Verantwoording / The making of 1. Het project De Bruiloft van Kana

Commentaren

Transcriptie

Verantwoording / The making of 1. Het project De Bruiloft van Kana
Verantwoording / The making of
1. Het project De Bruiloft van Kana vond plaats in het kader van Zinnen- beelden- vier
momenten . Ik werkte samen met Monique Broekman dit project uit. Ik geef hieronder de
letterlijke tekst die ik ontving van Bertram Westera, eindverantwoordelijke voor Zinnenbeelden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat houdt het project in?
In het project Zinnen beelden - vier momenten introduceert elk van de deelnemende 12 kerken
in de Meijerij een kerkelijk viermoment (feest, gedenkdag, met een bepaalde dag in het jaar
verbonden thema) uit de eigen traditie bij een dichter en een beeldend kunstenaar. Daarbij
nodigt degene die dit thema aanreikt de beide kunstenaars uit om hier, in enigerlei vorm van
samenwerking of samenspraak, werk bij te maken. Dit om op een voor alle publiek
toegankelijke bijeenkomst te presenteren, en gedurende zes weekends ten toon te stellen in het
kerkgebouw.
De deelnemende kerken hebben een traditie van omgaan met hun eigen viermomenten. In die
traditie wordt bijna altijd door de bril van de theologie gekeken naar wat er de kerkelijke
kalender aan viermomenten aanreikt. Met dit project hopen ze dat ze, door een andere
benadering van het onderwerp - namelijk door een kunstzinnige verwerking -, nieuwe
inspiratie opdoen en nieuwe discussies losmaken, zowel in eigen kring als daarbuiten. Alle
deelnemende kerken staan voor openheid van geest, en streven een open dialoog in cultuur en
samenleving na. Ze willen zich ook uitdrukkelijk laten inspireren zowel door kunstenaars die
zich wel, als die zich niet tot een kerkelijke traditie rekenen.
Ervaringen uit een eerder kunstproject op deels dezelfde locaties leert, dat ook de fysieke
omgeving soms uitnodigt om te worden meegenomen in de artistieke verwerking die plaats
heeft.Daarom is het misschien goed om te melden, dat de meeste locaties waarop geexposeerd wordt, monumentaal van karakter zijn (met wortels varierend van de 13e tot de 19e
eeuw). Enkele locaties zijn niet aangemerkt als rijksmonument, maar hebben wel een
historische waarde als stads- of dorpsgezicht van bijzondere betekenis of vanwege de
geschiedenis van het gebouw en zijn gebruikers.
Activiteiten en tijdplan
De twaalf betrokken locaties komen om beurten in actie, als in een estafette. We hebben vier
periodes van elk zes weken aangeduid waarin telkens drie andere kerken de deuren openen
om het publiek te laten kennismaken met de dan gepresenteerde kunstwerken en hun
thematiek. Deze periodes zijn grofweg (data kunnen nog afwijken):
•
•
•
•
1 november-14 december 2009 (viermomenten o.a. Allerheiligen en Advent)
1 januari-14 februari 2010 (viermomenten o.a. Driekoningen en Doop van Jezus)
1 maart-14 april 2010 (viermomenten o.a. Passie en Pasen)
1 mei 14 juni 2010 (viermomenten o.a. Hemelvaart en Zondag van de Drie-eenheid)
Bij aanvang en afsluiting en in de tussenliggende perioden hebben telkens publiekactiviteiten
plaats waarvoor de aandacht van nieuwsmedia wordt gevraagd. Gepland staan een muziek- en
een theateruitvoering, twee symposia en een boekpresentatie. De start van het project gebeurt
op 31 oktober 2009. Ter gelegenheid daarvan verschijnt een boek met portretten van de
deelnemende dichters en beeldend kunstenaars, alsmede een inkijk in het desbetreffende
project, de locatie, de periode etc.
Wat vragen we?
