isbo-nieuwsbrief

Commentaren

Transcriptie

isbo-nieuwsbrief
ISBO Nieuwsbrief
2012, nummer 22
Amersfoort, oktober 2012
1.
‘Ied-feesten voor kinderen
Jaarlijks organiseert het Team Kinder 'Iedfeesten een feest speciaal voor kinderen in
Amsterdam. Het Kinder ‘Iedfeest is geïnitieerd door een groep studenten die het
belangrijk vonden dat islamitische kinderen veel plezier beleven op islamitische
feestdagen. Tijdens de Kinder 'Iedfeesten wordt op een speelse en leerzame manier
aandacht besteed aan de achterliggende betekenis van 'Ied al-Fitr en 'Ied al-Adhaa. Vaste
onderdelen van de Kinder 'Iedfeesten zijn de leuke spelletjes, een leerzaam toneelstuk over de
wijsheid achter 'Ied, een cadeautje, een verrassingsact en het zingen van anasheedliederen. Om
dit voort te zetten en te laten groeien, is uw hulp gewenst. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger
of als donateur, via: [email protected] Voor foto's, filmpjes, citaten en meer
informatie kunt u terecht op de website: http://kinderiedfeesten.blogspot.com.
2. IBS Ababil start ‘Ied ul Adha Schoenendozenactie
Dit jaar start IBS Ababil in Schiedam een ludieke Eid-Ul-Adhaschoenendozenactie voor de groepen 6,7 en 8.
Deze actie is dé kans voor de leerlingen om iets concreets te doen voor kansarme
leeftijdsgenootjes in Suriname. Zo leren ze hoe belangrijk het is om te delen en dat we elkaar
gelukkig kunnen maken met iets kleins.
De dozen gaan naar een islamitisch internaat in Suriname.
3. Ouderbetrokkenheid in het islamitisch onderwijs
De ISBO zal de komende maanden uitvoering geven aan een project om een
impuls te geven aan de ouderbetrokkenheid in het islamitisch onderwijs. De
ouders zijn de belangrijkste stakeholders van de islamitische scholen, hun
betrokkenheid is dan ook essentieel voor het voortbestaan van het islamitisch
onderwijs. Het Ministerie van OCW ondersteunt dit project, de ISBO zal ervoor zorg dragen dat
het thema ouderbetrokkenheid structureel wordt ingebed in het islamitisch onderwijs.
Meer informatie hierover volgt op de website.
4.
Raad van State kritisch over oprichtingsbelemmeringen
De Raad van State heeft zich kritisch uitgelaten over het initiatiefwetsvoorstel van
voormalig PvdA-Kamerlid Metin Çelik, om schoolstichting te verbieden voor
bestuurders die een zeer zwakke school onder hun hoede hebben. Verder regelt het
wetsvoorstel dat een rechtspersoon geen nieuwe school mag stichten wanneer
deze een school in stand houdt die ernstig of langdurig tekortschiet op kwaliteit. De
Raad van State hint erop dat met minder ingrijpende middelen hetzelfde doel bereikt kan
worden.
De Raad van State meent dat onvoldoende is gemotiveerd waarom bestaande wetgeving niet
geschikt zou zijn om hetzelfde doel te bereiken. Daarnaast meent de Raad dat eerst moet worden
onderzocht waarom een rechtspersoon een zeer zwakke school onder zich heeft. Verder is het
wetsvoorstel tekstueel zeer beperkend geformuleerd: met de huidige formulering is het voor
een ‘zwak’ bestuur niet mogelijk om nog een nieuwe school te kunnen oprichten.
Çelik is het niet eens is met de opmerkingen van de RvS. Hij vindt dat besturen eerst de
bestaande zeer zwakke school moeten verbeteren, voordat een nieuwe school wordt opgericht.
5.
Nieuw bekostigde scholen sneller geïnspecteerd
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wetswijziging-Biskop, waarmee wordt
geregeld dat de onderwijskwaliteit op een nieuw opgerichte school strenger wordt
gevolgd. De Inspectie van het Onderwijs zal binnen drie maanden na oprichting al een
risicoanalyse maken. Het schoolbestuur moet aantonen dat het kan voldoen aan de
vereisten met betrekking tot de bekwaamheid van leerkrachten en de voorgeschreven
onderwijstijd.
De ChristenUnie en de SGP hebben uitdrukkelijk aangegeven het wetsvoorstel niet te steunen.
