Jaarverslag 2013 - Stichting Trombosedienst voor het Gooi

Commentaren

Transcriptie

Jaarverslag 2013 - Stichting Trombosedienst voor het Gooi
JAARVERSLAG 2013
Stichting Trombosedienst
voor het Gooi
Hilversum
Jaarverslag 2013
1
JAARVERSLAG 2013
Inhoud
Blad
1. Bestuursleden van de Stichting Trombosedienst voor het Gooi
3
2. Jaarverslag 2013
4
2.1. - Directieverslag
2.2. - Bestuursverslag
3. Balans per 31 december 2013
14
4. Resultatenrekening over 2013
15
5. Financiële positie
16
6. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
17
7. Toelichting op de balans
18
7.1. - Activa
19
7.2. - Passiva
19
8. Toelichting op de resultatenrekening
24
8.1. - Baten
25
8.2. - Lasten
26
9. Accountantsverklaring
Bijlage
30
32
Overzicht materiële vaste activa
2
JAARVERSLAG 2013
1.
Bestuursleden van de Stichting Trombosedienst voor het Gooi
De Trombosedienst voor het Gooi is gevestigd te Hilversum en wordt beheerd door de
Stichting Trombosedienst voor het Gooi.
Het bestuur van deze stichting was in het jaar 2013 als volgt samengesteld:
De heer F.F.L. Vlak, arts n.p.
voorzitter
Blaricum
De heer drs. J.A. Muurling MMC, bestuurskundige
secretaris
Baarn
De heer Drs.R.M. Reetraa, belastingadviseur
penningmeester
Laren
Mevrouw drs. S.A. Luykx-de Bakker, internist/oncoloog
lid
Hilversum
De heer dr. M.G.L.M. Elisen, klinisch chemicus
lid
Bilthoven
De heer J. van der Horst, huisarts
lid
Hilversum
Directie:
Mevrouw B.D. van Dolder, arts
3
JAARVERSLAG 2013
JAARVERSLAG 2013 DIRECTIE TROMBOSEDIENST voor het GOOI
In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en activiteiten, die in 2013
bij de Trombosedienst voor het Gooi (TDG) hebben plaatsgevonden.
PATIENTENZORG
Reguliere bepalingen
Het aantal reguliere bepalingen in 2013 bedroeg 105.198; dit aantal is ten opzichte van 2012
gedaald met 1,7 % (in 2012 107.090 reguliere bepalingen).
Het percentage huisbezoeken bij reguliere patiënten bedroeg in 2013 44 %, dit is t.o.v. 2012 met
4 % gedaald (48 %). Blijkbaar is ondanks de hoge gemiddelde leeftijd van de populatie in het
Gooi het gelukt om meer patiënten tot bezoek aan een prikpost te motiveren.
Landelijk gezien is het gemiddelde percentage huisbezoek 35 %.
Het aantal nieuwe patiënten over 2013 bedroeg 1668. Dit aantal is t.o.v. 2012 met ca. 18 %
gestegen (in 2012 bedroeg het aantal nieuwe patiënten 1411).
Het percentage patiënten met indicatie atriumfibrilleren is met 4% toegenomen (evenals in 2012
65 % van de totale populatie patiënten), het aantal patiënten met een zgn. preventieve indicatie
is stabiel gebleven (in 2011 0,3 % , in 2010 0,5 %). Deze ontwikkelingen volgen de landelijke
trend.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal
reguliere
Bepalingen
101.500
101.712
103.921
103.923
107.090
105.198
Percentage
huisbezoek
44 %
45 %
46 %
46 %
48 %.
44 %
Nieuwe
Reguliere
Patiënten
1489
1595
1435
1432
1411
1668
Percentage
atriumfibrilleren
68 %
68 %
65 %
65 %
65 %
69 %
Percentage
Preventieve
indicaties
3%
2%
1%
0,5 %
0,3 %
0,3 %
Aan de FNT (Federatie Nederlandse Trombosediensten) werd het medisch jaarverslag over
2013 verstrekt, opdat dit in het gemeenschappelijk jaarverslag 2013 kan worden verwerkt.
Zelfmeten
In 2013 werden 239 patiënten getraind voor het gebruik van zelfmeetapparatuur (begroot was
100). Voor deze training maakten 216 patiënten gebruik van de mogelijkheid om via internet
getraind te worden. De digitale trainingsmethode heeft het voordeel, dat de training op het door
de patiënt gewenste tijdstip en tempo kan worden gevolgd.
Op 31 december 2013 maakten in totaal 1128 patiënten gebruik van zelfmeetapparatuur.
In 2013 zijn 17 patiënten getraind in het zelfdoseren, per 31 december 2013 bedroeg het aantal
zelfdoserende patiënten 223.
4
JAARVERSLAG 2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Aantal patiënten
zelfmanagement
eind van het jaar
Aantal
Zelfdoserende
Patiënten
600
696
808
1077
1091
1128
141
164
219
227
219
223
Nieuwe
Patiënten met
Zelfmanagement
110
161
207
303
16
34
Aantal gestaakte
Patiënten
Zelfmanagement
39
65
95
111
20
28
MEDEWERKERS
Het aantal formatieplaatsen voor de werknemers met een vast dienstverband bedroeg in 2013
20,0 FTE; aangevuld met de oproepkrachten in totaal 21,2 FTE.
Opnieuw zijn enkele medewerkers opgeleid tot doseeradviseur. Het paramedisch doseren is in
de dagelijkse routine opgenomen, zodat de artsen meer ruimte hebben om de specifieke
doseerproblemen op te lossen en om supervisie te geven op de doseeradviseurs van de
Trombosedienst Flevoland.
Er werd ruim gebruik gemaakt van het aanbod tot scholing. Dit past in het streven om alle
medewerkers ook via opleiding en examens te kwalificeren. Dit is extra van belang met het oog
op mogelijk nieuwe ontwikkelingen als gevolg van de introductie van de zgn. “Nieuwe
antistollingsmiddelen”.
Het verzuimpercentage bedroeg in 2013 3,9 %. Dit betekent een daling van 60 % t.o.v. 2012
(9,5%) : twee langdurig zieken zijn grotendeels weer teruggekeerd op de werkvloer.
De personeelsvertegenwoordiging (PVT), die in 2005 werd geïnstalleerd, maar enige tijd
onderbezet was, telt thans vier leden en functioneerde ook in 2013 weer naar wens.
Er werd volgens plan vergaderd mét en zonder de directeur en zoals gebruikelijk één maal met
twee afgevaardigden van het bestuur.
KWALITEIT
Externe audit CCKL
In december 2013 kwam een delegatie van CCKL langs voor een extra controlebezoek. Er
werden geen afwijkingen geconstateerd.
