kinderopvang

Commentaren

Transcriptie

kinderopvang
KINDEROPVANG
BOWI
Onthaalouder worden …
ook iets voor jou?
Willebroek
Bornem
Mechelen
Overwinningstraat 133-135
Kasteelstraat 23
Van Benedenlaan 32
[email protected]
tel. 03/860.70.30
tel. 03/860.70.30
tel. 03/860.70.30
INHOUD
DEEL I
AFSPRAAK
Beste lezer,
3
Kinderopvang BOWI, een dienst voor opvanggezinnen
4
Kind en Gezin
Opvang in groepsverband
- erkende en gesubsidieerde sector
- particuliere opvangsector
6
7
Opvang in gezinsverband
- erkende en gesubsidieerde sector
- particuliere sector
8
Financiële regeling binnen een DVO
10
Aansluitingsvoorwaarden binnen een DVO
Verwachtingen
Taken
Wettelijke aansluitingsvoorwaarden
- administratieve voorwaarden
- pedagogische bekwaamheid
- basiscursus
Aanvaarding
12
12
12
13
DEEL II
Beste lezer,
Het financiële aspect
De organisatie van de job
Verantwoordelijkheid en communicatievaardigheid
Leefruimte en basismateriaal
Gezondheid
Gezin
Aansluiting bij een dienst
AFSPRAAK
Tekeningen van Jan Jutte
uit ‘Oei, ik groei !’ Hetty van de Rijt en Frans X. Plooij
15
16
17
18
19
21
22
22
23
Wij hebben gepoogd in deze eerste kennismaking een beeld te schetsen
van de Dienst voor Opvanggezinnen, en hoe je daarbinnen als
onthaalouder en opvanggezin werkt. Daarnaast hebben we ook
uitgebreid geïnformeerd hoe je in de Dienst kan instappen als
opvanggezin.
Misschien lijkt het je moeilijk of veeleisend ?
Dan toch even rechtzetten dat wij – in de wetenschap dat zij/hij niet
bestaat – niet op zoek zijn naar de perfecte, ideale onthaalouder. Wij
willen daarentegen kiezen voor mensen die met veel liefde en
enthousiasme, gepaard gaande met een aantal gezonde opvoedingsprincipes willen meewerken aan een kwaliteitsvolle opvang van
kinderen binnen de warmte van hun gezin.
Samen werken we dan verder aan de ontwikkeling van je kwaliteiten.
Wanneer je dan vooral aangesproken wordt door de voldoening en de
warmte die het werken met kinderen jou en je gezinsleden kunnen
bieden, dan verwachten wij van jou een telefoontje voor een volgend
gesprek.
Je kan telefoneren op het nummer 03/860.70.30 waar men je zal
doorverbinden met een dienstverantwoordelijke. Wanneer zij niet
aanwezig zijn, zal men je adresgegevens noteren zodat wij je zelf
kunnen contacteren.
Nicky De Graeve, coördinator
Lutgart Lemmens, Annick Van der Jeught,
dienstverantwoordelijken
25
25
De uitoefening van je job gebeurt in samenspraak met de dienstverantwoordelijke. Je bepaalt zelf welke soort opvang je verkiest, welke
dagen en uren je werkt en wanneer je vakantie neemt. Met grote en
kleine problemen kan je steeds terecht bij de dienstverantwoordelijke.
Je krijgt informatie over alle zaken die in verband staan met je job
(opvoeding, spel, voeding, relaties, organisatie, …), en je mag rekenen
op de dienstverantwoordelijke die je ondersteunt en begeleidt in je job.
Je geniet een vrijstelling van belasting op de dagvergoedingen, en je
bent niet onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.
De dagvergoedingen worden maandelijks uitbetaald aan het opvanggezin, ongeacht het tijdstip van betaling van de ouders.
De Dienst schrijft de onthaalouder in bij de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en vult maandelijks een formulier C 220B in voor de
uitbetaling van de opvanguitkering.
De Dienst sluit een verzekering af voor de burgerlijke aansprakelijkheid
van de opvanggezinnen en voor de lichamelijke ongevallen van de
opgevangen kinderen tijdens de opvangperiode.
De materiële schade die een kindje veroorzaakt aan je goederen (bv. TV
toestel, meubilair, …) is niet verzekerd door de Dienst.
Van de onthaalouder wordt verwacht dat de toevertrouwde kinderen
met grote zorg en toewijding opgevangen worden (zie ook blz. 12) en
dat de voorwaarden in het aansluitingscontract stipt worden nageleefd.
Daarnaast wordt een actieve medewerking aan de uitbouw van de
Dienst en deelname aan de georganiseerde vormingsavonden verwacht.
Een goede relatie tussen de dienstverantwoordelijke en het opvanggezin is een noodzaak. Vanuit openheid ten overstaan van elkaar wordt
een vertrouwensrelatie opgebouwd.
TUSSEN DE DIENST EN HET OPVANGGEZIN GROEIT ER EEN
SAMENWERKING DIE GEBASEERD IS OP WEDERZIJDSE INZET,
EERLIJKHEID EN BEGRIP.
