JAARRAPPORT 2013 - Stichting Connect International

Commentaren

Transcriptie

JAARRAPPORT 2013 - Stichting Connect International
Stichting Connect International
Jaarrapport 2013
Jan van Houtkade 50
2311 PE Leiden
+31 71 5141111
[email protected]
www.connectinternational.nl
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
ii
Terminologie en afkortingen
iv
De organisatie
5
1.1
2
Algemeen
Governance
6
2.1.1
Bestuur
6
2.1.2
Directie
7
2.1.3
Statuten
7
2.1.4
Beleid, procedures en minimum standaarden
7
2.2
Afdeling Intern
Medewerkers bureau
7
2.2.2
Vrijwilligers
7
2.2.3
Vertegenwoordigers in de Projectlanden
8
2.2.4
Associates
8
Afdeling Extern
9
2.3.1
Fondsenwerving
2.3.2
Samenwerking met Nederlandse organisaties, bedrijven en overheden
10
2.3.3
Forums
10
2.3.4
Controleurs
10
Afdeling Partner
10
2.4
2.4.1
2.5
4
7
2.2.1
2.3
3
5
9
De partnerorganisaties
10
Afdeling R&D
11
Resultaten
12
3.1
Nederland
12
3.2
Tanzania
12
3.3
Malawi
13
3.4
Mozambique
13
De toekomst
14
4.1
Algemeen
14
4.2
Activiteiten 2014 - 2016
14
ii
4.3
5
6
15
Jaarrekening
16
5.1
Balans
16
5.2
Baten en Lasten
17
5.3
Projectoverzicht
18
Toelichtingen op de jaarrekening
6.1
19
Grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening
19
6.1.1
Algemeen
19
6.1.2
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
19
6.1.3
Grondslagen voor de resultaatbepaling
19
6.2
Toelichtingen op de Balans
20
6.2.1
Activa
20
6.2.2
Passiva
21
6.3
7
Budget 2014 – 2016
Toelichtingen op de Staat van Baten en Lasten
23
6.3.1
Baten
23
6.3.2
Lasten
24
6.3.3
Conclusie Staat van Baten en Lasten
27
Overige gegevens
28
7.1
Resultaat en resultaatbestemming
28
7.2
Gebeurtenissen na balansdatum
28
7.3
Bestuursverklaring
28
7.4
Controleverklaring
29
iii
Terminologie en afkortingen
A4All
- Aqua for All
ADPP
- Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo, onze partnerorganisatie in
Mozambique
AIDFI
- Alternative Indigenous Development Foundation, Inc., de
partnerorganisatie in de Filippijnen
CI
- Stichting Connect International
DAPP
- Development Aid from people to People, de partnerorganisatie in Zambia
MoU
- Memorandum of Understanding (meestal in de context van MoU’s die we
met onze partnerorganisaties afsluiten).
Partners
- De partnerorganisaties van Stichting Connect International.
PMER
- Planning, Monitoring, Evaluation and Reporting
SHIPO
-
Southern Highlands Participatory Organisation, onze partnerorganisatie
in Tanzania
SMART
Techs
- Water en sanitatie producten alsmede andere producten die van groot
belang zijn voor de gezondheid van arme mensen die betaalbaar en
repareerbaar zijn voor de lokale bevolking.
VAG
- Village Action Group
SMART Tech: tippy tap
Aan de voorkant van de
jerrycan met water zit
een touw, met een stok
aan het uiteinde. Trap je
op de stok, dan kantelt
de jerrycan waardoor er
water uitkomt. Zo kan je
op hygiënische wijze je
handen wassen!
iv
De organisatie
1.1 Algemeen
Stichting Connect International
Jan van Houtkade 50
2311 PE Leiden
Tel: 071-5141111
E-mail: [email protected]
Website: www.connectinternational.nl
Connect International is officieel opgericht op 18 december 1997 en is geregistreerd als
een Stichting bij de Kamer van Koophandel Rijnland te Leiden (dossier nummer
28076857).
Onze Visie
Kwetsbare mensen in ontwikkelingslanden (de doelgroep) zullen voldoende toegang
hebben tot voor hen betaalbare faciliteiten en diensten die nodig zijn om structureel in
hun belangrijkste basisbehoeften te voorzien en leiden tot zelfredzaamheid.
Onze Missie
Samen met lokale partnerorganisaties in ontwikkelingslanden faciliteren wij structurele
verbeteringen in benodigde basisvoorzieningen en zodoende in het welzijn en de groei in
welvaart van arme mensen in ontwikkelingslanden.
De doelgroep wordt geholpen om zoveel
mogelijk
zelf
de
basisvoorzieningen
te
benodigde
realiseren
en
onderhouden. Lokaal ondernemerschap
wordt
gestimuleerd
voorzieningen
te
om
dergelijke
produceren,
te
promoten en verkopen. Op deze manier
ontstaan gezonde en zelfvoorzienende
dorpsgemeenschappen
en
lokale
economieën.
De nadruk ligt hierbij op goede, betaalbare en lokaal geproduceerde water- en sanitatie
oplossingen die middels ons unieke integrale concept voor gemeenschapsontwikkeling in
dorpsgemeenschappen geïntroduceerd worden.
5
We geven invulling aan onze Missie door:
1. Het versterken van lokale partnerorganisaties bij de volgende functies:
o
Middels het SMART Concept faciliteren van ontwikkeling in arme gemeenschappen
waardoor deze Millenniumdoelen kunnen realiseren en in stand houden.
o
Het opzetten en managen van SMART Centres die lokale NGO’s, financiële
instituten en bedrijven trainen en begeleiden om SMART solutions en andere delen
van het SMART Concept te introduceren in hun werkgebieden.
2. Draagvlak vergroten voor goed ontwikkelingswerk in Nederland, door te laten zien dat
ontwikkelingswerk met lokale gemeenschappen goed, efficiënt, effectief, leuk en
enthousiasmerend kan zijn en tot structurele, duurzame resultaten kan leiden.
2 Governance
2.1.1 Bestuur
Het Bestuur bestond het grootste deel van 2013 uit vijf leden. Eind 2013 heeft Hilde de
Groot afscheid genomen als algemeen bestuurslid. De Bestuursleden hebben geen andere
functies of nevenfuncties die in strijd zijn of zouden kunnen zijn met de belangen van
Connect International. De regelgeving omtrent het Bestuur en de Bestuursleden is in de
statuten vastgelegd en deze voldoet volledig aan de regelgeving van het CBF. De
Bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun Bestuurstaken. Benoemingen
en herbenoemingen geschieden voor een periode van maximaal vijf jaar.
Bestuurslid
Hoofdfunctie
Functies in het
dagelijkse leven
Senior project
consultant Maastricht
School of management
(MSM)
Datum benoeming
en herbenoeming
Benoemd op 1 januari
2006. Herbenoemd in
januari 2011.
Diederik de
Boer
Voorzitter
Chiel
Rietveld
Penningmeester
Business controler bij
Vopak
Benoemd op 7
december 2010.
Wim de Haas
Normaal lid.
Advisering op
het gebied van
water en
sanitatie
Benoemd op 1 januari
2006. Herbenoemd in
januari 2011.
René
Laukens
Normaal lid.
Advies ten
aanzien van de
bedrijfsvoering
van de
organisatie
Gepensioneerd water
en sanitatie
deskundige. Doet
regelmatig korte
uitzendingen voor de
PUM.
Sales manager bij
NOR-REG Systems AS
6
Benoemd op 10
november 2010
2.1.2 Directie
In 2013 bestond de directie uit Tom de Veer. De directeur werd in 2013
voor zijn werk beloond op basis van een consultancy contract. Zijn
beloning werd dan ook grotendeels vergaard door uitzending naar het
buitenland
voor
consultancy
opdrachten,
waarbij
zijn
vergoeding
varieerde tussen €150-€300 per dag. Dit is een andere constructie dan
in de sector voor beloning van directeuren gebruikelijk is. In de
toekomst
wil
Connect
International
de
directeur
dan
ook
een
arbeidscontract aanbieden met een beloning die meer passend is bij de functie van
directeur. Echter deze beloning zal altijd beperkt blijven, omdat we van mening zijn dat
een organisatie die werkt voor de allerarmsten in de wereld een terughoudend beleid
moet voeren ten aanzien van de salarissen van haar medewerkers.
2.1.3 Statuten
Connect International heeft statuten die geheel voldoen aan de regels van het CBF.
In 2013 zijn de statuten ongewijzigd gebleven.
2.1.4 Beleid, procedures en minimum standaarden
Beleid, procedures en minimum standaarden zijn vastgelegd
in de kwaliteits- en
procedure handboeken en in het SMART Info software systeem.
2.2 Afdeling Intern
De afdeling intern verzorgt de administratie, interne logistiek en de algemene HRM
aspecten van de organisatie. Vanwege dit laatste worden
in deze paragraaf ook de
verschillende soorten medewerkers van Connect International beschreven.
2.2.1 Medewerkers bureau
In 2013 waren er vier vaste bureau medewerkers: Gerard Oeters, de Program Manager
(vrijwilliger), Annelies van Breukelen, financieel-administratief medewerker (vrijwilliger),
Telma Leitao, project en communicatie manager (vrijwilliger) en Maria Besteman,
fondsenwerver en project manager (twee dagen in de week in dienst en een dag in de
week vrijwilliger).
2.2.2 Vrijwilligers
Connect International heeft misschien niet de grootste omzet, maar mag zich rijk
noemen wat betreft haar vrijwilligers. De vrijwilligers zijn deels mensen die zich op
individuele basis inzetten voor het werk van Connect International en deels mensen die
met of vanuit hun bedrijf ondersteuning bieden. Zij verrichten een veelheid aan
werkzaamheden. In 2013 waren hiervan de voornaamste:
7
-
Ondersteuning bij subsidie aanvragen;
-
onderhoud van de website;
-
computer netwerk beheer;
-
ontwikkeling van SMART Info;
-
financiële administratie;
-
ontwikkelen en bijhouden van de social media;
-
lay-out van nieuwsbrieven, factsheets en jaarrapport.
Vrijwilligers tekenen een contract met Connect International, waarin rechten, plichten,
taken en andere afspraken zijn vastgelegd.
2.2.3 Vertegenwoordigers in de Projectlanden
In 2013 waren er drie vertegenwoordigers werkzaam bij onze partner
organisaties in het buitenland:

