Nieuw Leven - KBO Bergharen, Hernen en Leur

Commentaren

Transcriptie

Nieuw Leven - KBO Bergharen, Hernen en Leur
Nieuw Leven
Informatieblad voor KBO-leden uit
Bergharen Hernen Leur
Oktober 2015, Jaargang 20
Colofon
KBO Seniorenvereniging Bergharen Hernen Leur
opgericht 27 maart 1955
Bestuur
Henk Beaart
Harrie Derks
Hent Hopman
Annie Peters
Marijke van den Berg
Jacqueline Zunnebeld
Ineke Tonen
[email protected]
0487-531678 voorzitter
0487-531707 penningmeester
0487-531249 secretaris
0487-531688 lid
0487-531708 lid
0487-532137 lid
0487-531603 lid
Ouderenadviseurs
Toon van Duifhuizen
Theo van Kessel
Toon Zoetekouw
0487-531419
0487-532537
0487-532108
Belastinginvullers
Hent Hopman
Theo van Kessel
Toon Zoetekouw
0487-531249
0487-532537
0487-532108
Website
www.kbobhl.nl
Redactie
[email protected]
Will Schilleman
Norbert van Weert
Ineke Tonen
Anton Tonen
Wim de Klein (Azn)
Coördinator
Fotografie
Lay-out
Bankrekening NL32RABO0107950294, t.n.v. KBO Bergharen, Hernen
en Leur
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te redigeren of in te
korten. Anonieme inzendingen worden niet geplaatst.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 2
Inhoud
Van de bestuurstafel
Personalia
In Memoriam Piet van Heumen
Vooraankondiging bijeenkomst “Wijs met medicijnen”
Website www.kbobhl.nl
Verandering in belastingwetgeving
Fantastisch resultaat Rabobank Clubkas Campagne
4
4
6
6
7
7
Activiteiten
Vaste activiteiten
De KBO-bioscoop weer van start
Cursus internetbankieren
Internetcafé
Skip-bo
Vakantiereis naar Kroatië
Sporten/bewegen is gezond en ook nog gezellig
Jeu de Boules banen onder water
Project natuureducatie “De Moestuin”
Einde Fietsseizoen
Excursie 14 oktober 2015
Vaandel Katholieke Bouwvakarbeidersbond St. Joseph
8
9
10
11
11
12
14
15
16
17
18
20
Kopij volgend nummer:
22 okt 2015
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 3
Lief en Leed
Personalia
Overleden:
Piet van Heumen
Huize St. Jozef, Wijchen (80 jaar)
Nieuwe leden:
Geen
In Memoriam Piet van Heumen
Geboren te Hernen op 11 september
1934 en overleden te Wijchen op 25
augustus 2015.
Piet was de oudste broer in een gezin van
10 kinderen (1 meisje en 9 jongens). Op
het kleine gemengde boerenbedrijf aan
de Sluisstraat was er altijd wat te doen.
Piet was geboren met een hartafwijking,
maar daar merkten zijn broers en zus niet
veel van. Hij kon hard werken en hield van
opschieten.
Toen Piet 13 jaar was, ging hij naar de
Ambachtsschool. Hij ging de bouw in en
werkte vervolgens bij Hent Uijen,
Gebroeders Oosterhout en Giesbers.
In zijn jonge jaren ging hij graag met een kameraad op de motor op
vakantie naar Valkenburg. En Piet hield van sportauto’s. Hij drukte graag
het gaspedaal wat verder in.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 4
Lief en Leed
Een ongeluk met de zaagmachine, Piet was toen begin 30, noodzaakte
hem tot omscholing. Zo kwam Piet bij Giesbers op kantoor te zitten als
calculator. Maar timmerman en handig is hij altijd gebleven. Piet kluste
wat af bij familie en vrienden en hij bouwde mee aan verschillende
huizen.
Halfweg de jaren “70” werd Piet penningmeester bij voetbalclub Hernani.
