Handleiding - Eye Fashion

Commentaren

Transcriptie

Handleiding - Eye Fashion
Radio Controlled Clock
Vejledning
Bruksanvisning
Brukerveiledning
Gebruikshandleiding
User manual
Bedienungsanleitung
Manuel d’utilisation
Manual del usuario
Istruzioni per l’uso
DK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
NL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
FR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
IT
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
JACOB JENSENTM Radio Controlled Clock (registreret design)
Tillykke med dit nye JACOB JENSENTM Radiokontrollerede Ur. Uret er
designet i Danmark af Jacob Jensen, hvis produkter har vundet international
anerkendelse for originalt, enkelt og klassisk design. Jacob Jensen har
modtaget mere end 100 priser fra hele verden, og 19 af hans produkter
indgår i The Design Study Collection og The Design Collection på Museum
of Modern Art i New York.
JACOB JENSENTM Radio Controlled Clock er et ur, der kan modtage et
tidsstyrende radiosignal og angiver den nøjagtige tid i 24 timers format.
Uret er derudover udstyret med angivelse af dato og måned, alarm med to
valgbare signaltyper, snooze-funktion, indbygget lys og tastelås.
Uret kan stå frit eller monteres på væggen, enten direkte eller med en
JACOB JENSENTM Monteringsplade. Du kan også vælge at montere uret på
en JACOB JENSENTM Vejrstationsstand - alene eller sammen med et eller flere
produkter fra JACOB JENSENTM Vejrstationsserien.
Udskiftning af batterier
Uret bruger 2 stk. “AAA” batterier (inkluderet - monteret i batteriboksen).
Når “batterisymbolet” vises på displayet, udskiftes batterierne på flg. måde:
1.Åben batterilåget på bagsiden af uret.
2.Fjern de udbrændte batterier.
3.Isæt friske batterier som indikeret af polsymbolerne (+/-) i batteriboksen.
4.Montér batterilåget.
Obs: Efter start eller udskiftning af batterier vil uret vise alle segmenter i
displayet i ca. 3 sekunder. En eventuel indstillet alarmtid må indstilles igen.
RF signal (Radio Frekvens)
Efter start vil uret vise tiden 0:00 og datoen 1. januar (1 - 1) og straks begynde
at søge efter tidssignalet, kaldet RF signalet. SIGNAL eller NO SIGNAL vil
blinke i displayet afhængigt af styrken på signalet. Uret vil søge efter RF
signalet, indtil der er opnået et klart signal, hvorved tid og dato indstilles
automatisk og SIGNAL vil vises uden at blinke. Såfremt der ikke opnås
forbindelse, vil uret stoppe med at søge efter ti minutter, og NO SIGNAL vil
vises uden at blinke. Tiden må derefter indstilles manuelt, hvorefter uret vil
forsøge at etablere forbindelse til RF signalet kl. 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 6:00,
12:00 og 18:00 automatisk. Såfremt uret ikke har opnået forbindelse efter
et døgn, kan det skyldes lokale forhold, eller at uret er udenfor rækkevidde
af den aktuelle sender for området. Forsøg i første omgang at omplacere
uret evt. blot ved at dreje det 90° eller til et andet sted i boligen. (Væk fra
elektroniske elementer som TV, computer m.v.)
Indstilling af tid manuelt
Under batterilåget på bagsiden findes tasten MANUAL SET.
1.Tryk på denne i mere end 2 sekunder for at indstille tiden manuelt.
Symbolet MANUAL SET vil vises i displayet og det segment, der skal
indstilles først,Vvil blinke.
2. Tryk på TIME tasten, indtil uret viser den korrekte time. Bemærk, at ved
at holde tasten nede spoles hurtigt frem. Tryk på MANUAL SET, når den
korrekte time er opnået, hvorefter det næste segment skal indstilles.
3. Når alle segmenter er indstillet: Time - Minutter - Dag - Måned, afsluttes
med MANUAL SET.
4. Symbolet MANUAL vil stå i displayet og uret vil automatisk begynde at
søge efter RF signalet på de ovenfor angivne tidspunkter.
Bemærk, at MANUAL SET tasten også benyttes til at afstille eller aktivere
RF signalmodtagelsen. Dette gøres ved et tryk på mindre end 2 sekunder,
hvorefter symbolet MANUAL vil vises i displayet. RF modtagelsen aktiveres
igen ved et tryk på mindre end 2 sekunder, hvorefter SIGNAL eller NO SIGNAL
vil begynde at blinke. Denne funktion kan være behjælpelig til at forsøge
etablering af kontakt med RF signalet igen efter start eller ved brug af uret i
områder, hvor det er uden for rækkevidde af RF signalet eller ved brug som
vækkeur på rejser til anden tidszone. For at undgå uønsket modtagelse af
signalet i en anden tidszone må dette afstilles.
MANUAL
SET
ALARM
ALARM ON/OFF
ALARM ON
NO SET
KEY
SIGNAL
LOCK
LIGHT/SNOOZE
TIME
V
DK
Indstilling af alarm
1.Tryk på ALARM tasten i mere end 2 sekunder. Symbolet ALARM SET vil
vises i displayet
V og det segment, der skal indstilles først, vil blinke.
2.Tryk på TIME tasten, indtil segmentet viser den ønskede time. Bemærk,
at ved at holde tasten nede spoles hurtigt frem. Tryk på ALARM tasten for
at bekræfte valgt time, hvorefter det næste segment vil begynde at blinke.
3.Når alle segmenter er indstillet: Time - Minutter og der er afsluttet med
tryk på ALARM tasten, vil uret vise det valgte alarmtidspunkt i ca. 2
sekunder, hvorefter det vil returnere til aktuel tid og dato.
Bemærk, at ved indstilling af et alarmtidspunkt vil uret automatisk aktivere
alarmen, og symbolet ALARM ON vil vises i displayet
4.Ønsker du at se det indstillede alarmtidspunkt, trykker du blot på tasten
ALARM i mindre end 2 sekunder, hvorefter alarmtidspunktet vises.
Tænd/sluk alarm
Brug ALARM ON/OFF tasten. Når displayet viser ALARM ON, er alarmen
aktiveret. Vises symbolet ikke, er alarmen frakoblet.
Afbryd alarm
Alarmen kan afbrydes på to måder.
1.Ved at trykke på ALARM ON/OFF tasten, mens alarmen lyder, afbrydes
denne i 24 timer. Trykkes igen på ALARM ON/OFF tasten, afstilles alarmen
helt.
2.Ved at trykke på LIGHT/SNOOZE tasten tændes urets lys i 5 sekunder, og
alarmen slukkes i 8 minutter. Herefter vil alarmen lyde igen.
Bemærk, at hvis man ikke reagerer på alarmen i løbet af de to minutter
den lyder, vil den afstilles i 24 timer.
Alarmtyper
Uret er udstyret med 2 valgbare typer af alarmlyd. Dette vælges under
batterilåget på bagsiden ved hjælp af kontakten ALARM. Type 1 er en såkaldt
crescendo alarm, der stiger i styrke og intensitet. Type 2 er en enkelttone
alarm. Bemærk, at man ikke kan ændre type samtidig med at alarmen lyder.
Sådan bruges lyset i uret
Tryk på LIGHT/SNOOZE tasten vil aktivere lyset i displayet i ca. fem sekunder.
Tastelås
Under batterilåget på bagsiden findes kontakten KEY LOCK. Hvis man sætter
kontakten på ON, vil alle taster være inaktive og symbolet KEY LOCK vil
stå i displayet. Dette anbefales under rejser for at undgå uønskede tryk på
tasterne, ændring af indstillinger samt unødig brug af batteri.
Produktet er udstyret med et LCD display (Liquid Crystal Display), og for
optimal aflæsning af displayet skal produktet placeres et sted med god
belysning.
Vedligeholdelse
Følgende forslag til vedligeholdelse vil sørge for, at du kan nyde dit
JACOB JENSENTM Radiokontrollerede Ur i mange år fremover:
1.Sørg altid for at uret er tørt. Hvis det skulle blive fugtigt, tør det straks af
med en blød klud og fjern batterierne. Væske kan indeholde mineraler,
som kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
2.Brug kun uret under normale temperaturforhold. Extreme temperaturer
kan forkorte levetiden for elektroniske enheder, ødelægge batterier og
deformere eller smelte plastikdele.
3.Behandl uret forsigtigt. Stød og slag kan forårsage fejl i printet og
medføre, at uret ikke virker optimalt.
4.Hold uret fri for støv og snavs.
5.Brug en blød klud til at rengøre uret. Brug ikke kemikalier, rensevæsker
eller opløsningsmidler til at rense det med.
6.Brug kun nye batterier af den rigtige type og størrelse. Vi anbefaler
AlkaLine batterier (“Top-Grade”). Udskift altid gamle og svage batterier,
idet de kan lække og ødelægge uret.
7.Justering af uret’s indre komponenter kan få uret til ikke at virke og
vil medføre bortfald af garantien.
Specifikationer
Arbejdstemperatur RF signaltype
Batterier
Batterilevetid
Dimensioner
Vægt
: 0˚C til +50˚C
: DCF77 - central Europa. MSF - UK
: 2 stk. UM-4 eller “AAA” batterier
: Ca. 1 år.
: 140 x 62 x 22 mm
: 130 g
Miljøhensyn og bortskaffelse
Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder
materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers
sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående
overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk
udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret
husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.
Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at
batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke
unødigt belaster miljøet.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk
og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne
på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte
fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske
forvaltning.
- Indholdet i denne manual kan ændres uden yderligere varsel.
- Producenten og leverandørerne kan ikke gøres ansvarlig over for dig eller
nogen anden person for skader, udgifter, mistet indtjening eller andre
forhold, som skyldes brugen af dette produkt.
JACOB JENSENTM Radio Controlled Clock (registrerad design)
Grattis till din nya JACOB JENSENTM Radio Kontrollerade Väckarklocka.
Denna produkt är designad i Danmark av Jacob Jensen, vars produkter har
vunnit internationell berömmelse för sin unika, enkla och klassiska design.
Jacob Jensen har mottagit omkring 100 priser från hela världen, och 19 av
hans produkter ingår i The Design Study Collection och The Design Collection
på Museum of Modern Art i New York.
JACOB JENSENTM Radio Kontrollerad Väckarklocka tar emot en tidsindikerad
radiosignal och visar exakt tid i 24-timmars format. Klockan är även försedd
med datum och månadsindikator, ett alarm med två olika ringsignaler,
snooze funktion, bakgrundsbelysning och en key-lock funktion.
Den radio kontrollerade väckarklockan kan stå fritt eller väggmonteras
direkt eller med hjälp av en JACOB JENSENTM Monteringsplatta. Ni kan också
välja att montera väckarklockan på ett JACOB JENSENTM Väderstations stativ.
Monteringen kan utföras med produkten fristående eller tillsammans med en
eller flera produkter från JACOB JENSENTM Väderstations serie.
Isättning av batteri
Den radio kontrollerade väckarklockan använder sig av 2 "AAA" batterier
(batterier medföljer och sitter i klockans batterifack). Följ dessa steg för att
installera eller byta ut batterierna:
1.Öppna batteriluckan som sitter på baksidan av klockan.
2.Montera batterierna så som indikeras av (+/-) polerna.
