AV522-Manual NL - Digizoo activboard

Commentaren

Transcriptie

AV522-Manual NL - Digizoo activboard
AV522
Visual Presenter
Gebruikershandleiding
[Belangrijk]
Om de laatste versie van de software of
meertalige gebruikershandleiding te downloaden,
bezoek http://prometheanplanet.com/support
Nederlands - 0
Inhoud
Copyright informatie ......................................................................................... 3
Hoofdstuk 1
Voorzorgsmaatregelen............................................................ 4
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen ................................................................ 5
FCC waarschuwing ...................................................................................... 5
EN55022 (CE Radiatie) Waarschuwing....................................................... 6
Hoofdstuk 2
Inhoud verpakking .................................................................. 8
Hoofdstuk 3
Overzicht product.................................................................... 9
3.1
Relatieve positie van de presentator en AV522 ................................ 10
3.2
Aanbevolen afstand........................................................................... 10
3.3
Onjuist gebruik................................................................................... 11
Hoofdstuk 4
Installatie en aansluitingen .................................................. 12
4.1
Systeem diagram .............................................................................. 12
4.2
De AV522 op een bureaublad bevestigen......................................... 13
4.3
Apparaten aansluiten ........................................................................ 13
4.4
Start met gebruik van de AV522 ........................................................ 16
4.5
Applicatie software installeren........................................................... 16
Hoofdstuk 5
DIP Schakelinstellingen........................................................ 17
5.1
Aansluiten op een projector of monitor ............................................. 17
5.2
Aansluiten op een TV ........................................................................ 18
Hoofdstuk 6
Controlepaneel/ Afstandsbediening en instellingenmenu 19
6.1
Functies van controlepaneel en afstandsbediening .......................... 19
6.2
Menu instellen ................................................................................... 21
Hoofdstuk 7
7.1
Omschrijving van voornaamste functies............................ 26
Ik wil de beeldbronnen wisselen........................................................ 26
Nederlands - 1
7.2
Ik wil de tekst duidelijker en de foto’s kleuriger maken ..................... 26
7.3
Ik wil beelden in/uitzoomen ............................................................... 26
7.4
Ik wil de autofocus gebruiken ............................................................ 26
7.5
Ik wil de helderheid afstellen ............................................................. 27
7.6
Ik wil de lamp aan/uitschakelen......................................................... 27
7.7
Ik wil het beeld automatisch afstellen voor de beste helderheid
en scherpstelling................................................................................ 27
7.8
Ik wil beelden vastleggen .................................................................. 27
7.9
Ik wil de vastgelegde beelden zien ................................................... 28
7.10
Ik wil de vastgelegde beelden verwijderen........................................ 28
7.11
Ik wil alle vastgelegde beelden automatisch verwijderen wanneer
het apparaat is uitgeschakeld (Auto wissen)..................................... 28
7.12
Ik wil video’s opnemen (Opnemen) ................................................... 29
7.13
Ik wil een deel van het livebeeld wisselen (PAN) .............................. 29
7.14
Ik wil de dia’s afspelen (Diashow) ..................................................... 30
7.15
Ik wil beelden vergelijken (livebeelden vergelijken met
vastgelegde beelden) (PBP, Beeld bij beeld) .................................... 30
7.16
Ik wil de fabriek standaardinstelling herstellen (Fabrieksreset) ........ 31
7.17
Ik wil de beeldruis reduceren (Projectortype).................................... 32
7.18
Ik wil het wachtwoord instellen/veranderen (Slot omlaag) ................ 32
7.19
Een SD kaart gebruiken .................................................................... 33
7.20
Computer gerelateerde functies ........................................................ 34
Hoofdstuk 8
Aansluiten op een microscoop.................................................... 41
Hoofdstuk 9
Problemen oplossen ............................................................. 43
Nederlands - 2
Copyright informatie
Copyright © Promethean Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Promethean is een handelsmerk dat momenteel is geregistreerd
door Promethean Ltd.
Het kopieëren, reproduceren of doorgeven van dit bestand is niet toegestaan als
er geen licentie door Promethean Ltd. is verstrekt, tenzij het kopieëren van dit
bestand dient als back-up nadat het produkt is aangeschaft.
Om dit produkt te kunnen blijven verbeteren, behoudt Promethean Ltd. zich het
recht voor om het product specificaties te kunnen wijzigen zonder voorafgaande
melding. De informatie in dit bestand is onderhevig aan verandering zonder
voorafgaande melding.
Om geheel te kunnen beschrijven hoe dit produkt moet worden gebruikt, kan deze
handleiding refereren aan namen of andere produkten van bedrijven, zonder
enige intentie van inbreuk.
Ontkenning van garanties: Promethean Ltd. is noch verantwoordelijk voor elke
mogelijke technische, redactionele fouten of weglatingen, noch verantwoordelijk
voor elke incidentele of gerelateerde schades voortkomend uit gebruik van dit
bestand, gebruik of bediening van dit produkt.
Nederlands - 3
Hoofdstuk 1 Voorzorgsmaatregelen
Volg altijd deze veiligheidsinstructies wanneer de Visual Presentator wordt ingesteld en
gebruikt:
1. Zet de visual presentator niet in een gekantelde stand.
2. Plaats de Visual Presentator niet op een onstabiel karretje, standaard of tafel.
3. Gebruik de Visual Presentator niet in de nabijheid van water of hittebronnen.
4. Gebruik bijlagen alleen zoals aanbevolen.
5. Gebruik het type voedingsbron dat is aangegeven op de Visual Presentator. Als u
niet zeker weet wat voor type voeding beschikbaar is, raadpleeg dan uw handelaar
of plaatselijkelectriciteitsbedrijf voor meer advies.
6. Plaats de visuele presentator op een plaats waar de stekker makkelijk kan worden
verwijderd.
7. Volg altijd de volgende waarschuwingen op wanneer u de stekker hanteert. Als u dit
niet doet, kunnen er vonken of vuur ontstaan.
Let op dat de stekker vrij van stof is voordat het in het stopcontact wordt
gestoken.
Let op dat de stekker goed in het stopcontact is gestoken.
8. Overlaad de stopcontacten niet, snoeren extensiedraden of multi spanningsstrippen
aangezien dit tot brand of een elektrische schok kan leiden.
9. Zet de visual presentator niet in een plaats waar op het snoer kan worden gestapt,
aangezien dit kronkels kan veroorzaken en schade aan de leiding of de stekker.
