Haptonomie - Fysioteam Hilversum

Commentaren

Transcriptie

Haptonomie - Fysioteam Hilversum
● Haptonomie
Er zijn ook therapeuten die zich door verdere opleiding en
ervaringen in de haptonomie gespecialiseerd hebben.
Deze therapeuten hebben veelal hun vroegere beroep
losgelaten en werken niet meer op haptomische basis,
maar als haptotherapeut.
De haptotherapeut is gericht op de bewustmaking van
gevoelens en maakt daarbij gebruik van de directe aanraking. Door de directe aanraking wordt het lichaamsbesef
en daarmee het zelfbesef geactiveerd. Lichamelijke blokkades worden voelvaar en mensen durven dor de vertrouwelijkheid en vanzelfsprekendheid van een affectief
contact gevoelens boven te laten komen.
Indicaties zijn o.a.:
‫٭‬
pijn en pijnverwerking
‫٭‬
lichamelijke en geestelijke overbelasting
‫٭‬
relationele moeilijkheden
‫٭‬
psychische problematiek, die zich (ook) in
lichamelijke ongemakken uit
‫٭‬
opvoedingsproblemen
‫٭‬
vragen op het gebied van persoonlijke groei
en zingeving
‫٭‬
begeleiding van sporters
● Pre- en postnatale begeleiding
Deze vorm van haptonomische begeleiding is gericht op
de ontwikkeling en verdieping van de relatie tussen ouders en kind via het aanraken. Deze relatie begint al tijdens de zwangerschap.
Daarnaast leren de ouders zich voorbereiden op de bevalling en op de omgang met hun kind in de eerste periode
na de bevalling.
Literatuur
Meer gedetailleerde en gerichte informatie over de haptonomie en kinesionomie is e ontlenen aan de hierover
verschenen literatuur:
‫٭‬
W. Pollmann-Wardenier e.a.
Verkenningen in de haptonomie
Uitgeverij Bruna 1986
ISBN 90-229-5457-9
‫٭‬
M. Knaapen
Het voelen gevoed
In eigen beheer M. Knaapen.
Te bestellen via Nos Jungit Bonum
Pr. Irenestraat 40, 6611 BJ Overasselt
‫٭‬
M. Knappen
Tasten in het duister, voelen in het licht
F. Veldman sr.
Haptnomie: wetenschap van de affectiviteit
Uitgeverij Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1988
ISBN 90-613-1976-5
‫٭‬
F. v/d Beek
Haptonomie de kunst van het aanraken
B22TGH 1999
ISBN 90-5501-097-9
‫٭‬
T.A.C.M. Gerritse
Over kleine dingen
Elsevier 2000
ISBN 90-352-2210-5
‫٭‬
T.Troost
Het lichaam liegt nooit
Center boek 1988
ISBN 90-5087-019-8
Inlichtingen over opleidingen, cursussen en workshops
kunne worden ingewonnen op onderstaand adres:
Stichting Academie voor Haptonomie en kinesionomie
Jan Ligthartlaan 1
3941 BG DOORN
Achmed Hoesintalib lid N.V.H.
Sportfysiotherapeut / haptonomie
Oude loosdrechtseweg 71A
1215 HB Hilversum
035-6247290
Haptonomie . . . . . . . . . . . . . . .
Wat is dat ?
Haptonomie
Haptonomie houdt zich bezig met aanraken, voelen, direct lichamelijk contact, met de ontwikkeling van het
menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin,
met houdingen, bewegingen en gebaren.
Vooral aan het gevoelsmatige betekenis van aanraken en
voelen – voor mensen en tussen mensen - wordt in de
haptonomie veel aandacht besteed.
De haptonomie gaat ervan uit dat het menselijke lichaam
– en vooral de beleving van dat lichaam – van fundamentele betekenis is binnen alle menselijke communicatievormen.
DE BETEKENIS VAN AANRAKEN
Historisch gezien zijn aanraken, voelen en het lichaam in
onze cultuur lange tijd min of meer verwaarloosd. Gedeeltelijk komt dit omdat aanraken, voelen en lichamelijk
contact (nog) beladen onderwerpen zijn. Lichamelijk
contact is bijna alleen toegestaan in de privé-sfeer of als
dit contact een duidelijk functie heeft, zoals in de verzorgende beroepen.
Het aanraken kan dan een technische karakter krijgen en
wordt niet mee beleefd als een persoonlijk, emotioneel
gelden contact.
Mensen raken elkaar nog maar weinig op een vanzelfsprekende een vertrouwende manier aan in onze cultuur.
Dit terwijl aanraken en afgeraakt worden toch erg belangrijk zijn voor een goede emotionele ontwikkelingen. Aanraken is namelijk een heel natuurlijke basale manier van
menselijk contact en je deelt zo vanzelfsprekend je gevoelens met anderen. (Een voorbeeld is het troosten van
kinderen.)
Een andere reden voor de geringe aandacht voor lichamelijk contact in onze cultuur is dat informatie die we uit
voelen en aanraken halen subjectief is.
Subjectief heeft, vaak en onrechte, een bijklank van minder waar, niet waar of zelfs onbetrouwbaar. Ook in de
gezondheidszorg wordt over het algemeen weinig waarde
toegekende aan subjectieve informatie. Zij richt zich
veelal op informatie die te meten is en vast te leggen is in
objectief onderzoek.
Toch is het zo dat juist deze subjectieve informatie – uit
aanrakingen of gebaren – een belangrijke rol spelen in
ons dagelijks leven en in onze persoonlijke contacten.
Het is bijvoorbeeld voor ons persoonlijk belangrijk of we
ons bij iemand op ons gemak voelen of niet. We voelen
dat, bewust of onbewust, ook aan of in ons lichaam en
vaak kunnen we dat ook zien aan gebaren en houdingen.
De haptonomie neemt de persoonlijke, subjectieve betekenis van ons lichaam en van aanraken serieus. Zij erkent
bovendien de positieve invloed die het aanraken op ons
gevoelsleven heeft.
HET BELANG VAN GEVOELENS
De haptonomie biedt de mogelijkheid om opnieuw kennis
te maken met je eigen lichaam.
Je lichaam kan je veel “vertellen” over jezelf, over je
omgeving en over je relatie met anderen. Datgene wat je
lichaam te vertellen heeft – of laat voelen – wordt gemakkelijk overgeslagen of onbelangrijk gevonden.
We vergeten bijvoorbeeld om van ons lichaam te genieten
bij het bewegen, omdat we met conditieverbetering bezig
zijn. We slaan geen acht op signalen van ons lijf omdat
we geen tijd hebben. We luisteren niet naar onze gevoelsmatige behoeften, omdat we denken dat dat niet
verstandig is. Deze gerichtheid op snelheid, effect en
verstandelijkheid overspoelt dan de gevoelsmatige waarde van ons leven.
Dit kan tot gevoelens van onvrede leiden, tot verstoorde
relaties en tot het ontstaan of verergeren van lichamelijke
klachten en psychische problemen.
Bovendien heeft deze eenzijdige aandacht voor effectiviteit een belemmerde invloed op ontwikkelingskansen en
beperkt deze her zicht op keuzes van mogelijkheden, die
de invulling van ieders leven rijker en zinvoller kunnen
maken.
In een haptonomische contact, waar de directe aanraking
meestal de hoofdrol speelt, leer je “luisteren” naar je
eigen lichaam, door wat je voelt in zo’n contact serieus te
nemen.
Je wordt je opnieuw bewust van je lichaam en je gevoelssignalen en daarmee van je lichamelijkheid. Aan de hand
van dit contact kun je nagaan welke relatie gevoelens en
lichamelijke signalen hebben met je dagelijks leven en
met je manier van omgaan met dag leven.
De haptonomie heeft in de loop van de jaren veel kennis
en inzicht verzameld over de hierboven genoemde onderwerpen. Tegelijkertijd worden deze inzichten ook in
de praktische hulpverlening toegepast.
Binnen de haptonomie zijn dus ook praktische vaardigheden ontwikkeld, die voor vele vormen van hulpverlening
waardevol zijn.
TOEPASSINGSGEBIEDEN
● Werken op haptonomie basis.
De haptonomische inzichten kunnen in vele vormen van
hulpverlening verwerkt worden. De betreffende hulpverlener werkt dan bijvoorbeeld als fysiotherapeut op haptonomische basis.
Ook verpleegkundigen, matschappelijke werkers, psychologen en tal van andere hupverleners kunne hun eigen
beroep uitoefenen op haptonomische basis.
In grote lijnen houdt dit werken op haptomische basis
voor bijvoorbeeld een fysiotherapeut in, dat deze aandacht heeft voor de persoonlijke betekenis van ene klacht
en voor de emotionele oorzaken of gevolgen van die
klacht.
Een verpleegkundige zal bijvoorbeeld bij het verzorgen
van een patiënt de emotionele waarden van het aanraken
respecteren. Bij beroepen waar meestal een gebruik wordt
gemaakt van lichamelijk contact, worden de haptonomische uitgangspunten verwerkt in meer gevoelsmatig begrip van verbale en non-verbale communicatie. De lichamelijkheidbeleving van de therapeut zelf speelt daarbij
een belangrijke rol.
De indicaties voor behandeling en de vergoeding worden
bij het werken op haptonomische basis bepaald door het
betreffende beroep.

