hele studiegids - Studiegidsen

Commentaren

Transcriptie

hele studiegids - Studiegidsen
Postadres
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Theologie
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
Receptie
Erasmusplein 1, 6525 HT Nijmegen, 15e verdieping, kamer 15.30
Tel. 024- 361 24 74
Fax. 024- 361 18 02
E-mail: [email protected]
Internet: http://www.ru.nl/theologie
Studentenadministratie Religiewetenschappen
Mw. Marianne Peters
Erasmusplein 1, 15e verdieping, kamer 15.26
Tel. 024-361553
E-mail: [email protected]
Aan de in deze studiegids geleverde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De informatie in deze studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Na het tijdstip van
publicatie kunnen zich echter ontwikkelingen voordoen waardoor de tekst op onderdelen is
achterhaald. Voor de meest recente informatie (over ondermeer roostering) wordt u verzocht
de facultaire website te raadplegen: http://www.ru.nl/theologie.
Omwille van de leesbaarheid is gekozen voor de 'hij'-vorm. Daar waar 'hij' staat, wordt ook
'zij' bedoeld.
Er bestaan ook studiegidsen voor de volgende opleidingen:
Master Intercultural Theology (gelijk aan het gelijknamige hoofdstuk in deze studiegids).
Bachelor Religiestudies, Master Religiestudies & Master Interreligieuze Spiritualiteitsstudies.
Voorwoord
Deze studiegids betreft de bacheloropleiding theologie, de masteropleiding Intercultural
Theology en de masteropleiding theologie. Deze opleidingen worden in de huidige structuur
vanaf september 2007 door de Faculteit der Theologie aangeboden.
De studiegids behandelt de toelatingseisen, de opzet en de inhoud van de opleidingen.
Daarnaast wordt beknopte informatie gegeven over de organisatie van de faculteit en de
voorzieningen voor studenten. De Onderwijs- en Examenregelingen (OER) en de "Regels en
richtlijnen voor examens" vormen het juridische kader voor het onderwijs dat door de
Faculteit wordt aangeboden. De volledige tekst hiervan kunt u vinden op de website van de
Faculteit der Theologie: http://www.ru.nl/theologie, onder 'onderwijs' > 'studiegidsen en
OER'.
De Faculteit der Theologie van de Radboud Universiteit Nijmegen kan zich de laatste jaren
verheugen in een groeiend aantal studenten en een internationale studentenpopulatie. Na de
ingrijpende herziening van het curriculum in 2006/2007 weet de inhoud van onderwijs zich
nog meer verrijkt met gerenommeerd theologisch onderzoek. Samen met de inbedding van de
opleiding in de Facultaire Unie Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en in het
geheel van de Radboud Universiteit Nijmegen, levert dit een uitdagende studieomgeving op.
Ik ben er van overtuigd dat de Faculteit er in is geslaagd om een stimulerend en studeerbaar
programma aan te bieden.
Welkom en veel studiegenot!
Prof. dr. Ben Vedder, Decaan Faculteit der Theologie
Inhoudsopgave
1
Profiel van de Faculteit der Theologie................................................................................. 1
2
Inschrijving, examenregelingen en kwaliteitszorg............................................................... 2
2.1 Vooraanmelding en inschrijving....................................................................................2
2.2 Examen, tentamen- en cursusregelingen........................................................................3
Algemeen....................................................................................................................... 3
Cursusregelingen............................................................................................................5
Tentamenregelingen.......................................................................................................6
Examenregelingen: Aanmelden voor propedeuse-, bachelor- of masterexamen...........7
2.3 Kwaliteitszorg................................................................................................................ 8
3
Bestuur en organisatie.......................................................................................................... 9
3.1 Bestuurlijke organisatie..................................................................................................9
3.2 Medezeggenschap.........................................................................................................10
3.3 Kerkelijk statuut en kerkelijke graden......................................................................... 11
4
Voorzieningen voor studenten........................................................................................... 12
4.1 Informatievoorziening..................................................................................................12
4.2 Studentenadministratie................................................................................................. 13
4.3 Studieadviseur.............................................................................................................. 13
4.4 Commissie studieadvies eerste jaar..............................................................................14
4.5 Studeren in het buitenland............................................................................................14
4.6 Studievoorzieningen.....................................................................................................15
4.7 Studentenorganisaties...................................................................................................17
4.8 Dienst Studentenzaken................................................................................................. 17
4.9 Studentenkerk...............................................................................................................18
5
Bachelor Theologie............................................................................................................19
5.1 Profiel, doelstellingen en eindtermen........................................................................... 19
5.2 Toelatingseisen en instroomregelingen........................................................................ 20
5.3 Structuur....................................................................................................................... 21
5.4 Propedeuse................................................................................................................... 22
5.5 Invulling vrije ruimte bachelor 2 en 3..........................................................................23
5.6 Talenonderwijs............................................................................................................. 23
5.7 Bachelorscriptie............................................................................................................24
5.8 Bachelordiploma.......................................................................................................... 24
5.9 Curriculum................................................................................................................... 25
Bachelor 1 (propedeuse).............................................................................................. 25
Bachelor 2.................................................................................................................... 25
Bachelor 3.................................................................................................................... 26
5.10 Curriculum verkorte programma's............................................................................. 26
Verkorte bachelor Theologie 120 EC voltijd...............................................................26
Verkorte bachelor Theologie 90 EC voltijd.................................................................27
Schakelprogramma Theologie 60 EC voltijd...............................................................28
Deficiëntieprogramma Theologie 20 EC voltijd..........................................................28
5.11 Beschrijvingen van programmaonderdelen................................................................29
Bachelor jaar 1............................................................................................................. 29
Bachelor jaar 2............................................................................................................. 36
Binnenminor Bachelor jaar 2....................................................................................... 42
Bachelor jaar 3............................................................................................................. 46
Binnenminor Bachelor jaar 3....................................................................................... 54
6
Master Intercultural Theology............................................................................................ 56
6.1 Radboud University Nijmegen.....................................................................................56
6.2 Faculty of Theology..................................................................................................... 58
6.3 Organization and Regulations...................................................................................... 61
Organization.................................................................................................................61
Regulations.................................................................................................................. 62
6.4 Participating Institutes and Chairs................................................................................71
6.5 Student facilities...........................................................................................................74
6.6 Master Intercultural Theology......................................................................................76
Profile and objectives of the M.A. Programma........................................................... 76
Admission to the M.A. Programme............................................................................. 77
Structure of the Curriculum......................................................................................... 78
Master thesis................................................................................................................ 79
Curriculum................................................................................................................... 80
Courses.........................................................................................................................80
Master year 1......................................................................................................... 80
Master year 2......................................................................................................... 83
7
Master Intercultural Theology - Graduate School..............................................................84
7.1 The Nijmegen Graduate School of Theology.............................................................. 84
7.2 General information M.A. programme........................................................................ 85
7.3 Second year - area of specialization............................................................................. 86
7.4 Curriculum................................................................................................................... 87
7.5 Description of the modules offered in the M.A. programme....................................... 88
8
Master Theologie Geestelijke Verzorging......................................................................... 92
8.1 Profiel, doelstellingen en eindtermen...........................................................................92
8.2 Toelatingseisen en instroomregelingen........................................................................93
8.3 Structuur....................................................................................................................... 93
8.4 Masterdiploma..............................................................................................................94
8.5 Curriculum................................................................................................................... 95
8.6 Beschrijvingen van programmaonderdelen..................................................................96
9
Master Pastorale Studies.................................................................................................. 108
9.1 Algemene oriëntatie van de opleiding........................................................................108
9.2 Toelatingseisen...........................................................................................................111
9.3 Overzicht prijzen en programma's (prijspeil 2007)....................................................112
9.4 Curriculum 2007-2008 (Pastorale Studies 3)............................................................. 112
Curriculum Pastorale Studies 3..................................................................................112
Werkervaring (stage)..................................................................................................114
De training Klinische Pastorale Vorming (KPV-training).........................................115
9.5 Beschrijving van de programmaonderdelen...............................................................118
Supervisie...................................................................................................................122
10 The Ph.D. programme...................................................................................................... 124
10.1 General information Ph.D. programme....................................................................124
10.2 Admission to the Ph. D. programme........................................................................ 125
10.3 Ph. D. research programme...................................................................................... 126
11 Opleidingen aan gelieerde instituten of faculteiten..........................................................128
11.1 Lerarenopleiding Instituut voor Leraar en School................................................... 128
11.2 Masteropleiding wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied........................128
12 Overig cursusaanbod........................................................................................................ 130
12.1 Overig onderwijs op bachelorniveau........................................................................130
12.2 Overig onderwijs op masterniveau...........................................................................146
12.3 Cursussen in het kader van NOSTER...................................................................... 150
13 Engelstalig aanbod / English courses............................................................................... 151
13.1 Bachelor courses...................................................................................................... 151
13.2 Master courses..........................................................................................................156
14 Academisch jaarrooster.................................................................................................... 167
15 Academic calender........................................................................................................... 169
16 Medewerkers- en docentenoverzicht................................................................................171
16.1 Bureau Facultaire Unie Filosofie en Theologie....................................................... 171
16.2 Docentenlijst.............................................................................................................172
17 Vakkenindex......................................................................................................................174
1 PROFIEL VAN DE FACULTEIT DER THEOLOGIE
1 Profiel van de Faculteit der Theologie
Het onderwijs in de Faculteit der Theologie is gericht op de wetenschappelijke studie van de
christelijke geloofspraktijk in haar diverse contexten, met bijzondere aandacht voor de roomskatholieke traditie. Het onderwijs in de Faculteit der Theologie heeft een doelstelling waarin
drie aspecten zijn te onderscheiden: deskundigheid in de theologie, initiële bekwaamheid tot
onderzoek in de theologie en een academische houding, blijkend uit het systematisch en
analytisch aanpakken van problemen in de theologie.
Het onderwijs in de faculteit theologie leidt in tot en steunt op onderzoek dat verricht wordt in
onderzoeksprogramma's die zijn ondergebracht in het Nijmegen Research Institute for
Religious Studies and Theology in de Faculteit der Religiewetenschappen en op het
onderzoek in de met de faculteit verbonden instituten Titus Brandsma Instituut, Instituut voor
Oosters Christendom en het Nijmeegs Instituut voor Missiologie.
Inhoudelijke oriëntatie
De Faculteit der Theologie ontwikkelde zich sinds haar oprichting in 1923 tot een wereldwijd
bekend centrum van hoogwaardig theologisch onderzoek en onderwijs ten dienste van de
wereldwijde rooms-katholieke gemeenschap. Het onderzoek en onderwijs 'staat op de
schouders' van degenen uit wier theologisch werk gedurende de vorige halve eeuw een
vernieuwing van de rooms-katholieke gemeenschap is voortgekomen en het ziet de
theologische uitdagingen voor de komende tijd onder ogen.
Het onderwijsprogramma biedt inzicht in de historische, leerstellige en praktische dimensie
van het christelijke geloof in verschillende culturele, religieuze en maatschappelijke
contexten. Deze oriëntatie geeft het programma een fundamenteel karakter waarin, zulks in
aansluiting bij onderzoek dat verricht wordt in het Heyendaal Instituut Nijmegen en in het
Centrum voor Ethiek, veel aandacht is voor de plaats van de theologie en de rol van de
theologie in de ontwikkelingen van de wetenschappen.
Het programma laat zich sterk uitdagen door en in gesprek met theologische tradities in een
breed mondiaal en oecumenisch perspectief. Als programma binnen een theologische
faculteit van een - in historisch opzicht - moderne universiteit in de Europese geschiedenis
laat het zich uitdagen door wijsgerige en levensbeschouwelijke tradities die funderingen
bieden voor de menselijke vrijheid, voor culturele diversiteit en voor menselijke waardigheid.
Het is een programma dat zich door deze oriëntatie (inter)nationaal onderscheidt van andere
opleidingen in de christelijke theologie. Deze oriëntatie maakt het programma nationaal en
internationaal uitdagend voor studenten.
1
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
2 Inschrijving, examenregelingen en
kwaliteitszorg
2.1 Vooraanmelding en inschrijving
Centrale inschrijving
Ieder die zich voor het eerst wil inschrijven voor een opleiding in het Hoger Onderwijs dient
zich aan te melden bij het Centraal Bureau Aanmelding en Plaatsing (CBAP) van de
Informatie Beheer Groep (IBG) te Groningen. Dit kan via de IBG website: www.ib-groep.nl.
De telefonische informatielijn van IBG is: 050-5997755. Ook voor studiefinanciering meldt
men zich aan bij de IBG.
Universitaire inschrijving
De Centrale Studentenadministratie van de Radboud Universiteit verzorgt de inschrijving van
alle studenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Wanneer men zich voor het eerst heeft
aangemeld voor een opleiding van de faculteit theologie via de IBG, wordt begin juli
automatisch een inschrijvingspakket van de Centrale Studentenadministratie toegestuurd.
Voor de aanvang van het collegejaar ontvangt iedereen die het voorgaande jaar al student aan
de Radboud Universiteit was informatie over herinschrijving. Herinschrijving kan ook
digitaal, via http://www.ru.nl/studenten/inschrijven_en/herinschrijven
Doorgaans wordt de collegekaart 6 weken na ontvangst van de (her-) inschrijving verstuurd.
Om tijdig in het bezit te komen van een collegekaart dient het ondertekende (her-)
inschrijvingsformulier vóór 15 juli te worden geretourneerd. Meer informatie over
inschrijving staat in het Vademecum en op www.ru.nl/studentenzaken.
Indien u zich voor het eerst inschrijft voor een master dient u toestemming te hebben van de
examencommissie, die een bewijs van toelating kan uitschrijven. Dit bewijs van toelating
dient u met de universitaire inschrijfpapieren mee te sturen.
Facultaire inschrijving
Behalve de (jaarlijkse) universitaire inschrijving vindt er ook elk jaar inschrijving bij de
faculteit plaats. Iedere student wordt jaarlijks verzocht een 'facultair inschrijvingsformulier' in
te vullen. De facultaire inschrijving kan alleen worden verwerkt wanneer de universitaire
inschrijving is afgerond. Studenten die op basis van een HBO- of WO-diploma in aanmerking
komen voor een verkort programma of een deficiëntieprogramma, dienen een gewaarmerkte
kopie van het desbetreffende diploma in te leveren. U kunt uw originele diploma gratis laten
kopiëren en waarmerken bij Dienst Studentenzaken, Comeniuslaan 4.
U krijgt het formulier voor de facultaire inschrijving thuisgestuurd, maar desgewenst kunt u
het formulier ook downloaden op de website, onder 'onderwijs' > 'formulieren'.
2
2 INSCHRIJVING, EXAMENREGELINGEN EN KWALITEITSZORG
2.2 Examen, tentamen- en cursusregelingen
Algemeen
Huiscode
Als vanzelfsprekend wordt van studenten in algemene zin verwacht dat ze met eventuele
klachten over bejegening door personeel, indien mogelijk eerst contact opnemen met de
persoon in kwestie. Van personeel wordt hetzelfde verwacht bij klachten over bejegening
door studenten. Indien niet in goed overleg tot een oplossing kan worden gekomen, kan men
schriftelijk melding maken van het probleem bij de directeur onderwijs. Deze zal betrokkenen
horen en in de regel binnen twee weken advies uitbrengen.
Onderwijs en Examenregeling (OER)
Elke opleiding van de Faculteit der Theologie kent een eigen Onderwijs- en Examenregeling,
afgekort OER, waarin de toelatingseisen, de doelen en eindtermen en de inhoud van de
opleiding zijn gespecificeerd. Daarnaast zijn er de 'Regels en Richtlijnen' (R&R) ten behoeve
van het handelen van de examinatoren en de examencommissie (in geval van bijv.
goedkeuring van onderwijsprogramma's, scriptiebeoordeling, toekenning van cum laude). Al
deze documenten zijn beschikbaar op http://www.ru.nl/religiewetenschappen, onder
'onderwijs' > 'studiegidsen en OER'.
Examencommissie
De Faculteit der Theologie heeft één examencommissie voor de opleidingen die zij verzorgt.
De examencommissie is belast met het toezicht op de toepassing van de Onderwijs- en
Examenregeling (OER) en de met de organisatie en coördinatie van de examens in de
opleidingen.
Meer specifiek is de examencommissie belast met:
- de beoordeling of voldaan is aan de toelatingseisen;
- de aanwijzing van de examinatoren;
- het vaststellen van een regeling voor een goede gang van zaken tijdens tentamens;
- het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen aan de examinatoren met betrekking tot de
vaststelling van de uitslag van tentamens;
- het vaststellen van de uitslag van het afsluitend examen;
- toewijzen van vrijstellingen en beoordelen van vrijstellingsaanvragen.
Het afnemen van tentamens en het beoordelen van de prestatie (lees: het geven van een cijfer)
is gedelegeerd aan de docent die het betreffende vak geeft en daarmee examinator van het
examenonderdeel is. De scriptie wordt als apart examenonderdeel verdedigd ten overstaan
van en beoordeeld door een zogenoemde commissie van examinatoren, die daartoe door de
examencommissie is aangewezen.
De leden van de examencommissie theologie worden benoemd door de decaan.
Voorzitter: prof. dr. C. Hermans
Vice-voorzitter: prof. dr. G. Essen
Secretaris: mw. drs. J. Wolff
Overige leden: prof. dr. E. Eynikel, dr. J. Schilderman
3
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
De standaardtermijn waarbinnen de examencommissie beslissingen neemt over verzoeken
van studenten ten aanzien van o.a. hun programma is twee maanden. De commissie probeert
alle verzoeken zo spoedig mogelijk na ontvangst af te handelen, maar kan niet uitsluiten dat
het in sommige gevallen toch twee maanden duurt. Het is daarom van belang dergelijke
verzoeken tijdig in te dienen.
Post bestemd voor de examencommissie kan worden afgegeven bij de studentenadministratie
of worden verstuurd naar het facultaire postadres, ter attentie van de secretaris mw. drs. J.
Wolff.
Inzagerecht en beroepsmogelijkheden
Inzagerecht
De student heeft het recht om inzage te krijgen in het beoordeelde tentamen (schriftelijk
tentamen of werkstuk), gedurende ten minste zes weken na bekendmaking van de uitslag.
Wanneer men het niet eens is met een tentamenuitslag, een beslissing van de
examencommissie of zich onbillijk behandeld voelt, kan de student contact opnemen met de
betrokken docent of met de secretaris van de examencommissie, mw. drs. J. Wolff.
Beroepsmogelijkheden
Wanneer het meningsverschil blijft bestaan, kan beroep worden aangetekend tegen een
beschikking (een tentamenuitslag) of behandeling bij het College van Beroep voor de
Examens (CBE). De beschikking/behandeling moet in strijd zijn met de Onderwijs- en
Examenregeling (OER), danwel in strijd met de redelijkheid of billijkheid. Het beroep dient
schriftelijk te worden ingediend binnen 4 weken nadat de beschikking is bekendgemaakt of
de behandeling heeft plaatsgevonden. Bij de Dienst Studentenzaken is een
modelberoepschrift verkrijgbaar. Bovendien kunnen de studentendecanen helpen bij het
opstellen van een beroepschrift. Wanneer het beroep ontvankelijk wordt verklaard, bekijkt het
CBE of een oplossing of compromis mogelijk is. Is dat niet het geval, dan zal uiteindelijk het
CBE - na beide partijen te hebben gehoord - een bindende uitspraak doen. Meer informatie
over het College van Beroep kan verkregen worden bij de studieadviseur en is te vinden in
het Studentenstatuut (Vademecum).
Studiepunten en studielast
De studielast van een opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten. Een studiepunt volgens het
European Credit Transfer System (ECTS) staat voor 28 uur studiebelasting. De studielast van
elk programmaonderdeel staat in de studiegids vermeld bij de cursusbeschrijving.
Studiebelastingsuren omvatten contacturen, voorbereidings- en verwerkingstijd van de
collegestof (zoals het lezen van teksten, maken van opdrachten, voorbereiden van een
presentatie en het uitwerken van collegeaantekeningen) en voorbereidingstijd op het tentamen
of het schrijven van een werkstuk. Met betrekking tot de studiebelasting van te bestuderen
literatuur (naast de literatuur besproken in de colleges), geldt de volgende verdeelsleutel: 1
studiebelastingsuur = 5 à 7 pagina's literatuur (afhankelijk van de moeilijkheidsgraad),
exclusief de literatuur behandeld in de colleges.
Voltijdstudie
Een voltijds studiejaar omvat 60 studiepunten. Voor een voltijdstudent bedraagt de studieduur
van de bacheloropleiding religiestudies 3 jaar en van de masteropleiding religiestudies of
4
2 INSCHRIJVING, EXAMENREGELINGEN EN KWALITEITSZORG
spiritualiteit 1 jaar. De onderwijscontacturen van de voltijdse bachelor- en masteropleiding
zijn gedeeltelijk samen met de deeltijdopleiding op dinsdag- en woensdagavond geroosterd.
De overige contacturen zijn over de hele week verdeeld. Voltijdstudenten moeten rekening
houden met 40 uren studiebelasting per week.
Deeltijdstudie
Een deeltijds studiejaar omvat 34 à 40 studiepunten. Voor een deeltijdstudent bedraagt de
studieduur van de bacheloropleiding religiestudies 4,5 jaar en van de masteropleiding
religiestudies of spiritualiteit 1,5 jaar. De onderwijscontacturen voor de deeltijdse bacheloren masteropleiding vinden plaats op dinsdag- en woensdagavond van 17.45 tot 21.15 uur.
Deeltijdstudenten moeten rekening houden met 8 contacturen en 16 à 19 uren zelfstudie per
week.
Cursusregelingen
Verplicht aanmelden voor cursussen
U dient zich uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van iedere cursus elektronisch aan te melden
via KISS (Internetdiensten voor studenten): www.ru.nl/kiss. Omdat nieuwe studenten vaak
niet voor aanvang van het academisch jaar in het bezit komen van een KISS login, geldt voor
de cursussen uit het eerste semester een verlengde inschrijvingstermijn tot en met de eerste
collegeweek.
Inschrijving via KISS voor cursussen is verplicht en noodzakelijk. Wanneer u zich niet
tijdig/volgens de regels inschrijft heeft dit consequenties voor u. Bij onvoldoende
aanmeldingen kan een cursus worden geschrapt of kunnen de contacturen van een specifiek
programmaonderdeel worden gereduceerd. Studenten die zich niet aan de aanmeldingstermijn
houden, lopen bovendien het risico dat er voor hen geen studiehandleiding, reader of ander
lesmateriaal beschikbaar is. Studenten die zich niet hebben ingeschreven voor het college
ontvangen als laatst een cursushandleiding.
Voor meer informatie over inschrijving via KISS, zie de paragraaf 'Studievoorzieningen' in
het hoofdstuk 'Voorzieningen voor studenten'. Met vragen over aanmeldingen voor cursussen
kunt u terecht bij de studentenadministratie.
Inschrijven deeltijd- en voltijdonderwijs
Bij het samenstellen van het programma geldt in beginsel dat voltijdse studenten moeten
kiezen voor het voltijdse programma en dat deeltijdse studenten moeten kiezen van het
deeltijdse programma. Deze regel geldt m.u.v. reeds gemaakte individuele afspraken c.q. nog
te maken afspraken tussen student en de studentenadministratie.
•
•
•
Van deze regel kan worden afgeweken in een overgangsperiode die maximaal drie jaren
duurt en die duurt van 1 september 2007 - 31 augustus 2010.
Studenten die van deze regel willen afwijken dienen daartoe bij de studentenadministratie
een beargumenteerd verzoek in; deze beoordeelt het verzoek; bij twijfel wordt advies
gevraagd aan de opleidingscoördinator.
De volgende redenen zijn o.a. geldig:
5
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
1. Er zijn afspraken met een werkgever die gemaakt zijn voor een periode binnen de duur
van deze overgangstijd (bewijs overleggen).
2. Er zijn gezinsomstandigheden die toepassing van deze regel belemmeren,
omstandigheden betreffende de gezondheid van een of meer gezinsleden die bekend zijn
bij de faculteit (studieadviseur) en waardoor tot dusverre reeds is 'gemixed' tussen het
deeltijdse- en het voltijdse programma.
Inschrijven voor masteronderwijs
U mag zich pas voor mastercursussen inschrijven als uw bachelor heeft afgerond en
ingeschreven staat in de master of als u in uw bachelor 20 EC of minder moet behalen voor
afronding van de betreffende bachelor. Indien dit laatste het geval is kunt u bij de
studentenadministratie een aanvraag tot het volgen van masteronderwijs indienen. Het
formulier waarmee u dit kunt aanvragen, kunt u downloaden op de website, onder 'onderwijs'
> 'formulieren'.
Aanwezigheidsplicht
Bij werkcolleges, practica en student-activerend onderwijs geldt een aanwezigheidsplicht van
ten minste viervijfde van het aantal bijeenkomsten. Voor programmaonderdelen waar
zelfstudie centraal staat, is aanwezigheid verplicht bij die onderdelen die als werkcollege of
werkgroep zijn omschreven. Bij hoorcolleges is geen aanwezigheidsplicht, al wordt
aanwezigheid wel met klem aangeraden.
Vrijstellingen
Vrijstellingen voor examenonderdelen zijn mogelijk als de student elders in het hoger
onderwijs een onderdeel heeft voltooid dat qua inhoud, niveau en studielast overeenkomt met
dat in de opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aanvragen voor vrijstelling
kunnen pas in behandeling worden genomen wanneer de student is ingeschreven aan de RU.
Voor de beoordeling van vrijstellingsaanvragen kan de examencommissie advies inwinnen bij
de betreffende vakdocent of de opleidingscoördinator.
Het formulier waarmee u een vrijstelling kunt aanvragen, kunt u downloaden op de website,
onder 'onderwijs' > 'formulieren'. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u indienen
bij de studentenadministratie.
Tentamenregelingen
Verplicht aanmelden voor tentamens en werkstukken
Studenten dienen zich minimaal 7 dagen vóór het (her)tentamen of de inleverdatum van het
werkstuk of take hometentamen aan te melden via KISS (Internetdiensten voor studenten):
www.ru.nl/kiss.
Indien men te laat is voor inschrijving en toch aan het tentamen wil deelnemen, dan kan de
docent de student toevoegen aan de deelnemerslijst. Na afloop van het tentamen dient de
student een boete van 5 euro te betalen bij de studentenadministratie. Pas wanneer de boete is
betaald, wordt het resultaat administratief verwerkt.
De (her-)tentamens vinden plaats in de tentamenweken zoals in het academisch jaarrooster
achterin de gids aangegeven. Datum en tijdstip van tentamens worden tijdig op de website
6
2 INSCHRIJVING, EXAMENREGELINGEN EN KWALITEITSZORG
bekend gemaakt. Heeft zich 7 dagen vóór de geplande datum van het tentamen niemand
aangemeld, dan vindt het tentamen geen doorgang. Dit betekent dat het hertentamen de enige
tentamenmogelijkheid in het betreffende academisch jaar is.
Werkstukken die niet bij de eerste inleverdatum worden ingeleverd, kunnen bij de tweede
datum worden ingeleverd. Werkstukken die in de tussenliggende periode bij de docent
worden ingeleverd, worden pas na de tweede inleverdatum nagekeken.
Voor alle programmaonderdelen zijn twee tentamengelegenheden. De student wordt met
klem aangeraden om van de eerste tentamengelegenheid gebruik te maken. Indien men enkel
gebruik maakt van de tweede tentamengelegenheid, is dit tevens de enige gelegenheid.
Beoordeling tentamens en werkstukken
De beoordeling van tentamens en werkstukken wordt in cijfers uitgedrukt op een schaal van 1
tot 10 (met een nauwkeurigheid van 1 cijfer na de komma). De minimale score voor een
voldoende is 5,6. Uiterlijk drie weken na het tentamen wordt de beoordeling door de
examinator aan de studentenadministratie bezorgd.
Examenregelingen: Aanmelden voor propedeuse-, bachelor- of masterexamen
Propedeuse
Nadat men alle onderdelen van de propedeuse succesvol heeft afgewikkeld, krijgt men het
propedeusegetuigschrift uitgereikt. De studenten worden verzocht zich te melden bij de
studentenadministratie zodra ze verwachten aan de eerstkomende diploma-uitreiking te
kunnen deelnemen, uiterlijk 6 weken voor die uitreiking. Doorgaans vindt tweemaal per jaar
een uitreiking plaats, in het academisch jaar 2007-2008 op 15 november 2007 en 17 april
2008.
Bachelor
De student meldt zich bij de facultaire studentenadministratie nadat hij het laatste onderdeel
van de (verkorte) bachelor heeft behaald, uiterlijk 6 weken voor de eerstvolgende diplomauitreiking. De examencommissie stelt vast of aan alle eisen is voldaan en besluit tot
toekenning van het diploma. De studentenadministratie verzorgt de aanvraag bij Bureau
Examens. De student ontvangt te zijner tijd een uitnodiging voor de uitreiking die tweemaal
per jaar plaatsvindt, te weten op 15 november 2007 en 17 april 2008.
Master
De student houdt ten alle tijde rekening met een minimale afstudeertermijn van twee
maanden en meldt zich ruim vóór aanvang van deze termijn bij de
studieadviseur/studentenadministratie. De student ontvangt een uitgebreide werkwijzer t.b.v.
de procedures. De examencommissie start de beoordelingsprocedure en besluit tot toekenning
van het diploma wanneer aan alle eisen is voldaan. De student meldt zich vervolgens met de
verklaring van de examencommissie bij het Universitair Bureau Examens (Comeniuslaan 4,
op werkdagen geopend van 10.00-12.00 uur). Naast deze verklaring moet de student zijn
collegekaart, stamkaart en bachelordiploma (of een ander diploma op basis waarvan hij is
7
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
toegelaten tot de master) overleggen. Het examen waarbij de scriptie wordt verdedigd vindt
plaats minimaal vier weken na aanmelding bij Bureau Examens.
Judicium
De examencommissie beoordeelt of aan getuigschrift van het propedeutisch, respectievelijk
bachelorexamen een onderscheiding wordt toegekend. Hierbij dient aan de volgende
voorwaarden te zijn voldaan:
•
•
•
als het gemiddelde van alle vakken ligt tussen 7,5 en 8, wordt het judicium 'bene meritum'
toegekend;
als het gemiddelde van alle vakken ligt tussen 8 en 9, wordt het judicium 'cum laude'
toegekend;
als het gemiddelde van alle vakken hoger ligt dan 9, word het judicium 'summa cum
laude' toegekend.
Geen judicium wordt toegekend indien de omvang van de vrijstellingen in EC meer dan de
helft van het totaal aantal EC van de opleiding (of fase) bedraagt.
Voor het behalen van enig judicium geldt dat het tentamen van een onderdeel niet meer dan
eenmaal herkanst mag zijn.
De examencommissie kan aanvullende regels stellen ten aanzien van de minimale cijfers die
voor alle vakken behaald moeten zijn, het cijfer voor het eindwerkstuk en de weegfactoren
die voor de bepaling van het gemiddelde aan bepaalde vakken/onderdelen worden toegekend.
2.3 Kwaliteitszorg
Het onderwijs wordt onder verantwoordelijkheid van de directeur onderwijs regelmatig
getoetst op kwaliteit middels een aantal evaluatieprocedures. Deze omvatten evaluaties van
de afzonderlijke programmaonderdelen door studenten; semesterevaluaties van de opleiding
met studenten; en semesterevaluaties met docenten. De resultaten van de evaluaties worden
besproken in de opleidingscommissie. Eventuele knelpunten of problemen worden, eventueel
vergezeld van een advies, ter kennis gebracht van de onderwijsdirecteur en de
opleidingscoördinatoren.
De opleidingscoördinator houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, met name met het
oog op de samenhang tussen de onderdelen. Hij draagt zorg voor een goede uitvoering van
het onderwijs en neemt initiatieven gericht op de verdere ontwikkeling en verbetering van het
onderwijs. De opleidingscoördinator stelt jaarlijks een onderwijsjaarverslag op, dat de basis
vormt van de te vervaardigen 'zelfstudie' voor de periodieke onderwijsvisitatie waarbij de
opleidingen in een bepaalde discipline landelijk worden beoordeeld.
Directeur onderwijs theologie en opleidingcoördinator: dr. Christoph Hübenthal
8
3 BESTUUR EN ORGANISATIE
3 Bestuur en organisatie
3.1 Bestuurlijke organisatie
Faculteit der Theologie
De faculteit wordt geleid door de decaan. Deze is belast met de algehele leiding van de
faculteit en in het bijzonder met het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek.
De beleids- en besluitvorming wordt voorbereid in een periodiek overleg, waaraan naast de
decaan de onderzoeks- en de onderwijsdirecteur, de directeur bedrijfsvoering, de secretaris en
de studentassessor deelnemen.
Facultaire Unie Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
De Faculteit der Theologie vormt samen met de Faculteit der Religiewetenschappen, de
Faculteit der Filosofie en met de eenheden van het Interfacultair Domein, de Facultaire Unie
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. De unie is een samenwerkingsverband,
gericht op:
•
•
de bevordering van wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening op het raakvlak van
filosofie, theologie, religiewetenschappen en andere wetenschappen. Deze taak komt met
name tot uiting in het Interfacultair Domein, waartoe behoren:
- het Centrum voor Ethiek (CvE), www.ru.nl/cve
- het Heyendaal Instituut, www.ru.nl/hin
- het Soeterbeeck-programma, www.ru.nl/soeterbeeck
een doelmatige bedijfsvoering. De unie heeft daarom één gezamenlijk bureau.
De faculteiten zijn autonoom op gebied van onderwijs en onderzoek. Het bestuur van de unie
wordt gevormd door de drie decanen, van wie er één voorzitter en een ander vice-voorzitter
is, de directeur bedrijfsvoering, de beide student-assessoren en de secretaris.
Decaan Faculteit der Theologie: prof. dr. B.H. Vedder
Vice-decaan bedrijfsvoering: drs. C.M.J. Herwijn RA
Student-assessor theologie/religiewetenschappen: mw. Ode Wolters
Secretaris: mr. A.J.M. Hustinx
Leerstoelen
De wetenschappelijke activiteiten van de faculteit zijn langs disciplinaire lijnen verdeeld in
een aantal vakgebieden. Deze vakgebieden zijn ondergebracht in kernleerstoelen die bestaan
uit een aantal verwante leerstoelgroepen. Een leerstoelgroep omvat gewone,
persoonsgebonden en bijzondere leeropdrachten, en bestaat uit de hoogleraren en overige
medewerkers van het wetenschappelijk personeel op een bepaald vakgebied of combinatie
van vakgebieden. Een overzicht van de kernleerstoelen, leerstoelgroepen en leerstoelhouders
vind je op www.ru.nl/theologie, onder 'faculteit' > 'leerstoelen'.
9
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
3.2 Medezeggenschap
De medezeggenschap krijgt gestalte in de onderdeelcommissie, de facultaire studentenraad,
de Facultaire Gezamenlijke Vergadering en de opleidingscommissie. Voor de Facultaire Unie
Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen is er één onderdeelcommissie, één
studentenraad en één Facultaire Gezamenlijke Vergadering, met de 'kamers' filosofie,
theologie, interfacultair domein en bureau.
De Facultaire Studentenraad
De Facultaire Studentenraad (FSR) wordt gekozen door de studenten die bij de faculteit staan
ingeschreven. De Facultaire Unie Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen kent één
gemeenschappelijke studentenraad bestaande uit twee kiesgroepen: de kiesgroep filosofie (4
leden) en de kiesgroep theologie/religiestudies (4 leden). De FSR oefent zijn bevoegdheden
uit in een overlegvergadering met de decaan.
•
•
De FSR heeft instemmingsrecht op de volgende punten:
a. de uitvoering van de kwaliteitszorg op het gebied van het onderwijs
b. het beleid met betrekking tot de studenten en de studentenvoorzieningen in de
faculteit.
Daarnaast is de FSR bevoegd standpunten kenbaar te maken en voorstellen te doen met
betrekking tot de uitvoering van het onderwijs en de aangelegenheden als hierboven
bedoeld.
De FSR oefent daarnaast, samen met de Onderdeelcommissie (vertegenwoordigers van
personeel), een aantal medezeggenschapsrechten uit in de zogenaamde Facultaire
Gezamenlijke Vergadering (FGV). De Facultaire Unie kent één gemeenschappelijke FGV,
met vier kiesgroepen: filosofie (8 leden), theologie/religiewetenschappen (8 leden),
interfacultair domein (2 leden) en bureau van de Facultaire Unie (2 leden).
•
•
De FGV bespreekt het algemene beleid van de faculteit met de faculteitsleiding (decaan).
De FGV heeft instemmingsrecht op elke wijziging van de Onderwijs- en Examenregeling
en de wijze waarop de kwaliteit van onderwijs binnen de faculteit wordt bewaakt.
De medezeggenschap wordt uitgeoefend in een overlegvergadering met de betrokken
decanen. In de praktijk komt de FSR niet afzonderlijk bijeen maar wordt er steeds overlegd in
de bredere context van de FGV. De agenda wordt in overleg met o.a. de FSR opgesteld door
de decanen.
Voor een overzicht van de leden van de FSR, zie de website, onder 'bestuur en inspraak' >
'overlegorganen'.
Opleidingscommissie
De faculteit heeft één opleidingscommissie. In de opleidingscommissie wordt iedere
opleiding vertegenwoordigd door een docent (benoemd door de decaan) en een student
(gekozen door de studenten). Namens de decaan voert de directeur onderwijs overleg met de
opleidingscommissie. In praktijk wordt gezamenlijk vergaderd met de opleidingscommissie
theologie.
10
3 BESTUUR EN ORGANISATIE
De opleidingscommissie kent de volgende taken en bevoegdheden:
•
•
•
•
advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling;
jaarlijks beoordelen van de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling;
kwaliteitszorg op het gebied van onderwijs;
advies uitbrengen aan decaan en/of directeur onderwijs betreffende alle
onderwijsaangelegenheden.
Voor een overzicht van de leden van de opleidingscommissie, zie de website, onder 'bestuur
en inspraak' > 'overlegorganen'.
Vergoeding bestuurs- en commissiewerk
De Facultaire Unie kent een regeling voor vergoeding voor bestuurswerk door studenten.
Deze regeling kent de volgende bedragen toe: de student-assessoren van de Facultaire Unie
ontvangen een geïndexeerde honorering van 1/4 van de maximale studiefinanciering voor een
alleenstaande uitwonende student. Student-assessoren die gebruikmaken van een
bestuursbeurs kunnen geen aanspraak maken op deze honorering;
1. leden van de Facultaire Studentenraad ontvangen een geïndexeerde honorering van 1/20
van de maximale studiefinanciering voor een alleenstaande uitwonende student, plus een
onkostenvergoeding van € 147,48 per jaar;
2. student-leden van de Opleidingscommissie ontvangen een vergoeding van € 37,50 per
bijgewoonde vergadering
3. studenten die aanspraak kunnen maken op verschillende honoreringen en/of vergoedingen
op grond van deze regeling hebben slechts recht op de hoogste honorering en/of
vergoeding.
3.3 Kerkelijk statuut en kerkelijke graden
De Faculteit der Theologie is kerkelijk opgericht en erkend. Krachtens deze erkenning is de
faculteit in beginsel bevoegd kerkelijke graden te verlenen. Het betreft de graden van
baccalaureaat (S.T.B.), licentiaat (S.T.L.) en candidatus ad lauream, alsmede het doctoraat
(S.T.D). Op dit moment is het recht ter verlening van kerkelijke graden echter opgeschort.
Voor de Faculteit der Theologie zijn de zogenaamde 'Bijzondere Regelen' van toepassing.
Hierin is de verhouding van de faculteit tot de kerkelijke overheid nader geregeld.
11
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
4 Voorzieningen voor studenten
4.1 Informatievoorziening
Communicatie met studenten
Mededelingen over onderwijs of aankondigingen over algemene facultaire zaken worden
zoveel mogelijk via blackboard (http://blackboard.ru.nl/) gecommuniceerd. Zorg ervoor dat u
regelmatig blackboard raadpleegt.
Om er voor te zorgen dat de berichten u bereiken, bent u verplicht om gebruik te maken van
uw universitaire email account ([email protected]). Studenten worden geacht deze account
te gebruiken of berichten van de universitaire mail naar een ander adres te laten doorsturen.
Nadere informatie hierover is te vinden op www.ru.nl/kiss onder 'Veelgestelde vragen'. Voor
vragen en problemen met het KISS-account, contacteer de Centrale Studentenbalie (024- 361
23 45) of e-mail: [email protected]
Website www.ru.nl/theologie
Informatie over de faculteiten de opleiding is te vinden op de facultaire website
www.ru.nl/theologie. Alle onderwijsinformatie vindt u onder 'onderwijs'.
Receptie
De receptie van de faculteit is te vinden op de 15e verdieping van het Erasmusgebouw. Hier
kan men terecht voor algemene informatie. Studenten met meer specifieke vragen kunnen bij
de receptie worden doorverwezen naar de studentenadministratie.
Telefoon: 024 – 36 12476
E-mail: [email protected]
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
Postvakken
De postvakken van de docenten zijn te vinden bij de balie op de 15e verdieping. De
postvakken zijn geopend van 9.00u-17.00u.
De postvakken van studenten zijn geplaatst in de gang voor de studentenadministratie op de
15e verdieping.
Bulletin
Iedere maand brengt de faculteit een bulletin uit, bestemd voor alle studenten en
medewerkers. Alle medewerkers en studenten ontvangen het bulletin in hun postvak. Het
bulletin biedt actuele informatie over onder meer verslagen en aankondigingen van symposia,
studiereizen en andere bijeenkomsten, bestuursaangelegenheden, studentenzaken en
activiteiten van faculteitsvereniging Awaz.
12
4 VOORZIENINGEN VOOR STUDENTEN
4.2 Studentenadministratie
De studentenadministratie zorgt voor de registratie van de studievoortgang (behaalde
tentamens en examens) van elke student. Studenten kunnen bij de studentenadministratie
terecht met vragen over de studievoortgang, cursussen, examens, de studiegids etc. De
studentenadministratie is tevens de plaats voor het verkrijgen van aanvraagformulieren voor
vrijstellingen en het maken van een afspraak met de studieadviseur.
Geopend:
Maandag 13.00-16.30
Dinsdag en woensdag 13.00-18.00
Donderdag 13.00-16.30
Medewerker: Mw. Marianne Peters-Boekhoorn
E-mail: [email protected]
Bezoekadres: Erasmusplein 1 (Erasmusgebouw)
Kamer 15.26
Postadres:
Postbus 9103
6500 HD Nijmegen
Tel. 024- 361 55 32
Fax 024- 361 18 02
Met vragen over collegeroosters en tentamenroosters (voor zover niet op
www.ru.nl/religiewetenschappen of in de vitrinekasten bij de studentenadministratie
beschikbaar) kunnen studenten terecht bij mw. Maïté Tjon A Hie.
Medewerker: Mw. Maïté Tjon A Hie
E-mail: [email protected]
Kamer 15.27
Tel. 024- 361 21 46
4.3 Studieadviseur
De studieadviseur is beschikbaar voor algemene vragen over de studie, keuzetrajecten met
betrekking tot vervolgstudie en beroep, voortgangsproblemen, studiemotivatie etc. De
studieadviseur werkt nauw samen met de centrale Dienst Studentenzaken van de universiteit,
vooral met de studentendecanen. Informatie uit de gesprekken met de studieadviseur wordt
vertrouwelijk behandeld.
Studieadviseur:
Mw. drs. Jeannette Wolff, e-mail: [email protected]
Erasmusplein 1 (Erasmusgebouw - kamer 15.22A)
6525 HT Nijmegen
Tel. 024- 361 55 32
13
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Spreekuur: Dinsdag en woensdag van 15.00-18.00 uur.
Afspraken dienen via de studentenadministratie gemaakt te worden. Bij uitzondering is op
andere tijdstippen dan hierboven vermeld een afspraak mogelijk.
Studenten kunnen het hele jaar door hun studievoortgang bewaken via Kiss. Als de
studievoortgang achterblijft worden studenten met klem geadviseerd zo spoedig mogelijk
contact op te nemen met de studieadviseur. Ook kan de studieadviseur studenten oproepen
voor een gesprek om struikelblokken te bespreken.
4.4 Commissie studieadvies eerste jaar
De "commissie studieadvies eerste jaar" brengt aan alle voltijd eerstejaars
propedeusestudenten twee studieadviezen uit in de loop van het academisch jaar. Deze
studieadviezen zijn dringend, maar niet bindend. Vóór 1 februari wordt een voorlopig
studieadvies uitgebracht. Vóór 1 augustus wordt een tweede (definitief) studieadvies gegeven.
Deze studieadviezen zijn bedoeld om de student te ondersteunen in de studiekeuze en in een
vroeg stadium inzicht te verschaffen in de studiemogelijkheden en de te verwachten
voortgang. De commissie baseert zich op de behaalde studieresultaten en eventuele
persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn geweest op de voortgang van de studie. In
aansluiting op dit advies vindt doorgaans een gesprek plaats tussen de student en de
studieadviseur.
Studenten in de post-propedeutische fase van de bachelor en in de master ontvangen jaarlijks
in het tweede semester een voortgangsformulier. Naar aanleiding van dit formulier én door
monitoring van de studievoortgang, kan de studieadviseur een student uitnodigen voor een
gesprek.
4.5 Studeren in het buitenland
Er bestaan verschillende mogelijkheden om na de propedeuse een deel van de studie in het
buitenland door te brengen. Naast motieven als zelfstandigheid, verbreding en verdieping van
ervaring, contact met andere culturen en talen, heeft studeren in het buitenland het voordeel
dat men met andere tradities van theologiebeoefening of met andere godsdiensten in
aanraking komt. Daarnaast kan het thema van afstuderen een aanleiding zijn om een
buitenlandse universiteit op te zoeken waar specialisten terzake te vinden zijn. De docent bij
wie men wil afstuderen, kan hierover advies verstrekken.
De behaalde studiepunten aan de buitenlandse universiteit kunnen worden erkend door de
opleiding in Nijmegen. Neem hiervoor ruim vóór vertrek contact op met de studieadviseur.
Het buitenlandse vakkenpakket dient te worden goedgekeurd door de examencommissie. De
duur van de studieperiode in het buitenland is minimaal 3 maanden en maximaal 1
academisch jaar.
Socrates- en Erasmusprogramma
Studenten kunnen via het Socrates/Erasmusprogramma naar een universiteit in Europa
waarmee de faculteit een uitwisselingsovereenkomst heeft. Studenten ontvangen - bovenop
eventuele studiefinanciering- een beurs die tegemoetkomt in de reiskosten en mogelijk hogere
14
4 VOORZIENINGEN VOOR STUDENTEN
kosten van levensonderhoud. Erasmusstudenten blijven ingeschreven aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, waar men ook het collegegeld betaalt. Aan de buitenlandse instelling
hoeft geen collegegeld te worden betaald. De faculteit heeft overeenkomsten met de
theologische faculteiten van de volgende universiteiten:
- Katholieke Universiteit Leuven, België
- Universität Bern, Zwitserland
- Université de Fribourg, Zwitserland
- Univerzita Karlova, Praag, Tsjechië
- Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca, Roemenië
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Lublin, Polen
- Katholisch-Theologische Privatuniversität Linz, Oostenrijk
- Hogeskolen i Agder, Kristiansand, Noorwegen
- Istanbul Üniversitesi, Istanbul, Turkije.
- Uludag University, Bursa, Turkije
- Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Duitsland
- Universität Luzern, Zwitserland
- Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, Polen
- Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza, Poznan, Polen
- Victoria University of Manchester , Groot-Brittannië
- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg , Duitsland
- Jihoceská Univerzita v Ceskych Budejovicich, Tsjechië
Overige beurzenprogramma's
Ook voor een studieverblijf buiten Europa zijn er beursmogelijkheden. Kijk hiervoor op de
website van de faculteit www.ru.nl/theologie > 'Onderwijs' > 'Studeren in het buitenland' of
kijk op de website van het bureau Externe Relaties van de universiteit:
www.ru.nl/er/internationalisering.
Meer informatie
Studenten die graag een periode in het buitenland zouden studeren, dienen eerst contact op te
nemen met de studieadviseur om toestemming van de examencommissie aan te vragen. Voor
meer informatie over uitwisselingsmogelijkheden en beurzenprogramma's kan men contact
opnemen met de internationaliseringmedewerker mw. drs. G. de Jong; kamer 15.25; tel. 0243612737; [email protected] Zij verwijst eventueel door naar de facultaire coördinator
internationalisering prof. dr. E. Eynikel; kamer 14.03a; Tel. 024- 361 56 04;
[email protected]
In samenwerking met de Faculteit der Filosofie wordt er jaarlijks in april of mei een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over studeren in het buitenland. De bijeenkomst
wordt tijdig aangekondigd via de website.
4.6 Studievoorzieningen
Universiteitsbibliotheek
De boekencollecties van de faculteiten Letteren, Filosofie en Theologie (de Humanioracollecties) zijn open opgesteld te vinden in "De Verdieping" (-1) van de Centrale Bibliotheek.
Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen kunnen boeken lenen met hun collegekaart.
15
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Niet uitgeleend worden: tijdschriften, losbladige publicaties en boeken met gekleurd etiket.
De bibliotheek beschikt over uitstekende computerfaciliteiten (met toegang tot internet,
printer en scanner) en werkkamers.
Voor meer informatie over leenreglement, zoeksystemen, catalogi en andere vestigingen van
de universiteitsbibliotheek, zie www.ru.nl/ubn.
Bibliotheek Humaniora 'De Verdieping', Erasmuslaan 36.
Tel. 024- 361 24 37 (uitleen)
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 tot 22.00 uur; vrijdag van 08.30 tot 20.00
uur en zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie, zie ww.ru.nl/ubn.
Computervoorzieningen
Studenten religiewetenschappen kunnen op verschillende plekken op de campus terecht voor
computerfaciliteiten.
- Op kamer 12.23 van het Erasmusgebouw komt per september 2007 een computerruimte
beschikbaar die exclusief is bestemd voor studenten van de faculteiten theologie,
religiewetenschappen en filosofie.
- Het Multimedia Studiecentrum op de eerste etage van het Erasmusgebouw. Computers
hebben toegang tot internet en (kleuren-)printer. Tevens is een scanner beschikbaar. Elke
gebruiker heeft met een MMS-account beschikking over 20 MB persoonlijke schijfruimte
op de server. Het centrum is van maandag tot met donderdag geopend van 9.00 tot 19.00
uur, op vrijdag tot 17.00 uur. Voor meer informatie www.ru.nl/mms.
- De benedenverdieping (-1) van de Centrale Bibliotheek aan de Erasmuslaan 36.
Openingstijden zijn gelijk aan die van de Humaniora Bibliotheek.
Dictatencentrale
Bij de dictatencentrale in het Erasmusgebouw, E 02.31A, worden dictaten verkocht. De
dictatencentrale is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.30 uur. Voor
meer informatie en voor een overzicht van de beschikbare readers, zie www.ru.nl/dictaten.