10. Haal de stekker van de projector uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken.
Gebruik een vochtige doek voor de schoonmaak. Gebruik geen vloeistof of
spuitbussen.
11. Blokkeer niet de ventilatiegleuven of openingen van de projectorbehuizing. Deze
leveren ventilatie en voorkomen dat de Visual Presentator oververhit raakt. Zet de
Visual Presentator niet op een bankstel, tapijt of ander zacht oppervlak of plaats met
een ingebouwde installatie tenzij goede ventilatie aanwezig is.
12. Druk nooit wat voor soort objekten ook door gleuven van het cabinet. Laat nooit wat
voor soort vloeistof dan ook in de Visual Presenter terechtkomen.
13. Behalve als het uitdrukkelijk is verklaard in deze gebruikershandleiding, mag u dit
product niet zelf bedienen. Door het openen of verwijderen van deksels kunnen
gebruikers bloot worden gesteld aan gevaarlijke spanningen en andere risico’s. Laat
al het onderhoud over aan onderhoudspersoneel met vergunning.
14. Haal de stekker uit de Visual Presentator tijdens noodweer of als het voor een lange
periode niet wordt gebruikt, zet de visual presenter of afstandsbediening niet boven
op hitte uitstralende apparatuur of warmte uitstralende objecten zoals een auto,enz.
Nederlands - 4
15. Trek de stekker van de Visual Presenter uit het stopcontact en laat onderhoud over
aan onderhoudspersoneel met vergunning wanneer de volgende situaties
voorkomen:
Als de netkabel of stekker beschadigd is of rafelig.
Als vloeistof erin is gemorst , of wanneer de Visual Presenter blootgesteld is aan
regen of water.
<Opmerking> Het gebruik van incorrecte batterijen in de afstandsbediening
kan leiden tot een defekt. Volg de instructies in uw land over hoe gebruikte
batterijen weg te gooien.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
Waarschuwing: Om risico’s van vuur of elektrische schok te voorkomen,
mag dit apparaat niet aan regen of vocht worden blootgesteld.
Deze Visual Presentator heeft een 3-snoer AC lijnstekker. Dit is een veiligheidstoepassing
die garandeert dat de stekker in de stroomuitgang zal passen. Probeer deze toepassing
niet te ontkoppelen.
Trek de stekker uit het stopcontact als de Visual Presenter niet gebruikt zal worden voor
een lange periode.
LET OP
RISICO VAN ELEKTRISCHE
SCHOK
Let op: Verwijder niet het deksel (of achterplaat) om risico's van elektrische schok te
reduceren. Er bevinden zich geen gebruikers onderhoudsdelen in het apparaat. Laat
onderhoud over aan onderhoudspersoneel met vergunning.
Dit symbool geeft aan dat deze
apparatuur gevaarlijke
spanningen kan hebben die
een elektrische schok kan
veroorzaken.
Dit symbool geeft aan dat er
belangrijke bediening en
onderhoudsinstructies in de
gebruikershandleiding staan
die met het apparaat komt.
FCC waarschuwing
OPMERKING: DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR
ENIGE RADIO OF TV STORING DIE VEROORZAAKT WORDT DOOR NIET
GEAUTORISEERDE WIJZIGINGEN AAN DIT APPARAAT. DEZE WIJZIGINGEN MAKEN
HET RECHT OP GEBRUIK VAN DIT APPARAAT TENIET.
Nederlands - 5
Opmerking: Dit apparaat heeft in tests bewezen te voldoen aan de limieten gesteld voor
een klasse A of B digitaal apparaat, vallend onder deel 15 van de FCC bepalingen.Deze
limieten zijn bepaald om een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie te
bieden in een woongebied.Deze apparatuur produceert, gebruikt en straalt
radiofrequentie-energie uit en kan, indien niet gebruikt overeenkomstig de instructies,
schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.Er wordt echter geen
garantie gegeven dat voor een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden.Indien
deze apparatuur schadelijke interferentie met radio- of televisieontvangst veroorzaakt, dit
kan worden bepaald door de apparatuur aan of uit te schakelen, moet de gebruiker de
interferentie proberen te verhelpen via een van de volgende maatregelen:
• De ontvangstantenne herrichten of verplaatsen.
• De afstand verhogen tussen de apparatuur en de ontvanger.
• De apparatuur aansluiten op een contact van een andere stroomkring dan deze
waarmee de ontvanger is verbonden.
• Raadpleeg de dealer of een ervren Radio/Televisietechnicus voor hulp.
Opmerking:
(1) Een onbeschermd type netsnoer is vereist, om te voldoen aan de FCC emissie
bepalingen en om interferentie van dichtbij radio en televisie ontvangst te
vermijden. Het is belangrijk dat alleen de bijgesloten netsnoeren worden gebruikt.
(2) Gebruik alleen afgeschermde kabels om I/O apparaten op deze apparatuur aan te
sluiten.
(3) Wijzigingen of aanpassingen die niet zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke
partij kunnen ertoe leiden dat uw recht om het apparaat te gebruiken vervalt.
EN55022 (CE Radiatie) Waarschuwing
Dit product is bedoeld voor gebruik in een commercieel, industrieel of educatieve
omgeving. Het is niet bedoeld voor gebruik in een woonomgeving.
Dit is een Klasse A product. In een huishoudelijke omgeving kan het radiostoring
veroorzaken, in welk geval de gebruiker de nodige maatregelen moet treffen. Het meest
typische gebruik is in een conferentiekamer, vergaderzaal of aula.
Nederlands - 6
Revisie opmerking
Nederlands - 7
Hoofdstuk 2 Inhoud verpakking
AV522
Snelle startgids
Afstandsbediening
VGA kabel
USB kabel
Netsnoer
Uiterlijk kan per land/regio
afwijken.
Uitbreidingsadaptor
Microscoop adapter
CD
Nederlands - 8
Hoofdstuk 3 Overzicht product
8. Zwanehals
7. AF knop
4. LED indicator
1. Lamp
3. Controlepaneel
2. Afstandssensor
9. Ingebouwde microfoon
5. Lens
6. DIP schakelaar
(Bodem)
Nederlands - 9
3.1 Relatieve positie van de presentator en AV522
AV522
Document
Presentator
3.2 Aanbevolen afstand
* Ongeveer 470 mm afstand tussen camera en bureau is aanbevolen.
