24h 21C - VIA PANELS

Commentaren

Transcriptie

24h 21C - VIA PANELS
PL
CHCIAŁBYŚ POPRAWNIE ZAMONTOWAĆ PANELE ?
Prosimy o poświęcenie 5 min na zapoznanie się z instrukcją.
4 h 21 C
Kontrola produktu
Aklimatyzacja
1
Planowanie, przymierzanie
2
4h
3
21 C
Ściana powinna być
prosta, sucha
i zagruntowana
Proszę sprawdzić panele
przed montażem.
Wyznaczyć poziom
i pion ściany
Użyj elastycznego kleju montażowego do poliuretanu Den Braven UNIFIX (Polymer - biały)
UWAGA:
Czym mniej
kleju tym lepiej! Klej
może się kurczyć,
niedopuszczalne jest
poziomowanie
Paneli 3D za pomocą
grubej warstwy kleju.
4
Zastosować kliny unieruchamiające
panele 3D na czas wiązania kleju
Nanieść klej na grzbiet panelu!
5
6
3 mm
3 mm
Poprawna aplikacja kleju
7
Bardzo ważny etap: panele powinny być
sklejone grzbietem do siebie
8
Przerwy dylatacyjne 3mm
3 mm
9
24 h
21 C
24 h
Wytrzyj nadmiar kleju
ze spoiny
Klejenie
24 h
Oczekiwanie na wiązanie kleju
21 C
Malowanie
INSTRUKCJA MONTAŻU
1. Prosimy o dokładne sprawdzenie Paneli 3D przed przystąpieniem do realizacji, celem wykluczenia ewentualnych ubytków niemożliwych do usunięcia po
montażu wyrobu.
2. Przed przystąpieniem do klejenia należy Panele 3D zaaklimatyzować w pomieszczeniu, w którym będzie odbywał się montaż. Należy rozpakować panele
i ułożyć na równym podłożu na co najmniej 4h przed montażem w temperaturze
pokojowej.
3. Panele należy układać na ścianę wysezonowaną, suchą, prostą i której podłoże
jest stabilne wymiarowo, chłonne. Na ścianie nie mogą występować niezespolone powierzchnie (luźne tynki, stara odchodząca farba itp). Ściana powinna
zostać uprzednio zagruntowana.
4. Planowanie: zaplanuj gdzie chciałbyś umieścić płyty. Jeżeli konieczne będzie
docięcie dekoracji, użyj ostrego noża do tapet.
5. Dla poprawnego montażu należy użyć zalecanego kleju, będącego jednocześnie spoiwem i uszczelnieniem paneli: Den Braven Unifix (Polymer - biały). W
miejscach nakładania kleju - pola pod klej, przetrzeć rozpuszczalnikiem nitro w
celu polepszenia przyczepności kleju do panelu.
6. Przed rozpoczęciem wyklejania ściany należy wyznaczyć jej poziom i pion
za pomocą poziomicy. Zalecamy zastosowanie listwy pomocniczej od której
należy rozpocząć układanie paneli posuwając się ku górze, co zapobiegnie
obsuwaniu się paneli w dół na jeszcze elastycznym kleju (panele zostaną zblokowane przez listwę pomocniczą, którą należy usunąć po montażu).
7. Klej należy nakładać na spód panelu w pasach, jak również na brzeg (krawędź
styczną) w taki sposób, aby ściana po sklejeniu stanowiła jedną całość. Panel
3D powinien zostać dobrze dociśnięty do ściany i przylegać całą płaszczyzną.
Proszę zabezpieczyć element na czas wiązania kleju aby się nie obsunął. Nadmiar kleju z łączeń paneli należy usunąć bawełnianą ściereczką.
8. Na krawędziach ściany należy zastosować przerwy dylatacyjne o szerokości
3 mm (na czas schnięcia paneli zablokować dekoracje klinami - widoczne na
obrazku nr 6, kliny wyciągnąć po 24h od momentu zakończenia klejenia paneli). Powstałą szczelinę można po pomalowaniu wypełnić elastyczną masą
silikonową.
