pandora 2014 april - Sint-Jan Berchmanscollege Brussel

Commentaren

Transcriptie

pandora 2014 april - Sint-Jan Berchmanscollege Brussel
pandora
APRIL 2014
twintigste jaargang, nr 54
> In dit nummer
>
Personalia2
Bezinningstekst3
Vastenacties4
Meeleefdagen 4e jaar
5
Interview
met Koen Lenaerts
6-7-8
Klas in de Media
9
Ontspanning10
Toneel11
100 dagen
12-13
Fotowedstrijd14
Zomerkamp15
Uitwisselingsproject16
Noot van de redactie
Het lijkt allemaal heel makkelijk gedaan, zo’n schoolkrant runnen. Maar
wat als de inspiratie het laat afweten? U hoort mij niet zeggen dat de redactie last heeft van een collectief writer’s block, maar terwijl we voor
de vorige editie te veel artikels hadden, hebben we nu toch meer moeite
moeten doen om de pagina’s gevuld te krijgen. Hoe het komt, weet niemand (ik ben dan misschien ook de eerste die er haar hoofd over breekt).
Misschien is het wel door het gebrek aan mannelijke insteek (zie zelfde
onderdeel, vorige editie)? Er wordt immers maar al te vaak gezegd dat
meer diversiteit zorgt voor een betere productiviteit. Of komt het doordat de krokusvakantie zo laat viel dit jaar? U hebt het vast wel gemerkt,
eind februari zat iedereen erdoor, zowel leerkrachten als leerlingen. Na de
kerstvakantie kwam alles traag op gang, maar van zodra er genoeg leerstof gezien was, kwam er een bombardement aan overhoringen. En als
die langverwachte vakantie er eindelijk is, heb je meer zin om in de zetel te
zitten niksen dan om vlijtig woordenschat te leren voor de toets vertaling
Grieks ná de vakantie. Dat is misschien het probleem bij ons, de redactie.
Zeker als de deadline net ná de vakantie valt.
Of nog zoiets, de straffe uitspraken dit trimester. Het gevoel voor humor
van onze leerkrachten gaat er zienderogen op achteruit, als er al over een
gevoel voor humor gesproken kan worden natuurlijk. (Tenzij er achter
onze rug heel veel uitspraken verzameld zijn, maar dat lijkt me straf.)
Leraar met een passie
17
Column 18
Gezond ontbijt
19
Ik zou zeggen: hopelijk wordt volgend trimester iets productiever en houdt
ons lerarenkorps zich in de vakantie bezig met moppenboeken doorgronden. En aangezien zoiets helemaal subjectief is, laat ik het volledig aan u
over om te zeggen of mijn geleuter over een gebrek aan inspiratie terecht
was.
Lees, oordeel, en bovenal, geniet.
Venimus, Vidimus, Vicimus
19
Willemien Gosselé (4B)
Poëzie20-21
Olympiades22
Oldskool schoort
22
Personalia
23
Geboortes
Wedstrijd
Wiskunnend Wiske
Koorreis28
> Redactie
Redactie:
Myriam Deckmyn - Leyla Röbken Joanna Wils
Liesbet Wils - Nele De Decker - Willemien
Gosselé - Capucine Fabri - Marie Piessevaux - Lennert Stockx - werkten mee aan
dit nummer: Chloé Verlinden, Pauline Van
Beurden en Johannes Ingels.
Eindredactie: Coralie Morelle
Hoofd- en eindredactie:
Frone Wouters en Virginie Platteau
Correctoren:
Gerrit Liessens en Michel Tops
Verantwoordelijke uitgever:
Eddy Van de Velde
Lay-out en druk:
Two by Two Letter en Beeld n.v.
- Viktor, 7 januari 2014, zoon
van Mevr. Charlotte Heytens,
lerares Nederlands en Engels
en klassenlerares 5A
- Noor, 12 maart 2014, dochter
van Jeroen Brussich, voormalig leerkracht ICT
- Juliette, 4 juli 2013, en Marie
op 14 maart 2014, kleindochters van Mevr. Lut Du Ville, lerares wiskunde en klassenlerares 1B
Overlijdens
- Onze excuses aan Mevr. Ann
Famaey, secretariaatsmedewerkster, en
haar familie.
Door een vergetelheid in het
vorige nummer werd het overlijden van haar vader, de heer
Pierre Famaey, op 27 september 2013 niet vermeld.
2
- Op 6 januari 2014, pater Bernard Van Dorpe,s.j. en oud-lid
van de Raad van Bestuur.
- Op 20 januari 2014, mevr. Elizabeth Kuik, grootmoeder van
Max Joosten (3B)
- Op 28 januari 2014, de heer
Pierre de Landsheer, grootvader van Hadrien (3F) en Léon
(5A) de Landsheer
- Op 14 februari 2014, de heer
François Rasse, overgrootvader van Gabor (1A) en Aymar
(3F) de Bergeyck
- Op 19 februari 2014, mevrouw
Irene Fraeye, grootmoeder
van Thomas Vanderhaeghe
(5A)
- Op 7 maart 2014, de heer Romain Bockstael, vader van
Hans Bockstael, leraar Grieks
en Latijn, klassenleraar 6A
>
Bezinning Pasen
Meer dan een druppel
op een hete plaat
De lente heeft lang op zich laten wachten.
Je voelt de warmte op je gezicht.
Het geeft een zalig gevoel.
De toekomst lacht je toe
en jij lacht terug.
Op het eerste gezicht kan het leven niet mooier zijn.
Maar ergens weet je wel beter.
Je kent zelf mensen die het knap moeilijk hebben,
ook in je eigen omgeving.
Je kan er niet omheen.
De media en de school confronteren je ook nog
met die ruime wereld waar zoveel fout loopt.
De derde wereld mag dan al ver van je bed zijn…
hij bestaat.
Je hoort het wel eens…
Het is allemaal niet meer dan een druppel op een
hete plaat.
Het is om er de moed bij te verliezen.
Maar… je bent jong en je wil wat.
En dus heb je gehoord van de problemen rond het
klimaat,
nagedacht over het milieu,
tijd en inzet gedeeld
om anderen veraf en dichtbij iets van jezelf te geven.
Jij wil het verschil helpen maken,
niet alleen voor jezelf.
Je wereld is zoveel ruimer dan dat.
Je hart is groter dan dat.
Je lacht
en de toekomst lacht terug
en nu naar zoveel mensen meer dan alleen naar jou.
Elke stap die een mens zet naar een ander, is er een.
En ja, met velen is dat zoveel meer dan een druppel
op een hete plaat.
De toekomst heeft meer toekomst nu.
En jij en jij en al die anderen samen hebben dat beetje
verschil gemaakt.
Het geeft een zalig gevoel.
Het betekent Pasen.
En dat betekent lente en nieuw leven voor langer dan
dit seizoen
al eeuwen en nog eeuwen lang,
voor jou en jou en voor al de mensen samen.
3
>
Vastenacties
Sobere maaltijd
Op maandag 17 maart zal er een sober maar volwaardig maal aangeboden worden op school.
Zo willen we solidair zijn met wie het met minder
luxe moet stellen. De opbrengst van de maaltijd
wordt verdeeld over de verschillende projecten.