Dat deed hij met verve. Begin jaren “90” ging Piet met vervroegd
pensioen. Piet is met zijn broer Adriaan, die de boerderij overgenomen
had, altijd in het ouderlijk huis blijven wonen. Een grote hobby was de
moestuin. En terwijl Adriaan achter aan het werk was, zorgde Piet voor
het eten en de koffie op z’n tijd. Samen met zus Annie deed hij de
boodschappen in Wijchen.
Voor de Kerk regelde Piet de kerkbalans.
Omdat Piet steeds meer zorg thuis nodig had, verhuisde hij vijf jaar
geleden naar de Elsthof in Wijchen, vervolgens naar Meander en Sint
Jozef. De bingo, de carnaval en andere activiteiten bezocht hij graag. Maar
zijn gezondheid liet dat steeds minder vaak toe.
Piet was een lieve, zachtaardige man en gek op zijn “oomzeggertjes”. Zijn
familie heeft hem met liefde en dankbaarheid begeleid in zijn laatste
dagen.
De KBO wenst broers, zus en schoonzussen en verdere familieleden veel
sterkte met dit grote verlies.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 5
Van de Bestuurstafel
Vooraankondiging bijeenkomst “Wijs met medicijnen”
Het bestuur is voornemens in samenwerking met de “De Zonnebloem” van
Bergharen en Hernen/Leur in november aanstaande, een bijeenkomst te
organiseren over het gebruik van medicijnen.
Als u medicijnen op een goede manier gebruikt, kunnen ze uw leven een
stuk aangenamer maken. Maar medicijnen kunnen ook nadelen hebben.
Hoe meer medicijnen u gebruikt, hoe groter de kans is dat u te maken
krijgt met nadelen en risico’s hiervan en hoe moeilijker het is om
medicijnen op een juiste manier te gebruiken.
Tijdens de bijeenkomst zal door een apotheker worden ingegaan op de
werking en bijwerkingen die medicijnen kunnen hebben en hoe u
medicijnen op een juiste wijze kunt gebruiken.
Ook het gebruik van hulpmiddelen, zoals onder andere het gebruik van
een medicijndoos, komt aan bod.
Tijdens de bijeenkomst zal er voldoende gelegenheid worden geboden tot
het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.
In het novembernummer van Nieuw Leven zal nadere informatie over de
bijeenkomst worden verstrekt en wordt u de mogelijkheid geboden zich
voor deze thema bijeenkomst in te schrijven.
Bij onvoldoende aanmeldingen zal de bijeenkomst niet doorgaan.
Henk Beaart
Website www.kbobhl.nl
Nieuw op de website:
 hulp bij uw financiële administratie
 slim uw fiets verzekeren
 zo voorkomt u plundering spaarrekening door criminelen
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 6
Van de Bestuurstafel
Verandering in belastingwetgeving
Zie op de eerste plaats het artikel hierover in de vorige Nieuw Leven. De
belastingmaatregelen van Prinsjesdag zijn inmiddels bekend.
Het heffingsvrije vermogen op 1 januari 2016 bedraagt voor iedereen
€ 21.330,- (alleenstaande) of bij fiscaal partnerschap € 42.660,-.
Komt u boven deze grens dan moet u over het meerdere vermogen
belasting betalen en hebt u geen recht (meer) op huurtoeslag. Vooral het
mogelijk vervallen van het recht op huurtoeslag hakt er in. Als u de
huurtoeslag wilt behouden, neem dan, zo nodig, tijdig maatregelen.
Wellicht is het voor u belangrijk om te weten dat per 1 januari 2017 het
heffingsvrije vermogen wordt verhoogd tot € 25.000,- (alleenstaande) of €
50.000,- als sprake is van fiscaal partnerschap.
Als u prijs stelt op nadere informatie over het voorafgaande, neem dan
contact op met uw belastinginvulhulp.
