Bijlage gehonoreerde projecten NOF

Commentaren

Transcriptie

Bijlage gehonoreerde projecten NOF
e
Bijlage 1) Projecten 1 subsidieronde Iepen Mienskipsfûns 2016 die een positief advies hebben
ontvangen. Noordoost Fryslân.
Initiatief
Automatische deuropener MFC de Beijer
MFC de Beijer plaatst een automatische deuropener zodat
mindervalide bezoekers het pand zelfstandig kunnen betreden. Ook voor ouders met kinderwagens en buggy's en
gebruikers die spullen naar binnen dragen gaan de deuren,
na de aanpassing, automatisch open en is het MFC voor
alle bezoekers en gebruikers goed toegankelijk.
Aanvrager
MFC de Beijer
Investering
€ 7.886
Bijdrage
€ 2.639
Evenemententerrein Gerkesklooster – Stroobos
Het voormalige tennisterrein wordt duurzaam gemaakt zodat het geschikt is voor het houden van evenementen. Er
worden snoei- en kapwerk verricht, bestraat en groen ingezaaid. Ook worden er nieuwe elektriciteits- en waterleidingen aangelegd en verlichting aangebracht. Een grote groep
vrijwilligers helpt met het inrichten van het terrein. Lokale
ondernemers leveren diensten, goederen of gelden.
Stichting dorpsactiviteiten Gerkesklooster Stroobos
€ 26.181
€ 10.000
Ee, het gelukkige vlasdorp
Op basis van een nul- en eindmeting wordt het geluk van
Ee in kaart gebracht. Niet vanuit een probleem, maar vanuit
een kans. Waar wordt Ee gelukkig van en op welke manier
kan Ee hier in geïnspireerd worden? Dorpsbelang Ee en
Keunstwurk bieden ondersteuning bij het zoeken naar
dorpsbewoners die een gesprek willen aangaan over hun
persoonlijke geluk en karaktereigenschappen.
Dorpsbelang Ee
€ 5.130
€ 2.052
Lifestyle- en zorgmarkt Oosternijkerk
Dorpsbelang Oosternijkerk organiseert een lifestyle- en
zorgmarkt. Er valt veel zorg en hulp weg, maar er is ook
nog altijd veel aanbod van hulp in eigen dorp / regio.
Dorpsbelangen wil vraag en aanbod samen brengen op de
te organiseren markt. Dit doen zij naar aanleiding van de
transitie in de zorg, vergrijzing en het feit dat ouderen langer op zichzelf moeten blijven wonen.
Dorpsbelang Oosternijkerk
€ 2.000
€ 800
Realisatie wedstrijdschansen jeugd Buitenpost
De huidige fierljepaccommodatie op sportcomplex ‘de
Swadde’ in Buitenpost, beschikt niet over wedstrijdschansen voor de jeugd. Het bestuur wil samen met de leden en
vrijwilligers de schansen aanleggen.
Ljeppersklub Buitenpost
€ 18.087
€ 7.235
Memory Route
Linda de Haan (inwoonster Burgum en illustrator) maakt in
samenwerking met verschillende partijen dorps- en streekverhalen aantrekkelijk en toegankelijk voor de mienskip. Dit
doet ze door een digitaal gezelschapsspel te ontwerpen:
memory. Het project is gericht op 'fan en foar us allegeare'.
Niet alleen voor de inwoners van Burgum en omstreken,
maar ook voor toeristen en gasten is het een inspirerende
manier om kennis te maken met verhalen en beelden uit
eigen dorp en omgeving.
Stichting Oranje
Ferbynt
€ 25.347
€ 10.000
Mobiele geluidsinstallatie dorp Ee
Het in gebruik nemen van een mobiele geluidsinstallatie in
Stichting dorps-
€ 9.007
€ 3.602
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u bellen met 058 – 292 57 35. Dit persbericht is ook te
vinden op internet: www.fryslan.frl / Foar mear ynformaasje oer dit parseberjocht kinne jo belje mei
058 – 292 57 35. Dit parseberjocht is ek te finen op ynternet: www.fryslan.frl
Initiatief
dorpshuis “de Jister” geeft een positieve impuls aan de
leefbaarheid in Ee. Het project wordt gezamenlijk als dorp
opgepakt. Het bestuur van dorpshuis “de Jister” coördineert
het project. De besturen van school, dorpsbelang, 4 mei
commissie, Sinterklaas en SWOD dragen hun steentje bij.
Aanvrager
Investering
Bijdrage
Sportvelden Marrum
Het voetbalveld en de tennisvelden worden geoptimaliseerd. Er wordt verlichting aangebracht, zodat de gebruiksduur van de velden in de wintermaanden aanzienlijk wordt
verlengd. Krimp is in Marrum op veel terreinen voelbaar en