Morten Holm van Donk: program manager bij SHIPO in Tanzania

Rochelle Holm: manager bij het Mzuzu SMART Centre in Malawi

Jacob
Zulu,
manager
Nampula
SMART
Centre
en
Visão
da
Comunidade in Mozambique.
2.2.4 Associates
Een aantal opdrachten (workshops/trainingen) binnen de projecten zijn uitgevoerd door
consultants. Zij worden ‘Associates’ genoemd omdat Connect International regelmatig
met hen samenwerkt en zij ook door het jaar heen - deels op vrijwillige basis - betrokken
zijn bij onze activiteiten. In 2013 is veel samengewerkt met Associates die expertise
hebben op het gebied van SMART solutions en in het kader daarvan trainingen hebben
verzorgd
voor
lokale
medewerkers
en
bedrijfjes
die
de
boringen uitvoeren
touwpompen produceren in Tanzania, Malawi en Mozambique:

Henk Holtslag, senior expert in SMART WASH solutions. Meer dan
20 jaar ervaring met de ontwikkeling, productie en introductie van
SMART Techs in ontwikkelingslanden. Heeft onder andere diverse
modellen van de touwpomp ontwikkeld en op de kaart gezet en
veel lokale bedrijven in Afrika getraind in handboortechnieken.

Walter Mgina: senior WASH consultant. Specialist in het geven van
training op het gebied van low cost WASH oplossingen, variërend
van low cost handboringen, touwpomp productie en installatie en
het trainen van trainers. Walter is ook bestuurslid van SHIPO.