Ethiopië
Op het platteland van Gondar moeten kinderen een
uur lang stappen om het lokale basisschooltje te bereiken. Het schooltje moet dringend gerenoveerd
worden als men de leerlingen een goede opleiding wil
Ecuador
“Inti Sisa” (zonnebloem) is een educatief centrum
in Ecuador. Zuster Greta is niet alleen diegene die
aan de oorsprong ligt van dit initiatief, maar is tot
op vandaag ook de blijvende kracht achter dit
goed draaiende project. Met beperkte middelen
probeert men huiswerkklasjes te organiseren en
worden er nieuwe technieken aangeleerd aan de
plaatselijke bevolking. Langzamerhand is het de
bedoeling dat de Indigenas het volledige project
zelfstandig kunnen beheren. Zolang blijven ze
toch nog op onze financiële steun rekenen. De
leerlingen van het eerste jaar zwemmen voor dit
goede doel en zoeken sponsors. (www.intisisa.be)
Peru
geven. We willen er voor zorgen dat weeskinderen
naast een goede opleiding ook een warme ‘thuis’ krijgen. Lokale ‘vertrouwenspersonen’ nemen hen op in
El Carmen is een dorpje in Peru. Al meer dan 10
jaar wil het project Kestepabro een beter leven
hun gezin. Maar zij kunnen hier heel wat ondersteuning bij gebruiken. De derdejaars krijgen een
helpen realiseren voor de inwoners van El Carmen.
'klus'kaart en proberen zo geld in te zamelen.
Dat gebeurt door te zorgen voor drinkbaar water,
Vasten is ruimte te maken…
genoeg voedsel, beter onderwijs, de bouw van een
socio-cultureel centrum…. Om dit te realiseren,
om dienstbaar in het leven te staan en zo te delen in
doen wij een beroep op onze leerlingen van het
die grotere Liefde. Ignatius leert ons dat vasten vooral
tweede jaar om met een activiteit dit project finan-
daar in bestaat en niet in jezelf pijn doen, want dat
cieel te steunen. De leerlingen ondersteunen dit
komt al gauw in de weg te staan van anderen kunnen
project door in hun vrije tijd auto's te wassen.
helpen. Dit helpen is vasten, want je zet er andere
(www.kestepabro.be)
zaken die ook de moeite waard zijn voor op zij.
Brussel
Brussel
Brasil
Een terrasje doen of naar de film? Voor wie het
zich niet kan veroorloven kan de eenzaamheid
soms zwaar wegen. Het Huizeke biedt naast juridische ondersteuning ook een warme living aan waar
werken bij de sociale tewerkstellingsdienst, Atelier
Kinderen de kans geven op fatsoenlijk onderwijs en
gezonde voeding en goede rolmodellen aanbieden,
Groot Eiland. Wie moeilijk werk kan vinden omwille
dat is de missie van Nova Conquista. De meest
kwetsbare kinderen uit de gevaarlijkste buurten krij-
van een gebrekkige opleiding, problemen met
gen hier nieuwe levenskansen. Een lovenswaardig
structuur, handicap,... krijgt hier een opleiding om
project dus en daarom willen we het samen met onze
later opnieuw in het gewone arbeidscircuit terecht
te kunnen. Tegelijkertijd
vrienden in Brazilië mee vorm geven. Via het uitwisselingsproject brengen onze eigen leerlingen jaarlijks
Wie in armoede leeft loopt het
probeert men ook het
verslag uit over de vorderingen. We zijn blij dat met
risico om gezondheidsproble-
sociaal bindweefsel en de
men te krijgen door ongezonde
eigenwaarde te verster-
mensen elkaar kunnen ontmoeten bij een warme
tas koffie of thee. De vierdes zullen daarom koffie
en thee inzamelen.
Brussel
In het vierde jaar kunnen sommige leerlingen mee-
het ingezamelde geld van vorig jaar de muren opnieuw geschilderd konden worden, om zo meer kleur
in het leven te brengen.
voeding en een eenzijdig dieet.
ken. We willen deze acti-
Dankzij de voedselbanken van Brussel kunnen ou-
viteiten mee ondersteu-
Ook onze oud-leerlingen en leerkrachten hebben zich
ders tenminste een volwaardige maaltijd bereiden.
nen en daarom onderne-
de laatste jaren enorm ingezet voor anderen via in-
Daarom willen de leerlingen van het vierde voe-
men de leerlingen een
leefstages, vrijwilligerswerk en sponsoracties. Heel
dingswaren inzamelen die lang houdbaar zijn (rijst,
voettocht waarbij ze zich
wat jong (en iets ouder) engagement dus. Hierover
pasta, zaken in blik,…)
laten sponsoren.
lees je meer in de volgende edities van Pandora.
4
>
Meeleefdag 4de jaar
“Juuuf, hij heeft mij pijn gedaan!”
Vierjarigen die pijn hebben, wenen, bij de juf gaan
klagen, getroost worden en daarna weer vrolijk verder spelen alsof er helemaal niets gebeurd is, het is
dagelijkse kost voor het leerkrachtenkorps van kleuterschool Sint-Cajetanus in Perk. Het is een klein,
maar des te leuker schooltje, met 6 klasjes en een
heleboel kippen in hun achtertuin.
Met een paar helpende handen extra was het voor
juf Lieve van de tweede kleuterklas de gelegenheid
bij uitstek om eens het grote spel van het jaar te
spelen: het Grote Monsterspel. Drie groepen monsters: de groene (onder leiding van mij, uiteraard
hebben we gewonnen), de blauwe en de oranje.
Tien opdrachten en een fototoestel: vind de plaats
die getoond wordt, ga daar met de kleuters de opdracht uitvoeren en neem er een foto van. Hilariteit alom, omdat ik, het grote meisje, niet wist hoe
het fototoestel werkte. Wat wil je ook, met zo’n dik
roos ding dat speciaal voor kinderen gemaakt is
en waarvan de knoppen amper werkten? Eenmaal
begrepen hoe dat fototoestel werkte, moesten die
hyperactieve kleuters hun opdracht nog uitgevoerd
krijgen. Van groot naar klein gaan staan, bijvoor-
5
beeld. “Jilco, stop nu eens met wiebelen!” “Maar
juf, Geike beweegt ook de hele tijd!” “Niet waar, dat
is Evyline!” Heel gezellig, maar o zo vermoeiend. En
raar maar waar waren mijn groene monstertjes nog
eens als eerste klaar met al hun opdrachten, wat
ons later de hoofdprijs (een pakje vol monsterkoekjes) zou opleveren. En toen kwam het leukste deel:
het knutselen. Met al het materiaal dat je verzameld
had gedurende het spel, moest je je eigen monster
in elkaar flansen, en er een naam voor bedenken.
De motoriek van kleuters is nog niet zo verfijnd, dus
werd het Zwiebel, een rond iets met twee neuzen,
enorme ogen en een doosje op zijn rug om zijn boterhammetjes in te steken.
In de namiddag liet de zon eindelijk eens iets van
zich zien, en kregen de kleuters de hele namiddag
om zich uit te leven op de speelplaats. “Juuuf, hij
heeft mij pijn gedaan!”. Dat zinnetje en af en toe
Lentl, die mijn benen maar niet los wou laten, niet
meegerekend, was het een dag vol hyperactieve,
schattige kindjes, vol tikkertje hoog en verstoppertje, vol kippen en vol zon.
Willemien Gosselé (4B)
>
Interview
Europeaan zijn om wereldburger te worden?
