordt aangesloten.
Na aansluiting op een regelaar biedt het bedieningspaneel toegang tot alle andere regelaars die op
dezelfde communicatiebus zijn aangesloten.
Ongeacht het type of het gamma controller waarmee de terminal gebruikt wordt, hebben de ‘web’schermen hetzelfde uitzicht.
De toegang tot de punten wordt vergemakkelijkt door een filtersysteem, waarmee selectieve
zoekopdrachten kunnen worden gegeven op basis van een deel van de sleutelwoorden en het gebruik
van het ‘*’-teken.
Er kunnen snelle toegangslijsten worden geconfigureerd op basis van punten, uurprogramma’s en
parameters waarmee de bediening aan de installaties en de gebruikers kan worden aangepast.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 72 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Het bedieningspaneel moet dezelfde wachtwoordmechanismen gebruiken als de regelaars waarop hij
wordt aangesloten - d.w.z. met zes wachtwoordniveaus voor de controllers van het BACnet-assortiment
en met drie niveaus voor de andere.
Op het scherm zijn een reeks pictogrammen beschikbaar waarmee de gebruiker onmiddellijk toegang
krijgt tot functies zoals tijdsprogramma’s, tendensoverzichten, lijsten met snelle toegangen enz… Er is
een specifiek pictogram voorzien dat knippert wanneer er alarmmeldingen zijn.
Met een eenvoudige druk op het pictogram krijgt de gebruiker toegang tot een scherm voor het beheer
van de alarmmeldingen - inclusief de plaatselijke actieve alarmmeldingen of de alarmmeldingen van de
andere controllers. Via dat pictogram krijgt de gebruiker ook een zicht op de historiek van de
alarmmeldingen.
De tendensoverzichten moeten in de vorm van grafieken worden weergegeven en moeten op een
externe USB-sleutel worden opgeslagen. Het moet vanaf de basisversie mogelijk zijn om de gegevens
naar het .CSV-formaat te exporteren, zodat de verzamelde gegevens met behulp van een
spreadsheeGProgramma voor kantoortoepassingen kunnen worden gebruikt.
Men maakt gebruik van het Windows CE besturingssysteem. Hierdoor wordt het bedieningspaneel
ongevoelig voor virussen en Trojan horses.
In elk elektrisch bord is er minstens één controller uitgerust met een bedieningsterminal.
2.4. Universele bediening
Een standaard geïntegreerde Web-server maakt de bediening met standaardbrowser ter plekke of op
afstand , vanaf elke gekoppelde PC mogelijk.
In elk elektrisch bord waarin een controller wordt geplaatst, zal een industriële ethernet switch met
meerdere poorten geplaatst worden om enerzijds de communicatie te kunnen voeren met andere
controllers en anderzijds om als een browser interface plaatselijk toegang te verlenen via een laptop bv.
Elk elektrisch HVAC-bord is uitgerust met een plaatselijk ingebouwd bedieningsterminal.
C21 PAR. 3 Kenmerken van de geïntegreerde software
De PRBA is volledig vrij programmeerbaar. Het geïntegreerde softwareprogramma moet als volgt
functioneren.
3.1.
Verwerking van alarmen
Iedere binnenkomende alarmmelding – ongeacht of die betrekking heeft op het systeem of op de
hardware-uitrusting – wordt op dezelfde manier verwerkt.
De alarmmeldingen kunnen al dan niet kritisch zijn. Kritische alarmen hebben voorrang op niet-kritische
alarmen. Ze worden in de PRBA opgeslagen in een roterend buffergeheugen, zodat de operator altijd op
zijn minst de laatste 50 alarmmeldingen kan bekijken.
Wanneer men gebruik maakt van een modem, wordt de geheugencapaciteit verdubbeld en wordt de
telefoonverbinding, op basis van een stel parameters, automatisch tot stand gebracht in functie van een
bepaald ‘vulpercentage’ van het buffergeheugen.
De gegevens van de alarmen worden samen met de datum en het tijdstip geregistreerd, zodat men een
duidelijker zicht krijgt op de exacte volgorde waarin de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
Bovendien geven de analoge punten de analoge waarde aan, samen met hun exacte eenheden. De
digitale punten geven hun status aan. Iedere extra ondersteunende tekst met betrekking tot de
alarmmelding wordt weergegeven en kan ook worden bewerkt.
De mogelijkheid bestaat om alarmen door te sturen naar :
- GSM via analoge modem (SMS bericht)
- Email via het TCP-IP netwerk
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 73 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
3.2.
Bestek nr. 35770011
Tijdprogramma’s
De PRBA-module kan tot 20 dagprogramma’s bevatten. Ieder programma zal een gemakkelijk
herkenbare Nederlandse naam hebben, zodat de operatoren op een eenvoudige manier de tijdelijke
programma’s of de weinig gebruikte programma’s in het jaarprogramma kunnen invoeren.
Er is een dagelijks afwijkingsprogramma beschikbaar voor operatoren met een laag toegangsniveau,
zodat zij de dagprogramma’s die op dat moment lopen, kunnen wijzigen. Deze wijziging zal hooguit 24
uur na de verandering geldig zijn. Daarna keert het systeem automatisch naar het originele dagelijkse
tijdprogramma terug.
Naast de dagprogramma’s bevat de PRBA een jaarprogramma speciaal tijdprogramma voor de
vakantieperiodes. Dat programma herkent de traditionele vakantiedagen. Het dagprogramma voor die
data wordt slechts één keer in de PRBA geprogrammeerd. Het gaat hier zowel om feestdagen die ieder
jaar op dezelfde dag vallen (vb. Kerstmis) als om de variabele (vb. Pasen).
3.3.
Energiebeheer
In de praktijk staat er geen limiet op het aantal keren dat er energiebeheersprogramma’s in de controller
worden gebruikt. Op zijn minst zijn de volgende functies voor het energiebeheer voorzien:
- optimale start
- optimale stop
- cyclisch schakelen
- nachtspoelen
- enthalpieregeling
- nachtbedrijf
- Nul-energieband
- belastingsafhankelijke instelpuntverschijving
- verschuiving van de verwarmingscurve met optionele instelpuntverschuiving
- maximum vraag
- zelfaanpassende regeling gebaseerd op de ‘geaccumuleerde ervaring’
3.4.
Gepersonaliseerde in- en uitgangskarakteristieken
Het is mogelijk om bij ieder analoog ingangs- of uitgangssignaal een aangepaste curve te krijgen. Naast
de standaardkarakteristieken zijn er nog minstens tien andere beschikbaar.
Een karakteristiek wordt door minstens vier punten gedefinieerd.
3.4.1. Monitoring-functies van het systeem
Iedere digitale ouGPut is voorzien van attributen in verband met ‘werkingsuren’ en ‘onderhoudsuren’,
waardoor er een onderhoudsalarmmelding wordt gegeven zodra de toegelaten werkingstijd overschreden
is. Dit attribuut wordt gebruikt voor het automatisch omschakelen van het actieve systeem naar het
reservesysteem (vb. verandering van de werkingsvolgorde van de stookketels enz…).
In het geheugen van het systeem wordt het totale aantal werkingsuren opgeslagen. Alleen een operator
met het hoogste toegangsniveau kan de teller van het totale aantal werkingsuren op nul terugstellen.
3.4.2. Trend-registratie
Het is mogelijk om de waarde te registreren van eender welk analoog of digitaal punt – en dit zowel voor
de hardware- als voor de softwarepunten. De PRBA is in staat om deze waarden op te slaan voor eender
welk hardware- of softwarepunt dat verbonden is met de controller. Hiervoor wordt een geheugen
gebruikt dat speciaal op deze taak voorzien is en uitgebreid kan worden via de standaard geheugen kaart
zoals SD-kaarten.
De manier waarop de waarden in de PRBA worden geregistreerd, kan op de volgende manier worden
geselecteerd:
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 74 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De waarde van de hysteresis beslist wanneer iets in het geheugen wordt geplaatst. Die waarde zal voor
ieder punt afzonderlijk kunnen worden bepaald. De datum, het tijdstip en de waarde die werd
geregistreerd of de status van de digitale informatie worden op precies dezelfde manier geregistreerd als
de alarmmeldingen. Op die manier worden alleen de grote veranderingen in de gegevens opgenomen en
wordt er geen geheugenruimte verspild wanneer een analoge waarde stabiel blijft of als een digitale
informatie niet vaak verandert.
Het is ook mogelijk om overzichten op te stellen die gebaseerd zijn op de tijd, hierbij wordt de informatie
op regelmatige tijdstippen geregistreerd.
3.4.3. Eigenschappen van de punten
De volgende puntattributen zijn standaard minimum voorzien.
3.4.3.1. Gebruikersadres
Ieder hardware- en softwarepunt van zowel in- als uitgangen krijgt een unieke naam in het Nederlands,
zodat de operator meteen weet waarvoor het dient.
Het gebruikersadres bestaat uit minstens 16 tekens en moet alle conventionele tekens van het
toetsenbord kunnen bevatten, met uitzondering van de tekens die voor rekenkundige functies worden
gebruikt.
3.4.3.2. Beschrijvende teksten
Ieder hardware- en softwarepunt van zowel in- als uitgangen kan een unieke beschrijving in het
Nederlands krijgen, die de operator extra informatie bezorgt over de functie van het punt in kwestie.
De extra beschrijvende tekst bestaat uit minstens 32 tekens en moet alle conventionele tekens van het
toetsenbord kunnen bevatten, met uitzondering van de tekens die voor rekenkundige functies worden
gebruikt.
3.4.3.3. Alarmteksten
Er zijn algemene teksten voor alarmmeldingen beschikbaar. Iieder hardware- en softwarepunt van zowel
in- als uitgangen kan een uniek alarmbericht in het Nederlands krijgen, zodat de operator meteen kan
reageren op een voorval.
De alarmmelding bestaat uit minstens 18 tekens en moet alle conventionele tekens van het toetsenbord
kunnen bevatten.
3.4.3.4. Analoge meeteenheden
Ieder analoog ingangs- en uitgangspunt heeft een meeteenheid met voldoende decimalen zodat het aan
het regel-algoritme de gewenste nauwkeurigheid kan bieden.
De analoge eenheden bevatten maximum 3 tekens.
3.4.3.5. Digitale meeteenheden
Ieder digitaal ingangs- en uitgangspunt heeft een meeteenheid die aan de operator een tekst in het
Nederlands kan sturen, waarin de tegengestelde digitale status wordt beschreven.
De digitale eenheden bestaan uit maximum 18 tekens en moeten alle conventionele tekens van het
toetsenbord kunnen bevatten.
3.4.3.6. Alarmvertraging en Alarmonderdrukking
Iedere alarmconditie moet voor een bepaalde periode kunnen uitgesteld worden. De alarmconditie moet
permanent behouden blijven tijdens de volledige periode die de melding van het alarm voorafgaat.
De mogelijkheid om alarmmeldingen te vertragen, wordt gebruikt als manier om ongewilde of valse
alarmmeldingen te elimineren en mag niet als alternatief gelden voor een goede programmatie en
beheer. De preventie van valse alarmmeldingen vereist grondig denkwerk en planning.
Een operator met het hoogste toegangsniveau moet ook in staat zijn om het alarm via het
bedieningspaneel te annuleren.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 75 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
3.4.3.7. Beveiliging tegen overschrijven
De operatoren met een lager toegangsniveau kunnen de attributen van de punten niet veranderen die al
zijn gewijzigd door een operator met een hoger toegangsniveau. Alleen de operatoren met de hoogste
toegangsniveaus kunnen de punten vrijgeven, zodat ook operatoren met een lager toegangsniveau er
toegang toe krijgen.
3.4.3.8. Laatste verandering van status
Op het display worden het tijdstip en de datum weergegeven waarop een digitaal informatiepunt voor de
laatste keer van status is veranderd. De waarde die voor de analoge informatiepunten wordt gegeven, is
de waarde die de laatste keer werd geregistreerd dat het punt een maximum- of een minimum
limietwaarde bereikte.
Uitvoering :
Regelunits, moduledragers, modules, enz…. dienen ingebouwd in het elektrisch bord CPU in lokaal 12
van gebouw 130.
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: PRU met software, engineering, programmatie, moduledragers met modules, enz… alle
bevestigingsmiddelen, toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen,
aansluiten en indienststellen.
2. Beschrijving van de werking CV-installatie
2.1.
Beschrijving van de regeltechnische onderdelen
De regeltechnische installatie bestaat uit :
- Noodgenerator lokaal 27 gebouw 130
Indien meerdere PRBA’s dienen voorzien te worden, zullen deze met elkaar gekoppeld worden om peerto-peer communicatie te voeren om transfers zoals daar zijn; buitentemperatuur, warmtevraag,... etc.
mogelijk te maken
De aannemer HVAC dient de nodige voorzieningen te treffen om de DDC controller te kunnen koppelen
op het netwerk van de bouwheer. Hij voorziet hiervoor tenminste een ethernetswitch zodat plaatselijke
bediening met PC en/of bediening vanop afstand via het ethernet mogelijk wordt. De nodige IP-adressen
worden ter beschikking gesteld door de bouwheer.
Op het elektrisch bord wordt een bedieningsterminal gemonteerd voor plaatselijke bediening en
raadpleging van de technische installatie.
Een reserve van 10% van elk type in-of uitgang wordt voorzien op te plaatsen I/O-kaarten.
Bij brandmelding via een contact vanuit het brandweerbord worden alle groepen zowel hardware-als
softwarematig stil gelegd.
2.2.
Terugmeldcontact aankomst Vitaal/normaal
Zodra het terugmeldingscontact op de aankomst Vitaal/normaal in bord Dieselgroep lokaal 27 van
gebouw 130 onderbroken is, wordt een prioritair alarm geregenereerd. De aankomst is afkomstig van
hoofdbord Vitaal: BCEG012A (lokaal 12 gebouw 130)
Minimum op te nemen punten op het DDC-systeem
-
Status aankomst vitaal/normaal
Alarm aankomst vitaal/normaal
Status hoofdbord vitaal
Alarm hoofdbord vitaal
Status omschakeling
Alarm omschakeling
(1 x DI)
(1 x DI)
(1 x DI)
(1 x DI)
(1 x DI)
(1 x DI)
Uitvoering :
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 76 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Terugmeldcontact aankomst Vitaal/normaal
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: veldapparatuur zoals voelers, thermostaten, schakelaars, enz… alle bevestigingsmiddelen,
toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen
2.3.
Uitlezing werking noodstroomgroep
Minimum op te nemen punten op het DDC-systeem
-
Vrijgave diesel
Status diesel
Alarm diesel
Status koelwater diesel
Alarm koelwater diesel
Alarm niveau brandstof
Status niveau brandstof
Ruimtetemperatuur
Alarm ruimtetemperatuur laag
Uitlezing emissie dieselgroep
Alarm emissie dieselgroep
Brandalarm
Bediening jalouzieklep bij brand
Status open/dicht jalouzieklep
(1 x DO)
(1 x DI)
(1 x DI)
(1 x DI)
(1 x DI)
(1 x DI)
(1 x DI)
(1 x AI)
(1 x DI)
(1 x AI)
(1 x DI)
(1 x Di)
(2 x DO)
(2 x DI)
Uitvoering :
Werking diesel lokaal 27 gebouw 130
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: veldapparatuur zoals voelers, thermostaten, schakelaars, enz… alle bevestigingsmiddelen,
toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen
Uitlezing netanalysator – kWh-meters
2.4.
Minimum op te nemen punten op het DDC-systeem
-
Uitlezing bord dieslegroep
Uitlezing bord CPU
(1 x AI)
(1 x AI)
Uitvoering :
Uitlezing kWh-meters 27 gebouw 130
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: veldapparatuur zoals voelers, thermostaten, schakelaars, enz… alle bevestigingsmiddelen,
toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen
2.5.
Bestaande druksondes afbreken en vervangen
De druksondes over de ventilatoren van de handschoenkasten DPS400 worden afgebroken en
vervangen door nieuwe druksondes. De bestaande punten op het GBS-systeem blijven behouden.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 77 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De aansluiting wordt luchtdicht aangewerkt met het stalen kanaal voor en na de ventilator.
Uitvoering :
Druksondes op handschoenkast 1 en handschoenkast 2 van MS1.
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: veldapparatuur zoals voelers, thermostaten, schakelaars, enz… alle bevestigingsmiddelen,
toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen
2.6.
Indienstelling en afregeling
De indienststelling en afregeling van de automatische regeling zal gebeuren door de technieker van de
leverancier van de automatische regeling. Een afregelingsrapport zal bij de voorlopige oplevering
voorgelegd worden. Een half jaar na de voorlopige oplevering moet de automatische regeling opnieuw
ingeregeld worden
Tijdens de waarborgperiode dient de opstarttechnieker de installatie op regelmatige basis en op iedere
specifieke vraag van het bestuur verder op te volgen, bij te regelen en te optimaliseren.
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
ARTIKEL C22 Elektrische uitrusting
1 Algemeenheden
De leidingen moeten uitgevoerd worden volgens de hierna vermelde voorschriften alsook volgens de
eventuele aanduidingen op de plannen. De bekabeling dient te voldoen aan het AREI en de NBN C30004.
Rekening houdend met het KB van 25 april 2013 tot wijziging van de artikelen 1, 3, 28, 100, 104, 151,
200 en 207 van het AREI, dienen onderstaande richtlijnen voor de elektrische bekabeling strikt gevolgd te
worden. De bepalingen vermeld in deze paragraaf hebben voorrang op deze die eventueel verder in het
bestek vermeld staan. Bij eventuele tegenspraak met andere bepalingen in het bestek gelden enkel de
bepalingen uit deze paragraaf als bindend.
Halogeenvrije bekabeling
Alle leidingen en toebehoren worden in dit project halogeenvrij uitgevoerd. Alle halogeenvrije bekabeling
dient te voldoen aan volgende normen:
-
Brandverspreiding (primaire brandreactie)F1 (Vlamdovend): NBN EN/IEC 603321/-2F2
Niet-brandverspreidend)
NBN EN/IEC 60332-3-22/-24 Cat. A/C
Rookontwikkeling (secundaire brandreactie)SA (Zonder halogenen): NBN
EN
50267-2-1/-2-2 , IEC 60754-1/-2
SD (Minimale rookontwikkeling):
NBN EN/IEC 61034-1/-2
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 78 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
2 Bekabeling met FR2-functiebehoud voor vitale installaties
Deze kabels voldoen minimaal aan de eisen van FR2-functiebehoud E60(AREI art. 104) volgens DIN
4102-12 (Ed. 1998) en Rf1h volgens NBN713-020 Ad. 3 (1994). Het functiebehoud voor energiekabels
wordt gewaarborgd bij een bedrijfsspanning tot 400 V. Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider is
+90 ° C. Het functiebehoud voor signalisatiekabels wordt gewaarborgd bij een bedrijfsspanning tot 110 V.
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider is +70 ° C.
Kabel en draagstructuur met inbegrip van verankering dient getest te zijn volgens DIN4102-12 met een
minimale tijdsduur E60. Certificaat van de systeemtest van kabel en draagstelsel dient ter goedkeuring
voorgelegd te worden. Bekabeling voor een vitale installatie bevat minimaal volgende certificaten:
DIN4102-12 E60 en NBN 713-020 Ad. 3 Rf1h, waarbij het E60-certificaat of hoger primeert.
De aangeboden kabels dienen tevens minimaal te voldoen aan de proefnormen zoals vermeld in de
administratieve norm NBN C30-004 (2004 + addenda). De aangeboden kabels voldoen minimaal aan de
indicatief opgenomen normen(ofwel gelijkwaardig of strenger) zoals vermeld staan in het KB
Basisnormen. Het FR1-isolatiebehoud van de kabels bedraagt minimaal 180 minuten, het FR2functiebehoud minimaal E60 (60 minuten).
Eigenschappen van de bekabeling:
Energiekabels:
- Nominale spanning voor energiekabels: minimaal 0.6/1kV
- Geleider energiekabels: Blanke koperkern, massief of samengeslagen, NBN IEC/EN 60228
- Aderisolatie energiekabels: In twee lagen, vernet
- Energiekabels: De energiekabels worden opgevuld met een vlamvertragende halogeenvrije
thermoplastische verbinding. De buitenmantel bestaat uit een vlamvertragende
thermoplastische halogeenvrije verbinding (CENELEC HD 604 S1, HM4).
Signalisatiekabels:
- Nominale spanning voor signalisatiekabels: maximum 225V
- Geleider signalisatiekabels: Blanke koperkern, massief, 0.8 mm diameter
- Aderisolatie signalisatiekabels: Vernet, NBN EN 50290-2-26
- Opvulling uit thermoplastisch materiaal
- De buitenmantel bestaat uit een vlamvertragende thermoplastische halogeenvrije verbinding
(NBN EN 50290-2-27, HM2).
- Isolatieweerstand:
minimum 100MΩ x km
- Lusweerstand:
maximum 73,2 Ω/km bij 0.80 mm
- Bedrijfscapaciteit:
maximum 120 nF/km bij 800 Hz
- Capacitieve koppeling:
K maximum 200pF/100m bij 800 Hz
Voor de kabelsectie te bepalen dienen er twee berekeningen te gebeuren:
- Standaard kabelberekening ( i.f.v. selectiviteit, kortsluitstromen, plaatsingswijze,..)
- Brandlastberekening (volgens gewenste tijdsduur van functiebehoud E60, E90)
De hoogste waarde van deze twee berekeningen dient toegepast te worden. Voor de kabelberekeningen
moet er rekening gehouden worden met een maximale spanningsval van 4%.
Brandlastberekening:
De kabelsectie berekenen in functie van de stijging van de soortelijke weerstand van het koper in de
kabel(bij verhoging in temperatuur - brand) en de maximaal toegelaten spanningsval. De stijging van de
omgevingstemperatuur(in geval van brand) is op basis van de ISO834 brandtemperatuurcurve. Deze
temperatuurcurve is dezelfde die men gebruikt bij de volgende normtesten: NBN 713-020 Ad. 3 en
DIN4102-12.
De aanbieder dient steeds de buigradius van de kabels volgens de specificaties van de fabrikant te
respecteren, zowel tijdens als na de installatie.
Vooraleer met het plaatsen van de leidingen aan te vangen moet de installateur het tracé ervan
aanbrengen op de muren, vloeren en plafonds, met aanduiding van de plaats van de toestellen en van de
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 79 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
borden, dit tracé moet door het Bestuur worden goedgekeurd. Hij moet vooraf de moeilijke doorgangen
van het tracé bespreken met de installateurs van de andere werken.
Het Bestuur behoudt zich het recht voor alle leidingen waarvan het tracé niet werd voorgelegd te doen
verplaatsen zonder vergoeding van de installateur.
De hiervoor en hierna genoemde algemene voorschriften voor het plaatsen van de leidingen der huidige
sterkstroominstallaties zijn eveneens van toepassing op alle andere te plaatsen leidingen van alle
zogenoemde "zwakstroom" installaties.
3 Keuze van de aard van de leidingen
Behoudens andersluidende bepalingen wordt er gebruik gemaakt van volgende leidingen:
- bij inbouwinstallaties: kabels onder ingewerkte PVC. buis.
- bij opbouwinstallaties, in droge lokalen met industrieel karakter en in verlaagde plafonds: kabels
onder versterkte PVC buis in de rechtlijnige gedeelten of neergelegd in kabelwegen.
- bij opbouwinstallaties in vochtige lokalen met industrieel karakter (kelder): kabels in versterkt
PVC-buis in de rechtlijnige gedeelten of neergelegd in kabelwegen.
Halogeenvrije bekabeling:
Behoudens andersluidende bepalingen wordt er gebruik gemaakt van volgende leidingen:
- bij inbouwinstallaties: kabels onder ingewerkte PVC buis.
- bij opbouwinstallaties, in droge lokalen met industrieel karakter en in verlaagde plafonds: kabels
onder versterkte halogeenvrije buis in de rechtlijnige gedeelten of neergelegd in kabelwegen.
- bij opbouwinstallaties in vochtige lokalen met industrieel karakter (kelder): kabels in versterkte
halogeenvrije buis in de rechtlijnige gedeelten of neergelegd in kabelwegen.
4 Buizen
De buizen zullen voldoen aan de norm NBN T 42-111. De aanleg dient te gebeuren in overeenstemming
met het TB 400 – B 01 paragraaf h.6.1. en h.7.1. De kleur van de PVC buis of halogeenvrije buis wordt
bepaald door de architect. Diverse kleuren voor te leggen.
Het gebruik van voorbedrade buizen, voor gelijk welke installatie, is niet toegelaten.
Al de materialen dienen voorgelegd te worden te goedkeuring onder vorm van een technisch fiche.
4.01 Buizen met in zicht gelegde leidingen
De in zicht gelegde versterkte buizen worden aangebracht op kunststof iso klemmen. De klemmen
bestaan uit een basiselement in PVC en een klemstuk dat met 2 metalen schroeven op het basiselement
wordt bevestigd.
Het gebruik van stalen pinnen d.m.v. een vasthechtingspistool zijn verboden.
Het plaatsen van het aantal van tweevleugelige zadels moet zodanig zijn dat de buis een rechtlijnig tracé
volgt. In het rechtlijnige gedeelte dient er minstens één vastzettingsbeugel geplaatst te worden om de 80
cm. De beugels worden over gelijke afstanden geplaatst.
Het uiteinde van de buis wordt afgewerkt met eindmoffen ( PVC tullen in de zelfde kleur als deze van de
PVC buis ).
Voor de versterkte buizen worden de bochten onderbroken.
Bij montage op balken of constructie in voorgespannen beton wordt uitsluitend toegelaten mits gebruik
van gegalvaniseerde montage-ijzers of profielen.
Meerdere gelijklopende buisleidingen worden geplaatst op gegalvaniseerde montagerails met
aangepaste klemmen in functie van de gebruikte diameter van de PVC buis.
4.02 Halogeenvrije buizen met in zicht gelegde leidingen
De in zicht gelegde versterkte buizen worden aangebracht op halogeenvrije iso klemmen.
De klemmen bestaan uit een basiselement en een klemstuk dat met 2 metalen schroeven op het
basiselement wordt bevestigd.
Het gebruik van stalen pinnen d.m.v. een vasthechtingspistool zijn verboden.
Het plaatsen van het aantal van tweevleugelige zadels moet zodanig zijn dat de buis een rechtlijnig tracé
volgt. In het rechtlijnige gedeelte dient er minstens één vastzettingsbeugel geplaatst te worden om de 80
cm. De beugels worden over gelijke afstanden geplaatst.
Het uiteinde van de buis wordt afgewerkt met halogeenvrije eindmoffen (tullen in dezelfde kleur als deze
van de buis).
Voor de versterkte halogeenvrije buizen worden de bochten onderbroken.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 80 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Montage op balken of constructies in voorgespannen beton wordt uitsluitend toegelaten mits gebruik van
gegalvaniseerde montage-ijzers of profielen.
Meerdere gelijklopende buisleidingen worden geplaatst op gegalvaniseerde montagerails met
aangepaste klemmen in functie van de gebruikte diameter van de buis.
4.03 Leidingen in kabel in buizen
De buisleidingen aan te brengen voor de bescherming van de kabels voldoen volledig aan de hoger
genoemde beschrijving der buisleidingen.
Behalve andersluidende bepalingen worden de kabels volgens een der hierna vermelde werkwijzen
aangelegd:
- bescherming door buizen. Hierdoor wordt verstaan het schuiven van de kabels in buizen met
een diameter van minstens 1,3 maal de buitendiameter van de kabel; de kabels moeten
evenwel vrij blijven in de bochten en aan de toestellen. De buizen zijn stevig genoeg opdat zij
na plaatsing geen enkele zichtbare doorhang vertonen. Bij verticale plaatsing over een lengte
van meer dan 3 m, wordt de kabel aan zijn bovenste uiteinde gesteund door een beugel.
- Bevestiging op kabelwegen: zie hieromtrent het artikel der kabelwegen.
Wanneer meerdere kabelleidingen één zelfde weg volgen, moeten ze onderling volstrekt evenwijdig zijn
in rechtlijnige gedeelten.
In de bochten moeten alle kabels van één zelfde stel gebogen worden volgens cirkelbogen met zelfde
straal, waarvan de middelpunten gelegen zijn op de bissectrice van de hoek gevormd door de twee
rechtlijnige gedeelten.
De kabelleidingen van éénzelfde stel worden met gelijke speelruimten van elkaar geplaatst.
Bij kabelmontage zijn alle buizen voorzien van sluitringen met afgeronde boorden.
Voor de hoofdleidingen in gebouwen wordt de doorsnede der geleiders en een identificatiekenmerk op
zichtbare en duurzame wijze aangeduid op de beide uiteinden der leidingen.
Behalve voor de verlichtings- en contactdooskringen, worden alle geleiders en kabels aan hun beide
uiteinden op zichtbare en duurzame wijze gemerkt.
De leidingen worden op minstens 50 mm van elke verwarmingsinstallatie geplaatst.
4.04 Buizen in te werken in wanden
Voor het plaatsen van PVC leidingen in de wanden dienen de nodige sleuven te worden gemaakt.
De sleuven welke dienen te worden gemaakt in de structuurelementen ( beton, metselwerk) worden nat
geslepen en gefreesd. Droog slijpen (met aangepast materiaal) is alleen toegestaan indien een
stofopvang kan voorzien worden. ( bijv. Stofzuiger welke is aangesloten op de sleuvenmachine)
De gemaakte sleuven worden aangevuld met mortel, of een andere specie ter goedkeuring voor te
leggen aan het studiebureel. De sleuven worden over hun geheel dichtgesmeerd en dient de PVC buizen
in hun geheel te omhullen.
De buisleidingen worden steeds volgens het horizontale en verticale tracés gelegd.
4.05 Buizen te plaatsen op vloerplaten
De versterkte PVC buizen worden op de vloerplaat bevestigd door middel van zadels die op voldoende
afstand worden geplaatst.
De doorboringen naar de toestellen in de onderliggende plafondplaat dienen te gebeuren met de grootse
zorg en aangepast boormateriaal. Het mag niet zijn dat bij doorboringen schade wordt aangericht aan
bouwkundige zichtbaar afgewerkt plafond. Alle schade die eventueel wordt aangericht na de
doorboringen is te herstellen volgens de voorschriften van de architecten. Deze kosten zijn ten laste van
de aannemer van dit lot.
5 Kabels
Voor de verlichtings- en contactdozen installatie maakt men gebruik van halogeenvrije kabels. Deze
kabels worden ofwel geplaatst in versterkte PVC buis of in een versterkte halogeenvrije buis( opbouw) of
in een kabelgoot. De verbindingen van de kabels worden uitgevoerd door middel van lasdozen.
De aannemer wordt erop gewezen dat alle aftakdozen ook na installatie van de andere technieken
bereikbaar moeten blijven. Deze dozen dienen ook halogeenvrij te zijn bij gebruik van halogeenvrije
bekabeling. Hij zal op voorhand de plannen nakijken van de andere technieken.
De aftakdozen dienen te worden opgetekend op de as built plannen. Op de aftakdozen dient er met
onwisbare inkt de kringnummers te worden opgetekend.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 81 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De buisleidingen aan te brengen voor de bescherming der kabels voldoen volledig aan de hoger
genoemde beschrijving der halogeenvrije buisleidingen.
Behalve andersluidende bepalingen worden de kabels volgens een der hierna vermelde werkwijzen
aangelegd:
- Bescherming door halogeenvrije buizen: zie hieromtrent het artikel van leidingen in kabel in
halogeenvrije buizen
- Bescherming door buizen: zie hieromtrent het artikel van leidingen in kabel in buizen
- Bevestiging op kabelwegen: zie hieromtrent het artikel der kabelwegen.
Wanneer meerdere kabelleidingen eenzelfde weg volgen, moeten ze onderling volstrekt evenwijdig zijn in
rechtlijnige gedeelten.
In de bochten moeten alle kabels van eenzelfde stel gebogen worden volgens cirkelbogen met zelfde
straal, waarvan de middelpunten gelegen zijn op de bissectrice van de hoek gevormd door de twee
rechtlijnige gedeelten.
De kabelleidingen van eenzelfde stel worden op gelijke afstand geplaatst.
Alle kabels worden aan beide uiteinden op zichtbare en duurzame wijze gemerkt.
Daarboven wordt voor de hoofdleiding aan beide uiteinden op dezelfde wijze de doorsnede van de
geleiders aangeduid. De leidingen worden op minstens 50mm van de verwarmingsinstallatie geplaatst.
Voor het plaatsen van de bekabeling in de kabelgoten worden zij aaneensluitend neergelegd in de goot.
Bij verticaal geplaatste goten worden de kabels om de 500 mm individueel bevestigd.
6 Trekken van kabels in leidingen
Het buizenstel van elke leiding moet over zijn volledige lengte geplaatst en bevestigd worden, vooraleer
met het trekken van kabels aan te vangen. Het trekken moet met de meeste zorg geschieden, ten einde
elke beschadiging aan de isolerende omhulling te vermijden.
Wanneer de lengte der leidingen het vereist, geschiedt het trekken der kabels door middel van een
speciale stalen trekveer. De draden moeten een voldoende lengte hebben om een reserve van 10cm per
draad te behouden in elke lasdoos, schakelaar of contactdoos, in de verlichtingstoestellen en in de
borden.
verbindingsdozen
De verbindingsdozen beantwoorden aan de voorschriften van de NBN 119.
De dozen moeten ruim genoeg zijn en voldoende in getal om de draden gemakkelijk te kunnen
verbinden. Zij moeten volledig en gemakkelijk toegankelijk blijven.
Voor de kabelleidingen zijn de verbindingsdozen van isolatiemateriaal.
Voor de dozen der kabelleidingen mogen de pakkingsbussen vervangen worden door slappe
kegelvormige waterdichte ingangen, uitgezonderd voor buiteninstallatie en installatie in technische en
vochtige ruimten.
De verbindingsdozen worden voorzien van een duidelijk en bestendig kenmerk in overeenstemming met
de verdeelkring waarin ze zijn opgenomen.
Halogeenvrije verbindingsdozen
De halogeenvrije verbindingsdozen beantwoorden aan de voorschriften van de NBN 119.
De dozen moeten ruim genoeg zijn en voldoende in getal om de draden gemakkelijk te kunnen
verbinden. Zij moeten volledig en gemakkelijk toegankelijk blijven.
Voor de kabelleidingen zijn de verbindingsdozen van isolatiemateriaal.
Voor de dozen der kabelleidingen mogen de pakkingsbussen vervangen worden door slappe
kegelvormige waterdichte ingangen, uitgezonderd voor buiteninstallatie en installatie in technische en
vochtige ruimten.
De verbindingsdozen worden voorzien van een duidelijk en bestendig kenmerk in overeenstemming met
de verdeelkring waarin ze zijn opgenomen.
7 Verbindingen en aansluitingen van draden en kabels
De verbindingen van draden worden in principe uitgevoerd bij middel van lasklemmen in
verbindingsdozen.
Bij gebruik van kabelschoenen moeten deze van het buistype zijn dat door samenpersen met behulp van
aangepast gereedschap, één blijvend geheel vormt met de geleiders.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 82 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Iedere kabel wordt nabij zijn uiteinde bevestigd op hoogstens 300 mm van de plaats waar zijn isoleringsen beschermingslagen ophouden onaangeraakt te zijn. De geleiders die uit deze kabels lopen, zijn op de
weg naar de klemmen waarop ze dienen aangesloten, gebeurlijk ondersteund, om een voldoend stevige
bevestiging met regelmatige lijn en onberispelijk uitzicht aan het kabeleinde te bekomen.
Voor doorsneden groter dan 16 mm² is het gebruik van kabelschoenen altijd verplicht. Het is insgelijks
verplicht voor geleiders van 6 mm² en meer, wanneer geen gebruik wordt gemaakt van klemmen.
De uiteinden der geleiders met een maximale doorsnede van 4 mm², die moeten aangesloten worden op
toestellen die klemschroeven van voldoende afmetingen dragen, worden van een oogje voorzien in de zin
der aanschroeving.
Het maken van een oogje is niet vereist wanneer de toestellen voorzien zijn met geschikte klemmen
(onder andere door gebruik van een klemplaatje) die voldoende waarborg bieden voor een degelijk en
blijvend contact.
Elk uiteinde van kabel of draad moet zodanig worden afgewerkt dat het een indruk van netheid, reinheid
en orde weergeeft en dat zijn uitzicht onberispelijk is.
8 Schilderwerk
Alle metalen toebehoren worden voor het plaatsen geschilderd met een laag roestwerende verf (normaal
aangebracht in de fabriek voor wat de stalen buizen betreft) en met een laag dekverf.
Na hun plaatsing worden de zichtbare buizen, evenals alle toebehoren, met minstens een laag dekverf
geschilderd in een door het Bestuur te bepalen kleur.
9 Kabelwegen
Inleiding
Alle gebruikte kabelwegen (kabelgoten, kabelladders) voldoen aan volgende eisen:
- geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI
- gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001
- voorzien van CE markering
- geclassificeerd volgens norm EN61537
De gebruikte kabelwegen bij toepassing van halogeenvrije bekabeling dient halogeenvrij te zijn
Specifiek voor vitale stroombanen
Kabel en draagstructuur met inbegrip van verankering dient getest te zijn volgens DIN4102-12 met een
minimale tijdsduur E60(systeemtest waarbij kabels en draagstel gelijktijdig getest worden met certificaat
van conformiteit aan de norm van alle onderdelen).
Indien kabels verticaal gemonteerd worden en de verticale lengte overstijgt 3,5 meter, dan dient men een
trekontlasting te voorzien op een afstand van telkens maximaal 3,5 meter op het verticale gedeelte.
De kabels met FR2-functiebehoud dienen in een afzonderlijk tracé geplaatst te worden en mogen niet
gemengd liggen met andere kabels. De draagstructuur (kabelgoten, draadgoten, kabelladders, beugels,
klemmen, …) inclusief hun verankering dienen conform getest te zijn volgens DIN4102-12 met een
minimale functiebehoudsduur van E60. Voor de plaatsing dient men de maximale
ondersteuningsafstanden te respecteren zoals deze vermeld staan in het testcertificaat van de fabrikant.
Bij horizontale bevestiging op een muur mogen geen andere kabelbanen boven de kabelbaan met FR2functiebehoud geplaatst zijn.
Alle verbindingen (klemmendozen, kabelmoffen, …) van het tracé met FR2-functiebehoud dienen getest
te zijn volgens DIN4102-12, minimaal E60. Indien men lusterklemmen gebruikt mogen deze uitsluitend
geïsoleerd zijn met keramisch materiaal en niet met kunststof.
De aannemer dient de nodige attesten van de draagconstructie aan te leveren ter goedkeuring, alvorens
de werken uit te voeren.
Keuze en algemeenheden
Op plaatsen waar meerdere kabelleidingen naast elkaar worden geïnstalleerd, is het aanwenden van
kabelwegen onder de vorm van kabelgoten en/of kabelladders aangewezen.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 83 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Op de plaatsen waar op plan kabelgoten of kabelladders aangegeven zijn, zijn deze verplicht te plaatsen,
zelfs al zou de installatie daar zodanig zijn opgevat dat een kabelweg van om het even welk type niet
onmiddellijk noodzakelijk zou lijken.
De kabelgoten worden zoveel mogelijk aangewend bij horizontale trajecten; bij verticale trajecten is het
gebruik van kabelladders verplicht.
Wat ook het type van de gebruikte kabelweg is, hetzij kabelgoten of kabelladders is het verplichtend dat
zij uitgevoerd worden in verzinkte staalplaat of dito profielen, en dat zij bevestigd worden d.m.v. eveneens
verzinkte bouten, -steunprofielen, -toebehoren, enz...
De kabelgoten worden perfect horizontaal opgehangen (in breedte en in lengte). Een bijzondere
aandacht wordt gevraagd voor een eveneens perfecte uitlijning. Het systeem van steunen laat toe om ten
allen tijde eventuele nodige correcties aan te brengen opdat een onberispelijke eindmontage bekomen en
gegarandeerd wordt. Voor zover als nodig wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat
omwille van de andere technische installaties het verloop der kabelwegen niet zonder meer horizontaal of
verticaal is; op de plaatsen waar dit vereist is moeten de kabelwegen worden omgelegd voor de
doorgang van de betrokken installaties. De omleggingen maken het voorwerp uit van nauwkeurige
afspraken tijdens de uitvoering, tussen de verschillende installateurs en aannemers bij het opstellen van
de uitvoeringsplans en/of de uitvoering ter plaatse. Dergelijke aanpassingen zijn begrepen in de prijzen
van de kabelwegen.
Het ganse net van kabelwegen moet een elektrisch geheel vormen en aangesloten zijn op de
aardingsstaven van de dicht bijgelegen kastborden. Te dien einde wordt in elke kabelweg en over de
ganse lengte, een aardgeleider van minstens 16 mm² aangebracht. De prijs van deze geleider is
begrepen in de prijs van de betrokken kabelweg.
De aardgeleider wordt op voldoende plaatsen elektrisch verbonden met een kabelweg, maar in ieder
geval bij elke richtingsverandering en bij korte onderbrekingen, (doorgang door muren, balken, enz.).
Op de plaatsen waar een kabelweg door een wand of een vloerplaat moet worden aangebracht worden
steeds plaatstalen rechthoekige hulzen aan gebracht die minstens 1 cm langs weerszijde van de wand of
plaat voorbijsteekt. De breedte van de huls is dezelfde als de betrokken kabelweg en de hoogte is die van
de weg vermeerderd met 5 cm.
Bij doorgangen van brandwerende muren en of wanden zijn de hulzen samengesteld uit een
brandwerend materiaal.
Elk type van kabelweg moet alvorens tot uitvoering wordt overgegaan ter goedkeuring aan het Bestuur
worden voorgelegd.
Alle kabelgoten, kabelladders met hun ophangsteunen en bevestigingsmateriaal worden in een te kiezen
ral kleur gelakt. Kleur te bepalen door de architect. Kleurbepaling en bevestigingssysteem dient
inbegrepen te zijn in de prijs van de kabelwegen.
Kabelgoten
Beschrijving
De kabelgoten worden vervaardigd uit staal en behandeld tegen corrosie in functie van het klimaat waarin
ze worden toegepast en te voldoen volgens de norm EN61537.
- Binnentoepassingen in gebouwen: vooral sendzimir verzinkt
- Buitentoepassingen en industriële toepassingen: vooral thermisch verzinkt
De kabelgoten bestaan uit geprefabriceerde elementen uit geperforeerde staalplaat die U-vormig
geplooid is. De kabelgoten mogen geen scherpe randen of uiteinden hebben.
De kabelgootelementen moeten volledig tegen elkaar aansluiten en de benodigde koppelstukken worden
binnen in de kabelbaan aangebracht. De aaneenkoppeling vermindert in geen geval de oorspronkelijke
stevigheid en doorsnede van de baanelementen. De aaneenkoppeling gebeurt verplichtend met bouten
en moeren (geen clipsysteem).
Bijkomend worden de koppelstukken aan de goot met schroef en bout bevestigd.
De levering omvat volgende hulpstukken van dezelfde fabrikant als de goten, in de hoeveelheden,
volgens het plan of nodig voor een perfecte afwerking: horizontale bochten (90° en 45°), inwendige en
uitwendige stijg- en daalstukken (90° en 45°), aftakstukken, T-stukken, verloopstukken, eindplaten en
kruisstukken, opgebouwd uit 2 T-stukken die aan beide zijden van de hoofdgoot bevestigd worden?
De kabelgoten zijn bevestigd met stevige steunen of steunijzers, op regelmatige afstand van elkaar
geplaatst, met een maximum van 1,5 meter en zodanig dat na de plaatsing van de kabels en de
eventuele verlichtingsarmaturen zich geen doorbuigingen voordoen.
De steunen moeten zo opgevat zijn dat ze de toegang tot de kabelgoot over haar ganse lengte vrij laten,
zodanig dat de kabels in de kabelgoten kunnen ingelegd worden. Deze wijze van bevestiging sluit niet uit
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 84 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
dat de steunen aan het plafond mogen of moeten bevestigd worden indien de wanden het niet toelaten.
De wijze van bevestiging moet elke mogelijke beweging van de kabelgoot onmogelijk maken.
Horizontale en verticale bochten, vernauwingen, enz. worden uitgevoerd met daartoe speciaal
geprefabriceerde elementen.
Vitale stroombanen hebben een maximale ondersteuningsafstand van 1,2m en dragen enkel de vitale
bekabeling. De kabelgoten worden gemonteerd volgens de voorschriften van de fabrikant, die een attest
kan voorleggen van functiebehoud voor 1h.
De sterkstroom en de zwakstroomleidingen dienen steeds in aparte kabelgoten voorzien te worden.
Afmetingen van kabelgoten
Behoudens andersluidende bepalingen bedraagt de minimale hoogte der opstanden van de kabelgoot
minstens 60 mm, behalve in de gevallen dat de diameter van de grootste aan te brengen kabel de 20 mm
te boven gaat. Op dat ogenblik is de hoogte der opstanden steeds minstens gelijk aan de diameter van
de grootste kabel plus 20 mm.
Er dient altijd minstens 30% reserve voorzien te worden in de kabelgoten.
De plaatdikte van de kabelgoten is aangepast in functie van de breedte, de kabellast en de overspanning.
De per overspanning toegelaten maximale kabellast en doorbuiging dient getest te zijn volgens NBN
EN61537 en dient vermeld te zijn in de technische fiche.
Voor de vitale kabelgoten is de maximale breedte 400mm en de plaatdikte 1,5mm en de maximale
belasting van de kabelgoot is 10kg/m.
Het leggen van leidingen op de kabelgoten
De kabels moeten met orde en methode in de kabelgoten worden aangebracht zodanig dat wijzigingen
steeds gemakkelijk kunnen gebeuren. Onnodige kruisingen mogen zich niet voordoen.
De kabels worden bevestigd door middel van soepele PVC klemband speciaal voor dit doel bestemd.
De vitale leidingen worden d.m.v. metalen kabelklemmen bevestigd om de 300mm.
Er worden afzonderlijke kabelgoten aangelegd voor sterk- en zwakstroom. De zwakstroomkabelbaan
bevat de bekabeling van de data, inbraak, camera, toegangscontrole,…
Beschermingsranden
De gesneden einden van de kabelgoot worden beschermd door een randbescherming met stalen
inzetstuk.
Kabelladders
Beschrijving
De kabelladders worden vervaardigd uit staal en behandeld tegen corrosie in functie van het klimaat
waarin ze worden toegepast en te voldoen volgens de norm EN61537.
- Binnentoepassingen in gebouwen: vooral sendzimir verzinkt
- Buitentoepassingen en industriële toepassingen: vooral thermisch verzinkt
De kabelladders worden onderling verbonden door middel een buitenliggende verbinder met een lengte
van maximaal 300 mm, die eenvoudig met twee bouten M6 vastgezet kan worden. Wanneer de aslijn van
de te koppelen ladder afwijkt van de normale aslijn maakt men gebruik van een scharnierende verbinder.
De verbinders laten een richtingsverandering in het horizontale en het verticale vlak toe.
Alle hulpstukken, zoals bochten, T-stukken… en ophangsystemen worden verplichtend van hetzelfde
fabricaat als de kabelladders aangewend. De hulpstukken verminderen in geen geval de oorspronkelijke
stevigheid en bezitten dezelfde behandeling tegen corrosie als de kabelladders.
De kabelladders weerstaan aan een gelijkmatig verdeelde belasting van:
- 35 kN/m bij een ondersteuningsafstand van 4000 mm;
- 80 kN/m bij een ondersteuningsafstand van 3000 mm;
- 110 kN/m bij een ondersteuningsafstand van 2500 mm;
- 150 kN/m bij een ondersteuningsafstand van 2000 mm
Als verplichte aan te brengen kabelladders, zijn er o.a.:
- de kabelladders boven de elektriciteitsborden
- de kabelladders in de schachten, deze worden steeds aangebracht vanaf het onderste punt tot
het bovenste punt van de betrokken schacht.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 85 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Kabelladders gebruikt voor vitale leidingen hebben een maximale ondersteuningsafstand van 1,2m,
maximale belasting van 20kg/m en een max breedte van 400mm en een minimum plaatdikte van 1,5mm.
Deze kabelladders worden gemonteerd volgens de voorschriften van de fabrikant, die een attest kan
voorleggen van functiebehoud voor 1h.
Indien gebruik wordt gemaakt van verticale kabelladders als vitale stroombaan dan gelden dezelfde eisen
als een horizontale vitale kabelladder en is de maximale sportafstand 300mm en voorzien van een
trekontlasting om de 3,5m.
Afmetingen van kabelladders
Behoudens andersluidende bepalingen bedraagt de minimale hoogte der opstanden van de kabelladder
minstens 60 mm.
Er dient altijd minstens 30% reserve voorzien te worden in de kabelladders.
De keuze van het type kabelladder is in functie van de hoeveelheid kabels, de lading en de overspanning
volgens de voorschriften van de fabrikant
Het leggen van leidingen op kabelladders
Het leggen van leidingen op kabelladders gebeurt op analoge wijze als op kabelgoten.
Op de verticale geplaatste ladders worden de kabels bevestigd op elke dwarsverbinding m.b.v. speciaal
aangepaste stalen glijklemmen. Bij horizontaal geplaatste ladders worden de kabels maximaal om de
1,20m bevestigd.
10 Elektrische borden
1. Schakel- en verdeelinrichtingen
1.1. Types
De verdeelborden zijn van het type “schakelinrichtingen als kast en als meervoudige kasten” bepaald in
artikels 2.3.3.1. en 2.3.3.2. van de norm NBN C 63-439-1.
Ze zijn vast opgesteld volgens artikel 2.5.3. van dezelfde norm.
Alle apparaten en voorzieningen noodzakelijk voor de goede werking en geëist door het typebestek 105
van 1990 en de andere van toepassing zijnde documenten (zoals AREI, typebestek 400,
standaardbestek 250 enz.) dienen voorzien te worden.
1.2. Elektrische kenmerken
1.2.1. Verdeelsysteem:
Het verdeelsysteem toegepast in het gebouw is het TN-S-systeem volgens AREI art. nr. 79a3.
De verdere verdeling van de installatie zal gebeuren met 2- en 4-polige automaten (of
vermogenautomaten) met differentieelinrichting indien aangeduid op de bordschema’s.
1.2.2. Toegekende spanningen
Bedrijfsspanning:
- 400 V 50 Hz – voor 3-fasige stroombanen;
- 230 V 50 Hz – voor monofasige stroombanen;
- tabellen I en II van de norm NBN C 10-001 voor hulpstroombanen.
Isolatiespanning:
Minimum 400V voor hoofd- en hulpstroombanen bij 50 Hz.
Kortsluitspanning:
Het kortsluitvermogen van de installatie zal op elk punt minimaal 10kA bedragen volgens de
huishoudelijke norm.
1.3. Constructieve kenmerken
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 86 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
1.3.1. Omhulsel
Het omhulsel is uit gelakt metaal met een dikte van minimum 1mm voor het omhulsel en 1,5mm voor de
deur. Het rust op de grond en is voorzien van een metalen sokkel (150mm). Het bord is voorzien van een
fronGPaneel waarin bedienings- en signaleringselementen (zoals verder beschreven) zijn ondergebracht.
Dit fronGPaneel kan onder een hoek van 90° opengedraaid worden.
De beschermingsgraad van het bord bedraagt gesloten IP 54 en IP 20 met open deur. De borddeuren
zijn afzonderlijk verbonden met de aardrail. Op het bord wordt de benaming, de bedrijfsspanning en de
gevarendriehoek aangebracht volgens het A.R.E.I.
1.3.2. Vakindeling
De borden omvatten volgende vakindeling:
- hoofdbarenstel;
- aftakrailstellen;
- toestellen;
- kabels.
