Nr. 34 - Goedkosjer

Commentaren

Transcriptie

Nr. 34 - Goedkosjer
Echt Antwerps
FORUM– ‫פאָרוּם‬
van de joden van Antwerpen
Nr. 34
19 december 2003
“twee joden, drie meningen”
Plein in Rome, tussen het Capitool en de Palatijnheuvel, waar burgers samenkwamen om publieke zaken
te bespreken en recht te doen.
‫בס"ד‬
öî−ñèí ³¾îðš ñ¼ þîô¾ñ êò
E-post-weekblad van de v.z.w. GOEDKOSJER
Lid van de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers – Union des Editeurs de la
Presse Périodique (U.P.P.)
Henri Rosenberg
Hoofdredacteur
‫מיין דעת יחיד‬
Mijn Daas Jochid 1
Breaking News: P. Kornfeld neemt ontslag
1. Doorlichting van Jesode Hatora bezorgt joodse school een grote onderscheiding
2. Badatz, multimiljonair?
3. Zaka en Mada op het oorlogspad?
4. Rabbijnen beogen versterking van de kuisheidsregels in onze stad
1
= Eenmansopinie.
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 1/26
,‫ ושפתי מדבר מרמה‬,‫ נצור לשוני מרע‬,‫אלהי‬
‫ פתח‬.‫ ונפשי כעפר לכל תהיה‬,‫ולמקללי נפשי תדום‬
‫ וכל‬.‫ ואחרי מצותיך תרדוף נפשי‬,‫לבי בתורתך‬
‫הקמים והחושבים עלי לרעה מהרה הפר עצתם‬
2
‫וקלקל מחשבתם‬
Breaking News:
neemt ontslag
P.
Kornfeld
Bij het ter perse gaan, vernemen wij het
ontslag van de Heer Pinkas E. Kornfeld,
Secretaris en bezieler van de Machsike
Hadass en redacteur van Shabbat
BeShabbato.
Naar verluidt zou het ontslag er gekomen
zijn n.a.v. de kritiek die P. Kornfeld te
verduren kreeg over zijn desastreuze
aanpak van de Rabbijnenverkiezing. Op
een zitting van de Raad van Bestuur op
woensdag 17 december 2003, haalde P.
Kornfeld plots een ontslagbrief boven, die
hij de bestuursleden overhandigde. Deze
laatsten weigerden vooralsnog het ontslag
te aanvaarden en houden de lippen stijf op
mekaar over gans deze zaak.
1. Doorlichting van Jesode Hatora
bezorgt joodse school een grote
onderscheiding
In ons Forum van verleden week 3
vertelden wij u reeds het goede nieuws dat
–volgens
het
relaas
in
Shabbat
BeShabbato 4 - de doorlichting van de
Jesode Hatora – Beth-Jacobscholen voor
de school een grote onderscheiding heeft
opgeleverd.
2
G-d, behoed mijn tong voor kwaadspreken, mijn
lippen voor het spreken van bedrog. Laat mij stil
zijn tegenover allen die mij vloeken, laat mij als
stof zijn voor wat van dien aard ook. Stel mijn hart
open voor uw tora en laat mij er naar streven Uw
geboden op te volgen. Verijdel snel het plan van
allen die iets kwaads tegen mij in de zin hebben en
vernietig wat ze in gedachten hadden.
3
Nr. 33 dd. 12 december 2003
4
Nr. 423 dd. 13 december 2003
Het excellente nieuws kan pas ten volle
geapprecieerd worden, wanneer men weet
dat de vorige doorlichting in 2000
desastreus was en dat de school toen op de
rand van sluiting stond.
Om in twee jaar tijd van een dergelijk
dieptepunt een hoge onderscheiding te
oogsten, is een prestatie die eenieders
respect moet afdwingen. Een van de uiterst
zwakke punten was (o.a.) de gebrekkige
kennis van het Nederlands. Deze
achterstand moet nu wel volledig zijn
ingehaald, wat de mate aangeeft van de
inspanning die de school zich heeft
getroost.
Forum behoort niet tot het soort mensen
(waarop Shabbat BeShabbato alludeert),
die in eigen rang slechts het negatieve
onderstrepen en masochistische en
suicidaire neigingen vertonen.
Forum is oprecht trots met de successen
van de chareidi-gemeenschap.
Ten bewijze hiervan: geven wij in een
eerste stadium onze lezers de inhoud in
extenso weer van het heuglijk bericht in
Shabbat BeShabato.
Een onderscheiding voor het chareidionderwijs in Antwerpen
Deze week vond een doorlichting plaats in
de school “Jesode Hatora – Beth-Jacob”,
met name kwam een ploeg van
vooraanstaande inspecteurs van het
Ministerie van Onderwijs in de school en
bleef er enkele dagen het reilen en zeilen
van de school van dichtbij volgen.
Een dergelijke doorlichting is een nieuwe
toezichtmethode van het Ministerie van
Onderwijs, die sedert verschillende jaren
in alle onderwijsinstellingen in Vlaanderen
wordt doorgevoerd. Het spreekt vanzelf
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 2/26
dat de directie van de school die een
dergelijk “bezoek” verwacht, hetzelfde
aanvoelt als eenieder die voor een ernstige
examen staat of voor een “dag des
oordeels”. Er wordt een introspectie
gedaan en alles wordt nagekeken of het
wel in orde is, overeenkomstig de
wettelijke criteria.
leerlingen noch tegen het onderwijzend
personeel. Deze inspecteurs die zelf
onderwijzers van beroep zijn in allerlei
scholen, zijn de gewelddadige sfeer
gewoon die er in hun scholen heerst tot op
een punt dat vandaag het merendeel der
onderwijzers, vooral in de hogere cyclus,
angst hebben van hun leerlingen.
De inspecteurs van het Ministerie van
Onderwijs zijn zich ervan bewust dat geen
enkele
school
de
wettelijke
en
reglementaire criteria voor 100% kan
naleven. Ook de topambtenaren die
destijds de onderrichtingen en de
onderzoeksregels hebben uitgevaardigd,
wisten dat men niet alle voorwaarden kan
vervullen. Ofschoon de inspecteurs de
doorlichting volgens de uitgevaardigde
onderrichtingen moeten doorvoeren, zijn
de resultaten van de opvoeding en hun
weerslag op de leerlingen voor hen van
primordiaal belang.
Zij ondervinden er de teloorgang van de
moraal, het roken van verdovende
middelen, de perverse kwaliteiten en de
stijgende afpersing tegenover zwakkere
leerlingen en tegen de onderwijzers. Het
spreekt vanzelf dat in een dergelijke sfeer,
de leraar er niet aan denkt om tot “goede
instellingen” op te voeden. Precies om
deze redenen heeft het hen verbaasd dat in
onze school men preekt tegen de
“kwaadsprekerij” en men opvoedt tot
“beleefdheid”, edm.
Meer nog, soms is het Ministerie van
Onderwijs zelfs tevreden met een
schooldirectie die zelf initiatieven neemt,
die de geest van de wet aan de realiteit
aanpast en die een andere benadering
uitprobeert. Belangrijk is dat het doel,
uiteraard, de opvoeding ten goede komt.
Zo “leren” ze immers de onderrichtingen
te verbeteren en ze aan de realiteit aan te
passen. Vooral bij ons, dat de
uitzonderlijke “afwijking” die destijds aan
de “Jesoda Hatora” werd verleend, een
uitzondering was, die precies bedoeld was
om als voorbeeld te dienen voor alle
scholen in het Rijk.
De inspecteurs van het Ministerie van
Onderwijs die, zoals gezegd, deze week de
school bezochten, waren echt verbaasd
door wat hun ogen zagen en waren vol
bewondering van het gedrag van de joodse
leerlingen.
Vooral hebben zij ontdekt dat in deze
school geen geweld bestaat, noch onder de
Zij waren ook duidelijk onder de indruk
dat de leerlingen elke morgen op school
aankomen met plezier en er met de
glimlach presteren, wat in andere scholen
uitzonderlijk is. De inspecteur toonden
ook waardering voor de goede sfeer die er
heerst onder het onderwijzend personeel.
Zoals zij het zelf verwoordden “niet elke
leraar wenst de andere te verpletteren”.
De inspecteurs zijn ervan overtuigd dat
een dergelijke goede sfeer niet op enkele
dagen klaargestoomd kan worden, maar
het product is van jarenlange intensieve
arbeid en opvoeding, en dat dit zijn
weerslag heeft op de studies en op de
resultaten.
Er dient onderlijnd te worden dat de
Algemene Directeur van het Ministerie
van Onderwijs zich recentelijk uit het hart
liet ontvallen, dat op het Ministerie men
veel liever een dergelijke school
subsidieert, omdat dit de Staat later grote
sommen gelden bespaart op gevangenissen
en
schadeloosstelling
van
vandalismedaden, edm.
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 3/26
Dientengevolge is het niet verwonderlijk
dat ingevolge deze doorlichting de school
een grote en uitzonderlijke onderscheiding
kreeg.
Deze onderscheiding is eigenlijk niet
alleen bedoeld voor de Jesode Hatora
school, maar voor gans het chareidionderwijs in de stad, dat volledig
gebaseerd is op gelijkaardige basissen en
in dezelfde richting gaat. De jeugd wordt
er opgevoed tot waarden, tot de liefde en
eerbied voor G-d en zij worden bewust
gemaakt dat alles zijn grenzen heeft, 248
positieve geboden en 365 verboden. Bij
ons bestaat het gezag van vader en
moeder, wat bijna volledig uit de lexicon
van de niet-joodse samenleving is
verdwenen.
Er zijn mensen die zich verheugen telkens
zij in ons midden negatieve gebeurtenissen
kunnen aanwijzen. Zo ondergraven wij
onszelf en doen wij aan zelfmoord. In
tegendeel, de orthodoxe gemeenschap mag
en moet fier zijn met haar onderwijs, dat
licht uitstraalt en de heiliging van de naam
van G-d in het openbaar teweegbrengt, in
de zin van het bijbelvers “Israël, in wien
Ik, Mij zal verheerlijken5”.
Î Ons commentaar
Op talrijke punten blijft het bejubelend
artikel in Shabbat BeShabbato sibillijns.
Vooreerst heeft Forum vernomen dat er
nog geen doorlichtingsverslag op de
school toegekomen is. Bovendien is het
artikel in Shabbat BeShabbato van de
hand van de Heer Pinkas Kornfeld, die
met de school geen uitstaans heeft. Zo
vernemen wij er niet op welke
onderwijskundige
punten
de
onderscheiding steunt. Het artikel houdt
het bij opvoedkundige resultaten.
5
Jesaja, 49:3.
In het doorlichtingverslag anno 2000
waren de vernietigende verwijten:
1. Vuile, onhygiënische, stinkende en niet
onderhouden toiletten, over onvoldoende
toiletten, over volledig gemis aan zeep en
handdoeken, over lavabo's vol met nat
toiletpapier bij gebrek aan handdoeken,
over een slordige eetzaal met vuil en
stoffige vloer, over vuile en onverzorgde
gangen en trapzalen met her en der
voedselresten, over vuile en beschadigde
muren in alle klassen, over het gebrek aan
noodhulpnummers bij het EHBOmateriaal, over de gymzaal zonder de
minimale uitrusting, over een onderhoud
van de gymzaal "beneden elk peil" met
grote vlokken stof op de vloer, over een
"zaal die sinds het begin van het
schooljaar niet meer gekuist bleek" (sic!),
over het gemis aan een toch verplichte
brandweerverslag, wat op zich een
onvergefelijke gevaarlijke nonchalance is
van comité en directie. Gebrekkige
aanduiding van de evacuatiewegen. Nog
stelt het verslag dat bij de meisjes 8 van
de 13 klassen die al in de nieuwbouw zijn
ondergebracht niet voldoen aan de
normen.
