het gehele artikel ( 92 KB )

Commentaren

Transcriptie

het gehele artikel ( 92 KB )
BELASTINGEN
Premie-inkomen voor
volksverzekeringen buitenlanders
Ook een buitenlands belastingplichtige kan de tijdsevenredige berekening van het premieinkomen en het premiemaximum toepassen. Dit kan voordelig zijn, vooral bij een hoog inkomen.
Léone Bource
Bource-Snikkenburg
Tax Advisors
Tot de volksverzekeringen behoren de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de Algemene Nabestaandenwet (Anw).
In de Wet financiering sociale verzekeringen is in hoofdstuk 2 artikel 8 vastgelegd hoe het premie-inkomen voor
de volksverzekeringen moet worden berekend; de grondslag voor het premie-inkomen is, kort samengevat, het
belastbare inkomen uit werk en woning volgens de Wet
op de inkomstenbelasting 2001 of het belastbare loon in
de zin van de Wet op de loonbelasting 1964.
Maximumbedrag
In artikel 8, lid 3 wordt het maximumbedrag waarover
premies volksverzekeringen worden berekend, vastgesteld op de som van de eerste en tweede schijf voor de
inkomstenbelasting (in 2011: 33.436 euro). Het aldus
berekende premie-inkomen wordt vervolgens vermenigvuldigd met het tarief premies volksverzekeringen (in
2011: 31,15 procent).
Bij een belastingplichtige met een inkomen uit werk en
woning van 45.000 euro bedraagt het premie-inkomen
in 2011 in een normale situatie dan ook 33.436 euro en
de daarbij behorende premie volksverzekeringen
10.415,31 euro. Het aantal dagen waarop gewerkt is in
Nederland doet hierbij in principe niet ter zake.
Premie-inkomen verlaagd
Stel dus dat in het bovengenoemde voorbeeld 22.000
euro zou zijn verdiend gedurende de periode dat de
premieplichtige in Nederland sociaal verzekerd was en
28.000 euro gedurende de periode dat de premieplichtige in het buitenland sociaal verzekerd zou zijn dan zou
het premie-inkomen in Nederland verlaagd worden tot
22.000 euro.
Fiscus: alleen voor Nederlands ingezetenen
Omdat deze regeling volgens de tekst alleen geldt als
iemand wel het hele jaar belastingplichtig is, nam de
Belastingdienst het standpunt in dat dit alleen Nederlands ingezetenen betrof die op grond van artikel 2.1
Wet inkomstenbelasting 2001 het hele jaar belastingplichtig waren.
Personen die buiten Nederland woonden konden geen
beroep doen op de tijdsevenredige herrekening van het
premie-inkomen.
Deel van het jaar premieplichtig
Casus tijdsevenredige herleiding
Voor een belastingplichtige die slechts een deel van het
jaar premieplichtig is, zijn in de Regeling WFSV artikel
2.4 en volgende van toepassing.
Volgens artikel 2.4 Regeling WfsV wordt ten aanzien van
iemand die het hele jaar wél belastingplichtig maar een
deel van het jaar niet premieplichtig is, het premie-inkomen tijdsevenredig herrekend.
In een uitspraak van Hof Den Bosch van 4 juni 2010,
LJN: BN5162, vroeg een in Duitsland wonende belastingplichtige om toepassing van de tijdsevenredige herleiding van zijn premie-inkomen met als argument dat hij
had gekozen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige en daardoor het gehele jaar belastingplichtig was in Nederland. Het hof was het daar niet mee
eens en verklaarde dat de keuze voor binnenlandse belastingplicht uitsluitend een keuze was voor een bepaalde
wijze van belastingberekening maar dat dit niet betekent dat de belastingplichtige verder gelijk te stellen is
met echte binnenlands belastingplichtigen. Op basis van
