174 JOURNAL JAN 2013 WEB - La Défense des Forains Belges

Commentaren

Transcriptie

174 JOURNAL JAN 2013 WEB - La Défense des Forains Belges
Edité par l’a.s.b.l. La Défense des Forains Belges
Uitgegeven door de v.z.w. De Verdediging der Belgische Foorreizigers
Belgique – België
PB
2235 HULSHOUT
BC 5873
Mensuel – Maandelijks
Afgiftekantoor
HULSHOUT
P308517
Editeur responsable / Verantwoordelijke uitgever : Van Den Broeck Emmanuel, Provinciebaan 41 – B.2235 Houtvenne
25 JANVIER / JANUARI 2013
N° 174
Bld. Emile Bockstael, 209 – B. 1020 Bruxelles / Emile Bockstaellaan, 209 – B. 1020
Brussel
L’association D.F.B. a pour objet de défendre la corporation foraine de
Belgique, la pérennité de la profession, de préserver les foires et
Kermesses existantes et de leur donner autant que possible un nouvel
essor en les développant, et en intervenant dans tous les grands dossiers à
l’échelon national et communautaire. A travers son journal corporatif,
elle informe, explique, éduque et met ses outils à la disposition de ses
membres.
Elle se veut apolitique afin de pouvoir faire apprécier par tout citoyen
Belge le monde forain dans son ensemble.
***********
De vereniging V.B.F. Heeft tot doel de foorcorporatie van België te
verdedigen, de bestaande foren en kermissen te behouden, en in de mate
van het mogelijk hen een nieuwe elan te geven door hen te ontwikkelen
en door tussenkomst in alle grote dossiers op Nationaal niveau en op
niveau van de Gemeenschappen. Via haar vakblad, wenst hij de
foorcorporatie te informeren en op te voeden en alle nuttige inlichtingen
en middelen ter beschikking te stellen van haar leden.
Zij wenst apolitiek te blijven ten einde de foorwereld in zijn geheel door
iedere Belgische burger te laten appreciëren.
Commission sectoriel n° 7 Commerces ambulants.
Sectoriële commissie nr. 7 Ambulante handel.
Membre de l’Union Foraine Européenne
Lid van de European Showmen’s Union
Mitglied Europäische Shausteller Union
EUROPAISCHE SCHAUSTELLER JUNGEREN UNION
UNION FORAINE de la JEUNESSE EUROPEENNE
EUROPESE JEUGDVERENIGING van FOORNIJVERRAARS
Président: Steve Severeyns - Vice Président: Joseph Mannings - Secrétaire: Delforge Denis
Edition : 25 Janvier 2013
N° 174
Editie : 25 Januari 2013
Chaque rédacteur est responsable de son texte - Iedere schrijver is verantwoordelijk voor zijn artikel
PATRICK DELHAYE ASSURANCES SPRL.
Rue Rosier Bois, 63 B-1331 Rosières
Tél : 02 / 771.16.41 Fax 02 / 771.10.69
E-mail [email protected]
web: www.delhaye-assurances.be
Comité directeur de l’asbl
Hoofdbestuur van onze vzw
Président National / Nationaal Voorzitter
DOTREMONT Walter
Secrétaire Général / Generaal Secretaris
DELFORGE Franck
Trésorier / Penningmeester
RIGUELLE Maxime
Secrétaire Adjoint / Adjunct Secretaris
SEVEREYNS Steve
Président de Région / Gewest-Voorzitter
Région Wallonne / Waals Gewest
RIGUELLE Maxime
Vlaams Gewest / Région Flamande
VAN DEN BROECK Emmanuel
Région Bruxelloise / Brussels Gewest
DOTREMONT Walter
Superviseur
Contact
Président - voorzitter
Dotremont
Walter
0477 / 90.22.70
Delforge
Franck
0475 / 24. 14.78
Van Den Broeck
Emmanuel
0495 / 50.71.89
Riguelle
Maxime
0472 / 65.83.57
Severeyns
Steve
0477 / 85.01.40
National / Nationaal
DOTREMONT Arthur
Juridisch adviseur / Conseiller Juridique
CALLEMIN Willy
Adviseur / Conseiller
DELFORGE Denis
Président de Province / Provincie Voorzitters
Antwerpen / Anvers
SEVEREYNS Steve
DEBRUYNE Victor
Vlaams-brabant / Brabant Flamand
VAN DEN BROECK Emmanuel
Hainaut / Henegouwen
DELFORGE Franck
Brabant Wallon / Waals-Brabant
DE POPPE Jean Marie
Huy-Liège / Hoei-Luik
RIGUELLE Maxime
Oost en West Vlaanderen / Flandres Orientale et Occidentale DEBRUYNE Victor
Namur – Luxembourg / Namen - Luxemburg
HOLTZHEIMER Albert
Limburg / Limbourg
RENQUIN Marino
Land van Waas
VANDENHEUVEL Henri
Vice - président / Ondervoorzitter
Namur / Namen
Brabant
Antwerpen
Délégué commerciale
GODEFROID Jean Jacques
VANDERVAEREN Henri
DILLEN Gust
SUAREZ Manuel
Délégué / Afgevaardigde
VLASSELAERTS Jean François - VERDIERE Patrick – DILLEN Gust –
SPRUYT Evy
auprès de l’Union Foraine Européenne :
bij de European Showmen’s Union :
2ème Vice-Président ESU / UFE
DELFORGE Franck
SEVEREYNS Steve
DOTREMONT Arthur.
