Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 DeDDDD

Commentaren

Transcriptie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 DeDDDD
ANBI gegevens:
Stichting De Dutch Don’t Dance Division ( DeDDDD)
RSIN nummer: 810950856
Vestigingsadres:
Thomas Schwenckestraat 42
2563 BZ Den Haag
Bezoekadres:
Raamweg 47
2596 HN Den Haag
Voorzitter: Digna van Boetzelaer
Penningmeester: Boni Rietveld
Secretaris: Remy Rodenhuis
Bestuurslid: Gerry Bosma- Waterlander
Bestuurslid: Nils Christe
Beloningsbeleid:
Stichting De Dutch Don’t Dance Division heeft zich gecommitteerd aan de
criteria m.b.t. beloningen van directie, medewerkers en tijdelijke krachten,
conform de regels van de Gemeente Den Haag, zoals vastgelegd in de Haagse
Kaderverordening Subsidieverstrekking ( HKS) en het Uitvoeringsvoorschrift
subsidies instellingen en natuurlijke personen ( UVS). HKS en UVS kunt u
downloaden via de website van de Gemeente Den Haag:
www.denhaag.nl/ocwsubsidies.
Daarnaast volgt het bestuur van de stichting de landelijke Code Cultural
Governance.
Op het gebied van verloning van tijdelijke werknemers en eventuele
toekomstige vaste werknemers hanteert de stichting deels de CAO Dans, met
specifieke uitzondering van de pensioenregeling van de CAO Dans, om haar
moverende redenen. Beloningen, werktijden en ARBO regelingen en andere
Europese wetgeving op het gebied van arbeidsrecht worden door de stichting
nagevolgd.
Statutaire doelstelling:
Statuten: Het organiseren en uitvoeren van uiteenlopende kunstvormen, zoals dans, theater, muziek, film en beeldende kunst, die voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk worden gemaakt en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevoordelijk kan zijn. Voorts heeft de stichting tot doel het aanbieden van “ ervaringsplaatsen” aan nieuw talent. Meer specifiek kan er gesteld worden dat de doelstelling van de organisatie (niet uit de statuten) als volgt omschreven wordt: De Dutch Don’t Dance Division ( DeDDDD) heeft als doelstelling het bevorderen van de dans in al zijn facetten, bij een zo breed mogelijke doelgroep, zowel op het gebied van de actieve als de passieve cultuurparticipatie. Het werken met en uitwisselen van ervaring en kennis van zowel professionele als amateurdansers, kinderen en ouderen met verschillende culturele achtergronden. Het bereiken van een zo breed mogelijk, nieuw publiek voor de dans, door toegankelijke voorstellingen en activiteiten te organiseren. Het onderzoeken, uitwisselen van kennis en behouden van het erfgoed van de Nederlandse dans. Meerjarenbeleidplan 2013-2016
INHOUD
1. BELEIDSPLAN 2013-2016
1.1. ALGEMENE INFORMATIE
1.2. TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2009-HEDEN
1.3. PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2013-2016
1.4. BEDRIJFSVOERING
2. MEERJARENBEGROTING 2013-2016
3. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN EN
BEZOEKERS/DEELNEMERS
4. SAMENVATTING
2
4
8
14
17
18
21
1.
BELEIDSPLAN 2013-2016
1.1.
ALGEMENE INFORMATIE
1.1.A.
Algemene gegevens van de aanvrager
Naam instelling (indien afwijkend van de statutaire
naam):
Statutaire naam instelling:
Statutaire doelstelling
Aard van de instelling *
Bezoekadres:
Postcode en plaats:
Postadres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
Email:
Website:
1.1.B.
Dhr. Berend Dikkers
Zakelijk leider
06 4628 1254
[email protected]
Financiële gegevens aanvrager
Rekeningnummer:
(waarop subsidie kan worden overgemaakt)
Ten name van:
1.1.D.
Het organiseren en uitvoeren van uiteenlopende
kunstvormen zoals dans, theater, muziek, film en
beeldende kunst, die voor een zo breed mogelijk
publiek toegankelijk worden gemaakt en voorts
alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin
des woords verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn. Voorts heeft de stichting
tot doel het aanbieden van ‘ervaringsplaatsen’
aan nieuw talent.
Dansinstelling
Thomas Schwenckestraat 42
2563 BZ Den Haag
Thomas Schwenckestraat 42
2563 BZ Den Haag
070 392 18 66
[email protected]
www.ddddd.nu
Contactpersoon voor de subsidieaanvraag
Naam contactpersoon:
Functie contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Email contactperoon:
1.1.C.
De Dutch Don’t Dance Division
9306614
STG. De Dutch Don’t Dance Division
Rechtsvorm
Rechtsvorm (stichting, vereniging):
Jaar van oprichting:
Inschrijving Kamer van Koophandel te:
KvK nummer:
Stichting
2001
Den Haag
27243662
1.1.E.
Directie
Naam/namen:
In functie sinds:
Benoemingstermijn(en):
1.1.F.
Artistieke directie: Thom Stuart en Rinus Sprong
Zakelijke directie: Berend Dikkers
Artistiek: 2001, zakelijk: 2005
n.v.t.
Samenstelling Bestuur of Raad van Toezicht
Bestuur: (aankruisen)
Naam:
Raad van Toezicht
X Bestuur
In functie
Termijn
sinds:
benoeming
Voorzitter
Mevr. G.J. Bosma-Waterlander
2001
Secretaris
Mr. D. Van Boetzelaer
2001
Penningmeester
Dr. A.B.M. Rietveld
2001
(leden)
Dhr. N. Christe
2001
1.1.G.
In
behandeling
In
behandeling
In
behandeling
In
behandeling
Treedt af op
(volgens
geldend rooster
van aftreden):
In behandeling
In behandeling
In behandeling
In behandeling
Gevraagd subsidiebedrag voor de periode 2013-2016
Totale omvang jaarlijkse exploitatie:
Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van
gemeente in periode 2013-2016:
Gesubsidieerd in het kader van het
Meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2009-2012
van de gemeente Den Haag (aankruisen)
€ 504.823,€ 156.927,X ja, te weten:
€ 156. 927,-(peiljaar 2011)
nee
Ondertekening
Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en zonder
voorbehoud te hebben ingevuld. Wanneer de contactpersoon de aanvraag namens het bestuur
ondertekent, een kopie van de machtiging daartoe bijvoegen.
Naam:
Dr. A.B.M. Rietveld
Functie:
Penningmeester
Datum:
12-12-2011
Plaats:
Den Haag
Handtekening:
1.2.
TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2009-HEDEN
Missie, visie, doelstelling, functies en positie
De Dutch Don’t Dance Division (DeDDDD) heeft als doelstelling het bevorderen van de dans in al zijn
facetten, bij een zo breed mogelijke doelgroep, zowel op het gebied van de actieve als de passieve
cultuurparticipatie. Het werken met, en uitwisselen van ervaring en kennis van professionele dansers,
dansvakstudenten en amateursdansers, kinderen en ouderen met verschillende culturele achtergronden.
Het ontwikkelen van danstalent door advies en coaching, en het bevorderen van doorstroming van het
amateurdansveld, naar dansvakopleiding, naar werkveld. Het bereiken van een zo breed mogelijk, nieuw
publiek voor de dans, door toegankelijke voorstellingen en activiteiten te organiseren. Het onderzoeken,
uitwisselen van kennis en behouden van het erfgoed van de Nederlandse dans. Het promoten van Den
Haag als “dansstad”.
DeDDDD is producent van cultuurparticipatieprojecten, cursussen en dansvoorstellingen. Daarnaast
heeft DeDDDD de functie van talentontwikkelingsinstituut, zowel voor amateurdansers als voor
(pre)professionele dansers. DeDDDD fungeert als informeel adviesorgaan voor jonge danstalenten die
een dansvakopleiding overwegen of anderzijds passend dansonderwijs zoeken (zowel op amateur- als op
professioneel niveau), een (over)stap in hun dansvakopleiding willen maken of op de grens van
dansvakopleiding naar professioneel werkveld staan. In de werkwijze van DeDDDD staan centraal:
- Kruisbestuiving tussen dansers en publiek van divers niveau, leeftijd en achtergrond
- Individuele coaching, advisering en talentontwikkeling op maat
- Verdieping
- Kwaliteit, toegankelijkheid en laagdrempeligheid.
DeDDDD is niet in een hokje te stoppen. Het gezelschap realiseert een waaier aan projecten, gebonden
door een visie die gegrond is op het idee dat verdieping de sleutel is tot échte, duurzame participatie,
inspiratie, bevlogenheid, betrokkenheid en talentontwikkeling. En dat kruisbestuiving van dansers en
publiek van divers niveau, verschillende leeftijd en achtergrond een grote rol spelen in die verdieping. De
vertaling van deze visie verschilt per project, is eigenzinnig en gebaseerd op maatwerk. De artistieke staf
van DeDDDD bezit de kracht om binnen het kader van het (artistieke) groepsbelang individuele coaching
te verrichten. Zowel voor dansamateurs van alle leeftijden en achtergronden, als voor dansvakstudenten
en professionele dansers brengt deze aanpak een intensieve vorm van talentontwikkeling. De visie en
opvattingen van DeDDDD leiden tot bijzondere projecten die in de afgelopen jaren steeds meer
bekendheid krijgen in Den Haag en omstreken. DeDDDD heeft daarmee een sterke positie opgebouwd
als bruggenbouwer tussen het amateurdansveld, de diverse beroepsopleidingen en het professionele
werkveld. De werkwijze en benadering van dans als liefhebberij én als studie en professie hebben
onorthodoxe projecten tot resultaat, die inmiddels in het Haagse culturele veld hun navolging vinden. De
kennis en expertise van DeDDDD wordt zowel door dansbeoefenaars als door collega-instellingen
veelvuldig gevraagd en ingezet. DeDDDD is in haar visie en de uitvoering daarvan uitzonderlijk. Geen
andere Haagse dansinstelling brengt zoveel verschillende soorten dansers bij elkaar in zulke unieke,
diepgaande en kwalitatief hoogstaande projecten, en weet daarmee zo een breed, divers, en nieuw publiek
te bereiken. Geen andere Haagse instelling voert de functie van adviesorgaan uit, een functie die
DeDDDD al jaren op informele wijze bekleed. Dit resulteert erin dat DeDDDD een bijzondere plek in
het Haagse culturele veld inneemt; het gezelschap laveert als een zeer zelfstandige en soms eigengereide
entiteit door Den Haag, maar is onmiskenbaar een sterke en cruciale schakel in de Haagse dansketen.
DeDDDD zet het talent en de expertise, die haar brede regionale, nationale en internationale netwerk
oplevert, in ten behoeve van de dans in Den Haag. Het gezelschap verrijkt door de inzet van haar netwerk
de Haagse culturele sector en bevordert de internationale positie van Den Haag als dansstad.
DeDDDD heeft met alle Haagse dansinstellingen een of meerdere samenwerkingsverbanden (gehad),
waarvan de meest intensieve die met Holland Dance, Koninklijk Conservatorium Den Haag, en Lucent
Dans Theater. Ook buiten het Haagse dansveld heeft DeDDDD een sterke positie ontwikkeld, waaruit
o.a. de structurele samenwerking met Festival Classique is ontstaan. Daarnaast onderhoudt DeDDDD
nauwe banden met een groot aantal Haagse bedrijven en instellingen, zoals Medisch Centrum Haaglanden,
Medisch Centrum voor Dansers en Musici, Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziek-Geneeskunde,
Ballet&Co, strandpaviljoen De Fuut, Total E&P en Novotel Den Haag. Het netwerk van DeDDDD is
zeer breed en divers, mede door de (inter)nationale danscarrières van de artistieke staf. Zo werkt
DeDDDD al een aantal jaren samen met de dansvakopleidingen in Nederland en daarbuiten, waaronder
CodArts Rotterdam, Nationale Ballet Academie Amsterdam, Fontys Tilburg, Artez Arnhem, The
Jacqueline Kennedy Onassis School, The Juilliard School (beide New York, VS), Ballettschule John
Neumeier (Hamburg, DL), Staatsoper Balletschule (Wenen, A). Ook een aantal gerenommeerde
(dans)gezelschappen en instellingen behoren tot het netwerk van DeDDDD, o.a. Scapino Ballet
Rotterdam, Introdans Arnhem, American Ballet Theatre (New York, VS), Koninklijk Deens Ballet,
(Kopenhagen),Theater an der Wien (Wenen, A) Opera National de Lorraine (Nancy, Fr) en Hamburg
Staatsoper (Hamburg, DL).
