Nederlands VideoCAM Trek elementen De VideoCAM Trek installeren

Commentaren

Transcriptie

Nederlands VideoCAM Trek elementen De VideoCAM Trek installeren
Nederlands
VideoCAM Trek elementen
1
Snapshot-knop
2
LED-indicator
3
Objectief
4
Basis met draaibare kop
De VideoCAM Trek installeren
1.
Installeer eerst het stuurprogramma en sluit daarna de VideoCAM
Trek aan op de USB-poort.
2.
Het stuurprogramma van de VideoCAM Trek installeren
Windows-omgeving
a.
b.
Breng de VideoCAM Trek installatie-cd in het cd-romstation.
Het Autorun-scherm brengt u tot bij het installatiescherm. Klik op
“Driver” en volg daarna gewoon de instructies op het scherm.
c. Installeer DirectX vanaf de cd.
Opmerking: Indien het Autorun scherm niet zichtbaar wordt,
doet u het volgende:
z Klik op “Start”
z Type D:\SETUP.EXE , en daarna de Enter-toets.
(indien uw cd-romstation station D is)
Mac-omgeving
a.
b.
c.
d.
Breng de VideoCAM Trek installatie-cd in het cd-romstation.
Dubbelklik op het cd-romstation
Klik op de map van “VideoCAM Trek Driver OSX 1.0”
Klik op “VideoCAM Trek Driver Install” en volg de instructies
op het scherm.
-1-
Nederlands
3.
Stop de USB-kabel van uw VideoCAM Trek in de
USB-poort van uw laptop of pc.
4.
Voltooi de installatie van de hard- en de software. U kunt de
software gaan installeren die u wilt gebruiken voor
videoconferenties of om te chatten met uw vrienden.
OPMERKING
„
Om het stuurprogramma te verwijderen:
Windows-omgeving:
Om het stuurprogramma te verwijderen gaat u naar de taakbalk en naar
“Start Æ Programma’s Æ VideoCAM Trek Æ Klik op “Uninstall”, en volg
daarna de instructies op het scherm om het stuurprogramma te
verwijderen.
Mac OSX-omgeving:
Plaats de VideoCAM Trek installatie-cd in het cd-romstation Æ ga naar de
map met daarin “VideoCAM Trek Driver OSX 1.0” Æ Klik op
“VideoCAM Trek Uninstall” Æ Volg de instructies op het scherm om het
stuurprogramma te verwijderen.
-2-
Nederlands
Genius-toepassing (alleen Windows)
U kunt ons programma gebruiken voor real time-beelden, of
voor het opnemen en uitvoeren van een eenvoudige
veiligheidsfunctie.
Om het programma te starten, gaat u naar de taakbalk en
daarin naar “Start”Æ Klik op “Programma’s”Æ Kies
“VideoCAM Trek”Æ Klik op “VideoCAM Trek. Ook kunt u
het programma laten lopen met en eenvoudige klik op de
snelkoppeling van “VideoCAM Trek”
OPMERKING
„ Na het installeren van het stuurprogramma van VideoCAM Trek, maakt het
systeem automatisch een bestand (C:\WINDOWS\Album or
C:\WINNT\Album) aan, om uw beelden op te slaan, gemaakt met de
Genius-toepassing.
1.
Beschrijvingen bij het hoofdpictogram
Preview-mode
Snapshot
Videoclip-mode
Veiligheidscamera
Genius VideoCAM Series UI verlaten
Camera-instellingen
-3-
Nederlands
OPMERKING
„
In het camera-stuurgedeelte kunt u gepersonaliseerde waarden voor
uw camera voor verschillende omstandigheden gaan instellen.
Camera Control:
U kunt verschillende waarden gaan
instellen naargelang de
omstandigheden en de omgeving.
-Druk op “Default” om terug te
keren naar de instellingen van de
fabrikant.
Video Proc Amp:
In dit veld kunt u de verschillende
waarden instellen van het beeld
zelf.
-Druk op “Default” om terug te
keren naar de instellingen van de
fabrikant.
-4-
Nederlands
Advanced setting:
Stelt u hier de juiste lichtfrequentie
in, die afhangt van het land waarin
u zich bevindt.
-Druk op “Default” om terug te
keren naar de instellingen van de
fabrikant.
2. Preview-mode
U kunt gebruik maken van de functieknoppen op het bedieningspaneel
om in en uit te zoomen Yen te bewegen naar omhoog/omlaag/links/rechts.
-5-
Nederlands
Het beeld inzoomen
Het beeld uitzoomen
Bewegen naar boven
Bewegen naar beneden
Bewegen naar links
Bewegen naar rechts
Selectie resolutie
Er zijn twee resolutiecategorieën: RGB24 en
I420. Voor elk van beide kunt u vijf verschillende
beeldresoluties kiezen. Een I420-bestand zal groter
zijn dan een RGB24-bestand. Voor overzenden zal
I420 dus een betere keuze zijn.
3. Snapshot
U kunt op de op de snapshot-knop
in de rechter cirkel drukken om