merkbaar. Het behouden of realiseren van bestaande faciliteiten is niet eenvoudig. Door de optimalisatie van de sportvoorzieningen wordt de leefbaarheid van het dorp vergroot.
Stichting Sportbeheer Marrum
€ 35.250
€ 10.000
Website en Promotie Nieuwe Swaddekuier
Door dat de huidige website niet meer beantwoordt aan de
doelstelling van de stichting, gaat zij een nieuwe website
bouwen. Deze voorziet in een interactieve koppeling naar
facebook en twitter. Er wordt onderzocht of via de website
permanent informatie over het gebied aangeboden kan
worden aan wandelaars. De natuurorganisaties die in het
gebied werkzaam zijn worden hierbij betrokken.
Stichting de
Swaddekuier
€ 13.995
€ 3.000
Verkennend onderzoek toeristische entree Eastermar
Eastermar onderzoekt of er door herinrichten van een terrein een ontwikkeling plaats kan vinden die een bijdrage
levert aan het toeristische product Eastermar. De volgende
mogelijkheden worden onderzocht: speelweide/picknickplek, overstappunt, kanosteiger, informatiepunt, theaterlocatie, vissteiger, herstelde oude opvaart. Er wordt een eindrapport opgesteld waarin alle uitkomsten worden verwoord.
Daarnaast komt er een inrichtingsplan.
Stichting Doarp
en Bedriuw Fryslân
€ 24.500
€ 9.800
Bonifatius Event 2016
De kerken in Dokkum zijn door het Bisdom Groningen en
de parochie van de rooms-katholieke kerk in Dokkum uitgenodigd om in juni 2016 voor het eerst gezamenlijk een
Bonifatius evenement op touw te zetten voor een breder
publiek dan de eigen achterban. De bestaande jaarlijkse
Bonifatiusdag in juni wordt daarvoor verbreed tot een tweedaags christelijk-cultureel evenement, open voor kerkelijk
en niet-kerkelijk publiek.
Parochie Heilige
Martinus en Heilige Bonifatius
€ 15.617
€ 3.000
It paad nei Frijheid
Een theatrale en kunstzinnige wandeling met de bedoeling
dat verhalen over de tweede wereldoorlog van de Tytsjerksters op locatie verteld, gespeeld en gezongen worden.
Bedacht en zoveel mogelijk uitgevoerd door bewoners van
het dorp en de regio zelf. De opzet is uniek. Er wordt gebruik gemaakt van echte verhalen van Tytsjerkers en belevingstheater.
Stichting Culturele
Activiteiten Tytsjerk
€ 36.000
€ 3.000
Samen spelen en bewegen
De speeltuin van morgen is meer dan alleen een veldje om
te trappen en te schommelen. Samen spelen en bewegen
Stichting speeltuin
‘t Boartersplak
€ 15.000
€ 6.000
huis De Jister
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u bellen met 058 – 292 57 35. Dit persbericht is ook te
vinden op internet: www.fryslan.frl / Foar mear ynformaasje oer dit parseberjocht kinne jo belje mei
058 – 292 57 35. Dit parseberjocht is ek te finen op ynternet: www.fryslan.frl
Initiatief
is een onderdeel van het project “de speeltuin van morgen”.
De Stichting speeltuin “it Boartersplak” vindt het belangrijk
dat kinderen onbezorgd buiten kunnen klimmen, glijden,
bouwen en rennen. Samen buiten spelen is noodzakelijk
voor de fysieke, motorische als ook sociale ontwikkeling
van kinderen. Wanneer kinderen zich motorisch ontwikkelen (Fundamental Movement Skills) krijgen ze de mogelijkheid keuzes te maken voor een actieve leefstijl. Iedereen
moet mee kunnen doen.
Aanvrager
Investering
Bijdrage
Unidentified Floating Objects (UFO's) Wierum
Op het plein van het voormalig schoolgebouw in Wierum
wordt een buitenatelier gecreëerd. Hier kunnen kinderen
met zelf gejut (afval) materiaal kunstobjecten maken. De
zogenaamde Unidentfied Floating Objects (ufo's).
In kijkkasten worden de ufo's langs een route door het dorp
tentoongesteld. Om binding met het dorp te vergroten krijgt
een aantal bewoners een eigen kijkkast en wordt hiermee
lid van het kastgenootschap.
Stichting BuitenAtelier
€ 13.000
€ 5.200
Dag van de Watersport Eastermar
Op 12 mei organiseert watersportvereniging Tusken Mar en
Leyen de dag van de watersport. Dit is een dag waarin de
watersport extra onder de aandacht van iedereen wordt
gebracht. Een dag waarin iedereen gratis kennis kan maken met vele vormen van watersport zoals surfen, suppen,
