Klankbord.

Commentaren

Transcriptie

Klankbord.
Klankbord.
Afdeling Nunspeet 29e jaargang nr.1 Februari 2015
Afdeling Nunspeet 29e jaargang nr.1 Februari 2015
Donderdagmarkt van Nunspeet genomineerd voor:
“Beste markt van Nederland 2015”
Donderdagmarkt van Nunspeet genomineerd voor:
“Beste markt van Nederland 2015”
Van de voorzitter
Beste PCOB-ers,
Als u dit leest zijn we al weer op weg naar het voorjaar. Vandaag is er
een klein beetje sneeuw gevallen, maar niet wat we van een Hollandse
winter mogen verwachten. Vroeger, naar school, moesten we lopen
vanwege de hoge sneeuwduinen. Al jaren hebben we dat niet meer
meegemaakt. De laatste keer dat het echt uit de hand liep was in 1979.
We woonden toen in Duitsland. Mijn man was gelegerd in Seedorf en er
lag een meter sneeuw en vaak in duinen opgewaaid. We gingen met
drietonners naar de kazerne, want er mocht niet gereden worden met
eigen auto.
We hadden op zaterdag een afspraak in Nunspeet en wilden daar graag
naar toe. Tot half elf s ‘morgens mocht er geen gebruik gemaakt worden
van de autobaan. We gingen om half elf rijden en met heel veel
problemen kwamen in de Lutte aan de grens. Het was intussen half vijf
s ‘middags. Een wat schetst onze verbazing. Er lag bijna geen sneeuw
meer. Het grote probleem was in het noorden. Dit hebben we later niet
weer meegemaakt.
Bert Koele neemt in februari afscheid als penningmeester van onze
afdeling van de PCOB. Ook langs deze weg willen we hem heel hartelijk
bedanken voor zijn inzet voor onze afdeling. Bert blijft wel als lid van de
ledenraad actief binnen de PCOB.
We zijn erg blij dat we ook weer een nieuwe penningmeester hebben
gevonden en wel in de persoon van Evert van ’t Slot. We willen hem ook
via deze weg welkom heten bij de club. En hebben er alle vertrouwen in
dat hij uw en onze penningen goed zal beheren.
We willen als afdeling graag wat meer activiteiten organiseren voor onze
jonge senioren. Dus zeg maar tot 70-75 jaar. Heeft u ideeën laat het ons
weten. Dat kan via mailadres: [email protected] Janny Krol en
Alma Zwart zijn bezig om te inventariseren of we iets kunnen
organiseren voor onze leden die alleen niet graag ergens naar toe gaan,
b.v. naar een concert in Veluvine of naar een museum. Heeft u
belangstelling voor dergelijke activiteiten laat het ons ook weten. Dat kan
ook op bovenstaande mailadres of een telefoontje naar Harry Bekkering.
2
18 februari a.s. hebben we een keer een andere invulling van de
ledenmiddag. Na het huishoudelijk gedeelte: jaarrekening, begroting en
jaarverslag, hebben we iemand van de Rabobank die ons alles gaat
vertellen over internet bankieren en veilig pinnen. En de directeur van de
Bunterhoek komt ons bijpraten over ouderenzorg en het hoe en wat in de
Bunterhoek. De Bunterhoek hoort bij Nunspeet en het is goed te horen
wat er allemaal rondom dit zorgcentrum gebeurt.
Ik hoop u op de ledenmiddagen te zien.
Een hartelijke groet voor u allen
Andrea Froma
Kort verslag bestuursvergadering 8 Januari 2015
Daar de voorzitter bijna geen stem heeft, leest mw. Zwart Psalm 42 :1-6
en gaat daarna voor in gebed. Hierna heet de voorzitter ons allen hartelijk
welkom, in het bijzonder dhr. E. van ’t Slot die de nieuwe penningmeester wordt, waarna hij zich voor stelt.
Notulen worden in bespreking gegeven, zowel redactioneel als na
aanleiding van. Er zijn geen aan- of opmerkingen, en worden daarna
vastgesteld en getekend.
Actiepunten worden besproken, en voor zover ze verwezenlijkt zijn van
de lijst gehaald.
Enkele ingekomen stukken worden behandeld, en voor kennisgeving
aangenomen.
De SBON heeft nog niet vergaderd, daarom zijn er ook geen notulen.
Ook is nog niet bekend wie de secretaris wordt van de SBON. Dhr.
Schimmel gaat ook als afgevaardigde naar de SBON.
Dhr. G. Hup is geslaagd voor Belasting- invulhulp.
Dhr. Koele vertelt iets over de gang van zaken van de Ledenraad en de
landelijke PCOB.
3
De secretaris brengt de mutatielijst onder de aandacht. We willen samen
met de ledenwerver nadenken over het werven van nieuwe leden.