De CU meent dat de inspectie voldoende mogelijkheden heeft om adequaat toezicht uit te
oefenen en waar nodig te interveniëren.
6.
Voorlichting aan Rotterdamse jeugd over alcohol
Rotterdam start in 2013 met alcohol- en drugsvoorlichting aan leerlingen in groep 5.
Onderwijswethouder Hugo de Jonge bekijkt hoe dit het best kan worden
vormgegeven. Het Trimbos–instituut heeft ontdekt dat van de leerlingen in groep 8
een derde al eens alcohol heeft genuttigd.
Stichting Alcoholpreventie vindt het niet zinnig om kinderen al op zo vroeg voor te lichten. Zij
zien meer in voorlichting voor ouders om een goed rolmodel te zijn.
7.
Actieve ouders op Aboe El Chayr
Op de Islamitische basisschool Aboe el-Chayr zijn ouders iedere
dinsdagochtend hartelijk welkom in de ouderkamer. Ze krijgen daar
informatie over de lesstof op school en regelmatig wordt een deskundige
uitgenodigd om te praten over opvoeding en gezondheid, zoals over dyslexie.
Hierdoor raken ouders betrokken bij de school en weten ze wat er op school gebeurt.
Maar de ouderkamer is er ook om gezellige dingen te doen.
8.
Uitstel verplichte incidentregistratie
Onderwijsinstellingen in het primair onderwijs worden verplicht om
(gewelds)incidenten te registreren. Door registratie ontstaat een veiliger
schoolklimaat en worden de landelijke ontwikkelingen van (gewelds)incidenten
en veiligheid op de onderwijsinstellingen inzichtelijker. Bovendien stelt registratie scholen beter
in staat om incidenten bespreekbaar te maken en om adequate maatregelen te nemen bij
incidenten.
De invoering van de verplichte incidentregistratie in het onderwijs is echter vertraagd. Het
demissionaire kabinet-Rutte I lijkt geen prioriteit te geven aan dit thema. Op dit moment zijn
scholen dus nog niet verplicht om incidenten te registreren.
Binnenkort zal hierover meer duidelijk worden.
9.
Trouw stopt ranking scholen
Dagblad Trouw stopt met de jaarlijkse publicatie van de schoolprestaties
van middelbare scholen. Hiermee komt een eind aan de traditie die in 1997
is ingezet.
Er is nu meer openheid van inspectiegegevens en er wordt volop gediscussieerd over
onderwijskwaliteit. Dat was volgens de redactie vroeger wel anders, de ranking had dan ook een
grote nieuwswaarde.
10. Programma Lekker Fit vernieuwd
Lekker Fit is een lesmethode voor groep 1 t/m 8 op de basisschool en
heeft een preventief doel. Kinderen leren alles over gezond eten en
bewegen en ze worden zich bewust van de keuzes die ze hierbij maken. De
lesmethode is onlangs volledig herzien en bevat een vernieuwde, afwisselende inhoud.
De herziening heeft tot gevolg gehad dat er nu minder tekst is en meer actieve opdrachten om de
leerlingen meer te laten ervaren.
11. Commissie Gelijke Behandeling maakt plaats voor College voor de
Rechten voor de Mens
Met de installatie van het College voor de Rechten van de Mens, gaat de Commissie
Gelijke Behandeling op in de organisatie. Naast het CGB zijn in het college ook het
College Bescherming Persoonsgegevens, de Nationale Ombudsman en de Raad voor
de Rechtspraak vertegenwoordigd
Het College voor de Rechten van de Mens zal als onafhankelijke toezichthouder de internationaal
erkende mensenrechten beschermen en bevorderen. Het College rapporteert daartoe aan de
Verenigde Naties en geeft adviezen inzake de mensenrechtenbescherming. Het College treedt
niet individuele zaken, behalve daar waar het uitspraken betreft op het gebied van gelijke
behandeling.
12. Buitenonderhoud schoolgebouwen
Momenteel ligt een wetsvoorstel voor dat bepaalt dat schoolbesturen voortaan verantwoordelijk
zijn voor het buitenonderhoud en de aanpassingen aan het schoolgebouw. Indien het
wetsvoorstel wordt aangenomen zullen hiervoor middelen beschikbaar gesteld worden in de
lumpsum.