1.3.3. Opbouw
de opstelhoogte van de borden en apparaten is ter goedkeuring voor te leggen;
de aannemer zal de borden voorstellen d.m.v. een tekening in de verschillende aanzichten, waarop alle
apparaten, rails, klemmen, kabelkanalen enz. duidelijk zichtbaar zijn weergegeven;
- de aannemer zal het studiebureau de keuze laten de borden de keuren op de werf of in de
constructiewerkplaats;
de rails voldoen aan volgende eigenschappen:
- aangepast aan het verdeelsysteem, doorsnede volgens NBN C 60-001 met een minimum van
10 mm²;
- uit elektrolytisch koper of aluminium;
- bevestigd op isolerende steunen volgens art. 7.1.2.3. van NBN C 63-439-1;
- verbindingen en aftakkingen zijn corrosievrij, zowel voor vaste als voor wegneembare
verbindingen;
- onuitwisbare merking d.m.v. kleuren (L1: rood, L2: bruin, L3: zwart, N: blauw, PE en PEN:
geelgroen) of gegraveerde kunststofplaatjes: op de twee uiteinden en ter hoogte van elke
aftakking met een maximale onderlinge afstand van 1m;
- aardrail voorzien van minimum 1 klem per paar kringen;
- de barenstellen in de borden zijn d.m.v. tussenschotten afgeschermd van de andere
compartimenten;
- de modulaire apparaten zullen op DIN-rails geplaatst worden;
- de belasting zal evenwichtig over de fasen verdeeld worden;
- de bedrading voldoet aan volgende eigenschappen:
- geleiders uit koper volgens NBN HD 021.01-5 en NBN C 63-439-1;
- doorsnede i.f.v. toegelaten stroomsterkten in geïsoleerde geleiders voor installaties binnenin de
gebouwen in continu bedrijf;
- minimum doorsnede: 0,75 mm² voor elektronische kringen, 1,5 mm² voor hulpstroomkringen en
2,5 mm² voor vermogen- en meetkringen;
- kleuren van de isolatiematerialen volgens NBN C 04-002;
- kleuren voor de fasen: rood (L1), bruin (L2) en zwart (L3) ofwel alfanumerische merking tot
maximum 6 mm²;
- de bedrading is in de werkplaats uit te voeren en niet op de werf;
- draden tot 6 mm² worden in draadkanalen uit zelfdovende kunststof geplaatst, die evenwijdig
aan de hoofdrichtingen van de schakelinrichting opgesteld zijn met het deksel aan de voorzijde;
- de doorsnede draadkanalen worden voor slechts 75% gebruikt;
- draden geplaatst buiten de draadkanalen worden elke 150 mm bevestigd voor soepele
geleiders en elke 300 mm voor stijve geleiders;
- geleiders t.e.m. 10 mm² worden aangesloten op overgangsklemmen waarvan de schroef niet
rechtstreeks op de geleiders klemt;
- geleiders boven 10 mm² worden rechtstreeks op het schakelelement aangesloten
1.3.4. Te voorzien:
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 87 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
-
-
-
Bestek nr. 35770011
Een 3- of 4-polige algemene schakelaar (lastscheidingsschakelaar, vermogenschakelaar,
automatische schakelaar met lastscheiderfunctie,… voorzien van differentieelschakelaar).
Verdeelrail en aardrail (voor verdeling naar de kringen en toestellen) zoals hierboven
beschreven.
Automatische schakelaars met lastscheiderfunctie voor de hoofdverdeling van het bord
(eventueel voorzien van differentieelschakelaar).
Kleine automatische schakelaars voor de verdeling naar de toestellen en verbruikers
aangesloten op het bord (eventueel voorzien van differentieelschakelaars).
Witte signalisatielampen voor spanningsindicaties te monteren op het fronGPaneel (zie verder).
Alle elektronische regelaars zoals beschreven.
De eventuele transformatoren voor de voeding op zwakstroom van de servo-motoren,
uurwerken, panelen, voelers, getuigelampen enz.
De programma-uurwerken.
De vertrekken naar de verschillende toestellen en panelen (zie ook verdere specificaties van
bekabeling).
Voor de circulatoren en de ventilatoren wordt per circulator en per ventilator voorzien:
Tweepolige en/of driepolige omschakelaar met 2 standen “stop-werking” voor de bediening van
de circulator en ventilator, gemonteerd op het fronGPaneel zoals hieronder beschreven.
2-, 3- of 4-polige magneto-thermische automaat (zoals hieronder beschreven) voor de
beveiliging van de voedingskring van iedere circulator en ventilator en een regelbare thermische
beveiliging op de contactor.
De nodige beveiligingsautomaten.
De nodige differentieelbeveiligingen.
De nodige contacten en klemmen voor de regelapparatuur.
De getuigelampen van de 3-fasen op het fronGPaneel:
Bordverlichting (1 toestel per module) en tweepolige contactdoos met aarding zijn verplicht. De
bordverlichting bestaat uit een strip met TL-lamp, verliesarme ballast en veiligheidsstarter welke
een lengte heeft van ongeveer de ganse breedte van het bord (of de module). De lamp wordt
ontstoken d.m.v. een deurcontact zodanig dat de lamp inschakelt bij het openen van de
borddeuren.
De plannen met het elektrisch schema en het stuurschema geplaatst in een houder in harde
PVC, bevestigd aan de binnenzijde van de deur. Op het schema zijn alle schakelelementen en
beveiligingen aangeduid, alsook de stroomsterkten, kabelsecties, kringnummers, en alle andere
noodzakelijke aanduidingen.
De nodige reservevertrekken worden uitgerust en geleverd, bovendien is in het bord per module
nog 20% reserveplaats te voorzien.
Onuitwisbare aanduiding van kringnummers en kringbenaming en functie d.m.v. gegraveerde
plaatjes met zwarte tekst op witte achtergrond.
Bij toestellen met afneembaar deksel mag het merkteken niet op het deksel worden
aangebracht, maar wel op het vast gedeelte of boven of onder het chassis.
Eén handvat met slot per schakelinrichting, met identieke sloten per gebouw. Er zijn minstens
drie sleutels af te leveren bij oplevering.
1.4. Gesloten schakelinrichting voor binneninrichting
1.4.1. bedienings- en signalisatiepanelen
Er worden volgende bedienings- en signalisatiepanelen voorzien:
Bedienings- en signalisatiepaneel op het fronGPaneel van het elektrisch bord.
Alle toestellen op het fronGPaneel van het elektrische bord zijn van het inbouwtype, hebben een
moderne uitvoering en zijn stevig van constructie. Verder voldoen ze aan de eigenschappen zoals
hieronder aangegeven.
De bedienings- en signalisatie-elementen, die voorkomen op elk bedienings- en signalisatiepaneel zijn
weergegeven op de plannen of staan vermeld in het bestek.
De bedieningselementen (schakelaars, signaallampen enz.) zijn voorzien van de nodige aanwijsplaatjes.
Deze aanwijsplaatjes bestaan uit gegraveerde plaatjes met zwarte tekst op witte achtergrond, zijn met
roestvrije schroeven bevestigd en bevatten de nodige informatie zoals nummer, benaming en functie.
De verklikkerlampjes zijn al dan niet ingebouwd in de drukknop, volgens aanduiding op het schema van
het bedieningspaneel. De lampjes zijn van het type “beschermde LED”. D.w.z. een LED die ongevoelig is
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 88 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
voor overspanningen en bijgevolg een quasi onbeperkte levensduur bezit. De LED-eenheid functioneert
op een spanning van 230V.
De aannemer zal een voorstel uitwerken en dit voorleggen in de vorm van een plan op schaal met
gedetailleerd vooraanzicht, inclusief aanduidingsplaatjes met tekst. Het bord zal zodanig opgebouwd zijn,
dat de schakelelementen van de bediening aan de binnenzijde voldoende plaats hebben. Noch de
schakelelementen van de bediening, noch de bedrading mogen een hindernis vormen voor de automaten
en schakelelementen van het bord zelf. De bedrading zal ordelijk en overzichtelijk afgewerkt worden aan
de binnenzijde en mechanisch beschermd worden met hittebestendige kousen. Alle gebruikte elementen
zullen van hetzelfde merk en type zijn. De teksGPlaatjes zullen ordelijk en symmetrisch opgesteld worden
en de inhoud van de teksten zullen eerst ter goedkeuring voorgelegd worden.
2. Laagspanningstoestellen
Opmerking : voor de schikking van alle laagspanningstoestellen zullen de voorschriften van de fabrikant
gevolgd worden om een voldoende warmteafvoer te garanderen en om elektromagnetische storing van
andere toestellen te vermijden.
2.1. Nominale spanning
De nominale spanning is 400/230 V
2.2. Lastscheiders
2.2.1. Algemeenheden
De lastscheiders beantwoorden ten volle aan de voorschriften van de geharmoniseerde norm EN 63 9471 en 3 of IEC 947-1 en 3.
2.2.2. Elektrische kenmerken
De lastscheiders zijn 3- of 4-polig.
De lastscheiders zijn voorzien van een differentiaalinrichting, indien nodig.
2.3. Moduleerbare lastscheiders
2.3.1. Algemeenheden
De lastscheiders beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C63-408.
2.3.2. Constructieve kenmerken
De lastscheiders zijn van het type met onderbreking in de lucht.
2.3.3. Mechanische duurzaamheid
De mechanische duurzaamheid beantwoordt aan het aantal mechanische bedieningscycli, zoals bepaald
in tabel III van artikel 4.3.12 van de norm NBN C63-408, met een minimum van 10.000 cycli.
De lastscheiders zijn van het type met onafhankelijke handbediening en hebben een onderbreking met
betrouwbaar aangeduide scheiding.
Hun handvat kan slechts da de stand “buiten spanning” aangeven, als al de contacten werkelijk open zijn
en gescheiden door een voldoende afstand.
De lastscheiders worden uitgerust met een inrichting die iedere toevallige inschakeling verhindert. Tevens
moeten de toestellen in open stand kunnen vergrendeld worden.
De lastscheiders kunnen uitgerust worden met volgende hulpelementen:
- vaste of uittrekbare uitvoering;
- bescherming van personen door toevoeging van een blok dat gevoelig is aan de verliesstroom;
- onderbreking met zichtbare scheiding door toevoeging van een scheiderblok die de
veiligheidsonderbreking verwezenlijkt voorgeschreven door art. 235 van het AREI.
- sturing en signalisatie door plaatsing van elektrische hulpelementen (het plaatsen van deze
elementen moet op veilige wijze geschieden, daartoe zullen bij het wegnemen van de
afdekkappen geen onder spanningstaande delen bereikbaar worden);
- draaibedieningen, vergrendelingen, onderlinge vergrendelingen.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 89 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
2.3.4. Elektrische kenmerken
-
De lastscheiders zijn 4-polig uitgevoerd.
Het nominaal bedrijf is het ononderbroken bedrijf zoals bepaald in artikel 4.3.4.2. van de norm
NBN C63-408 (zie aanhangsel normalisatie).
De elektrische duurzaamheid is ten minste 10 % van de mechanische duurzaamheid.
De gebruikerscategorie bij wisselstroom is AC-22.
2.3.5. Hulpelementen en/of toebehoren -hulpcontacten die volgende functies kunnen
verwezenlijken:
-
verbreek/maak-contact;
hetzij een voorijlende schakeling op het openen of sluiten van de lastscheider;
Uitschakelspoelen:
stroomuitschakelspoel;
minimumspanningsspoel;
minimumspanningsspoel met vertraagde werking;
verlengde draaibediening voor plaatsing op een deur:
een deurvergrendeling die ervoor zal zorgen dat de deur slechts geopend kan worden als de
lastscheider zich in geopende stand bevindt;
de functie betrouwbaar aangeduide scheiding blijft gehandhaafd bij de draaibedieningen;
de vergrendeling van de lastscheider wordt verwezenlijkt met:
hetzij hangsloten;
hetzij sloten;
onderlinge vergrendelingen:
hetzij mechanisch;
hetzij met sloten.
2.4. Schakelaars, omschakelaars en vermogenschakelaars
2.4.1. Algemeenheden
De eigenschappen en vereisten vermeld onder 2.4.2., 2.4.3. en 2.4.4. zijn algemeen geldig voor zover ze
niet anders worden gespecificeerd onder de beschrijvingen van 2.4.5. en 2.4.6., welke voorrang hebben.
2.4.2. Voorschriften : duurzaamheid - limitatie - selectiviteit
-
De elektrische duurzaamheid van de vermogenschakelaar is gedefinieerd volgens de norm IEC
947-2 en zal tenminste 20 maal het volgens deze norm vereiste minimum bedragen.
-
De vermogenschakelaar zal uitgerust zijn met een reflex-beveiligingsinrichting, die
ogenblikkelijke werking van het onderbrekingsmechanisme veroorzaakt (in minder dan 10
msec) bij elke kortsluitstroom die groter is dan 10 kA.
-
De vermogenschakelaar zal een hoog begrenzend vermogen hebben: bij kortsluiting zal de
maximale thermische belasting begrensd zijn tot: 5 x 105.
2.4.3. Algemene elektrische kenmerken
-
De toegekende bedrijfspanning zal 690 V WS (50/60 Hz) bedragen.
-
De toegekende isolatiespanning zal 690 V WS (50/60 Hz) bedragen.
2.4.4. Nominaal in- en uitschakelvermogen
Het nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting van de vermogenschakelaars bedraagt minimaal
volgens IEC 947-2: 25 kA (effectief) bij 380/415V en 85 kA (effectief) bij 220/240V; tenzij de
kortsluitberekening uitwijst dat hogere waarden noodzakelijk zijn.
2.4.5. Vermogensschakelaar tot 630 A
Algemeenheden
De vermogensschakelaars zijn vermogensschakelaars met gegoten behuizing en beantwoorden aan de
algemene aanbevelingen van IEC 947 - 1 en 2; ze zullen van het type vermogensschakelaar - scheider
zijn met volkomen betrouwbaar aangeduide scheiding. Ze zullen gedefinieerd zijn voor de categorie A
met het toegekend service onderbrekingsvermogen (lcs) gelijk aan 100 % van het ultiem
onderbrekingsvermogen (lcu). Zij voldoen eveneens aan de norm CEI 947-2 § 7-27 inzake aanbeveling
“scheider”.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 90 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De productie-eenheid heeft de ISO 9002.
De vermogensschakelaars zijn van de vaste 3 of 4 polen versie. Ze kunnen zowel horizontaal als
vertikaal geïnstalleerd worden en kunnen worden gevoed stroomafwaarts als -opwaarts.
De vermogensschakelaars met gesloten behuizing hebben isolatieklasse II (volgens IED 664) tussen de
voorzijde en de hoofdcontacten.
Alle vermogensschakelaars zullen dezelfde fysische grootte hebben voor 100 tot 250A en voor 400 tot
630A.
Om maximale veiligheid te bekomen, bevinden de hoofdcontacten zich in afzonderlijke omhulsels,
bestaande uit thermohardend materiaal. Zodoende zijn ze gescheiden van het bedieningsmechanisme,
de losser, hulpelementen.
Zij zullen bediend worden met een hendel, draaibediening, dewelke een duidelijke stand aangeeft van de
hoofdcontacten ON(I), OF(0) en tripped.
De betrouwbare aangeduide scheiding blijft behouden volgens de norm IEC 947-2 § 7-27.
T.t.z. wegens het concept van het mechanisme, de hendel bevindt zich in positie “0” als de
hoofdcontacten fysisch gescheiden zijn. De scheiding wordt nog versterkt door een dubbele draaiende
onderbreking van de hoofdcontacten.
Het is evident dat door toevoeging van de draaibediening of de elektrische bediening, de identificatie en
de afregeling van de beveiliging nog altijd toegankelijk is!
De vermogenschakelaars worden uitgerust met elektronische beveiligingen.
Elektrische bedrading
De vermogensschakelaars kunnen worden uitgerust met elektrische bediening. Een switch op de
voorzijde laat manuele of automatische bediening toe, met signalisatie van de positie op afstand.
Het sluiten gebeurt in minder dan 80 ms en met accumulatie van energie! Via mechanische verklikkers
kan men de stand “open of gesloten”/”gewapend of niet gewapend” van de vermogensschakelaar volgen.
De betrouwbaar aangeduide scheiding blijft behouden.
Elektrische hulpelementen
De elektrische hulpelementen (hulpcontacten, spoelen, ...) worden, in volledige veilige omstandigheden,
gemonteerd in de vermogensschakelaar. De montage gebeurt in locatie gescheiden hoofdcontacten.
Deze hulpelementen zijn gemeenschappelijk voor het ganse gamma.
De functie van de hulpelementen staat gegraveerd in het omhulsel van de vermogensschakelaar! Bij
montage van deze hulpelementen ontstaat geen vergroting van het volume.
Differentieelbeveiliging
De vermogensschakelaars kunnen door eenvoudige rechtstreekse toevoeging van een differentieelblok
personen beveiligen en dit zonder toevoegen van andere elektrische hulpelementen. Deze zijn conform
aan annexe B van de norm IEC 947-2, immuun tegen onregelmatige uitschakelingen volgens de norm
IEC 255 en IEC 801-2 tot 5.
Verder behouden ze klasse A volgens de norm IEC 755.
Beveiligingen
De elektronische beveiligingen zijn conform aan de norm IEC 947-2 annexe F wat betreft de meting van
de effectieve waarde van de stroom en de elektromagnetische invloeden. De elektronische componenten
weerstaan aan een temperatuur van 125°C. De controle-eenheid zal ontworpen zijn om communicatie
via BUS toe te laten.
Elektronische beveiliging voor 15 -> 630 A
- lange vertraging - instelbaar van 0,4 naar 1x de nominale waarde van het apparaat (48
standen);
- korte vertraging instelbaar van 2 naar 10x de waarde van de instelling van de beveiliging van de
lange vertraging;
- bij vierpolige beveiliging zal een omschakelaar aanwezig zijn voor de instelling van de nulleider
t.t.z. nulleider onbeveiligd, 1/2 N, nulleider gelijk aan fasen;
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 91 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
-
Bestek nr. 35770011
de elektronische beveiliging zal de beveiliging van de kabels en de uitrusting stroomafwaarts bij
herhaalde overbelastingen optimaliseren door temperatuursvariaties in een geheugen op te
slaan;
de elektronische beveiliging is voorzien via testaansluiting om de werking van de elektronica te
controleren;
een led zal het belastingsniveau van de vermogensschakelaar aangeven.
2.5. Automatische schakelaars met lastscheiderfunctie
De modulaire automatische schakelaars die in de hoofdverdeling van het bord gebruikt worden zullen
bovendien de functie van lastscheider kunnen vervullen en voldoen aan de normen NBN-EN60947-2 en
NBN C63-157. Hun kortsluitvermogen is volgens deze norm minimum 15kA. Ze hebben de Ckarakteristiek en hun kaliber is ten hoogste 125A. Deze automatische schakelaars zijn ontworpen om
uitgerust te worden met volgende hulpelementen: hulpcontact, foutmeldingscontact, hulpcontact
vertraagd openend, spanningsuitschakelspoel, minima spanningsspoel, differentieelelement.
Alle
automaten dragen het kwaliteitsmerk CEBEC.
Indien de kortsluitberekening hogere waarden vereist op die plaats in de installatie, zal de aannemer i.p.v.
deze automatische schakelaars, niet moduleerbare vermogenschakelaars toepassen zoals hierboven
beschreven. Deze vermogenschakelaars zullen dan uitgerust worden met elektronische beveiliging en
eventueel differentieelelement.
Bovendien zal de aannemer de installatie zodanig berekenen dat er totale selectiviteit is tussen de
automatische schakelaars van de hoofdverdeling en de kleine automatische schakelaars enerzijds en
tussen de hoofdschakelaar van het bord (of het vertrek in het ALSB van het gedeelte “Elektrische
installatie”) en de automatische schakelaars van de hoofdverdeling anderzijds.
2.6. Kleine automatische schakelaars
De kleine automatische schakelaars beantwoorden aan de voorschriften van de normen NBN C 61-898.
Volgens deze norm bedraagt hun schakelvermogen mimimum 10 kA volgens karakteristiek van het type
C en hun kaliber is ten hoogste 63A tenzij volgens de kortsluitberekeningen het kortsluitvermogen hoger
dient te zijn. Voor grotere kalibers dient overgegaan te worden tot automatische schakelaars met
lastscheiderfunctie volgens de beschrijving hierboven.
Ze worden aangewend voor de beveiliging van leidingen, verdeelkringen en voedingen voor
huishoudelijke en andere kleine drijfkrachttoepassingen.
De nominale stroomsterkte en het aantal polen worden opgegeven op de plannen.
Alle automaten dragen het kwaliteitsmerk CEBEC.
De kleine automatische schakelaars zijn ontworpen om uitgerust te worden met volgende hulpelementen:
hulpcontact, foutmeldingscontact, hulpcontact vertraagd openend, spanningsuitschakelspoel, minima
spanningsspoel, differentieelelement.
2.7. Uitschakelinrichtingen werkend op differentieelstroom
De differentieelschakelaars zijn van het type voor koppeling aan kleine automatische schakelaars en
voldoen aan de norm NBN 819 add. 3.
De gevoeligheid bedraagt 300 mA voor de beveiliging van de groepen van gewone verdeelkringen en
voedingen, 30mA voor de beveiliging van verdeelkringen en voedingen voor toestellen in natte cellen of
toestellen die dit volgens het AREI vereisen. De differentieelschakelaars zijn van het type A en zijn
stootstroomvast. Indien aangeduid op de bordschema’s komen ook de types 10 en 100 mA voor. Het
kaliber van de differentieelelementen is aangepast aan de kleine automatische schakelaars waaraan ze
gekoppeld zijn.
De differentieelelementen zijn van het vernieuwde type welke geen ongewenste uitschakeling
veroorzaken bij stoorspanningen van atmosferische of industriële oorsprong, zonder afbreuk te doen aan
de veilige werking van het element.
Bovendien zal de aannemer de installatie zodanig berekenen dat er selectiviteit is tussen de algemene
differentieelschakelaar (gekoppeld aan de hoofdschakelaar van het bord of deze in het ALSB van het
gedeelte “Elektrische installatie”) en de differentieelschakelaars van de hoofdverdeling. Ook tussen de
differentieelschakelaars van de hoofdverdeling en de kleine differentieelschakelaars (gekoppeld aan de
kleine automaten) dient er selectiviteit te zijn.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 92 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
2.11. Contactoren 20 – 63A
Eigenschappen :
- aantal polen volgens aanduiding op de bordenschema’s;
- volgens norm NBN EN 60947-4;
- geruisloze werking;
- aanduiding van de stand der contacten d.m.v. een lensje;
- werking verzekerd bij een spoelspanning van 80 tot 106% van de nominale waarde;
- in optie: mogelijkheid tot aankoppeling van een hulpcontact;
Aansluitbereik:
- Stuurkring: 0,5 - 4 mm²;
- Vermogenkring: 1,5 – 10 mm².
2.14. Veiligheidstransformatoren
Voor speciale kringen die op veiligheidsspanning gevoed dienen te worden (8, 12 of 24V) worden
veiligheidstransformatoren voorzien met volgende eigenschappen:
- transformatie van 220 - 240V tot 8, 12 of 24V~;
- kortsluitvast;
- geruisloze werking;
- kaliber volgens opgave op bordenschema’s;
- veilige elektrische scheiding tussen primaire en secundaire kringen;
- aansluiting met kooiklemmen tot 4 mm²;
- dubbele isolatie met klemmenafdekkap;
- volgens NBN C 52-742.
2.15. Signaleringselementen
2.15.1. Zoemer
-
mogelijke spanningen: 8-12V of 220-240V~;
Verbruik: 3,6VA (12V) of 5,5VA (230V);
Geluidsniveau: 70 dBA;
aansluiting met kooiklemmen tot 4 mm².
2.15.2. Signaallampje
Voldoet aan de beschrijving van de bedieningspanelen (hierboven).
Uitvoering :
Vanaf elk H.V.A.C.-elektriciteitsbord behoren alle leidingen en verbindingen tot onderhavig deel. De
leidingen en buizen voor de verbindingen van de voelers zijn tevens te voorzien; de juiste plaats en hoe
zij moeten worden gelegd is in overleg met de leidende ingenieur.
In de prijs van de levering en plaatsing der kabels, draden en buizen zijn alle nodige materialen en
toebehoren inbegrepen.
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: elektrische leidingen, buizen, aardingen, alle bevestigingsmiddelen, toebehoren en alle
noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen en aansluiten.
C22 PAR. 6 Aardingen en equipotentiale verbindingen
1. Aardingen
De aardverbinding wordt bij het elektrisch bord ter beschikking gesteld. Het omhulsel van elk elektrisch
toestel wordt zorgvuldig geaard met koperdraad waarvan de sectie is voorgeschreven door het algemeen
technisch reglement, laatste uitgave welke wettelijk van toepassing is voor deze installatie (A.R.E.I.). In
het gebouw wordt een systeem van aardverbinding toegepast zoals hierboven vermeld.
De bijkomende equipotentiale verbindingen en de respectievelijke beschermingsgeleiders welke
doorgetrokken zijn naar de diverse toestellen en verbruikers, gevoed door het bord HVAC, worden
aangesloten op de aardingsrail van dit bord.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 93 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
2. Equipotentiale verbindingen
De bijkomende equipotentiale verbindingen van sanitaire toestellen, kranen, radiatoren, leidingen,
metalen deuromlijstingen en andere genaakbare delen van het gebouw dienen uitgevoerd te worden
conform aan artikel 73 van het A.R.E.I. en verplicht in VOB-draad 2,5 mm² in versterkte Tth-buis 3/4",
aangesloten op de aarding van de contactdozen binnen deze natte cel. Het aansluiten van deze
verbindingen dient te gebeuren door de aannemer van de elektrische installatie, doch het materiaal en de
toestellen (radiatoren, verluchtingsroosters, kraanwerk, leidingen, sanitaire toestellen, …) geplaatst door
de aannemer van HVAC dienen voorzien te zijn voor het uitvoeren en aansluiten van deze bijkomende
equipotentiale verbindingen, en wel op een zodanige manier dat deze verbindingen op een esthetische
wijze kunnen aangebracht worden. De aannemer HVAC zal daarom de technische fiches van deze
toestellen tijdig voorleggen zodat de aannemer elektriciteit duidelijk weet waar de equipotentiale
verbindingen op de toestellen aangesloten kunnen worden. Een goede coördinatie tussen de aannemers
HVAC en elektriciteit is derhalve noodzakelijk.
Deze voorzieningen voor de bijkomende equipotentiale verbindingen zijn vervaardigd in een metaal
speciaal geëigend voor deze aardingstechniek (dit om het galvanisch koppel ter vermijden) en hebben
afmetingen aangepast aan het doel dat ervan verlangd wordt.
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
C22 T.PAR. Modulaire netanalysator
In het nieuwe bord CPU wordt een meetcentrale ingebouwd om het energieverbruik te kunnen meten (zie
schema’s). Deze centrale wordt ingebouwd in de deur van het bord zodat de gegevens kunnen
uitgelezen worden zonder het bord te openen.
De meetcentrale is een multifunctionele meet- en bewakingseenheid (PMD volgens de norm IEC 6155712), die multimeting, bewaking van elektrische parameters, energietelling (P+/-, Q+/-, S), analyse van de
kwaliteit van de energie en het doorsturen van deze informatie via communicatie verzekert.
Deze multifunctionele meeteenheid (PMD) is uitgerust met volgende bijkomende functies:
- Sortie “alles of niets” (alarm, impuls, bediening),
- Ingang “alles of niets” (welke afhankelijk van de programmatie een verandering van tarief
(dag/nacht) of voor de activering van de urenteller zorgt.
- Aanduiding van de interne temperatuur.
- Communicatie RS485 (Jbus/Modbus) of LON
- Urentelling, geactiveerd door, een stroomwaarde, de hulpvoeding of de “alles of niets” ingang.
Uit het oogpunt van normen en mogelijkheden, dient de multimeter aan volgende punten te voldoen.
- TRMS tot harmonische rang 51
- THD tot en met de rang 51 voor I1, I2, I3, V1, V2, V3, U12, U23, U31
- Conform aan de norm IEC61557-12,
- Nauwkeurigheid van de actieve energie: klasse 0,5S.
- Nauwkeurigheid voor de stromen en spanningen: 0,2
Hulpvoeding 110 tot 400 VAC en 120 tot 350 VDC
Indien de bouwheer voor LON kiest, is de aansluiting in het HVAC-EB-bord, daar waar de GBS controller
aanwezig is. Voor Modbus is de aansluiting nog te bepalen.
In het toestel zit een extra functie om detectie en correctie van aansluitingsfouten te detecteren en te
corrigeren.
Uitvoering :
Alle H.V.A.C.-elektriciteitsborden worden uitgevoerd met een netanalysator. Alle kWh-meters zijn
uitleesbaar via het GBS-systeem. Alle nodige software voor uitlezing is inclusief.
Prijsopbouw :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Inbegrepen: kWh-meters, software voor uitlezing en alle bevestigingsmiddelen, toebehoren en alle
noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen en aansluiten.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 94 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
ARTIKEL C24 Brandveiligheid
C24 T. PAR.
Brandwerende afdichtingen
De aannemer zal eigen kosten de doorvoeringsopeningen voor leidingen, noodzakelijk voor de uitvoering
aan onderhavige werken, dichten en in orde maken. Alle doorvoeren door buitenmuren (voor invoer van
kabels) zullen besproken worden met de achitect en zullen 100% waterdicht afgewerkt worden.
Openingen in RF-materialen zullen met aangepaste brandwerende produkten terug afgedicht worden
zodanig dat de brandweerbaarheid volledig hersteld wordt. De attesten en technische fiches van de
gebruikte brandwerende produkten en waterdichtingsprodukten van een erkend laboratorium zullen eerst
aan het studiebureau ter goedkeuring voorgelegd worden.
In het lokaal 27 van gebouw 130 zijn twee delen gecompartimenteerd, zoals aangeduid op de plannen.
Alle openingen voor verticale en horizontale doorvoeringen van kabels, kabelgoten en leidingen door
compartimenteringsafscheidingen zullen na definitieve plaatsing van kabels, kabelgoten en leidingen
gedicht worden op volgende wijze:
- De opening wordt afgedicht met brandwerende rotswolplaten met minimum 150 kg/m3 densiteit,
aan te passen aan de vorm van de opening en van de erdoor lopende kabels en/of kabelgoten.
- De resterende spleten, naden, enz... rondom de platen, kabels, kabelgoten en leidingen, worden
afgedicht met een brandwerende mastiek.
- Deze mastiek wordt tevens gebruikt om de kabels, kabelgoten en leidingen aan elke zijde van de
opening over een lengte van minimum 30 cm brandvrij te maken.
- De afdichting is mechanisch voldoende sterk om conform aan NBN 713.020, aan de druk van
een brandspuit te weerstaan.
- De gebruikte brandwerende producten zijn weerbestendig en weerstaan aan water, aan oliën en
aan de meeste bijtende stoffen.
- Na plaatsing van het systeem, moet het doortrekken van nieuwe bijkomende kabels, absoluut
mogelijk zijn zonder de brandweerstand van het geheel te verminderen.
Vóór de uitvoering moet de technologie van het geheel, alsook de processen-verbaal van de proeven
volgens NBN 713.020 voorgelegd worden voor akkoord aan het Bestuur en het Studiebureau. Te
bereiken brandweerstand voor elke doorvoering: 1 u.
Voor al deze brandwerende afdichtingen dient een Globale prijs voorzien te worden in artikel C24
brandwerende afdichtingen.
Brandwerende afsluitmoffen, te voorzien ter hoogte van de doorgangen van de buizen en kabels tussen
de diverse compartimenten.
De brandweerstand van deze doorvoerstukken is afhankelijk van de eigenschappen van de
doorgevoerde wand en beantwoordt aan NBN 713.020.
Attesten van een erkend laboratorium zijn voor te leggen.
Uitvoering:
Alle openingen tussen de verschillende brandcompartimenteringen, zullen na definitieve plaatsing van
leidingen en kabels gedicht worden met het brandwerend product.
Prijsopbouw:
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: brandwerend product, toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren en
plaatsen.
ARTIKEL C39 Bijkomende werken
In aanvulling van art. C39 van het typebestek 105 van 1990 wordt bepaald wat volgt.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 95 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
In deze aanneming is inbegrepen:
-
-
alle nodige boringen en uitkappingen van muren, wanden, zolderingen, vloeren, daken, gevels,
enz. in welke materialen deze ook mogen uitgevoerd zijn, voor het plaatsen en vasthechten en
inwerken van leidingen, materiaal en toestellen die in de aanneming voorkomen;
alle doorboringen door wanden worden gemaakt door middel van boringen, waarvan de diameter
overeenstemt met de diameter van de door te voeren leidingen.
het aanvullen rond de doorvoeropeningen voor leidingen, enz...
het zuiver in orde stellen van de beschadigde gedeelten in hun oorspronkelijke staat met
gelijkaardige materialen;
alle gereedschap nodig voor de goede uitvoering der werken.
Identificatie: alle componenten van de installatie (kranen, pompen, brandkleppen, motoren,
ventilatoren, …) worden voorzien van een label aan het component of onder het verlaagd
plafond, daar waar de de componenten zich bevinden. De benaming wordt uitgevoerd volgens de
richtlijnen van de bouwheer.
De identificatie van de verschillende kringen van de collectoren, van toestellen, enz… bestaan uit
naamplaatjes in gegraveerd PVC, te bevestigen door middel van roestvrije vijzen of steunen. Op de
naamplaatjes kunnen volgende aanwijzingen voorkomen:
- nummer en benaming van het toestel;
- natuur van het fluïdum.
Voorafgaandelijk aan de uitvoering dienen de teksten met de modellen der verschillende uitvoeringen van
de aanduidingsplaten ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de leidende ambtenaar.
Uitvoering:
Uitvoering van de bijkomende werken, volgens voornoemde beschrijving.
Prijsopbouw:
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: Alle kosten voor deze "bijkomende werken", toebehoren en alle noodzakelijke
werkzaamheden voor het leveren en plaatsen.
C39 T.PAR. Afbraakwerken
Onderhavige post omvat de afbraakwerken van de bestaande installatie in lokaal 27 van gebouw 130,
terugslagkleppen en ventilatoren van de gecontroleerde zons binnen MS1 en MS2 van gebouw 40.
1. Algemeenheden
De aandacht van de aannemer wordt speciaal gevestigd op de volgende punten:
- De aannemer zal verplicht de bestaande af te breken installaties ter plaatse nakijken, teneinde
zich te vergewissen van de moeilijkheidsgraad van de betreffende werken.
- De aannemer zal geen beroep kunnen doen op onvoorziene omstandigheden of bijzondere
moeilijkheidsgraad om meerprijzen te bekomen. Alle werken, leveringen en materialen, zelfs als
deze niet beschreven of getekend zijn op de plans, doch wel noodzakelijk voor de goede werking
van de installatie, moeten inbegrepen zijn.
Onderhavige aannemer is verplicht alle overige materialen van de werf te verwijderen en te vervoeren
naar de storGPlaats.
2. Afbraak van de bestaande installatie en dichten van de bouwopeningen
De huidige installatie wordt als volgt gesloopt:
- De bestaande terugslagkleppen, incl. het bijhorend kanaal op 6 ventilatoren: 3 stuks in MS1 en 3
stuks in MS2;
- De ventilatoren van de handschoenkasten in MS1;
- Lokaal 27 van gebouw 130 wordt door de bouwheer leeggemaakt;
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 96 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Belangrijk:
De ventilatoren, zoals hierboven beschreven, bedienen de gecontroleerde zone binnen MS1 en MS2. Alle
werken dienen op voorhand besproken te worden met alle betrokken partijen. Pas na algemeen akkoord
kunnen de werken uitgevoerd worden.
Voor deze afbraakwerken is een aparte meeGPost voorzien in de meetstaat.
Alle afgebroken elektrisch materieel wordt eigenaar van onderhavig aannemer (behalve de
verlichtingstoestellen). Hij zal zelf instaan voor het afvoeren en verwerken van alle afval voortkomend uit
deze afbraakwerken. Alle transportkosten en kosten voor verwerking achteraf zitten mee vervat in de
post afbraakwerken bestaande installatie.
In de lokalen waar de installatie vernieuwd wordt, dient de aannemer de bestaande componenten af te
koppelen en weg te nemen. Dit zal in grondig overleg gebeuren met de bouwheer en het studiebureau en
zal gepaard gaan met de opmaak van een checklist.
Het behoort tot de aannemer zijn opdracht om deze checklist op te maken en ter goedkeuring voor te
leggen aan de bouwheer en het studiebureau. Enkel na schriftelijke goedkeuring van deze checklist,
mogen deze elementen waarvan sprake in de checklist afgekoppeld en verwijderd worden, volgens de
afgesproken timing, vermeld op deze checklist. Eveneens dient deze checklist de vermelding te bevatten
welke elementen de bouwheer wenst te recupereren.
Uitvoering:
Uitvoering van de afbraakwerken, volgens voornoemde beschrijving.
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
C39 T. PAR. Brandbestendige en hermetische kabeldoorvoeren
Waterdichte/Brandvrije/Gasdichte kabeldoorvoeren d.m.v. rechthoekige of ronde kaders voor één of
meerdere kabels/buizen.
De kabeldoorvoer is samengesteld uit een gegalvaniseerd/roestvrij stalen kader, die ingebetonneerd of
gewoon in de opening kan geplaatst worden, bestaande uit één of een combinatie van verschillende
rechthoekige openingen, waar het afsluiten van de kabels/buizen gebeurt door een combinatie van op
elkaar geplaatste tweedelige afpelbare blokjes die achteraf samengedrukt worden door een wigvormig
opspanstuk.
De specificaties ( waterdichtheid, gasdichtheid, brandweerstand ) worden bekomen door een zorgvuldige
integratie van de kaders in de wand en door een correct, volgens de gebruikshandleiding van de
fabrikant, installatie van blokjes en opspanner.
De flens wordt in de muur geïntegreerd met een dichting en vormt zo een waterbarrière. De dichting moet
met de nodige zorg worden aangebracht en dient achteraf getest te worden.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 97 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De aannemer dient een certificaat af te leveren waaruit blijkt dat het geheel aan de binnenzijde van het
kader een waterdichtheid tot 4bar en een gasdichtheid tot 2,5 garandeert en een brandbestendigheid van
RF 1h.
In dit kader dient een opbouw samengesteld te worden bestaande uit balkvormige kunststof blokjes
waarin in de center een vol opvulstuk zit, met daarrond afpelbare ronde lagen welke samen met het
opvulstuk moeten uitgenomen worden, zoveel als nodig om de kabel passend te maken. Deze blokjes
worden naast elkaar geplaatst en zijn op maat gemaakt zodat het volledige kader opgevuld geraakt.
Tussen elke laag blokjes wordt een aluminium tussenplaat geplaatst.
De blokjes komen voor deze aanneming voor in twee maten:
voor grote kabels: kabelsecties mogelijk van 9,5mm tot 32mm – vooraanzicht: ong. 40x40mm;
voor kleinere kabels: kabelsecties mogelijk van 3,5 tot 16mm (telkens per twee opgesteld) –
vooraanzicht ong. 20x40mm (blokje voor invoer van twee kabels).
Om dezelfde oppervlakte kunnen dus 4 kleine of 1 dikke kabel (volgens de limieten hierboven) worden
doorgevoerd.
Uitvoering:
Kabeldoorvoeren in lokaal 27 van gebouw 130
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
C39 T. PAR. Luchtdichte buisdoorvoeren
Eigenschappen:
-
Buitengewone hoge kleefkracht
10 soorsten voor buisdoorvoeren
Kleven op vi-rijwel alle ondergronden
Men dient ervoor te zorgen dat de ondergrond droog, stof- en vetvrij is. Kleven bij een temperatuur boven
-5°C, de volle kleefkracht wordt pas bereikt na 24 uur. De manchetten kunnen bij normale
omgevingstemperaturen onbegrensd gestockeerd worden.
Uitvoering:
Alle buisdoorvoeren in lokaal 27 van gebouw 130
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 98 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
ARTIKEL D.1. Naleven van de akoestische voorwaardenwaarden
De installatie zal voldoen aan N.B.N. 263, evenals aan de norm N.B.N. S01-401, gewijzigd en aangevuld
door de norm N.B.N. 576-11 en VLAREM II en de hierna vermelde voorwaarden:
- Maximum geluidspeil op 1 meter van toestel:
- Motorpompaggregaten
NR 50
- In de technische ruimte bij gelijktijdige werking van alle machines NR 65
- In de bezette lokalen mag het geluidspeil volgende waarden niet overschrijden:
- gangen
NR 40
- labo’s
NR 30
(geluidsniveau's t.g.v. de voortgeplante geluiden van de installaties).
Geluidsdempers zullen verplicht gemonteerd worden in de extractie- en pulsiekanalen en berekend voor
bovenvermelde geluidspeilen. De geluiddempers bestaan uit een gegalvaniseerd plaatstalen omkasting,
voorzien van SBM-kaders als aansluitflenzen.
Prijsopbouw
Globale prijs (GP)
ARTIKEL E. Voorafgaande prestaties aan de 2de voorlopige oplevering
E.1 T. PAR. Plannen en schema's
De aannemer zal op het einde van de werken vier exemplaren overhandigen van een catalogus van de
inrichtingen, die moeten dienen om alle inlichtingen te verstrekken in verband met de installaties, de
bediening en het onderhoud ervan.
De catalogi omvatten :
-
De volledige uitvoeringsplannen van de inrichtingen zoals zij in werkelijkheid uitgevoerd werden,
rekening houdend met de werkelijke toestand ter plaatse.
De uitvoeringsplans dienen bijkomend geleverd te worden op cd-rom op Autocad (DWG –
formaat.)
Het volledige elektrische schema waarvan één exemplaar onder plastiekkaft in het elektrisch
bord.
De uitslagen van de proeven.
De handleiding voor bediening, indienststelling, depannage en onderhoud van de inrichtingen.
Dossier automatische regeling; CPU’s, housings, oplijsting fieldmateriaal met hun
karakteristieken.
Service planning (*) voor preventief onderhoud gedurende de waarborgperiode
De instructies van al de toestellen i.v.m. – veiligheid – onderhoud – gebruik dienen voorgelegd in
x-voud bij de oplevering.
(*) Service planning voor te leggen voor:
Voor de hieronder benoemde onderdelen wordt een aparte service planning ingediend:
- Thermische installatie en ventilatie;
- Sanitaire installatie;
- Techniesche gassen;
(*) Service planning omvat:
Per onderdeel wordt ingediend:
- Een overzichtlijst van de toestellen/installaties die onderhevig zijn aan onderhoud (volgens de
voorschriften van de fabrikant) of wettelijk onderhoud nodig hebben;
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 99 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
De frequentie van onderhoud/keuring;
De nodige materialen (filters, motoren, riemen, schijven, lagers, enz…)
Uitvoering :
De voorlopige aanvaarding zal slechts toegekend worden na de aflevering van de catalogi volledig in
orde.
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: plannen, schema’s, proefuitslagen, handleidingen, service planning (alles in 4 exemplaren)
E.1 T. PAR. As-built documenten
Op het ogenblik van de voorlopige oplevering der werken levert de installateur een reproduceerbaar
exemplaar van de "as built" tekeningen, waarop de installaties weergegeven zijn zoals zij geïnstalleerd
werden en meer bepaald de karakteristieken van de geleverde uitrustingen en de juiste plaats van alle
toestellen, kabelwegen, leidingen nummers van de toestellen, kabelnummers, kringnummers, enz.
De installateur levert een dossier waarin naast de as built tekeningen, de onderhouds- en
bedrijfsinstructies voor het geheel van zijn installaties en van elk bestanddeel opgegeven zijn, in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 54 quater van het Algemeen Reglement op de
Arbeidsbescherming.
Het as-builtdossier wordt ingediend als volgt:
- in 4 exemplaren hard copy (3 exemplaren voor de bouwheer en 1 exemplaar voor de
ontwerper).
- In 4 exemplaren op digitale drager (3 exemplaar voor de bouwheer en 1 exemplaar voor de
ontwerper).
De digitale versie van het as-builtdossier bestaat uit reproduceerbare, herwerkbare
documenten. Tekst, lijsten, … MS Office compatibel. Plannen in Autocad versie 2007 of
compatibel.
De bestanden dienen op een logische manier benoemd te worden.
De aannemer voorziet het as-builtdossier in kaften, A4/80mm:
- deel Bouwwerken
WIT
- deel HVAC
ROOD
- deel sanitair
BLAUW
- deel elektriciteit
GEEL
De aannemer voorziet de kafrug van:
- logo van de bouwheer
- perceelnummer en deel (elektriciteit, sanitair, HVAC, liften, hoogspanning,…)
- projectomschrijving
- kaft nummer
- zie voorbeeld hieronder.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 100 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Logo bouwheer
Perceel …
DEEL …
LOGO AANNEMER
Titel project
Plaats Project
KAFT 1 / …
Het as-builtdossier dient op een gestandaardiseerde manier opgemaakt te worden en bevat minimaal
volgende opdeling:
- Identificatie en bondige beschrijving van de installaties;
- Alle technische fiches met bijhorende berekeningsnota’s;
- Kortsluitvermogen installatie
- Selectiviteits berekeningen
- Volledige technische documentatie voor onderhoud en bediening van de installaties;
- Programmatielijsten
- Gebruikshandleidingen
- Attesten en certificaten van de materialen;
- Attest met vermelding dat alle doorvoeringen door brandmuren conform de voorschriften werd
uitgevoerd.
- Alle informatie en attesten van de brandweerstand, brandwerende doorgangen
- Attesten van functiebehoud 1h van de vitale stroombanen (bekabeling, kabelwegen, ophanging)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 101 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
-
Bestek nr. 35770011
Attesten van de halogeenvrije bekabeling
Keuringsverslagen en indienststellingsverslagen
o Elektrische installatie
o Automatische regeling
Meetrapporten
Meetrapport van de gestructureerde bekabeling
Plannen en schema’s zoals effectief uitgevoerd;
Grondplannen
Detailplannen
Bordenschema’s van alle verdeelborden
Eventueel bijkomende foto’s of documenten.
De aannemer voorziet het asbuilt dossier in kaften A4/80mm en vermelding van volgende gegevens op
de kaftrug:
- logo van de bouwheer;
- perceelnummer en deel elektriciteit
- logo of naam van de aannemer;
- projectomschrijving;
- kaftnummer.
E.2 T. PAR. TesGPeriode
Na de uitvoeringstermijn en voor het betekenen van de voorlopige oplevering geldt een testfase van 45
werkdagen. De installatie moet voor de start van de tesGPeriode werking- en gebruiksklaar zijn volgens
de eisen en parameters van het bestek en de eventuele aanpassingen tijdens de uitvoeringsfase.
Op basis van het as-builtdossier en de overdracht naar de klant heeft de bouwheer tijdens deze periode
de mogelijkheid om het gebouw en de volledige installatie te gebruiken en af te toetsen aan de gewenste
behoeften.
Tijdens deze periode staat de aannemer ter beschikking van de bouwheer voor begeleiding,
ondersteuning en tussenkomst (zie ook gunningscriteria kandidatuurstelling).
Indien de bouwheer oordeelt dat overeenkomstig de opdracht het testen uitwijst dat de performantie
ontoereikend is en/of onvolmaaktheden worden vastgesteld, is de aannemer gehouden deze aan te
passen en/of bij te sturen om het beoogde resultaat te bekomen.
De aannemer kan voor deze prestaties geen vergoeding bekomen.
Indien na de tesGPeriode nog geen voldoening kan aangetoond worden, kan de voorlopige oplevering
niet betekend worden. In dat geval kan de voorlopige oplevering pas betekend worden indien, na de
verlengde tesGPeriode, de performantie toereikend is en er geen onvolmaaktheden meer worden
vastgesteld.
E.3 T. PAR. Ingangstellen, bediening, 2 jaar garantie
Bij het verstrijken van de opgelegde termijn moet de installatie kunnen in dienst genomen worden en dit
zonder enige beperking.
De aannemer moet alle inrichtingen (zonder uitzondering) bedienen en volledig onderhouden tot aan de
voorlopige oplevering. Elektrische stroom wordt door de bouwheer geleverd.
Oliën, vetten, verf, enz. zijn ten laste van de aannemer.
Gedurende deze periode zal de bouwheer en het onderhoudspersoneel tevens op de hoogte gebracht
worden van de werking.
Gedurende de voorziene waarborgtermijn zal de aannemer elk toestel vervangen dat een materiaaldefekt
vertoont, of een constructiefout, of een onregelmatige werking, alsook het materiaal dat vernield is door
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 102 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
een verkeerde montage, door een overschatting van zijn prestatievermogen of door een toevallig ongeval
voortspruitende uit een gebrek van de installatie of verkeerde veronderstellingen.
Alle storingen die een beperking gedurende de exploitatie van de installaties zouden kunnen opleggen,
moeten verwijderd worden.
De waarborg omvat het opsporen van de storingen, de levering van het vervangingsmateriaal en zijn
vervoer tot op de werf, de verplaatsingskosten van het personeel en de noodzakelijke handenarbeid.
Uitvoering :
Datum voor de opleiding van het personeel dient vastgelegd in gemeen overleg.
Preventief onderhoud gedurende een periode van voorlopige t.e.m. definitieve oplevering
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: Inbedrijfstellen, opleiding van het personeel.
E.3 T. PAR. Proeven en opleveringen
Alle proeven voorgeschreven door hoofdstuk E van het type-bestek 105 van 1990 kunnen uitgevoerd
worden. Steeds worden Opdrachtgever en leidende ambtenaar schriftelijk verwittigd van de datum
waarop de proeven plaatsvinden.
De kosGPrijs van de proeven is in de huidige aanneming inbegrepen
Volgende proeven en metingen zijn aanvullend op hogervermeld typebestek door de installateur uit te
voeren
1. Rendementsbepaling
Ventilatoren
De rendementsbepaling van de ventilatoren gebeurt door meting van het nuttig vermogen aan de lucht
overgedragen(totaaldruk) en het vermogen geleverd aan de as van ventilator, rekening houdende met
een rendement van minimum 65%.
De meetwaarden maken deel uit van het meetverslag (in tabel- of grafiekvorm).
Een ijkingsattest van de gebruikte meetapparatuur wordt toegevoegd aan het meetverslag. Het verkrijgen
van dergelijk attest is ten laste van de uitvoerder.
De meetwaarden maken deel uit van het meetverslag (in tabel- of grafiekvorm).
Aeraulische metingen
De instelling van alle primaire en secundaire luchtdebieten per luchtrooster en/of groep luchtroosters voor
verluchting en klimatisatie gebeurt met de daartoe geëigende en geijkte gereedschappen en geldende
procedures. Een ijkingsattest van de gebruikte meetapparatuur wordt toegevoegd aan het meetverslag.
Het verkrijgen van dergelijk attest is ten laste van de uitvoerder.
Alvorens de metingen aan te vatten zal de installateur de procedure opstellen en ter goedkeuring
voorleggen aan de leidende ambtenaar.
De meetwaarden maken deel uit van het meetverslag (in tabel- of grafiekvorm). De keuring van de
hydraulische installatie zal door een erkend keurorganisme gebeuren. Het keuringsorganisme wordt
bepaald door de bouwheer.
Stalen luchtdichte kanalen
De lassen dienen via Rx gecontroleerd te worden op eventuele fouten (bv minimaal 25% controleren –
foutloos; 100% met opmerkingen) door een erkent keurings organisme. Een visuele controle gebeurt
tevens door een erkent keurings organisme voor 100% van de lassen.
Er dient een dichtheidsproef door een erkend keuringsorganisme uitgevoerd te worden. De installatie zal
zonder gunstig rapport der keuringen niet aanvaard worden.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 103 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Elektrische installatie
De keuring van de elektrische installatie zal door een erkend keurorganisme gebeuren.
Geluidsmetingen
De geluidsmeting zal worden uitgevoerd door de bepaling van het geluidsdrukniveau volgens de lineaire
meting. De dB waarde zal worden bepaald voor de octaafband middenfrequentie van 31,4 Hz tot 8 kHz.
De meting zal uitgevoerd worden op 1,5 m hoogte en 2 m afstand van elke geluidsbron.
Het achtergrondgeluid dient min 5 dB lager te zijn dan het brongeluid en zal vooraf worden bepaald.
Er zijn dus twee metingen noodzakelijk nl :
- de bepaling van het achtergrond geluidsdrukniveau La
- de bepaling van het totaal geluidsdrukniveau Ltot.
- Bij de berekening zal nadien het geluidsdrukniveau van de bron worden gecorrigeerd
Prijsopbouw
Globale prijs (GP)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 104 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
B: SANITAIRE INSTALLATIE
ALGEMENE NOTA:
-
De typebestekken 105-400B-400D-400E-400J en addenda van deze bestekken - laatste edities.