Vice-Secrétaire / Secretaris
Délégué / Afgevaardigde
Délégué auprès du Conseil Supérieur des Indépendants et PME :
Afgevaardigde bij de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO :
DELFORGE Franck – RIGUELLE Maxime

Debruyne
Victor
0475 / 24.94.32
Cotisation : € 50 - Lidgeld € 50
Beroeps vereniging erkende onder het nummer
Association professionnelle reconnue sous le numéro
7185 / 98
Dillen
Gust
0495 / 61. 04. 95
Emile Bockstaellaan, 209 B. 1020 BRUSSEL
Boulevard Emile Bockstael, 209 B.1020 BRUXELLES
ING / 310 - 1033652 – 09 / IBAN:BE52 3101 0336 5209 / BIC:BBRUBEBB
Gsm nederlandstalig: 0495 / 50.71.89
Gsm francophone : 0475 / 24.14.78
Holtzheimer
Albert
yh
0486 / 44.65.00
[email protected]
Secrétariat et rédaction / Secretariaat en redactie :
DFB / VBF Rue de Mons, 38 - B.6111 LANDELIES
Avenue du Hoyoux, 5A – 4500 HUY
Tél : 085 / 21.10.55 – Fax : 085 / 21.34.55
Le matériel électrique et d’éclairage
AU PRIX DE GROS
REMISE SPECIALE AUX FORAINS
A VOTRE DIPOSITION
LE PLUS VASTE CHOIX EN :
MATERIEL GENERAL D’INSTALLATION
CABLE ELECTRIQUE – SYSTÈME D’ECLAIRAGE
SPOT HALOGENES 230V
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
PARLOPHONIE – DOMOTIQUE – TELEPHONE
PILES ET ACCUS – AIR CONDITIONNE
PETITS ET GROS ELECTROMENAGERS
RUGBYMAN N°
1
VACATURE VOOR DIVERSE STANDPLAATSEN
OP DE OPENBARE KERMIS
Bericht in toepassing van de wet van 20 juli 2006, het K.B. van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en
organisatie van kermis- en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, en het gemeentelijk kermisreglement, dat
werd goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 26 januari 2009.
KERMIS: carnavalfoor deelgemeente Steendorp van 9 tot 12 februari 2013. Locatie: gemeenteplein,
hoek Oeverdam/Gelaagstraat.
OPENSTAANDE VACATURES voor diverse kinderattracties waaronder kindermolen, lunapark,
schietkraam, visspel, pottenkraam… Wij hebben reeds aanvragen binnen voor een Joyride Bidule en
een oliebollenkraam.
Attracties met voortbeweging van personen, die aangedreven worden door een niet-menselijke energiebron, dienen te
voldoen aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen.
TOEWIJZING: voor de duur van de kermis (losse standplaatsen). Na drie opeenvolgende jaren dezelfde
standplaats te hebben verkregen, heeft de uitbater recht op een abonnement voor de duur van 5 jaar.
PRIJS: in overeenstemming met het taksreglement op de plaatsrechten op markten, foren en ander openbaar
domein, gestemd in de gemeenteraadszitting van 25 januari 2010, van toepassing vanaf 1 februari 2010: 0,50 euro
per m² per dag tot en met 50 m² + alles boven de 50 m² 0,25 euro per m², met een minimumrecht van
10 euro per dag (tot 20 m²). Voor deze kermis wordt slechts 1 dag aangerekend.
PLAATS/TERMIJN INDIENING KANDIDATUREN: de kandidatuurstellingen dienen zo snel mogelijk, uiterlijk
op vrijdag 1 februari 2013, schriftelijk toe te komen op volgend postadres: college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Temse, afdeling Secretariaat – Marie-Paule Engels, p.a. AC De Zaat, Frans Boelplein 1 te
9140 Temse, of via e-mail: [email protected]
Volgende documenten dienen aan het secretariaat overgemaakt:
 een afschrift van uw machtiging als werkgever in kermisactiviteiten
 alle nuttige informatie en documentatie in verband met uw attractie
 een afschrift van uw verzekeringspolis en laatste kwijting van brandverzekering en verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid ten overstaan van derden, in functie van de uitbating van uw attractie.
BEKENDMAKING TOEWIJZING STANDPLAATSEN: zowel aan de kandidaten die een standplaats krijgen
toegewezen als deze die niet worden weerhouden, wordt de beslissing die hem aanbelangt, schriftelijk meegedeeld.
Gemeentebestuur Temse
Afdeling Secretariaat
Marie-Paule Engels, administratief medewerker
Tel. 03 710 12 62
OUDENAARDE
Op 11 januari heeft er een vergadering plaatsgevonden te Oudenaarde om de problematiek van de kermis te bespreken
tijdens de aankomst van de Ronde van Vlaanderen. Het Stadsbestuur heeft volgend beslist:
De kermis vindt plaats op de gebruikelijke terreinen. De kermis mag beginnen opstellen op Paasmaandag 's morgens
vroeg en mag namiddag geopend worden. De kermis mag blijven staan tot en met de tweede zondag na Pasen, zonder
plaatsgeldverhoging.
BRUXELLES
Fête des plus anciens.
BRUSSEL
Feest van onze
oudere.
Jeudi 31 janvier
à 14H00
Donderdag 31
januari om 14U.