Klachtafhandeling
In 2013 werden er 94 klachten ingediend. (In 2012 werden in totaal 21 klachten ingediend).
Deze klachten zijn als volgt te rubriceren: Doseren 40, Bloedafname 12, Zelfmeten 3,
Administratie 34, Lab 1 x, diversen 4.
De ingediende klachten betroffen hoofdzakelijk onzorgvuldigheden in de diverse
werkzaamheden, met name het doseren en de administratie. Er waren 2 klachten van
medewerkers over onheus gedrag van een patiënt, deze klachten werden in goed overleg
5
JAARVERSLAG 2013
opgelost. Alle ingediende klachten zijn intern nagetrokken, waar nodig besproken met de
betreffende medewerkers en waar mogelijk zijn punten ter verbetering geformuleerd.
Alle klachten werden naar tevredenheid van de klager opgelost, interventie van de
Gemeenschappelijke Klachtencommissie was derhalve niet nodig.
In 2013 werd ervaring opgedaan met het programma Manual Masters geïnstalleerd, waaronder
het digitaal beheersysteem van klachten voorziet, zal in de toekomst meer differentiatie mogelijk
zijn.
Kwaliteitsindicatoren
-- Steekproeven reguliere en Zelfmanagementpatiënten
Conform het voorschrift van de FNT werd het niveau van de antistolling op twee peildagen
bepaald, apart voor de zgn. “reguliere” patiënten en voor de patiënten in de groep van het
zelfmanagement. Deze steekproeven worden uitgevoerd bij de patiënten, die langer dan 6
maanden onder behandeling zijn en er wordt gedifferentieerd naar het gewenste streefniveau.
Het resultaat over 2013 was als volgt:
Gemiddelde resultaten reguliere patiënten
% Long-term patiënten binnen
% Long-term patiënten binnen
eerste streefniveau
tweede streefniveau
2008
75.4 %
73.3 %
2009
76.8 %
71.4 %
NB: Vanaf 2010 inclusief de zelfmanagement patiënten, die niet zelf doseren !
2010
76.6 %
72.9 %
2011
75.7 %
74.1 %
2012
77.4 %
73.4 %
2013
77.7 %
71.8 %
Sinds 2010 wordt conform de afspraak binnen de Federatie Nederlandse Trombosedienst
tevens getoetst door middel van lineaire interpolatie.
Long-term patiënten binnen
% Long-term patiënten binnen
eerste streefniveau
tweede streefniveau
2010
77.6 %
73.9 %
2011
78.0 %
75.3 %
2012
80.6 %
75.8 %
2013
78.6 %
73.8 %
Gemiddelde resultaten zelfmanagement-patiënten ( uitsluitend zelfdoseerders)
% Long-term patiënten binnen
% Long-term patiënten binnen
eerste streefniveau
tweede streefniveau
2008
80.4 %
71.4 %
2009
82.2 %
79.8 %
NB: Vanaf 2010 worden in deze patiëntengroep uitsluitend de zelfdoseerders opgenomen !
2010
86.3 %
81.1 %
2011
87.9 %
81,1 %
2012
87.4 %
82.4 %
2013
84.3 %
79.5 %
6
JAARVERSLAG 2013
Lineaire interpolatie zelfmanagementpatienten.
Long-term patiënten binnen
% Long-term patiënten binnen
eerste streefniveau
tweede streefniveau
2010
86.6 %
85.0 %
2011
87.6 %
85.7 %
2012
88.6 %
82.5 %
2013
87.9 %
82.1 %
Het % zelfmeetpatiënten binnen de juiste range lag in 2012 boven het landelijk gemiddelde van
de FNT over 2012. (De landelijke getallen over 2013 zijn nog niet bekend). Mogelijk speelt
hierbij het feit dat bij de TDG slechts een kleine groep zelfmanagement-patiënten ook zelf
doseert.
-- Bloedingenregistratie
Evaluatie ernstige complicaties (bloeding of CVA) over 2013
Regulier + zelfmeten
Bloeding
CVA / intra-craniëel
Tr.digestivus
Gewrichten
Hematurie
Hemoptoë
Oog: conjunctiva
Oog: intraoculair
Vaginaal
Neus
Huid
Spier
Elders
Totaal overige
locaties:
Totaal
Overige complicaties
iCVA
Onbekend CVA
Totaal
Aantal
Fenp
Trauma
Overleden
18
13
2
2
1
3
1
6
1
3
1
1
5
2
1
2
Evaluatie relatie
dosering ¹
2
3
4
3
10
4
7
1
2
1
1
3
1
6
10
24
4
3
9
1
2
8
11
4
4
1
2
4
2
2
7
2
1
3
6
13
57
13
18
8
12
15
30
11
6
17
1
3
3
6
4
3
4
3
9
6
15
5
1
1
1
Evaluatie relatie complicatie / antistollingsbehandeling (o.b.v. INR t.t.v. de complicatie)
1= INR binnen therapeutisch gebied
2= INR buiten therapeutisch gebied, adequaat voorafgaand doseerschema
3= INR buiten therapeutisch gebied, (mogelijk) doseerfout door trombosedienst
4= INR niet bekend, adequaat voorafgaand doseerschema
5= INR niet bekend, (mogelijk) doseerfout door trombosedienst
Zelfmanagement = zelfdoseerders
7
JAARVERSLAG 2013
Bloeding
CVA / intra-craniëel
Tr.digestivus
Gewrichten
Hematurie
Hemoptoë
Oog: conjunctiva
Oog: intraoculair
Vaginaal
Neus
Huid
Spier
Elders
Totaal overige
locaties:
Totaal
Overige complicaties
iCVA
Onbekend CVA
Totaal
Aantal
Fenp
1
Trauma
Overleden
Evaluatie relatie
dosering ¹
1
2
3
4
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
2
2
5
Evaluatie relatie complicatie / antistollingsbehandeling (o.b.v. INR t.t.v. de complicatie)
1= INR binnen therapeutisch gebied
2= INR buiten therapeutisch gebied, adequaat voorafgaand doseerschema
3= INR buiten therapeutisch gebied, (mogelijk) doseerfout door trombosedienst
4= INR niet bekend, adequaat voorafgaand doseerschema
5= INR niet bekend, (mogelijk) doseerfout door trombosedienst
Vanwege de overgang van de reguliere patiënten vanuit het TDAS naar Portavita TIS konden de
tellingen voor de ernstige complicaties niet geheel automatisch worden uitgevoerd. Met name de
indeling in de categorieën klopte niet: de meerderheid van de ernstige bloedingen uit het TDAS
bestand werden als “bloeding overig” geregistreerd.