24
Beste lezer,
Onthaalmoeder, onthaalvader, opvanggezin worden …
Het heeft jouw belangstelling gewekt en je wil er wel eens wat meer
over weten.
Om aan je interesse tegemoet te komen, werd deze brochure opgesteld.
In een eerste deel kan je erin lezen wie we zijn en hoe we deel uitmaken
van de kinderopvang binnen Kind en Gezin.
Je maakt kennis met het statuut van de onthaalouders en de specifieke
financiële vergoeding die je ontvangt voor de opvang en wat daar
tegenover staat. We vertellen je aan welke voorwaarden je moet
voldoen om onthaalouder te worden en hoe je uiteindelijk een
erkenning krijgt binnen de Dienst.
In een tweede deel vind je een aantal aspecten van de job die belangrijk
zijn om zelf te beslissen of je je kandidaat stelt als onthaalouder. Zaken
die niet alleen jezelf, maar je hele gezin aangaan en daarom grondig
overdacht en besproken moeten worden.
Tot slot maken wij een afspraak met jou.
Vind je dat onthaalouder worden ook iets voor jou is, dan willen we
daar graag verder over praten.
Nicky De Graeve, coördinator
Lutgart Lemmens, Annick Van der Jeught,
dienstverantwoordelijken
3
BESPREEK MET JE PARTNER JE PLANNEN OM ONTHAALOUDER TE
WORDEN. STAAT HIJ/ZIJ VOLLEDIG ACHTER JE PLANNEN?
KINDEROPVANG BOWI
EEN DIENST VOOR OPVANGGEZINNEN
VZW Kinderopvang BOWI is een initiatief dat tot stand kwam uit een
samenwerking van de diensten voor opvanggezinnen ‘Kinderopvanggezinnen Kabouterland’ van Bornem en ‘Kinderopvangdienst
Vaartlands Centrum’ van Willebroek.
Vanaf januari 2004 wordt onder de nieuwe Vzw kinderopvang georganiseerd bij onthaalouders in de regio’s Bornem, Puurs, Willebroek en
Mechelen en de respectievelijke deelgemeenten.
Kinderen worden door een onthaalmoeder opgevangen tot ze naar de
kleuterschool gaan en eventueel buitenschools tot het einde van de basisschool (= kleuter- en lagere school).
Deze dienst is erkend en wordt gesubsidieerd door Kind en Gezin voor
minimum 56 opvanggezinnen en 3 halftijdse dienstverantwoordelijken :
Coördinator : Nicky De Graeve
Dienstverantwoordelijken : Lutgart Lemmens
Annick Van der Jeught.
Elk opvanggezin dat aan de vereiste voorwaarden voldoet, wordt door
de Raad van Bestuur van de Vzw Kinderopvang BOWI aanvaard met
een erkenning voor maximum 4 opvangkindjes. De toegekende erkenning houdt rekening met het aantal eigen kinderen, de pedagogische draagkracht van het gezin en de beschikbare ruimte.
De verschillende opvanggezinnen zijn gespreid over het grondgebied
van Bornem, Puurs, Willebroek en Mechelen. Voor de opgevangen
kinderen is er geen beperking van woonplaats.
Naast het algemeen secretariaat van de Dienst te Willebroek,
Overwinningstraat 133-135, zijn er ook ankerpunten te Bornem,
Kasteelstraat 28 en te Mechelen, Van Benedenlaan 32.
4
Eigen kinderen zullen je aandacht moeten delen met andere kinderen.
Soms vinden eigen kinderen het wel eens vervelend dat speelgoed en
ruimte ingenomen worden door andere kinderen.
Van schoolgaande kinderen vergt het eveneens een aanpassing : ze
kunnen wel eens gestoord worden bij het maken van hun huiswerk, ze
mogen geen lawaai maken als de kleintjes slapen, enz.
Van de eigen kinderen vergt het dus ook soepelheid en aanpassing !
PRAAT MET JE EIGEN KINDEREN OVER JE PLANNEN OM
ONTHAALOUDER TE WORDEN.
GEEF EEN EERLIJK BEELD VAN DE VOOR- EN NADELEN.
HET IS BELANGRIJK DAT JE EIGEN KINDEREN HUN PLAATS IN HET
GEZIN BLIJVEN BEHOUDEN EN ZICH NIET IN DE VERDRUKKING
VOELEN !
AANSLUITEN BIJ EEN DIENST
Aansluiten bij een Dienst voor Opvanggezinnen betekent, dat een
onthaalouder van de Dienst één en ander mag verwachten.
Het betekent ook dat de Dienst verwachtingen heeft naar de opvanggezinnen toe.
De opvang wordt geregeld door de dienstverantwoordelijke. Ouders
die een aanvraag doen voor opvang bij een onthaalouder, krijgen een
aantal adressen van opvanggezinnen die een plaats vrij hebben die
beantwoordt aan de door de ouders gestelde verwachtingen.
Na overleg tussen dienstverantwoordelijke en onthaalouder wordt je
adres doorgegeven en komen ouders kennismaken. Zowel ouders als
opvanggezin kiezen voor de nieuwe opvang.
23
… en voldoende speelgoed voor de verschillende leeftijden. Al dit
materiaal hoeft niet nieuw te zijn, maar wél degelijk, veilig en netjes.