Invitations à tous les
forains âgés de 65 ans
au souper annuel de
Bruxelles.
Salle : Stade du
Heysel, entrée
principale.
Gratis invitatie voor
alle foorreizigers
vanaf 65 jaar voor het
jaarlijkse ouder bal in
Brussel.
Zaal: Heyzel stadium,
grote ingang.
Réservation auprès de
Michel Vlasselaerts au
0477 / 50.03.59
Reservatie bij
Vlasselaerts Michel
op: 0477 / 50.03.59
QU’ON SE LE DISE !
DFB
Chers membres,
Veuillez prendre note que dorénavant vous trouverez le
calendrier des dates des foires et kermesses uniquement sur
notre site internet.
Les dates des foires et kermesses seront publiés chaque
mois avec deux mois d’avance sur le calendrier. C’est à
dire que les dates de janvier et février sont déjà sur notre
site depuis début décembre.
www.dfb-vbf.be rubrique calendrier des foires.
MEN ZEGT HET VOOR
VBF
Beste leden,
Gelieve te noteren dat u de kermiskalender met de data en
de plaatsen voortaan nog enkel op onze internetsite zult
vinden.
De data van de jaarmarkten en de kermissen zullen iedere
maand gepubliceerd worden voor de twee daarop volgende
maanden. Dat betekent dus concreet dat de data van januari
en februari sinds begin december al op de site staan.
www.dfb-vbf.be rubriek kermiskalender
JUMET
Appel à candidatures pour les Fêtes de la Madeleine du 19 au 25 juillet 2013.
Pour les emplacements libres, suivant les métrages disponibles.
Pour tous métiers non concurrentiels aux métiers existants.
Les candidatures doivent mentionner le nom, prénom, adresse, téléphone des industriels forains ; le type de métier
proposé et les métrages.
Envoyé votre candidature à l’adresse suivante :
Staumont Jean-François, rue de Bruhaute, 7 - 6040 Jumet.
Tél : 071 / 57.21.33 – 0472 / 66.17.85 (après 17heures).
RENDEZ VOUS
MERCREDI 30 JANVIER 2013 a 19H00
EUROVEILING NEDER OVER HEMBEEK
Assemblée générale des membres de la DFB
AFSPRAAK
WOENSDAG 30 JANUARI 2013 OM 19U00
EUROVEILING NEDER OVER HEMBEEK
Algemene vergadering voor de leden van de V.B.F
Sabine Laruelle, Ministre fédérale des PME et des indépendants, tient à rappeler les mesures en faveur des
PME et des travailleurs indépendants qui entrent en vigueur au 1e janvier.
Adoucissement du malus qui pèse sur les indépendants
Le malus est une pénalité appliquée aux seuls travailleurs indépendants lorsqu´ils prennent leur pension de retraite
anticipativement. Actuellement, les indépendants qui souhaitent arrêter leur activité avant 65 ans subissent une réduction
définitive de leur pension liée à ce malus. Un travailleur indépendant qui arrête à 60 ans, perdait ainsi définitivement 25% de
sa pension.
Dès le 1e janvier, les travailleurs indépendants qui prendront leur retraite anticipée à 63 ou 64 ans ne se verront plus imposer
de malus. Cette exemption intervient également pour les travailleurs indépendants qui souhaitent prendre leur pension de
retraite avant 63 ans et qui disposent d´une carrière professionnelle d´au moins 41 ans.
Pour la Ministre : « Le malus n’est plus appliqué depuis longtemps sur les pensions des salariés et des fonctionnaires. Cet
adoucissement est un pas important mais je souhaite, à terme, l’harmonisation des règles concernant les pensions anticipées
des indépendants sur celles des salariés».
Dès le 1e janvier 2013 également, l’ensemble des employeurs qui ont procédé à leur trois premiers engagements avant
le 1er octobre 2012 bénéficieront de l’application des réductions de cotisations sociales pour le reliquat des trimestres
ouvrant le droit aux réductions.
Pour rappel :
Réductions actuelles :
TYPE
Montant
Durée
Premier engagement
1.000 EUR / trim.
Pendant 5 trimestres
400 EUR/ trim.
Pendant les 8 trimestres suivants
Deuxième engagement
Troisième engagement
400 EUR / trim.
400 EUR / trim.
Pendant 13 trimestres
Pendant 9 trimestres
Réductions nouvelles :
Type
5 trimestres
Premier engagement
1500 EUR/ trim.
Deuxième engagement
1000 EUR/ trim.
4 trimestres suivants
1000 EUR / trim.
400 EUR / trim.
4 derniers trimestres
400 EUR / trim.
400 EUR/ trim.
Troisième engagement
400 EUR / trim
0
1000 EUR/ trim.
EUR
Sur proposition de Sabine Laruelle, Ministre des PME et des Indépendants, le Conseil des Ministres de ce 21
décembre 2012 a décidé d’égaliser le montant de la pension minimum au taux ménage pour une carrière complète
des indépendants sur celle des salariés en avril 2013, une avancée historique !
Pour la ministre des Indépendants, Sabine Laruelle : « Après 9 ans d’un travail acharné, je suis heureuse d’obtenir,
enfin, une première égalisation totale! En 2003, la pension minimum pour une carrière complète des indépendants
au taux ménage était de 823,12 euros par mois et elle passera à 1.386,40 euros par mois en avril 2013 soit une
augmentation de 68% !»