Alle complicaties zijn handmatig gecontroleerd en voor de jaarstatistiek aan de juiste categorie
toebedeeld
In 2013 zijn 76 ernstige complicaties geregistreerd: 74 bij de reguliere patiënten, incl. zelfmeters;
2 bij zelfdoseerders. Het relatief grootste aandeel vormen de intracraniële bloedingen, namelijk
18 en de gastro-intestinale bloedingen, te weten 13. Een ischaemisch CVA of CVA van
onbekende aard werd resp. 11 en 6 maal gemeld.
Ten opzichte van 2012 zijn er geen onverklaarbare verschuivingen in aantal en aard van de
bloedingen.
Er is dit jaar een groter relatief aandeel van fenprocoumon gebruik, met name bij de
spierbloedingen. Dit gaat echter niet gepaard met een minder goede instelling op fenprocoumon,
hetgeen kan worden afgeleid uit de bestandsstatistiek. Deze bevinding wordt in 2014 kritisch
gemonitord. Het % patienten dat fenprocoumon gebruikt is van 13,5 % in 2012 gestegen naar
16,5 % in 2013.
8
JAARVERSLAG 2013
De TDG voert een actief beleid t.a.v. het consequent registreren van (ernstige) bloedingen en
CVA’s, o.a. door actieve navraag van de reden van ziekenhuis opname, oorzaak van overlijden
en door het opvragen van aanvullende gegevens van complicaties bij de behandelend arts. Zo
nodig wordt een complicatie registratie gecorrigeerd. Daarnaast registreert de coördinator
medische zaken van een ernstige complicatie de relatie met het gevoerde doseringsbeleid om
calamiteiten of een structurele fout in het doseerbeleid tijdig te onderkennen en passende
maatregelen te kunnen nemen.
Het verkregen aantal ernstige complicaties valt ruimschoots binnen de, op basis van literatuur,
te verwachten incidentie. In vergelijking met andere trombosediensten scoort de TDG relatief
hoog in het aantal complicaties, een gevolg van het actief registreren.
Er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan; m.a.w. er was geen ernstige complicatie die
verwijtbaar was aan het behandelbeleid van de trombosedienst. Bij 54% van de complicaties was
geen INR ten tijde van het optreden ervan bekend, maar was wel sprake van een adequaat
voorafgaand doseerschema. In 52% van de gevallen waarin de INR wel bekend was, bevond die
zich buiten het therapeutische gebied (te hoog of te laag).
Relac-controles
Bij deze externe bewaking van de kwaliteit van de stollingsbepaling werd over 2013
–wederom- een score van 100 % behaald.
Arbo-zaken
Het plan van Aanpak, opgesteld naar aanleiding van de RIE & E 2010, werd uitgevoerd.
De samenwerking met de ARBO-Unie verliep soepel.
FINANCIELE ASPECTEN
Het boekjaar 2013 werd afgesloten met een positief resultaat van € 177.163.
Dankzij de grote inzet van alle werknemers is het wederom gelukt om ruim binnen de gestelde
kaders te blijven.
Het tarief voor een INR-bepaling bij een reguliere patiënt bedroeg in 2013 € 9,90 tot
1 september 2013, daarna € 2,31.
Voor dit bedrag wordt bij een reguliere patiënt door de TDG een INR controle verricht, bestaande
uit bloedafname, INR-bepaling en verzorging van een doseeradvies.
ORGANISATORISCHE ASPECTEN
Samenwerking binnen de keten
Met de partners binnen de keten van de antistollingszorg werden bestaande afspraken en
werkwijzen op schrift gesteld conform de landelijke richtlijnen, te weten de LSKA
(Landelijke Standaard ketenzorg Antistolling) en de LESA (Landelijke Eerstelijns
Samenwerkingsafspraak Antistolling).
De Landelijke Standaard Ketenzorg Antistolling (LSKA) is opgesteld door de Landelijke
Stuurgroep Keten Antistollingsbehandeling. De LSKA is in 2012 ontwikkeld in een projectgroep
van zorgprofessionals en velddeskundigen afgevaardigd door de landelijke stuurgroep.
In deze projectgroep waren vertegenwoordigd de FNT, NVK, NIV, NMT, NHG, NVN, NVA,
KNMP, NVZA, NVvC, NVvH, Verenso en De Hart&Vaatgroep.
9
JAARVERSLAG 2013
De LESA beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van huisarts, apotheker,
trombosedienstarts en tandarts bij de behandeling en begeleiding van patiënten die worden
behandeld met een antistollingsmiddel. Verder geeft deze LESA aanbevelingen voor het maken
van werkafspraken over taken en verantwoordelijkheden bij patiënten die een antistollingsmiddel
gebruiken.
Op initiatief van het EDC (Eerstelijns Diagnostisch Centrum) werd een regio breed overleg
opgestart betreffende de introductie van de “NOAC’s”, de nieuwe orale antistollingsmiddelen, die
per 1 december 2012 door de zorgverzekeraars worden vergoed, mits voorgeschreven volgens
de zgn. “Leidraad begeleide introductie nieuwe orale antistollingsmiddelen”.
In 2013 werden de NOAC”s, thans ook “DOAC’s” genoemd (Directe Orale Anti Coagulantia), in
onze regio op zeer beperkte schaal voor geschreven. In totaal stapten ruim 120 patiënten over
op de NOAC’s. Ruim 50 patiënten zijn weer teruggegaan op de Vitamine K- antagonisten,
meestal wegens bijwerkingen.
Deze leidraad, opgesteld op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, bevat
adviezen betreffende de geleidelijke en veilige introductie van nieuwe orale anticoagulantia
(NOAC’s). Deze leidraad is opgesteld door vertegenwoordigers van de direct
betrokken wetenschappelijke verenigingen (NVVC, NIV, NVN, NOV, VAL/NVKC, NVZA/KNMP)
en vervolgens in een separate bijeenkomst besproken met andere wetenschappelijke
verenigingen en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
De leidraad is gebaseerd op de (inter-)nationale literatuur, nationale en internationale
richtlijnen en het recent verschenen rapport van de Gezondheidsraad ‘Nieuwe
antistollingsmiddelen: een gedoseerde introductie’, waarin een uitgebreide wetenschappelijke
analyse van de literatuur over de NOAC’s wordt gegeven.
Near patiënt testing
In 2013 werd het zgn. “near patient testing” (NPT) verder uitgebreid. Bij near patiënt testing
worden verzorgingstehuizen/verpleegtehuizen gefaciliteerd om een actieve rol te spelen in de
antistollingsbehandeling van hun bewoners. Hiertoe wordt door de trombosedienst een
samenwerkingscontract met de instelling aangegaan en worden zelfmeet-apparaten in bruikleen
verstrekt.
ICT
Het digitale archief van de patiënten werd overgezet in een ander programma, wat toegankelijker
is. De verwachting is dat de data in het digitale archief in voorkomende gevallen eerder zullen
worden geraadpleegd.