9. Tak udekorowaną ścianę należy pozostawić na minimum 24h w temperaturze
21oC aby klej mógł związać.
10. Po wyschnięciu kleju, ścianę można malować. Do tego zalecamy użycie
dowolnej dostępnej metody nanoszenia farby. Zalecamy malowanie metodą natryskową. Jeśli to niemożliwe zalecamy użyć wałka z długim włosem i
ostrożne nanoszenie farby.
Do malowania zalecamy stosowanie farby do ścian (do wnętrza pomieszczeń).
Idealnie sprawdzają się farby winylowe, akrylowe, lateksowe i akrylowo-lateksowe. Nie należy stosować farb opartych na agresywnych rozpuszczalnikach (olejne, ftalowe, silikonowe).
Panele należy zawsze odkładać na płaską powierzchnię, ze względu na
zamierzoną elastyczność pozostawione oparte o ścianę mogą się nieznacznie
odkształcić.
KLEJ: Do przyklejania paneli 3D użyj elastycznego kleju montażowego do poliuretanu Den Braven UNIFIX (Polymer - biały).
Pielęgnacja ściany: Panele po pomalowaniu należy czyścić suchą bawełnianą
ściereczką, bądź za pomocą miotełki do kurzu.
UWAGA: Należy w pełni zastosować się do zaleceń montażowych producenta.
Pominięcie któregokolwiek z etapów może spowodować negatywne skutki w użytkowaniu i finalnym wyglądzie ściany.
Jeden kartusz kleju 290 ml wystarczy na przyklejenie
około siedmiu Paneli 3D
EN
WOULD YOU LIKE TO PROPERLY INSTALL WALL PANELS?
Please take 5 minutes to read these instructions.
4 h 21 C
Checking the product
Acclimatisation
1
Planning and fitting the panels
2
4h
3
21 C
The wall should
be straight, dry
and primed.
Please check the
panels before the
installation.
Determine horizontal
and vertical sections
of the wall
Apply the adhesive to the edge
of the panel!
Use a flexible, polyurethane Den Braven UNIFIX mounting adhesive (Polymer – White)
NOTE:
The less adhesive, the
better! The adhesive
may shrink. It is
unacceptable to level
the 3D Panels with the
use of a thick layer of
adhesive.
4
5
Apply spacers that will hold the 3D panels
in place for the time of adhesive bonding.
6
3 mm
3 mm
Correct application of adhesive
7
A very important step: the panels should
be glued edge-to-edge
Expansion spaces: 3 mm
3 mm
8
9
24 h
21 C
24 h
Wipe excess adhesive
off the joint
Gluing
24 h
Waiting until the adhesive bonds
21 C
Painting
INSTALLATION INSTRUCTIONS
1. Please carefully check your 3D Panels prior to commencing the installation in order
to exclude any possible defects, which are impossible to remove after the installation
of the product.
2. Before the installation, the 3D panels should be acclimatised in the room where they
are to be installed. Unpack the panels and lay them on an even surface, where they
need to stay for at least 4 hours, at room temperature, before the installation.
3. The panels need to be laid on a well-cured, dry and straight wall, whose substrate
is absorbent and dimensionally stable. Ensure that the entire surface of the wall is
stabilised (without loose plaster, old paint that peels off, etc.). The wall should be
primed before the installation.
4. Planning: decide where you are going to lay the panels. If it proves necessary to cut
the decorative panels, use a sharp stationery knife.
5. For appropriate installation, you need to use the recommended adhesive, which will
both glue the panels and seal them: Den Braven Unifix (Polymer – white). The places
where the glue is to be applied – gluing points, should be wiped with a nitro solvent in
order to facilitate adhesion of the adhesive to the panel.
6. Before starting to glue the panels to the wall, you need to determine horizontal and
vertical sections of the wall with the use of a spirit level. We recommend using an
auxiliary board from which you can start laying the panels and proceed upwards, in
order to avoid the panels sliding down the wall on a flexible adhesive (the panels will
be stopped by the auxiliary board, which should be removed after the installation).