deze hofuitspraak was het voor de Duitse belastingplichtige dus niet mogelijk om de regels voor premieherleiding toe te passen.
Voorbeeld gedeelte jaar premieplichtig
Voor iemand die in 2011 200 dagen in Nederland premieplichtig is geweest en in het gehele jaar een belastbaar inkomen uit werk en woning heeft genoten van
50.000 euro bedraagt het premie-inkomen in dat geval
200/360 * 50.000, derhalve 27.778 euro.
16
Geen hoger bedrag
Vervolgens wordt géén hoger bedrag in aanmerking genomen als premie-inkomen in Nederland dan het bedrag
waarop de Nederlandse sociale zekerheid van toepassing
is, op grond van internationale afspraken.
BELASTINGEN
Maximumpremie tijdsevenredig herleid
Wél kan de premieplichtige, bij premieplicht gedurende
een deel van het jaar, anders dan door overlijden het
maximumbedrag voor premies volksverzekeringen tijdevenredig herleiden. Bijvoorbeeld bij een premieplicht
in Nederland gedurende 100 dagen bedraagt de maximumpremie 100/360 * het premiemaximum.
Hiervoor is wel van belang dat duidelijk is dat er geen premieplicht in Nederland is, bijvoorbeeld omdat op basis
van de Verordening 883/2004 een ander land bevoegd is.
In bijvoorbeeld de uitspraak van Hof Den Bosch van 30
mei 2008, nr.07/00034 werd voor een commissaris die
slechts 60 dagen in Nederland werkte beslist dat deze
geen aanspraak kon maken op tijdsevenredige herleiding
van het premiemaximum nu hij niet kon aantonen dat
hij dubbel sociaal verzekerd was.
Oneerlijke benadeling
In een uitspraak van Hof den Bosch van 4 juni 2010, BN
5566 heeft een in België wonende belastingplichtige
zich op het standpunt gesteld dat hij door de regeling
zoals hierboven beschreven, oneerlijk benadeeld werd
ten opzichte van Nederlandse inwoners. Hij werd eerst
door de rechtbank en later door het hof in het gelijk
gesteld. De staatsecretaris van Financiën heeft hiertegen
cassatieberoep aangetekend en vervolgens weer ingetrokken. Hierbij heeft hij toegelicht dat hij van het
doorzetten van het cassatieberoep geen succes verwachtte en dat hij zich bezint op wettelijke maatregelen
(Mededeling nr. DGB 2010-4807, 27 augustus 2010).
Wat betekent dit voor de praktijk?
Deze ontwikkelingen betekenen voor de praktijk dat ook
buitenlandse belastingplichtigen gebruik kunnen maken
van zowel de tijdsevenredige berekening van het premie-inkomen als de tijdsevenredige berekening van het
premiemaximum. Dit kan tot voordeel leiden, vooral in
die situaties dat er sprake is van een hoger inkomen.
Let wel op: de Belastingdienst heeft zich op het
standpunt gesteld dat de buitenlandse belastingplichtigen hun hele wereldinkomen moeten doorgeven. De Belastingdienst bepaalt op basis daarvan de meest voordelige regeling. Dit is in mijn beleving discutabel; immers
voor het berekenen van de maximumpremie is alleen nodig dat aangetoond kan worden dat er premieplicht is in
een ander land. Uit praktisch oogpunt is dit echter wel
begrijpelijk. Verder is een attentiepunt dat de staatssecretaris al heeft aangegeven dat hij de regeling gaat heroverwegen. Het is dus zaak om toekomstige ontwikkelingen op dit gebied in de gaten te houden.
17

Vergelijkbare documenten

Subsidieregeling WBSO: speur en ontwikkelingswerk

Subsidieregeling WBSO: speur en ontwikkelingswerk van zowel de tijdsevenredige berekening van het premie-inkomen als de tijdsevenredige berekening van het premiemaximum. Dit kan tot voordeel leiden, vooral in die situaties dat er sprake is van een...

Nadere informatie