KISS (internetservice voor studenten): www.ru.nl/kiss
Iedere student van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft toegang tot KISS. Via KISS
kunnen studenten tentamenuitslagen raadplegen, inschrijven voor cursussen en tentamens,
een adreswijziging doorgeven, e-mailen en een eigen webpagina maken. Ook wordt via KISS
de maandelijkse nieuwsbrief van de Radboud Universiteit Nijmegen verzonden. Aan het
begin van het eerste jaar krijgt iedere student informatie over de KISS-account toegestuurd
met een persoonlijk activeringswachtwoord. Ben u uw wachtwoord vergeten, dan kan een
nieuw wachtwoord op vertoon van de collegekaart bij de Centrale Studentenbalie worden
aangevraagd.
E-mail
Alle communicatie per e-mail van de faculteit en de universiteit wordt naar het
@student.ru.nl-adres verzonden. Indien u een ander e-mailadres (vaker) gebruikt, stel dan via
KISS in dat alle berichten vanaf het universitaire e-mailadres worden doorgestuurd naar uw
persoonlijk e-mail adres. Anders kunt u veel informatie missen! Zie www.ru.nl/kiss > 'over
KISS' > 'Veelgestelde vragen'.
16
4 VOORZIENINGEN VOOR STUDENTEN
Voor vragen en problemen met het KISS-account, neem contact op met de Centrale
Studentenbalie (024- 361 23 45) of e-mail: [email protected]
Blackboard
Blackboard is de digitale leeromgeving van de Radboud Universiteit Nijmegen waar iedere
student toegang toe heeft. Blackboard is een hulpmiddel ter ondersteuning van de studie.
Blackboard biedt onder meer plaats voor presentaties van lesmateriaal, bronverwijzingen,
(Powerpoint) presentaties van colleges, achtergrondinformatie en verwijzingen naar
internetsites elders. Meer informatie is terug te vinden op de Blackboardpagina:
http://blackboard.ru.nl/
Studiegidsen
Op de site http://www.studiegids.science.ru.nl zijn alle studiegidsen van alle opleidingen aan
de Radboud Universiteit te raadplegen.
4.7 Studentenorganisaties
Awaz
'Awaz' is de faculteitsvereniging van studenten en docenten aan de Faculteit der Theologie en
de Faculteit der Religiewetenschappen. 'Awaz' betekent in verschillende talen 'geluid',
'gerucht', 'muziek' en 'dat wat gaande is'. Een toepasselijke naam voor een sprankelende
vereniging die leeft onder studenten en medewerkers. Omdat studeren meer is dan colleges
volgens, tentamens en werkstukken afleggen, wil Awaz voorzien in die extra dingen die het
studeren leuk maken. Dit doen we door het organiseren van verschillende activiteiten zoals
gesprekken met docenten over hun eigen religiositeit en drijfveren, filmavonden, excursies,
debatavonden, studiereizen en niet te vergeten de multiculti-borrels. Voor meer informatie
over Awaz, zie; http://www.awaz.nl/
Mentoraat
Voor bachelorstudenten (voltijd en deeltijd) is het mentoraat ingericht met het oog op de
motivatie voor de studie en de cohesie binnen de studentenpopulatie. Het vindt plaats onder
leiding van een lid van de staf. Er worden regelmatig bijeenkomsten en uitstapjes
georganiseerd, vaak in samenwerking met Awaz. Het mentoraat vervult een signaalfunctie
inzake vragen en behoeften met betrekking tot de opleiding. Activiteiten worden
aangekondigd op de facultaire website www.ru.nl/theologie en op http://www.awaz.nl/
4.8 Dienst Studentenzaken
De Universitaire Dienst Studentenzaken geeft informatie op het gebied van
studentenadministratie, studentenbegeleiding en studentencultuur. Het omvat diensten van
studentendecanen, studentenpsychologen, de vertrouwenspersoon ongewenst gedrag,
studievaardigheidstrainingen en het Informatiecentrum Bachelor/Master. Het aanmeldpunt is
de Centrale Studentenbalie.
Bij de Centrale Studentenbalie kunt u terecht voor informatie over of een afspraak met de
17
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
studentendecanen en de studentenpsychologen. Ook kunt u zich aanmelden voor een
studievaardigheidstraining. Verder kunt u bij de Centrale Studentenbalie terecht voor alle
vragen met betrekking tot in- of uitschrijving aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
informatie over en aanvraag van het Afstudeer- of het Noodfonds, melding van
studievertraging wegens bijzondere omstandigheden, informatie over studeren met een
functiebeperking of chronische ziekte, basisinformatie over studiefinanciering, aanvragen van
het afsluitend examen via het Examenbureau, en voor diverse folders, formulieren en
brochures.
De Centrale Studentenbalie is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur, met uitzondering
van de eerste vrijdagmiddag van elke maand. Adres: Comeniuslaan 4; Postbus 9102; 6500
HC Nijmegen. Tel. 024- 361 23 45 (van 8.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17.00). E-mail:
[email protected] Zie ook: www.ru.nl/studentenzaken.
Meer informatie over universitaire voorzieningen voor studenten vindt men in het
Vademecum van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het is verkrijgbaar bij de Centrale
Studentenbalie van de Dienst Studentenzaken, Comeniuslaan 4; bij alle dictatencentrales; en
in beperkte oplage bij de balie van de faculteit. De informatie is ook beschikbaar op de
website: www.ru.nl/studentenzaken.
4.9 Studentenkerk
De studentenkerk ontwikkelt activiteiten ten dienste van de persoonlijke en religieuze
vorming van studenten. Het studentenpastoraat is beschikbaar voor zinvragen met betrekking
tot levenshouding, geloof, studie en toekomstperspectief. De studentenkerk organiseert onder
andere introducties, liturgische vieringen, ontmoetingen, gespreksgroepen, bezinningen en
individuele hulp- en begeleidingsgesprekken. Contacteer het team van de studentenkerk voor
meer informatie: Erasmuslaan 15, 6525 GE Nijmegen, Tel. 024- 361 91 88. Zie ook:
www.ru.nl/studentenkerk.
18
5 BACHELOR THEOLOGIE
5 Bachelor Theologie
5.1 Profiel, doelstellingen en eindtermen
De opleiding is gericht op vorming van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes op het
gebied van de wetenschappelijke bestudering van de christelijke traditie in haar diverse
contexten. Dit gebeurt op een zodanig niveau dat afgestudeerden in staat zijn om onder
begeleiding wetenschappelijk onderzoek te verrichten dan wel om hun wetenschappelijke
kennis adequaat te benutten in uiteenlopende professionele contexten (of functies).
De studie van de christelijke traditie gebeurt vanuit een interdisciplinaire benadering die zich
aan de methodologische standaarden van de betrokken vakdisciplines oriënteert. Binnen de
theologische benadering is er een aantal methoden dat de nadruk op het binnenperspectief
legt, waarbij echter ook het buitenperspectief een belangrijke rol speelt. Binnen de 'interne'
benadering wordt de christelijke traditie bestudeerd vanuit haar zelfarticulatie (a) in de
bronteksten, (b) in dogmatische, niet-leerstellige en wetenschappelijk gearticuleerde
geloofsuitingen (inclusief een kritische toetsing van de daarbij behorende
waarheidsaanspraken), (c) in de religieuze praktijken. Binnen de 'externe' benaderingen wordt
de christelijke traditie wetenschappelijk bestudeerd vanuit de dominante
godsdienstwetenschappelijke, geesteswetenschappelijke, sociaalwetenschappelijke en
filosofische disciplines. Daarbij wordt vooral de wisselwerking tussen de christelijke traditie
en haar diverse maatschappelijke, culturele en religieuze contexten gethematiseerd.
De bacheloropleiding theologie richt zich op een grondige inleiding in de christelijke traditie,
waarbij ook aandacht wordt geschonken aan andere godsdiensten. Tegelijkertijd dient ze als
voorbereiding op een specialisatie op het gebied van literaire, historische, systematische,
empirisch-praktische of religiewetenschappelijke disciplines. Ze geeft dus toelating tot de
masteropleiding theologie.
De opleiding is gericht op de volgende eindtermen:
1a. Kennis van en inzicht in de bronnen, de ontstaansgeschiedenis en de actuele situatie van
de christelijke traditie.
1b. Kennis van en inzicht in maatschappelijke, culturele en religieuze contexten van de
christelijke traditie en hun wisselwerkingen.
1c. Kennis van en inzicht in de onderzoeksmethoden en -technieken van onderscheiden
wetenschappelijke disciplines binnen de theologie (kwantitatieve en kwalitatieve,
hermeneutische en literaire, historische en comparatieve methoden).
1d. Kennis van en inzicht in de geschiedenis van de filosofie en haar belangrijkste
aandachtsgebieden.
2. Toepassen van kennis en inzicht om een theologische kwestie in een wetenschappelijk
essay of een wetenschappelijke presentatie op voldoende manier te beantwoorden.
3. Oordeelsvorming aangaande maatschappelijke, kerkelijke en/of theologische
ontwikkelingen op grond van een beredeneerde en synthetiserende synopsis van de
onder 1a-1d genoemde kennis en inzichten.
4. Mondeling en schriftelijk kunnen communiceren over theologische thema's, problemen
en oplossingen met een gespecialiseerd en een niet-gespecialiseerd publiek.
19
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
5. Beschikken over de leervaardigheden om relatief zelfstandig (nieuwe) informatie
aangaande theologische kwesties te reproduceren, begrijpen, interpreteren en evalueren.
5.2 Toelatingseisen en instroomregelingen
Voor de bacheloropleiding Theologie gelden de volgende toelatingseisen:
Tot de propedeuse worden toegelaten
1. Zij die in het bezit zijn van het getuigschrift eindexamen/staatsexamen Voorbereidend
Wetenschappelijk Onderwijs (VWO).
2. Bezitters van het getuigschrift eindexamen van een erkende instelling voor Hoger
BeroepsOnderwijs (HBO), alsmede bezitters van een verklaring van onvoorwaardelijke
overgang naar het tweede cursusjaar van een erkende instelling voor HBO met betrekking
tot het studiejaar 1985-1986 of later, worden toegelaten onder dezelfde condities als
bezitters van het VWO-getuigschrift. Hetzelfde geldt voor bezitters van een akte van
bekwaamheid, verkregen aan een zgn. Nieuwe LerarenOpleiding (NLO) dan wel een akte
van bekwaamheid tot het geven van Middelbaar Onderwijs (MO-akte);
3. Personen die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, kunnen - ongeacht hun eerdere
opleiding - middels een 'colloquium doctum' toegang verkrijgen. Aanvragen daartoe
moeten worden ingediend bij het College van Bestuur.
Een brochure met de exacte regeling en procedure van het colloquium doctum voor de
bacheloropleiding Theologie is verkrijgbaar bij de studentenadministratie. Het colloquium
doctum geldt slechts voor de opleiding waarvoor het colloquium doctum is aangevraagd.
Toelating tot het onderwijs in de postpropedeutische fase:
1. Toelating wordt verleend aan personen die een propedeutisch examen hebben behaald in
de theologie aan een Nederlandse universiteit.
2. De bachelor Theologie kent een instroomregeling voor studenten die reeds in het bezit
zijn van specifieke diploma's. Voor studenten die een WO propedeusediploma of een
HBO-diploma bezitten, is een verkort bachelorprogramma mogelijk van 120 EC. Voor
studenten met een bachelor- of masterdiploma van een WO-opleiding is er een verkort
bachelorprogramma van 90 EC. Een vakkenoverzicht van de verkorte
bachelorprogramma's ist de vinden in de studiegids. De examencommissie stelt het
uiteindelijke instroomprogramma voor de betreffende student vast. Hiertoe dient de
student een verzoek om toelating (met kort dossier over de gevolgde opleidingen elders)
bij de examencommissie in.
3. De examencommissie kan voor delen van het curriculum vrijstellingen verlenen aan
studenten die examenonderdelen hebben behaald in enige andere opleiding in het hoger
onderwijs.
20
5 BACHELOR THEOLOGIE
5.3 Structuur
Voor de curriculumstructuur zijn domeinspecifieke criteria te noemen die voortkomen uit de
huidige taakstelling van de theologie. Deze taakstelling kan worden aangeduid als
systematisch-hermeneutische en normatief-kritische reflectie op de christelijke
geloofspraktijk in haar diverse contexten. De geloofspraktijk op haar beurt is gegrond in het
historische Christusgebeuren en in de daardoor gestichte traditie.
Vandaar is het curriculum enerzijds gestructureerd volgens de verschillende materiële
dimensies en aspecten die de geloofspraktijk als zodanig kenschetsen. Anderzijds dient het
curriculum ook volgens de formele methodologische zienswijzen gestructureerd te worden
waarmee naar deze materiële dimensies en aspecten wordt gekeken. Beide indelingscriteria
laten zich niet altijd streng van elkaar scheiden, want elke wetenschappelijke thematisering
van de materiële dimensies veronderstelt al bepaalde methoden, en omgekeerd dient ook elke
methode op bepaalde materiële inhouden betrokken te worden. Om die reden wordt de
wederzijdse verwevenheid van materiële aspecten en methodologische zienswijzen ook
aanvullend toegelicht aan de hand van concrete thema's die uit de facultaire
onderzoeksclusters voortkomen.
Met betrekking tot de materiële aspecten van de huidige geloofspraktijk laat zich een aantal
primaire voltrekkingen onderscheiden, en wel de continue vergewissing van het
openbaringsgebeuren en de overlevering van zijn gehaltes; de eigentijdse duiding en
belijdenis van deze gehaltes; de eigentijdse expressie, naleving en toepassing van deze
gehaltes. Vandaar kan de huidige geloofspraktijk in drie materiële dimensies opgedeeld
worden, en wel in een historische, een leerstellige en een dimensie van praktische uitvoering.
De theologie reflecteert op deze materiële dimensies, zoals gezegd, op een systematischhermeneutische en normatief-kritische manier. In de loop der geschiedenis heeft zich
daaromtrent een bepaalde vakkencanon uitgekristalliseerd (vgl. Sapientia Christiana, art. 51
toepassingsnormen), met betrekking tot de historische dimensie: exegese Oude Testament,
exegese Nieuwe Testament, patristiek en kerkgeschiedenis; met betrekking tot de leerstellige
dimensie: wijsbegeerte, fundamentele theologie, dogmatische theologie en theologische
ethiek; met betrekking tot de dimensie van praktische uitvoering: pastoraaltheologie, liturgie,
spiritualiteit en kerkelijk recht.
Naast de materiële dimensies die betrekking hebben op de primaire voltrekkingen van de
geloofspraktijk, kunnen nog andere materiële aspecten verdisconteerd worden die te maken
hebben met het verschijnsel religie als zodanig en met specifieke aspecten van de huidige
geloofspraktijk. Op dergelijke aspecten wordt theologisch gereflecteerd op basis van vakken
zoals godsdienstwetenschap, godsdienstpsychologie, godsdienstsociologie, missiologie,
oosters christendom en feministische theologie.
Ten opzichte van de formele aspecten kunnen drie types van methoden worden onderscheiden
waarmee naar de materiële dimensies en aspecten wordt gekeken: kwantitatieve en
kwalitatieve methoden, literaire en hermeneutische methoden, historische en comparatieve
methoden. In het curriculum dienen de verschillende methoden die onder deze kopjes vallen,
afzonderlijk onderwezen te worden.
Vanwege de nauwe wederzijdse verwevenheid van materiële aspecten en dimensies enerzijds
en formele methodologische zienswijzen anderzijds komen in het curriculum ook concrete
theologische thema's aan bod die uit het facultaire onderzoek voortkomen. Binnen de
Faculteit der Theologie is onderzoek in vijf onderzoeksclusters gehuisvest, te weten in een
literair, een historisch, een systematisch, een praktische en een religiewetenschappelijk
21
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
onderzoekscluster. De concrete thema's die in het curriculum behandeld worden, worden
ieder jaar opnieuw vastgelegd om de actualiteit te kunnen waarborgen.
De structuur van het curriculum vertoont een zinvolle combinatie van zowel materiële als
formele en thematische aspecten.
1. In het eerste jaar en voor een groot deel ook in het tweede jaar, komen vooral de
materiële dimensies en aspecten aan bod. Hier is sprake van een reflectie op bepaalde
primaire voltrekkingen van de geloofspraktijk. Deze reflectie geschiedt in inleidende
cursussen waar de studenten kennis maken met de verschillende theologische vakken.
Bepaalde inleidingen worden in verdiepende cursussen voortgezet.
2. Al in het eerste jaar, maar versterkt vooral in het tweede, maken de studenten kennis met
methodologische kwesties.
3. Nadat de studenten toereikende kennis van de materiële en formele aspecten hebben
verworven maken zij kennis met alle vijf onderzoeksclusters.
5.4 Propedeuse
De propedeuse is het eerste jaar van de bachelorfase en heeft een drietal specifieke en nauw
met elkaar samenhangende functies:
• een oriënterende functie: de propedeuse dient de student een goed beeld te geven van de
gehele opleiding en de mate waarin de opleiding aansluit bij de capaciteiten en interesses
van de student;
• een (tweeledige) selecterende functie: enerzijds beoordelen studenten zelf op basis van
hun studie-ervaringen in het eerste jaar of ze al dan niet geschikt zijn voor de opleiding,
anderzijds worden studenten door de opleiding beoordeeld op basis van hun
studieresultaten, die steeds worden bezien in het licht van motivatie, studiehouding en
persoonlijke omstandigheden;
• een verwijzende functie: studenten die, om welke reden dan ook, gedurende het eerste
jaar van de opleiding tot de conclusie komen dat zij niet op de voor hen juiste plek zijn
gestart, worden in de gelegenheid gesteld een weloverwogen overstap te maken naar een
eventueel andere opleiding.
Tussentijds en definitief studieadvies
De beoordeling door de opleiding krijgt met name voor de voltijdstudenten gestalte in het
vóór 1 februari uitgebrachte tussentijdse en aan het eind van het jaar verstrekte definitieve
propedeuseadvies.
Uitreiking propedeusegetuigschriften
Nadat men alle onderdelen van de propedeuse succesvol heeft afgewikkeld, krijgt men het
propedeusegetuigschrift uitgereikt. De studenten gelieve zich te melden bij de
studentenadministratie zodra ze verwachten aan de eerstkomende diplomauitreiking te
kunnen deelnemen. Doorgaans vindt tweemaal per jaar een uitreiking plaats. In het
academisch jaar 2007-2008 op 15 november 2007 en 17 april 2008.
22
5 BACHELOR THEOLOGIE
Tutoraat
Voltijd propedeusestudenten dienen deel te nemen aan tutorgroepen. Het tutoraat is bedoeld
om deze studenten te begeleiden in hun studie onder leiding van een ouderejaars student. Het
tutoraat heeft tot doel (1) de studiestof met een ouderejaarsstudent te kunnen bespreken; (2) te
informeren over praktische zaken en wegwijs te maken binnen de faculteit; (3) de
mogelijkheid te bieden aan de studie gerelateerde zaken te bespreken; (4) de mogelijkheid te
bieden problemen met de jaargroep en het programma te signaleren. Voor deeltijdstudenten
worden apart enkele bijeenkomsten aangeboden.
5.5 Invulling vrije ruimte bachelor 2 en 3
In het tweede en het derde jaar van de bacheloropleiding dienen studenten studiepunten te
halen in modulen die niet tot het vastgestelde curriculum behoren. In totaal zijn er in de
bacheloropleiding 15 EC aan andere vakken te besteden.
Studenten worden geacht jaarlijks in overleg met de studieadviseur een pakket met vakken
samen te stellen. Studenten dienen hiertoe gebruik te maken van een formulier dat bij het
onderwijssecretariaat wordt ingediend en jaarlijks kan worden bijgesteld. Het formulier is te
downloaden op de website, onder 'onderwijs' > 'formulieren'.
Het pakket dient te bestaan uit onderdelen van verdiepend of gevorderd niveau. Het pakket
dient een samenhangend geheel te vormen en aan te sluiten bij de ontwikkeling en
belangstelling van de student. De Faculteit der Religiewetenschappen biedt met betrekking tot
de invulling van de vrije ruimte een programma met overig onderwijs aan. In de vrije ruimte
bestaat de mogelijkheid om een grondtaal van een van de wereldreligies te bestuderen. Zie
voor alle overig onderwijs van de faculteit het hoofdstuk 'Overig cursusaanbod' in deze
studiegids.
5.6 Talenonderwijs
Een basispakket Grieks/Latijn en Hebreeuws maakt deel uit van het reguliere
onderwijsprogramma in de bachelor. Studenten met Grieks en Latijn in hun
eindexamenpakket van het VWO kunnen van (een aantal) van deze programmaonderdelen
worden vrijgesteld. Hiertoe dient een aanvraag te worden ingediend bij de examencommissie.
Met betrekking tot de talen, vereist voor een bestudering van bronteksten die voor de
theologiebeoefening van belang zijn, wordt een onderscheid gemaakt tussen een verplicht
basispakket (BA1) en supplementaire pakketten die in het kader van binnenminoren (BA2 en
BA3) afgelegd kunnen worden.
Het verplichte talenpakket in jaar 1 bestaat uit een inleiding Grieks/Latijn van 5 EC en een
inleiding Hebreeuws van 5 EC. In jaar 2 kunnen de studenten voor een binnenminor talen van
10 EC kiezen, en in jaar 3 voor een binnenminor talen van 5 EC. Daarnaast kan een deel van
de niet verplichte talenpakketten ook in de vrije ruimte afgelegd worden.
23
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
5.7 Bachelorscriptie
De bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelorscriptie. Het werkstuk bestaat uit een
verhandeling over een thema dat binnen de vakken valt die in het bacheloronderwijs aan de
orde worden gesteld. De bachelorscriptie omvat een studiebelasting van 10 studiepunten (280
uur = 7 voltijd weken). De bachelorscriptie biedt de student de mogelijkheid om zich te
verdiepen in een specialistische theologische vraagstelling en vormt een goede academische
onderzoeks- en schrijfoefening ter voorbereiding op de afstudeerscriptie in de masteropleiding. De student kiest zelf een onderwerp en bepaalt het vakgebied waarbinnen het
werkstuk geschreven wordt. Tijdens de startbijeenkomst maakt de student het onderwerp
bekend en spreekt zijn voorkeur uit voor een begeleidende docent. De student kan starten in
het eerste semester en in het tweede semester. In beide semesters vinden start- en
vervolgbijeenkomsten voor alle bachelorscriptie-kandidaten samen plaats onder leiding van
de onderwijscoördinator. Na de start-bijeenkomst neemt de student contact op met een
begeleidende docent. Het is de bedoeling dat de student in een periode van vier à zes
maanden het bachelorwerkstuk afrondt. De begeleidingstijd per student is maximaal 10 uur.
In de regel worden vier begeleidingsgesprekken gehouden.
Voor meer informatie over de start en vervolgbijeenkomsten, de procedure en de in acht te
nemen eisen, zie www.ru.nl/theologie > 'onderwijs' > 'bachelorscriptie'.
5.8 Bachelordiploma
Nadat de student het driejarige bachelorprogramma heeft afgewerkt, en de vereiste 180
studiepunten heeft behaald, wordt overgegaan tot uitreiking van het bachelordiploma. Dit
diploma is een vereiste voor doorstroming naar de masteropleiding. Doorgaans vindt
tweemaal per jaar een uitreiking plaats. Dit jaar is dat op donderdag 15 november 2007 en
donderdag 17 april 2008.
De student meldt zich bij de facultaire studentenadministratie nadat hij het laatste onderdeel
van de (verkorte) bachelor heeft behaald. De examencommissie stelt vast of aan alle eisen is
voldaan en besluit tot toekenning van het diploma. De studentenadministratie verzorgt de
aanvraag bij Bureau Examens. De student ontvangt te zijner tijd een uitnodiging voor de
uitreiking.
Judicium
Voor de voorwaarden van de verschillende judicia, zie de paragraaf 'Examenregelingen', in
het hoofdstuk 'Inschrijving, examenregelingen en kwaliteitszorg'.
24
5 BACHELOR THEOLOGIE
5.9 Curriculum
Bachelor 1 (propedeuse)
Vak
Inleiding Oude Testament en Nieuwe Testament
Inleiding geschiedenis van kerk en theologie
Inleiding fundamentele theologie
Inleiding theologische ethiek
Inleiding spiritualiteit
Inleiding pastoraaltheologie
Inleiding methoden en wetenschapstheorie
Inleiding wijsbegeerte
Encyclopedie van de religies van de wereld
Inleiding Hebreeuws
Inleiding Grieks/Latijn
Academische vaardigheden
Totaal
Vakcode
BTH100
BTH101
BTH102
BTH103
BTH104
BTH105
BTR100
BTR101
BTH106
BTH107
BTH108
BTR102
EC
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
NB. Voltijd propedeusestudenten dienen deel te nemen aan tutorgroepen. Zie voor meer
informatie de paragraaf 'Tutoraat' in dit hoofdstuk.
Bachelor 2
Vak
Inleiding dogmatiek
Inleiding liturgiewetenschap
Inleiding kerkelijk recht
Exegese Oude Testament
Inleiding wereldchristendom
Geschiedenis van de wijsbegeerte
Kwantitatieve en kwalitatieve methoden
Hermeneutische en literaire methoden
Historische en comparatieve methoden
Binnenminor, keuze uit:
- Grieks/Latijn I
- Hebreeuws I
- Inleiding Jodendom
- Inleiding Islam
- Metafysica
- Sociale en politieke filosofie
Vrije ruimte
Totaal
Vakcode
BTH200
BTH201
BTH202
BTH203
BTH204
BTH205
BTR200
BTR201
BTR202
EC
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
BTH207
BTH206
BRS103
BRS104
BTH209
BTH210
5
60
25
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Bachelor 3
Vak
Exegese Nieuwe Testament
Capita selecta uit de geschiedenis van kerk en theologie
Dogmatiek
Theologische ethiek
Pastoraaltheologie
Godsdienstsociologie
Inleiding in de godsdienstpsychologie
Recente onderzoeksthema's I
Binnenminor, keuze uit:
- Hebreeuws II
- Grieks/Latijn II
- Feministische theologie
Vrije ruimte
Bachelorscriptie
Totaal
Vakcode
BTH300
BTH301
BTH302
BTH303
BTH304
BTR203
BPSCP30
BTR301
EC
5
5
5
5
5
5
5
5
5
BTH305
BTH306
BTH308
BTH350
5
10
60
5.10 Curriculum verkorte programma's
Verkorte bachelor Theologie 120 EC voltijd
Verkort programma voor studenten met een HBO-diploma of een WO-propedeusediploma.
Studenten met een diploma HBO-theologie kunnen in aanmerking komen voor vrijstellingen.
Jaar 1
Vak
Inleiding Oude Testament en nieuwe Testament
Academische vaardigheden
Inleiding Grieks/Latijn
Inleiding Spiritualiteit
Inleiding Hebreeuws
Inleiding methoden en wetenschapstheorie
Inleiding wijsbegeerte
Inleiding geschiedenis van kerk en theologie
Inleiding fundamentele theologie
Inleiding pastoraaltheologie
Inleiding theologische ethiek
Totaal
26
Vakcode
BTH100
BTR102
BTH108
BTH104
BTH107
BTR100
BTR101
BTH101
BRT102
BTH105
BTH103
EC
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
55
5 BACHELOR THEOLOGIE
Jaar 2
Vak
Inleiding dogmatiek
Hermeneutische en literaire methoden
Recente onderzoeksthema's I
Inleiding liturgiewetenschap
Kwantitatieve en kwalitatieve methoden
Inleiding wereldchristendom
Inleiding kerkelijk recht
Historische en comparatieve methoden
Geschiedenis van de wijsbegeerte
Binnenminor, keuze uit:
- Grieks/Latijn I
- Hebreeuws I
- Inleiding Jodendom
- Inleiding Islam
- Metafysica
- Sociale en politieke filosofie
Bachelorscriptie
Totaal
Vakcode
BHT200
BTR201
BTR301
BTH201
BTR200
BTH204
BTH202
BTR202
BTH205
EC
5
5
5
5
5
5
5
5
5
BTH207
BTH206
BRS103
BRS104
BTH209
BTH210
BTH350
10
10
65
Verkorte bachelor Theologie 90 EC voltijd
Verkort programma voor studenten met een WO-bachelordiploma of een WO-masterdiploma.
Jaar 1
Vak
Inleiding Oude Testament en nieuwe Testament
Inleiding Grieks/Latijn
Inleiding Spiritualiteit
Inleiding Hebreeuws
Inleiding wijsbegeerte
Inleiding geschiedenis van kerk en theologie
Inleiding fundamentele theologie
Inleiding pastoraaltheologie
Inleiding theologische ethiek
Totaal
Vakcode
BTH100
BTH108
BTH104
BTH107
BTR101
BTH101
BRT102
BTH105
BTH103
EC
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45
Vakcode
BHT200
BTR301
BTH201
EC
5
5
5
Jaar 2
Vak
Inleiding dogmatiek
Recente onderzoeksthema's I
Inleiding liturgiewetenschap
27
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Inleiding wereldchristendom
Inleiding kerkelijk recht
Binnenminor, keuze uit:
- Grieks/Latijn I
- Hebreeuws I
- Inleiding Jodendom
- Inleiding Islam
- Metafysica
- Sociale en politieke filosofie
Bachelorscriptie
Totaal
BTH204
BTH202
5
5
BTH207
BTH206
BRS103
BRS104
BTH209
BTH210
BTH350
10
10
45
Schakelprogramma Theologie 60 EC voltijd
Schakelprogramma voor studenten met een WO-bachelordiploma of WO-masterdiploma
religiewetenschappen.
Vak
Inleiding dogmatiek
Inleiding Oude Testament en Nieuwe Testament
Inleiding geschiedenis van kerk en theologie
Recente onderzoeksthema's I
Inleiding spiritualiteit
Inleiding liturgiewetenschap
Inleiding wereldchristendom
Inleiding kerkelijk recht
Inleiding wijsbegeerte
Inleiding fundamentele theologie
Inleiding pastoraaltheologie
Inleiding theologische ethiek
Totaal
Vakcode
BHT200
BTH100
BTH101
BTR301
BTH104
BTH201
BTH204
BTH202
BTR101
BTH102
BTH105
BTH103
EC
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
60
Deficiëntieprogramma Theologie 20 EC voltijd
Deficiëntieprogramma voor studenten met een diploma eerstegraads theologie.
Vak
Inleiding Oude Testament en Nieuwe Testament
Recente onderzoeksthema's I
Dogmatiek
Inleiding wereldchristendom
Totaal
28
Vakcode
BTH100
BTR301
BTH302
BTH204
EC
5
5
5
5
20
5 BACHELOR THEOLOGIE
5.11 Beschrijvingen van programmaonderdelen
Bachelor jaar 1
Inleiding OT/NT
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
BTH100
5
dr. E.M.M. Eynikel
Hoorcolleges plus excursie naar Rijksmuseum van Oudheden,
Leiden.
schriftelijk tentamen
Inzicht in de inleidingkwesties van de geschriften van het Oude en
Nieuwe Testament.
De ontstaansgeschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament in een
historisch-cultureel, respectievelijk theologisch-exegetisch kader
kunnen plaatsen.
Op inleidend niveau kennis van methoden van bijbellezen en
-interpretatie.
Beschrijving en bestudering van de klassieke inleidingkwesties in het
Oude en Nieuwe Testament - betreffende 'auteur', 'tijd en plaats van
ontstaan van bijbelboeken', 'doelstellingen', 'adressaten' en 'theologie'.
Syllabus en reader.
Inleiding geschiedenis van kerk en theologie
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
BTH101
5
dr. J.E.A. Ackermans
Hoor- en werkcollege
Schriftelijk tentamen
De belangrijkste ontwikkelingen, stromingen, begrippen en personen
uit de geschiedenis van de Christelijke kerken en de theologie in hun
historische context kunnen herkennen en verklaren.
Overzicht van de historische ontwikkelingsgang van het Christendom,
met bijzondere aandacht voor de geschiedenis van de theologie, de
spiritualiteit en het Christendom in Nederland.
Verplichte literatuur: Linda Woodhead, An Introduction to
Christianity (ISBN 052178655X).
Dit boek dient voor aanvang van de cursus te worden aangeschaft.
29
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Inleiding Fundamentele Theologie
Vakcode
Studiepunten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
BTH102
5
Hoorcollege, met mogelijkheid tot discussie
schriftelijk tentamen
Aan het einde van deze inleiding in de fundamentele theologie hebt u
een eerste introductie in dit wetenschapsgebied achter de rug. U kunt
dan in een aantal voorbeelden uit praktijksituaties herkennen en
ordenen welke typen redenen gelovig-religieuze mensen gebruiken
voor hun 'communicatieve handelen'. U kunt deze redenen in
aanvankelijke zin ordenen en verantwoorden door ze naar drie
aspecten te identificeren: het contextuele aspect, het hermeneutische
aspect en het religieuze aspect.
In de Inleiding Fundamentele Theologie ontvangt u een introductie in
de fundamentele vragen die vanuit de theologie gesteld worden over
de 'goede redenen' die gelovig-religieuze mensen aanvoeren voor hun
'communicatieve handelen' (in de breedste zin) en heeft als doel deze
redenen te evalueren als een vorm van 'denken naar God toe'.
Inleiding Theologische Ethiek
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
30
BTH103
5
dr. C. Hubenthal
Hoor- en responsiecolleges
Schriftelijk tentamen
Geen
Studenten maken kennis met (a) bronnen van de christelijke moraal,
(b) posities uit de wijsgerige ethiek, (c) posities m.b.t. de verhouding
van moraal en religie.
Naast de historische en de praktische vakken kent de theologie ook
disciplines die zich bezighouden met de leerstellige dimensie van het
christelijke geloof. Deze disciplines - die ook de systematische
vakken worden genoemd - zijn de fundamentele theologie, de
dogmatiek en de theologische ethiek. Terwijl de fundamentele
theologie en de dogmatiek de doctrinele kant van het christelijk
geloof belichten, probeert de theologische ethiek een antwoord te
vinden op de vraag, wat het goede en juiste handelen van individuen
en instituties is. Daartoe is onder meer een grondige bezinning nodig
op de fundamenten en bronnen van moreel inzicht, alsmede een
reflectie op de verhouding van moraal en religie. In de cursus worden
vooral deze vragen aan de orde gesteld.
Een reader met de relevante literatuur wordt tijdens het eerste college
ter beschikking gesteld.
5 BACHELOR THEOLOGIE
Inleiding Spiritualiteit
Christelijke spiritualiteit en haar kwaliteitseisen
Vakcode
BTH104
Studiepunten
5
Docent
prof. dr. F.A. Maas
Onderwijsvorm
Hoor- en werkcollege.
Toetsvorm
Opdrachten en take home-tentamen
Doelstelling
Doelstelling van deze inleidende cursus is studenten kennis te laten
maken met de levensvormende component van het theologisch
nadenken. Deze spirituele vorming als een integraal moment van een
theologiestudie verloopt via de daar geëigende wegen van informatie,
reflectie en toe-eigening. Studenten verwerven kennis van spirituele
vormingsprocessen en krijgen inzicht in hun samenhang met
opvattingen over God, mens en wereld. Daardoor zijn zij in staat in
zekere mate onderscheid te maken ten aanzien van de kwaliteit van
het aanbod op het gebied van spiritualiteit.
Beschrijving
Kennismaking met enkele historische en hedendaagse gestalten van
spiritualiteit maakt het mogelijk een definitie van spiritualiteit uit te
werken, waardoor haar verhouding met andere disciplines aan bod
komt. Daarbij komt ook het onderscheid tussen de concreet geleefde
spiritualiteit en spiritualiteit als vak aan de orde. Dit kader biedt
ruimte om enkele factoren nader te bezien, die een rol spelen in de
ontwikkeling van de spirituele vorming: zichzelf-zijn, godsrelatie,
ritueel en gebed, confessionele gestalten van spiritualiteit, lichaam,
psyche en geest, gemeenschap en eenzaamheid, mystiek, autonomie
en heteronomie, deugdzaamheid en ethiek. Deze thematieken
proberen we zoveel mogelijk te laten oplichten in woord en leven van
concrete spirituele figuren, uit de christelijke traditie in verleden en
heden. Op de achtergrond speelt steeds de vraag mee naar kwaliteit in
verband met spiritualiteit.
Literatuur
Fragmenten uit:
K. Waaijman, Spiritualiteit. Vormen, Grondslagen, Methoden,
Kampen/Gent, 2000;
F. Maas, Spiritualiteit als inzicht, Zoetermeer, 1999;
reader.
Inleiding Pastoraaltheologie
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
BTH105
5
prof. dr. C.A.M. Hermans
Hoorcollege
Schriftelijk examen
Inzicht in de praktische theologische discipline binnen het geheel van
de theologie.
Deze inleidende cursus plaatst de praktische theologie binnen het
geheel van de theologische encyclopedie.
31
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literatuur
In dit overzicht zullen de volgende thema's aan bod komen:
- het ontstaan van de pastoraaltheologie als zelfstandige discipline en
een overzicht van de historische ontwikkeling;
- het materieel object van de praktische theologie;
- praktisch-theologische grondbegrippen zoals kerk, religie, religieuze
praktijk, religieus handelen en religieuze communicatie;
- structuurkenmerken van de praktische theologie als empirisch,
hermeneutisch, normatief en strategisch;
- het formeel object van de praktische theologie in relatie tot de
menswetenschappen;
- handelingsvelden van de praktische theologie.
Reader
Inleiding Methoden en Wetenschapstheorie
Vakcode
Studiepunten
Docenten
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
BTR100
5
prof. dr. G.A. Wiegers, prof. dr. G. Essen, prof. dr. C.A.M. Hermans,
dr. J.E.A. Ackermans
Schriftelijk tentamen
Student heeft inzicht in de methodische oriëntaties in het onderzoek
en is in staat om deze op inleidend niveau te onderscheiden en te
bespreken.
In dit college staan de verschillende methodische benaderingen die
men kan gebruiken in het onderzoek naar religieuze groepen, gedrag
en voorstellingen centraal.
Er zullen telkens twee colleges van twee uur worden gewijd aan de
zes methodische oriëntaties: de hermeneutische, literaire, historische,
comparatieve, kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen, alsmede
hun de wetenschaptheoretische implicaties. Het gebruik van deze
methoden zal aan de hand van concrete, reeds gepubliceerde
onderzoeksresultaten aan de orde worden gesteld. Het kan hierbij
gaan om Nijmeegs onderzoek, maar noodzakelijk is dit niet.
Reader bestaande uit zes wetenschappelijke artikelen en zes korte
teksten waarin de methodische oriëntaties in kwestie op inleidend
niveau besproken worden.
Inleiding Wijsbegeerte
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
32
BTR101
5
dr. A.C.M. Vennix
Hoor- en responsiecollege
Schriftelijk tentamen
Kennis van en inzicht in de uitgangspunten en de werkwijze van de
wijsbegeerte;
5 BACHELOR THEOLOGIE
Beschrijving
Literatuur
Kennis van en inzicht in de centrale begrippen uit de belangrijke
filosofische stromingen;
Kennis van en inzicht in de diverse gestalten die de idee van de
filosofie in verleden en heden aanneemt.
De cursus is opgezet rondom een centraal thema, namelijk de
geleerde onwetendheid, die beschouwd wordt als het hart of de motor
van de filosofie. Na een globale periodisering van de geschiedenis
van de westerse filosofie worden - uitgaande van het door Kant
gemaakte onderscheid tussen 'laakbare' en 'onlaakbare' onwetendheid
- enkele op het eerste gezicht zeer uiteenlopende filosofen (zoals
Socrates, Aristoteles, Descartes, Thomas, Kant en Augustinus) en
zeer uiteenlopende filosofische posities (zoals die m.b.t. metafysische
zekerheid en sceptische twijfel, geloven en weten, vrijheid en
determinisme) met elkaar in verband gebracht en geëvalueerd.
Telkens wordt daarbij de desbetreffende filosofische positie
gepresenteerd als een welonderscheiden en betekenisvolle variant van
geleerde onwetendheid.
(1) Syllabus (via Blackboard).
(2) Aanvullende primaire en secundaire teksten.
Encyclopedie van de religies van de wereld
Vakcode
Studiepunten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
BTH106
5
Hoorcollege
Schriftelijk tentamen
Kennis van en inzicht in:
(1) de actuele situatie van de grote en regionale godsdiensten over de
hele wereld;
(2) de fundamentele gegevens met betrekking tot ontstaan en
geschiedenis van het Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme en het
Boeddhisme;
(3) de achtergronden, verschijningsvormen en actuele situatie van
inheemse godsdiensten;
(4) hetzelfde voor nieuwe religieuze bewegingen;
(5) gevolgen van de modernisering voor de godsdiensten in de
verschillende werelddelen.
De cursus begint met een korte terugblik op enige belangrijke religies
uit de oudheid, van Latijns-Amerika, het Middellandse-Zeegebied en
Noord-Europa. Vervolgens komen verschillende inheemse religies
over de gehele wereld aan de orde. Daarna worden uitvoeriger de
grote godsdiensten buiten het Christendom behandeld: Hindoeïsme,
Boeddhisme, Jodendom, Islam, Daoïsme, en iets korter Jaïnisme,
Sikhisme, Zoroastrisme en Baha'i.
We kijken naar de praktijken, de leer, de ethiek en andere aspecten
van deze godsdiensten tegen de achtergrond van hun
wordingsgeschiedenis. Speciale aandacht gaat uit naar het
33
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literatuur
functioneren van al deze godsdiensten in de moderne wereld. Ook
nieuwe religieuze stromingen en ontwikkelingen komen aan de orde.
Verplichte, aan te schaffen literatuur:
C. Partridge (red.), Handboek van de wereldgodsdiensten, Kampen,
Kok, 2006.
Inleiding Hebreeuws
Vakcode
Studiepunten
Docenten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
BTH107
5
dr. W.C. Delsman, dr. E.M.M. Eynikel
Werkcollege
Mondeling tentamen
Begrijpend lezen van gepunctueerde (Bijbels) Hebreeuwse teksten.
Kennis van de belangrijkste elementen van de grammatica van het
Bijbels Hebreeuws met name wat betreft de klankleer en de
morfologie.
Het verkrijgen van een minimale woordenschat en het kunnen
vertalen van eenvoudige zinnen/teksten.
Summiere behandeling van de grammatica van het Bijbels
Hebreeuws; achtereenvolgens: alfabet, klankleer, het nomen, het
verbum. Verder enige oefeningen uit de grammatica van Lettinga.
Verheij A. (2002) Basisgrammatica van het bijbels Hebreeuws. Delft.
Lettinga J.P. & Muraoka T. (2000). Grammatica van het Bijbels
Hebreeuws. 11e, gecorrigeerde editie [of 10e, herziene editie: 1996].
Leiden.
Lettinga J.P. & Muraoka T. (2000). Hulpboek bij de Grammatica van
het Bijbels Hebreeuws. Negende, gecorrigeerde editie. Leiden.
Inleiding Grieks en Latijn
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
34
BTH108
5
drs. A.J.M. van Krieken-Koster
De cursussen zijn werkcolleges.
Na het afronden van de eerste zes lessen maak je een tussentijdse
toets, die voor 1/3 meetelt voor je eindcijfer. Na de laatste zes lessen
volgt de eindtoets.
Voor deze cursussen hoef je geen specifieke vooropleiding te hebben.
Een elementaire kennis van grammaticale termen is wel gewenst.
Na het volgen van de inleidende cursus (de eerste zeventien lessen
voor Grieks en voor Latijn de eerste negen) ben je in staat eenvoudige
teksten op het niveau van I Johannes zelf te vertalen
De cursussen Grieks en Latijn omvatten een beschrijving van de
voornaamste grammaticale verschijnselen die je nodig hebt om met
name Nieuw-Testamentisch Grieks en Latijn op het niveau van de
5 BACHELOR THEOLOGIE
Literatuur
Vulgaat (de Latijnse versie van het Nieuwe Testament) te kunnen
begrijpen en, met hulpmiddelen, zelf te kunnen vertalen.
Voor de cursussen gaan we meteen al uit van de authentieke teksten.
De cursussen zijn beide 'hands on' cursussen, waarbij het
noodzakelijk is dat je zoveel mogelijk zelf vertaalt en aanwezig bent
bij de werkcolleges.
De opbouw van je grammaticale kennis en woordenschat in Grieks en
Latijn richt zich uitsluitend op bovengenoemde teksten, maar is
gemakkelijk uit te bouwen naar andere, moeilijkere, teksten.
Voor Grieks: Inleiding in het Grieks van het Nieuw Testament van
Reimund Bieringer (ISBN 90-6831-959-0) 1998, uitgeverij Peeters,
Leuven.
Voor Latijn: de driedelige cursus van Paul Hensels, te verkrijgen bij
de docent.
Academische Vaardigheden
Vakcode
Studiepunten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
BTR102
5
Werkcollege
Presentatie en werkstukken
Ontwikkelen van vaardigheden om na een introductie academische
teksten zelfstandig te kunnen lezen en presenteren. Verwerven van
kennis van en inzicht in de opzet van het schrijven van academische
teksten. Ontwikkelen van vaardigheden om zelfstandig (nieuwe)
informatie op te zoeken m.b.v. juiste bronnen om deze informatie te
reproduceren en in te zetten bij het schrijven van academische
teksten.
In de Bachelor Religiestudies zullen studenten regelmatig
werkstukken, essays en papers maken, onder andere ter voorbereiding
op de bachelorscriptie. Tijdens de cursus Academische Vaardigheden
worden kennis en vaardigheden voor het vervaardigen van deze
teksten en het presenteren hiervan aangereikt. Ook het leren lezen van
academische teksten zal centraal staan. In de bijeenkomsten worden
de vaardigheden geoefend. In het tweede en derde jaar van de
bachelor zullen deze vaardigheden in bepaalde cursussen expliciet
aan bod komen en verder worden getraind.
Hertz, B. 2005). Presenteren van onderzoek. Amsterdam.
Jespers, F. (2005). Handleiding voor het schrijven van een werkstuk
of scriptie. RU Nijmegen.
35
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Bachelor jaar 2
Inleiding Dogmatiek
Vakcode
Studiepunten
Onderwijsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
BTH200
5
Hoor- of werkcollege, afhankelijk van het aantal deelnemers.
De bronteksten veronderstellen tenminste passieve kennis van het
Engels en het Duits.
De cursus wil een grondige inleiding in de dogmatische theologie
presenteren. Op basis van discussies tijdens de colleges en een
nauwkeurige lectuur van de bronteksten verwerven de studenten
kennis van in inzicht in de grondslagen van de dogmatiek. De
studenten moeten in staat zijn om met centrale theorieën, concepten
en begrippen van de dogmatiek zelfstandig om te gaan.
Binnen het geheel van de christelijke theologie is de dogmatische
theologie de kritische en constructieve reflectie op de waarheid van
de door de christelijke geloofstraditie gedragen overtuiging. Zeker in
onze tijd gebeurd dat in een pluralistische cultuur. Daarin is
wederzijds gesprek en dialoog, maar ook kritische uiteenzetting van
groot belang. Tegen deze achtergrond komen aan de orde: (1) de
vraag waarover dogmatische theologie handelt. Deze wordt
besproken van de grondwaarheid van het christelijke geloof - de
zelfopenbaring van God als de betekenis van de geschiedenis van
Jezus van Nazareth; (2) de vraag hoe dogmatische theologie haar
onderwerp benadert. Hier is van belang dat en hoe de dogmatiek haar
onderwerp als een systematische discipline benaderd. Tegelijk wordt
een overzicht geboden over de centrale dogmatische vraagstukken.
Het zwaartepunt van deze inleiding in de dogmatische theologie zijn
(a) openbaring en rede en (b) de godsleer (I): schepping en
geschiedstheologie.
Reader en syllabus
Inleiding Liturgiewetenschap
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
36
BTH201
5
drs. T.H. Quartier
Hoor-/werkcollege
Schriftelijk tentamen
Kennis van en inzicht in de zelfvoltrekking van de kerk naar rituele
aspecten in de geschiedenis en in de moderne maatschappij.
In deze cursus staat de vraag centraal hoe de liturgie een constitutief
element voor geloof en religie kan vormen en door welke
omstandigheden dit wordt bepaald. Een hoofd aandachtspunt is
daarbij de wisselwerking tussen liturgie en haar culturele context.
Daarvoor zal het ontstaan van de liturgie in de loop van de
5 BACHELOR THEOLOGIE
Literatuur
kerkgeschiedenis worden besproken. De hedendaagse situatie van de
liturgie en de feitelijke praktijk wordt door middel van theorieën uit
de Ritual Studies in kaart gebracht. Een reflexief perspectief biedt
tenslotte de theologische hermeneutiek van de liturgie.
Pecklers Keith F. (2003). Worship. A Primer in Christian Ritual.
Collegeville, Minnesota.
Reader
Inleiding Kerkelijk Recht
Vakcode
Studiepunten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
BTH202
5
Hoorcollege
Mondeling tentamen
Kennis en situering van het recht in de rooms-katholieke kerk. Studie
van de rechtspositie van religie in de profane samenleving.
In het bijzonder kennis van en inzicht in:
1. algemene normen van het kerkelijke recht;
2. mensenrechten in de kerk;
3. leiderschap en parochie;
4. de paus en de curie;
5. arbeidsrecht;
6. sacramentenrecht;
7. kerkfinanciering;
8. religie in het Europese recht.
Introductie en globaal overzicht van verschillende belangrijke
aspecten binnen het canonieke recht
Materies die aan bod komen zijn de betekenis en draagwijdte van de
bestuursmacht, haar uitoefening in de praktijk, evenals haar verdeling
onder de verschillende actoren die van het godsvolk deel uitmaken.
Een centrale positie is ook weggelegd voor het ambt in de kerk, de
manier waarop het wordt verkregen en verloren gaat. Begrippen die
het gehele kerkelijk recht doordringen, zoals rechtspersoonlijkheid,
domicilie en verjaring komen ook aan de orde.
Een ander onderwerp dat aan bod komt is mensenrechten in de kerk:
gelijkheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging, recht
op privacy en behoorlijk proces zijn aan de orde.
De organisatie van de kerken op het Romeinse en locale niveau,
wordt eveneens behandeld. Bijzondere aandacht gaat uit naar de
toekomst van de parochie en het statuut van de pastoraal werkers;
Sacramentenrecht gaat onder meer over kerk en lidmaatschap, alsook
over de eucharistie, de wijding en de ziekenzorg.
Tenslotte is er aandacht voor problemen op het snijpunt van religie en
samenleven, zoals het geld van de kerk, godsdienstvrijheid, religie in
de Europese en internationale ruimte.
Reader.
37
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Exegese OT
Thora en Historische Boeken
Vakcode
BTH203
Studiepunten
5
Docent
dr. E.M.M. Eynikel
Onderwijsvorm
Hoor-/werkcollege
Ingangsvoorwaarden Bijbels Hebreeuws voltooid.
Doelstelling
Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van Israëls
geloofsgeschiedenis, de geschiedenis van en huidige theorieën van de
exegetische discussies betreffende de vorming van de Pentateuch
(Thora) en de Historische boeken (Vroege Profeten). Bekwaamheid
in het toepassen van exegetische methoden op narratieve teksten uit
de Pentateuch en de Historische boeken.