De normen NBN S 21-029, A 25-101-103, D 51-003, E 29.307, T 42-001, T 42-102, EN 671-1,
NBN EN 1717.
De reglementen op de Arbeidsbescherming.
De STS 61, 62 en 63 van de NMH.
Normen en reglementen nopens AREI.
De inschrijver wordt verondersteld zelf de opmeting der werken verricht te hebben, in acht nemend dat de
plannen en de beschrijvende opmeting elkaar aanvullen. Indien er vergissingen zijn of leemten in dit
bundel vastgesteld, moeten de inschrijvers de ingenieur-ontwerper ervan op de hoogte brengen, SAMEN
met een ondertekende berekening der hoeveelheden. Zoniet wordt het ontbrekende verondersteld zijn te
behoren tot de normale en nodige onderdelen voor een vakkundige en complete montage. Dit wordt
verplichtend gesteld bij de inschrijving.
De leidende architect en adviserende ingenieur behouden zich het recht voor om tijdens de uitvoering der
werken, of op advies eventueel van de bouwheer de nodige wijzigingen aan te brengen, welke door de
bouwheer nuttig mochten geacht worden. Deze veranderingen worden uitgevoerd na goedkeuring door
de bouwheer, en na goedgekeurde eenheidsprijzen.
De installateur is door zijn ondertekening verplicht zijn montage te coördineren met die van de algemene
aannemer, en is verplichtend bij de toekenning der werken, het werkschema mee te ondertekenen. Zijn
uitvoeringstermijn is in te passen in de uitvoeringstermijn van de totale aanneming.
De inschrijvers worden verondersteld op de werf geweest te zijn of inzage van de Architectenplannen
gehad te hebben, alvorens hun offerte op te stellen. Dit kan later hoegenaamd geen mogelijkheid geven
tot het inroepen van onbekende moeilijkheden, of onnauwkeurigheden in de beschrijvingen.
Door het neerleggen van zijn inschrijving zal de aannemer geen beroep kunnen doen op onvoorziene
omstandigheden, bijzondere moeilijkheidsgraad, bijkomende werken of leveringen om meerprijzen te
bedingen.
Alle werken, leveringen en materialen, zelfs als deze niet beschreven of getekend zijn op de plans, doch
wel noodzakelijk voor de goede werking van de installaties moeten inbegrepen zijn.
De aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat het gebruik van asbesthoudende producten ten
strengste verboden is.
1
Omvang van de aanneming
De sanitaire installatie van het project omvat het leveren en plaatsen van:
1. Nieuw te plaatsen
-
opbouw lavabo;
alle toevoerleidingn voor koudwater;
alle isolatiemateriaal en condensatiebescherming;
de schilderwerken;
de nodige metsel- en kapwerken alsook het deskundig heraanwerken - de aanduidingsplaatjes
en de aanduidingsborden te voorzien op de verschillende uitrustingen en leidingen;
2. Afbraakwerken
-
2
de koudwaterleiding met dubbele dienstkraan in lokaal 27 van gebouw 130;
Opvatting van de installatie
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 105 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
In lokaal 27 van gebouw 130 wordt de bestaande koudwaterleiding afgebroken en heraangelegd naar de
opbouw lavabo op de tegenover liggende muur.
Alvorens de aftakingen te realiseren voorziet de aanbestedende overheid de nodige proeven voor de
kwaliteit van het water.
De afloopleiding van de lavabo wordt ingeslepen in de bestaande vloerplaat tot aan de bestaande
klokput. De afvoerleiding van de lavabo wordt aangesloten op de bestaande afvoer van de klokput. Het
herstellen van de slijpwerken in de vloerplaat is vervat in deel bouwwerken. De slijpwerken worden
uitgevoerd door onderhavige aannemer.
Opmerkingen
Volgens onze gegevens is de waterdruk ter plaatse ca. 2,5 bar. De aannemer sanitair heeft echter de
verplichting om de geleverde waterdruk ter plaatse na te zien en de installatie volledig uit te voeren
overeenkomstig de richtlijnen van de plaatselijke waterleveringsmaatschappij. Alle door hem gebruikte
toestellen en materialen zullen geschikt zijn voor de plaatselijk heersende waterdruk.
De sanitaire installatie, met name alle toestellen, leidingen en beveiligingen, wordt uitgevoerd
conform de voorschriften van de plaatselijke watermaatschappij (Pidpa) en comform Belgaqua,
Belgische federatie voor de watersector. Alle kranen worden voorzien van een keerklep.
3
Sanitaire toestellen
3.1.
Algemeenheden
Omvat het leveren, plaatsen, aansluiten en gebruiksklaar opstellen van alle toestellen met kraanwerk en
toebehoren zoals stoppen, noodzakelijke bevestigingsmiddelen, aansluitingen, afsluitkranen, rozetten,
overlopen, afvoergarnituren met sifon, elastische dichtingen,… enz. De toestellen worden door de
bouwheer geleverd. De bedieningskranen te voorzien bij de toestellen maken deel uit van een
afzonderlijke post, zie artikel sanitair kraanwerk.
De vignetten moeten op de toestellen blijven tot vlak voor de voorlopige oplevering. Hierna zal de
aannemer de vignetten zorgvuldig van de toestellen verwijderen zodat er geen sporen van kleefresten op
achterblijven.
Onder ieder sanitair toestel zal een verchroomde hoekstopkraan geplaatst worden op elk van de
aankomende leidingen, hetzij op het koudwater, het warmwater of op beiden, zodat bij eventueel defect
slechts het noodzakelijk toestel dient afgesloten te worden om de herstellingen te kunnen uitvoeren.
Elk toestel dient voorzien te worden van een reukafsluiter. De aansluitingen op de afvoerleidingen en
reukafsluiters uitgevoerd in hitebestendige materialen (kunststof, verchroomd messing,…),
overeenkomstig NBN EN 274.
Alle vijzen, vastzetstukken, zeven, kranen, enz. dus alle metaalwerk nodig voor het plaatsen van de
toestellen en hun onderdelen, zullen in brons zijn voor een werkdruk van min. 10 bar en zuiver
verchroomd op de plaatsen waar ze te zien zijn. Alle kranen, verbindingen en hulpstukken moeten
derwijze geplaatst worden dat ze gemakkelijk bereikbaar zijn en dat ze een ongehinderde uitzetting van
de leidingen toelaten.
De plaats der diverse toestellen en toebehoren is op de plannen aangegeven. Al de nodige bijhorigheden
moeten bij de toestellen voorzien zijn ten behoeve van een vakkundige montage. Alle porseleinen
toestellen worden stevig bevestigd, zodat belasting van 120 kg kunnen dragen zonder dat enig teken van
beweging merkbaar is.
De sanitaire toestellen met alle toebehoren moeten in zover er niet wordt van afgeweken in onderhavige
beschrijving, beantwoorden aan het typebestek 104 van 1963 + addenda 1967 - 1969 - 1973, inc. 02.70
algemeenheden, 02.72 sanitair porselein, 02.73 roestvrij staal en 02.74 geëmailleerd gietijzer.
Voor wat betreft de technische voorschriften, proeven en verwerking wordt, voor zover er niet wordt van
afgeweken in onderhavige beschrijving, verwezen naar de documenten "STS" 61 d.d. 1964 + addendum
1967, uitgegeven door het Nationaal Instituut voor de Huisvesting en al de betreffende
documentatiebladen.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 106 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Het aansluiten van elk sanitair toestel met de koud- en/of warmwaterleiding is te voorzien; tevens wordt
elk toestel via een sifon en met een afloopleiding met de nodige hulpstukken aangesloten tot op de
afvoerleiding gelegen in volle grond.
Alle leidingen worden in de muur of in de vloer ingewerkt, de zichtbare gedeelten zijn verchroomd; alle
afvoerleidingen zijn in PE.
Een model van elk toestel wordt vooraleer de werken te starten en ten laatste 2 maanden na gunning ter
goedkeuring voorgelegd aan de leidende ingenieur.
3.2.
Opbouw lavabo's (koudwateraansluiting)
De wastafel is uit wit verglaasd sanitair porselein.
Hij heeft een rechthoekige vorm, een kleine gebogen rugwand, is licht gebogen vooraan en naar achter
toe versmallend.
Benaderende totale maximum afmetingen:
-
breedte
diepte
hoogte
: 520 mm
: 370 mm
: 175 mm
De wastafels worden in de muur bevestigd d.m.v. plugbouten of haken en worden tevens verplicht
ondersteund door stevig in de muur verankerde geemailleerde konsolen, zodat ze weerstaan aan een
verticale statische belasting van 150 kg.
Per wastafel wordt tevens voorzien :
-
-
-
een uitloopfitting in verchroomd messing
een lavabo-syphon met uitgang ø 32 mm in verchroomd polypropyleen, van het doorstroomzelfreinigend type met groot uitloopdebiet met waterslot van 70 mm, onledigbaar reukslot en
voorzien van een voldoende lange afvoerbuis in verchroomd polypropyleen met afdekrozet op
uitgang; deze syphon is telescopisch in hoogte regelbaar; de aansluiting op de PE-afvoerleiding
ø 50 mm gebeurt via een mof en met lippendichting in neopreenrubber;
Wastafelkraan (groot model) voor montage op de tablet met
druktoets en automatische zelfsluiting zonder manueel contact.
Aansluiting: ½ buitendraad. Het mechanisme is niet ontregelbaar,
bestaande uit kalk- en corrosiewerend materiaal. Het is een
hydraulisch zelfsluitend systeem met kunststofcilinder in
hostaform en zelfreinigende gekalibreerde gleuf. Aanbevolen
werkdruk 0,5 tot 5 bar. Looptijd +/- 15 sec. , standaard is het
debiet ingesteld op 6 l/min. Lichaam en druktoets zijn vervaardigd
uit verchroomd messing. Uitloopbek voorzien van een door de
gebruiker niet demonteerbare straalbreker. Uitsprong bek
116mm. De druktoets is voorzien van een regelvijs die zonder de
kraan te demonteren, noch het water af te sluiten, door middel
van een inbussleutel de doorstroom opening kan vergroten of
verkleinen, om zo een regeling van het debiet mogelijk te maken. Op de drukknop bevindt zich
een rode of blauwe kunststof indicatiepastille. De uitloop is voorzien van een straalbreker. Het
afsluitmechanisme is in massief messing, watervrij gehouden door twee O-ringen.
De aansluiting aan het koudwaterleidingnet gebeurt met een verchroomd buisjes 10/12 en twee
stopkraantjes;
Een gepolijste spiegel wordt op nader te bepalen hoogte voorzien boven de wastafel. De
spiegel is met afgeronde randen en minimum dikte van 6 mm en moet voldoen aan STS 38 klasse B. De spiegel wordt met 4 gechromeerde messingen klemmen, stevig tegen de muur
bevestigd. Afmetingen van de spiegel: 60 x 60 cm.
Uitvoering :
Zij worden geplaatst in de volgende lokalen:
- Lokaal 27 gebouw 130
Prijsopbouw :
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 107 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Inbegrepen: wastafel, uitloopfitting, syphon, hands-free koudwaterkraan, stopkraantjes, spiegel,
toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen en aansluiten van de
wastafel.
4
Brandblusinstallatie
4.1.
Algemeen
De aannemer levert en plaatst:
- CO2-snelblusser
- Schuimblussers
De blusapparaten zijn van hetzelfde merk als de reeds bestaande apparaten op de site.
4.2.
CO2-snelblusser
De draagbare snelblusser is samengesteld uit een fles in aluminium, gevuld met kooldioxyde (CO 2) en
beantwoordt aan de voorschriften van NBN S21.011/015/017/018 met BENOR-homologatie 34 B
alsmede aan de voorschriften van het ARAB artikel 349 en volgende.
De kraan bestaat uit een vast draaghandvat en een hefboom die als neerhalend debietventiel werkt. De
werking van het toestel kan onderbroken worden door de handgreep los te laten. Het
ontladingsmechanisme zit in de kop van het apparaat.
De klep en de huls zijn vervaardigd uit messing of een gelijkwaardige legering. De veiligheidspin met ring
is uit vernikkeld staal. De CO2-snelblusser is voorzien van een sublimatie-sneeuwvormer van het
diëlectrisch type, conform aan de bovenvermelde norm.
Netto CO2-inhoud: 5 kg.
Uitvoering :
Deze snelblussers worden opgehangen nabij elk elektrisch verdeelbord.
Prijsopbouw :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Inbegrepen: snelblusser, ophanghaak en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren en
plaatsen van de blustoestellen.
4.3
Draagbare schuimblusser
De draagbare schuimblusser beantwoordt aan de geldende norm NBN EN 3, deel 1 tot 5, en is BENOR
gekeurd, en voorzien van een BENOR label dat deze conformiteit attesteert. Het toestel is eveneens in
overeenstemming met de proeven voorzien in de technische nota TN 105 van de NVBB, en draagt
daarom ook het NVBB label. De schuimblusser is gevuld met water en additieven. Het schuimadditief
wordt gescheiden gehouden van de andere vloeistoffen. Het additief “INILAM A” verzekert de blussing
van de vaste stoffen (klasse A). Het schuimadditief “AFFF” verzekert de blussing van vloeibare en
vloeibaar wordende stoffen (klasse B). Water : als koelmiddel en drager van de beide vorige producten.
De schuimblusser staat niet onder permanente druk. De ophangbeugel zit vast aan de kop van de
schuimblusser en de ophanghaak wordt bijgeleverd. Het recipiënt (romp) is van staal, en is inwendig en
uitwendig elektrostatisch gemoffeld. De barstdruk is hoger dan 55 bar. De percussiehendel is uit kunststof
zodat het geheel corrosievrij is. De percussiehendel is tegelijkertijd het draaghandvat en is bovenaan het
toestel gemonteerd. Na het onder druk zetten van het toestel blijft de percussiehendel in een verlaagde
positie staan. Dit geeft aan of het toestel al dan niet in gebruik werd gesteld. De schuimuitdrijving gebeurt
langs een soepele slang, die dank zij haar draaibare aansluiting zowel linkshandig als rechtshandig
gebruik mogelijk maakt. Het debiet wordt geregeld door een knijpkraan die zich op het uiteinde van de
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 108 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
slang bevindt. De knijpkraan met schuimvormer is vervaardigd uit hoogwaardige kunststof zodat
corrosievorming uitgesloten is.
De muurhaak wordt steeds bijgeleverd.
Uitvoering :
9B
Deze schuimblussers worden opgehangen naar keuze van de aanbestedende overheid.
Prijsopbouw :
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) – Gemeten per stuk (st)
Inbegrepen: schuimblusser, ophanghaak en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren en
plaatsen van de blustoestellen.
5
Watertoevoerleidingen in het gebouw
5.1.
Toevoerleidingen
voor
kunststof/meerlagenbuis
koud-
en
warmwater
uit
Het drinkwatertoevoersysteem voldoet aan de eisen van BUtgb en bestaat uit buizen en hulpstukken, die
met elkaar worden verbonden volgens het persverbindingsprocédé.
5.1.1. Buizen
De buizen bestaan uit 3 lagen:
- een binnenbuis van vernette polyethyleen, type PE-Xb
- een aluminiumbuis, homogeen en naadloos gelast (axiaal) zonder toevoeging van materiaal
- een buitenmantel van zwarte PEhd
Tussen de Al-laag en de binnenbuis zit een hechtingslaag, die de visuele controle vergemakkelijkt.
De buizen die verwerkt worden in betonvloeren, chapes en muren worden voorzien van een
beschermmantel of een isolatie die de uitzetting van de buizen kan opnemen.
5.1.2. Hulpstukken
De hulpstukken zonder schroefdraad zijn vervaardigd uit PVDF en de hulpstukken met schroefdraad zijn
gemaakt uit ontzinkte messing of brons en bezitten een isolatiering die het elektrisch contact tussen
hulpstuk en buisuiteinde verhindert. De hulpstukken bezitten een "O-ring" uit EPDM die de dichtheid
tussen buis en hulpstuk waarborgt.
5.1.3. Verbindingen
De buizen en hulpstukken worden met elkaar verbonden volgens het persverbindingsprocédé.
Door de afwezigheid van een pershuls is het mogelijk om te allen tijde de insteekdiepte van het hulpstuk
in de buis visueel te controleren.
Alle buisuiteinden, evenals de metaalfittingen, moeten met een vochtwerende band of kous beschermd
worden om corrosie te vermijden indien ze worden geplaatst in:
- Constant of periodiek vochtige omgevingen
- Agressieve dampen of vloeistoffen
- Chapes, beton of metselspecie
5.1.4. Systeemkenmerken
Temperatuurbereik
Maximumtemperatuur
Maximale bedrijfsdruk
Levensduur
Bestek Bouwwerken en technische installaties
0-70°C
95°C (max. 150u per jaar)
10 bar
50 jaar
Pagina 109 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Uitzettingscoëfficiënt van de buis
Warmtegeleidingscoëfficiënt van de buis
Bestek nr. 35770011
0,026 mm/m°C
0,43 W/m°C
5.1.5. Plaatsing
Volgens de richtlijnen van de fabrikant
Al de voorzorgen moeten genomen worden voor het absoluut vermijden van geluid, veroorzaakt door
wrijving van uit- en intrekken der buizen in hun bevestigingen of tegen elementen van het gebouw.
In elk geval moeten volgende minimale voorzorgen genomen worden:
- Tijdens de plaatsing der leidingen moeten de nodige voorzorgsmaatregelen genomen worden
om de vrije uitzetting te waarborgen, dit door b.v. alle klemmingen of de klemming van de
vertakkingen tegen de balken of metselwerken te vermijden.
- Het aansluiten van de beugels is eveneens te berekenen om de richting van de uitzetting te
leiden, zonder deze tegen te werken.
- Bij het doorlopen van de dilatatievoegen van de ruwbouw, zullen al de leidingen voorzien zijn
van een lyrabocht, bekwaam om de lasten die de leidingen beïnvloeden, door het bewegen van
het gebouw, op te nemen, tenzij het tracé zo is dat de leidingen op die plaats voldoende
buigzaamheid bevatten.
- Een omhulsel in polyvinylchloride omringt de leidingen bij iedere doorgang van muur, plaat of
balk.
- De binnendiameter van de huls zal ten minste 20 mm groter zijn dan de buitendiameter van de
leidingen die er door zullen moeten gaan.
- De ruimte tussen de leiding en de huls is gevuld met een minerale wol zodoende dat er geen
enkel contact tussen de leiding en de ruwbouw bestaat.
Al de installaties moeten aftapbaar zijn op hun lage punten. Ieder laag punt is dus voorzien van een
aftapkraan. Al de aftapkranen moeten op een bereikbare plaats aangebracht worden. Afsluitkranen
moeten eveneens voorzien worden op iedere standleiding en/of aftakking van de hoofdleiding. Al deze
afsluitkranen worden onmiddellijk gevolgd door een aftapkraan.
De leidingen moeten geplaatst worden met een voldoende helling naar de lagere en hogere punten,
teneinde een luchtaftapping te kunnen verwezenlijken.
Beugelafstand: volgens voorschriften leverancier.
Inbouwmontage
De leidingen dienen zoveel als mogelijk ingebouwd te worden in muren en vloeren. Alleen verticale
muursleuven zijn toegelaten. Indien de sleuven worden opgevuld dan dient dit te gebeuren met
cementmortel met dekking van min. 2cm. Worden de sleuven niet opgevuld (d.w.z. dat de leiding niet is
omkleed met een materiaal dat de uitzetting kan tegenhouden) dan dient men op de plaatsen waar de
leiding van richting verandert een samendrukbaar materiaal (vb. polystyreen) aan te brengen zodat de
buis kan uitzetten.
Opbouwmontage
Waar de leidingen toch in opbouw geplaatst worden dienen ze afgeschermd te worden tegen directe UVstraling. Bij opbouwmontage, d.w.z. in luchtomgeving, dienen de buizen vrij te kunnen bewegen in hun
bevestigen. Daarvoor dienen kunststof klikbeugels of gegalvaniseerde beugels met rubberen inleg
gebruikt te worden of kunnen de buizen in gegoten of kanalen gelegd worden.Vaste bevestigingspunten
dienen geplaatst te worden aan een richtingsverandering, T-verbindingen, koppelstukken met
verchroomd messing draadstukken, watermeter, kleppen en toestellen. Tussen de vaste punten dienen
uitzettingscompensatoren (in U- of Ω- vorm) voorzien te worden. De lengte van de uitzettingsbenen dient
volgens de voorschriften van de fabrikant bepaald te worden. De uitzettingscompensatie dient zowel aan
T-verbindingen en kniestukken als aan grote lengtes uitgevoerd te worden. De compensatie wordt
berekend voor een min T = 60°C.
Afpersen
De volledige installatie dient getest te worden volgens de voorschriften van de leverancier.
Uitvoering :
Uitvoering van alle sanitaire koudwater in kunststof conform bovenstaande beschrijving.
- Opbouwinstallatie.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 110 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Voor de sanitaire koudwaterleidingen begint de aanneming aan de afsluiter op hoofdleiding in de
ondergrondse caniveau. De aannemer voorziet hier ook de nodige aangepaste afsluitkranen met
leeglaatkraan, keerkleppen en zo de minimum beschikbare druk groter is dan 6 bar, voorziet hij ook een
drukregelaar.
Prijsopbouw :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per meter (m)
Inbegrepen: buizen, alle bevestigingsstukken, toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het
leveren, plaatsen en aansluiten van de leidingen.
6
Kraanwerk
6.1
Membraanafsluiters
Voor diameters van DN 10 t.e.m. DN 40 (1/2" t.e.m. 6/4") worden membraanafslioters toegepast
Het lichaam bestaat uit 2 delen, namelijk het huis en de afdekkap, met ertussen een soepel membraan.
De spindel is gescheiden van de vloeistof door een membraan. Gestroomlijnd huis, zichtbaar open stand.
De doorlaat van de kraan is gelijk aan de nominale diameter van de pijp waarop deze gemonteerd is.
Materialen en eigenschappen
-
Lichaam – huis
Lichaam – afdekkap
Drukstang
Spindel
Membraan
Handwiel
Werkdruk
Proefdruk
Werktemperatuur
messing volgens toepassing in niet Cu-leidingen
messing
messing
staal
butylrubber
gij of gegoten staal
PN 10
PN 15
100°C bij PN 10
De aansluitingen zijn te beschouwen als minimumeisen. De leverancier is gehouden een attset voor te
leggen van een erkend organisme die de minimumeisen waarborgt, evenals een attest van herkomst
geleverd door de fabrikant.
Boven de ND80 dient de bedieningsas gelagerd en voorzien van smeernippels.
6.2
Terugslagkleppen
Terugslagkleppen uit messing. Het type moet aanvaard zijn door de plaatselijke waterleverende
maatschappij. Ze zijn van het type met veerbelast kunststof, afsluitklep of kogel met kleine weerstand en
perfecte afdichting. De sluiting gebeurt zonder tegendruk.
Uitvoering :
Te plaatsen volgens de aanduidingen beschreven in punt
plannen.
hierboven of/en zoals aangeduid op de
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen:
membraanafsluiters,
aflaatkranen,
terugslagkleppen,
ondergrondse
afsluiters,
thermostatische circulatieventielen enz…. alsook alle aansluitstukken, toebehoren en alle noodzakelijke
werkzaamheden voor het leveren, plaatsen en aansluiten.
7
Afloopleidingen
De aansluitingen worden uitgevoerd met volgende diameters (indien niet anders vermeld op de plans):
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 111 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
: 50
: 56
Lavabo’s
Uitgietbak
Alle gebruikte buizen met de bijhorende stukken zijn uitgevoerd in harde
hogedichtheidspolyethyleen , lage druk (PE50) met volgende kenmerken:
- dichtheid
: soortelijk gewicht 0,955 kg/cm³
- viscositeit
: 3,5 dl/g bij 135°C
- moleculair gewicht
: 200.000
- trekweerstand
: 240 kg/cm² bij 20 °C
- thermische weerstand bieden aan
: 100°C
- warmtegeleiding
: 0,37 kcal/m.h.°K
- weerstand biedend aan oplosmiddelen en wasmiddelen
- lineaire uitzettingscoëfficiënt
0,2 mm/m/°K
- weerstand biedend aan corrosie
- beantwoordend aan de norm NBN T 42-112 reeks 12,5 voor PN4
onwrikbare
De buizen bezitten het BENOR-keurmerk.
Buizen
De buizen zijn gestabiliseerd door een tempering.
De eerste krimping mag de 0,1 cm/m niet overschrijden.
De op de plans aangegeven doormeters zijn de buitendoormeters.
De buizen en hulpstukken moeten een minimum wanddikte hebben van:
Doormeter
In mm
40
50
56
63
75
90
110
Wanddikte
in mm
3
3
3
3
3
3,5
4,3
Toebehoren
De T-stukken, bochten, enz. zullen van dezelfde herkomst zijn en zullen dezelfde wanddikte als de buis
hebben.
Tot en met diameter 160 mm zijn het gespoten stukken.
De toebehoren van doormeter 200, 250, en 400 mogen bestaan uit samengebrachte delen, doch de
voorziene T-stukken moeten worden toegepast en opgelaste stukjes buis (ter vervanging van T-stukken)
op de kollektoren zijn uitgesloten.
Samenvoeging
De samenvoeging van buizen en hulpstukken gebeurt meestal d.m.v. de stomplas zonder bijvoeging van
materiaal bij een temperatuur van 210°C voor al de doormeters.
Deze bewerking is gekend onder de naam "spiegellas".
De nodige druk om een ronde boord te bekomen is volgens de gegevens van de fabrikant.
De verbindingen ter plaatse
De verbinding ter plaatse van de vooraf samengestelde delen (door middel van spiegellas) kan gebeuren
d.m.v.:
- elektrische moffen
(voor diameter 40 t.e.m. 400)
- insteekmoffen
(voor diameter 40 t.e.m. 160)
- schroefkoppelingen
(voor diameter 40 t.e.m. 110)
- flenzen
(voor diameter 40 t.e.m. 400)
- lange moffen
(voor diameter 40 t.e.m. 400)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 112 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Uitvoering :
De afvoerleidingen in volle grond, met alle bijhorende stukken zijn uitgevoerd in PE 50, en zijn voorzien in
het deel bouwwerken. De afvoerleidingen boven de vloerplaat, de aansluiting op alle toestellen en de
aansluiting van de klokputjes zijn voorzien in onderhavig deel.
Prijsopbouw :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per meter (m)
Inbegrepen: buizen, alle bevestigingsstukken, toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het
leveren, plaatsen en aansluiten van de leidingen.
8
Brandwerende manchetten
Deze brandwerende manchetten hebben een brandweerstand Rf=2h en zijn conform aan de NBN 713020. De aannemer zal proefverslagen voorleggen.
De manchetten zijn samengesteld uit twee halve metalen schalen scharnierend rond een longitudinale
as. Iedere halve schaal bestaat uit vier piramidale blokken van opzwellende stroken. De vorm van deze
blokken is speciaal ontworpen om de dichtheid te verzekeren van grote diameters. Het aantal
opzwellende stroken is in functie van de diameter van de buis. Deze piramidale blokken zijn beschermd
zowel mechanisch als voor de normale vochtigheid in de gebouwen.
Uitvoering :
Op de afvoerleidingen vanaf diameter 50 mm. dienen ter hoogte van de vloerdoorgangen en van de
doorgangen door brandwerende wanden, waar de brandcompartimentering doorbroken wordt,
brandwerende manchetten voorzien te worden.
Teneinde deze manchetten in te werken in de bouwkundige constructies zullen de nodige
voorbereidingen dienen getroffen.
Prijsopbouw :
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Inbegrepen: manchet, alle bevestigingsstukken, toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor
het leveren, plaatsen en aansluiten van de manchetten.
9
Brandwerende afdichtingen
Brandwerende afsluitmoffen, te voorzien ter hoogte van de doorgangen van de buizen en kabels tussen
de diverse compartimenten.
De brandweerstand van deze doorvoerstukken is afhankelijk van de eigenschappen van de
doorgevoerde wand en beantwoordt aan NBN 713.020.
Attesten van een erkend laboratorium zijn voor te leggen.
Uitvoering :
Alle openingen tussen de verschillende brandcompartimenteringen, zullen na definitieve plaatsing van
leidingen gedicht worden met het brandwerend product.
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: brandwerend product, toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren en
plaatsen.
10
Warmte-isolatie, anti-condens-isolatie, anti-corrosie-isolatie
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 113 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De isolatie bestaat uit een uiterst flexibel isolatiemateriaal, 100 % synthetisch schuimrubber,
geëxtrudeerd in slangvorm, met gesloten cellenstructuur en gladde buitenwand, chemisch neutraal t.o.v.
de te isoleren leidingen, bestand tegen alle bouwstoffen.
Het isolatiemateriaal moet voldoen aan navolgende technische waarden, aangetoond met testrapporten
opgesteld door onafhankelijke testinstituten:
- warmtegeleidingscoëfficiënt bij +10°C : 0,035 W/mK
- Brandgedrag: klasse A1 volgens NBN S 21-203; zelfdovend, niet brandgeleidend en niet
afdruipend
- Contactgeluiddempende eigenschappen tot 28 dB.
De langs- en stootnaden der opengesneden buizen moeten dichtgelijmd worden met een speciale lijm;
bovendien moet elk slangeneinde ter breedte gelijk aan de isolatiedikte vast op de buis gelijmd worden.
Uitvoering :
-
Koudwaterleidingen vrij geïnstalleerd in niet verwarmde ruimten, in de chape en in de muur
worden geïsoleerd met 9 mm isolatie.
Koudwaterleidingen vrij geïnstalleerd in verwarmde ruimten worden geïsoleerd met 11 mm
isolatie.
Koudwaterleidingen naast warmwaterleidingen in schachten en muren worden geïsoleerd met
11 mm isolatie.
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: isolatie, toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren en plaatsen van
de isolatie.
11
Doorboringen, herstellingen, metselwerken enz...
Zijn door de aannemer met de grootste zorg uit te voeren:
- Alle doorboringen, kapwerken enz. nodig voor het perfect installeren van zijn installatie, evenals
het dichten en aanwerken der gemaakte openingen.
- Alle hierdoor ontstane beschadigingen dienen door de aannemer onmiddellijk kosteloos
hersteld.
Uitvoering :
Alle kap-, breek, boor en herstellingswerken met inbegrip van alle noodzakelijke bijhorend materiaal en
materieel.
Al deze werken dienen met grootste voorzichtigheid uitgevoerd. Alle beschadigde delen dienen in hun
oorspronkelijke staat hersteld.
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: Alle kosten voor deze werken, toebehoren en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het
uitvoeren van deze werken.
12
Plannen - schema's - aanduidingsplaatjes
Op het einde van de aanneming levert de aannemer volgende documenten in drie exemplaren,
- schema met nummering van alle afsluitorganen op de kringen;
- gedetailleerde onderrichtingen voor het behandelen en onderhouden der inrichting.
- as-built-plannen van de volledige installatie in 3 exemplaren.
- de uitvoeringsplannen dienen bijkomend geleverd te worden op diskette op autocad – formaat.
- onderhoudsdossier omvattende de documentatie van alle geplaatste materialen
Alle apparaten waarvoor dit van toepassing is, worden voorzien van aanwijzingsetiketten. Deze dienen
ter goedkeuring voorgelegd.
Zij worden vervaardigd uit een zwarte harde kunststof, met witte ingegraveerde letters.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 114 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
12.1.
Bestek nr. 35770011
As-built documenten
Op het ogenblik van de voorlopige oplevering der werken levert de installateur een reproduceerbaar
exemplaar van de "as built" tekeningen, waarop de installaties weergegeven zijn zoals zij geïnstalleerd
werden en meer bepaald de karakteristieken van de geleverde uitrustingen en de juiste plaats van alle
toestellen, kabelwegen, leidingen nummers van de toestellen, kabelnummers, kringnummers, enz.
De installateur levert een dossier waarin naast de as built tekeningen, de onderhouds- en
bedrijfsinstructies voor het geheel van zijn installaties en van elk bestanddeel opgegeven zijn, in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 54 quater van het Algemeen Reglement op de
Arbeidsbescherming.
Het as-builtdossier wordt ingediend als volgt:
- in 4 exemplaren hard copy (3 exemplaren voor de bouwheer en 1 exemplaar voor de
ontwerper).
- In 4 exemplaren op digitale drager (3 exemplaar voor de bouwheer en 1 exemplaar voor de
ontwerper).
De digitale versie van het as-builtdossier bestaat uit reproduceerbare, herwerkbare
documenten. Tekst, lijsten, … MS Office compatibel. Plannen in Autocad versie 2007 of
compatibel.
De bestanden dienen op een logische manier benoemd te worden.
De aannemer voorziet het as-builtdossier in kaften, A4/80mm:
- deel Bouwwerken
WIT
- deel HVAC
ROOD
- deel sanitair
BLAUW
- deel elektriciteit
GEEL
De aannemer voorziet de kafrug van:
- logo van de bouwheer
- perceelnummer en deel (elektriciteit, sanitair, HVAC, liften, hoogspanning,…)
- projectomschrijving
- kaft nummer
- zie voorbeeld hieronder.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 115 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Logo bouwheer
Perceel …
DEEL …
LOGO AANNEMER
Titel project
Plaats Project
KAFT 1 / …
Het as-builtdossier dient op een gestandaardiseerde manier opgemaakt te worden en bevat minimaal
volgende opdeling:
- Identificatie en bondige beschrijving van de installaties;
- Alle technische fiches met bijhorende berekeningsnota’s;
- Volledige technische documentatie voor onderhoud en bediening van de installaties;
- Programmatielijsten
- Gebruikshandleidingen
- Attesten en certificaten van de materialen;
- Attest met vermelding dat alle doorvoeringen door brandmuren conform de voorschriften werd
uitgevoerd.
- Alle informatie en attesten van de brandweerstand, brandwerende doorgangen
- Keuringsverslagen en indienststellingsverslagen
o Pidpa
- Meetrapporten
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 116 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
Plannen en schema’s zoals effectief uitgevoerd;
Grondplannen
Detailplannen
Eventueel bijkomende foto’s of documenten.
De aannemer voorziet het asbuilt dossier in kaften A4/80mm en vermelding van volgende gegevens op
de kaftrug:
- logo van de bouwheer;
- perceelnummer en deel elektriciteit
- logo of naam van de aannemer;
- projectomschrijving;
- kaftnummer.
Uitvoering :
De voorlopige aanvaarding zal slechts toegekend worden na de aflevering van de catalogi volledig in
orde.
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: plannen, schema’s, proefuitslagen, handleidingen (alles in 4 exemplaren)
13
Proeven
Algemeenheden
De proeven hebben plaats bij het beëindigen der werken maar voor de schilder- en opvullingswerken.
De proeven bevatten:
- waterdichtheid
- controle van conformiteit aan dit programma en aan de regels der goede uitvoering
- controle van goede werking der apparaten
- de overhandiging van de gebruiksaanwijzing.
Leidingen onder druk
De beproeving der installatie die water onder druk vervoeren, worden vóór de netaansluiting verricht.
Deze installaties zullen aan 1,5 keer hun gebruiksdruk onderworpen worden of volgens de voorschriften
van de fabrikant..
Vanaf het ogenblik dat de druk bereikt is, wordt hij gedurende twee uur behouden. Geen enkel lek mag
zich voordoen.
Afvoersysteem
Voor de controle van het afvoersysteem wordt gebruik gemaakt van het geaccumuleerde water in
wastafels en andere toestellen, tijdens het purgeren van de installatie voor de controle van de goede
werking der aflopen en voor de gelijktijdige evacuatie van het grootst mogelijke volume water.
Indien verstoppingen of hevelwerking wordt vastgesteld, zal de installateur deze gebreken herstellen.
Keuring van de drinkwaterinstallatie
De drinkwaterinstallatie dient gekeurd te worden door een bevoegd keuringsorganisme of de VMW voor
de eerste ingebruikname. Na keuring wordt een keuringsattest afgeleverd en wordt de
drinkwaterinstallatie in dienst gesteld.
Keuring brandblusinstallatie door brandweer
Volgende attesten moeten ingediend worden bij de voorlopige oplevering:
- Brandweerattest van de volledige brandblusinstallatie
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 117 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Attest legionellapreventie
Voor de sanitaire installatie moet door de installateur een attest afgeleverd worden dat de installatie
conform het besluit van de Vlaamse regering van 09-02-2007 betreffende de primaire preventie van de
veteranenziekte in voor publiek toegankelijke plaatsen werd uitgevoerd.
Uitvoering :
Steeds worden Opdrachtgever en leidende ingenieur schriftelijk verwittigd van de datum waarop de
proeven plaatsvinden. Alvorens de voorlopige oplevering plaatsgrijpt, zal de aannemer een door de
bouwheer aangeduide persoon, uitvoerig inlichten betreffende de functionering van de installatie (dit
zowel schriftelijk als mondeling).
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: proeven, alle noodzakelijke werkzaamheden en toebehoren voor het uitvoeren van de
proeven.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 118 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
DEEL 3 – ELEKTRISCHE INSTALLATIE
HOOFDSTUK 1: REGLEMENTERINGEN, VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
EN DOCUMENTEN
1.1
Technische bepalingen
Door zijn inschrijving verklaart de aannemer dat hij inzage gehad heeft in de plannen en bestekken van
andere aannemingen. De inschrijver wordt verzocht de vergissingen te verbeteren en de leemten aan te
vullen, die hij bij middel van de plannen en het bestek in de samenvattende opmetingsstaat van het
ontwerp mocht vastgesteld hebben, samen met een berekening van de hoeveelheden. Zo niet wordt het
ontbrekende verondersteld te behoren tot de normale en nodige onderdelen voor een vakkundige
montage.
Latere moeilijkheden door onnauwkeurig nazicht hebben noch een meerprijs, noch een termijnverlenging
voor gevolg.
De verschillende aannemingen technische installaties hebben tot doel de levering, montage, afwerking,
inwerkingstelling en afregeling van volgende technische installaties:
- Bouwwerken
deel 1
- HVAC en Sanitair
deel 2
- Elektrische installatie
deel 3
De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie der uitvoering van zijn werk met de aannemers
andere delen (principe gelijktijdige aanneming).
De installatie dient te worden uitgevoerd volgens de plannen, bestek en de samenvattende opmeting.
De aanneming omvat eveneens:
- Het opmaken van de materialenlijsten, uitvoeringsplannen en schema’ s op schaal 1/50.
- Het opmaken van sparingen plannen met aanduiding van alle te maken doorvoeren tbv de
stabiliteitsingenieur en de ruwbouwaannemer.
- Het aanleveren van de gevraagde documenten en plannen tbv de coördinatie met die van de
andere nevenaannemers.
- De, voor aanvang der werken, in te dienen plannen dienen voorafgaandelijk gecoördineerd te
zijn met de tracés van de overige technieken hierbij rekening houdend met de afwerking van het
gebouw.
- Deze coördinatie gebeurt onderling tussen de verscheidene aannemers. De gevolgen die op de
werf tot uiting komen wegens het niet treffen of niet naleven van voorafgaandelijke afspraken
tussen de uitvoerders onderling en bouwdirectie zullen door de in gebreke zijnde uitvoerder
gedragen worden. De installaties worden in AutoCAD 2007 uitgewerkt en beschikbaar gesteld
voor coördinatie met andere technieken. De uitwisseling van plannen gebeurt in AutoCAD 2007.
Plannen worden via E-mail en/of website verdeeld volgens afspraak tijdens de
werfvergaderingen.De plannen worden opgemaakt conform de tekenrichtlijnen van de
opdrachtgever. Het opmaken van de materialenlijsten, uitvoeringsplannen en schema’ s op
schaal 1/50.
1.1.1
-
-
aanvullende richtlijnen
De installatie moet volledig beantwoorden aan de voorschriften en reglementen van de
brandweerdiensten.
Vooraleer over te gaan tot het bestellen van alle toestellen wordt van ieder toestel in principe
een exemplaar ter goedkeuring voorgesteld aan de ingenieur en bouwdirectie. De aannemer
dient dit te doen in overleg met zijn leveranciers.
Vooraleer over te gaan tot de plaatsing van de toestellen moet de definitieve inplanting
vastgelegd worden in coördinatie met de andere technieken.
Plaatsing van toestellen, aanleg van leidingen, enz. zal gebeuren volgens de regels van goed
vakmanschap, zowel op elektrisch als mechanisch en esthetisch gebied en zal uitgevoerd
worden conform de typebestekken en normeringen. Alle installaties welke een geheel vormen,
worden door de aannemer samengesteld uit apparatuur en componenten van eenzelfde
merkenrepertorium.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 119 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
-
-
-
-
1.1.2
Bestek nr. 35770011
Aan de bepalingen van dit bestek moet integraal voldaan worden, behoudens mochten deze
indruisen tegen de bestaande reglementering of tegen de regels van de kunst. Mocht de goede
en veilige werking van de installatie in het gedrag komen door deze bepalingen, dan zal de
inschrijver dat expliciet vermelden in zijn inschrijving en een variante geven ter verzekering van
de goede werking.
Behoudens genoemde beperkingen, dienen bij tegenstrijdigheden tussen de ter beschikking
gestelde documenten, de regels zoals vermeld in de administratieve bepalingen, gevolgd te
worden.
Mocht enige onduidelijkheid heersen in de interpretatie van de administratieve of technische
bepalingen, dan moet de inschrijver daarover nader uitleg vragen bij de raadgevende ingenieur
en dat in zijn inschrijving vermelden. Zo niet zal bij betwistingen de interpretatie van de
ingenieur voorrang hebben. De installateur moet zich houden aan de onderrichtingen van de
project manager (PM), raadgevende ingenieur en van de bouwdirectie.
De installateur zal instaan voor het voortdurend in orde houden van de werf voor wat zijn
aanneming betreft.
De installateur zal op eenvoudige aanvraag van ontwerper of opdrachtgever, de gevraagde
documentatie of technische inlichtingen meedelen binnen de tien kalenderdagen.
De inschrijver neemt nauwkeurig volledig kennis van de contractuele documenten van huidige
aanneming en kan de aanvullende inlichtingen verkrijgen bij de ontwerper van het project.
De inschrijver is verondersteld de documenten met betrekking tot de andere percelen,
opgemaakt door de ontwerpers geraadpleegd te hebben, die ter beschikking zijn bij de
ontwerpers.
Bescherming van de materialen en uitrusting. Voor, gedurende en na de montage moeten de
materialen (zowel de te recupereren materialen als de nieuw te leveren materialen) vrij
gehouden worden van alle vuil en afval en beschermd worden tegen beschadiging. De
materialen mogen niet rechtstreeks op de grond opgeslagen worden.
Algemene opmerkingen
Onderhoud van de werf:
- De aannemer dient dagelijks zijn werf te ordenen en grondig te reinigen zodat een algemene
netheid ontstaat. Dit laatste geldt ook voor de omliggende wegenis en voeGPaden die door de
aannemer of zijn onderaannemers zijn besmeurd. Indien dit niet gebeurt zoals gevraagd door dit
bestek of door de ingenieur tijdens de werf, zijn de gevolgen ten laste van de aannemer.
- De aannemer dient dagelijks zijn eigen afval en puin van de werf te verwijderen.
Vergaderingen:
- de aannemer is verplicht om alle werfvergaderingen bij te wonen die op zijn aanneming
betrekking hebben. Bij twijfel over de noodzaak van zijn aanwezigheid zal de aannemer zelf de
Bouwdirectie raadplegen om hieromtrent zekerheid te bekomen.
Meerwerken:
- Vooraleer de uitvoering van werken, die een supplement in kosGPrijs met zich meebrengen
mag aangevat worden, moet deze prijs schriftelijk door de aannemer worden doorgegeven en
door de opdrachtgever worden goedgekeurd. Bij nalatigheid van de aannemer hieromtrent,
kunnen bij de eindafrekening alle andere dan de schriftelijk aanvaarde supplementen geweigerd
worden.
Veiligheids- en gezondheidsplan:
- Alle specifieke voorschriften betreffende de veiligheid en gezondheid zijn opgenomen in een
afzonderlijk document.
-
De aannemer dient zelf de nodige voorzieningen te treffen (kraan, lift,…) voor het verticaal en
horizontaal transport van alle materialen, toestellen ed.
Werfinrichting
- Een deel van het terrein wordt hiertoe door de bouwheer of hun gemachtigden ter beschikking
gesteld.
- De aannemer en onderaannemers zullen hun werfinrichting verplaatsen en/of verwijderen op
eerste bevel van de bouwheer of zijn gemachtigden of de aannemer bouwkunde ingeval dit
noodzakelijk mocht blijken voor de verdere afwerking van het terrein. De inrichting en
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 120 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
onderhoud van dit gedeelte is een aannemingslast. De aannemer voorziet voor zichzelf, zijn
personeel en zijn onderaannemers de volgende minimum uitrusting:
o Alle keten voor de aannemer, zijn personeel en zijn onderaannemers;
o een sanitaire keet voor al zijn personeel en dat van zijn onderaannemers;
o alle eventuele magazijnen voor het opslaan van materiaal en gereedschap;
o alle eventuele werkplaatsen voor prefabricatie ter plaatse;
o alle opslagplaatsen in open lucht voor omvangrijke stukken.
o De aanwezigheid van de plannen (versie aanbesteding en uitvoering – laatste
goedgekeurde versie) en de lastenboeken op de werf
Opslag van stukken op het terrein voor een langere duur (bv. meer dan 30 kalenderdagen) is verboden.
Deze opslag is in de werkhuizen van de aannemer te voorzien.
Tijdens de uitvoering van, en zelfs bij eventuele onderbrekingen of vertraging van de werkzaamheden,
welke ook de oorzaak is, zal de aannemer op zijn kosten alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen
teneinde de werken en de materialen te vrijwaren tegen mogelijke beschadigingen door vorst, regen,
droogte, diefstal of kwaadwillige daden e.a..
Tijdens deze eventuele onderbrekingsperiode blijft de aannemer verantwoordelijk over de werf.
1.2
Documenten van toepassing
Voor zover er niet van afgeweken wordt door de bepalingen van onderhavig bestek, zijn op de
aanneming de volgende documenten van toepassing:
-
-
-
-
-
De voorschriften van onderhavig bestek, aanduidingen op de plannen, alsook de aanwijzingen
in de samenvattende meetstaat.
De Belgische wetgeving en reglementen, in het bijzonder de recentste versie van het Algemeen
Reglement op het gebied van Arbeidsbescherming (ARAB) en verwijzingen.
De eerder opgesomde wetten, besluiten en verwijzingen.
De recentste versie van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), bindend
verklaard bij KB van 10.3.1981, en alle latere wijzigingen.
Omzendbrieven, dienstorders en afleveringen.
Volgende documenten, voor zover toepasselijk op onderhavige aanneming:
De Europese EN-normen en de NBN-normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie in het
algemeen geldig op datum van de aanbesteding van de aanneming. Het volstaat dat in dit
document, de overige contractuele documenten of in wetteksten op een impliciete of expliciete
manier naar deze normen verwezen wordt.
De technische bepalingen betreffende elektromechanische werken van het typebestek 400 en
zijn addenda, verschenen ten laatste tien dagen voor de aanbesteding voor de aanneming
plaatsgrijpt.
Het typebestek 101 en zijn addenda
Een gemaakte technische specificaties (STS).
Documentatiebladen betreffende de normalisatie der gebouwen uitgegeven door het Bestuur
der Gebouwen.
Documentatiebladen van het Ministerie van Openbare Werken, reeks n°32, betreffende de
modulaire normalisatie der gebouwen toegankelijk voor het publiek.
De voorschriften bepaald in de Technische Goedkeuring (ATG van de BUtgb of EUtgb).
De Technische Voorlichtingen (T.V.) uitgegeven door het W.T.C.B en de Cursus-Conferenties
(C.C.).
Het KB van 19.12.1997 tot wijziging van het KB van 7.7.1994 tot vaststelling van de
basisnormen voor de preventie van brand en onGPloffing waaraan de nieuwe gebouwen
moeten voldoen (BS van 30.12.1997).
Het KB van 01.03.2009 tot wijziging van het KB van 7.7.1994 tot vaststelling van de
basisnormen voor de preventie van brand en onGPloffing waaraan de nieuwe gebouwen
moeten voldoen (BS van 30.12.1997).
De gemeentelijke verordeningen op het bouwen met inbegrip van de voorschriften van de
plaatselijke brandweer.
De voorwaarden vermeld in de bouwvergunning.
De voorschriften van de plaatselijke distributiemaatschappijen van water, elektriciteit en gas.
De voorschriften van de kabel- en/of telefoonmaatschappij.
De voorschriften op het gebied van akoestiek en meer specifiek de aanwijzingen van de
ingenieur verantwoordelijk voor de akoestiek.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 121 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
Betreffende de branddetectie, de reglementen van de beroepsvereniging van
verzekeringsondernemingen, de normen NBN S21-100 en NBN EN-54 en toevoegingen.
Betreffende de branddetectoren het artikel 3.1 d/2 van het KB van 28.02.1963 gewijzigd door de
KB’s van 22.05.1967 en 23.12.1970.
De CE-richtlijnen.
De van toepassing zijnde HACCP-normering.
De bepalingen van het K.B. van 7 februari 1997 – Koninklijk Besluit inzake algemene
voedingsmiddelenhygiëne – gepubliceerd BS 25 april 1997.
KB van 09 maart 2003 beveiliging van liften
De Eurocodes
De bepalingen van Vlarem I en II.
De bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (VLAREBO).
Het veiligheids- en gezondheidsplan, dat conform het KB van 25.1.2001 betreffende de tijdelijke
en mobiele bouwplaatsen tijdens de studiefase door de coördinator-ontwerp werd opgesteld (zie
bijlage).
Bovenstaande lijst is niet limitatief.
De installateur mag geen enkele tegenstrijdigheid en/of herhaling in de teksten van bovengenoemde
documenten inroepen. De opdrachtgever behoudt zich steeds het recht voor de voor hem meest gunstige
interpretatie te nemen van alle clausules.
1.3
Berekeningsnota's en tekeningen
1.3.1
Aanbestedingsdocumenten
De inschrijvings- of aanbestedingstekeningen welke deel uitmaken van onderhavige Technische
Bepalingen vormen er een onverdeelbaar geheel mee. Deze stukken vullen elkaar aan en worden door
de inschrijvers tot in de details bestudeerd. De plannenlijst is hernomen in de bijlagen.
De aanduidingen op de voornoemde plannen zijn enkel geldig wat betreft de aangegeven elektrische
uitrustingen. Wat betreft de architecturale aanduidingen en, of gegevens wordt verwezen naar de meest
recente uitgave van de plannen opgemaakt door de Architect.
Voorts wordt er vanuit gegaan dat de inschrijver alle bestaande plannen betreffende de betonstructuur en
de architectuur in het algemeen, alsook de plannen van de andere technieken, hebben ingekeken en er
rekening mee gehouden hebben bij het opmaken van hun inschrijving.
1.3.2
Uitvoeringsdocumenten
De installateur maakt volgende stukken op:
- de berekeningsnota's met betrekking tot:
- de selectiviteit van alle hoogspannings- en laagspanningsinstallaties.
- de waarde van de kortsluitstromen bij elk verdeelbord (aankomst en vertrekken) en bij elk
belangrijk apparaat en toestel.
- Kabelberekeningen en brandlastberekening
- De uitvoeringstekeningen alsook de tekeningen op het gebied van coördinatie met andere
installateurs voor de totaliteit van zijn installaties.
Het aanleveren van de gevraagde documenten en plannen tbv de coördinatie met die van de andere
nevenaannemers. De aannemer van deel 3 heeft de coördinatieopdracht om alle plannen technieken te
coördineren.
De berekeningsnota's worden ter inzage aan het Werkbestuur voorgelegd. Zij berusten op de
karakteristieken van de betrokken installaties.
Behalve de plannen en berekeningsnota's eventueel geëist door de voorschriften en technische
bepalingen van het huidige lastenboek moeten de hiernavolgende documenten en uitvoeringsplannen in
ieder geval opgesteld worden door de installateur:
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 122 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
1.3.2.1
1.3.2.2
-
-
Bestek nr. 35770011
Betreffende de elektrische kastborden
Meerdraadschema van elk verdeelbord inclusief nummering van apparaten en klemmen
Inplantingsplan met afmetingen borden
Vooraanzicht der borden met geopende deuren en gesloten deur (aanduiding van
geïnstalleerde apparaten en toebehoren).