2. Een tweede soort verwijten bracht de
schooldirectie ertoe volgende reactie op
het verslag vrij te geven: "Het negatieve
beeld dat op verschillende plaatsen van de
school geschetst wordt, is enkel een
neerslag van eenzijdige informatie,
ingewonnen
door
gesprekken
met
het profane onderwijzend personeel, dat
misschien getracht heeft zijn eigen
zwakheden, tekortkomingen en fouten te
verontschuldigen door te verwijzen naar
de beperkingen (bijna altijd imaginaire)
die door het schoolbestuur en joodse
directie zouden opgelegd zijn".
3. Een derde verwijt ging over het
kosteloze onderwijs: "Uit gesprekken blijkt
dat ouders betalen voor schools materiaal,
als
bijv.
schrijfgerief,
schriften,
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 4/26
werkboekjes, ... Dat is niet conform artikel
27 uit het decreet op het basisonderwijs
van 25 februari 1997, dat handelt over de
kosteloosheid van het basisonderwijs"
(verslag jongensschool p. 23). "Het
volgen van basisonderwijs is kosteloos. De
aankoop van schoolbenodigdheden kan
niet opgelegd worden. In dat geval hebben
ouders het recht klacht neer te leggen bij
de commissie laakbare praktijken van het
departement
Onderwijs"
(verslag
meisjesschool p. 36).
Het artikel in Shabbat BeShabbato handelt
hoegenaamd niet over dit soort verwijten
en heeft het over minder concrete en
meer abstracte punten.
Om deze reden vragen wij aan de school
inzage in het verslag zelf en zullen wij
onze
lezers
–waaronder
ontelbare
nieuwsgierige ouders van leerlingennadere preciseringen verschaffen over de
terreinen waarop de grootste vooruitgang
is geboekt en die tot de eervolle
onderscheiding hebben geleid.
2. Badatz, multimiljonair?
Het
best
en
meest
verkochte
kosjerheidscertificaat ter wereld is wellicht
dat van de Badatz van de Eidah
Hachareidis.
Nochtans zijn Badatz, Eidah Hachareidis
en Vaad Hakasjrus geen synoniemen.
Badatz (‫ )בד"ץ‬is het Rabbinaat (waarvan
onze Rabbi Tuvia Weiss nu aan het hoofd
staat), Eidah Hachareidis (‫ )עדה החרדית‬is
de naam van de gemeente of congregatie.
Vaad Hakasjrus (‫ )ועד הכשרות‬is de
autonome commissie die de certificaten
verhandelt en die ook het grote geld
opstrijkt.
Deze Vaad Hakasjrus fungeert naast de
Eidah Hachareidis ( ‫ועד הכשרות שע"י העדה‬
‫)החרדית‬.
De realiteit is dat er aan de ene kant een
gemeente bestaat, met een Rabbinaat aan
haar hoofd, die financieel met moeite het
hoofd boven water houdt en die haar
Rabbijnen, zoals onze Rabbi Tuvia Weiss,
een hongerloon betaalt. Aan de andere
kant
hebben
we
een
autonome
kosjerheidscommissie, die miljarden
opstrijkt voor de verpachting van haar
kosjerheidsacertificaat.
Deze
Vaad
Hakasjrus wordt bemand door steenrijke
lui uit Meoh Sheorim, die er achter de
armzalige gevels prachtappartementen
bewonen en die de financiële touwtjes van
de gemeente in handen hebben: allen eten
ze er uit hun hand en stellen dus geen
vragen nopens de financiën.
De Vaad Hakasjrus rechtvaardigt het
bestaande systeem door de scheiding die
er moet zijn tussen wat het gecontroleerde
bedrijf aan toezichtgeld moet betalen en
het loon van de opzichters, precies om te
vermijden dat de opzichter betaald zou
worden door het bedrijf dat hij moet
controleren. Op zich lovenswaardig. Niet
zo lang geleden viel de Israëlische fiscus
binnen bij de Vaad Hakasjrus en ontdekte
er een hele rij onregelmatigheden.
Sedertdien zou de toestand erop verbeterd
zijn dank zij een gefortuneerde zakenman
Gavriel Pappenheim, die order op zaken
heeft gesteld in de financiën en
boekhouding van de Vaad Hakasjrus.
Het zou niettemin leerrijk zijn de omvang
van de financiën te kennen (men zou
verstomd staan!), hun aanwending en te
weten te komen waar al dat geld ligt, wie
erover beschikt en ten slotte wie er de
begunstigden van zijn: alleszins niet de
Eidah Hachareidis, noch de Badatz. Zij
moeten
maar
de
rubberen
kosjerheidsstempel op gang houden aan
een –volgens geruchten- hongerloon van
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 5/26
US$ 700,00 per maand 6 . De Eidah
Hachareidis is ook het grootste
uitzendbureau voor sjnorrers (=
bedelaars) door alle bedelaars te voorzien
van een aanbevelingsbrief. Indien zij en
niet individuele rijkaards de begunstigde
zou zijn van de kasjrusinkomsten, zou zij
zelf kunnen instaan voor deze duizenden
sjnorrers, die zij dagelijks op ons
afstuurt... Wordt vervolgd.
3. Zaka en Mada op het oorlogspad?
Zaka (‫)זק"א = זהוי קרבנות אסון‬, de
vereniging die instaat voor de identificatie
van terreurslachtoffers, was ooit een kleine
sympathieke
vrijwilligersorganisatie
Chessed shel Emes of “laatste weldaad
(met een overlevende)” (‫)חסד של אמת‬.
Een handjevol bebaarde mannen in elke
stad, die bij terreuraanslagen of andere
grote rampen, naast
en na de
hulpdiensten, alle menselijke resten
vergaarden met het oog op de identificatie
en teraardebestelling van de slachtoffers.
Iedereen was toen onbezoldigd, kwam
spontaan ter plaatse aan met eigen
vervoermiddelen.
Sedert ene heethoofd uit Meoh Sheorim,
Judah Meshi-Zahav, die (o.a.) instond
voor gewelddadige betogingen tegen de
Israëlische staat en zijn ongelovige
bevolking, zich met deze lugubere
activiteit is gaan bezighouden, werd de
vereniging omgedoopt tot het pseudowetenschappelijk klinkend Zaka, werden
de hulpverleners (vrienden van MeshiZahav) bezoldigd, begon men op
flamboyante wijze aan Public Relation te
doen en aan wereldwijde Fundraising,
zodat de organisatie thans over een stevig
budget, een indrukwekkend wagenpark
6
Navraag door Forum leverde het volgende op:
Rabbijn T. Weiss heeft een maandsalaris van US$
5,000.00, plus een huurvergoeding en andere
supplementen.
beschikt, alsook over een bromfietsenvloot
en een uitgebreid communicatiesysteem.
Van het ene kwam het andere en plots liet
zich Zaka ook in met het behandelen van
gekwetsten en daar begaf het zich op
andermans terrein: dat van Hatzole en van
Mada (= de tegenhanger van ons Rode
Kruis).
Volgens
Mada
begon
Zaka
de
hulpverleners voor de voeten te lopen,
sleurden haar leden de gekwetsten op
onvakkundige wijze zoals in Ramallah
gebeurt en was ze meer bezorgd om een
stunt dan om het werk zelf.
Mada geeft een hele reeks voorbeelden
van deze stunts, waar Zaka is gaan lopen
met de verdiensten van anderen. Immers
blijft Zaka het langst op het strijdtoneel en
nadat de hulpverleners en de gekwetsten
afgetransporteerd zijn, blijft Zaka ter
plaatse om de pers te woord te staan...
Hoe dan ook, Mada heeft er genoeg van en
heeft de leden van Hatzole voor een
ultimatum gesteld, ofwel met ons
samenwerken ofwel met Zaka, niet meer
met beiden. Bovendien heeft nu ook Mada
een organisatie in het leven geroepen die
ijvert
voor
de
identificatie
van
slachtoffers: Mazach ( ‫מז"ח = מד"א זיהוי‬
‫)חללים‬.
In een artikel door E. Meïr in Makor
Rishon van 12 december 2003, onder de
welsprekende titel ‫( כסף של אמת‬een parodie
op ‫)חסד של אמת‬, wordt kritiek geuit op
Zaka en op de fondsenwerving die totaal
buiten proportie staat tot de noden van
deze organisatie. Oud-leden van Chessed
shel Emes, die de organisatie verlaten
hebben sedert het aantreden van J. MeshiZahav en zijn kliek, vertellen er hoe gans
het dure wagenpark, de bromfietsenvloot,
de communicatiecentrale overbodig zijn.
Zij kwamen steeds op het strijdtoneel aan
met hun eigen wagens, zonder sirenes of
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 6/26
zwaailichten (de doden lopen immers niet
weg).
4. Rabbijnen beogen versterking van de
kuisheidsregels in onze stad
Vandaag is het een organisatie die de
zelfverheerlijking en het egocentrisme van
J. Meshi-Zahav dient, voor dewelke de
Public Relation en de Fundraising
primordiaal is.
Enkele Rabbijnen hebben een paar weken
geleden het initiatief genomen om een
Conferentie bijeen te roepen van
Rabbijnen uit Antwerpen, om problemen
in de stad te bespreken, die volgens de
initiatiefnemers onvoldoende door de
gevestigde Rabbijnen van Machsike
Hadass worden aangepakt. Volgens de
uitnodiging gaat het om “de versteviging
van het geloof en de kuisheid in de stad”.
De eerbiedwaardige organisaties Hatzole
en Mada staan in Israël in voor de
gekwetsten. Mazach voor de doden.
Zaka beweegt zich op hun terrein, maar als
ik moet kiezen tussen de door Mada (=
Rode Kruis!) gesteunde organisaties en de
organisatie van de flamboyante MeshiZahav, is mijn keuze vlug gemaakt.
De mediagenieke stunts van Zaka, zoals
de ongevraagde hulp aan de NASA bij het
zoeken naar de resten van de Israëlische
astronaut Ilan Ramon of de afstapping in
Turkije na de aanslag op de synagoge,
laten mij onberoerd.
Het offensief van Mada brengt Zaka in een
moeilijk parket.
De initiatiefnemers zijn zeker niet de
eersten die in de bres springen voor een
kuisheidprobleem. In dit blad, in de
rubriek ‫ הם היו אומרים‬vindt men een
muurposter, die 78 jaar geleden in
Jeruzalem werd verspreid, waarin de
meest vooraanstaande Rabbijnen een
verbod uitvaardigen om gemengde
huwelijksfeesten in één zaal te
organiseren. Volgens de Shulchan Aruch
(sic!) moet dit in twee zalen gebeuren: de
dames in één zaal en de heren in een
andere zaal.
Wat J. Meshi-Zahav nog kan redden, is het
ultraorthodoxe
karakter
van
Zaka
onderlijnen, vergeleken bij het seculiere
Mazach. Hiervoor dient hij (alweer) een
pirouette van 180° uitvoeren: van vurige
zionist (terug) naar antizionistische Eidah
Hachareidis.
Maar
voor
een
opportunistische koorddanser als J.
Meshi-Zahav
is
een
dergelijke
ommezwaai klein bier...7
Zie ook in dit nummer hieronder de
rubriek ‫ "דולרים לזק"אלעך‬:‫בחצרות קודשיך‬
"‫הפרטיים‬
7
Wellicht is het charmeoffensief reeds ingezet. Zie
op
http://3314.hydepark.co.il/hydepark/topic.asp?topic
_id=710186 ,met foto’s van Zaka-vooraanstaanden
met de Bostoner Rebbe, de Novominsker Rebbe, en
nog andere Rabbijnen en orthodoxe politici.
De uitnodiging
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 7/26
Zo vinden zij dat de kleine feestzaal bij
Hoffy’s onvoldoende waarborgen biedt
voor de scheiding van seksen, omdat de
gemeenschappelijke ingang niet voldoende
breed is om er een scheidingswand te
plaatsen. Eenzelfde “probleem” stelt zich
in zaal De Boeck, in zaal Zichron Moshe
en stelde zich ooit (o.a.) in de synagogen
Alexander en Bobov. Ook in alle joodse
winkels komt men nu eenmaal dames en
heren tegen, zonder mechitse (=
scheidingswand).