Beschrijving
Geschiedenis van de exegese van de Pentateuch en de Historische
boeken en een Exemplarische analyse van een aantal teksten, op basis
van de Hebreeuwse grondtekst, uit de Pentateuch: Gen. Exod, Deut.
en uit de Historische boeken: Jozua, Recht. en Koningen.
Literatuur
Reader
Inleiding Wereldchristendom
Oosters en westers Christendom
Vakcode
BTH204
Studiepunten
5
Docenten
dr. J.E. Castillo Guerra, prof. dr. H.G.B. Teule
Onderwijsvorm
Hoorcollege, met actieve participatie door studenten.
Toetsvorm
Schriftelijk tentamen. De actieve participatie van de student tijdens de
bespreking van de literatuur - de student doet mee aan
discussies en verricht de opdrachten - weegt mee in de beoordeling.
Schriftelijke opdrachten worden per e-mail naar docent toegestuurd.
De verworven kennis en vaardigheden worden vervolgens getoetst
aan de hand van een combinatie van tentamenvragen en een essay.
Doelstelling
Na afloop van deze colleges kunnen studenten de ontwikkeling van
het Christendom relateren aan diverse culturele contexten en tradities,
met name de globalisering van de wereld en de eenwording van
Europa.
Beschrijving
We beginnen met een inleiding op de globalisering van het
Christendom in de tradities van Oost en West. Hierin maken de
studenten als eerste kennis met de betekenis van het oosterse en
westerse Christendom. Het oosterse en westerse Christendom worden
hier niet opgevat als geografische categorieën maar als verschillende
vormen van het Christendom met een eigen specifieke culturele
context én theologische traditie.
Het college bestaat uit drie delen. In het eerste deel verwerft de
student inzicht in het Christendom in de oosterse tradities: de
Byzantijnse traditie (met aandacht voor Constantinopel en Moskou,
het tweede en derde Rome) en het Midden-Oosten (met nadruk op de
38
5 BACHELOR THEOLOGIE
betrekkingen met de Islam). Het tweede deel van de colleges
behandelt de actuele situatie van het Christendom in Afrika, Azië en
Latijns Amerika, alsmede die van Afrikaanse, Aziatische en LatijnsAmerikaanse Christenen in Europa. In de slotcolleges besteden we
aandacht aan de betrekkingen tussen het Latijnse en het oosterse
Christendom en aan de culturele diversiteit van het Christendom in
Europa.
Opbouw van de cursus
College 1: Inleiding; probleemstelling; Oost en West
Literatuur
Deel I Oosters Christendom
College 2: Byzantijnse traditie: Constantinopel, het grote schisma
(1054)
College 3: Byzantijnse traditie: Moskou, Russische orthodoxie (Dr
W. van den Bercken)
College 4: christenen in het Midden-Oosten: nationale kerken en het
eerste contact met de islam
College 5: Arabische christenen; van meerderheid naar minderheid
Deel II Globalisering van het "westers"christendom
College 6: christendom in het koloniale tijdperk
College 7: christendom in het postkoloniale tijdperk in LatijnsAmerika
College 8: christendom in het postkoloniale tijdperk in Azië
College 9: christendom in het postkoloniale tijdperk in Afrika
Deel III East is East and West is West....
College 10: contextualiteit en interculturaliteit
College 11: migrantenkerken in Europa
College 12: conclusie
Ph. Jenkins, The Next Christendom: The coming of global
Christianity, Oxford Univ. Press, Oxford 2003.
H. Teule & A. Wessels (red.), Oosterse Christendom binnen de
wereld van de Islam, Kok, Kampen 1997.
Geschiedenis van de wijsbegeerte
Vakcode
Studiepunten
Docenten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
BTH205
5
dr. P.J.J.M. Bakker, dr. C.R. Palmerino-Luthy
Hoorcollege.
Schriftelijk tentamen (twee deeltentamens).
Het verkrijgen van inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van de
geschiedenis van het westerse filosofische denken.
Deze cursus geeft een inleiding in de geschiedenis van het westerse
denken, vanaf zijn ontstaan in de klassieke Oudheid tot aan de
twintigste eeuw. Doel van de cursus is om de student vertrouwd te
maken met een selectie van belangrijke denkers en hun
gedachtengoed, alsmede met een aantal filosofische grondbegrippen
39
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literatuur
Bijzonderheden
die nu ingeburgerd zijn in het vakjargon van menige academische
discipline, in het bijzonder de theologie.
B. Delfgaauw en F. van Peperstraten, Beknopte Geschiedenis van de
Wijsbegeerte. Van Thales tot Lyotard, Kampen - Kapellen 1993 (of
een latere uitgave).
Inlichtingen: dr P.J.J.M. Bakker ([36]12756 of [email protected])
en dr C.R. Palmerino ([36]15750 of [email protected]).
Kwantitatieve en kwalitatieve methoden
Vakcode
Studiepunten
Docenten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
40
BTR200
5
prof. dr. C.A.M. Hermans, dr. M. Scherer - Rath
Hoor- en werkcollege
Schriftelijk tentamen
Inleiding methoden en wetenschapstheorie
Kennis en inzicht in kwantitatieve en kwalitatieve methoden van
onderzoek naar religie in religiewetenschappen en praktische
theologie
Theorievorming over religie kan geschieden op basis van empirisch
onderzoek naar de geleefde religie van mensen. Verschillende
bronnen kunnen de basis vormen van geleefde religie: praktijken
(rituelen, devotie, pelgrimages), biografische verhalen, documenten
(van religieuze instituties), feitelijke communicatie (binnen religies of
tussen mensen van verschillende religies), vragenlijsten. Deze
bronnen vormen de gegevens (data) die verbonden worden met
begrippen (theorie). Deze verbinding kan op twee wijzen worden
gelegd: op deductieve of inductieve wijze.
Bij een deductieve onderzoeksstrategie spreken we over een
kwantitatieve methode van onderzoek: uitgaande van begrippen uit de
religiewetenschap/theologie wordt de geleefde religie onderzocht. Bij
een inductieve onderzoeksstrategie spreken we over kwalitatieve
methoden van onderzoek: uitgaande van waarnemingen (data)
worden begrippen gevormd.
Bij kwantitatieve methoden zullen verschillende benaderingen
worden behandeld (survey, quasi-experiment). Bij kwalitatieve
methoden staat de gefundeerde theoriebenadering centraal. Studenten
verwerven een initiële bekwaamheid in het kritisch-zelfstandig
kunnen lezen van artikelen gebaseerd op empirisch onderzoek naar
religie.
Verplichte literatuur:
Baarde, D.B. en Goede, de M.P.M. (2006). Basisboek Methoden en
Technieken van Onderzoek (vierde druk), Groningen.
Wester, F. en Peters, V. (2004). Kwalitatieve Analyse.
Uitgangspunten en procedures, Bussum.
5 BACHELOR THEOLOGIE
Historische en comparatieve methoden
Vakcode
Studiepunten
Docenten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
BTR201
5
prof. dr. G.A. Wiegers, dr. C.M.A. Caspers
Hoor- en werkcollege. Aanwezigheid is verplicht!
Referaat + schriftelijk tentamen
De doelstelling van het college is de studenten met de historische en
comparatieve methodologie vertrouwd te maken.
I. Historische methoden:
Vormen en uitingen van religie en spiritualiteit worden mede bepaald
door hun historische situering: de traditie waarvan zij deel uitmaken,
de taal waarin zij worden uitgedrukt of beschreven, de culturele,
politieke, economische en sociale omstandigheden waarin zij tot
stand komen. Die historische situering wordt bestudeerd met de
wetenschappelijke methoden van de geschiedwetenschap. Die
methoden worden ook toegepast in de religie-, kerk- en
spiritualiteitsgeschiedenis.
In de cursus zal er, zoveel mogelijk in relatie tot de
scriptieonderwerpen van de deelnemende studenten, aandacht zijn
voor theoretische en praktische aspecten van de historische methoden:
heuristiek, bronnenkritiek, paleografie, editietechniek, methodiek van
het archiefonderzoek en hermeneutiek of historische interpretatie.
Vervolgens worden enkele historiografische vraagstukken, zoals het
probleem van de originaliteit, het belang van de contextualiteit en het
dilemma van continuïteit en discontinuïteit, aan de hand van een
casus behandeld.
De module wordt afgesloten met een werkstuk, waarin de student een
boekbespreking maakt van een op zijn scriptieonderwerp betrekking
hebbende historische studie en daarbij vooral op methodische en
methodologische aspecten ingaat.
II. Comparatieve methoden:
De termen religie en religies veronderstellen de mogelijkheid van
vergelijkend wetenschappelijk onderzoek. We nemen immers aan dat
er in verschillende culturen iets gemeenschappelijks ten grondslag ligt
aan dit begrip. Het gebied van de vergelijkende of systematische
godsdienstwetenschap houdt zich bezig met de systematische
beschrijving, interpretatie en verklaring van de verschillen en
overeenkomsten tussen religieuze verschijnselen in verschillende
contexten, met het doel deze op zuiver wetenschappelijke wijze te
beschrijven en verklaren. Ook binnen de theologie bestaan
vergelijkende benaderingen. Deze discipline wordt aangeduid als de
theologie van de godsdiensten. Beide benaderingen worden in dit
college kritisch en in historisch perspectief besproken. Het
hoofdaccent ligt op de vergelijkende godsdienstwetenschap. Het
college start met hoorcolleges over de geschiedenis van de
vergelijkende benadering in de godsdienstwetenschap. Vervolgens
worden de belangrijkste typen van vergelijkende
41
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
onderzoeksactiviteiten aangeduid: historisch-vergelijkend, empirischcrosscultureel-vergelijkend en systematischvergelijkend/classificerend.
Het onderdeel comparatieve methoden wordt evenals de
bovenstaande module afgesloten met een werkstuk waarin de student
een vergelijkende studie maakt over een onderwerp dat in overleg met
de docent van dit onderdeel wordt vastgesteld. Het werkstuk mag ook
de vorm krijgen van een kritische bespreking van vergelijkend
wetenschappelijk onderzoek.
Hermeneutische en literaire methoden
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
BTR202
5
dr. C. Hubenthal
Hoor- en werkcolleges.
Werkstuk
Studenten hebben het college Inleiding methoden en
wetenschapstheorie gevolgd.
Studenten hebben kennis van methoden waarmee literaire en
religieuze fenomenen op een wetenschappelijke manier bestudeerd
kunnen worden. Ze kunnen deze methoden in een ruimere context
plaatsen en één daarvan op beginniveau toepassen.
Het literaire gedeelte biedt een overzicht van methoden die vooral bij
de interpretatie van teksten worden gebruikt. Daarnaast worden deze
methoden ook gecontextualiseerd. Het hermeneutische gedeelte stelt
een aantal methoden voor die belangrijk zijn voor de systematische
benadering van religieuze en andere verschijnselen.
Steven L. McKenzie, Stephen R. Haynes (eds.): To Each Its Own
Meaning. Biblical Criticisms and Their Application.
Westminster/John Knox Press, U.S 1999.
Daarnaast wordt een reader met teksten ter beschikking gesteld.
Binnenminor Bachelor jaar 2
In het tweede jaar van de bachelor theologie dient u één van de volgende binnenminoren te
volgen: de binnenminor talen, de binnenminor religies of de binnenminor filosofie.
Hebreeuws I (binnenminor)
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
42
BTH206
10
dr. W.C. Delsman
Werkcollege
Mondeling tentamen
Inleiding Hebreeuws
5 BACHELOR THEOLOGIE
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
Zelfstandig kunnen vertalen van narratieve teksten.
Zelfstandig Bijbels-Hebreeuwse teksten grammaticaal kunnen
verklaren.
Nadere bestudering van de paradigmata.
- Nadere studie van de functie van de diverse werkwoordtijden.
- Gemeenschappelijke lezing van teksten (vooral proza).
Lettinga J.P. & Muraoka T. (2000). Grammatica van het Bijbels
Hebreeuws. 11e, gecorrigeerde editie [of 10e, herziene editie: 1996].
Leiden.
Grieks/Latijn I (binnenminor)
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
BTH207
10
drs. A.J.M. van Krieken-Koster
Hoor-/werkcollege
Na de eerste zes lessen krijg je een tussentijds tentamen dat voor 1/3
meetelt voor je eindcijfer.
Na de laatste zes lessen doe je een afsluitend tentamen. Voor dit
tentamen wordt gekozen voor een authentieke, eenvoudige tekst in
Grieks danwel Latijn, uit het Oude of Nieuwe Testament.
Grammaticale vragen kunnen deel uitmaken van de toets.
Het met een voldoende afgerond hebben van de Inleiding Grieks of
Latijn. Of het kunnen overleggen van een bewijs dat je je in het
verleden aan middelbare school of anderszins voldoende basiskennis
hebt eigengemaakt om de lessen met vrucht te kunnen volgen.
Centraal staat dat je je het Nieuw Testamentisch Grieks dan wel het
Latijn verder eigenmaakt, voldoende om ook ingewikkelder zinnen
uit het Oude of Nieuwe Testament te vertalen.
Doelstellingen zijn: je voldoende achtergrondkennis bieden om ook
bij andere colleges te kunnen gebruiken en om begrippen of citaten
die bij die colleges worden gebruikt te kunnen begrijpen of vertalen.
Door het aanleren van exactheid bij het vertalen verwerf je een zekere
precisie die je, ook bij je verdere studie, helpt om je in te leven in
teksten en die voor zichzelf te laten spreken.
Als je Latijn I of Grieks I (binnenminor) gevolgd hebt, ben je in staat
eenvoudige teksten uit het Oude en Nieuwe Testament te begrijpen.
Evenals bij de Inleiding wordt uitgegaan van de Inleiding Nieuw
Testamentisch Grieks van R. Bieringer. We maken een selectie uit de
belangrijkste onderwerpen van het boek vanaf les 18 en selecteren
daarbij ook uit de oefenstof. Voor de oefenstof beperken we ons tot
vertalingen van het Grieks naar het Nederlands vanwege tijdgebrek.
Bij Latijn maken we de cursus van Paul Hensels af (les 10 en
volgende) en beginnen, voor zover de tijd dat toelaat, aan het vertalen
van authentieke teksten uit de Vulgaat.
Woordenboek (oud-)Grieks - Nederlands (Wolters of Kramers).
R. Bieringer, Inleiding tot he Grieks van het Nieuwe Testament,
43
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
uitgeverij Peeters, Leuven. ISBN 90-6831-959-0
Cursus Paul Hensels Kath. Theo. Univ. Utrecht (eigen uitgave), te
verkrijgen bij de docent.
Inleiding Jodendom (binnenminor)
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
BRS103
5
drs. A.N.J. Looijen
Hoor- en responsiecollege
Schriftelijk tentamen
Kennis en inzicht in de leer, het leven, de sociale situatie, de
godsdienstgeschiedenis, de rituelen en de symbolen van het
jodendom.
De theorie van de joodse identiteit: wie is jood? Wat maakt dat
iemand zich als jood identificeert? De geschiedenis van het joodse
volk zoals we die kunnen kennen via de literair- historische bronnen
van de joodse traditie. De ontwikkelingen die de joodse godsdienst
heeft doorgemaakt en de stromingen die bestaan binnen het
hedendaagse jodendom: de orthodoxe stromingen, de conservatieve,
de liberale en de reconstructieve.
De theoretische basis van het jodendom: Halacha en ethiek.
De levenspraktijk van de joden: collectief en individueel. Hoe leeft de
hedendaagse jood. Welke
rituelen en symbolen spelen een rol in zijn/haar leven en wat zijn de
achtergronden?
Het jodendom en de interreligieuze dialoog.
Het jodendom door A. van de Heide, Kok, Kampen, 2005 of
recentere druk, ISBN 9043503622. Verdere literatuur wordt
opgegeven tijdens de colleges.
Inleiding Islam (binnenminor)
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
44
BRS104
5
prof. dr. G.A. Wiegers
Hoorcollege. Bij dit college wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt
van Blackboard.
Schriftelijk tentamen
Kennis en inzicht in de hoofdlijnen van de leer, rituelen, sociale
voorschriften en geschiedenis van de Islam, met bijzondere aandacht
voor de Islam in Europa
Inleiding tot de geschiedenis van de belangrijkste stromingen in de
Islam en moderne stromingen. Hierbij ligt de nadruk op de bronnen
van de Islam, te weten de Koran en de Traditieliteratuur, instituties,
voorstellingen, belangrijke rituelen, religieuze wet en ethiek. In het
5 BACHELOR THEOLOGIE
Literatuur
tweede gedeelte van het college wordt tevens aandacht geschonken
aan de religieuze stromingen onder moslims in Europa, in het
bijzonder Nederland.
Verplicht:
David Waines, An Introduction to Islam. Cambridge 2003 (second
edition)
Aanbevolen:
Mark Sedgwick, Islam and Muslims. A Guide to a Diverse
Experience in a Modern World. Boston, Londen 2006, 252 pp.
Inleiding Metafysica (binnenminor)
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
BTH209
5
prof. dr. B.H. Vedder
Hoorcollege
Schriftelijk tentamen
Kennis verwerven van en inzicht verkrijgen in de betekenis van
metafysische vragen en problemen.
Centraal staat de vraag naar het zijn: Wat is de betekenis van het
woord 'zijn'? Is de eenheid van het zijn te bepalen? In hoeverre is de
metafysica een kenleer en in hoeverre is zij een wijsgerige godsleer?
Hoe hangen zijn en zin samen?
In de cursus worden enkele klassieke metafysische posities besproken
aan de hand van Aristoteles, Anselmus en Thomas van Aquino.
Vervolgens wordt het probleem van de metafysica in de moderne tijd
verkend: de antropologisering van de metafysica, de kritiek op de
metafysica, de aankondiging van het einde van de metafysica.
Tenslotte worden zowel de actualisering van de zijnsvraag bij Martin
Heidegger als de vraag naar de zin van zijn geanalyseerd.
Verplichte literatuur:
De syllabus Metafysica van prof.dr. B. Vedder (code nr. 6.03.012) en
de reader bij de cursus Metafysica (code nr. 6.03.015).
Aanbevolen literatuur:
Berger, H., Wat is metafysica? Een studie over transcendentie, Van
Gorcum, Assen/Maastricht, 1993.
Vedder, B., Wandelen met woorden, een weg van de filosofische
hermeneutiek naar de hermeneutische filosofie en terug, Damon,
Budel, 2003.
"Metaphysik": in Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 5,
Ritter & Gründer (ed.), Basel, 1980.
45
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Inleiding sociale en politieke filosofie (binnenminor)
Religiekritiek en politieke orde
Vakcode
BTH210
Studiepunten
5
Docent
dr. M.J. Terpstra
Onderwijsvorm
Hoorcolleges.
Toetsvorm
Meeneemtentamen
Doelstelling
- Kennismaking met de sociale en politieke filosofie, in het bijzonder
wat betreft het denken over de verhouding tussen politiek en religie.
- Inzicht in de samenhang tussen religiekritiek en de moderne
politieke orde (liberaal-democratische rechtsstaat).
Beschrijving
De antieke Griekse wijsbegeerte stelt voor het eerst vragen bij de
samenhang tussen religie en politieke orde. Deze religiekritiek kent
vanaf het begin twee richtingen: een poging de religie te boven te
komen en een poging de religie tot haar kern of wezen terug te
brengen, kortom afwijzing en zuivering. Het christendom zal
vervolgens blijken een religie te zijn die mede op religiekritiek steunt:
"la religion de la sortie de la religion" (Gauchet). Het uiteindelijke
resultaat is de moderne scheiding tussen religie en politiek. We zullen
deze geschiedenis volgen aan de hand van een selectie van wijsgerige
teksten (onder andere van Plato, Augustinus, Spinoza, Marx,
Luhmann) om te ontdekken wat de rol van de filosofische
religiekritiek is in de (moderne) politieke orde.
Literatuur
Tekstenbundel (nadere informatie volgt).
Bijzonderheden
Informatie over de cursus is te vinden op Blackboard.
Bachelor jaar 3
Exegese NT
Evangelie volgens Johannes
Vakcode
BTH300
Studiepunten
5
Onderwijsvorm
hoorcollege/werkcollege
Toetsvorm
schriftelijk tentamen
Ingangsvoorwaarden Inleiding Grieks
Doelstelling
Kennis van en inzicht in verschillende wijzen waarop belangrijke
teksten uit het NT (Johannesevangelie) kunnen worden gelezen.
Beschrijving
Exegese van belangrijke teksten uit het Johannesevangelie.
Literatuur
Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece.
Reader
46
5 BACHELOR THEOLOGIE
Capita Selecta uit de geschiedenis van kerk en theologie
Introductie in enkele bijzondere hoofdstukken van de Geschiedenis van Kerk en Theologie
Vakcode
BTH301
Studiepunten
5
Docent
prof. dr. J. van Oort
Onderwijsvorm
Hoorcollege, werkcollege naar aanleiding van papers van studenten,
afrondend werkstuk
Toetsvorm
Schriftelijk tentamen + opdrachten heuristiek en methodiek van de
kerkgeschiedenis.
Ingangsvoorwaarden Voorafgaande cursus geschiedenis van kerk en theologie is afgerond.
Doelstelling
Aan de hand van enkele samenhangende paradigmata wordt gepoogd
een voortgaand inzicht te bieden in de ontwikkeling van de westerse
geestesgeschiedenis, toegespitst op de geschiedenis van kerk en
Christendom in hun diverse variaties.
Beschrijving
Deze cursus wil inleiden in enkele bijzondere ontwikkelingen in de
geschiedenis van het Christendom.
Gekozen zijn enkele themata die enerzijds van groot belang zijn om
de ontwikkelingsgeschiedenis van het Christendom en van de kerk te
begrijpen, die daarmee ook van bijzondere relevantie zijn voor de
hedendaagse vorming van de aankomende theoloog, en die anderzijds
ook nauw samenhangen met de onderzoeksspecialismen van de
docent, zodat tegelijkertijd voor de student enig inzicht ontstaat in de
samenhang tussen onderzoek en onderwijs.
Aandacht zal daarom achtereenvolgens worden gevraagd voor:
1. Wat is gnostiek? Wat zijn de eventuele Joodse en algemene GrieksRomeinse wortels hiervan en hoe hebben deze oorsprongen
doorgewerkt op het ontstaan van de gnostische beweging? Er wordt
hierbij gestart bij Joodse en Christelijke geschriften die dateren uit de
tijd rond het begin van onze jaartelling (inclusief diverse passages uit
het Nieuwe Testament). Vervolgens valt de focus al spoedig op de
geschriften van Nag Hammadi (inclusief bijv. het intussen befaamde
Evangelie van Thomas).
2. Wat is manicheïsme? Het bovenstaande wordt nader geïllustreerd
en bestudeerd aan de hand van de Keulse Mani-Codex die het eerste
ontstaan van de gnostische wereldkerk van Mani (216-277) beschrijft.
3. Wie was precies de kerkvader Augustinus (354-430)? Augustinus
was jarenlang manicheeër en daarmee een gnosticus. Wanneer en op
welke wijze was hij dat? Heeft dat wellicht repercussies gehad voor
zijn denkwijzen? Hoe dan?
4. Augustinus is in veel opzichten te beschouwen als de persoon die
de grootste invloed heeft gehad op onze Westerse
geestesgeschiedenis, vanaf zijn eigen tijd, gedurende de gehele
Middeleeuwen, in de tijd van de protestantse en de katholieke
reformatie(s), in de zeventiende eeuw en vandaag bij gezaghebbende
theologen (bijv. Ratzinger) of filosofen (bijv. Martha Nussbaum).
Hoe is die invloed gegaan; hoe is zij er vandaag nog?
47
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literatuur
Een reader wordt tegen kostprijs ter beschikking gesteld.
Sterk aanbevolen worden daarnaast:
J. van Oort en G. Quispel, De Keulse Mani-Codex. Vertaald, ingeleid
en toegelicht, Amsterdam 2005;
P. van Geest en J. van Oort (red.), Augustiniana Neerlandica.
Aspecten van Augustinus' spiritualiteit en haar doorwerking, Leuven
- Parijs - Dudley, MA 2005.
Dogmatiek
Vakcode
Studiepunten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
BTH302
5
Hoor- of werkcollege, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Wordt aan het begin van de cursus bekend gemaakt.
- Deelname aan de cursus Inleiding Dogmatiek
- De bronteksten veronderstellen tenminste passieve kennis van het
Engels en het Duits
De cursus wil - voortbouwend op het college Inleiding in de
Dogmatiek - een grondige inleiding tot verdere centrale dogmatische
tractaten presenteren. Op basis van discussies tijdens de colleges en
een nauwkeurige lectuur van de bronteksten verwerven de studenten
kennis van en inzicht in vraagstukken over centrale dogmatische
onderwerpen. De studenten moeten in staat zijn zelfstandig om te
gaan met centrale theorieën, concepten en begrippen uit de
dogmatiek.
De cursus is opgezet rondom centrale onderwerpen van de dogmatiek.
Na een (herhalend) overzicht over de doelstelling van de dogmatische
theologie worden - uitgaande van de zelfopenbaring van God als
betekenis van de geschiedenis van Jezus - verschillende tractaten
bestudeerd: (1) Godsleer II: triniteitstheologie; (2) Ecclesiologie; (3)
Eschatologie.
Reader met bronteksten.
Theologische Ethiek
Geselecteerde vraagstukken uit de toegepaste ethiek
Vakcode
BTH303
Studiepunten
5
Docent
dr. C. Hubenthal
Onderwijsvorm
Hoorcolleges en werkcolleges.
Toetsvorm
Werkstuk
Ingangsvoorwaarden Afronding van het college Inleiding Theologische ethiek.
Doelstelling
Studenten maken kennis met geselecteerde vraagstukken uit de biomedische ethiek en de sociale ethiek. Aan de hand daarvan verwerven
ze kennis over hoe inzichten uit de fundamentele ethiek toegepast
48
5 BACHELOR THEOLOGIE
Beschrijving
Literatuur
kunnen worden op actuele morele kwesties.
De theologische ethiek probeert een antwoord te vinden op de vraag,
wat het goede en juiste handelen van individuen en instituties is. Om
dit exemplarisch toe te lichten, worden in het eerste deel van het
college vraagstukken uit de bio-medische ethiek behandeld die van
oudsher tot de individuele ethiek wordt gerekend. In het tweede
gedeelte gaat het om sociaal-ethische kwesties als voorbeeld van een
institutionele ethiek.
Een reader met de relevante teksten wordt aan het begin van het
college ter beschikking gesteld.
Pastoraaltheologie
Empirische Ecclesiologie
Vakcode
BTH304
Studiepunten
5
Docent
dr. C.J.A. Sterkens
Onderwijsvorm
Hoorcollege
Toetsvorm
Schriftelijk tentamen
Ingangsvoorwaarden BA Theologie.
Doelstelling
Kennis van en inzicht in de empirische betekenis van kernbegrippen
uit de ecclesiologie en de relevantie van empirisch onderzoek in de
kerkopbouw.
Beschrijving
Dit programmaonderdeel biedt een overzicht van de theorievorming
en de stand van onderzoek in de empirische ecclesiologie. Daarbij
wordt uitgegaan van een macro-, meso- en microniveau van analyse.
Het macroniveau van empirische ecclesiologie betreft het culturele
bewustzijn, dat wil zeggen de religieuze, morele en
levensbeschouwelijke oriëntaties die het handelen van mensen
beïnvloeden en die op enigerlei wijze het referentiepunt vormen van
religieuze gemeenschappen. Het mesoniveau van empirische
ecclesiologie betreft de structuur van de kerk, dat wil zeggen haar
institutionele functies en de religieuze codes waarin deze in de
theologie bestudeerd worden. Het microniveau van empirische
ecclesiologie tenslotte, betreft het handelen in de kerk, in het licht van
de ecclesiologie, waarbij het macroniveau aan de hand van empirisch
onderzoek zal worden toegelicht. Daarbij komt zowel het religieus
bewustzijn van kerkleden als dat van niet-kerkelijken in de context
van de geseculariseerde Nederlandse samenleving ter sprake. De
aandacht gaat vooral uit naar de recente situatie van de Nederlandse
kerken.
Literatuur
Bernts T., Dekker G., de Hart J. (2007). God in Nederland 19662006. Kampen: Ten Have.
Becker J.W. & De Wit J.S.J. (2000). Secularisatie in de jaren
negentig. Kerklidmaatschap, veranderingen in opvattingen en een
prognose. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.
Schilderman J.B.A.M. (2005). Religion as a Profession (Empirical
49
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
studies in theology 12). Leiden:Brill. p. 53-107.
Sterkens C. (2004). De territoriumdrift voorbij? Uitdagingen en
kansen voor de territoriale parochie. In: Sterkens C., van der Meer J.
(ed.). Kerk aan de stadsrand. Budel: Damon. p. 11-40.
Van der Ven J.A. (1993). Empirische ecclesiologie. Kampen: Kok.
Godsdienstsociologie
Een inleiding voor religiewetenschappers
Vakcode
BTR203
Studiepunten
5
Docent
dr. P.A.D.M. Vermeer
Onderwijsvorm
Hoor- en werkcollege
Toetsvorm
Schriftelijk tentamen
Doelstelling
Kennis van en inzicht in enkele klassieke en meer recente
theoretische benaderingen in de godsdienstsociologie.
Inzicht in de mate van bruikbaarheid van deze verschillende
benaderingen voor het kunnen verstaan en verklaren van de huidige
religieuze situatie in Nederland.
Beschrijving
Ook al zijn we sinds William James gewend om de individuele,
religieuze ervaring als de kern van religie te zien, religie is daarnaast
ook een sociaal fenomeen. Dat wil zeggen, religie manifesteert zich
ook altijd als deel van de sociale werkelijkheid en is zo ook van
invloed op het sociale leven van groepen en collectieven. En
omgekeerd beïnvloeden veranderingen en ontwikkelingen in het
sociale leven van deze groepen en collectieven ook weer de wijze
waarop en de vorm waarin religie zich als sociaal fenomeen kan
manifesteren. Het bestuderen van religie als sociaal fenomeen is de
taak van de godsdienstsociologie, waarbij twee grote vragen
overheersen.
Allereerst, waarom neemt religie binnen bepaalde culturen en
samenlevingen zo'n prominente plaats in en waarom is religie binnen
weer andere culturen en samenlevingen juist zo marginaal? En ten
tweede, waarom neemt religie binnen verschillende culturen en
samenlevingen zoveel verschillende vormen aan? Vragen die op
uiteenlopende wijze beantwoord worden afhankelijk van het
theoretisch perspectief op religie dat de godsdienstsocioloog inneemt.
In deze cursus worden nu enkele klassieke voorbeelden van deze
theoretische perspectieven (Marx, Weber en Durkheim) alsmede
enkele meer recentere benaderingen (Berger, Luckmann, Bruce, Stark
en Bainbridge) toegelicht en vervolgens toegepast op de huidige
religieuze situatie in Nederland. Zo wordt tijdens de cursus tevens
verhelderd welke perspectieven en benaderingen juist in de
Nederlandse situatie bruikbaar zijn om religie als sociaal fenomeen te
kunnen verstaan.
Literatuur
Hamilton, M.B. (2001). The Sociology of Religion. Theoretical and
Comparative Perspectives. Second Edition. Abingdon: Routledge
50
5 BACHELOR THEOLOGIE
Dekker, G., De Hart, J. & Bernts, T. (2007). God in Nederland.
Baarn: Ten Have.
Inleiding in de godsdienstpsychologie
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Beschrijving
Literatuur
Bijzonderheden
BPSCP30
6
dr. H.J. Zondag
hoorcollege
schriftelijk tentamen
alleen met propedeuse (psychologie of anderszins)
De cursus geeft een overzicht van de bevindingen van de
hedendaagse empirische godsdienstpsychologie. Daarbij komen ook
belangrijke theoretische discussies die vanouds spelen in de
godsdienstpsychologie aan de orde. De belangrijkste thema's die
achtereenvolgens aan de orde komen, zijn:
• recente sociaal-culturele ontwikkelingen op het gebied van religie
en levensbeschouwing;
• de psychologische benadering van religie;
• religie in de levensloop;
• religie en dood;
• religieuze en mystieke ervaringen;
• bekering;
• psychologische aspecten van religieuze organisaties;
• religie en moreel gedrag;
• religie en coping;
• religie en (geestelijke) gezondheid.
• De student krijgt een overzicht van de 'state of the art' van de
hedendaagse empirische godsdienstpsychologie en kan
hedendaagse religieuze verschijnselen in een psychologisch kader
interpreteren.
• Hood, R., Spilka, B., Hunsberger, B., & Gorsuch, R. (2003). The
psychology of religion. An empirical approach. New York:
Guilford, 3nd ed
• Janssen, J. (1998). Nederland als religieuze proeftuin. Nijmegen:
KSGV
voor studenten theologie 5 ects
Recente onderzoeksthema's I
Vakcode
Studiepunten
Docenten
BTR301
5
prof. dr. C.A.M. Hermans, prof. dr. J.P. Wils, prof. dr. A.J.M. van den
Hoogen, dr. J.E.A. Ackermans, dr. E.M.M. Eynikel, prof. dr. G.A.
Wiegers
51
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
52
HC/WC
Schriftelijk tentamen
Verwerven van kennis van en inzicht in recente onderzoeksthema's
uit het onderzoeksprogramma van de Faculteit der
Religiewetenschappen
Het onderzoeksprogramma van de beide faculteiten is gericht op
religie en transformatie in verschillende contexten. Het kent vijf
subprogramma's, namelijk tradition and transformation,
transformation and modernity, biblical studies, reframing spirituality
and mysticism en religious identity and interaction.
Recente thema's uit het onderzoeksprogramma zullen worden
gepresenteerd vanuit het perspectief van het ontwikkelen van een
onderzoeksontwerp. Daarmee wordt niet alleen inzicht verkregen in
recente theorievorming rond religie maar ook hoe deze
theorievorming wordt ontwikkeld. Daarmee is dit college ook een
voorbereiding op het schrijven van een bachelor- en masterscriptie.
Een ontwerp van onderzoek bevat een beschrijving van twee soorten
van activiteiten: (1) begripsmatige activiteiten binnen het conceptueel
ontwerp, en (2) activiteiten gericht op het uitvoeren van het
onderzoek in het onderzoekstechnisch ontwerp. Het conceptueel
ontwerp geeft een antwoord op de volgende vragen:
· Probleemstelling/ doelstelling: welke bijdrage wil het onderzoek
leveren aan een meer omvattend probleem?
· Onderzoeksmodel: welke stappen worden gezet om de doelstelling
van het onderzoek te bereiken?
· Vraagstelling: op welke vraag (of vragen) moet het onderzoek een
antwoord bieden?
· Begripsbepaling: wat zijn de belangrijkste begrippen in de doel- en
vraagstelling?
Het onderzoekstechnisch ontwerp geeft een antwoord op de volgende
vragen:
· Onderzoeksmateriaal: welke bronnen (teksten; handelingen;
archieven; narratieven; etc) worden in het onderzoek benut?
· Onderzoeksstrategie: op welke wijze (hermeneutisch, literair,
historisch, comparatief, kwantitatief, kwalitatief) worden de bronnen
ontsloten?
· Onderzoeksplanning: welke stappen ga je zetten in de uitvoering van
het onderzoek?
Het college dat verzorgd wordt vanuit het programma "Islam, Asian
Religions, New Religions and Indigenous Religions: Traditions and
Transformation" spitst zich bij wijze van casus toe op het lopende
godsdienstwetenschappelijk onderzoek naar de islam in hedendaags
Europa, en laat zien hoe in methodisch en theoretisch onderzoek naar
de transformaties van islamitische rituele praktijken en sociaalethische opvattingen wordt verricht. Hierbij worden religieuze
adviezen (fatwa's) als belangrijke primaire bronnen gebruikt. In de
huidige periode is de productie en communicatie van fatwa's een zaak
5 BACHELOR THEOLOGIE
Literatuur
geworden waarin het internet een zeer belangrijke rol speelt. In het
college wordt tevens zichtbaar gemaakt welke comparatieve
gezichtspunten in het Nijmeegse religiewetenschappelijke onderzoek
naar de islam in Europa een rol spelen.
Het college van het programma "transformation and modernity" richt
zich op het lopende onderzoek over de historische en systematische
relatie van de Westerse ethiek met het monotheïsme. Vaak wordt de
stelling verdedigd dat niet enkel de inhoud maar ook de vorm van
deze ethiek, vooral het gebod resp. de imperatief, helemaal
schatplichtig zouden zijn aan deze religieuze traditie. De Franse
filosoof Jean-François Lyotard affirmeerde deze stelling vanuit een
niet-religieuze overtuiging, terwijl Michel Foucault op de antieke
bronnen van een zelfzorg-ethiek wees, die zich aan de
imperativistische vorm wist te onttrekken. Dit leek een zinvol
alternatief voor een cultuur die de nicht-christelijke bronnen van haar
eigen traditie herontdekt. Maar ook ethici zijn de voorbije jaren steeds
afstandelijker ten opzichte van de monotheïstische achtergronden van
de ethische traditie geworden. De Egyptoloog Jan Assmann heeft een
grote invloed uitgeoefend op het debat over zin en onzin van een
religie die een ethisch monotheïsme vertegenwoordigd.
Het college van het programma "Biblical Studies" richt zich op het
lopende onderzoek hoe specifieke bijbelteksten (voornamelijk de
boeken Rechters, Samuël en Koningen uit de deuteronomistische
geschiedenis) een religieuze transformatie weerspiegelen binnen
specifieke contexten. Deze contexten zijn de historische contexten
waarin de teksten zijn geredigeerd (pre-exilisch, exilisch, postexilisch). Ook de interpretaties van deze teksten zijn contextueel
bepaald (historisch, religieus en hermeneutisch) en aan bepaalde
transformaties gebonden.
Het college van het programma 'Refraiming spirituality and
mysticism' biedt eerst een overzicht van de uitgangspunten, thema's
en gevarieerde benaderingen in het programma. Vervolgens wordt
een thema nader uitgewerkt: veranderingen in de professionele en
spirituele identiteit van priesters en (mannelijke en vrouwelijke)
religieuzen in de rooms-katholieke kerk vanaf het midden van de
negentiende eeuw.
Het college van het programma "Religious identity and interaction"
richt zich op onderzoek naar de structuur en inhoud van de spirituele
biografie van mensen en de 'ultimate concerns' die hierin centraal
staan. Het tweede thema is de legitimatie van religieus geweld door
christenen en moslims in verschillende landen, en de relatie hiervan
tot kenmerken van hun religieuze identiteit.
Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2002). Het ontwerpen van een
onderzoek (laatste druk) [pp.15-24; 45-64). Utrecht: Uitgeverij
Lemma.
Jan Assmann, Die Mosaische Unterscheiding. Oder der Preis des
Monotheismus, München/Wien 2003 (capita selecta)
53
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Artikelen van E. Eynikel over Rechters, Samuël en Koningen (nadere
details worden tijdens de colleges gegeven).
Binnenminor Bachelor jaar 3
In het derde jaar van de bachelor theologie dient u in uw binnenminor één van de
onderstaande vakken te volgen.
Hebreeuws II (binnenminor)
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
BTH305
5
dr. W.C. Delsman
Werkcollege.
Mondeling tentamen.
Hebreeuws I (Binnenminor).
Het met behulp van woordenboek en grammatica zelfstandig kunnen
vertalen van Hebreeuwse teksten uit de Bijbelse periode.
- Nadere bestudering van de grammatica van het Bijbels Hebreeuws.
- Gemeenschappelijke lezing van teksten (vooral moeilijker proza en
poëzie).
- Kennismaking met de wetenschappelijke grammatica's en
woordenboeken van het Hebreeuws.
- Kennismaking met Hebreeuwse epigrafische teksten uit de Bijbelse
periode.
- Kennismaking met buitenbijbels Hebreeuws (Jezus Sirach; de Dode
Zeerollen).
Capita selecta die in kopie ter beschikking zullen worden gesteld.
Grieks/Latijn II (binnenminor)
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
54
BTH306
5
drs. A.J.M. van Krieken-Koster
Hoor-/werkcollege
Tentamen
Om zinvol aan deze cursus deel te nemen moet je Grieks/Latijn I
(binnenminor) met een voldoende hebben afgerond, danwel aan
kunnen tonen dat je op andere wijze aan voldoende
achtergrondkennis gekomen bent om deze cursus met vrucht te
kunnen volgen.
Centraal staat het zich eigen maken het Grieks of Latijn, voldoende
om authentieke, ook moeilijkere teksten te kunnen vertalen.
Doelstellingen zijn: voldoende achtergrondkennis bieden om bij
andere colleges te kunnen gebruiken en om begrippen of citaten te
kunnen begrijpen of vertalen.
Tijdens de cursus wordt de laatste hand gelegd aan de grammatica en
5 BACHELOR THEOLOGIE
Literatuur
de syntaxis van het Grieks.
Bij het Latijn wordt uitgegaan van het vertalen van teksten in wijder
verband uit de bundel "Mane Nova".
Centraal staan het vertalen van de teksten zoals die te vinden zijn in
het Nieuwe Testament (editie: Nestlé-Aland).
Woordenboek (oud-)Grieks - Nederlands (Wolters of Kramers).
Nestlé-Aland, Novum Testamentum Graece et Latinum (Stuttgart
1983 of jonger).
Feministische theologie (binnenminor)
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
Bijzonderheden
BTH308
5
dr. H.E. Meyer Wilmes
Hoorcollege en responsiecollege
Schriftelijk tentamen + actieve deelname.
Kennis van de Engelse taal is vereist.
Kennis en inzicht krijgen in enkele filosofische en theologische
klassieke feministische posities (Daly, De Beauvoir, SchüsslerFiorenza,etc.). Overzicht krijgen van het internationale,
interreligieuze debat van theologes uit verschillende continenten
(Europa, Noord-Amerika, Azië, Afrika) over de verhouding gender,
religie en cultuur en verschillende manieren van theologiebeoefening.
Vaardigheden: Kennisontwikkeling rondom bepaalde posities in het
debat, discussies op internet en kleine presentaties waarbij eigen
positiebepaling belangrijk is.
Feministische theologie bevindt zich in het spanningsveld van
religieuze tradities en (post-)moderne maatschappijen. Dit levert een
manier van theologiebeoefening op, die een reflectie van bijbelse
teksten, een verbreding van de religieuze canon en een herinnering
aan vrouwen in het Christendom noodzakelijk maakt. Dit eist een
manier van cultuuranalyse van een geseculariseerde maatschappij, die
religie rethematiseert en de consequenties van de maatschappelijke
onzichtbaarheid van religie aan de kaak stelt. Deze cursus geeft
enkele voorbeelden van dit creatieve proces van kritiek en van een
passie voor het transcendente.
Meyer-Wilmes H. & Geerts H. (red.). (2003). Als man en vrouw.
Spiritualiteit in veranderende man-vrouw verhoudingen. Nijmegen.
(boek kan voor een kortingsprijs van 10 Euro bij de docent gekocht
worden).
Voor degenen die zich elektronisch hebben aangemeld, wordt aan het
begin van de cursus een reader uitgereikt.
Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de werkvormen
aangepast.
55
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
6 Master Intercultural Theology
6.1 Radboud University Nijmegen
Foundation
The Radboud University Nijmegen was established in 1923. It was founded as a result of the
longstanding wish of the Dutch Catholic community to have a university of its own. Indeed,
its opening on October 17 of that year can be regarded as a major step in the emancipation
process of the Catholics in the Netherlands. Today, with 17,000 students, the Radboud
University ranks among the country's medium-sized universities. A modern, attractively
located university, it boasts nine faculties offering courses in about 50 disciplines, which
together constitute a very extensive teaching programme. The university also houses many
research projects, which received national and international acclaim.
University and the City of Nijmegen
The development and expansion of the Radboud University has turned Nijmegen into a real
university town. As the largest local employer, the Radboud University eaves a distinct mark
on Nijmegen, as do the 17,000 university students. As a result of the large numbers of young
people who study at the university or other institutes of higher education, Nijmegen has
become a very lively town. The city centre is characterized by a flourishing social and
cultural life. There are ten museums, dozens of art galleries, a concert hall, theatre and
cinemas. But Nijmegen has more to offer: as the oldest city in the Netherlands, it features a
great number of historical monuments, the most famous one being the Valkhof,
Charlemagne's former residential palace. Historical too, are the St. Stevenskerk and the 17th
century Waaggebouw, one of the most beautiful weighing-houses in the Netherlands. Equally
characteristic of Nijmegen is the Waalboulevard, the promenade along the river Waal, with
its cosmopolitan atmosphere. Finally, there is the green countryside around Nijmegen that
offers ample opportunity for sports and relaxation.
A wide range of courses
The Radboud University Nijmegen has over 50 disciplines, organized in nine faculties.
Courses are continually renewed and adapted to developments in society (e.g. the new
Environmental Studies programme). In teaching, it is quality that comes first. Apart from
providing factual knowledge, the university encourages students to develop their skills in
identifying, formulating and solving problems. It creates the necessary preconditions for a
stimulating educational experience. In its programmes it tries to combine scientific training
with broad ethical, cultural and social education. To achieve maximum compatibility between
various educational programmes, the university cooperates closely with institutions of higher
vocational education.
At the heart of society
One of the university's objectives, in addition to conducting fundamental research, is to make
scientific expertise available to society. Research and education are to a large extent geared to
needs that exist in society. Furthermore, there are special forms of education for specific
groups (e.g. senior citizens), which make academic education accessible to a larger number of
56
6 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY
people. There is also a Science Shop: social groups that lack the necessary funds and seek to
improve their position in society through research can appeal to the Science Shop for help
(e.g. those who conduct research on issues such as labour, health, women, the environment or
minorities).
Catholic background
The Radboud University Nijmegen is a scientific institution where innovative research and
the transfer of knowledge are essential. Indeed, in scientific research, the Radboud University
is guided solely by considerations of a methodological and ethical nature. It is autonomous in
setting its tasks and priorities, and the members of its scientific staff enjoy full academic
freedom. As a Catholic university, it is an open-minded and critical think-tank within the
Catholic community, paying attention to the relation between science and faith and the
dialogue between the church and the world at large. Since its foundation, the Radboud
University has therefore been promoting the study into the mutual relevance of scientific
study and religion. This study receives its impetus from the desire for understanding and the
realization that scientific knowledge and religious insights have a great influence on society
and the role that people play in it. The University has a special interest in the history and
current state of the Christian tradition and the importance of this tradition for future
generations. To achieve these aims, the Radboud University Nijmegen has established a
number of institutions, which, both individually and collectively, are dedicated to teaching
and research concerning the relation between scientific study and Christian religion, with a
particular focus on Catholic tradition. These institutions, through which the university's
identity is expressed, can be divided into three levels.
The first level seeks to promote the university's aims and identity to the general public, and
includes the Catholic Documentation Centre, Catholic Study Centre, Image and Identity
Project and the Religion and the Meaning of Life Project.
The second level of institutions is aimed at furthering the university's objectives 'in depth'.
Here, we would like to single out the Study Centre Soeterbeeck and the Heyendaal Institute,
in which the dialogue between theology / philosophy and the other disciplines is pursued at
an academic level.
The third level concerns itself with expressing the university's identity within the various
faculties. Interdisciplinary institutions that fall into this category are the Centre for Ethics of
the Radboud University Nijmegen in which the faculties of Medicine, Philosophy and
Theology, and the Christian Cultural Heritage Programme participate, bringing together the
Faculties of Arts, of Philosophy and Theology, and the Centre for Medieval Studies, which
draws on the faculties of Arts, Law, Philosophy and Theology. In addition, there are special
chairs in the Faculty of Arts and the Faculty of Social Sciences, which contribute to the study
of religion, the Christian religion in particular. These include the chairs in Cultural and
Religious Sociology, Cultural and Religious Psychology, Medieval History, and History of
Catholicism. Finally, the School of Philosophy devotes particular attention to the Catholic
tradition in philosophy, especially in the history of philosophy, metaphysics and ethics.
International orientation
The Radboud University Nijmegen is international in its orientation: it tries to internationalize
education, seeks international recognition for its research, cooperates with foreign
universities, participates in international research programmes and provides development aid.
The internationalization of the Nijmegen curriculum becomes evident in a number of newly
57
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
started courses. The Faculty of Law, for instance, offers a course called 'Law in Europe',
which focuses on the constitutional, administrative and penal levy systems in the EC
countries. The faculty also has a chair in European Law. Some other examples are American
Studies, German Studies and Middle-East Studies. Biochemical lens research is one of the
areas in which the Radboud University has acquired international recognition: members of
the research group have won international awards. The university is also world-famous for its
Laboratory for High Magnetic Fields, boasting one of the four strongest magnets in the world.
The Radboud University cooperates with the universities of Leuven (Belgium), Münster
(Germany), Rikkyo (Japan), Lima (Peru), and Poitiers (France). Furthermore, it participates
in approximately 30 Erasmus projects and a number of other EC projects that allow students
to study or train abroad. In addition, there are various other support facilities (e.g. The
University Fund) that enable students to acquire teaching and research experience abroad.
Each year, hundreds of students make use of these possibilities. The university's Catholic
background was the basis for its contacts with universities in Third World countries such as
Indonesia and Peru. In addition, there are contacts with Tanzania and Cameroon. Each year,
some 30 to 35 medical students complete part of their practical training in the tropics. The
Institute coordinates these educational and research activities for International Health. For
more than 20 years now, the Radboud University has been involved in the development of the
University of Dar-Es-Salaam.
Currently, this support involves training the scientific staff of its Faculty of Medical Sciences.
Furthermore, assistance was rendered in the development of the infrastructure required for its
Faculty of Science and its medical library. A major research programme in the tropics
concerns malaria. The Parasitological section of the Department of Medical Microbiology is
cooperating closely with the Department of Molecular Biology and Cell Biology (Faculty of
Science) to develop a vaccine that will prevent humans from becoming infected by other
humans through mosquitoes.
6.2 Faculty of Theology
Scholarly reflection of Christian tradition
Chief among the institutions of the Radboud University Nijmegen devoted to the study of
Christian religion is the Faculty of Theology, established in 1923 at the same time as the
faculties of Law and Arts. Together, these three faculties formed the original core of the
Radboud University Nijmegen, which at that time was called the Roman Catholic University.
Later it became Catholic University of Nijmegen. As of September 1st, 2004, the University
of Nijmegen is named Radboud University Nijmegen. From the very beginning, this broadly
based university has formed the natural and unquestioned environment for the Faculty of
Theology. At each of the aforementioned three levels, the Faculty of Theology constitutes an
integral element in the university's attempt to further the understanding of the relation
between science and the Christian tradition. At the first level, it contributes to the promotion
of the university's identity towards the general public. At the second level, it participates in
the academic dialogue between theology, philosophy and the other disciplines. At the third
level, it is an active participant in interdisciplinary institutions such as the Christian Cultural
Heritage Programme and the Centre for Ethics. At this level, the Faculty also collaborates
with the aforementioned chairs in other faculties that focus on the study of religion, the
Christian religion in particular. Within this broad framework, the Faculty occupies a special
58
6 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY
position. First and foremost, it concerns itself with the scholarly, i.e. hermeneutic-systematic
and critical-normative, reflection on the Christian praxis of faith in diverse cultural, societal
and religious contexts.