De penningmeester licht het financieel jaaroverzicht toe. Het resultaat is
een klein tekort. Het bestuur gaat hiermee akkoord, en zal verder worden
bewerkt voor het jaarverslag.
Er zal worden nagedacht door een ieder van ons, of er leden zijn waarvan
we denken dat die een bezoekje waarderen. De namen kunnen worden
doorgegeven aan dhr. Benschop.
De ledenmiddag (Kerst) van december was uitstekend verzorgd. Er
waren ongeveer 70 leden aanwezig. Het was een fijne middag. De
Kerstreis ging naar Lingen i.pl.v. Meppen, vanwege de regen, er zijn 25
personen mee geweest.
De nieuwe senior komt weer ter sprake. Mw. Zwart doet verslag van haar
inzet voor het opzetten van deze activiteit. Zij zal er verder mee gaan, en
heeft al enkele personen die hieraan mee willen werken, om hier verder
gestalte aan te geven, v.w.b. Facebook en Linkedlin.
De volgende vergadering is op donderdag 5 februari 2015 om 14.30 uur
in het Venster.
Mw. Zwart gaat voor in dankgebed, waarna de voorzitter de vergadering
sluit. Ze wenst ons wel thuis, wij wensen haar beterschap met haar
verkoudheid.
Harry Bekkering
PCOB Ledenmiddagen in 2015
18 februari, Johan Kleermaker en Henk van het Goor van de
Rabo bank, actuele uitleg over Veilig Bankieren
Dhr. Lagendijk, Bunterhoek en gezondheidzorg.
25 maart, Paasviering met ds. J. van Rumpt uit Hulshorst.
22 april,
Dhr. B. Van den Brink over “de Vogeltrek”.
4
PCOB–Ledenbijeenkomst
18 Februari 2015 “Veilig Bankieren”.
“Toekomst Bunterhoek en gezondheidzorg”.
Een presentatie door Johan Kleermaker en Henk van het Goor van
De Rabobank Nunspeet over veilig bankieren. Een uitdaging voor de
leden van de PCOB het gaat over internet en algemeen bankieren.
Uw privacy goed bewaren, zorgen voor extra veiligheid en wij
krijgen tips en trucs over wat wel en niet te doen.
Dhr. Lagendijk, directeur van de Bunterhoek, spreekt ov er: De
toekomst van de Bunterhoek en gezondheidzorg.
25 Maart Paasviering
De paasviering wordt verzorgd door Ds. J. van Rumpt uit Hulshorst.
22 April 2015 “de Vogeltrek”
Het verschijnsel “vogeltrek” wordt aanschouwelijk gemaakt.
Het belang van overleving en voedsel wordt belicht waardoor de trek
van vogels wordt veroorzaakt. Beelden uit Scandinavië laten
zien waar de vogels vandaan komen die de winter bij ons doorbrengen. Opnames uit Afrika laten zien waar onze broedvogels
in de winter heen gaan en wat ze daar doen.
Mogen wij weer op uw komst rekenen?
We beginnen om 14.30 uur en de zaal is open om 14.00 uur.
U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee
en in de pauze is er een frisdrankje.
Locatie: Verenigingsgebouw ”de Wheme”
Ds. de Bouterlaan 5 te Nunspeet.
Voor vervoer kunt u gebruik maken van de AMVO-bus.
5
Omzien naar elkaar
De PCOB afdeling Nunspeet wil
met haar leden meeleven d.m.v.
bezoek, attentie of kaart in
moeilijke - en vreugdevolle tijden.
Daarom stelt zij het op prijs om
daarvan op de hoogte gehouden
te worden. Kent u iemand of verkeert
uzelf in zo’n situatie, neemt u dan
contact op met:
Dhr. Frans Benschop, Kuntzestraat 9, tel 253148 of
Mw. Fia van Twillert, Treubstraat 90, tel: 254717 of
[email protected]
Mw. Trix Griffioen, Mesdaghout 85, tel: 251127
Wilt u namens de PCOB het omzien naar elkaar gestalte geven door ook
af en toe iemand een bezoekje te brengen, dan kunt u zich
opgeven bij Frans Benschop.
Een bezoekje wordt zeer gewaardeerd!
Rijbewijskeuring voor €. 25,00 ???
Als PCOB-lid kunt ook u hiervan profiteren
Bent u nog geen lid, meldt u zich dan nu aan.
De eerstvolgende keuring staat gepland: 27 maart en 15 mein
Veluvine, F.A. Molijnlaan 186 te Nunspeet Voor verdere informatie en
opgave: G. Drost, Wiekslag 4, 8077 TJ Hulshorst. Tel: 0341-451762 .