meteen een opname te maken en die te delen met uw vrienden.
-6-
Nederlands
De foto verzenden via e-mail
Doorlopend opnames maken
Het beeld inzoomen
Het beeld uitzoomen
Bewegen naar boven
Bewegen naar beneden
Bewegen naar links
-7-
Nederlands
Bewegen naar rechts
Selectie resolutie
In dit deel ziet u de resolutie die u instelde in de
“Preview Mode”. Om de resolutie te veranderen klikt
u op “
“ om terug te keren naar de “Preview
Mode” en daar de veranderingen in te stellen.
4. Videoclip-mode
U kunt in dit deel realtime-beelden gaan opnemen.
Een foto verzenden via e-mail
AVI files omzetten in het MEPG-1-formaat
De opname starten
-8-
Nederlands
De opname stoppen
Om een animatie aan te maken:
Druk op
Druk op
om t starten; druk op om te stoppen
om terug te keren naar de
video-opnamemodus
Deze functie is beschikbaar onder de resolutie RGB320 x
240 of I420 320 x 240. Zorgt u er voor dat de resolutie
correct is, voor u deze functie uitvoert.
Instellen resolutie
In dit deel ziet u de resolutie die u selecteerde in de
“Preview Mode”. Klik op “
“ om terug te keren naar de
“Preview Mode” om de veranderingen door te voeren.
5. Functiebeschrijving voor het veiligheid
bewaken-pictogram.
U kunt elke beweging voor uw scherm automatisch vastleggen.
Verder kunt u om het even wat opnemen tot uw harde schijf vol raakt.
Indien er geen beweging is, stopt de opname automatisch na vier seconden
tot er terug beweging is. Het is een prima veiligheidssysteem, en u kunt de
software zo instellen dat het werkt op de ogenblikken dat u niet in de buurt
is.
-9-
Nederlands
Start de opname
Stop de opname
Tijdstip instellen van de veiligheidscamera
Instellen van de grootte van het verschil tussen
elke seconde opgenomen beeld. Indien het
werkelijke verschil groter is dan het
ingestelde, zal het systeem u waarschuwen.
De verschillende waarschuwingsgeluiden
instellen
OPMERKING
„
In het deel “Security Monitoring System” kunt u in om het even welke
resolutie gaan opnemen. Klik om de resolutie te veranderen op “
“om
terug te keren naar de “Preview Mode” en de veranderingen aan te
brengen.
WebCam-monitor (alleen MAC)
Voor de MAC-gebruikers is het zo, dat terwijl ze het stuurprogramma
installeren tezelfdertijd een webcam-toepassing, “WebCam Monitor”,
wordt geïnstalleerd. Zodra de installatie van het stuurprogramma klaar
is, wordt het pictogram “WebCam Monitor”
automatisch
zichtbaar op het Bureaublad.
-10-
Nederlands
Met WebCam Monitor kunt u foto’s maken, videoclips opnemen, de
camera-instellingen aanpassen aan uw persoonlijke smaak voor
verschillende omstandigheden, en zo verder.
1. Snapshot-functie
Om een foto te maken drukt u gewoon op de snapshot-knop op de
camera.
2.
Videoclip
Er zijn twee manieren om beelden op te nemen.
a. Record Without Hogging Machine
Ga naar “Monitor” Æ
Klik op “Record
Without Hogging
Machine”
ÆVerander de plaats en
de naam van de map
waarin u het bestand
wilt opslaan Æ Klik op
“Save” om de opname
te beginnen
Om de opname te
stoppen gaat u naar
“Monitor” en klikt u op
“Stop Recording”
-11-
Nederlands
b. Record Until MouseClick
Ga naar “Monitor”Æ
Klik op “Record Until
MouseClick” Æ Verander
de plaats en de naam van
de map waarin u het
bestand wilt opslaan Æ
Klik op “Save” om de
opname te beginnen Æ
Om de opname te stoppen
klikt u met de muis.
3.
Gepersonaliseerde instellingen
U kunt de instellingen
aanpassen aan uw
persoonlijke voorkeuren in
“Video Settings”.
-12-
Nederlands
Er zijn vier velden waarin u waarden kunt gaan aanpassen naargelang de
omstandigheden.
Afstellingen:
In dit veld kunt u de
verschillende waarden instellen
van het beeld zelf.
-Druk op “Default” om terug te
keren naar de instellingen van
de fabrikant.
Compressie:
In dit deel kunt u verschillende
compressie-instellingen gaan
instellen voor uw beelden, het
bestandstype en de
beeldkwaliteit. Tegelijk kunt u
de frame rate instellen voor de
videoclip-opname.
Overtuigt u er zich van voor u
het bestandstype wijzigt, dat u
beschikt over de toepassing die
het gekozen bestandstype
ondersteunt.