kanoën en zeilen.
Watersportvereniging Tusken
Mar en Leyen
€ 5.000
€ 1.840
Dokkumer skûtsje
Het skûtsje de Noarderling is in 1907 gebouwd in Dokkum
op scheepswerf Barkmeijer aan de Helling. Het is een aanvulling op het culturele en industriële erfgoed en wordt ingezet voor educatieve programma’s en zeilvakanties. Dokkumer Skûtsje doet een aanvraag voor het opzetten van
een website, het pavoiseren van het skûtsje en aanschaf
van uitrusting.
Initiatiefgroep
Dokkumer skûtsje
€ 10.000
€ 4.000
Friese Admiraliteit herleeft in Dokkum
Stichting Stadsmarketing Dokkum gaat, in samenwerking
met de lokale toneelverenigingen, de geschiedenis over de
Friese Admiraliteit meer onder de aandacht brengen. Door
middel van korte toneelstukjes in de stad op te voeren,
wordt het publiek meegenomen in een tijd waarin de Admiraal gevestigd was in Dokkum. Op deze manier willen de
Dokkumers laten zien hoe mooi hun historische admiraliteitsstad is, met als doel dat mensen terugkeren.
Stichting Stadsmarketing Dokkum
€ 10.586
€ 3.000
Multibaan – skeeler- ijsbaan Burgum
Het park van Burgum wordt momenteel gebruikt voor de
bouw van het aquaduct, brug en autoweg. Wanneer de
werkzaamheden klaar zijn wordt het park opnieuw ingericht.
De bestaande ijsbaan wordt opnieuw landijsbaan. Deze
landijsbaan wordt toekomstbestendig gemaakt door er een
verharding op aan te brengen. Hierdoor is de multifunctionele baan (schaatsen, skeeleren, hardlopen) het gehele
jaar door te gebruiken.
Stichting Wetter
en Willepark
€ 186.624
€ 35.000
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u bellen met 058 – 292 57 35. Dit persbericht is ook te
vinden op internet: www.fryslan.frl / Foar mear ynformaasje oer dit parseberjocht kinne jo belje mei
058 – 292 57 35. Dit parseberjocht is ek te finen op ynternet: www.fryslan.frl
Initiatief
Aanvrager
Investering
Bijdrage
Behoud cafetaria ’t hoekje as de hûskeamer fan Ferwert
Dorpscoöperatie café ’t Hoekje wil eetcafé cafetaria ’t Hoekje nieuw leven inblazen. Na 3 jaar leegstand van het café
en geen bank die wil financieren is vanuit een burgerinitiatief het idee ontstaan voor het oprichten van een dorpscooperatie. De coöperatie heeft als doel het aankopen, opknappen en exploiteren van café ’t Hoekje en cafetaria in
Ferwert.
Dorpscoöperatie
i/o Cafe ’t Hoekje
€ 180.000
€ 35.000
Laarzenpad Kollumerzwaag
Er wordt een Laarzenpad aangelegd vanaf de zuidkant van
Kollumerzwaag naar en langs de Lauwerspoel. Er ontstaat
zo een mooie wandelroute door het bijzondere coulisselandschap. Bij de Lauwerspoel komt een voorziening om
even te zitten. Ook plaatst Staatsbosbeheer een informatiebord met informatie over het gebied en de kenmerken
van de poel. De schooljeugd wordt op educatieve wijze
betrokken bij het project.
Ver. Plaatselijk
Belang Kollumerzwaag - Veenklooster
€ 29.925
€ 11.970
Multifunctioneel Sportveld Augustinusga
Dorpsbelang en Sportdorp Stynsgea maken van het sportveld een multifunctioneel sportveld. Hierdoor wordt de samenwerking binnen de verenigingen en scholen gestimuleerd en is de bezetting in de avonduren van het veld ook
gegarandeerd. Het veld wordt geschikt gemaakt voor o.a.
voetbal, korfbal, volleybal en basketbal. Het veld is ook
beschikbaar en geschikt voor beweegvormen voor ouderen
en voor loopgroepen.
Plaatselijk Belang
Augustinusga
€ 157.138
€ 35.000
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u bellen met 058 – 292 57 35. Dit persbericht is ook te
vinden op internet: www.fryslan.frl / Foar mear ynformaasje oer dit parseberjocht kinne jo belje mei
058 – 292 57 35. Dit parseberjocht is ek te finen op ynternet: www.fryslan.frl

Vergelijkbare documenten

21 projecten

21 projecten mindervalide bezoekers het pand zelfstandig kunnen betreden. Ook voor ouders met kinderwagens en buggy's en gebruikers die spullen naar binnen dragen gaan de deuren, na de aanpassing, automatisch o...

Nadere informatie