7. The adhesive should be applied on the back of the panel in stripes, as well as on its
edge (adjacent edge) in such a way that, after the gluing, the wall of panels constitutes
a whole. Each 3D Panel should be pressed firmly against the wall and adhere to the
wall with its entire surface. Please secure the panel for the time of adhesive setting so
that the panels do not slide down. Excess glue on the joints of the panels should be
removed with a cotton cloth.
8. You should allow 3-mm expansion space on the edges of the wall (for the time of panel
drying, the decorative elements should be held in place with the use of spacers: the
spacers visible on picture no. 6 should be taken out after 24 hours after the finishing
of gluing the panels). After painting, the resulting gap can be filled with flexible silicone
compound.
9. The wall decorated in this way should be left for a minimum of 24 hours at the temperature of 21oC so that the adhesive binds.
10. Once the glue is dry, you can paint the wall. In order to do this, we recommend the
use of any available paint application method. The use of spray method is recommended. If the use of this method is not possible, we recommend using a roller with
long hair and applying paint carefully.
For painting, we recommend using paint that is intended for wall painting (inside the
buildings). Vinyl dyes, acrylic paint, latex paint, as well as acrylic and latex paint, are
ideal for this purpose. Do not use paints based on aggressive solvents (oil paint, silicone
paint, alkyd primer).
Always lay the panels on a flat surface. Due to their intended flexibility, if left leaned
against the wall, they may slightly deform.
ADHESIVE: For gluing the 3D panels to the wall, use a flexible, polyurethane Den
Braven UNIFIX mounting adhesive (Polymer – white).
Wall care: After painting, the panels should be cleaned with a dry cotton cloth or a
feather duster.
NOTE: You need to follow all the installation instructions provided by the manufacturer.
If you skip any of the installation steps, it may cause adverse effects in the use and final
appearance of the wall.
One adhesive cartridge of a volume capacity of 290 ml is enough for
gluing about seven 3D Panels to the wall.
DE
MÖCHTEN SIE IHRE WANDPANEELE RICHTIG MONTIEREN?
Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit und lesen diese Montageanleitung sorgfältig durch.
4 h 21 C
Prüfung des Produktes
Akklimatisierung
1
Planen, Anpassen
2
4h
3
21 C
Die Wand soll eben,
trocken und grundiert
sein.
Prüfen Sie die
Paneele vor der
Montage.
Die Horizontale und
die Vertikale an der
Wand bestimmen.
Den elastischen Montageklebstoff für Polyurethan-Materialien Den Braven UNIFIX
(Polymer - weiß) verwenden.
4
Die Abstandseile zur Stabilisierung der 3D-Paneele
für die Abbindezeit des Klebstoffs einsetzen.
Den Klebstoff auf die Oberkante des Paneels auftragen!
5
6
HINWEIS:
Je weniger Kleber,
desto besser! Der
Klebstoff kann
zusammenschrumpfen, das Ausrichten
der 3D-Paneele mit
Hilfe einer starken
Klebstoffschicht ist
nicht zulässig.
3 mm
3 mm
Richtiges Auftragen des Klebstoffs
7
Sehr wichtig: Die Paneele sollten mit den Oberkanten
zueinander verklebt werden.
8
Dehnungsfugen von 3mm
3 mm
9
24 h
21 C
24 h
Den überschüssigen Klebstoff
von der Fuge entfernen.
Kleben
24 h
Warten aufs Abbinden des Klebstoffs
Montageanleitung
1. Die 3D-Paneele vor der Montage sorgfältig prüfen, damit eventuelle Mängel ausgeschlossen werden können, die sich nach der Montage des Produktes nicht mehr
beseitigen lassen.
2. Vor dem Kleben sollten die 3D-Paneele im Raum, in dem die Montage erfolgt, akklimatisiert werden. Die Paneele aus der Verpackung entnehmen, auf einen ebenen
Untergrund legen und in Raumtemperatur mindestens über vier Stunden vor der
Montage lagern.