OMHOOG
Nederlands - 10
3.3 Onjuist gebruik
Nederlands - 11
Hoofdstuk 4 Installatie en aansluitingen
4.1 Systeem diagram
PC
Projector
of
Monitor
Monitor
PC
LCD TV
SD kaart
PC
of
Televisie
Nederlands - 12
4.2 De AV522 op een bureaublad bevestigen
1. Stel eerst de DIP schakelaar instellingen in. Raadpleeg Hoofdstuk 5
“DIP schakelaar” in de AV 522 gebruikershandleiding.
2. Raadpleeg de Basis installatiegids voor installatie instructies voor alle
onderdelen.
4.3 Apparaten aansluiten
4.3.1 Stap 1: Insteken in de uitgang
AC uitgang
<Opmerking> De uiterlijke vorm van het netsnoer en kan per land/regio
varieeren.
4.3.2 Stap 2: Aansluiten met onderdelen
Aansluiten op een projector
Sluit de VGA UIT aan op de AV522 met de VGA IN op de projector met
gebruik van de VGA kabel.
Aansluiten op een monitor
Gebruik de VGA kabel om de VGA PASSTHROUGH aansluiting aan te
sluiten op deAV522 met deVGA IN aansluiting op een monitor.
[Opmerking] De VGA PASSTHROUGH aansluiting voert alleen VGA IN
signalen uit.
Nederlands - 13
Aansluiten op een TV
1. Een EXTENDER adapter en C-Video kabel gebruiken om de
EXTENDER van de AV522 aan te sluiten op een C-Video van de TV
2. DIP schakelinstelling afstellen
NTSC: America, Taiwan, Panama, Philipijnen, Canada, Chilie, Japan, Korea en
Mexico
PAL: Land/regio niet in bovenstaande lijst:
<Opmerking> OSD is niet beschikbaar in C-Video. Functies zoals: [Menu]/
[Rotate]/[PAN]/[Source]/[Record]/[Capture]/[Delete]/[PBP]/[Slide Show]
zijn niet beschikbaar op het controlepaneel en de afstandsbediening.
<Opmerking> VGA output is niet ondersteund als C-Video eenmaal is
ingeschakeld.
3. De DIP schakelinstelling is niet beschikbaar totdat de AV522 opnieuw is
gestart.
Aansluiten op een LCD TV/PDP
De HDMI kabel gebruiken om aan te sluiten op een LCD TV/PDP.
Nederlands - 14
Aansluiten op een computer
Gebruik eenVGA kabel om aan te sluiten op een VGA IN aansluiting op
AV522 naar de VGA OUT aansluiting op de computer.
De USB kabel gebruiken
Sluit een USB poort aan en installeer het bijgesloten ActiView™
programma. Raadpleeg Hoofdstuk 4 Installatie en aansluitingen.
Een EXTENDER adapter en RS232 kabel gebruiken om de
EXTENDER van AV522 aan te sluiten op RS232 van de computer.
Nederlands - 15
4.4 Start met gebruik van de AV522
Controlepaneel
Afstandsbediening
Wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt, richt dan de
ontvanger op de AV522 en druk op de power knop.
Als de AV522 eenmaal is ingeschakeld, knippert de LED op het
controlepaneel een paar keer en blijft daarna branden. Neem
contact op met uw distributeur als de LED niet brandt.
<Opmerking> Voer het wachtwoord in als de wachtwoordpagina is
weergegeven. Bent u uw wachtwoord vergeten, neem dan contact
op met uw distributeur of het servicecentrum.
4.5 Applicatie software installeren
Na het installeren van de USB driver en de applicatie software, kunt u de
volgende functies gebruiken:
AV522 te bedienen.
Afbeeldingen direct vastleggen en opnemen in ActivInpsire.
Annoteert het beeld, markeert belangrijke details en slaat ze op.
Ondersteunt de volledige schermfucntie.
<Opmerking>: Raadpleeg de ActiView™ software gebruikershandleiding
voor installatie stappen en software bediening.
Nederlands - 16
Hoofdstuk 5 DIP Schakelinstellingen
<Opmerking> U moet het apparaat resetten om de instelling
werkzaam te maken.
5.1 Aansluiten op een projector of monitor
5.1.1 SXGA 60 Hz uitgang (standaardwaarden):
5.1.2 XGA 60 Hz uitgang
5.1.3 Speciale mode
5.1.4 HDTV 720P 60 Hz uitgang
Nederlands - 17
5.2 Aansluiten op een TV
5.2.1
NTSC: America, Taiwan, Panama, Philipijnen, Canada,
Chilie, Japan, Korea en Mexico
5.2.2
PAL: Landen/regio’s niet in bovenstaande lijst
<Opmerking> VGA output is niet ondersteund als C-Video output
is ingeschakeld.
Nederlands - 18
Hoofdstuk 6 Controlepaneel/
Afstandsbediening en instellingenmenu
6.1 Functies van controlepaneel en afstandsbediening
<OPMERKING>: OSD is niet beschikbaar in C-Video modus.
[Menu]/[Rotate]/[PAN]/[Source]/[Record]/[Capture]/[Delete]/[PBP]/[Slide
Show] functies zijn niet beschikbaar op het apparaatpaneel en de
afstandsbediening.
<Opmerking> De onderstaande functies staan in alfabetische volgorde.
Naam
Functie
De Visual Presentator aan en uitschakelen.
Bediening
Afstandsbediening /
Controlepaneel
ghij
AF
Auto Tune
BRT+/Capture
Delete
Enter
Beweeg omhoog, omlaag, links of rechts voor
het selecteren van de benodigde functie.
Stelt automatisch de brandpuntsafstand op
een objekt in.
Stelt automatisch het beeld af naar de beste
helderheid en scherpstelling.
De helderheid van de afbeelding manueel
afstellen.
Legt de afbeelding vast op de SD kaart
(prioriteit) of intern geheugen.
Schrapt het beeld opgeslagen in de SD kaart
(prioriteit) of intern geheugen.
Toegang/activeer functies.
Afstandsbediening /
Controlepaneel
Afstandsbediening /
Camerahoofd
Controlepaneel
Afstandsbediening /
Controlepaneel
Afstandsbediening /
Controlepaneel
Controlepaneel
Afstandsbediening /
Controlepaneel
Freeze
Lamp
Menu
Bevriest het huidige beeld om tijdelijk op het
scherm te blijven. Druk nog een keer om te
ontvriezen.
Lamp in/uitschakelen.
Activeert het instellingsmenu/functie/verlaat
het menu.