Financieel, organisatorisch en inhoudelijk beleid
DeDDDD heeft in de beleidsperiode 2009-2012 voor het eerst aanspraak gemaakt op structurele subsidie
vanuit het Haags gemeentelijk Kunstenplan. In haar aanvraag stelt DeDDDD toe te zijn aan een meer
structurele basis voor haar organisatie. Het werken op projectmatige basis bood te weinig continuïteit en
leidde tot teveel werk dat op vrijwillige basis werd verricht. De hoogte van de toekenning van de gemeente
Den Haag voor de periode 2009-2012 is niet voldoende geweest om het toentertijd door DeDDDD
voorgestelde organisatiemodel door te voeren. Desondanks is DeDDDD er wel in geslaagd meer
continuïteit in haar organisatie aan te brengen, en daarmee het aandeel vrijwillig uitgevoerd werk te
verlagen. Doordat de projectmatig werkende zelfstandigen voor een langere periode aan het gezelschap
gebonden konden worden, heeft DeDDDD een organisatie op projectbasis, maar toch met structuur en
continuïteit, neer kunnen zetten. Er is een vast team ontstaan, dat gedurende het hele jaar, op fluctuerende
intensiviteitniveaus en in verschillende samenstelling, werkzaam is voor DeDDDD. De in eerste instantie
voor structurele beheerslasten geoormerkte bijdrage van de gemeente Den Haag, ten hoogte van 170.000
euro in 2009, aangepast tot 156.927 euro in 2010/2011, is ingezet ten behoeve van de activiteitenlasten.
Vanuit die financiële basis heeft DeDDDD een inkomstenmix gerealiseerd bestaande uit 30%
gemeentelijke bijdrage en 70% eigen inkomsten. Daarmee ligt de totale omzet van DeDDDD op bijna
500.000 euro. DeDDDD genereert door haar inkomstenmix met een relatief lage structurele subsidie een
aanzienlijke economische spin-off voor de stad Den Haag, en spreekt daarom liever van een investering
door de gemeente dan van een subsidie. DeDDDD heeft in de afgelopen jaren een groei doorgemaakt op
het gebied van gerealiseerde projecten en activiteiten, van televisiewerk tot internationale opera’s en van
grote cultuurparticipatieprojecten tot kleine choreografieën voor buitenpodia. Er is daarmee gewerkt aan
het netwerk en de naamsbekendheid. De organisatie heeft zichzelf door een divers aanbod van projecten
en activiteiten bij het publiek gevestigd als merk. DeDDDD staat voor toegankelijke voorstellingen voor
een breed publiek waarin een duidelijke en transparante bewegingstaal zorgt voor humoristische,
emotionerende en unieke voorstellingen. Het vestigen van de merknaam van het gezelschap leidt ertoe dat
DeDDDD in de afgelopen jaren een continuïteit in publieksbereik, en dus recettes heeft bewerkstelligd.
Daar waar de meeste podia en gezelschappen te kampen hebben met aflopende toeschouwersaantallen en
dus lagere inkomsten uit kaartverkoop, zijn bij DeDDDD deze aantallen stabiel gebleven. DeDDDD
heeft een gemiddeld bereik van 6000 toeschouwers per jaar, en komt daarmee boven de prognose
(beleidsplan 2009-2012) van 4925 toeschouwers. De samenstelling van de publieksgroep is divers, van
kinderen tot senioren, van verschillende afkomst en uit alle lagen van de samenleving (een zogenaamd
‘algemeen publiek’). De actieve participanten worden bediend via de winterproductie, de zomerdanscursus
en niet-reguliere activiteiten, samen met een bereik van 230 deelnemers vanuit het amateurdansveld, en
ongeveer 60 (pre)professionele dansers. Participanten (actief en passief) worden aangesproken door een
marketingmix met reguliere publiciteitsuitingen zoals posters, flyers, advertenties en (uitzonderlijk veel)
free publicity. Daarnaast door middel van mond-tot-mondreclame en direct mailings. Om een nieuw en
jonger publiek te bereiken heeft DeDDDD de afgelopen jaren ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van
een nieuwe website en gebruik van sociale media. DeDDDD heeft zelf een uitgebreid adressenbestand,
maar combineert deze ook met de adressenbestanden van haar partners.
DeDDDD heeft ook haar artistiek inhoudelijke plannen ruimschoots gerealiseerd, door een mix van
projecten en activiteiten die bijdragen aan actieve en passieve participatie (inclusief educatie) en intensieve
talentontwikkeling. In het kader van talentontwikkeling, coacht en begeleidt DeDDDD (pre)professionele
dansers, en biedt ze werkervaringsplaatsen (incl. podiumervaring). Door de jaarlijks toenemende
onderlinge doorstroom tussen de verschillende projecten vormt de combinatie van de programma’s een
intensief en persoonlijk talentontwikkelingstraject voor dansers van allerlei niveau. Educatie is ingebed in
de visie dat een intensief educatietraject en veelvuldig contact resulteren in een betekenisvolle
kennismaking met, en deelname aan, cultuur. Met educatietraject Move!, ontwikkeld en uitgevoerd in
samenwerking met Holland Dance, voert DeDDDD haar visie op cultuureducatie uit door een intensief
traject van lezingen, verstrekking van achtergrondinformatie, fysieke lessen, begeleide creatie en
uitvoering. Onder de driepoot participatie, talentontwikkeling en educatie heeft DeDDDD ervoor
gekozen in de periode 2009-2012 de volgende projecten uit te voeren:
Solo’[email protected] (reguliere activiteit)
DeDDDD heeft buiten de gemeentelijke subsidie-inkomsten om jaarlijks een of meerdere
locatievoorstellingen gerealiseerd. Jaarlijks is het minifestival Solo’[email protected] georganiseerd, in samenwerking
met, en op locatie van Strandpaviljoen De Fuut, waarin jonge talentvolle dansers (en choreografen) een
eigengemaakte korte solo kunnen presenteren, of worden uitgekozen een solo van de huischoreografen te
dansen. Er ontstaat zo een zeer toegankelijke avondvullende voorstelling waarin het publiek kennis neemt
van een grote diversiteit aan dansstijlen. Met Solo’[email protected] breidt DeDDDD haar eigen publiek en het
algemene danspubliek uit. Een zeer breed publiek van dansliefhebbers en – kenners, maar ook nieuw
publiek voor dans weet haar weg naar De Fuut te vinden. Doordat de gepresenteerde choreografieën zo
divers zijn is er voor elke toeschouwer iets dat hem aanspreekt, waardoor Solo’[email protected] een uitgelezen
kans biedt een eerste positieve ervaring met dans als kunstvorm te bieden. De dansers en choreografen die
hun werk presenteren doen een bijzondere podiumervaring op, door te moeten concurreren met het
bijzonder ongenadige en unieke decor van het Haagse Zuiderstrand. Het concept past in het
talentontwikkelingstraject van DeDDDD. De individuele solo’s die in het programma worden
gepresenteerd worden bij gelegenheid ook ‘verkocht’ ten behoeve van commerciële evenementen zoals
netwerkbijeenkomsten en beurzen. Daarmee verwerft DeDDDD eigen inkomsten, maar draagt ook bij
aan werkgelegenheid voor deelnemende dansers en choreografen. Solo’[email protected] is een kansrijk initiatief en
past goed binnen de doelstellingen van DeDDDD. In de afgelopen edities is gebleken dat het werven van
fondsen voor dit project, binnen de financieringsvorm van DeDDDD beperkt is. Daarom is het lastig is
om productioneel, publicitair en artistiek genoeg te investeren. DeDDDD zou graag meer willen
investeren in het concept om deze verbeterpunten aan te pakken.
