een optimale opleiding geven met maximale kansen

Commentaren

Transcriptie

een optimale opleiding geven met maximale kansen
OPLEIDING
“EEN OPTIMALE OPLEIDING
GEVEN MET MAXIMALE KANSEN”
VTI ROESELARE ZET IN OP GEMOTIVEERDE
LEERKRACHTEN EN DOORGEDREVEN
SAMENWERKING MET DIVERSE PARTNERS
Het VTI Roeselare staat bekend om zijn vooruitstrevende visie inzake opleiden en inspelen op de noden
van de arbeidsmarkt. En dit werpt vruchten af. Zo
mocht de school twee keer de Mecatrophy (beste
draaier/frezer) in ontvangst nemen, en eindigde men
telkens bij de tien beste. Gemotiveerde leerkrachten,
een up-to-date machinepark en doorgedreven samenwerking met externe spelers zoals de industrie en
VDAB zijn allesbepalende factoren, aldus Geert
Vandevijvere (TAC) en Ludo Van Hessche (Leraar).
In de CNC-afdeling draaien werd geïnvesteerd in een Style teach-in draaibank (foto) en
een Chevalier draaibank met de Shop Turn software Sinumeriek 840D
Door Tilly Baekelandt
MINDER INSTROOM
De dagschool van het VTI Roeselare
telt momenteel ongeveer 1.640
leerlingen. Dit is een lichte daling in
vergelijking met voorgaande jaren.
Geert Vandevijvere (Technisch
Adviseur Coördinator): “De instroom
is niet meer zo groot als vroeger.
We moeten ook rekening houden
met de denataliteit. Bovendien
proberen de ASO-scholen hun
leerlingen te houden. We zouden
de leerlingen die nu vaak via het
zogenaamde watervaleffect in de
derde graad instromen, reeds
moeten binnenkrijgen in de eerste
graad. Leerlingen die in het lager
onderwijs hoge cijfers behalen
kiezen nog te weinig voor technisch
onderwijs. Mits hogere studies
worden dit de topmensen van de
industrie. Helaas denken hun ouders
nog te vaak dat technisch onderwijs
Geert Vandevijvere (TAC): “De leerlingen
moeten de competenties verwerven om
hun eigen leerproces te sturen”
minderwaardig is.” (Evolutie
leerlingenaantal richtingen mechanica en aanverwante: zie tabel).
met als thema “Evoluties en revoluties in verspaningstechnieken”. Na
de theoretische uiteenzetting kon
men in de werkplaats praktische
demo's bekijken. 127 personen
tekenden vorig jaar present, waaronder ook een aantal laatstejaars
masterstudenten van de KHBO.
STEEDS GROTER
WORDENDE VRAAG
De steeds groter wordende vraag
naar competente vakmensen staat
in schril contrast met de afnemende
interesse van leerlingen die voor
een verspaningsrichting kiezen.
7de jaar
“Het zevende jaar computergestuurde werktuigmachines is
tevens een belangrijke doelgroep
om competente vakmensen op te
leiden. De nauwe samenwerking
met stagebedrijven geeft een grote
meerwaarde aan deze opleiding”,
aldus Geert Vandevijvere.
Thema-avonden
De afdeling Mechanica probeert
hierin een kentering te brengen
door een degelijke opleiding op
recente CNC-machines met de
nieuwste snijgereedschappen, in
synergie met de industrie, reeds
vanaf de tweede graad aan te bieden. Ludo Van Hessche (Leerkracht):
“Binnen dit kader organiseren we
elk jaar met Seco Tools een avond
NIEUWE INVESTERINGEN
IN MACHINEPARK
De afdeling investeerde een tweetal
jaar geleden in twee industriële
machines en twee kleine
didactische machines. Bedoeling
hiervan is om de leerlingen zo goed
mogelijk klaar te stomen voor de
industrie en de drempel zo laag
mogelijk te houden.
Freesmachines
Ludo Van Hessche: “Om de
overstap van conventionele naar de
CNC-machines zo klein mogelijk te
houden krijgen de leerlingen eerst
een basisopleiding programmeren.
De freesmachines zijn uitgerust met
de actuele Heidenhain-sturing iTNC
530.
Deze wordt aangeleerd in de
simulatieklas, waar tien computers
met bijhorende programmeertabletten ter beschikking staan. De
gemaakte basisprogramma's
kunnen worden getest op de twee
kleinere Wabeco-machines. Na het