Interview met Prof. Koen Lenaerts, rechter bij het Europees Hof van Justitie
Het is weer zover, de verkiezingen staan voor de deur, ook
op Europees niveau. Voor de stemgerechtigde zesdejaars is
het dan ook tijd om zich te bezinnen over onze toekomst
in Europa, over onze Europese identiteit. Drie van ons hadden onlangs het genoegen de heer Koen Lenaerts te interviewen, hoogleraar Europees Recht aan de KU Leuven en
Belgisch jurist. Zijn carrière situeert zich niet enkel in België, maar professor Lenaerts werd in 2003 ook verkozen tot
rechter van het Europees Hof van Justitie. Hierdoor bevindt
zijn meest prominente werkplaats zich in Luxemburg. Ondertussen is Koen Lenaerts bij het Hof tot vice-president
verkozen. Naast zijn indrukwekkende carrière en door zijn
studies in het buitenland is professor Lenaerts vlot meertalig. Hij raadt ons dan ook allemaal een meertalige opleiding
aan!
Als vice-president van het Europees Hof van Justitie lijkt u een
zeer verantwoordelijke job te hebben, maar om te weten wat deze
juist inhoudt, moeten we eerst
vragen wat de rol van het Europees Hof van Justitie zelf is. Wat
doet deze instelling precies?
- Lenaerts: Het Europees Hof van
Justitie houdt zich bezig met 2 belangrijke zaken: het Hof moet in de
eerste plaats over de geldigheid
van wetten oordelen en in de tweede plaats de eenheid van toepassingsregels en uitleggingsregels
(i.e. regels die uitleggen wat de Eu-
ropese wetten concreet inhouden)
van het Unie-recht waarborgen en
zorgen dat alle lidstaten zich aan
alle richtlijnen houden. Zo moeten
alle lidstaten zich bijvoorbeeld houden aan het primaire recht. Dit is
voor de Europese Unie de hoogste
vorm van recht in de Europese juridische rangorde. Het omvat hoofdzakelijk de oprichtingsverdragen
van de Europese Unie.
Het Europees Hof van Justitie bestaat uit 28 rechters die elk hun
deelstaat
vertegenwoordigen.
Hierbij komen dan nog 9 advocaten-generaal en griffiers. Het hele
6
administratieve apparaat telt zo’n
2000 man. De taak van de president en de vice-president is het besturen van deze enorme structuur.
We zitten in een periode die dicht
aansluit bij de regionale, nationale
en Europese verkiezingen. Vandaar onze vraag: voelt u zich meer
Vlaming, Belg of Europeaan?
- Lenaerts: Ik ben zeer blij met deze
vraag. Ik heb in mijn diepere persoonlijkheid namelijk een sterke
multiforme identiteit aangenomen.
In het Frans une identité plurielle.
Ik voel mij bijvoorbeeld een echte
Vlaming. Maar ik ben geen flamingant, in die zin dat deze identiteit
niet overheerst op een andere. Het
écht Vlaming-zijn impliceert geen
uitsluiting. Door mijn studies in het
Frans in Namen voel ik mij ook een
beetje Waal. Ik voel waarschijnlijk meer affiniteiten met Wallonië
dan ik voor andere delen van Europa voel. En dit maakt dat ik mij
ook zeker Belg voel. Maar dit sluit
helemaal niet uit dat ik me Europeaan voel, integendeel zelfs, deze
identiteiten zijn complementair, ze
vormen één geheel, overlappen elkaar. Mijn meertaligheid is dan ook
essentieel voor mijn identiteit.
Deze identiteiten kunnen we dus
beschouwen als gelijkwaardig?
- Lenaerts:Ja, we hebben in de Europese Unie grenzen die er zijn om
identiteit te behouden maar tegelijk
zijn die grenzen er om nieuwe horizonten te ontdekken. Ze laten ons
toe om vanuit onze eigenheid iets
te brengen naar een ander toe en
omgekeerd van de ander naar ons
toe. Zo krijgen we een vorm van
‘gelijk-waardigheid’, dat is een van
de grondwaarden van de Europese
Unie, het essentiële beginsel. Ge-
>
Interview
lijkwaardigheid veronderstelt verschillen accepteren. Het is de basis voor respect. Gelijkheid tussen
vrouw en man, gelijkheid tussen
homoseksuelen en heteroseksuelen, gehandicapten en validen. Het
is allemaal essentieel. Zo beschouwen we een ander land als ‘gelijke’,
ook al is die natie totaal anders. We
zijn allemaal Europese burgers.
Dat Europees burgerschap, kan
dat niet zorgen voor categorisatie,
ofwel het gevoel van uitsluiting
van vreemde, niet-Europese identiteiten? Zal dit niet leiden tot het
verhogen van de Europese grenzen en dus het creëren van een
eigen ‘superieure’ identiteit, het
zogenaamde ‘fort Europa’?
-Lenaerts: Dat gevaar bestaat. Niet
alleen buiten de Europese Unie
bestaat dit risico, bij zogenaamde
Derdelanders (dit zijn inwoners
van landen buiten de EU, nvdr.),
maar ook zeker binnen de Europese Unie, ten aanzien van bepaalde
bevolkingsgroepen. Een Bulgaar of
een Roemeen zal bijvoorbeeld nog
vaak als een immigrant beschouwd
worden, hoewel hij ook een Europees burger is, net zozeer als wij.
Maar daar zijn we juridisch meer
tegen gewapend. We kunnen er al
beter voor opkomen. Denk bijvoorbeeld aan de Roma, ze hebben de
nationaliteit van sommige lidstaten, maar hebben toch moeite om
volwaardig geïntegreerd te geraken. Ten aanzien van deze groepen
heeft Europa zijn beleid om gelijkbehandeling af te dwingen. Voor
burgers van Derde Landen daarentegen zijn het nog steeds de lidstaten zelf die bepalen wie toegang
heeft tot het burgerschap en wie
toegang heeft tot de arbeidsmarkt
en wie niet.
Hoe werkt het dan voor vluchtelingen of asielzoekers ?
- Lenaerts: De asielzoekers worden
beoordeeld volgens hun aanvraag
op Europese Unie-normen. Ze hebben een soort internationale bescherming nodig. Voor deze groepen kan de Europese Unie dus wel
juridisch reageren. Dit is zo omdat
7
Europese lidstaten juridisch gebonden zijn aan een Europese richtlijn,
een echte wet hieromtrent. De nationale wetten moeten in dit geval
dus aan de kant geschoven worden en de Europese wet primeert.
Indien dit niet wordt gedaan, kan
het Hof van Justitie sancties uitvaardigen. Maar het is inderdaad
een probleem dat wie niet onder
deze categorie van asielzoeker valt,
niet van deze bescherming geniet.
De lidstaten zijn dan vrij om te beslissen wie ze al dan niet een werkvergunning geven.
In de actualiteit en in de politiek
zijn er momenteel drie belangrijke
toekomstvisies over de Europese
Unie te onderscheiden. De eerste
streeft vooral naar meer democratie en het wegwerken van sociale
ongelijkheid, de tweede vult de
eerste aan en beoogt vooral gemeenschappelijke economische
ontwikkeling en dus het uitbouwen van een (nieuw) Europees
‘imperium’, een groot machtsblok.
De derde toekomstvisie is een duidelijk rechtse visie, heeft een meer
racistisch en nationalistisch karakter en verdedigt de natiestaten. Bij
welke toekomstvisie sluit u zich
het meeste aan?
- Lenaerts: Ik denk dat de categorisatie hier niet echt optimaal is.