Afstandsbediening /
Controlepaneel
Controlepaneel
Afstandsbediening /
Controlepaneel
Nederlands - 19
PAN
Wisselt een deel van de live afbeelding.
Afstandsbediening /
Controlepaneel
PBP
Live afbeeldingen vergelijken met vastgelegde
afbeeldingen.
Afstandsbediening
Record
Neemt bewegende beelden op. Druk op
[Record] om beelden op de SD kaart op te
slaan, druk nog een keer [Record] om het
opnemen te stoppen.
Roteert beeld met 0°/90°/180°/270°.
Afstandsbediening /
Rotate
Controlepaneel
Afstandsbediening /
Controlepaneel
Slide Show
Source
Zoom +/-
Geeft de foto’s of video’s weer in de SD kaart
(prioriteit) of intern geheugen in diamodus.
Wisselt tussen verschillende bronnen van
signalen:
1. Live afbeeldingen (standaard)
2. SD kaart (prioriteit) of intern geheugen
3. Computer
Vergroot of verkleint de beeldafmeting.
Afstandsbediening
Afstandsbediening /
Controlepaneel
Afstandsbediening /
Controlepaneel
Nederlands - 20
6.2 Menu instellen
<Opmerking> Druk [Menu] op de afstandsbediening of controlepaneel voor
het instellingenmenu; De vet gedrukte, onderstreepte waarden in de
volgende tabel zijn standaarden.
Eerste
niveau Major
Items
Beeld
(Display)
Opslag
(Storage)
Tweede niveau
Minor Items
Derde niveau
afstellingswaarden
Focus
0~Maximum
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen om er de focale lengte
op een objekt mee in te stellen.
Mode
Normaal/Dia/Film/
Microscoop
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen voor het seleceren van
de afbeeldingsmodus.
Foto/Text
(Photo/Text)
Foto/Text/Grys
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen voor het seleceren van
de afbeeldingsmodus.
PBP
Enter
Druk [Enter] om de foto
vergelijkingsmodus onmiddelijk te
activeren.
Nachtzicht
(Night Vision)
Aan/Uit
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen om te selecteren. De
nachtzicht modus is geschikt voor
een donkere omgeving.
Digitale zoom
(Digital Zoom)
Aan/Uit
Gebruik de linker en
rechterpijltoetsen om digitaal zoom
aan/uit te schakelen.
Enter
Druk op [Enter] om fe foto’s en
video’s af te spelen die zijn
opgeslagen in de SD kaart
(prioriteit) of intern geheugen.
Diashow
(Slide Show)
Omschrijvingen
Nederlands - 21
Slide show
effect
(Slide Show
Effect)
Vertraag
(Delay)
1.
Uit
2.
Shutter
3.
Rechts
4.
Naar beneden
5.
Zijde
6.
Open
1.
0.5 Sec
2.
1 Sec
3.
3 Sec
4.
5 Sec
5.
10 Sec
6.
Manueel
1.
Beeld kwaliteit
2.
(Image Quality)
3.
Copieer naar
SD
(Copy To SD)
Schrap alles
(Delete All)
Formatteren
(Format)
Instell.
(Setting)
Vastleggen
(Capture)
Hoog
Gemiddeld
Laag
Enter
Ja/Nee
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen voor het seleceren van
de afbeelding wisselmodus.
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen voor het seleceren van
de vertragingstijd.
Selecteer de manuele modus om
afbeeldingen manueel te wisselen
Gebruik de linker en rechter
pijltoetsen om de beeldkwaliteit
voor de vastgelegde beelden en
opgenomen video’s te selecteren.
Druk [Enter] om de data in de
Visual Presenter onmiddelijk naar
de SD kaart te kopieeren
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen om te kiezen en druk
dan [Enter] om de verwijdering van
foto’s te bevestigen.
Schrapt het beeld opgeslagen in
de SD kaart (prioriteit) of intern
geheugen.
Ja/Nee
1. Enkel
2. Continu
3. Uitschakelen
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen om te kiezen, en druk
dan [Enter] om de gegevens die
opgeslagen zijn in de SD kaart
(prioriteit) of intern geheugen te
formatteren.
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen voor het kiezen van de
video vastlegmode.
(Single/Continu/Uitschakelen)
Nederlands - 22
1. 1 uur
Vastlegtijd
(Capture Time)
2. 2 uur
3. 4 uur
4. 8 uur
5. 24 uur
Vastleg-interval
(Capture
Interval)
pijltoetsen om de vastleg beeldtijd
in te stellen.
<Opmerking> Het werkt wanneer
de vastleg mode is ingesteld op
[continuous].
1. 5 sec
Gebruik de links en rechts
2. 10 sec
pijltoetsen om de vastleg interval
3. 30 sec
in te stellen.
4. 1 min
<Opmerking> Het werkt wanneer
5. 2 min
de vastleg mode is ingesteld op
6. 5 min
[continuous].
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen voor het kiezen van de
USB overdrachtsmodus.
USB overdracht 1. Camera
(USB Transfer) 2. Opslagmedium
AE
Gebruik de links en rechts
Aan/Uit
1. Camera: de AV522 aansluiten
om live afbeeldingen te zien.
2. Opslagmedium: Aansluiten op
de SD kaart (prioriteit) of intern
geheugen.
De machine zal de helderheid
naar de beste conditie zetten,
ongeacht hoe de omgeving buiten
is.
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen om te kiezen.
Enter
De machine zal de kleur naar de
beste conditie zetten, ongeacht
hoe de omgeving buiten is. Druk
[Enter] om te activeren.
Projectortype
(Projector
Type)
DLP/LCD
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen om de geluidsreductie
functie aan/uit te schakelen.
Volume
0~Maximum
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen om er het volume mee
in te stellen.
AWB
Nederlands - 23
Geavanceerd Taal
(Advanced)
(Language)
1.
English
Engels
2.
简体中文
Vereenvoudigd Chinees
3.
Deutsch
Duits
4.
Français
Frans
5.
Español
Spaans
6.
Русский
Russisch
7.
Nederlands
Nederlands
8.
Suomi
Fins
9.
Polski
Pools
10. Italiano
Italiaans
11. Português
Portugees
12. Português do
Brasil
Braziliaans Portugees
13. Svenska
Zweeds
14. Danske
Deens
15. ‫ةاﻟﻌ ﺮﺑﻲ‬
Arabisch
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen in de taaloptie voor het
kiezen van de gewenste taal.
Uitgangsmodus
(Output Mode)
Slot omlaag
(Lock Down)
1.