3. Die Paneele an einer gealterten, trockenen und ebenen Wand, deren Untergrund hinsichtlich seiner Maße stabil sowie aufnahmefähig ist, montieren. An der Wand dürfen
keine unverbundenen Flächen (lockerer Putz, lose Altanstriche usw.) vorhanden sein.
Die Wand muss zuvor auch grundiert werden.
4. Planen: Planen Sie, wo Sie Ihre Paneele verlegen wollen. Sollten diese Dekore zugeschnitten werden, ein scharfes Tapetenmesser dazu benutzen.
5. Zur Gewährleistung einer richtigen Montage den empfohlenen Klebstoff Den Braven
Unifix (Polymer - weiß), der zugleich als Binde- und Dichtstoff gilt, verwenden. Die
Stellen, an denen der Klebstoff aufgetragen wird, mit einem Lösemittel auf Nitro-Basis
zur Verbesserung des Haftvermögens des Klebstoffs an den Paneelen leicht abwischen.
6. Vor dem Verkleiden der Wand die Horizontale und die Vertikale an der Wand mit der
Richtwaage bestimmen. Es wird empfohlen, die Hilfsleiste einzusetzen, mit der das
Verlegen der Paneele begonnen und von unten nach oben geführt wird, wodurch das
Abrutschen der bereits mit einem elastischen Klebstoff geklebten Paneele verhindert
wird (die Paneele werden gegen Abrutschen mit der Hilfsleiste gesichert, die nach der
Montage zu entfernen ist).
7. Den Klebstoff auf die Rückseite des Paneels sowie auf die Kante (Stoßkante)
streifförmig so auftragen, dass die Wand nach dem Verkleiden ein Ganzes bildet.
Das 3D-Paneel sollte gut an die Wand gedrückt werden und vollflächig anliegen. Das
Element ist während der Abbindezeit zu sichern, damit es nicht verrutscht. Den überschüssigen Klebstoff von den Verbindungsstellen mit einem Baumwolltuch entfernen.
8. An den Wandkanten Dehnungsfugen mit einer Breite von 3 mm auszuführen (für die
Trocknung der Paneele die Dekore mit Abstandskeilen fixieren, was dem Bild Nr. 6 zu
entnehmen ist, die Keile nach 24 Stunden nach Abschluss des Klebens der Paneele
herausnehmen). Der entstandene Spalt kann nach dem Streichen der Wand mit einer
elastischen Silikonmasse ausfüllen.
9. Die verzierte Wand für mindestens 24 Stunden bei einer Temperatur von 21oC ruhen
lassen, damit der Klebstoff abbindet.
10. Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, kann die Wand gestrichen werden. Dazu wird
es empfohlen, ein beliebiges verfügbares Verfahren einzusetzen, in dem die Farbe
aufgetragen werden kann. Dafür ist das Spritzverfahren am besten geeignet. Sollte
dies nicht möglich sein, die Rolle mit langem Haar benutzen und die Farbe vorsichtig
auftragen.
Es wird empfohlen, die Wandfarbe (für Innenanstrich) zu verwenden. Dazu sind Vinyl-,
Acryl-, Latex-, und Acryl-Latex-Farben hervorragend geeignet. Die Farben auf Basis aggressiver Lösemittel (Öl-, Phthal-, Silikonfarben) sind ungeeignet.
Die Paneele sind immer auf eine ebene Fläche zurückzulegen, aufgrund der beabsichtigten Elastizität können sich die an die Wand gelehnten Paneele unwesentlich
verformen.
KLEBSTOFF: Zum Kleben der 3D-Paneele den elastischen Montageklebstoff für Polyurethan-Materialien Den Braven UNIFIX (Polymer - weiß) verwenden.
Wandpflege: Die Paneele nach dem Anstrich mit einem trockenen Baumwolltuch oder
mit einem Staubwedel reinigen.
HINWEIS: Die Montageanweisungen des Herstellers in vollem Umfang befolgen. Sollte
eine der Montagestufen außer Acht gelassen werden, kann dies den Gebrauch und das
endgültige Aussehen der Wand beeinträchtigen.