Hent Hopman
coördinator belastinginvulhulpen KBO Kring Wijchen
(tel. 0487-531249)
Fantastisch resultaat Rabobank Clubkas Campagne
De oproep aan u om te stemmen op de KBO Bergharen Hernen Leur heeft
zijn uitwerking niet gemist. Liefst 139 stemmen werden uitgebracht op
het iPad-café van de KBO. Hiervoor onze hartelijke dank.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Den Bogerd in Druten mocht het
bestuur een cheque van maar liefst € 544,88 in ontvangst nemen.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 7
Vaste activiteiten
Activiteit
Dag
Aanvang
Plaats / Start
Biljarten
ma. t/m do.
woensdag
9.30 uur
14.00 uur
De Zandloper
De Mijlpaal
Bridgen
dinsdag
13.30 uur
De Zandloper
Dutch Tennis
Info: 531249
dinsdag
woensdag
vrijdag
8.45 - 9.45
8.15 - 9.15
8.30 - 9.30
De Mijlpaal
Fietsen
dinsdag
18.30 uur
RK Kerk Bergharen
Gymmen
woensdag
maandag
8.45 uur
13.30 uur
De Zandloper
De Mijlpaal
14.00 uur
De Zandloper
Jeu de Boules
donderdag
woensdag
maandag
14.30 uur
14.30 uur
19.00 uur
De Zandloper
De Mijlpaal
De Mijlpaal
Rikken
dinsdag
13.30 uur
De Zandloper
Skip-bo
dinsdag
13.30 uur
De Zandloper
Wandelen
woensdag
10.00 uur
De Zandloper
Yoga
maandag
donderdag
09.30 uur
11.00 uur
De Zandloper
De Mijlpaal
Inloopmiddag dinsdag
Eerste dinsdag van de maand om 10.00 uur gebedsdienst in De Mijlpaal
te Hernen en de eerste vrijdag van de maand 10.00 uur gebedsdienst in
Bergharen.
Na afloop van beide diensten is er koffie of thee.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 8
Activiteiten
De KBO-bioscoop weer van start
Op 12 november aanstaande gaat het nieuwe KBO-bioscoop seizoen
2015/2016 weer van start.
Traditiegetrouw vinden de voorstellingen plaats in “De Zandloper”,
aanvang steeds om 19.30 uur.
Als opening van het nieuwe seizoen is gekozen voor de klassieker “Het
geslacht Björndal”, de immens populaire romantrilogie van de Noorse
schrijver Trygve Gulbranssen samengevat in twee speelfilms:
 “En eeuwig zingen de bossen” en
 “Winden waaien om de rotsen”.
“En eeuwig zingen de bossen” zal op 12 november
worden vertoond en “Winden waaien om de
rotsen” zal op 19 november worden gedraaid.
Korte inhoud van de films:
De Noorse heerboer Dag Björndal heeft een
imperium opgebouwd dat hij ooit hoopt na te laten
aan zijn oudste zoon Tore. Voor zijn jongste zoon,
Dag junior, voelt hij niets dan minachting.
Ondertussen leeft Björndal op voet van oorlog met
zijn rivaal Von Gall.
Door een reeks noodlottige gebeurtenissen is het
echter niet Tore maar Dag die zijn vader opvolgt.
Maar ook Dag junior, die anders dan zijn vader, zachtmoedig van karakter
is, trekt het noodlot aan.
Het geslacht van Björndal is een meeslepend familiesaga vol intrige,
romantiek en tragiek. De indrukwekkende natuurbeelden werden
gedraaid op locatie in Noorwegen.
Henk Beaart
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 9
Activiteiten
Cursus internetbankieren
Wegens onvoldoende belangstelling is de cursus van woensdag 23
september niet doorgegaan. De bijeenkomst van woensdag 7 oktober
gaat definitief wel door.
U kunt zich hiervoor alsnog opgeven.