In oktober 2013 werd het basis registratiesysteem van alle reguliere patiënten (TDAS genaamd)
geconverteerd naar een moderner web-based programma, genaamd Portavita.
Voor de registratie van - en communicatie - met de zelfmanagement patiënten maakt de TDG als
sinds 2005 naar tevredenheid gebruik van dit Portavita programma.
Genoemde conversie had een zeer grote impact op de organisatie. Ondanks een terdege
voorbereiding bleken meer aanpassingen in werkwijze van diverse functionarissen noodzakelijk
dan tevoren was voorzien. In overleg met andere trombosediensten en in samenwerking met
Portavita werd een programma van eisen opgesteld en werd overeengekomen dat de benodigde
functionaliteiten in 2015 binnen de programmatuur van Portavita zullen worden ingebouwd.
10
JAARVERSLAG 2013
Samenwerking met andere trombosediensten
De samenwerking met de Trombosedienst Delft e.o. op managementniveau werd voortgezet.
Mevr. van Dolder, vervult sinds 2003 de functie van medisch leider. Er was frequent contact
tussen de kwaliteitsfunctionarissen van beide diensten en er werden over en weer audits verricht.
Het project van de conversie van TDAS naar Portavita werd gezamenlijk opgestart en doorlopen.
De samenwerking met de Trombosedienst Flevoland werd gecontinueerd.
In het kader hiervan wordt sinds 2005 vanuit de Trombosedienst voor het Gooi dagelijks
supervisie op de doseeradviseurs van Flevoland gegeven. Mevr. A. Th. M. van HoltenVerzantvoort, coördinator medische zaken bij de Trombosedienst voor het Gooi, vervult bij de
Trombosedienst Flevoland de functie van medisch leider op basis van detachering door de TDG.
Mevr. van Holten vervult tevens de functie van medisch leider voor de Trombosedienst
Schiedam. Mogelijkheden worden onderzocht om ook op het gebied van de dagelijkse supervisie
samen te werken met de Trombosedienst Schiedam, sinds juni 2010 wordt één van de
doseerartsen door de TDG gedetacheerd naar de Trombosedienst Schiedam.
Samenwerking Klinisch Chemisch Lab Tergooiziekenhuizen (KCHL)
De samenwerking met het KCHL van TGZ inzake bloedafname op de prikposten, als pilot in
2009 gestart, werd in 2013 naar tevredenheid verder gecontinueerd.
Inmiddels heeft de TDG een intentieverklaring getekend om in het nieuw te bouwen
Tergooiziekenhuis in te trekken. Waarschijnlijk betekent dat de TDG voor een periode van vier
jaar moet worden geherhuisvest. Hiertoe worden de verschillende mogelijkheden bezien.
CONCLUSIE
Ook in 2013 heeft de Trombosedienst voor het Gooi zich, door de enthousiaste en professionele
inzet van haar medewerkers, verder ontwikkeld tot een gezonde, moderne zorgorganisatie voor
een specifieke doelgroep.
De trombosedienst blijkt in staat om op professionele wijze in te spelen op de ontwikkelingen in
de zorgmarkt. In het jaar 2013 is de samenwerking met zorgpartners in de regio verder
uitgebreid. Ook de banden met collega trombosediensten werden nader aangehaald.
Graag wil ik ook voor 2013 mijn dank aan alle medewerkers uitspreken.
Het bestuur wil ik danken voor haar betrokkenheid en haar belangenloze inzet voor de
Trombosedienst voor het Gooi in het jaar 2013.
Hilversum, mei 2014
Mevr. Drs. B.D. van Dolder, directeur.
11
JAARVERSLAG 2013
JAARVERSLAG 2013 BESTUUR TROMBOSEDIENST voor het GOOI
De Stichting Trombosedienst voor het Gooi heeft ten doel het in stand houden en exploiteren van
een trombosedienst, gericht op het bevorderen van een adequate behandeling van patiënten met
antitrombotica en/of andere behandeling gericht op de diagnostiek en preventie van trombose.
De dienst richt zich op cliënten in de regio Gooi en Vechtstreek. Het bestuur is belast met het
besturen van de stichting. De dagelijkse leiding van de stichting berust bij de directeur/medisch
leider.
Samenstelling van het bestuur per 31 december 2013
Naam
Eerste benoeming
Dr. M.G. Elisen, klinisch chemicus
Drs. J. van der Horst, huisarts
Drs. S.A. Luykx-de Bakker, internist/oncoloog
Drs. J.A. Muurling MMC
, bestuurskundige
Drs. R.M. Reetraa, belastingconsulent
Drs. F.F.L. Vlak, arts n.p.
2003
2008
2007
2007
2008
2006
Functie
Lid
Lid
Lid
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter
2013 in grote lijnen
Het bestuur is in 2013 vier maal bijeengeweest.
Het bestuur heeft de begroting 2013 op 5 maart 2013 vastgesteld. Enige maanden later, op 15
mei 2013, werd de jaarrekening 2012 vastgesteld. Op 10 december 2013 werd de begroting
2014 vastgesteld.
Ook in 2013 is uitvoerig aandacht besteed aan de mogelijke invloed van de introductie van de
nieuwe middelen (NOAC’s) op de aard van de werkprocessen en op de omvang van de
toekomstige dienstverlening van de Stichting. Geconstateerd werd dat het aantal patiënten dat is
overgestapt op de NOAC’s, beperkt bleef. Eind 2013 bleek dat er geen sprake is geweest van
een daling van de productie van de dienst. Het aantal bepalingen dat voor 2013 op 95.000 werd
begroot, bleek eind november te zijn overschreden.
De samenwerking met de Trombosedienst Flevoland is in 2013 gecontinueerd. Er zijn nieuwe
afspraken gemaakt over de detachering, waarbij het aantal uren supervisie door de doseerartsen
is verruimd. Daarnaast is er, rekening houdend met een mogelijke intensivering van de
samenwerking tussen de Tergooiziekenhuizen en het Meanderziekenhuis in Amersfoort, in
oriënterende zin gesproken over een mogelijke intensivering van de relaties met de Stichting
Trombosedienst Eemvallei in Amersfoort.
Eerder, in 2012, heeft het bestuur de voorkeur uitgesproken voor een regionale inbedding van de
dienst en een nauwe samenwerking tussen de Trombosedienst met de ziekenhuizen, de andere
zorgaanbieders en de huisartsen in de regio.