[email protected]
6
NIEUWE LEDEN:
In de afgelopen periode mochten wij de
volgende nieuwe leden inschrijven:
Mevr. I.M. van Lobberegt
Dhr. J. Kronemen en
Mevr. W. Kroneman-de Groot
Mevr. G. van de Linde-Bosch
Mevr. M. van Nierop
Paolalaan 16
Pr. Alexandererf 28
Het Groene Portaal 1 K-24
Harderwijkerweg 419
Hulshorst
Fijn dat wij u konden inschrijven als lid van onze afdeling en wij hopen u
op één van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.
OVERLEDEN:
In de afgelopen periode zijn ons de volgende leden ontvallen
Dhr. M.H. van de Kolk
Mevr. J. Bothof-Plezier
Dhr. J. Drost
Mevr. A. Vierhout-Wissink
Mevr. D. van ’t Hul-Talsma
Mevr. S. van der Duin-Massolt
Dhr. J. Hagenbeek
Lieve Vrouwenerf 54
Hazelaarweg 7
Ittmannserf 70
Wethouder van Olstweg 16
Ittmansserf 98
Het Groene Portaal 1 K-104
Zeeweg 2
Het bestuur en de leden willen langs deze weg, de families onze
deelneming betuigen en wensen hen Gods troost en nabijheid.
Han Bixerman
7
Belastingservice
Ook dit jaar kunt u als lid van de PCOB, maar ook als lid van andere
ouderenorganisaties, een beroep doen op een belastinginvuller van de
ouderenorganisaties.
Deze belastinginvullers zijn werkzaam voor gepensioneerde leden die een
eenvoudige belastingaangifte moeten of willen invullen.
Een eenvoudige aangifte omvat alleen box 1 en 3.
Onder eenvoudige aangifte wordt niet verstaan:
Gegevens bestemd voor box 2.
Gegevens bestemd voor box 3 (boven heffingsvrij vermogen).
De belastinginvuller werkt op vrijwillige basis en komt bij u thuis.
Wel worden de onkosten in rekening gebracht.
De onkosten zijn vastgesteld op € 12.- per adres.
Deze onkostenvergoeding kan verhoogd worden met reiskosten.
Indien u van bovenstaande gebruik wenst te maken kunt u contact opnemen
met:
Dhr Rijk van den Berg
0341-256613
Dhr Gerrit Hup
0341-258995
Dhr Wim Ruitenberg
0341-256312
Dhr Harrie Westerink
0341-257739
Een ieder die vorig jaar gebruik heeft gemaakt van deze belastingservice
heeft van de belastingdienst een machtigingscode aangifte
inkomstenbelasting 2014 ontvangen.
Deze code is nodig om uw aangifte 2014 te verzorgen
Leden werven loont!!!!
We draaien er niet omheen: de PCOB-afdeling Nunspeet wil nog steeds
verder groeien. Waarom?
 Met nog meer leden kunnen we de plaatselijke belangen van onze
senioren nog beter behartigen.
 Met nog meer leden kunnen we u ook landelijk nog beter steunen
bij uw gezondheid, wonen, welzijn en financiën.
 En houden we de politici nog beter bij de les.
8
Daarom zijn we vorig jaar een ledenwerfactie gestart.
Met uw hulp groeit de PCOB nog gemakkelijker en dat is ons veel waard.
Daarom krijgt u € 10,- voor elk nieuw lid dat u aanbrengt. Cash op uw
rekening overgemaakt als u uw gegevens op het aanmeldingsformulier
vermeldt.
Help ook mee! Wij gaan er voor! U ook?
Aanmeldingsformulieren kunt u downloaden van onze website en zijn ook
verkrijgbaar bij het secretariaat.
Jaarcontributie 2015: voor individuele leden € 34,00 en voor
een leefverband van 2 personen € 51,00. Rekeningnummer:
NL94 RABO 0387 6386 87 t.n.v. PCOB-afdeling Nunspeet
Beëindigen lidmaatschap, voor 1 Dec. bij de ledenadministratie
LRN Programma Senioren
Elke dinsdagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur op FM 105,9 (ether) of FM
93.1 (kabel). Een programma door en voor senioren,
03-02-15
Zorg aan de Zoomweg met Lya Bonenkamp en Betsy Hoogers
10-02-15
Stichting Opkikker met Gert Drost en Femmy Borsboom
17-02-15
Schaapskudde Elspeet met Aletta Evertse en Femmy
Borsboom.
24-02-15
De rijbewijskeuring en afscheid van Gé Mijnheer met Femmy
Borsboom.
Het seniorenprogramma behandelt wekelijks interessante onderwerpen en
neemt daardoor een belangrijke plaats in voor 55-plussers in Nunspeet en de
kernen Elspeet, Hulshorst en Vierhouten.
Radio Nunspeet zendt uit op 105.9 FM (vrije ether), via de kabel op 93.1 FM
(UPC), via glasvezel 987 (KPN), 2053 (Solcon, XMS en Lijbrandt) en op
www.rtvnunspeet.nl via internet.
