Betreft: Pausmis, Gouden bruiloft fam. Schram

Commentaren

Transcriptie

Betreft: Pausmis, Gouden bruiloft fam. Schram
Betreft: Pausmis, Gouden bruiloft fam. Schram, Gildendag Nistelrode
Berlicum, 09 juni 2016
Beste leden,
Zondag 26 juni Pausmis Den Haag.
Op zondag 26 juni om 10.30 uur vindt de zogenaamde Pausmis, een Pontificale Hoogmis in Den Haag
plaats. De Hoofdman van Kring Maasland heeft ons daarvoor uitgenodigd. Dat geeft weer nieuwe
ervaringen en is een hele mooie gelegenheid ons Sint Joris Gilde te presenteren.
De mis wordt voorgegaan door de nuntius in concelebratie met alle bisschoppen. Daarnaast is ook het
Corps Diplomatiqueuitgenodigd. Na de mis wordt er een vendelhulde gebracht en de eed van trouw
aan de wereldlijke en kerkelijke overheid.
Belangrijk is dat we een goede bezetting met tamboers, bazuinblazers en met name vendeliers hebben.
We vertrekken om 08.15 uur vanaf de de Sint Joris Hof en gaan met de bus naar Den Haag.
Zaterdag 2 juli Gouden bruikoft Henk en Marie-Anne Schram:
Henk en Marie-Anne Schram vieren op zaterdag 2 juli hun 50-jarige bruiloft. De heilige mis vindt
plaats in de Abdij van Berne in Heeswijk en begint om 10.00 uur. We gaan mee naar de kerk en gaan
daarna Henk en Marie-Anne natuurlijk vereren met een vendelgroet.
Daarna zijn we uitgenodigd voor de koffietafel. Vertrek om 09.15 uur bij de Sint Joris Hof !
Zondag 10 juli: Gildendag Hoge Schuts Nisterode:
Op zondag 10 juli wordt door het Sint Antonius Abt - Sint Catharina Gilde in Nistelrode de Gildendag
Hoge Schuts georganiseerd met deelname van de 13 gilden van de Hoge Schuts.
Programma:
11.00 uur:
11.45 uur:
12.00 uur:
13.00uur
14.00 uur:
17.00 uur:
Vertrek vanaf Sint Joris Hof met eigen vervoer.
Opstellen optocht, wij zijn nr. 10 in de optocht.
Vertrek optocht.
Hernieuwing eed van Trouw en Massale opmars en Opening
Aanvang wedstrijden
Prijsuitreiking
Indien niet meegelopen kan worden in de optocht maar wel wordt deelgenomen aan de wedstrijden
dient dit vooraf middels het betreffende formulier opgegeven te worden.
We hopen weer op een mooie tamboer/bazuin/vendelgroep in de optocht en nodigen ook onze
schutters uit zoveel mogelijk aanwezig te zijn.
Alle verdere gegevens over deze Gildendag zijn te vinden op www.kringdag.hogeschuts.nl
Mededeling:
-
Op de ledenvergadering van 11 april is Tiny Pijnenburg door de vergadering opnieuw gekozen
als Overheidslid. In de bestuursvergadering van 2 mei 2016 is besproken dat de functies
besproken dat alle functies ongewijzigd blijven.
Met vriendelijke gildegroet
RICHTLIJNEN
ORGANISATIE OPLUISTERING PAUSMIS IN DEN HAAG.
1. De betekenis van de Pausmis.
Op 13 maart 2013 werd de nieuwe Paus Fransiscus gekozen.
Ter herdenking van deze gebeurtenis wordt jaarlijks een Pontificale Hoogmis
opgedragen die voorgegaan wordt door de nuntius in concelebratie met alle bisschoppen en
waarbij het corps diplomatique is uitgenodigd.
Aansluitend hierop ontvangt de nuntius de bisschoppen van de bisdommen in Nederland en
het corps diplomatique op de nuntiatuur in Den Haag.
Bij kringtoerbeurt (zie NBFS-vademecum) wordt één gilde uitgenodigd om daarbij
aanwezig te zijn en de misviering met aangepast gildenceremoniën op te luisteren. Het is
dus zeker geen gildenmis; aan de eigen ceremoniële gebruiken moeten hier en daar soms
concessies worden gedaan.
Op de nuntiatuur wordt vervolgens een vendelhulde gebracht.
De Pausmis wordt gehouden in de Kerk Jacobus de Meerdere kerk.
Contactpersoon voor de Pausmis: de heer J.L.M. van der Lubbe, Rozemarijntuin 18,
2353 PG Leiderdorp. Tel: 071-5894889.
De huidige Apostolisch Nuntius is Mgr. Aldo Cavalli.
Het secretariaatsadres van de nuntiatuur is: Carnegielaan 5, 2517 KH Den Haag.
Tel: 070-3503363
2. Voorbereiding.
Ongeveer zes weken voor de Pausmis, met de heer J van der Lubbe een afspraak maken om
alles door te spreken. De federatiesecretaris zal de heer J. van der Lubbe en de nuntiatuur
op de hoogte brengen welk gilde de Pausmis opluistert en dat dit gilde contact met hen
opneemt.
Het opluisterend gilde dient het Federatiebestuur en het Kringbestuur uit te nodigen, met