Gans het leven gaat zelfs voorbij zonder
mechitse: noch op straat, noch in bussen,
treinen of vliegtuigen wordt de scheiding
der geslachten gerespecteerd, zodat een
orthodoxe jood het andere geslacht
onvermijdelijk onder ogen krijgt. Ook bij
artsen, in ziekenhuizen, of op de
bevolkingsdienst, edm. ontsnapt men niet
aan vrouwelijke promiscuïteit. Het leven
bestaat nu eenmaal uit een gemengde
samenleving en het is dus onvermijdelijk
dat een joodse man een dame in zijn
gezichtsveld krijgt of in zijn nabije
omgeving (figuurlijk) tegen het lijf loopt.
Op de eerste ontmoeting kwam een tiental
“lokale” Rabbijnen (dit zijn de Rabbijnen
die dit statuut hebben verworven in een of
ander plaatselijk gebedshuis): Rabbijnen
Ch.J.D. Weiss, Sh. A. Grinfeld, J.M.
Kohen, J.D. Schmahl, S. Luria, A.
Schiff, A.J. Reich, S.Z. Weber, N.
Moskowitz, E. Aftergut. Rabbijn Ch. A.
Spitz was niet in Antwerpen aanwezig en
liet zich verontschuldigen. Uitgenodigd
waren ALLE Rabbijnen uit de stad, met
uitzondering van Opperrabbijn D.M.
Lieberman van Shomrei Hadass. De
organisatoren hadden echter verzekerd dat
de Dajonim E. Sternbuch en A. Honig de
Conferentie zouden bijwonen.
M. Halberstam, S. Polak, U. Sternbuch,
J. Cohen, A.J. Gross, B. Kahana.
De niet-organiserende aanwezigen waren
dus verbaasd dat, i.t.t. wat hen was
gezegd, de Dajonim er niet waren. Er werd
dus beslist om een nieuwe vergadering
bijeen te roepen.
Dank zij het doortastend optreden van
Secretaris Pinkas Kornfeld van Machsike
Hadass, die dit initiatief terecht als een
aanval op de Kehille ervoer, kwam
niemand meer opdagen op de tweede
bijeenkomst, behalve Rabbijnen Ch.J.D.
Weiss, Sh. A. Grinfeld, J.M. Kohen, J.D.
Schmahl, en Ch. A. Spitz, die enigszins
allen als organisatoren optraden.
Het is evident dat de initiatiefnemers het
op de Kehille en haar Rabbinaat gemunt
hebben.
Anders
was
het
veel
doeltreffender geweest om de Rabbijnen
E. Sternbuch en A. Honig te benaderen
en hun aandacht op het “probleem” te
vestigen.
Waarom deze organiserende Rabbijnen
zich
op zo extreme wijze blijven
toespitsen op de versteviging van de
kuisheid, daar waar op dit punt de
‘vooruitgang’ enorm is, vergeleken bij 30
jaar geleden. Op het punt van de “propere
handen” (‫ )נקיון כפיים‬en van de
intermenselijke relatie (‫ )בין אדם לחברו‬is
er daarentegen
oneindig veel meer
behoefte aan ‘versteviging’ en verbetering.
Hierover horen wij amper iets van deze
Rabbijnen, die beweren ons welzijn na te
streven. De eerste muurposter met
Rabbinale
verordening
over
deze
onderwerpen moet
nog worden
geredigeerd...
Volgende Rabbijnen waren uitgenodigd,
maar hebben afgezegd of verstek laten
gaan: E. Sternbuch, A. Honig, M. Gross,
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 8/26
‫נא להדפיס על נייר‬
Natuurvriendelijk – arm aan chloor
Vooralsnog vliegen joden best niet met
, de luchtvaartmaatschappij met
de piloot die zijn joodse passagiers op 6
mei 2003 op de herdenkingsdag voor
gevallen soldaten “Welcome to Palestine”
toeriep en die het niet nodig achtte te
reageren op drie klachten van Antwerpse
passagiers
over
jodenonvriendelijk
gedrag.
Rabbi
Jeremy
Weekly Thoughts
Rosen’s
www.yakar.org
www.yakar.org.uk
HEAD GEAR
Inhoudstafel voor deze rubriek
Op onze site:
http://membres.lycos.fr/antwerpforum/index.
html
Colofon
Echt Antwerps FORUM wordt uitgegeven door de
v.z.w.
GOEDKOSJER
–
Joodse
Verbruikersvereniging, [Oprichting: 1 mei
1989.. Statuten: Bijl. B.S. 12 oktober 1989, nr.
13.711. Aangesloten bij: Centraal Israëlitisch
Consistorie voor de Benelux8], Belgiëlei 195ª te
2018 Antwerpen. Verantwoordelijke uitgever: H.
Rosenberg, Belgiëlei 195ª
te 2018 Antwerpen.
Medewerkers, schrijvers, tekenaars, fotografen
worden niet betaald en zijn verantwoordelijk voor
hun bijdragen. Echt Antwerps FORUM verschijnt
vrijdag. Member of the worldwide
AntiDefamation
Chain.
Nummers
online:
http://membres.lycos.fr/antwerpforum/index.html
Redactie & Administratie: v.z.w. GOEDKOSJER
– Joodse Verbruikersvereniging, Belgiëlei 195ª te
2018 Antwerpen. Tel.: 03 218 81 43 – Fax: 03 230
55 02. Webstek: www.goedkosjer.org. E-post:
[email protected]
Lid van de Unie van de Uitgevers van de
Periodieke Pers
8
Wettelijk Kerkgenootschap (art. 2:2 B.W.).
Joseph will certainly have had to
wear Egyptian dress. I very much
doubt he would have been able to
appeal to a supreme court to
overturn Egyptian policy.
A new policy decision of the
French government is to ban the
use
of
distinctive
religious
symbols
in
its
schools
and
institutions. In one way it is
surprising it has taken so long.
Since the French Revolution France
has pursued a very strict policy
of separating State from Religion.
The French government has tried to
take the sting out of this policy
by rectifying the anomaly that
there
are
thirteen
official
holidays of Christian origin and
proposes to introduce a Muslim and
a Jewish official state holiday.
Clearly this is a response to
growing Islamic assertiveness in
France. If it would have the
effect
of
keeping
anti-Semitic
Muslims
under
control
I’d
be
delighted but of course it won’t
and other political considerations
will
continue
the
process
of
turning blind eyes.
But there is another issue here,
that of freedom of religion in
democratic, non-theocratic states.
For most of the past century,
Western European Jews were ‘Jews
at
home
but
citizens
in
the
street.’ The Eastern European Jews
on the contrary outwardly refused
to play the game. This led in
flash points such as Vienna to a
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 9/26
great deal of internal tension in
the
Jewish
community.
Most
European
States,
including
Britain, were officially Christian
states,
either
Catholic
or
Protestant. This was one reason
why so many Jews preferred going
to America. Similarly Jews living
in Muslim states had no option but
to obey Muslim demands.
There
was
great
pressure
to
conform
in
Britain
until
the
sixties, until blacks and Sikhs
appeared in such numbers as to
make hiding one’s religion or
difference no longer possible. The
influence of the Beatles broke
down conventional dress rules and
conventions and the Six Day War
gave Jews an increasing sense of
confidence and a willingness on
the part of more modern Jews to
wear
different
articles
of
clothing that proclaimed their
identity in public. Slowly Britain
began to see itself as a multicultural
stare
despite
its
established church.
So I as a student at Cambridge in
the sixties dressed like everyone
else and did not wear anything
distinctively Jewish in public.
Years later I felt comfortable
enough to wear a kippa wherever I
went, even in the presence of the
Queen.
Incidentally
I
do
not
overestimate
the
importance
of
head covering. The Halacha only
requires it for situations of
prayer and blessings. But it has
become a very important symbol
(political as well as religious)
and an example of how customs
evolve and develop. But if a
person wants to belong then he or
she has to conform to customs
regardless of how they came about.
One of the challenges that face
religions as they move out of
their protected origins into an
alien or other culture is how far
to accommodate. Initially Judaism
allowed for accommodation only in
matters of civil law, but the fact
is
that
over
time
in
the
eighteenth and nineteenth century
European communities accommodation
went much further and Jews were
encouraged
to
dress
as
the
majority did and to keep their
differences private not public.
Most of my dress proclaims me a
Western Jew with a degree of
acculturalisation.
Within
the
Orthodox
Jewish
community
many
Jews on principle make no such
concessions at all and on the
contrary go out of their way to
appear as different as possible. I
don’t object to this. But I do
think this it is just one paradigm
of how Jews can adjust to life in
the twenty first century but it is
not the only one. And it is not
mine.
But how would I feel if I were
actually forbidden by law from
wearing my kippa? What if there
were a law banning beards, both
intended to deal with Muslim
Fundamentalists
but
in
effect
hitting at me? I would argue that
as I am not offending any one and
it is a matter of my religious
practice, I should be allowed to,
so long as I am not insisting on
changing the State System.
And yet I also argue that it is
not the role of the State to fund
my religious preferences. If I
want to, I can go to a State
School.
But
if
I
choose
a
denominational one I ought to free
to do so but not necessarily
expect the Government to fund me.
And yet in Britain we subsidize
denominational education? Is there
any consistency? Are we benefiting
from double standards?
I have always been of the opinion
that State and Religion are best
separated. In the United States
where it is, religions flourish
without the antagonisms that tend
to
exist
in
countries
where
religion is imposed. And yet those
who want to, are free to have
their own schools and to live
within
their
own
protective
communities.
But even in the USA there are
anomalies.
In
public
places,
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 10/26
Lubavitch can put up a Menora
because
it
is
not
deemed
a
religious symbol. Christians can
put up Christmas Trees, but not
Mangers. There have been major
cases
recently
over
the
Ten
Commandments and whether the State
can
fund
students
studying
Theology.
In the end there are two options.
There is the consistent one. Just
as parents should not compromise
their values to accommodate a
rebellious child so governments
should not compromise their values
to accommodate those who want
their
own
distinctive
life
patterns unless accommodation is
no
more
that
a
matter
of
tolerance. If a Government has a
policy of secular dress in its
schools and offices then those who
want to study or to work in its
institutions
should
have
to
accommodate. Otherwise they are
free
to
set
up
their
own
alternatives.
Once the United States insisted
that immigrants accommodate up to
a basic level to its values. And
once they all desperately wanted
to. But nowadays it is making it
easier and easier for minorities
to manage without learning the
language or making any adjustments
to the host society.
In Britain the reverse trend is to
be seen. The Government for the
first
time
is
insisting
on
immigrants learning language and
something of British values. Yet
at the same time it encourages and
actually
supports
individual
religions to set up their own
faith schools.
In the long run it is up to each
religion
to
ensure
its
own
survival. The state system should
be for everyone and differences
should be minimized. The fact is
that States do not always work
according to logic or consistency.
Too often compromises, short-term
political demands and eyes on
elections determine policy rather
than logic.
If the French policy is part of a
total rethink and an attempt to
achieve consistency I cannot argue
against it. But if it is just
tinkering for the sake of shortterm political gain then it is
bound to become a running sore.
Halocho uitgelegd
Prof. Dr. H. Rosenberg
No court session by night and on the eve
of the Sabbath and public holidays [Part
II]
In his Codex (Sanhedrin III, 3) Moses
Maimonides says: "According to the legend we have
learned that the disputes are compared to leprosy, as
is written 'every dispute and every leprosy' and that
because lepers have to be examined (only) by day (by
the Priest with regard to the laws the laws on purity),
disputes have to be investigated during the day as
well". In the same way: Jossef Caro in his
Commentary (on Maimonides' codex) Kessef Mishne
(ibid.) and Abraham di Botton in his Commentary
(also on Maimonides' Codex) Lechem Mishne (ibid.),
Chaim J.D. Azulai in his Commentary (on Shulchan
Aruch) Tumim (ibid., n° 3), Jacob from Lissa in his
Commentary (on Shulchan Aruch) Netivot (Biurim,
ibid., n° 1).
