February 10, 2015 VIA E-MAIL Mr. Richard Homburg, CEO The

Commentaren

Transcriptie

February 10, 2015 VIA E-MAIL Mr. Richard Homburg, CEO The
Ian A. Blue, Q.C.
Direct Line: (416)865-2962
[email protected]
File No.:
104,280
February 10, 2015
10 februari 2015
VIA E-MAIL
VIA E-MAIL:
Mr. Richard Homburg, CEO
The Homburg Group
600-1741 Brunswick Street
Halifax, Nova Scotia B3J 3X8
Dhr. Richard Homburg, CEO
The Homburg Group
600-1741 Brunswick Street
Halifax, Nova Scotia B3J 3X8
Dear Mr. Homburg
Geachte heer Homburg,
Re: Your Proposed lawsuit against AFM, Betreft:
Uw
voorgenomen
DNB and Others
rechtszaak tegen AFM, DNB en
andere partijen
Introduction
Inleiding
You have asked me to summarize the legal U hebt mij gevraagd het juridisch advies
advice I have provided to you and your dat ik u en uw directieleden de
executives over the last few months.
afgelopen maanden heb gegeven,
samen te vatten.
Opinion
Opinie
You and two Nova Scotia companies that
you control, Homburg Bondclaim Limited.
(HBL) and Homburg Shareclaim
Limited.(HSL), hold the rights of action in
certain bonds and shares of Homburg Invest
Inc. (HII), also an Alberta corporation with
head office in Nova Scotia, which on
September 9, 2011 was forced to seek
protection under Canada’s Companies
Creditors Arrangement Act (CCAA) in a
proceeding that continues to this day.
U en twee bedrijven in Nova Scotia,
waarover u de zeggenschap heeft,
Homburg Bondclaim Limited (HBL) en
Homburg Shareclaim Limited (HSL),
houden de rechten van een aantal
obligaties en aandelen van Homburg
Invest Inc. (HII), ook een in Alberta
geregistreerde vennootschap met
hoofdkantoor in Nova Scotia, die op 9
september 2011 werd gedwongen
bescherming te zoeken onder de
Canadese Companies Creditors
Arrangement Act (CCAA) in een
geschil dat tot op heden voortduurt.
You possess the rights to the shares you
held in HII in your own right. HBL and HSL
possess the rights of action in the bonds
and shares of HII assigned, and to be
assigned, to them by Dutch and other
bondholders and shareholders, subject to
the terms of those assignments. In my
opinion, once assigned, those rights cannot
not be successfully challenged as invalid or
non-justiciable.
U beschikt over de rechten van de
aandelen die u zelf hield in HII. En HBL
en HSL bezitten de rechten uit hoofde
van de obligaties en aandelen van HII
die zijn of worden toegewezen aan hen
door Nederlandse en andere obligatieen aandeelhouders, afhankelijk van de
voorwaarden van deze overdracht. Ik
ben van mening dat deze rechten,
eenmaal toegewezen, niet kunnen
worden aangevochten als zijnde
ongeldig of niet wettelijk bindend.
In my opinion, you, HBL and HSL have a
good a good chance of winning a lawsuit in
the Supreme Court of Nova Scotia against
AFM, DNB, the Government of the Kingdom
of the Netherlands and others (Defendants)
for damages. The Supreme Court of Nova
Scotia is a superior court of justice with full
common law jurisdiction. Its judges,
appointed by the federal crown with security
of tenure, are all lawyers of long experience
and exemplary reputation who are
independent, impartial and admirably able.
Ik ben van mening dat u, HBL en HSL
een goede kans hebben een
rechtszaak te winnen tegen de AFM,
DNB, de regering van het Koninkrijk
der Nederlanden en andere
(verweerders) bij het Hooggerechtshof
van Nova Scotia, voor een
schadevergoeding. Het
Hooggerechtshof van Nova Scotia is
de hoogste rechterlijke macht met
volledige rechtsbevoegdheid in
gewoonterecht . Haar rechters,
benoemd door de federale overheid
met een beschermde aanstelling, zijn
allen ervaren advocaten met
jarenlange ervaring en een uitstekende
reputatie. Ze zijn onafhankelijk,
onpartijdig en zeer kundig.
The damages that you HBL and HSL would
be seeking before this high court would be
the losses in value of the bonds and shares
of HII, to which you, HBL an HSL have
rights, resulting from the court-orders in the
CCAA proceeding. In my opinion, but for
actions of the Defendants that forced HII
into seeking such CCAA protection, those
losses would not have occurred.
De schadevergoeding die u, HBL en
HSL vorderen bij dit Hooggerechtshof,
komt overeen met de waardedaling
van de obligaties en aandelen van HII,
waarvan u, HBL en HSL de rechten
hebben, als gevolg van de rechterlijke
beslissing in de CCAA-procedure. Ik
ben van mening dat deze verliezen niet
zouden zijn ontstaan als de
verweerders HII niet hadden
gedwongen bescherming te zoeken
onder de CCAA.
The lawsuit will be for the common-law torts
of “abuse of authority” and “unlawful means”
committed by the Defendants.
De rechtszaak is een gewoonterecht
zaak, voor het plegen van een
onrechtmatige daad, namelijk 'misbruik
van gezag' en 'onwettige middelen' van
de kant van de verweerders.
These torts were committed by AFM and
DNB acting extraterritorially. They interfered
with the management of HII by (i) forcing
Richard Homburg to resign as President,
CEO and Chairman of the Board of HII; (ii)
forcing Richard Stolle to resign as COO and