een deputatie aanwezig te zijn. Ook is het gebruikelijk, dat het opvolgende gilde dat de
Pausmis opluistert wordt uitgenodigd om een indruk te krijgen van wat hen te doen
staat.Deze gaan in principe op eigen gelegenheid naar Den Haag en voegen zich ter plaatse
bij het gilde. (eventueel meerijden met de gildenbus zelf regelen).
Voor de belangstellende dames van de gildenbroeders kunnen geen aparte plaatsen
gereserveerd worden in de kerk. De dames kunnen eventueel, als er nog plaats is, gaan
zitten in de banken die voor het gilde zijn gereserveerd.
Aankomst plaats: St.-Jacobskerk. Hier is goede gelegenheid om uit te stappen.
(Goede mogelijkheid tot het parkeren van de bus en is gelegen bij de nuntiatuur)
3. De binnenkomst in de kerk.
- Het gilde stelt zich in de straat Westeinde op.
- Om 10.15 uur gaat het gilde trommelend de kerk binnen door de hoofdingang, door de
middengang naar rechtsvoor. (denk aan de laag hangende lamp aan het begin van de
middengang)
- Zes vendeliers (V) nemen plaats op het hoofdaltaar (aan weerszijden van het tabernakel).
Hier staan 6 stoelen klaar.
- Het gilde bergt zijn attributen op en neemt plaats in de banken.
- Om 10.25 uur stellen, op verzoek van J van der Lubbe, de Koning (K) en de deken (D)
zich op aan weerszijden van de doorgang van het hoofdaltaar naar het dagaltaar.
- Om 10.30 uur voegen zij zich in, bij de processie van bisschoppen (na de acolieten, vóór
de bisschoppen). Voor het dagaltaar stellen zij zich op aan weerszijden van de
middengang en vormen een “erehaag” voor de bisschoppen.
- Nadat de bisschoppen op het dagaltaar plaats hebben genomen, gaan de koning en de
Deken zitten bij de andere gildenbroeders.
4. Eucharistieviering.
Collecte:
- Door het gilde wordt op de trom geofferd. De trom (T) wordt daartoe achter de zitplaats
van de bisschoppen en vóór de zitplaats van het gilde geplaatst.(eventueel een linnen
servet op de trom leggen) De collecte wordt vervolgens door de collectanten van de kerk
opgehaald.
Consecratie
- Vóór aanvang van de consecratie stellen Kapitein, een Tamboer, de Vaandrig en twee
vendeliers zich op in de middengang.
- Tijdens de consecratie roffelt de tamboer en neigen de Vaandrig en de vendeliers (ook op
het hoofdaltaar) hun vaandels
5. Het vertrek uit de kerk:
- Op het einde van de eucharistieviering (omstreeks 12.00 uur) formeert de processie zich
weer zosla bij het binnenkomen is beschreven. De Deken en de Koning begeleiden de
bisschoppen weer langs dezelfde route terug naar de doopkapel.
- Intussen stelt het gilde zich op.
- Nadat de Koning en de deken zich bij het gilde hebben gevoegd, trekt het gilde met
slaande trom de kerk uit naar de touringcar bij de St.-Jacobskerk.
- Van hieruit gaat het gilde naar de nuntiatuur voor de vendelhulde en het nuttigen van
koffie en broodjes, aangeboden door de nuntiatuur.
6. De hernieuwing van Eed van Trouw aan het Kerkelijk Gezag (zie plattegrond)
- Nadat de nuntius en de bisschoppen gereed zijn, trekt het gilde naar het grasveld voor de
nuntiatuur (omstreeks 12.15 uur – 12.30 uur)
- Ondertussen stellen 4 vendeliers zich op voor de vendelgroet.
- De Kapitein verzoekt de vaandrig plaats te nemen voor de hernieuwing van de eed van
trouw.
- De vaandrig hernieuwt de Eed van trouw.
- De vendeliers brengen een vendelgroet.
- Vervolgens verlaat het gilde het grasveld via de zelfde weg als bij de opkomst.
- Het gilde wordt uitgenodigd voor de lunch (omstreeks 12.45 uur – 13.00 uur)
7. Lunch
In de nuntiatuur aan de Carnegielaan zullen koffie en broodjes klaarstaan voor de
gildenbroeders, gildenzusters en de afvaardiging van de kring c.q. federatie.
Bij de nuntiatuur dient door het organiserende gilde het aantal personen te worden
opgegeven dat komt lunchen.

Vergelijkbare documenten

Historie gilde in vogelvucht

Historie gilde in vogelvucht Beste leden, Zondag 26 juni Pausmis Den Haag. Op zondag 26 juni om 10.30 uur vindt de zogenaamde Pausmis, een Pontificale Hoogmis in Den Haag plaats. De Hoofdman van Kring Maasland heeft ons daarvo...

Nadere informatie