Arjen
van
der
Wal:
senior
WASH
consultant.
8
Specialist
in
en
handboren en trainingen in hydrageologische omstandigheden in combinatie met
boortechnieken. Meer dan 14 jaar ervaring met grondboringen en WASH.
2.3 Afdeling Extern
De afdeling extern verzorgt de fondsenwerving alsmede onze externe contacten.
2.3.1 Fondsenwerving
Connect International heeft de naam ‘Connect’ omdat wij onze financiers willen betrekken
bij de projecten. Financiers kunnen dan ook rekenen op een goede verantwoording over
de projecten via onze website, (deels) de Akvo website en voortgangsrapportages.
Daarnaast informeren we de financiers ook via onze jaarlijkse nieuwsbrief. Financiers zijn
ook welkom om zelf een bezoek te brengen aan een project, e-mail contact te
onderhouden met de partners etc.
Onderstaande Tabel geeft een overzicht van de fondsenwerving strategieën en methoden
die we per doelgroep in 2013 toegepast hebben. Voor meer informatie zie hoofdstuk 3.
Baten
groep
Eigen
fondsenwerving
(EFW)
Doelgroep
Strategieën en methodieken
Particulieren
 Van vaste donateurs (ongeveer 100 in 2012) incasseren we
hun donatie maandelijks (gemiddeld 5 euro/donateur) via de
ING bank.
 In 2013 is er een keer een digitale nieuwsbrief verstuurd aan
onze contacten (veelal mensen en organisaties die ooit
gedoneerd hebben).
 Website met nieuws items, webshop,
projectverantwoordingen, een vacature site voor vrijwilligers,
e.d.
Zoeken naar nieuwe vermogensfondsen en samen met fondsen
waar wij contact mee hebben nieuwe projectvoorstellen
ontwikkelen.
Wanneer scholen ons benaderen, presentaties geven en
stimuleren actie te voeren.
Benaderen van bedrijven voor sponsoring en samenwerking.
 Particulieren en groepen die actie willen voeren voor onze
water en sanitatie projecten (vaak ook service clubs). Deze
bedragen werden vaak verdubbeld door A4All.
 Doorlopend kleine projectvoorstellen sturen naar stichtingen
e.d.
 Samenwerking met de organisatie AKVO die via hun website
fondsen werft voor kleine water en sanitatie projecten.
 Inzetten op de grote subsidieregelingen van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken zoals Fonds Duurzaam Water.
 Inzetten op andere overheidssubsidies zoals die van Partners
voor Water.
 Inzetten op subsidieregelingen van andere overheden.
Stortingen op onze rekeningen worden zoveel mogelijk op
spaarrekeningen zonder beperkingen gezet.
Geen
Vermogensfondsen
Scholen
Derden
Overheden
Beleggingen
en rente
Overig
Bedrijven
Professionele
stichtingen en
organisaties op
het gebied van
financiering
ontwikkelingshulp
Overheden (EU,
BUZA)
N.V.T.
N.V.T
9
2.3.2 Samenwerking met Nederlandse organisaties, bedrijven en overheden
Connect International werkte in 2013 intensief samen met andere organisaties, zoals
Aqua for All, AKVO en Kerk in Actie. De samenwerking bestond uit financiering van
projecten, gezamenlijke fondsenwerving, kennisuitwisseling, en advisering en feedback
op beleidszaken door Connect International.
Daarnaast ontving Connect International financiering van de Stichting Heijmerink,
Stichting Endelea, Stichting Ludewa, WaterRight, Share4More Foundation, en giften van
particulieren.
2.3.3 Forums
Connect International is lid van Partos, ÉÉN en het Netherlands Water Partnership (NWP).
Partos is een branchevereniging voor Nederlandse particuliere organisaties actief in de
internationale samenwerking. ÉÉN is een lobby forum om armoede aan de kaak te stellen
bij overheid, internationale instellingen en publiek. Het NWP is een netwerkorganisatie
die opereert als onafhankelijk coördinatie- en informatiepunt voor de Nederlandse
watersector en die binnen deze sector samenwerking stimuleert.
2.3.4 Controleurs
Het werk van Connect International wordt in eerste instantie gecontroleerd en
bijgestuurd door het Bestuur, de Directie en (betaalde en onbetaalde) medewerkers van
Connect International. Daarnaast treden de financiers en donateurs ook op als
controleurs door het kritisch volgen van de projectresultaten.
2.4 Afdeling Partner
De afdeling Partner richt zich op de selectie, begeleiding en controle van de
partnerorganisaties en de projecten die zij uitvoeren. Voor de samenwerking met onze
partnerorganisaties heeft Connect International het SMART Concept ontwikkeld dat een
optimale invulling geeft aan onze visie en missie. Dit concept gaat uit van en bouwt voort
op de zelfwerkzaamheid, motivatie en capaciteit van de betrokken partijen, inclusief de
uiteindelijke doelgroep: arme mensen in vooral rurale streken in ontwikkelingslanden.
Deze kunnen hierdoor effectief ondersteund worden bij het behalen van zoveel mogelijk
Millenniumdoelen, zoals goed drinkwater, sanitatie, onderwijs en voeding. Meer lezen
over het SMART Concept, zie http://www.connectinternational.nl/werkwijze/algemeen
2.4.1 De partnerorganisaties
In 2013 waren de belangrijkste partnerorganisaties van Connect International:

SHIPO in Tanzania. Connect International heeft SHIPO helpen oprichten in 2001 en
heeft sinds die tijd een intensief samenwerkingsverband met SHIPO.
10

Mzuzu SMART Centre in Malawi. Connect International heeft samen met CCAP in
2012 het Mzuzu SMART Centre in Malawi opgericht. Dit centrum werkt samen met het
Centre of Excellence en deelt haar manager ook met deze organisatie.