Van dichters die deelnemen aan dit project, vragen wij het volgende:
- kennis nemen van de introductie die een kerkelijk vertegenwoordiger ter plaatse houdt over
het thema van zijn/haar keuze,
- nieuw werk maken bij dat thema, in enigerlei vorm van samenspraak of samenwerking met
de beeldend kunstenaar op dezelfde locatie,
- met de voorganger van de kerk in gesprek gaan over uw werk zodat deze het als leidraad
voor zijn/haar overdenking tijdens een viering / kerkdienst of andere vrij toegankelijke
bijeenkomst kan gebruiken, en het werk bij die gelegenheid (laten) voordragen,
- op beperkte schaal medewerking verlenen aan een boek met dvd, die van het project
verschijnen, onder andere door het werk voor deze uitgaven beschikbaar te stellen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Het gaat in ons geval om het protestantse kerkje in Boxtel (naast de Sint-Petruskerk).
Daar zullen we de opdracht die ons gesteld is uitvoeren in de periode 9 januari t/m
7 februari 2010
De predikante is Corry Terlouw, [email protected]
De coördinatrice is Jetty Suurmond, Poolsestraat 45, 5282 XC Boxtel, 0411 – 676 535
[email protected]
De protestantse gemeente telt bijna 600 leden; ’s zondags zijn er tussen 30-100 leden
aanwezig tijdens de dienst. Er is een gemeenteblaadje. Boxtel is een streekgemeente
waaronder ook Liempde, Esch, Haren en Lennisheuvel vallen.
Het kerkje is een Lodewijkskerkje, nog net binnen de ambtsperiode van Lodewijk Napoleon
in 1812 gebouwd door de Boxtelse architect Verhees; de nieuwbouw is van de Boxtelse
architect Snijders.
Het project De Bruiloft van Kana is op 5 weekends te bezichtigen:
vanaf 9 en 10 januari ( dat is weliswaar in het kerkelijk jaar: de doop van Jezus door
Johannes; en begin van Jezus’openbaar leven, zeg maar inwijdingsfeest, maar wij starten dan
met ons project De bruiloft te Kana, hoewel die een week later pas werkelijk ‘herdacht’
wordt)
De expositie is geopend op de zaterdagen en na de zondagdiensten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Allereerst de tekst uit het Evangelie van Johannes, Hoofdstuk 2, Verzen 1- 12
(In de andere Evangeliën wordt er niet over gerept)
Te Kana. Het eerste wonder.
1 En de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana van Galilea. De moeder van Jesus was
er tegenwoordig; 2 ook Jesus en zijn leerlingen waren ter bruiloft genodigd. 3 En toen er
gebrek kwam aan wijn, sprak de moeder van Jesus tot Hem: Ze hebben geen wijn meer. 4
Maar Jesus zeide haar; Vrouw, wat is er tussen Mij en u? Nog is mijn uur niet gekomen. 5
Zijn moeder sprak tot de bedienden: Doet, wat Hij u zeggen zal. 6 Daar waren nu zes stenen
kruiken, elk van twee of drie maten inhoud, die er voor de joodse reiniging waren geplaatst. 7
Jesus zei hun: Vult de kruiken met water. Ze vulden ze tot boven toe. 8 Toen sprak Hij tot hen:
Schept er nu uit, en brengt het naar den hofmeester. Ze brachten het. 9 Zodra nu de
hofmeester van het water geproefd had, dat wijn was geworden, (hij wist niet, waar die
vandaan kwam; maar de bedienden, die het water hadden geschept, wisten het wel), riep de
hofmeester den bruidegom, 10 en zeide tot hem: Iedereen schenkt eerst de goede wijn, en als
men goed gedronken heeft, dan de mindere soort; maar gij hebt de goede wijn tot nu toe
bewaard.
11 Zo deed Jesus zijn eerste wonder te Kana van Galilea, en openbaarde Hij zijn heerlijkheid.
En zijn leerlingen geloofden in Hem. 12 Daarna vertrok Hij naar Kafárnaüm; Hij zelf met zijn
moeder en broeders en zijn leerlingen; en zij bleven daar enkele dagen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------4. Hieronder wil ik aandacht vragen voor veelbetekende frases in de tekst:
(ik heb gebruik gemaakt van Google en andere hulpbonnen)
het getal 3 (de derde dag): veelvoorkomend motief in sprookjes, vertellingen en de Bijbel,
samen met de getallen 7 en 12; Een Jood weet, dat het hier een dinsdag betreft.