In dit kader is er, rekening houdend met de nieuwbouw van het Tergooiziekenhuis in Hilversum,
gesproken over de toekomstige huisvesting van de Trombosedienst en de mate van integratie
van de dienst in het nieuw te bouwen ziekenhuis in Hilversum. Op 18 april 2013 is de intentie
12
JAARVERSLAG 2013
uitgesproken de werkzaamheden, met behoud van zelfstandigheid van de dienst, onder te
brengen in de nieuwbouw van het ziekenhuis. Daarbij is uitgegaan van continuering van
huisvesting in “de Bosrand” en een definitieve verhuizing zodra de werkruimten in het ziekenhuis
worden opgeleverd. Het finale besluit wordt genomen zodra is vastgesteld dat de ruimten in het
ziekenhuis geschikt zijn en de huisvestingskosten bekend zijn.
Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen een delegatie van het bestuur, de directie en de
personeelsvertegenwoordiging. (PVT). Op 10 december 2013 is tijdens dit overleg gesproken
over de nieuwe financiering van de dienst, de toekomstige huisvesting, de effecten van de
NOAC’s op de werkzaamheden van de dienst en de werkkostenregeling. Het bestuur stelt dit
jaarlijkse overleg zeer op prijs.
De leden van het bestuur van de Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen
honorering. Er worden geen onkostenvergoedingen verstrekt en zijn er in 2013 geen overige
kosten door leden van het bestuur gedeclareerd.
Het bestuur en de directie hebben bij de uitoefening van hun taken uitdrukkelijk de keuze
gemaakt om de Zorgbrede Governance Code toe te passen als leidraad voor bestuur, toezicht
en verantwoording van het beleid in de Trombosedienst. De richtlijnen bieden waarborgen voor
kwaliteit en onafhankelijkheid van bestuur en toezicht.
De Trombosedienst voor ’t Gooi toonde ook in 2013 weer aan een stabiele en betrouwbare
zorgorganisatie te zijn. Het bestuur spreekt haar tevredenheid uit over het feit dat, dankzij de
inzet van directie en medewerkers, de financiële exploitatie over 2013 binnen de begroting en
het beschikbare verzekeraarsbudget is gerealiseerd." Het bestuur is de medewerkers en de
directie dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet en betrokkenheid.
Namens het bestuur,
Florent F.L.Vlak, voorzitter
Jan A. Muurling, secretaris
13
JAARVERSLAG 2013
3.
Balans per 31 december 2013
31-12-2013
€
31-12-2012
€
656.384
695.657
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
528.141
120.828
616.366
1.517
648.969
617.883
1.305.353
1.313.540
Af te bouwen vermogen
458.947
452.558
Nog in de tarieven te verrekenen
45.378
504.325
45.378
497.936
Voorzieningen
208.652
166.134
63.915
95.698
528.461
553.772
1.305.353
1.313.540
Passiva
Langlopende schulden
Kortlopende schulden en
overlopende passiva
14
JAARVERSLAG 2013
4.
Resultatenrekening over 2013
exploitatie
2013
begroting
2013
exploitatie
2012
€
€
€
800.670
1.195.586
125.955
133.521
100.241
725.808
1.091.649
50.000
0
85.000
1.062.892
1.147.481
133.911
0
105.901
2.355.973
1.952.457
2.450.184
881.947
358.814
458.001
22.302
397.158
214.566
16.796
-170.774
697.000
298.000
440.000
17.000
400.000
220.000
25.000
-170.774
815.951
296.994
456.072
19.259
390.946
225.376
22.723
-53.847
2.178.810
1.926.226
2.173.474
Baten
Opbrengst trombo-testbepalingen
Opbrengst zelfmeting begeleidingsjaren
Opbrengst zelfmeting training
NPT-kwartalen
Opbrengst detachering
Lasten
Salarissen
Sociale lasten en overige personeelskosten
Medische middelen
Huishoudelijke kosten
Algemene kosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Rentelasten
Verrekening exploitatieresultaat (2011 resp.2010)
Resultaat
177.163
26.231
276.710
15
JAARVERSLAG 2013
5.
Financiële positie
Beschikbaar op lange termijn:
Af te bouwen vermogen
Nog in de tarieven te verrekenen
Voorzieningen
31-12-2013
31-12-2012
€
€
458.947
45.378
208.652
452.558
45.378
166.134
712.977
664.070
Geïnvesteerd op lange termijn:
Materiële vaste activa
656.384
695.657
Werkkapitaal
56.593
(31.587)
De toename van het werkkapitaal ad € 88.180 is hierna in de staat van herkomst en besteding
van de middelen gespecificeerd:
Staat van herkomst en besteding van de middelen
€
Herkomst van de middelen:
Voordelig resultaat
Afschrijvingen
Toename voorzieningen
Besteding van de middelen:
Resultaatverrekening
Investeringen in materiele vaste activa
Toename werkkapitaal
177.163
214.566
42.518
434.247
170.774
175.293
346.067
88.180
16
JAARVERSLAG 2013
6.
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor de bepaling van de jaarrekening
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van algemeen
aanvaarde richtlijnen voor financiële verslaglegging conform de regels van
RJZ (Regeling Jaarverslaglegging Zorgsector).
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
Ter vergelijking is opgenomen de begroting 2013, zoals vastgesteld door het bestuur op
5 maart 2013.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschafbedragen en indien
van toepassing onder aftrek van behaalde boekwinsten bij verkoop.
Afgeschreven wordt volgens de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Er wordt afgeschreven vanaf de datum van ingebruikname. Een overzicht van de materiële
vaste activa is opgenomen in de bijlage.
Voorzieningen
Er zijn voorzieningen opgebouwd ter gelijkmatige verdeling van de onderhoudskosten van het pand,
ter gelijkmatige verdeling van de jubilea-uitkeringen aan personeel, ter gelijkmatige
verdeling van de lustrumviering en ter gelijkmatige verdeling reorganisatiekosten.
Jaarlijks wordt beoordeeld of er ten laste van het resultaat de voorziening wordt gedoteerd, terwijl
hiervoor in aanmerking komende kosten ten laste van de voorziening worden gebracht.
Grondslagen van de resultaatbepaling
Opbrengsten en kosten worden verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben.
In het verleden is uit exploitatieoverschotten een eigen vermogen ontstaan. Met de Nederlandse
Zorgautoriteit is in 1992 overeengekomen dat een bedrag van € 45.378.
zal worden gereserveerd onder het hoofd "Nog in de tarieven te verrekenen".
Het surplus boven deze € 45.378 zal door middel van toekomstige tariefskortingen worden
afgebouwd.
17
JAARVERSLAG 2013
7.
Toelichting op de balans
7.1
Activa
7.1.1.
Vaste activa
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is:
2013
€
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen:
Inventaris kantoor
CoaguChek
Computerapparatuur
Auto's
1.006
81.899
9.210
83.178
175.293
870.950
-214.566
656.384
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december
Verbouwing
Inventaris laboratorium
Inventaris kantoor
CoaguChek
Computerapparatuur
Auto's
€
695.657
31-12-2013
31-12-2012
€
156.838
7.950
46.202
289.383
66.582
89.429
€
167.655
9.971
56.271
358.665
80.458
22.637
656.384
695.657
18
JAARVERSLAG 2013
7.1.2.