Nampula SMART Centre in Mozambique. In 2013 heeft Connect International
samen met Visão da Comunidade het Nampula SMART Centre opgezet in het noorden
van Mozambique.
2.5 Afdeling R&D
De afdeling R&D ontwikkelt alle nieuwe kwaliteitssystemen, software (SMART Info) en
procedures. Ook de consultancies die Connect International uitvoert vallen voorlopig
onder deze afdeling.
De activiteiten moeten
altijd
budgettair gedekt
zijn
door
gefinancierde projecten, zoals bijvoorbeeld het PSO leer- en werktraject project dat een
deelbudget had voor de ontwikkeling van kwaliteitssystemen. Uiteraard gebeurt de R&D
zo goed als altijd in intensieve samenwerking met de partners die veelal ook de
gebruikers zijn van de resultaten ervan. Onderdelen van het proces zijn het testen in het
veld en het geven van feedback door de partners op de ontwikkelde producten. De
afdeling R&D ontwikkelt daarbij vooral de generieke systemen die in het veld op maat
gesneden worden door de partners, waarbij de Connect International vertegenwoordigers
doorgaans veel input geven.
11
3 Resultaten
3.1 Nederland
In Nederland is in 2013 weer hard
gewerkt aan het vinden van
financiering voor projecten en
programma’s, het begeleiden van
onze partner organisaties en het
doorontwikkelen van PMER tools (PMER = Planning, Monitoring, Evaluation en Reporting).
Met een klein, maar toegewijd team van betaalde krachten en vrijwilligers zet Connect
International zich dagelijks in voor de projecten samen met haar partners organisaties.
Het mooiste resultaat vanuit Nederland in 2013: het opzetten van een internationale
workshop voor alle partner organisaties. In augustus 2013 nodigde Connect International
al haar partner organisaties uit in Malawi om ervaringen en kennis uit te wisselen over
het SMART Concept in de praktijk.
3.2 Tanzania
De uitvoerende partner organisatie in Tanzania is SHIPO. Sinds de oprichting van SHIPO
en 2002 werken CI en SHIPO al samen en inmiddels zijn we alweer heel wat projecten
verder. In 2013 hebben CI en SHIPO zeker 20 project samen uitgevoerd. Daarnaast
werkt SHIPO samen met organisaties als Winrock, Acra, Liliana foundation en Msabi. Het
mooiste resultaat van SHIPO in 2013 is moeilijk kiezen. Zoveel mooie projecten: scholen
gebouwd, weeskinderen een opleiding gegeven, zonnepanelen geplaatst bij de Ihalula
kliniek, micro-kredieten mogelijk gemaakt voor water en sanitatie oplossingen, irrigatie
systemen aangelegd, en natuurlijk: arme gezinnen toegang gegeven tot water. Het was
een druk jaar, en daar houden ze wel van bij SHIPO. Maar als we een project moeten
uitkiezen dan zijn SHIPO en CI wel erg trots op het Nundu project wat wij samen met
Vopak en Aqua for All hebben opgezet.
In het dorp Nundu is toegang tot water al jaren een
probleem. Al drie keer beloofde de autoriteiten om een
watersysteem aan te leggen, en tot drie keer toe is deze
belofte
nooit
waar
gemaakt.
Vandaar
de
kritische
houding, maar ook de vreugde van de bevolking toen
bleek dat SHIPO, CI, Vopak en Aqua for All hun belofte
wel nakomen. In juni 2013 is begonnen met de bouw
van een water zwaartekracht systeem naar het dorp toe.
Vanaf de eerste dorpsbijeenkomst was de bevolking
enthousiast, en dat enthousiasme is niet afgenomen.
12
3.3 Malawi
In Malawi is de lokale partner van CI het Mzuzu SMART
Centre. Het centrum is opgericht in 2012 en werkt nauw
samen met CCAP, de Mzuzu University en het WatSan
Centre of Excellence. In 2013 heeft het SMART Centre
hard gewerkt om nog meer entrepreneurs te trainen en
low-cost water- en sanitatie oplossingen zo bereikbaar te maken voor de bevolking van
Malawi. In 2013 heeft het Centre aan 13 deelnemers van een uitgebreide business
training een certificaat mogen overhandigen. Ook zijn deze deelnemers getraind in
technische
kennis
van
water
en
sanitatie
oplossingen.
Van
de
participerende
ondernemers hebben zeven inmiddels een business loan ontvangen van een commercieel
instituut, nadat zij in de training hadden geleerd hoe ze een gedegen business plan
konden uitwerken.
3.4 Mozambique
2013 was het jaar waarin het Nampula SMART Centre in Mozambique officieel gestart is.
Onder leiding van Jacob Zulu is het SMART Centre team begonnen met de bouw van
kleuterscholen, het trainen van boeren en de aanleg van waterpunten. Het Nampula
SMART Centre zal zich voornamelijk gaan richten op de link tussen water en landbouw.
Een gemeenschap
drinkwater punt
voor en na de
interventie van het
Nampula SMART
Centre
13
4 De toekomst
4.1 Algemeen
Connect International wil in 2014 verder
bouwen aan de duurzame introductie
van
low-cost
SMART
solutions
in
ontwikkelingslanden en de opbouw van
commerciële
Producten
filters,
supply
zoals
drip
chains
hiervoor.
touwpompen,
irrigation
water
systemen
en
latrines, die betaalbaar en geschikt zijn
voor de Base en Bottom of the Pyramid.
Connect International zal doorgaan met
haar activiteiten met haar partners in Tanzania, Malawi en Mozambique.
4.2 Activiteiten 2014 - 2016
Connect International hoopt in de komende drie jaar het volgende te verwezenlijken:
1. Vanaf halverwege 2015 een professioneel team in Nederland van tenminste 2,5 fte
dat de benodigde expertise afdekt.
2. Voldoende financiële reserves opbouwen om tegenvallers op te kunnen opvangen en
activiteiten te ontplooien die belangrijk zijn in het kader van onze doelstelling maar
waarvoor niet de benodigde financiering gevonden wordt.
3. De huidige SMART Centres in Tanzania, Malawi en Mozambique versterken en
uitbouwen. Vanuit deze SMART Centres worden lokale NGO’s, bedrijven, financiële
instituten en autoriteiten getraind en begeleid ten aanzien van het SMART Concept en
SMART Techs en de daarbij behorende tools en infrastructuur. Ook worden vanuit
deze centra landbouwprojecten uitgevoerd waarbij boeren met low-cost waterpunten
gaan irrigeren en gewassen gaan verbouwen voor dichtbij en verder afgelegen
markten.
4. Tenminste één miljoen mensen bereiken met het SMART Concept met een investering
van €2 tot €10 per begunstigde per jaar.
5. Commercieel rendabele introductie van waterfilters, touwpompen, latrines en andere
producten voor arme gezinnen die belangrijk zijn voor hun gezondheid in 4 tot 5
landen in Afrika.
6. (Semi-)commerciële
introductie
van
SMART
Info
en
een
daarop
aansluitend
kwaliteitskeurmerk voor hulporganisaties en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden.
14
4.3 Budget 2014 – 2016
BATEN
2014
Baten uit ´Eigen fondsenwerving´
2015
2016
55.000
75.000
80.000
0
0
0
Baten uit acties van derden
300.000
250.000
250.000
Baten uit subsidies
120.000
180.000
250.000
Baten uit beleggingen
0
1.000
2.000
Overige baten
0
2.000
2.000
Baten Totaal
475.000
508.000
584.000
LASTEN1
2014
2015
2016
Baten uit gezamenlijke acties
ORGANIZATION
OWN PROJECT
GRANTS
SALES
Lasten Totaal
40.250
43.000
48.000
(9%)
(9%)
(9%)
70.000
73.000
80.000
(16%)
(15%)
(14%)
320.000
382.000
430.000
(75%)
(76%)
(77%)
0
2.000
2.000
(0%)
(0%)
(0%)
430.250
500.000
560.000
(=91% v.
Baten totaal)
(=98% v.
Baten totaal)
(=96% v.
Baten totaal)
De prognose strekt zich slechts uit over 3 jaar in plaats van de gebruikelijke 5 jaar die
we in voorgaande jaarrapporten gepresenteerd hebben. Dit vanwege de onzekere tijden
die het bijzonder moeilijk maken om een langere termijn voorspelling te doen, waarin we
toch
voorzichtig
positief
zijn
met
een
verwachting
van
langzaam
toenemende
opbrengsten (onder andere gebaseerd op de verwachting dat we langere termijn
subsidies via de Nederlandse overheid en de EU binnen kunnen halen, waartegenover
staat dat we verwachten dat Aqua for All minder zal gaan financieren, hetgeen de
verwachtte teruggang in 2015 op baten uit acties van derden verklaart). Bovenstaande
prognose is dan ook gebaseerd op: (a) wat we denken nodig te hebben om de