Rabo Internetbankieren
Met Rabo Internetbankieren kunnen Rabobankklanten overal hun
bankzaken regelen. U logt in met uw Random Reader of Rabo Scanner, of
u nu thuis bent of op vakantie. Wilt u ook internetbankieren, maar u weet
niet hoe?
Op woensdag 7 oktober van 14.30 uur tot 17.00 uur geven de mobiele
adviseurs van de Rabobank een cursus internetbankieren in de
Zandloper, te Bergharen.
Op een ontspannen, toegankelijke en leerzame manier leren deze
mobiele adviseurs aan de klanten van de Rabobank hoe eenvoudig
bankieren via de laptop of tablet eigenlijk is. Het is de bedoeling dat u uw
eigen laptop of tablet meebrengt naar de cursus. Na afloop van de cursus
ontvangt u een schriftelijk handleiding internet bankieren, zodat u thuis
een handig naslagwerk hebt als u zelf gaat internetbankieren.
Deelnemen aan de cursus internetbankieren is voor leden van de KBO
gratis.
Aanmelden: Heeft u interesse in de cursus?
Stuurt u dan een mail naar dhr. Theo van Kessel:
[email protected] In deze mail graag uw Naam,
Adres en Woonplaats (NAW-gegevens) vermelden en
aangeven of u al gebruik maakt van Internetbankieren.
Telefonisch aanmelden kan ook via 0487-532537.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 10
Activiteiten
Internetcafé
Het internetcafé gaat van start op donderdag 22 oktober en vindt, bij
voldoende belangstelling, in het vervolg om de twee weken plaats. Breng
uw laptop of tablet mee!
Zoals eerder aangegeven, willen we, als hiervoor voldoende animo
bestaat, ook een aantal thema’s behandelen. U kunt natuurlijk zelf ook
(liefst vooraf) ideeën inbrengen. Tijdens het internetcafé proberen
coaches vragen van uiteenlopende aard betreffende het gebruik van uw
computer, laptop of smartphone te beantwoorden. De bedoeling is dat
we van elkaar leren hoe met deze moderne communicatiemiddelen om te
gaan.
U bent altijd welkom en aan het bezoek van het internetcafé zijn geen
kosten verbonden behoudens het gebruik van consumpties.
Helaas heeft de oproep in de vorige Nieuw Leven om u aan te melden als
coach, geen resultaat opgeleverd. Aanmelding kan uiteraard alsnog!
Programma t/m november 2015:
 Donderdag 22 oktober Zandloper Bergharen 15.30 – 17.00 uur
 Donderdag 5 november Zandloper Bergharen 15.30 – 17.00 uur
 Donderdag 19 november Zandloper Bergharen 15.30 – 17.00 uur
Skip-bo
Vanaf dinsdag 6 oktober wordt er weer wekelijks Skip-bo
gespeeld.
Er wordt gespeeld van 13.30 tot ca. 16.00 uur in De
Zandloper.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 11
Activiteiten
Vakantiereis naar Kroatië
Op maandagmorgen 7 september j.l. vertrokken 39 KBO-leden richting
Kroatië. De stemming was direct al vriendelijk en vertrouwd, omdat de
meeste reizigers al vaker hadden deelgenomen aan onze vakantiereizen.
De nieuwelingen werden al
snel opgenomen, waardoor
het een gezellige groep
werd en bleef.
Met bijna 1400 km voor de
boeg kon dat niet in 1 dag
afgelegd worden, zodat we
in Oostenrijk (Ebbs) de
eerste reisdag hebben
afgesloten met een diner (opvallend was de snelle bediening) en
aansluitend overnachting in fraaie kamers.
Na het ontbijt moesten de laatste 600 km afgelegd worden.
Rond halfzes kwamen we aan bij ons hotel in Crickvenica, direct aan zee
gelegen, bovendien voorzien van een binnen- en buitenzwembad.
Ons gezelschap kreeg een aparte ruimte voor ontbijt en diner, in
buffetvorm.