Volledige beschrijving van het geïnstalleerde materiaal met inbegrip van alle toebehoren.
Volledige lijst der apparaten en toebehoren met de vermelding van het merk, type en de
herkomst.
Bordopstelling op schaal 1/10
Berekeningsnota van het geselecteerd materiaal wat betreft hun kortsluitvastheid en hun
selectiviteit met de opvolgende apparaten.
Betreffende de installaties
Inplantingsplan der aardelektroden.
Algemeen distributieschema.
Berekeningen van de breedtes van de kabelwegen
Detail van bevestigingen en ophangingen van kabelgoten en ladders
Installatieplannen der sterkstroominstallaties met de vermelding van de juiste inplantingen der
apparaten, kabelwegen, verlichtingsarmaturen, enz.
Installatieplannen der veiligheidsinstallaties met de vermelding van de juiste inplantingen der
apparaten, toebehoren, enz. Per installatie worden algemene gebruiksplannen met de nodige
inplantingen op A3 formaat bijgevoegd.
Volledige lijst der apparaten en toebehoren met de vermelding van het merk, het type en de
herkomst.
Blokschema’s van de zwakstroominstallaties met juiste naam en lokaalbenoeming.
N.B. De installatieplannen hernemen eveneens de aanduiding van de kringen en/of zones. Er is minstens
één plan per verdieping.
1.3.2.3
-
Betreffende de verlichtingsarmaturen en toebehoren
Verklarende nota van de geselecteerde armaturen en toebehoren wat betreft hun overeenkomst
met de voorschriften van het lastenboek.
Uitvoeringsplannen der armaturen en toebehoren behalve wanneer het gaat om een
standaardfabricage.
Volledige lijst der armaturen en toebehoren met de vermelding van het merk, het type,
fluxcodes, lichtstroom lamp en de herkomst.
De inschrijver bepaalt zelf het merk en type van de materialen en onderdelen in functie van de
overeenstemmende beschrijving. Hij voegt bij zijn inschrijving een lijst van zijn gekozen merken en typen.
1.3.2.4
1.3.2.5
Betreffende de andere uitrustingen
Verklarende nota van het geselecteerde materiaal en toebehoren wat betreft hun overeenkomst
met de voorschriften van het lastenboek.
Uitvoeringsplannen van de apparaten en toebehoren, behalve wanneer het gaat om een
standaardfabricage.
Volledige lijst van de apparaten en toebehoren met vermelding van het merk, het type en de
herkomst.
Lijsten van de gebruikte apparaten
Van alle apparaten gebruikt in om het even welke elektrische uitrusting, zowel in als buiten de elektrische
borden, wordt een technische "steekkaart" opgemaakt. Voor de duidelijkheid wordt voor elk apparaat een
eenvormig modelblad aangewend met vermelding van de naam van het apparaat en met inachtname van
een duidelijke bladnummering. De technische "steekkaarten" worden telkens aangevuld met de nodige
documentatie en attesten.
Voor zover de bijgevoegde documentatie en attesten ze al niet vermelden, herneemt de "steekkaart" alle
nuttige en specifieke karakteristieken die het apparaat kenmerken alsook alle informatie over zijn
herkomst. Ook wordt bondig de werking en de functie vermeldt.
Het geheel der op te stellen "steekkaarten" worden op een rationele manier samengevoegd onder de
vorm van één of desnoods meerdere documenten.
N.B.: Alle tekeningen en berekeningsnota's zijn opgemaakt in de Nederlandse taal.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 123 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
1.3.3
Bestek nr. 35770011
As-built documenten
Op het ogenblik van de voorlopige oplevering der werken levert de installateur een reproduceerbaar
exemplaar van de "as built" tekeningen, waarop de installaties weergegeven zijn zoals zij geïnstalleerd
werden en meer bepaald de karakteristieken van de geleverde uitrustingen en de juiste plaats van alle
toestellen, kabelwegen, leidingen nummers van de toestellen, kabelnummers, kringnummers, enz.
De installateur levert een dossier waarin naast de as built tekeningen, de onderhouds- en
bedrijfsinstructies voor het geheel van zijn installaties en van elk bestanddeel opgegeven zijn, in
overeenstemming met de bepalingen van artikel 54 quater van het Algemeen Reglement op de
Arbeidsbescherming.
Het as-builtdossier wordt ingediend als volgt:
- in 4 exemplaren hard copy (3 exemplaren voor de bouwheer en 1 exemplaar voor de
ontwerper).
- In 4 exemplaren op digitale drager (3 exemplaar voor de bouwheer en 1 exemplaar voor de
ontwerper).
De digitale versie van het as-builtdossier bestaat uit reproduceerbare, herwerkbare
documenten. Tekst, lijsten, … MS Office compatibel. Plannen in Autocad versie 2007 of
compatibel.
De bestanden dienen op een logische manier benoemd te worden.
- 2 exemplaren hard copy met
de gegevens ten behoeve van de EPB-verslaggeving
(verlichtingstoestellen met fluxcodes, + lijst lampen met lumenweergave, vermogen lampen,…).
De aannemer voorziet het as-builtdossier in kaften, A4/80mm:
- deel Bouwwerken
WIT
- deel HVAC
ROOD
- deel sanitair
BLAUW
- deel elektriciteit
GEEL
De aannemer voorziet de kafrug van:
- - logo van de bouwheer
- - perceelnummer en deel (elektriciteit, sanitair, HVAC, liften, hoogspanning,…)
- - projectomschrijving
- - kaft nummer
- - zie voorbeeld hieronder.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 124 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Logo bouwheer
Perceel …
DEEL …
LOGO AANNEMER
Titel project
Plaats Project
KAFT 1 / …
Het as-builtdossier dient op een gestandaardiseerde manier opgemaakt te worden en bevat minimaal
volgende opdeling:
- Identificatie en bondige beschrijving van de installaties;
- Alle technische fiches met bijhorende berekeningsnota’s;
- Kortsluitvermogen installatie
- Selectiviteits berekeningen
- Verlichtingsberekeningen
- Volledige technische documentatie voor onderhoud en bediening van de installaties;
- Programmatielijsten
- Gebruikshandleidingen
- Attesten en certificaten van de materialen;
- Attest met vermelding dat alle doorvoeringen door brandmuren conform de voorschriften werd
uitgevoerd.
- Alle informatie en attesten van de brandweerstand, brandwerende doorgangen
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 125 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
-
Bestek nr. 35770011
Certificaat met systeemgarantie van de gestructureerde bekabeling
Attesten van functiebehoud 1h van de vitale stroombanen (bekabeling, kabelwegen, ophanging)
Attesten van de halogeenvrije bekabeling
Keuringsverslagen en indienststellingsverslagen
o Brandmeldinstallatie
o Elektrische installatie
o Veiligheidsverlichting
Meetrapporten
Aardingsinstallatie
Meetrapport van de gestructureerde bekabeling
Plannen en schema’s zoals effectief uitgevoerd;
Grondplannen
Detailplannen
Bordenschema’s van alle verdeelborden
Blokschema’s
Eventueel bijkomende foto’s of documenten.
De aannemer voorziet het asbuilt dossier in kaften A4/80mm en vermelding van volgende gegevens op
de kaftrug:
- logo van de bouwheer;
- perceelnummer en deel elektriciteit
- logo of naam van de aannemer;
- projectomschrijving;
- kaftnummer.
Uitvoering :
De voorlopige aanvaarding zal slechts toegekend worden na de aflevering van de catalogi volledig in
orde.
Prijsopbouw :
Globale prijs (GP)
Inbegrepen: plannen, schema’s, proefuitslagen, handleidingen (alles in 4 exemplaren)
1.3.4
Bedrijfsproeven en opleiding van het bedrijfspersoneel
Deze werken vinden tijdens twee afzonderlijke periodes plaats:
Eerste periode
Bij het einde van de installatie zal de installateur alle geïnstalleerde apparatuur beproeven.
Zo moet hij o.a. volgende testen of inregelingen doorvoeren:
- proeven op het gebied van aarding
- instellen van de beveiligingen
- proef op het gebied van diëlektrische vastheid van de installatie.
- proeven op het gebied van alle bedieningen en signalisaties.
- werkingsproeven van het geheel van de installatie.
De installateur bezorgt op voorhand een programma van de proeven en na de proeven een volledig
verslag. Deze stukken moeten aan het Werkbestuur ter inzage worden voorgelegd.
De installateur moet in het bezit zijn van alle toestellen en apparaten welke toelaten de bovenvermelde
proeven, metingen en afstellingen op doeltreffende wijze door te voeren.
Tweede periode
Deze omvat de opleiding van de gebruiker en is volledig onafhankelijk van de eerste periode.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 126 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
1.4
Grenzen van de aanneming
1.4.1
Elektrische voedingen
Bestek nr. 35770011
De installateurs van al de verschillende andere percelen installeren zo nodig hun eigen elektrische
borden en sluiten die aan, alsook alle elektrische distributie-installaties welke zich stroomafwaarts van die
borden bevinden. Hij zorgt voor de aansluiting van de voedingskabel(s) aan de klemmen van deze
borden. De installateur van huidig lot levert en installeert de voedingskabels vanaf zijn bord tot in de
nabijheid van bedoelde borden. Hij laat voldoende kabel voor de aansluiting maar zal de kabel zelf niet
aansluiten. Te dien einde is de installateur verplicht tijdig de juiste inplantingplaatsen en
aansluitingswijzen bij de betrokken installateur aan te vragen. Indien nodig zal de voedingskabel
beëindigd worden in een verdeeldoos die door de installateur van huidig lot wordt voorzien.
1.4.2
Uitsparingen in verlaagde plafonds
Alle doorboringen en uitsnijdingen in verlaagde plafonds met het oog op de plaatsing en/of inbouw
verlichtingstoestellen, branddetectoren, buisleidingen, kabels, enz. zijn ten laste van de aannemer van dit
dossier.
1.4.3
Uitvoering van de ophangingen van de uitrustingen
De ophangingen van de uitrustingen worden aan de betonelementen van het gebouw bevestigd door
middel van deuvels en zelfborende expansiebouten van zwaluwstaartvorm.
De bevestiging door geschoten nagels en pluggen in plastiek zijn verboden.
De ophanging van uitrustingen aan dakplaten zijn enkel in beperkt toegelaten, voor zover de belasting
verdeeld wordt en de waterdichting niet wordt geschaad. Een schriftelijk akkoord moet steeds gegeven
worden door het Werkbestuur. Indien dit niet toegestaan wordt dient de aannemer elektriciteit bijkomende
draagprofielen naar de hoofd- of kinderbalken te voorzien, op zijn kosten.
De bevestigingen in de platen of balken in voorgespannen beton mogen uitsluitend gebeuren op de
plaatsen aangeduid door de betrokken aannemer. Het lassen aan de metalen bekistingen en balken is
verboden.
De bevestiging van de ophangingen aan metalen profielen gebeurt uitsluitend met spanklemmen, met
schroef en moer op de onderflens van de profielen.
Alle ophangaccessoires zijn ten laste van de installateur van onderhavig lot.
Hij levert tijdig de ophangingplannen van de uitrustingen voor de coördinatie met de andere technieken
toe te laten.
1.5
Sparingen, doorboringen, hulzen, opstoppingen
1.5.1
Sparingen en doorboringen
De installateur verzorgt alle openingen en doorboringen die nodig zijn voor de realisatie van zijn
installaties.
De installateur kan in ieder geval en ten gepaste tijde contact opnemen met de aannemer van de
ruwbouw betreffende de sparingen die hij nodig zou kunnen hebben.
Elke bijkomende doorboring in een al uitgevoerd bouwelement mag alleen gemaakt worden na het
akkoord van het Werkbestuur zowel voor wat de noodzakelijkheid van de doorboring betreft als de
middelen om deze uit te voeren. In ieder geval zijn doorboringen steeds ten laste van de Aanvrager.
De doorboringen van wanden en zolderingen moeten met de meeste zorg geschieden en de
beschadigingen welke eruit vloeien moeten volledig hersteld worden.
Alle doorgangen van muren worden na het aanbrengen der leidingen volledig afgedicht op dezelfde wijze
als de wand is opgebouwd. Bijzondere aandacht dient gegeven aan de afdichting van de wanden met
een bepaalde graad van brandvrijheid: de doorgang mag in geen enkel geval de graad van brandvrijheid
van die wanden verminderen.
1.5.2
Hulzen en koppelstukken
Daar waar leidingen, (nl. buizen, kabels of kabelbanen, enz.) door wanden gaan levert en plaatst de
installateur van onderhavig lot op een vaste manier en vóór de uitvoering van dit metselwerk een ronde
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 127 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
huls (doorgang buizen) of een rechthoekige huls (bv. kabelbanen). De hulzen uit gegalvaniseerd staal zijn
net iets langer als de afgewerkte muurdikte en zijn stevig genoeg om in voorkomend geval het gewicht
van het bovenkomende metselwerk te dragen. De afwerking langs de buitenzijde van de huls gebeurt op
een wijze die volledig overeenstemt met de uitvoering van de betrokken wand.
Daar waar leidingen van welke aard ook (kabels, kabelbanen, buizen, enz.) door verticale of horizontale
wanden in gewapend beton gaan, gebeurt de plaatsing van koppelstukken of hulzen in de gespaarde of
zelfgemaakte openingen. De afwerking rond de huls gebeurt met beton.
1.5.3
1.5.3.1
Opstoppingen en afsluitingen
Horizontale afsluiting in verticale schachten
Verticale schachten, al dan niet blijvend toegankelijk, moeten worden afgedicht op elke horizontale
vloerplaat, na plaatsing der hulzen. Deze afdichtingen zijn ten laste van de installateur van onderhavig lot.
Zij worden gedaan met behulp van vuurvast cement of beton (Rf = 2 h).
Het onderste vlak van de horizontale afdichting bevindt zich op hetzelfde peil als het onderste vlak van de
vloerplaat en glad.
In ieder geval is het de installateur toegestaan een ander maar evenwaardige uitvoering ter goedkeuring
voor te leggen met staving van zijn keuze door de noodzakelijke attesten.
1.5.3.2
Opvulling van de ruimten tussen hulzen e.d. en technische uitrustingen
De opvulling van de overblijvende ruimte tussen de leidingen en de technische uitrustingen enerzijds, en
de binnenzijde der hulzen anderzijds is ten laste van de installateur van onderhavig lot.
Deze opvulling gebeurt verplichtend met behulp van een brandwerend product. Het product heeft een
hoge poreusheid en daardoor een zwakke thermische geleidbaarheid. In afwezigheid van vuur verspreidt
het geen giftige gassen. Het is niet bijtend en bezit een bijzondere aanhechting voor staal, metselwerk en
beton. Het product kan later gemakkelijk worden doorboord of weggenomen teneinde de plaatsing van
nieuwe leidingen toe te laten.
De openingen bij doorgangen zowel horizontaal als verticaal van hoofdkabelbanen gebeurt verplichtend
met sealbags. De sealbags bestaan uit zakjes van dicht geweven glasvezeldoek, gevuld met minerale
vezels en onbrandbaar vulsel. Aan het vulsel zijn additieven toegevoegd die een zwellend effect hebben
en ze zijn onoplosbaar in water. De totale brandwerende afdichting heeft een brandweerstand Rf 240
minuten.
De toepassing van het product gebeurt door gespecialiseerd personeel dat erkend is door de fabrikant
van het gebruikte product.
De installateur legt vooraf het product dat hij wenst te gebruiken ter goedkeuring voor aan het Bestuur.
De bijzondere aandacht van de installateur wordt getrokken op het feit dat dit type van opstopping moet
uitgevoerd worden voor alle hulzen geplaatst in gemetselde wanden en in gewapend beton.
Bijgevolg mag geen enkele vrije ruimte blijven tussen eender welke leidingen en de elementen in
metselwerk of gewapend beton.
1.6
Schilderingen
Volgende schilderwerken zijn in deze aanneming te voorzien:
- Twee lagen roestwerende verf, elke laag in verschillende kleur, op alle leidingen en ijzerwerk
voor steunen, ophangingen, enz. die niet gegalvaniseerd zijn.
- Definitieve schildering van de hierboven vermelde metalen delen met inbegrip van die welke
gegalvaniseerd zijn, behalve wat betreft de gegalvaniseerde kabelwegen en hun
gegalvaniseerde steunen.
- Bijwerken van de beschadigingen aan de van fabriekswege aangebrachte afwerking. Deze dient
in dezelfde kleur of samenstelling te geschieden. Hier wordt in het bijzonder verwezen naar de
schilderwerken der verdeelborden.
1.7
Oplevering van de werken
1.7.1
Algemeenheden
Er wordt aan herinnerd dat de installateur de meetapparaten, gereedschappen, het materieel en het
personeel nodig voor de geëiste proeven zelf dient te leveren.
De geplaatste materialen dienen voor oplevering gekuist te worden (bv verlichtingsarmaturen,…).
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 128 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
1.7.2
Bestek nr. 35770011
Voorafgaande technische oplevering
De hierna vermelde delen worden onderworpen aan een voorafgaande technische oplevering in de
fabriek:
- de elektrische borden
1.7.3
Keuring der werken en materialen – gelijkvormigheidsonderzoek
Op het einde van zijn installaties zal de installateur zijn uitgevoerde installaties laten keuren door een
erkend keuringsorganisme. De overeenstemmende kosten zijn ten laste van de installateur. Dat
organisme wordt tevens belast met een gelijkvormigheidsonderzoek van alle uitgevoerde installaties. Het
overeenstemmende attest opgemaakt door bedoeld organisme vermeldt klaar en duidelijk dat de
uitgevoerde installaties:
- in overeenstemming zijn met de reglementaire voorschriften (AREI-ARAB).
- in overeenstemming zijn met de uitvoeringsschema's en plannen.
- in overeenstemming zijn met de toepasselijke veiligheidsvoorschriften.
De aannemer zal de installatie indien nodig aanpassen en opnieuw laten keuren zodat een blanco
keuringsverslag bekomen wordt. De aannemer overhandigt de blanco keuringsverslagen aan de
bouwheer en voegt deze toe in het as-built dossier.
Evenzo vermeldt dit attest dat de gebruikte materialen en/of onderdelen:
- hun functie wat betreft hun goede werking vervullen of kunnen vervullen;
- in alle veiligheid kunnen worden gebruikt;
- de veiligheid van de gebruikers - mits inachtname der opgegeven gebruiksvoorschriften - niet in
gevaar kunnen brengen.
Dit onderzoek dient te gebeuren op alle uitgevoerde installaties (zowel de sterkstroom- als de
zwakstroominstallaties) en dit zonder uitzondering. Bovendien is het de installateur aangeraden de
uitvoeringen van zijn installaties voorafgaandelijk alsook tijdens de uitvoeringen te bespreken en/of te
laten nazien door het bedoelde keuringsorganisme om onnodige verrassingen te vermijden. Van die
besprekingen en voorafgaandelijke akkoorden zal de installateur telkens een verslag laten opstellen of
zelf opstellen en 2 exemplaren hiervan overmaken aan het Bestuur.
Wat ook de belangrijkheid zij van de betrokken installaties; wordt steeds een verslag verwacht:
- bij de aanvang der installaties
- tijdens de uitvoering
- op het einde der installaties (= gelijkvormigheidsattest).
De bedoelde keuringen of onderzoeken verminderen helemaal niet de verantwoordelijkheid van de
installateur aangaande die installaties.
1.7.3.1
Keuring van de installatie
De keuring is onderleiding van het gekozen keuringsorganisme ( door de opdrachtgever) en gaat door in
aanwezigheid van de opdrachtgever en studiebureel.
De keuring omvat de volgende testen of proeven:
- diverse aardingen nameten en controleren ( hoofdaarding, equipotentiale aardingen, enz.)
- controle of instellingen van beveiligingen.
- controle op de installatie en bekabeling op isolatiefouten.
- controle op alle bedieningen en de nodige signalisatie.
- controle op de goede werking van de installatie.
- controle op de goede werking van de veiligheidsverlichting.
- Algemene controle van de uitgevoerde installatie ( aanleg van de bekabeling, plaatsingswijze.)
- controle op de berekeningen ( kortsluitwaardes, selectiviteit);
- controle op de verdeelborden op de werf of bij de bordenbouwer:
- isolatieproeven met 500 V gelijkspanning.
- spanningsproeven met 1500 V wisselspanning gedurende 1 minuut aansluitend opnieuw de
isolatieproef 500 V gelijkspanning.
- controle op de verbindingen ( cu-railstelstel, interne bekabeling, enz.. )
- controle railstelsel op CU – sectie ( kortsluitvermogen).
- klemnummering.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 129 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
kortsluitvermogen.
Het keuringsverslag dient minimaal bovenstaande controles te omvatten. Op het keuringsverslag dient er
een uitgebreide informatie op te staan van elke controle die uitgevoerd wordt.
Enkele informatie die er standaard dient in te staan:
- Algemene informatie: netstelsel, soort installatie, gekeurd volgens welke normen.
- Oplijsting van de uitwendige invloeden die van toepassing zijn voor het gebouw
- Oplijsting van elke automaat met de nodige omschrijving, type kabel en doorsnede, Type
automaat en kaliber.
- Oplijsting van de eventuele inbreuken.
1.08
Afbraakwerken bestaande installatie
In de lokalen waar de elektrische installatie vernieuwd wordt, dient de aannemer de bestaande
elektrische componenten af te koppelen en weg te nemen.
Dit zal in grondig overleg gebeuren met de bouwheer en het studiebureau en zal gepaard gaan met de
opmaak van een checklist.
Het behoort tot de aannemer zijn opdracht om deze checklist op te maken en ter goedkeuring voor te
leggen aan de bouwheer en het studiebureau. Enkel na schriftelijke goedkeuring van deze checklist,
mogen deze elementen waarvan sprake in de checklist afgekoppeld en verwijderd worden, volgens de
afgesproken timing, vermeld op deze checklist. Eveneens dient deze checklist de vermelding te bevatten
welke elementen de bouwheer wenst te recupereren. De verlichtingstoestellen zullen in ieder geval geen
eigendom worden van de aannemer, deze zullen door de bouwheer worden gerecupereerd.
In grote lijnen omvatten de afbraakwerken het volgende (niet limitatieve lijst):
- elektrische normaal voeding van één van de drie motoren van de ventilatoren van de labo’s:
MS1 en MS2;
- alle bestaande bekabeling van de des betreffende motoren;
- Alle componenten in de borden MSEK450A in lokaal 405 EN MSEK603B in lokaal 603 die
overbodig worden door de afbraak. De bestaande automaten zullen in de borden blijven zitten
als reservevertrekken. Alle bekabeling van de afgekoppelde automaten zal wel verwijderd
worden.
- Alle elektrische componenten in lokaal 27 van gebouw 130 (3 lampen, stopcontacten,
verdeeldozen en elektrische leidingen
-
De frigo’s worden door de bouwheer verwijderd.
MS2 – gebouw 130
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 130 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
MS1- gebouw 130
Belangrijk:
De ventilatoren, zoals hierboven beschreven, bedienen de gecontroleerde zone binnen MS1 en MS2. Alle
werken dienen op voorhand besproken te worden met alle betrokken partijen. Pas na algemeen akkoord
kunnen de werken uitgevoerd worden.
Voor deze afbraakwerken is een aparte meeGPost voorzien in de meetstaat.
Alle afgebroken elektrisch materieel wordt eigenaar van onderhavig aannemer (behalve de
verlichtingstoestellen). Hij zal zelf instaan voor het afvoeren en verwerken van alle afval voortkomend uit
deze afbraakwerken. Alle transportkosten en kosten voor verwerking achteraf zitten mee vervat in de
post afbraakwerken bestaande installatie.
Uitvoering:
-
Afbraakwerken lokaal 027 gebouw 130
Alle aanpassingswerken in borden MSEK450A en MSEK603B, incl. alle bekabeling naar de des
betreffende motoren.
Prijsopbouw:
Globale prijs (GP)
1. 9.
Uitwendige invloedsfactoren
De uitwendige invloedsfactoren voor iedere plaats waar zich elektrische toestellen bevinden zijn voor
deze aanneming opgelijst. Een overzicht kan je terugvinden in bijlage 1.
1.10.
Opvatting van de installatie
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 131 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
1.10.1
Bestek nr. 35770011
Inplantingsplan site:
In gebouw 130, lokaal 027 wordt een nieuwe noodstroomgenerator voorzien van 200KVA. De generator
is voorzien voor de back-up van de ventilatoren en handschoenkasten in gebouw 040.
1.10.2
Bestaande installatie
MS1 en MS2 zijn beschermde zones binnen gebouw 040. Zowel in MS1 als in MS2 worden de labo’s
geventileerd door middel van 3 ventilatoren met dubbele motor. Eén motor is gevoed door het bord
normaal, de andere door het bord viltaal. De 2 ventilatoren van de handschoenkasten worden gevoed
door het bord vitaal.
Borden MS1in kelder lokaal 603 van gebouw 040:
- MSEK603A (Vitaal + bestaande diesel)
- MSEK603B (Normaal)
Borden MS2in kelder lokaal 450 van gebouw 040:
- MSEK450A (Normaal)
- MSEK450B (Vitaal + bestaande diesel)
1.10.3
Nieuwe installatie
Zie deel 0: 0.2.3 nieuwe installatie
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 132 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 2: SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN VOOR LAAGSPANNING
EN LAAGSPANNINGSTOESTELLEN
2.1.
Schakel- en verdeelinrichtingen
2.1.1.
Types
Het verdeelborden is van het type “schakelinrichtingen als kast en als meervoudige kasten” bepaald in
artikels 2.3.3.1. en 2.3.3.2. van de norm NBN C 63-439-1.
Ze zijn vast opgesteld volgens artikel 2.5.3. van dezelfde norm.
In deze aanneming zullen volgende nieuwe elektrische borden voorzien worden:
- - 130EG027A
Noodbord ventilatoren
- - 130EG027B
Verdeelbord UPS
- - 130EG027C
CPU (bordje HVAC)
De aannemer dient de kringen te nummeren, zodat het ter hoogte van de borden, alsook ter hoogte van
de voedingen ter plaatse duidelijk is wat de bron is van de voeding (welk bord + soort voeding). De
aannemer dient alle nodige aanduidingen op de borden te vermelden conform AREI.
Er zullen afschakelinrichtingen van het elektronische type worden voorzien op alle vermogenschakelaars
die worden gebruikt voor de bijkomende vertrekken volgens de kalibers aangegeven op de plannen en in
de meetstaat.
Tot slot dienen er in het bord noodstroomgroep op de aankomst vanuit het hoofdbord Vitaal een
terugmeldcontact te worden voorzien zodat men kan zien wanneer de aankomst uitgevallen is. Dat
terugmeldcontact zal op hetzelfde gebouwbeheersysteem worden aangesloten als alle andere contacten
in het gebouw/site. Ook de bekabeling en aansluiting van dat terugmeldcontact is inbegrepen in deze
aanneming. Het terugmeldcontact zitten mee vervat in de meeGPost van de betreffende borden. Voor
de aansluiting en bekabeling naar het gebouwbeheersysteem zijn aparte meeGPosten voorzien voor de
aansluiting per bord.
Volgende verdeelborden worden geleverd, geplaatst en aangesloten:
- 130EG027A dieselgroep
- 130EG027B verdeelbord UPS
- 130EG027C CPU
2.1.2.
Elektrische kenmerken
2.1.2.1. Verdeelsysteem
Het bestaand verdeelsysteem is uitgevoerd worden in TN-S volgens A.R.E.I. artikel 79a.
Het nieuwe noodverdeelsysteem zal uitgevoerd worden als in IT volgens A.R.E.I.
De verdere verdeling van de installatie zal gebeuren met 4-polige automaten (of vermogenautomaten)
met differentieelinrichting indien aangeduid op de bordschema’s.
2.1.2.2. Toegekende spanningen
2.1.2.2.1. Bedrijfsspanning:
-
400 V 50 Hz – voor 3-fasige stroombanen;
230 V 50 Hz – voor monofasige stroombanen;
tabellen I en II van de norm NBN C 10-001 voor hulpstroombanen.
2.1.2.2.2. Isolatiespanning:
Minimum 690V voor hoofd- en hulpstroombanen bij 50 Hz. Voor de kleinere verdeelborden (type
wandborden) kan o.w.v. de toepassing van kleinere kalibers van verdeelrails een isolatiespanning van
500V toegelaten worden.
2.1.2.2.3. Kortsluitspanning/spanningsval:
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 133 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Het kortsluitvermogen van de installatie zal op elk punt minimaal 10kA bedragen volgens de
huishoudelijke norm (NBN C 61-898). Alle automaten dienen een volkomen betrouwbare scheiding te
garanderen. Dit dient aangeduid te worden.
De aannemer zal ter controle een kabelberekening maken en voorleggen waaruit blijkt dat voor de
volledige installatie de spanningsval voor verlichtingskringen beperkt blijft tot 5% en voor contactdozen en
voedingen de spanningsval beperkt blijft tot 8%, met uitzondering van de labo’s, waar ook bij de
contactdozen en voedingen de spanningsval beperkt moet blijven tot 5%. De spanningsval op de
hoofdschakelaar van elk afzonderlijk secundair bord dient daarom ook beperkt te worden tot maximum
2,5%.
Voor de kabelberekening mag de aannemer selectief te werk gaan door de “meest kritische vertrekken”
te berekenen waardoor minder kritische gelijkaardige vertrekken automatisch in orde zijn. De aannemer
dient de werkelijke waarden van kabellengtes te nemen voor zijn berekeningen zoals uitgevoerd, welke
lengtes verschillend kunnen zijn ten opzichte van de ontwerpplannen ten gevolge van wijzigingen en
noodzakelijke aanpassingen op de werf, welke eerst ter goedkeuring dienen voorgelegd te worden.
2.1.3.
Constructieve kenmerken
2.1.3.1. Omhulsel
Het omhulsel is uit gelakt metaal met een dikte van minimum 1mm voor het omhulsel en 1,5mm voor de
deur. Het rust op de grond en is voorzien van een metalen sokkel (150mm).
De beschermingsgraad van het bord bedraagt gesloten IP 54 en IP 20 met open deur. De borddeuren
zijn afzonderlijk verbonden met de aardrail. Op het bord wordt de benaming, de bedrijfsspanning en de
gevarendriehoek aangebracht volgens het A.R.E.I. Indien aangeduid op de bordschema’s wordt een
meetcentrale verwerkt in de de borddeur.
De borden die opgesteld zijn in een nis, mogen zonder deuren uitgevoerd worden, met
beschermingsgraad IP20 aan de voorzijde. De borden in technische lokalen geplaatst dienen echter te
voldoen aan de beschermingsgraad IP54.
Er is een standaard gamma van afdekplaten beschikbaar met openingen aangepast aan het type
apparatuur, voor alle mogelijke toepassingen. Het ontwerp van de afdekplaten is zodanig dat elke
afdekplaat afzonderlijk afgenomen kan worden, maar d.m.v. een speciaal kader kunnen ook alle
afdekplaten van een kastmodule tegelijk afgenomen worden. De bevestigingsschroeven van de
afdekplaten zijn onverliesbaar. De afdekplaten zijn eveneens vervaardigd uit gelakt metaal in dezelfde
kleur als het omhulsel.
2.1.3.2. Vakindeling
De borden omvatten volgende vakindeling:
- hoofdbarenstel;
- aftakrailstellen;
- toestellen;
- kabels.
2.1.3.3. Opbouw
-
-
de opstelhoogte van de borden en apparaten is ter goedkeuring voor te leggen;
de aannemer zal de borden voorstellen d.m.v. een tekening in de verschillende aanzichten,
waarop alle apparaten, rails, klemmen, kabelkanalen enz. duidelijk zichtbaar zijn weergegeven;
de aannemer zal het studiebureau de keuze laten de borden te keuren op de werf of in de
constructiewerkplaats;
de rails voldoen aan volgende eigenschappen:
aangepast aan het verdeelsysteem, doorsnede volgens NBN C 60-001 met een minimum van
10 mm²;
uit elektrolytisch koper of aluminium;
bevestigd op isolerende steunen volgens art. 7.1.2.3. van NBN C 63-439-1;
verbindingen en aftakkingen zijn corrosievrij, zowel voor vaste als voor wegneembare
verbindingen;
onuitwisbare merking d.m.v. kleuren (L1: rood, L2: bruin, L3: zwart, N: blauw, PE en PEN:
geelgroen) of gegraveerde kunststofplaatjes: op de twee uiteinden en ter hoogte van elke
aftakking met een maximale onderlinge afstand van 1m;
aardrail voorzien van minimum 1 klem per paar kringen;
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 134 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
de barenstellen in de borden zijn d.m.v. tussenschotten afgeschermd van de andere
compartimenten;
de barenstellen en verdeelblokken zijn zodanig ontworpen en voorzien van toebehoren dat het
bord ook met afgenomen afdekplaten een beschermingsgraad van IP20 bereikt.
de modulaire apparaten zullen op DIN-rails geplaatst worden;
de belasting zal evenwichtig over de fasen verdeeld worden;
de bedrading voldoet aan volgende eigenschappen:
geleiders uit koper volgens NBN HD 021.01-5 en NBN C 63-439-1;
doorsnede i.f.v. toegelaten stroomsterkten in geïsoleerde geleiders voor installaties binnenin de
gebouwen in continu bedrijf;
minimum doorsnede: 0,75 mm² voor elektronische kringen, 1,5 mm² voor hulpstroomkringen en
2,5 mm² voor vermogen- en meetkringen;
kleuren van de isolatiematerialen volgens NBN C 04-002;
kleuren voor de fasen: rood (L1), bruin (L2) en zwart (L3) ofwel alfanumerische merking tot
maximum 6 mm²;
de bedrading is in de werkplaats uit te voeren en niet op de werf;
draden tot 6 mm² worden in draadkanalen uit zelfdovende kunststof geplaatst, die evenwijdig
aan de hoofdrichtingen van de schakelinrichting opgesteld zijn met het deksel aan de voorzijde;
de doorsnede draadkanalen worden voor slechts 75% gebruikt;
draden geplaatst buiten de draadkanalen worden elke 150 mm bevestigd voor soepele
geleiders en elke 300 mm voor stijve geleiders;
geleiders t.e.m. 10 mm² worden aangesloten op overgangsklemmen waarvan de schroef niet
rechtstreeks op de geleiders klemt;
geleiders boven 10 mm² worden rechtstreeks op het schakelelement aangesloten.
de klemmen dienen bovenaan in de borden geplaatst te worden;
de reservekringen dienen eveneens van klemmen voorzien te worden;
de klemmen dienen voorzien te worden van het kringnummer.
de kringnummering en de bordbenaming dient te gebeuren in overeenstemming met de
richtlijnen van Universiteit Gent. Dit betekent voor deze aanneming dat de kringnummering
welke zich nu op de schema’s en de plannen bevindt, bij het as-built herwerkt dient te worden.
Verlichtingskringen beginnen met de letter “V”, kringen contactdozen en voedingen beginnen
met de letter “D”. Bij elk barenstel dient met een nieuw tiental begonnen te worden (principe van
max. 9 automaten per barenstel).
2.1.3.4. Te voorzien:
-
-
-
-
Bordverlichting (1 toestel per module) en tweepolige contactdoos met aarding zijn verplicht.
De plannen met het elektrisch schema en de elektrische uitrusting van de lokalen worden
geplaatst in een houder in harde PVC, bevestigd aan de binnenzijde van de deur. Op het
schema zijn alle schakelelementen en beveiligingen aangeduid, alsook de stroomsterkten,
kabelsecties, kringnummers, en alle andere noodzakelijke aanduidingen.
De op het schema voorziene reservevertrekken worden uitgerust en geleverd, bovendien is in
het bord per module nog 20% reserveplaats te voorzien. D.w.z. per apart opgesteld deel
(afzonderlijk barenstel) dient deze 20% beschikbaar te zijn, zodat bij latere uitbreiding de
automaten overzichtelijk en gegroepeerd blijven (m.a.w. geen gezamelijke reserveruimte voor
het hele bord).
De afmetingen van het bord is voldoende groot voor het integreren van de stuurmodules van
verlichting zoals hieronder beschreven en weergegeven op de schema’s. Na integratie van deze
stuurcomponenten in het bord, is er nog reserveplaats zoals hierboven bepaald
(stuurcomponenten maken geen gebruik van de reserveplaats).
Onuitwisbare aanduiding van kringnummers en kringbenaming d.m.v. gegraveerde plaatjes met
zwarte tekst op witte achtergrond.
Eén handvat met slot per schakelinrichting, met identieke sloten per gebouw, type 2432 E.. Er
zijn minstens drie sleutels af te leveren bij oplevering.
Er wordt geen grafische voorstelling vereist.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 135 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
2.2.
Bestek nr. 35770011
Laagspanningstoestellen
Opmerking : voor de schikking van alle laagspanningstoestellen zullen de voorschriften van de fabrikant
gevolgd worden om een voldoende warmteafvoer te garanderen en om elektromagnetische storing van
andere toestellen te vermijden.
2.2.1.
Nominale spanning
De nominale spanning is 400/230 V
2.2.2.
Lastscheiders
2.2.2.1. Algemeenheden
De lastscheiders beantwoorden ten volle aan de voorschriften van de geharmoniseerde norm EN 63 9471 en 3 of IEC 947-1 en 3.
2.2.2.2. Elektrische kenmerken
De lastscheiders zijn 3- of 4-polig volgens aanduiding op de schema’s.
De nominale stroomsterkte van de lastscheiders is weergegeven op de schema’s.
De lastscheiders zijn voorzien van een differentiaalinrichting, indien aangeduid op de schema’s.
2.2.3.
Moduleerbare lastscheiders
2.2.3.1. Algemeenheden
De lastscheiders beantwoorden aan de voorschriften van de norm NBN C63-408.
2.2.3.2. Constructieve kenmerken
De lastscheiders zijn van het type met onderbreking in de lucht.
2.2.3.3. Mechanische duurzaamheid
De mechanische duurzaamheid beantwoordt aan het aantal mechanische bedieningscycli, zoals bepaald
in tabel III van artikel 4.3.12 van de norm NBN C63-408, met een minimum van 10.000 cycli.
De lastscheiders zijn van het type met onafhankelijke handbediening en hebben een onderbreking met
betrouwbaar aangeduide scheiding.
Hun handvat kan slechts da de stand “buiten spanning” aangeven, als al de contacten werkelijk open zijn
en gescheiden door een voldoende afstand.
De lastscheiders worden uitgerust met een inrichting die iedere toevallige inschakeling verhindert. Tevens
moeten de toestellen in open stand kunnen vergrendeld worden.
De lastscheiders kunnen uitgerust worden met volgende hulpelementen:
-
-
vaste of uittrekbare uitvoering;
bescherming van personen door toevoeging van een blok dat gevoelig is aan de verliesstroom;
onderbreking met zichtbare scheiding door toevoeging van een scheiderblok die de
veiligheidsonderbreking verwezenlijkt voorgeschreven door art. 235 van het AREI.
sturing en signalisatie door plaatsing van elektrische hulpelementen (het plaatsen van deze
elementen moet op veilige wijze geschieden, daartoe zullen bij het wegnemen van de
afdekkappen geen onder spanningstaande delen bereikbaar worden);
draaibedieningen, vergrendelingen, onderlinge vergrendelingen.
2.2.3.4. Elektrische kenmerken
-
De lastscheiders zijn 4-polig uitgevoerd.
-
Het nominaal bedrijf is het ononderbroken bedrijf zoals bepaald in artikel 4.3.4.2. van de norm
NBN C63-408 (zie aanhangsel normalisatie).
De elektrische duurzaamheid is ten minste 10 % van de mechanische duurzaamheid.
De gebruikerscategorie bij wisselstroom is AC-22.
-
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 136 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
2.2.3.5. Hulpelementen en/of toebehoren -hulpcontacten die volgende functies kunnen
verwezenlijken:
-
2.2.4.
verbreek/maak-contact;
hetzij een voorijlende schakeling op het openen of sluiten van de lastscheider;
Uitschakelspoelen:
stroomuitschakelspoel;
minimumspanningsspoel;
minimumspanningsspoel met vertraagde werking;
verlengde draaibediening voor plaatsing op een deur:
een deurvergrendeling die ervoor zal zorgen dat de deur slechts geopend kan worden als de
lastscheider zich in geopende stand bevindt;
de functie betrouwbaar aangeduide scheiding blijft gehandhaafd bij de draaibedieningen;
de vergrendeling van de lastscheider wordt verwezenlijkt met:
hetzij hangsloten;
hetzij sloten;
onderlinge vergrendelingen:
hetzij mechanisch;
hetzij met sloten.
Schakelaars, omschakelaars en vermogenschakelaars
2.2.4.1. Algemeenheden
De eigenschappen en vereisten vermeld onder 2.4.2., 2.4.3. en 2.4.4. zijn algemeen geldig voor zover ze
niet anders worden gespecificeerd onder de beschrijvingen van 2.4.5. en 2.4.6., welke voorrang hebben.
2.2.4.2. Voorschriften : duurzaamheid - limitatie - selectiviteit
-
De elektrische duurzaamheid van de vermogenschakelaar is gedefinieerd volgens de norm IEC
947-2 en zal tenminste 20 maal het volgens deze norm vereiste minimum bedragen.
-
De vermogenschakelaar zal uitgerust zijn met een reflex-beveiligingsinrichting, die
ogenblikkelijke werking van het onderbrekingsmechanisme veroorzaakt (in minder dan 10
msec) bij elke kortsluitstroom die groter is dan 10 kA.
-
De vermogenschakelaar zal een hoog begrenzend vermogen hebben: bij kortsluiting zal de
5.
maximale thermische belasting begrensd zijn tot: 5 x 10
2.2.4.3. Algemene elektrische kenmerken
-
De toegekende bedrijfspanning zal 690 V WS (50/60 Hz) bedragen.
-
De toegekende isolatiespanning zal 690 V WS (50/60 Hz) bedragen.
2.2.4.4. Nominaal in- en uitschakelvermogen
Het nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting van de vermogenschakelaars bedraagt minimaal
volgens IEC 947-2: 25 kA (effectief) bij 380/415V en 85 kA (effectief) bij 220/240V; tenzij de
kortsluitberekening uitwijst dat hogere waarden noodzakelijk zijn.
2.2.4.5. Vermogensschakelaar tot 630 A
2.2.4.5.1. Algemeenheden
De vermogensschakelaars zijn vermogensschakelaars met gegoten behuizing en beantwoorden aan de
algemene aanbevelingen van IEC 947 - 1 en 2; ze zullen van het type vermogensschakelaar - scheider
zijn met volkomen betrouwbaar aangeduide scheiding. Ze zullen gedefinieerd zijn voor de categorie A
met het toegekend service onderbrekingsvermogen (lcs) gelijk aan 100 % van het ultiem
onderbrekingsvermogen (lcu). Zij voldoen eveneens aan de norm CEI 947-2 § 7-27 inzake aanbeveling
“scheider”.
De productie-eenheid heeft de ISO 9002.
De vermogensschakelaars zijn van de vaste 3 of 4 polen versie (zie schema’s). Ze kunnen zowel
horizontaal als vertikaal geïnstalleerd worden en kunnen worden gevoed stroomafwaarts als -opwaarts.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 137 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De vermogensschakelaars met gesloten behuizing hebben isolatieklasse II (volgens IED 664) tussen de
voorzijde en de hoofdcontacten.
Alle vermogensschakelaars zullen dezelfde fysische grootte hebben voor 100 tot 250A en voor 400 tot
630A.
Om maximale veiligheid te bekomen, bevinden de hoofdcontacten zich in afzonderlijke omhulsels,
bestaande uit thermohardend materiaal. Zodoende zijn ze gescheiden van het bedieningsmechanisme,
de losser, hulpelementen.
Zij zullen bediend worden met een hendel, draaibediening, dewelke een duidelijke stand aangeeft van de
hoofdcontacten ON(I), OF(0) en tripped.
De betrouwbare aangeduide scheiding blijft behouden volgens de norm IEC 947-2 § 7-27.
T.t.z. wegens het concept van het mechanisme, de hendel bevindt zich in positie “0” als de
hoofdcontacten fysisch gescheiden zijn. De scheiding wordt nog versterkt door een dubbele draaiende
onderbreking van de hoofdcontacten.
Het is evident dat door toevoeging van de draaibediening of de elektrische bediening, de identificatie en
de afregeling van de beveiliging nog altijd toegankelijk is!
De vermogenschakelaars worden uitgerust met elektronische beveiligingen.
2.2.4.5.2. Elektrische bedrading
De vermogensschakelaars kunnen worden uitgerust met elektrische bediening. Een switch op de
voorzijde laat manuele of automatische bediening toe, met signalisatie van de positie op afstand.
Het sluiten gebeurt in minder dan 80 ms en met accumulatie van energie! Via mechanische verklikkers
kan men de stand “open of gesloten”/”gewapend of niet gewapend” van de vermogensschakelaar volgen.
De betrouwbaar aangeduide scheiding blijft behouden.
2.2.4.5.3. Elektrische hulpelementen
De elektrische hulpelementen (hulpcontacten, spoelen, ...) worden, in volledige veilige omstandigheden,
gemonteerd in de vermogensschakelaar. De montage gebeurt in locatie gescheiden hoofdcontacten.
Deze hulpelementen zijn gemeenschappelijk voor het ganse gamma.
De functie van de hulpelementen staat gegraveerd in het omhulsel van de vermogensschakelaar! Bij
montage van deze hulpelementen ontstaat geen vergroting van het volume.
2.2.4.5.4. Differentieelbeveiliging
De vermogensschakelaars kunnen door eenvoudige rechtstreekse toevoeging van een differentieelblok
personen beveiligen en dit zonder toevoegen van andere elektrische hulpelementen. Deze zijn conform
aan annexe B van de norm IEC 947-2, immuun tegen onregelmatige uitschakelingen volgens de norm
IEC 255 en IEC 801-2 tot 5. De differentieels kunnen ingesteld worden qua uitschakeldrempel (0,03 – 0,3
– 1 – 3 – 10 A) en qua vertraging (0 – 60 – 150 – 310 ms).
Verder behouden ze klasse A volgens de norm IEC 755.
2.2.4.5.5. Beveiligingen
De elektronische beveiligingen zijn conform aan de norm IEC 947-2 annexe F wat betreft de meting van
de effectieve waarde van de stroom en de elektromagnetische invloeden. De elektronische componenten
weerstaan aan een temperatuur van 125°C. De controle-eenheid zal ontworpen zijn om communicatie via
BUS toe te laten.
2.2.4.5.6. Elektronische beveiliging voor 15 -> 630 A
-
lange vertraging - instelbaar van 0,4 naar 1x de nominale waarde van het apparaat (48
standen);
korte vertraging instelbaar van 2 naar 10x de waarde van de instelling van de beveiliging van de
lange vertraging;
bij vierpolige beveiliging zal een omschakelaar aanwezig zijn voor de instelling van de nulleider
t.t.z. nulleider onbeveiligd, 1/2 N, nulleider gelijk aan fasen;
de elektronische beveiliging zal de beveiliging van de kabels en de uitrusting stroomafwaarts bij
herhaalde overbelastingen optimaliseren door temperatuursvariaties in een geheugen op te
slaan;
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 138 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
de elektronische beveiliging is voorzien via testaansluiting om de werking van de elektronica te
controleren;
een led zal het belastingsniveau van de vermogensschakelaar aangeven.
2.2.4.5.7. Vertraagde minimumspanningsspoel voor automaat (MNs)
2.2.5.
Automatische schakelaars met lastscheiderfunctie
De modulaire automatische schakelaars die zich in de borden bevinden zullen de functie van lastscheider
kunnen vervullen en voldoen aan de normen NBN-EN60947-2 en NBN C63-157. Hun kortsluitvermogen
is volgens deze norm minimum 15kA. Ze hebben de C-karakteristiek (indien niet anders aangeduid op de
schema’s) en hun kaliber is ten hoogste 125A. Deze automatische schakelaars zijn ontworpen om
uitgerust te worden met volgende hulpelementen: hulpcontact, foutmeldingscontact, hulpcontact
vertraagd openend, spanningsuitschakelspoel, minima spanningsspoel, differentieelelement. De
nominale stroomsterkte en het aantal polen worden opgegeven op de plannen. Alle automaten dragen
het kwaliteitsmerk CEBEC.
Bovendien zal de aannemer de installatie zodanig berekenen en inregelen dat er totale selectiviteit is
tussen de nieuwe borden en het bestaande ALSB normaal en vitaal.
2.2.6.
Kleine automatische schakelaars
De kleine automatische schakelaars beantwoorden aan de voorschriften van de normen NBN C 61-898.
Volgens deze norm bedraagt hun schakelvermogen mimimum 10 kA volgens karakteristiek van het type
C en hun kaliber is ten hoogste 63A tenzij volgens de kortsluitberekeningen het kortsluitvermogen hoger
dient te zijn. Voor grotere kalibers dient overgegaan te worden tot automatische schakelaars met
lastscheiderfunctie volgens de beschrijving hierboven.
Ze worden aangewend voor de beveiliging van leidingen, verdeelkringen en groepen van verdeelkringen
voor huishoudelijke en andere kleine drijfkrachttoepassingen.
De nominale stroomsterkte en het aantal polen worden opgegeven op de plannen.
Alle automaten dragen het kwaliteitsmerk CEBEC.
De kleine automatische schakelaars zijn ontworpen om uitgerust te worden met volgende hulpelementen:
hulpcontact, foutmeldingscontact, hulpcontact vertraagd openend, spanningsuitschakelspoel, minima
spanningsspoel, differentieelelement.
2.2.7.
Uitschakelinrichtingen werkend op differentieelstroom
De differentieelschakelaars zijn van het type voor koppeling aan kleine automatische schakelaars en
voldoen aan de norm NBN 819 add. 3.
De gevoeligheid bedraagt 300 mA voor de beveiliging van de groepen van verdeelkringen voor verlichting
en contactdozen, 30mA voor de beveiliging van verdeelkringen voor verlichting en contactdozen van
vochtige lokalen (badkamers) en toestellen. De differentieelschakelaars zijn van het type A en zijn
stootstroomvast. Indien aangeduid op de bordschema’s komen ook de types 10 en 100 mA voor. Het
kaliber van de differentieelelementen is aangepast aan de kleine automatische schakelaars waaraan ze
gekoppeld zijn.
De differentieelelementen zijn van het vernieuwde type welke geen ongewenste uitschakeling
veroorzaken bij stoorspanningen van atmosferische of industriële oorsprong, zonder afbreuk te doen aan
de veilige werking van het element.
2.2.8.
Teleruptoren
Alle teleruptoren hebben een aantal polen volgens de schema's en worden in het desbetreffende
verdeelbord opgesteld. De teleruptoren beantwoorden aan de voorschriften NBN C61-111 deel I en deel
II. De teleruptoren zijn van het type elektromagnetische afstandbediening door impulsen of permanente
bevelen met een geruisloze werking.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 139 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
2.2.9.
Hulpcontacten
teleruptor.
gecentraliseerde
bediening
Bestek nr. 35770011
voor
koppeling
aan
Dit element wordt gekoppeld aan de teleruptor (of is geïntegreerd in de teleruptor) en laat d.m.v.
pilootdraden toe om een groep teleruptoren (die onafhankelijke toestellen bedienen) centraal “aan” of “uit”
te sturen, met behoud van de mogelijkheid tot lokale individuele bediening. Het element bevat een
wisselcontact (dat tegelijk omschakelt met de teleruptor) met een aan- en een uitklem, die respectievelijk
pulsen doorgeven als de teleruptor uit- of aangeschakeld is. Het element vermijdt dat pulsen van de
lokale bediening op de pilootdraden terecht komen.
Naast het aan-uit wisselcontact bevat het element nog een tweede wisselcontact voor signalisatie, dat
eveneens tegelijk met de teleruptor omschakelt.