XGA
Gebaseerd op verschillende DIP
2.
SXGA
switch instellingen, zijn er
3.
UXGA
4.
720P
5.
1080P
Aan/Uit
verschillende uitvoermodussen
beschikbaar. Raadpleeg Chapter
5 "DIP Schakelinstellingen" in
de AV522 gebruikershandleiding.
Gebruik de linker en rechter
pijltoetsen om de
vergrendelfunctie aan en uit te
schakelen. U kunt het wachtwoord
instellen wanneer [On] is
geselecteerd.
Nederlands - 24
Auto wissen
(Auto Erase)
Preset Load
(Preset Load)
Preset Save
(Preset Save)
Aan/Uit
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen om de auto wis functie
aan of uit te schakelen. Wanneer
[On] is geselecteerd, zullen de
opgeslagen beelden automatisch
worden verwijderd wanneer het
systeem is uitgeschakeld
Leest de waarde van de huidige
beeldmodus.
Ja/Nee
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen om te kiezen en druk
dan [Enter] om te bevestigen.
Slaat de waarde van de huidige
beeldmodus op.
Ja/Nee
Fabrieksreset
Ja/Nee
(Factory Reset)
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen om te kiezen en druk
dan [Enter] om te bevestigen.
Gebruik de links en rechts
pijltoetsen om te kiezen en druk
dan onmiddelijk op [Enter] om de
fabriekstandaarden te herstellen.
Nederlands - 25
Hoofdstuk 7 Omschrijving van
voornaamste functies
7.1 Ik wil de beeldbronnen wisselen.
Live image is de standaard van de afbeeldingsbron. Druk op [Source] op de
afstandsbediening of controlepaneel om te wijzigen.
1. Live afbeeldingen (standaard)
2. SD kaart (prioriteit) of intern geheugen
3. Computer.
7.2 Ik wil de tekst duidelijker en de foto’s kleuriger maken
Photo is de standaard. U kunt de instellingen veranderen met de
afstandsbediening of controlepaneel veranderen.
[Photo] (standaard): Voor het bekijken van foto’s of tekst met foto’s,dit
maakt de foto’s kleuriger
[Text]: Voor het bekijken van tekstbestanden, dit maakt de tekst
duidelijker.
[Gray]: Voor het bekijken van zwart-wit foto’s die de grijsschaal
verschillen duidelijker zullen maken.
Als u de afstandsbediening of het controlepaneel gebruikt:
1. Druk [MENU] om het instellingen menu op te roepen.
2. Druk [f] of [e] om [Display] te kiezen.
3. Druk [d] om [Photo/Text] te kiezen.
4. Druk [f] of [e] om de gewenste de [Photo/Text/Gray] (Raadpleeg de
bovenstaande omschrijving)
5. Druk [MENU] om te verlaten.
7.3 Ik wil beelden in/uitzoomen
1. Druk [Zoom +] op de afstandsbediening of controlepaneel om in te
zoomen.
2. Druk [Zoom -] op de afstandsbediening of controlepaneel om uit te
zoomen.
7.4 Ik wil de autofocus gebruiken
1. Druk [AF] op de afstandsbediening.
2. Druk op de AF knop op het camerahoofd van het hoofdapparaat.
Nederlands - 26
7.5 Ik wil de helderheid afstellen
Als u de afstandsbediening of het controlepaneel gebruikt:
1. Druk [BRT +] om het helderder te maken.
2. Druk [BRT -] om het donkerder te maken
7.6 Ik wil de lamp aan/uitschakelen
1. De lamp staat standaard aan. Druk op [Lamp] op het controlepaneel
om uit te schakelen.
7.7 Ik wil het beeld automatisch afstellen voor de beste
helderheid en scherpstelling
1. Druk [Auto Tune] op het controlepaneel.
7.8 Ik wil beelden vastleggen
7.8.1 De kwaliteit van vastgelegde beelden instellen
1. Druk [Menu] op de afstandsbediening of controlepaneel voor
het instellingen menu.
2. Druk [f] of [e] voor [Storage].
3. Druk [d] om [Image Quality] te vinden.
4. Druk [f] of [e] om uit de [High/Medium/Low] modes te kiezen.
5. Druk [Menu] om te verlaten.
7.8.2 Continu vastleggen instellen
1. Druk [Menu] op de afstandsbediening of controlepaneel voor
het instellingen menu.
2. Druk [f] of [e] om het [Setting] menu te kiezen.
3. Druk [d] om [Capture] te vinden.
4. Druk [f] of [e] om [continuous] te kiezen.
5. Druk [d] om [Capture Time] te vinden. Druk [f] of [e] om de
tijdinstellingen te kiezen.
6. Druk [d] om [Capture Interval] te vinden. Druk [f] of [e] om de
tijdinstellingen te kiezen.
7. Druk [Menu] om te verlaten.
Nederlands - 27
7.8.3 Beelden vastleggen en opslaan
1. Druk op [Capture] op de afstandsbediening of het
controlepaneel.
<Opmerking> Als de vastlegmodus is ingesteld op
[continuous], druk [Capture] om beelden continu vast te
leggen, druk [Capture] nog een keer om af te sluiten.
7.9 Ik wil de vastgelegde beelden zien
1. Druk [Source] op de afstandsbediening of controlepaneel om
thumbnails van alle vastgelegde beelden weer te geven.
2. Druk [c] of [d] of [f] of [e] om de thumbnail te kiezen die u wilt
bekijken.
3. Druk [Enter] voor een vol scherm weergave van het beeld.
4. Druk [f] of [e] om naar het vorige/volgende videobeeld te gaan.
5. Druk [Source] om te verlaten.
7.10 Ik wil de vastgelegde beelden verwijderen
1. Druk [Source] op het controlepaneel.
2. Druk [c] of [d] of [f] of [e] om de thumbnail te kiezen die u wilt
verwijderen.
3. Het drukken van [Delete] zal een nieuw [Delete File] venster openen.
4. Druk [f] of [e] om [Yes] te kiezen. (De standaardwaarde is No).
5. Druk [Enter] om de geselecteerde foto te verwijderen.
6. Druk [Source] om te verlaten.
7.11 Ik wil alle vastgelegde beelden automatisch
verwijderen wanneer het apparaat is uitgeschakeld
(Auto wissen)
1. Druk [Menu] op de afstandsbediening of controlepaneel voor het
instellingen menu.