Methodological and systematic reflection
The methodical nature of this reflection consists in the gathering, ordering and processing of
data concerning Christian religion, using research procedures, methods and techniques
borrowed from literary, historical, hermeneutical and empirical methodologies. The
systematic aspect encompasses the explicitation, clarification, analysis and evaluation of
these data with the help of a variety of paradigms, concepts and metaphors, with a view to
critical and constructive theological theory formation that will clarify and deepen the
significance of Christian religion for present and future generations.
A secularized and multicultural society
As part of this scholarly reflection on Christian praxis of faith, the Faculty of Theology
devotes particular attention to two processes that profoundly influence today's society and
also shape the present and future of Christian religion, viz. secularization and
multiculturalization. With regard to secularization, the faculty also considers processes that
directly or indirectly influence secularization or accompany it, such as the rationalization,
pluralization, individualization and privatization of religions, worldviews and moral values. It
concerns itself with the cultural aspects of secularization that are expressed in the
transformation, and even disappearance, of traditional beliefs in matters of faith and morality,
as well as with corresponding structural aspects that become manifest in the deinstitutionalization of religion and the decline in church participation and church membership.
The objective of the reflection on the relation between Christian religion and secularization
lies in the inculturation of the Christian religion into today's secularized society. The
phenomenon of growing groups of minorities in Western society, in particular in Europe, and
the attendant phenomenon of multiculturalization, constitute the second major area of
interest. Research and teaching focus on the ways in which this demographic movement
affects culture, particularly those aspects of culture that are shaped by Christianity, as well as
its effects on the structure of society, particularly the growing underclass that is made up to
an increasing degree of minorities, or immigrants. The goal is to contribute to an intercultural
and interreligious dialogue, which is also a dialogue of liberation, with a view to deepening
the meaning of Christian religion.
Core activities
As part of the Radboud University Nijmegen, and as an institution proceeding from the
above-mentioned principles, the Faculty of Theology has been recognized both by the state
and church authorities. From the perspective of this dual legal status, the faculty is engaged in
three core activities:
1. University education
2. Theological research
3. The provision of services to society and the Church
1. University education
The faculty provides theological education, focusing on the scholarly study of theology with
the aim to train theologians. This is of paramount importance for the continuation of the
59
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
theological practice in the future as well as for the practice of professions and functions that
require an academic and theological education The education provided by the faculty should
be understood against the background of a theology that means to be a well-considered
discourse on God and salvation, for the benefit of the Church and society. In this theological
education, the emphasis is on the practice of theology interpreted as a hermeneutic and
systematic as well as critical and normative reflection on the Christian praxis of faith in
diverse cultural, societal and religious contexts.
Within the context of the educational programme of Theology, the faculty offers students the
opportunity to qualify themselves further for the labour market. The Faculty of Theology
develops its teaching and research in close cooperation with the Faculty of Religious Studies,
founded by the Board of Radboud University to foster the comparative study of the world
religions and new religious movements in the context of contemporary global social and
cultural developments. This new Faculty of Religious Studies started in September 2006. It
shares its teaching staff with the Faculty of Theology. The Faculty of Religious Studies
continues the activities of the former Institute of Religious Studies, especially in its bachelor
and master courses in religious studies.
2. Theological research
Since 1 January 2005, the scientific research at the faculty is carried out within the framework
of a research programme entitled "Religions and Transformation in Contexts" (RaTiC).
Religions develop their self-understanding in interaction with socio-cultural contexts and with
other religions. This interaction leads to different forms of transformation of religions in
various contexts. Interactions with the socio-cultural context regard the tension between
assimilation and accommodation in dealing with processes of pluralization and
individualization. Interactions between religions regard the tension between assimilation and
accommodation in the exchange between religions. Transformations of religions are
investigated in terms of the way religions express their self-understanding in their semantics
(i.e. the symbol-systems) and practices. Religions are studied both on the macro-level of
society at large with regard to the influence of religion on societal problems of inequality
versus equality, social cohesion versus division, the meso-level of religious institutions and
the micro-level of patterns and processes of religious and moral identity formation of
individuals and communities. The research program aims at fundamental theory development
of transformations in four clusters, namely the literary-historical, systematic-theoretical,
practical-empirical and the one of the science of religion. The programme includes both intradisciplinary and inter-disciplinary research within theology and religious studies.
3. The provision of services to society and the Church
In addition to education and research, the faculty's theological services consist of initiating
and guiding the development of processes and structures, and advising and educating
individuals and groups in a way that will deepen the meaning of the Christian tradition in the
church, in institutions associated with the church, and in other societal institutions.
As has already been stated, the faculty's core activities also involve a close cooperation with
the Faculty of Religious Studies and several university and para-university institutes
associated with the faculty (the Institute for Eastern Christian Studies, the Nijmegen Institute
for Missiology, the Titus Brandsma Institute, the Edward Schillebeeckx Foundation, the
Institute for Catholic Education and the Special Chair for Religion and Gender), as well as
with departments of other faculties such as the departments of History of Philosophy,
60
6 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY
Metaphysics and Epistemology, Philosophical Ethics in the Faculty of Philosophy, Medieval
History and History of Catholicism, Middle Eastern Languages and Cultures of the Faculty of
Arts, and Cultural and Religious Sociology and Cultural and Religious Psychology in the
Faculty of Social Sciences.
6.3 Organization and Regulations
Organization
The administration officers
The Graduate School has a separate organizational structure within the Faculty of Theology,
in which those who hold a function have their own responsibilities.
• The Dean of the Faculty of Theology, Prof. dr. Ben Vedder, is ultimately responsible for
the Graduate School.
• The Director of Education, dr. Christoph Hübenthal, is responsible for the M.A.
Programme and the Ph.D. education programme (1st year).
• The Director of Research, prof. dr. Gerard Wiegers, is responsible for the Ph.D. research
programme (2nd - 4th year).
• The Course Coordinator Intercultural Theology, dr. Christoph Hübenthal, is responsible
for the implementation of the admission procedure and for the implementation of the
curriculum.
• The director of management of the Faculty of Theology, Charles Herwijn, MSc, is
responsible for all extra-curricular facilities and services.
• The coordinator of the Graduate School, Ms. Godelief de Jong, M.A., is responsible for
the day-to-day administration of the Graduate School.
• The student advisor of the Graduate School, Ms. Jeannette Wolff, M.A., is responsible for
study advice and registration of study results.
Examination committee for Intercultural Theology
The examination committee is in charge of organizing and coordinating the examinations. Its
duties in this regards are as follows:
1. appointing the examiners;
2. laying down rules for the smooth conduct of preliminary examinations;
3. laying down guidelines and instructions for examiners for determining the results of
preliminary examinations;
4. determining the results of the examination;
In addition the examination committee fulfils certain functions regarding the admission of
M.A. courses. In the case of incompatible bachelor's courses, for example, the committee
judges whether admission requirements for a M.A. course have been satisfied.
Examination Committee:
Chairman: prof. dr. Chris Hermans
Secretary: ms. Jeannette Wolff, M.A.
Members: prof. dr. Eynikel, dr. J. Schilderman
61
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
The regional coordinators
In order to promote student exchange, staff exchange and scientific cooperation, to advise the
Program Coordinator on admission procedures and on the award of scholarships, the
following regional coordinators have been appointed:
- West Africa - dr. Gian Ackermans
- East Africa - prof. dr. Frans Wijsen
- North India and Pakistan - prof. dr. Toine van den Hoogen
- South India and Sri Lanka - ms. prof. dr. Lieve Troch
- Indonesia - dr. Carl Sterkens
- Philippines - prof. dr. Aad de Jong
- Russia, Ukraine, White Russia - prof. dr. Herman Teule
The Admission Committee
The regional coordinators serve as members of the Admission Committee for the M.A.
programme.
Regulations
A. Education and Examination Regulations for the M.A. course
1.General rules
Section 1.1: Applicability of the regulations
These regulations apply to the education and examinations of the master's course in
Intercultural Theology, hereinafter referred to as "the course".
The course is presented in the Faculty of Theology, hereinafter referred to as "the faculty".
Section 1.2: Definitions
Those concepts appearing in the regulations which also occur in the Higher Education and
Scientific Research Act (HESRA) will have the meaning ascribed to them in this act.
The following definitions apply in these regulations:
a. the Act: the Higher Education and Scientific Research Act of 8 October 1992 (GG
593) as it reads currently;
b. course: the master's course referred to in section 7.3a, subparagraph 1b of the Act;
c. student: a person registered at the Radboud University Nijmegen for tuition in and/or the
preliminary examinations and examinations of the course;
d. bachelor: the bachelor's course referred to in section 7.3a, subparagraph 1a of the Act;
e. practicum: a practical project as referred to in section 7.13, subparagraph 2d of the
Act, in one of the following forms: writing a thesis; writing an assignment; participating
in workshops; conducting a literaturestudy; participating in fieldwork or an excursion; or
participating in some other educational activity aimed at the acquisition of certain skills.
g. preliminary examination: an assessment of the student's knowledge, insight and skills in
regard to a particular teaching unit, as well as an evaluation of that assessment by at least
one examiner appointed for the purpose by the examination committee, irrespective of the
form assumed by such assessment and evaluation;
62
6 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY
h. examination: testing by the examination committee to determine whether all preliminary
examinations of all teaching units pertaining to the master's course have been successfully
completed, inasmuch as the examination committee has not decided that the examination
should include an assessment of its own of the knowledge, insight and skills of the
examinee as well as an evaluation of the outcomes of such assessment (in terms of section
7.10 of the Act).
i. examination committee: the examination committee of a course instituted in terms of
section 7.12 of the Act. Also see CUN Structure Regulations.
j. examiner: a person appointed by the examination committee to conduct preliminary
examinations in terms of section 7.12 of the Act
k. implementation regulations: the implementation regulations pertaining to the tuition and
examination regulations;
l. ECTS: academic credits in accordance with the European Credit Transfer System;
m. institution: Radboud University Nijmegen;
n. module: any one of several independent units that make up the course.
Section 1.3: aim and final attainment of the course
The aims of the course are:
a. to prepare students for independent practice in intercultural theology;
b. to promote insight into the relationship of theology with cultural and religious studies.
The final attainment levels of the course are the following:
a. The student has acquired a broad knowledge of the field of intercultural theology and
more detailed knowledge in one of the theological disciplines within the course; see
further c and d.
b. The student is able to acquire new knowledge in the field of intercultural theology on
his/her own, and more particularly to develop further insight into a specific theological
discipline.
c. The student is able to adequately communicate knowledge and insight regarding the
various theological disciplines both orally and in writing and to adopt an independent
position in theological discussions in at least one theological discipline and to articulate
and substantiate that position.
d. The student has at least a passive command of advanced research methods and techniques
in theological disciplines, and a sufficiently active command in at least one discipline to
be able to conduct research independently.
Section 1.4: form of the course
The course is presented full-time.
Section 1.5: examinations in the course
In this course a master's examination may be written to obtain the degree of Master of Arts
(M.A.).
Section 1.6: academic weight
The master's examination has a weight of 120 credits in accordance with the European Credit
Transfer System (ECTS), in terms of which one European credit equals 28 hours of study.
63
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Section 1.7: language
1. Tuition is conducted in English.
2. Preliminary examinations and the examination are written in English or in Dutch for
Dutch speaking students.
3. An adequate command of English is required for participation in the tuition and
preliminary examinations. This requirement is satisfied if the student can submit a
testimonial of a TOEFL test, certifying a minimum score of 550 (paper test) or 213
(computer test), plus an Essay Rating of at least 4.5, or a an IELTS with a minimum
required overall score of 6 and 5,5 for Writing.
2. The master's course
Section 2.1: composition of the master's course
1. The intercultural theology course comprises a general section (3 semesters) and a
specialized section (1 semester).
1.1. The general section (85 credits) comprises of the following subsections:
a. Cultural and religious sciences (Intercultural Theology, Science of Religions, Philosophy
of Culture and Religion, Cultural Anthropology), 20 credits all together;
b. Historical-literary theology (Old Testament, New Testament, Church History,
Spirituality, Eastern Christian Studies), 25 credits all together;
c. Systematic theology (Dogmatic Theology, Fundamental Theology, Theological Ethics,
Feminist Theology), 20 credits all together; Empirical-Practical Theology (Pastoral
Theology, Pedagogy of Religion, Liturgical Studies, Mission Studies), 20 credits all
together.
d. Empirical-Practical Theology (Pastoral Theology, Pedagogy of Religion, Liturgical
Studies, Mission Studies), 20 credits all together.
1.2. The specialized section (35 credits) comprises:
a. A specialization module, to be taken from the choice of modules from one of the
disciplines within the course (5 credits)
b. An elective module, to be taken from the faculty's or university's choice of modules,
depending on the orientation of the thesis (5 credits)
c. A thesis in the field of one of the disciplines from the course in which the student has
sufficiently active command to be able to conduct research independently (25 credits).
At least one of the modules in the specialized section must focus on research methods
and techniques in the discipline chosen by the student.
2. The student can replace a maximum of two modules with a selection from the
university's choice of subjects at the discretion of the examination committee.
Section 2.2: Form of education
1. The course comprises lectures and practica.
2. For practica, including workshops, attendance of at least four fifths of the practica is
compulsory.
3. The programme is concluded with a thesis in one of the disciplines within the course.
64
6 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY
3. Preliminary examinations and examinations in the course
Section 3.1: sequence of preliminary examinations
1. The examination committee may lay down an implementation regulation in respect of the
sequence of preliminary examinations.
2. Upon application by a student and good cause shown and after consulting the study
advisor, the examination committee may grant an exception to this regulation subject to
stipulating the period of validity of this exception.
Section 3.2: times and frequency of preliminary examinations
1. In each academic year there will be two opportunities for writing preliminary
examinations according to a timetable determined in advance by the study advisor. A
student who utilises the first opportunity can always write the second preliminary
examination as well, in which case the highest result will apply.
2. The results of all subsections are expressed in symbols in accordance with the European
grading system, in terms of the following conversion:
A = > 90% correct answers (excellent)
B = 81-90% (very good)
C = 70-80% (good)
D = 60-69% (satisfactory)
E = 56-59% (sufficient)
F = < 56% (fail)
3. Notwithstanding the stipulation in the first subparagraph above, there will be only one
opportunity for taking a preliminary examination in a module that was not taught in that
particular academic year.
4. The examination committee may take a decision counter to the stipulations in
subparagraphs 1 and 3 above if, on account of special circumstances, a student was unable
to make use of the available opportunities to write the preliminary examinations to the
serious detriment of the progress of his/her studies. Before taking such a decision the
examination committee will consult the study advisor about such circumstances and
academic progress.
Section 3.3: form of preliminary examinations
1. As a rule only written preliminary examinations are recognised for the section of the
course.
2. The examination committee may allow preliminary examinations in the general section to
be written in the form of an assignment at the joint request of the lecturer and the relevant
student(s).
3. Students with disabilities are given the opportunity to write preliminary examinations in a
manner optimally adapted to their individual disability. If necessary the examination
committee will obtain expert advice before making a decision.
Section 3.4: determining and announcing preliminary examination results
1. Written preliminary examinations, including assignments, are normally evaluated by two
lecturers.
2. The examiner determines the result of a written preliminary examination within three
weeks from the day on which it was written, and provides the faculty administration with
65
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
the information required for the issue of a written certificate of the student's result.
3. In the written certificate of the result of a preliminary examination the student's attention
is drawn to the right of inspection as defined in section 3.6, subparagraph 1, as well as the
possibility of appeal to the Council of Appeal for Examinations.
Section 3.5: period of validity
1. Preliminary examinations completed in the course are valid for ten years.
2. In individual cases the examination committee may extend the validity of a successfully
completed subsection for a stipulated period.
Section 3.6: right of inspection
1. For at least six weeks after the announcement of the result of a written preliminary
examination the student may request to inspect her/his evaluated work.
2. During the period stipulated in subparagraph 1 all interested parties may be notified of the
questions and assignments in the relevant preliminary examination, and if possible of the
norms according to which the evaluation took place.
3. The examination committee may stipulate that the inspection or notification take place at
a specified place and at least two specified times. If a party can demonstrate that he/she
was unavoidably prevented from attending at such a specified place and time, he/she must
be given another opportunity, if possible within the period mentioned in subparagraph 1.
Section 3.7: examination
1. The examination committee determines the result of the examination as soon as the
student submits adequate proof of preliminary examinations completed and the academic
education thereby achieved.
2. Before determining the result of the examination the examination committee will provide
a concluding evaluation of the minor thesis.
Section 3.8: degree
1. Candidates who have successfully written the examination will be awarded the Master of
Arts (M.A.) degree.
2. The awarded degree will be recorded on the examination certificate.
4. Prior education Section 4.1: admission requirements for master's course
To be admitted to the course candidates must
a. have a Bachelor of Arts (B.A.) degree in theology, or have completed theological training
which the examination committee deems to be of a comparable level;
b. write a letter in English in which the motives for the application are set out;
c. submit a theological paper of 4500-5000 words about an intercultural subject, written in
English, or in Dutch with a synopsis in English;
d. submit, on demand, two references by persons who may be deemed competent to evaluate
the candidate's academic proficiency;
e. submit, on demand, an academic transcript and a recommendation of the registrar of the
faculty where the Bachelor degree was obtained
f. comply with the language requirements stipulated in section 1.7, subparagraph 3.
If the documents are not the original ones, photocopies of these documents need to be
66
6 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY
certified by the institutions in which they are obtained. If the above mentioned documents are
not in English, authorized translations should be provided.
Section 4.2: alternative requirements for deficits
Applicants wishing to obtain a master's degree who have deficits equivalent to a maximum of
30 EC can make good these deficiencies by taking courses in the Faculty of Theology, at the
discretion of the examination committee. In some cases this may require an adequate
command of Dutch.
5. Education
Section 5.1: academic progress administration
1. The faculty will record students' individual academic results.
Section 5.2: education
1. The faculty is responsible for the introduction and education of students registered for the
course, also in regard to guidance in respect of possible avenues of study both within and
outside the course.
2. Students who regularly or over an extended period achieve little or no academic result
will be invited for an interview with the study advisor to discuss whether to continue or
terminate their studies. In the case of persistently unsatisfactory results the study advisor
will consult the examination committee in order to furnish compelling advice to abandon
the course.
Section 5.3: academic advice, first year
1. In their first year after registration all students will be advised in writing about the
continuation of their studies before the end of the first semester and again before the end
of the second semester. Students will be promoted to the second year if they obtain at
least 40 EC in their first year.
2. On request the faculty will advise students orally about the continuation of their studies,
either within the faculty or elsewhere, or about other possibilities for development.
6. Concluding and introductory regulations
Section 6.1: transitional regulations
These education and examination regulations apply to students who commence their studies
in intercultural theology with effect from the 2004/2005 academic year.
Section 6.2: determination EER/amendments
1. Determination or amendment of these regulations takes place by the dean of the faculty
after consultation with the course committee and consent by the Joint Faculty Meeting.
2. Any amendment to these regulations will not apply to the current academic year unless
students are not materially prejudiced thereby.
3. An amendment may moreover not influence any other decision taken by the examination
committee about a student in terms of these regulations to the prejudice of the student.
67
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Section 6.3: promulgation
1. The dean of the faculty is responsible for promulgating these regulations, the regulations
and guidelines laid down by the examination committee and any amendments to these
documents in an appropriate manner.
2. Any interested party can obtain a copy of the documents referred to in subparagraph 1
from the faculty office.
Section 6.3: coming into effect
The present Education and Examination Regulations have been decreed by resolution of the
dean of the Faculty of Theology on 25 February 2005 and are operative as from 1 September
2005.
This Education and Examination Rules have been adapted by order of the Dean of the Faculty
of Theology on 1 July, 2005 Education and Examination Regulations for the M.A. course
B. Rules and guidelines pertaining to fraud
Article 1: Fraud
In these Rules and Guidelines fraud is taken to mean any act or omission by an examinee that
is designed to make it impossible, either wholly or in part, to assess his or her knowledge,
insight and skills accurately.
Article 2: Fraud in written examinations
2.1. Discipline during examinations
1. It is forbidden to take books, notes and the like into the venue where the examination is to
be written, except inasmuch as this is explicitly permitted.
2. If the examination is to be written in a language other than the student's mother tongue,
the student may use a concise bilingual dictionary (foreign language - mother tongue).
Explanatory dictionaries are not permitted.
3. The examination committee arranges the appointment of invigilators for written
examinations, who will ensure that the examination or individual examination paper
proceeds smoothly.
4. At the request of the invigilator examinees have to identify themselves with proof of
registration.
5. Examinees who present themselves more than half an hour after the officially appointed
time for the commencement of the examination are disqualified from writing the paper.
6. It is not permitted to leave the venue where the examination paper is being written within
half an hour of the officially appointed time of commencement.
7. The invigilator can permit deviations from the stipulations in subparagraphs 5 and 6. In
that case the invigilator will inform the relevant examiner or the examination committee.
2.2. Assessment of fraud
1. When fraud is alleged or suspected during the writing of an examination paper, it is
immediately recorded on the answer sheet by the invigilator in the presence of the
examinee. On conclusion of the examination paper the invigilator will write a report on
the alleged or suspected fraud.
68
6 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY
2. The invigilator may request the examinee to provide pieces of evidence. Refusal to do so
is noted in the written report. The examinee is given an opportunity to append written
comment in this regard. The written report and any such comments are submitted to the
examiner.
2.3. Sanctions
1. After hearing the invigilator and the examinee, the examination committee may declare
the examination to which the alleged fraud pertains invalid, and may also disqualify the
examinee from writing the next examination concerned, but only for a period not
exceeding one year.
2. In urgent cases the examiner may take a provisional decision on the basis of his/her
allegation or suspicion or, if applicable, a verbal report from the invigilator. If requested,
the examiner will ensure that a report on the alleged or suspected fraud is put in writing
within a reasonable period, with a copy to the examinee.
3. The examinee may request the examination committee to nullify the disqualification.
4. Before taking a decision about a request as defined in subsection 3 the examination will
give the examinee and the examiner an opportunity to be heard.
Article 3: Fraud in doing assignments
3.1. Prohibited use of material
1. By an assignment is meant any written, audiovisual or digital production that a student
submits to cover part of the curriculum.
2. Without prejudice to legal stipulations, it is prohibited to include in an assignment any
material, whether adapted or not, such as a text, an illustration, or digital and audiovisual
material, without citing the author and source of the material, or, if no author can be
identified, without citing the source of the material.
3.2. Assessment of fraud
If the authorised examiner determines or has a well founded suspicion that an assignment has
been produced in the manner defined in article 3.2, subsection 2, he/she will notify the
examination committee in writing. The examination committee will inform the student in
writing of such notification.
3.3. Sanctions
1. After hearing the examinee and the examiner, the examination committee may declare the
assignment invalid and may moreover disqualify the examinee from submitting a
substitute assignment, but only for a period not exceeding one year.
2. In urgent cases the examiner may take a provisional decision to disqualify on the basis of
his/her allegation or suspicion. If requested, the examiner will ensure that a report on the
alleged or suspected fraud is put in writing within a reasonable period, with a copy to the
examinee.
3. The examinee may request the examination committee to nullify the disqualification as
defined in subsection 2.
4. Before taking a decision about a request as defined in subsection 3 the examination will
give the examinee and the examiner an opportunity to be heard.
69
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Article 4: Conclusions
1. In urgent cases not provided for in these Rules and Guidelines pertaining to fraud the
examination committee will take a decision, with due regard to the principles of proper
procedure.
2. These regulations are effective as from 1 September 2003.
Thus determined by the examination committee for theology/examination committee for
religious studies on 5 June 2003.
C. Compulsory attendance
Most classes for the M.A. programme are a combination of lectures and seminars. Attendance
of seminars is compulsory.
D. Deficiencies
If the admission requirements are not entirely met, the Examination Committee may suggest
an additional programme to supplement deficiencies.
E. Exemptions
Those who wish to be exempted from the entrance regulations or to exchange parts of the
curriculum should obtain the approval of the Examination Committee.
F. Right of appeal
Decisions that are taken either by the Examination Committee or on behalf of the
Examination Committee (such as a decision of an examiner) are submitted to the control of
the Court of Appeal for the Exams (CoBex: Commissie van Beroep voor de Examens).
Decisions that are taken on behalf of the Dean can be brought for appeal to the Dean.
Decisions that are taken by the Dean can be brought to appeal to the Board of the University
for a review (in the case allowed by the university).
6.4 Participating Institutes and Chairs
The Titus Brandsma Institute (TBI)
The Titus Brandsma Institute is a research institute for spirituality. It was established in 1968
by the Order of the Carmelites and the Radboud University Nijmegen. Approximately thirty
staff members work at the Institute. The aim of the Institute is 'the promotion of the scientific
practice and study of the theory of religious experience and spiritual life'.
The Institute has a private legal status. It is an independent foundation embedded as a parauniversity institute in the organizational structure of the university. The university guarantees
the availability of accommodation and the use of its facilities.
The institute cooperates with several departments of the university. With a view to education
70
6 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY
and research in spirituality, the institute has agreed to collaborate with the Faculty of
Theology.
Titus Brandsma
The institute was founded to foster the scientific activities of Titus Brandsma in the field of
spirituality and mysticism. From the moment that the Radboud University Nijmegen was
founded in 1923 until his death in Dachau in 1942,Titus Brandsma, Carmelite and journalist,
was Professor of Philosophy and History of Spirituality, specialized in the Mysticism of the
Low Countries. From 1932 to 1933, he was rector of the university. Because of his efforts to
keep the Catholic education and press free from the influences of national socialism, he was
arrested by the Nazi regime in 1942 and deported to the concentration camp at Dachau. Here
he died as a martyr of the Church. Titus was a striking personality who gave a courageous
testimony of an enlightened and selfless faith in the dramatic years of the Second World War.
As a result, his office and work has gained special significance. In 1985, he was beatified by
the Church.
Academic Research
Research at the Titus Brandsma Institute concerns the following areas: the Principles of
Spirituality, Spirituality of the Old Testament, Spirituality of the New Testament, Spirituality
in Liturgy, History of Christian Spirituality, Spirituality Sources of Religious Life, Modern
Spirituality, and Spiritual Direction.
Teaching and services
The staff of the Titus Brandsma Institute provide teaching in spirituality at several
universities and institutes of higher education. The institute has its own three-year course in
spiritual direction. In addition, a study week for Mysticism is organized each year and
introductory courses in Spirituality and Mysticism are taught all over the Netherlands.
Library and Publications
To support research and teaching, the institute has a large specialized library on spirituality
(approx. 90,000 volumes). The institute has its own international journal called Studies in
Spirituality (with a series of supplements) and cooperates with Speling, a Dutch journal on
spirituality. In addition, the institute edits several series: Psalmschrift (on the spirituality of
the Psalms), Mystieke teksten en thema's (an edition of important mystic texts), the series
Herbronning - Ad fontes - Kembali Pada 92. Asal (on spiritual sources) in several languages,
and Fiery Arrow (a series on spirituality in English).
Director: prof. dr. K.Waaijman
Institute of Eastern Christian Studies (IVOC)
The Institute of Eastern Christian Studies (IVOC) was established on November 1991, at the
time of the major political changes in Eastern Europe. The institute aims to be a multidisciplinary centre of knowledge for Eastern Christian studies. Research and education at the
institute are focused on the current developments within the churches of the Byzantine and
Oriental traditions, in response to the forces of a multicultural and multiform society in
Eastern Europe and the Middle East. The Institute realizes its objectives by means of
scholarly research and education, by establishing special chairs in the sub-disciplines of
Eastern Christian Studies, by offering supplementary academic education, by its specialized
71
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
library (25.000 volumes and 400 reviews), by its academic exchange programme Prospekt
2002, by publishing research methods and results in its review Het Christelijk Oosten and its
monography series Eastern Christian Studies , as well as educational figures in its other series
and periodicals. The Institute offers courses aimed at both graduate and postgraduate
students, and people on early retirement in the framework of permanent education. The
Institute works in close cooperation with other academic institutions at the Radboud
University Nijmegen, and also with the Universities of Utrecht, Leiden, Lille, Leuven,
Münster and Oxford, with the Keston Institute, with the Netherlands-Flemish Institute in
Cairo, with a number of institutions in Eastern Europe and in the Middle East. The Institute
offers introductory courses, doctoral workshops and lectures on Byzantine art, liturgy,
spirituality, history, ecumenism, interreligious dialogue, theology, literature and language
courses. The Institute of Eastern Christian Studies offers the following courses:
1. General introductory:
• Introduction of Eastern Christianity I
• Introduction of Eastern Christianity II
2. Introductory lectures:
• History of the church of Russia
• Dostoyevski and the question of God
• Christian Communities in the Middle East
• Eastern spirituality
• The arts of Eastern Christianity
3. Doctoral seminars:
• Interdenominational conflicts in Eastern Europe and the ecumenical dialogue
• Philosopher and theologian: the original voice of Vladimir Solovyov
• Islamic-Christian dialogue in Syria
• Liturgical poetry in the Byzantine tradition
• The Liturgy of the Holy Week and Eastern in the Orthodox Church
4. Language courses:
• Syriac 1:introduction to grammar and writing
• Syriac 2:texts reading
Director: Prof. dr. Herman Teule
The Nijmegen Institute for Missiology (NIM)
Fully in line with the missionary study institutions of religious orders in the past, the
Nijmegen Institute for Missiology presents itself as a centre of knowledge in the field of nonWestern Christianity, more particularly the history and current situation of the church and
theology in Africa, Asia and Latin America, its principal aims being:
1. developing knowledge, by means of fundamental and applied research into the church and
theology in Africa, Asia/Pacific and Latin America/Caribbean
2. transmitting knowledge by means of teaching and training, Internet and library,
publications and documentation, as well as policy counselling and management.
As an extension of these activities it concerns itself with development and transmission of
knowledge about African, Asian and Latin American Christians in Europe, including such
issues as globalization, migration, migrant churches and migrant theology.
The Nijmegen Institute for Missiology is an independent foundation, instituted by the private
initiative of some missionary institutes. It is, however, affiliated to the Radboud University
72
6 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY
Nijmegen, where it is also located. The institute is financed by means of long-term donations
from religious institutes and funds acquired on a project basis.
• At present the research programme being carried out concerns the relation between
indigenous spirituality and sustainable development.
• The courses given concern non-Western Christianity and North-South dialogue in Church
and Theology.
The library of the Nijmegen Institute for Missiology is fully integrated into the University
Library of the Radboud University Nijmegen. The Nijmegen Institute for Missiology
publishes a Newsletter, Occasional Papers and an own book series entitled Church and
Theology in Context. See for more information: www.ru.nl/nim
Director: Prof. dr. Frans Wijsen
Special Chair for Religion and Gender
The Special Chair for Religion and Gender was established in 1983 as the Chair for
Feminism and Christianity. It was the first chair for feminist theology worldwide and
Catharina Halkes was the first person to hold that chair. In 2001 the Chair was renamed into
Catharina Halkes Unie NKV Chair for Religion and Gender. The general aim of the chair is
to offer courses in the field of feminist theology on graduate, undergraduate and PhD level
and to coordinate and stimulate research in feminist studies in all the different subdisciplines
of theology and religious studies. Special attention is given to the intercultural perspective
and the relation between theological reflection and the actual situation of women in their
different religious traditions and churches and societies worldwide.
The Chair is related to the department of Systematic Theology and has a good cooperation
with the other specializations so that students do have the possibilities to integrate the gender
and feminist perspective in the other specializations too.
Chair: Ms. prof. dr. Maaike de Haardt
Chair for Catholic Schooling and Institute for Catholic Education
In 1993 the 'Foundation the Catholic School' (Stichting de Katholieke School) established a
chair for the study of possibilities and legitimation of catholic schooling, especially religious
education, at the Faculty of Theology of the Radboud University Nijmegen.
In close relation to this chair the Confederation for Catholic Primary Education (KBO)
established the IKO (Institute for Catholic Education) as an institute for the innovation of
education in 2001. The IKO has a twofold task, namely the development and implementation
of knowledge about identity and religious education in catholic schools for primary
education. The IKO is related to the Radboud University Nijmegen, where it is also located. It
has been maintained by the Confederation KBO and the University. See for more information
www.ru.nl/iko
At present the research projects carried out by the IKO and the Chair for Catholic Schooling
concern the collective and organizational aspects of school identity, normative
professionalism in and curriculum renewal of the training of teachers for primary education,
learning to understand biblical narratives in a realistic learning environment, partnership
between catholic schools and parents, inspiring practices in catholic schools in the
Netherlands and interreligious learning in catholic schools.
73
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
The modules given on behalf of the chair concern the professional ethics of teachers (for the
students of the teacher training centre of the Radboud University (ILS)) and interreligious
education in catholic schools (for the students of the Graduate School of the Faculty of
Theology).
Director of IKO: prof. dr. Chris Hermans
Professor for Catholic Schooling: prof. dr. Aad de Jong
6.5 Student facilities
Office of the Graduate School
The coordinator of the office of the Graduate School provides information about criteria and
procedures of admission and mediates in obtaining residence permits, housing, student grants
and insurances and refers students, if necessary, to other offices of the faculty or university.
Coordinator: Ms. Godelief de Jong, M.A.
Residence permit
1. For residents of countries outside the European Community, the External Relations Office
of the University will start the appropriate procedure for obtaining an authorization for
temporary stay. These applicants are strongly advised not to contact the Dutch embassy or
consulate in their country.
2. To be eligible for this authorization, one must hold a valid passport, prove that one is
accepted by the university, have sufficient financial resources, a legalized birth certificate,
have a doctor's certificate of good health, be insured against medical risks and have
sufficient financial means to pay for a return ticket home.
3. Students arriving in the Netherlands without an authorization for temporary stay will
immediately be forced to return to their country of residence.
Coordinator: Ms. Godelief de Jong, M.A.
Student grants
The master programme Intercultural Theology is recognized by the Netherlands Fellowship
Programme, which is part of the Dutch Government's Development Cooperation. Applicants
from 56 developing countries or countries in transition may apply for fellowships through the
Dutch Embassy or body representing the Netherlands in the country concerned. Further
information about the Netherlands Fellowship Programme can be obtained from the embassy
or from the NUFFIC website: www.nuffic.nl.
Coordinator: Ms. Godelief de Jong, M.A.
Tutor system
All students are assigned a personal tutor who will remain their personal tutor during the first
year. The personal tutor is a member of the academic staff, usually from the chosen field of
specialization. As a rule tutor and tutee meet twice per period (six weeks). Additional
meetings can be arranged at the request of either tutor or tutee. The tutorials will focus on the
progress of the tutee's studies and any factors that may impede progress. The tutor will advise
the tutee on all matters and will help the student to overcome his or her difficulties. If
necessary, the tutor will act as an intermediary between the tutee and any of the university
74
6 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY
agencies to arrange specialist help in certain areas. In the second year students' tutorials are
conducted by their respective departments. In the case of Ph.D. students their supervisors will
act as tutors.
Coordinator: dr. Gian Ackermans
The Nijmegen College
The Nijmegen College offers accommodation primarily for members of religious institutes
and dioceses. It functions complementary to the programmes of the Nijmegen Graduate
School of Theology in the sense that its members not only study theology from an
intercultural perspective but also try to build an intercultural community.
Moreover, the Nijmegen College understands itself as a school of 'religious life' in a strongly
secularized society. For this purpose it offers communal prayer, spiritual direction and
personal supervision. Mutual help with respect to the study and shared responsibility in
housekeeping are presupposed. Bishops and religious superiors who choose for the Nijmegen
Graduate School of Theology for the further study of their students are requested to consider
participation in the Nijmegen College. This, of course, does not apply to religious institutes
that have religious communities in Nijmegen or its surroundings. To be admitted to the
Nijmegen College, students make a request together with the admission to the Nijmegen
Graduate School of Theology. The Director of the Graduate School will decide on the
admission, after consultation with the rector of the Nijmegen College.
Rector: dr. Joop Vernooij
Student pastors
The student pastors envisage providing activities for students' personal and religious
guidance. The pastors are also available to advise students on questions and choices regarding
their attitude to life, faith, studies and future plans. These duties are incorporated into the
induction period, masses, discussion groups, meditation, individual assistance and guidance.
Coordinator: dr. Elisabeth Hense, T.O. Carm.
Counsellor
Since 1985 the Radboud University Nijmegen has provided counsellors on sexual
intimidation for both staff and students. The student counsellor is one of the student deans.
The counsellor's task is to listen to complaints, help to find solutions, and report annually to
the College of Management. In 1992 the College of Management compiled rules for cases of
sexual intimidation. These rules are contained in an appendix to the Vademecum for Radboud
University students. The College of Management has also appointed a counsellor for minority
groups. The student counsellor is one of the student deans. The counsellor's task is to have
talks with individuals who feel that they are victims of discrimination and to find a solution in
collaboration with the affected party.
Counsellors: Ms. R. Stuut, Mr. A. Buiks
6.6 Master Intercultural Theology
Profile and objectives of the M.A. Programma
The aim of the two-year M.A. programme is to develop advanced knowledge, skills, and
attitudes necessary for the scholarly study of Christian religion in a globalized world. The
75
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
programme is accessible for students possessing a B.A. degree in theology or an equivalent
qualification. Emphasis is laid on the study of Christian religion in its contemporary societal,
intercultural, religious, and global contexts, as well as on Christianity's interaction with these
contexts. The study of Christian religion maintains an interdisciplinary approach and
orientates itself on the methodological standards of the corresponding scholarly disciplines.
Some of these theological methods are intended to develop better insight of Christianity's
internal perspective, others shed light on the Christian religion from a more external
perspective. The internal perspective focuses on the self-articulation of the Christian tradition
as it appears in (a) the authoritative texts, (b) the dogmatic, non-doctrinal and scholarly
expressions of faith (including a critical examination of the corresponding truth claims), (c)
religious practices. The external perspective portrays the Christian tradition by using current
methods taken from religious studies, humanities, social sciences, and the philosophy of
religion. In that respect especially the societal, intercultural, religious and global contexts of
Christianity are the subject of discussion.
Since the M.A. programme aims at a careful study of the Christian tradition in its
contemporary contexts, knowledge of literal, systematic, and empirical-practical theology has
to be deepened as well as knowledge of religious studies. These goals are achieved by
studying specific issues taken from the history or the contemporary situation of the Christian
religion. The M.A. programme qualifies for the career of a theological researcher or for
diverse professional functions.
The programme aims to reach:
1a. Thorough insight into the history of origin and the contemporary situation of Christianity,
with regard to its authoritative texts, its doctrinal content, its religious practices as well as
to its societal, intercultural, religious, and global contexts.
1b. Thorough insight into specific topics of the history of Christianity or its contemporary
situation in relation to fields of research within the literal, historical, systematic, and
empirical-practical disciplines as well as disciplines of religious studies.
1c. Thorough insight into methods and techniques of research in diverse fields of research.
2. Differentiated and (relatively independent) application of the aforementioned insights in
describing, analyzing, and synthesizing a new problem within the framework of (guided)
research.
3. Independent judgement with regard to societal, ecclesiastical and/or theological trends on
the base of a well-reasoned and synthesizing synopsis of the attainments 1a.-1c. The
judgement is to be developed by collecting, interpreting, and evaluating relevant
information in the light of internal and external criteria that are independent and
academically sound.
4. Oral and written communication with a specialized and a non-specialized public about the
analysis, synthesis, and evaluation of specific phenomena within Christian tradition and
its contexts.
5. Having the learning skills for independently reproducing, understanding, interpreting,
analyzing, and evaluating new information about the Christian tradition in its contexts,
and that within the specific professional setting of a theological researcher or within
diverging professional functions.
76
6 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY
Admission to the M.A. Programme
Admission requirements for the M.A. programme
(1) The applicant for the M.A. programme should have the degree of Bachelor in Theology
from the Radboud University Nijmegen or an equivalent degree from another Dutch
university. Students that do not meet these requirements should have taken a set of
courses that corresponds to the Nijmegen B.A. programme. The Examination Committee
will determine whether or not this requirement is satisfied.
(2) An adequate command of English is required for participation in the tuition and
preliminary examinations. This requirement is satisfied if the student can submit a
testimonial of a TOEFL test, certifying a minimum score of 550 (paper test) or 213
(computer test), plus an Essay Rating of at least 4.5, or an IELTS with a minimum
required overall score of 6 and 5,5 for Writing.
a. Applicants will be exempt from providing an English language test score if they are
native speaker of English or if they have a university degree in English Literature.
Applicants are considered to be a native speaker of English if they are from Australia,
Canada, Ireland, New Zealand, Singapore, UK, USA or South Africa.
b. Applicants who have obtained their Bachelor degree in an English taught program are
considered to be proficient in English and do not need to provide an English language
test score.
c. Applicants who have completed a three years Bachelor program at a Dutch university
are considered to be proficient in English and do not need to provide an English
language test score.
Admission procedure for M.A. applicants
1. Applicants must submit a completed application form to the Course Coordinator
Intercultural Theology, together with certified photocopies of their degree certificates and
diplomas, a photocopy of their passport, a doctor's certificate of good health, and the
documents requested above. If these documents are not in English, an authorized
translation should be provided.
2. These documents will be sent to the members of the Admission Committee of the M.A.
programme. The members of the Admission Committee of the M.A. programme will
determine whether or not the admission requirements are met.
3. The Course Coordinator Intercultural Theology will formulate an advice concerning the
admissibility of the candidate. On the basis of this advice the Examination Committee
decides whether or not the applicant can be accepted.
4. In case of disagreement between the Course Coordinator and the Examination Committee,
the Dean of the Faculty of Theology, decides.
5. If the applicant is accepted, he or she will receive an Admission Letter from the
Chairperson of the Examination Committee.
Note: Students applying for student grants must submit their application before January 1st.
Students applying for admission (without applying for a grant) must submit their application
before May 1st.
77
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Structure of the Curriculum
The master programme is arranged in conformity with two principles: the intercultural profile
of the master programme and the close interplay between research and education. Since the
Faculty of Theology maintains five research-clusters, all of them are to be represented in the
programme, in fact in an intercultural way.
The first principle is the intercultural practice of theology. Whereas the twentieth century was
a period of decolonization, localization, contextualization, and, thus, inculturation, the
twenty-first century, due to globalization, will be a period of growing interaction between the
cultures and thus an intercultural one. In other words: a mono-cultural perspective doesn't
suffice anymore for the practice of theology. In that way, intercultural theology is practicing
theology out of more than one culture.
On condition that students on the B.A. level have already acquired sufficient knowledge of
the contextual theology of their country, their culture, and their ethnicity, on the M.A. level
they have to learn practicing theology from an intercultural perspective. For that purpose they
have to make use of interactive methods. Culture, in that sense, is to be understood very
broadly as a shared system of meaning. Theology out of more than one culture can refer to
national, ethnic, and religious cultures.
There are two requirements that the modules of the programme have to fulfill:
- The intercultural perspective: the subject matter is to be treated from the perspective of the
'interdependence / interconnectedness' of cultures, not from the perspective of one culture
('dependence', 'mono-cultural', 'identity model').
- The diatopical method: the subject matter is to be treated not merely by a comparison of
correspondences and differences between cultures, but also by an investigation of their
specific interactions.
When combining the two aforementioned principles, it proves to be sensible to present the
five research-clusters under the following overarching headings:
- Old Testament and New Testament in their Cultural Settings (Biblical Studies)
- Spirituality / Mysticism (Reframing Spirituality)
- Theism and Ethics (Transformations of Religions in the Frameworks of Modernity)
- Social Cohesion / Religion and Violence (Religious Identity Transformations)
- Transformation and Tradition / Secularism (Traditions and Transformation)
Note: These headings are not the titles of specific modules, but rather overarching topics that
have to be filled in anew each year.
Master thesis
With his or her thesis the student shows the skills necessary to carry out academic research.
This means that the student is able to think and write independently, critically, methodically
and systematically. The student has to demonstrate by means of a logically structured
argument that he or she has insight in the theme under consideration and one or more
methods necessary for an academic approach of this theme.
78
6 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY
The master thesis has to be completed not later than 8 weeks before the final exam takes
place. The workload (including both preparations and the actual writing of the thesis) is
estimated at 700 hours, which is equivalent to 20 EC.
For more information on the master thesis (e.a. the aim, the requirements, the criteria), see
www.ru.nl/theology > 'education' > 'M.A. thesis'.
Curriculum
Year 1
Course
Intercultural Theology I
Intercultural Philosophy
Mastercourse I
Mastercourse II
Elective courses
Total
Code
MTH100
MTH101
MTH102
MTH103
EC
10
10
10
10
20
60
Year 2 - new curriculum
The courses mentioned below will not be taught in the year 2007-2008. The following
curriculum for the final year of the master Intercultural Theology will be offered starting
September 2008.
Course
Intercultural Theology II
Mastercourse III
Mastercourse IV
Mastercourse V
Masterthesis
Total
Code
MTH200
MTH201
MTH202
MTH203
MTH250
EC
10
10
10
10
20
60
Courses
Master year 1
Intercultural Theology I
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Pre-requisites
MTH100
10
prof. dr. F.J.S. Wijsen, prof. dr. J.A. van der Ven
Lecture & seminar
Paper
Bachelor in Theology.
79
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Objective
Contents
Literature
The student is able to describe and comprehend the relations between
the main concepts regarding world Christianity and inter-religious
relations in a pluralizing and globalizing world, apply them to the
functions and dysfunctions, ideological use, misuse and violations of
human rights in various continental contexts, and analyze and
evaluate them from the perspective of the dialectics between
particularity and universality.
This module offers an introduction to intercultural studies in religion
and theology.
The first part deals with relations between Western and non-Western
forms of Christianity and with relations between Christianity and
other religions in the context of a globalizing and pluralizing world.
The second part deals with human rights in a globalizing and
pluralizing world, their ideological use, misuse and violations in
world Christianity and other religions. Bridging the two parts is the
perspective of the dialectics between particularity and universality.
Part One
Wijsen, F. & R. Schreiter eds., Global Christianity. Contested
Claims, Amsterdam - New York: Editions Rodopi, 2007.
Hannerz, U., Cultural Complexity. Studies in the Social Organization
of Meaning, New York: Columbia University Press, 1992.
Krieger, D., The New Universalism. Foundations for a Global
Theology, Maryknoll - New York: Orbis Books, 1992.
Part Two
J.A. van der Ven, J.S. Dreyer, H.J.C. Pieterse, Is There a God of
Human Rights, Brill, leiden 2004, 642pp.
J.A. van der Ven, F.-A. Vincent, The Impact of Religion on Social
Integration in a Empirical Human Rights Perspective, Salesianum
2007 (in print)
J.A. van der Ven, Religious Rights for Minorities: A Way Out of the
Multicultural Drama? (in print).
J.A. van der Ven, Secular Rights and Sacred Rules, Nijmegen 2007
(manuscript).
Intercultural Philosophy
Heidegger's Philosophy of Religion
Course ID
MTH101
Credits
10
Teacher
prof. dr. B.H. Vedder
Teaching Method
12 lectures and seminar with text reading.
Examination
Participation in lectures and text reading. Paper presentation and
written paper.
Pre-requisites
Bachelor in Philosophy, Religious Studies or Theology.
Contents
In various texts, Martin Heidegger speaks of god and the gods, but the
question of how exactly Heidegger's thought relates to theology and
religion in a broad sense remains unclear and in need of careful
80
6 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY
Literature
philosophical excavation. In this master course we trace Heidegger's
relation to the philosophy of religion. It involves topics such as
Heidegger's interpretation of Saint Paul and Augustine, Nietzsche and
the death of God, ontotheology, and Heidegger's discussion of the
'last god', taking into account the early, midst and latter texts of
Heidegger.
Ben Vedder, Heidegger's Philosophy of Religion, From God to the
Gods, Duquesne University Press, 2006.
Reader with basic texts of Heidegger.
Mastercourse I
Ethnicity and Universality in the OT / Early Christian Ideas of Resurrection and Afterlife
Course ID
MTH102
Credits
10
Teacher
dr. E.M.M. Eynikel
Teaching Method
Lectures
Objective
Part 1: Insight in how the Israelites during the Old Testament times
defined their group identity through ethnic distinctions.
Part 2: To gain knowledge of the most important ancient Christian
sources concerning resurrection and afterlife. To gain insight in the
development of these ideas in the different cultural and religious
contexts of ancient Mediterranean societies.
Contents
Part 1: Exegesis in recent years shows strong awareness that biblical
traditions are integral to existential experience in past times and
places. The concepts of nation and people play an important role in
many biblical texts, but there are also many overlooked passages
where these concepts of particularity are broadened by those of
universality. The particularity of one creator of the one and only
creation in the Old Testament is followed by the universal
significance of the suffering servant.
Part 2: Exegesis of important source texts on early Christian ideas of
resurrection and afterlife.
Literature
Part 1: K. Sparks, Ethnicity and Identity in Ancient Israel.
Prolegomena to the Study of Ethnic Sentiments and Their Expression
in the Hebrew Bible, Eisenbrauns, Winona Lake (IN), 1998.
Part 2: Literature will be given during the course.
Mastercourse II
Groundwork of Christian Social Ethics
Course ID
MTH103
Credits
10
Teacher
dr. C. Hubenthal
Teaching Method
Lectures, presentations, discussion- and workgroups
Examination
Students have to write a paper.
81
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Pre-requisites
Objective
Contents
Literature
Students should have some basic knowledge in theological ethics.
Students acquire insight in the central problems of the relationship
between morals and faith. They become familiar with one ambitious
attempt to solve these problems. They get to know the problems of a
social-ethical application of fundamental moral principles in a multicultural and multi-religious society. They become familiar with one
attempt to solve these application problems.
In a multi-religious and multi-cultural society old patterns of
determining the relationship between morals and faith are put into
question. A particular religion, for instance, can no longer serve as the
one and only source of moral insights pertaining to all members of
society. Yet, a universal morality is needed, at least on a minimum
level, since otherwise society would loose its most basic fundaments
that warrant a fairly peaceful coexistence of its citizens. Not at least
the challenge of pluralism asks Christian theology to rethink the
relationship between morality and faith. In the first part of the course,
therefore, it will be shown that the concept of a universally valid and
autonomous morality does not contradict the essentials of Christian
faith. On the contrary, the idea of unconditional and autonomous
morality can even serve as starting point for an appropriate
understanding of Christianity.
In the second half of the course, social-ethical consequences will be
drawn from the provided considerations. To some extent, one could
say that the whole enterprise ends up in a reformulation of Christian
social teaching. Thus, the social doctrine of the Church will be
supplied with a sound philosophical fundament which should be
acceptable even beyond the walls of Christianity and which therefore
can serve as common ground for intercultural attempts to improve the
living conditions of all humans.
We are going to read selected chapters from:
- Immanuel Kant, Practical Philosophy (The Cambridge Edition of
the Works of Immanuel Kant), Cambridge: University Press 1996.
- Alan Gewirth, The Community of Rights. Chicago: University Press
1996.
A reader with additional texts will be supplied during the first class.
Master year 2
The curriculum for the final year of the master Intercultural Theology will be offered starting
September 2008.
82
7 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY - GRADUATE SCHOOL
7 Master Intercultural Theology - Graduate
School
This year (2007-2008) the second year of the master will be offered for the last time.