Hiernaast is er nog een tweede element voor overkoepelende gecentraliseerde bediening om de
verschillende groepen tegelijk “aan” of “uit” te sturen, met behoud van de mogelijkheid van in
afzonderlijke groepen te bedienen alsook plaatselijk. Dit contact heeft twee ingangen voor “aan” en twee
ingangen voor “uit” en zorgt ervoor dat de pulsen van de groepen terecht komen op de pilootdraden van
de overkoepelende gecentraliseerde bediening.
Er zullen zoveel hulp- en schakelcontacten voorzien worden als er nodig zijn voor signalisatie van
verlichting lokaal, signalisatie verlichting centraal en de verlichting zelf. (zie aanduidingen op de
schema’s).
2.2.10.
Contactoren 20 – 63A
Eigenschappen :
- aantal polen volgens aanduiding op de bordenschema’s;
- volgens norm NBN EN 60947-4;
- geruisloze werking;
- aanduiding van de stand der contacten d.m.v. een lensje;
- werking verzekerd bij een spoelspanning van 80 tot 106% van de nominale waarde;
- in optie: mogelijkheid tot aankoppeling van een hulpcontact;
- Aansluitbereik:
- Stuurkring: 0,5 - 4 mm²;
- Vermogenkring: 1,5 – 10 mm².
2.2.11.
Isolatiebewaking.
Gebruik
De permanente isolatie bewaking (PIB) van het isolatieniveau van een IT netwerk met geisoleerde
nulleider wordt verwezenlijkt door een isolatiebewaker.
Dit toestel bewaakt niet alleen de installatie maar signaleert ook de verlaging van het isolatieniveau
evenals de isolatiefout.
Het toestel wordt zowel gebruikt op wisselstroom als gelijkstroomnetwerken of een mix van beiden.
De isolatiewachter werkt tezamen met een foutopsporingstoestel, in het geval een isolatiefout is
gesignaleerd gaat men het vertrek waar de fout zich heeft voorgedaan opsporen met een
foutopsporingstoetsel dewelke bestaat uit een ontvanger met tang(en).
De isolatiewachter meet permanent de gegevens van de installatie éénmaal deze gevoed is met een
voedingsspanning. Deze gegevens worden simultaan weergegeven op de voorzijde van het
isolatieteostel,de isolatiewaarde en capaciteitswaarde van de bewaakte installatie.
De meting gebeurt door de injectie van een elektrisch signaal met een lage frekwentie van 2,5 Hz dit
signaal wordt geinjecteerd in de installatie van zodra de Vigilohm is gevoed, de injectie gebeurt tussen de
de fase en de aarde.
De opsporingsdetectoren worden aangesloten op torussen en kunnen tot 16 vertrekken kontroleren.
Deze apparaten kunnen per vertrek de isoaltieweerstand en de capaciteit meten.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 140 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Elektrische karakteristieken
De isolatiewachter moet kunnen worden geprogrammeerd, aan de hand van een menukeuze, zijnde de
instelling van de alarmdrempel ( 0,1 tot 20kohm) en preventiedrempel ( 10 tot 100kohm)- instelling
tijdsvertraging.
De uitlezing is van het digitale type:




uitlezing isolatiewaarde van de installatie
uitlezing capaciteit
uitlezing van de vluchtige fouten
uitlezen van de geprogrammeerde waarden
Op de voorzijde van het toestel volgende aanduidingen






een aanduiding van defecte apparaat via LED
een aanduiding van de vluchtige fouten via LED
een aanduiding correct/incorrect/ isolatieniveau via LED
een aanduiding visualisatie isolatie via LED
een aanduiding visualisatie capaciteit via LED
een aanduiding visualisatie instelling drempels
De isolatiewachter laat eveneens een autotest toe zonder dat de bewaking van de installatie
wordt onderbroken.
De detectoren beschikken over een foutdrempel dewelke kan ingesteld worden
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 141 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
2.2.12.
Bestek nr. 35770011
Signalisatie bord.
signaallampjes in LED uitvoering en diverse kleuren.
Signaalverdeelbord voor aanduiding van:
- groen
- rood
- geel
- blauw
normaal net
nood net
aanduiding kontact van de motorbeveiliging
isolatiefout op de kring
Algemene drukknop voor lampentest dewelke is te voorzien in het verdeelbord.
Aan elek ventilator dient er een bijkomende signaalverdeelbord te worden voorzien al dan niet uitgerust m
et een motorstroombeveiliging.
- groen
- rood
normaal net
nood net
3.
Meting van energie
In het nieuwe bord ‘noodstroomgroep’ (verdeelbord 130EG027A) wordt een meetcentrale ingebouwd om
het energieverbruik te kunnen meten (zie schema’s). Deze centrale wordt ingebouwd in de deur van het
bord zodat de gegevens kunnen uitgelezen worden zonder het bord te openen.
De meetcentrale is een multifunctionele meet- en bewakingseenheid (PMD volgens de norm IEC 6155712), die multimeting, bewaking van elektrische parameters, energietelling (P+/-, Q+/-, S), analyse van de
kwaliteit van de energie en het doorsturen van deze informatie via communicatie verzekert.
Deze multifunctionele meeteenheid (PMD) is uitgerust met volgende bijkomende functies:
- Sortie “alles of niets” (alarm, impuls, bediening),
- Ingang “alles of niets” (welke afhankelijk van de programmatie een verandering van tarief
(dag/nacht) of voor de activering van de urenteller zorgt.
- Aanduiding van de interne temperatuur.
- Communicatie RS485 (Jbus/Modbus)
- Urentelling, geactiveerd door, een stroomwaarde, de hulpvoeding of de “alles of niets” ingang.
Uit het oogpunt van normen en mogelijkheden, dient de multimeter aan volgende punten te voldoen.
- TRMS tot harmonische rang 51
- THD tot en met de rang 51 voor I1, I2, I3, V1, V2, V3, U12, U23, U31
- Conform aan de norm IEC61557-12,
- Nauwkeurigheid van de actieve energie: klasse 0,5S.
- Nauwkeurigheid voor de stromen en spanningen: 0,2
- Hulpvoeding 110 tot 400 VAC en 120 tot 350 VDC
In het toestel zit een extra functie om detectie en correctie van aansluitingsfouten te detecteren en te
corrigeren.
Uitvoering:
-
Bord noodstroomgroep in lokaal 27 van gebouw 130. (verdeelbord 130EG027A)
Bord voor plaatsen van de overspanningbeveiligingen voor alle inkomende bekabeling in
gebouw 40
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 142 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
Meetcentrale op aankomst normaal/vitaal
Meetcentrale op aankomst noodstroomgroep
Prijsopbouw:
Globale prijs (GP)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 143 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 3: NOODSTROOMAGGREGAAT BINNENOPSTELLING
3.1.
Algemeen:
3.1.1
Beschrijving
De groep wordt gebouwd door een internationaal erkend constructeur, volgens de algemeen geldende
CE normen.
Dit bestek omvat alle nodige leveringen en werken voor het plaatsen van een noodstroomaggregaat van
200 kVA stand-by vermogen welke dienst doen als noodvoeding. Parallelwerking met het net is niet
voorzien.
Bij een netspanningsonderbreking wordt het aggregaat manueel opgestart. De tijd dat de groep zijn
volledige vermogen ter beschikking stelt na netspannigsonderbreking is kleiner dan 15 sec.
De onderhavige paragraaf heeft betrekking op de vaste elektromechanische installaties voor de
autonome productie van elektrische energie in laagspanning, automatisch in werking gesteld. De
aanneming omvat de studie, het leveren, de testen in de fabriek, het plaatsen en indienststellen van een
noodstroomaggregaat van het stationaire type met al zijn toebehoren, zoals de startinrichting, de
inrichtingen voor automatische regeling, de controle- en alarmtoestellen, de eigen middelen om verse
lucht toe te voegen en om verbrandingsgassen af te voeren, de inrichtingen bestemd om het geluid en de
trillingen te beperken, de koelingsinrichting, de brandstofreservoirs en de overeenstemmende leidingen.
De electrogeengroepen worden geleverd met II-A CE attest, wat impliceert dat de installaties zullen
conform zijn aan de van toepassing zijnde specifieke voorschriften, en in het bijzonder aan alle van
toepassing zijnde Europese richtlijnen (of aan hun omzetting in nationale wetgeving), zoals naargelang
het geval:
- de richtlijn “Machines” 89/392/EEG
- de richtlijn “Laagspanning” 73/23/EEG
- de richtlijn “Elektromagnetische compabiliteit (EMC)” 89/336/EEG en de daaropvolgende
aanvullingen en wijzigingen zoals verschenen in het publicatieblad van de EU
De aannemer overhandigt de opdrachtgever een “EG-verklaring van conformiteit” conform deze
reglementaire bepalingen. Dit afzonderlijke document maakt integraal deel uit van de levering
De volledige instructies aangaande alle aspecten van het in werking stellen, het gebruik, het onderhoud
en de inspectie van de machine(s) dienen bij het aggregaat geleverd te worden.
Vermogen en spanning van het aggregaat:
- 208 kVA; cos phi 0,8; 166 kWe
- 50 Hz; 400V; IT netwerk.
- Prime power; 10% overbelastbaar iedere 12 u zonder beperking in het aantal draaiuren per jaar.
Grenzen van de aanneming:
- Geluidsdempers gemonteerd op de luchtin- en afvoeropeningen.
- De sturing van registerkleppen zit geïntegreerd in het sturingsbord van de noodgroep
- Gasuitlaattraject met thermische isolatie voor het traject in het technische lokaal van het
aggregaat (2 m), muurdoorvoer en RVS traject ± 0,5m aan de buitenzijde.
- Brandstofleidingen tussen (buffer)tank en motor (2 m).
- Bedienings- en controlebord.
- Onderlinge elektrische aansluitingen tussen bedieningsbord, aggregaat en dagtank. (m.a.w.
beperkt tot de onderlinge verbindingen in het lokaal van het aggregaat) inclusief de
equipotentiaalverbindingen.
- Test en afname in de werkplaats (Het aggregaat, gekoppeld aan de bedieningskast, wordt
getest onder vollast, in het bijzijn van de klant. Een volledig proefverslag wordt opgemaakt.)
- Inbedrijfstelling, instructies en assistentie bij proeven gedurende halve werkdag.
- Leveren van de nodige documenten zoals grondplannen, elektrische schema's, technische
steekkaarten, gebruikshandleidingen.
Horen niet bij onderhavige aanneming (zijn voorzien in het bovenvermeld bouwkundig dossier):
- Bouwkundige werken zoals: kapwerken, doorboringen, RF dichtingen, betonsokkels, enz…
- Regenroosters
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 144 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
3.1.2
Bestek nr. 35770011
Aarding en vermogenverdeelbord (dat de nodige voorzieningen voor personenbeveiliging dient
te voorzien - zie bvb. diff. bewaking)
Vermogenkabels vanaf het beveiligde generatorvertrek
Levering van de brandstof.
Onder- en overdrukkleppenregister gemonteerd op de luchtin- en afvoeropeningen.
Materialen
Alle gebruikte materialen en onderdelen gebruikt in de constructie zijn nieuw, van hoge kwaliteit en vrij
van fouten.
3.1.3
Garantie
Op alle materiaal geldt een garantie van minimum 1 jaar zonder draaiurenbeperkingen.
3.1.4
Service en onderdelen
De fabrikant moet kunnen garanderen dat onderhoud en reparaties steeds mogelijk zijn, zonder dat de
opdrachtgever verplicht is een voorraad reserveonderdelen aan te leggen noch dat hij onderworpen wordt
aan lange periodes van onbeschikbaarheid van het aggregaat ten gevolge van problemen bij de aankoop
van deze reserveonderdelen.
De fabrikant van het noodstroomaggregaat moet de leverbaarheid van reserveonderdelen kunnen
garanderen voor een periode van minimum 10 jaar na de ingebruikname van het aggregaat.
De leverancier van het noodstroomaggregaat dient aan te tonen zelf over een geschikte organisatie en
de middelen te beschikken met betrekking tot hogergenoemde garanties voor ondersteuning.
De leverancier dient aan te tonen te beschikken over een goed georganiseerde service afdeling in eigen
beheer, die kan tussenkomen 24u/24u en 7d/7d. Dit houdt onder meer in dat onderhoudscontracten
moeten kunnen aangeboden worden die deze diensten waarborgen.
De kwaliteit van te leveren service wordt gewaarborgd door de ISO9001/2000 gecertificeerde
kwaliteitsbeheersing.
Het is niet toegestaan belangrijke serviceprestaties aan te bieden waarbij beroep gedaan wordt op
derden die zich op hun beurt niet schriftelijk tegenover de eindklant garant stellen voor de door de
leverancier aan de klant aangeboden ondersteuning 24u/24u en 7d/7d, bijvoorbeeld de motorfabrikant.
De leverancier dient over alle nodige en originele licenties te beschikken voor alle software die deel uit
maakt van de levering met inbegrip van o.a. motormanagement, enz.
3.2.
Werking
Het dieselnoodstroomaggregaat heeft tot doel het voorzien van elektrische energie aan een deel van of
de volledige belasting bij het wegvallen van de normale voedingsspanning.
Werking:
- Bij het wegvallen van de spanning of bij spanningsafwijking t.o.v. de nominale waarde wordt het
dieselnoodstroomaggregaat manueel opgestart.
- Na terugkeer van de netspanning (regelbaar van 0 tot 5 minuten) worden de disjonctoren terug
omgeschakeld naar netvoeding. De noodgroep blijft een instelbare tijd (0 tot 5 minuten) onbelast
nadraaien.
3.3.
Algemene karakteristieken van de installatie
3.3.1
Dieselmotor
Normen:
ISO 3046/1 tot en met /6 en ISO 8528.
type:
-
met inwendige verbranding, 4-takt
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 145 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
starten:
- elektrisch, door middel van batterij met voldoende vermogen om minstens 10 maal, gedurende
15 sec, te kunnen starten binnen 3 minuten bij een omgevingstemperatuur van -10 °C.
- Het elektrisch startsysteem omvat minimum de volgende elementen:
Startmotor 12 of 24 V en laadalternator volgens de specificaties van de motorfabrikant, van voldoende
vermogen
Startbatterij(en), 12 of 24 VDC, type Calcium-calcium, volledig onderhoudsvrij, met controle-indicator dat
onmiddellijk de laadtoestand weergeeft, met lage zelfontladingskarakteristiek, opgesteld in accubak met
verluchting, voor montage nabij de elektrogeengroep
Accukabels en klemmen
Complete motorbedrading
Voeding:
turbo-compressor met of zonder tussenkoeling van de inlaat is toegelaten.
Toerental:
1.500 tr/min
Cilinders:
- 6, verticaal in lijn
- 8.7 liter inhoud
- 116.6mm boring
- 135.9mm slaglengte
- 16, 9:1 compressieverhouding
- 6.8m/s gemiddelde zuigersnelheid
Vermogen:
Het vermogen van de motor wordt bepaald door de constructeur in functie van de voorschriften van
artikel 3.2 betrekking hebbende op de alternator en in functie van de plaatselijke voorwaarden, voor een
temperatuur van de verse lucht van 25°C, voor een relatieve vochtigheid van 30% en voor een luchtdruk
van 100 kPa.
Toelaatbare overbelasting:
Overbelasting van min. 10 % is toegestaan 1 uur alle 12 uren onder referentiecondities zonder beperking
in het aantal draaiuren per jaar.
Snelheidsregeling:
- Het systeem voor regeling van de snelheid van de motoren voldoet aan de normen ISO
3046/IV, ISO 8528/5 en BS5514 pt.4
- Elektronisch
Bekabeling:
De motorbekabeling en -bedrading is voldoende warmte- en oliebestendig uitgevoerd en oordeelkundig
aangebracht.
Emissie:
De gasuitlaatemissies van de motor moeten voldoen aan de lokale milieuvoorschriften.
d.w.z.
voor Vlaams gewest: VLAREM II
voor Waals gewest: DGRNE
voor Brussels gewest: IBGE-BIM
3.3.2
Alternator
Normen:
- NBN C51-101, V.D.E. 0530, IEC 34.1(2), BS 4999 en 5000, NEMA MG 1-22, ISO 8528.3, CSA
Toerental:
Identiek aan dat van de aandrijfmotor - geen enkele reductor is toegestaan.
Type:
4 polig draaiveld
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 146 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Nominaal vermogen:
- Nominaal vermogen: 208 kVA bij cos phi 0,8
- Het nominaal vermogen dient bepaald in functie van de totale belasting die door de noodgroep
gevoed moet worden - rekening houdende met evt. harmonischen veroorzaakt door deze
belasting en evt. motoren (individuele vermogens, type van aanloop en startvolgorde) die tot
deze belasting behoren - en van de toegelaten spannings- en frequentievariaties.
- Het nominaal vermogen is het elektrisch vermogen dat werkelijk beschikbaar is aan de
klemmen van de alternator bij een arbeidsfactor van 0,80 en dit zonder tijdslimiet.
Bekrachtiging:
Voeding gescheiden van de statorwikkeling
Regeling :
Elektronisch.
Frequentie:
50 Hz.
Beschermingsklasse:
IP23 minimum.
Isolatieklasse:
Klasse H minimum.
Beveiliging:
Via thermo-magnetische vermogenschakelaar geplaatst nabij de klemmen van de alternator in een
afzonderlijke geschikte schakelkast IP54.
3.3.3
Koeling- en verluchting
Volgende koelingssystemen kunnen toegepast worden:
- Koeling door water-lucht
- Koeling door water-water met warmtewisselaar
De primaire koelkring moet gesloten zijn. Het water van deze koelkring moet voorzien zijn van een
elektrische verwarming bediend door een thermostaat dat bij stilstand de temperatuur van het koelwater
van de motor op een temperatuur van min. 30°C houdt. Het gebruik van een circulatiepomp is verplicht
(natuurlijke circulatie niet toegestaan)
Bij defect van de koelwaterverwarming en dus bij té lage motortemperatuur dient een foutmelding
gegeven te worden.
De stilstandsverwarming moet, in geval van defect, vervangen kunnen worden zonder dat het koelwater
moet worden afgelaten en zonder dat de motor daarvoor uit dienst moet.
In het lokaal zal een opening, waarvan de afmetingen overeenstemmen met de aanbevelingen van de
motorfabrikant, voorzien worden voor de aanvoer van verse lucht.
De radiator wordt geplaatst in de buurt van de afvoeropening die aangebracht is in een wand van het
lokaal, en wordt hiermee verbonden door middel van een aangepast flexibel tussenstuk, dat de trillingen
van het aggregaat opvangt.
Een ventilator aangedreven door het aggregaat of door een elektrische hulpmotor blaast de lucht van in
het lokaal door de radiator naar buiten.
De openingen voor toevoer en afvoer van de koellucht dienen aan de binnenzijde voorzien te worden van
afsluitbare luchtroosters.
Regeninslagvrije gevelroosters op de openingen voor toevoer en afvoer van de koellucht maken geen
deel uit van onderhavige aanneming. De nodige afmetingen moeten aan de aannemer ruwbouwerken
worden meegedeeld.
De openingen dienen zo gekozen dat er geen circulatie van de koellucht mogelijk is (m.a.w. dat het niet
mogelijk is dat de warme lucht terug in het lokaal gezogen wordt.)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 147 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Afhankelijk van de geluidseisen dienen aangepaste geluidsdempers op de openingen voor toe- en afvoer
van de koellucht voorzien te worden. Deze moeten zo gekozen worden dat ze een correcte koeling van
het aggregaat niet belemmeren.
Het luchtverversingssysteem moet zodanig opgevat zijn dat de omgevingstemperatuur in het lokaal van
de groep, tijdens de werking van de groep, de 40°C niet overschrijdt.
3.3.4
Opstelling en koppeling
Motor en alternator worden gemonteerd op een gemeenschappelijk frame. Dit frame is geconstrueerd uit
profielijzers. De alternator is vast verbonden door middel van een aansluitflens aan het vliegwielhuis van
de motor, dit om een stevig geheel te vormen. De krachtoverbrenging van het vliegwiel naar de rotor
gebeurt door middel van flenskoppeling. Het geheel wordt gedragen door trillingsdempers met een antitrillingsrendement van minstens 90%. Berekeningen hiervan dienen door de constructeur van het
aggregaat bijgevoegd te worden. Alle draaiende of bewegende delen worden afgeschermd in
overeenstemming met de bepalingen in het A.R.A.B. Het geheel is afgewerkt met hoogwaardige
kwaliteitslak.
3.3.5
Geluidsbeperking
Akoestische omkasting voor binnenopstelling type “drop-over”
Samenstelling:
- Buitenbeplating van sendzimir verzinkt plaatstaal afgewerkt met primer en eindlaklaag.
- Geluidsabsorberend materiaal (rotswol)
- Aan beide langszijden bevinden zich afsluitbare deuren voor eenvoudige toegang voor nazicht
& onderhoudswerken.
Op de lucht in- en uitlaatopeningen worden geluiddempende elementen gemonteerd waarvan de
oppervlakte en de lengte berekend zijn in functie van:
- Luchtdebiet
- Luchtweerstand
- Geluidseis
De afblaaszijde van de radiator wordt via een soepele verbindingsbalg verbonden met het
luchtafvoerkanaal
Geluidsdemping :
In het diesellokaal: maximum 85 dBA gemeten op 1 m rondom de omkasting.
Buiten aan de luchtroosters : maximum 70 dBA gemeten op 5 m afstand van de openingen voor
luchtaan- en afvoer (vrije veld condities).
In de gasuitlaatcircuit worden één of twee dempers voorzien teneinde de akoestische voorschriften niet te
overschrijden.
3.4.
Uitlaat:
-
-
-
-
Het gasuitlaattraject wordt trillingsvrij opgehangen in het lokaal. De verbinding met de motor
geschiedt door middel van een elastisch tussenstuk (compensator) teneinde uitzettingen en
trillingen op te vangen.
De uitlaatleiding is voorzien van één of twee efficiënte geluidsdempers. Zij moeten
overeenkomen met de aanbeveling van de fabrikant van het aggregaat (diameter, bochten,
enz…).
Op het laagste punt van het traject wordt een aftapkraan voor het condensatiewater voorzien.
Rekening houdend met de temperaturen van de buis na onbeperkte bedrijfsduur, dienen er al
dan niet, naargelang de glijmogelijkheden der beugels, extra compensatoren te worden
voorzien teneinde de uitzetting op te vangen.
Alle bereikbare delen van de uitlaatleiding binnen het gebouw zijn vervaardigd uit staal,
thermisch geïsoleerd door een laag thermisch isolerende wol en afgeschermd door een
aluminium mantel.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 148 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
- Het gedeelte van de uitlaatleiding buiten het gebouw is vervaardigd uit roestvrij staal (inox)
- Binnendiamter 150mm – buitendiameter 250mm – geïsoleerd
Emissie meeGPunt:
Het meeGPunt bevindt zich in het midden op een punt waar de uitlaat 1.5m lang is en waar geen
ellebogen, T-stukken of andere aansluiGPunten van meetapparatuur zijn voorzien. Het meeGPunt moet
uitgevoerd worden volgens Vlarem II
Brandstofopslag en transfert – 1200 liter
3.5.
-
-
cfr. dagtank, evt. hoofdtank, evt. vul- en ontluchtingsleidingen (afstanden, trajecten, plaats evt.
vulmond, enz… te specificeren), evt. voedings- en retourleiding tussen hoofdtank en dagtank
(afstanden en trajecten te specificeren), evt. tranferGPompen, enz…
Brandstofopslag is onderhavig aan lokale wetgeving.
De brandstoftank dient zodanig te worden opgesteld dat op gelijk welk ogenblik de
brandstoftoevoer door gravitatie gebeurt.
Daarom zijn bijvoorbeeld onder het aggregaat gemonteerde platte brandstoftanks niet
toegestaan.
De brandstofleidingen tussen dagtank en aggregaat moeten met soepele verbindingen worden
aangebracht teneinde de trillingen van het aggregaat op te vangen
Dagtank:
Brandstofdagtank, dubbelwandig, inhoud min 1200 L (of autonomie min 24 uren) volledig conform lokale
milieuwetgeving (conformiteitsattest af te leveren door leverancier). Het geheel wordt gedragen door een
metalen stoel op een hoogte die toevloeiing van de brandstof door gravitatie verzekert. De tank is
voorzien van de volgende componenten:
- laag niveau vlotterschakelaar.
- waterafscheider - branstoffilter.
- peilglas.
- lekdetectiesysteem.
- aftapkraan.
- De nodige aansluitmoffen voor vulling, ontluchting, voeding en retour.
Een alarm laag niveau wordt doorgestuurd naar het GBS-systeem
3.6.
Bediening en controle: eilandbedrijf
3.6.1
Controle- en
beveiliging:
bedieningsbord
voor
manuele
start,
sturing
Metalen kastbord geleverd met losstaande voet voor trillingsvrije opstelling, bescherming IP55, met
vergrendelbare deur.
Uitrusting:
- Beveiligingssysteem voor het aggregaat met noodstop
- Controle en verwerking van alarmen, start/stop via analoge stuurcomponenten
- Een automatische batterijlader met 2 regimes SNELLADING/DRUPPELLADING
- Potentiaalvrije contacten voor afstandssignalisatie (5 programmeerbaar naar keuze)
- Bedieningsterminal voor bediening en visualisatie van alarmen, bedieningsinstructies
- Universeel meettoestel voor visualisatie alternatorparameters zoals 3-fasenspanning, 3fasenstromen, actief vermogen, arbeidsfactor (cos phi), frequentie, enz… (zie 6.1.6)
- Communicatiebus voor afstandsmonitoring remote control met behulp van modem (optioneel)
Configuratie en opbouw van de automatisering:
- Alle sturings en bedieningsborden zijn analoog te voorzien gecombineerd met een web panel
als MMI (Man Machine Interface)
- Ethernet 2 x RJ45 switch on board
- FGP server on board
- Alarming / logging van laatste 1000 events
- Sturingsbord standaard voorzien van 5 potentiaal vrije contacten ( voor afstand signalisatie)
- Seriële verbinding voor Modbus/Profibus
- Web server on board – visualisatie door middel van HTML pagina’ op de MMI.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 149 van 191
Grontmij juni 2015
en
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Bedieningen:
- Werkingskeuze: ON / OFF
Alarmen:
Bij volgende alarmen moet de motor worden stilgelegd. Deze alarmen moeten gepaard gaan met een
auditief signaal (indien gewenst).
- Te hoge watertemperatuur
- Te lage oliedruk
- Overbelasting
- Onder / oversnelheid
- Algemene fout aggregaat
- Te laag brandstofniveau (indien brandstoftank voorzien van laagniveaudetectie)
Overige vereiste alarmen afleesbaar op een visuel synoptiek d.m.v. LED signaallampen en lampentest:
- Naderen te hoge motortemperatuur (vooralarm)
- Naderen te lage oliedruk (vooralarm)
- Startfout
- Fout batterijlader
- Lage spanning batterij
- Lek brandstofreservoir (indien brandstofreservoir voorzien van lekdetectie)
Vereiste status signalen:
- Net aanwezig / Netfout
- Groep in OFF / AUTO / TEST mode
- Groep draait
- Alternatorspanning aanwezig
- Groep koelt na
Overige vereiste signalisaties:
- Aantal draaiuren (h)
- Aantal starGPogingen (impulsen)
- Brandstofpeil (indien brandstoftank voorzien van niveaudetectie) (liter).
- Batterijspanning (VDC)
- Batterijlaadstroom (ADC)
- Oliedruk (Bar)
- Watertemperatuur (°C)
Meetapparatuur:
M.b.v. een universeel meettoestel moeten minimum onderstaande waarden afgelezen kunnen worden:
- Spanningen tussen de fases x3 (V)
- Spanningen tussen de fases en de nulgeleider x3 (V)
- Fasestroom x3 (A)
- Driefasenstroom(A)
- Frequentie (Hz)
- Arbeidsfactor - cos phi
- Actief vermogen driefasig netwerk (kW)
- Schijnbaar vermogen driefasig netwerk (kVA)
- Reactief vermogen driefasig netwerk (kVAr)
- Maximale waarden voor actief vermogen en stroom
Diversen:
- Voor alle geleiders worden de standaard kleurencodes gebruikt (bvb. blauw = nulgeleider, rood
= + DC, zwart = - DC, groen/geel = P.E. , enz…)
- Alle draad- en klemnummering in het bord moet overeenstemmen met het bijhorende schema
PLC mag niet gebruikt worden voor de werking van de generator!
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 150 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
3.7.
Bestek nr. 35770011
Betonnen sokkel
De groep dient geplaatst te worden op een betonnen sokkel, welke door derden voorzien wordt. Deze
sokkel loot door tot aan de brandwerende scheidingswand. Dit heeft tot doel het wegbergen van alle
voedings- en sturingskabels in aparte kokers in de sokkel.
3.8.
Testen
3.8.1
Testen bij de constructeur
Het aggregaat wordt getest, gekoppeld aan het bijbehorende bedieningsbord in het bijzijn van de
bouwheer op de proefstand van de fabrikant.
Minimum volgende testen zijn te voorzien:
- belastingsproef gedurende 1,5 uur; tijdens deze proef wordt het vermogen in stappen van 25%
opgevoerd en wordt een overbelasting van 10% gedurende ½ uur aangelegd.
- herhaalde starGProeven
- bepaling van het gedrag van alternator en motor bij overgangsregimes
- controle van de veiligheidsinrichtingen
De nodige meettoestellen en inrichtingen evenals de brandstof nodig voor het uitvoeren van de testen en
werkuren van het personeel dat de testen uitvoert, zijn inbegrepen in onderhavige aanneming.
Alle gebruikte meettoestellen dienen gekalibreerd te zijn. Een geldig attest van de kalibrering moet
kunnen voorgelegd worden.
3.8.2
Testen op de werf
Proefdraaien op de werf (met de aanwezige belasting). Onderricht over het gebruik van het
stroomaggregaat aan technisch personeel gedurende een halve dag. Leveren van de nodige
documenten zoals inplantingsplannen, elektrische schema’s, technische steekkaarten, handboeken en
veiligheidsinstructies.
Volgende testen zullen minimaal uitgevoerd worden na installatie van de groep:
- Controle conformiteit
- Controle van de gehele installatie.
- Controle automatische werking
- Geluidsmetingen
- De nodige apparatuur en personeel wordt ter beschikking gesteld door de aannemer. Een
verslag van deze testen wordt opgemaakt door de aannemer.
3.8.3
-
Controle door een erkend keuringsorganisme
De kosten voor een keuring, uitgevoerd door een erkend organisme zijn ten laste van de
aannemer.
3.8. Montagewerkzaamheden
De manutentie, opstelling en aansluiting van het aggregaat op de werf gebeurt in overeenstemming met
de voorafgaandelijk aan de klant voorgelegde risicoanalyse. Alle personeel betrokken bij deze activiteiten
zal beschikken over een VCA pas.
3.9. Attesten
Volgende attesten dienen voorgelegd te worden in het kader van deze aanneming :
- ISO 9001/2000
- Attest, opgesteld door de leverancier ter bevestiging van :
- VCA pas monteurs
- Calibratie meettoestellen : Uitvoering calibratie en beschikbaarheid geldige certificaten
Uitvoering:
-
Noodstroomgroep 200kVA in lokaal 27 van gebouw 130
Stilstandverwarming
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 151 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
Aan- en afvoerdemper op de koelluchtopeningen (max.65dBA op 5m buiten, vrije veld condities)
Overdrukklep op afvoeropening koellucht
Gemotoriseerde klep op aanvoeropening koellucht
Automatisch analoog gestuurd sturingsbord
Gasuitlaatdemper + gasuitlaat geïsoleerd (max. 5m)
Prisma tank 1200L, in lokaal, naast aggregaat (autonomie van 24 uur)
Levering + installatie van het geheel
FAT + SAT
Plannen,
schema’s,
handleidingen,
As-built,
etc…Sturingsbord
gemonteerd
op
noodstroomgroep
Prijsopbouw:
Globale prijs (GP) Dieselgroep 200kVA
Uitvoering:
-
Stuurbekabeling aansturing Diesel
Voedingskabel van dieselgroep naar bord Noodstroom
Hoofdautomaat 320A op generator
Voedingskabel van generator naar registerklep op de verse luchtaanvoer
Prijsopbouw:
Globale prijs (GP) Bekabeling aansluiting en monitoring
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 152 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 4: LEIDINGEN BINNEN EN BUITEN DE GEBOUWEN
De voeding voor het bord ‘noodstroomgroep’ zal komen van het bord BCEG012A - Hoofdbord
lokaal 12 van gebouw 130.
Vitaal,
Het toe te passen netsysteem is van het TN - S type in normaal bedrijf in nood, bij voeding via aggregaat
is het IT netwerk. Aangezien het gaat om vitale leidingen/stroombanen, deze zijn zo bepaald door IRMM,
mag bij een eerste massa fout geen automatische onderbreking zijn. Dit betekent dat de elektrische
installatie zodanig wordt ontworpen door de berekening van de sectie van de geleiders en aangepaste
beveiliging waardoor bij de eerste massa fout niet wordt uitgeschakeld en de door de installatie
gewaarborgde veiligheid niet nadelig wordt beïnvloed.
Type bekabeling is halogeenvrij en heeft een brandweerstand van 1 uur. Bekabeling wordt gedeeltelijk
geplaatst in de grond en in aparte kabelgoten met functiebehoud. (kelderruimte gebouw 40).
Plaatsen van noodgenerator met volgende eigenschappen:
- Noodgroep wordt geplaatst in een akoestische omkasting.
- Dagtank voor autonomie van 24u bij volle belasting.
- Emissiemeting dient te worden voorzien.
- Niveaumeting brandstof word voorzien met melding bij bepaald niveau’s.
- Koppeling met het aanwezige gebouwenbeheersysteem. (Honeywell)
- Groep wordt handmatig opgestart.
1 Algemeenheden
De leidingen moeten uitgevoerd worden volgens de hierna vermelde voorschriften alsook volgens de
eventuele aanduidingen op de plannen. De bekabeling dient te voldoen aan het AREI en de NBN C30004.
Rekening houdend met het KB van 25 april 2013 tot wijziging van de artikelen 1, 3, 28, 100, 104, 151,
200 en 207 van het AREI, dienen onderstaande richtlijnen voor de elektrische bekabeling strikt gevolgd te
worden. De bepalingen vermeld in deze paragraaf hebben voorrang op deze die eventueel verder in het
bestek vermeld staan. Bij eventuele tegenspraak met andere bepalingen in het bestek gelden enkel de
bepalingen uit deze paragraaf als bindend.
Halogeenvrije bekabeling
Alle leidingen en toebehoren worden in dit project halogeenvrij uitgevoerd. Alle halogeenvrije bekabeling
dient te voldoen aan volgende normen:
- Brandverspreiding (primaire brandreactie)F1 (Vlamdovend):
- NBN EN/IEC 60332-1/-2F2
- Niet-brandverspreidend)
- NBN EN/IEC 60332-3-22/-24 Cat. A/C
- Rookontwikkeling (secundaire brandreactie)SA (Zonder halogenen):
- NBN EN 50267-2-1/-2-2 , IEC 60754-1/-2
- SD (Minimale rookontwikkeling): NBN EN/IEC 61034-1/-2
2 Bekabeling met FR2-functiebehoud voor vitale installaties
Deze kabels voldoen minimaal aan de eisen van FR2-functiebehoud E60(AREI art. 104) volgens DIN
4102-12 (Ed. 1998) en Rf1h volgens NBN713-020 Ad. 3 (1994). Het functiebehoud voor energiekabels
wordt gewaarborgd bij een bedrijfsspanning tot 400 V. Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider is
+90 ° C. Het functiebehoud voor signalisatiekabels wordt gewaarborgd bij een bedrijfsspanning tot 110 V.
Toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider is +70 ° C.
Kabel en draagstructuur met inbegrip van verankering dient getest te zijn volgens DIN4102-12 met een
minimale tijdsduur E60. Certificaat van de systeemtest van kabel en draagstelsel dient ter goedkeuring
voorgelegd te worden. Bekabeling voor een vitale installatie bevat minimaal volgende certificaten:
DIN4102-12 E60 en NBN 713-020 Ad. 3 Rf1h, waarbij het E60-certificaat of hoger primeert.
De aangeboden kabels dienen tevens minimaal te voldoen aan de proefnormen zoals vermeld in de
administratieve norm NBN C30-004 (2004 + addenda). De aangeboden kabels voldoen minimaal aan de
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 153 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
indicatief opgenomen normen(ofwel gelijkwaardig of strenger) zoals vermeld staan in het KB
Basisnormen. Het FR1-isolatiebehoud van de kabels bedraagt minimaal 180 minuten, het FR2functiebehoud minimaal E60 (60 minuten).
Eigenschappen van de bekabeling:
Energiekabels:
- Nominale spanning voor energiekabels: minimaal 0.6/1kV
- Geleider energiekabels: Blanke koperkern, massief of samengeslagen, NBN IEC/EN 60228
- Aderisolatie energiekabels: In twee lagen, vernet
- Energiekabels: De energiekabels worden opgevuld met een vlamvertragende halogeenvrije
thermoplastische verbinding. De buitenmantel bestaat uit een vlamvertragende
thermoplastische halogeenvrije verbinding (CENELEC HD 604 S1, HM4).
Signalisatiekabels:
- Nominale spanning voor signalisatiekabels: maximum 225V
- Geleider signalisatiekabels: Blanke koperkern, massief, 0.8 mm diameter
- Aderisolatie signalisatiekabels: Vernet, NBN EN 50290-2-26
- Opvulling uit thermoplastisch materiaal
- De buitenmantel bestaat uit een vlamvertragende thermoplastische halogeenvrije verbinding
(NBN EN 50290-2-27, HM2).
- Isolatieweerstand:
minimum 100MΩ x km
- Lusweerstand:
maximum 73,2 Ω/km bij 0.80 mm
- Bedrijfscapaciteit:
maximum 120 nF/km bij 800 Hz
- Capacitieve koppeling:
K maximum 200pF/100m bij 800 Hz
Voor de kabelsectie te bepalen dienen er twee berekeningen te gebeuren:
- Standaard kabelberekening ( i.f.v. selectiviteit, kortsluitstromen, plaatsingswijze,..)
- Brandlastberekening (volgens gewenste tijdsduur van functiebehoud E60, E90)
De hoogste waarde van deze twee berekeningen dient toegepast te worden. Voor de kabelberekeningen
moet er rekening gehouden worden met een maximale spanningsval van 4%.
Brandlastberekening:
De kabelsectie berekenen in functie van de stijging van de soortelijke weerstand van het koper in de
kabel(bij verhoging in temperatuur - brand) en de maximaal toegelaten spanningsval. De stijging van de
omgevingstemperatuur(in geval van brand) is op basis van de ISO834 brandtemperatuurcurve. Deze
temperatuurcurve is dezelfde die men gebruikt bij de volgende normtesten: NBN 713-020 Ad. 3 en
DIN4102-12.
De aanbieder dient steeds de buigradius van de kabels volgens de specificaties van de fabrikant te
respecteren, zowel tijdens als na de installatie.
Vooraleer met het plaatsen van de leidingen aan te vangen moet de installateur het tracé ervan
aanbrengen op de muren, vloeren en plafonds, met aanduiding van de plaats van de toestellen en van de
borden, dit tracé moet door het Bestuur worden goedgekeurd. Hij moet vooraf de moeilijke doorgangen
van het tracé bespreken met de installateurs van de andere werken.
Het Bestuur behoudt zich het recht voor alle leidingen waarvan het tracé niet werd voorgelegd te doen
verplaatsen zonder vergoeding van de installateur.
De hiervoor en hierna genoemde algemene voorschriften voor het plaatsen van de leidingen der huidige
sterkstroominstallaties zijn eveneens van toepassing op alle andere te plaatsen leidingen van alle
zogenoemde "zwakstroom" installaties.
3 Keuze van de aard van de leidingen
Behoudens andersluidende bepalingen wordt er gebruik gemaakt van volgende leidingen:
- bij inbouwinstallaties: kabels onder ingewerkte PVC. buis.
- bij opbouwinstallaties, in droge lokalen met industrieel karakter en in verlaagde plafonds: kabels
onder versterkte PVC buis in de rechtlijnige gedeelten of neergelegd in kabelwegen.
- bij opbouwinstallaties in vochtige lokalen met industrieel karakter (kelder): kabels in versterkt
PVC-buis in de rechtlijnige gedeelten of neergelegd in kabelwegen.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 154 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Halogeenvrije bekabeling:
Behoudens andersluidende bepalingen wordt er gebruik gemaakt van volgende leidingen:
- bij inbouwinstallaties: kabels onder ingewerkte PVC buis.
- bij opbouwinstallaties, in droge lokalen met industrieel karakter en in verlaagde plafonds: kabels
onder versterkte halogeenvrije buis in de rechtlijnige gedeelten of neergelegd in kabelwegen.
- bij opbouwinstallaties in vochtige lokalen met industrieel karakter (kelder): kabels in versterkte
halogeenvrije buis in de rechtlijnige gedeelten of neergelegd in kabelwegen.
4 Buizen
De buizen zullen voldoen aan de norm NBN T 42-111. De aanleg dient te gebeuren in overeenstemming
met het TB 400 – B 01 paragraaf h.6.1. en h.7.1. De kleur van de PVC buis of halogeenvrije buis wordt
bepaald door de architect. Diverse kleuren voor te leggen.
Het gebruik van voorbedrade buizen, voor gelijk welke installatie, is niet toegelaten.
Al de materialen dienen voorgelegd te worden te goedkeuring onder vorm van een technisch fiche.
4.01 Buizen met in zicht gelegde leidingen
De in zicht gelegde versterkte buizen worden aangebracht op kunststof iso klemmen. De klemmen
bestaan uit een basiselement in PVC en een klemstuk dat met 2 metalen schroeven op het basiselement
wordt bevestigd.
Het gebruik van stalen pinnen d.m.v. een vasthechtingspistool zijn verboden.
Het plaatsen van het aantal van tweevleugelige zadels moet zodanig zijn dat de buis een rechtlijnig tracé
volgt. In het rechtlijnige gedeelte dient er minstens één vastzettingsbeugel geplaatst te worden om de 80
cm. De beugels worden over gelijke afstanden geplaatst.
Het uiteinde van de buis wordt afgewerkt met eindmoffen ( PVC tullen in de zelfde kleur als deze van de
PVC buis ).
Voor de versterkte buizen worden de bochten onderbroken.
Bij montage op balken of constructie in voorgespannen beton wordt uitsluitend toegelaten mits gebruik
van gegalvaniseerde montage-ijzers of profielen.
Meerdere gelijklopende buisleidingen worden geplaatst op gegalvaniseerde montagerails met
aangepaste klemmen in functie van de gebruikte diameter van de PVC buis.
4.02 Halogeenvrije buizen met in zicht gelegde leidingen
De in zicht gelegde versterkte buizen worden aangebracht op halogeenvrije iso klemmen.
De klemmen bestaan uit een basiselement en een klemstuk dat met 2 metalen schroeven op het
basiselement wordt bevestigd.
Het gebruik van stalen pinnen d.m.v. een vasthechtingspistool zijn verboden.
Het plaatsen van het aantal van tweevleugelige zadels moet zodanig zijn dat de buis een rechtlijnig tracé
volgt. In het rechtlijnige gedeelte dient er minstens één vastzettingsbeugel geplaatst te worden om de 80
cm. De beugels worden over gelijke afstanden geplaatst.
Het uiteinde van de buis wordt afgewerkt met halogeenvrije eindmoffen (tullen in dezelfde kleur als deze
van de buis).
Voor de versterkte halogeenvrije buizen worden de bochten onderbroken.
Montage op balken of constructies in voorgespannen beton wordt uitsluitend toegelaten mits gebruik van
gegalvaniseerde montage-ijzers of profielen.
Meerdere gelijklopende buisleidingen worden geplaatst op gegalvaniseerde montagerails met
aangepaste klemmen in functie van de gebruikte diameter van de buis.
4.03 Leidingen in kabel in buizen
De buisleidingen aan te brengen voor de bescherming van de kabels voldoen volledig aan de hoger
genoemde beschrijving der buisleidingen.
Behalve andersluidende bepalingen worden de kabels volgens een der hierna vermelde werkwijzen
aangelegd:
- bescherming door buizen. Hierdoor wordt verstaan het schuiven van de kabels in buizen met
een diameter van minstens 1,3 maal de buitendiameter van de kabel; de kabels moeten
evenwel vrij blijven in de bochten en aan de toestellen. De buizen zijn stevig genoeg opdat zij
na plaatsing geen enkele zichtbare doorhang vertonen. Bij verticale plaatsing over een lengte
van meer dan 3 m, wordt de kabel aan zijn bovenste uiteinde gesteund door een beugel.
- Bevestiging op kabelwegen: zie hieromtrent het artikel der kabelwegen.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 155 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Wanneer meerdere kabelleidingen één zelfde weg volgen, moeten ze onderling volstrekt evenwijdig zijn
in rechtlijnige gedeelten.
In de bochten moeten alle kabels van één zelfde stel gebogen worden volgens cirkelbogen met zelfde
straal, waarvan de middelpunten gelegen zijn op de bissectrice van de hoek gevormd door de twee
rechtlijnige gedeelten.
De kabelleidingen van éénzelfde stel worden met gelijke speelruimten van elkaar geplaatst.
Bij kabelmontage zijn alle buizen voorzien van sluitringen met afgeronde boorden.
Voor de hoofdleidingen in gebouwen wordt de doorsnede der geleiders en een identificatiekenmerk op
zichtbare en duurzame wijze aangeduid op de beide uiteinden der leidingen.
Behalve voor de verlichtings- en contactdooskringen, worden alle geleiders en kabels aan hun beide
uiteinden op zichtbare en duurzame wijze gemerkt.
De leidingen worden op minstens 50 mm van elke verwarmingsinstallatie geplaatst.
4.04 Buizen in te werken in wanden
Voor het plaatsen van PVC leidingen in de wanden dienen de nodige sleuven te worden gemaakt.
De sleuven welke dienen te worden gemaakt in de structuurelementen ( beton, metselwerk) worden nat
geslepen en gefreesd. Droog slijpen (met aangepast materiaal) is alleen toegestaan indien een
stofopvang kan voorzien worden. ( bijv. Stofzuiger welke is aangesloten op de sleuvenmachine)
De gemaakte sleuven worden aangevuld met mortel, of een andere specie ter goedkeuring voor te
leggen aan het studiebureel. De sleuven worden over hun geheel dichtgesmeerd en dient de PVC buizen
in hun geheel te omhullen.
De buisleidingen worden steeds volgens het horizontale en verticale tracés gelegd.
4.05 Buizen te plaatsen op vloerplaten
De versterkte PVC buizen worden op de vloerplaat bevestigd door middel van zadels die op voldoende
afstand worden geplaatst.
De doorboringen naar de toestellen in de onderliggende plafondplaat dienen te gebeuren met de grootse
zorg en aangepast boormateriaal. Het mag niet zijn dat bij doorboringen schade wordt aangericht aan
bouwkundige zichtbaar afgewerkt plafond. Alle schade die eventueel wordt aangericht na de
doorboringen is te herstellen volgens de voorschriften van de architecten. Deze kosten zijn ten laste van
de aannemer van dit lot.
5 Kabels
Voor de verlichtings- en contactdozen installatie maakt men gebruik van halogeenvrije kabels. Deze
kabels worden ofwel geplaatst in versterkte PVC buis of in een versterkte halogeenvrije buis( opbouw) of
in een kabelgoot. De verbindingen van de kabels worden uitgevoerd door middel van lasdozen.
De aannemer wordt erop gewezen dat alle aftakdozen ook na installatie van de andere technieken
bereikbaar moeten blijven. Deze dozen dienen ook halogeenvrij te zijn bij gebruik van halogeenvrije
bekabeling. Hij zal op voorhand de plannen nakijken van de andere technieken.
De aftakdozen dienen te worden opgetekend op de as built plannen. Op de aftakdozen dient er met
onwisbare inkt de kringnummers te worden opgetekend.
De buisleidingen aan te brengen voor de bescherming der kabels voldoen volledig aan de hoger
genoemde beschrijving der halogeenvrije buisleidingen.
Behalve andersluidende bepalingen worden de kabels volgens een der hierna vermelde werkwijzen
aangelegd:
- Bescherming door halogeenvrije buizen: zie hieromtrent het artikel van leidingen in kabel in
halogeenvrije buizen
- Bescherming door buizen: zie hieromtrent het artikel van leidingen in kabel in buizen
- Bevestiging op kabelwegen: zie hieromtrent het artikel der kabelwegen.
Wanneer meerdere kabelleidingen eenzelfde weg volgen, moeten ze onderling volstrekt evenwijdig zijn in
rechtlijnige gedeelten.
In de bochten moeten alle kabels van eenzelfde stel gebogen worden volgens cirkelbogen met zelfde
straal, waarvan de middelpunten gelegen zijn op de bissectrice van de hoek gevormd door de twee
rechtlijnige gedeelten.
De kabelleidingen van eenzelfde stel worden op gelijke afstand geplaatst.
Alle kabels worden aan beide uiteinden op zichtbare en duurzame wijze gemerkt.
Daarboven wordt voor de hoofdleiding aan beide uiteinden op dezelfde wijze de doorsnede van de
geleiders aangeduid. De leidingen worden op minstens 50mm van de verwarmingsinstallatie geplaatst.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 156 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Voor het plaatsen van de bekabeling in de kabelgoten worden zij aaneensluitend neergelegd in de goot.
Bij verticaal geplaatste goten worden de kabels om de 500 mm individueel bevestigd.
6 Trekken van kabels in leidingen
Het buizenstel van elke leiding moet over zijn volledige lengte geplaatst en bevestigd worden, vooraleer
met het trekken van kabels aan te vangen. Het trekken moet met de meeste zorg geschieden, ten einde
elke beschadiging aan de isolerende omhulling te vermijden.
Wanneer de lengte der leidingen het vereist, geschiedt het trekken der kabels door middel van een
speciale stalen trekveer. De draden moeten een voldoende lengte hebben om een reserve van 10cm per
draad te behouden in elke lasdoos, schakelaar of contactdoos, in de verlichtingstoestellen en in de
borden.
verbindingsdozen
De verbindingsdozen beantwoorden aan de voorschriften van de NBN 119.
De dozen moeten ruim genoeg zijn en voldoende in getal om de draden gemakkelijk te kunnen
verbinden. Zij moeten volledig en gemakkelijk toegankelijk blijven.
Voor de kabelleidingen zijn de verbindingsdozen van isolatiemateriaal.
Voor de dozen der kabelleidingen mogen de pakkingsbussen vervangen worden door slappe
kegelvormige waterdichte ingangen, uitgezonderd voor buiteninstallatie en installatie in technische en
vochtige ruimten.
De verbindingsdozen worden voorzien van een duidelijk en bestendig kenmerk in overeenstemming met
de verdeelkring waarin ze zijn opgenomen.
Halogeenvrije verbindingsdozen
De halogeenvrije verbindingsdozen beantwoorden aan de voorschriften van de NBN 119.
De dozen moeten ruim genoeg zijn en voldoende in getal om de draden gemakkelijk te kunnen
verbinden. Zij moeten volledig en gemakkelijk toegankelijk blijven.
Voor de kabelleidingen zijn de verbindingsdozen van isolatiemateriaal.
Voor de dozen der kabelleidingen mogen de pakkingsbussen vervangen worden door slappe
kegelvormige waterdichte ingangen, uitgezonderd voor buiteninstallatie en installatie in technische en
vochtige ruimten.
De verbindingsdozen worden voorzien van een duidelijk en bestendig kenmerk in overeenstemming met
de verdeelkring waarin ze zijn opgenomen.
7 Verbindingen en aansluitingen van draden en kabels
De verbindingen van draden worden in principe uitgevoerd bij middel van lasklemmen in
verbindingsdozen.
Bij gebruik van kabelschoenen moeten deze van het buistype zijn dat door samenpersen met behulp van
aangepast gereedschap, één blijvend geheel vormt met de geleiders.
Iedere kabel wordt nabij zijn uiteinde bevestigd op hoogstens 300 mm van de plaats waar zijn isoleringsen beschermingslagen ophouden onaangeraakt te zijn. De geleiders die uit deze kabels lopen, zijn op de
weg naar de klemmen waarop ze dienen aangesloten, gebeurlijk ondersteund, om een voldoend stevige
bevestiging met regelmatige lijn en onberispelijk uitzicht aan het kabeleinde te bekomen.