Wanneer je zelf niet over alle materiaal beschikt, kan je via de Dienst
tegen een gunsttarief het benodigde huren.
VOLDOENDE EN VEILIGE KINDVRIENDELIJKE SPEELRUIMTE IS
EEN NOODZAAK. KIJK EENS ROND IN JE WONING OP HOOGTE
VAN EEN KIND : IS ALLES KINDVRIENDELIJK EN VEILIG ?
EEN MINIMUM AAN MATERIAAL IS ONONTBEERLIJK : WAT HEB JE
TER BESCHIKKING EN IN WELKE STAAT IS DIT MATERIAAL ?
Permanentie :
Mechelen, Van Benedenlaan 32
03/860.70.30
Maandag
9u – 11u
Lutgart Lemmens
Bornem,
Woensdag 10u – 13u
Nicky De Graeve
Kasteelstraat 23
03/860.70.30
Willebroek, Overwinningstr. 133-135 Donderdag 13u – 15u
03/860.70.30
Annick Van der Jeught
GEZONDHEID
Waar kleine kinderen zijn, is er leven in huis. Lawaai en drukte horen
erbij. Kinderen eisen je aandacht en energie op. Alleen als je je 100 %
gezond en fit voelt, kan je instaan voor de opvang van kinderen.
GA EENS BIJ JEZELF NA OF JE JE OVER HET ALGEMEEN GOED
GEZOND EN FIT VOELT. DIT IS EEN NOODZAAK !
GEZIN
Belangrijk is, dat je partner volledig achter je beslissing staat. Als je
partner van kinderen houdt, zijn woning wil delen met de kinderen, af
en toe een handje wil helpen, zal dit een welkome steun zijn.
Het is prettig als je ’s avonds met je verhaal van de dag bij je partner
terecht kan. Af en toe het hart luchten kan deugd doen !
22
5
KAN JIJ AAN ANDEREN KENBAAR MAKEN HOE JE OPVOEDING
ZIET ? KAN JE OPENSTAAN VOOR MENSEN MET ANDERE IDEEËN
EN PRINCIPES ZONDER JE EIGEN WAARDEN TE VERLOOCHENEN
OF TE VERLIEZEN ?
KIND EN GEZIN
Kind en Gezin is een Vlaamse instelling van openbaar nut die tot opdracht heeft, de zorg voor en het welzijn van het jonge kind in Vlaanderen te behartigen. Daarbij gaat het om de algehele ontplooiing van
het kind, en wordt er aandacht besteed aan de lichamelijke gezondheid
zowel als aan het geestelijk en sociaal welzijn van het kind.
Deze opdracht strekt zich uit over verschillende domeinen, waaronder
de preventieve zorg voor het jonge kind, de bestrijding van kindersterfte, het voorkomen van ongevallen met kinderen, de gezondheidsvoorlichting aan jonge ouders, de crisisopvang van kinderen en de
preventie van kindermishandeling.
Een belangrijke sector voor Kind en Gezin is de kinderopvang. Kind en
Gezin stimuleert en begeleidt de voorzieningen die zorgen voor kinderopvang in het Vlaamse landgedeelte en in Brussel.
Als Dienst voor Opvanggezinnen maken we deel uit van een brede
waaier van mogelijkheden inzake kinderopvang die ter beschikking
staat van de ouders en die tot de ruimste in Europa wordt gerekend.
Voor meer dan de helft van alle opgevangen kinderen in Vlaanderen is
een kinderopvangvoorziening de eerste stap naar een leven buiten de
vertrouwde sfeer van het gezin. Om over kinderopvangvoorzieningen
te beschikken die niet alleen veilig en aangenaam zijn, maar tevens de
ontwikkeling van het kind bevorderen, heeft Kind en Gezin daarom een
reglementering uitgewerkt waaraan ook de Dienst voor Opvanggezinnen en zijn aangesloten onthaalouders voldoen.
Hiernaast krijg je een overzicht van de bestaande kinderopvanginitiatieven die erkend zijn door of onder toezicht staan van Kind en
Gezin. Aan de hand van dit schema kan je verder volgen wat deze
verschillende initiatieven inhouden.
LEEFRUIMTE
BASISMATERIAAL
EN
Als je de beslissing neemt om kindjes op te vangen, wil dat ook zeggen
dat deze kinderen welkom zijn in je huis, in je eigen leefruimte.
Een kind voelt zich niet gelukkig in een té kleine ruimte : voldoende
plaats op een kindvriendelijke manier ingericht is dus een voorwaarde.
In je leefruimte bevinden zich misschien wel voorwerpen die niet bestemd zijn voor grijpgrage kinderhandjes. Je kan gerust leren aan
kinderen dat die zaken geen speelgoed zijn, maar om te vermijden dat je
de hele dag ‘nee’ moet zeggen, kan je misschien wel hier en daar wat
aanpassen.
Veiligheid is belangrijk met kinderen in huis. Hier en daar zal je dus je
voorzorgen moeten nemen. Zo zal bv. een kachel of een open haard
moeten voorzien worden van een beschermhek wanneer deze overdag
gebruikt wordt.