Mit einer Kartusche Klebstoff von 290 ml können ca. sieben 3D-Paneele
geklebt werden.
21 C
Streichen
FR
VOULEZ-VOUS AJUSTER CORRECTEMENT LES REVÊTEMENTS DE SOL?
Nous vous prions de consacrer 5 minutes pour vous familiariser avec les instructions.
4 h 21 C
Contrôle du produit
Acclimatation
1
Planification, essayage
2
4h
3
21 C
La paroi doit être
droite, sèche
et apprêtée.
Vérifier s’il vous
plaît les revêtements avant
installation.
Déterminer la paroi
horizontale
et verticale
Utiliser la colle élastique de montage de polyuréthane Den Braven UNIFIX
(polymère blanc)
4
Utiliser les cales immobilisant les revêtements 3D
pendant le temps d’adhérence de la colle
Appliquez de la colle à l’arrière
du revêtement!
5
6
REMARQUE:
Moins il y a de colle,
mieux c’est! La colle
peut se rétracter, il est
inacceptable de niveller les revêtements
3D avec une épaisse
couche de colle.
3 mm
3 mm
Application correcte de la colle
7
Une étape très importante: le revêtement doit être
collé au dos de l’autre
8
Joints de dilatation de 3mm
3 mm
9
24 h
Collage
24 h
24 h
Attente de la fixation de la colle
Il faut toujours reposer le revêtement sur une surface plane, en raison de la flexibilité prévue le revêtement restant appuyé sur la paroi peut être légèrement déformé.
COLLE: Pour le collage du revêtement 3D utiliser la colle élastique de montage de
polyuréthane Den Braven UNIFIX (polymère blanc).
Entretien de la paroi: Après avoir été peints les revêtements doivent être nettoyés avec
un chiffon de coton sec ou en utilisant un plumeau à poussière.
REMARQUE: Il faut se conformer entièrement aux instructions d’installation du fabricant. Si vous oubliez l’une des étapes, cela peut entraîner des effets néfastes dans
l’utilisation et l’aspect final de la paroi.
Une cartouche de colle de 290 ml est suffisante pour le collage
d’environ sept plaques de revêtement 3D
21 C
Essuyer le résidus de
colle du joint
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
1. Nous vous prions de vérifier précisément les revêtements 3D avant de passer à la
mise en oeuvre, afin d’éliminer les défauts qui ne peuvent être enlevés après l’assemblage du produit.
2. Avant de passer au collage, il faut acclimater le revêtement 3D à la pièce dans laquelle
l’installation va avoir lieu. Il faut déballer le revêtement et le placer sur une surface
plane pendant au moins 4 heures avant l’installation à température ambiante.
3. Le revêtement doit être installé sur une paroi chevronnée, sèche, droite et dont le
substrat est de dimension stable et absorbant.Sur la paroi ne peuvent pas figurer de
surface détachée (plâtre en vrac, vieille peinture se détachant, etc). La paroi devrait
être au préalable apprêtée.
4. Planification: planifier là où vous voudriez installer les plaques. S’il est nécessaire de
découper la décoration, utiliser un couteau bien aiguisé pour papier peint.
5. Pour une installation correcte, il faut utiliser une colle recommandée, servant à la fois
de colle et de joint au revêtement: Den Braven Unifix (Polymère - blanc). Dans les
endroits d’application de la colle – la surface devant être recouverte de colle doit être
essuyée avec le solvant nitro afin d’améliorer l’adhérence de la colle au revêtement.
6. Avant de commencer le collage de la paroi, il faut déterminer son niveau et l’aplomb
à l’aide d’un niveau. Nous vous recommandons d’utiliser une latte auxiliaire à partir
de laquelle il faut commencer à installer le revêtement en déplaçant vers le haut, ce
qui empêche le revêtement de s’abaisser vers le bas sur la colle encore flexible (le
revêtement reste bloqué par la latte qu’il faut retirer après l’installation).