Pension au taux ménage par mois et pour une carrière complète
01/12/2012
01/04/2013
1.386,40 euros
Travailleur indépendant
1.363,30 euros
Travailleur salarié
1.386,40 euros
1.386,40 euros
Ecart
23,10 euros
0 euro
NB : En plus de ces augmentations, depuis 2008, les pensionnés bénéficient des remboursements de l’assurance
soin de santé tant pour les petits que pour les gros risques et ce, gratuitement !
Dankzij federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, Sabine Laruelle, treden vanaf 1 januari 2013
enkele maatregelen in werking voor KMO’s en zelfstandigen.
1. Versoepeling van de malus die weegt op de zelfstandigen
De malus is een financiële afstraffing enkel voor actieve zelfstandigen die met vervroegd pensioen willen gaan. Tot op
heden moeten zelfstandigen die voor hun 65ste stoppen met werken, een deel van hun pensioen afstaan volgens het
malussysteem. Zo verliest bijvoorbeeld een zelfstandige die op zijn 60ste stopt met werken ongeveer 25% van zijn
pensioen.
Vanaf 1 januari 2013 zullen zelfstandigen die op hun 63ste of 64ste met vervroegd pensioen kunnen gaan zonder aftrek
van de malus. Ook zelfstandigen die voor hun 63ste willen stoppen met werken, kunnen vrijgesteld worden van de malus
indien zij een carrière van minstens 41 jaar achter de rug hebben. De modaliteiten van de malus zullen toegepast worden in
functie van het progressief stijgen van de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen (62 jaar vanaf 2016).
Minister Laruelle : « Het malussysteem wordt al gedurende lange tijd niet meer toegepast op de pensioenen van
werknemers en ambtenaren. Deze versoepeling is al een eerste belangrijke stap in de richting van een totale afschaffing van
het systeem.”
2. Korting op de sociale bijdragen voor de eerste drie werknemers is vanaf 1 januari 2013 ook toegankelijk
voor werkgevers die voor 1 oktober 2012 binnen hun KMO een 1ste, 2de of 3de werknemer in dienst namen.
De verhoogde reductie wordt dan afgetrokken van de nog te betalen bijdragen van de trimesters die onder
het kortingssysteem vallen.
Ter herinnering:
 Huidige korting :
TYPE
1ste aanwerving
Bedrag
1.000 EUR / trim.
400 EUR/ trim.
Periode
Gedurende 5 trimesters
Gedurende de volgende 8 trimesters
2de aanwerving
3de aanwerving
400 EUR / trim.
400 EUR / trim.
Gedurende 13 trimesters
Gedurende 9 trimesters
Type
RGC 1er T
RGC 2e T
RGC 3e T
 Nieuwe korting :
5 trimesters
1500 EUR/ trim.
1000 EUR/ trim.
1000 EUR/ trim.
4 volgende trimesters
1000 EUR / trim.
400 EUR / trim.
400 EUR / trim
4 laatste trimesters
400 EUR / trim.
400 EUR/ trim.
1 EUR
Op vraag van Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Zelfstandigen, heeft de ministerraad vandaag, 21 december 2012,
beslist om vanaf april 2013 het minimumpensioen van zelfstandigen na een volledige loopbaan gelijk te schakelen met dat
van werknemers.
Minister Laruelle : “Na 9 jaar van hard werken, ben ik blij om, uiteindelijk, mijn eerste volledige gelijkschakeling binnen
te halen. In 2003 bedroeg het minimale pensioen voor een zelfstandige na een volledige loopbaan 823,12 euro per maand.
In april 2013 zal een zelfstandige 1.386,40 euro per maand ontvangen. Dat is een stijging van 68%!”
Gezinspensioen (per maand) en na een volledige loopbaan
01/12/2012
01/04/2013
Zelfstandige
1.363,30 €
1.386,40 €
Werknemer
1.386,40 €
1.386,40 €
Verschil
23,10 €
0€
MO: Bovenop de verhogingen, sinds 2008, worden zowel de kleine als de grote risico’s in de gezondheidszorg bij
zelfstandige gepensioneerden terugbetaald via hun verzekering, en dat volledig gratis!
CHARLEROI
FOIRE DE PÂQUES 2013 Du 30/03/2013 au 22/04/2013
Friterie Croque-Monsieur 600 EUR + 4EUR/m²
Circuit Quads 700EUR + 4EUR/m²
Jeu de Boîtes 400EUR + 4EUR/m²
Pique-Ballons400EUR + 4EUR/m²
Attention, le forain intéressé par un emplacement doit introduire sa demande auprès du service des fêtes de
la Ville, Centre Helios, 101, rue de Montigny à 6000 CHARLEROI. Il doit être en possession de tous les
documents lui permettant d'exercer sa profession d'industriel forain.
Animation Urbaine et Loisirs, Service des Fêtes.
Monsieur Raynald CHALLE, placier 071/86.22.09
COLFONTAINE
Le service des fêtes de la commune de Colfontaine recherche des métiers forains pour agrémenter les
diverses kermesses locales.
Un Auto Skooter pour la kermesse de la pentecôte, place de wasmes les 18-19-20-21 et 22 mai 2013
Un Auto Skooter, unTir, un jeu de ficelles, un jeu de Basket électronique, un Carrousel ou un Circuit
enfantin, pour la kermesse de Petit-Wasmes les 24-25-26-27 et 28 août 2013.