Vanuit de kerken: Uitzendingen via de Lokale Radio
Lokale Radio Nunspeet, zondag: 9 – 12 uur, dinsdag 18 – 24 uur
9
1 febr.
3 febr.
8 febr.
10 febr.
15 febr.
17 febr.
22 febr.
24 febr.
zondag
dinsdag
zondag
dinsdag
zondag
dinsdag
zondag
dinsdag
Hervormde Gemeente Nunspeet (contact)
Hervormde Gemeente Nunspeet (contact)
Protestantse Gemeente Nunspeet (contact)
Christelijke Gereformeerde Kerk
Nederlandse Gereformeerde Kerk
Hervormde Gemeente Nunspeet(contact)
Christelijke Gereformeerde Kerk
Protestantse Gemeente Nunspeet(geron)
Met onderstaande winkeliers zijn afspraken gemaakt. De kortingen
gelden alleen op vertoon van uw geldige PCOB-ledenpas
Keurslagerij 't Nieuwe Land, Harderwijkerweg 15 Nunspeet:
* 5% korting op al uw winkelaankopen m.u.v. bbq en cateringproducten. Voor
PCOB leden ligt een gratis keurspaarpas klaar met een tegoed van 25 punten
t.w.v. € 2,50.
Prominent Comfortprodukten BV, Laan 24 Nunspeet:
* 10% korting op het hele assortiment.
Aardappelen, Groenten- en Fruithandel Van Olst V.O.F., Korenlaan
6 Nunspeet:
* 5% korting op uw totale rekening.
Profile Joop de Haan de fietsspecialist, F.A. Molijnlaan 192
Nunspeet:
* 10% korting op al uw aankopen, zonder inruil en met uitzondering van al
bestaande aanbiedingen.
WEDO-MODE, Harderwijkerweg 1, Nunspeet,
www.wedo-mode.nl :
* PCOB leden van de afdeling Nunspeet krijgen 10% korting op hun aankopen in filiaal Nunspeet. Dit geldt niet voor afgeprijsde artikelen of acties.
Shalom, Brasserie by Maggie, Dorpsstraat 24, Nunspeet,
tel.: 0341-261791:
* 10% korting op uw restaurant-rekening.
DUTCH HAIR BY C-O-R, Stationslaan 32/34, Nunspeet,
10
tel.: 264460, www.c-o-r.nl :
* 5% korting op alle behandelingen en producten.
Heijda Dranken & Geschenken, Laan 1, Nunspeet,
tel.: 0341-254647, www.heijda.nl :
* 5% korting op al uw aankopen, exclusief acties, aanbiedingen en speciale
bestellingen.
Scheer & Foppen, Stationslaan 49 te Nunspeet, tel.: 0341-261444,
www.scheerenfoppen.nl
* 5% korting op ons hele assortiment met uitzondering van computers, tablets,
fotocamera's, videocamera's en accessoires, acties en
aanbiedingen (geldig t/m 31 december 2014).
Restaurant NI HAO, Harderwijkerweg 85, Nunspeet,
tel.: 0341-252829, www.ni-hao.nl .
*10% korting op uw rekening (geldt niet op zon- en feestdagen)
Optiek van Veen, Dorpstraat 25 Nunspeet,
tel.: 0341-252664, www.optiekvanveen.nl :
PCOB-leden krijgen een oogmeting door een oogmeetkundig opticien kosteloos
t.w.v. € 22,50. Indien er aanleiding of gewenst is dat er een optometrisch
(ooggezondheid) onderzoek plaats vindt, krijgt u een korting van 50% op het
desbetreffende onderzoek, welke kan oplopen tot € 75.-. Met deze onderzoeken
kunnen we kijken wat de status is en eventuele vroegtijdige defecten
onderkennen. Deze onderzoeken betreffen onder andere: Droge ogen, Cataract
(staar), Glaucoom (verhoogde oogdruk), Gezichtsveld, Binoculair (dubbel zien),
Rode ogen, Volledig optometrisch onderzoek.
Boekhandel BRUNA, Dorpsstraat 15, Nunspeet, tel.: 0341-252015:
* 10% korting op alle wenskaarten en tijdschriften.
* 10% korting op cartridges (uitgezonderd acties en aanbiedingen.
Slaapidee, slaapkamer speciaalzaak, Ds. Martiniuslaan 8 Nunspeet,
tel.: 0341-256721:
* 10% EXTRA korting op ons bedtextiel (overtreksets, hoeslakens, moltons
en kussens).
Elskamp Tuinmeubelcentrum, Industrieweg 12 8071 CT, Nunspeet,
tel.: 0341-261891 www.elskamptuinmeubelcentrum.nl :
* 10% korting op al uw aankopen (m.u.v. acties en aanbiedingen
Smits Hoedenhuis, Laan 17, Nunspeet. tel.: 0341-256498
11
* 5% korting op ons hele assortiment (uitgezonderd acties en aanbiedingen).