See further Salomon Itzhaki (tr. Sanherin 32 a, s.v.
debein bajom), Meïr Hameiri (ibid., p. 159 and 160)
who states that this prohibition is so absolute that it
is also applicable if one party has to flee from the city
and if court sessions do not take place at night this
will no longer be possible. Shabtai Ha-Kohen in his
Commentary Sifsei Kohen (ibid., n° 31), David ben
Zimra in Responsa Radvaz (vol. III, n° 944 [509],
Jacob Reisher in Responsa Shvut Jaakov (vol. I, n°
131), Meïr Ashkenazi from Eisenstadt in Responsa
Punim Meirot (vol. III, n° 39), Ezechiel Landau from
Prague in Responsa Noda Bi-Yehudah (first ed.,
Even Ha-Ezer, n° 58), Isaiah Dayan from Aleppe in
Responsa Zeh Ketav Yadi (Choishen Mishpot, n° 5,
litt. 5), Chaim David Halevi in Devar Hamishpot
(vol. I, § 3, n° 3 and 4).
In this harmonious symphony of Rabbis only
Joshua Falk raises a different voice in his
Commentary SEMA (ibid.), by accepting that court
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 11/26
cases can take place at night when candle light is
available. On the other hand, there are all the Rabbis
who reject this idea, such as Shabtai Ha-Kohen in
Sifsei Kohen (ibid.), who does this explicitly, and so
does Chaim J.D. Azulai in Birkei Jossef (Choishen
Mishpot, n° 2, litt. 13) who also explicitly rejects
Joshua Falk's thesis. See also on the subject the
elaborate discussion by Salomon Tenne in Responsa
Birkat Shlomo (Choishen Mishpot, n° 6).
Next week:
The permitted extra muros court
cases and sanctions for forbidden court cases before
secular judicial authorities.
(From: H. Rosenberg, Introduction to Jewish Law)
Shabbos
‫זכרנו לחיים‬
De Rov’s familie werkt aan een boek en verzoekt
eenieder die een audio of video van een droshe of
sjioer heeft zich kenbaar te maken met het oog op
kopiëren. Contacteer Forum:
[email protected]
Voorwoord bij “Jiddische Poëzie”,
extranummer van Faxkrant ’t Scheldt
(kerstmis 2003)9:
Vajeshev - Chanoeka
Hadlokas Hanerois: 16u17
Plag Hamincho: 15u47
Motse Shabbos: 17u35
Rabbeinu Tam: 17u49
Hatzole: 03 289.00.00
Shmira: 03 218.91.00
‫גמ"ח תרופות‬: Albertstraat, 44 – Van
Leriusstraat, 24
"‫אפשר לקבל בחינם את ה"פאָרוּם‬
‫ בכל מקום בעולם‬E-mail-‫דרך ה‬
:‫נא לפנות‬
[email protected]
Jiddisch in Antwerpen, levendiger als
ooit
Prof. Dr. H. Rosenberg
Graag ga ik in op de eer die me wordt
gegund om dit extranummer over
Jiddische poëzie van een voorwoord te
voorzien. Als joodse Sinjoor en leek op
het gebied van de poëzie, juich ik elk
initiatief toe die tot de herleving of ook
maar de verheerlijking van het Jiddisch
kan bijdragen. Immers behoor ik op dit
vlak
tot
een
geprivilegieerde
gemeenschap, waar het Jiddisch nog een
levendige voertaal is.
Dit heeft ongetwijfeld te maken met de
bijzondere voorliefde voor de Jiddische
taal die onze onvergetelijke Heer
Opperrabbijn Ch. Kreiswirth van
Antwerpen 10 koesterde en uitstraalde. In
dit verband verwees hij naar een traktaat
9
Het boek “Jiddische poëzie” is de weergave van
de inaugurale rede van Mevrouw Willy Brill voor
de opening van het nieuwe academiejaar van het
Instituut voor Joodse Studies aan de Universiteit
Antwerpen.
10
Ambtsperiode te Antwerpen : 1953-2001.
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 12/26
uit de Jeruzalemse Talmoed 11 , waar aan
verschillende talen specifieke taken
worden toegeschreven. Aramees wordt er
de taal voor het lied, Latijns deze om de
krijgs- en strijdlust aan te wakkeren,
Assyrisch de taal van het klaaglied en
Hebreeuws deze voor het gesprek. In
andere en latere bronnen wordt het Frans
door Rabbi Bunem uit Przychuta12 de taal
van het verderf genoemd. De opperrabbijn
voegde hieraan toe dat het Engels de taal
is voor geldinzameling (= fundraising) en
het Jiddisch de taal waarin gedurende 800
jaar de joodse Wijzen lernden en
onderrichtten. De taal waarin onze Rebbes
(= leermeesters) als de Shach13, de Ktsos
Hachoïshen14, de Nessivos (Hamishpot)15,
Rabbi Jonathan Eybeschuetz 16 , de
Chassam Soïfer17 en vele anderen hun leer
verwoordden. De taal waarin onze
grootmoeders hun tranen uitstortten, de
taal waarin zij het Gott fin Avrohom 18
opzegden.
Het ongeëvenaard redenaarstalent van
onze opperrabbijn en zijn diepgaande
kennis van het Jiddisch, alsook de
uitermate rijke en uitgelezen woordenschat
die hij kon bespelen, en de liefde van het
Jiddisch die hij zo meesterlijk en
dichterlijk kon doen weergalmen, hebben
dit Mamme Loshen (= moedertaal) pas
goed ingang doen vinden in onze stad.
Indien het Antwerpse jodendom Jiddisch
in de dagelijkse omgang blijft spreken en
11
Soïte 30a en Megillo 10a.
Herhaaldelijk geciteerd in het commentaar Shem
MiShmuël.
13
Rabbi Shabtai ben Meïr Ha-Kohen uit Vilnius,
1621-1662. Befaamde Rabbijnen worden door de
titel van hun basiswerk aangeduid.
14
Rabbi Aryeh Leib Heller uit Stry, 1745-1813.
15
Rabbi Jacob Lorbeerbaum uit Lissa (Leszno),
1760-1832.
16
Rabbijn van Altuna, Hamburg en Wansbeck.
(1690-1764).
17
Rabbi Moishe
Schreiber
uit Frankfurt,
Opperrabbijn van Pressburg, 1762-1839.
18
Gebed n.a.v. het einde van de Sabbat, doorgaans
door dames opgezegd.
12
de orthodoxe kinderen bijbel- en
talmoedonderricht in het Jiddisch blijven
krijgen, is dit ongetwijfeld te danken aan
zijn inzet en zijn verlokkelijke manier om
zich in het Jiddisch uit te drukken. Hij
leerde zijn volk als het ware Jiddisch
spreken.
Ik achtte het zinvol om bij de
verheerlijking van de Jiddische poëzie die
tot vervlogen tijden behoort, eraan te
herinneren dat de Jiddische taal in
bepaalde middens hier in onze stad en
elders nog de dagelijkse omgang beheerst
en dat joden nog steeds hun diepste
emoties en passies, in gebed, studie of
discussies in het Jiddisch verwoorden.
Ook in de diamantbusiness behoort het
Jiddische Mazel in Brocho, wat juridisch
neerkomt op de bindende handslag en
betekent “geluk en zegen”, tot de geijkte
woordenschat. Dat is ook wat wij aan dit
extranummer van harte toewensen: Mazel
in Brocho!
Filmrubriek
Dr. Henri Jakubowicz
“O Jerusalem” verfilmd door
Elie Chouraqui
De Franse regisseur Elie Chouraqui werkte
in de jaren 70 als assistent van Claude
Lelouch bij drie films: “Si c’était à
refaire”, “Toute une Vie”, en “La bonne
Année”. Hij was in die periode ook in
dezelfde functie betrokken bij
de
succesfilm« La Gifle », van Claude
Pinoteau.
Later regisseerde hij zelf acht films, de
bekendste is “Paroles et Musique”, met
Catherine Deneuve. Zijn laatste productie,
“Harrison’s
Flowers”,
met
Andie
McDowell, dateert uit 2000.
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 13/26
Nadien voerde hij de regie van de musical
“Les dix commandements”, met Daniel
Levy als hoofdvertolker (de man die om
religieuze redenen vroeg om vervangen te
worden de sabbat).
To: Mr. Vladimir Vladimirovich Putin
President of Russia
“Custodian of the Human and Civil Rights
and Liberties”19
Thans bereidt Chouraqui, voor het grote
scherm, de adaptatie voor van “O
Jerusalem”, de bestseller van Dominique
Lapierre en Larry Collins.
of
Zopas is in boekvorm “Le sage et l’artiste”
verschenen, een godsdienstig-spiritueel
dialoog tussen Elie Chouraqui en zijn
illustere naamgenoot (maar geen familie)
André Chouraqui, de vermaarde kenner
van de Heilige Geschriften en vertaler van
de Bijbel. André Chouraqui verhuisde in
de jaren 50 naar Israël, en werd in
Jeruzalem
de
rechterhand
van
burgemeester Teddy Kollek. In het boek
geeft hij aan Elie verlichtende antwoorden
op diens existentiële, religieus getinte
vragen.
Shtetl-nieuws
Wij en onze medeburgers
Petitie
on
line
voor
onze
stadsgenoot Georges
(Shalom)
Kaszirer
in
voorlopige
voorhechtenis in Moskou onder
FSB-bewind (ex-KGB)
Volgende petitie kan worden getekend in
het voordeel van onze stadsgenoot, die er
in mensonwaardige omstandigheden
vertoeft:
On line te tekenen:
http://www.petitiononline.com/Shali/
To: Mr. Guy Verhofstadt
Prime-Minister of the Kingdom
Belgium
Honourable Statesmen:
By signing the present petition we express
our outrage with the medical and
humanitarian situation of Mr. Georges
Kaszirer of Antwerp, who is in pre-trial
custody at the Lefortova-Prison in
Moscow under scrutiny of the FSB (exKGB). Georges, who previously was a
healthy and strong man, is now for over
one year in custody in cruel, inhumane
and degrading conditions and in a
terrible hygienic and medical state: he
has lost 17 kg, lost 50% of his sight
capacity in his right eye, suffers from an
acute hernia and tenacious eczema and
therefore needs specialised medical care
which he is being denied, as well as proper
medication, he may not wear a watch and
his eyeglasses are taken away from him
after a certain hour, the lighting in his cell
equals permanent twilight, which amounts
to pure and purposeless torture. He is
confined 23 hours per day to his prison cell
19
“Under the Constitution, civil rights and
liberties are to determine the purpose, content
and application of the country's laws, as well as
the activities of all governmental bodies. The
observation of these rights and liberties is to be
ensured by the justice system. The Constitution
assigns the President a special role in this
sphere. The words about his duty to protect and
uphold the Constitution, respect and protect
civil rights and liberties and to serve the
people faithfully are an important part of the
text of the presidential oath, which the
President takes before the people at his
inauguration”. (From Mr. Putin’s Web Site)
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 14/26
and may not lie on his bed during daytime,
only sit on it, he is entitled to one shower a
week, he may have only two visits a month
of one hour, he is denied any telephonic
contact with his four minor children for
one year already and is being subjected to
even more tortuous conditions to such an
extent that he has started showing some
alarming suicidal signs.
Such a treatment is in clear contravention
of the U.N. Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment,
executed in New York on 10 December
1984 and entered into force on 26 June
1987, and of the European Convention
for the Prevention of Torture and
Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, executed in Strasbourg on 26
November 1987, to which the Russian
Federation is a signatory.
We, family members, friends, business
partners and people who care and
appreciate Georges Kaszirer, therefore
urge both of you to take whatever steps are
necessary in order to immediately put an
end to this tortuous and degrading
incarceration of a Belgian citizen, who still
enjoys the presumption of innocence.
Proximus kent enkel Palestina, niet
Israël
In ons vorig Forum 20 schreven wij het
volgende, waarop wij de reactie van
Proximus vroegen. Die bleef uit:
“De Organisatie der Verenigde Naties telt
191 leden, die allemaal Staten zijn 21 .
Daarnaast zijn een aantal permanente
20
21
waarnemers bij de Algemene Vergadering,
waaronder “Palestina”22.