3.Sätt på batteriluckan.
Notera: När du installerar eller byter ut batterierna, kommer alla tecken på
displayen att visas i ca 3 sekunder. Den gamla alarmtiden måste ställas in
igen.
RF (Radio Frekvens) signal
När klockan sätts igång kommer tiden 0:00 och datumet 1. Januar (1 – 1)
att visas, klockan börjar omedelbart söka efter tidssignalen, RF signalen.
Displayen börjar blinka och visa SIGNAL eller NO SIGNAL beroende på hur
snabbt den hittar signalen. Den radio kontrollerade klockan fortsätter att
söka efter signalen tills den hittar den. När signal hittas kommer tid och
datum automatiskt ställas in och symbolen SIGNAL visas synligt på displayen.
Om klockan ej hittar signal efter 10 minuter kommer displayen visa NO
SIGNAL. Om detta inträffar måste Ni ställa in klockan manuellt, därefter
kommer klockan att automatiskt försöka få sändning under följande tider;
0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 6:00, 12:00, 18:00. Om klockan ej fått sändning efter
24 timmar beror detta troligtvis på lokala förhållanden eller att klockan
är utanför sändningsområdet. Vänd då klockan 90° för att se om signalen
blir klar eller flytta klockan till en annan plats i huset (ej nära elektroniska
produkter som TV, datorer mm).
Manuell inställning av tiden
På klockans baksida hittar Ni knappen MANUAL SET.
1.Tryck på knappen MANUAL SET i mer än 2 sekunder för att ställa tiden
manuellt. Displayen kommer nu att visa MANUAL SET och första segmentet
att ställa börjarVatt blinka.
2.Tryck på TIME knappen tills rätt tid är inställd. Börja med att trycka på
knappen och håll den nere för snabb tidsändring. Tryck in MANUAL SET
när rätt tid är inställd och börja med att ställa in nästa segment.
3.När alla segment är inställda; Time - Minutter – Dag – Måned, tryck
MANAUL SET för att bekräfta.
4.Displayen kommer att visa symbolen MANUAL och den radio kontrollerade
klockan kommer automatiskt att söka efter signal som tidigare nämnts.
Notera: MANUAL SET knappen används också till att aktivera eller avaktivera
funktionen RF signalen. Tryck in knappen i mindre än 2 sekunder och
MANUAL visas på displayen. För att aktivera RF signalen tryck på knappen
i mindre än 2 sekunder och displayen kommer att visa SIGNAL eller NO
SIGNAL. Denna funktion är andvändningsbar för att återställa RF signalen om
klockan har varit utanför RF signalen eller om Ni reser i en annan tidszon. För
att undvika oväntad repetition av signalen måste du avaktivera repetitionen
när Ni reser i en annan tidszon.
Inställning av alarm
1.Håll ALARM knappen intryckt i mer än 2 sekunder. Displayen blinkar nu
och visar ALARM SET.
MANUAL
SET
ALARM
ALARM ON/OFF
ALARM ON
NO SET
KEY
SIGNAL
LOCK
LIGHT/SNOOZE
TIME
V
SE
V
2.Håll TIME knappen intryckt tills klockan visar önskad alarmtid.
Börja med att trycka på knappen och håll den nere för snabb tidsändring.
Tryck på ALARM knappen en gång för att bekräfta tidsinställningen och
nästa segment att ställa in börjar blinka.
3.När alla segmenten är ställda; Time – Minutter, bekräfta genom att
trycka in ALARM knappen, den önskade tiden kommer då att visas i ca. 2
sekunder och sedan återgå till normal tid och datum.
Notera: Alla inställningar av ALARM kommer automatiskt att aktivera
alarmet (ALARM ON).
4.Om Ni önskar att se alarmtiden, tryck på ALARM knappen i mindre än
2 sekunder, och displayen kommer att visa alarmtiden.
Till/Frånkoppling av alarm
Använd ALARM ON/OFF knappen. När displayen visar ALARM ON är alarmet
tillkopplat. Visar displayen inte symbolen, är alarmet frånkopplat.
Att stoppa igångsatt alarm
Alarmet kan stoppas på två sätt:
1.Tryck på ALARM ON/OFF knappen för att avsluta, larmet kommer då att
vara avstängt i 24 timmar. Om Ni trycker på ALARM ON/OFF knappen igen
kommer alarmet att avslutas totalt.
2.Tryck på LIGHT/SNOOZE knappen. Ljuset i klockan tänds och alarmet
slocknar i 8 minuter, därefter startar det igen ("SNOOZE")
Notera: Om inget är gjort under 2 minuter när alarmet är på kommer
alarmet stänga av sig i 24 timmar.
Typ av Alarm
Den radio kontrollerade klockan är utrustad med 2 olika alarmljud.
Välj ljud med knappen ALARM 1 OR 2. Knappen sitter på baksidan.
Ljud 1 är stegrande alarm, som stegrar i frekvens och ljud. Ljud 2 håller
samma frekvens och ljud hela tiden. Notera: Det är ej möjligt att ändra
alarm under tiden ljudet på alarmet är igång.
Så använder du ljuset
Tryck på knappen LIGHT/SNOOZE så tänds ljuset i klockan under ca 5
sekunder.
Så använder du knapplåset
KEY LOCK knappen hittar du på klockans baksida. Om Ni trycker på ON,
kommer alla knappar att vara inaktiva. Displayen visar då symbolen KEY
LOCK. Denna funktion är praktisk när Ni reser för att undvika att knapparna
trycks in utan Er vilja, omställning av tider och onödig brukning av
batterierna
Produktens display är tillverkad av LCD (Liquid Crystal Display) och för
optimal läslighet bör produkten placeras på en plats med god belysning.
Underhåll / skötsel
Följande riktlinjer kommer hjälpa dig att vårda din JACOB JENSENTM Radio
Kontrollerade Klocka så att Ni kan ha nöjet att använda den i många år.
1.Håll alltid klockan torr. Om den blir blöt, torka genast av och ta ut
batterierna. Vätska kan innehålla mineraler som kan fräta sönder de
elektriska strömkretsarna.
2.Använd och förvara klockan bara under normala förhållanden.
Extrema temperaturer kan förkorta livslängden på elektroniska
komponenter, förstöra batterierna och förvrida eller smälta plastdelar.
3.Behandla klockan varsamt och försiktigt. Om den tappas kan
strömkretsarna förstöras, med resultatet att klockan slutar fungera.
4.Håll klockan fri från damm och smuts för att undvika för tidigt slitage av
delar.
5.Gör rent klockan genom att torka av den med en mjuk trasa. Använd ej
starka kemikalier eller rengöringsmedel.
6.Använd enbart färska batterier av rätt storlek och typ.
Vi rekommenderar Alkaline batterier enbart (“Top-Grade”). Plocka alltid
ut gamla eller svaga batterier i och med att de kan läcka vilket innebär att
klockan förstörs.
7.Ändringar av komponenter på klockan kan orsaka störningar i funktionen
och garantin upphör att gälla.
Tekniska data
Fungerar vid temperatur
:0°C till 50°C
RF signal typ
:DCF77 – Central Europa
Time, MSF - UK Time
Kraftkälla :2 UM-4 eller "AAA"
Batteri livslängd
:ca 1 år
Storlek
:62 x 140 x 22 mm
Vikt
:130 gr
Miljöproblem och bortskaffande
Elektroniska och elektriska maskiner och batterier innehåller material,
komponenter och substanser som kan vara skadliga för människor och
miljön om inte avfallet bortskaffas korrekt.
Elektroniska och elektriska maskiner och batterier är märkta med en
överkryssad soptunna som illustreras nedanför. Det indikerar att elektroniska
och elektriska maskiner och batterier är förbjudna att slänga i vanliga
hushållssopor och måste bortskaffas separat.
Det är viktigt att du lämnar dina batterier till insamlingsanordningar.
På detta sättet kan du vara säker på att batterierna bortskaffas korrekt och
inte förstör miljön.
Alla kommuner har stationer där man kan göra sig av med elektroniska
och elektriska maskiner och batterier. Närmare information kan fås hos
kommunens tekniska förvaltning.
- Innehållet i denna manual kan ändras utan tillsägelse.
- Tillverkaren och hans agenter accepterar över huvud taget inget ansvar
för skada, kostnader, förlust eller någon annan skada, som uppkommit
som ett resultat av användandet av denna produkt.
JACOB JENSENTM Radio Controlled Clock (registrert design)
Gratulerer med ditt nye JACOB JENSENTM Radiostyrt Ur. Uret er designet i
Danmark av Jacob Jensen, som har fått internasjonal anerkjennelse for den
originale, enkle og klassiske utformningen av sine produkter. Jacob Jensen
har mottatt omkring 100 priser fra hele verden og har 19 produkter som er
innlemmet i Design Study–samlingen og Design-samlingen ved Museum of
Modern Art i New York.
JACOB JENSENTM Radio Controlled Clock er et ur, som kan motta et
tidsstyrende radio signal og viser den nøyaktige tid i 24 timers format. Uret
er videre utstyrt med angivelse av dato og måned, alarm med to valgfrie
signaltyper, snooze-funksjon, innebygget lys og tastelås.
Uret kan stå fritt eller monteres på vegg, enten direkte eller med en JACOB
JENSENTM Monteringsplate. Du kan også velge å montere uret på en JACOB
JENSENTM Værstasjon stand - alene eller sammen med et eller flere produkter
fra JACOB JENSENTM Værstasjon serien.
Utskifting av batterier
Uret bruker 2 stk. "AAA" batterier (inkludert - montert i batteriboksen).
Når "batteri symbolet" vises i displayet skiftes batteriet på følgende måte:
1. Åpne batteri dekselet på baksiden av uret.
2. Fjern de brukte batteriene.
3.Sett i nye batterier slik polaritetssymbolene (+/-) i batterirommet indikerer.
4.Sett batteridekselet på plass.
Bemerk: Etter start eller bytte av batterier, vises alle segmenter i displayet på
uret i 3 sekunder. Eventuelt innstilt alarmtid må stilles inn på nytt.
RF signal (Radio Frekvens)
Etter start vil uret vise tiden 0:00 og datoen 1. januar (1 –1) og straks begynne
å søke etter tidssignalet, kalt RF signalet. SIGNAL eller NO SIGNAL vil blinke
i displayet avhengig av styrken på signalet. Uret vil søke etter RF signalet
inntil det oppnår et klart signal. Tid og dato stilles deretter automatisk inn
og SIGNAL vil vises uten å blinke. Hvis uret ikke oppnår forbindelse, vil det
etter ti minutter stoppe med å søke, å NO SIGNAL vil vises uten å blinke. Uret
må da stilles manuelt. Deretter vil uret forsøke å etablere forbindelse til RF
signalet kl. 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 6:00, 12:00 og 18:00 automatisk. Hvis uret
etter et døgn ikke har oppnådd forbindelse, kan det skyldes lokale forhold
eller at uret er utenfor rekkevidde til den aktuelle sender for området. Forsøk
i første omgang å flytte uret, snu det 90° eller sett det et annet sted i boligen.
(Vekk fra elektroniske produkter som TV, computer e.l.)
Manuell innstilling av tid
Under batteridekselet på baksiden finnes tasten MANUAL SET.
1.Trykk på denne i mer enn 2 sekunder for å stille inn tiden manuelt.