Voor doorsneden groter dan 16 mm² is het gebruik van kabelschoenen altijd verplicht. Het is insgelijks
verplicht voor geleiders van 6 mm² en meer, wanneer geen gebruik wordt gemaakt van klemmen.
De uiteinden der geleiders met een maximale doorsnede van 4 mm², die moeten aangesloten worden op
toestellen die klemschroeven van voldoende afmetingen dragen, worden van een oogje voorzien in de zin
der aanschroeving.
Het maken van een oogje is niet vereist wanneer de toestellen voorzien zijn met geschikte klemmen
(onder andere door gebruik van een klemplaatje) die voldoende waarborg bieden voor een degelijk en
blijvend contact.
Elk uiteinde van kabel of draad moet zodanig worden afgewerkt dat het een indruk van netheid, reinheid
en orde weergeeft en dat zijn uitzicht onberispelijk is.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 157 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
8 Schilderwerk
Alle metalen toebehoren worden voor het plaatsen geschilderd met een laag roestwerende verf (normaal
aangebracht in de fabriek voor wat de stalen buizen betreft) en met een laag dekverf.
Na hun plaatsing worden de zichtbare buizen, evenals alle toebehoren, met minstens een laag dekverf
geschilderd in een door het Bestuur te bepalen kleur.
9 Invoer van leidingen en behandeling van componenten
Alle bekabeling door kelderwanden dient te gebeuren met speciaal hiervoor vervaardigde doorvoeren die
die eigenschappen combineren, nl. waterdichtheid, gasdichtheid en brandwerendheid.
De doorvoeren bestaan uit ronde of rechthoekige kaders met hierin de samenstelling voor één of
meerdere kabels/buizen.
De kabeldoorvoer is samengesteld uit een gegalvaniseerd/roestvrij stalen kader, die ingebetonneerd of
gewoon in de opening kan geplaatst worden, bestaande uit één of een combinatie van verschillende
rechthoekige openingen, waar het afsluiten van de kabels/buizen gebeurt door een combinatie van op
elkaar geplaatste tweedelige afpelbare blokjes die achteraf samengedrukt worden door een wigvormig
opspanstuk.
De specificaties ( waterdichtheid, gasdichtheid, brandweerstand ) worden bekomen door een zorgvuldige
integratie van de kaders in de wand en door een correct, volgens de gebruikshandleiding van de
fabrikant, installatie van blokjes en opspanner.
De flens wordt in de muur geïntegreerd met een dichting en vormt zo een waterbarrière. De dichting moet
met de nodige zorg worden aangebracht en dient achteraf getest te worden.
De aannemer dient een certificaat af te leveren waaruit blijkt dat het geheel aan de binnenzijde van het
kader een waterdichtheid tot 4 bar en een gasdichtheid tot 2,5 bar garandeert en een brandbestendigheid
van RF 1h.
In dit kader dient een opbouw samengesteld te worden bestaande uit balkvormige kunststof blokjes
waarin in de center een vol cilindervormig opvulstuk zit, met daarrond afpelbare ronde lagen welke
samen met het opvulstuk moeten uitgenomen worden, zoveel als nodig om de kabel passend te maken.
Deze blokjes worden naast elkaar geplaatst en zijn op maat gemaakt zodat het volledige kader opgevuld
geraakt. Tussen elke laag blokjes wordt een aluminium tussenplaat geplaatst.
De blokjes komen voor in verschilldende maten, o.a.:
- voor grote kabels: kabelsecties mogelijk van 9,5mm tot 32mm – vooraanzicht: ong. 40x40mm;
- voor kleinere kabels: kabelsecties mogelijk van 3,5 tot 16mm (telkens per twee opgesteld) –
vooraanzicht ong. 20x40mm (blokje voor invoer van twee kabels).
Om dezelfde oppervlakte kunnen dus 4 kleine of 1 dikke kabel (volgens de limieten hierboven) worden
doorgevoerd.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 158 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De aannemer dient voor aanvang der werken een uitvoeringsplan voor te leggen, met hierop ook de
inplanting van deze doorvoeren en het aantal en type van de kabels die door de desbetreffende
doorvoeren gaan. Het opzet moet zijn dat de bekabeling in de kelder zo kort mogelijk is.
Alle kosten verbonden aan het monteren en afdichten van de verschillende componenten dienen
begrepen te zijn in de prijs van het toestel. Alle kosten voor werken en materialen voor afdichten van
leidingen en invoer van kabels dienen opgenomen te worden in de totaalposten bekabeling vermeld in de
meetstaat.
De aannemer dient in grondig overleg met de ruwbouwaannemer en met de bouwheer IRMM tot een
correct uitgevoerd geheel te komen en tijdig de maten van de bouwkundige opening door te geven. In
overleg met de bouwkundig aannemer dient hij de wijze van aanwerking van de gevelplaten op het kader
te bespreken.
Uitvoering:
-
Voedingskabel van dieselgroep naar bord Noodstroomgroep
Voedingskabel van bord BCEG012A naar bord Noodstroomgroep BCEGO27A
Voedingskabel van bord Noodstroomgroep BCEGO27A naar bord HVAC-CPU
Voedingskabel van bord Noodstroomgroep BCEGO27A naar voorverwarming generator
Voedingskabel van bord Noodstroomgroep BCEGO27A naar sturingsbord generator
Voedingskabel van bord Noodstroomgroep BCEGO27A naar ventilator labo MS1
Voedingskabel van bord Noodstroomgroep BCEGO27A naar ventilator 1 handschoenkast MS 1
Voedingskabel van bord Noodstroomgroep BCEGO27A naar ventilator 2 handschoenkast MS 1
Voedingskabel van bord Noodstroomgroep BCEGO27A naar ventilator labo MS 2
Voedingskabel van bord Noodstroomgroep BCEGO27A naar ventilator 1 handschoenkast MS 2
Voedingskabel van bord Noodstroomgroep BCEGO27A naar ventilator 2 handschoenkast MS 2
Prijsopbouw:
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per meter (m)
Inbegrepen: kabel, aansluitingen en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen en
indienststellen van de kabel.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 159 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 5: OVERSPANNINGSBEVEILIGING
5.1.
Algemeen
Er dient een beveiliging van elektrische en elektronische uitrustingen tegen tijdelijke overspanningen van
industriële en atmosferische oorsprong voorzien te worden. Deze beveiliging zal enerzijds voorzien
worden op de hoofdschakelaars van het bord noodstroomgroep vitaal: grof- en middenbeveiliging en
anderzijds op de vertrekken volgens aanduiding op de schema’s (gevoelige ontvangers).
Deze beveiliging dient ook geplaatst te worden op monofasige en driefasige voedingen die zich buiten de
gebouwen bevinden.
De aannemer dient voor aanvang der werken, samen met de uitvoeringsplannen het beveiligingsconcept
voor te leggen met alle gebruikte componenten en het voorstel van de desbetreffende fabrikant om een
beveiliging te bekomen van het geheel van in en uitgaande koperleidingen van het gebouw en de
beveiliging van de interne verdeling.
5.2.
Gecombineerde bliksemstroom / overspanningsbeveiliging klasse 1
voor IT netwerk
5.2.1.
Driefasig + nul
4-polige, modulaire, gecombineerde bliksemstroom- en overspanningsafleider voor 230/400V TN-Ssystemen, bestaande uit een basisdeel en inplugbare beveiligingsmodules, (met contact voor
afstandsmelding van de bedrijfstoestand):
-
5.2.2.
afleider van type 1 volgens EN 61643-11;
vonkenbrugtechnologie met netvolgstroombegrenzing;
eenvoudige module-uitwisseling door trillingbestendige ontgrendelingsknop;
de status van elke beveiligingsmodule (functie/defect) wordt aangeduid in een zichtvenster;
gekapselde, niet uitblazende uitvoering;
max. toelaatbare bedrijfsspanning: 255 V ac;
beschermingsniveau: <= 1,5 kV;
bliksemstootstroom (10/350): 100 kA;
volgstroomdoofvermogen: 50 kAeff;
volgstroombegrenzing/selectiviteit: een 20A gL/gG zekering spreekt niet aan bij 50 kAeff
prospectieve kortsluitstroom;
aanspreektijd: <= 100 ns;
tijdelijke overspanning: <= 440 V / 5 sec;
getest op vibratie- en schokbestendigheid volgens EN 60068-2
sinus vibratie: 5 g (11 Hz – 200 Hz); 4 g (200 Hz – 500 Hz)
random vibratie: 1,9 g (5 Hz – 500 Hz)
schok: 30 g;
energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 2 en Type 3 afleiders van dezelfde
familie, alsook directe coördinatie met eindapparatuur;
apparaat voor montage op 35mm rail volgens DIN 43880, 8 modules;
duidelijke modulecodificatie;
klemmen geschikt voor doorvoerbedrading met geleiders tot 125A;
(afstandsmelding: potentiaalvrij wisselcontact).
Eénfasig + nul
Idem als 2.1. maar dan aangepast voor het beveiligen van monofasige kringen in IT systeem (2-polig),
breedte 6 modules, bliksemstootstroom (10/350): 50 kA.
5.3.
Overspanningsbeveiliging klasse 2
4-polige overspanningsafleider voor 230/400V IT systemen, (met contact voor afstandsmelding van de
bedrijfstoestand)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 160 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
afleider van type 2 volgens EN 61643-11
hoogvermogen varistortechnologie
basisdeel met ingeplugde beveiligingsmodules
eenvoudige module-uitwisseling door trillingbestendige ontgrendelingsknop
max. toelaatbare bedrijfsspanning: 275 V ac
beschermingsniveau: <= 1,25 kV
nominale afleidstootstroom (8/20): 20 kA
aanspreektijd: <= 25 ns
kortsluitvastheid: 50 kAeff
tijdelijke overspanning: 335 V / 5 sec.
getest op vibratie- en schokbestendigheid volgens EN 60068-2
sinus vibratie: 5 g (11 Hz – 200 Hz); 4 g (200 Hz – 500 Hz)
random vibratie: 1,9 g (5 Hz – 500 Hz)
schok: 30 g
energetische coördinatie volgens EN 62305-4 met Type 1 en Type 3 afleiders van dezelfde
familie
Thermo-dynamische afschakelinrichting
functie- en defectaanduiding
duidelijke beveiligingsmodule-codificatie
multifunctionele aansluitklemmen voor geleiders en kamrailaansluiting
apparaat voor montage op35 mm rail volgens DIN 43880, 4 modules
(afstandsmelding: potentiaalvrij wisselcontact)
5.4.
Praktische uitwerking voor deze aanneming
Voor deze aanneming betekent dit het volgende :
-
De hoofdschakelaar van het bord noodgroep (inkomst dieselgroep) zal voorzien worden van
een beveiliging klasse 1 (bliksemstroomafleider).
-
Uitgaande kabels van voedingen zullen eveneens van het type 1 voorzien worden.
-
De telefoniekabel en andere zwakstroomkabels die het gebouw binnenkomen, zullen voorzien
worden van beveiligingen aangepast aan het type kabel en type signaal (zie hoger).
-
De toestellen klasse 1 en 2 zullen gecoördineerd zijn ten opzichte van elkaar, zodat de werking
bij afleiding correct verloopt en de juiste stomen door de juiste toestellen worden opgevangen.
-
Alle geplaatste toestellen zullen voorzien worden van zekeringen zoals hierboven aangegeven,
zodat de overspanningsbeveiliging ontkoppeld kan worden ingeval deze kortsluiting geeft. Deze
automaat zal bepaald worden in functie van de aard van de beveiliging en volgens opgave van
de fabrikant.
-
Alle geplaatste toestellen zijn voorzien van een indicatie waardoor men duidelijk kan zien op het
toestel welke levensduur er nog rest en wanneer het vervangen dient te worden.
-
Bovendien zullen alle types overspanningsbeveiligingen per bord voorzien worden van
afstandssignalisatiemodules dewelke de goede werking van het geheel van
overspanningsbeveiliging bewaken en een signaallamp op het bedieningspaneel activeren in
geval van slechte werking, afkoppeling of defect.
-
De aannemer zal zo compact mogelijk materiaal gebruiken door toepassing van gecombineerde
beveiligingen (onder één behuizing). Overspanningsbeveiligingen van het uitblazende type
worden niet toegelaten.
Uitvoering:
Klasse I te plaatsen in gebouw 130:
- Voedingskabel van bord BCEGO12A naar BCEGO27A
Klasse II te plaatsen in gebouw 130 en in gebouw 40 voor:
- Voedingskabel van bord Noodstroomgroep naar ventilator 1 handschoenkast MS 1
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 161 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
- Voedingskabel van bord Noodstroomgroep naar ventilator 2 handschoenkast MS 1
- Voedingskabel van bord Noodstroomgroep naar ventilator labo MS 2
- Voedingskabel van bord Noodstroomgroep naar ventilator 1 handschoenkast MS 2
Beveiliging binnenkomende zwakstroombekabeling
Alle componenten en bekabeling voor storingsmelding overspanningsbeveiliging en koppeling met
netwerkmodule voor integratie op beheersysteem elektrische borden.
Prijsopbouw:
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Inbegrepen: overspanningsbeveiliging, aansluitingen en alle noodzakelijke werkzaamheden voor het
leveren, plaatsen en indienststellen van de kabel.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 162 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 6: AARDINGEN EN EQUIPOTENTIALE VERBINDINGEN
6.1.
Aardingen
6.1.1.
Aardingsweerstand
Gezien de toepassing van overspanningsbeveiligingen dient de aardingsweerstand gemeten op de
aardingsrail van elk afzonderlijk bord lager zijn dan 5 Ohm.
6.1.2.
Aardingen
Alle verlichtingstoestellen en contactdozen worden reglementair geaard b.m.v. de aardingsdraad in de
halogeenvrije-kabels.
De installatie moet voldoen aan de voorschriften van het AREI.
Het systeem van aardverbinding verplicht toe te passen is het TN-S systeem. De aannemer elektriciteit
dient een aardingsonderbreker te voorzien en hierop de aargeleiders, komende van de aardingslus en
eventuele aardingspennen aan te sluiten.
De aannemer zal indien nodig zoveel aardingspennen bijplaatsen als nodig zou blijken voor het bekomen
van de gewenste spreidingsweerstand. Het type toe te passen aardingspennen zijn deze uit koper, 1,5m
lengte, met indrijfpunt en dewelke via speciale koperen moffen aan elkaar gekoppeld kunnen worden
voor het slaan van een aardpen van grotere lengte indien dit nodig zou blijken door slechte ondergrond.
De aardpen wordt aan de bovenzijde voorzien van een klem voor het verbinden met de aardgeleider,
komende van het hoofdbord.
Op de aardingsrail van het bord van de uitbreiding worden de hoofdequipotentiale verbindingen met de
gas-, water- en C.V.-leidingen, luchtkanalen en de kabelgoten met Cu-draad 16 mm² aangesloten.
De bijkomende equipotentiale verbindingen en de respectievelijke beschermingsgeleiders welke
doorgetrokken zijn naar de diverse toestellen en verbruikers worden aangesloten op de aardingsrail der
desbetreffende borden.
7.2.
Equipotentiale verbindingen
De bijkomende equipotentiale verbindingen van sanitaire toestellen, kranen, radiatoren, leidingen,
metalen deuromlijstingen en andere genaakbare delen van het gebouw dienen uitgevoerd te worden
conform aan artikel 73 van het A.R.E.I. en verplicht in halogeenvrije bekabeling 2,5 mm² in versterkte
Tth-buis 3/4", aangesloten op de aarding van de contactdozen binnen deze natte cel.
De klemmen zijn vervaardigd in een metaal speciaal geëigend voor deze aardingstechniek, dit om het
galvanisch koppel ter vermijden. De klemmen voor de hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen
hebben afmetingen aangepast aan het doel dat ervan verlangd wordt.
Klemmen, draden en buizen zijn opgenomen in de meetstaat in vermoedelijke hoeveelheid. Een optimale
coördinatie met de bouwaannemer en de aannemer H.V.A.C. - sanitair is vereist. De aannemers stellen
dienaangaande een werkplanning op, die ter goedkeuring aan de leidende ambtenaar dient voorgelegd
(binnen de 30 kalenderdagen na gunning der werken).
Tevens legt de aannemer elektriciteit binnen de 30 dagen na gunning der werken een principeplan voor
aan de leidende ambtenaar met specificaties en principiële details over de aansluitingsklemmen en de
werkwijze van aansluiting voor de diverse onderdelen.
Uitvoering:
-
Aardingsbrug, aansluiting op hoofdaardingsrail hoofdbord, koppeling met aardingslus en
aardgeleider
Aardingspen, incl. leidingen, graafwerken en aansluiting op aardingsbrug
Hoofdequipotentiale verbindingen inclusief klemmen, banden en aansluitingen
Tth-buis ¾”
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 163 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Prijsopbouw:
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per meter (m)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 164 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 7: KABELGANGEN
7.1.
Inleiding
Alle gebruikte kabelwegen (kabelgoten, kabelladders) voldoen aan volgende eisen:
- geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI
- gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001
- voorzien van CE markering
- geclassificeerd volgens norm EN61537
De gebruikte kabelwegen bij toepassing van halogeenvrije bekabeling dient halogeenvrij te zijn.
7.2.
Specifiek voor vitale stroombanen
Kabel en draagstructuur met inbegrip van verankering dient getest te zijn volgens DIN4102-12 met een
minimale tijdsduur E60(systeemtest waarbij kabels en draagstel gelijktijdig getest worden met certificaat
van conformiteit aan de norm van alle onderdelen).
Indien kabels verticaal gemonteerd worden en de verticale lengte overstijgt 3,5 meter, dan dient men een
trekontlasting te voorzien op een afstand van telkens maximaal 3,5 meter op het verticale gedeelte.
De kabels met FR2-functiebehoud dienen in een afzonderlijk tracé geplaatst te worden en mogen niet
gemengd liggen met andere kabels. De draagstructuur(kabelgoten, draadgoten, kabelladders, beugels,
klemmen, …) inclusief hun verankering dienen conform getest te zijn volgens DIN4102-12 met een
minimale functiebehoudsduur van E60. Voor de plaatsing dient men de maximale
ondersteuningsafstanden te respecteren zoals deze vermeld staan in het testcertificaat van de fabrikant.
Bij horizontale bevestiging op een muur mogen geen andere kabelbanen boven de kabelbaan met FR2functiebehoud geplaatst zijn.
Alle verbindingen(klemmendozen, kabelmoffen, …) van het tracé met FR2-functiebehoud dienen getest
te zijn volgens DIN4102-12, minimaal E60. Indien men lusterklemmen gebruikt mogen deze uitsluitend
geïsoleerd zijn met keramisch materiaal en niet met kunststof.
De aannemer dient de nodige attesten van de draagconstructie aan te leveren ter goedkeuring, alvorens
de werken uit te voeren.
7.3
Keuze en algemeenheden
Op plaatsen waar meerdere kabelleidingen naast elkaar worden geïnstalleerd, is het aanwenden van
kabelwegen onder de vorm van kabelgoten en/of kabelladders aangewezen.
Op de plaatsen waar op plan kabelgoten of kabelladders aangegeven zijn, zijn deze verplicht te plaatsen,
zelfs al zou de installatie daar zodanig zijn opgevat dat een kabelweg van om het even welk type niet
onmiddellijk noodzakelijk zou lijken.
De kabelgoten worden zoveel mogelijk aangewend bij horizontale trajecten; bij verticale trajecten is het
gebruik van kabelladders verplicht.
Wat ook het type van de gebruikte kabelweg is, hetzij kabelgoten of kabelladders is het verplichtend dat
zij uitgevoerd worden in verzinkte staalplaat of dito profielen, en dat zij bevestigd worden d.m.v. eveneens
verzinkte bouten, -steunprofielen, -toebehoren, enz...
De kabelgoten worden perfect horizontaal opgehangen (in breedte en in lengte). Een bijzondere
aandacht wordt gevraagd voor een eveneens perfecte uitlijning. Het systeem van steunen laat toe om te
allen tijde eventuele nodige correcties aan te brengen opdat een onberispelijke eindmontage bekomen en
gegarandeerd wordt. Voor zover als nodig wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat
omwille van de andere technische installaties het verloop der kabelwegen niet zonder meer horizontaal of
verticaal is; op de plaatsen waar dit vereist is moeten de kabelwegen worden omgelegd voor de
doorgang van de betrokken installaties. De omleggingen maken het voorwerp uit van nauwkeurige
afspraken tijdens de uitvoering, tussen de verschillende installateurs en aannemers bij het opstellen van
de uitvoeringsplans en/of de uitvoering ter plaatse. Dergelijke aanpassingen zijn begrepen in de prijzen
van de kabelwegen.
Het ganse net van kabelwegen moet een elektrisch geheel vormen en aangesloten zijn op de
aardingsstaven van de dicht bijgelegen kastborden. Te dien einde wordt in elke kabelweg en over de
ganse lengte, een aardgeleider van minstens 16 mm² aangebracht. De prijs van deze geleider is
begrepen in de prijs van de betrokken kabelweg.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 165 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De aardgeleider wordt op voldoende plaatsen elektrisch verbonden met een kabelweg, maar in ieder
geval bij elke richtingsverandering en bij korte onderbrekingen, (doorgang door muren, balken, enz.).
Op de plaatsen waar een kabelweg door een wand of een vloerplaat moet worden aangebracht worden
steeds plaatstalen rechthoekige hulzen aan gebracht die minstens 1 cm langs weerszijde van de wand of
plaat voorbijsteekt. De breedte van de huls is dezelfde als de betrokken kabelweg en de hoogte is die van
de weg vermeerderd met 5 cm.
Bij doorgangen van brandwerende muren en of wanden zijn de hulzen samengesteld uit een
brandwerend materiaal.
Elk type van kabelweg moet alvorens tot uitvoering wordt overgegaan ter goedkeuring aan het Bestuur
worden voorgelegd.
Alle kabelgoten, kabelladders met hun ophangsteunen en bevestigingsmateriaal worden in een te kiezen
ral kleur gelakt. Kleur te bepalen door de architect. Kleurbepaling en bevestigingssysteem dient
inbegrepen te zijn in de prijs van de kabelwegen.
7.4
Kabelgoten
7.4.1
Beschrijving
De kabelgoten worden vervaardigd uit staal en behandeld tegen corrosie in functie van het klimaat waarin
ze worden toegepast en te voldoen volgens de norm EN61537.
- Binnentoepassingen in gebouwen: vooral sendzimir verzinkt
- Buitentoepassingen en industriële toepassingen: vooral thermisch verzinkt
De kabelgoten bestaan uit geprefabriceerde elementen uit geperforeerde staalplaat die U-vormig
geplooid is. De kabelgoten mogen geen scherpe randen of uiteinden hebben.
De kabelgootelementen moeten volledig tegen elkaar aansluiten en de benodigde koppelstukken worden
binnen in de kabelbaan aangebracht. De aaneenkoppeling vermindert in geen geval de oorspronkelijke
stevigheid en doorsnede van de baanelementen. De aaneenkoppeling gebeurt verplichtend met bouten
en moeren (geen clipsysteem).
Bijkomend worden de koppelstukken aan de goot met schroef en bout bevestigd.
De levering omvat volgende hulpstukken van dezelfde fabrikant als de goten, in de hoeveelheden,
volgens het plan of nodig voor een perfecte afwerking: horizontale bochten (90° en 45°), inwendige en
uitwendige stijg- en daalstukken (90° en 45°), aftakstukken, T-stukken, verloopstukken, eindplaten en
kruisstukken, opgebouwd uit 2 T-stukken die aan beide zijden van de hoofdgoot bevestigd worden?
De kabelgoten zijn bevestigd met stevige steunen of steunijzers, op regelmatige afstand van elkaar
geplaatst, met een maximum van 1,5 meter en zodanig dat na de plaatsing van de kabels en de
eventuele verlichtingsarmaturen zich geen doorbuigingen voordoen.
De steunen moeten zo opgevat zijn dat ze de toegang tot de kabelgoot over haar ganse lengte vrij laten,
zodanig dat de kabels in de kabelgoten kunnen ingelegd worden. Deze wijze van bevestiging sluit niet uit
dat de steunen aan het plafond mogen of moeten bevestigd worden indien de wanden het niet toelaten.
De wijze van bevestiging moet elke mogelijke beweging van de kabelgoot onmogelijk maken.
Horizontale en verticale bochten, vernauwingen, enz. worden uitgevoerd met daartoe speciaal
geprefabriceerde elementen.
Vitale stroombanen hebben een maximale ondersteuningsafstand van 1,2m en dragen enkel de vitale
bekabeling. De kabelgoten worden gemonteerd volgens de voorschriften van de fabrikant, die een attest
kan voorleggen van functiebehoud voor 1h.
De sterkstroom en de zwakstroomleidingen dienen steeds in aparte kabelgoten voorzien te worden.
7.4.2
Afmetingen van kabelgoten
Behoudens andersluidende bepalingen bedraagt de minimale hoogte der opstanden van de kabelgoot
minstens 60 mm, behalve in de gevallen dat de diameter van de grootste aan te brengen kabel de 20 mm
te boven gaat. Op dat ogenblik is de hoogte der opstanden steeds minstens gelijk aan de diameter van
de grootste kabel plus 20 mm.
Er dient altijd minstens 30% reserve voorzien te worden in de kabelgoten.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 166 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
De plaatdikte van de kabelgoten is aangepast in functie van de breedte, de kabellast en de overspanning.
De per overspanning toegelaten maximale kabellast en doorbuiging dient getest te zijn volgens NBN
EN61537 en dient vermeld te zijn in de technische fiche.
Voor de vitale kabelgoten is de maximale breedte 400mm en de plaatdikte 1,5mm en de maximale
belasting van de kabelgoot is 10kg/m.
7.4.3
Het leggen van leidingen op de kabelgoten
De kabels moeten met orde en methode in de kabelgoten worden aangebracht zodanig dat wijzigingen
steeds gemakkelijk kunnen gebeuren. Onnodige kruisingen mogen zich niet voordoen.
De kabels worden bevestigd door middel van soepele PVC klemband speciaal voor dit doel bestemd.
De vitale leidingen worden d.m.v. metalen kabelklemmen bevestigd om de 300mm.
Er worden afzonderlijke kabelgoten aangelegd voor sterk- en zwakstroom. De zwakstroomkabelbaan
bevat de bekabeling van de data, inbraak, camera, toegangscontrole,…
7.4.4
Beschermingsranden
De gesneden einden van de kabelgoot worden beschermd door een randbescherming met stalen
inzetstuk.
7.5
Kabelladders
7.5.1
Beschrijving
De kabelladders worden vervaardigd uit staal en behandeld tegen corrosie in functie van het klimaat
waarin ze worden toegepast en te voldoen volgens de norm EN61537.
- Binnentoepassingen in gebouwen: vooral sendzimir verzinkt
- Buitentoepassingen en industriële toepassingen: vooral thermisch verzinkt
De kabelladders worden onderling verbonden door middel een buitenliggende verbinder met een lengte
van maximaal 300 mm, die eenvoudig met twee bouten M6 vastgezet kan worden. Wanneer de aslijn van
de te koppelen ladder afwijkt van de normale aslijn maakt men gebruik van een scharnierende verbinder.
De verbinders laten een richtingsverandering in het horizontale en het verticale vlak toe.
Alle hulpstukken, zoals bochten, T-stukken… en ophangsystemen worden verplichtend van hetzelfde
fabricaat als de kabelladders aangewend. De hulpstukken verminderen in geen geval de oorspronkelijke
stevigheid en bezitten dezelfde behandeling tegen corrosie als de kabelladders.
De kabelladders weerstaan aan een gelijkmatig verdeelde belasting van:
- 35 kN/m bij een ondersteuningsafstand van 4000 mm;
- 80 kN/m bij een ondersteuningsafstand van 3000 mm;
- 110 kN/m bij een ondersteuningsafstand van 2500 mm;
- 150 kN/m bij een ondersteuningsafstand van 2000 mm
Als verplichte aan te brengen kabelladders, zijn er o.a.:
- de kabelladders boven de elektriciteitsborden
- de kabelladders in de schachten, deze worden steeds aangebracht vanaf het onderste punt tot
het bovenste punt van de betrokken schacht.
Kabelladders gebruikt voor vitale leidingen hebben een maximale ondersteuningsafstand van 1,2m,
maximale belasting van 20kg/m en een max breedte van 400mm en een minimum plaatdikte van 1,5mm.
Deze kabelladders worden gemonteerd volgens de voorschriften van de fabrikant, die een attest kan
voorleggen van functiebehoud voor 1h.
Indien gebruik wordt gemaakt van verticale kabelladders als vitale stroombaan dan gelden dezelfde eisen
als een horizontale vitale kabelladder en is de maximale sportafstand 300mm en voorzien van een
trekontlasting om de 3,5m.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 167 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
7.5.2
Bestek nr. 35770011
Afmetingen van kabelladders
Behoudens andersluidende bepalingen bedraagt de minimale hoogte der opstanden van de kabelladder
minstens 60 mm.
Er dient altijd minstens 30% reserve voorzien te worden in de kabelladders.
De keuze van het type kabelladder is in functie van de hoeveelheid kabels, de lading en de overspanning
volgens de voorschriften van de fabrikant
7.5.3
Het leggen van leidingen op kabelladders
Het leggen van leidingen op kabelladders gebeurt op analoge wijze als op kabelgoten.
Op de verticale geplaatste ladders worden de kabels bevestigd op elke dwarsverbinding m.b.v. speciaal
aangepaste stalen glijklemmen. Bij horizontaal geplaatste ladders worden de kabels maximaal om de
1,20m bevestigd.
7.6
Tracé der kabelbanen
Het tracé der kabelbanen aangeduid op de grondplannen mag door de aannemer gewijzigd worden al
naar gelang de concentratie en tracé van leidingen of hindernissen. Voor zulke wijzigingen zal echter de
goedkeuring gevraagd worden van de ontwerper en een gedetailleerd uitvoeringsplan voorgelegd
worden.
Uitvoering:
Functiebehoudende kabelbanen in bebouw 130 en gebouw 40
Prijsopbouw:
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per meter (m) per grootte
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 168 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 8: BEDIENINGSTOESTELLEN EN CONTACTDOZEN
8.1.
Algemeen
De aannemer dient alvorens tot de werken over te gaan de gedetailleerde uitvoeringsplannen op te
maken en ter goedkeuring voor te leggen. Er dient speciale aandacht gevestigd op de moeilijkheidsgraad
van het dossier, betreffende de diverse soorten bekabeling (voedingskabels, stuurkabels), schakelaars,
contactdozen, zwakstroomcomponenten, bedieningstoestellen, signaalgevers enz. in combinatie met de
bouwkundige afwerking van het gebouw. Ook dienen tijdig de leidingen en inwerkdozen verwerkt te
worden in betonnen wanden, systeemwanden, vloeren en dakbedekkingen, daar waar nodig.
De schakelaars zijn van het wipschakelaartype, de snelheid van in- of uitschakelen gebeurt onafhankelijk
van de bediener. De schakelaars zullen van identiek uitzicht en identieke afmetingen zijn als de
contactdozen. Beiden zijn van het laatste nieuwe type van een bepaald merk. De integratie van het
schakelmateriaal in de wandgoten is zodanig dat de combinatie schakelmateriaal en wandgoot een
perfect afgewerkt geheel vormt.
De wipschakelaar heeft een vierkante verzonken bedieningswip met zijde +/- 55cm. Waar meerdere
schakelaars gegroepeerd staan, zullen zij afgedekt worden door één enkele plaat, horizontaal of
vertikaal. De afdekkaders zijn eveneens vierkant (met rechte hoeken) en hebben als afmeting (voor een
enkel element) een zijde van ongeveer 85 mm.
De meervoudige afdekkaders zijn verkrijgbaar in verticale en horizontale uitvoering tot 5 elementen. De
breedte respectievelijk de hoogte het totale meervoudige afdekkader bedraagt dan bij benadering het
aantal (n) keer de enkele kader, min (n-1) keer de breedte/hoogte van de gemeenschappelijke zijde.
Eveneens in het gamma verkrijgbaar zijn de afdekkaders met labelvenster (aanduiding van kringnummer
of outletnummer voor data) het venster is verwerkt in het afdekkader en heeft dezelfde breedte als het
schakelelement zelf. Het doorzichtige kunststof plaatje (met hierachter het label) klikt in de kader en is
volledig verzonken. De afdekkaders met labelvenster zijn verkrijgbaar in horizontale en verticale
uitvoering tot 3 elementen. De afmetingen van deze afdekkaders zijn identiek aan de overeenkomstige
afdekkaders zonder venster.
De labels zelf behoren tot het gamma en worden geleverd op A4-formaat zodat ze met een printer
bedrukt kunnen worden.
Dezelfde voorschriften gelden, indien ze toepasselijk zijn, ook voor de contactdozen.
Alle 2-polige contactdozen zijn voorzien van een aardpen en zijn tevens van het veiligheidstype, systeem
dubbele inplugging (dus geen roterende schijf). Het materiaal is CEBEC-gekeurd.
Alle schakelaars worden geplaatst op de hoogte van de deurklink van het betreffend lokaal. De exacte
plaats wordt in overleg met het bestuur der werken vastgesteld tijdens de werken.
De inplantingshoogte van de contactdozen is in functie van het lokaal waar ze geplaatst worden:
gewone lokalen: 0,30 m boven de afgewerkte vloer (indien niet anders aangeduid op de plannen);
- overige lokalen: technische lokalen. op schakelaarhoogte of boven het werkblad en in overleg
met het bestuur der werken.
De inplantingshoogte van de schakelaars bedraagt 1,1 m boven de afgewerkte vloer, of anders indien
ingebouwd in de wandgoot.
In elk geval zal de aannemer voor aanvang der werken aan de bouwheer nogmaals bevestiging vragen
van de inplantingshoogten vermeld in bestek en op de plannen en kan de bouwheer alsnog wijzigingen
aanbrengen.
Het schakelmateriaal laat toe data-contacten (2xRJ45) van een ander merk en TV-aansluitdozen
(volgens de voorschriften van hoofdstuk TV-distributie) te integreren binnen hetzelfde merk, type en kleur
als van de contactdozen.
8.2.
Gewone ingewerkte toestellen
Deze toestellen en hun afdekplaten zijn uit kunststof vervaardigd en in de massa gekleurd. Naar keuze
van de architect zijn volgende kleuren mogelijk: wit, gebroken wit, aluminiumkleur of antraciet. Een
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 169 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
combinatie van deze kleuren (verschillend voor afdekkader en schakelelement) is ook mogelijk.
De aannemer zal een merk voorleggen van schakelmateriaal waarbij minimum het aantal kleuren zoals
hierboven vermeld mogelijk is en met een logische indeling welke een benadering is van de kleuren
hierboven vermeld.
De drukknoppen kunnen van het verlichte type zijn met LED dat permanent brandt of fungeert als
verklikkerlampje (volgens aanduiding op de plannen).
Waar in parament dient ingebouwd, zullen de lagen van het metselwerk steeds worden gevolgd, dit om
de esthetiek van het geheel niet te schaden. Inbouw in speciale materialen zoals meubilair of metalen
wanden zal eerst besproken worden alvorens tot uitvoering over te gaan.
Alle bestaande drukknoppen en/of schakelaars die in de lokalen hangen waar de verlichting wordt
vernieuwd, zullen door nieuwe drukknoppen worden vervangen.
8.3.
Beschermende toestellen
8.3.1 Opbouw
-
8.4.
Deze toestellen worden op de plannen met speciale symbolen aangeduid (zie legende).
Ze zijn vervaardigd uit kunststof, beschermingsgraad IP55.
Het geheel is in lichtgrijze kleur.
De schakelaar heeft een grote bedieningstoets.
Het materiaal is CEBEC-gekeurd.
Ze worden voorzien in de lokalen waar de leidingen in opbouw gelegd worden (zie hoger).
Bewegingsdetectie
Opmerking: de aannemer dient bij materialenvoorstelling aan te tonen dat de toegepaste
bewegingsdetectoren voldoen aan het bestek alsook dat ze correct werken voor de toepassing
weergegeven op de plannen.
De bewegingsdetectoren kunnen voorzien worden van elementen die het detectieveld beperken, zodat
ongewenst schakelen wordt vermeden (vb. bij toepassing van glazen tussenwanden). Deze elementen
behoren tot het gamma van accessoires van de bewegingsdetectoren.
8.4.1.
Aanwezigheidsdetector (opbouw)
Aanwezigheidssensor voor plafondinbouw 360°, bereik ca. Ø 8 m, op afstand bedienbaar
Technische specificaties:
- Vol- of halfautomatisch.
- Fabrieksprogramma 400 Lux/5 min.
- Pulsingang voor handmatig schakelen.
- Automatische inleesfunctie voor de lichtwaarde met Mobil-PDi/MDi
- Netspanning: 230 V ~, 50 - 60 Hz
- Energieverbruik ca.: < 0,3 W
- Detectiehoek: 360°
- Bereik: ca. 8 m Ø, bij een montagehoogte van 3 m
- Instelmogelijkheden: elektronisch door middel van infrarood-afstandsbediening
- Kanaal 1: Verlichting
- Contact: maakcontact/potentiaalvoerend
- Schakelvermogen: 230 V ~ 50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5),
capacitieve last/EVSA's max. inschakelstroom 800 A/200 µs
- Impulsgeveringang: ja
- Lichtmeting: menglicht
- Lichtwaarde: ca. 5 - 2000 Lux
- Nalooptijd: impuls/ca. 1 min. - 30 min.
- Slave-ingang: ja
- Toegestane omgevingstemperatuur: 0 °C...+50 °C
- Dichtheidsklasse: IP 40
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 170 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
-
Bestek nr. 35770011
Beschermklasse: II
Levering: inclusief lensmasker
Montagemogelijkheden: plafondinbouw
Behuizingsmateriaal: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.: hoogte 91 mm, Ø 82 mm
Inbouwafmetingen: Inbouwdiepte 67 mm, Inbouwopening Ø 68 mm
Kleur: opaal-mat
8.5.
Labeling
Alle contactdozen in deze aanneming dienen voorzien te worden van een op de sokkel bevestigde
etikethouder, behorende tot en passend in het gamma van het schakelmateriaal. Het plaatsen en printen
(niet handgeschreven) van de etiketten is begrepen in deze aanneming. Voor elk type circuit zal een
andere kleur etiket toegepast worden in overleg met de bouwheer, om de normale/vitale en
noodstroomkringen te onderscheiden. De etikethouder kan zowel onder, boven als zijdelings van de
contactdoos geplaatst worden, ze blijven op hun plaats bij afnemen van de afwerkkader (aan sokkel
bevestigd) en hebben als grootte ongeveer 6x42mm. De etikethouder is verplaastbaar en kan
gereedschapsloos aangebracht en weggenomen worden. De tekstgrootte die op het etiket kan
weergegeven worden komt overeen met Arial 16pt. Bij dubbele of drievoudige contactdozen is uiteraard
één etikethouder voldoende voor de groep contactdozen.
De etiketten zullen minimaal volgende gegevens bevatten: verdieping, bordnr. type circuit en kringnr. (zie
aanduiding op de plannen).
De hermetische contactdozen zijn voorzien van een onuitwisbare, waterbestendige, geprefabriceerde
markering van de kringnummer bestaande uit kunststof letters en cijfers, in een doorzichtige huls
ingebracht welke bevestigd wordt op de kabel of buis, welke begrepen is in de prijs van de contactdoos.
(specificaties van de inhoud van de aanduiding: zie inbouw schakelmateriaal). Bij inbouw wordt deze
aanduiding op het klapdeksel gelijmd.
De labeling is begrepen in de prijs van de contactdoos.
8.6.
Voedingspunten
Voedingen voor toestellen te leveren door de aannemer elektriciteit aannemer worden rechtstreeks
aangesloten op de desbetreffende toestellen. Indien de aannemer elektriciteit echter voedingen moet
leveren voor installaties of toestellen van andere aannemers, zal het voedingspunt afgewerkt worden met
een aftakdoos IP44 en de kabel afgewerkt worden in klemmen vastgezet in deze aftakdoos.
Het voedingspunt is voorzien van een onuitwisbare, waterbestendige, geprefabriceerde markering van de
kringnummer bestaande uit kunststof letters en cijfers, in een doorzichtige huls ingebracht welke
bevestigd wordt op de kabel of buis, welke begrepen is in de prijs van de contactdoos. (specificaties van
de inhoud van de aanduiding: zie inbouw schakelmateriaal).
Uitvoering:
Bedieningstoestellen en contactdozen in lokaal 27 van gebouw 130
Prijsopbouw:
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 171 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 9: VERLICHTINGSTOESTELLEN
9.1.
Verlichtingstoestellen met fluorescentielampen met warme kathode
9.1.1.
Bouw van de verlichtingstoestellen
De aangeboden toestellen beantwoorden aan de beschrijving van het bijzonder lastenkohier.
9.1.2.
Hulpapparatuur
Voor alle verlichtingsarmaturen zal DALI voorschakelapparatuur worden toegepast.
De voorschakelapparatuur zal onhoorbaar zijn op een afstand van meer dan 40 cm.
9.1.3.
Lampen
9.1.3.1. Fluorescentielampen voor elektronische voorschakelapparatuur
9.1.3.2.2. T5 fluorescentielampen omtrek = 16 mm (minimum lichtstroom in lumen)
Bij 25°C
Kleurtemp.
14W
21W
28W
35W
2700K – 3000K – 3500K – 4000K
5000K – 6500K
1200
1100
1900
1750
2900
2700
3300
3100
Kleurtemp.
14W
21W
28W
35W
2700K – 3000K – 3500K – 4000K
5000K – 6500K
1350
1250
2100
1950
2600
2400
3650
3400
Bij 35°C
10.1.3.2.3.T5 fluorescentielampen omtrek = 16 mm high ouGPut (minimum lichtstroom in lumen)
Bij 25°C
Kleurtemp.
24W
39W
49W
54W
80W
2700K – 3000K – 4000K
5000K – 6500K
1750
1650
3100
2950
4300
4100
4450
4250
6150
5850
Kleurtemp.
24W
39W
49W
54W
80W
2700K – 3000K – 4000K
5000K – 6500K
2000
1900
3500
3300
4900
4650
5000
4750
7000
7000
Bij 35°C
9.1.4.
Bevestiging
9.1.4.1. Algemeen
In zoverre de bevestiging niet expliciet is voorgeschreven door het bijzonder lastenkohier, gebeurt dit
strikt in navolging van het type-lastenkohier. Alle nodige werken en mogelijke bevestigingsmiddelen en
hulpmiddelen voor het plaatsen van verlichtingstoestellen, zoals het maken van openingen of het
plaatsen van inbouwdozen in muren, het voorzien van draadstangen of andere hulpmontagestukken, het
plaatsen van afwerkingsonderdelen, enz.... zijn steeds begrepen in de prijs van de verlichtingstoestellen.
De aannemer zal deze werken uitvoeren met de meeste zorg en in coördinatie met de andere aannemers
(in het bijzonder met de ruwbouwaannemer en de aannemer(s) van de thermische en sanitaire
installatie). Het principe om deze werken uit te voeren zal steeds voorgelegd worden aan het
studiebureau of aan de leidende ambtenaar.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 172 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Alle toestellen voorzien van een aluminium spiegel zullen voorzien worden van een folie ter bescherming
tegen vuil, krassen en vingerafdrukken. Deze folie wordt slechts verwijderd bij het einde der werken. De
folie is van zodanige aard dat de toestellen bij normale temperatuur ingeschakeld kunnen worden zonder
dat de folie vervormt of inbrandt. De aannemer zal hiervoor de nodige voorzorgsmaatregelen nemen en
de nodige afspraken maken wat betreft het inschakelen van zulke toestellen.
Deze folie zal door de fabrikant van de toestellen voorzien worden en is begrepen in de eenheidsprijs van
het desbetreffend toestel.
Bij grote hoogtes en moeilijk bereikbare plaatsen kan eventueel afgeweken worden van deze regel, doch
enkel na goedkeuring van het studiebureau.
9.1.4.2. Bevestiging van plafondtoestellen
De bevestiging gebeurt i.f.v. de aard van de ruwe vloer van het in aanbouw zijnde gebouw.
De aannemer elektriciteit voorziet, eventueel en indien nog mogelijk, volgens de stand der
ruwbouwwerken, de in- of aanwerking van de nodige ophang- en bevestigingsmiddelen. Indien dit niet
mogelijk is tijdens de ruwbouw, doet hij dit nadien.
Op de plaatsen waar een valse zoldering is voorzien en waar eventueel expliciet een opbouwtoestel is
voorzien, zal elk opbouw-fluorescentietoestel, bevestigd worden aan de dragende vloer en niet aan
de valse zoldering. De toestellen moeten wel mooi aansluiten tegen de valse zoldering. Er mogen geen
spleten zichtbaar zijn.
De ophanging gebeurt met schroefgesneden stangen van ø 6 mm: 2 voor 1-lampstoestellen en 4 stangen
voor 2-, 3-, en 4-lampstoestellen.
9.1.5.
Types van verlichtingstoestellen
Algemene opmerking:
Achtervoegsel “D” achter een bepaald type toestel betekend dat dit type toestel uitgerust is met digitale
dimbare voorschakelapparatuur.
9.1.5.1. Type A
Éénlamps-opbouwtoestel voor vochtige ruimtes uit GRP met sluitingen van roestvrije staal en hogere
beschermingsgraad IP 65. Het toestel is langwerpig, met vloeibare contouren, voorzien voor één T16
lamp 28W en bestaat hoofdzakelijk uit:
Behuizing: uit grijs, gegoten glasvezelversterkt polyester (GRP), halogeenvrij en zelfdovend (V0), zurenen basenbestendig, geschikt voor zowel individuele als railmontage via twee klemveren uit roestvrij staal
V2A (AISI 304).
De behuizing is glad afgewerkt en alle zichtbare oppervlaktes hebben een hoek van 15° die het toestel in
de voedingsindustrie volgens de voorschriften HACCP, IFS en BRC toepasbaar maken.
Zij is van een rondgaande dubbele dichtingsrand voorzien met inwendige dichting uit duurzaam CFK-vrij,
2 componenten polyurethaan-schuim die het binnendringen van water per capillariteit voorkomt
Aan één kopse kant is zij van één opening (20mm) voorzien voor kabelinvoer evenals van 2
dichtingsringen en 7 bijkomende voorgevormde uitfreesbare openingen zowel bovenliggend alsook op
beide kopse kanten.
2 klemveren uit roestvrij staal V2A dragen de werktuigloos te monteren reflectorplaat.
Reflectorplaat: uit voorgelakte geprofileerde staalplaat, draagt een 5-polige aansluitklem voor zowel
soepele als starre bedrading, voorzien voor het doorlussen, elektronische voorschakkelapparatuur,
lamphouders en hittebestendige halogeenvrije bedrading. Voor eventuele bijkomende doorvoerbedrading
zijn de nodige bevestingsklemmen als accessoires voorhanden evenals optionele hittebestendige
halogeenvrije doorvoerbedradingssets. Doorvoerbedrading met NYM of HO5VV kabel is uitsluitend met
polycarbonaat- of chemo-afdekking in combinatie met elektronisch voorschakelaparaat toegelaten.
Afdekking: gespoten aerodynamische diffusor uit heldere kunststof, uitwendig glad; de binnenzijde is
voorzien van een computerberekende lijnvormige prisma structuur voor een optimale lichtuitstraling met
Batwing karakteristiek en een zeer fijn gegreinde matte afwerking aan de kopse kanten.
Volledig in de behuizing verzonken onverliesbare sluitklemmen uit roestvrij staal V2A (AISI 304) dienen
voor het werktuigloos bevestigen van de afdekking. In gesloten opstelling sluiten ze zich perfect aan de
afgeronde contouren van de behuizing aan en kunnen, als vandaalbescherming, zonder gereedschap
niet geopend worden.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 173 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Bovendien zijn de sluitklemmen optioneel uit verouderings- en UV-bestendige kunststof (POM)
verkrijbaar.
De rand van de afdekking is zodanig gevormd dat hij precies in de dichtingsrand van de behuizing wordt
geleid.
Naargelang de toepassing en de voorschriften van de meetstaat wordt de afdekking uit één van de
volgende materialen toegepast :
- polycarbonaat, voor hoge slagvastheid en beperkte chemische bestendigheid (IK08, 5Nm)
- polymethylmetacrylaat, voor normale slagvastheid en hoge chemische bestendigheid (IK03,
0,35Nm)
- chemo-kunststof, voor hoge slagvastheid en chemische bestendigheid (IK07, 4Nm)
Elektrische aansluiting:
Via een kabelinvoeropening naar keuze, door middel van dichtingsringen of via M20x1,5 wartels met
metalen moer naar het 5-polig aansluitblok.
Specificaties en normen:
ENEC - gekeurd; CE-markering, beschermingsgraad IP 65; F- en D-kenteken: brandveiligheid voor
gebruik bij normaal ontvlambare materialen; isolatieklasse : Klasse 1; vervaardigd door een fabrikant die
over het kwaliteitcertificaat ISO 9001 beschikt.
De fotometrie werd volgens EN 13032 in een lichttechnische labo opgesteld die over een ISO EN 17025
accreditatie beschikt waarvan de inschrijver een attest bij het technisch gegevensblad van de armatuur
dient te voegen. Bij toepassing in de voedingsindustrie of in keukens dient de inschrijver een bijkomend
certificaat bij te voegen van een erkend laboratorium dat de hygienische conformiteit volgens HACCP,
IFS en BRC vaststelt. Bij online registratie van het project wordt door de fabrikant een garantie van 5 jaar
op het toestel gegeven.
Afmetingen (LxBxH): 1294x112x112
Rendement: 92%
Uitvoering:
lokaal 27 van gebouw 130:
- type A 1 x 49W (4st)
Prijsopbouw:
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 174 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 10: VEILIGHEIDSVERLICHTING
10.1.
Algemeen
Algemene opmerking: alle veiligheidsverlichtingstoestellen waarvan in dit project sprake dienen van
dezelfde fabrikant te komen.
De bouwheer wenst zowel de uitgangen aan te duiden met een noodverlichtingstoestel met pictogram als
antipaniekverlichting te voorzien om het lokaal op een veilige manier te kunnen verlaten bij een mogelijke
stroomuitval.
10.2.
Opbouw van de symboliek en naamgeving op de plannen
Bij de toestellen uitgerust met LED:
- Indien het toestel fungeert als vluchtwegverlichting (uitgerust met reflector voor uitstraling op de
as van de vluchtweg) dan is de gewenste richting van de uitstraling aangegeven d.m.v. pijlen.
- Indien het toestel fungeert als signalering (plexi) dan is de richting van de plexi aagegeven
d.m.v. twee lijntjes.
Verklaring van de afkortingen welke (voor zover van toepassing) in deze volgorde worden weergegeven:
Montagewijze:
- A = armatuurinbouw;
- I = inbouw;
- O = opbouw;
- W = wandmontage
IP-classificatie (enkel indien hoger dan IP42)
Permanent – niet permanent
Enkel indien het toestel in permanente uitvoering is, wordt dit gevolgd door de letter P. In sommige
gevallen wordt de permanente functie geschakeld door bewegingsdetectie.
Zonder vermelding van de letter P is het toestel niet permanent.
Lichtbron
- L = LED;
- T = TL-lamp;
Vluchtwegverlichting – antipaniekverlichting
- v = vluchtwegverlichting;
- geen vermelding = anti paniekverlichting;
Vermogen van de lichtbron
- S = LED-Strip
- 2, 3, 6, 8, 14, … = vermogen van LED of TL.
Signalering
- G = pictogram gekleefd op het toestel.
- P = gependelde plexi gemonteerd onder het toestel.
Aard van de signalering in geval van plexi
- E = enkelzijdig
- D = dubbelzijdig
Aanvullende vermelding voor signalering
- b = blusmiddelen
- m = kleine uitvoering (miniatuur) met herkenningsafstand tot 12m
- indien geen vermelding van (kleine) letter b: signalering van richting van de nooduitgangen.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 175 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
10.3.
Autonome veiligheidsverlichtingstoestellen met LED-technologie
10.3.1.