Vlottende activa
31-12-2013
31-12-2012
€
€
509.205
3.460
0
2.200
0
0
0
6.821
0
1.800
4.655
560.935
3.460
27.751
2.372
5.374
7.316
845
6.520
1.586
0
207
528.141
616.366
31-12-2013
31-12-2012
€
€
837
119.058
933
1.080
0
437
120.828
1.517
31-12-2013
31-12-2012
€
€
452.558
(170.774)
177.163
229.695
(53.847)
276.710
458.947
452.558
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Depotbedrag portokosten
Vooruitbetaalde ZW verzekering
Fietsplan
Vooruitbetaalde kosten CoaguChek
Vooruitbetaalde autoverzekering
Vooruitbetaalde huur
Te ontvangen ziektewet uitkering
Vooruitbetaalde onderhoudskosten
Borg tankpassen
Diversen
Liquide middelen
Rabobank
ING bank .694
Kas
De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
7.2
Passiva
7.2.1.
Af te bouwen vermogen
Beginsaldo 1 januari
Verrekening oude boekjaren
Resultaat verslagjaar
Eindsaldo 31 december
7.2.2.
Nog in de tarieven te verrekenen
In 1992 is deze post afgezonderd van het af te bouwen vermogen
45.378
45.378
19
JAARVERSLAG 2013
7.2.3.
Voorzieningen
31-12-2013
31-12-2012
€
€
Af: diverse kosten
47.000
8.000
55.000
0
39.000
8.000
47.000
0
Stand einde van het boekjaar
55.000
47.000
Voorziening onderhoud gebouw
Stand begin van het boekjaar
Dotatie ten laste van de resultatenrekening
Als huurder van het pand aan het Oostereind 109 te Hilversum, waarin de Trombosedienst
voor het Gooi is gevestigd, wordt zij geconfronteerd met groot onderhoud. Dit groot onderhoud
komt regelmatig terug na een aantal jaren zoals het schilderwerk van de binnenwanden,
deuren, kozijnen en plafonds. Daarnaast zal de inventaris om de zoveel jaar grondig opgeknapt
moeten worden, met name de vloerbedekking. Net als bij de aanschaf van duurzame
zaken, moeten ook deze kosten zoveel als nuttig en nodig is, worden toegewezen aan de
juiste periode. Het betreft echter kosten die in de toekomst voorzien worden, dus achteraf
te betalen kosten voor de slijtage die zich nu voordoet.
De Stichting Trombosedienst voor het Gooi voorziet dat elke 5 jaar het schilderwerk van het
interieur vernieuwd dient te worden. De kosten zullen naar verwachting € 20.000 bedragen.
Voorts voorziet de Stichting dat de bekabeling van de computer en communicatie-apparatuur
alsmede de vloerbedekking elke 5 jaar vernieuwd dient te worden. De kosten zullen naar
verwachting € 20.000 bedragen (bekabeling € 15.000 en vloerbedekking € 5.000).
Voorziening jubilea
Stand begin boekjaar
Dotatie ten laste van de resultatenrekening
Onttrekking
Stand einde van het boekjaar
10.248
1.266
-1.748
9.766
9.957
1.502
-1.211
10.248
33.886
10.000
43.886
23.886
10.000
33.886
Voorziening lustrum
Stand begin boekjaar
Dotatie ten laste van de resultatenrekening
Stand einde van het boekjaar
20
JAARVERSLAG 2013
7.2.3.
Voorzieningen
31-12-2013
31-12-2012
€
€
75.000
25.000
100.000
50.000
25.000
75.000
Voorziening reorganisatiekosten
Stand begin van het boekjaar
Dotatie ten laste van de resultatenrekening
Stand einde boekjaar
Binnenkort zal de Stichting Trombosedienst moeten verhuizen naar een andere locatie.
In verband met de bedrijfsverplaatsing en de hiermee samengaande reorganisatie
geraamd op totaal € 100.000 is een voorziening reorganisatiekosten gevormd.
De jaarlijkse dotatie bedraagt € 25.000.
Totaal voorzieningen
208.652
166.134
21
JAARVERSLAG 2013
7.2.4.
Langlopende schulden
31-12-2013
31-12-2012
€
50.175
-18.246
31.929
-1.769
-18.245
11.915
€
68.420
-18.245
50.175
-4.232
-18.245
27.698
Financial Lease Rabobank
Saldo begin boekjaar
Aflossing boekjaar
Vooruitbetaalde rente
Aflossing komend boekjaar
Saldo einde van het boekjaar langlopend deel
Betreft een in 2010 afgesloten financial leaseovereenkomst met de Rabobank ter financiering van
onderzoeksapparatuur zijnde CoaguChek.
Oorspronkelijk groot € 78.000. Af te lossen in 60 maandelijkse termijnen van € 1.520,43.
Als zekerheid zijn gesteld de CoaguCheks.
31-12-2013
31-12-2012
Aflossingsverlichting komend boekjaar
€
84.000
-16.000
68.000
-16.000
€
100.000
-16.000
84.000
-16.000
Saldo einde boekjaar langlopend deel
52.000
68.000
Totaal langlopende schulden
63.915
95.698
Lening ING bank
Saldo begin boekjaar
Aflossing boekjaar
Deze lening, oorspronkelijk groot € 160.000, is opgenomen ten behoeve van de financiering van de
verbouwing en apparatuur.
De looptijd van de lening bedraagt 10 jaren en loopt tot 7 april 2018, aflossing € 1.333,34 per maand.
Het rentepercentage tot einde looptijd bedraagt 5,4%,
22
JAARVERSLAG 2013
7.2.5.
31-12-2013
31-12-2012
€
€
34.245
0
92.193
95.778
14.000
65.735
16.680
44.417
140.013
0
24.500
0
0
900
34.245
44.179
102.792
51.202
14.000
54.690
16.978
37.813
133.223
62
22.000
24.744
16.035
1.809
528.461
553.772
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Aflossingsverplichting langlopende schulden
ING bank .694
ING bank .661
Crediteuren
Accountants- en administratiekosten
Loonheffing
PFZW
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Te betalen netto loon
Administratieve bijstand Gooi-Noord
Licentiekosten porta
Te betalen aanschaffingen
Te betalen rente
Reservering kosten WAO
De kredietlimiet van de ING bank, 676.331.661 bedraagt per 1 januari 2014 € 91.250.