7. La colle doit être appliquée dans le bas du revêtement en bandes, de même que sur le
bord (tangente) de telle façon que la paroi après collage forme un tout. Le revêtement
3D devrait être bien serré à la paroi et contigu à toute la surface. Veuillez sécuriser
l’élément pendant la fixation de la colle pour qu’il ne glisse pas. Le résidus de colle du
joint doit être essuté à l’aide d’un chiffon en coton.
8. Sur les bords de la paroi, il faut utiliser des joints de dilatation de 3 mm (pendant le
temps du séchage bloquer les décoration par des cales – voir sur l’illustration nr 6, les
cales doivent être rétirées 24h après la fin du collage du revêtement). L’écart résultant
peut après peinture être rempli par une couche de silicone souple.
9. La paroi ainsi décorée doit être laissée un minimum de 24 heures à 21 ° C de telle
sorte que la colle puisse bien adhérée.
10. Une fois que la colle est sèche, vous pouvez peindre le mur. Pour cela, nous recommandons l’utilisation d’un procédé d’application de peinture disponible. Nous vous
recommandons la peinture par pulvérisation. Si cela n’est pas possible, nous vous
recommandons d’utiliser un rouleau avec de longs poils et une application rigoureuse de la peinture.
Pour la peinture, nous vous recommandons d’utiliser la peinture murale (pour surface
intérieure). Les peintures vinyles, acryliques, latex et latex acryliques sont idéalement
adaptées. Il ne faut pas utiliser de peintures à bases de solvants agressifs (huile, phtalique, silicone).
21 C
Peinture
RU
ВЫ ХОТИТЕ ПРАВИЛЬНО УСТАНАВИТЬ ПАНЕЛИ?
Просим посвятить 5 минут для ознакомления с инструкцией.
4 h 21 C
Проверка продукта
Акклиматизация
1
Планирование, примерка
2
4h
3
21 C
Стена должна быть
прямой, сухой и
загрунтованной
Просьба
проверить панели
перед установкой.
Отметить
горизонталь и
вертикаль стены
Используйте эластичный монтажный клей для полиуретана Den Braven
UNIFIX (Полимер – белый)
4
Использовать клинья, фиксирующие панели 3D
на время схватывания клея
Нанести клей на спинку
панели!
5
6
ВНИМАНИЕ:
Чем меньше клея,
тем лучше! Клей
может стягиваться,
недопустимо
устанавливать
панели 3D по уровню
с помощью толстого
слоя клея.
3 mm
3 mm
Правильное нанесение клея
7
Очень важный этап: панели должны быть склеены
спинкой друг к другу
8
Дилатационные швы 3 мм
3 mm
9
24 h
21 C
Склеивание
24 h
Пождать, пока клей застынет
Панели следует всегда устанавливать на плоскую поверхность, с учетом
эластичности. Если их опереть на стенку и оставить, то они могут деформироваться.
КЛЕЙ: Для приклеивания панелей 3D используйте эластичный монтажный клей
для полиуретана Den Braven UNIFIX (Полимер - белый).
Уход за стеной: Панели после покраски следует чистить сухой хлопковой салфеткой или с помощью метелки для пыли.
ВНИМАНИЕ: Следует полностью соблюдать рекомендации производителя по
монтажу. Несоблюдение какого-либо этапа может привести к негативным последствиям во время эксплуатации и испортить вид стены.
Один тюбик клея 290 мл достаточно для приклеивания семи
панелей 3D
24 h
Вытрите избыток клея
со стыка
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
1. Просим тщательно проверить панели 3D перед началом установки, чтобы предотвратить возможный ущерб, который нельзя будет устранить после установки
изделия.
2. Перед началом склеивания панели 3D следует выдержать в помещении, в котором будет выполняться установка. Следует распаковать панели и уложить
на ровном основании на не менее чем за 4 часа до установки при комнатной
температуре.
3. Панели следует укладывать на выстоявшуюся, сухую, прямую стену, и основание которой является стабильной по размеру и обладает впитывающими свойствами. На стене не могут быть несцепленные поверхности (отстающая штукатурка и краска и т.д.). Стена должна быть предварительно покрыта грунтовкой.