-13-
Nederlands
Source:
In dit deel moet u er voor zorgen
dat de bron van het beeld
overeen komt met het
ingangsapparaat dat u gebruikt.
-Format: selecteer het correcte
videosysteem, dat afhangt van
het land waarin u zich bevindt.
VideoCAM Trek:
In dit deel kunt u verschillende
waarden instellen voor het beeld
onder verschillende
omstandigheden.
- In “Gamma and Exposure
time”, kunt u gewoon klikken op
“Auto” of de waarden zelf gaan
instellen.
-In “White Balance” is de
standaardwaarde “Auto”. Indien
u zelf instellingen wilt gaan
doen, verwijdert u het vinkje bij
“Auto”.
-Klik op “Default” om terug te
keren naar de
fabrieksinstellingen.
- Format: U kunt verschillende
-14-
Nederlands
beeldafmetingen gaan kiezen.
-Flicker Frequency:
Stelt u hier de juiste
lichtfrequentie in, die afhangt
van het land waarin u zich
bevindt.
- Verder kunt u ook het beeld
gaan roteren, of spiegelen.
MSN Messenger, Yahoo Messenger, CUSeeME
De camera is compatible met MSN Messenger, Yahoo Messenger,
en CUSeeMe.
z Handleiding MSN Messenger
Microsoft Windows Messenger wordt meegeleverd bij Microsoft
Windows XP (of u kunt het downloaden van
http://www.msnmessenger-download.com) om te kunnen
beschikken over de videoconferencing-mogelijkheid.
Gebruik van MSN Messenger voor videoconferenties
Indien u MSN Messenger gebruikt, meegeleverd met
Windows XP, gebruikt u dan de volgende procedure:
Klik op de naam van de persoon waarmee u in contact wilt
komenÆKlik op de knop Webcam ÆU ziet een tekstvenster
met het volgende bericht: “Je hebt uitgenodigd om kijken
met de webcam te starten. Je kunt op een reactie wachten
of de actieve uitnodiging annuleren (Alt+Q).” Æ De
andere persoon zal klikken op Accepteren of Annuleren
om het videogesprek te starten of te stoppen.
Indien u MSN Messenger downloade van de website
(http://www.msnmessenger-download.com), volgt u de
-15-
Nederlands
volgende procedure:
Klik op de naam van de persoon waar u mee in contact wilt
komenÆKlik op de knop WebcamÆ d andere partij zal
klikken op Accepteren of Annuleren om het videogesprek
te starten of te stoppen.Æ Klik op Webcam zoeken
z
z
Handleiding Yahoo Messenger
Klik in het hoofdvenster van Messenger op het menu Tools,
selecteer Start My Webcam, druk daarna op de knop Broadcast
Æ druk op het camera-pictogram in de werkbalk Æ selecteer het
menu Friend en kies Invite to View My Webcam
CUSeeMe (ga voor nadere details naar
http://www.cuworld.com/join_room.asp)
Klik op “Join a Group Video Chat and Meet CUWorld
Members” in het hoofdvenster van CUSeeMe Æ De webpagina
van Join a CUworld Video Chatroom Æ Selecteer een channel
link onder het
pictogram links van de webpageÆ Kies
een Room voor de lijst waaraan u wilt deelnemen Æ U neemt
automatisch deel aan een video chat
OPMERKING
„
Zorg er voor dat u het stuurprogramma voor de camera al installeerde, en
dat de camera al op de pc is aangesloten voor u deelneemt aan een
videoconferentie of video-chat.
„
Zorg er voor andere webcam-programma’s te sluiten voor u een
videoconferentie of video-chat.
-16-

Vergelijkbare documenten

Nederlands VideoCAM Eye elementen De VideoCAM Eye installeren

Nederlands VideoCAM Eye elementen De VideoCAM Eye installeren selecteer Start My Webcam, druk daarna op de knop Broadcast Æ druk op het camera-pictogram in de werkbalk Æ selecteer het menu Friend en kies Invite to View My Webcam CUSeeMe (ga voor nadere detail...

Nadere informatie

Belangrijke opmerking:

Belangrijke opmerking: selecteer Start My Webcam, druk daarna op de knop Broadcast Æ druk op het camera-pictogram in de werkbalk Æ selecteer het menu Friend en kies Invite to View My Webcam CUSeeMe (ga voor nadere detail...

Nadere informatie

Nederlands Look 315FS elementen De Look 315FS installeren

Nederlands Look 315FS elementen De Look 315FS installeren Klik op de naam van de persoon waarmee u in contact wilt komenÆKlik op de knop Webcam ÆU ziet een tekstvenster met het volgende bericht: “Je hebt uitgenodigd om kijken met de webcam te starten. Je ...

Nadere informatie