beschreven doelen/mijlpalen te behalen, en (b) wat we denken dat haalbare inkomsten
zijn in de komende drie jaar.
1
Tussen haakjes staan de lasten als percentage van de totale lasten.
15
5 Jaarrekening
Alle bedragen zijn in Euro.
5.1 Balans
ACTIVA
Werkelijk
2013
Planning
2013
Werkelijk
2012
Planning
2014
Materiële vaste activa
Bedrijfsmiddelen (non-fund)
0
5.000
372
1.200
Totaal
0
5.000
372
1.200
Artikelen voor verkoop
3.214
2.000
3.633
3.000
Totaal
3.214
2.000
3.633
3.000
11.842
0
0
0
Totaal
11.842
0
0
0
Liquide middelen
56.374
113.000
64.209
110.000
Activa Totaal
71.430
120.000
68.214
114.200
Voorraden
Vorderingen
Nog te ontvangen posten
PASSIVA
Werkelijk
2013
Planning
2013
Werkelijk
2012
Planning
2014
Reserves
Continuïteitsreserve
12.881
30.000
11.860
20.000
12.881
30.000
11.860
20.000
0
5.000
0
5.000
-19.404
30.000
0
7.000
71.331
50.000
29.655
80.000
Fonds SALES
4.622
5.000
4.029
2.200
Kortlopende schulden
2.000
0
22.670
0
Totaal
58.549
90.000
56.354
94.200
Passiva Totaal
71.430
120.000
68.214
114.200
Totaal Reserves
Schulden
Fonds ORGANIZATION
Fonds OWN PROJECT
Fonds GRANTS
16
5.2 Baten en Lasten
BATEN
Baten uit ´Eigen
Werkelijk
Planning
Werkelijk
Planning
2013
2013
2012
2014
65.019
65.000
35.872
55.000
0
0
0
0
335.784
430.000
389.903
300.000
7.188
188.000
0
120.000
Baten uit beleggingen
0
1.000
774
0
Overige baten
0
0
0
0
Baten Totaal
407.991
693.000
426.549
475.000
fondsenwerving´
Baten uit gezamenlijke acties
Baten uit acties van derden
Baten uit subsidies
LASTEN2
ORGANIZATION
OWN PROJECT
GRANTS
SALES
Lasten Totaal
Resultaat
VERDELING RESULTAAT
Continuïteitsreserve
Werkelijk
Planning
Werkelijk
Planning
2013
2013
2012
2014
33.757
50.000
25.382
40.250
(9%)
(8%)
(6%)
(9%)
61.090
170.000
168.569
70.000
(16%)
(27%)
(38%)
(16%)
289.196
420.500
251.394
320.000
(75%)
(65%)
(56%)
(75%)
63
343
197
0
(0%)
(0%)
(0%)
(0%)
384.106
640.843
445.542
430.250
(94% v.
Baten totaal)
(92% v.
Baten totaal)
(104% v.
Baten totaal)
(=91% v.
Baten totaal)
23.885
52.157
-18.993
44.750
Werkelijk
Planning
Werkelijk
Planning
2013
2013
2012
2014
1.019
30.000
28.474
7.099
0
5.000
-5.740
5.000
-19.404
10.000
-41.596
26.404
41.676
5.000
-981
8.669
594
2.157
850
-2.422
23.885
52.157
-18.993
44.750
Fonds ORGANIZATION
Fonds OWN PROJECT
Fonds GRANTS
Fonds SALES
Resultaat
2
Tussen haakjes staan de lasten als percentage van de totale lasten.
17
5.3 Projectoverzicht
CONTINGENCY
Project code
DAPZ01
LADP07
LADP08A and
LADP08B
Project name + short
description
Implementing
organisation
0
511
785
766
785
766
785
766
0
225
0
225
0
225
9.135
8.748
9.135
8.748
9.135
8.748
9.920
10.250
0
0
0
153
153
153
0
0
0
5.250
5.250
5.250
5.403
5.403
0
0
0
0
0
0
0
0
1.514
0
0
0
0
2.000
0
720
720
24.000
0
10.255
0
6.368
0
0
10.000
0
6.725
0
2.728
24.000
12.000
0
1.040
1.040
1.040
0
0
0
21.808
21.808
21.808
0
8.000
1.128
1.128
27.000
20.900
24.904
51.085
35.052
43.552
0
0
7.000
0
0
0
0
0
69.316
65.000
0
100
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
483
4.000
483
4.000
0
668
668
0
1.558
1.558
0
0
0
20.074
20.074
ADPP Itoculo
LCIN34
LPHI01
Development of web based
version of SMART Info
Salary Morten
Water filter Philippines
CI
Different org.
LSHI08A
OVC Club in Manga
SHIPO
0
0
SHIPO
0
0
0
0
100
SHIPO
LSHI26B
LSHI32
LSHI35
LSHI41
LSHI44
Individuele
SHIPO
Totals
0
511
Received
Pre-school and waterpoint
Revolving fund for watsan
in Tanzania – SHIPO guid
Revolving fund for watsan
in Tanzania - SACCOS's
Latrines
17 students in Njombe
Joshoni pre-school
improvement
Nundu water gravity and
sanitation project
GRANTS
0
511
Planned
DAPP Zambia
ADPP Itoculo
LSHI26A
OWN PROJECT
Committe
d by
customers
9.920
10.250
Water filters Zambia
Pre-schools
LCIN23
ORGANIZATION
Spent
Planned
0
0
Received
Spent
Planned
Received
Spent
Planned
Receive
d
Spent
Planned
Received
Spent
9.920
10.250
9.920
10.250
5.403
5.403
0
0
1.514
0
10.255
7.445
6.368
3.448
22.848
22.848
22.848
22.848
86.085
86.085
57.080
69.584
64.986
76.316
76.316
65.000
64.986
0
4.000
483
4.100
483
4.100
483
4.100
0
4.100
20.074
22.300
22.300
2.226
SHIPO
6.970
6.970
6.970
12.300
8.530
8.530
6.000
4.500
5.725
185.730
133.796
141.000
211.000
205.000
153.796
162.225
LSHI45
Waterhelp Revolving fund 1
SHIPO
0
0
0
577
0
0
0
0
0
7.523
7.290
7.523
8.100
8.100
7.290
7.523
LSHI48
Matowo watersysteem
SHIPO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.035
8.000
9.035
9.035
9.035
8.000
9.035
LSHI49
Manga OVC follow-up
SHIPO
0
0
0
300
300
300
0
0
0
4.700
4.700
4.700
5.000
5.000
5.000
5.000
LSHI51
Manga OVC follow-up extra
SHIPO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.577
6.577
6.577
6.577
6.577
6.577
6.577
LSHI52
Salsa: kinderen weer
dansen vervolg
SHIPO
0
LSHI53
Educatie kinderen Oygen
SHIPO
40
LSHI54
Waterhelp revolving fund 2
SHIPO
0
1.000
1.000
LSHI55
School latrines WaterAid
SHIPO
0
1.000
1.000
LSHI56
Pater Thiemo
SHIPO
0
0
LSHI57
Impact
SHIPO
0
0
P2
Water filter Program in
Zambia, Tanzania, Ethiopia
and Mozambique
IRD, P. Elkind
Geshaw,
Winrock/SHIPO
LPHI01
Water filters Philippines
SCMZMW01
SMART Centre Mzuzu
Preparation SMART Centre
Mozambique
SCNAMZ01
VISAMZ01
Ten Brinke project
VISAMZ02
VISAMZ03
GFA project (incl. KiA)
Start up SMART centre
40
0
2.023
0
2.023
0
0
2.581
0
2.621
40
11.550
0
13.050
1.000
10.000
0
11.000
11.000
1.000
1.400
1.500
0
0
2.000
0
26.365
26.390
14.197
500
1.400
2.000
10
10
10
800
800
720
720
CCAP
0
0
0
19.600
9.500
9.500
CI
0
0
0
1.400
1.400
1.400
2.250
0
0
4.050
1.500
1.500
0
0
0
38.700
13.500
9.511
7.500
0
0
0
0
4.078
0
1.690
0
1.690
0
39.400
0
0
0
6.813
10
102.043
19.348
16.592
0
13.365
10.300
17.341
8.299
8.299
62.849
32.590
32.590
144.225
73.480
92.556
727.360
545.882
482.833
951.775
AIDFI+Rotary
Visao da Comunidade (VC)
VC
VC
800
0
Nvt
47.600
2.376
24.605
25.580
6.725
2.728
0
7.445
3.448
28.500
24.952
127.800
118.693
106.876
195.000
195.000
156.693
141.328
8.600
19.670
0
0
1.400
10.000
10.000
21.070
45.000
45.000
15.000
11.011
153.021
19.348
114.000
0
18.282
0
21.868
10.310
874.282
660.251
616.278
-19.076
11.011
63.049
25.415
Funds OWN PROJECT
and GRANTS:
43.973
Financiering voor contingency wordt direct doorgeboekt op de Continuïteitsreserve. Financiering voor organisatiekosten wordt direct op het fonds organisatiekosten
geboekt. Vandaar dat in bovenstaand overzicht deze financieringen telkens direct ook als gespendeerd vermeld staan.
18
6 Toelichtingen op de jaarrekening
6.1 Grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening
6.1.1 Algemeen
In het financieel jaarverslag zijn de cijfers weergegeven zoals die gelden voor Stichting
Connect International (hierna genoemd ‘Connect International’ gevestigd te Leiden), dus
zonder de partnerorganisaties. Ook de toelichtingen zijn gebaseerd op de jaarcijfers van
Connect International.
De
jaarrekening
is
opgesteld
volgens
de
Richtlijn
voor
Jaarverslaggeving
650
Fondsenwervende Instellingen.
6.1.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale
waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld.
Kosten van de eigen fondsenwerving worden bepaald aan de hand van de gerealiseerde
uitgaven. Afschrijvingen worden berekend op basis van de geactiveerde waarden met
inachtneming van de geschatte economische levensduur van de betreffende activa die
standaard op drie jaar is gesteld. Alle bedragen worden weergegeven in Euro’s.
De delen van de nog te betalen subsidies aan de partnerorganisaties die op de
balansdatum binnen waren bij Connect International, maar nog niet uitbetaald aan de
partners, zijn opgenomen onder het Fonds Grants.
6.1.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling
Baten en Lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en
ondergebracht bij de fondsen waar zij betrekking op hebben. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
19
6.2 Toelichtingen op de Balans
6.2.1 Activa