Terwijl de dagen van de week op de westerse kalender de namen van afgoden dragen,
hanteren de Joden tot op de huidige dag Gods kalender, waarop de dagen van de week met de
zeven rangtelwoorden uit het scheppingsverhaal zijn aangegeven
De bruiloft te Kana vond derhalve op een dinsdag plaats, de derde dag uit het boek ty>arb
B’reshit [Genesis], waarin de Schepping begon op de eerste dag, de zondag, en voltooid werd
op de zesde dag, de vrijdag. En God rustte op de zevende dag, de Shabat.
Bruiloftsfeest. In onze tijd: witte kleding wegens de zwaan: symbool van trouw.
Nu is de bruiloft in de Joodse traditie een beeld, dat eigenlijk altijd verwijst naar het verbond
tussen God en zijn volk. De vrouw is in deze metafoor het beeld van het volk Israël,
uitverkoren, begenadigd en bestemd om vruchtbaar te zijn. Wonderlijk genoeg is er in het
verhaal over de bruiloft in Kana geen sprake van een bruid, en al evenmin van een bruidegom.
Er wordt slechts gesproken over een soort ceremoniemeester. Maar wie weet heeft van de
Joodse traditie kan in Maria gemakkelijk de representant herkennen van Gods uitverkoren
volk, en in Jezus de incarnatie van de God van Israël, God in de gestalte van een mens. De
vrouwen in het Johannesevangelie verwijzen vaker naar "het vrome volk": in Kana is het
Maria, bij de bron is het de Samaritaanse vrouw, bij de opwekking van Lazarus is het Martha,
en bij de opstanding Maria Magdalena. De woorden van Maria - ze hebben geen wijn - staan
dan ook op één lijn met woorden van Mozes in de woestijn: ze hebben geen brood; het volk
dreigt te sterven.
leerlingen: het is duidelijk dat Jesus hier na de doop zijn discipelen om zich heen verzameld
heeft, zij die in hem geloven; wij noemen ze de 12 apostelen; zij zijn getuige van het eerste
teken, wat hun geloof in Jesus sterkt.
Vrouw, wat is er tussen Mij en u is: betekende oorspronkelijk: er is niets wat wij sámen
bezitten, wat ons gemeenscháppelijk eigendom is, en waarover wij dus met onderling overleg
moeten beschikken; een beleefde afwijzing dus: het is onnodig hierover te spreken, laat dit
vrij rusten, laat Mij maar begaan.Jesus zegt dat niet uit minachting en bedoelde het ook beslist
niet kleinerend, maar om daarmee duidelijk te maken dat haar moederlijk gezag in zaken van
Zijn bediening en de macht om wonderen te doen, hier niet mocht gelden. Hij wachtte op
aanwijzingen van zijn hemelse Vader.
Maar hoewel Hij als mens haar Kind was, was Hij toch, als Zoon van God, niet alleen Heer
over de hele schepping, maar ook over haar, en Hij wilde dat zij dít goed moest beseffen!
mijn uur is nog niet gekomen is misschien vooruitwijzing naar het Laatste Avondmaal; dát is
het uur dat nog zal komen: waarop hij met zijn leerlingen rond de tafel zit en wijn drinkt , zou
je kunnen zeggen: zíjn bruiloftsmaal; Jesus als Bruidgom tijdens het Verbond met zijn
leerlingen etc.
zes stenen kruiken; het getal zes staat voor de mens; op de zesde dag van de schepping werd
de mens geboren.
Binnen het kader van het Johannes-evangelie is het "teken", dat in Kana geschiedt het eerste
van een serie van zeven ‘wonderen’. ( Zeven ‘tekenen’: het wijnwonder, de genezing van de
zoon van de hoveling, de genezing van de man die 38 jaar ziek is geweest, het broodwonder,
de wandeling op het water, de genezing van de blindgeborene, de opwekking van Lazarus.)
Het zevental verwijst naar een nieuwe schepping: "zes dagen en één", omvat volgens Genesis
1 het scheppingsverhaal. Hier, in Kana, is sprake van zes kruiken: één voor elke
scheppingsdag? Om de spirit (spiritus=geest) erin te houden? Alles wijst vooruit naar dood en
opstanding: naar het wonder op de (andere) derde dag, van Jesus’ verrijzenis.