Loox Beauty Fashion, Aarweg 29, Nunspeet, tel.: 256079,
www.looxbf.nl :
* 5% korting (zonder gebruik van stempelkaart) op al onze behandelingen en
producten.
Kaptein Juweliers, goudsmederij, Laan 6, Nunspeet
tel. 0341-745002 www.KapteinJuweliers.nl
*10% korting op onze collectie sierraden en horloges
niet in combinatie met andere kortingen, acties, waarde cheques,
reparaties en goud inruil.
Tennishal De Vossenberg, Groenelaantje 25, Nunspeet, 0341-252458,
www.tennishaldevossenberg.nl
20 % korting op onze losse baan-huur & contractbanen, geen
lidmaatschapsverplichting.
Tennismateriaal als racket en ballen gratis te leen.
Urker Vishal, Harderwijkerweg 6, Nunspeet. tel.: 0341-279696:
*10% korting op uw totale rekening.(m.u.v. bestellingen)
V.o.f. Perfect, Bergakkerweg 36, Nunspeet, tel.: 0341-252035:
* 10% korting op al uw aankopen w.o. ergonomische hulpmiddelen, sanitair,
elektra etc. (m.u.v. acties en aanbiedingen).
Fit20 Nunspeet, Harderwijkerweg 167, Nunspeet, tel. 0341251599 www.fit20.nl :
* 10% korting op de groepslessen Senioren Fit en Pilates.
Onder de Lindeboom, Stationslaan 75, Nunspeet, tel.: 0341-270015 of
0341-264600, www.lindeboomnunspeet.nl :
* 10% korting op al uw aankopen (m.u.v. acties, aanbiedingen en/of specifieke
bestellingen).
Naaimodecentrum Den Ouden, Eperweg 10, Nunspeet,
tel.: 0341-261310, www.naaimodecentrumdenouden.nl :
* 10% korting op al uw aankopen.
Kapsalon Thijs Voerman, Oenenburgweg 82, tel.: 0341-256025,
www.thijsvoerman.nl :
* 10% korting op alle behandelingen.
12
Bloemenhuis “De Passiebloem” Stationslaan 9, Nunspeet
tel.: 0341-258678,
*10% korting op ons hele assortiment (uitgezonderd acties, aanbiedingen
en speciale bestellingen)
Europart Hofman, Nijverheidsweg 4, Nunspeet, tel.: 0341-258080,
www.europart.nl :
*10% korting op uw winkelaankopen (uitgezonderd reparaties, acties en
aanbiedingen)
DA Drogisterij & Parfumerie Nunspeet, Dorpsstraat 26, Nunspeet.
tel.: 0341-263361, www.DA.nl :
*10% korting op al onze producten (uitgezonderd geneesmiddelen, acties en
aanbiedingen)
G&W Gezondheidswinkel Kamille, Dorpstraat 18, Nunspeet
tel.: 0341-701501, www.gezondheidswinkel.nl :
Drogisterij De Brink, Apeldoornseweg 5, Elspeet
*7% korting op uw rekening (uitgezonderd acties en aanbiedingen)
Groenrijk Nunspeet, Waterweg 56, tel. 0341-254988
*10% korting en een gratis kopje koffie op al uw aankopen m.u.v.
aanbiedingen, acties en bestellingen, op vertoon van uw PCOB-ledenpas
Kamp Schoenen, Stationslaan 60, 8071 CN Nunspeet,
tel.: 0341-252175 www.kampschoenen.nl :
*10% korting op persoonsgebonden aankopen boven € 50,- (exclusief
reparaties, acties en aanbiedingen)
HAMU Automaterialen, Pascalweg 9, Nunspeet,
tel: 0341-262866 www.hamu-automaterialen.nl :
*10% korting op al uw aankopen (exclusief acties en aanbiedingen).
Auto- en Machineservice Westerink, Akkerweg 5, Hulshorst,
tel: 0341-451807, www.westerink-vof.nl :
* 10% korting op al uw aankopen (zonder inruil), en met uitzondering van
reparaties, brandstoffen, oliën en al bestaande aanbiedingen en acties.
Total Tankstation Hulshorst, Schotweg 2, tel.: 0341-260620:
13
* 10% korting op het wassen van uw auto en ...... als u bij ons een tankpas
aanvraagt geven wij u op alle brandstoffen € 0,09 korting op de landelijke
adviesprijs. U kunt daarmee tanken bij onze vestigingen in Hulshorst, Elspeet
en Harderwijk.
Damesmode Warring, Staverdenseweg 17, Elspeet,
tel.: 0577-492501, www.warringkleding.com :
*10% korting op uw aankopen. Dit geldt niet voor afgeprijsde artikelen of
acties.