Symbolet MANUAL SET vil vises i displayet og det segment som skal stilles
inn først vil blinke.
V
2. Trykk på TIME tasten inntil uret viser korrekt time.. Bemerk, ved å holde
tasten nede "spoles" hurtig frem. Trykk på MANUAL SET, når korrekt time
er oppnådd og neste segment skal stilles.
3.Når alle segmentene er innstilt: Time – Minutter – Dag – Måned, avslutter
man med MANUAL SET.
4.Symbolet MANUAL vil vise i displayet og uret vil automatisk begynne å
søke etter RF signalet på de nevnte tidspunkt.
Bemerk, at MANUAL SET tasten også benyttes til å slå av eller slå på RF signal
mottakelsen. Det gjøres ved et trykk på mindre enn 2 sekunder. Symbolet
MANUAL vil vises i displayet. RF mottakelsen slås på igjen ved et trykk på
mindre enn 2 sekunder og SIGNAL eller NO SIGNAL vil begynne å blinke.
Denne funksjonen kan være ønskelig, når man skal forsøke å etablere
kontakt med RF signalet igjen etter start eller ved bruk av uret i områder
utenfor rekkevidde av RF signalet, eller ved bruk av uret som vekkerur på
reise i en annen tidssone. For å unngå og motta signalet i en annen tidssone,
må dette slås av.
MANUAL
SET
ALARM
ALARM ON/OFF
ALARM ON
NO SET
KEY
SIGNAL
LOCK
LIGHT/SNOOZE
TIME
V
NO
Innstilling av alarm
1.Trykk på ALARM tasten i mer enn 2 sekunder. Symbolet ALARM SET vil vises
i displayet og det
V segment, som skal stilles først vil blinke.
2.Trykk på TIME tasten inntil segmentet viser ønsket time. Bemerk, at
ved å holde tasten nede spoles hurtig frem. Trykk på ALARM tasten for å
bekrefte valgt time, og deretter vil neste segment begynne å blinke.
3.Når alle segmenter er innstilt: Time – Minutter og man har avsluttet med å
trykke på ALARM tasten, vil uret vise valgt alarmtidspunkt i ca. 2 sekunder.
Det vil deretter returnere til aktuell tid og dato.
Bemerk: Ved innstilling av alarmtidspunkt vil uret automatisk aktivere
alarmen og symbolet ALARM ON vil vises i displayet.
4.Ønsker du å se innstilt alarmtidspunkt, trykker du lett på tasten ALARM i
mindre enn 2 sekunder og alarm tidspunktet vises.
Slå på/av alarm
Bruk ALARM ON/OFF tasten. Når displayet viser ALARM ON er alarmen
aktivert. Vises ikke symbolet er alarmen slått av.
Alarmen kan slås av på to måter:
1.Ved å trykke på ALARM ON/OFF tasten, mens alarmen piper, slås denne av i
24 timer. Trykk igjen på ALARM ON/OFF tasten å alarmen slås helt av.
2.Ved å trykke på LIGHT/SNOOZE tasten tennes urets lys i fem sekunder og
alarmen slukker i 8 minutter. Deretter vil alarmen pipe igjen.
Bemerk, at hvis man ikke reagerer på alarmen i løpet av to minutter den
piper, vil den slå seg av i 24 timer.
Alarmtyper
Uret er utstyrt med 2 valgfrie alarmlyder. De velges ved hjelpa av kontakten
ALARM, som er under batteri dekselet på baksiden. Type 1 er en såkalt
crescendo alarm, den stiger i styrke og intensitet. Type 2 er en enkelttone
alarm. Bemerk, at man kan ikke endre type samtidig som alarmen piper.
Sådan brukes lyset i uret
Tryk på LIGHT/SNOOZE å lyset i urets display tennes i ca. 5 sekunder.
Tastelås
Under batteri dekselet på baksiden finnes kontakten KEY LOCK. Hvis man
setter kontakten på ON, vil alle taster være låst og symbolet KEY LOCK vil
stå i displayet. Dette anbefales under reise for å unngå trykk på tastene samt
endringer av innstillinger og unødvendig bruk av batteri.
2.Bruk uret kun under normale temperatur forhold. Ekstreme temperaturer
kan forkorte levetiden for elektroniske enheter, ødelegge batterier og
deformere eller smelte plastikk deler.
3.Uret skal behandles forsiktig. Unngå støt og slag.
4.Hold uret fri av støv og smuds.
5.Bruk en myk klut til å rengjøre uret for støv. Ikke bruk kjemikalier, rense
vesker eller oppløsningsmidler.
6.Bruk kun nye batterier av den riktige type og størrelse. Skift alltid gamle og svake batterier, da de kan lekke å ødelegge uret. Vi anbefaler
Alkaline batterier ("Top-Grade").
7.Justering av urets indre komponenter kan føre til, at uret ikke vil virke og
vil samtidig medføre, at garantien ikke lenger gjelder.
Specifikasjoner
Arbeids temperatur
:0°C – 50°C
RF signal type
:DCF77 – Central Europe
Time. MSF – UK Time
Batterier
:2 stk. UM-4 eller "AAA"
Batteri levetid
:Ca. 1 år
Dimensjoner
:140 x 62 x 22 mm
Vekt
:130 g
Miljøhensyn og avfallshåndtering
Elektrisk og elektronisk utstyr samt medfølgende batterier inneholder
materialer, komponenter og stoffer, som kan være skadelige for menneskers
helse og for miljøet, hvis avfallet ikke håndteres korrekt.
Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med nedenstående
overkryssede søppelkasse. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk utstyr
og batterier ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men
skal samles inn særskilt.
Spør din forhandler om et egnet sted for avfallshåndtering.
Produktet er utstyrt med et LCD display (Liquid Crystal Display) og for
optimal avlesning av displayet skal uret plasseres et sted med god
belysning.
Vedlikehold
Følgende forslag til vedlikehold vil sørge for at du kan glede deg over ditt
JACOB JENSENTM Radiostyrte Ur i mange år fremover.
1.Sørg alltid for at uret er tørt. Hvis det skulle bli fuktig, tørr det straks av
med en myk klut og fjern batteriene. Veske kan inneholde mineraler, som
kan ødelegge de elektroniske kretsløp.
- Innholdet i denne manual kan endres uten ytterligere varsel.
- Produsenten og leverandøren kan ikke gjøres ansvarlig over for deg eller
noen annen person for skader, utgifter, mistet inntjening eller andre
forhold, som skyldes bruken av dette produkt.
NL
JACOB JENSENTM Radio Controlled Clock (ingeschreven design)
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe JACOB JENSENTM
Zendergestuurde Klok. Deze klok is ontworpen in Denemarken door Jacob
Jensen. De ontwerpen van Jacob Jensen worden internationaal gewaardeerd
vanwege hun originele, eenvoudige en klassieke vormgeving. Jacob Jensen
heeft wereldwijd meer dan 100 designprijzen ontvangen en maar liefst 19
creaties uit de studio's van JACOB JENSENTM Design zijn opgenomen in de
diverse collecties van het Museum of Modern Art in New York.
De JACOB JENSENTM Zendergestuurde Klok ontvangt een radio tijdsignaal en
geeft daardoor de exacte tijd weer in een 24-uur aanduiding. Bovendien is de
klok uitgerust met een datumaanduiding, een alarm met twee verschillende
geluidssignalen, een sluimerfunctie, een verlicht display en een toetsenslot.
De zendergestuurde klok kan op bureau of tafel worden geplaatst of
aan de wand worden gemonteerd met behulp van een JACOB JENSENTM
Montageplaatje. De klok kan ook worden geplaatst op de JACOB JENSENTM
Bureaustandaard of worden gecombineerd met één of meerdere elementen
uit de reeks van het JACOB JENSENTM Weerstation.
Plaatsen en vervangen batterijen
Voor de zendergestuurde klok zijn 2 ‘AAA’ batterijen vereist (deze batterijen
zijn al geplaatst in de batterijhouder).
Plaats of vervang de batterijen als volgt:
1.Open het deksel van de batterijhouder aan de achterzijde van de
zendergestuurde klok.
2.Plaats de batterijen in overeenstemming met de polariteitsymbolen (+/-)
die aan de binnenzijde van de houder zijn aangebracht.
3.Sluit het deksel van de houder.
Attentie: Wanneer u de batterijen plaatst, zullen alle symbolen op het display
gedurende 3 seconden oplichten. Een eventueel in het geheugen opgeslagen
alarmtijd moet opnieuw worden vastgelegd.
Het RF (Radio Frequentie) signaal
Allereerst zal de zendergestuurde klok de tijd 0:00 en datum 1 januari
(1-1) weergeven. Dan begint het apparaat onmiddellijk te zoeken naar het
tijdsignaal (het RF- signaal). Het display begint te knipperen en vertoont
‘SIGNAL’ (signaal) of ‘NO SIGNAL’ (geen signaal), afhankelijk van de ontvangst
van het tijdsignaal. De zendergestuurde klok blijft zonder onderbreking
zoeken tot een duidelijk signaal is gevonden. Vervolgens worden tijd en
datum automatisch vastgelegd en het woord ‘SIGNAL’ verschijnt duidelijk
zichtbaar op het display.
10
Als er geen verbinding wordt bereikt, zal de klok na 10 minuten ophouden
met zoeken. De aanduiding ‘NO SIGNAL’ verschijnt op het display. Dan moet
de tijd handmatig worden vastgelegd en zal de klok automatisch proberen
verbinding te leggen met het RF-signaal op de tijdstippen 0:00 uur, 1:00
uur, 2:00 uur, 3:00 uur, 6:00 uur, 12:00 uur en 18:00 uur. Als er na 24 uur nog
steeds geen verbinding tot stand is gebracht, kan dat veroorzaakt worden
door plaatselijke omstandigheden of omdat de klok buiten bereik van het
zendsignaal is.
Verplaats de zendergestuurde klok door deze maximaal 90º graden te
draaien en kijk of er dan wel een signaal kan worden opgevangen of zet
de klok op een andere plek in het huis (niet in de buurt van elektronische
apparatuur zoals televisies, computers enz.).
Handmatig instellen van de tijd
Onder de batterijhouder aan de achterzijde van de zendergestuurde klok
treft u een knop aan met de woorden MANUAL SET.
1. Druk op de MANUAL SET-knop gedurende 2 seconden om de tijd
handmatig in te stellen. Het display vertoont nu de woorden MANUAL SET
en het eerst in te stellen gedeelte van het display
begint te knipperen.
V
2. Druk op de knop met de aanduiding TIME tot de juiste tijd is bereikt.
Houd de knop ingedrukt om de tijdsaanduiding snel te laten verspringen.
Druk op de knop MANUAL SET als de juiste tijd bereikt is en stel dan het
volgende gedeelte van de tijdsaanduiding in.
3.Als alle gegevens zijn vastgelegd -uren, minuten, dag en maand- druk dan
ter bevestiging op de MANUAL SET-knop.
4.Het display vertoont het symbool MANUAL en de zendergestuurde klok zal
automatisch zoeken naar het radiosignaal zoals hierboven beschreven.