Materiële vaste activa. De materiële vaste activa eind 2013 betreft computer
apparatuur.
Boekwaarde per 31 december 2012
Investeringen gedurende het boekjaar
Afschrijvingen gedurende het boekjaar
Boekwaarde per 31 december 2012
Afschrijvingspercentage per jaar

372
0
372
0
33,33%
Voorraden. De voorraden bestonden in 2013 uit Connect International postkaarten,
kaarten voor de ‘Geef een WC’ actie en waterfilters. Een relatief klein deel van de
voorraden is aangewend t.b.v. voorlichting en promotie.
Voorraad Artikel
Aantal eind boekjaar
Waarde eind
boekjaar
Water filters
Promotie kaarten
143
1.714
1.000
1.000
200
500
Bidons
Balans einde boekjaar
3.214
De voorraden zijn tegen kostprijs gewaardeerd. De voorraad filters is gewaardeerd op
een gemiddelde van € 11,99/filter, rekening houdend met kapotte filters, geschonken
filters en filters die tegen (sterk) gereduceerde kosten aangeboden worden aan
klanten (bij grotere partijen, aan vaste donateurs van de organisatie, e.d.).

Vorderingen. Deze post is opgebouwd uit: (a) vooruitbetaalde kosten die in een
volgend boekjaar zullen worden verrekend en (b) nog te ontvangen posten (rente en
eindafrekening voor diverse projecten, m.n. nog te ontvangen subsidiegelden). Eind
2013 betrof het gehele bedrag een lening aan SHIPO (betaald vanaf de Connect
International rekening in Tanzania) voor een project. Dit bedrag zal in 2014 door
SHIPO aan Connect International terugbetaald worden.
Vorderingen
Nog te ontvangen post van SHIPO

11.842
Liquide middelen. Het jaar werd afgesloten met een bedrag van €56.394 aan
liquide middelen die stonden op de rekening-courant en spaarrekeningen van
Stichting Connect International. Het jaar 2013 is daarmee afgesloten met een vrij
ruime
hoeveelheid
aan
liquide
middelen.
Dit
omvatte
vooral
middelen
die
gecommitteerd zijn aan projecten die in 2014 verder afgerond zullen worden. Alle
liquide middelen die niet direct ingezet hoeven te worden, worden overgemaakt naar
een spaarrekening waarvan de tegoeden direct opeisbaar zijn.
20
6.2.2 Passiva

Vrij besteedbare reserve. Deze reserve bestaat uit inkomsten en uitgaven die we
zelf naar eigen believen kunnen inzetten zij het dat dit binnen onze missie en binnen
onze eigen interne regelgeving dient te gebeuren. Voor de duurzaamheid van de
organisatie
achten
we
een
vrij
besteedbare
reserve
(we
noemen
deze
‘Continuïteitsreserve’) van een half jaar omzet van het voorgaande boekjaar
wenselijk. In werkelijkheid is de continuïteitsreserve einde boekjaar een zeerklein
bedrag. De reden is dat het fonds organisatiekosten negatief uitviel en we dit fonds
tot nul hebben aangevuld vanuit de Continuïteitsreserve. De organisatie heeft in 2013
verder
aan
alle
verplichtingen
kunnen
voldoen
en
verwacht
door
de
projectfinancieringen, aangevuld met inkomsten uit consultancies, daartoe ook in
2014 in staat te zijn.

Fonds ORGANIZATION. Dit fonds omvat alle inkomsten en uitgaven voor de interne
organisatie (overhead, admin, delen salaris manager voor algemeen runnen kantoor
e.d.) en deels (die delen die niet onder projectkosten geboekt kunnen worden) voor
wat we de externe organisatie noemen (acquisitie, marketing en netwerken met
derde partijen). Het fonds is net als in 2012 op nul geëindigd. Dit zal in 2014
aangevuld worden via nieuwe en lopende projectfinancieringen.

Fonds OWN PROJECT. Dit fonds bestaat uit inkomsten en uitgaven voor de
projectactiviteiten die door Connect International zelf uitgevoerd worden. Het fonds
staat iets meer dan 19 duizend euro negatief, omdat voor een aantal projecten meer
is uitgegeven dan er is binnengekomen. Voor de meeste projecten is dat geen
probleem omdat voor deze projecten in 2014 het benodigde overige geld door de
financiers overgemaakt wordt. Echter, er zijn enkele projecten waarbij het teveel aan
uitgaven niet gedekt zal worden door financiers. Het gaat met name om de
voorbereidingen die we in Mozambique deden voor het FDW project dat we
uiteindelijk niet gefinancierd hebben gekregen (tekort 11 duizend euro). Zie het
projectoverzicht in paragraaf 5.3. Daaruit blijkt dat het totaal saldo van alle projecten
tezamen praktisch gelijk is aan het fonds OWN PROJECT in de Balans. De verwachting
voor 2014 is dat dit fonds positief zal worden, omdat we verwachten subsidie te
ontvangen via het Fonds Duurzaam Water en andere projectfinancieringen die ook
budget hebben voor projectinspanningen door Connect International. Daarnaast
verwachten we dat de genoemde tekorten door financiers aangevuld zullen worden.

Fonds GRANTS. Dit fonds omvat de inkomsten en uitgaven ten aanzien van Grants
voor de partners. Eind 2013 zat in het fonds een totaal van €71.331. Van belang zijn
de committeringen die daartegenover staan. Het projectoverzicht in paragraaf 5.3
21
laat deze zien. Hieruit blijkt dat er aan Grants gecommitteerd is een totaal bedrag
van €63.049. Er zit dus een positieve marge in het fonds hetgeen waarschijnlijk komt
doordat in de afgelopen jaren projecten zijn geweest die bij afronding een kleine
positieve balans hadden die het fonds aanvulden zonder dat er een committering
tegenover stond. De verwachting voor 2014 is dat het fonds in omvang zal toenemen,
vooral omdat we verwachten subsidie te ontvangen via het Fonds Duurzaam Water.