Bakker Piet, Uddelerweg 4, 8075 CJ Elspeet, tel.: 0577-491213,
www.bakker-piet.nl :
* 5 % korting op al uw aankopen op vertoon van onze klanten- en geldige
PCOB ledenpas.
Slagerij J. de Weerd B.V., Apeldoornseweg 19, Elspeet,
tel.: 0577-491251
*5% korting op al uw aankopen.
Restaurant ‘t Edelhert, Nunspeterweg 15, Elspeet,
tel.: 0577-491234, www.t-edelhert.nl :
*5% korting over maximaal € 150,-.
Drogisterij De Brink, Apeldoornseweg 5, Elspeet
*7% korting op uw rekening (uitgezonderd acties en aanbiedingen
WAARDEBON
Tegen inlevering van deze bon bij:
Bakkerij van Dongen B.V.*
ontvangt u een eenmalig een korting van 10% over
het totaal door u bestede bedrag. (geldig ™ 30-06-2015)
* Dorpsstraat 14 / Stationslaan 47 / Colijnstraat 44
14
GECOÖRDINEERD OUDERENWERK NUNSPEET
DIENSTENCENTRUM ‘HET VENSTER’
Elburgerweg 15 tel. 0341-257242.
Het Venster is een protestants-christelijke
welzijnsorganisatie, in het bijzonder voor
kwetsbare burgers vanaf 27 jaar en
mantelzorgers. Het Venster wil er zijn
voor elke burger vanaf 27 jaar, die wat
hulp kan gebruiken, ongeacht de identiteit. Er is een structureel aanbod
aan diensten en activiteiten.
Activiteiten Het Venster in de maand Februari 2014:
Woensdag 4 februari: Informatiemiddag over minimabeleid door dhr. R.
Sintmaartensdijk van de afdeling Dienstverlening van de gemeente
Nunspeet. Werken is de oplossing om uit armoede te ontsnappen. Wat als
u niet meer kunt werken of geen werk kunt vinden? Door de crisis groeit
de armoede binnen Nederland weer. Niet alleen bij jonge gezinnen, maar
ook bij ouderen. De gemeente heeft via de Participatiewet en het
Minimabeleid mogelijkheden om de pijn van de armoede wat te
verzachten. Per 1 januari 2015 is er veel veranderd in de regels en
mogelijkheden. Dhr. Sintmaartensdijk zal hier voorlichting over geven.
Maandag 9 februari tot en met vrijdag 13 februari Midwinterweek 'Te
land, ter zee en in de lucht'
Elke dag wordt van 12.00 tot 13.00 een warme maaltijd geserveerd. Bij
deelname graag aanmelding twee dagen van te voren.
Tijdens de midwinterweek staat elke middag een ander onderwerp
centraal. Het middagprogramma duurt van 14.30-16.15 uur.
Maandag 9 februari: Het weer: zon, regen, wind, stormen, orkanen.... Een
weerman komt over het weer en de weersomstandigheden vertellen.
Dinsdag 10 februari: Een DVD over Zo Ging Dat Toen: Verkeer en
Vervoer. Deze DVD behandelt in vogelvlucht de geschiedenis van
verkeer & vervoer in Nederland vanaf de jaren '20 tot eind jaren '70.
Bijzondere beelden van de paardentram, de Wegenwacht in actie,
landverhuizers per vliegtuig en boot, de tweewieler-RAI enz.
15
Woensdag 11 februari: De grote zee. Het leven op zee, het leven in het
water en het milieuaspect van de zee door een ervaringsdeskundige!
Donderdag 12 februari: De fascinerende wereld van de ballonvaart. Een
indrukwekkende digitale show die door kleurrijke verhalen wordt
ingeleid. Beelden van ballonevenementen in Europa, Amerika en Azië
komen voorbij. De mooiste ballonnen komen voorbij: een ouderwetse
stoomlocomotief, een reusachtig kasteel en een doedelzakspeler van 55
meter hoog.
Vrijdag 13 februari: Als afsluiting van de midwinterweek staat
traditioneel een High tea gepland. Gezellig theedrinken met allerlei
lekkers erbij! Petit fours, brownies, bonbons enz. Opgave voor de high
tea uiterlijk vrijdag 6 februari. Kosten € 5,-.
Woensdag 18 februari: uitstapje naar Bonbon Atelier in Hattem. Adri Ras
is een chocolatier die het vak beheerst. In Hattem heeft hij een eigen
winkel en atelier. Deze middag wordt een bezoek gebracht aan zijn
atelier. Bij aankomst zal dhr. Ras een demonstratie geven. Uiteraard
wordt daarna koffie/thee gedronken met daarbij iets lekkers. Tijd: 13.3016.45 uur. Kosten € 10,-. Opgave uiterlijk vrijdag 13 februari.