7.1 The Nijmegen Graduate School of Theology
In an era of globalization and differentiation contacts between members of different cultures
increase. Consequently, there is an urgent need for intercultural communication and
understanding. This need is felt at all levels of society and in all sectors of life, also in
religion and theology. Whereas inculturation of theology was the main challenge for the 20th
century, the century in which the decolonization process took place, intercultural theology is
the main challenge for the 21st century. Intercultural theology studies conditions for the
possibility of communication and understanding between theologians from various cultural
backgrounds. The Nijmegen Graduate School of Theology provides a platform to facilitate
this intercultural interaction.
Both the M.A. and the Ph.D. Programme in Intercultural Theology are part of the faculty and
their approach to theology is therefore based on the university and faculty's principles as
described in the previous sections. Consequently the school's approach to theology is a
methodological and hermeneutic reflection on faith in various contexts in the service of the
Church. Both programmes are designed to prepare students for independent theological
practice from an intercultural and interreligious perspective. After finishing the M.A.
programme the students will be able to perform functions in a leadership capacity in the
church and church-related institutions. After finishing the Ph.D. programme students will be
able to perform academic functions in the field of theological research and education in
intercultural and inter-religious settings.
Academic standards and options
Both the M.A. and Ph.D. programme provide theological education in keeping with the
standards of the academic study of theology. Wherever possible, the programmes aim to
satisfy the students' interests and needs as well as any possible requirement formulated by
their ecclesiastical authorities. Each student is assigned a tutor/supervisor who will guide and
assist him or her in making the right choices. In the Ph.D. programme, students will choose
an intercultural and/or interreligious topic for their Ph.D. research and thesis, as well as a
method of research used in one of the four clusters of the faculty research programme,
namely the literary-historical, systematic-theoretical, practical-empirical and the one of the
science of religion.
Specialization and cooperation
Students in the M.A. programme follow a General Programme (three semesters) comprising
modules in the fields of cultural and religious studies, historical-literary theology, systematic
theology and empirical-practical theology. After finishing this General Programme, students
can choose an Area of Specialization (one semester) from the chairs represented in the
Graduate School. The Specialization Programme consists of a Specialization module, an
83
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Elective module and a Thesis.
For the Specialization Programmes the Nijmegen Graduate School of Theology cooperates
with some university and para-university institutes such as the Nijmegen Institute for
Missiology, the Edward Schillebeeckx Foundation, the Institute of Eastern Christian Studies,
the Titus Brandsma Institute for Spirituality, the Institute for Catholic Education and the
Special Chair for Religion and Gender. It also invites specialists in intercultural and
interreligious studies from abroad as fellows.
Ecclesiastic degrees
The Faculty of Theology of the Radboud University Nijmegen has been approved canonically
since its inauguration.
Application and selection
To be admitted to the Graduate School, students must submit an application to the Course
Coordinator Intercultural Theology. For further information on the admission procedure, see
Chapter 2 for applicants to the M.A. programme and Chapter 3 for applicants to the Ph.D.
programme.
Nijmegen College
Nijmegen College has been established specially for Graduate School students. Here, the
students can live and work in a religiously oriented community that may further their
academic, spiritual and liturgical development. Further information on Nijmegen College can
be found in Chapter 5.
Tuition fee
The tuition fee for the Nijmegen Graduate School of Theology is 1.519 Euro.
Academic calendar
The academic year starts in September and ends officially on 31 August. It is divided into two
semesters of 24 weeks. Each semester comprises two periods of tuition (six weeks), and one
or more examination periods. The examination period forms part of the semester. Students
are required, therefore, to write their examinations in the official examination period. The
calender of the academic year 2006-2007 can be found in the back of the prospectus.
7.2 General information M.A. programme
The aims of the two-year M.A. programme are to prepare students to practice intercultural
theology in an independent way and to promote insight into the relationship of intercultural
theology with other cultural and religious studies.
The final attainment levels are the following:
a. The student has acquired a broad knowledge of the field of intercultural theology and
more detailed knowledge in one of the specialized fields within the course.
b. The student is able to acquire new knowledge in the field of intercultural theology on
his/her own, and more particularly to develop further insight into a specific theological
discipline.
c. The student is able to adequately communicate knowledge and insight regarding the
84
7 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY - GRADUATE SCHOOL
various theological disciplines both orally and in writing and to adopt an independent
position in theological discussions in at least one theological discipline and to articulate
and substantiate that position.
The General Programme (three semesters) offers modules in cultural and religious studies as
well as modules in the main theological disciplines. The specialization programme, to be
taken with one of the chairs represented within the Nijmegen Graduate School of Theology,
consists of a specialization module, an elective module and a thesis.
7.3 Second year - area of specialization
Directions concerning the choice of the specialization
In the second semester of the second year there are no general module components. This
semester is devoted to specialization in a particular area. The specialization comprises a
specialization module (5 EC), an optional module (5 EC) and a thesis (25 EC). If relevant to
the thesis (e.g. for the sake of an interdisciplinary or multidisciplinary approach to the topic)
the optional subject may be taken from another field (e.g. that of the second thesis
supervisor). The first thesis supervisor must be a lecturer of the chosen specialization
discipline.
The composition of the specialization programme (specialization module, optional module
and thesis design) needs to be approved by the contact person of the discipline concerned
(usually the incumbent of that chair). To this end students should approach that contact
person before the beginning of the second year. The contents of the specialization programme
and its approval by the contact person should be submitted to the secretary of the examination
committee before the start of the second semester of the second year. A list of available areas
of specialization and their contact persons appears below.
Dogmatic Theology
Fundamental Theology
Theological Ethics
Spirituality
Feminist Theology
Exegesis of the Old Testament
Exegesis of the New Testament
Church history
Pastoral theology
Liturgy
Mission Studies
Sciences of Religion
Eastern Christian Studies
Pedagogy of religion
Prof. dr. G. Essen
Prof. dr. T. van den Hoogen
Prof. dr. J.-P. Wils
Prof. dr. F.A. Maas
Ms. dr. H. Meyer-Wilmes
Prof. dr. E. Eynikel
Prof. dr. T. Nicklas
Dr. G. Ackermans
Prof. dr. C. Hermans
T. Quartier, MA
Prof. dr. F. Wijsen
Prof. dr. G. Wiegers
Prof. dr. H. Teule
Prof. dr. A. de Jong
85
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Directions concerning the writing of the thesis
The M.A. thesis has to be completed not later than four weeks before the final exam take
place. The workload (including both preparations and the actual writing of the thesis) is
estimated at 700 hours, which is equivalent to 25 EC. The topic has to be chosen in relation to
the area of specialization. The area of specialization can be chosen from all chairs represented
within the Graduate School.
With his or her thesis the student shows the skills necessary to carry out academic research.
This means that the student is able to think and write independently, critically, methodically
and systematically. The student has to demonstrate by means of a logically structured
argument that he or she has insight in the theme under consideration and one or more
methods necessary for an academic approach of this theme.
In the first semester of the year 2007-2008 a course on thesis writing will be offered.
At the start of the second year all students will receive a thesis information package with
information about the requirements, supervision, guidelines, assessment and the examination
procedure of the thesis.
7.4 Curriculum
Year 2 - current curriculum
This year (2007-2008) the current curriculum (see below) of the second year of the master
will be taught for the last time.
Course
Church History
Intercultural Philosphy
Spirituality
Fundamental Theology
Mission Studies
Specialisation Course
Elective Course
Masterthesis
Total
Code
GSHT3
GSIC3
GSHT4
GSST2
GSET4
EC
5
5
5
5
5
5
5
25
60
In addition to the courses mentioned here a course on Thesis Writing will be offered. For
more information on this course, see paragraph 7.5 and www.ru.nl/theology > 'education' >
'course schedule'.
86
7 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY - GRADUATE SCHOOL
7.5 Description of the modules offered in the M.A. programme
This year (2007-2008) the current curriculum (see below) of the second year of the master
will be offered for the last time.
How to write a thesis
Course ID
Credits
Teacher
Contents
0
drs. A.F.A. Baars
In the process of writing a thesis one can be confronted with a variety
of problems; "I can't get a grasp on the subject", "I blink once and the
week is already over", "What do I write?". "When is it good
enough?". Often at the base of these problems is the underlying
assumption that writing a thesis is basically choosing a subject and
just writing about it page after page.
In reality the thesis should be seen as a project in which the student is
project leader. As project leader the student is responsible for a large
number of activities other than writing, such as orientating on a
subject, meeting with experts, making a project plan, gathering and
structuring information etc.
The objective of this course is to define the thesis project and make
clear what activities the student should undertake and what dangers
he should be weary of. Specific theory is combined with practical
exercises to help the student become a good project leader.
Mission Studies
Interreligious Studies
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Pre-requisites
Objective
Contents
GSET4
5
prof. dr. F.J.S. Wijsen
Lecture & Seminar
Written exam
Introduction to Intercultural Theology
-The student is able to relate inter-religious studies to post-colonial
theory.
-The student is able to apply critical discourse analysis to religious
interaction.
This module offers an introduction to themes and methods in the
study of inter-religious relations, in particular Muslim-Christian
relations. We plea for a shift from religious studies to inter-religious
studies, argue that inter-religious studies should be practiced from a
post-colonial point of view and opt for critical discourse analysis as
an appropriate method to get insight into religious interaction. Last
but not least we discuss the shift from the mono- and multi-cultural
87
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literature
models to the inter-cultural model of inter-religious relations.
Wijsen, F., Seeds of conflict in a haven of peace. From religious
studies to interreligious studies in Africa, Amsterdam - New York:
Editions Rodopi, 2007.
Mazrui, A., Islam between globalization and counterterrorism,
Oxford: James Currey, 2006.
Philips, L., M. Jörgensen, Discourse analysis as theory and method,
London/Thousand Oaks: Sage Publications, 2004.
Church History
World Christianity in the 20th century
Course ID
GSHT3
Credits
5
Teacher
dr. J.E.A. Ackermans
Teaching Method
Lectures and class discussions.
Examination
Paper and written exam
Objective
The aim is to provide students with knowledge of and insight into
intercultural interactions in the history of Christianity in the second
half of the 20th century.
Contents
By studying various continental and national contexts, the students
will be helped to understand variations and parallel developments in
the churches in recent decades. They will be encouraged to reflect on
the historical development of Christianity in the cultural context of
their own country and other countries. By doing so, students will gain
insight into the historical background of intercultural theology and
comparative church history. Contexts to be discussed include Latin
America (Brazil), North America (USA), Central Africa
(Congo/Zaïre), East Africa (Tanzania), South-East Asia (Indonesia),
East Europe (Russia and Poland) and Western Europe (Netherlands).
Literature
Alister McGrath, Historical theology: An Introduction to the History
of Christian thought, Oxford, 1998.
A reader will be available.
Spirituality
Forms of Spirituality in Various Traditions
Course ID
GSHT4
Credits
5
Teacher
dr. C.M.A. Caspers
Teaching Method
Face-to-face meetings
Examination
Assessments, essay
Objective
This module orients the student in the field of lived spirituality
(material object).
Contents
The phenomenon of spirituality unfolds itself worldwide in a variety
of forms. We divide the field of lived spirituality in three basic forms:
88
7 MASTER INTERCULTURAL THEOLOGY - GRADUATE SCHOOL
Literature
(1) primordial spirituality (indigenous spirituality; lay spirituality;
spirituality in secular contexts; and so on); (2) schools of spirituality
(Hindu, Buddhist, Jewish, Christian, Islamic spirituality, and so on);
(3) counter-spirituality (desert spirituality, liberation spirituality; and
so on).
This division in three basic forms does not mean that there is a clear
watershed between them. On the contrary, they are dynamically
interrelated with one another. They are continuously in transition.
They belong to the same field of lived spirituality. Therefore we call
this articulation of the basic forms a first orientation in the field of
spirituality.
K. Waaijman, Spirituality: forms, foundations, methods, Leuven
2002.
Intercultural Philosophy (GS)
The case of intercultural philosophy: From Indian to Latin-American and African philosophy
Course ID
GSIC3
Credits
5
Teacher
dr. G.A.J. Steunebrink
Teaching Method
Lectures
Examination
Final examination or paper
Objective
Insight in philosophy in an globalizing, multicultural and
multireligious world.
Contents
What is philosophy in the Western tradition and is it the same outside
the West?
There is the old question put forward by many Western philosophers:
'Does non-western philosophy exist?' Many people got accustomed to
speak about Eastern philosophy with regard tot Hinduism, Buddhism,
Confucianism etc. But is it philosophy or is it rather theology? We
will investigate several Western and Eastern answers, especially
modern Indian answers. In the definition of philosophy we will focus
on the relation between science and wisdom in philosophy. And we
will discuss the social-political dimension together with the
possibility of the idea of human rights within Western and in Indian
philosophy.
Next, we will investigate Latin-American philosophy of liberation as
a kind of 'Third World philosophy'. This explains why it was
succesfull outside its own context and could inspire African, Asian
and Western philosophy. The modern, post-colonial, socio-economic
and cultural situation is the point of departure of this philosophy.
In African philosophy we focus on the transition of traditional
wisdom and mythology to philosophy. How do the African
philosophers define philosophy? How do they relate their philosophy
to science, modern technological culture, nation-building and to
human rights?
The interaction between several types of philosophy shows that there
89
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literature
does not exist an purely contextual philosophy, but that each
philosophy has a universal dimension. Intercultural philosophy is
about the universal human in context. The dimension of a globalizing
technological and political culture is present everywhere in this
course.
Syllabus Intercultural philosophy
Fundamental Theology
Approaches to the ultimate mystery
Course ID
GSST2
Credits
5
Teacher
prof. dr. A.J.M. van den Hoogen
Teaching Method
Lectures
Examination
Written exam at the end of the module
Objective
The aim is to give insight into different approaches to the ultimate
mystery, the factors constitutive for these differences and their impact
on the understanding of the ultimate mystery.
Contents
In Christian tradition there are different ways of approaching the
ultimate mystery. Reflections on experiences of the Divine mystery
produce a variety of theologies: biblical and other ways of speaking
about God, mystical theology, feminist theology and liberation
theology. These approaches proceed from and are qualified by factors
as: the experience of the transience of human life and the finitude of
the world, the experience of the good, of outrage when this good is
violated and happiness when it flourishes, and the way one finds
oneself in the human world. The common factor in these different
approaches is that the mystery itself appears as both a transcendent
and an immanent reality, symbolized in personal and non-personal
images of God. The main theme of the module is the impact of the
different premises on the ratio of immanence to transcendence. From
this perspective, the main lines of mystical and prophetic theology in
Christianity will be studied and discussed.
Literature
Reader to be distributed during the first class.
90
8 MASTER THEOLOGIE GEESTELIJKE VERZORGING
8 Master Theologie Geestelijke Verzorging
8.1 Profiel, doelstellingen en eindtermen
De masteropleiding Theologie is een driejarige, Engelstalige (met één jaar Nederlandstalige
beroepsoriëntatie) opleiding gericht op de ontwikkeling van gevorderde kennis, inzicht,
vaardigheden en attitudes die van belang zijn voor de wetenschappelijke bestudering van de
christelijke traditie in een geglobaliseerde wereld. Ze is toegankelijk voor bachelors in de
theologie (of daarmee vergelijkbare bacheloropleidingen). De nadruk ligt op de studie van de
christelijke traditie in haar huidige maatschappelijke, interculturele, religieuze en mondiale
contexten en haar wisselwerking met deze contexten.
De studie van de christelijke traditie gebeurt vanuit een interdisciplinaire benadering die zich
aan de methodologische standaards van de betrokken vakdisciplines oriënteert. Binnen de
theologische benadering is er een aantal methoden dat de nadruk op het binnenperspectief
legt, waarbij echter ook het buitenperspectief een belangrijke rol speelt. Binnen de 'interne'
benadering wordt de christelijke traditie bestudeerd vanuit haar zelfarticulatie (a) in de
bronteksten, (b) in dogmatische, niet-leerstellige en wetenschappelijk gearticuleerde
geloofsuitingen (inclusief een kritische toetsing van de daarbij behorende
waarheidsaanspraken), (c) in de religieuze praktijken. Binnen 'externe' benaderingen wordt de
christelijke traditie wetenschappelijk bestudeerd vanuit de dominante
godsdienstwetenschappelijke, geesteswetenschappelijke, sociaalwetenschappelijke en
filosofische disciplines. Daarbij wordt vooral de wisselwerking tussen de christelijke traditie
en haar diverse maatschappelijke, interculturele, religieuze en mondiale contexten
gethematiseerd.
De masteropleiding theologie richt zich op een grondige bestudering van de christelijke
traditie in haar huidige contexten. Dit geschiedt vooral door een verdieping op het gebied van
de literaire, historische, systematische, empirisch-praktische en religiewetenschappelijke
disciplines en door de wetenschappelijke bestudering van specifieke thema's uit de
geschiedenis of de actuele situatie van de christelijke traditie. De masteropleiding theologie
kwalificeert voor het beroep van een wetenschappelijke onderzoeker op het terrein van de
theologie of voor uiteenlopende professionele functies.
De opleiding is gericht op de volgende eindtermen:
1a. Grondige kennis van en inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de actuele situatie van de
christelijke traditie, en dit met betrekking tot haar bronteksten, doctrinele inhoud,
religieuze praktijken, alsook de wisselwerking met haar maatschappelijke, interculturele,
religieuze en mondiale contexten.
1b. Grondige kennis van en inzicht in specifieke thema's uit de geschiedenis of uit de actuele
situatie van de christelijke traditie in relatie tot onderzoeksvelden binnen de literaire,
historische, systematische, empirisch-praktische of religiewetenschappelijke disciplines.
1c. Grondige kennis van en inzicht in de onderzoeksmethoden en -technieken van de
verschillende onderzoeksvelden.
2. Gedifferentieerd en (relatief zelfstandig) toepassen van de onder 1a-1c genoemde kennis
en inzichten door een nieuwe probleemsituatie adequaat te beschrijven, te analyseren en
synthetiseren, binnen een (begeleid) onderzoek.
91
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
3. Zelfstandige oordeelsvorming aangaande maatschappelijke, kerkelijke en/of theologische
ontwikkelingen op grond van een beredeneerde en synthetiserende synopsis van de onder
1a-1c genoemde kennis en inzichten door relevante informatie te verzamelen en
interpreteren, en deze te evalueren tegen de achtergrond van zelfstandig wetenschappelijk
verantwoorde interne en externe criteria.
4. Mondeling en schriftelijk kunnen communiceren over de analyse, de synthese en de
evaluatie van specifieke verschijnselen binnen de christelijke traditie en haar contexten
met een gespecialiseerd en niet-gespecialiseerd publiek.
5. Beschikken over leervaardigheden om zelfstandig nieuwe informatie aangaande de
christelijke traditie en haar contexten te reproduceren, begrijpen, interpreteren, analyseren
en evalueren, en wel binnen de specifieke professionele context van een theologisch
onderzoeker of binnen uiteenlopende professionele functies.
8.2 Toelatingseisen en instroomregelingen
1. Tot de opleiding wordt toegelaten de student die in bezit is van een bachelordiploma in de
theologie behaald aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het vakkenpakket van de
student die niet aan deze eis voldoet, dient in beginsel overeen te komen met het
Nijmeegse vakkenpakket, zulks ter beoordeling van de examencommissie.
2. Tot de opleiding wordt eveneens toegelaten degene die in het bezit is van een bewijs van
toelating als bedoeld in art. 4.2 van OER.
3. Om het onderwijs te kunnen volgen en aan de examina deel te kunnen nemen, is
voldoende beheersing van het Engels vereist. Aan deze eis is voldaan wanneer de student
een certificaat van een TOEFL test kan voorleggen waaruit blijkt dat hij een score van
minimaal 550 (paper test) of 213 (computer test) alsmede een Essay Rating van ten
minste 4.5 heeft behaald. Aan deze eis is ook voldaan wanneer de student een certificaat
van een IELTS test kan voorlegen met een minimaal vereiste totale score van 6 en een 5,5
voor writing.
a. Studenten met Engels als moedertaal of studenten met een universitair diploma in
English Literature hoeven geen certificaat voor te leggen. Studenten uit Australië,
Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Singapore, het Verenigde Koninkrijk, de Verenigde
Staten of Zuid-Afrika worden geacht Engels als moedertaal te hebben.
b. Studenten die een bachelordiploma van een opleiding hebben behaald die in het Engels
wordt verzorgd, worden geacht over een voldoende beheersing van het Engels te
beschikken en hoeven dus geen certificaat voor te leggen.
c. Studenten die een driejarig bachelor-programma aan een Nederlandse universiteit
hebben gevolgd, worden geacht over een voldoende beheersing van het Engels te
beschikken en hoeven dus geen certificaat voor te leggen.
8.3 Structuur
Het curriculum is volgens twee indelingsbeginselen gestructureerd. Het eerste
indelingsbeginsel is het streven naar een interculturele theologiebeoefening. De twintigste
92
8 MASTER THEOLOGIE GEESTELIJKE VERZORGING
eeuw was de eeuw van dekolonisatie, lokalisering, contextualisatie, en dus inculturatie. Maar
vanwege globalisering en toegenomen interactie tussen culturen zal de 21e eeuw een eeuw
van interculturatie zijn. Anders gezegd: een monocultureel perspectief volstaat niet meer voor
theologiebeoefening in de 21e eeuw. Interculturele theologie zo verstaan is: theologie vanuit
méér dan één cultuur. Gezien het feit dat het master-programma naar een nauwe vervlechting
van onderzoek en onderwijs streeft, vormen de onderzoeksclusters het tweede
indelingsbeginsel, dat dan ook ondergeschikt is aan de interculturaliteit. Bovendien volgt
hieruit dat de vakken Interculturele theologie en filosofie op de eerste plaats staan in jaar 1 en
2.
Er wordt van uit gegaan dat de studenten op bachelor-niveau voldoende zijn ingeleid in de
contextuele theologie van hun land, hun cultuur, hun etnische groep. Wat zij op MA niveau
dienen te leren is te theologiseren vanuit intercultureel perspectief. Daarbij dient een
interactieve methode gebruikt te worden. Cultuur wordt daarbij zeer breed verstaan als
gedeeld betekenissysteem. Theologie vanuit méér dan één cultuur kan betrekking hebben op
nationale culturen, etnische culturen, religieuze culturen.
Er zijn twee criteria te noemen waaraan modulen dienen te voldoen:
- een intercultureel perspectief: de stof wordt behandeld vanuit het gezichtspunt van de
'interdependence / interconnectedness' van culturen, niet vanuit het gezichtspunt van één
cultuur ('dependence', mono-cultureel, 'identity model') of meerdere afzonderlijke culturen
('independence', multicultureel, 'alterity model').
- een 'diatopische' methode: de stof wordt niet alleen behandeld door het vergelijken van
overeenkomsten en verschillen ('comparative'), maar ook door interactie in de zin van het
op elkaar betrekken van culturele perspectieven.
Bij een combinatie van de twee indelingsbeginselen lijkt het verstandig om in de
verschillende onderzoeksclusters de volgende overkoepelende thema's op interculturele wijze
aan bod te laten komen:
- Old Testament en New Testament in their Cultural Settings (Biblical Studies)
- spiritualiteit/mystiek (Reframing Spirituality)
- theïsme en ethiek (Concepts of Theism and Ethics)
- sociale cohesie/religie en geweld (Religious Identity Transformation)
- transformation in tradition/secularism (Traditions and Transformations)
Op te merken valt dat het hierbij niet om titels van specifieke modulen gaat, maar om
omvattende thema's waarbinnen elk jaar een nieuwe module zal worden aangeboden.
In het derde jaar van de driejarige opleiding kunnen de studenten kiezen tussen twee
profielen. Het eerste profiel omvat een beroepsoriëntatie die gericht is op de christelijke
geestelijke verzorging waarin een aantal thema's en kerntaken centraal staat. Het tweede
profiel omvat de leraren-opleiding voor een docent godsdienst/levensbeschouwing.
8.4 Masterdiploma
De masteropleiding kan worden afgerond nadat alle verplichte onderdelen zijn afgerond,
waarmee de student heeft bewezen de vereiste academische vorming te hebben verworven, en
de student het master (scriptie) examen met goed gevolg heeft afgelegd. Aan de student wordt
93
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
de graad Master of Arts (M.A.) verleend, welke op het getuigschrift van het examen wordt
aangetekend.
De student houdt te allen tijde rekening met een minimale afstudeertermijn van twee
maanden en meldt zich ruim vóór aanvang van deze twee maanden termijn bij de
studieadviseur/studentenadministratie. De student ontvangt een uitgebreide werkwijzer t.b.v.
de procedures. De examencommissie start de beoordelingsprocedure en besluit tot toekenning
van het diploma wanneer aan alle eisen is voldaan. De student meldt zich vervolgens met de
verklaring van de examencommissie bij het Universitaire Bureau Examens (Comeniuslaan 4,
werkdagen geopend van 10.00-12.00 uur). Naast deze verklaring moet de student zijn
collegekaart, stamkaart en bachelordiploma (of een ander diploma op basis waarvan hij is
toegelaten tot de master) overleggen. Het examen waarbij de scriptie wordt verdedigd vindt
plaats minimaal vier weken na aanmelding bij Bureau Examens.
Judicium
Voor de voorwaarden van de verschillende judicia, zie de paragraaf 'Examenregelingen', in
het hoofdstuk 'Inschrijving, examenregelingen en kwaliteitszorg'.
8.5 Curriculum
Vak
Onderzoeksthema's en methoden II
keuze uit:
- Traditions and Transformations
- Transformation and Modernity
- Biblical Studies
- Reframing Spirituality and Mysticism
- Religious Identity and Interaction
Geestelijke verzorging in multiculturele context
Zingevingsdiagnostiek
Religieuze counseling
Ethische advisering
Rituele expressie
Stage + supervisie
Vrije ruimte
Totaal
94
Vakcode
MTR100
MTR101
MTR102
MTR103
MTR104
MTH300
MTH301
MTH302
MTH303
MTH304
MTH325
EC
10
5
5
5
5
5
15
10
60
8 MASTER THEOLOGIE GEESTELIJKE VERZORGING
8.6 Beschrijvingen van programmaonderdelen
Onderzoeksthema's en Methoden II: Traditions and
Transformation
Islam, Asian religions, New Religious Movements, and Indigenous Religions in the West
Vakcode
MTR100
Studiepunten
10
Docent
prof. dr. G.A. Wiegers
Onderwijsvorm
Hoor- en werkcollege
Toetsvorm
Werkstuk
Doelstelling
• Kennis van de betreffende religies op gevorderd niveau
• Kennis van de belangrijkste onderzoeksmethoden op gevorderd
niveau
• Kennis van en initiële participatie in lopend onderzoek
Beschrijving
De colleges Methoden en onderzoeksthema's II kennen evenals de
colleges Methoden en Onderzoeksthema's III (zie elders) een
thematisch-methodische invalshoek vanuit de thema's van onderzoek
van de docenten die verbonden zijn aan de leerstoelgroep. Vanuit vier
specialismen wordt ingegaan op deelthema's uit het lopend onderzoek
waarvan de inhoud aansluit op de scriptie-onderwerpen (voor opgave
van mogelijke scriptie-onderwerpen: zie elders).
Bij Methoden II wordt vanuit deze specialismen tevens een algemeen
methodisch-thematisch overzichtswerk besproken. Het geselecteerde
werk is Brian Morris, Religion and Anthropology. A Critical
Introduction. De studenten bereiden aan de hand van dit werk
deelpresentaties voor. Hiernaast volgen zij op gevorderd niveau het in
dit kader aangeboden methodenonderwijs, waarbij met name
comparatief-systematische, historische en kwalitatieve methoden aan
de orde komen. Deze methodencolleges worden verbonden met de
bestudering van casussen die ontleend worden aan het lopend
onderzoek van de leerstoelgroep.
Het lopend onderzoek waaraan kan worden deelgenomen omvat met
name de volgende deelterreinen: Islam als minderheidsreligie in de
Europese geschiedenis (vroeg-moderne tijd tot heden en ethische
discussies onder moslims in West-Europa (Wiegers), Upaya en
Navayana (Westers Boeddhisme) Hindoeïsme in het Westen (Van der
Velde), Nieuwe Religieuze Bewegingen in een lokale, Nederlandse,
context (Jespers) en Veranderingsprocessen in hedendaagse
uitvaartrituelen (Venbrux).
Literatuur
• Brian Morris, Religion and Anthropology. A Critical
Introduction. Cambridge 2006.
• Reader
95
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Onderzoeksthema's en Methoden II: Transformation and
Modernity
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
MTR101
10
prof. dr. G. Essen
Hoor- en werkcollege. Aanwezigheid is verplicht!
Referaat en take-hometentamen
Verwerving van kennis en inzicht in de epistemologie en
methodologie van systematisch religieonderzoek (deel II)
Dit college omvat een inleiding in de epistemologie en methodologie
op het gebied van systematisch religieonderzoek. Vervolgens worden
de gangbare systematische methoden toegepast op de voorgenomen
specialisatierichting van de student(e).
Moderne religie- en cultuurtheorieën fungeren als de "rode draad",
om aan de hand van dit onderwerp centrale probleemstellingen van
het systematische religieonderzoek aanschouwelijk te maken.
Centraal staat de vraag naar de plaats van religie in de moderne
kennissamenleving en cultuur.
Een reader met bronteksten en basisliteratuur wordt tijdens het
college ter beschikking gesteld. Tenminste passieve kennis van het
Duits en het Engels wordt verondersteld.
Onderzoeksthema's en Methoden II: Biblical Studies
Vakcode
Studiepunten
Docenten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
96
MTR102
10
dr. E.M.M. Eynikel, prof. dr. T.R.R. Nicklas
werkcollege
Werkstuk
Kennis van, inzicht in en bekwaamheid m.b.t. de gangbare methoden
in de bijbelwetenschap
In de colleges worden aan de hand van voorbeelden uit het Oude
Testament de methoden van historisch-kritische bijbelwetenschap
toegepast: tekstkritiek, literaire kritiek, Formgeschichte,
redactiekritiek, traditiekritiek.
Ook komen aan bod de literatuurwetenschappelijk georiënteerde
methoden: narratologie, structuralisme, intertextualiteit en de
feministische benadering. De theorie wordt geboden in de verplichte
literatuur.
Te behandelen Bijbelgedeelten:
Oude Testament (deuteronomistische literatuur): voornamelijk
teksten uit 1-2 Samuël en 1-2 Koningen.
Nieuwe Testament (johanneïsche literatuur): voornamelijk
Openbaring van Johannes en haar interpretatie in de oudheid.
H. Jagersma en M. Vervenne (red.), Inleiding in het Oude Testament,
Kok, Kampen, 1992, 25-171. Verder enkele artikelen die worden
8 MASTER THEOLOGIE GEESTELIJKE VERZORGING
opgegeven tijdens de colleges.
Onderzoeksthema's en Methoden II: Reframing Spirituality and
Mysticism
De dynamiek van devoties
Vakcode
MTR103
Studiepunten
10
Docent
dr. C.M.A. Caspers
Onderwijsvorm
De cursus zal bestaan uit een combinatie van hoor- en werkcollege.
Toetsvorm
Tentamen en werkstuk
Doelstelling
Inzicht in gangbare methoden in de godsdienstwetenschap, in het
bijzonder die van de vergelijkende godsdienstwetenschap, toegepast
op de voorgenomen specialisatierichting van de student.
Beschrijving
Literatuur
Inzicht in de innerlijke dynamiek die kenmerkend is voor devoties en
daarmee ook voor de godsdienstige en spirituele ontwikkeling.
Bekendheid met de studie van de religieuze (volks)cultuur; meer
bekendheid met de bronnen en de heuristiek.
Een korte typering van devotie is 'de vrijwillige overgave van de
mens aan God'. Dit kan op velerlei wijzen gebeuren, vandaar
'devoties', in meervoud dus. Concreet kunnen wij hierbij denken
aanbidding, gebed, offer, eed, heiliging van feestdagen, bedevaart,
etc. Devoties staan altijd in een spanningsveld. Als middel of
hulpstuk in de relatie tussen God en mens heeft een devotie immers
iets van voorbijgaande aard. Wanneer dat laatste niet onder ogen
wordt gezien, bestaat de kans dat een devotie van middel tot doel
wordt, met alle risico's vandien. Wanneer bijvoorbeeld
heiligenverering verandert in heiligenaanbidding - hetzij in de
religieuze beleving, hetzij in de perceptie van buitenstaanders -, dan
kan dat bijvoorbeeld de aanleiding zijn van het uiteenvallen van een
geloofsgemeenschap. Daarnaast hebben (of hadden) veel devoties een
belangrijke plaats binnen de algemene cultuur. Een middeleeuwse
ommegang bijvoorbeeld, was er niet alleen om God te eren, maar ook
om de sociale orde te bevestigen, of deze juist aan te vechten.
Devoties veranderen onvermijdelijk mee met hun tijd, al loopt dat
veranderingsproces niet overal gelijk en is het vaak onvoorspelbaar.
Veel devoties ontstaan op een gegeven moment, hebben een
bloeiperiode, kennen een verval, en beleven soms een revitalisatie. In
de cursus worden enkele devoties en de vier genoemde stadia vanuit
verschillende invalshoeken beschouwd. Wat de afbakening in tijd en
ruimte betreft, zal de aandacht vooral uitgaan naar de laatmiddeleeuwse en vroeg-moderne Nederlanden.
Een reader zal ter beschikking zijn aan het begin van de cursus
niet verplicht aan te schaffen:
Joris van Eynatten & Fred van Lieburg, Nederlandse
religiegeschiedenis (Hilversum 2006, 2e dr., ISBN 90-6550-928-3).
97
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Onderzoeksthema's en Methoden II: Religious Identity and
Interaction
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
98
MTR104
10
prof. dr. C.A.M. Hermans
Hoor-/werkcollege
Schriftelijke toetsing
Studenten krijgen verdiepend inzicht in het ontwerpen van een
onderzoek in relatie tot thema's uit het (lopende)
onderzoeksprogramma van het onderzoeksinstituut voor theologie en
religiewetenschappen
Studenten krijgen verdiepend inzicht in het ontwerpen van een
onderzoek in relatie tot thema's uit het (lopende)
onderzoeksprogramma van het onderzoeksinstituut voor theologie en
religiewetenschappen. Vier onderzoeksthema's zullen worden
uitgewerkt.
Het eerste thema is religieuze socialisatie in primaire
samenlevingsverbanden. Welke factoren bepalen het succes van
religieuze mensen in het doorgeven van religie (opvattingen,
betrokkenheid, praktijken) aan nieuwe generaties? Socialisatie wordt
gezien als het resultaat van de interactie tussen opvoeders en
opgevoede binnen een moderne, pluralistische samenleving. In het
bijzonder wordt ingegaan op de invloed van opvoedingsstijlen,
kerkelijkheid, religieuze en spirituele opvattingen van opvoeders,
religieuze opvoeding in het verleden, en sociaal-economische
achtergrond.
Het tweede thema is de legitimatie van religieus geweld door
Christenen en Moslims. Welke religieuze en spirituele opvattingen
versterken respectievelijk verminderen de legitimatie van religieus
geweld? In het bijzonder zal worden ingegaan op opvattingen rond
spirituele transformatie: vormen van menselijke omvorming onder
invloed van Gods werkzaamheid.
Het derde thema is gericht op de transformatie van religieuze
identiteit door interreligieuze interactie. We doen dit vanuit
postkoloniaal perspectief en met gebruik van kritische discours
analyse. Aan de hand van lopend onderzoek in Tanzania en Indonesië
laten we zien hoe taal gebruikt wordt om sociale (religieuze) groepen
te creëren en daardoor cohesie in de samenleving te bevorderen of
juist conflicten te veroorzaken. Kritische discours analyse gaat ervan
uit dat taal geen reflectie is van de werkelijkheid die ze beschrijft
maar juist de werkelijkheid constitueert. Door discours te analyseren
als sociale praktijk en vooral ook de belangen die erachter zitten op te
sporen kan deze methode laten zien hoe religieuze identiteiten
verwateren of juist verharden ten opzichte van elkaar en hoe taal de
status quo consolideert of juist transformeert.
Het vierde thema zijn hedendaagse geïnstitutionaliseerde en nietgeïnstitutionaliseerde rituele vormen rond sterven en dood. Daarbij
8 MASTER THEOLOGIE GEESTELIJKE VERZORGING
Literatuur
zal worden ingegaan op het proces van ritualiseren bij de uitvaart
binnen en buiten religieuze institutionele kaders. Hoe verhouden zich
de vaak persoonlijke ritualiseringen rondom een dierbare overledene
tot de al dan niet expliciet voorhanden liturgische kaders van een
religieuze traditie volgens de deelnemers aan het ritueel, in het
bijzonder de nabestaanden? Daarvoor zullen kwalitatieve methoden
gebruikt worden (video-stimulated recall) die het mogelijk maken om
de emoties van nabestaanden bij de verschillende elementen van het
rituele handelen te achterhalen.
Deze thema's worden verbonden met een verdiepend inzicht in
kwantitatieve en kwalitatieve methoden van onderzoek naar religie.
De eerste twee thema's zullen verbonden worden met kwantitatieve
methoden; de laatste twee thema's met kwalitatieve methoden. De
methodische verdieping wordt gericht op de relatie tussen begrip en
waarneming en methoden van analyse. Bij kwantitatieve methoden
worden studenten ingeleid in beschrijvende statistiek (centrummaten;
spreidingsmaten, en samenhangmaten). Tevens zullen studenten
inzicht en vaardigheid krijgen in het proces van indiceren en
operationaliseren van theoretische begrippen. Bij kwalitatieve analyse
zullen studenten worden ingeleid in de methode van discours analyse.
Tevens zullen zij leren om data te verzamelen vanuit de methode van
'video-stimulated recall'.
Baarda, D.B. en M.P.M. de Goede (2006), Basisboek Methoden en
Technieken van Onderzoek (vierde druk), Groningen: Stenfert
Kroese. Hoofdstuk 11: Data-analyse (pp. 286-328)
Strauss, A. & Corbin, J, (1998). Basics of Qualitative Research,
Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory .
London: Sage. Hoofdstuk 9: Axial coding; en 10: Selective coding
(pp. 123-163)
Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis.
An Expanded Sourcebook. London Sage. Hoofdstuk 7: Cross case
displays: exploring and describing
Geestelijke Verzorging in multiculturele context
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
MTH300
5
dr. J.B.A.M. Schilderman
Hoorcollege
Schriftelijk tentamen
De student heeft kennis van en initieel inzicht in de disciplinaire en
conceptuele grondslagen van geestelijke verzorging en kan de
professionele betekenis ervan aantonen voor de veranderende rol van
religie in het publieke domein van de Nederlandse multiculturele
samenleving.
Deze cursus biedt een inleiding in de begripsvorming over geestelijke
verzorging. Daarbij wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van
99
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literatuur
Bijzonderheden
100
geestelijke verzorging als een religieus en levensbeschouwelijk
specialisme binnen verschillende buitenkerkelijke verbanden, als die
van justitie, krijgsmacht en zorg. De opkomst van de geestelijke
verzorging houdt nauw verband met het ontzuilings- en
professionaliseringsproces in de Nederlandse samenleving, vanaf de
jaren zestig van de vorige eeuw. In deze historische en instititionele
ontwikkeling wordt inzicht geboden door zowel te verwijzen naar de
constitutionele uitgangspunten als naar het transformatieproces van
religie in het publieke domein, dat wordt gekenmerkt door zowel
nieuwe mogelijkheden als typerende problemen.
Vanuit een actor-analyse wordt duidelijk dat het beroepsveld van de
geestelijke verzorging door verschillende belanghebbenden, als
achtergrondgenootschappen, arbeidsorganisaties, beroepsorganisaties,
clientverbanden, overheden, verzekeraars, opleidingen etc. vanuit de
actorspecifieke taken en verantwoordelijkheden op eigen wijze
beoordeeld wordt. Afhankelijk van de taxaties die daarbij gemaakt
worden, kunnen ook verschillende scenario's opgesteld worden van
de geestelijke verzorging. Binnen deze arena van actoren en
beleidsstrevingen wordt het religiewetenschappelijk specialisme van
geestelijke verzorging geschetst zoals dat aansluit op de functies die
religie in institutioneel opzicht vervult. De professionele
uitgangspunten van dat specialisme worden geschetst en toegelicht
aan de hand van taakbeschrijvingen en kwaliteitsstandaarden. De
muliculturaliteit en multireligiositeit van de verschillende clientèles
vertegenwoordigt daarbij telkens een bijzonder aandachtspunt.
P. van den Akker; S. van Wersch (2003). Naar meer pluriformiteit in
de geestelijke verzorging in zorginstellingen. Tilburg, IVA. 2003. 729.
H. Schilderman (2005). Religion as a Profession. Leiden, Brill.
H. Schilderman (2006). Kwalificaties van Geestelijke Verzorging.
Studierapport in opdracht van het Bestuur van de Faculteit der
Theologie/Religiestudies, Radboud Universiteit Nijmegen. Nijmegen,
intern rapport.
H. Schilderman (2006). Religie en Zorg. In: W. van de Donk; A.
Jonkers; G. Kronjee en R. Plum (red). Geloven in het publieke
domein. Verkenningen van een dubbele transformatie. Amsterdam,
Amsterdam University Press (WRR-rapport). 395-416.
Abr. de Swaan (2004). Zorg en de Staat. Amsterdam, Bakker. 226264.
De cursus vindt plaats in blok 1 en in blok 4
8 MASTER THEOLOGIE GEESTELIJKE VERZORGING
Zingevingsdiagnostiek
Vakcode
Studiepunten
Docenten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
MTH301
5
drs. W. Smeets, dr. M. Scherer - Rath
Werkcollege
Een werkstuk (10 pagina's)
Studenten mogen alleen deelnemen aan het practicum wanneer zij
gelijktijdig stage lopen.
- Inzicht in de betekenis van levensbeschouwing in gezondheidszorg
- Kennis van en inzicht in de betekenis van diagnostiek in de
gezondheidszorg.
- Het kunnen noemen van de elementen van enkele modellen van
levensbeschouwelijke diagnostiek.
- Kunnen toepassen van modellen van levensbeschouwelijke
diagnostiek of anamnese in een gesprek met een cliënt in een
zorginstelling. De vaardigheid blijkt uit een uitgeschreven
verbatimverslag van het gesprek.
- Kunnen reflecteren op de mogelijkheden van de gehanteerde
modellen voor de praktijk van de geestelijke verzorging. Deze
reflectie blijkt uit a) een schriftelijke evaluatie aan het einde van het
verbatimverslag en b) de participatie aan de groepsbespreking.
Cliënten in de gezondheidszorg worden op bijzondere wijze
geconfronteerd met cruciale gebeurtenissen in hun levensloop ('life
events'). Deze cruciale levensgebeurtenissen kennen doorgaans een
verloop van: confrontatie en taxatie, het omgaan met deze
levensgebeurtenissen en de integratie ervan in het eigen bestaan.
Dergelijke cruciale levensgebeurtenissen doen een beroep op
zingeving en levensbeschouwing, waarbij de medische benadering
aan een grens komt. Op twee manieren kan levensbeschouwing een
functie vervullen bij deze cruciale gebeurtenissen: een intrinsieke en
een extrinsieke; een voorbeeld van de laatste is de 'religious coping'.
In het werk van beroepsgroepen in de gezondheidszorg neemt
diagnostiek een belangrijke plaats in, waarbij de medische
diagnostiek als referentie fungeert. Het begrip diagnostiek en het
diagnostisch proces worden verhelderd. In de geestelijke verzorging
zijn een aantal modellen ontwikkeld voor levensbeschouwelijke
diagnostiek. Deze worden op hun eigen aard en mogelijkheden
onderzocht.
In het tweede gedeelte van deze cursus wordt in elke bijeenkomst
aandacht besteed aan één verslag van een gesprek met een cliënt uit
de instelling waar de student stage loopt en waarin hij/zij één van de
gepresenteerde modellen van diagnostiek of anamnese toegepast
heeft. Elke student wordt geacht twee gesprekken volgens twee
verschillende modellen in te brengen. Tijdens het werkcollege wordt
gekeken naar de wijze waarop de rapportant het model in de praktijk
heeft gebracht en wordt aan de hand daarvan gereflecteerd op de
101
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literatuur
betekenis van het gehanteerde model voor de geestelijke verzorging.
Reader
Bouwer, J. (2000). Met meer dan hart en ziel. Levensbeschouwelijke
diagnostiek, geestelijke zorgverlening en context. Gorinchem:
Ekklesia.
Smeets, W. (2006). Spiritual care in a hospital setting. Leiden: Brill.
Religieuze counseling
Vakcode
Studiepunten
Docenten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
102
MTH302
5
prof. dr. M.H.F. van Uden, dr. J.E. Castillo Guerra, dr. M. Scherer Rath
Werkcollege
Schriftelijk tentamen: werkstuk
Voorwaarde voor deelname is het beschikken over mogelijkheden tot
het opdoen van werkervaring tijdens de duur van het practicum.
Aan de hand van de methodiek van de religieuze counseling leert de
student te reflecteren op het begeleidingsproces van mensen. Een
interreligieus en intercultureel transformatieperspectief staat centraal
in dit begeleidingsproces. Vanuit dit perspectief ontwikkelt de student
een professionele houding en vaardigheden met betrekking tot het
voeren van een religieus counseling- en begeleidingsgesprek.
Het college omvat een inleiding in de basisvaardigheden van de
interculturele gespreksvoering en schetst een raamwerk voor de
individuele professionele toepassing van de methodiek van het
religieuze counseling- en begeleidingsgesprek in de praktijk van de
geestelijke verzorging. Daarbij wordt stilgestaan bij de betekenis van
de toe-eigening van een methodiek en de verdere ontwikkeling ervan.
Vervolgens staat de inhoud van het religieuze counseling- en
begeleidingsgesprek centraal, met name de zorgvragen zoals die door
patiënten in zorginstellingen ervaren en verwoord worden. Deze
worden belicht en geconceptualiseerd vanuit een interreligieus
perspectief.
In de colleges komen verschillende casussen aan bod waarin de
student zijn werkervaringen problematiseert tot leerdoelen m.b.t.
religieuze counseling. Dat houdt in dat studenten werken aan de
leerdoelen van de colleges aan de hand van gesprekssituaties die in
een rollenspel worden ingebracht. Verder wordt met behulp van eigen
dvd/video-opnamen van reeds gevoerde gesprekken nagegaan in
hoeverre de methodiek en de betreffende vaardigheden zijn toegepast.
Verplichte literatuur:
J. Dijkstra, Gespreksvoering bij geestelijke verzorging: een
methodische ondersteuning om betekenisvolle gesprekken te voeren,
Nelissen, Soest 2007.
F. Bannink, Oplossingsgerichte vragen: handboek oplossingsgerichte
gesprekvoering, Harcourt, Amsterdam 2006.
8 MASTER THEOLOGIE GEESTELIJKE VERZORGING
Aanvullende literatuur:
T.H. Lohse, Het bondige gesprek. Praktische hulp bij advisering en
pastoraat, Heerenveen 2003.
Ethische advisering
Vakcode
Studiepunten
Docenten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
MTH303
5
dr. C. Hubenthal, dr. M.J.M. Dresen
Hoorcollege en practicum
De stof van het hoorcollege wordt door middel van een werkstuk
getoetst.
Voor het practicum dient aan de volgende eisen voldaan te worden:
- Aanwezigheid bij en actieve bijdrage aan de bijeenkomsten;
- Algemene voorbereiding per keer (waaronder soms kleine
opdrachten, zoals formulering leerdoelen);
- Tweemaal presentatie van casus en/of referaat.
Voorwaarde voor deelname is actuele stage- of praktijkervaring.
- De studenten maken kennis met een specifiek ethisch
adviseringsmodel.
- Ze verwerven inzicht in de theoretische verantwoording van de
verschillende stappen van dat model.
- Ze zijn in staat om het model op een (reële of fictieve) casus uit de
praktijk toe te passen.
- Ze leren situaties en dilemma's - zowel binnen de praktijk van de
geestelijke verzorging als binnen andere disciplines en (beleids-)
niveaus van de instelling - waarbinnen een ethische benadering zinvol
en verhelderend kan zijn, te herkennen en helder te verwoorden.
- Ze zijn in staat om de betreffende situaties en/of dilemma's te
kunnen beschrijven, analyseren en verhelderen vanuit het perspectief
van een beargumenteerd gekozen ethische benadering.
- Ze beschikken over de communicatieve vaardigheid en sensibiliteit
om voornoemde kundigheid zowel actief als interactief, in
gespreksvoering en institutionele settings, vruchtbaar te kunnen
inzetten.
- Ze verwerven inzicht in de praktische en organisatorische
voorwaarden voor, en obstakels bij de organisatie van moreel beraad
in een instelling.
- Ze verwerven kennis van, en enige vaardigheid in het hanteren van
specifieke overlegmethoden voor moreel beraad in de instelling, op
instellingsniveau of binnen (multi-)disciplinair overleg.
De ethische advisering van individuele cliënten heeft als doel de
cliënt in staat te stellen om in een bepaalde praktische
probleemsituatie zelfstandig een verantwoorde beslissing te kunnen
nemen. Daartoe dient in de eerste instantie rekening te worden
gehouden met de specifieke, identiteitsbepalende waardekaders van
de cliënt. Vaak moeten daarnaast echter ook algemene morele
103
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literatuur
inzichten verdisconteerd worden. Gezien beide normatieve kaders
soms haaks op elkaar kunnen staan, dienen beide in een zinvolle
balans gebracht te worden. Tijdens het hoorcollege wordt een ethisch
adviseringsmodel ontwikkeld dat recht doet aan deze vereisten.
Het practicum is dan vooral gericht op het aanleren van vaardigheden.
Dat wil zeggen: het practicum is bedoeld voor het - in de praktijk van
de geestelijke verzorging in brede zin - leren toepassen van de kennis
en inzichten opgedaan in het hoorcollege. Kennis en inzichten uit het
hoorcollege worden daartoe aangevuld met literatuur gericht op de
toepassing van ethiek in de praktijk van de instelling; toepassing
zowel op het niveau van de persoonlijke gespreksvoering en
advisering, als op instellingsniveau (zoals: organisatie van moreel
beraad; interveniëren en adviseren op beleidsniveau; inhoudelijke
bijdragen leveren op het gebied van ethische reflectie in de context
van de instelling, bijv. in de vorm van een 'klinische les', een
voordracht voor specifieke beroepsgroepen of management, een
column in het instellingsblad, etc.)
Voor het hoorcollege wordt een reader met relevante teksten ter
beschikking gesteld.
Voor het practicum gebruiken wij:
Henk Manschot & Hans van Dartel (red.), In gesprek over goede
zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk, Amsterdam: Boom
2003.
Rituele expressie
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
104
MTH304
5
drs. T.H. Quartier
Hoorcollege en practicum.
Schriftelijk tentamen en presentatie van een viering die de student
heeft voorbereid
Studenten mogen alleen deelnemen wanneer zij gelijktijdig stage
lopen.
Kennis van en inzicht in de hoofdthema's van ritueel handelen in
verschillende contexten binnen de geestelijke verzorging in het
perspectief van de rituologie. Inzicht en vaardigheid ten aanzien van
bepaalde rituele handelingen, bijvoorbeeld het voorbereiden en
uitvoeren van een woorddienst.