Het is een krampachtig pogen om
in de klassieke theorieën van vergelijkend grondwettelijk recht een
fenomeen te capteren dat geheel
op zichzelf staat. Persoonlijk denk
ik – en ik sluit mij hierbij aan bij een
andere, Franse hoogleraar Mireille
Delmas-Marty - l’Union Européenne, c’est le pluralisme ordonné. Dit
is een fantastisch krachtig paradigma om de EU te analyseren. Want
misschien moet men de vraag
omgekeerd stellen? Waarom is de
EU tot stand gekomen? De EU is
zeer klein qua grondgebied. Welke
richting je ook uitgaat, je moet niet
veel kilometers afleggen voor je
een landgrens oversteekt, een binnengrens in de Unie. Dit betekent
heel praktisch dat een heleboel
beleidsproblemen niet meer zinvol
aangepakt kunnen worden door de
zogenaamde soevereine staten,
elk afzonderlijk. Of het nu gaat om
ecologische kwesties (zuiver water,
zuivere lucht, duurzame energievoorziening, de strijd tegen de klimaatverandering) of economische
kwesties: beide eindigen niet aan
de landsgrenzen. En als je kijkt naar
de plaats van Europa in de wereld:
elk van de afzonderlijke lidstaten
weegt niets. Maar als je kijkt naar
de EU in zijn geheel, kan deze wereldwijd accenten leggen. De EU
staat ook in voor mobiliteit en recht
op vrij verkeer tussen de lidstaten.
Daarom is Europa tot stand gekomen. Een Duitse en een Spanjaard
kunnen vandaag probleemloos in
Denemarken gaan wonen en een
buitenverblijf hebben in Italië. Ook
al gaat dit soms gepaard met juridische vraagstukken, het is mogelijk.
Dat is net dat geordend pluralisme.
De EU biedt een oplossing voor wie
bevoegd is voor een rechtszaak
en welk recht van toepassing is.
Het is niet voor niets dat de EU als
motto heeft ‘‘verenigd in verscheidenheid’’. En net dat aspect van
vereniging is belangrijk, zowel als
we naar het verleden van Europa
kijken, als naar de toekomst, zowel
op economisch, ecologisch als op
sociaal vlak. Precies om die reden
is de Europese Unie opgericht.
Chloé Verlinden, 6B
Johannes Ingels, 6B
en Pauline Van Beurden, 6E
Gespreksavond ouderraad
maandag 12 mei om 20 uur
Europa,
wat betekent het voor jou ?
De impact van de EU op onze identiteit.
Prof. Koen Lenaerts,
vice-voorzitter bij het Europees Hof van Justitie
Na afloop van deze voordracht krijgen de leerlingen uit het
5e en 6e jaar de gelegenheid om met de heer Lenaerts
in gesprek te gaan.
8
KLAS IN DE MEDIA
* 8 klassen maken media en komen in de media*
2B maakt videoreportage:
To bike or not to bike?
Onze klas 2B kreeg in het kader van
het project ‘Klas in de Media’ de
opdracht van TVBrussel om een videoreportage over de buurt van de
school te maken. Het was een hele
klus om te bepalen welke aspecten
we aan bod zouden laten komen. Zo
dachten we aan de vele graffiti rondom de school of de armoede die toch
dagelijks zichtbaar op straat aanwezig is. Maar we vonden het ook wel
gek dat er maar 1 fiets te vinden is
in de fietsenstalling op onze speelplaats. En laat het nu net die fiets zijn
die onze inspiratiebron is geweest
voor het maken van onze reportage.
Het filmpje dat we gemaakt hebben
is nog maar een aanzet tot verder onderzoek naar het gebruik van de fiets
als vervoermiddel naar de school.
Neem alvast een kijkje op www.klasindemedia.be
U hoort zeker nog van ons het derde
trimester.
2B op het skatepleintje
Post voor 2B uit Etterbeek
Welke klas heeft
er al eens post
gekregen
op
Sint-Jan?
Wij,
2B, wel! Voor
ons project hebben we net voor
de krokusvakantie 4 postkaarten
gekregen
van de klas 1G
van het KA Etterbeek.
Wij
hebben ook net
enkele postkaarten geschreven
en naar onze
‘buddyklas’ verstuurd. Op elke
postkaart staat
een bijzondere
afbeelding
en
het was de bedoeling om een
eigen interpretatie te geven aan
de prent.
De enige fiets op onze speelplaats
in de maand februari. Onze grootste
inspiratiebron!
We vonden het ook een goed idee
om de zes Braziliaanse uitwisselingsstudenten op onze school te interviewen. We wilden wel weten wat zij
van onze school vonden. Hoe zagen
zij de mobiliteit in de buurt van de
school en waren er grote verschillen met Brazilië? Het werd een heel
interessant gesprek. Er werden al
fragmenten van ons interview gebruikt voor ons filmpje, maar als je
nieuwsgierig bent, kan je binnenkort
het hele interview bekijken op www.
klasindemedia.be
Manon en
Mathilde, 2B
Maya, Juliette en Beatrice, 2B
9
>
Pandora:
your ticket to fame!
Quiz
Uitsprakenquiz
Belangrijke mensen gaan de geschiedenis in via
hun woorden. Sterke statements, briljante citaten
en stevige stoplappen die de tand des tijds doorstaan. Ook leerkrachten vallen in deze categorie…
vooral dan door hun typische uitspraken waaraan je
hen blindelings kan herkennen.
Daarom deze special, nieuw dit jaar: test je kennis
over de leerkrachten en hun typische uitspraken
(trouwens, hiermee kan je ook testen of je wel goed
oplet in de klas!).
Alstublieft, we schotelen u een heerlijke ‘brochette’
voor van de meest pittige en sappige (lees: typisch
absurde, nietszeggende en telkens terugkerende)
uitspraken! Aan jullie om te vinden welke leerkracht
dit zegt (of zeer vaak herhaalt):
  1.Sit down or leave the class!
  2.Lang verhaal kort... of van dezelfde leerkracht
“Mijne dames, mijne heren”
  3.Punt amen en uit!
  4.D’accord?
  5.Daar bestaan instellingen voor
  6.Geduld is een schone deugd!
  7. - Veel succes! Maar vooral: geniet ervan!
- Welkom bij de koningin Elisabeth-wedstrijd voor snotneuzen!
- Jullie zingen als verroeste kachelpijpjes
- Iemand ziek? Dood? Gewond?
  8. - Hier kom ik later wel eens op terug
- Hoeveel tijd rest er mij nog?
  9.Broertjes en zusjes (tegen de leerlingen)
10. J’entends parler!
11. Assimilez bien! Bonne préparation.
12. Okay Kids.
13. Effectief!
14. Ik hoop dat u dat begrijpt.
15. Enzovoort enzoverder
Antwoorden:
a. Mevr. Vergauwen - b. Mr. Coppens
c. Mr. Deridder - d. Mevr. Delmarcelle
e. Mr. Gobau - f. Mr. Bockstael
g. Mr. Agreda - h. Mr. Swinkels
i. Mr. Gemoets - j. Mevr. Cappaert
k. Mr. Liessens - l. Mr. Timmerman
m. Mevr. Stroobants - n. Mevr. Merchier
o. Mr. Van Lierde
10
TV-FIGURANTEN GEZOCHT
De directie is een paar weken geleden aangesproken door de Nederlandse omroep
VPRO om een serie op te nemen met onze
school als locatie. Uiteraard heeft de school
dit aanbod aangenomen en als kers op de
taart heeft de VPRO er nog iets bijgedaan.
Ze zijn nog op zoek naar figuranten, en het
leek hen een goed idee die onder de leerlingen van Sint-Jan te zoeken, mensen die hier
thuis zijn.
Ben je dus geïnteresseerd in een kleine rol
in een Nederlandse tv-serie, wie weet als
start van een internationale carrière, aarzel
dan niet contact op te nemen met de rekruteringsdienst van de VPRO.