7.2.6. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Huur:
Het pand, Oostereind 109 te Hilversum, waarin de Stichting Trombosedienst voor het Gooi is
gevestigd, wordt gehuurd van de Stichting tot Bijstand van het Diakonessenhuis te Hilversum.
Per 1 januari 2013 is het huurcontract verlengd met 5 jaar.
De geindexeerde huur voor dit pand bedraagt circa € 46.000 per jaar inclusief servicekosten.
Lease:
De stichting is een raamovereenkomst aangegaan voor operational lease van CoaguChek
zelfmeetapparatuur.
Deze leaseverplichtingen worden afgelost in 20 kwartaaltermijnen.
Ultimo 2013 bedraagt de totale verplichting ca. € 6.000.
Pensioenen:
Alle (deel) gerechtigde personeelsleden nemen deel aan het verplichte pensioenfonds dat
is ondergebracht bij het PFZW.
23
JAARVERSLAG 2013
8.
Toelichting op de resultatenrekening
De tariefbeschikking voor 2013 is afgegeven op 22 juli 2014.
Het tarief gehanteerd voor 2013 bedraagt tot 1 september € 9,90 daarna € 2,31 per afname.
Het tarief voor trainingen was in 2013 € 527,01.
Voor begeleiding bedroeg het tarief € 1.007,76 ( € 251,94 per kwartaal). Voor NPT-kwartalen € 232,21.
Het werkelijk aantal gefactureerde verrichtingen bedroeg in het boekjaar 2013 105.198 afnamen,
239 trainingen, 1.189 begeleidingsjaren en 575 NPT-kwartalen .
Het positieve resultaat over het boekjaar 2013 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een
grotere productie dan begroot.
Het werkelijk aantal kilometers over 2013 van de dienstauto's bedroeg 99.861 km.
24
JAARVERSLAG 2013
8.1. Opbrengst trombo-testbepalingen:
trombotests
€
Begroot voor 2013
95.000
Gedeclareerd:
73.473
31.725
Totaal
begroting
2013
exploitatie 2012
trombotests
bedrag
€
€
€
725.808
9,90
2,31
105.198
Begroot voor 2013:
Coaguchek trainingen
Coaguchek begeleidingsjaren
100
1.100
Gedeclareerd:
Coaguchek trainingen
Coaguchek begeleidingsjaren
NPT- kwartalen
239 527,01
1.189 1.007,76
575 232,21
Totaal opbrengst
exploitatie
2013
727.386
73.285
800.670
725.808
107.090 1.062.892
50.000
1.091.649
1.141.649
125.955
1.195.586
133.521
259 133.911
1160 1.147.481
0
0
1.455.062
1.281.392
2.255.732
1.867.457
2.344.284
25
JAARVERSLAG 2013
8.2. Specificatie kostenrekeningen 2013
exploitatie 2013
aantal kosten
€
begroting 2013
aantal
kosten
€
exploitatie 2012
aantal
kosten
€
8.2.1. Salarissen
Salarissen personeel
af:
ontvangen ziekengeld
Totaal salarissen
21,2 928.220
19
-46.273
21,2 881.947
857.614
-41.663
0 697.000
19
815.951
De salarissen zijn met ca. € 66.000 gestegen (een stijging van 8% t.o.v. 2012), terwijl het aantal Fte's
met 2,2 is toegenomen (ca.10%).
Dit wordt veroorzaakt door overwerk voor de opvang van 2 langdurig ziektegevallen, conversie database,
aantrekking extra arts en de uitbetaling van vakantie-uren.
exploitatie
2013
€
begroting
2013
€
exploitatie
2012
€
8.2.2. Sociale lasten en
overige personeelskosten
Sociale lasten
Pensioenpremie
Vakantietoeslag
Overige personeelskosten
168.760
79.242
66.361
44.451
358.814
139.278
73.940
53.375
30.401
298.000
296.994
26
JAARVERSLAG 2013
exploitatie
2013
begroting
2013
exploitatie
2012
€
€
€
8.2.3. Medische middelen
Laboratoriumkosten:
Spuiten, naalden, glaswerk
Reagentia
Lease TOP IL
Portavita, NPT-kwartalen
Portavita, licentiekosten
Overige laboratoriumkosten
Materiaal coaguchek
Leasekosten coaguchek
Laboratoriumonderzoek bij derden
8.2.4. Huishoudelijke kosten
31.350
0
53.235
19.129
103.325
8.920
236.160
5.374
508
5.810
7.787
50.434
0
90.277
19.737
237.453
27.327
17.247
458.001
440.000
456.072
22.302
17.000
19.259
8.2.5. Algemene kosten
Vervoerskosten:
Reparatie en onderhoud auto's
Benzine
Verzekering
Wegenbelasting
Overige vervoerskosten
9.656
12.013
7.648
2.154
11.514
Totaal vervoerskosten
42.985
Administratiekosten:
Telefoonkosten
Drukwerk en kantoorbenodigheden
Porti
Automatiseringskosten
Onderhoud computer
Overige administratiekosten
Diverse verzekeringen
22.469
52.352
56.324
27.541
24.393
17.363
5.550
Totaal administratiekosten
205.992
9.413
12.482
7.750
2.649
12.058
40.000
44.352
12.335
47.969
53.104
44.440
30.330
15.534
1.839
250.000
205.551
27
JAARVERSLAG 2013
exploitatie
2013
begroting
2013
exploitatie
2012
€
€
€
Huisvestingskosten:
Huur en servicekosten hoofdgebouw
Huur prik poli's
Kosten huisvesting
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen
Belastingen
46.086
9.822
0
8.000
783
Totaal huisvestingskosten
64.691
Algemene beheerskosten:
Dotatie voorziening reorganisatiekosten
Kosten administratieve bijstand
Accountants- en advieskosten
Contributie federatie
Dotatie voorziening Lustrum
Kosten kwaliteitscontrole
Reis-,verblijf- en vergaderkosten
Afboeking debiteuren/crediteuren
Overige algemene beheerskosten
25.000
2.500
9.961
15.236
10.000
5.590
1.911
1.062
12.230
Totaal algemene beheerskosten
83.490
40.000
73.619
397.158
400.000
390.946
Totaal algemene kosten
42.554
12.677
3.603
8.000
590
70.000
67.424
25.000
2.500
9.872
19.261
10.000
3.302
1.169
-317
2.832
8.2.6. Afschrijvingen materiele vaste activa
Verbouwing
Inventaris laboratorium
Inventaris kantoor
CoaguChek
Computerapparatuur
Auto's
10.817
2.021
11.075
151.181
23.086
16.386
Totaal afschrijvingen
214.566
12.276
21.357
11.081
144.782
23.747
12.133
220.000
225.376
8.2.7. Rentelasten
Rente rekening-courant
Rente lening
Rente lease
9.163
5.170
2.463
16.796
14.218
5.073
3.432
25.000
22.723
28
JAARVERSLAG 2013
29
Drs. G. Boonzaaijer RA
Drs. W.F.Merkus RA
W.H.M. Boor AA
FB
J. Koorn
Stichting Trombosedienst
Oostereind 109
1212 VH HILVERSUM
voor het Gooi
CONTROLEVERKLARING
VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening
Hilversum gecontroleerd.