Opbouwtoestel IP65 met LED technologie 1 x 3W niet permanent
Robuust autonoom stof- en waterdicht noodverlichtingsarmatuur voor vluchtwegverlichting van het nietpermanente type met 1x3W LED-lamp. De armatuur is geschikt voor montage aan de wand of het
plafond (vast of gependeld) of voor inbouw in het plafond mits gebruik van inbouwkader. De armatuur
beantwoordt aan de normen NBN EN 60598-2.22 en is stralingsarm volgens NBN EN 61000-6-3 en
stralingsimmuun volgens NBN EN 61000-6-1.
De armatuur wordt door de fabrikant gedurende minstens 5 jaar gewaarborgd inclusief batterij en
lichtbron.
10.3.1.1 De armatuur bestaat uit:
-
-
-
een basis uit grijs polycarbonaat (RAL9018). De schuif uit frigowit polycarbonaat
(reflectiecoëfficiënt minstens 95%) is bevestigd op de basis via een automatische klikverbinding.
De basis is uitgerust met 6 uitbreekpoorten voor de IP65 conforme wartels voor voeding- en
busbedrading.
een half-ellipsvormige koepel uit helder slagvast polycarbonaat wordt op de schuif bevestigd
met onverliesbare inox schroeven. De armatuur garandeert dank zij de 3W Led met lens bij een
plafondmontage op 5 meter hoogte 1 lux horizontale verlichtingssterkte op de vloer bij een
tussenafstand van 24,3 meter en dit bij reflectiewaarden van 0 % voor plafond, muren en vloer.
een vervangbare lamp. De lamp heeft een verwachte levensduur van 10 jaar.
basis, schuif en koepel zijn brandwerend en zelfdovend en bestand tegen de gloeidraadtest van
850°C. De armatuur is isolatieklasse II, heeft een beschermingsgraad IP65 en een slagvastheid
IK10 (20 Joule).
De armatuur wordt bevestigd tegen wand of plafond door middel van speciale beugels waarop de
armatuur wordt vastgeklikt. Hierdoor is boren in de behuizing niet vereist.
De batterij bestaat uit 4 AA NiMH-cellen van 1.25 Ah resistent aan een batterijtemperatuur van 40°C
gedurende 5 jaar bij tijdsgeschakeld laden. Hierbij is een lichtstroom verzekerd van minimum 165 lumen
met een autonomie van minstens 1 uur na 24 uur lading. Op de armatuur zijn lampgegevens,
batterijdatum en -type aangebracht zoals vereist volgens NBN EN 60598-2.22. De batterijlaadstroom is
tijdgeschakeld en gestabiliseerd op 125 mA. De armatuur is uitgerust met een elektronische
ompoolbeveiliging om beschadiging van de batterij bij te diepe ontlading te voorkomen.
10.3.1.2 Controle en bediening van de armatuur:
De armatuur is uitgerust met een microprocessor met ingebouwde kwartsklok die toelaat een
automatische test uit te voeren conform de normen NBN EN 50172 en NBN EN 62034 :
- maandelijks wordt gedurende 2 minuten een functietest uitgevoerd en exact om de 52 weken
een autonomietest met vooropgestelde autonomietijd.
- de toestand van de armatuur wordt weergegeven door 1 groene en 1 gele LED. De groene LED
geeft aan dat de armatuur in goedwerkende waaktoestand is, de gele LED geeft aan dat
interventie nodig is.
De testkalender wordt gestart bij inbedrijfstelling.
Afmetingen maximaal LxBxH (mm): 360 x 180 x 100.
De armatuur heeft het ENEC keurmerk en is ontwikkeld en geproduceerd in een onderneming die
ISO9001 gecertificeerd is.
10.3.2.
Opbouwtoestel IP65 met LED technologie 1 x 3W permanent met
pictogram
Robuust autonoom stof- en waterdicht noodverlichtingsarmatuur van het permanente type met 1x6W LED
voor dubbelzijdige veiligheidslichtsignalering. De armatuur is geschikt voor montage aan het plafond (vast
of gependeld) of aan de wand (mits gebruik van haakse wandbeugel) of voor inbouw in het plafond mits
gebruik van inbouwkader. De armatuur beantwoordt aan de normen NBN EN 60598-2.22 en is
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 176 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
stralingsarm volgens NBN EN 61000-6-3 en stralingsimmuun volgens NBN EN 61000-6-1. De armatuur
wordt door de fabrikant gedurende minstens 5 jaar gewaarborgd.
10.3.2.1 De armatuur bestaat uit:
een basis uit grijs polycarbonaat (RAL9018). Het elektrisch-elektronisch equipment, gemonteerd
op een schuif uit frigowit polycarbonaat (reflectiecoëfficiënt minstens 95%) is verbonden met de
basis via een automatische klikverbinding. De basis is uitgerust met IP65 conforme wartels voor
voeding- en busbedrading.
- De uit één stuk gevormde koepel is vervaardigd uit slagvast polycarbonaat. De koepel wordt op
de basis bevestigd met onverliesbare schroeven. Het onderste gedeelte van de koepel is
trapeziumvormig met interne voorziening voor bevestiging van de pictogramfolie. Onderaan is er
een lichtvenster voor bijkomende vluchtwegverlichting (5 lux bij montagehoogte van 2,25 m).
Het bovenste gedeelte van de koepel is half-ellipsvormig. De armatuur garandeert bij een
plafondmontage op 2,7 meter hoogte 1 lux horizontale verlichtingssterkte op de vloer in een
cirkel met een diameter van 3,5 meter en bij reflectiewaarden van 0 % voor plafond, muren en
vloer.
- basis, schuif en koepel zijn brandwerend en zelfdovend en bestand tegen de gloeidraadtest van
850°C. De armatuur is isolatieklasse II, heeft een beschermingsgraad IP65 en een slagvastheid
IK10 (20 Joule).
De armatuur wordt bevestigd tegen wand of plafond door middel van speciale beugels waarop de
armatuur wordt vastgeklikt. Hierdoor is boren in de behuizing niet vereist.
-
De batterij bestaat uit 4 sub-C (diameter 23mm) NiMH-cellen van 2 Ah resistent aan een gemiddelde
batterijtemperatuur van 55°C gedurende 4 jaar bij tijdsgeschakeld laden. Hierbij is een lichtstroom
verzekerd van minimum 200 lumen met een autonomie van minstens 1 uur na 24 uur lading. Op de
armatuur zijn lampgegevens, batterijdatum en -type aangebracht zoals vereist volgens NBN EN 605982.22. De batterijlaadstroom is tijdgeschakeld en gestabiliseerd op 100 mA. De armatuur is uitgerust met
een elektronische ompoolbeveiliging om beschadiging van de batterij bij te diepe ontlading te voorkomen.
10.3.2.2 Controle en bediening van de armatuur:
De armatuur is uitgerust met een microprocessor met ingebouwde kwartsklok die toelaat een
automatische test uit te voeren conform de normen NBN EN 50172 en NBN EN 62034 :
- maandelijks wordt gedurende 2 minuten een functietest uitgevoerd en exact om de 52 weken
een autonomietest met vooropgestelde autonomietijd.
- de toestand van de armatuur wordt weergegeven door 1 groene en 1 gele LED. De groene LED
geeft aan dat de armatuur in goedwerkende waaktoestand is, de gele LED geeft aan dat
interventie nodig is.
De testkalender wordt gestart bij inbedrijfstelling.
Afmetingen maximaal LxBxH (mm): 360 x 180 x 225.
10.3.2.3 Voor signalering met geïntegreerd pictogram
-
voorzien van een in het toestel geïntegreerd pictogram;
plafondmontage (volgens aanduiding op de plannen);
speciaal vervaardigd voor optimale uitlichting van het pictogram en de omgeving van het toestel;
minimale lichtouGPut: 65 lumen;
minimale herkenningsafstand: 26 meter.
De veiligheidsverlichtingsinstallatie is zodanig opgevat dat deze toestellen niet meegerekend mogen
worden als “veiligheidsverlichting”. Ze doen enkel dienst als vluchtwegindicatie of aanduiding van
nooduitgangen, haspels en brandblustoestellen.
De armatuur heeft het ENEC keurmerk en is ontwikkeld en geproduceerd in een onderneming die
ISO9001 gecertificeerd is.
10.3.2.
Opbouwtoestel IP65 met LED technologie 1 x
buitenopstelling
3W permanent
Robuust autonoom stof- en waterdicht noodverlichtingsarmatuur van het permanente type met 1x3W LED
voor dubbelzijdige veiligheidslichtsignalering. De armatuur is geschikt voor montage aan het plafond (vast
of gependeld) of aan de wand (mits gebruik van haakse wandbeugel) of voor inbouw in het plafond mits
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 177 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
gebruik van inbouwkader. De armatuur beantwoordt aan de normen NBN EN 60598-2.22 en is
stralingsarm volgens NBN EN 61000-6-3 en stralingsimmuun volgens NBN EN 61000-6-1. De armatuur
wordt door de fabrikant gedurende minstens 5 jaar gewaarborgd.
10.3.2.1 De armatuur bestaat uit:
-
-
-
-
een basis uit grijs polycarbonaat (RAL9018). Het elektrisch-elektronisch equipment, gemonteerd
op een schuif uit frigowit polycarbonaat (reflectiecoëfficiënt minstens 95%) is verbonden met de
basis via een automatische klikverbinding. De basis is uitgerust met IP65 conforme wartels voor
voeding- en busbedrading.
De uit één stuk gevormde koepel is vervaardigd uit slagvast polycarbonaat. De koepel wordt op
de basis bevestigd met onverliesbare schroeven. Het onderste gedeelte van de koepel is
trapeziumvormig met interne voorziening voor bevestiging van de pictogramfolie. Onderaan is er
een lichtvenster voor bijkomende vluchtwegverlichting (5 lux bij montagehoogte van 2,25 m).
Het bovenste gedeelte van de koepel is half-ellipsvormig. De armatuur garandeert bij een
plafondmontage op 2,7 meter hoogte 1 lux horizontale verlichtingssterkte op de vloer in een
cirkel met een diameter van 3,5 meter en bij reflectiewaarden van 0 % voor plafond, muren en
vloer.
basis, schuif en koepel zijn brandwerend en zelfdovend en bestand tegen de gloeidraadtest van
850°C. De armatuur is isolatieklasse II, heeft een beschermingsgraad IP65 en een slagvastheid
IK10 (20 Joule).
Toestel voor buitenopstelling: T°C ˃ -15°C
De armatuur wordt bevestigd tegen wand door middel van speciale beugels waarop de armatuur wordt
vastgeklikt. Hierdoor is boren in de behuizing niet vereist.
De batterij bestaat uit 4 sub-C (diameter 23mm) NiMH-cellen van 2 Ah resistent aan een gemiddelde
batterijtemperatuur van 55°C gedurende 4 jaar bij tijdsgeschakeld laden. Hierbij is een lichtstroom
verzekerd van minimum 200 lumen met een autonomie van minstens 1 uur na 24 uur lading. Op de
armatuur zijn lampgegevens, batterijdatum en -type aangebracht zoals vereist volgens NBN EN 605982.22. De batterijlaadstroom is tijdgeschakeld en gestabiliseerd op 100 mA. De armatuur is uitgerust met
een elektronische ompoolbeveiliging om beschadiging van de batterij bij te diepe ontlading te voorkomen.
10.3.2.2 Controle en bediening van de armatuur:
De armatuur is uitgerust met een microprocessor met ingebouwde kwartsklok die toelaat een
automatische test uit te voeren conform de normen NBN EN 50172 en NBN EN 62034 :
- maandelijks wordt gedurende 2 minuten een functietest uitgevoerd en exact om de 52 weken
een autonomietest met vooropgestelde autonomietijd.
- de toestand van de armatuur wordt weergegeven door 1 groene en 1 gele LED. De groene LED
geeft aan dat de armatuur in goedwerkende waaktoestand is, de gele LED geeft aan dat
interventie nodig is.
De testkalender wordt gestart bij inbedrijfstelling.
Afmetingen maximaal LxBxH (mm): 360 x 180 x 225.
De armatuur heeft het ENEC keurmerk en is ontwikkeld en geproduceerd in een onderneming die
ISO9001 gecertificeerd is.
10.4.
Berekeningen
De aannemer dient niet enkel de technische fiches van de aangeboden toestellen voor te leggen maar
ook aan te tonen aan de hand van berekeningstabellen opgesteld en getest door de fabrikant dat met de
opstelling weergegeven op de plannen een minimale horizontale verlichtingssterkte van 1 lux op de vloer
wordt bekomen en 5 lux bij uitgangen en gevaarlijke plaatsen (ook de labo’s). Deze tabellen zijn
opgesteld met reflectiewaarden van vloer, wanden en plafond van 0%. De fabrikant dient de correctheid
en betrouwbaarheid van deze tabellen aan te tonen. De tabellen dienen door een erkend laboratorium op
juistheid gecontroleerd te zijn.
De toestellen met pictogrammen worden niet meegerekend voor het bekomen van de minimale
verlichtingssterkte.
Het aantonen van deze minimale verlichtingssterkte omvat niet enkel het afleveren van de
berekeningstabellen, maar ook het opmaken van een overzicht per ruimte van het gehaalde
verlichtingsniveau (met reflectiewaarden van 0% voor plafond, wanden en vloer). Het is de aannemer wel
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 178 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
toegestaan zich te beperken tot de meest kritische ruimten, waarbij gelijkaardige en/of kleinere ruimten
automatisch in orde zijn.
De veiligheidsverlichtingstoestellen worden slechts goedgekeurd bij het afleveren van een technische
fiche die voldoet in combinatie met de voor te leggen berekeningen en tabellen.
10.5.
Pictogrammen
De pictogrammen waarvan in dit hoofdstuk sprake, zullen eveneens ter goedkeuring voorgelegd worden.
De aannemer dient een overzicht te maken van de toe te passen pictogrammen in dit project en per
lokaal en dit voor te leggen ter goedkeuring, waarbij de bouwheer en het studiebureau de keuze hebben
uit minimum 3 soorten symbolen. Ook de pictogrammen (in rode kleur) voor brandhaspels en
brandblusapparaten zullen ter goedkeuring voorgelegd worden. De pictogrammen zijn telkens begrepen
in de prijs van het toestel, volgens aanduiding in de meetstaat.
Uitvoering:
Binnen:
In lokaal 27 van gebouw 130
- Boven elektrisch bord: niet permanent (2st)
- Boven deur: permanent + pictogram
Buiten:
- Boven deur: permanent – buitenopstelling
Prijsopbouw:
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 179 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
HOOFDSTUK 11: GESTRUCTUREERDE
TELEFONIE
11.01
Specificaties netwerkbekabeling
11.01.1
Inleiding
BEKABELING
Bestek nr. 35770011
VOOR
DATA
EN
Installeren netwerkbekabeling
-
het realiseren van de bekabeling;
het uittesten van de bekabeling en het afleveren van de testrapporten;
het opmaken en afleveren van de plannen van deze bekabeling (zowel op papier als onder
geïnformatiseerde vorm op CD-ROM).
Bondige omschrijving netwerkbekabeling
De bekabeling omvat in grote lijnen het verwezenlijken van de netwerkbekabeling in het gebouw van
deze aanneming, door middel van het leveren en plaatsen en installeren van FGP-kabels met
aangepaste bijhorigheden zoals hieronder beschreven.
Hiervoor moeten de FGP bekabeling gerealiseerd worden volgens bouwtekening, inclusief de afmontage
op patchpanelen in het bestaande data-rack..
Bondige omschrijving FGP netwerkbekabeling
- het leveren en plaatsen van nodige patchpanelen en kabelopvangelementen in het gebouw;
- het plaatsen van de FGP-bekabeling in de wandgoten, en afmonteren aan beide zijden;
- het plaatsen van dubbele RJ45-connectoren;
- het uitvoeren van de nodige testen;
- de etikettering en documentatie.
Documentatie
De hierna vermelde documenten dienen te worden opgesteld en afgeleverd bij de voorlopige oplevering
in overeenstemming met de specifieke bepalingen van dit bestek :
- Het opmaken van schematische plannen van de bekabeling. Deze plannen worden opgemaakt
op schaal min. 10mm/m. Op deze plannen dient verder het tracé weergegeven van de in het
kader van deze aanneming verwezenlijkte universele infrastructuur, evenals de plaats en de
identificatie van de data aansluitingspunten. De plannen dienen opgemaakt door middel van het
softwarepakket AUTOCAD versie 2004 of hoger. In ieder geval dienen de plannen zo
opgemaakt dat zij door de versie 2004 kunnen worden geïnterpreteerd en behandeld zonder
probleem. Er dient dus absolute compatibiliteit met versie 2004 te zijn.
- Een plan van elke datakast met weergave van de erin opgestelde patchpanelen en eventuele
actieve apparatuur. De plannen van de datakast dienen met het softwarepakket Visio te worden
opgesteld (Visio 2003 of hoger).
- Het afleveren van de testresultaten.
Al deze plannen en documenten dienen te beantwoorden aan de reële installatie.
Betreffende het afleveren van de testrapporten zijn volgende bepalingen van toepassing :
- samen met het afleveren van de plannen en andere documenten, dient zowel op papier als op
CD-ROM (formaat MS-excel) een overzichtstabel geleverd van de testen;
- de gedetailleerde rapporten zelf dienen op een geïnformatiseerde wijze in PDF formaat op CDROM te worden geleverd.
- ten laatste bij de voorlopige oplevering van de uitgevoerde installatie in het kader van deze
aanneming dienen :
o één exemplaar op papier en één op CD-ROM van de samenvattende tabel van
de testrapporten afgeleverd voor de administratief verantwoordelijke ambtenaar
van de Commissie. Zie annex III voor de verplichte lay-out voor deze
documentatie.
o één exemplaar van de gedetailleerde rapporten dient afgeleverd op CD-ROM en
bestemd voor de technisch verantwoordelijke ambtenaar van de Commissie.
Van de andere documenten en plannen dient één exemplaar op papier en één op CD-ROM te worden
geleverd aan de technisch verantwoordelijke ambtenaar van de Commissie.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 180 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
11.01.2
Bestek nr. 35770011
Technische specificaties
11.01.2.1 Netwerkbekabeling
Normen en algemene principes
Op het geheel van de wijze van bekabeling (RJ-45 aansluitingen, FGP-kabels, patchpanelen, enz.) zijn
o.m. voorschriften van volgende documenten en (of) normen van toepassing:
de
- de normen CENELEC EN 50173 2 editie en de norm EN 50167 (low smoke).
- de norm ISO/IEC 11801:2002/A1:2008 (channel);
- de norm ISO/IEC 11801:2002/A2:2009 (link en component);
- de norm EIA/TIA 568C.2-2009 (link, channel en component);
- IEEE 802.3an (die de 10Gbase-T Ethernet applicatie specifieert).
Het geheel (zowel de afzonderlijke elementen zoals FGP-kabels, RJ-45 aansluitingen, patchpanelen, …
als de installatie zelf) dient minimum te beantwoorden aan de eisen van een categorie 6A installatie en
zodanig dat een link performance klasse EA gegarandeerd wordt, zoals beschreven in de normen.
Verder is er bepaald dat de bekabeling alle applicaties dient te ondersteunen, de gemeld zijn in de
Annexen van de diverse normen.
In verband met de Emissie en Immunity normen, wordt de bijzondere aandacht gevestigd op het feit dat
het geheel van de installatie voldoet aan de hierboven vermelde normen op zodanige wijze dat, als op de
installatie apparatuur wordt aangesloten die op zichzelf aan de stralingsnorm voldoet en dus geen
ontoelaatbare signalen op de bekabeling overbrengt, de ganse installatie geen ontoelaatbare straling
produceert.
FGP-kabels
Elke, in het kader van deze aanneming te plaatsen RJ-45 aansluiting wordt met een aansluiting in het
dichtstbijzijnde patchkast (lokaalxx gebouw 130) verbonden door een afzonderlijke afgeschermde FGPkabel, zonder onderbreking. En dit op de wijze zoals beschreven in de norm. Enkel afzonderlijke kabels
zijn aanvaard.
De FGP-kabels beantwoorden verder ook aan volgende specificaties:
- cat. 6A;
- aantal paren: 4;
- impedantie : 100 Ohm ± 15 % bij frequenties van 1 tot 100 MHz en tot 500 MHz (cat. 6 A);
- buitenmantel : LSZH versie (Low Smoke Zero Halogeen);
- buitendiameter : maximaal 7 mm.
De kabels voor de netwerkbekabeling moeten in afzonderlijke kanalen gelegd, gescheiden van de andere
elektrische bedrading en kabels.
De FGP-kabels dienen voorzien te worden van etiketten. Deze etikettering heeft tot doel :
- op een ondubbelzinnige wijze te kunnen bepalen welke kabel aan welke aansluiting in het
patchpaneel (kant server datakast) is verbonden;
- eveneens op een ondubbelzinnige wijze te kunnen uitmaken op welke aansluiting in het
patchpaneel (kant netwerk datakast) de kabel toekomt;
De wijze van etiketteren zal door de technisch verantwoordelijke ambtenaar van de Commissie nader
worden bepaald.
De kabels worden zoveel mogelijk gebundeld gelegd, en waar nodig op regelmatige afstanden
vastgemaakt aan steunen en dergelijke, teneinde trek op de kabels tengevolge van eigen gewicht te
vermijden. De maximale trekkracht, de minimale buigstraal en andere door de fabrikant opgegeven
waardes dienen gerespecteerd te worden. Er mag niet over de kabel gelopen of gereden worden en
indien de kabel niet in een keer kan worden doorgetrokken tot zijn definitieve plaats, dan dient deze in
een “8” vorm te worden opgerold.
In de datakasten worden den FGP-kabels gebundeld per patchpaneel met maximaal 24 kabels per
bundel. De kabels die de datakast binnenkomen via de draadgoten moeten via een ruime bocht het rack
binnengebracht worden tot op de hoogte waar ze moeten worden aangesloten. Daar moeten ze
horizontaal achter het pachpaneel lopen tot aan het aansluitingspunt. De kabels mogen in geen geval
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 181 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
ergens in het midden van het patchpaneel naar beneden gaan en zo de toegang tot andere patchpanelen
verhinderen.
De bundeling en het vastmaken van de kabels gebeurt door middel van gemakkelijk verwijderbare en
opnieuw te gebruiken elementen en zodanig dat de kabels niet worden samengedrukt, zodat de twistingsen andere eigenschappen niet wijzigen. Daarom dienen hiervoor velcrostrips gebruikt te worden.
RJ-45 aansluitingen
De contacten van de RJ-45 aansluitingen zijn met een goudlaagje bedekt, met een dikte van minstens 1
micron, teneinde oxidatie van deze contacten tegen te gaan. De RJ-45 aansluitingen (en ook eventueel
de contacten van de strips aan de achterzijde van het patchpaneel) zijn zo opgevat dat de aansluiting van
de kabels eraan geschiedt volgens het principe IDC (Isolation Displacement Contact) (mescontacten). De
aansluitingen moeten zodanig geaard worden dat de aarding wordt doorgegeven aan de beschermlaag
(foil) van de FGP-kabel.
Bijkomende installatievoorschriften
De installatie van het geheel van de netwerkbekabeling gebeurt volgens de regels van de kunst en in
overeenstemming met de hiervoor vermelde normen en voorschriften. In het bijzonder dient er op gelet
dat bij het plaatsen van de FGP-kabels de nodige voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd om
beschadigingen van de kabels te voorkomen en om de twistingseigenschappen van de paren niet te
wijzigen. In geen geval mogen de voorschriften voor o.a. trekkrachten, buigradius, bundeling,
kabelgeleiding, enz, conform de normen worden overschreden. Bijzondere aandacht moet worden
besteed aan het op de juiste manier aarden van de FGP kabels aan beide zijden.
De installatie dient bovendien te geschieden volgens de voorschriften van de fabrikant van de materialen
en met het door hem bij voorkeur voorgestelde gereedschap. Zo zal o.m. het aansluiten van de kabels
aan de RJ-45 aansluitingen dienen te gescheiden met een daartoe aangepast gereedschap op een
zodanige wijze dat de onttwisting van de paren slechts over een minimale afstand plaats grijpt. Te dien
einde zal ook de buitenmantel van de kabel ter hoogte van de aansluitingen slechts over een minimale
afstand (ten hoogste 2 cm) worden verwijderd met hiervoor gespecialiseerd gereedschap, teneinde de
twisting van de paren onderling te behouden.
De wijze van etikettering van de FGP-kabels, de nummering op het patchpaneel en de aanduiding op de
datakasten gebeurt op eenvormige, duurzame en onuitwisbare wijze, en dient in overleg met de
technisch verantwoordelijke ambtenaar van de Commissie bepaald. Geschreven aanduidingen
(bijvoorbeeld met stift) zijn niet toegelaten.
Alle monteurs moeten een specifieke opleiding hebben genoten om de voorgestelde
netwerkbekabelingsproducten te installeren en dienen in het bezit te zijn van een certificaat van
gecertificeerd installateur voor het merk van de voorgestelde producten.
Op het einde van de installatie en ten laatste bij de voorlopige oplevering zal de contractant een attest
van de fabrikant van de data aansluitingen, kabels en patchpanelen voorleggen, waaruit blijkt dat zijn
installatie voldoet aan de eisen van de fabrikant om een garantie van deze te bekomen van ten minste 15
jaar. Zonder dit attest kan de contractant geen voorlopige oplevering van zijn installatie krijgen en dus ook
geen betaling.
Testen
De fabrikant dient de testgegevens voor te leggen om aan te tonen dat de kabel beantwoordt aan de in
de normen IEEE802.3an, TIA TSB-155 of ISO/IEC TR 24750 vastgelegde vereisten t.a.v. de headroom
voor Alien NEXT (A-NEXT) en Alien FEXT (A-FEXT) parameters (1-500 MHz).
De contractant is er aan gehouden de nodige testen uit te voeren op de installatie volgens de
specificaties van de hierboven vermelde normen. Het is de ‘PERMANENT LINK’ test die moet worden
uitgevoerd voor elk van de geïnstalleerde links.
Volgens punten dienen hierbij o.m. uitgevoerd :
- lengte-, impendantie-, weerstands- en capaciteitsmeting van de verschillende paren;
- controle of alle paren juist zijn verbonden volgens de wijze zoals beschreven in de norm:
- bepalen van de door de norm bepaalde waarden en dit alles op verschillende frequenties tot
500 MHz (1 – 4 – 10 – 16 – 20 – 31,25 – 62,5 – 100 – 155 – 200 – 250 – 300 – 500) ; telkens
dient het minst goede resultaat weergegeven, zowel de absolute waarde als de marge t.o.v.; de
limietwaarden vermeld in de norm:
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 182 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Bestek nr. 35770011
Attenuation (verzwakking van elk paar);
Insertion loss (IL)
Near end Crosstalk (NEXT) tussen de paren onderling,
Power Sum Near End Crosstalk (PS NEXT)
Attenuation to Crosstalk Ratio – Near End (ACR-N);
Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio- Near End (PS ACR-N)
Far End Crosstalk (FEXT)
Attenuation to Crosstalk Ratio – Far End (ACR-F)
Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio – Far End (PS ACR-F)
Power Sum Alien Near Crosstalk (PS ANEXT)
Power Sum Alien Attenuation to Crosstalk ratio - Far End (PS AACR-F)
Return Loss (RL)
Wire Map
Propagation Delay
Delay Skew
Length
Speciale aandacht wordt gevestigd op het feit dat de instellingen van het toestel waarmee de testen
worden uitgevoerd in overeenstemming moeten zijn met de specificaties van de geïnstalleerde kabel.
Teneinde de nodige testen te kunnen uitvoeren dient de contractant over de gepaste meettoestellen te
beschikken (level 4 testapparatuur die jaarlijks gekalibreerd moet worden door de fabrikant van het
toestel). Deze meettoestellen zijn in staat de gevraagde testen op een geautomatiseerde wijze, de ene na
de andere te kunnen uitvoeren, en de resultaten ervan op te slaan, zodat er achteraf een print-out kan
van gebeuren.
De contractant bezorgt in het kader van deze aanneming, ten laatste bij de aanvraag van de voorlopige
oplevering van de installatie, één exemplaar van de samenvattende tabel van de testresultaten op papier
en één op CD-ROM en één exemplaar op CD-ROM van de details.
11.01.2.2 Opmerking:
-
De gestructureerde bekabeling zoals hier beschreven zal uitgevoerd worden (eventueel in
onderaanneming) door een installateur die voldoet aan volgende vereisten:
ervaring kunnen aantonen van installaties in soortgelijke projecten;
een “gecertificeerde installateur” zijn voor het aangeboden product;
ijkingsattesten kunnen voorleggen van de geijkte apparatuur waarmee de metingen en testen
(nodig voor het afleveren van het certificaat zoals hieronder beschreven) uitgevoerd worden;
beschikken over een ISO 9001 certificaat;
beschikken over een VCA** certificaat.
Fiber optic
De aannemer dient nieuwe glasvezelkabel OM3 - 50/125 µm (24 vezels) aan te leggen van het
hoofdgebouw naar gebouw 130, lokaal 27. Deze kabels dienen via de terreinkabelgoten het gebouw
binnengebracht te worden en afgemonteerd te worden in de 19” racks, op aanwijzen van de bouwheer,
d.m.v. dual SC-connector met keramische stift op een fiber optic patch panel. Voor de langere afstanden
(vanaf 250m), dient er overgegaan te worden naar OM4-kabels.
De kabels dienen geschikt te zijn voor binnen en buitenplaatsing en dienen bovendien absoluut
knaagdierbestendig te zijn, zowel op mechanisch vlak als op materie-vlak. Dit dient duidelijk te blijken uit
de voor te leggen technische fiches.
De aannemer dient de kabels uit te meten als volgt:
-
een power-light test tussen de uiteinden van elke geïnstalleerde en afgemonteerde vezel van de
glasvezelkabel;
een reflectiemeting (OTDR-test);
een demping berekening per link en een pass/fail beoordeling;
een controle op de return-loss conform de standaarden.
Deze metingen dienen te geschieden in de beide richtingen van de vezels en telkens met een lichtbron
van 850 en 1300 nm. Uit de testen moet blijken dat de installatie beantwoordt aan de hier gestelde eisen.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 183 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Desnoods dient de contractant de nodige correcties uit te voeren tot een bevredigend resultaat wordt
bekomen.
Ook in het gedeelte van de toegangscontrole zitten fiber optic kabels vervat, voor het verplaatsen van het
sterpunt en het opnieuw aanleggen van de links met andere gebouwen.
Patchkabels :
De meetstaat voorziet in de levering van glasvezel patchkabels. Alle patchkabels dienen aan beide
uiteinden voorzien te zijn van een unieke identificatie. Deze etikettering zal overeenkomstig de richtlijnen
van de technisch verantwoordelijke ambtenaar van de Commissie moeten worden uitgevoerd.
Specifieke eisen gesteld aan de patchkabels:
Glasvezelpatchkabels voor patching tussen de fiber-optic poorten en de glasvezelaansluitings van het
glasvezelpatchpaneel : Deze patchkabels zijn langs beide zijden voorzien van een glasvezelaansluiting
in overeenstemming met de andere glasvezelaansluitingen. Zij dienen geschikt te zijn om op de in dit
bestek beschreven fiber-optic poorten te kunnen worden aangesloten, zodat een perfecte verbinding kan
worden gerealiseerd.
Uitvoering:
-
Dubbele data aansluiting lokaal 27: 2xRJ45, cat 6a, opbouw
S/FGP-kabel cat 6 (FR-LSZH) voor data aansluiting (incl. Tth buis indien nodig)
Patching van data-aansluitingen in data-rack in gebouw 130 incl. patch snoeren en
aansluitbenodigdheden (zowel telefonie als data)
Fiber optic multimode OM3 50/125 micron indoor/outdoor 12 vezels
afmontage alle fiber optic kabels aan beide zijden op fiber optic patch panels
Volledige cat. 6 classe EA - testen, testen fiber optic, testen cat. 3 met aflevering van certificaat
en meetrapport
Prijsopbouw:
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st): dubbele data aansluitingen + afmonteren
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per meter (m): bekabeling
Globale prijs (GP) test en meetrapporten
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 184 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 12: MELDING-WAARSCHUWING-ALARMERING MET DETECTIE
De bouwheer heeft een raamcontract met een externe partij voor alle voorzieningen aangaande
brandveiligheid op de site. Alle technieken met betrekking tot brandmelding, brandwaarschuwing en
brandblussing worden door deze externe partij in lokaal 27 van gebouw 130 geïnstalleerd. Concreet
betekent dit dat branddetectoren, waarschuwingsdrukknoppen, sirenes, brandbestendige bekabeling,
enz. niet opgenomen dienen te worden in deze aanneming.
De aannemer elektriciteit dient er wel rekening mee te houden dat deze externe partij parallel aan zijn
werkzaamheden ook werken zal uitvoeren in lokaal 27 van gebouw 130. Hij dient hiervoor de coördinatie
met deze partij te verzorgen zodat alle werken vlot verlopen en elkaar op geen enkele manier hinderen.
Zo zal de aannemer elektriciteit zijn kabeldoorvoeren pas brandwerend dichten als ook de aannemer van
de brandinstallatie al zijn kabels heeft gelegd.
Er is een aparte post voorzien in de meetstaat om de coördinatie met deze aannemer voor
brandveiligheid te verzorgen.
Het voorzien van brandblussers is reeds beschreven in: B - sanitaire installatie.
Uitvoering:
Coördinatie met aannemer brandveiligheid
Prijsopbouw:
Globale prijs (GP)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 185 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 13: TOEGANGSCONTROLE
13.1.
Algemeen
Aangezien er op de site reeds een nieuwe installatie van toegangscontrolesysteem aanwezig is, dient het
systeem voor lokaal 27 van gebouw 130 hiervan een uitbreiding te zijn en bijgevolg van hetzelfde merk
en type te zijn. Het betreft een systeem van het merk “GET HR & Security”, Antwerpsesteenweg 107 te
2390 Malle.
De uitbreiding dient dus 100% compatibel te zijn en volledig geïntegreerd te worden in dit systeem,
waarbij de badges van de site dezelfde blijven. Alle gebruikte componenten dienen volledig compatibel te
zijn met het bestaande systeem (drukknoppen, badgelezers, elektromagneten, stuur- en inleesmodules,
emergency door release, magneetcontacten, …). Waar de badgelezers buiten opgesteld staan, dienen ze
uiteraard van het hermetische type te zijn.
De aan te leggen bekabeling voor de uitbreiding dient te gebeuren volgens opgave van GET:
- type kabels,
- de sectie van de kabels,
- de wijze van bekabeling en de plaatsing van de kabels (waar de nieuwe elementen op
aangesloten dienen te worden);
Alle werkzaamheden en componenten om de uitbreiding van de toegangscontrole, zoals op de plannen
weergegeven, te verwezenlijken, dient inbegrepen te zijn, zodat bij de voorlopige oplevering het systeem
volledig operationeel is en alle nodige programmaties uitgevoerd zijn.
Volgende deuren dienen van toegangscontrole voorzien te worden:
Buitendeur lokaal 27 gebouw 130:
Electromagneet met terugmeldcontact op beide deurvleugels, badgelezer aan buitenzijde en drukknop
aan binnenzijde voor de actieve vleugel, drukknop aan binnenzijde voor de passieve deurvleugel,
emergency door release aan de binnenzijde.
Uitvoering:
Dubbele buitendeur lokaal 27 gebouw 130
Prijsopbouw:
Globale prijs (GP)
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 186 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 14: ELEKTRISCHE TOESTELLEN
14.1.
Algemeen
De hieronder beschreven elektrische toestellen zullen geplaatst worden in overleg met de installateurs
van het meubilair en van de sanitaire installatie. Het plaatsen van deze toestellen dient dus perfect
afgestemd te worden op deze meubels als volgt:
-
gewicht van de toestellen;
koppeling met deuren, scharnieren en panelen;
het maken van openingen in panelen;
het inpassen in de voorziene compartimenten;
het voorzien op een bereikbare plaats van elektrische aansluitingen, wateraansluiting en
afvoeren;
alle andere zaken die invloed hebben op het installeren van het meubilair en de sanitair
installatie;
…
De afmetingen vermeld bij de toestellen zijn bij benadering en dienen perfect afgestemd te worden op het
meubilair. De leverancier van de toestellen dient alle informatie te verstrekken aan de respectievelijke
aannemers, zodat het plaatsing van de toestellen probleemloos kan gebeuren, alsook later onderhoud en
herstellingen. Indien verluchtingsroosters of afneembare panelen voorzien moeten worden voor
respectievelijk afvoer van warmte en bereikbaarheid van aansluitingen (elektriciteit, water en afvoer) dient
hiervoor de nodige gegevensuitwisseling te gebeuren. De aannemer elektriciteit draagt de
verantwoordelijkheid voor deze noodzakelijke coördinatie voor het integreren van de elektrische
toestellen.
14.2.
Ribbenbuiskachel – RVS standaard
14.2.1
Algemeen
Zijn bij uitstek verwarmingsapparaten die toegepast worden in belastende omstandigheden. Zo worden
elektrische RVS ribbenbuiskachels geplaatst in vochtige ruimten en plaatsen waar enige robuustheid
vereist is, bijvoorbeeld bij tankstations, liftschachten, schepen, pompruimten, hydrofoorruimten enzovoort.
14.2.1
-
Eigenschappen
Montage:
Boven:
Spanning:
Vermogen:
Bescherming:
Max. temperatuur:
Max. omgevingstemp.:
Afmetingen lxhxd:
Gewicht:
Materiaal:
Temp. Regeling:
horizontaal op de vloer of aan de wand
RRH Onder: RRH TR
230 Volt of 400 volt, 50 Hz.
3000 Watt – 400V
IP 66
225°C
40
1500 x 120 x 184
12.9 kg
RVS 1.4512
met ruimtethermostaat (type FTR3121)
Uitvoering:
Lokaal 27 gebouw 130
Prijsopbouw:
Forfaitaire Hoeveelheid (FH) – Gemeten per stuk (st)
Inbegrepen: ribbenbuiskachel, bevestigingsmiddelen, temp. regeling, alle aansluitstukken, toebehoren en
alle noodzakelijke werkzaamheden voor het leveren, plaatsen en aansluiten.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 187 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
HOOFDSTUK 15: UPS
15.2.1
Algemeen
Dit UPS-aggregaat, inclusief de batterijen met een autonomie van tenminste 60 minuten bij volle
belasting moet geleverd en geplaatst in het kader van onderhavige aanneming.
De no-break unit wordt in een afzonderlijke kast ondergebracht.
Het werkingsprincipe is als volgt:
In geval het normale net aanwezig is wordt de belasting op de no-break gevoed door de UPS via zijn
gelijkrichter en omvormer.
Tegelijkertijd worden de bij het UPS-aggregaat horende batterijen voortdurend in geladen toestand
gehouden.
Van zodra de voedingsspanning van het voedende net wegvalt, blijft het no-break net gevoed door de
UPS.
De benodigde energie wordt alsdan geleverd door de batterijen. De omschakeling gebeurt zonder een
enkele onderbreking.
In geval van defect aan gelijkrichter of omvormer of bij een overbelasting wordt automatisch zonder een
enkele onderbreking overgeschakeld op de by-pass-voeding.
Teneinde bij onderhoudswerkzaamheden het aggregaat volledig buiten spanning te kunnen zetten, is een
supplementaire externe mechanische by-pass-schakelaar te voorzien.
De no-break voeding omvat derhalve:
de stationaire batterijen
het UPS met de gelijkrichter en omvormer
15.2.2
De noodvoedingsbatterij
De batterijen van het VRLA-type worden opgesteld in een kast geïntegreerd met het UPS-aggregaat .
De batterijen zijn uit de aard der zaak specifiek ontworpen als stationaire batterijen, type geschikt om in
een niet geventileerde ruimte geplaatst te mogen worden.
De technische karakteristieken zijn verder als volgt:
 Verwachte levensduur : 5 jaar
 de behuizing is vervaardigd uit vlamvertragende kunststof
 ladingstoestand: de batterijen worden geladen geleverd. Ze mogen niet nadelig beïnvloed worden als
ze in een tijdspanne van 1 maand niet bijgeladen worden.
 onderhoud: volledig onderhoudsvrij gedurende de volledige levensduur
Technische specificaties
 nominale spanning: afhankelijk van het type noodaggregaat
 minimum en maximum spanning: volgens de voorschriften van de leverancier van het noodaggregaat
 autonomie: de capaciteit van de batterijen moet derwijze berekend zijn dat het vermogen van 20 kVA
bij cos phi. 0,8 gedurende 60 minuten verzekerd is. Een berekeningsnota is dienaangaande voor te
leggen.
Tussen de batterijen en de omvormer dient een vermogenschakelaar, met aangepaste thermische
beveiliging, gecombineerd met een blok met zichtbare onderbreking, voorzien te worden.
De spanningsval in de kabels tussen de batterijen en de omvormer mag niet groter zijn dan 3 V in de
slechtste omstandigheden.
Het nazicht van de batterijen tijdens de waarborgperiode is ten laste van de aannemer.
15.2.3
Werkingsprincipe
Normale toestand
Bij aanwezigheid van het net worden de verbruikstoestellen gevoed via de gelijkrichter en de omvormer.
De gelijkrichter houdt eveneens de batterijen in geladen toestand.
Wegvallen van de spanning aan de ingang
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 188 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
Wanneer het net wegvalt leveren de batterijen de nodige energie via de omvormer en dit uiteraard binnen
de perken van de voorziene autonomie.
De autonomie zal minstens 60 minuten zijn bij vollast.
Gedurende deze tijd moet de omvormer in elk geval het vollastvermogen kunnen leveren met een
uitgangsspanning binnen de limieten.
Deze spanning wordt binnen de gestelde grenzen gehouden door het spanningscontrolecircuit van de
omvormer ook al daalt de batterijspanning.
Indien het uitwendige net binnen de autonomie-tijd terug opkomt, wordt automatisch de normale toestand
hersteld (zie hoger).
Bij het terug opkomen van het net dient de overstroom beperkt te worden. Deze stroom is de resultante
van de verbruiksstroom en de ladingsstroom van de batterij.
Zo nodig zal hiertoe de laadspanning voldoende laag gehouden worden zodat de laadstroom van de
batterij beperkt wordt.
In geval het net niet tijdig terugkomt worden de batterijen van de omvormer afgeschakeld zodat een te
diepe ontlading vermeden wordt.
Fout gelijkrichter - te hoge spanning uitwendig net
Wanneer er een fout in de gelijkrichter optreedt of in geval de spanning van het voedende net te hoog is,
gebeurt de voeding via de omvormer en de batterijen.
Zo de batterijen uitgeput zijn, wordt de voeding via de tweede voeding verzekerd.
Fout van de omvormer of algemene fouten
Wanneer er een fout optreedt in de omvormer of zo er gevaar bestaat voor de gelijkrichter-wisselrichter
(bv. overbelasting) of batterijen wordt automatisch zonder enige onderbreking overgeschakeld op de
tweede voeding.
Ook voor onderhoud moet het ganse aggregaat uit dienst gesteld kunnen worden.
Daartoe is een manuele uitwendige mechanische by-pass te voorzien.
15.2.4
Technische karakteristieken
Het aggregaat moet bij vollast een rendement van tenminste 85% hebben. De cos. phi. bedraagt dan
minstens 0,7.
De apparatuur moet geschikt zijn voor een lokaaltemperatuur van 0 tot 40° en een relatieve vochtigheid
van 0 tot 85%. Het geluidspeil zal niet hoger zijn dan 65 dBA op 1,3 m hoogte en 1 m afstand van het
toestel.
De gelijkrichter
 Spanning: geschikt voor 3 x 400 V met nulleider (TNS)
 Spanningsvariatie: ± 10%
 Frequentie: 50 Hz ± 5%
 Vermogen: voldoende om het volledige vermogen van 20 kVA per UPS, verhoogd met het
laadvermogen van de batterijen, te leveren
 Uitgang: aangepast aan batterijen en omvormer
Omvormer











Type: "pulse with modulation"
Ingangsspanning: aangepast aan gelijkrichter en batterijen
Uitgangsspanning: 3 x 400 V met nulleider (TNS)
Uitgangsspanningsvariatie: ± 1%
Frequentie: 50 Hz ± 1%
Vermogen: geschikt om het nominaal vermogen bij cos phi 0,8 te leveren
Totale harmonische vervorming: kleiner dan 4%
Faseverschuiving:
120 ± 1% bij symmetrische belasting
± 3,5% bij onsymmetrische belasting van 50%
Dynamische spanningsverandering: +5%, -5% bij een ogenblikkelijke belastingsverandering van
100% van het normale vermogen
 Terugkeer tot statische belastingstoestand: binnen 50 msec.
 Overbelastbaarheid:
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 189 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
 120% gedurende 10 min
 150% gedurende 30 sec.
15.2.5
Controle-apparatuur en bediening
Startprocedure:
Het moet mogelijk zijn het aggregaat op te starten zonder dat de spanning op het net aanwezig is.
Opladen batterij
Na een ontlading worden de batterijen geleidelijk terug 100% opgeladen.
Eenmaal opgeladen moet ze dit blijven zonder periodieke egalisatieladingen of wat ook, m.a.w. de batterij
moet in optimale condities gehouden worden, zodanig dat ze, indien nodig, haar volle capaciteit kan
geven in geval het net wegvalt.
De beveiliging
De gelijkrichteromvormer moet met een stroombegrenzer uitgerust zijn zodat onder geen enkele
voorwaarde de elektronische schakeling kan beschadigd worden door een kortsluiting aan de uitgang.
De gelijkrichteromvormer moet eveneens efficiënt beveiligd zijn tegen uitwendige overspanningen en
overstromen. Bij een inwendige kortsluiting mag er onder geen voorwaarde schade ontstaan.
Frequentiecontrole
De omvormer is voorzien van een free-running temperatuurgestabiliseerde oscillator die een eigen
frequentie van 50 Hz heeft.
Koeling
Het noodnetaggregaat dient zeer efficiënt gekoeld te worden.
De voorkeur wordt gegeven aan uitvoeringen zonder geforceerde koeling met ventilatoren. Indien
ventilatoren voorzien worden zijn ze redundant uit te voeren.
15.2.6
Signalisatie
Op het frontpaneel van het aggregaat staat een monofilair synoptisch schema waar meters,
signalisatielampen, schakelaarstanden en drukknoppen logisch ingewerkt zijn. Dit synoptisch schema
wordt ter goedkeuring aan de Bouwheer voorgelegd.
Alle signalisatielampen worden samen met de verlichting gedoofd. Een lampentest wordt voorzien
evenals een resetknop voor het terugstellen na fout.
Lokale signalisatie
Volgende signalisatielampen moeten voorzien worden:
 3 leds: spanningsaanwezigheid aan de ingang
 3 leds: spanningsaanwezigheid aan de uitgang
 1 led: defect aggregaat
 1 led: voedingsnet weggevallen
Afstandssignalisatie
 dubbele afstandsmelding: aggregaat IN-UIT
 dubbele afstandsmelding: batterijschakelaar IN-UIT
 enkele afstandsmelding: uitgangsspanning aanwezig
 twee enkele afstandsmelding: UPS-aggregaat defect en abnormale situatie d.w.z. groepering van
lichte en zware defecten zoals defect ventilator - indien aanwezig - batterij belast, gelijkrichter of
omvormer defect, te hoge of te lage batterijspanning, overbelasting, ontbreken van de
voedingsspanning, vermogenschakelaar naar batterijen door fout uitgeschakeld. Opsplitsing bij
uitvoering te bepalen.
Meetapparaten
 voltmeting aan in- en uitgang en opgenomen stroom van de belasting
 Bovengenoemde functies bij voorkeur via digitale toestellen al dan niet met functie selectieknoppen.
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 190 van 191
Grontmij juni 2015
European Commission
Joint Research Centre – Institute For Reference Materials And Measurements
Noodstroomgroep gebouw 40: MS1 & MS2
BOUWWERKEN + TECHNISCHE INSTALLATIES
Bestek nr. 35770011
BIJLAGE 1 UITWENDIGE INVLOEDSFACTOREN
Bestek Bouwwerken en technische installaties
Pagina 191 van 191
Grontmij juni 2015
Uitwendige invloeden
Uitwendige Invloed
Omgevings-temperatuur
(A)
Code
AA
AREI
artikel
144.01
Omschrijving
1 Uiterst koud : -60°C tot +5°C
2 Zeer koud : -40°C tot +5°C
3 Koud : -25°C tot +50°C
4 Gematigd : -5°C tot +40°C
5 Warm : +5°C tot +40°C
AREI
artikel
keuze
materieel
225
6 Zeer warm : +50°C tot +60°C
7 Koud : -15°C tot +25°C
8 Gematigd : +5°C tot +30°C
Aanwezigheid van water
(D)
Materiaal
(A)
AD
84
Vreemde vaste lichamen
(E)
AE
29
227
Corrosieve en vervuilende
stoffen
(F)
AF
146.01
Mechanische belasting
(G)
AG
147.01
Trillingen
(H)
AH
148.01
Flora of schimmels (K)
AK
149.01
Fauna (L)
AL
149.01
1 Verwaarloosbaar
2 Vertikale neerslag van
waterdruppels
3 Waterbesproeiing
4 Waterspatten uit alle richtingen
5 Waterstraal in alle richtingen
6 Inwerking van watergolven
7 Overstroming
8 Permanente onderdompeling
1 Verwaarloosbaar
2 Kleine voorwerpen
3 Zeer kleine voorwerpen
4 Stof
1 Verwaarloosbaar
2 Van atmosferische oorsprong
3 Afwisselend en toevallig
4 Bestendig
1 Zwak
2 Middelmatig
3 Belangrijk
4 Zeer belangrijk
1 Zwak
2 Middelmatig
Zwerfstromen, elektromagnetische straling,
ionisatie, elektrostatica en
inductie
(M)
AM
139
232
Zonnestraling (N)
AN
232
Bekwaamheid van personen
(A)
Personen
(B)
Gebouwen
(C)
Ex
BA
47.01
Toestand van het menselijk
lichaam
(B)
BB
Contact aardpotentiaal
(C)
BC
47.08
Mogelijkheid tot ontruiming
(D)
BD
101.02
Behandelde en opgeslagen
goederen
(E)
BE
101.03
Bouwmaterialen (A)
CA
101.04
Structuur van het gebouw
(B)
Explosiegevaar
CB
31
101.05
105
106
1 speciaal ontworpen materieel
2 speciaal ontworpen materieel
3 speciaal ontworpen materieel
4 normaal materieel
5 normaal materieel
6 speciaal ontworpen materieel of
aangepaste maatregelen
7 normaal materieel voor
buitenopstelling
8 normaal materieel voor gewoonlijk
verwarmde lokalen
1 IPX0
AREI
artikel
keuze
leidingen
226
227
3 IPX3
4 IPX4
5 IPX5
6 IPX6
7 IPX7
8 IPX8
1 IP2X
2 IP3X
3 IP4X
4 IP5X bij indringingsmogelijkheid
IP6X bij vereiste stofdichtheid
144.02
1
2
145.02
1
1
19
1
228
229
146.02
1 IPXX-4
2 IPXX-7
3 IPXX-11
3
1
147.02
2
1
1
230
2 aantoonbare schikking tegen trillingen
148.02
2
3 aantoonbare schikking tegen trillingen
231
149.02
231
149.02
232
19
232
232
1
1
1
1
1
1
1
2
1
19
233
5
234
1 maximale contactspanning : 50 V
2 maximale contactspanning : 25 V
3 maximale contactspanning : 12 V
19
150
2
2
1
234
19
234
104.04
151.02
3
1
234
1
2 differentieel
3 differentieel
4 differentieel
234
105
106
1
104.04
151.02
140
104.04.05
19
1
3
1
1
1
1
104.04.05
Gas zonering: 0,1 of 2
Stof zonering: 20,21 of 22
105
106
Minimum IP graad te installeren
0
0
21
20
IP31
IP55
0
0
Buiten
3
4
2 IPX1
3 Belangrijk
1 Verwaarloosbaar
2 Mogelijk
1 Verwaarloosbaar
2 Mogelijk
1 Verwaarloosbaar
2 Zwerfstromen
3 Elektromagnetische stralingen
4 Ioniserende stralingen
5 Elektrostatische invloeden
6 Induktiestromen
1 Verwaarloosbaar
2 Niet verwaarloosbaar door duur of
intensiteit
1 Gewone
2 Kinderen
3 Gehandicapten
4 Gewaarschuwden
5 Bevoegden
1 Normaal : droge huid
2 Zwak : natte huid
3 Zeer zwak : in water
ondergedompelde huid
1 Geen
2 Zwak
3 Veelvuldig
4 Voortdurend
1 Normaal
2 Lang
3 Normaal en overbezet
4 Lang en overbezet
1 Verwaarloosbaar
2 Brandgevaar
3 Ontploffingsgevaar
4 Gevaar voor bezoedeling van de
opgeslagen of behandelde stoffen
1 Niet brandbaar
2 Brandbaar
1 Verwaarloosbare risico’s
2 Vespreiding van het vuur
3 Bewegend
4 Instabiel of buigzaam
machines, toestellen en
beveiligingssystemen gekozen
overeenkomstig de categorieën ifv de
zonering
Opmerking
Technisch lokaal
Toepassingsgebied
Lokalen - Ruimten - Plaatsen
Provincie :
Gemeente:
Dossiernr. :
Antwerpen
Mol
35770011
Besteknummer: BTK01A-35770011
MOL
EUROPEAN COMMISSION
JOINT RESEACH CENTR – INSTITUTE FOR REFERENCE MATERIALS
AND MEASUREMENTS
Noodstroomgroep 40
Bouwwerken en technische installaties
SAMENVATTENDE MEETSTAAT
Opdrachtgever:
European Commission
Joint Research Center - IRMM
Retieseweg 111
2440 Geel
Afdeling Speciale Technieken
Vestiging Hasselt
Herckenrodesingel 8B bus 3.01 3500 Hasselt
Tel: 011/26.08.70
Fax: 011/23.38. 28
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATTENDE MEETSTAAT : SAMENGEVAT
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
DEEL 1 BOUWWERKEN
Totalen per
artikel
Totaal deel 1
DEEL 2 HVAC & SANITAIRE INSTALLATIE
HVAC
SANITAIRE INSTALLATIE
Totaal deel 2
DEEL 3 ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Totaal deel 3
ALGEMEEN TOTAAL, excl. BTW
Gezien, onderzocht en aangevuld met de eenheidsprijzen, gedeeltelijke
sommen en totale som, die gediend hebben tot het vaststellen van het
bedrag van inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn
inschrijving.