Let op: De MANUAL SET-knop wordt ook gebruikt om de ontvangst van het
RF-signaal in of uit te schakelen. Druk korter dan 2 seconden op de knop en
het woord MANUAL verschijnt op het display. Om het RF-signaal opnieuw
in te schakelen drukt u korter dan 2 seconden op de knop en op het display
verschijnt SIGNAL of NO SIGNAL. Deze functie is handig om het RF-signaal
opnieuw op te zoeken als de klok buiten bereik van het signaal is geweest
of bijvoorbeeld als u reist in een andere tijdzone. Om te vermijden dat de
klok een onverwacht signaal opvangt is het raadzaam de ontvangst uit te
schakelen als u in een andere tijdzone reist.
Alarmtijd instellen
1.Druk langer dan 2 seconden op de knop ALARM. Het display begint te
knipperen en vertoont
het symbool ALARM SET.
V
2.Druk op de TIME -knop totdat de gewenste alarmtijd verschijnt. Houd de
knop ingedrukt om de tijd snel te laten verspringen. Druk de ALARM-knop
één keer in om de aangegeven tijd vast te leggen. Het volgende segment
van de vast te leggen alarmtijd knippert dan.
ALARM
ALARM ON/OFF
ALARM ON
NO SET
KEY
SIGNAL
LOCK
LIGHT/SNOOZE
zetten. Geluid 1 is een alarm dat in frequentie en volume toeneemt. Geluid 2
is een alarm dat gelijk blijft in frequentie en volume. Attentie: als het alarm
weerklinkt, is het niet mogelijk om een ander geluidssignaal te kiezen.
Gebruik van het licht
Druk op de LIGHT/SNOOZE-knop om het displaylicht gedurende 5 seconden
te laten branden.
TIME
V
MANUAL
SET
3.Als alle aanduidingen zijn ingesteld -uren en minuten- bevestig de gekozen
tijd dan door de ALARM-knop in te drukken. Het display vertoont de
gekozen alarmtijd gedurende 2 seconden en verspringt dan weer naar de
gewone tijd en datum.
Let op: Zodra er een alarmtijd is ingevoerd wordt het alarm automatisch
geactiveerd (ALARM ON).
4.Als u de ingestelde alarmtijd wilt controleren, druk dan korter dan 2
seconden op de ALARM-knop en het display geeft de alarmtijd weer.
Aan- en uitzetten van de alarmfunctie
Om de alarmfunctie aan of uit te schakelen gebruikt u de ALARM ON/OFFknop. Als het display de woorden ALARM ON vertoont, is de alarmfunctie
geactiveerd. Is dit niet het geval, dan is de alarmfunctie uitgeschakeld.
Het alarm stopzetten
Het alarm kan op twee manieren worden uitgezet.
1.Als u de ALARM ON/OFF-knop gedurende het weerklinken van het
alarmsignaal indrukt, wordt het geluid voor 24 uur uitgeschakeld. Als u
nog eens op de ALARM ON/OFF-knop drukt, is het alarmsignaal definitief
uitgeschakeld.
2.Zodra u op de knop LIGHT/SNOOZE drukt, gaat het displaylicht aan en het
alarmsignaal stopt om na 8 minuten opnieuw te weerklinken (SNOOZE).
Let op: als het alarmsignaal gedurende 2 minuten niet wordt onderbroken,
zal het gedurende 24 uur uitgeschakeld zijn.
Alarmtype
De zendergestuurde klok biedt u de keuze uit twee types van alarmsignalen.
Kies het soort geluid door de schakelaar onder de batterijhouder op 1 of 2 te
Gebruik van het toetsenslot
Onder de batterijhouder aan de achterzijde van de zendergestuurde klok
treft u een schakelaar aan met de woorden KEY LOCK. Als u de schakelaar
op ON zet, zullen alle knoppen worden geblokkeerd. Op het display
verschijnt het symbool KEY LOCK (Deze functie is handig om te voorkomen
dat gedurende bijvoorbeeld reizen ongewild knoppen worden ingedrukt
waardoor functies worden in- of uitgeschakeld en de batterijen onnodig
worden belast).
Attentie: de klok is voorzien van LCD (Liquid Crystal Display) en moet
voor een optimale leesbaarheid op een goed verlichte plaats gezet
worden.
Onderhoud
Als u de volgende richtlijnen hanteert, zult u gedurende vele jaren plezier
beleven aan het gebruik van de JACOB JENSENTM Zendergestuurde Klok.
1.Zorg dat de klok altijd droog blijft. Mocht de klok toch nat worden, droog
deze dan onmiddellijk af en verwijder de batterijen. Vloeistoffen kunnen
mineralen bevatten die de elektrische circuits aantasten.
2.Gebruik en bewaar de klok onder normale temperaturen. Extreme
temperaturen kunnen de levensduur van de elektrische onderdelen
verkorten, de batterijen beschadigen en de kunststof onderdelen
vervormen of laten smelten.
3.Hanteer de klok zorgvuldig. Mocht het apparaat vallen, dan kunnen de
interne circuits beschadigd worden waardoor de klok defect raakt.
4.Zorg dat de klok niet stoffig of vuil wordt zodat de onderdelen niet
voortijdig slijten.
5.Reinig de klok met een zachte doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën,
oplosmiddelen of sterke schoonmaakmiddelen.
6.Gebruik alleen nieuwe batterijen van het aangewezen type en formaat.
We raden het gebruik van alkalinebatterijen aan (“Top-Grade”). Verwijder
oude of zwakke batterijen altijd om lekken van chemicaliën te voorkomen.
Deze kunnen de klok beschadigen.
7.Het eigenhandig aanbrengen van veranderingen in het binnenwerk van
de klok kan problemen in het functioneren veroorzaken en de garantie
ongeldig maken.
11
Specificaties
Gebruikstemperatuur
RF signaal type
Voedingsbron
Levensduur batterijen
Afmetingen
Gewicht
:0º C tot 50ºC
:DCF77 centraal Europa Time
:2 UM-4 of “AAA”-formaat batterijen
:circa 1 jaar
:62 x 140 x 22 mm
:130 g
Milieuaantasting en afvalverwerking
Elektrische en elektronische apparaten en ingesloten batterijen bevatten
materialen, onderdelen en substanties welke schade kunnen toe brengen aan
de gezondheid en het milieu, indien deze niet zorgvuldig zijn verwijderd.
Elektrische en elektronische apparaten en de ingesloten batterijen zijn
voorzien van een doorgekruiste container zoals het symbool hieronder.
Het geeft aan dat elektrische en elektronische apparaten en de ingesloten
batterijen niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.
Deze producten dienen apart te worden ingeleverd bij een aangewezen,
geautoriseerd inzamelpunt.
Voor meer informatie over het inzamelen kunt u terecht bij uw Jacob Jensen
dealer.
- De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden
gewijzigd.
- De producent en de leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten,
inkomstenderving of andere schade die door het gebruik van dit product
zou kunnen ontstaan.
12
JACOB JENSENTM Radio Controlled Clock (registered design)
Congratulations on the purchase of your new JACOB JENSENTM Radio
Controlled Clock. The product is designed in Denmark by Jacob Jensen, whose
products have gained international recognition for their original, simple and
classic design. Jacob Jensen has received around 100 prizes from around the
world and has 19 products included in the Design Study Collection and The
Design Collection of The Museum of Modern Art in New York.
JACOB JENSENTM Radio Controlled Clock receives a time-setting radio signal
and indicates the exact time in a 24-hour format. Furthermore the clock is
provided with a date and month indicator, an alarm with two types of signal,
a snooze-function, a backlight for the display and a key lock.
The radio controlled clock can either stand on its own or it can be mounted
directly on the wall using a JACOB JENSENTM Mounting Plate. The radio
controlled clock can also be mounted on a JACOB JENSENTM Weather Station
Stand, on its own or with one or more products from the JACOB JENSENTM
Weather Station Range.
Mounting and replacing batteries
The radio controlled clock requires 2 “AAA” batteries (included - mounted in
the battery-compartment).
Follow these steps to install or replace the batteries:
1.Open the battery-cover on the back of the radio controlled clock.
2.Mount the batteries as indicated by the polarity symbols (+/-) marked inside
the battery-compartment.
3.Replace the battery-cover.
Note: When you install or replace the batteries, all indicators in the display
will show for about 3 seconds. A previously set alarm time must be set again.
The RF (Radio Frequency) signal
At first the radio controlled clock will show the time 0:00 and the date
1. January (1 - 1) and immediately begin to search for the time signal, the
RF signal. The display will start flashing and show SIGNAL or NO SIGNAL
depending on the clearness of the signal. The radio controlled clock will
continue searching for a signal until a clear signal is obtained. Then the time
and date will set automatically and the symbol SIGNAL will appear clearly
on the display. If no connection is obtained the clock will stop searching
after 10 minutes and NO SIGNAL will appear clearly. Then the time must
be set manually after which the clock will automatically try to establish the
connection to the RF signal at the times 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 6:00, 12:00 and
18:00. If no connection is obtained after 24 hours it may be caused by local
conditions or that the clock is too far from the effective range transmission in
the area. Please try re-positioning the radio controlled clock by turning it up
to 90° to see if a signal can be obtained or try to find another location in the
house (away from electronic products like televisions, computers etc.).
Manual setting of time
Below the battery-compartment on the back of the radio controlled clock
you will find the button MANUAL SET.
1.Push the MANUAL SET button for more than 2 seconds to set the time
manually. The display now shows MANUAL SET and the first segment to set
will start flashing.
V
2.Push the TIME button until the correct time setting is obtained. Push and
hold the button for quick forward scrolling. Press MANUAL SET when the
correct time is obtained and set the next segment.
3.When all indicators are set: Time - Minutes - Day- Month, press MANUAL
SET to confirm.
4.The display will show the symbol MANUAL and the Radio controlled clock
will automatically search for the signal as mentioned above.
Note: The MANUAL SET button is also used for activating or deactivating
the reception of the RF signal. Press the button for less than 2 seconds and
MANUAL will appear in the display. For reactivating the RF signal press
the button for less than 2 seconds and the display will show SIGNAL or NO
SIGNAL. This function is useful to re-establish the RF signal if the clock has
been out of reach to the RF signal or if you are travelling in another time
zone. To avoid an unexpected reception of the signal you must deactivate the
reception when travelling in another time zone.
MANUAL
SET
ALARM
ALARM ON/OFF
ALARM ON
NO SET
KEY
SIGNAL
LOCK
LIGHT/SNOOZE
TIME
V
UK
Setting Alarm time
1.Push the Alarm button for more than 2 seconds. The display will start
flashing and show the symbol ALARM SET.
13
V
2.Push the TIME button and hold it until the Alarm clock shows the desired
alarm time. Begin by pushing the button and hold it for quick forward
scrolling. Push the ALARM button once to confirm time set and the next
segment to set will start flashing.
3.When all segments are set: Time - Minutes, confirm by pushing the ALARM
button and the display will show the desired alarm time for about 2
seconds and then return to normal time and date.
Notice: Any ALARM setting will automatically activate the alarm
(ALARM ON)
4.If you want to see the alarm time push the ALARM button for less than 2
seconds and the display will show the alarm time.
Switching Alarm function on/off
Use the ALARM ON/OFF button. If the display shows ALARM ON, the alarm
function is activated. If the display does not show the symbol, the alarm
function is off.
How to stop the Alarm
The Alarm can be deactivated in two ways.