Dit laatste is het gevolg van de V.N.Resolutie nr. 3237 (XXIX) van 22 november
1974, waarbij aan de P.L.O. een
waarnemersstatuut werd verleend en Resolutie
nr. 43/177 van 15 december 1988, waarbij de
Algemene Vergadering kennis nam van de
proclamatie van een Palestijnse Staat door
Palestijnse Nationale Raad op 15 november
1988 en besliste de term “Palestina” te
gebruiken
i.p.v.
"Palestine
Liberation
Organization".
Formeel heeft Proximus dus gelijk. Blijft
echter de vraag, hoe het komt dat Thuraya
(met zetel in Abu-Dhabi) selectief
Palestina (lees: de Palestijnse Autoriteit)
kan bedienen, met uitsluiting van Israël. Te
meer daar het gaat over één infrastructuur
en eenzelfde internationaal kengetal
(972)23.
In feite gebruikt Thuraya wellicht
opzettelijk de term “Palestina”, niet als
aanduiding van de Palestijnse Gebieden
(zoals de V.N.), maar wellicht als het
ganse gebied waarop zowel Israël als de
Palestijnse Gebieden zich uitstrekken. En
dan is het gebruik door Thuraya/Proximus
van de term “Palestina” niet meer in de
geest van de V.N., maar in deze van
Hamas en Islamitisch Jihad, die de Staat
Israël niet erkennen en in tegendeel deze
staat willen zien vervangen door ...
Palestina”.
Proximus (Belgacom Mobile) neemt dus
kennelijk
een
Israëlionvriendelijke
houding en steunt Thuraya, die zich op
schijnheilige wijze verschuilt achter een
beslissing van de V.N., om echter de
22
Zie:
http://www.un.org/documents/ga/docs/56/ainf564.p
df
Forum, nr. 33.
De lijst vindt men op
http://www.un.org/Overview/unmember.html
23
Zie hoger.
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 15/26
legitimiteit van Israël in vraag te stellen
door gans het gebied Palestina te
noemen.
Supporters en sympathisanten van Israël,
vooral in de diamantmiddens, hebben een
alternatief gevonden om mobiel te bellen
met een Israëlivriendelijke operator.
Tellink biedt sedert kort ook eigen GSMkaarten en GSM-abonnementen aan,
waarvan de prijzen 10 à 30% goedkoper
zijn dan Proximus op alle bestemmingen.
Veranderen van Proximus naar Tellink
vergt slechts het invullen van een contract
en ’s anderendaags belt men met Tellink.
Uiteraard behoudt men het GSM-nummer
dat men bij Proximus had.
De afstand tussen Israëlivriendelijk en
Israëlionvriendelijk bellen is dus heel
klein. Zo simpel is dat.
Karel Dillen: vertaler van een
negationistisch boek? (vervolg)
In navolging van zijn Vrije Tribune24, laat
Dr. H. Jakubowicz nog volgend
welsprekend citaat geworden uit het boek
van Maurice Bardèche Nürenburg ou la
terre promise, dat destijds door Karel
Dillen werd vertaald. Inmiddels ontvingen
wij de aangekondigde reactie van de Heer
Marc Joris25. Wij ontvingen eveneens een
reactie van de Heer Björn Roose 26 , en
zullen er een speciaal nummer aan wijden.
« Toute la question est de savoir si nous pouvons
admettre le distingo allemand en ce débat. Or voici
ce qu'un Français ne peut éviter de se demander.
Les juifs sont originellement des étrangers, qui ont
été d'abord admis dans notre pays avec prudence,
puis en nombre de plus en plus grand à mesure que
certains d'entre eux obtenaient de l'influence. En
dépit de cette hospitalité qui leur était accordée, ils
ne se sont pas abstenus de prendre part aux
24
Forum, nr. 32.
Geciteerd in Forum, nr. 32.
26
Geciteerd in Forum, nr. 32.
25
discussions politiques de notre pays: et lorsqu'il
s'est agi de savoir si nous transformerions l'invasion
de la Tchécoslovaquie ou la guerre de Pologne en
une guerre européenne, ils n'ont pas hésité, ce sont
eux qui nous l'affirment actuellement, à
combattre tout esprit de conciliation, c'est-à-dire
à entraîner notre pays dans une guerre
désastreuse mais souhaitable, parce qu'elle était
dirigée contre un ennemi de leur race. Nous
avons cessé d'être aujourd'hui une grande nation,
nous avons peut-être même cessé d'être en réalité
une nation indépendante, parce que [189] leur
richesse et leur influence ont fait prévaloir leur
point de vue sur celui des Français attachés à la
conservation de leur terre et qui voulaient maintenir
la paix. Nous les avons trouvés opposés ensuite à
toutes les mesures raisonnables qui pouvaient
préserver nos vies et nos biens, et en même temps
leurs propres vies et leurs propres biens. Et plus
tard encore, nous les avons trouvés en tête de la
persécution et de la calomnie contre ceux de nos
camarades qui avaient voulu protéger des rigueurs
de l'occupation ce pays où nous sommes installés
depuis plus longtemps qu'eux, où nos parents
étaient installés, et que les hommes de notre race
avaient fait un grand pays. Et ils disent aujourd'hui
qu'ils sont les véritables époux de cette terre que
leurs parents ne connaissaient pas, et qu'ils
comprennent mieux que nous la sagesse et la
mission de ce pays dont certains savent à peine
parler la langue: ils nous ont divisés, ils ont réclamé
le sang des meilleurs et des plus purs d'entre nous,
et ils se sont réjouis et ils se réjouissent de nos
morts. Cette guerre qu'ils ont voulue, ils nous ont
donné le droit de dire qu'elle fut leur guerre
[190] et non la nôtre. Ils l'ont payée du prix dont
on paie toutes les guerres. Nous avons le droit de
ne pas compter leurs morts avec nos morts ».
Palestijnse terrorist die in België
onderdak had gekregen n.a.v. de
ontzetting van de Geboortekerk in
Bethlehem, op gangsterpad in ons
land
Acht arrestaties bij huiszoekingen na
inbraak in postkantoor Brakel27
Het gerecht van Oudenaarde heeft dinsdag
44 huiszoekingen laten uitvoeren in het
Brusselse. Dat gebeurde in het onderzoek
naar de inbraak op 20 december 2002 in
27
Gazet van Antwerpen, 17 december 2003.
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 16/26
het postkantoor van Brakel. Toen
verschaften dieven zich met explosieven
toegang tot het kantoor en gingen
ervandoor met 213.000 euro. Acht mensen
werden bij de huiszoekingen opgepakt. Zes
van hen werden ter beschikking van de
onderzoeksrechter gesteld, twee anderen
werden overgebracht naar het parket van
Brussel. Bij de huiszoekingen vond de
politie ook bezwarend materiaal. Het
parket van Oudenaarde geeft voorlopig
geen verdere commentaar over deze zaak.
Mogelijk wordt woensdagnamiddag wel
een persconferentie gehouden. De inbraak
vond plaats omstreeks 6.45 uur. Met
explosieven en een voorhamer drongen de
daders het postkantoor binnen. Daar stalen
ze vier postzakken en gingen er dan
vandoor in een donkerkleurige Golf.
Khalil Mouhammad Abdallah Nawawreh
Inmiddels is bekend geraakt dat de
Palestijnse terrorist Khalil Mouhammad
Abdallah Nawawreh, een expert op het
gebied van explosieven, die in mei 2002
samen met 12 medestanders door de
Europese Unie werd opgenomen. Dit
gebeurde in het kader van een akkoord ter
beëindiging van de bezetting van de
Geboortekerk door Palestijnse terroristen.
Shtetl-nieuws
Wij onder ons
Onze lezers schrijven:
Een reactie op de “akkoorden van
Genève”
De akkoorden van Genève werden op 5/12/03
door de heren Beilin en Rabbo publiekelijk in
Genève voorgesteld. Het positieve van dit
privé initiatief is het feit dat een Israëliër en
een Palestijn samen op een persconferentie,
hun vredesplan verdedigen. Negatief aan dit
plan is dan weer dat het een verlengstuk van
het Oslo overleg schijnt te zijn. Dit Oslo
akkoord is jammerlijk mislukt, met als gevolg
duizenden doden aan beide kanten.
De heer Beilin, die één van de
hoofdonderhandelaars van het Oslo proces
was, zou zich moeten afvragen, waarom dit
Oslo akkoord op zo een dramatische wijze
gestrand is. Mij dunkt dat de hoofdoorzaak de
volgende is. In het Israëlisch - Palestijns
conflict , hebben we aan de ene kant Israël, die
alle kaarten in handen heeft. Israël is bereid
pijnlijke toege-vingen aan de Palestijnen te
doen. Daar tegenover staan de Palestijnen, die
enkel het stoppen van het gewapend geweld,
kunnen aanbieden. Reeds vanaf het begin van
de Oslo - akkoorden, heeft Israël praktisch al
zijn verplichtingen nagekomen. Zo hebben
zich de Israëliërs van alle grote Palestijnse
steden teruggetrokken en hebben in die steden
een Palestijnse Autoriteit gevestigd. Ook
kregen de Palestijnen een directe verbinding
tussen Gaza en Hebron via Israëlisch
grondgebied.
Elke dag konden 125.000
Palestijnen in Israël werken en hierdoor voor
ong. 600.000 mensen zorgen.
De Palestijnen, daarentegen, hebben de Oslo
akkoorden met voeten getreden. Tijdens de
hele periode van het Oslo - proces werden
1. aanslagen tegen Israël gepleegd
2. in de scholen werd haat tegen Israël en de
joden aangeleerd
3. de Palestijnse leiders spraken over vrede in
het Engels, in het
Arabisch werden de
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 17/26
terreuraanslagen verheerlijkt. De akkoorden
verbieden
nochtans
ophitsing
als
voedingsbodem voor extremisme en terreur.
Toen de Amerikaanse president Clinton, in
Camp David, voorstellen gedaan heeft om tot
een definitieve vrede tussen Israëliërs en
Palestijnen te komen, heeft Arafat de vrede
verworpen. Hij werd hierbij , door de
decadente Arabische landen zoals Syrië, SaudiArabië
en zelfs Egypte gesteund.
Hij
weigerde zelfs tegenvoorstellen te doen, die tot
een vrede zouden kunnen leiden. Deze houding
toont duidelijk aan, dat Arafat het Oslo proces slechts als middel gebruikt heeft, om
zijn doel "het ontmantelen van de staat Israël",
te bereiken. Gezien dit met onderhandelingen
niet gelukt is, heeft Arafat, drie jaar geleden,
de gewapende Intifada uitgelokt.
In plaats van een nieuw akkoord tussen de
vechtende partijen na te streven, had de heer
Beilin beter gezorgd dat de Palestijnen de
bestaande overeenkomsten zouden naleven.
Wat voor zin, hebben de nieuwe akkoorden,
als er zelfs geen begin gemaakt werd aan het
uitvoeren van de eerdere afspraken.
De
prioriteit van de onderhandelingen zou het
dwingen van de Palestijnen moeten zijn, het
gegeven woord te respecteren en de
terreurorganisaties ontmantelen. Anders, zal
het Geneve - initiatief, op dezelfde dramatische
wijze eindigen zoals de Oslo - akkoorden. We
kunnen ons het scenario als volgt voorstellen:
nadat Israël de meeste nederzettingen zal
ontmantelen, Jerusalem weer een verdeelde
stad zal worden, zal Arafat wel voorwendsels
vinden ( zoals bv. te weinig Palestijnse
vluchtelingen in Israël opgenomen ) om een
derde Intifada te veroorzaken. De heer Rabbo
zal natuurlijk "het geweld van waar het ook
komt" scherp veroordelen. Weer zullen er
duizenden Israëlische en Palestijnse doden
vallen.
Tot slot wil ik nog benadrukken, dat de sine
qua non voorwaarde voor een echte en
definitieve vrede tussen de Israëliërs en
Palestijnen, het uitroeien door de Palestijnen
van hun terroristische groeperingen is. De
Europese landen kunnen hier een belangrijke
rol spelen.