2. Druk [f] of [e] voor het [Advanced] menu.
3. Druk [c] of [d] voor [Auto Erase].
4. Druk [f] om [On] te kiezen.
5. Druk [Menu] om te verlaten.
6. Het zal automatisch alle vastgelegde foto’s verwijderen wanneer het is
uitgeschakeld.
Nederlands - 28
7.12 Ik wil video’s opnemen (Opnemen)
7.12.1 De beeldkwaliteit instellen
1. Druk [Menu] op de afstandsbediening of controlepaneel voor
het instellingen menu.
2. Druk [f] of [e] voor [Storage].
3. Druk [d] voor [Image Quality].
4. Druk [f] of [e] om uit de [High/Medium/Low] modes te kiezen.
5. Druk [Menu] om te verlaten.
7.12.2 Bewegende beelden opnemen
1. Druk [Record] op de afstandsbediening of controlepaneel om te
beginnen met het opnemen van video’s.
2. Druk nog een keer [Record] om te stoppen met opnemen.
3. Geluiden opnemen met de ingebouwde microfoon van het
controlepaneel.
7.12.3 Video’s afspelen
1. Druk [Source] op de afstandsbediening of het controle paneel
om thumbnails weer te geven van alle opgenomen video’s.
2. Druk [c] of [d] of [f] of [e] om de thumbnail te kiezen die u wilt
bekijken.
3. Druk [Enter] voor afspelen met vol scherm.
4. Druk [f] of [e] om naar de vorige/volgende video te gaan.
5. Druk [Source] om te verlaten.
[Opmerking] Alleen deMOV opgenomen bestanden kunnen
worden afgespeeld en wanneer het live geluid niet beschikbaar
is, kan een extra versterker worden aangesloten op de PHONE
poort.
7.13 Ik wil een deel van het livebeeld wisselen (PAN)
Als u de afstandsbediening of het controlepaneel gebruikt:
1. Druk [PAN] om de beeld panmodus op te roepen.
2. Druk [c] of [d] of [e] of [f] om de gedeeltelijk uitvergrote beelden te
bewegen en te bekijken.
3. Druk [PAN] om de gedeeltelijk uitvergrote modus af te sluiten.
Nederlands - 29
7.14 Ik wil de dia’s afspelen (Diashow)
7.14.1 Slide show effect instellen
1. Druk [Menu] op de afstandsbediening of controlepaneel voor
het instellingen menu.
2. Druk [f] of [e] voor het [Storage] menu.
3. Druk [d] om het [Slide Show Effect] te vinden.
4. Druk [f] of [e] om de beeld wisselmodus te kiezen uit [Off /
Shutter / Right / Down / Side / Open].
5. Druk [Menu] om te verlaten.
7.14.2 Vertragingstijd instellen
1. Druk [Menu] op de afstandsbediening of controlepaneel voor
het instellingen menu.
2. Druk [f] of [e] voor het [Storage] menu.
3. Druk [d] om het [Delay] te vinden.
4. Druk [f] of [e] om de beeld wisselmodus te kiezen uit [0.5 Sec /
1 Sec / 3 Sec / 5 Sec / 10 Sec / Manual].
5. Druk [Menu] om te verlaten.
7.14.3 De diashow activeren/stoppen
<Opmerkingen> Beelden groter dan 8 MB kunnen niet worden
afgespeeld. De [Rotate] functie kan worden geactiveerd om
afbeeldingen te roteren tijdens het afspelen.
Afstandsbediening:
1. Druk op [Slide Show] om te beginnen met afspelen.
2. Druk nog een keer op [Slide Show] om het afspelen te stoppen.
Controlepaneel:
1. Druk [Menu] om het instellingen menu op te roepen.
2. Druk [f] of [e] voor het [Storage] menu.
3. Druk [d] om [Slide Show] te vinden.
4. Druk [Enter] om af te spelen.
5. Herhaal stappen 1 tot 4 om het afspelen te stoppen.
7.15 Ik wil beelden vergelijken (livebeelden vergelijken
met vastgelegde beelden) (PBP, Beeld bij beeld)
Deze functie vergelijkt en contrast een livebeeld met een vastgelegd beeld.
Nederlands - 30
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Vastgelegd beeld
Live beeld
Afstandsbediening:
1. Druk [PBP] voor het PBP foto (Afbeelding voor afbeelding) kiezen
scherm.
2. Druk [c] of [d] of [f] of [e] om de te vergelijken bestanden te kiezen.
3. Druk [Enter] om beeld vergelijking te activeren.
4. Druk [f] of [e] om de beelden naar links/rechts te bewegen (alleen
vastgelegde beelden.
5. Druk nog een keer [Menu] om terug te keren naar de afbeelding
thumbnails.
6. Druk [Source] om te verlaten.
Controlepaneel:
1. Druk [Menu] om het instellingen menu op te roepen.
2. Druk [f] of [e] voor het [Display] menu.
3. Druk [d] om [PBP] te vinden.
4. Druk [Enter] voor het PBP foto (Afbeelding voor afbeelding) kiezen
scherm.
5. Druk [c] of [d] of [f] of [e] om de te vergelijken bestanden te kiezen.
6. Druk [Enter] om beeld vergelijking te activeren.
7. Druk [f] of [e] om de beelden naar links/rechts te bewegen (alleen
vastgelegde beelden.
8. Druk nog een keer [Menu] om terug te keren naar de afbeelding
thumbnails.
9. Druk [Source] om te verlaten.
7.16 Ik wil de fabriek standaardinstelling herstellen
(Fabrieksreset)
1. Druk [Menu] op de afstandsbediening of controlepaneel voor het
instellingen menu.
Nederlands - 31
2.
3.
4.
5.
Druk [f] of [e] voor het [Advanced] menu.
Druk [d] om [Factory Reset] te kiezen.
Druk [f] of [e] om [Yes] te kiezen.
Druk [Enter] om te activeren.
7.17 Ik wil de beeldruis reduceren (Projectortype)
Met deze functie kan de Visual Presenter automatisch beeldruis wissen.
De ruis is vooral duidelijk wanneer de Visual Presenter is aangesloten op
een DLP projector. U kunt de DLP projector functie gebruiken om de
beeldkwaliteit te verbeteren.
1. Druk [Menu] op de afstandsbediening of controlepaneel voor het
instellingen menu.
2. Druk [f] of [e] voor [Setting].
3. Druk [d] voor [Projector Type].
4. Druk [f] of [e] om [DLP/LCD] te kiezen.
5. Druk [Menu] om te verlaten.
7.18 Ik wil het wachtwoord instellen/veranderen (Slot
omlaag)
7.18.1 Het wachtwoord instellen
1.
