Vragen aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Commentaren

Transcriptie

Vragen aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur
Vragen aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake scholarships
1. Is de staatssecretaris bekend met het artikel op www.scienceguide.nl “bedrijfsleven
snakt naar talent” van 2 februari 2011 en het onderzoek van PwC ‘14e CEO Survey’
dat daarin wordt aangehaald en de constatering dat “door de aantrekkende
arbeidsmarkt en de komende vergrijzingsgolf laait de ‘war for talent’ook in Nederland
op” van Robert Swaak, voorzitter van PwC Nederland?
2. Is de staatssecretaris met ons van mening dat het introduceren van scholarships, zoals
bedoeld in de Kamerbrede motie Lucas-de Rouw van 29-11-2010, bij kan dragen aan
een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt?
3. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij bij de kabinetsreactie op het rapport
Veerman aan zal geven hoe hij bovengenoemde motie zal uitvoeren. Is de
staatssecretaris met ons van mening dat de uitwerking van scholarships in de brief van
het kabinet over Veerman zeer summier is, en is hij bereid middels een brief alsnog
aan te geven welke mogelijkheden de hij ziet voor het instrument scholarships en
welke rol het ministerie van OCW kan spelen bij het stimuleren van scholarships?
4. Vorige week verscheen ook de Bedrijfslevenbrief van de minister van EL&I, waarin
met name ingezet wordt op het versterken van de gouden driehoek tussen
bedrijfsleven, overheid en onderwijs en wetenschap in de 9 topgebieden. Is de
staatssecretaris bereid met de minister van EL&I in gesprek te gaan over de
mogelijkheden die ook scholarships bieden voor het versterken van de gouden
driehoek in de topgebieden en het verkennen van de mogelijkheden voor dit
instrument binnen het topgebiedenbeleid?
5. De staatssecretaris Buitenlandse Zaken heeft onlangs zijn beleid ten aanzien van
ontwikkelingssamenwerking gepresenteerd, waarin onder andere wordt ingezet op
sterke punten van Nederland, zoals kennis over watertechnologie en deltamanagement.
Is de staatssecretaris bereid ook met zijn collega van Buitenlandse Zaken in overleg te
gaan over welke wijze het aanbieden van scholarships aan buitenlandse studenten uit
ontwikkelingslanden bij kan dragen aan de beleidsdoelen op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking? En in hoeverre zouden dergelijke scholarships kunnen
vallen binnen de ODA-criteria?
Anne-Wil Lucas
Afke Schaart
Klaas Dijkhoff

Vergelijkbare documenten