1.If you push the ALARM ON/OFF button during the sound of the alarm, the
alarm will be deactivated for 24 hours. If you push the ALARM ON/OFF
button again, the alarm is deactivated completely.
2.If you push the LIGHT/SNOOZE button, the light will be turned on and the
Alarm will be deactivated for 8 minutes after which it will sound again
(SNOOZE).
Notice: If nothing is done during the 2 minutes the sound of the alarm is
on, it will deactivate for 24 hours.
Type of Alarm
The Radio controlled clock is provided with two types of alarm sound. Choose
the sound of the alarm below the battery-compartment by selecting on
the slide switch ALARM 1 or 2. Sound 1 is a crescendo alarm, which rises in
frequency and volume. Sound 2 is a one-level alarm. Notice: It is not possible
to change the sound of the alarm while the sound of the alarm is on.
How to use the light
Push the LIGHT/SNOOZE button and the backlight of the display will be
switched on for about 5 seconds.
14
How to use the key lock
Find the KEY LOCK slide switch below the battery-compartment on the back
of the Radio controlled clock. If you push the switch ON, all keys will be inactive and the display will show the symbol KEY LOCK. This function is useful
when you travel in order to avoid an unwanted pressing of keys, change of
setting and subsequently use of batteries.
Please note that the display on the product is a LCD (Liquid Crystal
Display) and for optimum readability of the display, the product must be
placed in a location with good lighting.
Maintenance
The following guidelines will help you care for the JACOB JENSENTM Radio
Controlled Clock so you can enjoy using it for many years.
1.Keep the clock dry at all times. If it becomes wet, wipe it dry immediately
and remove the batteries. Liquids can contain minerals that might corrode
the electric circuits.
2.Use and store the clock only under normal temperature. Temperature
extremes can shorten the life of electronic components, damage batteries
and distort or melt plastic parts.
3.Handle the clock gently and with care. If it is dropped, circuit boards can be
damaged, resulting in malfunction.
4.Keep the clock free from dust and dirt to avoid the premature wear of
parts.
5.Clean the clock by wiping with a soft cloth. Do not use aggressive
chemicals, cleaning solvents or strong detergents.
6.Use only fresh batteries of the required size and type. We recommend Top
Grade batteries only. Always remove old or weak batteries as they might
leak chemicals that will destroy the clock.
7.Modifying or tampering with the internal components of the clock may
cause malfunction and will invalidate the warrenty.
Specifications
Operating temperature
:0°C to 50° C (32°F to 122°F)
RF signal type
:DCF77 - Central Europe time,
MSF - UK time
Power source
:2 UM-4 or “AAA” size batteries
Battery life
:1 year approx.
Dimensions
:140 x 62 x 22 mm
Weight
:130 g
Environmental concerns and disposal
Electric and electronic appliances and enclosed batteries contain materials,
components and substances that can be damaging to people’s health and to
the environment, if the waste is not disposed of correctly.
Electric and electronic appliances and batteries are marked with a crossedout wheelie bin symbol as illustrated below. It indicates that electric and
electronic appliances and batteries are banned from being disposed of as
general household waste, and have to be collected separately.
Please ask you dealer about current means of disposal.
- The contents of this manual are subject to change without notice.
- The manufacturer and its suppliers accept no liability whatsoever for any
damage, expense, loss of profits or any other damage incurred as a result
of using this product.
15
JACOB JENSENTM Radio Controlled Clock (eingetragenes Design)
Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der neuen JACOB JENSENTM Funkuhr.
Ihre Uhr wurde in Dänemark von Jacob Jensen entworfen, dessen
Produkte mit ihrem originellen, einfachen und klassischem Design Weltruf
erlangt haben. Er erhielt ca. 100 internationale Auszeichnungen, und 19
seiner Kreationen werden im MODERN ART MUSEUM in New York im
Rahmen der Design Study Collection ausgestellt.
Die JACOB JENSENTM Funkuhr nimmt zur Steuerung das Funksignal auf
und zeigt die exakte Zeit im 24-Stunden-Format an. Sie zeigt außerdem
das aktuelle Datum an, verfügt über eine Alarmfunktion mit zwei
verschiedenen Tönen, eine Schlummertaste, eine Hintergrundbeleuchtung
und eine Displayabschaltung.
Die Uhr kann einzeln aufgestellt oder mit Hilfe einer JACOB JENSENTM
- Befestigungsplatte an der Wand montiert werden. Sie kann in
Kombination mit einem oder mehreren anderen JACOB JENSENTM
Wetterstations Elementen auf dem JACOB JENSENTM Aufsteller befestigt
werden.
Einsetzen der Batterien
Die Uhr benötigt 2 Batterien des Typs AAA = Micro (sind im Lieferumfang
enthalten).
1.Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Uhr.
2.Legen Sie die Batterien mit den Polen (+/-) wie im Batteriefach angegeben.
3.Schließen Sie das Batteriefach.
Anmerkung: Beim Einsetzen der Batterien leuchten alle Segmente der
Anzeige für 3 Sekunden auf. Eine gespeicherte Alarmzeit wird gelöscht und
muß neu eingegeben werden.
Das Funk-Zeitsignal
Zunächst zeigt Ihre Uhr 0.00 und das Datum 1. Januar (1 - 1) an und beginnt
die Suche nach dem Funksignal. Das Display blinkt und zeigt Ihnen den
Empfangstatus SIGNAL oder NO SIGNAL an. Bei undeutlichem Signal oder
fehlendem Empfang setz die Uhr die Suche automatisch fort, bis eine klares
Signal empfangen wird und die Uhr sich auf aktuelle Funkzeit stellt.
Nach 10 Minuten wird eine erfolglose Suche abgebrochen und das Display
zeigt Ihnen NO SIGNAL an. Das Zeit muß manuelt eingestellt werden und
jeweils um 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 6:00, 12:00 und 18:00 Uhr wird die Suche
wieder aufgenommen. Ist nach 24 Stunden kein Kontakt zum Sender
hergestellt worden, kann dies durch Störungen am Standort der Uhr oder
eine zu große Entfernung vom Sender (z.B. im Ausland) verursacht sein.
16
Versuchen Sie einen anderen Standort der Uhr oder drehen Sie um 90°,
möglichst in großem Abstan zu elektronischen Geräten wie Fernsehgeräte,
Computer und größeren Metallgegenständen.
Manuelle Zeiteinstellung
Unter dem Batteriefach auf der Rückseite der Funkuhr finden Sie die Taste
MANUAL SET.
1.Drücken Sie die Taste für die manuelle Einstellung mehr als 2 Sekunden.
Das Display zeigt Ihnen MANUAL SET an, und die ersten Ziffern beginnen
zu blinken.
V
2.Mit dem Drücker TIME stellen Sie die gewünschte Zeit an. Dauerhaftes
Festhalten des Drückers bewirkt den Schnelllauf. Bestätigen Sie die richtige
Zeit mit einem Druck auf MANUAL SET und verfahren Sie genauso mit den
folgenden Ziffern.
3.Wenn alle Einstellungen beendet sind Stunde - Minuten - Tag - Monat,
drücken Sie abschließend zur Bestätigung MANUAL SET.
4.Das Display zeigt MANUAL an, und die Funkuhr nimmt das Zeitsignal auf
(s. oben).
Anmerkung: Die Taste MANUAL SET wird auch zum An- und Abstellen des
Funkempfangs verwendet. Ein kurzer Druck (weniger als 2 Sekunden) stellt
den Funkempfang ab (z.B. im Ausland), das Display zeigt MANUAL an. Ein
weiterer kurzer Druck löst die Suche nach dem Sender wieder aus und das
Display zeigt Ihnen SIGNAL oder NO SIGNAL an. Um einen unerwünscht
Funkempfang zu vermeiden, z.B. in eine andere Zeitzone, mußt er abgestellt
werden.
MANUAL
SET
ALARM
ALARM ON/OFF
ALARM ON
NO SET
KEY
SIGNAL
LOCK
LIGHT/SNOOZE
TIME
V
DE
Einstellen der Alarmzeit
1.Drücken Sie den ALARM-knopf länger als 2 Sekunden. Das Display beginnt
zu blinken und zeigt Ihnen ALARM SET an.
V
2.Drücken Sie den knopf TIME und stellen Sie die gewünschte Alarmzeit
ein wie oben erwähnt (Manuelle Zeiteinstellung). Benutzen Sie die ALARM
Taste um den Alarmzeit zu bestätigen.
3.Ist die Einstellung beendet zeigt das Display die eingestellte Zeit für ca. 2
Sekunden und daher wieder die aktuelle Zeit und Dato an. Die Eingabe
einer Alarmzeit aktiviert gleichzeitig die Alarmfunktion. Das Display zeigt
ALARM ON an. Ein kurzer Druck auf die ALARM-taste (bis 2 Sekunden)
zeigt Ihnen jederzeit die eingestellte Alarmzeit an.
Ein- / Austellen der Alarmfunktion
Drücken Sie die taste ALARM ON/OFF um die Weckfunktion an- oder
abzustellen. Die Alarmfunktion ist abgestellt, wenn im Display die Anzeige
ALARM ON erloschen ist.
Abstellen des Alarmsignals
Das Alarmsignal kann auf zwei Wegen abgestellt werden.
1.Bei laufendem Signal führt ein Druck auf die Taste ALARM ON/OFF zu einer
Alarmpause von 24 Stunden. Ein weiterer Druck auf die Taste stellt die
Alarmfunktion völlig ab.
2.Ein Druck auf die LIGHT/SNOOZE - Taste beleuchtet das Display für 5
Sekunden und führt zu einer Alarmpause von 8 Minuten. Danach setzt das
Signal wieder ein (Schlummerfunktion). Nach 2 Minuten ohne Tastendruck
stellt sich das Signal für 24 Stunden ab.
Einstellen des Wecktons
Ihre Funkuhr verfügt über 2 verschiedene Weck- oder Alarmsignale.
Unterhalb des Batteriedeckels können Sie an einem ALARM Schieber
Type 1 (zunehmender Weckton in Frequenz und Lautstärke) oder Type 2
(gleichbleibendes Wecksignal) einstellen. Während des Signals kann der
Weckton nicht verändert werden.
Licht funktion
Ein Druck auf die Taste LIGHT/SNOOZE läßt die Displayhintergrund für
ungefähr 5 Sekunden aufleuchten.
Displayabschaltung
Am Schalter KEY LOCK unter dem Batteriefach kann das Display z.B. während
längerer Abwesenheit abgestellt werden. Das Display zeigt KEY LOCK an.
2.Setzen Sie die Uhr keinen extremen Temperaturen aus. Die Plastikteile und
die elektronischen Bauteile können durch extreme Temperaturen Schaden
nehmen.
3.Die Elektronik reagiert empfindlich auf heftige Schläge wie durch
Herunterfallen etc.
4.Entfernen Sie Schmutz und Staub um vorzeitige Abnutzung der Teile zu
verhindern.
5.Zum Reinigen verwenden Sie am besten ein weiches Tuch, chemische
Reinigungsmittel oder andere aggressive Substanzen einzusetzen.
6.Verwenden Sie bitte nur ungebrauchte Batterien des angegebenen Typs,
wir empfehlen Ihnen alkalishche Batterien. Alte und schwache Batterien
sollten wegen der Gefahr des Auflaufens sofort entfernt werden.