Un Auto Skooter pour la kermesse Saint-Michel, place de Pâturage les 28-29-30 septembre et 1er et 2 octobre
2013.
Les forains intéréssés devront transmettre leurs documents au Service des fêtes de l’admlinistration
Communale de Colfontaine, Grand Place de Wasmes, 22 à 7340 Colfontaine.
*Inter-USA*
caravan specialist met 36 jaar ervaring
US Fleetwood prowler 752: caravan
dubbel airco, douche, bad, wc, dubbel frigo,
4pitvuur, oven, zithoek, sofa, slaapkamer,
vloerverwarming, 200l waterbak, nieuwe banden.
Perfecte staat. Bj: 2007 prijs: 19.500€ BTW incl.
Hobby 425
Kast, wc, ronde zithoek, bj: 1996. Heel mooi.
Gekeurd + nazicht+ garantie: 2.650€
Nieuw adres:
Pikup Ford 150
Lichtehoeven 8, 2400 Mol
Voor info bel 014/31.07.16
Automaat, airco, dubbele cabine
68.000 km. 12.500€
Succès pour le 37ème congrès de l’ ESU
au Parlement européen à Bruxelles
L'Association foraine européenne l’ESU / UFE n'est pas un
syndicat distinct en soi, mais un ensemble de 21 associations
foraines nationales de 17 pays européens différents. Les
directions de ces différentes associations nationales de
l'Europe peuvent postuler pour un poste au conseil
d'administration de l'ESU. La direction de l’ESU est élue par
le vote des délégués des associations nationales présent lors du
congrès qui est organisé tous les deux ans. Cette année le
37ème Congrès était organisée à Bruxelles par la Défense des
Forains Belges le 25 Octobre. Le lieu de rendez-vous était la
salle Jozsef Antall du Parlement européen. Plus de 80 délégués
forains représentait 9 pays différents. Dans son discours
d'ouverture le président Albert Ritter a souligné qu'il était
heureux de la présence des collègues venus d'Angleterre, après
des années d’absence.
A l'invitation de notre association DFB/VBF, le congrès a été
officiellement déclarée ouvert par la Ministre Sabine Laruelle,
Ministre des PME et des Indépendants. Pour la remercier de
son engagement dans la législation pour les forains belge, qui
reconnait l’ancienneté sur les champs de foire, elle a reçu le
poney de carrousel d'or de l'ESU. Ce prix prestigieux est
décerné rarement et seulement avec des politiciens de haut
niveau qui ont réalisé quelque chose d'important pour le
monde forains.
L'ESU représente l'industrie foraine au niveau européen auprès
des politiques européens membres du Parlement européen et
des Commission. L'ESU est également le point de relais entre
les associations nationales affiliées et partage les informations
sur les différentes lois qui règlent le travail des forains à
travers l'Europe. l’ESU regroupe les archives des différentes
législations nationales sur le transport,
les taxes, les normes et les obligations, et ainsi de suite. Au
niveau national, l'ESU intervient uniquement à la demande et
en concertation avec les associations nationale.
Durant le congrès biannuel, ce sont les différentes associations
nationales qui indiquent la ligne de conduite que doit adopter
l'ESU durant les deux prochaines années et les points à
surveiller.
Plusieurs pays ont signalé qu'ils rencontrent des problèmes
avec la législation sur le transports dans leur pays, en
particulier ils ne bénéficient pas d'exception pour le transport,
mais sont considérés et assimilés comme des transporteurs. Le
rôle de L'ESU est de travailler avec ces pays pour parvenir à
une exonération de ces membres avec les autorités nationales.
Les syndicats présents ont exposés les différentes directives
nationale qu’elle soient positives ou négatives pour l'industrie
foraine. L'ESU essaie de travailler avec les
Succesvol 37ste ESU congres in het Europees
Parlement in Brussel
De Europese Vereniging van Foorreizigers ESU/UFE is geen
aparte bond op zich, maar een verzameling van 21 nationale
kermisbonden uit 17 verschillende Europese landen.
Bestuursleden van deze verschillende nationale bonden uit
Europa kunnen zich kandidaat stellen voor een functie binnen
het bestuur van de ESU. Deze ESU-bestuursleden worden
verkozen via stemming door de aanwezige afgevaardigden
van de nationale bonden tijdens het Congres dat om de twee
jaar georganiseerd wordt. Dit jaar werd het 37ste congres
georganiseerd in Brussel door de Verdediging der Belgische
Foorreizigers op 25 Oktober. Plaats van afspraak was de
Jozsef Antall zaal in het Europees Parlement. Meer dan 80
kermisafgevaardigden vertegenwoordigden 9 verschillende
landen. In zijn openingstoespraak vermelde ESU-president
Albert Ritter dat hij verheugd was dat de
collega’s uit Engeland, na jaren van afwezigheid weer op post
waren.
Op uitnodiging van onze vereniging VBF, werd het congres
officieel open verklaard door Minister Sabine Laruelle,
bevoegd voor Middenstand en KMO. Om haar te danken voor
haar inzet voor de huidige Belgische kermiswetgeving, waarin
de foorreizigers overal over hun vaste standplaatsen
beschikken, werd zij onderscheiden met het Gouden
Carrouselpaardje van de ESU. Deze prestigieuze award wordt
zelden uitgereikt en enkel aan toppolitici die iets van groot
belang betekenden voor de kermiswereld.