De Dutch Summer Dance Course (reguliere activiteit)
De zomerdanscursus De Dutch Summer Dance Course (DeDSDC) werd in 2006 voor het eerst georganiseerd.
Het concept is gestoeld op het citaat ‘learn from the past, step into the future’. In DeDSDC staat Nederlands
danserfgoed centraal. Nederland kent een rijke choreografietraditie die in DeDSDC wordt uitgelicht, van
ontstaansgeschiedenis tot techniek, van inspiratie tot invloed. Professionele dansers, dansvakstudenten en
amateurdansers van 2 tot 65+ jaar oud kunnen kennis maken met Nederlandse dans. Via lessen in
verschillende dansstijlen - van klassiek ballet tot improvisatie - en repertoire verdiepen zij zich in de
Nederlandse dansgeschiedenis, en bouwen daarmee aan de danstoekomst. In het randprogramma maken
de deelnemers kennis met de wereld achter de dans; o.a. ‘blessurepreventie en voeding’ voor de studenten
en professionals, ‘dansen als vak’ voor de amateurdansers, en ‘dansen om fysiek sterk te worden en/of
blijven’ voor de senior dansers. Daarnaast leren de, vaak internationale, deelnemers Den Haag kennen
door uitstapjes naar bijvoorbeeld Panorama Mesdag en het Zuiderstrand. In een eindpresentatie
presenteren de deelnemers het geleerde aan het publiek bestaande uit vrienden, familie en andere
geïnteresseerden. DeDSDC wordt sinds 2007 georganiseerd in samenwerking met Ballet&Co, en sinds
2011 ook met Holland Dance. DeDSDC is een van de pijlers van het beleid van DeDDDD en behoort
daarom tot haar reguliere activiteiten. De zomerdanscursus is zeer succesvol en heeft navolging gevonden
bij partnerinstellingen in de Haagse danssector. In 2008, 2009 en 2010 heeft het Nederlands Dans Theater
(NDT) zich aangesloten bij DeDDDD en Ballet&Co, en is de cursus uitgebreid met een toplevel
georganiseerd door NDT, en omgedoopt tot Maximum Dance Course. In 2011 hebben de twee partners hun
wegen weer gesplitst en heeft NDT alleen het toplevel georganiseerd, onder de naam Summer Intensive.
DeDDDD en Ballet&Co hebben onder de naam DeDSDC de niveaus voor (inter)nationale professionals,
dansvakstudenten, kinderen, jongere en senior amateurs behouden. Ter nagedachtenis aan danser Job
Sanders, die in 2008 overleed, heeft DeDDDD in samenwerking met zijn weduwe het Job Sanders
Scholarship Fund opgericht. Gelden die middels dit fonds worden geworven komen ten goede aan
talentontwikkeling van jonge dansers die via het fonds een beurs kunnen ontvangen om deel te nemen aan
DeDSDC. Fondsenwerving verloopt volledig via crowdfunding en particuliere donaties. In 2011 hebben 5
dansers uit de hele wereld een Job Sanders Scholarship ontvangen. Met DeDSDC heeft DeDDDD een
uniek instrument in handen om zich te concentreren op talentontwikkeling van (inter)nationaal toptalent
tot dansvakstudent, en van beginnende tot gevorderde amateurdanser. De doelstellingen bevordering van
danstechniek op alle niveaus, cultureel bewustzijn, culturele uitwisseling, en de ontwikkeling van dans als
kunstvorm komen in de opzet en het concept van DeDSDC goed naar voren. DeDSDC trekt een nieuw
publiek van actieve participanten aan, die direct een diepgaande kennismaking met dans hebben. De
intensieve begeleiding en coaching van jong talent, en de eventuele doorstroom van DeDSDC naar één
van de locatieproducties en/of de winterproductie, staan garant voor een bijzondere en beproefde
benadering van talentontwikkeling. DeDDDD bouwt gestaag aan de inbedding van de zomerdanscursus
in het internationale aanbod van zomerdanscursussen, en aan de goede reputatie van haar danscursus in
het (inter)nationale dansveld. Deels lukt dat, maar er is zeker nog terrein te winnen op dat gebied.
DeDDDD zou graag meer investeren in publiciteit ter promotie van DeDSDC in binnen- en buitenland.
De artistieke basis en werkwijze zijn stabiel en succesvol, en deze zal DeDDDD dan ook voortzetten. Wel
zal DeDDDD voor de toekomstige editie nogmaals in gesprek gaan met de nieuwe directie van het
Nederlands Dans Theater over een eventuele samenwerking.
Cultuurparticipatieproject winterproductie (reguliere activiteit), inclusief educatietraject Move!
Naar Amerikaans voorbeeld organiseerde DeDDDD in 2006 voor het eerst cultuurparticipatieproject De
Notenkraker in de Grote Kerk in Den Haag, i.s.m. Holland Dance. Na vier zeer succesvolle edities van dit
project was DeDDDD toe aan een artistieke uitdaging, en bracht ze in 2010 de eerste editie van het
cultuurparticipatieproject project ABDALLAH en de Gazelle van Basra. ABDALLAH is een project van
DeDDDD i.s.m. Holland Dance en Lucent Dans Theater. Thom Stuart en Rinus Sprong creëerden hun
eigen versie van dit 19e-eeuwse Oosterse sprookjesballet van meester-choreograaf August Bournonville.
Net als bij De Notenkraker bestaat de cast van om en nabij de 120 dansers uit (inter)nationaal jong talent,
professionele dansers, dansvakstudenten en amateurdansers van 5 tot 65+ jaar oud. De muziek wordt
gespeeld door een live orkest van 42 muzikanten, onder leiding van dirigent Hernàn Schvartzman. Voor
ABDALLAH en de Gazelle van Basra werkt DeDDDD nauw samen met zowel de dans- als muziekafdeling
van het Koninklijk Conservatorium Den Haag.
ABDALLAH bereikt een breed publiek van actieve en passieve participanten en past daarom bij uitstek
binnen de doelstellingen van DeDDDD. ABDALLAH is een toegankelijk ballet voor zowel de
dansliefhebber en danskenner, als de nieuweling in het publiek. Door de bijzondere samenstelling van de
uitvoerende dansers, de duidelijke bewegingstaal met subtiele grappen, het wereldse verhaal, de magische
kostuums en decors, heeft DeDDDD een klassiek ballet tot leven gebracht en up-to-date gemaakt.