2.
3.
4.
5.
Druk [Menu] op het controlepaneel voor het instellingen menu.
Druk [f] of [e] om het [Advanced] menu te kiezen.
Druk [d] voor [Lock Down].
Druk [f] of [e] om [On] te kiezen.
Het scherm zal zoals hieronder vertoond worden weergegeven.
Toets het
wachtwoord in
**
Nederlands - 32
6. Toets het wachtwoord in
Druk de toetsen op het controlepaneel. Alle toetsen kunnen
worden gebruikt als deel van het wachtwoord behalve de
[Power] en [Enter] toetsen. Het maximale aantal tekens is 2.
Voorbeeld, u kunt [Source] +[Menu] als het wachtwoord
drukken.
<Opmerking> Het scherm zal* weergeven als u het
wachtwoord invoert. Let op dat u de volgorde moet
onthouden in hoe de toetsen zijn ingevoerd.
7. Druk [Enter]. nadat het wachtwoord is voltooid.
8. Het bevestigingsscherm wordt nu zoals hieronder weergegeven.
Voer het wachtwoord nog een keer in.
Wachtwoord
bevestigen
9. Druk op [Enter] nadat u het wachtwoord heeft ingevoerd.
Als het wachtwoord goed is ingevoerd, is de setup voltooid. Als
het wachtwoord onjuist is, zal een foutmelding worden
weergegeven en volg dan de instructies op het scherm.
7.18.2 Het wachtwoord veranderen
1.
2.
3.
4.
Druk [Menu] op het controlepaneel voor het instellingen menu.
Druk [f] of [e] om het [Advanced] menu te kiezen.
Druk [d] voor [Lock Down]
Druk [f] of [e] om [Off] te kiezen en deactiveer de wachtwoord
instelfunctie.
5. Druk [f] of [e] om [On] te selecteren en om de
wachtwoordinstel functie te reactivieren. Raadpleeg stappen 5 ~
8 in Hoofdstuk 7 Omschrijvingen van belangrijke functies
7.18.1 Het wachtwoord instellen voor bedieningsstappen.
7.19 Een SD kaart gebruiken
7.19.1 De schrijf beschermingsfunctie deactiveren (SD Slot)
Als de schrijf beschermingsfunctie van de SD kaart is geactiveerd, kunt u
de Vastleggen functie niet gebruiken, maar u kunt nog steeds de
bestanden daarin lezen. Stel het slot van de SD kaart af om de schrijf
Nederlands - 33
beschermingsfunctie te deactiveren.
LOCK
7.19.2 Een SD kaart insteken
7.19.2.1 Het scherm geeft nu [Copy to SD card] weer en vraagt of u
de bestanden wilt kopieeren, die zijn opgeslagen in de AV522,
naar een SD kaart.
Druk [f] of [e] op het controlepaneel om te selecteren.
Kopieer naar SD
JA
NEE
7.19.2.2 Het scherm zal als volgt weergeven als u een
ongeformatteerde SD kaart insteekt.
Druk [f] of [e] op het controlepaneel om te selecteren.
Format SD Card
JA
NEE
<Opmerking> De data die voorheen was opgeslagen op de
SD kaart wordt gewist tijdens het formatteren.
7.19.3 Een SD kaart uitstoten
<Opmerking> Schakel het apparaat uit voordat u de SD kaart
eruit haalt om schade aan de SD kaart te voorkomen.
7.20 Computer gerelateerde functies
Controleer of de USB kabel is aangesloten en de drivers zijn geinstalleerd
voordat de computer gerelateerde functies worden gebruikt. Raadpleeg
Hoofdstuk 4 Installatie en aansluitingen 4.3 Apparaten aansluiten en
4.6 Applicatie software installeren.
Nederlands - 34
7.20.1 Ik wil een foto plaatsen in MS-Paint
1. Klik op Bestand > Van scanner of camera in MS-Paint zoals
weergegeven in het linkerfiguur aan de onderzijde.
2. Klikken op [Get Picture] zal de foto’s van livebeelden vastleggen en
de bestanden die in gebruik zijn invoegen, zoals te zien op het
boven rechterfiguur.
7.20.2 Ik wil een foto plaatsen in MS-Word
<Opmerking>: Voor Windows Office 2003 of latere versies, gebruik de
function met OneNote.
1. Klik Invoegen > Afbeelding > Van scanner of camera in MS-Word.
2. Kies [Visual Presenter V2] en klik [Custom Insert].
Nederlands - 35
3. Klik [Get Picture]. Het zal de foto van het livebeeld vastleggen.
7.20.3 Ik wil de instelling van de AV522 veranderen en dan een
foto vastleggen in MS-Word
<Opmerking>: Voor Windows Office 2003 of latere versies, gebruik de
function met OneNote.
1. Klik Invoegen > Afbeelding > Van scanner of camera in
MS-Word.
2. Kies [Visual Presentator V2 TWAIN] en klik [Custom Insert].
Nederlands - 36
3. Een venster met een livebeeld (zie onder) zal worden
weergegeven.
4. Druk op [Setting] om de AV522 te bedienen via de Camera
Instellingen interface. De bedieningsprocedure is hetzelfde met
de afstandsbediening en controlepaneel van de AV522.
Raadpleeg Hoofdstuk 6 Controlepaneel/Afstandsbediening en
instellingenmenu.
5. Druk [Setting] om beelden vast te leggen in MS-Word.
6. Druk [Cancel] om te verlaten.
7.20.4 Ik wil de AV522 instellen als een webcam voor Skype
De AV522 kan worden gebruikt als een webcam voor teleconferentie
software zoals Skype en MSN. De volgende instructies nemen Skype
(versie 4 of eerder) als een voorbeeld.
1. Open Skype en ga naar Hulpmiddelen > Opties….
2. Kies [Video Settings] > [webcam] > [Visual Presenter V2] en vink Start
mijn video automatisch aan wanneer ik in gesprek ben, zoals hieronder
weergegeven.
Nederlands - 37
3. Bel nu uw contact. Wanneer allebei verbonden zijn, geeft Skype het
videoscherm weer.
7.20.5 Ik wil de AV522 instellen als een PC camera
1. Druk [Menu] op de afstandsbediening of controlepaneel voor het
instellingen menu.