Ze zouden aan de Palestijnen duidelijk moeten
maken, dat indien ze geen einde aan het
Palestijns geweld maken, deze landen alle
banden met de Palestijnen zullen verbreken. Ik
ben namelijk overtuigd dat er geen oorlog in
Irak zou geweest zijn, indien de Fransen en
Duitsers 100 % de Amerikanen gesteund
hadden. We weten nu dat Saddam Hussein niet
geloofde in een Amerikaanse
interventie
zolang de Europeanen verdeeld zijn.
W. Schnitzer
Antwerpen
Onze lezers schrijven:
Een reactie op de A.E.L.
In het onlangs gepubliceerde jaarrapport van
2002 van het Centrum voor Gelijke Kansen
en Racismebestrijding wordt geconcludeerd
dat de antisemitische handelingen sinds 2000
in ons land toenemen. Deze handelingen
kunnen variëren gaande van de aanwezigheid
van antisemitische spandoeken en het
scanderen van antisemitische leuzen tijdens
verscheidene manifestaties die gehouden
werden uit sympathie voor het Palestijnse volk
of tegen de oorlog in Irak tot het gooien van
brandbommen tegen synagogen.
Verder leest men in het rapport dat, zoals het
CGKR reeds in haar jaarverslag van 2001
opmerkte, deze nieuwe golf van antisemitisme
zich lijkt voor te doen binnen politieke
splintergroepen
of
politiek-religieuze
fundamentalistische bewegingen. Volgens hen
verspreidt dit antisemitisme zich in 't geniep
onder groepen jongeren van moslimafkomst,
vaak ook via contact met voornoemde politiekreligieuze fundamentalisten.
Uitgerekend op het moment dat het CGKR dit
bezwarende rapport aan het publiek voorstelde,
voerde de AEL een actie ter herdenking van de
zestiende verjaardag van de Intifada. Zo kan
men op de website van de AEL lezen dat
activisten de uitzendingen van ATV en de
VRT hebben onderbroken omdat ze volgens
hen mede verantwoordelijk zijn voor de
verslapping van de aandacht voor de
Palestijnse zaak. Volgens hen mag en kan de
VRT in deze zaak niet neutraal zijn. Zo kan
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 18/26
men op de website het volgende lezen "
Neutraliteit tussen een onderdrukker en
onderdrukten is uit den boze en staat gelijk aan
steun aan de onderdrukker..".
Volgens mij kan men de VRT niet echt een pro
- Israëlisch houding verwijten. Men zou eerder
de neiging hebben om het tegenovergestelde te
geloven. In een democratie is de neutrale
berichtgeving van de media één van de
basisvereisten. Het is dan ook onaanvaardbaar
dat een partij die steeds de nadruk legt op haar
democratische karakter juist eist dat 1 van de
democratische basisprincipes niet mág
nageleefd worden.
Een beetje verder kan
men volgende onwaarschijnlijke citaat lezen
"terwijl dat België bezig is met het invoeren
van een antiterrorisme wet, vertrekken
jaarlijks grote aantalen Antwerpse jongeren
naar Palestina om hun legerdienst te doen
bij het zionistische leger en deel te nemen
aan het slachten van de Palestijnen, en dit
met de goedkeuring van het Antwerpse en
Belgische beleidsmakers. Daarom groet de
AEL de glorieuze Palestijnse Intifada vanuit
Antwerpen, om een signaal te geven dat we als
burgers dit feit niet kunnen accepteren."
Hiermee is nogmaals duidelijk bewezen dat de
AEL, die wanhopig op zoek is naar aandacht,
er enkel op uit is om het Israëlisch - Palestijns
conflict naar Antwerpen te importeren. Door
dergelijke leugenachtige uitspraken die op
niets gebaseerd zijn, tracht de AEL sommige
jongeren van de Arabische gemeenschap op te
hitsen tegen de Joodse Gemeenschap. Met
dergelijke uitspraken impliceert de AEL dat
Joodse jongeren uit Antwerpen mede
verantwoordelijk zijn voor "slachtingen" en dat
deze Antwerpse jongeren m.a.w. moordenaars
zouden zijn. Hierdoor demoniseert zij de
Joodse Gemeenschap. Deze uitspraak is een
grove leugen omdat in Antwerpen de meeste
jongeren die naar Israël trekken van orthodoxe
afkomst zijn. Zij vervoegen gerenommeerde
Talmudscholen om zich daar in bijbelstudies te
verdiepen. Bovendien zijn buitenlanders
helemaal niet verplicht om in het Israëlische
leger te dienen. Het zijn dan ook jaarlijks
hooguit enkelingen die de rangen van het
Israëlisch leger vervoegen maar zeker geen
"grote aantallen" zoals de AEL beweert.
Onbegrijpelijk is ook het feit dat de AEL de
Intifada zo verheerlijkt. Van de glorieuze
Intifada heb ik niets gemerkt wel integendeel.
De Intifada heeft , aan beide kanten, enkel
maar voor dood en ellende gezorgd. De
Intifada heeft ondertussen al meer dan 3000
mensenlevens gekost.
Ook de economische toestand in de
Palestijnse gebieden heeft tijdens de periode
1993-2003 een hele evolutie gekend. In 1993
bedroeg het Bruto Nationaal Product ( waarde
van al hetgeen er in 1 jaar wordt geproduceerd)
$2.759.000.000. Het BNP groeide vanaf 1995
gestaag en bereikte in 1999 een hoogtepunt
met $ 4.954.000.000. In 2000 kende het BNP
een spectaculaire val tot $ 3.986.000.000.
Iedere Palestijn produceerde (BNP/capita) in
1993 voor $1.320.In 1999 bereikte het BNP/
capita een toppunt met $1.641. In 2000
bedroeg het BNP/capita nog slechts $1.265 en
zakte daarmee tot onder het peil van 1993.
Voor het consumptiepeil constateert men
eenzelfde evolutie. In 1993 consumeerden de
Palestijnen voor $3.068.000.000 In 1999 werd
voor $5.747.000.000 geconsumeerd. In 2000
bedroeg
de
consumptie
nog
maar
$4.624.000.000.
In 1993 bood Israël aan 84.000 Palestijnen
werk. In 1999 werden maar liefst 135.000
Palestijnen tewerkgesteld. In 2000 ziet men
een spectaculaire terugval tot 55.000. Uit deze
economische cijfers kan men enkel
concluderen dat door de Oslo akkoorden de
levenstandaard van de Palestijnen er jaarlijks
op vooruit ging. Natuurlijk waren de
omstandigheden waarin de meeste Palestijnen
leefden niet ideaal maar er was hoop. Men kon
tenminste een positieve evolutie merken en
voelen. Het is pas in 2000, na het uitbreken
van de Intifada dat de Palestijnse economie in
zeer snel tempo afbrokkelde. De strategische
blunder van Arafat,nl. het opstarten van
Intifada II, heeft ertoe geleid dat in een
tijdspanne van 1 jaar zijn volk al hetgeen ze
moeizaam hadden opgebouwd weer kwijt
waren. De huidige economische situatie van de
Palestijnen is nog
bedroevender dan de
situatie waarin ze zich in '93 (juist voor de
Oslo akkoorden) bevonden.
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 19/26
Door het startschot van de 2de Intifada te
geven, heeft Arafat niet enkel zijn politieke
doel niet kunnen bereiken (het vernietigen van
de staat Israël) maar heeft hij zijn eigen volk
mee aan de rand van de afgrond gesleurd. Het
feit dat de AEL de Intifada zo ophemelt
bewijst nog maar eens haar ware aard.
Vóór de opkomst van de AEL leefden de
Arabische en Joodse Gemeenschappen in
Antwerpen vreedzaam met elkaar. Na het
lezen van het rapport van het CGKR blijkt dat
er een duidelijk causaal verband bestaat
tussen de stijgende spanningen tussen de
Gemeenschappen en het ontstaan van de AEL.
De AEL is door het demoniseren van de
Joodse Gemeenschap mede verantwoordelijk
voor de antisemitische incidenten.
Dit is dan ook een plechtige oproep tot de
beleidsmakers en het justitiële apparaat in dit
land om dringend maatregelen te nemen tegen
de AEL voordat het te laat is. In een
democratisch land als België geldt het
democratische
basisbeginselen
dat
de
verschillende Gemeenschappen vreedzaam met
elkaar samen leven. De AEL tracht echter dit
vreedzaam samenleven te verstoren door
jongeren op te hitsen en door het conflict te
importeren.
Het CKJGA heeft al getoond onverschillig
te zijn aan kritiek28. Het brengt echter de
twee
gevestigde
Gemeentes
in
verlegenheid, die de schijn wekken dat het
Antwerpse jodendom (nog steeds)
Franstalig zou zijn.
Dit gezegd zijnde, vindt u hieronder de
doelstellingen van deze op zich
waardevolle site. In de taal van Molière:
Antisemitisme.be
répertorie
après
vérification, les actes hostiles envers la
communauté juive de Belgique et ceci afin
de vous permettre une vérification efficace
des faits.
Ce site, créé à l'initiative du B.E.S.C
(Bureau
Exécutif
de
Surveillance
Communautaire),
et
du
CKJGA
(Coordinatie
komité
van
de
joodse gemeenten van Antwerpen), vous
permet également d’évaluer la montée du
phénomène antisémite en Belgique.
Jodenhaat in België op TV1
Enkel
het
verdwijnen
van
deze
ondemocratische organisatie zal er misschien
voor zorgen dat de rust,waarvan we decennia
lang in deze stad mochten genieten,zou
terugkeren.
In het TV-Programma KOPPEN werd een
reportage uitgezonden over “Jodenhaat:
toenemend antisemitisme in Antwerpen”
met interviews met de plaatselijk joodse
bevolking.
Motti Schnitzer
"Ik ben jullie beu. Hitler heeft niet genoeg
van jullie mensen uitgeroeid. Er zijn teveel
joden overgebleven." Dat kreeg de 40jarige Jood Mark te horen van een
pompbediende
die
hem
weigerde
voldoende geld terug te geven. Daarop
kreeg Mark een klap in het gezicht. "Het
was een Vlaming en dat verwondert me.
Dat er nu in 2003 nog zoveel Vlamingen
zijn die ons haten. We hebben ze toch niets
misdaan." Het aantal incidenten met joden
in ons land is sinds het begin van de
Antisemitisme.be kent alleen Frans
Antisemitisme.be is een website, mede
opgericht
door
het
CKJGA
(Coördinatiecomité
van
de
joodse gemeenten van Antwerpen). U
weet wel: het Comité dat instaat voor de
Shmira (= beveiliging). Het is dan ook
meest verwonderlijk dat de site eentalig
Frans is, te meer daar beide Israëlitische
Gemeenten Shomrei Hadass en Machsike
Hadass al hun aankondigingen, post, edm.
in het Nederlands verzorgen.
28
Zie Forum, nr. 24: “De Shmirah rond de
synagogen: voor wie?”
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 20/26
tweede Intifada, de heilige oorlog van de
Palestijnen in de bezette gebieden,
gevoelig gestegen. Het gaat van verbaal tot
fysiek geweld. Enkele slachtoffers zijn
zelfs al in het ziekenhuis beland. De daders
zijn zowel Vlamingen als jonge moslims.
‫בחצרות קודשיך‬
‫מדור שבועי מהנעשה בעולם הרבני והאדמור"י כפי‬
‫שמשתקף באתרי אינטרנט חרדיים‬
?‫דולרים לזק"אלעך הפרטיים‬
Volgens de joodse journalist Zevi Freilich
wordt het conflict in het Midden-Oosten zo
naar hier verplaatst. "Men gaat ergens
winkelen en dan kijkt men je raar aan. Je
hebt een keppeltje op en dan kom je zeker
uit Israël. Je wordt onmiddellijk
vergeleken met de soldaten aan de
checkpoints in Israël. Als jood worden we
meteen vereenzelvigd met de Israëli's. En
we worden meteen belaagd. Maar dat is
een verkeerde associatie. Ik ben jood van
geloof maar Belg van nationaliteit."