Artikel 114 van de WPO zal worden aangepast: de term onderhoud wordt verruimd tot
onderhoud van het gebouw en het terrein.
Meer informatie volgt zodra dit voorstel concreet is gemaakt.
13. Leden Raad van Toezicht btw-plichtig
Als gevolg van Europese regelgeving wordt het werk van een toezichthouder
vanaf 1 januari 2013 aangemerkt als economische activiteit en worden RvTleden zodoende aangemerkt als ondernemers. De onkostenvergoeding wordt
beschouwd als omzet voor de ontvanger en ze zijn hierover btw-plichtig.
Dit betekent dat een RvT-lid zich bij de Belastingdienst moet melden als btwondernemer, facturen moet indienen bij het schoolbestuur met daarop een omschrijving van de
verrichte diensten, de hoogte van de vergoeding en de omzetbelasting, en een btw-administratie
moet bijhouden.
Er kan echter vrijstelling gevraagd worden als de over de gemaakte omzet verschuldigde btw op
jaarbasis niet boven de €1345 uitkomt.
Besturen die vrijstelling willen aanvragen voor hun leden van de Raad van Toezicht kunnen
contact opnemen met de ISBO via [email protected] of 033 457 1001.
14. Boomplantdag
De organisatie Groene Moslims organiseert voor kinderen en hun ouders,
op zaterdag 10 november een boomplantdag op de Veluwe.
Hiermee worden kinderen bewust gemaakt van het belang van
duurzaamheid in de islam. Een boom is een belangrijk onderdeel van het
leven op aarde. Zonder bomen zou de mens niet lang voortbestaan. het
planten van een boom is een goede daad, omdat een (vruchtenhoudende)
boom mensen vele jaren kan onderhouden.
De profeet Mohammed – vrede zij met hem – heeft mensen ertoe aangespoord bomen te planten,
als een goede daad.
De deelnamekosten aan de boomplantdag zijn €25 per boom. Meerdere kinderen en/of
gezinnen mogen een boom delen.
Aanmelden kan tot 28 oktober a.s.. Zie voor meer informatie:
www.groenemoslims.nl.
15. Vaker ‘vreemde’ talen op school
Steeds meer basisscholen bieden vroeg vreemdetalenonderwijs (VVTO)
aan. In vijf jaar tijd is het aantal scholen dat VVTO aanbiedt ruim vijf keer
zo groot. Thans krijgen meer dan 60.000 basisschoolleerlingen op ruim
650 scholen een wekelijks uurtje Engels. Op sommige scholen wordt ook Frans, Duits en Spaans
(en zelfs Chinees) gegeven. Ook het voortgezet onderwijs besteedt meer aandacht aan tweetalig
onderwijs en het versterkt talenonderwijs. Momenteel wordt op 150 scholen tweetalig
onderwijs aangeboden.
Scholen die VVTO willen aanbieden, kunnen rekenen op een subsidie van € 1750. Een
voorwaarde voor subsidie is dat het VVTO een structureel onderdeel wordt in het curriculum
van de school en dus onder schooltijd wordt gegeven aan alle leerlingen in een klas. De subsidie
is bedoeld als bijdrage in de kosten voor het implementeren van VVTO en kan alleen uitgegeven
worden aan lesmateriaal en nascholing van leerkrachten.
Zie voor meer informatie en de subsidievoorwaarden www.europeesplatform.nl.
16. Voorlichting homoseksualiteit op school verplicht
Demissionair minister van Onderwijs Van Bijsterveldt heeft de kerndoelen voor
het primair en voortgezet onderwijs aangepast. Daarmee worden scholen vanaf
december verplicht voorlichting te geven over homoseksualiteit en seksuele diversiteit. De
voorlichting beoogt een bijdrage te leveren aan de acceptatie van homoseksualiteit.
De aanpassing was aanvankelijk voorzien voor het begin van schooljaar 2012-2013, maar heeft
enige vertraging opgelopen door een vormfout: de Onderwijsraad was niet geraadpleegd.
17. Minder banen, grotere klassen
Het aantal basisscholieren zal de komende jaren dalen, maar doordat het aantal
banen in het basisonderwijs terugloopt, zullen de klassen toch groter worden.
De bezuinigingen in het onderwijs leiden met name tot bezuinigingen op
personeel. Volgens de Algemene Onderwijsbond zijn tussen oktober 2010 en maart 2012 ten