De dagschool telt ongeveer 1.640 leerlingen. Niettegenstaande er over het algemeen een daling is inzake instroom merken we in de
Mechanica-richtingen en aanverwante dit schooljaar een lichte stijging (van 425 naar 434)
EVOLUTIE LEERLINGENAANTAL RICHTINGEN MECHANICA EN AANVERWANTE
'03-'04
'04-'05
'05-'06
'06-'07
'07-'08
'08-'09
'09-'10
'10-'11
BSO MECHANICA
124
109
109
105
103
114
125
133
STK MECHANICA
129
124
141
143
139
134
132
119
TTK ELEKTRONICA
65
72
66
71
52
42
45
58
73
69
68
54
64
57
41
32
99
114
105
94
72
74
82
92
TTK ELEKTROMECHANICA
TTK INDUSTRIËLE
WETENSCHAPPEN
(BSO: beroepsonderwijs, STK: Specifiek technische kwalificatie, TTK: Theoretisch technische kwalificatie)
MMTbe0141N30_vBM.odt
OPLEIDING
opdoen van de basiskennis komen
de leerlingen in hun laatste jaar
terecht. Hier krijgen ze meer routine
in het programmeren en leren ze
ook welke opspanningen de beste
zijn om stukken zo efficiënt mogelijk
af te werken. De machine die we
hiervoor gebruiken is een Chevalier
(QP2033-L).”
proberen zoveel mogelijk variatie te
steken in de opdrachten. Dit jaar
werken we bijvoorbeeld rond
nieuwe projecten, waaronder het
maken van een bandschuurmachine
en een CNC-gestuurde plasmabrander. Dit gaat van het ontwerp
tot het eindproduct. Van 'vakken'
wordt trouwens niet meer gesproken. We hebben het nu over
'realisaties' of 'deelprojecten',
waarin we de doelstellingen verwerken. Het is hierbij zeer belangrijk
dat zowel leerlingen als leraars een
team vormen. We starten met een
tekening, en daarna volgen werkontleding, materiaalkeuze,
gereedschapskeuze, afwerking en
opmeten. We zijn verplicht om
samen te werken. De tekenleerkracht moet de mogelijkheden van
onze machines kennen en wij
moeten weten welke toleranties we
er kunnen opzetten. Het is ook
aantrekkelijk voor de leerlingen om
op die manier te werken.”
Investeringen als hierboven nemen
een flinke hap uit het budget,
waardoor keuzes moeten worden
gemaakt.
Om de leerlingen de kans te geven
ook met andere technieken en
machines kennis te maken, heeft de
school een nauwe samenwerking
met externe partners.
computergestuurde
Ludo Van Hessche: “Stages, VDABwerktuigmachines een bijkomende
opleidingen, beurs- en
opleiding te laten volgen in het
bedrijfsbezoeken: het zijn allemaal
VDAB-centrum van Ieper. Ludo
middelen die
Vanhessche: “Om onze
gangbaar zijn in het
leerlingen een optimale
hedendaags
opleiding te geven
VAN ' VAKKEN '
onderwijs. Een goede
krijgen ze op school
WORDT NIET MEER
interactie tussen
maximale kansen. Om
GESPROKEN , WE
onderwijs en
een maximaal
HEBBEN HET NU
opleidingscentra is
rendement te krijgen
OVER ' REALISATIES '
wenselijk. Basiskennis
gaan we graag bij de
is de grondslag,
OF ' DEELPROJECTEN ', VDAB langs om de
uitbreiding is meer
mogelijkheden te
WAARIN DE
dan noodzakelijk.
benutten die we op
DOELSTELLINGEN UIT
Sociale
school niet hebben.
DE LEERPLANNEN
vaardigheden,
Ik denk aan vijfassig
WORDEN VERWERKT
communicatie en
frezen en
groepswerk zijn
draaibewerkingen met
elementaire principes.
C-as. Elke
Even bij de buren kijken geeft een
laatstejaarsleerling heeft recht op
ander zicht en verrijkt in veel
72 uren VDAB-opleiding. We
gevallen. Samenwerking op alle
stellen op voorhand een lijst op van
niveaus en afspraken zullen meer
de items die aan bod moeten
dan noodzakelijk worden om een
komen tijdens deze opleiding.”
gemeenschappelijk doel te
bereiken.”
Regionale Technologische Centra
(RTC's)/Andere scholen
Bedrijfsleven
Het VTI van Roeselare heeft zelf een
Via haar bedrijfsopleidigenproject
RTC-project in huis omtrent
[email protected] (Technologie Opleiding en
plaatbewerking. Niettegenstaande
StudieCentrum) blijft de school op
worden er goede contacten
de hoogte van de meest recente
onderhouden met andere scholen
ontwikkelingen omtrent het technowaar RTC-projecten lopende zijn.