Daarmee spreekt ABDALLAH een groot en breed publiek aan, van binnen en buiten Den Haag. De
intensieve begeleiding van de deelnemende dansers, van alle niveaus, en de uitwisseling tussen
amateurdansers, dansvakstudenten en professionals dragen bij aan de talentontwikkeling van de dansers.
Het project biedt dansers kans te zien hoe een professionele productie tot stand komt, en om te dansen
op een professioneel podium op muziek van een live orkest. DeDDDD levert middels ABDALLAH
bijzondere werkervaringsplaatsen voor dansvakstudenten en pas afgestudeerde, jonge dansers. Door
dezelfde methodiek en werkwijze jaarlijks uit te voeren, met telkens nieuwe dansers en musici, krijgt de
voorstelling een plek in het culturele bewustzijn van het publiek en heeft DeDDDD kans haar methodiek
op het gebied van creatie en talentontwikkeling te verdiepen en verfijnen.
Locatieprojecten / cultureel commerciële opdrachten (niet-reguliere activiteit)
Ook in samenwerking met, en op locatie van, Strandpaviljoen De Fuut, organiseert DeDDDD
locatievoorstellingen als [email protected] en Sprong in Zee. Deze voorstellingen worden volledig bekostigd
vanuit kaartverkoop, sponsoring en commerciële optredens. DeDDDD werkte in 2010 en 2011 samen
met Festival Classique, en maakte een vijftal choreografieën voor het jaarlijkse Hofvijverconcert. De
dansers waren dansvakstudenten en jonge professionele dansers uit binnen- en buitenland. DeDDDD
bereikte met deze samenwerking een nieuw publiek voor de dans, dat als klassieke muziekliefhebber al wel
cultureel geëngageerd is, maar niet per definitie ook bekend met dans. Daarnaast zorgt de live uitzending
van het Hofvijverconcert door de AVRO voor een aanzienlijk publieksbereik. Met de samenwerking met
Festival Classique heeft DeDDDD haar talentontwikkeling wederom kunnen verdiepen.
DeDDDD werkte in de afgelopen jaren op artistiek gebied samen met Scapino Ballet Rotterdam
(Twools’10), CodArts, RTL5 (The Ultimate Dance Battle), Theater an der Wien, Staatsoper Hamburg,
Holland Dance Festival (Finale dansparade), Opera National de Lorraine, en het Doelenkwartet.
De locatievoorstellingen en choreografieën dragen bij aan het brede publieksbereik van DeDDDD. De
voorstellingen hebben een signatuur die zeer kenmerkend is voor DeDDDD, waarin toegankelijkheid,
humor en een transparante bewegingstaal centraal staan. Daarmee zijn deze locatievoorstellingen een
belangrijk onderdeel van de ‘merkbeleving’ van de doelgroep. Ze maken allen onderdeel uit van de
talentontwikkeling van jonge (pre)professionele dansers.
1.3.
PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE 2013-2016
In de beleidsperiode 2013-2016 zal DeDDDD zich richten op verdieping door binnen de dansketen de
functie van talentontwikkelingsinstituut voor jonge dansers te vervullen. In de afgelopen jaren heeft
DeDDDD bruggen geslagen tussen amateurdansers, dansvakstudenten en professionele dansers. In de
komende jaren zal DeDDDD deze bruggen versterken, en onderhouden. Middels de toegankelijke
projecten die DeDDDD in die functie realiseert zal een breed en voor de dans nieuw publiek bereikt
worden. Onder de paraplu van deze doelstellingen zal DeDDDD zich richten op de twee pijlers binnen
haar huidige beleid; het cultuurparticipatieproject (winterproductie), met bijbehorend educatietraject, en De Dutch
Summer Dance Course. Aan deze projecten wordt, in het verlengde van de huidige activiteiten en werkwijze
van DeDDDD, een intensief talentontwikkelingstraject verbonden, onder de naam De Junior Dance
Division. DeDDDD zou graag de verbinding van Den Haag Danst realiseren in een Haags
zomerdansfestival. Verankering van de huidige deelnemers aan de projecten van DeDDDD en vergroting
van maatschappelijk draagvlak vindt plaats via De Dutch Don’t Dance Division-Community. De investering van
de gemeente komt niet alleen ten bate aan de pijlerproject begrotingen, maar wordt ook ingezet ter
bevordering van cultureel ondernemerschap. DeDDDD realiseert een inkomstenmix van 30%
gemeentelijke subsidie en 70% eigen inkomsten. In de komende beleidsperiode zal DeDDDD deze mix
behouden, en investeringen doen om de samenstelling ervan op commerciële inkomsten te richten.
Daartoe organiseert DeDDDD jaarlijks een of meerdere coproducties. Verder ontwikkelt DeDDDD op
commerciële basis een voorstellingen- en cursusprogramma in samenwerking met opleidingsinstituut De
Baak, en zal ze haar overige commerciële activiteiten verder ontwikkelen en in de markt zetten.
Cultuurparticipatieproject
Het jaarlijkse cultuurparticipatieproject, ofwel de winterproductie, is een initiatief en project van
DeDDDD, en wordt gerealiseerd in samenwerking met Holland Dance. De samenwerking bestaat uit een
gedeelde BackOffice op het gebied van een productiemedewerker, een educatiemedewerker, en
faciliteiten. Daarnaast ondersteuning op het gebied van marketing en publiciteit en uitvoering van het
educatietraject Move! (zie Educatie). Voor de productie ABDALLAH en de Gazelle van Basra is naast
Holland Dance ook het Lucent Dans Theater partner. DeDDDD zal per ‘titel’ kijken welke
mogelijkheden er zijn voor met collaboraties met andere culturele instellingen, bij voorkeur in de regio
Den Haag/Rotterdam.