director of HII; (iii) acquiring, illicitly from the
Dutch Tax Office (DTO), and then
publicizing Richard Homburg’s confidential
tax issues (most of which were resolved in
his favour) to the HII Board and the Dutch
press; (iv) demanding that Richard Homburg
give up his shares in HII; and, (v) forcing HII
into the CCAA proceeding by threatening to
revoke HII’s Netherlands licence without
which management could not reorganize the
company on a going-concern basis, unless
Richard Homburg gave up his shares in HII.
Deze onrechtmatige daden zijn
gepleegd door de AFM en DNB door
extraterritoriaal op te treden. Zij
hebben zich gemengd in de
bedrijfsvoering van HII door (i) Richard
Homburg te dwingen af te treden als
President, CEO en Voorzitter van de
RvB van HII; (ii) Richard Stolle te
dwingen af te treden als COO en
directeur van HII; (iii) het, illegaal,
opvragen bij de Nederlandse
Belastingdienst (DTO) en daarna
publiceren in de Raad van Bestuur en
de Nederlandse pers van de
vertrouwelijke belastingproblemen van
Richard Homburg (waarvan de meeste
in zijn voordeel zijn opgelost); (iv) van
Richard Homburg te eisen dat hij zijn
aandelen in HII zou opgeven; en (v) HII
in de CCAA-procedure te dwingen
door het dreigen met intrekking van de
Nederlandse licentie van HII, zonder
welke de directie het bedrijf niet
duurzaam kon reorganiseren, tenzij
Richard Homburg zijn aandelen in HII
opgaf.
These actions were contrary to Canadian
law, ruinous of HII and the cause of the
damages suffered by Richard Homburg and
the Dutch and other bondholders and
shareholders of HII.
Deze acties waren in strijd met de
Canadese wet, fataal voor HII en de
oorzaak van de schade die Richard
Homburg, de Nederlandse en andere
obligatiehouders en aandeelhouders
van HII hebben geleden.
Why the Homburg companies can sue
AFM and DNB and others in Canada
Waarom de Homburg-bedrijven AFM
en DNB en andere partijen kunnen
aanklagen in Canada
Section 5 of Canada’s State Immunity Act
RSC, 1985, c. S-18 (SIA) states that:
Sectie 5 van de Canadese State
Immunity Act RSC, 1985, c. S-18 (SIA)
bepaalt dat:
A foreign state is not immune from
the jurisdiction
of a court in any proceedings that
relate
to any commercial activity of the
foreign
state.
Een buitenlandse staat is niet
immuun voor de
rechtsbevoegdheid van een
rechtbank in welke procedure
dan ook die betrekking heeft op
commerciële activiteiten van
deze buitenlandse staat.
Jurisprudence of the Supreme Court of
Canada and other Canadian superior courts
establish that a foreign state that interferes
with the management of a Canadian
business corporation, attempts to affect its
shareholding or participates in a Canadian
court proceeding in furtherance of those
aims is engaging in commercial activity
within the meaning of s.5 of the SIA. This
means that the Homburg Plaintiffs may sue
all the Defendants in Canada.
Jurisprudentie van het
Hooggerechtshof van Canada en
andere hogere gerechten in Canada
geven aan dat een buitenlandse staat
die zich mengt in de bedrijfsvoering
van een Canadees bedrijf, haar
aandeelhouderschap probeert te
beïnvloeden/aan te tasten of
deelneemt in een Canadese
gerechtelijke procedure om deze
doelen door te zetten/aan te moedigen,
betrokken is bij een commerciële
activiteit in de zin van s.5 van de SIA.
Dit houdt in dat de eisers van Homburg
alle verweerders in Canada kunnen
aanklagen.
Why the Supreme Court of Nova Scotia
has jurisdiction
Waarom het Hooggerechtshof van
Nova Scotia rechtsbevoegdheid
heeft
In my opinion, the Supreme Court of Nova
Scotia has jurisdiction over this case
pursuant to ss. 4(d) and (e) of the Court
Jurisdiction and Proceedings Transfer Act of
Nova Scotia.
Ik ben van mening dat het
Hooggerechtshof van Nova Scotia
rechtsbevoegdheid heeft over deze
zaak op grond van ss. 4(d) en (e) van
de Court Jurisdiction and Proceedings
Transfer Act van Nova Scotia.
It is also my opinion that the court would
decide that Nova Scotia, rather than the
Netherlands, would be the most convenient
forum for this case.
Ik ben verder van mening dat de
rechtbank zal beslissen dat Nova Scotia
het meest geschikte forum zal zijn voor
deze zaak, in plaats van Nederland.
Conclusion
Conclusie
I am prepared to respond to any questions.
Ik sta graag tot uw beschikking voor vragen.
Yours truly
Hoogachtend,
GARDINER ROBERTS LLP
GARDINER ROBERTS LLP
Ian A. Blue
Ian A. Blue
In case of any discrepancy between the
Dutch translation and the original English
wordings, these English wordings will
prevail.
Indien sprake is van
interpretatieverschillen tussen de
oorspronkelijke Engelstalige
formulering van dit document en de
Nederlandse vertaling, dan prevaleert
de Engelse tekst.

Vergelijkbare documenten

Assignment Agreement Shares - Stichting Homburg Bond Claim

Assignment Agreement Shares - Stichting Homburg Bond Claim You have asked me to summarize the legal U hebt mij gevraagd het juridisch advies advice I have provided to you and your dat ik u en uw directieleden de executives over the last few months. afgelop...

Nadere informatie