5.
Uitleg, althans een poging daartoe. Nota Bene: die uitleg is niet de mijne. Ik heb het verhaal
van Kana iets anders begrepen, maar eerst de uitleg van anderen voor de context.
(ook hier weer heb ik mijn licht opgestoken bij ingewijden of zij die menen dat ze dat zijn )
De belangrijkste vraag is natuurlijk: wat wordt hier nu verkondigd? Hoe moeten we dit
verhaal ontdoen van alle beeldspraak? Waar mogen we op hopen op momenten in ons leven
dat het ons begint te ontbreken aan spirit, aan levensmoed, aan geestkracht, aan geloof in de
goede God? Bijvoorbeeld, omdat ons leven op een mislukking dreigt uit te lopen? Of omdat
we voor de zoveelste keer onze onmacht ervaren? Omdat we diep in ons hart worden gekweld
door angst voor de toekomst? Enz. Waaruit bestaat nu eigenlijk het wonder?
De derde dag geldt reeds sinds oeroude tijden als een ideale trouwdag en nog tot op vandaag
trouwen Joodse stelletjes graag op dinsdag, de derde dag van de week. Waarom? Omdat
alleen deze derde scheppingsdag, de dag waarop de aarde geschapen werd met al haar groen
en bomen en vruchten, de eer krijgt dat tweemaal van hem gezegd werd: “En God zei dat het
goed was!” Op deze derde scheppingsdag staan de woorden “zaad” en “vruchten” centraal.
Het gaat hier dus om de vruchtbaarheid, en omdat de Eeuwige twee keer zei dat het goed was,
zegt men in de Joodse traditie: God gaf twee keer Zijn zegen op deze dag: één keer voor de
bruid en één keer voor de bruidegom! En daarom vond die bruiloft te Kana, die zoals elke
Joodse bruiloft zeven dagen duurde, plaats op dinsdag, de derde dag.
Alles wat Johannes hier beschrijft, wijst vooruit naar hogere dingen. Dit eerste wonder op de
derde dag wijst vooruit naar het laatste wonder van Zijn opstanding ten derden dage!
In Kana is er een bruiloftsfeest. Man en vrouw starten een nieuw
gemeenschappelijk leven, en dat is - ondanks het hoge aantal huwelijken dat
strandt – ook vandaag nog een reden om te feesten. Feesten hebben een
symbolische betekenis die verder reikt dan het symbool op zich – noem het een
existentiële dimensie. Er is een intuïtief verlangen naar een positieve toekomst.
Het lijkt wel of de mens vermoedt dat hem iets beters te wachten staat.
Paulus schrijft over de symboliek van het huwelijk in één van zijn brieven. Hij
vergelijkt de verbondenheid tussen God en de mensen die van Hem houden, met de
relatie tussen man en vrouw. Hij noemt het huwelijk om die reden een mysterie...
een samengaan met een diepere betekenis - verborgen bij oppervlakkige
waarneming en niet helemaal te vatten. Een goed huwelijk toont iets van die
toekomst, waarin mensen liefdevol verenigd worden met hun Schepper en zijn
Zoon.
Maria en Jezus waren uitgenodigd. Misschien waren de trouwers familie van Maria
of van Jozef, of ze behoorden tot hun vriendenkring. Ook Jezus' discipelen waren
meegevraagd. Het lijkt wel of de familie van het echtpaar Jezus positief gezind
was. Of het waren mensen met een groot hart en met als lijfspreuk "uw vrienden
zijn de onze". Iedereen was welkom op het feest. En iedereen kwam ook - meer
zelfs dan verwacht. Het keukenpersoneel ziet de wijnvoorraad slinken en raakt een
beetje in paniek. Wat een afgang! Wat nu gedaan?
Maria gaat naar Jezus. Discreet brengt ze Hem op de hoogte van het probleem.
Geen neutrale mededeling! Veeleer een vraag om een wonder. Hoe komt Maria op
dat idee, want Johannes beschrijft Kana als Jezus' eerste wonder ? Tot zijn
dertigste was Jezus thuis gebleven. We mogen veronderstellen dat Maria de
voorbije 30 jaar veel gepraat heeft met haar Zoon. Een jongen die wel erg mondig
was! Al op twaalfjarige leeftijd praatte Hij in de tempel met de schriftgeleerden.