DeDDDD zal in de komende jaren de werkwijze, ontwikkeld voor de winterproductie nog meer
uitwerken en verdiepen. Dit jaarlijkse cultuurparticipatieproject wordt gecontinueerd vanuit de visie en
werkwijze zoals vastgelegd in het document Methodiek en Werkwijze De Notenkraker en DeDSDC, en het
repertoire opgebouwd met De Notenkraker en ABDALLAH wordt uitgebreid. Binnen de productionele,
artistieke en financiële kaders die in de afgelopen jaren opgetrokken zijn, zal DeDDDD een keur aan
avondvullende producties in de vorm van een cultuurparticipatieproject ontwikkelen, die afwisselend per
jaar opgevoerd kunnen worden. Naast De Notenkraker en ABDALLAH is de artistieke staf bezig met het
onderzoeken van de mogelijkheden voor repertoire uitbreiding middels bijvoorbeeld The Snowqueen, A
Christmas Carol en Prince of the Pagodas. Daarnaast zal DeDDDD het project uitbreiden met
talentontwikkeling van dansers en/of dansdocenten, die middels een coachingstraject kennis maken met
de werkwijze van DeDDDD voor de winterproductie op organisatorisch, educatief en artistiek gebied. Er
wordt schaarse werkervaring geboden aan (student-)dansdocenten waarmee zij zich kunnen verdiepen in
het werken met grote groepen dansers van sterk wisselend niveau en verschillende achtergronden en
leeftijden, en de organisatorische vereisten die bij zo’n grote productie komen kijken. De bedoeling is dat
de trainees een productie meelopen, en bij een tweede productie relatief zelfstandig kunnen opereren. Het
betreft dus een tweejarig verdiepingstraject, en in principe geen eenmalige kortdurende stage. De
uitbreiding van de winterproductie heeft de volgende effecten:
- Uitbreiding en bestendiging van het publieksbereik
Bevorderen van Cultureel Ondernemerschap door:
a. Diversifiëren publiek
b. Uitbreiden mogelijkheden fondsenwerving (jaarlijks ‘nieuw’ product, buitenregionaal bereik)
c. Verkoop en verhuur producties (alleen staf of staf incl. dansers + evt. decor/kostuums/rekwisieten)
d. Vergroting van duurzaamheid en continuïteit
e.
-
Vergoten vraaggericht werken binnen de artistieke kaders van DeDDDD, door de mogelijkheid in
te spelen op trends en ontwikkelingen
Uitbreiden talentontwikkelingsmogelijkheden dansers en dansdocenten
Reorganisatie en herziene taakverdeling artistieke staf
De druk op de artistieke staf wordt verlegd van uitvoerend werk op de vloer naar individuele coaching,
begeleiding, artistieke ontwikkeling, creatie en kwaliteitsbevordering.
Vestigen van een waaier van producten met ‘kwaliteitsstempel, onder de merknaam DeDDDD.
De Dutch Summer Dance Course / zomeractiviteiten
De Dutch Summer Dance Course (DeDSDC), is een initiatief van DeDDDD. En wordt gerealiseerd in
samenwerking met Ballet&Co en sinds 2011 ook met Holland Dance. In 2008, 2009 en 2010 was ook het
Nederlands Dans Theater partner. DeDDDD voert gesprekken met de nieuwe directie van het
Nederlands Dans Theater over de mogelijkheid om weer samen te werken. Ook Korzo en The Hague
Moves hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn zich als partner aan te sluiten bij DeDSDC, ook met die
partijen is DeDDDD in gesprek. Met de laatste specifiek over een Urban Summer Dance Course.
DeDSDC zal in opzet gelijk blijven. De cursus heeft als doelstellingen dansers kennis te laten maken met
dans en/of zich te verdiepen in Nederlands danserfgoed, en talentontwikkeling van dansers. In de
voorgaande edities van DeDSDC is gebleken dat de cursusopbouw, werkwijze en benadering van cursisten
goed aansluit bij de doelstellingen. Kruisbestuiving tussen dansers van verschillende achtergrond, leeftijd
en niveau speelt ook in DeDSDC een zeer belangrijke rol. DeDSDC behelst meer dan op papier
weergegeven kan worden, en vormt binnen de projectenreeks van DeDDDD een onmisbaar onderdeel in
het talentontwikkelingstraject. De cursusonderdelen voor dansvakstudenten en professionele dansers
concentreren zich op de canon van de Nederlandse dans, met als doel kennismaking met en verdieping op
Nederlands danserfgoed. De gehanteerde aanpak brengt een bewustzijn van de choreograaf en zijn
tijdgeest teweeg, die verder gaat dan ‘alleen de pasjes uitvoeren’, en vormt daarmee een welkome
verdieping op dansvakonderwijs. DeDSDC is niet alleen gericht op bevorderen van techniek en het
aanleren van repertoire, maar veroorzaakt een impact die veel verder en dieper reikt dan dat. Doordat
dansers in DeDSDC buiten hun comfort zone werken aan hun techniek en vaardigheden krijgen zij een
nieuwe blik op wie ze zijn als danser, en wat ze kunnen. De individuele coaching die onderdeel is van de
cursus vergroot het inzicht in de plek in de danssector en/of het dansvakonderwijs. De dansers en
dansvakstudenten krijgen kans te reflecteren op de keuzes die ze moeten gaan maken, of gemaakt hebben,
en de invloed daarvan op hun carrière. Door de persoonlijke aanpak van de docenten in DeDSDC ontstaat
een intensief begeleidingstraject waarvan de invloed veel verder in het (dansers-) leven doorvloeit dan op
het eerste gezicht verwacht wordt. Ditzelfde geldt voor de seniorencursus en de cursus voor recreatieve
dansers. In de Senior Course wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden die de cursisten hebben
als oudere danser, en niet in termen van de beperkingen. Er wordt geconcentreerd op hoe die
vaardigheden en beperkingen in te zetten en te gebruiken zijn bij het dansen, alsook in het dagelijks leven.
De Senior Course overstijgt het niveau van de gebruikelijke dansles waarin het aanleren van technische
vaardigheden centraal staat. De deelnemers werken aan hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, hun fysieke
situatie en de invloed daarvan op hun leven. Plezier in het dansen speelt een centrale in de Senior Course.
In de cursus voor recreatieve dansers van 16 t/m 40 jaar, de Half Course B, krijgen de deelnemers de kans
hun eigen creativiteit als danser te ontdekken. Naast techniekbevordering speelt eigen creativiteit en
inbreng, en de invloed daarvan op de vaardigheden van de danser, een grote rol. De KinderDansWeek is
gericht op kennismaking met dans voor de jongste cursisten (en hun ouders), en voor de wat oudere
deelnemers op techniekbevordering, kennisuitbreiding, eigen creativiteit en verdieping.
De danslessen in DeDSDC wordt op elk niveau aangevuld met een randprogrammering van lezingen en
uitjes die aansluiten bij de doelstellingen van dat level, of de deelnemers kennis laten maken met de stad
Den Haag. Bijvoorbeeld voor de Full Course en Half Course wordt een lezing over blessurepreventie en
voeding georganiseerd, in het afgelopen jaar was er een interview met Hans van Manen voor alle
volwassenen, en bezochten de kinderen het Nederlands Dans Theater.