Je mail moet de volgende elementen bevatten:
- Al je contactgegevens (telefoonnummer,
adres en geboortedatum)
- Waarom jij? Geef een korte beschrijving
van jezelf, maak het niet te lang. Er wordt
ook een motivatie verwacht. (Totaal maximum 10 regels)
Het kan een pluspunt zijn origineel uit de
hoek te komen, want er kunnen maar vijf
personen effectief meedoen. Taal, leeftijd en
andere persoonlijke aspecten hebben geen
belang, er is ons gevraagd om een zo gevarieerd mogelijk publiek aan te spreken.
Stuur je mail naar:
[email protected] , ten laatste op
26 april 2014.
>
Toneel
Retoricatoneel De Vrek
Dit jaar was het retoricatoneel weer een succes!
Voor wie niet komen kijken is (shame on you,
dit is één van de evenementen die je niet mag
missen in je carrière op Sint-Jan), het stuk in
een notendop:
Harpagon, de Vrek van Molière, wordt bestolen, het ergste wat hem, hebzuchtige gierigaard, kan overkomen. De oorzaak? Een complot tussen zijn dochter en zoon, de Frosinettes,
2 opgetogen koppelaarsters, en La Flèche, zijn
“eeuwig trouwe” secretaresse. Het hele huishouden heeft zich dus tegen hem gekeerd.
Maar waarom?
Ze hebben hem al zo lang moeten uitstaan, dat
wanneer hij zichzelf wil uithuwelijken aan de
geliefde van zijn zoon, dit de druppel is die de
emmer doet overlopen.
Een ingewikkeld plot dus, met huwelijken en
misverstanden, dat eindigt in een totaal onverwachte familiereünie.
Een topcast, met de Frosinettes in een glansrol als karikatuur van zichzelf, en de hoofdrolspelers in een sterke vertolking die ook fysiek
veeleisend was! Van harte gefeliciteerd aan iedereen die meewerkte aan dit spektakel, waarin alle elementen perfect op elkaar afgestemd
werden. Van het mooie, ingenieuze decor tot
de sfeervolle soundtrack, van de gedeelde regie tot de grime, en uiteraard alle acteurs: proficiat!
Marie Piessevaux
11
12
Honderd dagen
Zoals elk jaar waren de zesdejaars ook nu weer van kop tot teen verkleed voor de honderd
dagen. Het is de traditie om voor deze gelegenheid de gek uit te hangen en zich zo goed mogelijk te vermommen.
We hebben vanalles zien passeren: marsupilami’s, een kudde smurfen, Minnie Mouse en de
Daltons, Mario & Luigi, twee teletubbies, militairen etc. Dit bonte gezelschap kreeg na een zeer
beschaafde intrede in het college een heerlijk ontbijtbuffet voorgeschoteld. Daarna mochten
ze op verplaatsing gaan werken aan het groepsgevoel en de klassfeer, hun groei naar maturiteit en de ontdekking van de wereld buiten de collegemuren.
Hopelijk blijft de traditie voortleven en zien we volgend jaar nog meer opmerkelijke en originele kostuums!
Marie Piessevaux
13
>
Fotowedstrijd
Myriam Deckmyn
wint prijs internationale fotowedstrijd
Wie deze zomer in Londen is, kan een kijkje gaan nemen in de Royal Geographical
Society, waar schitterende foto’s tentoongesteld zijn. Tussen het werk van bekende
fotografen schitteren daar ook enkele foto’s
van een leerlinge van onze school! Myriam
Deckmyn pakte de tweede plaats in de categorie -14-jarigen van de prestigieuze Britse
wedstrijd ‘Travel Photographer of the Year’.
Myriam reisde afgelopen zomer met haar familie naar Tanzania. Aan de Mara Rivier zagen
ze een grote kudde gnoes. “Een fantastisch
beeld”, zo zegt Myriam. “Er ging ongelooflijk
veel kracht uit van die dieren, echt indrukwekkend. Ik nam rustig de tijd en probeerde
enkele mooie beelden te schieten. Dat lukte
wel aardig. Mijn ouders spoorden me achteraf aan om de zwart-witfoto’s in te sturen voor
de wedstrijd. En nu heb ik dus zilver gewonnen bij de jeugd, héél leuk!”
Voor Myriam is fotografie een leuke hobby.
“Als we ergens naartoe gaan, neem ik altijd
mijn Nikon mee. Of ik later reisfotografe wil
14
worden? Dat is best mogelijk.” Vorig jaar
deed haar zus Rebecca ook mee aan deze
wedstrijd, en behaalde toevallig ook de tweede plaats.
Proficiat, Myriam!
Zomerkamp
in het dorpje Szestendre
langsheen de Donau in Hongarije
Onze bestemming verwelkomt ons met een zacht klimaat, een warm briesje en een prachtige
heuvelachtige, zonnige omgeving. Activiteiten: o.a. enkele wandelingen (conditie !), kanovaren, zwemmen, mountainbiken, rotsklimmen, speleologie, de kampdag, het Balatonmeer,
groeps- en avondactiviteiten, quiz, … . Met een bezoek aan Boedapest (o.a. de Turkse baden)
is er ook een vleugje cultuur.
van 10 tot en met 21 augustus 2014
deelnameprijs bedraagt 590 euro; broer of zus betaalt 570 euro. Inschrijven door overschrijving van het voorschot van 150 Euro op rekeningnummer 786-5781031-09 van het college
met vermelding “Voorschot Zomerkamp 2014 Hongarije + naam en klas van de leerling/e”
en afgifte van het inschrijvingsformulier aan Dhr. H. Timmerman of Dhr. M. Tops.
INBEGREPEN
- de heen- en terugreis per bus
- medische begeleiding en keukenploeg
- alle activiteiten en excursies
- het heem
- de collegeverzekering (ongevallen) en een extra verzekering voor het geval van ziekte (WDR)
- de enthousiaste begeleiding bestaande uit leerkrachten en oud-leerlingen
MEER INFO
- organisatie: [email protected]
15
> Uitwisselingsproject Brazilië
Brazilians in Belgium...
An experience never to forget!
Bezoek aan het Europees Parlement. Tereza Costa, Carmen Castro, Daniel Cançado, Lorena Prates en Leticia Guimarães,
hun gastbroers en -zussen en de Chileense uitwisselingsstudenten die te gast waren op het Jan-van-Ruusbroeckollege.
Our experience in Belgium will remain with
us forever. Every trip we made, every person
we met, every place we went is going to stay
in our memories as the best ones. We are
very glad to say that in this month and a half,
we have lived the way a true Belgian does:
going to school every day, eating (Belgian)
fries, waffles, chocolate and drinking beer,
learning about the culture and habits, which
are completely different from ours, but amazing in their own way.
After going to Ghent, Bruges, Antwerp, Ypres
and Brussels we found out about the amazing
history of this particular country that is Belgium. We also became aware of the impressive
way in which the past influences the present,
through the cities’ history, art, architecture
and in many other ways – including the huge
importance the First World War had for Belgian life.
16
Moreover, we saw different cultures in other
countries, such as France, the Netherlands
and England, and enjoyed every particularity
of them, not being able to say one was better
than the other, but loving all of them.
Our daily routine was based on our hosts’:
going to school, to sport practices, taking the
metro – something we do not often do in Brazil – having a sandwich for lunch – again, not
common for us – and going to pubs and bars
and parties.
Thanks to our hosts, families, the school
staff and especially the students we all had
an amazing time here, and that is something
we will always remember: no matter how far
we are, Belgium will be forever our second
home.