7.Veränderungen und Eingriffe an den inneren Bauteilen der Uhr können
Schaden verursachen und führen zum Verlust des Garantieanspruchs.
Technische Daten
Betriebstemperatur
:0°C - 50°C
Art des Funksignals
:DCF 77 - Mitteleuropa, MSF Großbritannien
Batterien
:2 "AAA" oder Micro-Batterien
Batterielaufzeit
:ca. 1 Jahr
Maße :140 x 62 x 22 mm
Gewicht
:130 g
Ökologische Bedenken und Entsorgung
Elektrische und elektronische Geräte und die beiliegenden Batterien
enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, die Ihrer Umwelt und
Gesundheit schaden können, wenn der Abfall nicht richtig entsorgt wird.
Elektrische und elektronische Geräte und Batterien sind mit einem wie unten
dargestellten durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet.
Es zeigt an, dass elektrische und elektronische Geräte und Batterien nicht
mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen und separat
gesammelt werden müssen. Bitte fragen Sie Ihren Händler nach den
aktuellen Entsorgungsbestimmungen.
Beachten Sie bitte, daß ein LCD-Display (Liquid Crystal display) für eine
optimale Ablesbarkeit einen Standort mit guter Beleuchtung benötigt.
Instandhaltung/Wartung
Einige Hinweise sollen Ihnen dazu dienen, Ihre JACOB JENSENTM Funkuhr
für viele Jahre funktionsfähig zu erhalten:
1.Vermeiden Sie Feuchtigkeit. Sollte die Uhr dennoch naß werden, wischen
Sie sie sofort mit einem trockenen Tuch ab und entfernen Sie die Batterien.
Die Kontakte können durch die Feuchtigkeit korrodieren.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne Benachrichtigung verändert
werden.
- Der Hersteller und seine Unterlieferanten sind nicht für erwarige
Schäden verantwortlich, die sich aus der Benutzung des Produkts
ergeben könnten.
17
JACOB JENSENTM Radio Controlled Clock (modèle déposé)
Nous vous félicitons d’avoir choisi une pendulette radio pilotée JACOB
JENSENTM. Cette pendulette a été conçu au Danemark par Jacob Jensen, dont
les créations connaissent un succès international par leur design original,
simple et classique. Jacob Jensen a reçu une centaine de prix du monde entier
et 19 de ses créations ont leur place au Musée d’Art Moderne de New York,
au sein des collections “Design Study” et “Design”.
La pendulette radio pilotée JACOB JENSENTM reçoit un signal radio de mise à
l’heure dans une fonction de 24h., de plus la pendulette indique: la date, le
mois, 1 alarme avec 2 types de signaux, répétition et éclairage incorporé blue
light.
Cette pendulette peut être posée sur un meuble ou accrochée au mur, soit
directement, soit grâce au kit de montage JACOB JENSENTM. Vous pouvez
également monter la pendulette sur son socle dans le cadre de la station
météorologique JACOB JENSENTM, soit seule ou accompagnée d’un ou de
plusieurs modules de cette station météorologique.
Montage et changement de piles
La pendulette radio pilotée est alimentée de 2 piles "AAA" (elles sont
incluses et déjà installées).
Procédez de la manière suivante pour monter ou changer les piles:
1.Ouvrez le compartiment piles, au dos de la pendulette.
2.Mettez deux nouvelles piles comme l’illustrent les symboles de polarité
(+/-) à l’intérieur du compartiment.
3.Refermez le compartiment.
Remarques: Lorsque vous installez la pendulette radio pilotée JACOB
JENSENTM, toutes les informations apparaîtront sur l'écran pendant 3 secondes.
La remise en fonction de l’alarme doit être reprogrammée.
Le signal radio pilotée
A la mise en fonction de la pendulette radio pilotée, l’affiche de l’heure 0:00,
la date 1.Janvier (1-1) commence immédiatement à chercher le signal de
la radio fréquence. L’écran clignotera en indiquant SIGNAL ou NO SIGNAL.
En fonction du type de réception la pendulette radio pilotée continuera à
chercher un signal tant qu’il n’aura pas été clairement capté. Lorsque l’heure
et la date apparaîtront automatiquement, le symbole SIGNAL apparaîtra
clairement sur l’écran. Si la réception n’est pas obtenue, la pendulette
interrompra sa recherche automatiquement après 10 minutes et NO SIGNAL
apparaîtra sur l’écran; alors la mise à l’heure sera effectuée manuellement
après que la pendulette radio pilotée ait essayé de se connecter sur la
18
fréquence aux heures suivantes: 0:00, 1:00, 2:00, 3:00, 6:00, 12:00 et 18:00.
Si aucune réception n’est obtenue après 24 heures, les causes peuvent être
dues soit à des conditions de réception locales soit à un éloignement trop
important de la zone de transmission. Essayez de repositionner la pendulette
radio pilotée en l’orientant à 90° pour voir si le signal peut être reçu ou
essayez de trouver un autre endroit dans votre intérieur (éloigné d’appareils
électroniques tels que TV, Ordinateurs etc.)
Mise à l’heure
Vous trouverez le bouton MANUAL SET à l’intérieur du compartiment des
piles au dos de la pendulette radio pilotée.
1.Appuyez sur le bouton MANUAL SET pendant plus de 2 secondes pour la
mise à l’heure manuelle, l’écran indique maintenant MANUAL SET et le
premier segment va clignoter.V
2.Appuyez sur le bouton TIME pour obtenir l’heure correcte, tenez le
bouton appuyé pour un défilement rapide. Appuyez sur MANUAL SET pour
confirmer et affichez l’information suivant.
3.Quand toutes les informations sont affichées: Heure - Minute - Jour - Mois,
appuyez sur MANUAL SET pour confirmer.
4.L’écran indiquera le symbole MANUAL et la pendulette radio pilotée
recherchera automatiquement à capter le signal radio.
Remarques: Le bouton MANUAL SET est également utilisé pour activer
ou désactiver la réception du signal radio. Appuyez sur le bouton moins
de 2 secondes et MANUAL apparaîtra sur l’écran. Pour réactiver le signal
radio appuyez sur le bouton moins de 2 secondes et SIGNAL ou NO SIGNAL
apparaîtra sur l’écran. Cette fonction est utile pour rétablir le signal radio si la
pendulette s’est trouvée hors d’une zone de réception ou si vous avez voyagé
sur un autre fuseau horaire. Pour éviter une réception indésirable du signal
vous devez désactiver cette réception lorsque vous voyagez dans une autre
zone de fuseau horaire.
MANUAL
SET
ALARM
ALARM ON/OFF
ALARM ON
NO SET
KEY
SIGNAL
LOCK
LIGHT/SNOOZE
TIME
V
FR
Reglage de l’heure de la sonnerie
1.Appuyez sur la touche ALARME pendant plus de 2 secondes, le texte
ALARM SET clignoteraVsur le cadran.
2.Tenez la touche TIME appuyée pendant que vous réglez la sonnerie
à l’heure souhaitée. Conservez la touche enfoncée pour un défilement
rapide. Appuyez encore sur la touche ALARM pour confirmer l’heure et le
segment suivant se mettra à clignoter.
3.Quand tous les segments sont réglés: Heure – Minute sont confirmés en
appuyant sur la touche ALARM qui fera apparaître sur l’écran l’heure
d’alarme souhaitée pendant 2 secondes puis reviendra à la fonction
normale horaire et date.
Remarques: Tout réglage d’alarme activera automatiquement la fonction
alarme (ALARM ON).
4.Si vous souhaitez consulter l’heure d’alarme appuyer sur la touche ALARM
moins de 2 secondes l’heure d’alarme apparaîtra sur l’écran.
Activation/Arrêt de la function alarme
Utilisez la touche ALARM ON/OFF si l’écran indique ALARM ON la fonction
alarme est activée. Si l’écran n’indique pas le symbole la fonction alarme est
désactivée.
Arrêt de la sonnerie
Vous pouvez désactiver la sonnerie de 2 manières:
1.Si vous appuyez sur la touche ALARM ON/OFF pendant la sonnerie l’alarme
sera désactivée pendant 24 heures. Si vous appuyez sur la touche ALARM
ON/OFF l’alarme sera complètement supprimée.
2.Si vous appuyez sur la touche LIGHT/SNOOZE l’écran s’éclairera pendant
5 secondes et l’alarme sera désactivée pendant 8 minutes après quoi la
sonnerie se déclenchera à nouveau (SNOOZE).
Remarques: Si rien n‘est fait pendant les 2 minutes de sonnerie de l’alarme
elle va désactivée pendant 24 heures.
Type d’alarmes
La pendulette radio pilotée est prévue avec 2 types de sonneries. Le choix de
la sonnerie s’effectue dans le compartiment des piles en plaçant le curseur sur
la position ALARM 1 ou 2: La sonnerie 1 est une alarme crescendo à la fois en
fréquence et en volume. La sonnerie 2 demeure de même niveau.
Remarques: Il n’est pas possible de modifier la sonnerie de l’alarme lorsque
cette sonnerie est en fonction.
Utilisation de l’eclairage
Appuyez sur la touche LIGHT/SNOOZE et l’écran s’éclairera pendant 5
secondes.
Utilisation du verrouillage
Le curseur de verrouillage se trouve dans le compartiment des piles à l’arrière
de la pendulette radio pilotée. Si vous appuyez sur le curseur ON toutes les
fonctions seront désactivées et le symbole KEY LOCK apparaîtra sur l’écran.
(Cette fonction est utile lors de voyage pour éviter les changements
indésirables de fonctions et réglages ainsi que l’utilisation des piles).
Veuillez noter que l’écran est à LCD (Liquide Cristal Display) et que pour
une lisibilité optimale de l’écran, la pendulette doit être placée dans un
endroit bien éclairé.
Maintenance
Les indications suivantes vous aideront à prendre soin de votre pendulette
radio pilotée JACOB JENSENTM et à profiter de son utilisation pendant de
nombreuses années.
1.Maintenez toujours la pendulette au sec. En cas d’humidité séchez-là
immédiatement et changez les piles. Les liquides peuvent contenir des
produits corrosifs pour les circuits électriques.
2.Utilisez et conservez la pendulette toujours à température normale. Les
températures extrêmes peuvent raccourcir la durée de vie des composants
électroniques, endommager les piles et déformer ou ramollir les parties
plastique.
3.Manipulez la pendulette avec douceur et précaution En cas de choc
les circuits et composants peuvent être endommagés et induire des
disfonctionnements.
4.Eloignez la pendulette des endroits sales et poussiéreux qui provoqueront
un vieillissement prématuré des pièces.
5.Nettoyez la pendulette avec un chiffon doux n’utilisez pas de produit
chimique agressif, de dissolvant ou de détergent.
6.Utilisez seulement des piles neuves dans le type et la dimension indiquée.
Nous recommandons uniquement les piles alcalines (“Top-Grade”).
Changez toujours les piles usagées ou déchargées car elles peuvent fuir et
endommager la pendulette.
7.Toute modification ou échange des composants interne de la pendulette
peut l’endommager (hors garantie).