DeDDDD zou de huidige samenwerking van de partners die zitting hebben in het Den Haag Danstoverleg graag uitbreiden en openbaar maken. De dansactiviteiten die momenteel in de zomer plaatsvinden
(waaronder DeDSDC) zouden in een ‘pre-season’ zomerdansfestival aan elkaar te gekoppeld kunnen
worden. Het zomerdansfestival vindt plaats op verschillende locaties in Den Haag, nog voor de
seizoensaftrap met het Haags Uit Festival. De programmering is geschikt voor een publiek van
dansliefhebbers en een nieuw en breed publiek voor de dans. DeDDDD wil in dat kader bekijken of het
mogelijk is om Solo’[email protected] in augustus te organiseren. Gesprekken over dit concept zijn nog niet gestart,
DeDDDD wacht daarvoor tot er meer duidelijkheid is over de toekomst van de danssector Den Haag.
De Junior Dance Division
Onder de naam De Junior Dance Division, zal DeDDDD haar activiteiten als talentontwikkelingsinstituut
bestendigen. Met als doelstellingen enerzijds het dichten van het gat tussen dansvakopleiding en werken
als professioneel danser, en anderzijds dans een gezicht te geven in de vorm van jong danstalent dat
toegankelijk maar kwalitatief hoogwaardig werk presenteert. Een zeer belangrijke niet-artistieke
doelstelling is het bevorderen van de economische positie van DeDDDD, door met De Junior Dance
Division breder in te kunnen zetten op commercieel werk, wat op zijn beurt ook weer bijdraagt aan de twee
artistieke doelstellingen.
Vanuit haar huidige pijlerprojecten heeft DeDDDD ruime ervaring in het werken met dansvakstudenten
en pas afgestudeerde dansers. Zowel vanuit de opleiding als vanuit het werkveld merkt DeDDDD dat net
afgestudeerde dansers niet altijd klaar zijn voor hun werk als professioneel danser. Ze hebben nog niet
voldoende (podium)ervaring om terecht te kunnen bij een dansgezelschap, of hebben behoefte aan
uitbreiding van hun danstechniek en zoeken naar de juiste plek om dat te doen. De artistieke staf van
DeDDDD speelt momenteel een belangrijke rol als adviseur van jonge dansers. Ze bemiddelt tussen
jonge dansers en dansvakopleiding, en jonge afgestudeerde dansers en het werkveld. DeDDDD wil deze
adviesfunctie graag uitbreiden en bestendigen, De Junior Dance Division is het instrument om dat te doen.
DeDDDD zal in de toekomst gaan werken aan het samenvoegen van de adviseringswerkzaamheden en de
artistieke activiteiten, daarbij gebruik makend van haar brede binnen- en buitenlandse netwerk van
dansopleidingen, dansgezelschappen, en dansprofessionals (uitvoerend, begeleidend en overkoepelend).
DeDDDD levert middels de expertise van de artistieke staf en haar netwerk een intensief
talentontwikkelingstraject aan de dansers die bij De Junior Dance Division betrokken zijn, waarmee het gat
tussen dansvakopleiding en werkveld gedicht wordt. De Junior Dance Division wordt geïncorporeerd in de
huidige, deels informele, activiteiten van DeDDDD. De om en nabij 10 dansers die betrokken zijn bij De
Junior Dance Division zijn onderdeel van alle projecten van DeDDDD. Ze worden ingezet voor de
producties, educatieve-, en commerciële activiteiten. Daarnaast worden ze individueel gecoacht, en volgen
ze technieklessen, workshops en lezingen bij DeDDDD zelf, of bij partnerinstellingen. DeDDDD zal zich
inzetten om de dansers door te laten stromen naar het werkveld of een passende opleiding, zodra ze daar
klaar voor zijn. In opzet is De Junior Dance Division een logisch vervolg op de huidige activiteiten van
DeDDDD. Er vind al enkele jaren veel doorstroom plaats van DeDSDC naar de winterproductie en de
coproducties, en vice versa, met de bijbehorende begeleiding. Met dat traject zet DeDDDD in op een
verdieping van talentontwikkeling voor dansers van allerlei niveau, en zal ze dat in de toekomst ook als
een van haar functies benoemen. De Junior Dance Division zal daarnaast een essentieel onderdeel vormen in
de te realiseren inkomstenmix van DeDDDD (zie Cultureel ondernemerschap).
De specifieke doelstelling voor De Junior Division, het dichten van het gat tussen dansvakopleiding en
werken als professioneel danser, wordt bereikt door:
- Het bieden van werkervaringsplaatsen / podiumervaring aan jonge dansers (in de huidige
projecten van DeDDDD).
- Bevordering van de professionalisering van jonge dansers;
- Onstage door het verbeteren/uitbreiden van techniek en presentatie van jonge dansers.
- Offstage door uitbreiding van vaardigheden als educatie, organisatie, zakelijkheid, representatie
t.o.v. (potentieel) publiek.
- Inzicht te geven in de werking van de culturele sector in het algemeen en de danssector specifiek.
- Inzicht te geven in eigen talenten, vaardigheden en beroepskansen.
- Zoveel mogelijk faciliteren van natuurlijke doorstroom van Junior Division naar een passende
werkomgeving.
- Ondersteunen in opbouw van het netwerk van jonge dansers.
Dans wordt, mede door invloed van programma’s als So You Think You Can Dance en The Ultimate Dance
Battle steeds populairder. Deze uitbreiding van de groep geïnteresseerden biedt de dans als kunstvorm
nieuwe mogelijkheden en kansen. De Nederlandse dans heeft status. Deze is vooral ontstaan door een
aantal bijzonder succesvolle choreografen, die een relatief grote naamsbekendheid genieten. Helaas is dat
voor talentvolle dansers minder. Nederland is een land van choreografen én dansers. DeDDDD wil,
middels De Junior Dance Division, de danser een gezicht geven door hem/haar dichterbij het publiek te
brengen, en het publiek kennis laten maken met het danstalent dat Nederland rijk is. DeDDDD doet dat
door:
- Naamsbekendheid van jong danstalent te bevorderen (o.a. online activiteiten)
- Toegankelijk en kwalitatief hoogwaardige voorstellingen te presenteren
- In te zetten op verdieping van zowel passieve als actieve participatie
- De merknaam van DeDDDD steviger te vestigen bij publiek in Den Haag en daarbuiten
- Relevante partnerschappen aan te gaan en/of te onderhouden binnen en buiten de culturele
sector
- Haar zichtbaarheid binnen en buiten Den Haag te vergroten door middel van (locatie-) optredens
Educatie
Voor De Notenkraker in de Grote Kerk Den Haag en ABDALLAH en de Gazelle van Basra ontwikkelde
DeDDDD in samenwerking met Holland Dance een bijpassend educatietraject. Onder de titelreeks Move!
kregen De Notenkraker Move! en later ABDALLAH Move! vorm. In dit educatietraject maken leerlingen
kennis met dans door lezingen en workshops, door zelf te dansen en een scene te creëren, en door deze te
presenteren in een eindwedstrijd. Zowel DeDDDD als Holland Dance zijn zeer tevreden over Move!. Het
educatietraject zal dan ook in deze vorm georganiseerd worden bij de winterproductie, de inhoudelijke
invulling wordt aangepast aan de hand van repertoirekeuze van DeDDDD voor de winterproductie.