Door het stijgend aantal incidenten is de
joodse gemeenschap op haar hoede. Maya,
een joodse moeder met twee kinderen,
voelt zich nu net als heel wat joden
onveilig in Antwerpen. "Ik ben altijd heel
gelukkig geweest. Maar met het stijgend
antisemitisme ben ik toch bang geworden
voor mijn kinderen. Als ze naar school
gaan ben ik bang voor een aanslag." De
veiligheidsmaatregelen
voor
Joodse
scholen en synagogen zijn de laatste jaren
gevoelig opgedreven.
Volgens journalist Zevi Freilich zijn er nu
zelfs joodse patrouilles die de buurt veilig
houden: "De schrik zit er in. Er zijn nu
sinds een paar weken joodse patrouilles
die de buurt controleren. Het zijn
vrijwilligers die er 's avonds op uit trekken
om toezicht te houden op alle joodse
gebedshuizen en scholen. Ze kijken of er
geen verdachte personen in de buurt zijn
en of er geen verdachte wagens staan,
mogelijke bomauto's. Ze signaleren alle
verdachte dingen aan de politie. Dat is
nieuw, dat hebben we nooit gekend in
Antwerpen."
‫האם אני מוכן להתנדב לזק"א ? כן אני מוכן זה‬‫ אבל בשום אופן בארגון של‬. ‫ארגון חשוב מאוד‬
.‫משי זהב שכל כוונתו ארגון י ח ס י צ י ב ו ר נטו‬
,‫ואני לא מדבר על המתנדבים שאני מכיר רבים מהם‬
‫ האחים משי זהב שהם בעלי המניות‬3 ‫אני מדבר על‬
‫הראשים של החברה ועוד כמה עובדים זוטרים‬
‫ לשנוא הציבור החרדי‬-‫שעושים את הארגון הזה‬
‫ אני כן מוכן להתנדב בארגון חסד‬.‫ועכשיו גם הכללי‬
.‫של אמת של פעם לפני עידן האיש והש'קים‬
‫ כשיתגלה‬,‫דובלה אני יגיד לך דבר אחד שיהיה ברור‬‫לציבור הגדול על השחיתויות הרבות שעושה האיש‬
‫אני לא מקנא במתנדבים בהרגשה הנוראית של‬
‫החילול ה' שיצא מזה ומילה אחת למתנדבים‬
‫הצדיקים הוא מנצל אותכם למטרותיו האישיות‬
‫הוקיעו אותו ממכם ואולי אז הציבור כולו יעריך‬
‫אותכם באמת ונקווה שבזכות זה הקב"ה ישמור‬
.‫אותנו מעבודתכם‬
‫הארגון שנתן כסף באותה כתבה הוא ארגון מסיונרי‬"‫מסוכן מאוד מאוד ארגון "היהודים המשיחיים‬
‫שמאמינים "שישו" ימ"ש הוא המשיח לעם היהודי‬
‫ומאמינים בברית החדשה ועובדים יום יום דווקא‬
‫במגזר היהודי להעביר יהודים תמימים על דתם‬
‫לפי דברים ששמעתי מיד לאחים שזק"א ירושלים‬
‫בקשר חם עם ארגונים מיסינרים רבים ונעזרים‬
‫ הנה קישור‬. ‫ועוזרים להם תקופה ארוכה מאוד‬
‫לגלרית התמונות שלהם‬
http://www.umjc.org/conference/2003/200
3ConferenceinIsrael/index.html
‫ צריך לקרוא‬,‫מי שרוצה לראות דובר שקרן בפעולה‬‫את הראיון )הקצר( של דובר הארגון בעיתון 'מקור‬
‫ הוא נשאל על התרומות מהמיסיונרים‬.'‫ראשון‬
‫ חבל שהעיתונאי לא הציב בסוף‬.‫ומשקר בלי למצמץ‬
‫ ומסיים את‬,‫הטקסט את אחת התמונות המופיעות כאן‬
.‫ שקרן‬:‫הטקסט במילה אחת‬
‫דע לך שמערכת יחסי הציבור של זק"א עושה הרבה‬‫ לא‬,‫ וכמה שיחסך אליהם הוא נגטיבי‬,‫קידוש השם‬
!!‫ניתן להתעלם מעובדות‬
‫ סה"כ יש כמה שמילאו בוחטות של דולרים לתוך‬.....‫הזק"אלעך הפרטיים שלהם‬
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 21/26
‫בארצנו הקודשה‬
‫מדור שבועי מהנעשה בארה"ק‬
‫עורך אריה פרנקל‬
‫ההישג הגדול של "כנס הרצליה"‬
‫גם נסיכי הימין מדברים על הורדת‬
‫התנחלויות‬
‫בעת הקלדת שורות אלה‪ ,‬ביום חמישי בבוקר‪,‬‬
‫ההיסטריה לקראת נאומו של ראש הממשלה‬
‫ב"כנס הרצליה" בעיצומה‪ .‬פרשנים בעיני עצמם‪,‬‬
‫שרונולוגים‪ ,‬פוליטיקאים ועיתונאים – כולם‬
‫מנסים לנבא מה יכלול שרון בנאומו‪ .‬השאלה היא‬
‫– האם רה"מ יפרט סוף‪-‬סוף את תוכניתו‬
‫המדינית‪ ,‬או ימשיך בעמימות עמדתו‪.‬‬
‫ מערכת יחסי הציבור של זק"א ממזמן מכתיבה‬‫לזק"א הכל כולל איך להתמרח על פצועים בכדי‬
‫שהתמונות עם האפוד הצהוב יבלוט יפה בעיתון ‪ ,‬איך‬
‫להפריע לעבודת הפארמדיקים והחובשים בשטח על‬
‫מנת שיראו אותם בכל אירוע ‪ ,‬ואיך ואת מי לשלוח‬
‫לקבוצה של מיסיונרים ש"רוצה" לעזור לעם ישראל‬
‫ובמיוחד לנערים הצדיקים של משי‪ .‬אם לזה אתה‬
‫קורא קידוש שם שמים אז אני לא מתכוון ל"שמים"‬
‫שלך!!!‬
‫ הבעייה היא שאם יום אחד יגלו את כל איך שזה‬‫התנהל זה יעשה נזק הרבה יותר גדול מהקידוש השם‬
‫שזה היה אמור לעשות‪.‬‬
‫ בהמשך לדוד‪ 10‬הכתבה המורחבת על השקרים של‬‫הדובר בקשר למציאת הגופה‬
‫‪http://www.makorrishon.net/article.php?id‬‬
‫‪=1319‬‬
‫מכות בסאטמאר‬
‫פרץ אלימות חדש נפתח השבוע בחתונת צאצאי כ"ק‬
‫אדמו"ר מסאטמאר שליט"א לחתנו הרב דוד מייזליש‬
‫שליט"א ממונטריאל‪ .‬הכל החל כשבריונים תקפו‬
‫בחתונה באולם ארמון טארעיס בבורו פארק את‬
‫הגה"צ זלמן לייב טייטלבוים שליט"א ואחיו הרב‬
‫ליפא שליט"א ואת מלויהם שבאו בבגדי חל ולא‬
‫הסכים להביא כ"ק האדמו"ר לסעודת החתונה‪.‬‬
‫בליל שב"ק הוחלפו מהלומות בביהמ"ד ראדני בעת‬
‫אמירת גוט שבת לכ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א‪.‬‬
‫לא אצטרף למחנה המתנבאים‪ ,‬אף כי יש לי את‬
‫ההערכות שלי‪ .‬האמת‪ ,‬לא חשוב כל כך מה יאמר‬
‫הערב מ"פי הגבורה" ומה התהליכים שנאום זה יניע‬
‫לאחריו‪ .‬את ההישג הגדול יש דווקא לראות באוירה‬
‫שנוצרה בארץ לקראת הנאום‪ .‬ככל שהתקרבנו יותר‬
‫ויותר למועד עמידתו של רה"מ ליד דוכן הנאומים‬
‫בהרצליה‪ ,‬כך הלכה וגברה התחרות בין השרים‪,‬‬
‫ובעיקר בין שרי הליכוד‪ ,‬מי יוותר יותר‪.‬‬
‫הרב אבו חצירא הטיל קללה על דרעי‬
‫הראשון התחיל מ"מ ראש הממשלה אהוד אולמרט‪.‬‬
‫הוא כבר לפני כעשרה ימים‪ ,‬התייצב אל מול פני‬
‫האומה והכה "עף חטא" ברבים‪ .‬הוא הודה בכישלונה‬
‫של השקפת הימין ואימץ‪ ,‬למעשה‪ ,‬את כל תורתו‬
‫המדינית של שמעון פרס‪ .‬דבריו‪ ,‬כמובן‪ ,‬עוררו הדים‬
‫גדולים‪ ,‬בעד ונגד‪ ,‬במחנה הימין והציב את עיקרון‬
‫הויתורים על א"י בראש סדר היום הציבורי‪.‬‬
‫המקובל הרב אליעזר אבו‪-‬חצירא מבאר שבע‬
‫הודיע כי הטיל ביום שני האחרון קללה על אריה‬
‫דרעי‪ ,‬וזאת בטענה‪ ,‬כי יושב ראש ש"ס לשעבר‬
‫העביר לתקשורת חומרים שמהם עולה‪ ,‬לכאורה‪ ,‬כי‬
‫הרב אבו‪-‬חצירא גונב כספים ממאמיניו‪ .‬דרעי כבר‬
‫פנה לרב עובדיה יוסף‪ ,‬כדי שזה יסיר את הקללה‪.‬‬
‫מקורביו מכחישים כל קשר בינו לבין הדלפת המידע‪.‬‬
‫הבאה בתור אחריו היתה שרת החינוך לימור לבנת‪.‬‬
‫גם היא הצטרפה למחנה מציגי התוכניות המדיניות‬
‫והציגה ברבים‪ ,‬תוכנית מדינית‪ ,‬שהיה בה משום‬
‫חידוש‪ .‬היא אמנם לא הרחיקה לכת כמו עמיתה השר‬
‫אולמרט‪ ,‬אך גם היא שגדלה על ברכי התפיסה של‬
‫"שתי גדות לירדן זו וגם זו שלנו"‪ ,‬דיברה‪ ,‬לראשונה‪,‬‬
‫על "העתקת ישובים"‪.‬‬
‫עוד לא יבש הדיו על תוכניתה של שרת החינוך‪,‬‬
‫בישרה השרה ציפי ליבנה‪ ,‬כי גם לה תוכנית מדינית‬
‫‪F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 22/26‬‬
‫נרות חנוכה‪ ,‬שנתחיל להדליק אי"ה ביום שישי‪ ,‬יש‬
‫בהם סגולה מיוחדת‪ ,‬שהם יכולים להאיר את לבנו‬
‫ומחשבותינו במחשבות טובות ונכונות‪.‬‬
‫מעוז צור ישועתי!‬
‫מעשה טוביה‬
‫פאריגע וואך איז פארגעקומען א מסיבה אין קרית‬
‫יואל דורך דעם בארימטן עסקן הרה"ח ר' אלי'‬
‫שלמה קאהן נ"י מנהל בית רחל אין קרית יואל‪ ,‬ביי‬
‫וועלכן אהרן ט"ב האט זיך באטייליגט‪ .‬אזוי‬
‫רעדנדיג האט ר' אלי' שלמה אנגעהויבן צו רעדן מיט‬
‫התרגשות איבער'ן באזוך פון כ"ק גאב"ד ירושלים‬
‫שליט"א אין קרית יואל‪ .‬אבער ר' חיים שלמה‬
‫פישער דער משמש פון אהרן וועלכער איז‬
‫געשטאנען אונטער'ן בענקל האט געוויזן פאר ר' אלי'‬
‫שלמה מיט'ן פינגער אויפ'ן מויל פתח שי"ן )ער זאל‬
‫נישט רעדן(‪.‬‬