Woensdag 25 februari: Kunst op Urk - geknipte verhalen. Hij heet Henk
Kapitein, maar Urk kent hem ook als Henk de Knipper. Sinds 1992 is hij
actief bezig met het knippen en ontwerpen met papierknipkunst. Hij
houdt regelmatig tentoonstellingen van zijn werk en wil door middel van
zijn cursussen de papierknipkunst, die vanouds bekend staat als een
typische volkskunst, nieuw leven inblazen. Hij zal zijn knipkunsten in
Het Venster laten zien!
Spreekuur notaris: 3 februari. Voor een afspraak kunt u contact opnemen
met Het Venster.
Moment van bezinning: donderdag 5 februari. 14.30-16.00 uur.
Mantelzorgbijeenkomsten: koffie-inloop vrijdag 27 februari van 14.0015.30 uur.
Met vriendelijke groet,
Marieke van Putten.
16
ACTIVITEITEN STICHTING WELZIJN
OUDEREN NUNSPEET Februari 2015
Kom naar Zumba!
Wat is Zumba
Zumba is een fitnessprogramma dat gebaseerd is op LatijnsAmerikaanse dans, zoals de Salsa en de Merengue. De naam Zumba
komt uit het Colombiaanse, waar het zoveel betekent als snel bewegen en
plezier hebben. Bij Zumba worden de fitnessoefeningen, in combinatie
met dans, op muziek gegeven.
Docent Zumba
De lessen worden gegeven door Jan Postulart, bekend van TVprogramma’s als Dancing with the Stars. Jan Postulart geeft inmiddels
Zumba lessen bij de SWO’s in Harderwijk en Ermelo. Jan weet het
plezier van het dansen er zeker in te brengen; dansen is zijn 2e natuur.
Sportieve 55+ers.
Bent u een fitte, sportieve 55+er en op zoek naar een stukje bewegen met
uitdaging,dan is dit wellicht iets van u. De les duurt 50 minuten en zal
een goede indruk geven van wat u kunt verwachten van een Zumba les.
Op maandag 9 februari kunt u zich aanmelden voor een gratis proefles
om 9.30 uur.
Let op graag van te voren aanmelden want vol is vol!
Heeft u vragen of wilt u meer informatie: tel.nr: 0341 - 25 20 20
“Samen aan Tafel”
Veel senioren herkennen het waarschijnlijk, boodschappen doen, eten
koken en dan ook nog de afwas. Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet is
in 2014 van start gegaan met het project “Samen aan tafel”. De
belangrijkste ingrediënten tijdens een goede maaltijd zijn gezelligheid,
ontmoeting en herkenning.
“Samen aan Tafel” vindt 1x per maand plaats. U heeft de mogelijkheid
om vanaf 17.00 uur aan te schuiven. Deelname bedraagt € 10,00 per
persoon, incl. 1 drankje. De SWON zet op deze avonden ook het
17
AMVO-vervoer in en biedt u de mogelijkheid om thuis opgehaald te
worden en na afloop wordt u weer keurig thuis gebracht. Wanneer u
gebruik wilt maken van het AMVO-vervoer gelden de normale tarieven
en is reserveren noodzakelijk.
“Samen aan Tafel” wordt gehouden op 17 februari van 17.00 uur tot
19.30 uur. Reserveren is noodzakelijk en kan via de SWON 0341 – 25 20
20 of per mail harrië[email protected]
Bingomiddag in Veluvine
We gaan weer bingo spelen
Bingo is een spel voor meer spelers, waarbij iedere speler een formulier
met getallen heeft, die kunnen worden weggestreept wanneer het getal,
dat wordt getrokken door de spelleider, op dit formulier staat.
Op donderdagmiddag 19 februari is er weer een grote bingo bij Stichting
Welzijn Ouderen in onze gezellige recreatiezaal in Veluvine. Meedoen
aan de bingo incl. koffie/thee € 6,00.
Korte cursus Drybrush
In september zijn we van start gegaan met de eerste cursus Drybrush,
gegeven door Hilda Haselberg.
Op veler verzoek gaan we in februari van start met een nieuwe cursus die
bestaat uit 5 lessen. Op dinsdag 3 februari 2015 organiseren wij een
proefles zodat u kennis kunt met Drybrush en deze schildertechniek. In
deze lessen leert u een zwart/wit portret te maken met deze
schildertechniek. Een schildertechniek waarbij de olieverf niet wordt
verdund met terpentine of water maar met een droge kwast op
aquarelpapier wordt aangebracht.
De cursus start eind februari en bestaat uit 5 lessen en wordt gehouden
van 13.30 tot 16.00 uur in Veluvine.
Kosten voor deze cursus bedragen € 50,=
Voor meer informatie of opgeven kunt u bellen met Geraldine Hofsink
0341 -25 20 20 of mail naar [email protected]
18
Onze sponsors:
Het PCOB-bestuur is dankbaar en blij dat er sponsors gevonden zijn die
het werk van de PCOB willen ondersteunen. Zij maakten het financieel
mede mogelijk om ook in 2013 ons “KLANKBORD” uit te geven.