Specifications
Plage de température
:0°C à 50°C
Type de signal radio
:DCF77 – Central Europe time,
MSF – UK time
Alimentation
:2 UM-4 ou "AAA" taille batteries
Durée de vie des piles
:1 an approximativement
Dimensions
:62 x 140 x 22mm
Poids
:130 g
19
Considération écologique et traitement des déchets
Les appareils électriques, électroniques ainsi que leur batterie contiennent
des matériaux, composants et substances nocives voir toxiques qui peuvent
endommager votre santé et l’environnement si celles-ci ne sont pas
correctement traitées.
Les appareils électriques, électroniques ainsi que leur batterie sont marqués
par le symbole d’une poubelle à roulettes barrée, comme illustré ci-dessous.
Cela indique que les appareils électriques, électroniques ainsi que leur
batterie ne doivent pas être jetés avec les déchets du ménage et qu’ils
doivent être ramassés séparément.
Merci de vous adresser à votre revendeur sur les précautions à prendre pour
traitement ces déchets.
- Le contenu de cette notice peut être modifié sans préavis.
- Le Fabricant et ses fournisseurs dégagent leurs responsabilités en cas
de dommage résultant d’une mauvaise utilisation de l’appareil.
20
JACOB JENSENTM Radio Controlled Clock (diseño registrado)
Felicidades por su nuevo reloj por control remoto JACOB JENSENTM.
Este producto ha sido diseñado en Dinamarca por Jacob Jensen, cuyos
productos han obtenido un reconocimiento internacional por su diseño
original, sencillo y clásico. Jacob Jensen ha recibido más de 100 premiso en
todo el mundo, y 19 de sus productos están incluidos en la Design Study
Collection y la Design Collection del Museo de Arte Moderno de Nueva York.
El Reloj por control remoto recibe una radio señal horaria e indica la hora
exacta en un formato de 24 horas. Además el reloj está equipado con
indicador de día y mes, una alarma con dos tipos de señal, la función snooze,
luz para pantalla y llave para bloqueo.
El reloj por control remoto puede sostenerse por sí mismo o bien montarse
directamente en la pared utilizando un soporte JACOB JENSENTM. Así mismo
puede montarse encima de una base para estación meteorológica, por sí
mismo o con uno o más productos de la gama de JACOB JENSENTM Servicio
Meteorológico.
Colocación y recambio de pilas
El reloj por control remoto necesita 2 pilas "AAA" (Las baterías están
incluidas e instaladas).
Siga las siguientes instrucciones para instalar o cambiar las pilas:
1.Abra el compartimento de las pilas en la parte trasera del reloj por radio
control.
2.Coloque las pilas de la forma que indican los símbolos de polaridad
(+/-) marcados en el interior del compartimento.
3.Tape el compartimento.
Advertencia: Cuando instale o cambie las pilas, todos los indicadores de la
pantalla aparecerán iluminados durante 3 segundos. La alarma debe ser
programada de nuevo.
La señal RF (Radio Frecuencia)
Inicialmente el reloj por control remoto mostrará la hora 0:00 y la fecha
1-enero (1-1) e inmediatamente empezará a buscar la señal horaria, la RF
señal. La pantalla empezará a parpadear y mostrará las palabras SIGNAL o
NO SIGNAL dependiendo de la claridad de la señal. El reloj por radio control
continuará buscando una señal hasta que obtenga una suficientemente
nítida. Después marcará la hora y la fecha automáticamente y el símbolo
SIGNAL aparecerá claramente en la pantalla. Si no se obtiene conexión, el
reloj parará la búsqueda y aparecerá NO SIGNAL claramente después de 10
minutos. La hora deberá introducirse manualmente y automáticamente el
reloj intentará restablecer la conexión con la señal RF a las horas: 0:00, 1:00,
2:00, 3:00, 6:00, 12:00 y 18:00. Si la conexión no se obtiene después de 24
horas, puede ser debido a condiciones locales o a que el reloj esté demasiado
lejos de la franja efectiva de transmisión del área. Intente reposicionar el reloj
por control remoto girándolo 90 grados para comprobar si puede captarse
alguna señal e intente buscar en otro lugar de la casa. (Lejos de aparatos
electrónicos como televisores, ordenador etc.)
Ajuste manual de la hora
Debajo del compartimento de las pilas situado en la parte trasera del reloj
por control remoto está el botón MANUAL SET.
1.Presione el botón MANUAL SET durante más de 2 segundos para ajustar la
hora manualmente. La pantalla mostrará ahora MANUAL SET y el primer
segmento de la hora empezará
a parpadear.
V
2.Presione el botón TIME hasta que obtenga el número de hora correcto.
Mantenga el botón pulsado para una búsqueda rápida. Presione MANUAL
SET cuando obtenga la hora deseada y elija el próximo segmento.
3.Cuando los indicadores están colocados en el siguiente orden:
Hora-Minuto-Dia-Mes presione MANUAL SET para confirmar.
4.La pantalla mostrará el símbolo MANUAL y el reloj por control remoto
buscará automáticamente la señal según lo expuesto anteriormente.
Advertencia: El botón MANUAL SET se utiliza también para activar o
desactivar la recepción de la señal RF. Presione el botón durante menos de
dos segundos y aparecerá la palabra MANUAL en la pantalla. Para reactivar
la señal RF presione el botón durante menos de dos segundos y la pantalla
mostrará las palabras SIGNAL o NO SIGNAL. Esta función es muy útil para
recuperar la señal RF si el reloj ha estado fuera de la zona de la señal RF o si
usted se halla viajando hacia otra zona horaria. Para evitar una inesperada
recepción de la señal deberá desactivar la recepción cuando viaje hacia otra
zona horaria.
MANUAL
SET
ALARM
ALARM ON/OFF
ALARM ON
NO SET
KEY
SIGNAL
LOCK
LIGHT/SNOOZE
TIME
V
ES
21
Ajuste de la alarma
1.Presione el botón ALARM durante más de dos segundos. La pantalla
empezará a parpadear yVmostrará el símbolo ALARM SET.
2.Presione el botón TIME y manténgalo presionado hasta que la pantalla
muestre la hora deseada para programar la alarma. Para efectuar una
búsqueda rápida, mantenga presionado el botón ALARM SET. Para
confirmar la hora, presione el botón tan sólo una vez, y el siguiente
segmento empezará a parpadear.
3.Cuando todos los segmentos horarios estén ajustados, Hora - Minuto,
confirme presionando el botón ALARM y la pantalla mostrará durante dos
segundos la hora programada para que suene la alarma. Después volverá a
la hora y fecha normales.
Advertencia: Al ajustar la alarma, esta queda activada automáticamente
(ALARM ON).
4.Si quiere ver la hora programada para la alarma, presione el botón ALARM
durante menos de 2 segundos y ésta aparecerá.
Interruptor alarma-funcion ON/OFF
Uso del botón ALARM ON/OFF. Si la pantalla muestra ALARM ON, la función
alarma está activada. Si la pantalla no muestra el símbolo ALARM ON, la
función alarma no está activada.
Como desactivar la alarma
La alarma puede ser desactivada de dos maneras:
1.Si se presiona el botón ALARM ON/OF mientras la alarma está sonando,
ésta se desactivará durante 24 horas. Si se presiona el botón ALARM ON/OF
de nuevo, la alarma se desactivara por completo.
2.Si presiona el botón LIGHT/SNOOZE la luz se encenderá y la alarma se
desactivará durante 8 minutos, transcurridos lo cuales sonará de nuevo.
Advertencia: Si no se hace nada durante los dos minutos de sonido de la
alarma, éste se desactivará durante 24 horas.
Tipo de alarma
El reloj por control remoto tiene dos tipos de sonido de alarma.
Escoja el sonido de la alarma seleccionando el botón situado debajo del
compartimento de las pilas, que tiene las posiciones ALARM 1 y 2. El sonido
1 es una alarma que va incrementando de frecuencia y volumen. El sonido 2
es constante en frecuencia y volumen. Advertencia: No es posible cambiar el
sonido de la alarma mientras está sonando.
Como utilizar la luz
Presionar el botón LIGHT/SNOOZE y la luz de la pantalla se activará durante
5 segundos.
22
Como utilizar la funcion de bloqueo
El conmutador de bloqueo KEY LOCK está situado debajo del compartimento
de las pilas en la parte trasera del reloj por control remoto. Si escoge la
posición ON, todos los botones estarán inactivos y la pantalla mostrará el
símbolo KEY LOCK. (Esta función es muy útil durante viajes y desplazamientos
para evitar una presión indeseada de los botones, cambio de hora y uso de
pilas).
La pantalla esta fabricada en cristal LCD (Display de Cristal Liquido). Para
una lectura óptima de la pantalla es necesario colocarla en un lugar con
buena iluminación.
Mantenimiento
Las siguientes instrucciones le ayudarán a tener un cuidado adecuado del
Reloj por control remoto JACOB JENSENTM.
1.Mantenga el reloj seco durante todo el tiempo. Si se moja, séquelo
inmediatamente y cambie las pilas. Los líquidos pueden contener minerales
que pueden corroer los circuitos eléctricos.
2.Coloque y utilice el reloj sólo bajo temperatura normal. Las temperaturas
extremas acortan la vida de los componentes electrónicos, dañan las pilas y
deforman o ablandan las partes de plástico.
3.Manipule el reloj con cuidado. Si se cae los circuitos pueden dañarse y
causar un mal funcionamiento.
4.Mantenga el reloj sin polvo ni suciedad para evitar su prematuro deterioro
del mismo.
5.Limpie el reloj con un trapo suave. No utilice productos agresivos ni
disolventes.
6.Utilice sólo pilas nuevas del tamaño y tipo adecuado. Recomendamos sólo
pilas alcalinas (“Top-Grade”). Quite siempre las pilas viejas o gastadas, ya
que pueden desprender componentes químicos que pueden destruir el
reloj.
7.La modificación o manipulación de los componentes internos del reloj
puede causar mal funcionamiento e invalidan la garantía.
Especificaciones
Temperatura de funcionamiento :0° C hasta 50° C (32° F hasta 122° F)
Tipo de señal RF
:DCF 77- Europa Central Time,
MSF - UK Time
Fuente de energía
:Pilas "AAA" o 2 UM-4
Duración de las pilas
:1 año aproximadamente.
Dimensiones
:62 x 140 x22 mm
Peso
:130 gr
Consideraciones medioambientales y eliminación
Los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas que incluyen contienen
materiales, componentes y sustancias que pueden ser dañinos para la salud
humana y el medio ambiente si los residuos no se eliminan de forma correcta.
Estos aparatos y pilas están marcados con un símbolo de un contenedor de
basura tachado como el que figura a continuación. Dicho símbolo indica
que está prohibido eliminar aparatos eléctricos y electrónicos y pilas como
residuos domésticos generales, y que tienen que recogerse por separado.
Consulte con su proveedor los medios de eliminación disponibles.
- El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
- El fabricante y sus proveedores no se hacen responsables de los
desperfectos, gastos, pérdidas de ganancias o cualquier otro daño
producido por el uso de este producto.
23
IT
JACOB JENSENTM Radio Controlled Clock (design registrato)
Congratulazioni per l’acquisto del vostro nuovo Orologio radio-controllato
JACOB JENSENTM. L’orologio è stato disegnato in Danimarca da Jacob Jensen,
i cui prodotti hanno ottenuto riconoscimenti internazionali per il loro design
semplice, classico ed originale. Jacob Jensen ha ricevuto oltre 100 premi in
tutto il mondo e 19 delle sue opere figurano nella Design Study Collection e
nella Design Collection del Museum of Modern Art di New York.