Zo ook mogen huisdieren om veiligheids-, hygiënische- en gezondheidsredenen niet in de leef- en slaapruimten van de opvangkindjes.
Speeltoestellen binnen en in de tuin moeten voldoen aan de wettelijke
onderhouds- en veiligheidsvoorschriften, omdat je als opvanggezin
onder de wetgeving op speelterreinen valt.
Een park, een kinderstoel, een relaxzitje, … zullen deel uitmaken van
het interieur. Op de slaapkamers zullen bedjes staan. En ook al leer je
kinderen van jongsaf opruimen, spelende kinderen in huis, dat merk je !
Als opvanggezin is het nodig dat je beschikt over een basisset voor
baby’s en peuters : bedje, park, stoel, relax, verzorgingskussen, eetgerei,
6
21
Ouders krijgen de mogelijkheid een opvanggezin te kiezen voor de
opvang van hun kindje, en de onthaalouder heeft de vrijheid om een
kind al dan niet te aanvaarden.
Het is belangrijk dat in het eerste contact met de ouders voldoende tijd
wordt vrijgemaakt om elkaar te leren kennen. De onthaalouder kan
duidelijk stellen wat de ouders al dan niet van haar/hem kunnen verwachten, rekening houdend met de richtlijnen van de Dienst.
Het is dan ook belangrijk dat een onthaalouder naar ouders toe goed
kan verwoorden hoe zij/hij de opvoeding ziet, hoe zij/hij denkt over
straffen, belonen, streng of soepel zijn, …
Kinderdagverblijven:
crèches en
peutertuinen
Opvang
Particuliere
opvanginstellingen
in groepsverband
Diensten voor
opvanggezinnen
Particuliere
opvanggezinnen
Opvang
in gezinsverband
Erkende en
gesubsidieerde
sector
Particuliere
opvangsector
Initiatieven voor
Buitenschoolse
Kinderopvang
Een eerste gesprek tussen ouders en opvanggezin is doorslaggevend
voor de beslissing of een kindje al dan niet komt.
Als je voelt dat je als onthaalouder niet kan of wil voldoen aan bepaalde
vragen van de ouders, of tegemoetkomen aan bepaalde verwachtingen,
haak dan meteen af.
Als je voelt dat het niet klikt, dat je je niet kan verzoenen met de wensen
of de levensstijl van deze mensen, is het belangrijk dat je ‘neen’ durft
zeggen !
Een goede start is zeer belangrijk voor het verder verloop van de opvang want met de ouders zal gedurende de ganse opvangperiode veel
gepraat worden over de opvoeding, voeding, ontwikkeling, verzorging,
… van het kind.
Gemaakte afspraken moeten nageleefd worden, langs beide kanten.
Misschien is het nodig hieraan te herinneren, vriendelijk maar vastberaden.
Hou er wel rekening mee dat niet iedereen dezelfde normen heeft voor
zaken als verzorgd zijn, gezonde voeding, op tijd komen, …
Als onthaalouder moet je weten dat ouders de hoofdverantwoordelijken
blijven in de opvoeding van hun kind. Misschien gaan ouders anders
met hun kinderen om dan jij.
Of ouders hebben een andere levensstijl dan jij en je gezin.
Kunnen aanvaarden dat ouders andere keuzes maken is belangrijk om
een gezonde en open relatie op te bouwen.
20
Buitenschoolse
Kinderopvang
WELKE VRIJHEDEN MOET JE OPGEVEN OM EEN GANSE DAG MET
DE KINDEREN BEZIG TE ZIJN ?
OPVANG IN GROEPSVERBAND
1.
Erkende en gesubsidieerde sector
KINDERDAGVERBLIJF
= crèches voor kinderen tot ze naar de kleuterschool gaan
= peutertuinen voor kinderen van 18 mnd tot de kleuterschool
 er kan eveneens buitenschoolse opvang aangeboden
worden voor kinderen van de basisschool
 de ouders betalen een dagprijs ngl. hun inkomen op basis
van een jaarlijks aangepaste officiële bijdrageschaal
 er wordt aan de ouders een fiscaal attest afgeleverd voor
opvang tot 3 jaar
Bornem
: Kinderdagverblijf ‘Kabouterland’
Willebroek : Bengelhuisje
Mechelen : Stedelijke Kinderkribbe ; Zonnebloem
INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG
= initiatief dat zich specifiek toelegt op de buitenschoolse
opvang
Bornem
: IBO ’t Pagadderke
Puurs
: IBO De Sloeber
Willebroek : IBO Boomsesteenweg
2.
Als onthaalouder ben je aan huis gebonden.
Kinderen van school afhalen, boodschappen doen, … Als je buiten gaat,
kan dat niet zonder alle opvangkindjes. Een kind mag immers nooit
alleen gelaten worden, zelfs niet eventjes !!
Al of niet buiten kunnen, hangt samen met meerdere factoren : aantal
kindjes, het leefritme van de kinderen, vervoersmogelijkheden,
weersomstandigheden, …
Als onthaalouder zijn je contacten met andere volwassenen overdag vrij
beperkt. Bezoek ontvangen en/of op bezoek gaan en ondertussen alle
nodige aandacht schenken aan de opvangkindjes is niet steeds een
ontspannend gebeuren !