4. Планирование: запланируйте, где Вы бы хотели разместить плиты. Если нужно
подрезать декоративные элементы, то используйте острый нож для обоев.
5. Для правильной установки следует использовать рекомендуемый клей, являющийся одновременно клеящим веществом и уплотнителем панелей. Den Braven
Unifix (Полимер - белый). В местах нанесения клея – поля для клея протереть
нитрорастворителем для улучшения сцепления клея к панели.
6. Перед началом склеивания стены нужно отметить ее горизонталь и вертикаль
с помощью уровня. Рекомендуем применение вспомогательных планок, от
которых следует начать укладывание панелей, перемещаясь вверх для предотвращения смещения панелей вниз на еще эластичном клее (панели будут
заблокированы вспомогательными планками, которые нужно устранить после
установки).
7. Клей нужно накладывать на низ панели полосами, как и на край (стыковой край)
таким образом, чтобы стена после склеивания являлась целостной. Панель 3D
должна быть хорошо дожата к стене и прилегать всей плоскостью. Необходимо
защитить элемент на время высыхания клея, чтобы не сместился. Избыток клея
из соединений панелей следует устранить хлопковой салфеткой.
8. На краях стены следует делать дилатационные швы шириной 3 мм (на время
высыхания панелей заблокировать декорации клиньями – видны на рисунке 6,
клинья вынуть через 24 часа с момента завершения склеивания панелей). Возникшую щель можно после покраски заполнить эластичной силиконовой массой.
9. Декорированную таким образом стену следует оставить на не менее чем 24 часа
при температуре 21oC, чтобы клей мог высохнуть.
10. После высыхания клея стену можно красить. Для этого мы рекомендуем использовать любой доступный метод нанесения краски. Рекомендуем красить
методом напыления. Если это невозможно, то рекомендуем использовать валик с длинным ворсом и осторожно наносить краску.
Для покраски рекомендуем применять краску для стен (для интерьеров помещений). Идеально подходят виниловые, латексные и акриловые латексные краски.
Не следует применять краски на основе агрессивных растворителей (масляные,
фталевые, силиконовые).
21 C
Покраска
NID
WILT U JUIST PANELEN MONTEREN?
Gelieve 5 minuten te nemen om de gebruiksaanwijzing door te lezen.
4 h 21 C
Controle product
Uitharden
1
Plannen, aanpassen
2
4h
3
21 C
De muur moet recht,
droog en gegrond
zijn
De horizontale en
verticale vlakken
van de binnenmuur
uittrekken.
Vóór de installatie
panelen nakijken.
Gebruik flexibele montagelijm voor polyurethaan van Den Braven UNIFIX
(Polymer - wit)
4
Gebruik wigvormige bevestigingsdelen voor de
3D-panelen voor de inwerktijd van lijm
Breng lijm op de bovenkant van
het paneel aan!
5
6
OPMERKING:
Hoe minder lijm
hoe beter! De lijm
kan krimpen; het is
onaanvaardbaar om
de 3D-Panelen te
nivelleren met een
dikke lijmlaag
3 mm
3 mm
Lijm correct aanbrengen
Een belangrijke stap: de panelen worden aan elkaar
gelijmd met de bovenkant
7
8
Uitzetnaden 3mm
3 mm
9
24 h
21 C
24 h
Veeg overtollige lijm van het
verbindingsoppervlak
lijmen
24 h
Wachten op lijmverbindingen
MONTAGEHANDLEIDING
1. Uw 3D-panelen goed controleren voorafgaand aan de uitvoering over te gaan, om
eventuele gebreken uit te sluiten die niet na montage van het product kunnen worden
verwijderd.
2. Voor het lijmen moeten uw 3D-panelen uitgehard worden in de ruimte waar de
montage zal plaatsvinden. Pak de panelen uit en plaats deze op een vlakke
ondergrond gedurende de ten minste 4 uur vóór de montage bij kamertemperatuur.