Fonds SALES. Dit fonds omvat de inkomsten uit verkoop van goederen (vooral
waterfilters) en de kosten die bij de verkoop gemoeid zijn. Het fonds heeft een
bescheiden omvang. Voor 2014 verwachten we een kleine toename door een
verwachtte toenemende verkoop van filters.

Kortlopende schulden. De schuld is aan de directeur van Connect International. Het
betreft een lening aan Connect International voor de ontwikkeling van de web-based
versie van SMART Info, het software systeem dat door Connect International
ontwikkeld wordt. De organisatie zal de schuld in 2014 afbetalen.

Niet in de Balans opgenomen verplichtingen. Er wordt een pand gehuurd in
Leiden. De jaarlijkse huurlast bedraagt € 4.969. De huurovereenkomst loopt officieel
tot en met 31 oktober 2009 en wordt telkens stilzwijgend met een jaar verlengd zoals
in het contract is aangegeven (clausule 3.2).
22
6.3 Toelichtingen op de Staat van Baten en Lasten
6.3.1 Baten

Baten uit ‘Eigen Fondsenwerving’. Deze waren beduidend lager dan gepland
omdat de oorspronkelijke planning uitging van een groei, die echter nog meer dan
verwacht wordt bemoeilijkt vanwege het missen van een subsidie eind 2010
waardoor de inkomstenbasis van de organisatie ernstig is aangetast, hetgeen ook de
mogelijkheden om te investeren in het werven van eigen fondsen nog steeds
bemoeilijkt. Dit in combinatie met de economische crisis waardoor het in het
algemeen moeilijker is geworden om eigen fondsen te werven.

Baten uit gezamenlijke acties. Er zijn voor dit fonds geen inkomsten gerealiseerd
hetgeen ook niet gepland/verwacht was.

Baten uit aandeel in acties van derden. Deze waren lager dan gepland, maar
vormden wel de grootste inkomstenpost. De financiering kwam veelal voort uit
bestaande relaties, zoals Aqua for All en een aantal kleinere stichtingen.

Baten uit subsidies van overheden. Er is slechts een klein bedrag verkregen uit
subsidies van overheden. Dit in tegenstelling tot de planning. De planning ging uit
van het verkrijgen van financiering uit een voorstel dat in 2013 ingediend zou
worden (en is geworden) bij het Fonds Duurzaam Water (FDW) van de Nederlandse
overheid. Helaas is dat voorstel afgekeurd. Voor 2014 plannen we bescheiden baten
uit subsidies van overheden, omdat ook in dat jaar we weer bij FDW alsmede bij
andere subsidie mogelijkheden projectvoorstellen willen gaan indienen, maar de
uitslagen daarvan pas eind 2014 of begin 2015 verwachten.

Baten uit beleggingen. Dit bedrag bestaat uit ontvangen rente van onze
bankrekeningen. Die was klein in 2013 en wordt sinds 2013 niet meer apart geboekt
maar op de Continuïteitsreserve.

Overige baten. Deze waren nul. Ook deze baten worden sinds 2013 niet meer apart
geboekt maar op de Continuïteitsreserve.
23
6.3.2 Lasten
De lasten worden per fonds toegelicht.

ORGANIZATION.
Organisatiekosten omvatten:
 interne organisatiekosten (zoals overhead, admin, delen salaris manager voor
algemeen runnen kantoor e.d.), en
 externe organisatiekosten (kosten voor acquisitie, marketing en netwerken met
derde partijen, als onderdeel hiervan ook de kosten voor EFW) voor zover deze
niet onder projectkosten geboekt kunnen worden.
De interne regels die we hebben voor organisatiekosten zijn:
 Organisatiekosten totaal <14% van de Totale lasten. Gerealiseerd: 9%.
 Kosten Eigen Fondsenwerving (EFW) < 25% van de opbrengst uit EFW.
Gerealiseerd: ongeveer 10%.
De organisatiekosten waren in 2013 lager dan gepland en ook duidelijk lager dan
onze interne regelgeving. Deze zijn laag, voornamelijk omdat veel van het
organisatiewerk is uitgevoerd door vrijwilligers, terwijl medewerkers op contractbasis
hebben gewerkt en slechts een deel van hun uren die onder organisatiekosten
zouden moeten vallen uitbetaald hebben gekregen. In 2014 zal gepoogd worden om
de kosten op meer normale wijze invulling te geven (afhankelijk van de inkomsten)
en dus ook de vaste medewerkers de uren te betalen die zij werkelijk maken.
De kosten voor Eigen Fondsenwerving (EFW) worden geschat. De reden hiervoor is
dat in het systeem wel goed bijgehouden kan worden wat de inkomsten zijn uit EFW,
maar dat de kosten voor EFW niet apart geregistreerd worden, onder andere omdat
we geen urenregistratie hebben. Wel weten we vrij nauwkeurig hoe groot de
inspanningen zijn geweest voor andere organisatiekosten (vooral de grote, zoals
subsidie aanvragen, kosten kantoorhuur, en dergelijke) en kunnen op basis daarvan
ook redelijk de EFW kosten inschatten. Voor 2014 verwachten we dat de kosten EFW
als percentage van de inkomsten EFW nog verder zal dalen, vooral omdat weer veel
van het betrokken werk door vrijwilligers uitgevoerd zal worden en we uit bestaande
EFW contacten nieuwe financiering denken te krijgen (o.a. Vopak) zonder dat daar in
2014 nog veel extra inspanning voor nodig zal zijn.
De EFW regel vinden we minder belangrijk dan de eerste interne organisatiekostenregel. De reden hiervoor is dat we er vooral naar willen streven de organisatiekosten
als geheel binnen de perken te houden, terwijl de EFW regel (een CBF regel die we
hebben overgenomen) zeer ruim is en nog nooit door ons is overschreden.
Voor een overzicht van alle organisatiekosten zie hieronder:
24

OWN PROJECT.
De interne regel die we hanteren voor onze eigen projectkosten:
 Lasten tussen 10 en 35% van de Totale lasten. Gerealiseerd: 16%.
De interne regel is ruim omdat ieder jaar de focus verschuift. Soms is er veel
uitvoering van projecten door onze partners en dan zijn de eigen projectkosten van
Connect International ten opzichte van de totale kosten beperkt. In andere jaren ligt
de nadruk meer op ontwikkeling van kwaliteitssystemen, software en training en
begeleiding van de partners. In die jaren zijn de eigen projectkosten hoger. De
interne regel voor deze post moet dan ook niet te nauw genomen worden. Het is
meer een ruwe richtlijn. De kosten in 2013 bestonden deels uit de begeleiding door
Connect International vertegenwoordigers, vooral in Tanzania en Malawi, en
daarnaast uit technische trainingen op het gebied van productie van low cost waterpunten door Connect International Associates bij onze partnerorganisaties en lokale
bedrijfjes in Tanzania en Malawi. De projectkosten waren veel lager dan gepland,
omdat het FDW project waarop we gerekend hadden geen financiering kreeg. In dit
project zou vooral in het begin veel training en begeleiding door Connect
International and haar Associates nodig zijn geweest. Voor 2014 verwachten we dat
de kosten weer iets hoger zullen uitvallen, vooral omdat in zowel Malawi, maar
vooral ook in Mozambique nog veel technische trainingen nodig zijn en ook de
begeleiding van projecten in vooral Mozambique en Malawi nodig is. Vooral uit Aqua
for All financiering denken we hiervoor de benodigde middelen te kunnen
aanwenden.
Voor een overzicht van alle eigen projectkosten zie hieronder:
2013
25
2012