verliesrekening
Deze jaarrekening
2013 van Stichting Trombosedienst
voor het Gooi te
bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-
over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving
Verantwoordelijkheid
en andere toelichtingen.
van de directie
De directie van de onderneming
is verantwoordelijk
voor het opmaken van de jaarrekening
die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag,
beide in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid
ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem
omvat onder meer: het
relevant voor het opmaken
van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van
aanvaardbare
grondslagen voor financiële verslaggeving
gegeven omstandigheden
Verantwoordelijkheid
en het maken van schattingen die onder de
redelijk zijn.
van de accountant
Onze verantwoordelijkheid
is het geven van een oordeel over de jaarrekening
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming
op basis van onze controle.
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controles tand aarden .
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden
bedragen en de toelichtingen
in de jaarrekening.
De geselecteerde werkzaamheden
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
jaarrekening
ter verkrijging van controle-informatie
over de
zijn afhankelijk van
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van
deze risico-inschattingen
neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor
het opmaken van de jaarrekening
controlewerkzaamheden
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van
die passend zijn in de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen
hebben echter
niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Soestdijkseweg Zuid 276,3721 AK BiLthoven T 0302281658
[email protected]
www.bmaccountants.nL
F 030 225 10 47
KvK 30267888
Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Boonzaaijer & Merkus Acccountants & Adviseurs, waarin een beperking van de aansprakelijkheid
is opgenomen
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
onderbouwing
voldoende en geschikt is om een
voor ons oordeel te bieden.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening
vermogen van Stichting Trombosedienst
2013 in overeenstemming
een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het
voor het Gooi per 31 december 2013 en van het resultaat over
met Titel 9 Boek 2 BW.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de
jaarrekening.
JAARVERSLAG 2013
Overzicht materiële vaste activa
Verbouwing 08
Inventaris laboratorium 06
Inventaris laboratorium 07
Inventaris laboratoruim 08
Inventaris kantoor 04
Inventaris kantoor 05
Inventaris kantoor 08
Inventaris kantoor 10
Inventaris kantoor 12
Inventaris kantoor 13
Afschrijvingspercentage
%
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
aanschafwaarde
desinvesteinveste1-1-2013 ringen 2013
ringen 2013 31-12-2013
216.331
216.331
48.676
10.817
59.493
156.838
216.331
216.331
48.676
10.817
59.493
156.838
3.405
4.831
11.983
3.405
4.831
11.983
2.040
2.817
5.391
340
483
1.198
2.380
3.300
6.589
1.025
1.531
5.394
20.219
20.219
10.248
2.021
12.269
7.950
6.285
15.546
80.659
1.215
6.543
5.346
11.766
36.296
242
327
1.006
6.285
15.546
80.659
1.215
6.543
1.006
629
1.555
8.066
121
654
50
5.975
13.321
44.362
363
981
50
310
2.225
36.297
852
5.562
956
1.006
111.254
53.977
11.075
65.052
46.202
179.735
119.294
72.100
42.462
12.086
81.899
207.322
170.422
144.194
141.543
120.861
81.899
27.587
34.084
28.840
28.308
24.172
8.190
207.322
153.378
100.940
70.770
36.258
8.190
0
17.044
43.254
70.773
84.603
73.709
81.899
866.241
425.677
151.181
576.858
289.383
110.248
CoaguChek 08
CoaguChek 09
CoaguChek 10
CoaguChek 11
CoaguChek 12
CoaguChek 13
20
20
20
20
20
20
afschrijvingen
cumulatief desinvestecumulatief boekwaarde
1-1-2013
2013
2013 31-12-2013 31-12-2013
207.322
170.422
144.194
141.543
120.861
784.342
32
JAARVERSLAG 2013
Overzicht materiële vaste activa
Afschrijvingspercentage
%
Computerapparatuur 08
Computerapparatuur 09
Computerapparatuur 10
Computerapparatuur 11
Computerapparatuur 12
Computerapparatuur 13
20
20
20
20
20
20
aanschafwaarde
desinvesteinveste1-1-2013 ringen 2013
ringen 2013 31-12-2013
13.748
9.085
13.121
48.428
35.028
afschrijvingen
cumulatief desinvestecumulatief boekwaarde
1-1-2013
2013
2013 31-12-2013 31-12-2013
12.716
6.359
6.560
9.814
3.503
9.210
13.748
9.085
13.121
48.428
35.028
9.210
1.032
1.817
2.624
9.686
7.006
921
13.748
8.176
9.184
19.500
10.509
921
0
909
3.937
28.928
24.519
8.289
9.210
128.620
38.952
23.086
62.038
66.582
12.752
10.487
11.080
3.701
7.219
4.994
6.704
6.250
4.541
14.500
14.500
13.643
16.975
12.280
11.280
12.753
10.488
11.081
4.190
8.840
5.876
11.018
12.495
13.624
14.500
14.500
13.643
16.975
12.280
11.280
1
1
1
489
1.621
882
2.204
2.500
2.725
1.450
1.450
1.364
1.698
12.753
10.488
11.081
4.190
8.840
5.876
8.908
8.750
7.266
1.450
1.450
1.364
1.698
0
0
0
0
0
0
2.110
3.745
6.358
13.050
13.050
12.279
15.277
12.280
11.280
90.365
83.178
173.543
67.728
16.386
84.114
89.429
1.340.915
175.293
1.516.208
645.258
214.566
859.824
656.384
119.410
Auto's
Toyota 54-RJ-KV
Toyota 05-PF-NZ
Toyota 29-XG-XB
Toyota 06-NV-VX
Chevrolet 74-HHD-5
Chevrolet 65-GT-R6
Toyota 34-KJR-4
Toyota 16-SR-KJ
Toyota 36-RBN-5
Toyota 2-KDG-00
Toyota 2-KDG-01
Toyota 4-SLR-34
Fiat 6-SJK-53
Toyota 5-SXX-07
Toyota 5-SXX-08
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
12.753
10.488
11.081
4.190
8.840
5.876
11.018
12.495
13.624
32

Vergelijkbare documenten

Klik hier

Klik hier Opnieuw zijn enkele medewerkers opgeleid tot doseeradviseur. Het paramedisch doseren is in de dagelijkse routine opgenomen, zodat de artsen meer ruimte hebben om de specifieke doseerproblemen op te...

Nadere informatie