Het verschijnsel 'liturgisch ritueel' wordt in dit college beschreven aan
de hand van rituologische, antropologische, liturgiewetenschappelijke
en religieus-theologische concepten. Het hermeneutisch model van
ritueel handelen wordt door middel van 'rituele kritiek' (R. Grimes)
uitgediept en toegepast op verschillende contexten. Daarbij wordt
ingegaan op verschillende rituele rollen binnen de context van de
geestelijke verzorging. Speciale aandacht wordt besteed aan riten van
de verschillende godsdiensten - in het bijzonder de christelijke traditie
8 MASTER THEOLOGIE GEESTELIJKE VERZORGING
Literatuur
- en aan interculturele ritualiteit.
In het praktische gedeelte van het college wordt geoefend hoe een
rituele viering binnen verschillende contexten van de geestelijke
verzorging tot stand kan komen. Daarvoor bereiden studenten een
woorddienst voor. Ze kiezen een passende religieuze tekst (uit
verschillende tradities), schrijven een overweging, en zoeken
beargumenteerd naar adequate symbolen. Deze oefening gebeurt in
een rituele "laboratoriumsetting" waar studenten de door hun
voorbereide woorddienst uitvoeren.
Reader.
Aanbevolen achtergrondliteratuur:
Grimes R. (1990). Ritual Criticism. Case Studies in its Practice.
Essays in its Theory. Columbia: University of South Carolina Press
(selectie).
Quartier T. & Voskuilen C. (2004). Samen voor God afscheid vieren.
Vrijwilligers binnen de uitvaartliturgie. In: Sterkens C. & Van der
Meer J. (ed.). Kerk aan de stadsrand. Budel: Damon. p. 123-146.
Scheer A. (1993). Dienst aan woord en gemeente. De hermeneuse als
liturgisch handelingsmodel. In: Tijdschrift voor Liturgie 77. p. 396415.
Chauvet, L.-M. (2001). The Sacraments. The Word of God and the
Mercy of the Body. Collegeville.
Dingemans G.D.J. (1991). Als hoorder onder de hoorders ... Een
hermeneutische homiletiek. Kampen.
Grimes R. (1990). Ritual Criticism. Case Studies in its Practice.
Essays in its Theory. Columbia: University of South Carolina Press.
(selectie)
Quartier T. e.a. (2003). Katholieke uitvaartriten in het spanningsveld
tussen traditie en moderniteit. In: Boeve L, van den Bossche S,
Immink G. & Post P. (ed.). Levensrituelen en sacramentaliteit tussen
continuïteit en discontinuïteit. Meander Reeks 5. Kampen. p. 199216.
Van Endt-Meijing, M. (2006). Rituelen en gewoonten. Geboorte,
ziekte en dood in de multiculturele samenleving. Amsterdam:
Uitgeverij Coutinho.
Stage en Supervisie Master Theologie
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
MTH325
15
dr. M. Scherer - Rath
Supervisie
Tussen- en eindevaluatie; beoordeling op basis van opleidingscriteria.
Meer informatie over de supervisie is beschikbaar in de Gids voor
Stages, Supervisie en Coaching. De supervisie leidt tot een
afzonderlijke deelverklaring van de supervisor waarin de supervisie
wordt geëvalueerd. De waardering in cijfers van de supervisie wordt
105
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
Bijzonderheden
106
uitgedrukt in één gezamenlijk punt voor stage én supervisie. Dit cijfer
wordt opgesteld door supervisor en stagecoördinator.
Student loopt stage binnen het werkveld geestelijke verzorging
- De student heeft kennis van en inzicht in supervisie als didactische
methode voor de verdere professionalisering van het eigen
professionele handelen en de eigen beroepsgroep. Hij ziet tevens het
belang van het supervisorisch leerproces voor de ontwikkeling van
een professionele beroepsidentiteit.
- De student beschikt over reflectieve vaardigheden en houdingen om
de persoonlijke en beroepsmatige kant van zijn beroepsidentiteit te
verhelderen.
- De student is in staat om kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen
(opgedaan tijdens de opleiding) zodanig te integreren dat ze dienstig
kunnen zijn voor een zelfkritische reflectie in en op de hermeneutisch
communicatieve praxis van de geestelijk verzorger.
Om de student in staat te stellen vanuit zijn eigen persoon meer zicht
te krijgen op de toekomstige werkvelden van de geestelijke
verzorging en op de eisen, verwachtingen en mogelijkheden die
binnen deze werkvelden spelen, leert hij op een bepaalde manier naar
zichzelf in deze werkvelden en naar deze werkvelden als dusdanig te
kijken.
In dit verband staan vier integratieprocessen centraal: in een meer
inhoudelijk leerproces wordt ernaar gestreefd om de in de
hoor/werkcolleges en practica opgedane kennis, inzichten,
vaardigheden en houdingen zodanig te integreren dat zij voor de
stagiair als toekomstige professional van dienst kunnen zijn. Verder
wordt in dit verband gepoogd tot een integratie van het persoonlijke
(denken, voelen, willen en handelen), van het beroepsmatige (de
persoon als professional, het beroep en de concrete werkervaring) en
tot een integratie tussen het persoonlijke en beroepsmatige bij te
dragen.
Deze integratieprocessen hebben betrekking op en zijn gericht op de
uitoefening van het beroep in een concrete werksituatie. Deze
werksituatie wordt tijdens iedere bijeenkomst door de student steeds
geïntroduceerd door een schriftelijk verslag van een relevante
werkervaring.
De studiebelasting van één supervisietraject is 2 EC, waarbij de
contacttijd bestaat uit 10 supervisiebijeenkomsten van 1 (individueel)
of 1.5 (triade of groep) uur. Binnen de Masteropleiding Theologie
vinden deze bijeenkomsten plaats tijdens de periode van de stage.
Deze bijeenkomsten worden begeleid door één van de volgende aan
de Faculteit der Theologie verbonden supervisoren: dr. F. Jespers, dr.
M. Scherer-Rath, dr. W. Smeets en dr. P. Vermeer.
Stagecoördinator: dr. P. Vermeer
Informatie over de stage staat in de Gids Stages, Supervisie en
Coaching. Neem vroegtijdig contact op met de stagecoördinator ter
voorbereiding van de stage en volg de aanwijzigingen in de gids.
9 MASTER PASTORALE STUDIES
9 Master Pastorale Studies
9.1 Algemene oriëntatie van de opleiding
Context van het pastoraat vandaag
Drie ontwikkelingen zijn van groot belang voor de context van het pastoraat in de kerk van
vandaag: de secularisering, de multiculturalisering en de pluralisering op religieus gebied.
Deze ontwikkelingen en de complexiteit waarin de religie zich in onze tijd bevindt, maken
een eenduidig referentiekader, een eenduidige koers en een eenduidig beleid voor het
handelen van de pastor bij voorbaat onmogelijk. De huidige context vereist een optreden van
de pastor dat gebaseerd is op flexibiliteit, wendbaarheid en gevoeligheid voor steeds nieuwe
situaties. Ze veronderstelt bij de pastor de wil tot zelfverantwoordelijkheid en de
bekwaamheid tot zelfsturing, waardoor de eigenheid van de christelijke religie wordt
behouden, voortgezet en ontwikkeld en tegelijkertijd bij de inzichten en verlangens van de
mensen in de huidige samenleving wordt aangesloten.
De opleiding Pastorale Studies tracht rekening te houden met de genoemde ontwikkelingen,
zowel op het macroniveau als op het meso- en microniveau. Op het macroniveau van de
samenleving is weliswaar geen sprake van een radicale secularisering, maar wel van een
differentiële secularisering, daar zich in de onderscheiden maatschappelijke systemen
(economisch, politiek, sociaal, cultureel) onderscheiden functies van religie voordoen. De
multiculturalisering heeft geleid tot een grote pluraliteit aan religieuze opvattingen. Op het
mesoniveau van de kerk is er sprake van een duidelijke daling van het aantal kerkleden, van
kerkelijke participatie en van deelname aan de 'rites de passage', zonder dat dit noodzakelijk
leidt tot de verhoging van de deelname aan alternatieve religieuze bewegingen en groepen.
Op het microniveau van het individu heeft het beeld van dé gelovige of dé christen
plaatsgemaakt voor de vrijheid en de zelfstandigheid van ieder individu om zijn religieuze
c.q. christelijke weg door het leven zelf te bepalen. Dit alles vraagt van de pastor een
volwassen en sensitieve omgang met de christelijke traditie en met de kerk die hij
vertegenwoordigt en tegelijkertijd een flexibele en creatieve benadering en begeleiding van
de individuele persoon die wordt gekenmerkt door vrijheid en zelfstandigheid.
De opleiding Pastorale Studies kan en wil op deze vragen en problemen niet met een
voorgegeven recept antwoorden. Ze is echter wel in staat deze vragen en problemen mede
vanuit de christelijke traditie te helpen verhelderen en vervolgens naar antwoorden te leren
zoeken en vaardigheden te doen verwerven die noodzakelijk zijn om het pastoraat, dat
plaatsvindt in de huidige kerk, zinvol in te vullen. De pastor dient de professionele
competentie te ontwikkelen om adequaat met problematische situaties om te kunnen gaan,
daarin religieuze problemen te ontdekken, te formuleren en te analyseren. Hij moet de
vaardigheden hebben om alternatieve oplossingen te bedenken en tegen elkaar af te wegen, al
experimenterend tot een oordeel en al handelend tot een besluit te komen. De pastor moet er
oog voor hebben dat in de pastorale praktijk steeds weer nieuwe religieuze vragen en
problemen opduiken, en dit steeds ook weer in verband met de oplossingen waartoe hij eerder
besloten heeft. Deze complexiteit vraagt om reflectief pastoraat. Reflectief pastoraat voltrekt
zich niet in wat een pastorale cirkel wordt genoemd, maar in een pastorale cyclus, waarin
iedere probleemoplossing andere problemen genereert. Pastoraat is een reflectief, iteratief en
cyclisch proces.
107
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
De huidige context die wordt gekenmerkt door grote en snelle veranderingen op religieus
gebied, leidt ertoe dat het pastoraat vooral is gericht op de bevordering van de religieuze
communicatie. De aard van het pastoraat is wezenlijk hermeneutisch communicatief.
De hermeneutische dimensie van het pastorale werk bestaat erin dat inhouden (in teksten en
traditie) uit het verleden worden vertaald naar het heden en betekenisvol worden gemaakt
voor de huidige context. Deze 'vertaling' kan op verschillende manieren gebeuren. Zo zijn er
verschillende hermeneutische theorieën te onderscheiden die reflecteren op de wijze waarop
deze vertaalslag tot stand komt. De pastor dient kennis van en inzicht in deze theorieën te
hebben om zijn functie te kunnen vervullen.
Het hermeneutisch proces waarin wordt getracht om inhouden uit het verleden betekenisvol
over te dragen naar het heden kan natuurlijk leiden tot een veelvoud aan 'betekenissen'. De
hermeneutische vertaling leidt nooit logisch dwingend tot de enig juiste interpretatie. Vandaar
dat de communicatieve dimensie onontbeerlijk is in het moderne pastoraat. Het maakt
wezenlijk deel uit van het hermeneutisch proces zelf. Hierbij gaat het om de dialoog tussen
pastor en pastorant(en) die in gezamenlijkheid het hermeneutische proces voortzetten om
samen naar betekenissen te zoeken. Communicatie is in zichzelf al betekenisverlenend, en
kan zowel inter- als intrapersoonlijk zijn. De communicatieve dimensie van het pastorale
werk kan gericht zijn op (1) uitwisseling van informatie, (2) perspectiefwisseling en (3) de
reflectie met het oog op de zoektocht naar waarheid op religieus gebied.
Echter, deze hermeneutische communicatie vindt niet zomaar in het luchtledige plaats, maar
is altijd ingebed in één van de zes functies of taken die de pastor vervult: ritueel-liturgische
expressie, catechese, kerkopbouw, missionair-diaconaal pastoraat, pastorale counseling en
geestelijke begeleiding. Het algemene doel van de opleiding is gericht op de (verdere)
ontwikkeling van de hermeneutisch communicatieve competentie van de pastor in relatie tot
de zes taken of functies die de pastor vervult en dit vanuit een reflectief perspectief. Dit
algemene doel kan als volgt worden omschreven:
De pastor is in staat tot religieuze hermeneutische communicatie op het terrein van de ritueelliturgische expressie, de catechese, de kerkopbouw, het missionair-diaconaal pastoraat, de
pastorale counseling en de geestelijke begeleiding en verwerft tevens de competentie tot
reflectie en metareflectie op deze hermeneutisch communicatieve praxis.
De systematiek in de verbinding tussen de pastorale praxis enerzijds en de reflectie van de
student anderzijds komt naar voren in de doelen voor Pastorale Studies 3 (specialisatie
pastorale wetenschappen). Pastorale Studies 1 en 2 worden niet meer aangeboden. Pastorale
Studies 3 wordt voor de laatste keer in het studiejaar 2007-2008 opgestart. Het is de
bedoeling dat in 2008-2009 een nieuwe masteropleiding Religie en Zorg in de Faculteit der
Religiewetenschappen wordt aangeboden.
Doelen van de Pastorale Studies 3
De doelen van het curriculum van de Pastorale Studies 3 zijn de volgende:
a. Meta-kennis
Meta-kennis als doel van het curriculum heeft betrekking op de reflectieve reproductie van de
structuren van de eigen kennis vanuit de reflectie in het pastoraat en de reflectie op het
pastoraat, door gebruik te maken van concepten uit de theologie en de sociale wetenschappen.
108
9 MASTER PASTORALE STUDIES
Dit veronderstelt dat de student expliciet op de hoogte is van de structuur van de betreffende
concepten van waaruit hij zelf werkt en reflecteert (subjectieve zijde: ambachtelijke kennis)
alsook van de structuur van de betreffende concepten in de theologie en de sociale
wetenschappen (objectieve zijde: 'expert'-kennis). De structuur van zowel de ambachtelijke
kennis als van de 'expert'-kennis dient daartoe te worden gerepresenteerd en gecodificeerd.
Bij de reproductie van de structuren van de eigen kennis gaat het om de explicitering van
waargenomen feiten, processen, situaties, en verder van assumpties, (hypo)theses,
argumenten, contra-argumenten, verwachte resultaten, verwachte consequenties, standaarden,
normen en waarden. In de interactie tussen de subjectieve zijde en de objectieve zijde van de
kennis ontstaat de professionele meta-kennis. Meta-kennis als doel van het curriculum geldt
vooral in de hoorcolleges.
Bijvoorbeeld: de formulering van de structuren van de opvattingen die men hanteert in het
eigen catechetisch handelen aan de hand van theorieën uit de theologisch-catechetische
literatuur.
b. Meta-inzicht
Meta-inzicht als doel van het curriculum bestaat in de reflectieve evaluatie van de
gereproduceerde structuren van eigen kennis, waardoor die kennis wordt uitgebreid,
gedifferentieerd en verdiept, en waardoor nieuwe eigen kennis worden geproduceerd. De
productie van deze nieuwe kennis is nodig, daar er geen 'master narratives' noch 'master
models' (meer) bestaan, en de pastor alleen door creatief experimenteren nieuwe oplossingen
voor nieuwe problemen moet zien te vinden. Deze nieuwe kennis kan slechts worden
geproduceerd door bestaande structuren van kennis met andere structuren aan te vullen, die
structuren met andere structuren te combineren en ze in andere structuren te transformeren.
Voor de productie van nieuwe kennis zijn naast conventies ook inventies noodzakelijk, en is
naast logisch denken ook analogisch denken nodig. Meta-inzicht als doel van het curriculum
geldt vooral in de werkcolleges.
Bijvoorbeeld: de evaluatie van de vooronderstellingen van het eigen pastoraal handelen in de
liturgie en de bijstelling daarvan op grond van onderzoek over het veranderde godsbeeld bij
de pastoranten.
c. Meta-vaardigheden
Meta-vaardigheden als doel van het curriculum bestaat in de kritische reflectie op het gebruik
van sociale methoden en technieken in het pastoraat. Ook hier is weer sprake van een
subjectieve zijde, de reflectie op de 'ambachtelijke' vaardigheden, en een objectieve zijde, de
reflectie op de 'expert'-vaardigheden. In de reflectieve interactie tussen de inzichten
betreffende de 'ambachtelijke' en de 'expert'-vaardigheden ontstaat de eigen keuze van de
student: hij- of zijzelf is reflectief verantwoordelijk voor de selectie der vaardigheden en voor
het eigen gebruik ervan. Meta-vaardigheden als doel van het curriculum gelden vooral in de
practica.
Bijvoorbeeld: de kritische evaluatie van de gesprekstechnieken die men hanteert in de
pastorale counseling, vanuit wetenschappelijke studies en vanuit criteria van authenticiteit,
empathie en religieuze bewogenheid - om van daaruit tot bijstelling te komen van het gebruik
van de gespreksvaardigheden.
109
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
d. Meta-houdingen
Meta-houdingen als doel van het curriculum bestaat in de kritische reflectie op de eigen
affectief-evaluatieve, interpersoonlijke en intrapersoonlijke oriëntaties van waaruit de student
zijn pastorale taak vervult. Het gaat om de kritische reflectie op het zelf en de ander als coconstructeurs van de betreffende houdingen met het oog op de zelfregulatie van deze
houdingen, waarbij de contingentie en de uniciteit van de concrete situatie waarin men zich
bevindt alsook die van de bredere context waarin men zijn werk verricht worden
verdisconteerd. Dit alles resulteert in een geleidelijke en tegelijk permanente autobiografiereconstructie waarin de dialectiek tussen het zelf en de ander, alsmede de dialectiek in het zelf
àls de ander centraal staan. Meta-houdingen als doel van het curriculum gelden vooral in de
practica.
e. Integratie van meta-kennis, -inzicht, -vaardigheden en -houdingen
Drie programma-onderdelen zijn speciaal gericht op de integratie van meta-kennis, metainzichten, meta-vaardigheden en meta-houdingen: de supervisie, de theologische reflectie en
de action research. Bij de supervisie gaat het om de integratie van meta-kennis, -inzicht,
-vaardigheden en -houdingen in de pastorale professional. Bij de theologische reflectie en de
action research gaat het om de integratie van meta-kennis, -inzicht, -vaardigheden en
-houdingen in de pastorale theoloog en de pastorale onderzoeker (zie verder).
9.2 Toelatingseisen
Tot (onderdelen van) het programma Pastorale Studies 3 wordt men toegelaten indien men:
- het bachelordiploma theologie heeft behaald én 50 EC heeft aangaande de theologische
fundering ten behoeve van de pastorale wetenschappen; of indien men een gelijkwaardige
opleiding heeft voltooid;
- een pastorale beroepsvoorbereiding heeft afgerond;
- beschikt over voldoende werkervaring in het pastorale veld;
- het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en daarbij zijn motivatie heeft aangegeven;
- is aanvaard door de screeningscommissie van de KPV-training. Het screeningsgesprek
gebeurt aan de hand van een door de kandidaat geschreven rapport. Uit het rapport en het
gesprek blijkt dat de kandidaat:
• beschikt over een minimum aan psychische draagkracht
• beschikt over initieel introspectief vermogen
• supervisabel is
• inzetbaar is in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud (driemaandentraining
KPV) of inzetbaar is binnen een parochie in Nederland of andere zorginstelling
(gebroken KPV-training)
• persoonlijk betrokken is op de christelijke traditie.
Indien men zich voor de Pastorale Studies 3, inclusief de KPV-training, aanmeldt zonder te
voldoen aan de vereiste vooropleiding maar beschikt over een ruime pastorale
praktijkervaring van minstens drie jaar, kunnen - indien nodig - maatregelen worden
genomen om in de betreffende deficiëntie te voorzien. De examencommissie behandelt iedere
aanvraag op individuele basis en beslist over het aanvullende programma. Studenten die
110
9 MASTER PASTORALE STUDIES
beschikken over een master (doctoraal) theologie en een pastorale beroepsvoorbereiding
hebben afgerond, kunnen instromen in PS 3.
De examencommissie pastorale studies toetst of er voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden
en raadpleegt daarvoor de opleidingscoördinator. Zij beslist eveneens over eventuele
vrijstellingen. Het screeningsgesprek (voor de KPV-training als onderdeel van de Pastorale
Studies 3) gebeurt door een afzonderlijke screeningscommissie die valt onder de
verantwoordelijkheid van het KPV-centrum van het Universitair Medisch Centrum St.
Radboud. Dit screeningsgesprek vindt maximaal 4 en minimaal 2 maanden vóór de start van
de KPV-training plaats.
De student kan een aanvraag indienen voor een individuele studieregeling die afwijkt van
onderdelen van het beschreven curriculum. Dit schriftelijk verzoek dient te worden gericht
aan de opleidingscoördinator.
9.3 Overzicht prijzen en programma's (prijspeil 2007)
In academisch jaar 2007-2008 bedraagt het voltijd collegegeld € 1.538 en het deeltijd
collegeld € 1.025. Studenten Pastorale Studies 3 schrijven zich in als deeltijd student (per te
volgen specialisatie). Het volledige programma van Pastorale Studies 3 (twee specialisaties +
KPV-training) bedraagt € 4.550 (exclusief eventuele overnachtingen en maaltijden tijdens de
KPV-training). Studenten dienen er van uit te gaan per studiejaar € 150 tot € 200 aan boeken
aan te schaffen.
Het volgen van de KPV-training zonder u in te schrijven voor het volledige programma is
niet mogelijk via de opleiding Pastorale Studies. Wenst u enkel een KPV-training te volgen
(in Nijmegen of elders), dan kunt u via de Raad voor Klinische Pastorale Vorming informatie
bekomen:
Raad voor Klinische Pastorale Vorming
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Tel.: 033- 460 96 41
9.4 Curriculum 2007-2008 (Pastorale Studies 3)
Curriculum Pastorale Studies 3
Vak
Action Research
KPV-training
Supervisie
Theologische reflectie
Masterscriptie
Code
PS301
PS302
PS303
PS304
Werkvorm
practicum
training
supervisie
practicum
EC
4
18
6
4
20
111
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Twee disciplines. Van iedere discipline wordt een hoorcollege (3 EC),
een werkcollege (3 EC) en een practicum (3 EC) gevolgd:
Pastorale counseling
PS3HCPC
hoorcollege
PS3WCPC
werkcollege
PS3PRPC
practicum
Geestelijke begeleiding
PS3HCGB
hoorcollege
PS3WCGB
werkcollege
PS3PRGB
practicum
Totaal
18
70
Studenten kiezen in het kader van de Pastorale Studies 3 twee specialisaties. In het studiejaar
2007-2008 worden de specialisaties pastorale counseling en geestelijke begeleiding
aangeboden. De eerste specialisatie van keuze wordt gevolgd op dinsdagen in de
eerstkomende periode september-december. De tweede specialisatie vindt plaats in de periode
september - december van het volgende jaar.
Voor PS 3 geldt dat de opeenvolging van de programmaonderdelen vrij te kiezen is, met dien
verstande dat het hoorcollege van de gekozen specialisatie vooraf dient te gaan aan het
werkcollege en het practicum van de betreffende specialisatie. Bovendien vindt de supervisie
plaats gedurende een periode dat men pastorale werkervaring opdoet. U kunt het programma
over meerdere jaren spreiden. U bouwt dan een dossier-diploma op. De geldigheidsduur van
afgelegde tentamens op masterniveau bedraagt 10 jaar.
De KPV-training kent twee varianten: de driemaandentraining en de gebroken KPV-training.
De driemaandentraining gaat ieder jaar van start op de eerste maandag van de eerste volle
week van januari. De gebroken KPV-training start eind januari/begin februari van ieder even
kalenderjaar. Deel 1 vindt plaats op 12 maandagen en 12 dinsdagen in de periode van 31
januari 2008 tot en met 30 mei 2008 (dit zijn de onderwijsblokken III en IV). Deel 2 vindt in
dezelfde periode in 2009. Sluitingsdatum voor aanmelding is 1 september voorafgaand aan de
start van de training.
2007 -2008
ROWSPAN
2008 -2009
ROWSPAN
112
Driemaandentraining
Blok I Blok II
Specialisatie 1 (1
dag/week: dinsdag)
Blok III Blok IV Driemaandentraining KPV
(5d/week)
Gebroken training
Specialisatie 1 (1 dag/week:
dinsdag)
Gebroken KPV-training deel
1 (2d/week: maandag en
dinsdag)
Blok I Blok II
Specialisatie 2 (1 dag/week:
dinsdag)
Gebroken KPV-training deel
2 (2d/week: maandag en
dinsdag)
Specialisatie 2 (1
dag/week: dinsdag)
Blok III Blok IV Driemaandentraining
(5d/week)
9 MASTER PASTORALE STUDIES
Opmerking:
Keuze tussen het volgen
van de KPV-training in
jaar 1 of jaar 2.
KPV-training valt uiteen vier
blokken van 6 weken, met
onderbreking van een half
jaar in de helft. Gebroken
KPV-training start 31-012008 (en ieder even jaar).
Hieronder worden de hoorcolleges, werkcolleges en practica per specialisatie beschreven; en
vervolgens action research; supervisie; theologische reflectie; werkervaring en KPV-training.
Werkervaring (stage)
Voor deelname aan de Pastorale Studies 3 is het noodzakelijk dat men tijdens de duur van de
opleiding pastorale werkervaring opdoet. De pastorale werkervaring kunnen pastores opdoen
in de parochie of de instelling waarin ze werkzaam zijn. De pastorale werkervaring dient aan
te sluiten op de gekozen specialisaties (pastorale counseling of geestelijke begeleiding), en
dient als als dusdanig te worden erkend door de opleidings-coördinator. Indien deze laatste
functioneert als supervisor van de betreffende student, gebeurt de erkenning door een andere
docent. De pastorale werkervaring is noodzakelijk om zinvol te kunnen deelnemen aan
supervisie, de theologische reflectie, maar ook aan de werkcolleges en de practica.
Wanneer de student niet over pastorale werkervaring beschikt (of wanneer deze in een
uitzonderlijk geval niet erkend is door de opleiding), zal de opleidingscoördinator of diens
plaatsvervanger samen met de betreffende student volgens de procedure zoals beschreven in
de gids 'Stages, Supervisie, Theologische Reflectie' op zoek gaan naar een stageplek. De
student van PS 3 blijft zelf de verantwoordelijkheid houden voor de realisering van de
pastorale werkervaring.
Studenten die de volledige opleiding Pastorale Studies 3 volgen (inclusief KPV-training)
doen tevens werkervaring op tijdens de KPV-training. Voor de driemaandentraining KPV
gebeurt deze werkervaring bij voorkeur in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te
Nijmegen (1). Voor de gebroken KPV-training gebeurt pastorale arbeid in een parochie of
een andere pastorale (territoriale) setting die wordt vastgesteld of goedgekeurd door de
opleidingscoördinator (2).
(1) In specifieke omstandigheden is voor de driemaandentraining KPV een andere
werkervaringsplek dan het Universitair Medisch Centrum mogelijk. Een dergelijk
(schriftelijk) verzoek is ter beoordeling van de screeningscommissie. Dit geldt bijvoorbeeld
voor personen die er voor kiezen om in het kader van de specialisatie 'missionair-diaconaal
pastoraat' hun werkervaring in het buitenland op te doen. Duitstalige studenten kunnen hun
werkervaring opdoen in een zorginstelling in Duitsland.
(2) Voor de gebroken KPV-training kan deze werkplek, na goedkeuring door de
opleidingscoördinator, de eigen parochie van de betreffende pastor zijn. In bepaalde gevallen
kan voor aan andere werkervaringsplek dan een parochie worden gekozen. Een dergelijk
(schriftelijk) verzoek legt men ter beoordeling voor aan de opleidingscoördinator.
113
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
De training Klinische Pastorale Vorming (KPV-training)
In samenwerking met het KPV-centrum van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud
worden er twee trainingen aangeboden, de zogeheten 'driemaandentraining KPV' en een
'gebroken KPV-training' (18 EC). De gebroken KPV-training is speciaal ontwikkeld voor
cursisten die werkzaam zijn in het basispastoraat (parochies, gemeenten, stadspastoraat...). In
de hierna volgende beschrijving wordt de vormgeving van beide trainingen toegelicht of voor
pastores die niet in de gelegenheid zijn zich gedurende drie maanden vrij te maken uit hun
eigen pastorale praktijk. Voor zover er specifieke verschillen tussen beide trainingen zijn,
worden deze telkens toegelicht.
Om te beginnen worden het algemene doel en de specifieke doelen van de KPV-training
voorgesteld. Deze doelen komen aan de orde in de tien onderdelen waaruit de KPV-training
bestaat. De deelname aan deze training resulteert in de verkrijging van het certificaat van de
Raad voor Klinisch Pastorale Vorming in Nederland, terwijl de deelname-met-goed-gevolg
resulteert in een desbetreffende verklaring vanwege de opleiding Pastorale Studies en het
Centrum voor Klinische Pastorale Vorming.
Het algemene doel
De (explicitering van de) reflectie in het pastoraat, de reflectie op het pastoraat en de metareflectie op het pastoraat zoals die in de hoorcolleges, de werkcolleges en practica binnen de
Pastorale Studies worden voorop gesteld, resulteert in een voortgaande verheldering van het
zelf van de pastor onderscheiden naar diens professionele en theologische identiteit. De
verheldering van de identiteit van de pastor is belangrijk, omdat de pastor zelf het subject is
van zijn handelen, zelf de verantwoordelijkheid ervoor draagt en zelf de bron is van
voortgaande reflectie en meta-reflectie, hoezeer deze laatste ook van buitenaf kan worden
bijgestuurd en gevoed.
Om de identiteit van de pastor vanuit een psychodynamische invalshoek tot ontwikkeling te
brengen, voorziet het curriculum van de Pastorale Studies 3 in een driemaandentraining
Klinische Pastorale Vorming (KPV). Onder de psychodynamische aspecten van de reflectie
in, de reflectie op en de meta-reflectie op het pastoraat wordt hier verstaan: de explicitering,
de verheldering, de analyse en de evaluatie van de in de autobiografie en in de diepte van de
pastor gelegen kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen met het oog op de ontwikkeling
van zijn/haar professionele en theologische identiteit.
De specifieke doelen
Een nadere specificering van het algemene doel vindt plaats in twee richtingen. Enerzijds kan
het algemene doel nader worden ingevuld naar haar formele aspecten, anderzijds kan het
worden gespecificeerd naar haar materiële aspecten. Formele en materiële aspecten hangen
onderling samen, maar worden hieronder met het oog op een heldere presentatie
onderscheiden. De drie formele aspecten zijn het intrarelationele, het interrelationele en het
institutionele aspect. De twee materiële aspecten zijn het morele en het religieuze aspect.
Het intrarelationele aspect
Bij de psychodynamische (meta-)reflectie op het intrarelationele aspect gaat het om de (her-)
beleving, (her-)structurering en (her-)waardering van de gevoelens die in de autobiografie en
in de diepte van de persoon verankerd liggen en die de wortels vormen van in de student
aanwezige kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen betreffende de omgang met
zichzelf.
114
9 MASTER PASTORALE STUDIES
Het interrelationele aspect
De psychodynamische (meta-)reflectie op de omgang van de persoon met zichzelf is niet los
te maken van de psychodynamische (meta-)reflectie op de eigen gevoelens in de omgang van
de persoon met anderen, vooral significante anderen, die in de autobiografie en in de diepte
van de eigen persoon een sleutelrol vervullen, en die evenzeer de voedingsbodem vormen van
in de student aanwezige kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen.
Het institutionele aspect
De psychodynamische (meta-)reflectie op de omgang van de persoon met zichzelf en met
anderen is eveneens verbonden met de psychodynamische (meta-)reflectie op de eigen
gevoelens met betrekking tot het functioneren in sociale instituties, waarbinnen de persoon
bepaalde rollen heeft, en die de basis vormen van in de student aanwezige kennis, inzichten,
vaardigheden en houdingen.
Het morele aspect
De belevingen die betrekking hebben op intrarelationele, het interrelationele en het
institutionele aspect worden in de KPV-training naar hun morele dimensie verhelderd en
ontleed. Idealen, wensen, waarden en normen hebben hun psychodynamische oorsprong
immers in de intrarelationele, de interrelationele en de institutionele ervaringen die men
vroeger heeft opgedaan en die nog altijd vanuit de diepte van de eigen persoon de morele
gevoelens, gedachten, inzichten, gedragingen en houdingen bepalen. Door de
psychodynamische benadering wordt het morele zelf van de pastor tot voorwerp van diens
eigen (meta-)reflectie gemaakt.
Het religieuze aspect
Ook de religieuze ervaringen en belevingen, inzichten en houdingen hebben hun wortels in de
geschiedenis van de wijze waarop de persoon met zichzelf, met significante anderen en met
instituties omging en nog altijd omgaat en in de ervaringen en belevingen die daarin besloten
liggen. Niet zelden gaan de door de persoon zelf waargenomen 'roeping' tot pastor of althans
de motivatie tot het pastoraat op zulke emoties terug. Ze verdienen dan ook tot voorwerp van
eigen (meta-)reflectie te worden gemaakt.
De specifieke doelen die betrekking hebben op de intrarelationele, interrelationele,
institutionele, morele en religieuze aspecten, kunnen worden ingevuld vanuit een cognitieve
en een affectieve dimensie. Er zijn met andere woorden zowel cognitieve als affectieve
doelstellingen verbonden aan de KPV-training.
De cognitieve dimensie
De cognitieve dimensie van de (meta-)reflectie omvat de volgende aspecten: kennis, inzicht,
toepassing, evaluatie. Deze hebben betrekking op de morele en religieuze inhouden op intrarelationeel, interrelationeel en institutioneel vlak.
De affectieve dimensie
De affectieve dimensie van de (meta-)reflectie omvat de volgende aspecten: bereidheid,
openheid en waardering. Ook deze hebben betrekking op de morele en religieuze inhouden op
intrarelationeel, interrelationeel en institutioneel vlak.
115
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
De specificering van het algemene doel van de driemaandentraining Klinische Pastorale
Vorming kan in de volgende matrix worden uitgedrukt:
Formeel
Intrarelationeel
Interrelationeel
Institutioneel
Moreel
Kennis, inzicht, toepassing,
evaluatie Bereidheid,
openheid, waardering
Kennis, inzicht, toepassing,
evaluatie Bereidheid,
openheid, waardering
Kennis, inzicht, toepassing,
evaluatie Bereidheid,
openheid, waardering
Religieus
Kennis, inzicht, toepassing,
evaluatie Bereidheid, openheid,
waardering
Kennis, inzicht, toepassing,
evaluatie Bereidheid, openheid,
waardering
Kennis, inzicht, toepassing,
evaluatie Bereidheid, openheid,
waardering
De onderdelen van de KPV-training
In de tien onderdelen van de driemaandentraining Klinische Pastorale Vorming worden
bovengenoemde specifieke doelen verder ontwikkeld, zij het met een verschillend accent.
Zoals uit het volgende overzicht blijkt, komt de tijdsinvestering voor de tien onderdelen van
de driemaandentraining KPV uit op gemiddeld 48 uren per week en voor de gebroken
training op minimaal 24 uren per week. Hierin is de voorbereidingstijd voor de verschillende
onderdelen niet inbegrepen.
Onderdelen van de training
1. Vrij groepsgesprek
2. Dyadische pastorale communicatie
3. Pastorale communicatie in groep
4. Pastorale gespreksvoering
5. Bibliodrama
6. Religieuze ontwikkeling
7. Morele ontwikkeling
8. Professionele en theologische
identiteit
9. Pastorale arbeid
10. Individuele supervisie
116
Gemiddeld
aantal uren per
week
3 maanden
(12 weken)
10
6
3
2
2
3
3
2
Aantal
sessies
Gebroken
(24 weken)
5
3
1,5
1
1
1,5
1,5
1
16
1
48
8 (minimaal)
0,5
24 (minimaal)
46
32
11
8
11
10
10
3
-3
9 MASTER PASTORALE STUDIES
Certificering
Aan het einde van de training ontvangen de cursisten een deelname-certificaat van de Raad
voor Klinische Pastorale Vorming in Nederland. Echter, evenals bij de andere onderdelen van
de opleiding volstaat een bewijs van deelname niet, maar behoeft de student een verklaring te
ondertekenen door de opleider(s) van het KPV-centrum, de opleidingscoördinator en de
leerstoelhouder pastoraaltheologie dat hij of zij in voldoende mate of in meer dan voldoende
mate de doelen van de KPV-training heeft bereikt ("zeer onvoldoende", "onvoldoende",
"voldoende", "ruim voldoende" en "goed"). Voor het verkrijgen van de verklaring vanwege
de opleiding Pastorale Studies dient de student aan elk onderdeel te hebben voldaan. De
beoordeling gebeurt ondermeer op basis van een portfolio dat de cursist indient binnen drie
maanden na afloop van de training.
Literatuur KPV-training
Heitink G. (1998). Pastorale zorg. Theologie, differentiatie, praktijk (Handboek Praktische
Theologie). Kampen.
Hermans C. (2001). Participerend leren. Grondslagen van religieuze vorming in een
globaliserende samenleving (IKO reeks,1). Budel. p. 219-282.
Iersel B. van (1997). Marcus uitgelegd aan andere lezers. Baarn/Averbode.
Smeets W. (ed.) (2000). Geestelijke verzorging en klinische pastorale vorming,
millenniumbestendig. Nijmegen.
Ven J.A. van der (1999). Het morele zelf. Vorming en ontwikkeling. Kampen.
Ven J.A. van der (2000). Pastoraal perspectief. Kampen.
9.5 Beschrijving van de programmaonderdelen
Action Research
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
PS301
4
dr. J.B.A.M. Schilderman
practicum
Scriptie + mondelinge verdediging scriptie.
Voorkennis: Minimale vaardigheid in het hanteren van kwantitatieve
en kwalitatieve empirische onderzoeksmethoden.
Zelfstandig uitvoeren van onderzoek naar het eigen,
probleemoplossend handelen van de pastor.
Vaardigheden in het uitvoeren van action research.
Inzicht in de effectiviteit van gekozen strategieën voor het oplossen
van problemen in het pastoraat.
Het college is ondersteunend bij de uitvoering en verslaglegging van
een action research project met betrekking tot een van de pastorale
disciplines. Er wordt begonnen met een aantal colleges waarin de
principes van action research (in onderscheid van fundamenteel en
toegepast onderzoek) worden toegelicht aan de hand van
probleemsituaties die door de studenten in de vorm van zogenaamde
117
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literatuur
'critical incidents' aangeleverd worden. Iedere student formuleert
hierna een eerste probleemstelling voor onderzoek die in het college
wordt geanalyseerd. Daarna volgt een voorlopige onderzoeksopzet
volgens de action research procedure ('Look Think Act') waarvan de
haalbaarheid en rolvereisten in het practicum worden besproken. In
overleg met de docent kan gekozen worden voor een andere methode.
De onderzoeksopzet heeft betrekking op een door de cursist zelf als
reëel ervaren probleem met betrekking tot zijn of haar handelen op
professioneel terrein. Vervolgens voert iedere cursist een action
research project uit, waarbij voor het gekozen probleem een oplossing
wordt gezocht en het resultaat van de toepassing van de oplossing
wordt onderzocht. Daarbij kunnen zowel kwantitatieve als
kwalitatieve onderzoeksmethoden worden gebruikt. Tot slot worden
de bevindingen van het onderzoek opgetekend in een afzonderlijke
uitgebreide scriptie (± 50 pagina's).
Boog B. (ed.) (1996). Theory and Practice of Action Research with
Special reference to the Netherlands. Tilburg.
Schilderman J.B.A.M. (1998). Kritieke incidenten in de pastorale
arbeid. In: Praktische Theologie, Tijdschrift voor Pastorale
Wetenschappen 25 (1998-3). p. 18 (206) 29 (217).
Bijzonderheden
Stringer E.T. (1999). Action Research. Second Edition. Thousand
Oaks.
In het eerste en tweede blok van het eerste jaar vinden de practica
tweewekelijks plaats, met het accent op onderzoeksontwerp. In het
derde en vierde blok wordt onderzoek verricht op grond van een
goedgekeurd onderzoeksvoorstel en de toewjzing van een
scriptiedocent.
In het eerste en tweede blok van het tweede jaar worden opnieuw
practica aangeboden; nu echter met de klemtoon op verslaglegging
van het onderzoek.
Pastorale counseling (hc)
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
118
PS3HCPC
3
dr. M. Scherer - Rath
Hoorcollege
Schriftelijk tentamen
Voldoende werkervaring als pastor of geestelijk verzorg(st)er
Verwerving van kennis en inzicht in de methodiek van pastorale
counselings- en begeleidingsgesprekken vanuit een
oplossingsgerichte benadering.
In het begin van het hoorcollege zal de theoretische uiteenzetting met
de oplossingsgerichte benadering en de gevolgen voor de pastorale
zorg centraal staan. Vervolgens komen de theoretische aspecten van
9 MASTER PASTORALE STUDIES
Literatuur
het pastorale counselings- en begeleidingsgesprek vanuit de drie
invalshoeken aan bod van waaruit elk gesprek te verantwoorden valt:
het perspectief van de pastorant, de pastor/geestelijke verzorger en de
pastorale situatie waarin pastorant en pastor met elkaar in contact
zijn. Naast de theologische verantwoording van het pastorale
handelen worden binnen deze drie invalshoeken de volgende aspecten
nader belicht:
1. Organisatiecontext/setting van het pastorale counseling- en
begeleidingsgesprek (organisatiekunde)
2. Pastorale diagnostiek: een goede diagnostiek staat in dienst van
'Verstehen' en vormt een voorwaarde voor het toepassen van
pastorale interventies; uiteenzetting met kenmerken en diagnose
van psychische stoornissen (DSM-IV); pastorale kernthema's als
basis voor pastorale diagnostiek; kennismaking met modellen
voor de pastorale praktijk
3. Pastorale interventie: theologisch verantwoord omgaan met de
pastorale kernthema's tragiek, dood en schuld vanuit een kritisch
pastoraat voor het leven in het alledag
4. Evaluatie van pastorale counseling- en begeleidingsgesprekken
Ganzevoort, R. & Visser, J. (2007). Zorg voor het verhaal.
Achtergrond, inhoud en methode van de pastorale begeleiding.
Zoetermeer.
Scherer-Rath M. (2004). Pastorale zorg. Kritisch pastoraat voor het
leven in alledag. In: Sterkens, C. & Van de Meer, J (red.). Kerk aan
de stadsrand (87-106). Budel.
Winter, U.Ch. (2006). "Wohin soll ich mich wenden in meiner Not?"
Die Rolle der Religiosität bei der Bewältigung kritischer
Lebensereignisse sowie Impulse für eine pastorale Krisenintervention
- eine pastoralpsychologische Studie. Berlin.
Pastorale Counseling (pr)
Vakcode
Studiepunten
Docenten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
PS3PRPC
3
prof. dr. M.H.F. van Uden, drs. W. Smeets, dr. M. Scherer - Rath
Practicum
Uitwerken van concrete werkervaringen in een logboek; tussen- en
eindevaluatie.
Kritische reflectie op het hanteren van de methodiek van de pastorale
counseling, in het bijzondere de toepassing van pastorale diagnostiek
en interventies.
Op basis van concrete werkervaringen met betrekking tot het voeren
van pastorale gesprekken wordt dieper ingegaan op de volgende
aspecten van pastorale counseling: intake, religieuze anamnese,
diagnose- en interventieproces, evaluatie. Studenten voeren de
gesprekken in het ziekenhuis, zodat ook op de betekenis van de
klinische context kan worden gereflecteerd, of in het basispastoraat.
119
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Elke cursist voert twee gesprekken met twee personen, die zich met
een hulpvraag tot een pastor hebben gewend. In het eerste gesprek
gaat het om een intake, in het tweede om een counselend gesprek. Er
dient eerst een religieuze anamnese te worden afgenomen op basis
van een instrument dat in het werkcollege pastorale counseling is
aangereikt. De gesprekken worden op band opgenomen en
beschikbaar gesteld in de bijeenkomst waarin de betreffende casus
aan de orde is. Tevoren wordt een kopie van de bandopname
verzonden naar de docent en andere groepsleden.
De mogelijkheid wordt geboden om deze gesprekken te voeren met
patiënten van het UMC St Radboud. Cursisten die van deze
mogelijkheid gebruik wensen te maken nemen hiertoe contact op met
Wim Smeets teneinde een afspraak met een patiënt te kunnen maken.
De student is in deze zelf verantwoordelijk voor een haalbare
planning.
Literatuur
De student brengt de concrete werkervaring in op bandopnames en
houdt een logboek bij. Studenten zorgen zelf voor tapes (en de
vermenigvuldiging daarvan) en bandrecorder van intake- en
counselingsgesprekken. De gesprekken worden geanalyseerd door
docent en medestudenten.
Lohse T.H. (2005). Het bondige gesprek. Praktische hulp bij
advisering en pastoraat. Heerenveen.
Uden M.H.F. van (2001). Klinische godsdienstpsychologie (collegedictaat).
Pastorale counseling (wc)
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
120
PS3WCPC
3
dr. M. Scherer - Rath
Werkcollege
Werkstuk.
Voldoende werkervaringen als pastor of geestelijk verzorger.
Verwerven van kennis en inzicht in theologisch en filosofisch
relevante thema's van de pastorale zorg. Ontwikkelen van
vaardigheden voor de analyse van pastorale counseling- en
begeleidingsgesprekken met behulp van het ADCL-zoekschema.
Verschillende modellen van levensbeschouwelijke diagnostiek
worden in de colleges gepresenteerd. Met behulp van het ADCLzoekschema (aspecten en dimensies van contingente
levenservaringen) leren de studenten eigen werkervaringen te
analyseren en perspectieven te ontwikkelen om religieus-existentiële
counseling- en begeleidingsgesprekken te houden. Contingentie als
centraal onderwerp van pastoraat en geestelijke verzorging komt
inhoudelijk uitgebreid aan bod.
9 MASTER PASTORALE STUDIES
Literatuur
Vervolgens wordt het afnemen van een religieus anamnesegesprek
besproken en ingeoefend dat voor een deelname aan het practicum
pastorale counseling noodzakelijk is.
Vedder, B. (2006). Hoe godsdienst te begrijpen. Rede ter gelegenheid
van de 83de Dies Natalis van de Radboud Universiteit Nijmegen. RU
Nijmegen.
Scherer-Rath, M. (2007). Contingentie en religieus-existentiele zorg.
In: Tijdschrift voor Geestelijke Verzorging, nr. 42, jg. 10, 28-36.
Schilderman, H. (2006). Religie en zorg in het publieke domein. In:
Donk, van de W. e.a. (red.). Geloven in het publieke domein.
Verkenningen van een dubbele transformatie (395- 416). Amsterdam.
Theologische reflectie
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
PS207
4
prof. dr. F.J.S. Wijsen
Practicum
Werkstuk
Studenten zijn in staat tot reflectie, zowel ín het pastoraat als óp het
pastoraat, op de eigen evaluatie, het eigen handelen en de eigen
algemene handelingstendenties met betrekking tot de algemene
functie van het pastoraal handelen, te weten de hermeneutische en
communicatieve structuren en processen.
Uitgangspunt in de theologische reflectie vormen (1) de
gewaarwordingen, gevoelens, beelden en processen in de geest van de
pastor - voor zover deze betrekking hebben op zijn pastorale handelen
-, en (2) de handelingen welke hij in het verlengde hiervan, heeft
ondernomen dan wel heeft nagelaten, en (3) de vraag naar welk
religieus 'focal self' (d.w.z. de (zeer) bewuste zelfervaring van de
pastor) en/of religieus 'matrix self' (d.w.z. de zelfervaring van de
pastor als een meer onbewuste onderstroom) in het pastorale handelen
aan de orde zijn.
Van der Ven, J.A. Education for Reflective Ministry. Peeters Press.
Leuven (1998). Nederlandse vertaling: Pastoraal Perspectief.
Vorming tot reflectief pastoraat. Kok, Kampen (2000).
Uitgebreide opgave van literatuur per thema in de Gids Stages,
supervisie, theologische reflectie.
Supervisie
Werkwijze: Groepssupervisie
Supervisor: dr. F. Jespers, dr. M. Scherer-Rath; dr. C. Sterkens; dr. P. Vermeer
Vakcode: PS3-03
Studielast: 6 EC, 12 supervisiebijeenkomsten van ± 2 uur (gespreid over twee deeltijdjaren)
Doel: Leren reflecteren op concrete werkervaringen om beter in het pastoraat op
geïntegreerde manier te kunnen functioneren.
121
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Inhoud: De supervisie is gericht op de hermeneutische communicatie die in de zes functies
van de pastor op verschillende manier tot gestalte komt. Twee leerprocessen staan centraal:
bij het meer functionele supervisorische leerproces gaat het om de meta-reflectie in en op het
pastoraat in de vorm van persoonlijke werkervaringen om beter als pastor vanuit een
professionele pastorale houding te kunnen functioneren. In supervisie wordt op het niveau
van de metareflectie gestreefd naar de integratie van het persoonlijke (denken, voelen, willen
en handelen) en het beroepsmatige (de persoon als professional, het beroep en de concrete
werkervaring). Hierbij staan vooral de op de werkplek opgedane ervaringen en de
metareflectie daarop centraal. Bij het meer inhoudelijke pastorale leerproces wordt ernaar
gestreefd die in de hoorcolleges en practica opgedane meta-kennis, -inzicht, -vaardigheden en
-houdingen zodanig te integreren dat zij voor de pastor als pastorale professional van dienst
kunnen zijn, en wordt ernaar gestreefd op deze pastorale competenties te reflecteren vanuit
een zelfkritisch perspectief op de eigen praktijk. Meer informatie over de supervisie staat
beschreven in Gids Stage, Supervisie, Theologische reflectie. Deze gids is verkrijgbaar bij de
opleidingscoördinator.
Literatuur: Regouin W. (19994). Supervisie. Gids voor supervisanten. Assen.
Toetsing: Tussen- en eindevaluatie; beoordeling aan de hand van opleidingscriteria.
122
10 THE PH.D. PROGRAMME
10 The Ph.D. programme
10.1 General information Ph.D. programme
The objective of the Ph.D. programme in Intercultural Theology is to train students for
academic functions in the field of theological research and education in intercultural and
interreligious settings. The Ph.D. candidate conducts research in his or her own country for
most of the time and spends a few short periods of time in the Netherlands. Collaboration
between Radboud University Nijmegen and an academic institution in the country of origin is
a prerequisite.
Eligible for the Ph.D. programme within the Nijmegen Graduate School of Theology are
candidates who meet the following criteria.
1. The academic competence of the candidate is beyond all doubt (attested by certificates,
degrees, publications, lecturing experience, etc.).
2. There is a written agreement on scientific cooperation between the Graduate School and
the academic institution at which the candidate is or will be employed.
4. There is a written agreement on the division of labour between the dissertation supervisor
in Nijmegen and a co-supervisor at the partner institution.
5. There is a written statement by the partner institution concerning the continued
employment of the Ph.D. candidate after the public defence of the dissertation.
6. The Ph.D. candidate works in an academic institution with adequate infrastructure and
means of communication (e-mail).
Education programme
The education programme is to be taken during the first semester of the first year (September
- November). In the education programme candidates learn about concepts of intercultural
theology and research methodology, as well as principles of thesis writing. Three modules
introduce Ph.D. students to insights and skills required to conduct intercultural theological
research independently. During the education programme students expand the initial research
proposal approved by the Graduate School during the admission procedure into a full-fledged
research project.