>
Leerkracht met een passie
Pandora zoekt reisleider: T. Dedobbeleer
Velen onder u kennen hem waarschijnlijk nog niet erg goed, maar
Tom Dedobbeleer is leerkracht informatica en logischerwijze ook de ICTcoördinator van onze school. Maar
wist u ook dat hij buiten zijn uren
reisleider is? Als u compleet uit de
lucht komt vallen, moet u beslist dit
interview lezen (en anders ook).
Wat houdt ‘reisleider zijn’ in?
Eigenlijk heel veel. Zo moet je allereerst je reis heel goed voorbereiden,
reservaties maken, trekkings voorbereiden, routes en alternatieve routes
opstellen enz. Maar daarnaast heb je
ook nog eens een groep van max.12
verschillende personen met je mee
op reis die elk met hun eigen karakter en hun eigen verwachtingen een
fantastische reis willen meemaken.
Je hebt als reisleider dus wel een
grote verantwoordelijkheid.
Hoe bent u ermee begonnen?
Ik ben hier 10 jaar geleden mee begonnen. Ik ben reisleider bij Joker
reizen. Dit is een reisagentschap dat
avontuurlijke duurzame groepsreizen
organiseert, met de nadruk op contact met de lokale bevolking . Na een
selectie en 2 jaar opleiding ben ik dan
reisleider geworden. Momenteel heb
ik een achttal reizen begeleid naar
landen als Corsica, Canada, USA,
Noorwegen en Ijsland.
Wat was uw eerste reis?
Mijn eerste reis die ik begeleidde,
ging naar Corsica. Een begeleide actieve jongerenreis (tot 26 jaar) waar
we naast een zware vijfdaagse tocht
ook nog gingen duiken, mountainbiken en aan canyoning deden.
Wat is uw lievelingsbestemming?
Mijn lievelingsbestemming is Ijsland.
Daar ben ik nu al 4 keer geweest. De
kracht van onze aarde kan je daar
vaak letterlijk voelen... En ik heb een
voorliefde voor bergen.
Laat ons kort samenvatten dat ik niet
zo veel begrip heb voor egoïstische
mensen die zich al te vaak aanstellen
en die alle aandacht opeisen.
Een leuke anekdote?
Ik moest ooit met een groep van 12
overnachten in een noodhut boven
op een bergpas wegens het zeer
slechte weer. Je zag toen geen 5m
ver meer.
Helaas lagen er (toen we de hut na
3u zoeken gevonden hadden) ook al
10 Fransen in deze “hut”, waardoor
we de nacht met 22 doorbrachten in
een hut van 15m²....
Aan welke reis heeft u de beste
herinneringen?
Haalt u inspiratie uit de reisprojecten van het 3e jaar?
West-Canada. Dit is een ongelooflijk
groots stuk ruige en woeste natuur,
en ik had toen ook een superleuke
groep reizigers met me mee. Alles
dus om er een topvakantie van te
maken.
Inspiratie is misschien een groot
woord, maar ik vind het wel heel leuk
om te zien dat ik veel leerlingen in het
3de jaar zie nadenken over het maken van een ideale reisplanning en
dergelijke en dat ze daarbij zelf ervaren dat er heel wat komt bij kijken om
een reis in elkaar te knutselen.
Wie was de verschrikkelijkste medereiziger en waarom?
Lang hoef ik hier niet over na te denken, maar een naam ga ik toch niet
noemen :-)
17
Willemien Gosselé (4B)
en Liesbet Wils (5B)
>
Column
De leraar... een onverklaarbaar fenomeen
De vreemde wezens die zeven maal 50 minuten per dag
je uitzicht vormen, noemen we leraren. Deze creaturen
verschaffen zich het recht ons te commanderen en ons te
teisteren met stapels werk. Bovendien vertonen zij zeer
merkwaardige verschijnselen waardoor je je wel eens afvraagt of zij zichzelf wel serieus nemen. Hoe vaak denk je
wel niet tijdens een van die saaie lessen waar iedereen
half slaapt of er stoned uitziet en de leraar vol enthousiasme heen een weer ijsbeert: ‘Hoe kan het toch dat die man
niet doorheeft dat hij tegen de muren praat?’ Precies, dat
denk je dus altijd!
De vreemde wezens die vooraan heen en weer paraderen, zijn dus ofwel echt zo onoplettend dat ze niet merken
dat meer dan de helft van de klas aan het dromen is, zijn
cursus opvrolijkt met zeer artistieke tekeningen, al een
half uur aan het fluisteren is met zijn buur of onverstoorbaar de cursus van een ander vak aan het bestuderen is,
ofwel zijn ze juist heel sluw en doen ze of ze niets merken,
om dan vervolgens aan te komen zetten met niets minder
dan een (o zo geliefde) onverwachte SO! Dat 90% van
een klas op zo’n test gebuisd is, weet de leraar zelf ook
wel en net om die reden houdt hij er zo van, de sadist!
Een ander voorbeeld van zijn sadisme is ook het stellen
van vragen op overhoringen die wij, arme leerlingen, onmogelijk kunnen weten. Sluw is de leraar vast en zeker
wel, want als een leerling dan roept dat hij dat nooit heeft
moeten leren, zegt de leraar met een brede grijns: “Ah,
maar dat is wel in de les gezegd, je had maar beter moeten opletten.” Tja, daar zit je dan en het ergste is nog dat
je niet eens kunt nagaan of het waar is, want jij hebt natuurlijk niet geluisterd toen hij dit uiterst belangrijke detail
in zijn les aanhaalde (of niet)!
Ditzelfde sadisme uit zich ook in bijvoorbeeld het aftellen
van de leraar tijdens een SO. Het mag bekend zijn dat
er bepaalde types rondlopen die nergens meer plezier
uit halen dan het zien stressen van kleine eerstejaartjes
bij het gevreesde aftellen: ‘nog tien seconden, vijf, vier,
drie, twee, ja pennen neer of nul!’ Zwetend van angst en
uiterst wanhopig spurten deze arme kinderen dan naar
voren terwijl de leraar met groot leedvermaak zit toe te
kijken.
alle leerkrachten dit trucje enthousiast aan het toepassen
zijn en daarmee is het probleem nog niet de wereld uit
geholpen. En hoe vaak heeft een leraar wel niet gezegd:
“Oh maar aardrijkskunde kan toch nooit veel zijn, dat is
maar een éénuursvak.” Ja, maar ook éénuursvakken kunnen veel leerstof opleveren, de gemiddelde leraar kennende toch. Want als een leraar maar één uur geeft van
een bepaald vak, is dat naar zijn mening VEEEEEEEEL te
weinig en zou zijn vak meer uren behoeven. Welnu, om
dat op te lossen, laat de leraar zich weer eens van zijn
sluwe kant zien en vliegt hij door de leerstof. Op die manier wordt het dus al gauw een twee-uursvak!
En nu het meest onbegrijpelijke aan een leraar: hij heeft
vroeger zelf toch ook op school gezeten en we mogen er
wel van uit gaan dat hij daar niet altijd vrolijk fluitend heen
ging. Ook hij moet zich toch wel meerdere malen stierlijk
verveeld hebben, ook hij moet allerlei trucjes hebben uitgevonden om aan de grillen van zijn leraar te ontkomen,
ook hij moet streken hebben uitgehaald en ook hij moet
binnensmonds gevloekt hebben bij het krijgen van een
onverwachte test. En toch kiest diezelfde persoon ervoor
om later leraar te worden en dus dag in dag uit op school
te vertoeven, om zelf die onverwachte so’s voor te schotelen en om zelf leerlingen te straffen. Dit is misschien wel
het meest onverklaarbare aan dit wezen. Is dit het gevolg
van wraakgevoelens, zijn ze hun eigen schooljaren en
streken vergeten, verlangen ze naar macht of houden ze
er gewoon van kinderen te plagen? Wie zal het zeggen?