‫אבער אזוי ווי ר' אלי' שלמה האט נישט אין אכט‬
‫גענומען וואס פישער ווייזט האט ער ווייטער‬
‫דערציילט ווי שיין עס איז געווען אין גרויסן ביהמ"ד‪.‬‬
‫אבער פישער ווינקט אים ווייטער‪ ,‬וחוזר חלילה‪ .‬ר'‬
‫אלי' שלמה האט נישט אין אכט גענומען וואס ער וויל‬
‫און ער האט ממשיך געווען ווי שיין עס איז געווען‬
‫ווען דער ירושלימ'ער רב שליט"א איז געווען‬
‫באזוכן אין אלע סניפים פון די מוסדות א‪.‬א‪.‬וו‪.‬‬
‫ווען ער האט געענדיגט דערציילן רופט זיך אן אהרן‪:‬‬
‫"אבער וואס האב איך פון דעם גאנצן באזוך‪ ,‬ווען ער‬
‫אויך"‪.‬‬
‫זיי‬
‫צו‬
‫געגאנגען‬
‫אזי‬
‫פירושים זענען איבריג‪...‬‬
‫וראה זה פלא‪ ,‬גם היא מגלה השלמה והבנה עם ויתור‬
‫על חלקי ארץ ישראל‪.‬‬
‫ישנה חשיבות לא מבוטלת להצהרות שנשמעו מפי‬
‫שלושת השרים‪ .‬שלושתם גדלו על ברכי תנועת‬
‫החרות ורביזיוניסטים‪ .‬הוריהם היו מהבולטים‬
‫שבמנהיגי חרות‪ .‬כולם הצביעו עליהם כ"נסיכים"‪.‬‬
‫מאז כניסתם לחיים הפוליטיים הציגו עמדות מדיניות‬
‫נוקשות בכל הקשור לשלמות הארץ‪ .‬והנה‪ ,‬דווקא‬
‫עכשיו‪ ,‬כאשר הימין שולט ללא כל שותפות‬
‫קואליציונית של מי ממפלגות השמאל‪ ,‬הם בשלו‬
‫והגיעו לעמדה מדינית‪ ,‬שאינה רחוקה מעמדתו של‬
‫השמאל השפוי‪.‬‬
‫אינני חושב שהם "חזרו בשאלה" ובגדו בהשקפת‬
‫חייהם הפוליטית‪ .‬אריק שרון אמר פעם‪ ,‬שמחדר‬
‫הממשלה רואים מה שלא רואים ממגרש ההפגנות‬
‫ומהאופוזיציה‪ .‬אין ספק‪ ,‬כי הנשיאה בעול המנהיגות‬
‫המדינית‪ ,‬האחריות המדינית‪ ,‬ראיה אמיתית של‬
‫ההיבטים הצבאיים‪ ,‬המדיניים‪ ,‬הכלכליים והחברתיים‬
‫– כל אלה מובילים למסקנה המחייבת גמישות‬
‫מדינית כדי להגיע לאפשרות של הסדר מקובל‪ ,‬או‬
‫חד צדדי‪.‬‬
‫אם הייתי מתבקש ע"י ראש הממשלה להכין לו‬
‫טיוטה לנאומו‪ ,‬הייתי כולל בה את התובנות הבאות‪:‬‬
‫היפרדות חד צדדית איננה צעד מדיני‪,‬‬‫אלא הכרח מדיני‪.‬‬
‫יש להתמיד ולהשלים את הקמת גדר‬‫ההפרדה‪.‬‬
‫אסור לנו לספח אוכלוסייה פלשתינית‪.‬‬‫חייבים לפנות התנחלויות‬‫מיותרים בעזה ובאיו"ש‪.‬‬
‫‪Culinair Nieuws‬‬
‫‪door Vivi Salamon‬‬
‫‪1 snuifje zout‬‬
‫‪4 eigeel‬‬
‫‪50 g boter of margarine‬‬
‫‪frituurolie‬‬
‫ומאחזים‬
‫‪of‬‬
‫‪Chanukkah‬‬
‫‪Kneed een soepel deeg met de deeghoek‬‬
‫‪van de keukenmachine en laat het 1 ½ uur‬‬
‫‪in een afgedekte kom rijzen.Rol het deeg‬‬
‫‪F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 23/26‬‬
‫‪voor‬‬
‫‪Oliebollen‬‬
‫‪Nieuwjaar‬‬
‫‪500 g broodmeel‬‬
‫‪¼ l melk‬‬
‫‪40 g verse gist‬‬
‫‪60 g suiker‬‬
op een beetje meel uit tot een dikte van +1 cm. Steek er met een glas rondjes van 5
cm uit en laat die nog een half uur onder
een keukenhanddoek rijzen.
Laat de oliebollen goed uitlekken, wentel
ze daarna in suiker en vul ze eventueel met
confituur.
Frituur de oliebollen 4 minuten op 170°
minuten, draai ze dan om en bak ook de
tweede kant goudbruin.
Spreuk van de week
«dans un pays ou tout le monde cherche à paraître, beaucoup de
gens doivent croire, en effet, qu’il vaut mieux être banqueroutier
que de n’être rien »
[Champfort,
Pensées, maximes et anecdotes (1803)]
F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 24/26
‫מדור "הם היו אומרים"‬
‫ב"ה‬
‫מודעה ואזהרה‬
‫מאת רבותינו מארי דארעא דישראל‬
‫ורבנן קשישאי ובתי הדינים‬
‫ספרדים ואשכנזים פרושים וחסידים‬
‫מוסר המדות והצניעות הוא יסוד מוסד בחיי העם הישראלי מדור דור ובו היה מתפאר ומתהלל נגד כח הגוים ואומות‬
‫העולם‪ .‬וכמה הזהירו חכז"ל על השמירה וההשגחה של תערובות אנשים ונשים בכל מקרה שהוא‪ ,‬גם באספות של‬
‫שמחה וגם להיפך‪ ,‬תמיד תקנות גדולות תקנו לבל עבור על גדרי הצניעות ולהשמר מכל דבר רע‪ .‬אכן בעוה"ר‬
‫שמענו ראינו כי החל הקהל להקל באיסור חמור זה‪ ,‬וביחוד בשמחה של מצוה‪ ,‬להתאסף ולסעוד אנשים ונשים בבית‬
‫אחד ומהפכים את שמחת חתן וכלה לעבירה של הרהור ופרצה במוסר וצניעות רח"ל‪ .‬ודבר זה הוא בריש כל מרעין‬
‫ועבירה ורעה רבה בהקבץ בחורים ובתולות בהוללות ושחוק וכדומה‪ ,‬ושם שמים וקדושת ישראל מתחללים ח"ו‪.‬‬
‫לזאת ראינו לנו לחובה להודיע בשער בת רבים דעת תוה"ק‪ ,‬לאפרושי‬
‫מאיסור'‪ ,‬וכפי מה שכבר נתבאר החומר שבדבר בדברי רבותינו בעלי‬
‫השו" ע‪ 29‬ושאר פוסקים מובהקים זכרונם לברכה שמוטל חוב קדוש‬
‫להשגיח בסעודות חתונה וכיוצא בהן‪ ,‬שלא יאכלו אנשים ונשים בחדר‬
‫אחד‪ ,‬כי אם האנשים בחדר מיוחד והנשים בחדר מיוחד‪ ,‬בין בש"ק ובין‬
‫בחול‪ .‬וישראל קדושים יתאמצו בכל תוקף ועוז להעמיד גדרי הצניעות‬
‫על תלם ולחזק דת משה ויהודית‪.‬‬
‫ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה ולישועה קרובה במהרה בימינו אמן‪.‬‬
‫כעתירת החותמים למען כבוד שמו יתברך‪ ,‬בימי השובבים דהאי שתא תרפ"ו‪ ,‬פעה"ק ירושלם תוב"ב‪.‬‬
‫‪29‬הערה‪ :‬יגעתי ומצאתי את המקור בשו"ע‪ ,‬עי' שו"ע או"ח סי' קצט סק"ז‪" :‬נשים מזמנות לעצמן רשות אבל כשאוכלות עם האנשים‬
‫חייבות ויוצאות בזימון שלנו‪ .‬הגה אע"פ שאינן מבינות"‪ .‬וע"ע שו"ע אבה"ע סי' כב סק"ו‪" :‬נשים הרבה עם אנשים הרבה אין חוששין‬
‫ליחוד"‪] .‬חיים ר"ב[‬
‫‪F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 25/26‬‬
‫נאם יהושע אלטר ווילדמאן )רב‬
‫קאנסקיוואלא(‬
‫נאם ישראל זאב מינצברג )ראב"ד‬
‫לעדת חסידים(‬
‫נאם משה יוסף האפמאן )ראב"ד‬
‫דק"ק פאפא(‬
‫נאם מיכל הורוויץ )מו"צ בכנסת(‬
‫נאם מרדכי ראשקעס )רב יאנישאק(‬
‫נאם נחמן שמואל יעקב במוהרש"ח‬
‫ז"ל )רב בראק(‬
‫נאם רפאל אברהם חיים דוב‬
‫שקאלל )מלפנים רב באמיריקא(‬
‫נאם שלמה אליאשוב )זצ"ל(‬
‫בעמח"ס לשם שבו ואחלמה‬
‫נאם שלמה יהודא לייב אליעזראוו‬
‫)רב חברון(‬
‫נאם שלמה אהרן ווערטהיימער‬
‫נאם אלימלך הכהן ראבינשטיין‬
‫)רב ראחוב(‬
‫נאם אברהם צבי ברודנא )רב‬
‫ברעזין(‬
‫נאם ארי' ליב ברוידא‬
‫נאם אליעזר שולאוויץ )ר"מ‬
‫לומזא(‬
‫נאם אברהם עליאשוב )רב האמעל(‬
‫נאם בנימין מנחם שווארצמאן )רב‬
‫משאסניק(‬
‫נאם גרשון יהודא זילברמאן )רב‬
‫פראגא(‬
‫נאם זרח ראובן בראווערמאן‬
‫נאם יהודא לייב במהר"ש ני'‬
‫אשלג )מו"צ בגבעת שאול(‬
‫נאם יצחק צבי ריבלין )מו"צ זכרון‬
‫משה(‬
‫נאם ישראל ניסן קופרשטאך‬
‫)אב"ד דק'"ק מאקעווע(‬
‫נאם מרדכי ליב רובין‬
‫נאם אברהם שור )רב לעדת‬
‫חסידים(‬
‫נאם משה אהרן טונבעלאנג )בהרב‬
‫ר' ישראל מרדכי זצ"ל דומ"ץ מוורשא‬
‫יו"ר ועד מחזיקי חינוך הישן(‬
‫נאם יצחק במוהר"א ז"ל פרענקיל‬
‫נאם דוב צבי קרעלענשטיין )מקום‬
‫חותם בד"צ לכל מקהלות האשכנזים(‬
‫נאם דוד פאפו ס"ט )ראב"ד לעדת‬
‫הספרדים(‬
‫נאם חיים שאול דוויך הכהן‬
‫)ביד"צ לעדת ארם צובא(‬
‫נאם יוסף ידיד הלוי ס"ט )ביד"צ‬
‫לעדת ארם צובא(‬
‫נאם עזרא הררי רפול ס"ט )ביד"צ‬
‫לעדת ארם צובא(‬
‫נאם יעקב חיים סופר )ראב"ד לעדת‬
‫הבבלים(‬
‫נאם שלום יוסף הלוי אלשיך‬
‫)ראב"ד לעדת התימנים(‬
‫בעזה"י‪ ,‬הדברים פשוטים וברורים לאיסור‪ ,‬ואשרי לכל השומעים יתברכו בכל טוב סלה‪ ,‬והשי"ת‬
‫ברחמיו יתן בלבנו לשוב בתשובה שלמה לפניו להתנהג בקדושה כמורשת אבותינו‪ ,‬המחכה‬
‫לתשועה קרובה‪.‬‬
‫הק' יוסף חיים זאנענפעלד‬
‫מרן הגאב"ד‬
‫אליהו קלאצקין‬
‫גאב"ד לובלין ור"מ הישיבת אהל משה‬
‫הערה‪ .‬מי שאין לו חדר מיוחד לזה יודיע לחברת "משמרת הקודש" איזה ימים מקודם להר' יהושע יונתן רובינשטיין שליט"א‬
‫בבתי אונגארין‪.‬‬
‫_________‬
‫דפוס צוקרמן‬
‫‪F O R UM nr. 34 - 19 december 2003 – pagina 26/26‬‬