ALS ONTHAALOUDER BEN JE VOOR EEN GROOT DEEL AAN HUIS
GEBONDEN. GRAAG THUIS ZIJN IS DUS EEN VOORWAARDE.
BUITEN HET CONTACT MET DE OUDERS VAN DE KINDEREN ZAL
ER WELLICHT WEINIG KANS ZIJN TOT CONTACT MET
VOLWASSENEN.
ER EVENTJES TUSSENUIT ZIJN EN ONTMOETINGEN MET
ANDEREN WORDEN SOMS MOEILIJK EN DIENEN AL EENS
VERSCHOVEN TE WORDEN NAAR DE AVONDUREN, WEEKENDS
OF VRIJE DAGEN.
Particuliere opvangsector
MINI-CRECHE
= kleinschalig zelfstandig opvanginitiatief waar 8 tot 22 kinderen in groepsverband worden opgevangen in lokalen die
speciaal voor kinderopvang worden ingericht.
VERANTWOORDELIJKHEID
HEID
EN
COMMUNICATIEVAARDIG-
ZELFSTANDIG KINDERDAGVERBLIJF
= een zelfstandig opvanginitiatief waar plaats is voor minstens
23 kinderen in lokalen die speciaal voor kinderopvang
worden ingericht.
Als onthaalouder draag je een grote verantwoordelijkheid. Een klein
ongelukje, een schram, … Wat er ook gebeurt, de ouders verwachten
uitleg en verantwoording.
7
19
periode van tijdskrediet of loopbaanonderbreking biedt wèl de
mogelijkheid tot combinatie met een vaste uitkering (zie hiervoor ook
Informatiebrochure Sociaal Statuut).
Je kan kinderopvang combineren met een andere (deeltijdse) job, doch je
mag geen inkomens verschaffende activiteit uitoefenen tijdens de
opvang.
HET SOCIAAL STATUUT BIEDT JE SOCIALE BESCHERMING VANUIT
JE JOB ALS ONTHAALOUDER EN BESCHERMT JE TEGEN EEN
STERKE SCHOMMELING VAN JE MAANDELIJKS INKOMEN.
OP
EEN VAST MAANDELIJKS INKOMEN KAN JE ECHTER NIET
REKENEN !
18
Particuliere opvanginitiatieven in
Bornem
Puurs
Blaasveld
Hombeek
Heffen
Mechelen
:
:
:
:
:
:
Het Engelhuisje
Het Berenhuisje
Kinderopvang Marmotje
Huizewuizewoutertje
Ukkepuk
’t Hummeltje; Baby Pruts; De kuikentjes; De zeven dwergen;
Dol-Fijn; Het Pooh-Land; Kaas met gaatjes; Prutske ;Reddie
Teddy I; Zonnekemaan
OPVANG IN GEZINSVERBAND
1.
ORGANISATIE
JOB
VAN
Erkende en gesubsidieerde sector
DE
Als je ervoor kiest om onthaalouder te worden, neem je de verantwoordelijkheid om tijdens de afwezigheid van de ouders de kindjes op
te voeden. Opvoeden van kinderen wordt jouw dagtaak.
Hou er dus rekening mee dat die kinderen voorrang hebben op je
huishoudelijk werk. Wat wil zeggen dat je huishoudelijk werk een
reorganisatie zal vragen.
Ieder kindje heeft behoefte aan aandacht, verzorging, voeding, spel,
rust, …
Het werk plannen als de kinderen er zijn, is dus niet zo evident. Er
kunnen trouwens ook altijd onvoorziene dingen gebeuren.
Een groot deel van het huishoudelijk werk zal dan ook verschuiven naar
momenten dat er geen kindjes zijn of naar de rustige momenten waarop
ze slapen.
DIENST VOOR OPVANGGEZINNEN
= groep onthaalouders die administratief en inhoudelijk onder
steund wordt door dienstverantwoordelijke(n).
-
-
-
OVERLOOP EENS HOE JE DAGINDELING ER MOMENTEEL UITZIET.
KAN HET HUISHOUDELIJK WERK ANDERS GEORGANISEERD
WORDEN ?
-
opvang van kinderen in dagopvang tot ze naar de kleuterschool gaan en buitenschools voor kinderen van de basisschool, met maximum 4 kinderen voltijds (eigen kinderen tot
ze naar de kleuterschool gaan inbegrepen), en een maximale
gelijktijdige aanwezigheid van 8 kinderen (eigen kinderen
jonger dan 6 jaar inbegrepen)
het opvanggezin voldoet aan de selectievoorwaarden en de
onthaalouder volgt een startcursus
het opvanggezin heeft een opvangovereenkomst met de dienst;
de precieze capaciteit wordt vastgelegd in samenspraak met de
dienstverantwoordelijke
permanente begeleiding door de dienstverantwoordelijke
de ouders betalen een dagprijs naargelang hun inkomen, op
basis van officiële bijdrageschalen
een fiscaal attest tot 3 jaar wordt aan de ouders afgeleverd door
de Dienst
de onthaalouder ontvangt een belastingvrije vaste dagvergoeding per aanwezig opvangkind, en heeft een sociaal statuut dat
recht geeft op een eigen sociale bescherming.