Josephine Kuhlmann
(nvdr: Gaat het hier enkel om mannelijke leerkrachten,
of worden ze voor het gemak allemaal met ‘hij’ aangeduid??)
Een ander veel voorkomend verschijnsel bij de leraar is
het gebrek aan realisme.
Sommige leraren denken de realiteit te kunnen ontvluchten. Denk aan het wanhopige ‘niet allemaal tegelijk he’
van een leraar wanneer in een volle klas niemand in staat
is antwoord te geven op een toch niet zo moeilijke vraag.
Wat ook wel eens voorkomt is dat de leraar zijn eigen
vak onverbiddelijk als het enige en belangrijkste vak
beschouwt. Nooit gemerkt dat een leraar al weken op
voorhand alle vrije dagen met zijn overhoringen bezet?
Dit doet hij om te voorkomen dat wij gaan zeggen: ‘Maar
meneer, u kan dan echt geen SO doen, dan hebben we al
wiskunde, Frans en geschiedenis!’ Het probleem is nu dat
18
Een goede leraar is iemand die iets uit je haalt in
plaats van iets in je stopt. (N.D. Walsh)
Leraar : “Ik moet dringend gaan verbeteren.” Antwoord : “Kan jij ook verslechteren ?”
De moeilijkste opgave voor de leraar is: de leerling
het plezier in het leren niet te bederven.
>
Voedingsdriehoek
“Gezond ontbijt”
Op woensdag 26 maart was het weer zo ver: onze eerstegraads leerlingen kregen een gezond ontbijt voorgeschoteld. Dat het ontbijt de
belangrijkste maaltijd van de dag is dat weten heel wat volkeren sedert lang. Maar of wij dat nog weten?
De leerlingen van het eerste jaar leerden voorafgaandelijk over de actieve voedingsdriehoek, de relatie tussen het aantal calorieën dat je
opneemt en dat je verbruikt en over suikerverslaving.
De suikerpot bleef dan ook ver weg van het buffet. Alternatieven als
Stevia en Agavesiroop leerden ze kennen maar wat honing als zoethouder konden we niet weigeren.
Daarnaast leerden ze ook dat sojamelk een goed alternatief is voor
(magere koeien-)melk en dat studentenhaver een lekker extraatje is
bovenop een stevige kom muesli of havermout. Dat alles gegarneerd
met enkele gezonde
drankjes, vers fruit en
wat toespijs en de ochtend kon niet meer stuk.
Of de collega’s van de volgende uren gemerkt hebben
dat onze eerstegraads zo’n energie
hadden?
Wie weet? Maar hopelijk kent dit initiatief op het thuisfront navolging
en gaan onze leerlingen voortaan de ochtend goed beginnen met een
stevig en gezond ontbijt. Zoals het spreekwoord het zegt: ‘s ochtends
eten we als een koning, ‘s middags als een prins en ‘s avonds...........?
Smakelijk!
Venimus, Vidimus, Vicimus
Vergilius, Aeneis, boek VII 59-80
Op een koude novemberdag kwam onze leraar Latijn
binnen met een brede grijns, waarop wij onmiddellijk
wisten hoe laat het was: Olympiade Latijn. De komende
maanden zouden wij obsessief bezig zijn met een tekst
van … twintig regels, met als doel het nogmaals binnenhalen van een mooie prijs voor de vitrinekast van SJB.
We vijlden, schaafden, herwerkten tot op het allerlaatste
moment.
De ene vertaalvondst stapelde zich op een volgende
woordspeling, een intens gevecht tussen finesse en
purisme speelde zich af (ook op dit moment is er een
schisma tussen de kapselaanhangers en de haartooifanaten in de klas).
Zeker van de overwinning stuurden we ons geesteskind
op. En zo geschiedde.
De Latijn-Griekjes van 5B
Diep in het hart van ‘t paleis stond een boom,
een laurier met heilige bladeren, angstvallig jarenlang
van kap gespaard.
Stamvader Latinus had hem aangetroffen bij het
stichten van zijn stad,
persoonlijk aan Apollo gewijd, en er zijn mensen naar
vernoemd; de Laurentijnen.
Zo gaat het verhaal.
De leerlingen van 5B3 die voor de Vergilius-wedstrijd
hebben gescoord : v.l.n.r. Gheerkin Vanhaverbeke,
Johannes Bogaert, Elisabeth Vleurinck, Victoria Louise
de Muyser Lantwyck en Loriane van Lierde.
19
In de kroon van de boom zat een zwerm bijen, werkelijk
een wonder.
Ze waren luid aan komen zoemen door de heldere lucht.
Met wriemelende pootjes in elkaar gevlochten
hingen ze als een plotse tros aan een tak, nu bloeiend
van bijen.
Dadelijk verklaarde een ziener: “ik ontwaar een
vreemdeling
die in aantocht is met een gevolg van dezelfde
herkomst,
op weg naar dezelfde bestemming. Zij zullen heersen
hoog op de burcht.
Er volgde nog meer: prinses Lavinia stond naast haar
vader
en deed de altaren walmen met heilige fakkelrook, toen
haar lange lokken
plots vuur vatten voor het oog van iedereeneen verschrikkelijk voorteken.
Haar hele haartooi werd verschroeid door knetterende
vlammen,
de koninklijke haren verteerd door het vuur, verteerd
ook de kroon,
geroemd om haar juwelen. Dan werd zij, omgeven door
rook,
in een gouden gloed gehuld en een vonkenregen spatte
op alle daken.
Vreselijk én wonderlijk, zo dacht men erover, en het
volgende werd voorspeld:
Lavinia ging een glorieuze toekomst tegemoet
maar het volk wachtte een grote oorlog.
>
Poëzie
Maak eens een stiftgedicht!
Op 30 januari was het gedichtendag. In de krant Metro werd er opgeroepen om die dag de krant te lijf
te gaan en een stiftgedicht te maken. Dat bleek niet
zo eenvoudig. Probeer het zelf maar eens met deze
Pandora. Eerst lezen natuurlijk!
SLECHT NIEUWS
Het jaar van leugens
Een regenbui van tranen
Zacht of hard
Glad of oneffen
Glimmend of dof
Ik ben nummer dertien
Ontsnapt per ballon
Enkele reis paradijs
Geen weg terug
Kussen helpt niet
De kat bleef zeven dagen
Weg
Weg
Echt waar
Zand erover
Al dat heerlijke verdriet
En toch schijnt de zon
Ik kan huilen!
Buiten is het oorlog
Ik kom nooit meer terug!
Léa Pendeville, 1C
Leyla Röbken, 2F
Yassine Halhoul, 1C
20
>
Poëzie
VERRAST
Zora El Jylaly, 1C
Luna Brusselaars, 2B
Leyla Röbken, 2F
21
>
Olympiades
>
Oldskool scoort
Olympiade Fysica
Van de 11 leerlingen die deelgenomen hebben aan de
eerste ronde van de fysica-olympiade zijn er vier leerlingen die de tweede ronde gehaald hebben door minstens 77% te halen. Het gaat om Jean Frérot (6D2),
Harold Potvliege (6D2), Maximillian Weil (6D2) en
Bakou Mertens (6B1). Ook de andere leerlingen scoorden zeer goed. Proficiat! Om de finale te halen moest
er in de tweede ronde 87,5 % gehaald worden, maar
daar slaagden onze leerlingen niet in.