GRANTS.
De interne regel voor de Grants (projectbetalingen aan de partners):
 Lasten tussen 51 en 76% van de Totale lasten. Gerealiseerd: 75%.
De Grants zijn in 2013 beduidend lager uitgevallen dan was gepland, maar wel iets
hoger dan de Grants in 2012. De reden voor de lage uitgaven aan Grants is dat er
weinig projectfinanciering is verkregen in 2013. Het blijkt veel meer tijd te kosten
om nieuwe grote projectaanvragen voor te bereiden en de procedures hiervoor te
doorlopen. Ook blijkt het, door de lage inkomsten sinds eind 2010, toen we
onverwacht geen nieuwe subsidie kregen van de Nederlandse overheid, veel
moeilijker dan we verwacht hadden om nieuwe financiering te vinden, juist in deze
economisch moeilijke tijden. Dit ligt ons inziens niet aan de kwaliteit van onze
projecten en onze financieringsaanvragen, maar meer aan:
 de langer geworden looptijden van projectaanvragen,
 de toegenomen complexiteit van eisen aan projectaanvragen en de moeilijk te
vervullen voorwaarden en criteria daarbij, die in veel gevallen weinig of niets met
de kwaliteit van de projecten te maken hebben, en
 de terugloop in mogelijkheden om projectaanvragen in te dienen.
Voor 2014 hopen we vooral op financiering uit het Fonds Duurzaam Water (FDW;
Nederlandse overheid; voorstel voor Mozambique, samen met de Amerikaanse NGO
IDE and de Nederlandse hulporganisatie Practica), uitbreiding van Aqua for All
financiering voor Malawi, de nieuwe ‘Call for proposals’ voor voedselzekerheidsprogramma’s
(Nederlandse
overheid),
EU
mogelijkheden
voor
financiering
in
Mozambique, Nuffic financiering voor trainingprogramma’s en enkele financieringen
van stichtingen en bedrijven. Met onder andere WorldVision hopen we ook in te
kunnen zetten op FDW financiering voor een SMART Centre in Noord Oeganda met
outreach naar Zuid Soedan, waarvoor ook de Oegandese overheid belangstelling
heeft getoond. Voor een overzicht van de Grants kosten zie hieronder:
2013

2012
SALES. De verkoop bestond vooral uit water filters die verkocht worden aan mensen
in Nederland. De kosten voor verkoop zijn zeer beperkt, omdat de verkoop geheel
door vrijwilligers wordt afgehandeld. Zie een overzicht van de Saleskosten hieronder:
2013
26
2012
6.3.3 Conclusie Staat van Baten en Lasten
Uit de Staat van Baten en Lasten blijkt dat Connect International nog grote moeite heeft
om de klap van eind 2010 toen we een belangrijke subsidie misten en in één keer 60%
van onze inkomsten verloren, te boven te komen. Het na-ijl effect duurt veel langer dan
we al gevreesd hadden en wordt versterkt door een slechte economie, waardoor het
werven van fondsen moeilijk is en waarschijnlijk voorlopig ook nog wel blijft. Daarbij
komt dat de mogelijkheden die er zijn om substantiële financiering te verkrijgen
complexe voorstellen vergen, waarbij consortia moeten worden opgericht met zowel
goede doelorganisaties als bedrijven en er veel eigen financiering, ook uit de
commerciële sector, ingebracht moet worden. Daarnaast worden veel ‘Calls for proposals’
uitgerekt over meerdere fases, moeten er lokaal context analyses uitgevoerd worden, en
moeten lokale en nationale overheden intensief betrokken worden. Alle kosten die
hiermee gemoeid zijn moeten uit eigen middelen betaald worden. Zelfs als financiering
verkregen wordt uit een aanvraag dan mogen de kosten voor het maken van die
aanvraag vaak niet op die financiering geboekt worden. De aanvragen duren in veel
gevallen ook veel langer dan aangegeven en men komt ook vaak tussendoor met
aanvullende eisen. Hierdoor is het moeilijk de zaken goed te plannen en nemen kosten
toe zonder dat dit voorkomen kan worden. Het grootste probleem is misschien nog wel
dat de kans op financiering per aanvraag terugloopt, vanwege het steeds groter aantal
indienende organisaties en consortiums. Daarbij komt dat Connect International door het
missen van de subsidie in 2010 zover in omvang is afgenomen we voor de grotere
financiering eigenlijk niet in aanmerking kunnen komen, hoewel dat nergens zwart op wit
staat.
Positief is dat de fondsen OWN PROJECT en GRANTS zoals ze nu gepresenteerd worden
grotendeels matchen met de committeringen die we zijn aangegaan voor projecten en
zelfs daarbij iets positief uitvallen. Er liggen voor Connect International ook kansen met
ons SMART Info systeem waarvan we in 2014 een web-based systeem gaan maken en
dat het potentieel heeft om Connect International uit te laten groeien tot een organisatie
die een kwaliteitskeurmerk uitgeeft aan lokale organisaties die hun werk goed doen.
Daarom gaan we toch met een licht positief gevoel 2014 in, met als ambitie om naast de
SMART Centres die we hebben in Tanzania en Malawi twee nieuwe SMART Centres op te
zetten, één in Mozambique en mogelijk ook één in Noord Oeganda, alsmede financiering
binnen te halen voor projecten die arme boeren gaan helpen om voor lokale en verder
afgelegen markten gewassen te gaan produceren en de markt te veroveren voor
kwaliteitsbevordering bij hulporganisaties en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden.
27
7 Overige gegevens
7.1 Resultaat en resultaatbestemming
De planning was om een vrij groot positief resultaat te realiseren. Dat is niet heelmaal
maar wel deels gelukt vooral vanwege goede beheersing van de uitgaven in een tijd van
tegenvallende inkomsten. Dat was onder andere mogelijk doordat de organisatie in 2013
ook weer bijna geheel op vrijwilligers heeft gedraaid en waar mogelijk kosten heeft
vermeden. Daarbij vielen de inkomsten uit eigen fondsenwerving en van derden mee
gezien de moeilijke situatie.
7.2 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum.
7.3 Bestuursverklaring
Het bestuur van de Stichting Connect International verklaart hierbij de jaarrekening over
het boekjaar 2013 in de bestuursvergadering van d.d. 14 mei 2014 te hebben
goedgekeurd.
Diederik de Boer – Voorzitter
Chiel Rietvelt - Penningmeester
René Laukens - Bestuurslid
Wim de Haas – Bestuurslid
28
7.4
Controleverklaring
29
30

Vergelijkbare documenten