8
Bornem, Puurs, Willebroek, Mechelen : Kinderopvang BOWI
2.
9
HET FINANCIËLE ASPECT
Particuliere opvangsector
ZELFSTANDIGE ONTHAALOUDER
= een onthaalouder die op zelfstandige basis bij haar thuis
maximum 7 kinderen tot en met de basisschool gelijktijdig opvangt,
waarvan maximaal 5 kinderen jonger dan 6 jaar (eigen kinderen tot
6 jaar inbegrepen)
Bij elke job hoort een vergoeding en wellicht heeft dat financiële aspect
ook meegespeeld in je keuze om te informeren naar de voorwaarden om
onthaalouder te worden.
Het inkomen uit kinderopvang is geen vast maandelijks inkomen. Het
sterk schommelen van het inkomen is echter grotendeels ondervangen
door invoering van het Sociaal Statuut .
verplichte melding bij Kind en Gezin
vrije aanvraag tot toezicht (als men voldoet aan de minimale
voorwaarden, krijgt men de mogelijkheid tot het afleveren van
een fiscaal attest aan de ouders)
precieze opvangcapaciteit wordt vastgelegd door Kind en
Gezin
toezicht gebeurt door ambtenaren van Kind en Gezin
de dagprijs wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen onthaalouder en ouders
de onthaalouder heeft het statuut van zelfstandige, met een belastingvrij forfait per dag per aanwezig kind
Per kind ontvang je een vastgestelde vergoeding per aanwezigheidsdag.
D.w.z. dat de vergoeding uitbetaald wordt voor de dagen dat het kindje
opgevangen werd.
Hoeveel opvangdagen een kind nodig heeft, is afhankelijk van het
werkschema en de opvangbehoefte van de ouders. Dit wordt bij de
aanvraag van de opvang vastgelegd in een opvangschema, doch er
komen toch nog onverwachte afwezigheden bij : kindje of één der
ouders is ziek, een snipperdag, het kindje gaat eens naar oma, …
Voor zulke afwezigheden buiten de wil van de onthaalouder, ontvang je
een opvanguitkering. Afwezigheden langer dan 4 weken (bv. ouders
worden werkloos, nemen loopbaanonderbreking, zwangerschapsverlof,
…) geven echter geen recht meer op uitkering.
Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van Kind en
Gezin : www.kindengezin.be
Tijdens je eigen vakantie worden er geen kindjes opgevangen zodat je
geen inkomsten hebt. Bij ziekte, zwangerschapsverlof of arbeidsngeschiktheid van de onthaalouder wordt daarentegen wel voorzien in
een vervangingsinkomen.
De opvangvergoeding dekt de kosten van verse gezonde voeding,
verwarming, onderhoudskosten, ... De vergoeding die je ontvangt is
dus niet helemaal het bedrag dat je overhoudt.
-
-
Doordat de financiële vergoeding voor opvang binnen een Dienst voor
Opvanggezinnen beschouwd wordt als een onkostenvergoeding, is dit
inkomen volledig vrij van belasting.
Deze vrijstelling van belasting geldt echter niet voor de vervangingsinkomsten die je geniet (ziekteuitkering, opvanguitkering voor
afwezigheden).
Werken als opvangouder is niet mogelijk in combinatie met een
werkloosheidsvergoeding of RIZIV-uitkering, doch een voldoende lange
17
16
FINANCIËLE REGELING BINNEN EEN DIENST VOOR OPVANGGEZINNEN
Beste lezer,
Je hebt ondertussen al een heel aantal aspecten i.v.m. kinderopvang
doorgenomen. In dit tweede deel willen wij je toch ook enkele denkpunten meegeven i.v.m. de job van onthaalouder.
Wij ondervinden immers dat het nemen van de beslissing om onthaalouder en opvanggezin te worden, niet altijd zo eenvoudig is.
Ondanks alle enthousiasme en genegenheid voor kinderen vraagt
kinderopvang in je eigen woning immers ook een realistische kijk. Niet
alleen op je eigen dagelijkse activiteit, maar ook op de consequenties die
jouw job zal hebben voor alle andere gezinsleden.
Om richting te geven aan het overdenken van je beslissing, brengen wij
je daarom de volgende punten onder de aandacht. Door kennisname
van al de facetten die belangrijk zijn bij de opvang van kinderen, kan je
rustig overwegen of je de geschikte persoon bent om onthaalouder te
worden.
In de tekst staan een aantal zinnen in hoofdletters : het zijn de belangrijkste aspecten die je achteraf nog eens extra kan doornemen en bespreken met je partner en gezinsleden.
Sinds 1 april 2003 hebben onthaalouders, aangesloten bij een Dienst
voor Opvanggezinnen een sociaal statuut. D.w.z. dat zij vanuit hun job
als onthaalouder een eigen sociale bescherming opbouwen.
Zij zijn verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten
en arbeidsongevallen, hebben recht op kinderbijslag en kunnen een
eigen pensioen opbouwen. Bovendien is er een vergoeding in het geval
kinderen afwezig zijn buiten de wil van de onthaalouder.