2. Druk [f] of [e] om het [Setting] menu te kiezen.
3. Druk [d] om [USB Transfer] te vinden.
4. Druk [f] of [e] om [Camera] te kiezen.
5. Een venster zal worden weergegeven, de [Visual Presenter V2],
weergevend zoals hieronder
Nederlands - 38
6. Klik de [Visual Presenter V2].
7.20.6 Ik wil de AV522 instellen als een verwijderbare schijf
1. Druk [Menu] op de afstandsbediening of controlepaneel voor het
instellingen menu.
2. Druk [f] of [e] om het [Setting] menu te kiezen.
3. Druk [d] om [USB Transfer] te vinden.
4. Druk [f] of [e] om [Storage device] te kiezen.
5. Druk [Menu] om te verlaten.
6. Een verwijderbare schijf wordt nu weergegeven.
<Opmerking> De verwijderbare disk zal een SD kaart selecteren als
een SD kaart is ingestoken, maar als er geen SD kaart is ingestoken
is de verwijderbare disk intern geheugen.
Nederlands - 39
<Opmerking> Deze handeling zal de Vastleg functie uitschakelen.
Die aanbeveelt dat u terugkeert naar de [Camera] modus na gebruik
van deze functie. Volg onderstaande stappen.
1. Druk [Menu] op de afstandsbediening of controlepaneel voor het
instellingen menu.
2. Druk [f] of [e] om het [Setting] menu te kiezen.
3. Druk [d] om [USB Transfer] te vinden.
4. Druk [f] of [e] om [Camera] te kiezen.
5. Druk [Menu] om te verlaten.
7.20.7 Ik wil een interactief witbord aansluiten
Voor het aansluiten van de Promethean's ActivBoard, sluit de visual
presenter aan op de USB poort van de computer die is aangesloten op
de ActivBoard.
Nederlands - 40
Hoofdstuk 8 Aansluiten op een microscoop
1. Bevestig de microscoopadapter op de microscoop.
<Opmerking> Kies een geschikte microscoop adapter. Microscoop
adapters zijn toepasbaar op oculairs van Ø 28 mm, Ø 31 mm, Ø 33 mm, en
Ø 34 mm.
2. De lens van AV522 verbindt met de microscoopadapter.
Voor een oculair van circa Ø 33
mm en Ø 34 mm, is maar een
microscoop adapter nodig (kies
diegene met de maximum
diameter).
Voor een oculair van circa Ø 28 mm of
Ø 31 mm, kies de microscoop adapter
met maximum diameter samen met
een ander geschikte microscoop
adapter.
3. [Microscope] modus kiezen.
3.1. Als u de afstandsbediening of het controlepaneel gebruikt
3.1.1. Druk [MENU] om het instellingen menu op te roepen.
3.1.2. Druk [f] of [e] om [Display] te kiezen.
3.1.3. Druk [d] om [Mode] te kiezen.
3.1.4. Druk [f] of [e] om [Microscope] te kiezen.
4. Als het beeld niet duidelijk is.
4.1. Stel de focus af van de microscoop.
4.2. Druk op de AF knop op het camerahoofd van het hoofdapparaat om de
autofocus te activeren.
Nederlands - 41
5. Digitale zoom
5.1. Druk [MENU] om het instellingen menu op te roepen.
5.2. Druk [f] of [e] voor [Setting].
5.3. Druk [d] om [Digital Zoom] te kiezen.
5.4. Druk [f] of [e] om [On] te kiezen.
5.5. Druk op [Zoom +]/[Zoom -] op de afstandsbediening en het
controlepaneel.
<Opmerking> In de microscoop modus zijn alle functies beschikbaar
behalve de [Zoom +]/[Zoom -]/[PAN] functies op de afstandsbediening
en het controlepaneel. Zet het terug naar de normale modus na gebruik
van de microscoop, u kunt anders de zoom in/uit functie niet
gebruiken.
1. Druk [Menu] op de afstandsbediening of controlepaneel voor het
instellingen menu.
2. Druk [f] of [e] om [Display] te kiezen.
3. Druk [d] om [Mode] te kiezen.
4. Druk [f] of [e] om [Normal] te kiezen.
Nederlands - 42
Hoofdstuk 9 Problemen oplossen
Dit hoofdstuk omschrijft problemen die u kunt tegenkomen tijdens gebruik van de
AV522. Als u vragen heeft, raadpleeg dan de gerelateerde hoofdstukken en volg
alle aanbevolen oplossingen op. Als het probleem nog voorkomt, neem dan
contact op onze distributeuren of ons servicecentrum.
Nr.
1
2
Problemen
Start op zonder
voeding
Geen beeld van de
AV522
3
De focus werkt niet
4
Het beeld is niet
compleet
Wachtwoord
vergeten om aan te
schakelen
De visual presenter
V1, ActiView of een
andere applicatie
kunnen niet tegelijk
worden gebruikt
5
6
Oplossingen
Controleer of u het netsnoer heeft ingestoken.
1. Controleer de voedinguitgang.
2. Aansluiting controleren, Raadpleeg Hoofdstuk 4
Installatie en aansluitingen 4.3 Apparaten
aansluiten.
3. Controleer de [Source], raadpleeg Hoofdstuk 7
Omschrijving van voornaamste functies 7.1 Ik wil
beeldbronnen wisselen.
4. Controleer de instellingen voor de bron van de
projector. Voor de juiste selectie van de projector,
raadpleeg de gebruikershandleiding van de
projectors.
5. Controleer of de DIP schakelaar goed is ingesteld.
Raadpleeg Hoofdstuk 5 DIP Schakelinstellingen
voor gerelateerde instellingen.
Waarschijnlijk is het document te dichtbij. Druk [zoom -] op
de afstandsbediening of het controlepaneel. Of
verwijder de afstand tussen het document en lens, druk
dan [AF].
Controleer de Auto Beeld instelling van uw projector.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de projector.
Neem contact op met uw distributeur of het
servicecentrum.
De visual presenter V1, ActiView en andere applicaties
kunnen niet tegelijk worden gebruikt. Maar een applicatie
kan op een moment worden gebruikt. Sluit eerst de
huidige applicatie af en voer dan de te gebruiken
applicatie uit.
Nederlands - 43

Vergelijkbare documenten

Hoofdstuk 6 DIP schakelaar

Hoofdstuk 6 DIP schakelaar 1. Live afbeeldingen (standaard) 2. SD kaart (prioriteit) of intern geheugen 3. Computer Vergroot of verkleint de beeldafmeting.

Nadere informatie