L’orologio radio-controllato JACOB JENSENTM riceve un segnale radio per la
regolazione dell’ora esatta in formato 24 ore. E’ inoltre dotato di indicatore
di orario e di data, di suoneria con due diversi tipi di segnale, di funzione di
snooze (segnale ripetuto ad intervalli regolari), di luce interna e blocco tasti.
L’orologio radio-controllato può essere sia posizionato in piedi su di un
ripiano che appeso alla parete con l’apposita placca di montaggio
JACOB JENSENTM, oppure può essere montato sul piedistallo per stazione
meteorologica JACOB JENSENTM, da solo o insieme agli altri prodotti della
gamma della Stazione meteorologica JACOB JENSENTM.
Installazione e sostituzione delle batterie
L’orologio radio-controllato funziona con due pile formato "AAA".
(Al momento dell’acquisto le pile sono fornite e già installate.)
Per installare o sostituire le pile osservare le istruzioni seguenti:
1.Aprire il coperchio dello scomparto batterie sul retro dell’orologio radio
controllato.
2.Installare le batterie osservando le istruzioni di polarità (+/-) indicate
all’interno dello scomparto. Richiudere il coperchio.
Nota: al momento dell’installazione o della sostituzione delle batterie, tutti
i segmenti luminosi del display si accenderanno per circa 3 secondi. Verrà
inoltre perduta l’impostazione dell’orario di sveglia precedente, e si dovrà
quindi procedere ad una nuova impostazione.
Il segnale di RF (radio-frequenza)
Appena acceso, l’orologio radio-controllato indicherà l’orario 0:00 e la data 1.
gennaio (1 – 1), dopodiché comincerà immediatamente a ricercare il segnale
orario emesso via radio. Poi inizierà a lampeggiare il display, fino a quando
non compariranno le scritte SIGNAL oppure NO SIGNAL, a seconda che il
segnale venga captato più o meno chiaramente. L’orologio radio-controllato
continuerà a ricercare il segnale fin quando non riuscirà a captarlo in modo
sufficientemente chiaro. A questo punto, avverrà l’impostazione automatica
dell’orario e della data e la scritta SIGNAL verrà visualizzata chiaramente sul
display.
24
Se invece non riuscirà ad ottenere il collegamento, dopo 10 minuti la
ricerca cesserà e verrà visualizzata la scritta NO SIGNAL. In questo caso sarà
necessario impostare l’orario manualmente, dopodiché l’orologio tenterà
nuovamente di stabilire il collegamento ad orari prestabiliti: 0:00, 1:00,
2:00, 3:00, 6:00, 12:00, 18:00. Se per 24 ore di seguito non viene stabilito il
collegamento - fatto che può essere causato da condizioni locali o da una
distanza eccessiva dalla portata effettiva di trasmissione nella zona si potrà cercare di facilitare il ricevimento del segnale ruotando l’orologio
di 90° oppure scegliendo un’altra posizione all’interno della casa (lontano
da apparecchiature elettroniche come televisori, computer, ecc.).
Impostazione manuale dell’orario
Al di sotto dello scomparto batterie dell’orologio radio-controllato troverete
il pulsante MANUAL SET per l’impostazione manuale dell’orario.
1.Premere il pulsante MANUAL SET per almeno 2 secondi per attivare
l’impostazione manuale dell’orario. Sul display apparirà la scritta MANUAL
SET e la prima cifra da impostare comincerà
V a lampeggiare.
2.Premere ripetutamente il pulsante TIME fino ad ottenere la cifra
desiderata. Per far scorrere più velocemente le cifre tenere il pulsante
premuto fisso.Una volta ottenuta l’impostazione desiderata per la prima
cifra, premere nuovamente MANUAL SET e la seconda cifra inizierà a
lampeggiare.
3.Una volta impostati correttamente tutti gli indicatori: Ora – Minuti
– Giorno – Mese, premere nuovamente MANUAL SET per la conferma
definitiva dell’impostazione.
4.Il display mostrerà la scritta MANUAL e l’orologio radio-controllato
continuerà comunque a ricercare il segnale agli orari prestabiliti, come
indicato sopra
Nota: Il pulsante MANUAL SET per l’impostazione manuale può essere
usato anche per attivare o disattivare la ricezione del segnale RF. Premere
il pulsante per meno di 2 secondi e sul display apparirà la scritta MANUAL.
Per attivare nuovamente il segnale RF, premere il pulsante per meno di due
secondi, e sul display compariranno le scritte SIGNAL oppure NO SIGNAL, a
seconda che il ricevimento del segnale sia buono oppure no. Questa funzione
può essere utile per ristabilire il collegamento con il segnale RF se l’orologio
lo ha perduto temporaneamente, oppure quando si viaggia e si cambia fuso
orario. Per evitare una ricezione indesiderata del segnale quando si viaggia
bisogna sempre disattivarla manualmente nel modo appena indicato.
Impostazione dell’orario di sveglia
1.Tenere premuto il pulsante ALARM per più di 2 secondi. Il display inizierà
a lampeggiare e comparirà la scritta ALARM SET per l’impostazione
dell’orario di sveglia.
V
2.Premere il pulsante TIME per l’impostazione della prima cifra e tenerlo
abbassato fino a quando non comparirà l’orario desiderato per la sveglia.
Premere un’altra volta il pulsante ALARM per confermare l’impostazione
della prima cifra e la seconda cifra inizierà a lampeggiare. Ripetere
l’operazione per tutte le cifre.
3.Una volta impostate tutte le cifre dell’orario di sveglia, ora e minuti,
confermare l’orario prescelto premendo un’ultima volta il pulsante ALARM:
il display mostrerà l’orario impostato per circa 2 secondi, dopodiché tornerà
a visualizzare l’orario e la data attuali.
Nota: ogni nuova impostazione dell’orario di sveglia attiverà
automaticamente la suoneria (ALARM ON).
4.Se si desidera verificare nuovamente l’orario impostato per la sveglia,
premere il pulsante ALARM per meno di 2 secondi e l’orario comparirà sul
display.
ALARM ON/OFF
ALARM ON
NO SET
KEY
SIGNAL
LOCK
LIGHT/SNOOZE
Come si accende la luce
Premendo il pulsante LIGHT/SNOOZE si accende la piccola luce interna che
illumina il display per circa 5 secondi.
Come si usa il blocco tasti
La levetta per il blocco tasti KEY LOCK si trova sotto lo scomparto batterie
sul retro dell’orologio radio-controllato. Spostando la levetta su ON, tutti i
tasti verranno disattivati e sul display comparirà la scritta KEY LOCK. (Questa
funzione può essere utile quando si viaggia, per evitare che i tasti vengano
premuti accidentalmente, il che può portare ad un cambio delle impostazioni
selezionate ed al conseguente consumo delle batterie).
Ricordiamo che il display funziona a cristalli liquidi (LCD) e che al fine
di ottenere la migliore leggibilità dello stesso, questo deve essere
posizionato in buona luce, meglio se non diretta.
TIME
V
MANUAL
SET
ALARM
Tipo di suoneria
L’orologio radio-controllato è dotato di due tipi di suono: scegliere il tipo
di suono che si desidera spostando la levetta posta sotto lo scomparto delle
batterie sulla posizione ALARM 1 o 2. Il suono 1 è un suono in crescendo, che
aumenta man mano di frequenza e volume. Il suono 2 è un suono uniforme.
Attivazione della funzione di sveglia
Usare il pulsante ALARM ON/OFF. Se il display indica ALARM ON, significa
che la funzione di sveglia è inserita, se non indica niente, significa che non è
inserita.
Come spegnere la suoneria della sveglia
La suoneria della sveglia può essere disattivata in due modi.
1.Premendo il pulsante ALARM ON/OFF mentre la sveglia sta suonando,
la funzione verrà disattivata per le successive 24 ore. Premendo un’altra
volta il pulsante ALARM ON/OFF, la funzione di sveglia viene disattivata
completamente.
2.Premendo il pulsante LIGHT/SNOOZE, si accenderà la luce e la suoneria
verrà disattivata per 8 minuti, dopodiché la sveglia comincerà nuovamente
a suonare (funzione di "snooze" o sveglia ripetuta).
Nota: Se la sveglia viene lasciata suonare per 2 minuti, l’orologio tornerà a
suonare 24 ore dopo.
Manutenzione
Le istruzioni riportate qui di seguito vi aiuteranno a prendervi cura del vostro
orologio radio-controllato JACOB JENSENTM così da poter avere il piacere di
utilizzarlo per molti anni.
1.Tenere l’orologio radio-controllato sempre all’asciutto. Se incidentalmente
dovesse bagnarsi, asciugarlo immediatamente con un panno. I liquidi
contengono dei minerali che potrebbero corrodere i circuiti elettronici.
2.Utilizzare e conservare l’orologio solo in condizioni di temperatura normali.
Le temperature estreme possono usurare rapidamente i componenti
elettronici, danneggiare le batterie, distorcere o portare alla fusione delle
parti in plastica.
3.Maneggiare l’orologio con cura. In caso di caduta accidentale possono
verificarsi danni ai pannelli dei circuiti elettronici che potrebbero
comprometterne il buon funzionamento.
4.Evitare il sedimentarsi di polvere e sporco che potrebbero portare ad
un’usura prematura dei componenti.
5.Pulire l’orologio utilizzando un panno morbido. Non usare detergenti
chimici aggressivi o solventi.
6.Utilizzare soltanto batterie nuove della misura e del tipo richiesto (“TopGrade”). Rimuovere prontamente le batterie esaurite o scariche, perché
potrebbero disperdere sostanze chimiche nocive per il prodotto.
7.Tentare di modificare o manomettere i componenti dell’orologio
può portare ad un cattivo funzionamento dello stesso e fa cessare
immediatamente la validità della garanzia.
25
Dati tecnici
Temperatura operativa :da 0° a 50° C (da 32° a 122° F)
Tipo di segnale RF
:DCF77 – Time Europa centrale.
MSF – UK Time
Fonte di energia
:due pile UM-4 o "AAA" per ogni unità
Durata delle pile
:un anno circa
Dimensioni
:140 x 62 x 22 mm
Peso
:130 g
Questione ambientale e smaltimento
Gli apparecchi elettrici ed elettronici con batterie incluse contengono
materiali, componenti e sostanze che, se non smaltiti correttamente, possono
arrecare danni alla salute dell’uomo e dell’ambiente.
Come illustrato qui sotto, il simbolo di un portarifiuti sbarrato
contraddistingue gli apparecchi elettrici ed elettronici con batterie che non
possono essere smaltiti come rifiuti domestici generici, ma devono essere
raccolti separatamente.
- I contenuti di questo manuale sono soggetti a cambiamento senza
preavviso.
- I produttori e i distributori non sono in alcun modo responsabili per
eventuali danni subiti, spese o perdite di profitto derivanti dall’utilizzo
del prodotto.
26
IMBXM112-113.11022010
Per conoscere le modalità di smaltimento, contattare il proprio rivenditore.
JACOB JENSENTM Weather Station
JACOB JENSENTM Timer
Product by: Bell Xpress A/S, Denmark · www.bellxpress.dk
www.jacobjensen.com
Generation to generation...

Vergelijkbare documenten