veiligheidsinformatieblad

Commentaren

Transcriptie

veiligheidsinformatieblad

										                  

Vergelijkbare documenten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD T +31(0) 53 538 39 83 F +

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD T +31(0) 53 538 39 83 F + VIB. Lekkende houders omdraaien zodat de lekkende zijde bovenaan is om ontsnappen van vloeistof te voorkomen. 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Milieu voorzorgsmaatregelen: Produkt niet in riolering ...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Rubriek 13: Instructies voor verwijdering

Nadere informatie

Prolong XP MSDS

Prolong XP MSDS veroorzaken. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H302: Schadelijk bij inslikken. H312: Schadelijk bij contact met de huid. H314: Veroorzaakt ernstige bra...

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Rubriek 1: Identificatie van Reinigingsprocedures: In droge aarde of zand absorberen. Naar een afgesloten geëtiketteerde container overpompen en op een gepaste manier afvoeren. 6.4. Verwijzing naar andere Rubrieken Verwijzing ...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling PBT: Deze substantie wordt niet geïdentificeerd als een PBT/vPvB-substantie. 12.6. Andere schadelijke effecten Andere schadelijke effecten: Verwaarloos...

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad 5.3. Advies voor brandweerlieden Advies voor brandweerlieden: Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

Nadere informatie