Het aanbod was meer dan voldoende en de wijn smaakte opperbest.
Het weer was gedurende de gehele reis uitstekend.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 12
Activiteiten
Hoogtepunten in het kort:
 Bezoek aan de plaats Opatija.
 Het eiland Krk, is middels de Tito-brug verbonden met het
vasteland. We hebben de plaatsjes Krk en Vrbnik bezocht. In Vrbnik
kregen we een excursie, incl. lunch met gratis 3 soorten wijn bij een
plaatselijke wijnboer. Na dit bezoek was ons gezelschap begrijpelijk
in opperbeste stemming. Bovendien was er ‘s avonds een
muziekavond in het hotel.
 Bezoek aan de Brijuni eilanden. De voormalig leider van Joegoslavië
Tito, had hier een buitenverblijf.
 Bezoek aan het eiland Rab. Rab is een van de mooiste eilanden van
Kroatie.
 Boottocht vanaf Krk onder de Tito-brug door en weer terug naar
Crickvenica.
 Bezoek aan de eilanden Cres en Losinj.
Vrije tijd:
's Avonds werd er gezwommen, gekaart, gewandeld via de boulevard b.v.
naar het centrum van Crickvenica, vroeg naar bed, of nageborreld in de
stamkroeg direct aan zee.
Op de terugreis werd gedineerd en overnacht in Hotel Heckl in Enkering.
Na het diner werd de reiscommissie in het zonnetje gezet, gevolgd door
een gezellig samenzijn onder het genot van
accordeonmuziek (spontaan optreden van de
hoteleigenaar).
De volgende morgen werd na het ontbijt de
terugreis aanvaard. In Beek is de reis afgesloten
met een voortreffelijk afscheidsdiner.
Al met al kunnen we terugzien op een zeer
geslaagde reis.
De reiscommissie.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 13
Activiteiten
Sporten/bewegen is gezond en ook nog gezellig
Wellicht heeft u er al vaker over gedacht
om meer te gaan sporten/bewegen.
Beweging geeft conditie, houdt spieren
soepel, voorkomt vallen en daarmee
blessures.
Bewegen in groepsverband is gezellig, biedt de kans nieuwe contacten te
leggen en stimuleert om de activiteit langer vol te houden.
MEER Welzijn Wijchen biedt u gymnastiek, yoga en danslessen op
verschillende locaties.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in bijvoorbeeld Woezik, Wijchen Zuid en
Noord, Hernen, Niftrik, etc...
Al deze activiteiten staan onder leiding van bevoegde docenten.
Er zijn mogelijkheden voor een vrijblijvende proefles.
Wanneer u nieuwsgierig bent geworden, neem dan contact op voor meer
informatie en maak een afspraak voor een gratis proefles en/of
aanmelding, met MEER Welzijn Wijchen tel. 024-641 84 59 op werkdagen
tussen 09.00-12.30 uur.
Ook kunt u een bericht versturen naar [email protected]
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 14
Activiteiten
Jeu de Boules banen onder water
Op het terrein de Uitloper, samen met de Zandloper, is alles
multifunctioneel. Soms is het wel heel Multi Kulti, zoals deze foto laat zien
“Zwembad, annex Jeu de Boules banen”.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 15
Activiteiten
Project natuureducatie “De Moestuin”
De moestuin heeft in het eerste jaar van haar bestaan goed gedraaid, het
was mooi om te zien hoe de verschillende groentes er toch prachtig bij
stonden ondanks de zanderige bodem.
Met name de tuinmannen van de KBO (die de moestuin onderhouden)
zijn tevreden over de oogst. Ook waren zij enthousiast over de
belangstelling voor de moestuin en over de geringe beschadigingen door
de jeugd.