Over de profeten, over de beloofde Messias, over God die het volk zou leiden...
Ook de discipelen hadden tot elkaar gezegd "We hebben de Messias gevonden". Niet
onlogisch dus dat er in Jezus' richting werd gekeken. Er is een verwachting of een
geloof ontstaan: er staat iets te gebeuren ! Maria begreep niet alles, maar ze wist
wel dat Jezus nu begonnen was aan zijn grote opdracht en Zichzelf zou openbaren
aan het Joodse volk als de Bevrijder. Maar wat hield dit eigenlijk in – had God haar
niet gezegd dat ze veel pijn zou lijden ?
Jezus reageert op ongewone wijze. Met de woorden "Mevrouw, wat heb Ik met u te
doen?" spreekt Hij zijn moeder aan alsof zij een onbekende is. "Mevrouw, is dat uw
zaak of mijn zaak ?" staat geschreven in een andere vertaling. En met de woorden
"mijn uur is nog niet gekomen" laat Hij haar verstaan dat het nog niet de tijd is om
in te grijpen.
Maria kijkt met een enorme verwachting uit naar die tijd dat Jezus zich zal
openbaren als de Messias. Maar zij moet aanvaarden dat Hij zich niet langer als
haar kind gedraagt. Met die afstandelijkheid maakt Jezus duidelijk dat Hij nu naar
een Ander luistert. Geen mens zal Hem dicteren hoe Hij zich als Messias zal
openbaren. Jezus plaatst Maria nu op gelijke voet met alle andere Israëlieten. Zij
mag zijn agenda niet bepalen. Jezus accentueert zo zijn taak en functie: vanaf nu
treedt Hij als Messias in de openbaarheid. Zijn leven is voortaan gericht op het
Joodse volk in het bijzonder en de mensheid in het algemeen – niet langer op eigen
familie.
Daarom die afstand tussen Zoon en moeder. Jezus richt zich tot Maria zoals Hij zich
later zal richten tot de Griekse vrouw die zijn hulp inriep voor haar dochtertje. In
eerste instantie wijst Jezus haar af omdat zij geen joodse was en dus niet
behoorde tot "de verloren schapen van het huis Israëls". Maar na enig aandringen
werd zij dan toch geholpen.
Jezus ziet de kruiken die gebruikt zouden worden voor het reinigingsritueel, en
geeft ze een andere bestemming. Hij laat ze vullen met water en laat de
ceremoniemeester dan proeven. Het wonder voltrekt zich in alle eenvoud en in alle
stilte. Geen grote woorden, gaan bezweringen, geen rituelen, geen uitgestrekte
handen. Jezus wou het, en het was een feit. Illustratief voor zijn scheppingsmacht
en zijn onbeperkt vertrouwen in de Vader. Jezus ziet de kruiken die gebruikt
zouden worden voor het reinigingsritueel, en geeft hen een andere bestemming.
Hij laat ze vullen met water en laat de ceremoniemeester dan proeven. Het
wonder voltrekt zich in alle eenvoud en in alle stilte ( 600 liter water in wijn
veranderd). Geen grote woorden, geen bezweringen, geen rituelen, geen
uitgestrekte handen. Jezus wou het, en het was een feit. Illustratief voor zijn
scheppingsmacht en zijn onbeperkt vertrouwen in de Vader.
Als de discipelen in Hand.2 vervuld zijn met de Heilige Geest, denken de omstanders dat ze
teveel wijn gedronken hebben. In het Nederlands spreken we van ‘geestrijk vocht’ en in het
Engels van ‘spirit’.
Als het getal 6 inderdaad het getal van de mens is, en de zes kruiken met water gevuld gelijk
aan een mens die zich met het Woord van God ‘gevuld’heeft, bestaat het wonder dat zich
vervolgens voltrekt (als er geloof is in dat Woord) uit het feit, dat het water in de mens
veranderd wordt in wijn ( dat er werking van de Heilige Geest uitgaat ), dat dus de mens
verandert.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------6
Ik kom nu bij een interpretatie die dicht bij de mijne ligt.