Onze sponsors steunen ons werk.
Steunt u hen door uw producten of diensten van hen te betrekken?
De bedrijven zijn:
Bakkerij van Dongen B.V.
Catering Culinair BV.
Copy-Service ”De Kopieerderij”.
De Nunspeetse Apotheken.
Jos & Diana Dekker Partyverhuur.
Faunaland Berben.
G.P.S. bv Nunspeet.
Kattenberg Verhuizingen.
Notariaat Mr. P. Pieltjes.
Pap Eieren/Eiproducten B.V.
Rabobank Noord Veluwe.
Van de Pol Mode.
Woonstoffering Bruijnes en Zn.
19
Bestuur
Bestuur PCOB-afd.
PCOB-afd. Nunspeet
Nunspeet
Voorzitter:
Voorzitter: Mw.
Mw. A.C
A.C Froma-Bruinsma
Froma-Bruinsma
Oenenburgweg
57,
Oenenburgweg 57, tel:
tel: 253348
253348
Secretaris:
Secretaris: Dhr.
Dhr. H.
H. Bekkering
Bekkering
Spoorlaan
13,
tel:
Spoorlaan 13, tel: 254337
254337
E-mail:
E-mail: [email protected]
[email protected]
Penningmeester:
Penningmeester: Dhr.
Dhr. E.P.
E.P. Koele
Koele
van
Goghstraat
22,
tel:
van Goghstraat 22, tel: 253463
253463
Alg.
Alg. adjunct:
adjunct: Mw.
Mw. A.M.
A.M. Zwart
Zwart
Oenenburgweg
166,
tel:
258587
de
Pol
Oenenburgweg 166,Van
tel:
258587
Van de
Pol Mode.
Mode.
Leden:
Leden:
Mw.
Mw. J.E.
J.E. Krol-van
Krol-van den
den Ham
Ham
Dorpsstraat
15
a,
tel:
Dorpsstraat 15 a, tel: 254330
254330
Dhr.
Dhr. M.
M. Schimmel
Schimmel
Enkweg
Enkweg 32,
32, tel:
tel: 845780
845780
Ledenwerving
Ledenwerving en
en P.R.:
P.R.:
Dhr.
S.
van
Dijken
Dhr. S. van Dijken
Vivaldi-erf
Vivaldi-erf 44,
44, tel:
tel: 254191
254191
Dhr.
B.
Brus
Dhr. B. Brus
Arthur
Arthur Briëtstraat
Briëtstraat 60,
60, tel:
tel: 256586
256586
Opgave
Opgave rijbewijskeuring.
rijbewijskeuring.
Wiekslag
Wiekslag 4,
4, 8077
8077 TJ
TJ Hulshorst
Hulshorst
Tel:
0341-451762
Tel: 0341-451762
Info
Info over
over belastingen
belastingen en
en toeslagen
toeslagen
Dhr.
R.
van
den
Berg,
tel:
Dhr. R. van den Berg, tel: 256613
256613
Website:
Website: PCOB-afdeling:
PCOB-afdeling:
Nunspeet:
Nunspeet: www.pcob.nl
www.pcob.nl
Kies:
Kies: “in
“in de
de regio”
regio” en
en selecteer
selecteer
Gewest
Gelderland
Gewest Gelderland en
en dan
dan
Afdeling
Afdeling Nunspeet
Nunspeet
Hoofdkantoor:
Hoofdkantoor: 038-4225588
038-4225588
Redactie
Redactie Klankbord:
Klankbord:
Dhr.
Dhr. R.P.W.
R.P.W. Groeneveld
Groeneveld
Laan
Laan 15
15 a,
a, tel:
tel: 0341-252427
0341-252427
8071
JG
Nunspeet
8071 JG Nunspeet
E-mail:
E-mail: [email protected]
[email protected]
Kopij
Kopij voor
voor het
het volgende
volgende Klankbord
Klankbord
Digitaal
inleveren
Digitaal inleveren vóór
vóór 18
18 Februari
Februari 2015
2015
Beëindigen
Beëindigen Lidmaatschap
Lidmaatschap voor
voor 11 dec.
dec.
Ledenadministratie:
Ledenadministratie:
Dhr.
Dhr. J.
J. Bixerman
Bixerman
Pr.
Berhardstraat
Pr. Berhardstraat 26
26
Tel:
Tel: 0341-254592
0341-254592
E-mail:
E-mail: [email protected]
[email protected]
21
21

Vergelijkbare documenten

Nieuwsbrief.

Nieuwsbrief. afdeling van de PCOB. Ook langs deze weg willen we hem heel hartelijk bedanken voor zijn inzet voor onze afdeling. Bert blijft wel als lid van de ledenraad actief binnen de PCOB. We zijn erg blij d...

Nadere informatie