De ESU vertegenwoordigt de kermisbranche op Europees
niveau bij de Europese beleidsmakers van het Europees
Parlement en Commissie. De ESU is eveneens aanspreekpunt
voor de aangesloten nationale kermisbonden om informatie uit
te wisselen over de verschillende wetgevingen voor de
foorreizigers overal in Europa. De ESU archiveert de
verschillende nationale wetgeving inzake transport, BTW,
normen en verplichtingen, enzovoort.
Op nationaal niveau komt de ESU enkel tussen op vraag en
samenspraak met de nationale kermisbond. Tijdens het
tweejaarlijks congres wordt, door de aanwezige nationale
bonden de lijn aangegeven die de ESU de volgende twee jaar
moet volgen en aan welke punten aandacht moet besteed
worden.
Verschillende landen meldden dat zij problemen ondervinden
met de transportwetgeving in hun land, met name dat zij voor
veel onderwerpen geen uitzondering genieten voor
kermistransport, maar aanschouwd worden als normaal
transport. De ESU werkt met deze landen samen om tot een
oplossing te komen met de nationale overheden.
De aanwezige kermisbonden vertelden over de verschillende
richtlijnen die positief of negatief zijn voor de
associations nationales sur la manière de transformer le
négatif en positif a travers l’exemple de ce qui se fait dans
d’autres pays.
kermisbranche. De ESU probeert om samen met de nationale
bonden het negatieve weg te werken door het positieve uit
andere landen in te voeren.
Par élections, les personnes suivantes ont été élus membres
du conseil d’administration:
Tijdens de verkiezingen zijn onderstaande personen gekozen
voor het bestuur:
Président
Albert Ritter (DE)
1° vice-président (finance)
2° vice-président (organisation)
Voorzitter
Nicole Vermolen (NL)
1° Vice-Voorzitter
Franck Delforge (BE)
2° Vice-Voorzitter
3° vice-président (question professionnel)
Charles Senn (CH)
3° Vice-Voorzitter
4° vice-président (relation publique)
Russel Perks (IRL)
4° Vice-Voorzitter
Steve Severeyns (BE)
Secretaris Generaal
Secrétaire Général
Secrétaire Général adjoint
Réviseur de caisse
Jos Abrahams (NL)
Wilhelm Schemel (DE)
Adjunct Secretaris Generaal
Kassarevisoren
Bernhard Gerstberger (A)
Conseiller sécurité
Fritz Heitmann (DE)
Spécialiste attraction
Jacob Regter (NL)
Spécialiste électricité
Jan Hoefnagels (NL)
Responsable du drapeaux
Jany de Vries (BE)
Adviseur veiligheid
Deskundige attracties
Deskundige electriciteit
Vaandelverantwoordelijke
Président ESU-jeunes
Kevin Kratzsch (DE)
President ESU-jeugd
Vice-président ESU-jeunes
Joop Oudsen Jr. (NL)
Vice president ESU-jeugd
Secrétaire ESU-jeunes
Frank Melissen (NL)
Secretaris ESU-jeugd
Trésorier ESU-jeunes
Jeffrey Bauer (DE)
Penningmeester ESU-jeugd
Présidente ESU- femmes
Rosa Severeyns (BE)
Presidente ESU-vrouwen
Vice-présidente ESU-femmes
Annika Theunisz (NL)
Vice-presidente ESU-vrouwen
Le rapport complet et détaillé du congrès peut être obtenu auprès du secrétariat de l’ESU.
Een uitgebreid verslag van dit congres is op te vragen bij het ESU secretariaat.
La féérie d’hiver en roulottes à HARCHIES
C’est au printemps 2012 que l’administration communale de Bernissart et
l’agence de développement local eurent l’idée de cet événement.
Ils avaient à proximité en la personne de David Ballant le partenaire idéal disposant
du matériel nécessaire et qui qui ne se fit pas prier et fut enthousiasmé par le projet.
De concert avec l’équipe avec l’équipe A.D.L. et Pierre Mainil pour les peintures le
projet vit le jour et ce fut Guy Bodden qui fournit la façade de l’orgue.
En prenant la route je du me rendre à l’évidence que la place du Trieu n’était pas
dans mon GPS Harchies n’étant pas grand je me dis que je trouverais bien, à mon arrivée je n’ai pas dû chercher je devais
simplement suivre la foule !
Sur la Place du Trieu je fus surpris de retrouver la confiserie “Olga” il faut dire que en 1935 c’était madame Olga qui a aidé
ma mère à me mettre au monde dans notre voiture de ménage sur la Grand Place de Mons. Inévitable dans chaque
événement forain un orgue assumait l’ambiance. Diverses anciennes voitures de ménage dont celle de David totalement
rénovée étaient disposées sur le Trieu. Le spectacle sous chapiteau chauffé faisait salle comble ainsi que le marché de Noël
et sa buvette aux bières locales également sous chapiteau qui connaissait un franc succès. Je fini par retrouver David
totalement débordé par le succès inattendu de son organisation, dans sa verdinne il me fit voir une vidéo de Madeleine
Wagner (la fille de Paul Wagner qui exploitait un théâtre de puces savants à Paris foire de Pigalle en 1948 année ou je fis sa
connaissance) et que je revis à St Ghislain en 1960. Nous eûmes le plaisir de rencontrer des collègues perdu de vue depuis
+ de 30 ans.