Eind augustus is er wel een incident geweest toen enkele kinderen hun
speelterrein verlegd hadden naar de moestuin. Maar er is door iedereen
adequaat op gereageerd en wordt afgedaan als ‘n eenmalig incident.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 16
Activiteiten
De moestuin moet toegankelijk blijven voor iedereen. Als iemand fruit,
kruiden of mogelijk ook wat groentes wil plukken om te proeven dan is
dat geen enkel punt.
Maar over het oogsten maken wij afspraken met de school. Daarom
willen wij de ouders beleefd verzoeken om hun kinderen als zij vertier
zoeken in de Uitloper de moestuin met rust te laten.
Het seizoen van planten, zaaien en oogsten is bijna voorbij. Er moeten
weer plannen gemaakt worden voor het volgende seizoen. De vraag is of
nog meer vrijwilligers van de KBO zich willen inzetten om hun kennis en
wijsheid ”Over alles wat groeit en bloeit” willen overdragen aan de
schoolgaande jeugd.
De tuinmannen van de KBO
Einde Fietsseizoen
Op 22 september hebben we het fietsseizoen 2015 afgesloten.
Met 22 fietsliefhebbers hadden we een gezellige avond. Vooraf gaan
fietsen was geen optie deze keer i.v.m. het weer.
De aantallen fietsers van dit jaar waren
 Op de dagtocht van 19 mei 30 deelnemers
 Op de dagtocht van 11 augustus deden er 33 fietsers mee
 Met de meerdaagse waren we met 16 liefhebbers.
De avondtochten hebben we 18 keer gefietst.
Vanwege het slechte weer zijn er 2 tochten afgelast.
Gemiddeld waren er 17 deelnemers.
Hopelijk krijgen we er volgend jaar weer nieuwe fietsliefhebbers bij.
De fietscommissie
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 17
Activiteiten
Excursie 14 oktober 2015
Airborne Museum Oosterbeek
09.15 uur:
Vertrek visvijvers Bergharen/Toekomst Hernen
10.00 uur:
Aankomst Airborne Museum
Welkom door gids.
Het Airborne Museum Hartenstein
in Oosterbeek (Arnhem). In het
Airborne Museum wordt de
“Operatie Market Garden” van de
geallieerde troepen tijdens de
Tweede Wereldoorlog getoond.
Leden met een persoonlijke
museumjaarkaart krijgen € 6,50
korting.
12.00 uur:
Vertrek Airborne museum
12.30 uur
Lunch panorama restaurant de Blauwe Kamer in de serre
Excursie vaartocht met de Blauwe Bever Wageningen/Nederrijn
14.00 uur:
Vertrek voor vaartocht met de Blauwe Bever
De Blauwe Bever laat vanaf het water de mooie noordoever van de
Nederrijn zien. Ontdek hoe de oever van de Nederrijn zich heeft
ontwikkeld door de jaren heen. Men ziet vanaf de boot:
kwelmoerassen, wilgen- en populierenbossen, bloemrijke
graslanden, kreken en geulen. In zulke leefgebieden is plaats voor
dieren en planten die in Nederland zeldzaam zijn, zoals de otter,
bever, zwarte ooievaar, allerlei libellensoorten, zalm, waterviolier
en veldsalie.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 18
Activiteiten
Stevige schoenen worden aangeraden bij een korte wandeling door
de natuurgebieden. Diegene die minder mobiel zijn kunnen op de
boot blijven.
16.15 uur:
Vertrek Blauwe Kamer
De Slag om de Grebbeberg Rhenen
16.30 uur:
Aankomst op de Grebbeberg, bezoek aan info centrum en
begraafplaats.
Rondleiding met gids
van VVV Rhenen
In augustus 1939 begon
de mobilisatie van de
Nederlandse
strijdkrachten in
opmaat naar de
meidagen van 1940. Op
de Grebbeberg vond in
mei 1940 de Slag om de
Grebbeberg plaats.
Dit deel van de excursie is een mooie combinatie en aanvulling op
het eerste deel van de excursie, namelijk het bezoek aan het
Airborne museum. Zeker met uitleg van een gids.