logie-aanbod. Geert Vandevijvere:
“Het betreft een win-win-situatie,
“ALLES STAAT OF VALT
zowel voor de school als de
MET HET LERARENTEAM”
bedrijfspartner. Elke samenwerkingsformule tussen de school en de
Gevraagd naar de uitdagingen
bedrijfspartner berust op wederzijds binnen het onderwijs beklemtoont
vertrouwen en respect. Hierbij moet
Geert Vandevijvere het belang van
een zekere flexibiliteit aan de dag
een up-totdate machinepark, de
worden gelegd.”
samenwerking met de industrie én
de motivatie van de leraars: “Alles
VDAB
staat of valt met een gemotiveerd
De school heeft als doelstelling het
team van leerkrachten. Wij
aanleren van basistechnieken in de
proberen hen ook zoveel mogelijk
derde graad.
bij te scholen waar nodig. Een
Om het maximum uit de opleiding
leraar die zijn vak met liefde geeft,
te halen en de leerlingen zoveel
geeft dit door aan de leerlingen.
mogelijk technieken bij te brengen,
Het motiveren van jonge mensen is
werd ervoor geopteerd om de
een uitdaging. Bijbrengen van
leerlingen van het zesde jaar
waarden en normen, doorzetten,
mechanische
stimuleren en niet afhaken is de
vormgevingstechnieken en het
boodschap.”
zevende specialisatiejaar
Ludo Van Hessche vult aan: “We
Ludo Van Hessche (Leerkracht): “Sociale
vaardigheden, communicatie en
groepswerk zijn elementaire principes”
De actuele Heidenhain-sturing iTNC 530 wordt aangeleerd in de simulatieklas, waar
tien computers met bijhorende programmeertabletten ter beschikking staan. Vervolgens
worden de gemaakte basisprogramma's getest op de machines
Het VTI Roeselare was de eerste school
die in de tweede graad startte met CNC,
op basis van eenvoudige machines
Draaibank
In de CNC-afdeling Draaien werd
geïnvesteerd in een Chevalier
teach-in draaibank met de Shop
Turn software Sinumerik 840D. In
het bijhorende computerlokaal
werden eveneens tien computers
uitgerust met dezelfde software.
“Met deze aanwinst willen we de
leerlingen de nieuwste technieken
bijbrengen.”
CAM Express
Sinds het schooljaar 2009-2010
wordt het CAM-pakket “CAM
Express” van Siemens PLM gebruikt.
Het is volgens Geert Vandevijvere
belangrijk dat de school werkt met
machines en pakketten die ook in
de bedrijven uit de regio aangewend worden: “Dit pakket wordt in
onze regio door diverse firma's
gebruikt, waaronder enkele
machineconstructeurs die marktleider zijn in hun segment. Omdat
de essentie van het programmeren
niet verloren mag gaan zien we het
gebruik van dergelijke software
meer tot zijn recht komen bij zij die
een specialisatiejaar volgen in
Mechanische verspaning. Bedoeling is ook dat we alle CNCmachines zullen aansturen met deze
software.”
EXTERNE
SAMENWERKINGEN
ANDERE
MANIER VAN LESGEVEN
Momenteel wordt op een totaal
andere manier les gegeven dan
pakweg twintig jaar geleden.
Geert Vandevijvere constateert
echter dat de buitenwereld een
andere perceptie heeft: “Men denkt
nog in termen van de leerplannen
en vakken van vroeger. Toen
moesten we 'kennen', denk maar
aan het van buiten leren van een
formule. Nu moeten de leerlingen
kunnen begrijpen, toepassen en
opzoeken door gebruik te maken
van de hedendaagse mogelijkheden zoals het internet. Ze moeten
op korte tijd gericht kunnen zoeken.
Het aanwenden van de kennis van
de juryleden binnen het kader van
de Gëintegreerde Proef moet in
hoofdzaak worden gebruikt voor
het oplossen van problemen om tot
een realisatie te kunnen komen. De
juryleden moeten de leerlingen
sturen in hun GIP-proces. De
vroegere term 'vakschool' heeft een
totaal andere invulling gekregen.”

Vergelijkbare documenten

795,00

795,00 Het VTI Roeselare staat bekend om zijn vooruitstrevende visie inzake opleiden en inspelen op de noden van de arbeidsmarkt. En dit werpt vruchten af. Zo mocht de school twee keer de Mecatrophy (best...

Nadere informatie