minste 10.000 banen verdwenen in het PO, VO en MBO.
18. Flexibele schooltijden prettiger voor werkende ouders
De resultaten van een pilot wijzen uit dat werkende ouders de flexibele
onderwijstijden van hun kinderen erg plezierig en stressverlagend vinden. Zij
kunnen nu meer tijd doorbrengen met hun kinderen. De scholen die aan de pilot
meededen, konden het hele jaar door lesgeven, vielen buiten de verplichte zomervakantie en
mochten vierdaagse schoolweken aanbieden, op voorwaarde dat de kinderen voldoende les
zouden krijgen. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd: de scholen gaven zelfs meer les dan
de verplichte onderwijstijd.
Over de effecten op het onderwijs kan minister Van Bijsterveldt nog niets zeggen. Zij zal de
ervaringen uit de pilot verwerken, en zal nagaan of het mogelijk is om de onderwijstijden verder
te flexibiliseren.
19. Relatie ouder-kind belangrijkste factor voor academisch succes
Onderzoek (Research in Social Stratification and Mobility) wijst uit dat
ouderbetrokkenheid een belangrijkere slagingsfactor is voor de academische
vorderingen van een kind dan de school. Ouders doen er goed aan om tijd te
investeren in hun kind, door hun huiswerk na te kijken, betrokken te zijn bij de
school en de kinderen aan te moedigen hun best te doen.
De onderzoekers verzamelden data van meer dan 10.000 leerlingen, hun ouders, hun docenten
en de schoolbesturen. Ze maakten een onderscheid tussen sociaal familiekapitaal (de relatie
tussen ouder en kind, vertrouwen, open communicatie en actieve betrokkenheid) en sociaal
schoolkapitaal (de stimulerende omgeving die scholen kunnen bieden aan leerlingen,
buitenschoolse activiteiten, bekwaamheid van docenten). Ze concludeerden dat leerlingen met
een hoog sociaal familiekapitaal en laag sociaal schoolkapitaal beter presteerden dan leerlingen
bij wie dit andersom was. Daarmee is de rol van de thuissituatie aantoonbaar belangrijker dan
de situatie op school.
20. Eid ul Adha
Op vrijdag 26 oktober 2012 vieren moslims wereldwijd het Offerfeest (Eid ul
Adha). Met het Offerfeest gedenken de moslims de profeet Ibrahim, die bereid
was zijn zoon te offeren in opdracht van Allah. Zijn verhaal herinnert ons er aan
dat wij bereid moeten zijn om alles op te offeren voor Allah.
In de Koran staat dat wanneer een dier wordt geofferd, dat het vlees noch het
bloed van het offerdier Allah zullen bereiken. Wat Hem bereikt, is de vroomheid en
gehoorzaamheid van Zijn dienaren. Moslims offeren dus niet om gepleegde zonden af te kopen,
of als boetedoening.
Iedere moslim die het zich kan veroorloven offert een dier, omdat Allah dat van ons vraagt. Het
Offerfeest is dus een feest van toewijding, gehoorzaamheid en zelfopoffering. Maar ook van
vrijgevigheid, genade en vergeving. Moslims schenken delen van het offerdier aan armlastigen
en behoeftigen. Zo delen ook deze laatsten in de vreugde van het Offerfeest.
Wij wensen u een gezegende Eid ul Adha!
Mail uw vragen, opmerkingen en suggesties naar [email protected],
zodat wij deze kunnen opnemen in onze nieuwsbrief.
De volgende nieuwsbrief zal eind november verschijnen.
Disclaimer
De medewerkers van de ISBO doen er alles aan om in deze nieuwsbrief
de juiste, volledige en actuele informatie te verstrekken. Mocht er ondanks
deze inspanning toch informatie ontbreken, onvolledig of onjuist zijn, dan
horen wij dat graag. De ISBO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
ontbrekende, onvolledige of onjuiste informatie.

Vergelijkbare documenten

Asma Claassen

Asma Claassen Dit jaar start IBS Ababil in Schiedam een ludieke Eid-Ul-Adhaschoenendozenactie voor de groepen 6,7 en 8. Deze actie is dé kans voor de leerlingen om iets concreets te doen voor kansarme leeftijdsg...

Nadere informatie