Research programme
During the research programme students carry out the research project approved by the
Graduate School under the guidance of their supervisors. The research project must be on a
subject relevant to the intercultural and interreligious approach as defined by the Graduate
School. Candidates spend a few short periods of time in the Netherlands. In between the
supervisor in the Netherlands, the co-supervisor at the partner institution and the Ph.D.
candidate use other means of communication.
123
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
10.2 Admission to the Ph. D. programme
Admission requirements for Ph.D. education programme
Applicants for the Ph.D. programme should have either an M.A. degree or a Licentiate. In the
course of their M.A. or Licentiate studies, moreover, candidates must have acquired the
substantive and methodological knowledge necessary to write a dissertation in the proposed
theological discipline.
- Applicants must write a letter outlining their reasons for wanting to join the Ph.D.
programme, with reference to the aim of this programme.
- Applicants must submit a theological essay (in English) of at least 5000 words.
- Applicants must submit an initial research proposal in following format:
a.
b.
c.
d.
Name and address of student
Title of research project
Summary of research project (about 100 words)
Presentation of the research (3 to 4 pages)
Conceptual design
- research objective
- research issue
- theoretical framework
- definition of concepts
Technical design
- sources
- methods
- strategy
- planning
e. Date and student's signature
Note: The format for the initial research proposal is derived from the handbook that is used
for the thesis development seminar. On their request the coordinator of the Graduate School
can send a summary of that handbook to the Ph.D. candidate.
-
The application should be accompanied by two recommendations from impartial persons
qualified to judge the applicant's academic ability. If this requirement is not met, the Dean
of the Faculty of Theology has the right to refuse a recommendation.
The application should be accompanied by a recommendation from the registrar of the
faculty from which the M.A. or Licentiate degree was obtained.
As an adequate command of English is required for participation in the education
programme and preliminary examinations, the applicant must submit a testimonial of a
TOEFL test, certifying a minimum score of 550 (paper test) or 213 (computer test), plus
an Essay Rating of at least 5.5, or an IELTS test report with a minimum overall score of 6
and 6 for Writing. An exception to this rule is made for candidates who have received
their tertiary education in the English language.
124
10 THE PH.D. PROGRAMME
Admission procedure for Ph.D. education programme
- Applicants must submit a completed application form to the Dean of the Faculty of
Theology, together with certified photocopies of their degree certificates and diplomas, a
photocopy of their passport, a doctor's certificate of good health, and the documents
requested above. If these documents are not in English, an authorized translation should be
provided.
- The Dean of the Faculty of Theology, together with the Director of Research, will look for
a supervisor from the chairs represented within the Graduate School.
- The initial project proposal will be peer-reviewed by two external experts.
- Taking into account the advice of these external experts, the Dean of the Faculty of
Theology, the Director of Research, and the proposed supervisor will decide whether or
not the applicant is to be accepted.
- The Dean of the Faculty of Theology dispatches the admission procedure and a letter of
invitation to the applicant.
10.3 Ph. D. research programme
Only after approval of the final research proposal by the Director of the Graduate School, the
Director of Research and the proposed supervisor, the Graduate School offers the opportunity
to carry out the research project within the remaining years. It will result in a dissertation to
be defended at the Radboud University Nijmegen. Professors provide supervision during
these years.
Thesis writing
After the approval of the final research proposal the research project is carried out as is
proposed. This is the largest component of the Ph.D. programme in terms of content and
dedicated time. Thesis research is conducted in close consultation with the appointed
supervisor(s) according to the research proposal. Changes can be made only with the written
approval of the Director of Research.
Thesis supervision
There is a written agreement on the division of labour between the dissertation supervisor in
Nijmegen and the co-supervisor at the partner institution. The supervisor in Nijmegen uses
means of distance education for supervision. The co-supervisor in the partner-institution uses
face-to-face communication. The supervisor(s) and the Ph.D. candidate discuss the research
progress and explore opportunities for further development. The supervisor assesses the
research progress on the basis of the proposal applying normal scientific standards of quality.
If the research progress is positive, Ph.D. students are invited to come to Nijmegen for annual
three months periods of intensive supervision.
Interim assessments
Every six months students, together with their supervisors, compile a brief report on the
progress of the research. This report has to be submitted to the Director of Research. On the
basis of these brief reports, the Director of Research compiles an interim assessment at the
end of every academic year. Projects are continued only if the assessment is positive.
125
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Manuscript committee
When the manuscript has been completed and approved by the supervisor(s), it is submitted
to a manuscript committee comprising at least three members, appointed by the Dean of the
Faculty. The majority of members of the manuscript committee should be from departments
other than those of the dissertation supervisors. The manuscript committee will notify the
dissertation supervisor of its opinion in writing within five weeks of receipt of the
manuscript. The manuscript committee judges whether or not the manuscript fulfils at least
the minimum requirements for a Ph.D. degree.
Public defense
The Ph.D. programme concludes with a public defense of the dissertation. The guidelines for
this public defense contain explicit instructions on procedures regarding the request to defend
the dissertation, layout of the dissertation, possible reimbursement of printing expenses and
protocol for the public defense. Permission to be admitted as a Ph.D. degree candidate is
granted by the Doctorate Board. For this purpose the guidelines contain a form that has to be
submitted, by appointment, to the registrar. The English version of the guidelines, 'Rules and
regulations governing admission to the degree of Doctor', is available from the registrar's
office at the Conference Center, tel. 361 2156/361 2184/361 2232.
126
11 OPLEIDINGEN AAN GELIEERDE INSTITUTEN OF FACULTEITEN
11 Opleidingen aan gelieerde instituten of
faculteiten
11.1 Lerarenopleiding Instituut voor Leraar en School
Lerarenopleiding
De inrichting van de eerstegraads lerarenopleiding gebeurt in nauwe samenwerking met de
universitaire lerarenopleiding van het Instituut voor Leraar en School (ILS): www.ru.nl/ils.
De vakdidactiek, de supervisie en de beoordeling van de stage gebeuren in ieder geval door
een docent van de Faculteit der Theologie en de Faculteit der Religiewetenschappen. Een
brochure en een studiegids van de universitaire lerarenopleiding zijn afzonderlijk
verkrijgbaar. Voor meer informatie over de lerarenopleiding kunt u contact opnemen met de
opleidingscoördinatoren.
11.2 Masteropleiding wijsbegeerte van een bepaald
wetenschapsgebied
Specialisatie filosofie van de godsdienstwetenschappen
De Faculteit der Filosofie heeft een geaccrediteerde masteropleiding Wijsbegeerte van een
bepaald wetenschapsgebied. Binnen het kader van deze tweejarige masteropleiding is er een
speciale afstudeerspecialisatie Filosofie van de godsdienstwetenschappen, onder leiding van
de hoogleraar godsdienstfilosofie prof.dr. B. Vedder.
Studenten met een bachelordiploma theologie of religiewetenschappen kunnen rechtstreeks
instromen in deze masteropleiding, inzake de specialisatie Filosofie van de
godsdienstwetenschappen. Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit een algemeen wijsgerig
gedeelte, waarin studenten theologie en religiewetenschappen vertrouwd worden gemaakt
met de geschiedenis van de filosofie en met de hoofdthema's uit de systematische filosofie.
Het tweede jaar is specialistisch van aard. De nadruk ligt op het terrein van de filosofie van de
godsdienst. Op dat terrein wordt ook de afstudeerscriptie geschreven.
Doel van de opleiding is dat de student zich specialiseert op het terrein van de wijsgerige
reflectie van de godsdienst. Het gaat om de filosofie van religieuze fenomenen en om de
wijsgerige godsleer. Kernvragen zijn: Wat is het wezen van de godsdienst? Wat betekent het
wanneer we proberen het religieuze geloof in formele zin te verstaan? Hoe verhoudt zich dit
formele, wijsgerige verstaan ten opzichte van de reëel bestaande godsdiensten. Wat is de
verhouding tussen filosofie, theologie en godsdienstwetenschappen? Is het bestaan van God
te bewijzen? Hoe moeten we de traditionele godsbewijzen verstaan? Welke vormen van
religiekritiek zijn er in de wijsgerige traditie? Wat is de zaak van de religiekritiek? Is de
religiekritiek in staat de godsdienst te denken?
127
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Studenten die belangstelling hebben voor deze opleiding kunnen zich wenden tot de
studieadviseur van filosofie, drs. W. van der Kuijlen ([email protected]). Via de
studentenadministratie kan een afspraak met de studieadviseur worden gemaakt. Meer
informatie over deze opleiding is te vinden in de studiegids van filosofie.
128
12 OVERIG CURSUSAANBOD
12 Overig cursusaanbod
12.1 Overig onderwijs op bachelorniveau
Russisch religieus en filosofisch denken
Dostojevski en 20ste eeuwse Russische filosofen
Vakcode
OTR701
Studiepunten
5
Docenten
prof. dr. W.P. van den Bercken, dr. E. van der Zweerde
Onderwijsvorm
Hoor- en werkcollege
Toetsvorm
Individueel paper van 3000 woorden (regelafstand 1,5) over één van
de besproken denkers, evt. een vergelijking, en incl. enige secundaire
literatuur, in te dienen bij één van de docenten.
Ingangsvoorwaarden Niveau B2, B3
Doelstelling
Kennis van religieus-ideologische en filosofische stromingen in
Rusland met specialisatie naar keuze in de religieuze thematiek van
de romans van Dostojevski of in de 20ste-eeuwse Russische filosofie.
De specialisaties kunnen ook beide gevolgd worden, waarmee men op
6 studiepunten komt.
Beschrijving
De cursus bestaat uit een inleidend gedeelte (A) en een nadere studie
van Dostojevski (B) gedurende de eerste zes colleges, gegeven door
prof.dr. W. van den Bercken; respectievelijk de twintigste-eeuwse
Russische filosofie (C) in de laatste zes colleges, gegeven door dr. E.
van der Zweerde.
A: Inleidend gedeelte. Bespreking van de tegenstellingen tussen de
slavofiele en westersgezinde denkers in de negentiende eeuw, met
analyse van teksten van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze
richtingen.
B: Dostojevski. De Russische schrijver F.M. Dostojevski heeft als
bellettrist het thema geloof-en-ongeloof tot onderwerp van literaire
romans gemaakt. Het religieus-filosofische discours is verweven in
een boeiende context van misdaad, liefdesperikelen, ideologiekritiek
en psychologische analyse. Dostojevski is geen eenduidig religieus
schrijver, maar een zoeker die zijn hele leven heeft geworsteld met de
vraag naar het bestaan van God. Hoewel hij als mens kiest voor het
geloof in ondogmatische vorm, heeft hij als auteur de existentiële
twijfel en de atheïstische verleiding zo overtuigend geschilderd dat
het soms lijkt alsof Dostojevski zelf atheïst is. Die spanning maakt
Dostojevski tot op vandaag tot een fascinerend auteur met een actuele
relevantie.
In de zes colleges van de cursus zal met name de roman De broers
Karamazov worden besproken, die dan ook van te voren gelezen
dient te zijn. Na een overzicht van de religie-thematiek in de drie
andere klassieke romans van Dostojevski, Demonen, Misdaad en
129
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literatuur
straf, en De Idioot, zullen de religieus-filosofische delen uit De
broers Karamazov ("Opstand", "De grootinquisiteur", "Het leven van
Zosima") worden besproken. Daarbij dient men ook gebruik te maken
van secundaire literatuur die verschillende interpretaties geeft van
Dostojevski's religie-thematiek.
C: Moderne Russische filosofen. Rond het einde van de 19e eeuw
ontwikkelde zich in Rusland een zelfstandige filosofische cultuur. De
filosoof, dichter, mysticus en politiek publicist Vladimir S. Solovjov
(1853-1900) was één van de grondleggers van deze cultuur, die
vooral in de eerste twee decennia van de 20e eeuw een enorme bloei
doormaakte. Na de bestendiging van het bolsjewistische regime,
vanaf 1920, ontwikkelde deze cultuur zich enerzijds in de
(gedwongen) emigratie, anderzijds in de niches en ondergrondse
ruimten van het sovjetsysteem, dat claimde op een filosofische
doctrine gebaseerd te zijn, namelijk het tot dogma getransformeerde
historisch en dialectisch materialisme. De combinatie van relicten van
de voor-revolutionaire filosofische cultuur en de interne ontwikkeling
van de sovjet-filosofie hebben, sinds de perestrojka (1986-1990) en
het einde van het sovjetsysteem (1991) tot een situatie geleid waarin
oude en nieuwe, russofiele en zich op het Westen oriënterende
stromingen naast elkaar bestaan.
In de zes colleges van deze cursus zullen, behalve Solovjov, ook
verschillende twintigste-eeuwse filosofen aan bod komen. Centrale
thema's zijn daarbij: de autonomie van de filosofie in haar verhouding
tot religie, ideologie en wetenschap; de rol van filosofie in de
samenleving; de eigen aard van de filosofische cultuur in Rusland.
Daarbij zal, in een combinatie van hoor- en werkcollege, zowel van
primaire bronnen (in Engelse of Nederlandse vertaling) als van
secundaire literatuur gebruik gemaakt worden.
Voor onderdelen A en C: Teksten (Engels of Nederlands) worden ter
beschikking gesteld
Voor onderdeel B: Fjodor Dostojevski, De broers Karamazov
(nieuwe vertaling: Uitg. Van Oorschot, Amsterdam, 2005)
Religion and Gender
God and Gender: Fundamental Issues in Feminist Theology
Course ID
OTR710
Credits
5
Teacher
dr. H.E. Meyer Wilmes, prof. dr. M.A.C. de Haardt
Teaching Method
Lectures and discussions
Examination
Active participation and a final paper
Pre-requisites
BA and initial knowledge of gender studies
Objective
- Students gain insight in the complexity of the problems which are
connected with the theme of God viewed from a gender perspective.
- Furthermore they know how to make distinctions between various
areas where those issues play a part (e.g. male-female images and
130
12 OVERIG CURSUSAANBOD
Contents
Literature
language; the debates on transcendence-immanence and monotheismpolytheism; the relation between ethics and the theme of God;
un/recognizability of religious God experience; speaking about God
in a post-modern time).
- The students are able to evaluate the various treatises of feminist
theologians which contribute to these debates and they are able to
choose their own position within the debates.
The theme of 'God'/the divine/divinity is one of the most fundamental
issues in feminist reflection on religion, notable in Christian and
Jewish theology. It is first of all related to gender-specific language
and/or images that are used to represent the divine. However,
language and images of God are also related to underlying
philosophical and theological models, epistemological questions,
ethical implications and concrete effects of God-talk on the actual life
of women and men.
In this course we will explore the fundamental questions that are
raised when a gender perspective is introduced in systematic
reflections on God/the divine. After an introduction into the historical
and epistemological context of the God and gender theme, we will
focus on the Christian tradition and examine the contributions to these
discussions from feminist theologians from different parts of the
world.
to be announced
Christendom en cultuur in Oost-Europa
Vakcode
Studiepunten
Docenten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
OTR702
5
prof. dr. W.P. van den Bercken, A. Bruening
Hoor- en discussiecollege
Schriftelijk tentamen
Geen
Inleiding in de geschiedenis en actualiteit van de Orthodoxe kerken in
Oost-Europa
Het Christendom in Oost-Europa is de Oosters-orthodoxe variant van
het Christendom. Het is de kerk die ontstaan is uit de Byzantijnse
traditie en thans bestaat uit verschillende nationale kerken. De
grootste is de Russische orthodoxe kerk. Het bijzondere van de
orthodoxe kerken is dat zij historisch altijd nauw verbonden zijn
geweest met de culturele en politieke ontwikkelingen in hun land. Dat
maakt hun geschiedenis tot een boeiend mengsel van religie, cultuur
en ideologie. Die onderlinge relatie maakt de kerk in Oost-Europa
ook thans weer actueel: zij bepaalt zowel de nationale identiteit in de
postcommunistische staten alsmede de attitude van die landen
tegenover een groeiende Europese identiteit, al of niet binnen de
Europese Unie. In de cursus worden de hoofdmomenten van de
geschiedenis van de orthodoxe kerken en hun functioneren in het
131
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literatuur
huidige Europa belicht aan de hand van theologische, ideologische en
artistiek-culturele aspecten.
1. De wortels: Kerk en staat in het Byzantijnse rijk
2. De Russische tocht naar Byzantium: de keuze van een godsdienst
3. De kerkscheuring tussen Oost en West: Clash of civilizations?
4. Kerkelijke architectuur in Rusland: "De hemel op aarde"
5. Christendom en ideologie: Moskou, het nieuwe Rome
6. De plaats van Rusland en Oekraïne in de Europese culturele ruimte
7. "Een gebouw gefundeerd op onze zielen": dogma's van de Oosterse
in het bijzonder de Russische kerk
8. "Vensters op de eeuwigheid": de theologie van iconen in de
Oosterse kerk.
9. Katholieken en ketters: de Oekraïners in de 17e eeuw
10. Europeanen en ketters: Peter de Grote en de kerk
11. Westerlingen en ketters: slavofiele ideologie en orthodoxie in de
19de eeuw
12. Globalisten en ketters: Russische orthodoxie en "seculier Europa"
na het communisme
Wordt nader aangegeven
Syriac I
Introduction to script and grammar
Course ID
OTR704
Credits
5
Teacher
prof. dr. H.G.B. Teule
Teaching Method
seminar
Examination
Oral exam
Pre-requisites
Initial knowledge of Hebrew, Aramaic or Arabic
Objective
Translation of simple biblical and historical texts including
grammatical explanation.
Contents
Syriac is a semitic language, used by different Christian communities
of the Middle East for their liturgy and as a means of literary
expression. Knowledge of Syriac gives access to a rich spiritual and
theological literature.
Some important authors: Ephrem the Syrian, Isaac of Nineveh,
Gregory Bathebraeus.
Literature
Will be indicated during 1st lecture, depending on prior training of
student.
Extra-information
The course is offered in the first semester and will be scheduled after
discussing preferences with the students. To enroll, contact the
teacher.
132
12 OVERIG CURSUSAANBOD
Syriac II
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Pre-requisites
Objective
Contents
Literature
Extra-information
OTR705
5
prof. dr. H.G.B. Teule
seminar
Oral exam
Syriac I
Translation and grammatical explanation of Syriac historiographical
and theological texts of intermediate degree of difficulty.
Reading of theological and historical texts, grammatical explanation.
Introduction to Eastern and Western Syriac scripts.
Reader
The course is offered in the first semester and will be scheduled after
discussing preferences with the students. To enroll, contact the
teacher.
Conflict? Contrast? Contact? Confirmation? The Interaction of
Science and Religion
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Pre-requisites
Objective
Contents
Literature
OTR706
5
prof. dr. W.F.C.M. Derkse
Lecture and seminar
Paper
No preliminary knowledge needed: students from all departments
welcome
To get acquainted with the rapidly expanding academic field in which
the interaction between the natural sciences and religion/theology is
investigated
1. A first investigation of the basic attitudes in the interaction of
science and religion: conflict, contrast, contact, confirmation
2. A hermeneutical investigation of the concept of science
3. A hermeneutical investigation of the concept of religion
4. Similarities and differences between the domains of science and
religion
5. The pursuit of beauty and other esthetical motivations in science
and religion
6. Moral evaluation in science and technology
7. Morality and religion
8. Science and religion as human phenomena and activities
9. An anthropology to bridge and unify the domains of science and
religion
Prescribed reading:
Ian Barbour, Religion and Science, 1997
Advised reading:
133
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Christopher Southgate (ed.), God, Humanity and Cosmos: A
Textbook in Science and Religion, Edinburgh 1999
De Regel van Benedictus als spiegel voor de hedendaagse
cultuur
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
134
OTR707
5
prof. dr. W.F.C.M. Derkse
Hoorcollege en gemeenschappelijke tekstlezing
Paper
Toegankelijk voor studenten uit alle faculteiten
Kennismaking met de Regel van Benedictus en de benedictijnse
spiritualiteit; inzicht verwerven in het hierin impliciet aanwezige
mensbeeld; de betekenis van elementen uit deze spiritualiteit voor
hedendaagse niet-monastieke maatschappelijke en culturele contexten
Benedictus van Nursia (ca 480-550) schreef als Zuid-Italiaanse
plattelandsabt een regel voor het samenleven en samenwerken van
een groep monniken die leefden in de laat-antieke wereld. Bijna 1500
later is zijn Regel nog steeds een heel bruikbaar richtsnoer voor het
leven van tienduizenden monniken, monialen en geassocieerde leden
van hun communiteiten. Blijkbaar is Benedictus' Regel soepel en
open genoeg om in zeer uiteenlopende tijden, culturen en
omstandigheden personen en gemeenschappen de randvoorwaarden
aan te reiken om tot bloei en wasdom te komen en 'goede dagen' te
beleven - want daar is het benedictijnse leven op gericht, zo stelt de
Proloog van de Regel.
Ook voor hen die niet in een monastieke context leven en werken
wordt de Regel al vanaf de vroege Middeleeuwen als een bruikbare
gids gezien. Met name de hoofdstukken over de abt en andere
functionarissen in het klooster gelden vanouds (maar ook
hedentendage) als een ware spiegel voor leidinggevenden.
In deze cursus komen aan bod:
* de Regel in zijn historische en religieuze context;
* een wijsgerig-antropologische bezinning op het mensbeeld dat in de
Regel naar voren komt;
* een vergelijking met de antropologie van Bernard Lonergan S.J.;
* een nader onderzoek van de monastieke beloften van de stabiliteit,
de levenstransformatie en de gehoorzaamheid, en hun vertaling naar
hedendaagse maatschappelijke contexten;
* een nader onderzoek van de monastieke houdingen van de
zwijgzaamheid, de deemoed, de dagelijkse toeleg op arbeid en studie,
de gastvrijheid, de soberheid, het respectvol spreken van 'het goede
woord' - houdingen die in contrast staan met kenmerken van de
hedendaagse cultuur, maar die tegelijk in diezelfde cultuur een
verlangen naar transformatie kunnen oproepen.
De Regel van Sint-Benedictus, vertaald door Vincent Hunink,
12 OVERIG CURSUSAANBOD
Amsterdam 2003
Eén secundair boek rond de Regel - bij aanvang van de cursus zullen
enkele passende commentaren en monografieën worden voorgesteld.
Globalization and Human Diginity
An Interdisciplinary Course
Course ID
OTR708
Credits
5
Teacher
prof. dr. W.F.C.M. Derkse
Teaching Method
Lecture and seminar
Examination
The presentation of a paper proposal, the writing of a paper;
discussion with the lecturer
Pre-requisites
No preliminary knowledge needed: students from all faculties
welcome.
Objective
The aims are to get acquainted with the many dimensions of
globalization processes as well as with a number of reflections on
these from various disciplines (economics, law, Catholic social
thought, medical ethics, technology, theology).
Contents
In this course the participants will study the social, economical,
political, cultural and ideological dimensions of globalization
processes and their interactions with the endeavour to maintain and
promote human dignity.
The course starts with the careful study of a number of chapters
(which will be provided) selected from Wil Derkse, Jan van der Lans,
Stefan Waanders (Eds): In Quest in Humanity of a Globalising World
(Leende, 2000). The aims are to get acquainted with the many
dimensions of globalization processes as well as with a number of
reflections on these from various disciplines (economics, law,
Catholic social thought, medical ethics, technology, theology). This
will be connected with a recent Dutch research project concerned
with globalization and human dignity (Prof Wim van de Donk, Dr
Marjolijn Drenth von Februar, Dr Onno Ruding and others).
Subsequently the course theme will be enlightened from the
perspective of Jewish theology as developed by the Chief Rabbi
Jonathan Sacks in his book The Dignity of Difference: How to avoid
the clash of civilizations (London, 2003) - which is further obligatory
reading (especially the Prologue, Chapters 4, 6, 8,10) as well as from
the perspective of the thinking of Thomas Aquinas.
Furthermore are recommended: Manfred Steiger, Globalization: A
Very Short Introduction (Oxford, 2003) and Ian Linden, A New Map
of the World, London 2003.
Literature
A number of chapters (which will be provided) selected from Wil
Derkse, Jan van der Lans, Stefan Waanders (Eds): In Quest in
Humanity of a Globalising World (Leende, 2000).
Chief Rabbi Jonathan Sacks The Dignity of Difference: How to avoid
the clash of civilizations (London, 2003) - which is further obligatory
135
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
reading (especially the Prologue, Chapters 4, 6, 8,10) as well as from
the perspective of the thinking of Thomas Aquinas. To be acquired.
Furthermore are recommended: Manfred Steiger, Globalization: A
Very Short Introduction (Oxford, 2003) and Ian Linden, A New Map
of the World, London 2003. To be acquired.
The Russian Orthodox Church in the World of the 20th and 21st
Centuries
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Objective
Contents
Literature
136
OTR711
5
A. Bruening
Paper
The course will be read in English. It is yet on introductory level, and
will be accessible for interested bachelor students.
Knowledge of:
1. Orthodox churches: Basics.
2. Russian Orthodoxy before the Revolution
3. Revolution and early 1920s
4. Stalinism
5. Second World War
6. The Russian Orthodox Church abroad
7. The 1960s and 1970s (until "perestroika")
8. Perestroika
9. After 1991: Russia (1)
10. After 1991: Russia (2)
11. After 1991: Ukraine (eventually also: Poland, Baltic States)
12. Recent developments, relationship to other Churches (Catholics,
Protestants etc.)
Orthodox Christendom by its very nature does not allow experiments.
How, then, to face new and even dangerous situations in the world, in
state and society? The history of Russian Orthodoxy from about 1900
till now is illustrative for all the strengths and risks in Eastern
Christianity. It was quite much that it had to face. In the revolutionary
years of 1917/18 the Russian Orthodox Church, despite its own
simultaneous efforts for reform, lost its formerly dominating position
in Russia and in the Orthodox World. What came up instead, were
years of severe persecution, splitting, and in parts, collaboration. The
latter in particular was later to be a most problematic heritage in the
post-Soviet period. After the breakdown of the atheist Soviet state,
search for a position in World's Christianity began anew. Striving to
overcome the shadows of the immediate past, Orthodoxy in Russia
entered a process that might be called an "invention of tradition" with multiple results.
Literature will be announced on occasion.
12 OVERIG CURSUSAANBOD
Gnostiek: Nag Hammadi, Judas en Mani
Inleiding in gnostiek en manicheïsme
Vakcode
OTR712
Studiepunten
5
Docent
prof. dr. J. van Oort
Onderwijsvorm
Hoorcolleges
Werkcolleges n.a.v. door de studenten gemaakte papers over diverse
onderdelen
Indien nodig een responsiecollege en/of individuele onderwijsvormen
Toetsvorm
Participatie in colleges en schrijven van papers 20 procent van
eindcijfer
Schriftelijk werkstuk 80 procent van eindcijfer
Ingangsvoorwaarden De cursus is in principe voor iedere student theologie en
religiewetenschappen toegankelijk. Er zijn geen officiële
ingangseisen.
Uiteraard zal bij de aanbieding van de collegestof en eveneens bij de
vereisten van de verwerking rekening worden gehouden met zowel de
persoonlijke belangstelling van de student als met het niveau van
studie waarop zij/hij zich op dit moment bevindt. Aldus wordt zo
goed mogelijk en in individueel overleg aangesloten bij studiefase en
persoonlijke interesse.
In het algemeen wordt verondersteld dat een student niet alleen
Nederlandse (en in het Nederlands vertaalde antieke teksten, zoals uit
de bibliotheek van Nag Hammadi), maar ook Engelse teksten en zo
mogelijk (in nader onderling overleg) Duitse en Franse teksten kan
lezen.
Doelstelling
De cursus wil tegemoet komen aan zowel de mondiaal als zeker ook
in Nederland sterk toegenomen belangstelling voor 'de gnostiek'.
Doel van de cursus is een grondige en wetenschappelijke
kennismaking met het fenomeen Gnostiek.
Daarbij zal enerzijds nauwkeurig gelet worden op de joodse, de
vroeg-christelijke en de grieks-romeinse culturele context van de te
bestuderen gnostische teksten.
Anderzijds wordt ook terdege aandacht besteed aan de (mogelijke)
relevantie van deze oude teksten voor de spiritualiteit van vandaag.
Beschrijving
De nieuwe cursus (een semester, colleges van september tot
november 2007) biedt een inleiding in gnostische stromingen zoals
ons die uit de Oudheid bekend zijn.
De nadruk wordt gelegd op de geschriften uit Nag Hammadi, op de
nieuwe vondst van het Evangelie van Judas en op teksten uit de
wereldreligie van het manicheïsme (inzonderheid de nieuwe Keulse
Mani-Codex).
Literatuur
Reader met teksten, bij aanvang van de cursus tegen een gering
bedrag (kosten fotokopieën) verkrijgbaar.
J. Slavenburg en W. Glaudenmans, De Nag Hammadi Geschriften.
Tweede druk, Deventer 2004 (of eventuele latere maar niet een
eerdere druk)
137
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
J. van Oort en G. Quispel, De Keulse Mani-Codex, Amsterdam 2005
J. van Oort, Het Evangelie van Judas, Kampen 2007 (derde of
eventueel latere druk van de 'gewone' en niet van de 'kleine editie').
NB.: Andere interessante maar niet-verplichte literatuur wordt in de
loop van de cursus genoemd.
Exegese Paulus
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
Bijzonderheden
OTH700
5
prof. dr. T.R.R. Nicklas
werkcollege
Grieks voltooid.
Kennis van en inzicht in de verschillende wijzen waarop belangrijke
teksten van Paulus kunnen worden gelezen.
Exegese van belangrijke teksten van Paulus (Rom., 1-2 Cor., Gal.)
wordt in het college gegeven.
De cursus wordt aangeboden in het tweede semester en zal worden
ingeroosterd in overleg met de ingeschreven studenten. Neem voor
aanmelding contact op met de docent.
De wijsheidsliteratuur van het Oude Israël
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
Beschrijving
Literatuur
138
OTR715
5
dr. E.M.M. Eynikel
Hoorcollege/werkollege
Presentatie en werkstuk
Inleiding in het Oude en Nieuwe Testament (Theologie)/Inleiding
Christendom (Religiestudies) voltooid
Elementair Bijbels Hebreeuws voltooid.
De student(e) krijgt inzicht in en neemt kennis van de
verschijningsvormen van en ontwikkelingen in Israëls geloof en
geloofsgeschiedenis; de geschiedenis en de huidige standpunten
inzake exegetische en theologische discussies over de geschriften en
de wijsheidsliteratuur; de belangrijke methoden van exegese en hun
onderlinge complementariteit.
De wijsheidsliteratuur van het Oude Israël heeft haar wortels in het
oude Nabije Oosten. In deze literatuur gaat het vooral om de grote
levensvragen van toen en u. Wat is de zin van het leven? Waarom is
er lijden? Hoe kan ik gelukkig worden binnen de grenzen van het
bestaan? Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het probleem van de
rechtvaardige in het boek Job en enkele psalmen.
Verplicht:
-E. Eynikel (red.), Wie Wijsheid zoekt, vindt het Leven, Leuven,
1991.
12 OVERIG CURSUSAANBOD
Bijzonderheden
-Gedeelten uit: E. Eynikel e.a., (red.), Internationaal Commentaar op
de Bijbel, Kampen, 2001.
Aanbevolen:
Th. C. Vriezen en A. S. van der Woude, Oudisraëlitische en
vroegjoodse literatuur (10de, geheel herziene druk, Kampen, 2000.
Er wordt gewerkt vanuit de grondtekst (Hebreeuws en Grieks).
Gender en Religie: Thematische Open Studiedagen
Overgave: een nieuwe uitdaging voor feministische reflectie op religie?
Vakcode
OTR700
Studiepunten
5
Docenten
prof. dr. M.A.C. de Haardt, prof. dr. G.M.F. Troch, dr. H.E. Meyer
Wilmes, dr. M.J.M. Dresen
Onderwijsvorm
Hoorcollege, aangeboden op drie studiedagen (resp. op vrijdag 1
februari, 28 maart en 23 mei). Voor het overige zelfstudie.
Aanwezigheid op studiedagen verplicht.
Toetsvorm
Per dag een kleine opdracht. Afsluiting met paper of tentamen (naar
keuze), a.d.h.v. opgegeven literatuur, in overleg
Ingangsvoorwaarden Vanaf Bachelorjaar 2. Voor Bachelorjaar 1 (Religiewetenschappen en
Theologie) geldt: eerst contact opnemen via [email protected]
Doelstelling
Kennis van en inzicht in actuele ontwikkelingen, thema's en auteurs
op het terrein van vrouwenstudies binnen de religiewetenschappen en
theologie
Beschrijving
In de beginperiode van de feministische theologie stonden autonomie
en onafhankelijkheid hoog aangeschreven. Er viel veel te bevechten
op deze terreinen. Inmiddels komen, ook vanuit feministisch
perspectief, autonomie en onafhankelijkheid als enige of belangrijkste
doelen ter discussie te staan. Misschien is er in de grote nadruk op
autonomie ook iets verloren gegaan? In het spoor van verschillende
ontwikkelingen - waaronder het gesprek met andere godsdiensten en
culturen, de hernieuwde reflectie op de betekenis van religie in de
moderne tijd en het groeiend inzicht in de fundamentele relationaliteit
en afhankelijkheid die bij het mens-zijn zelf horen - komen overgave
en afhankelijkheid als thema geleidelijk terug op de feministische
agenda. Dat maakt sommigen wantrouwend. Staan deze thema's niet
haaks op de belangrijkste feministische doelen?
Tijdens deze studiedagen willen we op deze ontwikkelingen
reflecteren. We staan met name stil bij de gender-aspecten ervan, en
bezien de ontwikkelingen in het perspectief van een visie op religie
als een vorm van overgave. Belangrijke vragen zijn dan: overgave
waaraan of aan wie? Waartoe? Wat is het verschil tussen overgave en
onderwerping, tussen zelf gekozen en afgedwongen overgave? Wat
kunnen wij op dit gebied leren van de Islam, het Boeddhisme en de
Christelijke mystieke en spirituele tradities? Hoe kan dit alles het
kritisch en politiek potentieel van de feministische beweging
versterken?
139
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literatuur
Bijzonderheden
Een reader met literatuur is vanaf de eerste studiedag beschikbaar ter
kopiëring (als masterkopie).
Zie onderwijsvorm: de cursus wordt aangeboden in de vorm van drie
studiedagen (vrijdag 1 febr., 28 mrt. en 23 mei), aangevuld met
begeleide literatuurstudie.
Gender en religies: literatuurstudie
Thematische literatuurtentamens
Vakcode
LTR702
Studiepunten
5
Docent
dr. M.J.M. Dresen
Onderwijsvorm
Individuele, begeleide literatuurstudie.
Toetsvorm
In overleg, naar keuze:
1. Mondeling tentamen; of:
2. Samenvatting van de gelezen literatuur, af te sluiten met vragen
voor eindgesprek; of:
3. paper, uitgaande van zelf te formuleren vraagstelling.
Ingangsvoorwaarden Vanaf het tweede Bachelorjaar
Doelstelling
• Door zelfstudie kennis nemen van belangrijke literatuur rond het
betreffende onderwerp.
• Kunnen weergeven van de belangrijkste kwesties en discussies in
de bestudeerde literatuur.
• Kennis en begrip van de belangrijkste uitgangspunten,
benaderingen en inzichten die in de literatuur worden uitgewerkt.
Beschrijving
In overleg literatuur te kiezen rond een van de volgende onderwerpen:
• Gender en (zorg)ethiek
• Lichamelijkheid in de christelijke traditie
• Liefde (agapè; caritas) in de christelijke traditie
• Vrouwen en mystiek
• Psycho-analyse, religie en gender
• Voortplantingstechnologie, ethiek en gender
In overleg met de docent kunnen thema en literatuur nader toegespitst
of aangepast worden.
Literatuur
Naar keuze, in overleg met de docent (suggesties aanwezig).
Bijzonderheden
Dit thematisch literatuurtentamen kan ook voor 3, 4 of 6 ECTS
gevolgd worden. Neem hiervoor contact op met de docent.
Extreme Makeover. Hoe maakbaar is de Mens (m/v)?
Vakcode
Studiepunten
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Ingangsvoorwaarden
Doelstelling
140
VSB 9204
6
hoorcollege
verplichte tussentijdse opdracht maken en schriftelijk tentamen
BA 2/3
• Kennis van en inzicht in de historische en culturele
12 OVERIG CURSUSAANBOD
Beschrijving
verschijningsvormen van verhalen over en praktijken van
zelfverbetering via lichaamstransformaties.
• Kennis van en inzicht in gender-aspecten die samenhangen met
conceptualiseringen en realisaties van het 'gedroomde' lichaam en
daarmee beoogde 'zelf'.
• Vermogen om de gepresenteerde voorstellingen en praktijken van
zelftransformatie en de daarmee samenhangende gender-normen
cultuurhistorisch te situeren en te problematiseren.
• Fundamenteel inzicht in de specifieke invalshoeken,
benaderingswijzen en interpretatiekaders van de verschillende
disciplines die in de cursus worden ingezet en gebruikt.
Terwijl het gekloonde schaap Dolly de gemoederen een paar jaar
geleden nog behoorlijk verhitte en genetisch gemodificeerd voedsel
nog steeds verontrusting oproept, lijkt het erop dat de groeiende
technologische mogelijkheden om het menselijk lichaam grondig te
verbouwen volledig zijn ingeburgerd. Het snel toenemend gebruik
ervan hoeft in elk geval nauwelijks meer op weerstand te rekenen:
avond aan avond vergapen honderden miljoenen kijkers zich aan zgn.
makeover-shows, die zich allang niet meer beperken tot zoiets
onschuldigs als de verbouwing van een huis of auto. Met titels als
Revamp Your Lifestyle, How Do I Look?, Extreme Makeover, Queer
Eye for the Straight Guy, The Swan en vele andere, vormen deze
shows zo'n beetje de meest succesvolle en snelst groeiende vorm van
reality-tv, die kennelijk bij een groot - ook hoger opgeleid en serieus publiek enorm veel weerklank vindt.
Nu zijn het idee en de droom van (zelf)transformatie beslist niet
nieuw. Mythen, sprookjes, romans, religieuze, en wetenschappelijke
tractaten: alle laten zij zien dat de Westerse mens door de eeuwen
heen gefascineerd werd door de belofte van de ultieme metamorfose.
Van Ovidius tot Kafka, van Couperus tot Hans Christiaan Andersen:
ook schrijvers en kunstenaars hebben zich van oudsher bekommerd
om de belofte van transformatie, van transcendentie of
'transsubstantiatie', kortom: van de maakbaarheid en vermaakbaarheid
van mens en dier. Maar waar men zich in eerdere eeuwen in eerste
instantie moest beperken tot de kracht van verbeelding, geloof en
fantasie, lijkt zelfvervolmaking nu binnen ieders handbereik: niet als
onbereikbare droom, maar als concrete mogelijkheid in de materiële
werkelijkheid van alledag. De technologische vooruitgang op het
gebied van biomedische industrie, gentechnologie en plastische
chirurgie stelt ieder die bereid is veel geld in zichzelf te investeren in
staat een nieuwe neus, een strakkere huid, een slank middel, een
regelmatig gebit, grotere borsten, een langere penis, en wat er verder
aan productveredelingstechnieken voorhanden zijn, in te kopen op de
medische consumptiemarkt. Het Maakbare Zelf lijkt niet langer een
utopie, maar een min of meer eenvoudig te realiseren ideaal.
Wat zegt de enorme populariteit van makeover-shows over ons
'posthumane' zelfbeeld en over het idee van lichamelijkheid of
141
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literatuur
Bijzonderheden
lichamelijke integriteit? Wat is er aan de hand als steeds meer
mensen, niet meer tevreden met de lange-termijn effecten van
moeizame zelfmatiging, diëten en eindeloos trainen in de sportschool,
gretig hun toevlucht nemen tot 'direct-klaar'-oplossingen als liposuctie
en plastische chirurgie? En waarom zijn weer andere mensen zo graag
getuige van de vaak bloederige lijdensweg die Lelijke Eendjes
moeten ondergaan om een Zwaan te worden? Wat voor rol spelen de
regels van sekse, seksualiteit, etniciteit, en 'ras' in dit alles? Kunnen
we inderdaad iedereen zijn of worden die we maar willen? Of spelen,
naast de nukken en grillen van het soms onwillige vlees, ook andere
aspecten een rol die ons beperken in de droom van ultieme
zelfverwerkelijking?
Doel van deze collegereeks is deze en aanverwante vragen nader te
onderzoeken. Op basis van concrete gevalsstudies, benaderd vanuit
een verscheidenheid aan wetenschappelijke disciplines, zullen de
afzonderlijke colleges licht werpen op de vraag hoe en waarom het
verlangen naar zelfvervolmaking binnen verschillende (sub)culturen
en op verschillende momenten in de geschiedenis vorm kreeg. We
gaan daarbij onder andere in op sekse, seksualiteit, 'ras' en etniciteit,
als fysieke aspecten van identiteit die zich in toenemende mate
leenden en lenen voor zelftransformatie. Daarnaast zal op meer
theoretisch niveau worden ingegaan op de betekenis en mogelijke
gevolgen van de voortschrijdende 'posthumanisering' van eigentijdse,
maakbare lichamen (m/v).
Geselecteerde artikelen (liggen ter kopiëring één week voor aanvang
van het college klaar op de documentatie-afdeling van Genderstudies,
Thomas van Aquinostraat 2.01.27)
de cursus kan ook als contractonderwijs gevolgd worden. Neem
hiervoor contact op met het Faculteitsbureau Sociale Wetenschappen,
tel. 024-3611224
Christianity in the Middle East
Eastern Christian Communities within the World of Islam: History and Perpectives
Course ID
OTR703
Credits
5
Teacher
prof. dr. H.G.B. Teule
Teaching Method
lecture
Examination
Written examination
Pre-requisites
Bachelor Religious Studies, Theology, History, Semitic Studies, Arts.
Objective
Insight into the plurality of the Christian traditions of the Middle East,
the place of the Christians in the world of Islam and their contribution
to Islamic culture, philosophy and theology; the process of
inculturation and adoption of Arabic and Islamic cultural modes of
expression as well as of alienation and the contacts with European
Christianity.
Contents
1. Christianity in the Middle East: A Semitic form of Christianity.
142
12 OVERIG CURSUSAANBOD
Literature
2. The first divisions and christological dissensions: christology,
language and communal identity
3. The early spread of Islam and its consequences for the Christian
communities.
4. The contribution of the Christians towards the emergence of a
Muslim philosophy, culture and theology.
5. Interreligious dialogue and polemics
5. The period of the Syriac Renaissance: ecumenism and adoption of
Arabic and Islamic cultural patterns.
6. Contacts with the West I: the Crusaders
7. Decline
8. Contacts with the West II: Missionaries from Rome and the
creation of Uniate Churches
9. Contribution of Christians to the Arabic Renaissance and Arabic
nationalism.
10. Recent Developments.
11. Casus: Iraq and Turkey.
reader
Jewish Law
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Objective
OTR718
5
prof.dr. H. Rosenberg
Exam
This course aims at explaining how any religious system of law that
finds its legitimacy in a written godly revelation (Bible, Gospel or
Quran), necessarily builds in a form of oral correction. In Judaism
this is the Oral Law, in Catholicism it is the Magisterium (the faculty
of Church Fathers to bindingly interpret God's written word) and in
Islam this correction occurs through the Sunna and the Hadith (the
oral tradition and habits of the Prophet).
This course should enable students to:
1. Define and describe the content, the scope and the evolution of
Jewish Law.
2. Have a rough knowledge of the chronology and milestones in the
development of the three Abrahamic religions.
3. Have a basic idea on the techniques that such legal systems of law
use to establish their authority and legitimacy.
4. Assess the far-reaching similarities between the development of
Halacha, Canonical Law and Shaaria.
5. Understand the fundamental opposition between Jewish and
Islamic Law and modern democratic society.
6. Master the way of thinking of 'religious' people and hence
understand the state of mind of fundamentalists.
7. Enhance this basic knowledge with appropriate readings.
8. Follow a more elaborated course on Jewish Law.
143
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Contents
In this course, Jewish Law is going to be studied from a legalistic and
sociological point of view. It is Judaism, Jewish Religion, seen
through its Legal System. What Western people sense as a Religion is
in fact, at least in present-day Judaism and Islam, an all encompassing
Legal system that is designed to regulate public and private life. This
Legal System, Halacha in Judaism and Shaaria in Islam (and in the
past Canonic Law in Catholicism), not only dominates the lives of
individuals but also the whole community of the believers.
Religie en educatie
Vakcode
Studiepunten
Docent
Onderwijsvorm
Toetsvorm
Doelstelling
Beschrijving
144
ITR100
5
dr. P.A.D.M. Vermeer
Hoor- en werkcollege
Schriftelijk tentamen
Kennis van en inzicht in processen van primaire en secundaire
religieuze socialisatie in de context van het gezin, de religieuze
gemeenschap en de school tegen de achtergrond van de huidige
geseculariseerde en plurale religieuze situatie in Nederland.
Voor hun voortbestaan is het van groot belang dat religies
voortdurend nieuwe gelovigen aan zich weten te binden. Dit betekent,
dat vertegenwoordigers van religies voor de opgave staan om hun
centrale geloofsovertuigingen, hun religieuze praktijken, hun
religieus-normatieve oriëntaties e.d. over te dragen op deze nieuwe
gelovigen. Zodoende hebben vertegenwoordigers van religies, als zij
tenminste hun eigen religieuze traditie door willen geven, een
belangrijke opvoedende en educatieve taak. Een taak die nader valt te
omschrijven vanuit de verschillende educatieve settings en de daaraan
gekoppelde actoren die men hier kan onderscheiden. De eerste en
wellicht meest belangrijke educatieve setting wordt gevormd door het
gezin als de omgeving waarin ouders hun eigen religieus commitment
trachten over te dragen op hun kind(eren). Binnen het gezin vindt zo
de primaire religieuze socialisatie van kinderen plaats. Daarnaast
vormt ook de religieuze gemeenschap zelf een belangrijke plaats waar
bijvoorbeeld pastores, rabbijnen, imams, etc. het geloof trachten over
te dragen. En tenslotte is ook de school een belangrijke educatieve
setting waarin docenten godsdienst een nieuwe generatie gelovigen
inwijdt in een bepaalde religieuze traditie. De religieuze gemeenschap
en de school zijn zo van belang met het oog op de secundaire
religieuze socialisatie van kinderen en adolescenten. In deze cursus
zullen nu deze drie educatieve settings (gezin, religieuze
gemeenschap en school) nader worden toegelicht, waarbij de nadruk
vooral zal komen te liggen op de handelingsstrategieën die de
verschillende actoren (ouder, geestelijke en docent) hierbij ter
beschikking staan. Daarbij zal tevens aandacht worden besteed aan de
wijze waarop de processen van secularisering en pluralisering, die
12 OVERIG CURSUSAANBOD
Literatuur
Bijzonderheden
kenmerkend zijn voor de religieuze situatie in Nederland, deze
processen van primaire en secundaire socialisatie (kunnen)
beïnvloeden.
Hermans, C. (2001). Participerend leren. Grondslagen van religieuze
vorming in een globaliserende samenleving. Budel: Damon.
Jackson, R. (2004). Rethinking Religious Education and Plurality.
Issues in Diversity and Pedagogy. London: RoutledgeFalmer
Meijer, W.A.J. (2006). Traditie en toekomst van het islamitisch
onderwijs. Amsterdam: Bulaaq.
Dit vak is onderdeel van het schakelprogramma Interreligieuze
Spiritualiteitsstudies 60 EC lerarenopleiding.
12.2 Overig onderwijs op masterniveau
Indigenous spirituality and sustainable development
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Objective
Contents
Literature
OTR709
5
prof. dr. F.J.S. Wijsen, P.F. Dokman, dr. J.E. Castillo Guerra
Lecture & seminar
Essay
The student is able to relate the debate on sustainability in
development studies to a critical appraisal of indigenous spirituality
in religious studies.
By development we mean the process by which people use their own
resources te realize what they consider to be a more satisfactory life.
By sustainability we mean that the present generation must not satisfy
its own needs to the extent that it depletes the natural resources of its
successors. Sustainability is to be measured by intra- and
intergenerational solidarity. Development of one person or group is
not to be reached at the cost of others, be they in the present or in the
future. According to some scholars of religion, indigenous
spiritualities with their cosmovisions are sources for sustainable
development; according to others, indigenous spiritualities have
serious constraints in view of intra- and intergenerational solidarity.
In this module the student will develop a balanced view of indigenous
spirituality as a source of sustainable development.
Reader Indigenous Spirituality and Sustainable Development (to be
made available through the Blackboard program).
Gardner G. (2002). Invoking the Spirit. Religion and Spirituality in
the Quest for a Sustainable world. Worldwatch Institute
145
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Religion and Gender
God and Gender: Fundamental Issues in Feminist Theology
Course ID
OTR710
Credits
5
Teacher
dr. H.E. Meyer Wilmes, prof. dr. M.A.C. de Haardt
Teaching Method
Lectures and discussions
Examination
Active participation and a final paper
Pre-requisites
BA and initial knowledge of gender studies
Objective
- Students gain insight in the complexity of the problems which are
connected with the theme of God viewed from a gender perspective.
- Furthermore they know how to make distinctions between various
areas where those issues play a part (e.g. male-female images and
language; the debates on transcendence-immanence and monotheismpolytheism; the relation between ethics and the theme of God;
un/recognizability of religious God experience; speaking about God
in a post-modern time).
- The students are able to evaluate the various treatises of feminist
theologians which contribute to these debates and they are able to
choose their own position within the debates.
Contents
The theme of 'God'/the divine/divinity is one of the most fundamental
issues in feminist reflection on religion, notable in Christian and
Jewish theology. It is first of all related to gender-specific language
and/or images that are used to represent the divine. However,
language and images of God are also related to underlying
philosophical and theological models, epistemological questions,
ethical implications and concrete effects of God-talk on the actual life
of women and men.
In this course we will explore the fundamental questions that are
raised when a gender perspective is introduced in systematic
reflections on God/the divine. After an introduction into the historical
and epistemological context of the God and gender theme, we will
focus on the Christian tradition and examine the contributions to these
discussions from feminist theologians from different parts of the
world.
Literature
to be announced
History and Archaeology of Palestine
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Pre-requisites
Objective
146
OTR714
5
dr. E.M.M. Eynikel, prof. dr. M. Erdrich, prof. dr. E.M. Moormann
Lectures
Written examination
Bachelor Theology/Bachelor Religious Studies completed.
The students acquire insight in the History and Archaeology of
12 OVERIG CURSUSAANBOD
Contents
Literature
Israel/Palestine from the Palaeolithic to the Byzantine period.
In this lecture series the history and archaeology of Israel/Palestine is
studied in detail. Attention is devoted to the relation between
archaeology and history and between archaeology and "Biblical
history" in particular.
- Six lectures will cover the period from the Palaeolithic time- Iron
Age (by E. Eynikel)
- Six lectures will cover the Hellenistic, Roman and Byzantine period
(by E. Moormann and M. Erdrich).