Zou je mogen zeggen, dat de verandering van water in wijn zinspeelt op de mogelijkheid dat
er met mensen soms ineens iets gebeurt, waardoor ze geraakt worden en oog krijgen voor de
hoogte- en dieptedimensies van het bestaan? Iets, waardoor ze in staat blijken om alles, zelfs
het alledaagse, te gaan zien in een goddelijk licht? Zou het wonder niet zijn, dat er dan ook
vaak ineens dingen mogelijk blijken, waardoor een mens zichzelf kan overstijgen? Wanneer
we aandachtig gaan leven, wordt soms ons blikveld verruimd zodat we zin en betekenis gaan
ontdekken in de vaak kleine onooglijke details. Het wonderlijke daarvan is, dat het ons
overkomt. En als het ons overkomt, als we als het ware worden ‘opgewekt’ (of: opgewekt
worden), wint het leven aan kwaliteit: dat is, naar het zich laat aanzien, de boodschap van
Kana. Maar het definitieve antwoord op al deze vragen rond het wonder volgt nog in het
verloop van het Johannes-evangelie. De woorden "mijn ure is nog niet gekomen" nodigen ons
uit om verder te lezen en getuige te worden van het Paas/Pinkstermysterie, waar het Johannesevangelie op uitloopt.
7
De interpretatie van Monique Broekman:
Voor mij is de bruiloft het kader/decor waar het ‘onverwachte’, het ‘wonder’ plaats heeft
kunnen vinden. Net zoals je bij het creëren van een kunstwerk/gedicht de juiste
omstandigheden moet maken om een Eureka!-moment te kunnen beleven waarin vorm en
inhoud samenvallen.
Wat is een wonder? Iets wat men op dat moment verstandelijk niet kan bevatten en daarom
toeschrijft aan bovenmenselijke krachten.
Jij bent bezig geweest met het uitpluizen van de metaforen die in onze bruiloft voorkomen om
zodoende grip te krijgen op het wonder. Jezus is een verlicht mens geweest en dat
voelden/ervoeren de aanwezigen op de bruiloft. Door hem ging het water als wijn smaken. De
gasten werden enigszins beneveld/betoverd zoals je dat met wijn kunt hebben. Jezus was zelf
net gedoopt door Johannes. Zou het water in de kruiken ook te maken hebben met de doop?
(hoe zou het zijn om in wijn gedoopt te worden?)
Maria zag eerder de kwaliteiten van haar zoon dan hijzelf. Zij zag dat het moment al gekomen
was om zijn goocheltruc te gaan uitvoeren en speelt daardoor dan ook een sleutelrol omdat ze
iets in hem wakker maakte. Jezus zette zijn moeder wel even terug op haar plaats, nam
afstand van haar met zijn woorden. Hij was autonoom geworden.
Het getal 6 van de kruiken. In onze bruiloft is het een positief onderdeel van het geheel. Maar
ik las net ergens dat de 6 kruiken verwijzen naar een zevende kruik, en dat is Jezus zelf. Moet
je maar eens lezen in de verhalen in de mail. (Erg cryptisch allemaal. Waarom zeggen ze niet
gewoon hoe het zit )
Het getal 6 symboliseert de mens zelf. Alle kruiken bij elkaar = de mens. Je had het over een
‘hol vat’etc.
Onze bruiloft gaat over verbinden en transformatie van de mens naar een hoger plan.
Nonnen verbinden zich b.v. ook als in een bruiloft met God, zij zijn de bruiden van God.
8
Mijn interpretatie:
Jesus was een verlicht mens, een zelfgerealiseerd figuur zoals het in sommige kringen heet.
Dag Hamerskjöld is een voorbeeld uit onze tijd van zo’n man. Het Koninkrijk der Hemelen
interpreteer ik als Staat van Verlichting, niet een te lokaliseren érgens buiten de mens, maar
erín. Meditatie schijnt de weg naar zo’n staat van verlichting te zijn én is overigens een
kwestie van genade.
Wat De Bruiloft van Kana laat zien is volgens mij de verschijning van Jesus voor het eerst als
verlicht mens. Hij brengt de omstanders, de gasten in een staat van vervoering of iets
dergelijks. In ieder geval gebeurt er wat met de mens ( 6 vaten).