Je fis également la connaissance de Mr Raymond Hequette
forain français retraité de Ronchin/Lille qui est également
un archiviste en ce qui concerne la vie foraine.
Pour une première l’organisation était parfaite, parcours fléché,
toilette, horaires des spectacles affichés. Une équipe de NOTELE
était sur place pour la première de cet événement qui certainement
est à refaire.
BRAVO DAVID
François. Delforge
Grossiste
PLUCHE
Groothandel
DOMINIQUE BOGAERT
GSM 0475 / 73.49.57
GAND
Le jour de Noël avait lieu l’annuelle messe sous le chapiteau du cirque Rose Marie Malter à Gand. Les pères
Kristiaan et Etienne ont célébré la messe. De nombreux circassien et forains y ont assisté. Après la célébration
s’est ensuivit une courte mais agréable assemblée.
GENT
Op kerstdag had de jaarlijkse kerstmisviering plaats in het Circus Rose Marie Malter te Gent. Paters Kristiaan
en Etienne droegen de mis op. Talrijke circusmensen, onder wie Rose Marie zelf en foorreizigers waren
aanwezig. Na de eucharistieviering was er nog een kort, doch gezellig samenzijn.
Photos – foto’s
Rik Boddaerd
www.kermisland.be
WIE ‘DOET’ MAAK FOUTEN,
MAAR NIET DE GROOTSTE FOUT:
NIETS DOEN
QUI ‘FAIT’, FAIT DES ERREURS :
MAIS LES PLUS GRANDE ERREURS
SONT FAITES PAR CEUX QUI NE
FONT RIEN
Benjamin FRANKLIN.
En Belgique aussi le Cirque était bien présent pour les fêtes de fin d'année.
Dans l'agglomération bruxelloise à Ixelles le cirque Alexandre Bouglione présentait son "2éme Grand
Cirque de Noël de Bruxelles" et à Boitsfort le Cirque Samuel Pauwels présente jusqu'au 17 février son
New show "Les Saltimbanques".
A Liège Stéphan Agnessen présentait la 22éme édition de son "Européan Circus Festival"
Le Wiener Circus était au Féerie Stéphanoise (Court-Saint Etienne), quand à Charleroi "Le Pays du Père
Noël" accueillait le Cirque Stromboli.
Le Cirque de Rose-Marie Malter et son Kerst & Nieuwjaarscircus à Gand.
Wavre avait également son Cirque de Noël avec le Cirque Firmin Bouglione.
Le Circus Gebroeders Pauwels et Circus Pipo associés à Courtrai avec un programme spécial pour les
fêtes. Et dans le cadre des cirques de fêtes de fin d'année, le Winter Circus Martin Hanson à Dilbeek le
23 janvier pour 2 représentations.
Le Cirque est un spectacle merveilleux qui fait rêver petits et grands et espérons que nos petits-enfants
pourrons encore poursuivirent ce rêves très longtemps.
Roland Van Hals
Het Circus was goed vertegenwoordigd in ons land tijdens Eindejaar.
In de streek van Brussel vond men in Elsene het circus Alexandre Bouglione voor de tweede editie van
"Het Groot Kerstcircus van Brussel".
In Bosvoorde presenteert circus Samuel Pauwels nog tot 17 februari de nieuwe show "Saltimbanques"
In Luik presenteerde Stéphane Agneesen voor de 22ste maal het "European Circus Festival"
Het Wiener Circus was te vinden op de Féerie Stéphanoise in Court St-Etienne,
terwijl "Le Pays du Père Noël" het circus Stromboli verwelkomde in Charleroi.
In Gent stond het circus Rose Marie Malter en in Waver het kerstcircus Firmin Bouglione.
Circus Pipo en Gebroeders Pauwels hadden een samenwerking in Kortrijk tijdens de feestdagen.
En niet te vergeten het Nederlandse Wintercircus Martin Hanson geeft twee voorstellingen in Dilbeek op
23 januari.
Het circus is plezier voor jong en oud die doet wegdromen. Hopelijk kunnen onze kleine kinderen in de
toekomst nog veel genieten van deze wonderschone spektakels.
Roland Van Hals
Jouets en gros
Articles de bazar
PAUWELS – JAMOTTE
sa/nv
Grand route 189
B.4400 FLEMALLE - HAUTE
Tel : 04 / 233.56.10
Fax : 04 / 234.02.05
Speelgoed in’t groot Bazar Artikelen
LATELIER MARCEL
Dépannage et toutes réparations
POIDS LOURDS
Rue de la Flanière 5 a & b
B. 6043
RANSART
Tél. : 071 / 31.39.27
Cafe Taverne Universum
Herbert Hooverplein, 26
B.3000 Leuven
016 / 20.07.50
A CHARLEROI
Le rendez-vous des Forains
CAFE
LE BACCHUS
Place du Manège, 8
Vente et achat / Koop en verkoop
Chaque membre à le droit d’insérer 3 annonces de vente-achat gratuites par an.
Ieder lid mag 3 gratis advertenties per jaar laten inlassen.
A VENDRE: TERRAIN EN VIAGER.
Cherche à remettre en viager un terrain complétement aménagé pour forain à Haine Saint Paul.
GSM : 0475 / 91.56.29
VAN HAUTE J.
VA 34 10 12
er
A louer : TERRAIN avec ENTREPÔT du 1 nov au 31 mars à Fleurus.