Vergelijkbare documenten

Haptonomische stervensbegeleiding en rouwverwerking

Haptonomische stervensbegeleiding en rouwverwerking Bovendien heeft deze eenzijdige aandacht voor effectiviteit een belemmerde invloed op ontwikkelingskansen en beperkt deze her zicht op keuzes van mogelijkheden, die de invulling van ieders leven ri...

Nadere informatie

Haptonomie - Praktijk Dommelen

Haptonomie - Praktijk Dommelen bovendien de positieve invloed die het aanraken op ons gevoelsleven heeft.

Nadere informatie

Het Basisjaar Haptonomie - haptonomie en haptotherapie

Het Basisjaar Haptonomie - haptonomie en haptotherapie omgeving en over je relatie met anderen. Datgene wat je lichaam te vertellen heeft – of laat voelen – wordt gemakkelijk overgeslagen of onbelangrijk gevonden. We vergeten bijvoorbeeld om van ons li...

Nadere informatie

Haptonomie en Haptotherapie voor kinderen

Haptonomie en Haptotherapie voor kinderen Historisch gezien zijn aanraken, voelen en het lichaam in onze cultuur lange tijd min of meer verwaarloosd. Gedeeltelijk komt dit omdat aanraken, voelen en lichamelijk contact (nog) beladen onderwe...

Nadere informatie

Haptonomie Haptotherapie Indicaties voor Haptotherapie

Haptonomie Haptotherapie Indicaties voor Haptotherapie Bovendien heeft deze eenzijdige aandacht voor effectiviteit een belemmerde invloed op ontwikkelingskansen en beperkt deze her zicht op keuzes van mogelijkheden, die de invulling van ieders leven ri...

Nadere informatie