3. De panelen dienen te worden geplaatst op de muur die uitgehard, droog en recht is
en op een ondergrond met stabiele afmetingen en welke absorberend is. Op de muur
mogen geen losse oppervlakten voorkomen (losse pleisterdelen, oude verfstukjes
etc.). De muur moet vooraf worden gegrond.
4. Planning: Plan waar u de panelen wilt plaatsen. Als het noodzakelijk is om de decoratieelementen iets bij te snijden, gebruik dan een scherp mes voor behangpapier.
5. Voor een correcte installatie gebruik dan het aanbevolen soort lijm, die tegelijk een
verbindings- en afdichtingsmateriaal is voor panelen: Den Braven Unifix (Polymeer
- wit). De plekken waar lijm wordt aangebracht dienen met een nitro-oplosmiddel te
worden geveegd teneinde de hechting van de lijm op het paneel te verbeteren.
6. Voordat u met het aanbrengen van de panelen op de muur begint, dient zijn horizontale
en verticale oppervlakte te worden bepaald met een waterpas. Wij raden u aan om
een extra hulplat te gebruiken waarmee u met het aanbrengen van de panelen gaat
beginnen, en vervolgens naar boven voortzet, om te voorkomen dat de panelen naar
beneden op een nog flexibele lijm schuiven (de panelen worden door de extra lat
aangehouden die na de montage dient te worden verwijderd).
7. De lijm wordt aangebracht op het onderste oppervlak van een paneel stripsgewijs
(raaklijn) zodoende dat de muur na het lijmen uit één stuk is opgebouwd. Vervolgens
het 3D-paneel goed tegen de muur aandrukken, het paneel moet met zijn gehele plak
tegen de muur aanzitten. Gelieve het element voor de lijmverbindingstijd te bevestigen
zodat het niet naar beneden glijdt. Overbodige lijm van de verbindingsvlakken dienen
met een katoenen doek te worden verwijderd.
8. Aan de randen van de muur dienen uitzetnaden te worden gebruikt van 3 mm dikte
(voor de droogtijd van de panelen dient de decoratie te worden bevestigd met
wigvormige elementen – zoals afgebeeld op afbeelding 6; de wigelementen dienen
na 24 uur na de beëindiging van het lijmen te worden weggenomen). De ontstane
tussenruimte kan na het werven worden gevuld me een flexibele siliconen massa.
9. een zodanig versierde muur dient gedurende minimaal 24 uur bij een temperatuur van
21° C te worden gelaten zodat het kleefmiddel kan binden.
10. Zodra de lijm droog is, kunt u de binnenmuur verven. Hiervoor adviseren wij een
willekeurige beschikbare methode voor het aanbrengen van verf toe te passen. Wij
raden u aan om spuitverven te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, raden wij aan
een roller te gebruiken met lang haar en de verf op een zorgvuldige manier aan te
brengen.
Voor het werven raden wij aan een verf voor binnenmuren (in de gebouwruimtes) te
gebruiken. Ideaal zijn vinyl-, acryl-, latex- en acryl-latex-verven. Gebruik geen verf op
basis van agressieve oplosmiddelen (olie-, ftaal-, siliconen).
De panelen moeten altijd worden neergezet op een vlak oppervlak; vanwege hun
noodzakelijke flexibiliteit kunnen ze enigszins vervormen als ze tegen de muur geplaatst
worden.
Lijm: voor het lijmen van de 3D-panelen gebruik flexibele montagelijm voor polyurethaan:
Den Braven UNIFIX (Polymeer - wit).
Onderhoud muur: na het verven dienen de panelen met een droog katoenen doek of
met een plumeau voor stof te worden gereinigd.
OPMERKING: U moet volledig voldoen aan de installatie-aanwijzingen van de fabrikant.
Het niet uitvoeren van één van de etappes kan schadelijke effecten in het gebruik en het
uiteindelijk aspect van de binnenmuur veroorzaken.
Eén lijmpatroon 290 ml is voldoende voor het lijmen van ongeveer zeven
3D-panelen.
21 C
Werven