Voor verdere informatie i.v.m. het Sociaal Statuut verwijzen we naar de
aparte informatiebundel.
De financiële regeling voor de opvang van kinderen in een opvanggezin, aangesloten bij een Dienst is wettelijk geregeld.
Als onthaalouder ontvang je een vergoeding per aanwezig kindje in
verhouding tot de duur van de opvang. Deze vergoeding dekt de
kosten voor verse voeding, verwarming, verlichting, onderhoud, …
De dagvergoeding wordt ministerieel bepaald en wordt jaarlijks per 1
januari geïndexeerd.
Op 1 januari ……………… bedraagt deze vergoeding
€ …………… voor een volledige dagopvang
€ …………… voor een halve dagopvang (60%)
€ …………… voor een derde dagopvang (40%)
Voor kinderen die nog niet naar school gaan zorgt de onthaalouder voor
de voeding, voor de schoolgaande kinderen niet.
Bij een volledige dagopvang wordt het kindje méér dan 5 uur
opgevangen. Een halve dagopvang betekent minder dan 5 uur opvang,
en een derde opvangdag duurt minder dan 3 uur.
Voor de opvang van kindjes met een specifieke zorgbehoefte, krijgt de
onthaalouder een extra vergoeding.
10
11
Vermits de opvangvergoeding een kostenvergoeding is, is zij ook
volledig belastingvrij.
Nieuwe onthaalouders ontvangen in de loop van het eerste werkjaar een
belastingvrije startersvergoeding van
€ ……………
(bedrag op
1/1/………) onder volgende voorwaarden :
aangesloten zijn bij de Dienst ;
minstens dagopvang bieden ;
nog geen dergelijke vergoeding ontvangen hebben ;
in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag deed de
onthaalouder onder geen enkele vorm opvang ;
op het moment van de uitbetaling is de onthaalouder effectief
aan het werk als onthaalouder.
Tijdskrediet/loopbaanonderbreking is een mogelijkheid om de opvangvergoeding te combineren met een vast inkomen. Voorwaarde om
als onthaalouder te starten binnen het systeem tijdskrediet /loopbaanonderbreking is, dat deze situatie van voldoende lange duur is om
de ouders continuïteit in de opvang te garanderen. Wij rekenen dan ook
op een periode van min. 2 à 3 jaar.
Werken als onthaalouder is niet mogelijk in combinatie met een werkloosheidsvergoeding. Je bent dan immers ter beschikking van de
arbeidsmarkt. Schorsing van je statuut als werkloze kan je zonder verlies van rechten als je minstens 6 maanden en maximaal 9 jaar als onthaalmoeder werkt binnen een erkende dienst voor opvanggezinnen.
Voor combinatie met andere statuten verwijzen we naar de brochure
van het Sociaal Statuut.
Je bent minstens 5 uur per (opvang)dag beschikbaar om kinderen op te
vangen.
Tijdens het uitoefenen van de opvang mag je geen inkomsten verschaffende activiteiten uitoefenen.
Tekeningen van Jan Jutte
Uit ‘Oei, ik groei !’ Hetty van de Rijt en Frans X. Plooij
DE AANVAARDING ALS OPVANGGEZIN BINNEN DE DIENST
AANSLUITINGSVOORWAARDEN
Bij een gunstige evaluatie van de selectiegesprekken en de stages, wordt
door de dienstverantwoordelijke een dossier opgemaakt en wordt de
kandidaat-onthaalouder aanvaard door de Raad van Beheer. Kind en
Gezin wordt hiervan in kennis gesteld.
Het gezin wordt erkend voor opvang van een max. aantal kinderen, en
kan vanaf de aanvaardingsdatum starten met opvang die door de
Dienst geregeld wordt.
OPVANGGEZINNEN (DVO)
BIJ
DE
DIENST
VOOR
VERWACHTINGEN
Als DVO verwachten wij van de onthaalouder en het opvanggezin dat
aan de opvangkinderen een tweede thuis geboden wordt waarin ze
kunnen opgroeien in een warm gezinsklimaat en dat ieder kind in zijn
eigenheid erkend wordt en de nodige stimulansen, de ruimte en het
vertrouwen krijgt om zich op eigen tempo te ontwikkelen tot een zelfstandige kleuter en jongere die zich goed voelt in de veelvormigheid en
veelkleurigheid van de maatschappij.
Naar de ouders toe vinden we het belangrijk dat er een relatie opgebouwd wordt waarin een voortdurende dialoog de opvoeding van de
kinderen ondersteunt en hen de garantie biedt dat er openheid in wederzijds respect nagestreefd wordt.
Binnen de Dienst is een open en eerlijke relatie de basis voor een vertrouwensrelatie die begeleiding in een kwaliteitsvolle opvang mogelijk
maakt.