Opgesteld te,
Op datum van
Firma:
De volmachthouder,
001-SAM01A-35770011-SAMENGEVAT
23/06/2015
1 van 1
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
Samenvattende meetstaat : DEEL 1 : Bouwkunde
Post nr.
Totalen per
EP in letterschriftGed. Somm.
Meet- Hoeveelartikel
Een-heid code
heden
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
Art nr.
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 01
Voorafgaande werken en sloopwerken
1.01 INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS
01.01.00 Algemene voorzieningen / werfinrichting /
werforganisatie
01.01.01 Algemene
veiligheidsmaatregelen
01.01.02 Algemene gezondheidsmaatregelen
01.01.03 Algemene reiniging
01.01.04 Diverse voorlopige aansluitingen
01.01.05 Verlichting van de bouwplaats en het
bouwwerk
01.01.06 Toegangswegen-Beschadigingen
aan het
wegdek ter beschikking gesteld van het
01.01.07 Lokalen
bestuur
01.01.08 Containerkosten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 01.01.09 Werfcoördinatieopdracht van de
(piloot)aannemer
01.01.10 Voorlopige
omheining
01.01.12 Voorlopige omheining uit een draadnet
11 01.01.12A blijft eigendom van de aannemer
01.01.40 Plaatsbeschrijvingen
01.01.41 Plaatsbeschrijving van de gebouwen buiten
bouw-plaats bij de aanvang van de
plaatsbeschrijving
12 01.01.41A de
werken
van vergelijking
13 01.01.41B staat
01.01.42 Plaatsbeschrijving van de gebouwen binnen
de bouwplaats
002-SAM01A_35770011-DEEL
1-BOUW
23/06/2015
TP
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
TP
PM
TP
TP
1van 5
14 01.01.42A plaatsbeschrijving bij de aanvang van de
staat van vergelijking
15 01.01.42B werken
01.01.44 Plaatsbeschrijving van beplantingen
16 01.01.44A plaatsbeschrijving bij de aanvang van de
werken
van vergelijking
17 01.01.44B staat
01.01.50 Stellingen en steigers
18 01.01.51 Stelling uit metalen buizen
1.02 BOUWRIJPMAKEN VAN HET TERREIN
01.02.20 Beschermingswerken
19 01.02.23 Beschermen van te behouden leidingen en
kabels VAN VOLLEDIGE BOUWWERKEN
1.04 SLOPEN
RUWBOUWWERKEN
01.04.30 EN
Slopen
van gewapende betonelementen
01.04.31
Slopen
van gewapend betonelement
20
01.04.40 Slopen van metselwerkelementen
01.04.41 Slopen van metselwerkelementen
21 01.04.41B gemetselde wanden
1.06 UITBREKEN VAN RIOLERINGEN
01.06.10 Verwijderen van putranden met deksels of
roosters
01.06.11 Verwijderen
van deksel
22 01.06.11A met deksel
1.07 SLOPEN VAN GEVELELEMENTEN
01.07.20 Uitnemen van buitenramen en -deuren
01.07.21 Uitnemen van buitenraam of -deur
23 01.07.21C uit aluminium
Hoofdstuk 3
HOOFDSTUK
OPEN
03 RUWBOUW
3 ALGEMENE OPMERKINGEN
24 03.00.10 Doorvoeropeningen
25 03.00.20 Dilatatievoegen
3.03 ELEMENTEN UIT TER PLAATSE GESTORT
BETON
03.03.00 GEWAPEND
Algemene voorschriften
03.03.10 Elementen uit ter plaatse gestort gewapend
002-SAM01A_35770011-DEEL
beton met gespecifieerde
1-BOUW
eigenschappen
23/06/2015
TP
TP
TP
TP
PM
TP
m³
FH
0.092
m³
FH
2.880
m²
VH
14.70
m²
FH
4.09
PM
PM
2van 5
26
27
28
29
30
31
32
03.03.12
03.03.12H
03.03.12G
03.03.13
03.03.50
#NOART
03.03.52
03.03.54
03.03.54B
3.09
03.09.10
03.09.12
03.09.12H
3.15
03.15.10
03.15.18
03.15.18A
Elementen uit gewoon gewapend beton met
gespecifieerde
eigenschappen
sleuf
sloffen en sokkels
Gewone gladde bekisting
Staal voor gewapend beton
#NOART
Geprefabriceerde gelaste wapeningsnetten
Chemische ankers
10 mm
OPGAAND METSELWERK
Dragend opgaand metselwerk
Dragend opgaand metselwerk uit
geperforeerde
baksteen
binnenmuur
dikte
14 cm
BIJHORIGHEDEN BIJ METSELWERKEN
Metselwerktoebehoren - Lateien
Metselwerktoebehoren - Lateien uit
voorgespannen
beton beton, doorsnede ter
Latei
uit voorgespannen
plaatse te bekijken
Hoofdstuk 6
HOOFDSTUK
rioleringen
06
6.04 INSPECTIEPUTTEN EN
06.04.50 ONTVANGTOESTELLEN
Ontvangtoestellen
33 06.04.55 Klokputjes
6.05 PUTRANDEN MET DEKSELS EN
ROOSTERS
06.05.10 Putranden
met enkel deksel
06.05.30 Putranden met deksels voor wegenis
06.05.33 deksel uit beton voor zwaar verkeer
omschrijving
34
Hoofdstuk 7
HOOFDSTUK
GEVELSLUITINGEN
07
7.01 BUITENSCHRIJNWERK
002-SAM01A_35770011-DEEL 1-BOUW
23/06/2015
m³
m³
PM
FH
FH
0.042
1.064
kg
VH
47.700
st
VH
m²
FH
0.20
m
FH
6.00
st
FH
1
m²
FH
15
102
3van 5
07.01.35
35 07.01.35A
7.02
07.02.20
36 07.02.21
37 07.02.21D
38
39
40
41
42
Brandwerend buitenschrijnwerk uit gemoffeld
staal
met thermische
onderbreking
Brandwerend
buitenschrijnwerk
Rf ½ u
m²
BEGLAZING VOOR BUITENSCHRIJNWERK
Brandwerende buitenbeglazingen
Brandwerende beglazing Rf 1/2 h FH
klaar glas, kmax = 1,0 W/m²K
m²
Hoofdstuk 10
HOOFDSTUK
WANDEN
10
10 ALGEMENE OPMERKINGEN
10.00.10 Doorvoeropeningen
10.00.20 Dilatatievoegen
10.00.30 Afwerking en bekleding
10.01 BINNENWANDEN IN SCHRIJNWERK
10.01.10 Vaste scheidingswanden
10.01.12 Vaste scheidingswand met gipskartonplaten
op metalen
10.01.12A type
A, diktestructuur
12,5 mm, dubbele beplating,
dubbelzijdig/scheidingswand
10.11 BRANDWERENDE
DEUREN
10.11.20 Houten brandwerende deuren in metalen
deurkozijnen
10.11.21 Volle
houten brandwerende deurvleugel in
metalen deurkozijn
10.11.21B vleugelbreedte
0,93Rf
m 1/2 h
10.2
10.20.10
10.20.11
43 10.20.11A
FH
4.09
FH
4.09
PM
PM
PM
m²
FH
7.62
st
FH
2
st
FH
2
st
FH
1
BIJHORIGHEDEN VOOR BINNENWANDEN
EN DEUREN
Deurdrangers
Deursluiter met scharnierarm
enkele deur
Hoofdstuk 13
HOOFDSTUK
VASTE
13 UITRUSTINGEN
13.07 KAPSTOKKEN
13.07.30 Kapstokken uit metaal
44 13.07.32 Wandkapstok uit metaal
13.09 INFORMATIE EN SIGNALISATIE
002-SAM01A_35770011-DEEL 1-BOUW
23/06/2015
4van 5
13.09.01
13.09.30
45 13.09.31
13.09.40
46 13.09.41
13.09.60
47 13.09.61
Signalisatie algemeen
Deur- en naambordjes
Deur- en naambordjes
Pictogrammen
Veiligheidspictogrammen
Veiligheidsplannen
Veiligheidsplannen
st
VH
1
st
VH
3
st
VH
1
Hoofdstuk 15
HOOFDSTUK
SCHILDER15
EN BEHANGWERKEN
15.04 schilderwerken op pleisterwerk en
Gipskartonplaten
15.04.20 Binnenschilderwerken
op pleisterwerk en
gipskartonplaten
15.04.21 Verf voor binnen op basis van kunstharsen in
dispersie op pleisterwerk en gipskartonplaten m²
48 15.04.21A wanden
FH
15.24
Totaal €
BTW 21%
Eindtotaal €
002-SAM01A_35770011-DEEL 1-BOUW
23/06/2015
5van 5
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATTENDE MEETSTAAT : DEEL 2 : HVAC installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
Art C0
HVAC 1
C0.01
Nota
Totalen per
artikel
Algemeen
Voorbereidende werkzaamheden op de werf, voor te leggen
uitvoeringsplannen, documenten en documenten gevraagd door de
veiligheidscoordinator, coordinatie met andere aannemers en planning
Alvorens prijs te geven, dient de installateur de toestand ter plaatse te
bekijken, om zich van de aard en de omvang van deze werken te
vergewissen.
GP
1
Totaal Art C0:
Art. C4 Koudedegeneratie
Warmtepomp inverter splituitvoering voor UPS werkend op koelmiddel R
410A, bedrijfsklaar gemonteerd op warm verzinkte stalen profielen op
prefabsokkel en voorzien van koudemiddelvulling. Binnenunit 6.0kW
koelen, uitgevoerd als onder plafondunit, met condensaatafvoerpomp,
koelleidingen, automatische regeling, volledig bedrijfsklaar gemonteerd
HVAC 2 C4.01 en in dienst gesteld, zoals beschreven;
GP
1
Totaal Art C4:
Art. C13 Ventilatoren
Zuurbestendige centrifugaal ventilator
Leveren en plaatsen van zuurbestendige ventrifugaal ventilator op
metalen sokkel, trillingsdempers, beschermkap, bevestigingsmiddelen,
werkschakelaar en verder zoals beschreven
HVAC 3 C13.01 - 630m³/h bij 2920Pa
003-SAM01A-35770011-DEEL 2-HVAC
23/06/2015
FH
1
st
1 van 6
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATTENDE MEETSTAAT : DEEL 2 : HVAC installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
1
HVAC 4 C13.02 - 330m³/h bij 2860Pa
FH
st
Totalen per
artikel
Totaal Art C13:
Art. C14 Luchtkanalen
Stalen ronde kanalen met inbegrip van alle hulpstukken, regelkleppen,
werkzaamheden, zoals beschreven;
HVAC 5 C14.01 - diam. 200
FH
1
m
Stalen rechthoekige kanalen met inbegrip van alle hulpstukken,
HVAC 6 C14.02 regelkleppen, werkzaamheden, zoals beschreven;
FH
5
m²
Metalen rechthoekige kanalen met inbegrip van alle hulpstukken,
HVAC 7 C14.03 regelkleppen, werkzaamheden, enz…
FH
2.5
m²
Terugslagkleppen met visuele standaanduiding voorrechthoekige
kanalen, luchtdicht aangewerkt, zoals beschreven:
HVAC 8 C14.04 - 1300m³/h
FH
2
st
FH
2
st
Gemotoriseerde jalouziekleppen/rookkleppen E120/500Pa, zoals
beschreven;
- 1200 x 1200 (230V aansluiting, incl. thermische omkasting van de
HVAC 9 C14.05 motor) )
Afmetingen zijn ter informatieve titel en worden bepaald door de
leverancier van de noodgenerator.
nota
Totaal Art C14:
003-SAM01A-35770011-DEEL 2-HVAC
23/06/2015
2 van 6
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATTENDE MEETSTAAT : DEEL 2 : HVAC installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
Totalen per
artikel
Art. C15 Eind- en tussengeschakelde eenheden van luchtkanalen
Luchtmonden
Type 1 - brandwerend doorvoerrooster met tegenkader voor wandinbouw
HVAC 10 C15.01 - 500m³/h
FH
1
st
Type 2 - modulair brandwerend ventilatieblok
HVAC 11 C15.02 - 1 set van 8 blokjes
FH
1
set
FH
2
st
Type 3 - Buitenroosters
HVAC 12 C15.03 - 1200 x 1200
Afmetingen zijn ter informatieve titel en worden bepaald door de
leverancier van de noodgenerator.
nota
Totaal Art C15:
Art. C21 Automatische regeling
DDC-regelsysteem, volledig met de nodige regel- en besturingsmodules,
de nodige in- en uitgangsmodules, regelingen en indienststelling.
HVAC 13 C21.01
De afbraak van de bestaande druksondes maakt deel uit van
Nota onderhavige aanneming
GP
1
Totaal Art C21:
003-SAM01A-35770011-DEEL 2-HVAC
23/06/2015
3 van 6
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATTENDE MEETSTAAT : DEEL 2 : HVAC installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
Art. C22 Elektrische uitrusting
Leveren en plaatsen van bord 130EG027C CPU in lokaal 27 van gebouw
130 met inbegrip van de beschreven apparatuur en bekabeling, zoals
1
HVAC 14 C22.01 beschreven;
GP
1
HVAC 15 C22.02 Aarden van het geheel, zoals beschreven
GP
1
HVAC 16 C22.03 Leveren en plaatsen van de modulaire netanalysator, zoals beschreven
FH
st
Totalen per
artikel
Totaal Art C21:
Art. C24 Brandveiligheid
HVAC 17 C24.01 Brandwerende afdichtingen EI 60, zoals beschreven
GP
1
Totaal Art C22:
HVAC 18
HVAC 19
HVAC 20
HVAC 21
Art. C39 Bijkomende werken
Alle bijkomende werken zoals omschreven in het bijzonder lastenkohier.
C39.01
Afbraak van de bestaande installatie zoals aangeduid op de plannen
C39.02 bestaande toestand;
C39.03 Brandbestendige en hermetische kabeldoorvoeren, zoals beschreven
C39.04 Luchtdichte buisdoorvoeren, zoals beschreven
GP
1
GP
GP
GP
1
1
1
Totaal Art C39:
003-SAM01A-35770011-DEEL 2-HVAC
23/06/2015
4 van 6
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATTENDE MEETSTAAT : DEEL 2 : HVAC installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
Art. D
HVAC 22
D.01
Akoestische maatregelen
Naleven van de akoestische voorwaarden. De installatie zal voldoen aan
N.B.N. 263, evenals aan de norm N.B.N. S01-401, gewijzigd en
aangevuld door de norm N.B.N. 576-11 en VLAREM II en de hierna
vermelde voorwaarden
GP
Totalen per
artikel
1
Totaal Art D:
HVAC 23
HVAC 24
HVAC 25
HVAC 26
HVAC 27
HVAC 28
Art E
E.01
E.02
E.03
E.04
E.05
HVAC 29
HVAC 30
E.06
E.07
HVAC 31
E.08
HVAC 32
HVAC 33
E.09
E.10
Oplevering controle en proeven
Plannen en schema's van de volledige installatie
As-built dossier
Definitief afregelen van de volledige installatie
Proeven en opleveringen volledig conform bijzonder bestek
Opleiding personeel
Keuring van de elektrische installatie HVAC door een erkend organisme
Keuring van de stalen luchtdichte kanalen door een erkend organisme
Keuring van de aeraulische installatie HVAC door een erkend organisme
Keuring van de geluidsmeting van de installatie HVAC door een erkend
organisme
Preventief onderhoud gedurende de waarborg periode
GP
GP
GP
GP
GP
1
1
1
1
1
GP
GP
1
1
GP
1
GP
GP
1
1
Totaal Art E:
003-SAM01A-35770011-DEEL 2-HVAC
23/06/2015
5 van 6
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATTENDE MEETSTAAT : DEEL 2 : HVAC installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
ALGEMEEN TOTAAL HVAC, excl. BTW
Gezien, onderzocht en aangevuld met de eenheidsprijzen, gedeeltelijke
sommen en totale som, die gediend hebben tot het vaststellen van het
bedrag van inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn
inschrijving.
Opgesteld te,
Totalen per
artikel
Op datum van
Firma:
De volmachthouder,
003-SAM01A-35770011-DEEL 2-HVAC
23/06/2015
6 van 6
dossier
lot
ontwerp
bouwheer
35770011
Bouwwerken
Lokaal 27 - Noordgroep
IRMM
Hoofdstuk 01Voorafgaande werken en sloopwerken
01.01
INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS
01.01.00
Algemene voorzieningen / werfinrichting / werforganisatie
Totaal
TP
Algemene veiligheidsmaatregelen
Totaal
PM
Algemene gezondheidsmaatregelen
Totaal
PM
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
Algemene reiniging
Totaal
PM
Diverse voorlopige aansluitingen
Totaal
PM
Verlichting van de bouwplaats en het bouwwerk
Totaal
PM
Toegangswegen-Beschadigingen aan het wegdek
Totaal
PM
Lokalen ter beschikking gesteld van het bestuur
Totaal
PM
Containerkosten
Totaal
01.01.09
Werfcoördinatieopdracht van de (piloot)aannemer
Totaal
01.01.10
Voorlopige omheining
01.01.12
Voorlopige omheining uit een draadnet
PM
TP
01.01.12A
blijft eigendom van de aannemer
Totaal
01.01.40
Plaatsbeschrijvingen
01.01.41
Plaatsbeschrijving van de gebouwen buiten de bouw-plaats
01.01.41A
plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken
Totaal
01.01.41B
01.01.42
Plaatsbeschrijving van de gebouwen binnen de bouwplaats
01.01.42A
plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken
Totaal
01.01.43
Plaatsbeschrijving van wegenissen
01.01.43A
plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken
Totaal
TP
TP
TP
staat van vergelijking
Totaal
01.01.44
Plaatsbeschrijving van beplantingen
01.01.44A
plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken
Totaal
01.01.44B
TP
staat van vergelijking
Totaal
01.01.43B
TP
staat van vergelijking
Totaal
01.01.42B
PM
TP
TP
staat van vergelijking
01.01.50
Stellingen en steigers
01.01.51
Stelling uit metalen buizen
Totaal
TP
Totaal
PM
01.02
BOUWRIJPMAKEN VAN HET TERREIN
01.02.20
Beschermingswerken
01.02.23
Beschermen van te behouden leidingen en kabels
Totaal
TP
01.04
SLOPEN VAN VOLLEDIGE BOUWWERKEN EN RUWBOUWWERKEN
01.04.30
Slopen van gewapende betonelementen
01.04.31
Slopen van gewapend betonelement
omschrijving
lengte
sleuf naar klokput
0,70
klokput
0,50
breedte
0,30
0,50
hoogte
0,20
0,20
Totaal
01.04.40
Slopen van metselwerkelementen
01.04.41
Slopen van metselwerkelementen
01.04.41B
gemetselde wanden
omschrijving
doorvoeren
lengte
breedte
1,20
Totaal
01.06
UITBREKEN VAN RIOLERINGEN
01.06.10
Verwijderen van putranden met deksels of roosters
01.06.11
Verwijderen van deksel
01.06.11A
met deksel
omschrijving
deksels sleuf buiten
lengte
3,00
5,00
1,80
Totaal
01.07
SLOPEN VAN GEVELELEMENTEN
01.07.20
Uitnemen van buitenramen en -deuren
breedte
1,50
1,50
1,50
hoogte
1,20
aantal
totaal
0,042
0,050
FH m³
0,092
aantal
x2
totaal
2,880
FH m³
2,880
aantal
totaal
4,50
7,50
2,70
VH m²
14,70
01.07.21
Uitnemen van buitenraam of -deur
01.07.21C
uit aluminium
omschrijving
dubbele inkomdeur
lengte
2,15
breedte
1,90
aantal
Totaal
FH m²
Totaal
PM
Totaal
PM
totaal
4,09
4,09
HOOFDSTUKOPEN
03 RUWBOUW
03.00
ALGEMENE OPMERKINGEN
03.00.10
Doorvoeropeningen
03.00.20
Dilatatievoegen
03.03
ELEMENTEN UIT TER PLAATSE GESTORT GEWAPEND BETON
03.03.00
Algemene voorschriften
03.03.10
Elementen uit ter plaatse gestort gewapend beton met gespecifieerde eigenschappen
03.03.12
Elementen uit gewoon gewapend beton met gespecifieerde eigenschappen
03.03.12H
sleuf
omschrijving
sleuf naar klokput
lengte
0,70
breedte
0,30
hoogte
0,20
aantal
totaal
0,042
FH m³
0,042
aantal
totaal
0,767
0,111
0,186
Totaal
FH m³
1,064
Totaal
PM
Totaal
03.03.12G
03.03.13
03.03.50
sloffen en sokkels
omschrijving
sokkels
groot
klein
EB
lengte
5,48
0,82
0,60
breedte
1,40
1,35
3,10
hoogte
0,10
0,10
0,10
Gewone gladde bekisting
Staal voor gewapend beton
03.03.51
Wapeningsstaven voor gewapend beton
omschrijving
lengte
grote sokkel
0,77
kleine sokkel
0,11
sokkel EB
0,18
gewicht
45,00
45,00
45,00
Totaal
03.03.52
Geprefabriceerde gelaste wapeningsnetten
omschrijving
lengte
grote sokkel
0,77
kleine sokkel
0,11
sokkel EB
0,18
gewicht
45,00
45,00
45,00
Totaal
03.03.54
Chemische ankers
03.03.54B
10 mm
omschrijving
grote sokkel
aantal
22,00
4,00
6,00
4,00
12,00
3,00
kleine sokkel
sokkel EB
totaal
34,650
4,950
8,100
VH kg
47,700
aantal
totaal
34,650
4,950
8,100
VH kg
47,700
aantal
x2
x2
x2
x2
x2
x2
Totaal
VH st
03.09
OPGAAND METSELWERK
03.09.10
Dragend opgaand metselwerk
03.09.12
Dragend opgaand metselwerk uit geperforeerde baksteen
03.09.12H
binnenmuur dikte 14 cm
omschrijving
dichten opening
lengte
1,00
aantal
breedte
0,20
Totaal
03.15
BIJHORIGHEDEN BIJ METSELWERKEN
03.15.10
Metselwerktoebehoren - Lateien
03.15.18
Metselwerktoebehoren - Lateien uit voorgespannen beton
aantal
FH m²
totaal
44
8
12
8
24
6
102
totaal
0,20
0,20
03.15.18A
Latei uit voorgespannen beton, doorsnede ter plaatse te bekijken
omschrijving
lengte
doorvoer kanalen
1,50
Totaal
aantal
x4
FH m
totaal
6,00
6,00
HOOFDSTUKrioleringen
06
06.04
INSPECTIEPUTTEN EN ONTVANGTOESTELLEN
06.04.50
Ontvangtoestellen
06.04.55
Klokputjes
omschrijving
aantal
1,00
aantal
Totaal
06.05
PUTRANDEN MET DEKSELS EN ROOSTERS
06.05.10
Putranden met enkel deksel
06.05.30
Putranden met deksels voor wegenis
06.05.33
deksel uit beton voor zwaar verkeer
omschrijving
aantal
deksels sleuf buiten
3,00
5,00
1,80
FH st
aantal
1,50
1,50
1,50
Totaal
FH m²
totaal
1
1
totaal
4,50
7,50
2,70
15
HOOFDSTUKGEVELSLUITINGEN
07
07.01
BUITENSCHRIJNWERK
07.01.35
Brandwerend buitenschrijnwerk uit gemoffeld staal met thermische onderbreking
07.01.35A
Brandwerend buitenschrijnwerk Rf ½ u
omschrijving
lengte
dubbele inkomdeur
2,15
Totaal
07.02
BEGLAZING VOOR BUITENSCHRIJNWERK
breedte
1,90
aantal
FH m²
totaal
4,09
4,09
07.02.20
Brandwerende buitenbeglazingen
07.02.21
Brandwerende beglazing Rf 1/2 h FH
07.02.21D
klaar glas, kmax = 1,0 W/m²K
omschrijving
lengte
2,15
breedte
1,90
aantal
Totaal
FH m²
Totaal
PM
Totaal
PM
Totaal
PM
totaal
4,09
4,09
HOOFDSTUKWANDEN
10
10.00
ALGEMENE OPMERKINGEN
10.00.10
Doorvoeropeningen
10.00.20
10.00.30
Dilatatievoegen
Afwerking en bekleding
10.01
BINNENWANDEN IN SCHRIJNWERK
10.01.10
Vaste scheidingswanden
10.01.12
Vaste scheidingswand met gipskartonplaten op metalen structuur
10.01.12A
type A, dikte 12,5 mm, dubbele beplating, dubbelzijdig/scheidingswand
omschrijving
lengte
hoogte
aantal
4,00
2,50
0,60
2,50
deur
0,90
2,15
x -2
Totaal
FH m²
10.11
BRANDWERENDE DEUREN
10.11.20
Houten brandwerende deuren in metalen deurkozijnen
10.11.21
Volle houten brandwerende deurvleugel in metalen deurkozijn Rf 1/2 h
totaal
10,00
1,50
-3,88
7,62
10.11.21B
vleugelbreedte 0,93 m
omschrijving
deur EB & CPU
aantal
1,00
Totaal
10.20
BIJHORIGHEDEN VOOR BINNENWANDEN EN DEUREN
10.20.10
Deurdrangers
10.20.11
Deursluiter met scharnierarm
10.20.11A
enkele deur
omschrijving
deur EB & CPU
aantal
1,00
Totaal
aantal
x2
FH st
aantal
x2
FH st
totaal
2
2
totaal
2
2
HOOFDSTUKVASTE
13
UITRUSTINGEN
13.07
KAPSTOKKEN
13.07.30
Kapstokken uit metaal
13.07.32
Wandkapstok uit metaal
omschrijving
aantal
1,00
Totaal
13.09
INFORMATIE EN SIGNALISATIE
13.09.01
Signalisatie algemeen
13.09.30
Deur- en naambordjes
13.09.31
Deur- en naambordjes
omschrijving
deur
aantal
1,00
Totaal
13.09.40
Pictogrammen
aantal
FH st
aantal
VH st
totaal
1
1
totaal
1
1
13.09.41
Veiligheidspictogrammen
omschrijving
EB
CPU
NOOD
aantal
1,00
1,00
1,00
aantal
Totaal
13.09.60
Veiligheidsplannen
13.09.61
Veiligheidsplannen
omschrijving
VH st
aantal
1,00
aantal
Totaal
VH st
totaal
1
1
1
3
totaal
1
1
HOOFDSTUKSCHILDER15
EN BEHANGWERKEN
15.04
schilderwerken op pleisterwerk en Gipskartonplaten
15.04.20
Binnenschilderwerken op pleisterwerk en gipskartonplaten
15.04.21
Verf voor binnen op basis van kunstharsen in dispersie op pleisterwerk en gipskartonplaten
15.04.21A
wanden
omschrijving
deur
lengte
4,00
0,60
2,15
Totaal
breedte
2,50
2,50
0,90
aantal
x2
x2
x 2 x -2
FH m²
totaal
20,00
3,00
-7,76
15,24
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATTENDE MEETSTAAT : DEEL 2 : sanitaire installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
0
SAN 1
0.01
Nota
Totalen per
artikel
Algemeen
Voorbereidende werkzaamheden op de werf, voor te leggen
uitvoeringsplannen, documenten en documenten gevraagd door de
veiligheidscoordinator, coordinatie met andere aannemers en planning
Alvorens prijs te geven, dient de installateur de toestand ter plaatse te
bekijken, om zich van de aard en de omvang van deze werken te
vergewissen.
GP
1
Totaal 0:
SAN 2
1
Omvang van de installatie
2
Opvatting van de installatie
3
Sanitaire toestellen
Algemeenheden
Opbouw lavabo - koudwateraansluiting
Opbouw lavabo met inbegrip van plaatsing, met druktoets en
automatische zelfsluitende koudwaterkraan, stopkraantjes, syphon,
spiegel en verder alle toebehoren.
3.01
FH
1
st
Totaal 3:
SAN 3
4
4.02
Brandblusinstallatie
Co2 blussers 5 kg, met inbegrip van bevestiging
004-SAM01A-35770011-DEEL 2-SAN
23/06/2015
FH
1
st
1 van 5
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATTENDE MEETSTAAT : DEEL 2 : sanitaire installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
1
SAN 4
4.03
FH
st
Draagbare schuimblusser 9B
Totalen per
artikel
Totaal 4:
5
SAN 5
5.01
Watertoevoerleidingen in het gebouw
Toevoerleidingen koudwater in kunststof meerlagenbuis met inbegrip van
bevestiging en alle toebehoren volledig conform de beschrijving.
- DN15
FH
11
m
Totaal 5:
6
SAN 6
6.01
Kraanwerk
Alle kraanwerk voor sanitaire leidingen, zoals membraanafsluiters,
gemotoriseerde klokgestuurde kraan voor filterspoeling, regelkranen,
keerkranen, ontluchtingskranen, thermostatische regelventielen enz… in
zoverre niet inbegrepen in overige posten
GP
1
Totaal 6:
7
7.01
Afloopleidingen
Afloopleidingen en hoge verluchting binnen het gebouw uitgevoerd in PE
met inbegrip van plaatsing, bevestigingen, dakdoorvoeren, plakplaten, en
alle toebehoren, incl. slijpwerken
- diam. 50
004-SAM01A-35770011-DEEL 2-SAN
23/06/2015
FH
2
m
2 van 5
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATTENDE MEETSTAAT : DEEL 2 : sanitaire installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
Totalen per
artikel
Totaal 7:
SAN 7
8
8.01
Brandwerende manchettes
Brandwerende afdichtingen en manchetten
GP
1
Totaal 8:
SAN 8
9
8.01
Brandwerende afdichtingen en manchetten
Brandwerende afdichtingen
GP
1
Totaal 9:
SAN 9
10
8.01
Warmte-isolatie, anti-condens-isolatie, anti-corrosie-isolatie
Warmteïsolatie van alle sanitaire waterleidingen.
GP
1
Totaal 10:
11
Doorboringen, herstellingen, metselwerken, enz…
004-SAM01A-35770011-DEEL 2-SAN
23/06/2015
3 van 5
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATTENDE MEETSTAAT : DEEL 2 : sanitaire installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
1
SAN 10 11.01 Doorboringen, herstellingen, enz…
GP
Totalen per
artikel
Totaal 11:
SAN 11
12
12.01
Plannen - schema's - aanduidingsplaatjes
Plans - schema's - aanduidingsplaatjes.
GP
1
Totaal 12:
SAN 12
SAN 13
13
13.01
13.02
Plannen - schema's - aanduidingsplaatjes
Plans - schema's - aanduidingsplaatjes.
Al-Built dossier
GP
GP
1
1
Totaal 13:
SAN 14
SAN 15
SAN 16
14
14.01
14.02
14.03
Proeven en attesten
Keuring drinkwaterinstallatie
Proeven en attesten
Preventief onderhoud gedurende de waarborgperiode
GP
GP
GP
1
1
1
Totaal 14:
004-SAM01A-35770011-DEEL 2-SAN
23/06/2015
4 van 5
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATTENDE MEETSTAAT : DEEL 2 : sanitaire installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
Totalen per
artikel
ALGEMEEN TOTAAL HVAC, excl. BTW
Gezien, onderzocht en aangevuld met de eenheidsprijzen, gedeeltelijke
sommen en totale som, die gediend hebben tot het vaststellen van het
bedrag van inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn
inschrijving.
Opgesteld te,
Op datum van
Firma:
De volmachthouder,
004-SAM01A-35770011-DEEL 2-SAN
23/06/2015
5 van 5
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATENDE MEETSTAAT : DEEL 3 : Elektrische installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
Totalen per
artikel
Hdst. 1 Reglementering, voorbereidende werkzaamheden en documenten
ELEK 1
1.01
ELEK 2
1.02
ELEK 3
1.03
ELEK 4
1.04
ELEK 5
1.05
ELEK 6
1.06
Ter goedkeuring voor te leggen documenten volgens bestek m.b.t. veiligheid en
gebruikte hulpwerktuigen incl. documenten voor veiligheidscoördinatie
Gedetailleerde materialenfiches van de volledige aanneming, inclusief
afmetingen en werkingsprincipes ter goedkeuring voor te leggen vóór de start van
de werken
Uitvoeringsplannen, maatschetsen, principeschema's alle zwakstroominstallaties
met kabeltypes en bekabelingswijze, bordenschema's, aanzichten van borden,
centrales, rack's, indeling racks, bedieningspanelen, enz. ter goedkeuring voor te
leggen vóór de start van de werken
Aanduiding van kabeltracés op de werf, ter goedkeuring voor te leggen vóór de
start van de werken
Alle voor te leggen berekeningen gevraagd in bestek zoals o.a. kabelberekening,
kortsluitberekening, lichtberekening, berekening veiligheidsverlichting,…
Afbraakwerken/afkoppelen bestaande elektrische installaties in lokaal 027 van
gebouw 130
1.07
Alle aanpassingswerken in bord BCEGO12A gebouw 130 - lokaal 12,
zoals beschreven
ELEK 7
ELEK 8
ELEK 9
1.08
1.09
Nota
Alle aanpassingswerken in de borden MSEK450A en MSEK603B, incl. alle
bekabeling naar de des betreffende motoren, zoals beschreven;
As-built dossier
Alvorens prijs te geven, dient de installateur de toestand ter plaatse te
bekijken, om zich van de aard en de omvang van deze werken te
vergewissen.
GP
1
GP
1
GP
1
GP
1
GP
1
GP
1
GP
1
GP
GP
1
1
Totaal Hdst. 1
Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning en
Hdst. 2 laagspanningstoestellen
Elektrisch bord - noodgroep ventilatoren 130EG027A lokaal 027 van gebouw 130
ELEK 10
2.01
0005-SAM01B-35770011-DEEL 3-ELEK
23/06/2015
GP
1
1 van 7
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATENDE MEETSTAAT : DEEL 3 : Elektrische installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
1
Elektrisch bord - UPS 130EG027B lokaal 027 van gebouw 131
GP
ELEK 11
2.02
ELEK 12
2.03
ELEK 13
2.05
ELEK 14
2.06
Aansluiten vertrek van dieselgroep en uitrusten met elektronische
afschakelinrichting
Aansluiten vertrek van bestaand vitaal bord BCEGO12A en uitrusten met
elektronische afschakelinrichting
Elektrisch bord - noodstroom BCEGO27A lokaal 027 van gebouw 130
GP
1
FH
FH
1
1
Totalen per
artikel
st
st
Totaal Hdst. 2
Hdst. 3 Noodstroomaggregaat binnenopstelling
ELEK 15
3.01
Dieselgroep 200kVA voor binnenopstelling, incl. geluidsomkasting en
geluidsdempers, zoals beschreven
Het leveren, plaatsen en aansluiten van een voorraadtank (min. 1200L),
volgens bestek - bij voorlopige oplevering 100% gevuld.
GP
1
ELEK 16
ELEK 17
ELEK 18
3.02
3.03
3.04
bekabeling voor aansturing diesel
bekabeling voor monitoring dieselgroep
GP
GP
GP
1
1
1
ELEK 19
3.05
Onderhoudscontract 1jaar - dieselgroep
GP
1
Totaal Hdst. 3
Hdst. 4 Leidingen binnen en buiten de gebouwen
voedingskabel van generator naar bord BCEGO27A: vitaal functiebehoudend
ELEK 20
4.01
voedingskabel van bord BCEGO27A naar bord CPU: vitaal functiebehoudend
ELEK 21
4.02
ELEK 22
4.03
voedingskabel van bord BCEGO12A naar BCEGO27A: vitaal functiebehoudend
0005-SAM01B-35770011-DEEL 3-ELEK
23/06/2015
FH
5
m
FH
2
m
FH
10
m
2 van 7
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATENDE MEETSTAAT : DEEL 3 : Elektrische installatie
Post nr.
ELEK 23
ELEK 24
ELEK 25
ELEK 26
ELEK 27
ELEK 28
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
Voedingskabel van bord BCEGO27A naar ventilatir 1 handschoenkast
040-MS1: vitaal - functiebehoudend (inclusief Tth-buis)
100
4.04
FH
m
Voedingskabel van bord BCEGO27A naar ventilatir 2 handschoenkast
040-MS1: vitaal - functiebehoudend (inclusief Tth-buis)
100
4.05
FH
m
Voedingskabel van bord BCEGO27A naar ventilatir 3 labo MS1: vitaal functiebehoudend (inclusief Tth-buis)
100
4.06
FH
m
Voedingskabel van bord BCEGO27A naar ventilatir 1 handschoenkast
040-MS2: vitaal - functiebehoudend (inclusief Tth-buis)
40
4.07
FH
m
Voedingskabel van bord BCEGO27A naar ventilatir 2 handschoenkast
040-MS2: vitaal - functiebehoudend (inclusief Tth-buis)
40
4.08
FH
m
Voedingskabel van bord BCEGO27A naar ventilatir 3 labo MS2: vitaal functiebehoudend (inclusief Tth-buis)
40
4.09
FH
m
Totalen per
artikel
Totaal Hdst. 4
Hdst. 5 Overspanningsbeveiliging
Algemene 3-fasige overspannings-beveiliging/bliksemstroomafleider
klasse 1 (hoofdborden)
ELEK 29
5.01
3-fasige overspanningsbeveiliging klasse 2
ELEK 30
5.02
ELEK 31
5.03
Componenten en bekabeling voor storingsmelding overspanningsbeveiliging op
bord, in te bouwen in deur
FH
FH
1
12
st
st
FH
1
st
Totaal Hdst. 5
Hdst. 6 Aardingen en equipotentiale verbindingen
Aardingsbrug, aansluiting op hoofdaardingsrail hoofdbord, koppeling met
aardingslus en aardgeleider komende van prefabcabine
ELEK 32
6.01
0005-SAM01B-35770011-DEEL 3-ELEK
23/06/2015
FH
1
st
3 van 7
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATENDE MEETSTAAT : DEEL 3 : Elektrische installatie
Post nr.
ELEK 33
ELEK 34
ELEK 35
ELEK 36
ELEK 37
ELEK 38
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
Aardingspen, inclusief leidingen, graafwerken en aansluiting op
aardingsbrug
1
6.02
FH
st
Hoofdequipotentiale verbindingen inclusief klemmen, banden en
aansluitingen
10
6.03
FH
st
Bijkomende equipotentiale verbindingen inclusief klemmen, banden en
aansluitingen
5
6.04
FH
st
Halogeenvrije bekabeling 16mm² (hoofdequipotentiale verbindingen)
60
6.05
FH
m
Halogeenvrije bekabeling 2.5mm² (hoofdequipotentiale verbindingen)
30
6.06
FH
m
Tth-buis 3/4" - halogeenvrij/functiebehoudend
90
6.07
FH
m
Totalen per
artikel
Totaal Hdst. 6
ELEK 39
Hdst. 7 Kabelgangen
kabelgoot 150x60mm: functiebehoudend
7.01
Nota:
VH
150
st
Het tracée van de kabelgangen wordt bepaald bij uitvoering , in samenspraak
met de bouwheer.
Totaal Hdst. 7
ELEK 40
ELEK 41
ELEK 42
ELEK 43
ELEK 44
Hdst. 8
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
Bedieningstoestellen en contactdozen
drukknop hermetisch
aanwezigheidsdetectie rond bereik
enkele contactdoos opbouw hermetisch
voedingspunt monofasig
Voedingspunt driefasig
FH
FH
FH
FH
FH
1
1
2
5
1
st
st
st
st
st
Totaal Hdst. 8
0005-SAM01B-35770011-DEEL 3-ELEK
23/06/2015
4 van 7
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATENDE MEETSTAAT : DEEL 3 : Elektrische installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
Hdst. 9 Verlichtingstoestellen
Type A - 1x49W
4
ELEK 45
9.01
FH
st
Totalen per
artikel
Totaal Hdst. 9
ELEK 46
ELEK 47
ELEK 48
Hdst. 10 veiligheidsverlichting
10.01 VVO3 (inbouwtoestel anti-paniek met LED 3W)
10.02 VVOX3 (inbouwtoestel voor signalering met LED-strip en enkelzijdige plexi)
10.03
VVOB65 T 6W (wandtoestel IP66 voor signalering met LED 6W - PERMANENT
)
FH
FH
2
1
st
st
FH
1
st
Totaal Hdst. 10
Hdst. 11 Gestructureerde bekabeling voor data en telefonie
ELEK 49
11.01
ELEK 50
ELEK 51
11.02
11.03
ELEK 52
ELEK 53
ELEK 54
ELEK 55
ELEK 56
11.04
11.05
11.06
11.07
11.08
ELEK 57
11.09
ELEK 58
11.1
Dubbele data-aansluiting : 2xRJ45 connector, cat. 6A, opbouw hermetisch, incl.
aansluiting
FTP-kabel cat. 6 klasse EA (Bekabeling voor aansluiting in bestaand datarack in
gebouw 130, 1ste verdieping)
Tth-buis 3/4"
Fiber optic multimode OM3 50/125 micron indoor/outdoor 6 vezels, incl.
afmontage aan beide zijden
Fiber optic patch snoer 1m
Patch-snoer FTP cat. 6A van 1m
graafwerken
afmontage alle fiber optic kabels aan beide zijden op fiber optic patch panels
Volledige cat. 6 classe EA - testen, testen fiber optic, testen cat. 3 met aflevering
van certificaat en meetrapport
Opleiding, indienststelling en aflevering van alle documenten zoals vermeld in
lastenboek
0005-SAM01B-35770011-DEEL 3-ELEK
23/06/2015
FH
1
st
FH
FH
50
50
m
st
FH
FH
FH
FH
GP
150
1
1
150
1
m
st
st
m
GP
1
GP
1
5 van 7
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATENDE MEETSTAAT : DEEL 3 : Elektrische installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
Totalen per
artikel
Totaal Hdst. 11
ELEK 59
Hdst. 12 Melding-waarschuwing-alarmering met detectie
12.01 Coördinatie met aannemer brandveilighied
Nota: Alle componenten en bekabeling maken geen deel uit van deze aanneming
GP
1
Totaal Hdst. 12
ELEK 60
Hdst. 13 Toegangscontrole
13.01 Coördinatie met aannemer toegangscontrole
Nota: Alle componenten en bekabeling maken geen deel uit van deze aanneming
GP
1
Totaal Hdst. 13
ELEK 61
Hdst. 14 Elektrische toestellen
14.01 Ribbenbuiskachel - RVS standaard met temperatuur regeling en aansluitstukken
FH
1
st
Totaal Hdst. 14
HVAC 62 Hdst. 15 UPS
HVAC 63
15.01
Leveren, plaatsen en aansluiten van UPS 20 kVA, zoals beschreven;
GP
1
Totaal Hdst. 15
Hdst. 16 Allerlei
0005-SAM01B-35770011-DEEL 3-ELEK
23/06/2015
6 van 7
PROJECT : Noodstroomgroep gebouw 40 :MS1 & MS2
PROJECTNR : 7235770011
SAMENVATENDE MEETSTAAT : DEEL 3 : Elektrische installatie
Post nr.
Art nr.
EP in letterschrift
Ged. Somm.
Meet- Hoeveel- Eencode
heden
heid
Alles compleet te leveren en te plaatsen volgens plannen en besteksvoorschriften. Leemtes en onduidelijkheden dienen gemeld bij aanbesteding met
prijsconsequentie. Alle niet opgemerkte zaken behalve diegene welke niet voorzien konden worden, zijn ten laste van deze aanneming.
De installateur/aannemer dient bij zijn bieding alle opmerkingen, vergetelheden en leemtes verplichtend te melden. Deze gegevens dienen gestaafd
door en/of meting in detail of in het geheel en vergezeld van eenheidsprijzen of deeltotalen.
ELEK 64
16.01
ELEK 65
16.02
ELEK 66
16.03
Brandwerend dichten van openingen door muren en vloeren met brandweerstand
volgens brandcompartimentering en beschrijving lastenboek
Keuring van de gehele elektrische installatie: laagspanning en
zwakstroominstallaties
Inregelen van de onderdelen van de installatie waar nodig en volgens bepalingen
bestek + afleveren van alle gevraagde rapporten, certificaten, metingen,
garantiebewijzen enz.
GP
1
GP
1
GP
1
Totalen per
artikel
Totaal Hdst. 15
ALGEMEEN TOTAAL DEEL 3 Elektrische installatie, excl. BTW
Gezien, onderzocht en aangevuld met de eenheidsprijzen, gedeeltelijke
sommen en totale som, die gediend hebben tot het vaststellen van het
bedrag van inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn
inschrijving.
Opgesteld te,
Op datum van
Firma:
De volmachthouder,
0005-SAM01B-35770011-DEEL 3-ELEK
23/06/2015
7 van 7
LINKER ZIJAANZICHT
VOORAANZICHT
DOORSNEDE BB'
DOORSNEDE CC'
Juiste dimensionering en positie fundering, kolommen, balken & structuren...; zie studie stabiliteit
Juiste dimensionering en positie riolering, leidingen, doorvoeren, luchtkanalen,... ; zie studie speciale technieken
Alle maten zijn ter plaatse te controleren door de uitvoerders
Alle los meubilair is louter ter indicatie en kan dus wijzigen of niet voorzien zijn in de aanneming
ANTWERPEN
MOL
NOODSTROOMGROEP GEBOUW 027
Bouwplaats:
Retieseweg
2440 Geel
Bouwheer:
EURPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTER - IRMM
INSTITUTE FOR REFERENCE MATERIALS AND MEASUREMENTS
Referentiematerialen -en metingen
Retieseweg 111
2440 Geel
Belgie
Architect:
DOORSNEDE AA'
Stabiliteit:
Ontwerp- en adviesbureau: bouwkunde
Grontmij Belgium NV
Afdelingshoofd
Henri Verheyen
vestiging Hasselt
Herckenrodesingel 8B bus 3.01
B-3500 Hasselt
T +32 11 26.08.70
F +32 11 23.38.28
www.grontmij.be
0
VERTICALE DETAILSNEDE BB'
30-03-2015
DATUM
Projectleider
-
JGIE
Aanbesteding
HISTORIEK
TEKENAAR
DATUM
HISTORIEK
TEKENAAR
Aanzichten l Grondplannen l Doorsnedes
FASE
Aanbesteding
SCHAAL PLANOPP.
(m²)
1/50
PROJECTNUMMER
35770011
PLANNUMMER
UITGAVE
0
VW
KWD
Filename: HVAC0.01A-35770011.dwg Plotted: 2015-6-2 11:41
VW
KWD
VW
KWD
VW
VW
B
02/06/2015
Aanbesteding
A
22/12/2014
Definitief ontwerp
DATUM
WIJZIGINGEN
omschrijving
IRMM - Noodstroomgroep gebouw 40
Grondplan HVAC en sanitaire installatie
ontwerp
schaal
Grontmij Belgium NV
1/50 en 1/500
Herckenrodesingel 8B bus 3.01
tekenaar
B-3500 Hasselt
T: +32 11 26 08 70
ICA
F: +32 11 23 38 28
datum
www.grontmij.be
22/12/2014
projectnummer
35770011
plannummer
HVAC0.01A
pagina
1/1
HVAC0.01A-35770011.dwg
Plotted: 2015-6-2 09:59
Filename: EL0.01B-35770011.dwg
EI 30
luik
EI 30
0.01
CPU
EI 30
0.02
027
EI 30
B0.01
hoogte 2.335m
0 27
Aanwezigheidsmelder
Veiligheidsverlichting buiten
Veiligheidsverlichting
met plaat voor pictogram
Veiligheidsverlichting opbouw
Hermetisch opbouwtoestel
Verdeelbord
Deurcontact
Elektrische sluitpaat
Drukknop
Badgelezer
Multicriteria rookdetector
Handbrandmelder waarschuwing
Contacdoos data tweevoudig
Aanbesteding
1/1
EL0.01B-35770011.dwg
pagina
EL0.01A
plannummer
35770011
projectnummer
Contactdoos enkelvoudig spatwaterdicht
Definitief ontwerp
ontwerp
Emergency door release
02/06/2015
schaal
Grontmij Belgium NV
1/50 en 1/500
Herckenrodesingel 8B bus 3.01
tekenaar
B-3500 Hasselt
T: +32 11 26 08 70
BVDL
F: +32 11 23 38 28
datum
www.grontmij.be
22/12/2014
Aansluitpunt monofasig
22/12/2014
Aansluitpunt driefasig
B
WIJZIGINGEN
A
DATUM
omschrijving
IRMM - Noodstroomgroep gebouw 40
Grondplan elektrische installatie
BESTAANDE INSTALLATIE
NIEUWE INSTALLATIE
²
ANTWERPEN
MOL
NOODSTROOMGROEP GEBOUW 40
Bouwplaats:
040-MS1
Retieseweg
2440 Geel
Bouwheer:
EURPEAN COMMISSION
JOINT RESEARCH CENTER - IRMM
INSTITUTE FOR REFERENCE MATERIALS AND MEASUREMENTS
Referentiematerialen -en metingen
Retieseweg 111
2440 Geel
Belgie
Architect:
Stabiliteit:
Ontwerp- en adviesbureau: technische uitrustingen
Grontmij Belgium NV
Afdelingshoofd
Henri Verheyen
vestiging Hasselt
Herckenrodesingel 8B bus 3.01
B-3500 Hasselt
T +32 11 26.08.70
F +32 11 23.38.28
www.grontmij.be
040-MS2
Projectleider
-
B
22-06-2015
Aanbesteding
GSCH
B
02-06-2015
Aanbesteding
GSCH
A
22/12/2014
Definitief ontwerp
DATUM
BVDL
TEKENAAR
HISTORIEK
DATUM
TEKENAAR
HISTORIEK
ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Bestaande en nieuwe toestand
BLOKKENSCHEMA
FASE
Definitief ontwerp
SCHAAL PLANOPP.
(m²)
-
0.63m²
PROJECTNUMMER
PLANNUMMER
UITGAVE
35770011
EL01A-35770011
C
ELBLO.01B-35770011-BLOKKENSCHEMA