17.30 uur:
Vertrek
18.00 uur:
Aankomst in Bergharen/Hernen
Aanmelden door € 45,00 over te maken vόόr 5 oktober 2015 op
rekeningnr. NL32 RABO 0107950294 van de KBO.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 19
Hobby’s of Belevenissen
Vaandel Katholieke Bouwvakarbeidersbond St. Joseph
In de Apostelbode van februari 2015 hebt u kunnen lezen dat de
geloofsgemeenschap van de H. Judocus in het bezit is gekomen van het
vaandel van de Katholieke Werkliedenvereniging St. Joseph.
Een mooie herinnering aan vroegere tijden en dat roept weer meer
herinneringen op. Zo kwam ik in de familiekring een contributie boekje
tegen uit 1956 van de Katholieke Bouwvakarbeidersbond St Joseph,
opvolger van de Katholieke Werkliedenvereniging. Het contributie boekje
diende allereerst voor het registreren van de maandelijkse contributie die
werd opgehaald.
Het boekje opent met:
 Een goed lid van St. Joseph toont belangstelling in het werk van zijn
organisatie.
 Leest trouw zijn bondsorgaan.
 Bezoekt regelmatig de ledenvergaderingen.
 Stelt zich bij eventueel geschil direct in verbinding met zijn
afdelingsbestuur en tracht de werkzaamheden van zijn
afdelingsbestuur zoveel mogelijk te verlichten door:
 op tijd zijn contributie te voldoen
 mede te werken aan de propaganda
 bij verhuizing zijn bestuur onmiddellijk kennis te geven.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 20
Hobby’s of Belevenissen
Het contributie boekje sluit met het strijdlied van de katholieke
arbeidersbeweging. De tekst is van de schrijver/dichter Bernard
Verhoeven uit Arnhem.
Christenstrijders, broeder, makker,
Bouwers van de maatschappij.
Werkers, die nog slaapt wordt wakker
En strijdt mee in onze rij!
Weg de moker, met de troffel,
Sterk bewapend, roept de roffel
Allen tot de grote slag;
Heft de vanen hoog, heft de vanen hoog.
Heft de vanen in de dag.
Ziet de vele duizendtallen
Eensgezind ten strijde gaan,
Wie er vluchten , wie er vallen,
Christenstrijders blijven staan!
Liefde is in ons schild geschreven,
Maar de kracht is ons gegeven,
Om voor God en hoogste goed
Pal te staan met moed, pal te staan met moed,
Pal te staan met mannenmoed.
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 21
Hobby’s of Belevenissen
O, wij strijden voor uw waarde,
Voor uw kroost en voor uw brood,
Maar ons pad voert van deez’ aarde
Tot het hemels morgenrood!
En we breken niet, we bouwen,
Vrede, recht en nieuw vertrouwen,
Broeders, op ons vaderhuis
Triomfeert het kruis, triomfeert het kruis
Triomfeert het christenkruis.
Elke standsorganisatie had zijn eigen strijdlied.
De boeren onder de titel “Met Kruis en Ploeg”.
Zo af en toe eens terugkijken .
Hoe anders was het in onze jeugd.
We hadden het over waarde en deugd.
Alles werd met geloof omhangen.
We moesten naar zaligheid verlangen
terwijl nu een lang leven ons verheugt.
Toon van Duifhuizen
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 22
Hobby’s of Belevenissen
Staand vlnr: Wim van Duifhuizen en Jan van Heumen
Zittend vlnr: Janus van Kaauwen, Dries van der Wijst,
Kapelaan van Rooij en Hent Reijnen
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 23
KBO Bergharen Hernen Leur
De herfst komt in zicht
Aanleveren kopij:
Redactie Nieuw Leven
Ineke Tonen
Molenweg 58, Bergharen
E-mail: [email protected]
Nieuw Leven Jaargang 20 - nr. 10 - okt 2015
Pagina 24