TAKEN
Als Dienst trachten wij tegemoet te komen aan de opvangnoden van
ouders binnen aanvaardbare maatschappelijke normen en in verhouding tot de draagkracht van het kind. Dit omvat :
dagopvang, met een minimum van 10u (max. 12u)
buitenschoolse opvang
het verzekeren van continuïteit tijdens de vakanties en bij
onbeschikbaarheid van het opvanggezin
nacht- en weekend-opvang
flexibele opvang (vroege en late uren, onregelmatige opvang,
opvang van licht zieke kinderen, onmiddellijke opvang,
occasionele opvang)
opvang van kinderen die speciale zorg nodig hebben (kinderen
met een handicap, chronisch zieke kinderen, kinderen met
moeilijk gedrag, …)
15
12
Als opvanggezin kan je zelf bepalen welke soort opvang je verkiest, en
of je ook kiest voor (af en toe) een moeilijker soort opvang. Je legt zelf
vast welke dagen je werkt en in welk tijdschema. Vakantieperiodes geef
je door aan de Dienst en aan de ouders bij het begin van het
kalenderjaar.
DE WETTELIJKE AANSLUITINGSVOORWAARDEN
1.
Administratief
-
2.
de onthaalouder is minstens 18 jaar oud
alle inwonenden ouder dan 18 jaar leggen een getuigschrift
van goed gedrag en zeden (model 2) voor
de huisarts vult een medisch attest in betreffende :
1. de immunisatie tegen rode hond voor alle vrouwelijke
gezinsleden tussen 12 en 45 jaar
2. het inentingsschema voor de kinderen, jonger dan 6 jaar
3. de algemene gezondheidstoestand van de opvangouder,
de gezinsleden en eventueel andere inwonenden
Pedagogische bekwaamheid
-
3.
de woning : veiligheid en hygiëne, aangepaste inrichting
materiaal : kindermeubilair en speelgoedaanbod
De basiscursus en stage
De kandidaat doet ervaring op bij bedreven onthaalouders in de eigen
woonomgeving.
De stage wordt beschouwd als een praktische kennismaking met de job
door minimaal een volledige opvangdag mee te maken in 2 verschillende opvanggezinnen. Er wordt van je verwacht dat je tijdens deze
stagedagen ook een opdracht uitwerkt die besproken wordt met de
dienstverantwoordelijke.
Deze stage wordt geregeld vooraleer je zelf als onthaalouder kan
starten.
Elke nieuwe onthaalouder volgt een basiscursus.
De basiscursus is voorzien tijdens je eerste werkjaar. Deze wordt provinciaal verschillende malen per jaar georganiseerd, en gaat door in de
gebouwen van Kind en Gezin te Antwerpen, Copernicuslaan 1 (vlakbij
het Centraal Station).
De basiscursus bestaat uit 4 cursusdagen. Een cursusdag bestaat uit 2
dagdelen van 9u tot 12u en van 13u tot 16.30u.
Om na te gaan of een kandidaat-onthaalouder geschikt is om kinderen
op te vangen in dagopvang tot ze naar de kleuterschool gaan en/of buitenschools tijdens de basisschool, worden een aantal gesprekken gevoerd rond motivatie en opvoedkundige thema’s. Daarnaast wordt
bekeken of de woning voldoende kindvriendelijke, veilige ruimte biedt
voor het uitoefenen van de job, of er aangepast meubilair is voor de
verschillende leeftijden, en of er voldoende spelmateriaal voorhanden is
om de kinderen een gevarieerd aanbod te bieden.
De onderwerpen die tijdens de theoriedagen aan bod komen :
Ontwikkeling van kinderen
Omgaan met kinderen
Spel en spelen
Je woning in functie van kinderopvang
Je beroep onthaalouder
Organisatie van je job in combinatie met je gezin
Deze selectiegesprekken hebben volgende onderwerpen als thema,
waarvan enkele vragen door de kandidaat-onthaalouder schriftelijk
kunnen voorbereid worden.
je motivatie om onthaalouder te worden
de reactie van de gezinsleden en eventueel andere inwonenden
je manier van omgaan met kinderen
contacten leggen en onderhouden met de ouders
de relatie tussen dienstverantwoordelijke en onthaalouder
de organisatie van de job binnen je gezinsleven
de voeding van de kinderen
Na de cursus geeft de cursusleid(st)er een evaluatie van de kandidaatonthaalouder door aan de dienstverantwoordelijke.
13
Kosten van de startcursus.
De kosten van de startcursus worden door de Dienst betaald.
Deze cursuskosten worden echter teruggevorderd wanneer een
onthaalouder een einde maakt aan de opvangactiviteit binnen de 3 jaar
na erkenning.
14

Vergelijkbare documenten

kinderopvang

kinderopvang In een eerste deel kan je erin lezen wie we zijn en hoe we deel uitmaken van de kinderopvang binnen Kind en Gezin. Je maakt kennis met het statuut van de onthaalouders en de specifieke financiële v...

Nadere informatie

huishoudelijk reglement

huishoudelijk reglement Vanaf januari 2004 wordt onder de nieuwe Vzw kinderopvang georganiseerd bij onthaalouders in de regio’s Bornem, Puurs, Willebroek en Mechelen en de respectievelijke deelgemeenten.

Nadere informatie

Volledige leidraad

Volledige leidraad De uitoefening van je job gebeurt in samenspraak met de dienstverantwoordelijke. Je bepaalt zelf welke soort opvang je verkiest, welke dagen en uren je werkt en wanneer je vakantie neemt. Met grot...

Nadere informatie