Provinciale finale Vlaams-Brabant
“Beste Ondernemende Klas 2013-2014”
Olympiade Latijn
Op woensdag 8 januari 2014 namen drie leerlingen uit
6A deel aan de tweede ronde van de Latijn Olympiade in het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Antwerpen :
Josephine Kuhlmann, Igor Bouckaert en Marie Piessevaux. Hun missie : een tekst van Cicero zo goed
mogelijk doorgronden en zo correct mogelijk vertalen.
Igor werd voor zijn vertaling bedacht met een een
eervolle vermelding, maar vooral de versie van Josephine Kuhlmann wist de juryleden blijkbaar te bekoren, want zij werd uitgeroepen tot laureate en mag
de Vlaamse Gemeenschap vertegenwoordigen op de
internationale Cicerowedstrijd te Arpino in Italië van 7
tot 12 mei. Het is overigens niet de eerste keer dat een
leerling van ons college naar Arpino trekt. In 2010 vertegenwoordigde Kathlynn Hinnekens België, in 2012
kreeg Ans Gosselé dezelfde kans, maar omwille van
andere verplichtingen kon zij niet gaan. We wensen
Josephine alvast veel succes en hopen op een uitgebreid verslag in de volgende Pandora!
Chemie olympiade
Proficiat en dank aan alle leerlingen die deelnamen
aan de tweede ronde van de chemie olympiade, met
name Joseph Cunningham (5B), Liesbet Wils (5B),
Ariane Herinckx (6A), Marie Piessevaux (6A), Mathilde
Riga (6A), Nathan Baudson (6D), Stef D’haeseleer (6D),
Harold Loop (6D), Harold Potvliege (6D) en Maximillian
Weil (6D).
Gemiddelde score
(op 200 punten): 81,79
Maximumscore: 176
Minimumscore: 4
22
Van de honderdtwintig mini-ondernemingen in onze
provincie schreven er zich zesendertig in om te dingen naar de titel van de beste ondernemende klas,
zes werden er geselecteerd door VLAJO waaronder
OLDSKOOL BXL van ons college.
Op woensdag 20 maart presenteerden de zes hun
onderneming aan een jury samengesteld door afgevaardigden van BNP Parisbas Fortis, Provincie VlaamsBrabant, OVAM, Deloitte en AG Insurance.
Het enthousiasme, de frisheid, de inzet en de samenwerking van de Brusselse dames van OLDSKOOL BXL
werden door de jury bekroond met de prijs voor de
beste teamwerking.
Van de zes geselecteerden bleven er na de bevraging door de jury nog twee kandidaat finalisten over:
OLDSKOOL BXL en TIME for VYNIL.
De winnaar werd TIME for VYNIL, de mini-onderneming van het Leuvense Sint- Pieterscollege.
>
Wedstrijd voor wiskundeknobbels
Wiskunnend Wiske
een sfeerverslag
We schrijven 14 maart (03.14), maart 2014 (03/14), ofwel π-dag, de officieuze hoogdag van de wiskundigen.
6A2 en 6D2 reizen af naar de VUB in Etterbeek, waar de
finale van de ‘Wiskunnend Wiske’ wedstrijd gehouden
wordt. In de wedstrijd - het geesteskind van professor
Ingrid Daubechies die wereldfaam verkreeg voor haar
werk aan de compacte waveletdecompositie (jawel!)
- nemen klassen van over heel Vlaanderen het tegen
elkaar op in het oplossen van wiskunderaadsels.
Het enthousiasme vooraf was bijzonder groot. Het
was hartverwarmend hoe de leerlingen uit de 8 uur
wiskunde toeleefden naar deze dag. Enkel een cynicus kan de reden voor deze euforie zien in het late
aanvangsuur (10 uur ‘s ochtends), het krijgen van een
gratis maaltijd of het missen van enkele minder favoriete lesuren. Nee, vanzelfsprekend was die bezieling
enkel het gevolg van het vooruitzicht op een dag wiskunderaadsels.
waardevol gebleken was, loste de eerste vraag moeiteloos op en Mark (*), die in de voorronde een minder
excellent aanhangsel gebleken was, overtrof zichzelf
met de oplossing van de tweede vraag. Luc (*) zorgde
tegen de middag voor een perfecte 3/3. Het angstzweet brak ondergetekende inmiddels uit, gezien de
speech die de begeleidende leerkracht van de winnende klas diende te houden voor een volle aula.
Maar toen liep het mis. Op een al bij al eenvoudig
vraagstuk (**) werd een ingewikkeld maar volstrekt
foutief bewijs gegeven. Consternatie alom toen amper vijf minuten na de opdracht iemand het juiste
antwoord te binnen schoot. Daar ging de droom van
eeuwige roem. Na de vijfde en laatste vraag was een
eervolle dertiende plaats (op 41 deelnemende klassen)
het eindverdict. 47/60. Onderscheiding heet zoiets.
Over de gevolgde taktiek waren de meningen verdeeld. Unanimiteit was er wel over het feit dat iedere
8 uur klas de finale van dit evenement de komende
jaren zou moeten proberen halen. Uiteraard niet omwille van het late aanvangsuur, de gratis maaltijd of het
missen van een of andere minder favoriete les.
Kevin Bruggeman,
leerkracht wiskunde
Noot van de auteur:
(*) Jean Frérot, Harold Potvliege, Maximillian Weil en
Nathan Baudson (allen 6D) wensten uit schrik om als
‘nerd’ nageroepen te worden enkel onder een schuilnaam vernoemd worden, vandaar noem ik ze respectievelijk Jan, Paul, Mark en Luc.
(**) Lach de 8 uur leerlingen mee uit en los het raadsel
wel correct op.
In een café staan 25 stoelen voor de toog. Iedere caféganger is echter asociaal en gaat zo ver mogelijk van
de andere klanten vandaan zitten. Onder geen beding
gaat iemand op een stoel naast een andere bezette
stoel zitten. Als de barman de keuze krijgt op welke
plaats de eerste klant gaat zitten, welke stoel moet hij
dan aanwijzen om zo veel mogelijk klanten in zijn café
binnen te laten ?
De dag startte met een interview door tv Brussel. Jan
(*) werd meteen geconfronteerd met de vraag of zij nu
eigenlijk echte ‘nerds’ waren. Hij loog dat daar hoegenaamd geen sprake van was. Op de vraag of hij nu
overwoog om een studie wiskunde aan te vatten, volhardde hij in de boosheid en antwoordde dat hij daar
zeer sterk over zou nadenken (terwijl iedereen weet
dat een Sint-Janner met wiskunde-aanleg steevast
voor burgerlijk ingenieur kiest).
23
antwoord: stoel 9 of stoel 21
Gelukkig liepen de eerste opdrachten wel voorspoedig. Paul (*), die in de voorronde ook reeds uiterst
Beauvais - Eglise Frédéric Ozanam i 5 april 2014 - 20.30u. I i.s.m. La Maîtrise de la Cathédrale de Beauvais
Boulogne-sur-Mer I 7 april 2014 I 20.00u. I i.s.m. Le Conservatoire de Musique
Verdun I Collège Saint-Jean I 8 april - 20.00u.
Koksijde - Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk I 9 april 2014 I 20.00u. - m.m.v. Gemeentebestuur Koksijde
Langemark-Poelkapelle - Sint-Paulus Bekeringkerk I 10 april 2014 I 20.00u. - m.m.v. Vredeswakes Langemark
Brussel - collegekerk Sint-Jan Berchmanscollege I 9 mei 2014 I 20.00u. - m.m.v. Brussels Berchmans Consort
24

Vergelijkbare documenten