GSM : 071 / 79.93.29
BEUVE NS M.
VA 35 11 12
A VENDRE : HARLEY DAVIDSON – Screaming Eagle. Type V-Rod de 2007
avec 2.660 km. Comme neuve.
TE KOOP: HARLEY DAVIDSON – Screaming Eagle. Type V-Rod 2007 en
2660 km. Als nieuwe.
GSM : 0478 / 58.55.52
VANSTEENLANDT W.
VA 36 11 12
A VENDRE : pour raison de santé. CARROUSEL ENFANTIN,
sur remorque avec Camion et Tournée.
TE KOOP: voor gezondheids reden KINDERMOLEN,
op aanhangwagen met vrachtwagen en tournee.
MARPAUX A.
VA 37 12 12
GSM : 0475 / 57.87.82 ou 081 / 83.44.82
A VENDRE : REMORQUE JEU, 8M. Avec tournée
(Anvers, Bruxelles, Hasselt et Liège)
TE KOOP: SPELWAGEN, 8m. met tournee.
(Antwerpen, Brussel, Hasselt en Luik).
DELFORGE D.
VA 38 12 12
GSM : 0473 / 62.47.32
A VENDRE: VOITURE DE MENAGE 12m. 1 tiroir 3m.x1.2m.
VOITURE DE MENAGE 12m. 1 tiroir 5m.
TE KOOP: WOONWAGEN 12m. uitschuiven 3m.x1.2m.
WOONWAGEN 12m. 1 uitschuiven 5m.
GSM : 0489/10.11.11
RAYMAKERS L.
VA 39 12 12
A VENDRE : TIR, 8M. Avec grande tournée.
TE KOOP: SCHIETKRAAM, 8m. met grote tournee.
GSM : 0475 / 70.20.34 - 0475/74.33.89
VA 40 12 12
A VENDRE : CARROUSEL sur remorque, nouvelle construction,
avec ou sans tournée.
TIR 8m. et PECHE AUX CANARDS , les 3 métiers sur la mêmes tournée.
TE KOOP : KINDERMOLEN op aanhangwagen, nieuwe constructie
Met of zonder tournee .
SCHIETKRAAM van 8 m. en een VISSERSPEL, alle drie op
hetzelfde tournee.
GSM : 0475 / 73.55.59
CHERAIN P.
VA 01 01 13
A VENDRE : REMORQUE LUNA PARK, 8,50m. de façade 12m. de profondeur.
4 FRENCH CAN CAN
1 BIG ONE
2 MAGIC STAR
TE KOOP: AANHANGWAGEN LUNA PARK 8,50m. façade op 12m. diept.
4 FRENCH CAN CAN
1 BIG ONE
2 MAGIC STAR
GSM : 0475 / 70.20.34 - 0475/74.33.89
DOTREMONT W.
VA 41 12 12
A VENDRE : FRITERIE, HOT-DOG, BARBE A PAPA, le tout avec
tournée complète de Janvier à Novembre : pour raisons de santé
Pas de prix par téléphone et uniquement si réellement intéressé,
pas de conditions de payements.
TE KOOP: FRITUUR, HOT-DOG, BARBE A PAPA, met volledig tournee
Van januari tot november, voor gezondheid reden.
Geen prijs per telefoon en enkel ernstige kandidaten,
Geen betaling faciliteit.
GSM: 0494 / 31.95.90
SELLIER C.
VA 42 12 12
A VENDRE : LABYRINTHE Cristal Palace 10m de façade sur 6m de Profondeur, avec tournée 18 fêtes
TE KOOP: SPIEGELDOLHOOF Cristal Palace, 10m. voorgevel op 6 m. diept, met tournee 18 kermis.
GSM : 0483 / 40.82.78
MONIQUET S.
A VENDRE : Tracteur Scania Renault 1992
TE KOOP: Scania tractor Renault 1992
GSM : 0031 0 /475 71 67 68
VA 03 01 13
VA 02 01 13
Dans la famille foraine – In de Foor familie
Le comité directeur de la DFB présente ses plus sincères condoléances aux familles.
Het hoofdbestuur van de VBF biedt haar innige deelneming aan de familie.
AALMOEZENIERS
Pater Kristiaan VAN DER LINDEN Kapucijnenstraat, 7 B.2410 HERENTALS
Tél 014 / 23.20.63 - Gsm 0475 / 59.37.07
Pater Etienne VAN HAMEL Oever, 10 B.2000 ANTWERPEN
Gsm : 0474 / 25.94.75
AUMÔNERIE
Père Alain GOFFINET
Rue du Baty, 10 FESCHAUX B.5570
Gsm : 0491 / 36.32.51
ENVOYEZ VOS ANNONCES PAR SMS / STUUR UW ADVERTENTIES PER SMS
Dans le but de vous faciliter vos contacts avec votre association, nous avons mis à votre disposition un numéro de téléphone
Gsm auquel vous pouvez envoyer vos annonces VENTE-ACHAT. N’hésiter pas a vous en servir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om uw kontakten met uw vereniging te vergemakkelijken, hebben wij een Gsm nummer ter uw beschikking
geplaast om ons uw KOOP-VERKOOP advertenties te laten geworden. Aarzel dus niet om er gebruik van te make
GSM : 0475 / 24.14.78
ou /of e-mail
[email protected]

Vergelijkbare documenten