Klik hier

Commentaren

Transcriptie

Klik hier
P3-oxonia active®
NL Waarschuwingszinnen: R7 Kan brand veroorzaken. R22 Schadelijk bij opname door de mond. R34 Veroorzaakt brandwonden. R37 Irriterend
voor de ademhalingswegen.
Veiligheidsaanbevelingen: S7 In goed gesloten verpakking bewaren. S17 Verwijderd houden van brandbare stoffen. S26 Bij aanraking met de ogen
onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). S50 Niet vermengen met alkalische of organische materialen.
2159830B/24JUL08/NL
Toelatingsnummer: 7160N
Aard van het preparaat: vloeistof
Gehalte aan werkzame stof: perazijnzuur 49g/l en waterstofperoxide 291g/l
Chargenummer: Zie codering op de verpakking
Ecolab BV
Edisonbaan 9-11
NL-3439 MN Nieuwegein
tel: 030-6082222
C
Bijtend
O
Oxiderend
www.ecolab.com

Vergelijkbare documenten

Guardian Insure

Guardian Insure Veiligheidsaanbevelingen: S7 In goed gesloten verpakking bewaren. S17 Verwijderd houden van brandbare stoffen. S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundi...

Nadere informatie

Desguard 20 BE

Desguard 20 BE Veiligheidsaanbevelingen: S7 In goed gesloten verpakking bewaren. S17 Verwijderd houden van brandbare stoffen. S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundi...

Nadere informatie