Amihai Mazar, Archaeology of the land of the Bible : 10,000-586
B.C.E. (The Anchor Bible Reference Library), Garden City (N.Y.):
Doubleday, 1990.
Helga Weippert, Palästina in vorhellenistischer Zeit (Handbuch der
Archäologie. Vorderasien; 2,1), München: Beck, 1988;
Hans-Peter Kuhnen, Palästina in griechisch-römischer Zeit
(Handbuch der Archäologie. Vorderasien; 2,2), München: Beck,
1990
David, the new king slays Goliath; 1 Samuel 16-17
Text critical and text semantic analyses
Course ID
OTR713
Credits
5
Teacher
dr. E.M.M. Eynikel
Teaching Method
lectures/seminar
Examination
Presentation + paper
Pre-requisites
Bachelor Theology or Religious Studies completed.
Biblical Hebrew elementary course completed.
Objective
The student learns to make an independent literary analysis of Old
Testament Texts (in the original language: Hebrew).
Contents
In this lecture series the stories of David's rise are analysed using text
semantic methods.
Attention is given to the literary genres of the chapters 1 Sam 16-17.
The relation between text syntactic and text semantic analyses and the
question of possible deuteronomistic redaction is studied in detail.
Literature
Campbell A. & O'Brien M. (2000). Unfolding the Deuteronomistic
History. Mineapolis.
Dietrich A.W.& Naumann T. (1995). Die Samuelbücher (EdF 287).
Darmstadt.
Fokkelman J.P. (1986). Narrative Art and Poetry in the Books of
Samuel.vol. II The Crossing Fates. Assen. p. 112-208.
Miscall P & Samuel I. (1986). A Literary Reading. Bloomington.
Mommer P. (1991). Geschichte und Überlieferung (WMANT 65).
Neukirchen-Vluyn.
Extra Information
In this course we analyse the biblical text in the original language:
Hebrew.
147
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Christian Apocrypha: Sources of the Diversity of Early
Christianity
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Pre-requisites
Objective
Contents
Literature
Extra Information
OTR716
5
prof. dr. T.R.R. Nicklas
seminar
Exam
Greek and Latin
To gain knowledge of some of the most important ancient Christian
apocryphal texts.
To gain insight in their importance for understanding the manifold
varieties of "living" and "thinking" as a Christian in different social,
cultural and religious contexts.
Historical critical Exegesis of several pivotal early Christian
apocryphal texts (apocryphal Gospels, Acts and Apocalypses).
Appropriate knowledge of Greek and Latin is necessary.
Will be given during the course
The course is offered in the first semester and will be scheduled after
discussing preferences with the students. To enroll, contact the
teacher.
Mobility and Modernity: Art and Indigenous Identity Formation
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Pre-requisites
Objective
Contents
148
OTR717
5
prof. dr. H.J.M. Venbrux
Lectures and seminars
Term paper
Master students are allowed to participate.
Students will gain valuable insights in the mobility and modernity of
the products of indigenous peoples’ expressive culture, including the
new parameters that comprise world art, and they will acquire an
understanding of the international artworld as one of the most
important arenas for indigenous identity formation.
The contemporary visual arts of non-Western peoples are increasingly
becoming part of a capitalistic, global art world with diverse
gatekeepers, tastes, venues, individuation of artists, and hybrid
sources of inspiration. In this course, ethnographic case studies from
around the globe are used to examine the contemporary art world,
from both local and comparative global perspectives, and span such
critical topics concerning visual culture as artistic agency, new art
forms and media, arenas of cultural production, and the role of gender
in these innovative traditions.
We ask what new parameters comprise world art. The intercultural
traffic in art has reshaped how indigenous identities-an integral part
of cultural production-are formed. The cases illuminate what is
12 OVERIG CURSUSAANBOD
Literature
Extra Information
actually going on in the production of art and sale of art around the
globe. Since anthropologists and art historians have moved away
from the study of "primitive" art in a single tribal society, blurring the
cultural distinctions of Western and non-Western art, each case
highlights a different aspect of the new international processes that
give meaning to artworks made in one social context but sold to
people in another.
Eric Venbrux, Pamela S. Rosi & Robert L. Welsch (eds) (2006)
Exploring World Art. Long Grove, Ill.: Waveland Press.
The course is offered bij the Department of Cultural Anthropology.
Enrollment via KISS, through course ID CAM4007.
12.3 Cursussen in het kader van NOSTER
"The Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion" (NOSTER) in
Utrecht biedt cursussen aan voor PhD- en research-masterstudenten. Masterstudenten
Theologie en Religiestudies kunnen echter ook deelnemen aan deze cursussen. Voor meer
informatie over deelname en de inhoud van de cursussen, zie http://noster.theo.uu.nl.
149
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
13 Engelstalig aanbod / English courses
In dit hoofdstuk is het Engelstalige onderwijsaanbod opgenomen. Het aanbod is bedoeld voor
bachelor- en masterstudenten theologie en voor uitwisselingsstudenten van de Radboud
Universiteit. Alle studenten moeten voldoen aan de ingangsvoorwaarden die bij de vakken
staan vermeld.
This chapter includes all English courses of the Faculty of Theology. The courses are
intended for bachelor- and master students Theology and for exchange students of the
Radboud University. Students have to comply with the prerequisites of all courses in which
they enroll.
13.1 Bachelor courses
Syriac I
Introduction to script and grammar
Course ID
OTR704
Credits
5
Teacher
prof. dr. H.G.B. Teule
Teaching Method
seminar
Examination
Oral exam
Pre-requisites
Initial knowledge of Hebrew, Aramaic or Arabic
Objective
Translation of simple biblical and historical texts including
grammatical explanation.
Contents
Syriac is a semitic language, used by different Christian communities
of the Middle East for their liturgy and as a means of literary
expression. Knowledge of Syriac gives access to a rich spiritual and
theological literature.
Some important authors: Ephrem the Syrian, Isaac of Nineveh,
Gregory Bathebraeus.
Literature
Will be indicated during 1st lecture, depending on prior training of
student.
Extra Information
The course is offered in the first semester and will be scheduled after
discussing preferences with the students. To enroll, contact the
teacher.
Syriac II
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
150
OTR705
5
prof. dr. H.G.B. Teule
seminar
Oral exam
13 ENGELSTALIG AANBOD / ENGLISH COURSES
Pre-requisites
Objective
Contents
Literature
Extra Information
Syriac I
Translation and grammatical explanation of Syriac historiographical
and theological texts of intermediate degree of difficulty.
Reading of theological and historical texts, grammatical explanation.
Introduction to Eastern and Western Syriac scripts.
Reader
The course is offered in the first semester and will be scheduled after
discussing preferences with the students. To enroll, contact the
teacher.
Conflict? Contrast? Contact? Confirmation? The Interaction of
Science and Religion
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Pre-requisites
Objective
Contents
Literature
OTR706
5
prof. dr. W.F.C.M. Derkse
Lecture and seminar
Paper
No preliminary knowledge needed: students from all departments
welcome
To get acquainted with the rapidly expanding academic field in which
the interaction between the natural sciences and religion/theology is
investigated
1. A first investigation of the basic attitudes in the interaction of
science and religion: conflict, contrast, contact, confirmation
2. A hermeneutical investigation of the concept of science
3. A hermeneutical investigation of the concept of religion
4. Similarities and differences between the domains of science and
religion
5. The pursuit of beauty and other esthetical motivations in science
and religion
6. Moral evaluation in science and technology
7. Morality and religion
8. Science and religion as human phenomena and activities
9. An anthropology to bridge and unify the domains of science and
religion
Prescribed reading:
Ian Barbour, Religion and Science, 1997
Advised reading:
Christopher Southgate (ed.), God, Humanity and Cosmos: A
Textbook in Science and Religion, Edinburgh 1999
151
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Globalization and Human Diginity
An Interdisciplinary Course
Course ID
OTR708
Credits
5
Teacher
prof. dr. W.F.C.M. Derkse
Teaching Method
Lecture and seminar
Examination
The presentation of a paper proposal, the writing of a paper;
discussion with the lecturer
Pre-requisites
No preliminary knowledge needed: students from all faculties
welcome.
Objective
The aims are to get acquainted with the many dimensions of
globalization processes as well as with a number of reflections on
these from various disciplines (economics, law, Catholic social
thought, medical ethics, technology, theology).
Contents
In this course the participants will study the social, economical,
political, cultural and ideological dimensions of globalization
processes and their interactions with the endeavour to maintain and
promote human dignity.
The course starts with the careful study of a number of chapters
(which will be provided) selected from Wil Derkse, Jan van der Lans,
Stefan Waanders (Eds): In Quest in Humanity of a Globalising World
(Leende, 2000). The aims are to get acquainted with the many
dimensions of globalization processes as well as with a number of
reflections on these from various disciplines (economics, law,
Catholic social thought, medical ethics, technology, theology). This
will be connected with a recent Dutch research project concerned
with globalization and human dignity (Prof Wim van de Donk, Dr
Marjolijn Drenth von Februar, Dr Onno Ruding and others).
Subsequently the course theme will be enlightened from the
perspective of Jewish theology as developed by the Chief Rabbi
Jonathan Sacks in his book The Dignity of Difference: How to avoid
the clash of civilizations (London, 2003) - which is further obligatory
reading (especially the Prologue, Chapters 4, 6, 8,10) as well as from
the perspective of the thinking of Thomas Aquinas.
Furthermore are recommended: Manfred Steiger, Globalization: A
Very Short Introduction (Oxford, 2003) and Ian Linden, A New Map
of the World, London 2003.
Literature
A number of chapters (which will be provided) selected from Wil
Derkse, Jan van der Lans, Stefan Waanders (Eds): In Quest in
Humanity of a Globalising World (Leende, 2000).
Chief Rabbi Jonathan Sacks The Dignity of Difference: How to avoid
the clash of civilizations (London, 2003) - which is further obligatory
reading (especially the Prologue, Chapters 4, 6, 8,10) as well as from
the perspective of the thinking of Thomas Aquinas. To be acquired.
Furthermore are recommended: Manfred Steiger, Globalization: A
Very Short Introduction (Oxford, 2003) and Ian Linden, A New Map
152
13 ENGELSTALIG AANBOD / ENGLISH COURSES
of the World, London 2003. To be acquired.
The Russian Orthodox Church in the World of the 20th and 21st
Centuries
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Objective
Contents
Literature
OTR711
5
A. Bruening
Paper
The course will be read in English. It is yet on introductory level, and
will be accessible for interested bachelor students.
Knowledge of:
1. Orthodox churches: Basics.
2. Russian Orthodoxy before the Revolution
3. Revolution and early 1920s
4. Stalinism
5. Second World War
6. The Russian Orthodox Church abroad
7. The 1960s and 1970s (until "perestroika")
8. Perestroika
9. After 1991: Russia (1)
10. After 1991: Russia (2)
11. After 1991: Ukraine (eventually also: Poland, Baltic States)
12. Recent developments, relationship to other Churches (Catholics,
Protestants etc.)
Orthodox Christendom by its very nature does not allow experiments.
How, then, to face new and even dangerous situations in the world, in
state and society? The history of Russian Orthodoxy from about 1900
till now is illustrative for all the strengths and risks in Eastern
Christianity. It was quite much that it had to face. In the revolutionary
years of 1917/18 the Russian Orthodox Church, despite its own
simultaneous efforts for reform, lost its formerly dominating position
in Russia and in the Orthodox World. What came up instead, were
years of severe persecution, splitting, and in parts, collaboration. The
latter in particular was later to be a most problematic heritage in the
post-Soviet period. After the breakdown of the atheist Soviet state,
search for a position in World's Christianity began anew. Striving to
overcome the shadows of the immediate past, Orthodoxy in Russia
entered a process that might be called an "invention of tradition" with multiple results.
Literature will be announced on occasion.
153
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Christianity in the Middle East
Eastern Christian Communities within the World of Islam: History and Perpectives
Course ID
OTR703
Credits
5
Teacher
prof. dr. H.G.B. Teule
Teaching Method
lecture
Examination
Written examination
Pre-requisites
Bachelor Religious Studies, Theology, History, Semitic Studies, Arts.
Objective
Insight into the plurality of the Christian traditions of the Middle East,
the place of the Christians in the world of Islam and their contribution
to Islamic culture, philosophy and theology; the process of
inculturation and adoption of Arabic and Islamic cultural modes of
expression as well as of alienation and the contacts with European
Christianity.
Contents
1. Christianity in the Middle East: A Semitic form of Christianity.
2. The first divisions and christological dissensions: christology,
language and communal identity
3. The early spread of Islam and its consequences for the Christian
communities.
4. The contribution of the Christians towards the emergence of a
Muslim philosophy, culture and theology.
5. Interreligious dialogue and polemics
5. The period of the Syriac Renaissance: ecumenism and adoption of
Arabic and Islamic cultural patterns.
6. Contacts with the West I: the Crusaders
7. Decline
8. Contacts with the West II: Missionaries from Rome and the
creation of Uniate Churches
9. Contribution of Christians to the Arabic Renaissance and Arabic
nationalism.
10. Recent Developments.
11. Casus: Iraq and Turkey.
Literature
reader
Jewish Law
Course ID
Credits
Teacher
Examination
Objective
154
OTR718
5
prof.dr. H. Rosenberg
Exam
This course aims at explaining how any religious system of law that
finds its legitimacy in a written godly revelation (Bible, Gospel or
Quran), necessarily builds in a form of oral correction. In Judaism
this is the Oral Law, in Catholicism it is the Magisterium (the faculty
of Church Fathers to bindingly interpret God's written word) and in
13 ENGELSTALIG AANBOD / ENGLISH COURSES
Contents
Islam this correction occurs through the Sunna and the Hadith (the
oral tradition and habits of the Prophet).
This course should enable students to:
1. Define and describe the content, the scope and the evolution of
Jewish Law.
2. Have a rough knowledge of the chronology and milestones in the
development of the three Abrahamic religions.
3. Have a basic idea on the techniques that such legal systems of law
use to establish their authority and legitimacy.
4. Assess the far-reaching similarities between the development of
Halacha, Canonical Law and Shaaria.
5. Understand the fundamental opposition between Jewish and
Islamic Law and modern democratic society.
6. Master the way of thinking of 'religious' people and hence
understand the state of mind of fundamentalists.
7. Enhance this basic knowledge with appropriate readings.
8. Follow a more elaborated course on Jewish Law.
In this course, Jewish Law is going to be studied from a legalistic and
sociological point of view. It is Judaism, Jewish Religion, seen
through its Legal System. What Western people sense as a Religion is
in fact, at least in present-day Judaism and Islam, an all encompassing
Legal system that is designed to regulate public and private life. This
Legal System, Halacha in Judaism and Shaaria in Islam (and in the
past Canonic Law in Catholicism), not only dominates the lives of
individuals but also the whole community of the believers.
13.2 Master courses
Mission Studies
Interreligious Studies
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Pre-requisites
Objective
Contents
GSET4
5
prof. dr. F.J.S. Wijsen
Lecture & Seminar
Written exam
Introduction to Intercultural Theology
-The student is able to relate inter-religious studies to post-colonial
theory.
-The student is able to apply critical discourse analysis to religious
interaction.
This module offers an introduction to themes and methods in the
study of inter-religious relations, in particular Muslim-Christian
relations. We plea for a shift from religious studies to inter-religious
studies, argue that inter-religious studies should be practiced from a
post-colonial point of view and opt for critical discourse analysis as
155
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literature
an appropriate method to get insight into religious interaction. Last
but not least we discuss the shift from the mono- and multi-cultural
models to the inter-cultural model of inter-religious relations.
Wijsen, F., Seeds of conflict in a haven of peace. From religious
studies to interreligious studies in Africa, Amsterdam - New York:
Editions Rodopi, 2007.
Mazrui, A., Islam between globalization and counterterrorism,
Oxford: James Currey, 2006.
Philips, L., M. Jörgensen, Discourse analysis as theory and method,
London/Thousand Oaks: Sage Publications, 2004.
Church History
World Christianity in the 20th century
Course ID
GSHT3
Credits
5
Teacher
dr. J.E.A. Ackermans
Teaching Method
Lectures and class discussions.
Examination
Paper and written exam
Objective
The aim is to provide students with knowledge of and insight into
intercultural interactions in the history of Christianity in the second
half of the 20th century.
Contents
By studying various continental and national contexts, the students
will be helped to understand variations and parallel developments in
the churches in recent decades. They will be encouraged to reflect on
the historical development of Christianity in the cultural context of
their own country and other countries. By doing so, students will gain
insight into the historical background of intercultural theology and
comparative church history. Contexts to be discussed include Latin
America (Brazil), North America (USA), Central Africa
(Congo/Zaïre), East Africa (Tanzania), South-East Asia (Indonesia),
East Europe (Russia and Poland) and Western Europe (Netherlands).
Literature
Alister McGrath, Historical theology: An Introduction to the History
of Christian thought, Oxford, 1998.
A reader will be available.
Spirituality
Forms of Spirituality in Various Traditions
Course ID
GSHT4
Credits
5
Teacher
dr. C.M.A. Caspers
Teaching Method
Face-to-face meetings
Examination
Assessments, essay
Objective
This module orients the student in the field of lived spirituality
(material object).
156
13 ENGELSTALIG AANBOD / ENGLISH COURSES
Contents
Literature
The phenomenon of spirituality unfolds itself worldwide in a variety
of forms. We divide the field of lived spirituality in three basic forms:
(1) primordial spirituality (indigenous spirituality; lay spirituality;
spirituality in secular contexts; and so on); (2) schools of spirituality
(Hindu, Buddhist, Jewish, Christian, Islamic spirituality, and so on);
(3) counter-spirituality (desert spirituality, liberation spirituality; and
so on).
This division in three basic forms does not mean that there is a clear
watershed between them. On the contrary, they are dynamically
interrelated with one another. They are continuously in transition.
They belong to the same field of lived spirituality. Therefore we call
this articulation of the basic forms a first orientation in the field of
spirituality.
K. Waaijman, Spirituality: forms, foundations, methods, Leuven
2002.
Intercultural Philosophy (GS)
The case of intercultural philosophy: From Indian to Latin-American and African philosophy
Course ID
GSIC3
Credits
5
Teacher
dr. G.A.J. Steunebrink
Teaching Method
Lectures
Examination
Final examination or paper
Objective
Insight in philosophy in an globalizing, multicultural and
multireligious world.
Contents
What is philosophy in the Western tradition and is it the same outside
the West?
There is the old question put forward by many Western philosophers:
'Does non-western philosophy exist?' Many people got accustomed to
speak about Eastern philosophy with regard tot Hinduism, Buddhism,
Confucianism etc. But is it philosophy or is it rather theology? We
will investigate several Western and Eastern answers, especially
modern Indian answers. In the definition of philosophy we will focus
on the relation between science and wisdom in philosophy. And we
will discuss the social-political dimension together with the
possibility of the idea of human rights within Western and in Indian
philosophy.
Next, we will investigate Latin-American philosophy of liberation as
a kind of 'Third World philosophy'. This explains why it was
succesfull outside its own context and could inspire African, Asian
and Western philosophy. The modern, post-colonial, socio-economic
and cultural situation is the point of departure of this philosophy.
In African philosophy we focus on the transition of traditional
wisdom and mythology to philosophy. How do the African
philosophers define philosophy? How do they relate their philosophy
to science, modern technological culture, nation-building and to
157
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literature
human rights?
The interaction between several types of philosophy shows that there
does not exist an purely contextual philosophy, but that each
philosophy has a universal dimension. Intercultural philosophy is
about the universal human in context. The dimension of a globalizing
technological and political culture is present everywhere in this
course.
Syllabus Intercultural philosophy
Fundamental Theology
Approaches to the ultimate mystery
Course ID
GSST2
Credits
5
Teacher
prof. dr. A.J.M. van den Hoogen
Teaching Method
Lectures
Examination
Written exam at the end of the module
Objective
The aim is to give insight into different approaches to the ultimate
mystery, the factors constitutive for these differences and their impact
on the understanding of the ultimate mystery.
Contents
In Christian tradition there are different ways of approaching the
ultimate mystery. Reflections on experiences of the Divine mystery
produce a variety of theologies: biblical and other ways of speaking
about God, mystical theology, feminist theology and liberation
theology. These approaches proceed from and are qualified by factors
as: the experience of the transience of human life and the finitude of
the world, the experience of the good, of outrage when this good is
violated and happiness when it flourishes, and the way one finds
oneself in the human world. The common factor in these different
approaches is that the mystery itself appears as both a transcendent
and an immanent reality, symbolized in personal and non-personal
images of God. The main theme of the module is the impact of the
different premises on the ratio of immanence to transcendence. From
this perspective, the main lines of mystical and prophetic theology in
Christianity will be studied and discussed.
Literature
Reader to be distributed during the first class.
Intercultural Theology I
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Pre-requisites
Objective
158
MTH100
10
prof. dr. F.J.S. Wijsen, prof. dr. J.A. van der Ven
Lecture & seminar
Paper
Bachelor in Theology.
The student is able to describe and comprehend the relations between
13 ENGELSTALIG AANBOD / ENGLISH COURSES
Contents
Literature
the main concepts regarding world Christianity and inter-religious
relations in a pluralizing and globalizing world, apply them to the
functions and dysfunctions, ideological use, misuse and violations of
human rights in various continental contexts, and analyze and
evaluate them from the perspective of the dialectics between
particularity and universality.
This module offers an introduction to intercultural studies in religion
and theology.
The first part deals with relations between Western and non-Western
forms of Christianity and with relations between Christianity and
other religions in the context of a globalizing and pluralizing world.
The second part deals with human rights in a globalizing and
pluralizing world, their ideological use, misuse and violations in
world Christianity and other religions. Bridging the two parts is the
perspective of the dialectics between particularity and universality.
Part One
Wijsen, F. & R. Schreiter eds., Global Christianity. Contested
Claims, Amsterdam - New York: Editions Rodopi, 2007.
Hannerz, U., Cultural Complexity. Studies in the Social Organization
of Meaning, New York: Columbia University Press, 1992.
Krieger, D., The New Universalism. Foundations for a Global
Theology, Maryknoll - New York: Orbis Books, 1992.
Part Two
J.A. van der Ven, J.S. Dreyer, H.J.C. Pieterse, Is There a God of
Human Rights, Brill, leiden 2004, 642pp.
J.A. van der Ven, F.-A. Vincent, The Impact of Religion on Social
Integration in a Empirical Human Rights Perspective, Salesianum
2007 (in print)
J.A. van der Ven, Religious Rights for Minorities: A Way Out of the
Multicultural Drama? (in print).
J.A. van der Ven, Secular Rights and Sacred Rules, Nijmegen 2007
(manuscript).
Intercultural Philosophy
Heidegger's Philosophy of Religion
Course ID
MTH101
Credits
10
Teacher
prof. dr. B.H. Vedder
Teaching Method
12 lectures and seminar with text reading.
Examination
Participation in lectures and text reading. Paper presentation and
written paper.
Pre-requisites
Bachelor in Philosophy, Religious Studies or Theology.
Contents
In various texts, Martin Heidegger speaks of god and the gods, but the
question of how exactly Heidegger's thought relates to theology and
religion in a broad sense remains unclear and in need of careful
philosophical excavation. In this master course we trace Heidegger's
159
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literature
relation to the philosophy of religion. It involves topics such as
Heidegger's interpretation of Saint Paul and Augustine, Nietzsche and
the death of God, ontotheology, and Heidegger's discussion of the
'last god', taking into account the early, midst and latter texts of
Heidegger.
Ben Vedder, Heidegger's Philosophy of Religion, From God to the
Gods, Duquesne University Press, 2006.
Reader with basic texts of Heidegger.
Mastercourse I
Ethnicity and Universality in the OT / Early Christian Ideas of Resurrection and Afterlife
Course ID
MTH102
Credits
10
Teacher
dr. E.M.M. Eynikel
Teaching Method
Lectures
Objective
Part 1: Insight in how the Israelites during the Old Testament times
defined their group identity through ethnic distinctions.
Part 2: To gain knowledge of the most important ancient Christian
sources concerning resurrection and afterlife. To gain insight in the
development of these ideas in the different cultural and religious
contexts of ancient Mediterranean societies.
Contents
Part 1: Exegesis in recent years shows strong awareness that biblical
traditions are integral to existential experience in past times and
places. The concepts of nation and people play an important role in
many biblical texts, but there are also many overlooked passages
where these concepts of particularity are broadened by those of
universality. The particularity of one creator of the one and only
creation in the Old Testament is followed by the universal
significance of the suffering servant.
Part 2: Exegesis of important source texts on early Christian ideas of
resurrection and afterlife.
Literature
Part 1: K. Sparks, Ethnicity and Identity in Ancient Israel.
Prolegomena to the Study of Ethnic Sentiments and Their Expression
in the Hebrew Bible, Eisenbrauns, Winona Lake (IN), 1998.
Part 2: Literature will be given during the course.
Mastercourse II
Groundwork of Christian Social Ethics
Course ID
MTH103
Credits
10
Teacher
dr. C. Hubenthal
Teaching Method
Lectures, presentations, discussion- and workgroups
Examination
Students have to write a paper.
Pre-requisites
Students should have some basic knowledge in theological ethics.
160
13 ENGELSTALIG AANBOD / ENGLISH COURSES
Objective
Contents
Literature
Students acquire insight in the central problems of the relationship
between morals and faith. They become familiar with one ambitious
attempt to solve these problems. They get to know the problems of a
social-ethical application of fundamental moral principles in a multicultural and multi-religious society. They become familiar with one
attempt to solve these application problems.
In a multi-religious and multi-cultural society old patterns of
determining the relationship between morals and faith are put into
question. A particular religion, for instance, can no longer serve as the
one and only source of moral insights pertaining to all members of
society. Yet, a universal morality is needed, at least on a minimum
level, since otherwise society would loose its most basic fundaments
that warrant a fairly peaceful coexistence of its citizens. Not at least
the challenge of pluralism asks Christian theology to rethink the
relationship between morality and faith. In the first part of the course,
therefore, it will be shown that the concept of a universally valid and
autonomous morality does not contradict the essentials of Christian
faith. On the contrary, the idea of unconditional and autonomous
morality can even serve as starting point for an appropriate
understanding of Christianity.
In the second half of the course, social-ethical consequences will be
drawn from the provided considerations. To some extent, one could
say that the whole enterprise ends up in a reformulation of Christian
social teaching. Thus, the social doctrine of the Church will be
supplied with a sound philosophical fundament which should be
acceptable even beyond the walls of Christianity and which therefore
can serve as common ground for intercultural attempts to improve the
living conditions of all humans.
We are going to read selected chapters from:
- Immanuel Kant, Practical Philosophy (The Cambridge Edition of
the Works of Immanuel Kant), Cambridge: University Press 1996.
- Alan Gewirth, The Community of Rights. Chicago: University Press
1996.
A reader with additional texts will be supplied during the first class.
Indigenous spirituality and sustainable development
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Objective
Contents
OTR709
5
prof. dr. F.J.S. Wijsen, P.F. Dokman, dr. J.E. Castillo Guerra
Lecture & seminar
Essay
The student is able to relate the debate on sustainability in
development studies to a critical appraisal of indigenous spirituality
in religious studies.
By development we mean the process by which people use their own
resources te realize what they consider to be a more satisfactory life.
161
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Literature
By sustainability we mean that the present generation must not satisfy
its own needs to the extent that it depletes the natural resources of its
successors. Sustainability is to be measured by intra- and
intergenerational solidarity. Development of one person or group is
not to be reached at the cost of others, be they in the present or in the
future. According to some scholars of religion, indigenous
spiritualities with their cosmovisions are sources for sustainable
development; according to others, indigenous spiritualities have
serious constraints in view of intra- and intergenerational solidarity.
In this module the student will develop a balanced view of indigenous
spirituality as a source of sustainable development.
Reader Indigenous Spirituality and Sustainable Development (to be
made available through the Blackboard program).
Gardner G. (2002). Invoking the Spirit. Religion and Spirituality in
the Quest for a Sustainable world. Worldwatch Institute
Religion and Gender
God and Gender: Fundamental Issues in Feminist Theology
Course ID
OTR710
Credits
5
Teacher
dr. H.E. Meyer Wilmes, prof. dr. M.A.C. de Haardt
Teaching Method
Lectures and discussions
Examination
Active participation and a final paper
Pre-requisites
BA and initial knowledge of gender studies
Objective
- Students gain insight in the complexity of the problems which are
connected with the theme of God viewed from a gender perspective.
- Furthermore they know how to make distinctions between various
areas where those issues play a part (e.g. male-female images and
language; the debates on transcendence-immanence and monotheismpolytheism; the relation between ethics and the theme of God;
un/recognizability of religious God experience; speaking about God
in a post-modern time).
- The students are able to evaluate the various treatises of feminist
theologians which contribute to these debates and they are able to
choose their own position within the debates.
Contents
The theme of 'God'/the divine/divinity is one of the most fundamental
issues in feminist reflection on religion, notable in Christian and
Jewish theology. It is first of all related to gender-specific language
and/or images that are used to represent the divine. However,
language and images of God are also related to underlying
philosophical and theological models, epistemological questions,
ethical implications and concrete effects of God-talk on the actual life
of women and men.
In this course we will explore the fundamental questions that are
raised when a gender perspective is introduced in systematic
reflections on God/the divine. After an introduction into the historical
162
13 ENGELSTALIG AANBOD / ENGLISH COURSES
Literature
and epistemological context of the God and gender theme, we will
focus on the Christian tradition and examine the contributions to these
discussions from feminist theologians from different parts of the
world.
to be announced
Christian Apocrypha: Sources of the Diversity of Early
Christianity
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Pre-requisites
Objective
Contents
Literature
Extra Information
OTR716
5
prof. dr. T.R.R. Nicklas
seminar
Exam
Greek and Latin
To gain knowledge of some of the most important ancient Christian
apocryphal texts.
To gain insight in their importance for understanding the manifold
varieties of "living" and "thinking" as a Christian in different social,
cultural and religious contexts.
Historical critical Exegesis of several pivotal early Christian
apocryphal texts (apocryphal Gospels, Acts and Apocalypses).
Appropriate knowledge of Greek and Latin is necessary.
Will be given during the course
The course is offered in the first semester and will be scheduled after
discussing preferences with the students. To enroll, contact the
teacher.
David, the new king slays Goliath; 1 Samuel 16-17
Text critical and text semantic analyses
Course ID
OTR713
Credits
5
Teacher
dr. E.M.M. Eynikel
Teaching Method
lectures/seminar
Examination
Presentation + paper
Pre-requisites
Bachelor Theology or Religious Studies completed.
Biblical Hebrew elementary course completed.
Objective
The student learns to make an independent literary analysis of Old
Testament Texts (in the original language: Hebrew).
Contents
In this lecture series the stories of David's rise are analysed using text
semantic methods.
Attention is given to the literary genres of the chapters 1 Sam 16-17.
The relation between text syntactic and text semantic analyses and the
question of possible deuteronomistic redaction is studied in detail.
Literature
Campbell A. & O'Brien M. (2000). Unfolding the Deuteronomistic
163
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Extra Information
History. Mineapolis.
Dietrich A.W.& Naumann T. (1995). Die Samuelbücher (EdF 287).
Darmstadt.
Fokkelman J.P. (1986). Narrative Art and Poetry in the Books of
Samuel.vol. II The Crossing Fates. Assen. p. 112-208.
Miscall P & Samuel I. (1986). A Literary Reading. Bloomington.
Mommer P. (1991). Geschichte und Überlieferung (WMANT 65).
Neukirchen-Vluyn.
In this course we analyse the biblical text in the original language:
Hebrew.
History and Archaeology of Palestine
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Pre-requisites
Objective
Contents
Literature
OTR714
5
dr. E.M.M. Eynikel, prof. dr. M. Erdrich, prof. dr. E.M. Moormann
Lectures
Written examination
Bachelor Theology/Bachelor Religious Studies completed.
The students acquire insight in the History and Archaeology of
Israel/Palestine from the Palaeolithic to the Byzantine period.
In this lecture series the history and archaeology of Israel/Palestine is
studied in detail. Attention is devoted to the relation between
archaeology and history and between archaeology and "Biblical
history" in particular.
- Six lectures will cover the period from the Palaeolithic time- Iron
Age (by E. Eynikel)
- Six lectures will cover the Hellenistic, Roman and Byzantine period
(by E. Moormann and M. Erdrich).
Amihai Mazar, Archaeology of the land of the Bible : 10,000-586
B.C.E. (The Anchor Bible Reference Library), Garden City (N.Y.):
Doubleday, 1990.
Helga Weippert, Palästina in vorhellenistischer Zeit (Handbuch der
Archäologie. Vorderasien; 2,1), München: Beck, 1988;
Hans-Peter Kuhnen, Palästina in griechisch-römischer Zeit
(Handbuch der Archäologie. Vorderasien; 2,2), München: Beck,
1990
Mobility and Modernity: Art and Indigenous Identity Formation
Course ID
Credits
Teacher
Teaching Method
Examination
Pre-requisites
164
OTR717
5
prof. dr. H.J.M. Venbrux
Lectures and seminars
Term paper
Master students are allowed to participate.
13 ENGELSTALIG AANBOD / ENGLISH COURSES
Objective
Contents
Literature
Extra Information
Students will gain valuable insights in the mobility and modernity of
the products of indigenous peoples’ expressive culture, including the
new parameters that comprise world art, and they will acquire an
understanding of the international artworld as one of the most
important arenas for indigenous identity formation.
The contemporary visual arts of non-Western peoples are increasingly
becoming part of a capitalistic, global art world with diverse
gatekeepers, tastes, venues, individuation of artists, and hybrid
sources of inspiration. In this course, ethnographic case studies from
around the globe are used to examine the contemporary art world,
from both local and comparative global perspectives, and span such
critical topics concerning visual culture as artistic agency, new art
forms and media, arenas of cultural production, and the role of gender
in these innovative traditions.
We ask what new parameters comprise world art. The intercultural
traffic in art has reshaped how indigenous identities-an integral part
of cultural production-are formed. The cases illuminate what is
actually going on in the production of art and sale of art around the
globe. Since anthropologists and art historians have moved away
from the study of "primitive" art in a single tribal society, blurring the
cultural distinctions of Western and non-Western art, each case
highlights a different aspect of the new international processes that
give meaning to artworks made in one social context but sold to
people in another.
Eric Venbrux, Pamela S. Rosi & Robert L. Welsch (eds) (2006)
Exploring World Art. Long Grove, Ill.: Waveland Press.
The course is offered bij the Department of Cultural Anthropology.
Enrollment via KISS, through course ID CAM4007.
165
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
14 Academisch jaarrooster
Semester 1, periode 1: maandag 3 september 2007 t/m vrijdag 2 november 2007
Week 34
Introductie
Week 35
Introductie
28-29 aug: introductie
deeltijdstudenten
Week 36
Collegeweek 1
3 sept: opening acad. jaar
Week 37
Collegeweek 2
Week 38
Collegeweek 3
Week 39
Collegeweek 4
Week 40
Collegeweek 5
Week 41
Collegeweek 6
Week 42
Uitloopweek
Week 43
Tentamenweek
Week 44
Tentamenweek
Semester 1, periode 2: maandag 5 november 2007 t/m vrijdag 1 februari 2008
Week 45
Collegeweek 7
Week 46
Collegeweek 8
Week 47
Collegeweek 9
Week 48
Collegeweek 10
Week 49
Collegeweek 11
Week 50
Collegeweek 12
Week 51
Uitloopweek
Week 52
Kerstvakantie
Week 01
Kerstvakantie
Week 02
Tentamenweek
Week 03
Tentamenweek
Week 04
Tentamenweek
Week 05
Tentamenweek
166
14 ACADEMISCH JAARROOSTER
Semester 2, periode 3: maandag 4 februari 2008 t/m vrijdag 11 april 2008
Week 06
Carnavalsvakantie
Week 07
Collegeweek 1
Week 08
Collegeweek 2
Week 09
Collegeweek 3
Week 10
Collegeweek 4
Week 11
Collegeweek 5
Week 12
Collegeweek 6
Vr. 21 maart: Goede vrijdag
Week 13
Uitloopweek
Ma. 24 maart: Tweede
Paasdag
Week 14
Tentamenweek
Week 15
Tentamenweek
Semester 2, periode 4: maandag 14 april 2008 t/m vrijdag 11 juli 2008
Collegeweek 7
Collegeweek 8
Meivakantie + Ma. 5 mei
Collegeweek 9
Collegeweek 10
Ma. 12 mei: Tweede
Pinksterdag
Do. 15 mei: Dies
Week 21
Collegeweek 11
Week 22
Collegeweek 12
Week 23
Uitloopweek
Week 24
Tentamenweek
Week 25
Tentamenweek
Week 26
Tentamenweek
Week 27
Tentamenweek
Week 28
Tentamenweek
Week 16
Week 17
Week 18
Week 19
Week 20
Week 33
Week 34
Week 35
Zomervakantie: maandag 14 juli 2008 t/m vrijdag 29 augustus 2008
Hertentamenweek
Hertentamenweek
Hertentamenweek
167
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
15 Academic calender
Semester 1, period 1: Monday September 3th 2007 to Friday November 2nd 2007
Week 35
Introduction
Week 36
Classes -week 1
Sept. 3th: opening acad.
year
Week 37
Classes -week 2
Week 38
Classes -week 3
Week 39
Classes -week 4
Week 40
Classes -week 5
Week 41
Classes -week 6
Week 42
Make up week
Week 43
Exams
Week 44
Exams
Semester 1, period 2: Monday November 5th 2007 to Friday February 1st 2008
Week 45
Classes -week 7
Week 46
Classes -week 8
Week 47
Classes -week 9
Week 48
Classes -week 10
Week 49
Classes -week 11
Week 50
Classes -week 12
Week 51
Make-up week
Week 52
Christmas holidays
Week 01
Christmas holidays
Week 02
Exams
Week 03
Exams
Week 04
Exams
Week 05
Exams
168
15 ACADEMIC CALENDER
Semester 2, period 3: Monday February 4th 2008 to Friday April 11th 2008
Week 06
Carnival Holidays
Week 07
Classes -week 1
Week 08
Classes -week 2
Week 09
Classes -week 3
Week 10
Classes -week 4
Week 11
Classes -week 5
Week 12
Classes -week 6
Fr. March 21st: Good
Friday
Week 13
Make up week
Ma. March 24th: Easter
Monday
Week 14
Exams
Week 15
Exams
Semester 2, period 4: Monday April 14th 2008 to Friday July 11th 2008
Week 16
Classes -week 7
Week 17
Classes -week 8
Week 18
May holidays + Monday
May 5th
Week 19
Classes -week 9
Week 20
Classes -week 10
Mon. May 12th: Whit
Monday
Thu. May 15th: Dies
Natalis
Week 21
Classes -week 11
Week 22
Classes -week 12
Week 23
Make up week
Week 24
Exams
Week 25
Exams
Week 26
Exams
Week 27
Exams
Week 28
Exams
Week 33
Week 34
Week 35
Summer holidays: Monday July 14th 2008 to Friday August 29th 2008
Retakes
Retakes
Retakes
169
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
16 Medewerkers- en docentenoverzicht
16.1 Bureau Facultaire Unie Filosofie en Theologie
Directeur Bedrijfsvoering
Herwijn RA, drs. C.M.J.
[email protected]
024-36 16251 E 15.37
Secretaris
Hustinx, mr. A.J.M.
[email protected]
024-36 11742 E 15.35
Hoofd Bureau Onderwijs
Linssen, dr. J.A.A.
[email protected]
024-36 16224 E 15.19
Bestuurssecretariaat
Bergen-Berger, mw. W.H. van
Geurts, mw. drs. O.P.
Goverse, mw. C.A.
Lips, mw. A.M.T.
Wellesen-Driessen, mw. B.J.M.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
024-36 11683
024-36 11986
024-36 11984
024-36 11984
024-36 16251
E 15.32
E 15.32B
E 15.32A
E 15.32A
E 15.32A
Dienst Personeel en Organisatie (P&O)
Coppus, mw. M.
[email protected]
Thoonen, mw. S.
[email protected]
024-36 11995 E. 15.38
024-36 11995 E 15.38
Facilitaire Zaken/Back Office
Leenders, mw. E.L.J.
[email protected]
024-36 11743 E 15.31
Faciltaire Zaken/Receptie
Geurtz-Knoop, mw. B.
Rijnhart, drs. P.E.
Vincentie, mw. G.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
024-36 12476 E 15.30
024-36 12168 E 15.30
024-36 12168 E 15.30
Finaciële Zaken
Akin, mw. F.
Bollen, A.H.
[email protected]
[email protected]
024-36 11791 E 15.38
024-36 11995 E 15.38
Internationalisering
Jong, mw. drs. G.D. de
[email protected]
024-36 12737 E 15.25
Onderwijsondersteuning en Voorlichting
Haes, drs. I. de (TH/RS)
[email protected]
Korput, drs. J.P.J. van de (FIL) [email protected]
Kuijlen, drs. W.J.F. van der (FIL) [email protected]
Peters-Boekhoorn, mw. M.P.J.
[email protected]
(TH/RS)
170
024-36 11448
024-36 16224
024-36 16215
024-36 15532
E 15.20
E 15.19
E 15.22
E 15.26
16 MEDEWERKERS- EN DOCENTENOVERZICHT
Schouten, mw. P.L. (FIL)
[email protected]
Tjon A Hie, mw. drs. M. (TH/RS) [email protected]
Wolff, mw. drs. J. (TH/RS)
[email protected]
024-36 16215 E 15.24
024-36 12147 E 15.27
024-36 15532 E 15.22A
Onderzoeksondersteuning
Wolswijk, drs. F.
[email protected]
024-36 12998 E 15.18
Ackermans, Dr. J.E.A.
Baars, Drs. A.F.A.
[email protected]
[email protected]
Bakker, Dr. P.J.J.M.
Bercken, Prof. dr. W.P. van den
Boer, Dr. E.A. de
Bruening, A.
Caspers, Dr. C.M.A.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
titusbrandsmainstituut.n
[email protected]
[email protected]
[email protected]
024-36 12729 E 14.15
024-36 12345 Comln. 4
00.35
024-36 12756 E 16.04
024-36 15603 E 3.10
16.2 Docentenlijst
Castillo Guerra, Dr. J.E.
Delsman, Dr. W.C.
Derkse, Prof. dr. W.F.C.M.
Dokman, P.F.
Dresen, Dr. M.J.M.
Erdrich, Prof. dr. M.
Essen, Prof. dr. G.
Eynikel, Dr. E.M.M.
Haardt, Prof. dr. M.A.C. de
Hermans, Prof. dr. C.A.M.
Hoogen, Prof. dr. A.J.M. van den
Hubenthal, Dr. C.
Krans, Dr. J.L.H.
Krieken-Koster, Drs. A.J.M. van
Maas, Prof. dr. F.A.
Meyer Wilmes, Dr. H.E.
Moormann, Prof. dr. E.M.
Nicklas, Prof. dr. T.R.R.
Oort, Prof. dr. J. van
Palmerino-Luthy, Dr. C.R.
Pels-Looijen, Drs. A.N.J.
Quartier, Drs. T.H.
Rosenberg, Prof. dr. H.
Scherer - Rath, Dr. M.
Schilderman, Dr. J.B.A.M.
Smeets, Drs. W.
Sterkens, Dr. C.J.A.
024-3611806 E 12.08
024-36 15478 E 13.18a
024-36 11522 E 14.14
024-36 15548 E 9.09
024-36 11362 E 13.18
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
024-36 12488
024-36 11701
024-36 11461
024-36 15604
024-36 15527
024-36 16171
024-36 15884
024-36 15527
E 15.17
E 7.01 A
E 15.14
E 14.03a
E 15.17A
E 14.28
E 15.16
E 15.17A
024-36 12438
024-36 12945
024-36 12483
024-36 12711
024-36 16053
024-36 15737
024-36 15750
024-3612731
024-36 16013
E 14.04
E 13.16
E 15.15
E 7.25
E 14.04a
E 14.11
E 16.04a
E 14.03
E 14.24
[email protected]
024-36 16051 E 14.22
024-36 11457 E 14.19
024-36 12728 E 14.20
171
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Steunebrink, Dr. G.A.J.
Terpstra, Dr. M.J.
Teule, Prof. dr. H.G.B.
Torfs, Prof.dr. R.
Troch, Prof. dr. G.M.F.
Uden, Prof. dr. M.H.F. van
Vedder, Prof. dr. B.H.
Ven, Prof. dr. J.A. van der
Venbrux, Prof. dr. H.J.M.
Vennix, Dr. A.C.M.
Vermeer, Dr. P.A.D.M.
Wiegers, Prof. dr. G.A.
Wijsen, Prof. dr. F.J.S.
Wils, Prof. dr. J.P.
Zondag, Dr. H.J.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
m.van[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zweerde, Dr. E. van der
[email protected]
172
024-36 15846 E 16.07
024-36 16229 E 16.01b
024-36 11805 E 12.11
024-36 12483
024-36 11459
024-36 12166
024-36 12735
024-36 11741
024-36 12164
024-36 11459
024-36 11396
024-36 12489
024-36 12485
024-36 15682
E 15.15
E 14.25
E 16.08
E 14.18
E 12.18
E 16.10
E 14.25
E 14.06
E 14.12
E 16.23
ML 3,
A.09.21
024-36 12315 E 16.29
17 VAKKENINDEX
17 Vakkenindex
Academische Vaardigheden..................................................................................................... 35
Action Research......................................................................................................................117
Capita Selecta uit de geschiedenis van kerk en theologie........................................................ 47
Christendom en cultuur in Oost-Europa.................................................................................131
Christian Apocrypha: Sources of the Diversity of Early Christianity............................ 148, 163
Christianity in the Middle East.......................................................................................142, 154
Church History................................................................................................................. 88, 156
Conflict? Contrast? Contact? Confirmation? The Interaction of Science and Religion.133, 151
David, the new king slays Goliath; 1 Samuel 16-17...................................................... 147, 163
De Regel van Benedictus als spiegel voor de hedendaagse cultuur....................................... 134
De wijsheidsliteratuur van het Oude Israël.............................................................................138
Dogmatiek................................................................................................................................ 48
Encyclopedie van de religies van de wereld.............................................................................33
Ethische advisering.................................................................................................................103
Exegese NT...............................................................................................................................46
Exegese OT...............................................................................................................................38
Exegese Paulus....................................................................................................................... 138
Extreme Makeover. Hoe maakbaar is de Mens (m/v)?.......................................................... 140
Feministische theologie (binnenminor) ................................................................................... 55
Fundamental Theology..................................................................................................... 90, 158
Geestelijke Verzorging in multiculturele context.....................................................................99
Gender en Religie: Thematische Open Studiedagen.............................................................. 139
Gender en religies: literatuurstudie.........................................................................................140
Geschiedenis van de wijsbegeerte............................................................................................ 39
Globalization and Human Diginity.................................................................................135, 152
Gnostiek: Nag Hammadi, Judas en Mani............................................................................... 137
Godsdienstsociologie................................................................................................................50
Grieks/Latijn I (binnenminor).................................................................................................. 43
Grieks/Latijn II (binnenminor)................................................................................................. 54
Hebreeuws I (binnenminor)......................................................................................................42
Hebreeuws II (binnenminor).................................................................................................... 54
Hermeneutische en literaire methoden..................................................................................... 42
Historische en comparatieve methoden....................................................................................41
History and Archaeology of Palestine............................................................................ 146, 164
How to write a thesis................................................................................................................ 87
Indigenous spirituality and sustainable development.....................................................145, 161
Inleiding Dogmatiek................................................................................................................. 36
Inleiding Fundamentele Theologie...........................................................................................30
Inleiding geschiedenis van kerk en theologie...........................................................................29
Inleiding Grieks en Latijn.........................................................................................................34
Inleiding Hebreeuws.................................................................................................................34
Inleiding in de godsdienstpsychologie..................................................................................... 51
Inleiding Islam (binnenminor)..................................................................................................44
Inleiding Jodendom (binnenminor).......................................................................................... 44
173
FACULTEIT DER THEOLOGIE 2007-2008
Inleiding Kerkelijk Recht......................................................................................................... 37
Inleiding Liturgiewetenschap................................................................................................... 36
Inleiding Metafysica (binnenminor).........................................................................................45
Inleiding Methoden en Wetenschapstheorie.............................................................................32
Inleiding OT/NT....................................................................................................................... 29
Inleiding Pastoraaltheologie..................................................................................................... 31
Inleiding sociale en politieke filosofie (binnenminor)............................................................. 46
Inleiding Spiritualiteit...............................................................................................................31
Inleiding Theologische Ethiek..................................................................................................30
Inleiding Wereldchristendom................................................................................................... 38
Inleiding Wijsbegeerte..............................................................................................................32
Intercultural Philosophy................................................................................................... 80, 159
Intercultural Philosophy (GS)...........................................................................................89, 157
Intercultural Theology I....................................................................................................79, 158
Jewish Law..................................................................................................................... 143, 154
Kwantitatieve en kwalitatieve methoden..................................................................................40
Mastercourse I.................................................................................................................. 81, 160
Mastercourse II................................................................................................................. 81, 160
Mission Studies.................................................................................................................87, 155
Mobility and Modernity: Art and Indigenous Identity Formation................................. 148, 164
Onderzoeksthema's en Methoden II: Biblical Studies..............................................................96
Onderzoeksthema's en Methoden II: Reframing Spirituality and Mysticism.......................... 97
Onderzoeksthema's en Methoden II: Religious Identity and Interaction................................. 98
Onderzoeksthema's en Methoden II: Traditions and Transformation...................................... 95
Onderzoeksthema's en Methoden II: Transformation and Modernity......................................96
Pastoraaltheologie.....................................................................................................................49
Pastorale counseling (hc)........................................................................................................118
Pastorale Counseling (pr)....................................................................................................... 119
Pastorale counseling (wc).......................................................................................................120
Recente onderzoeksthema's I....................................................................................................51
Religie en educatie..................................................................................................................144
Religieuze counseling.............................................................................................................102
Religion and Gender...............................................................................................130, 146, 162
Rituele expressie.....................................................................................................................104
Russisch religieus en filosofisch denken................................................................................ 129
Spirituality........................................................................................................................ 88, 156
Stage en Supervisie Master Theologie................................................................................... 105
Syriac I............................................................................................................................132, 150
Syriac II.......................................................................................................................... 133, 150
The Russian Orthodox Church in the World of the 20th and 21st Centuries.................136, 153
Theologische Ethiek................................................................................................................. 48
Theologische reflectie.............................................................................................................121
Zingevingsdiagnostiek............................................................................................................101
174

Vergelijkbare documenten

hele studiegids - Studiegidsen

hele studiegids  - Studiegidsen Ik ben er van overtuigd dat de Faculteit er in is geslaagd om een stimulerend en studeerbaar programma aan te bieden. Welkom en veel studiegenot! Prof. dr. Ben Vedder, Decaan Faculteit der Theologie

Nadere informatie

hele studiegids - Studiegidsen

hele studiegids  - Studiegidsen Ik ben er van overtuigd dat de Faculteit er in is geslaagd om een stimulerend en studeerbaar programma aan te bieden. Welkom en veel studiegenot! Prof. dr. Ben Vedder, Decaan Faculteit der Theologie

Nadere informatie