De leerlingen van Jesus zie ik als degenen die hem proberen na te volgen; hij is voor hen een
goeroe die hen opleidt. Waar hij verschijnt, gebeurt er iets met je. Dat was ook zo met
Bhagwan. Ik vermoed dat het Boeddhisme iets dergelijks teweeg brengt.
Maar aardser gezegd: als je je ja-woord aan een ander geeft, sta je voor het leven uit naar die
ander; je transformeert in die zin dat je aandacht krijgt voor iets wat je niet kende. Je
transcendeert.
-----------------------------------------------------------------------------------------
9
Onze eerste concrete ideeën:
De bruiloft van Kana verbinden met het ‘hier en nu’ door contact te zoeken met bruidsparen
die getrouwd zijn in het Boxtelse kerkje. Het verbinden/trouwen gebeurt letterlijk regelmatig
in deze kerk. Het verhaal en de werkelijkheid zouden op deze manier aan elkaar gekoppeld
kunnen worden zodat het dichterbij komt en voelbaar wordt. Bovendien is het goed om veel
verschillende mensen (bruidsparen)op deze manier bij het project te betrekken door hen
onderdeel te laten worden van het uiteindelijke werk.
Een aantal bruidsparen wordt in bruidsjurk/pak uitgenodigd voor de eerste ‘performance’. Zij
mogen plaats nemen aan de tafel waar een maaltijd wordt geserveerd. Gasten komen later met
wijn, maken deel uit van het kunstwerk. Het geheel wordt op video opgenomen.
Uiteraard persberichten i.v.m hiermee de (kerk)deur uit en pers uitnodigen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------10
Ideeën krijgen vastere vorm:
Er zijn nu ook met Het Hooftbestuur afspraken gemaakt.
9 januari;
Performance van ongeveer 10 bruidsparen aan tafel. Tijdsduur: nog te overleggen
Op de tafel ligt een tafelkleed waarin verwerkt foto’s van bruidsparen die in de Boxtelse
hervormde kerk zijn gehuwd, kerkelijk of wettig, vermengd met symbolen/afbeeldingen uit
het verhaal van Bruiloft van Kana en poëzie van Victor.
Er wordt bruiloftsmuziek gespeeld, liefst door een klein aantal muzikanten of een fanfare.
Klezmer verdient de voorkeur.
Van de performance wordt een film gemaakt. Over de lengte daarvan moet nog
overeenstemming bereikt worden. Monique gaat Emma van der Put benaderen. Zij is nog
student aan de kunstacademie, maakt goede films, veelbelovend, studeert volgend jaar af.
Voor de maaltijd (een aangename lunch, misschien met bruidssuiker) wordt de kok van Zin
benaderd die op het thema iets kan bereiden. Voedsel dat na de performance resteert en goed
te conserveren is, dient als onderdeel van de installatie (in de vorm van een stilleven) op
zaterdagen en zondagen erna.
Bakker de Leijer verzorgt een broodmaaltijd voor de gasten; banketbakker Marc Steenbakkers
zorgt voor een bruidstaart en petit-fours.
Joyce Vermeer vertegenwoordigt de Burgerlijke stand.
10 januari:
De film is dan nog niet klaar. Overblijfselen van het eten blijven zichtbaar op het tafelkleed
met de foto’s.
Er kunnen foto’s gebeamed worden die gemaakt zijn tijdens de performance. Er kan
bruiloftsmuziek klinken.
We kunnen eventueel de teksten van tevoren opnemen (laten inspreken) en dan laten klinken
gedurende de tentoonstelling.
De weekenden daarna wordt de film van de bruidsparen in de kerk via de beamer vertoond.
I.v.m. eventuele interactie met de bezoeker zou er een wit laken als tweede tafelkleed
aanwezig kunnen zijn waar de bezoeker een beeldende of tekstuele reactie geeft op het thema.
Ook zijn foto’s van bruidsparen van toen welkom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
vanaf 16 januari is ook een mapje met gedichten van V. V. beschikbaar.
Dit alles is niet veel meer dan een summiere indruk van wat er in januari in het kerkje plaats
zou moeten vinden. Wat ervan terecht kwam, ziet u op de dvd en de fotoserie.