Naast het reeds bestaande educatietraject Move! zal DeDDDD een tweede educatieprogramma realiseren
op basis van het eerder ontwikkelde Icosaeder. Icosaeder is een concept van DeDDDD, en is ontwikkeld in
opdracht van de dansvakopleiding van CodArts, maar wordt niet meer door CodArts uitgevoerd. Het
educatietraject is geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, en de eerste klas van de
middelbare school. Het traject is tweeledig, enerzijds biedt het traject de leerlingen een bijzondere (eerste)
kennismaking met dans. Het project kan op school of daarbuiten plaats vinden. De leerlingen zien eerst
een choreografie die gemaakt is naar aanleiding van een thema dat speelt in hun leven, op muziek die ze
aanspreekt, en gedanst door jonge dansers die dichtbij hun belevingswereld staan. Daarna volgt een
gesprek waarin ze kunnen reflecteren op wat ze hebben gezien, hoe dans het thema heeft benaderd, en
hoe zij het thema (nu) zien. Daarna mogen zij hun ideeën vertalen in beweging, met hulp van
professionele dansers. Anderzijds is het een educatief project voor de jonge dansers van De Junior Dance
Division; een groep dansers maakt een eigen choreografie, aan de hand van een vooraf aangereikt thema.
Daarnaast krijgen zij een cursus over (cultuur)educatie. Na afronding van dat traject gaat de groep langs
scholen waar zij de kennis opgedaan in de cursus in praktijk brengen. Ze presenteren hun choreografie,
gaan daarna in gesprek met de leerlingen over het gekozen thema, en geven de leerlingen daarna een
dansworkshop op basis van de gepresenteerde choreografie. Dit educatietraject past binnen de
doelstellingen van DeDDDD; het biedt jonge dansers werkervaring die zij binnen een gezelschap nodig
zullen hebben. Cultuureducatie speelt een belangrijke rol in het dagelijkse werk in een dansgezelschap,
maar dansvakopleidingen besteden er weinig aandacht aan. Met dit traject zal DeDDDD ook daarin een
brug slaan. Het educatietraject heeft een looptijd van twee weken per editie. In de eerste week werken de
dansers aan hun choreografie en krijgen ze de cursus over lesgeven, in de tweede week bezoeken ze de
scholen. DeDDDD zal het traject aanbieden aan scholen i.s.m. de Rotterdamse SKVR en het nieuw op/in
te richten expertisecentrum voor cultuureducatie in Den Haag. Het programma zal afhankelijk van de
vraag minimaal één, maximaal twee keer per jaar plaatsvinden. Er kunnen per schooljaar dus maximaal 15
scholen bediend worden.
Cultureel Ondernemerschap
Zoals eerder gezegd bestaat de inkomstenmix van DeDDDD voor het grootste deel uit eigen inkomsten,
bestaande uit gelden van (particuliere) fondsen, sponsoring (in geld of natura), recettes,
merchandiseverkoop en inkomsten uit commerciële optredens. DeDDDD zal deze inkomstenmix in de
toekomst niet alleen behouden, maar ook, met behulp van de structurele gemeentelijke subsidie, verder
uitbreiden. Dat zal ze doen door te investeren in cultureel ondernemerschap. Door ontwikkeling van nietreguliere activiteiten, het opzetten en in de markt zetten van een divers en breed georiënteerd commercieel
repertoire, ontwikkeling van programmering en cursusaanbod voor opleidingsinstituut De Baak, en
uitbreiding en bestendiging van maatschappelijk draagvlak, zal DeDDDD haar bijzondere inkomstenmix
realiseren.
Coproducties
Net als in de afgelopen jaren zal DeDDDD jaarlijks een of meerdere coproducties (op locatie) realiseren.
Deze activiteit vindt plaats op initiatief van DeDDDD of de desbetreffende partner (zoals in 2010 en
2011 Festival Classique), en wordt uit eigen inkomsten gefinancierd. De coproductie is een belangrijk
middel voor DeDDDD om haar publieksbereik te verbreden en vergroten. DeDDDD speelt met de
activiteit in op wat er gaande is in de culturele- en of danswereld, bij het publiek, en in de maatschappij. In
de beleidsperiode 2013-2016 zal de coproductie een zeer belangrijke rol spelen in het
talentontwikkelingstraject van De Junior Dance Division. DeDDDD denkt voor de komende jaren aan de
volgende projecten:
Periode 2013-2016: Commercieel culturele activiteiten, i.s.m. nationale en internationale partners als
Holland Dance, RTL, Opera National de Lorraine, Staatsoper Hamburg, Theater an der Wien en
Opera2Day.
Periode 2013-2016: Solo’[email protected], i.s.m. Strandpaviljoen De Fuut
Het minifestival Solo’[email protected] zal in de komende beleidsperiode voortgezet worden. Het programma
maakt onderdeel uit van het talentontwikkelingstraject voor de dansers van De Junior Dance Division (zie
voor artistiek inhoudelijke en productionele uiteenzetting hoofdstuk 1.2).
Periode 2012-2013: Kreutzer Sonate, i.s.m. Pulchri Studio
Kreutzer Sonate (composities Ludwig von Beethoven en Léoš Janáček) zal uitgevoerd worden in Pulchri
Studio. Met Kreutzer Sonate breidt DeDDDD het huidige danspubliek uit met muziekliefhebbers en
liefhebbers van beeldende kunst (publiek en leden van Pulchri Studio). De voorstelling is geschikt voor
een breed publiek van volwassen toeschouwers die affiniteit hebben met (podium)kunst, dans, beeldende
kunst, klassieke muziek. DeDDDD heeft met Holland Dance en Theater an der Wien gesproken over een
eventuele samenwerking.
Periode 2013-2014: Johannes Passion, i.s.m. Grote Kerk Den Haag
In navolging op de tour die DeDDDD i.s.m. Theater aan het Spui organiseerden voor Orlando in 2003, en
de samenwerking met de Grote Kerk Den Haag voor De Notenkraker (2006 t/m 2009) heeft DeDDDD de
ambitie een tour langs de Grote Kerken in Nederland te realiseren met de productie Johannes Passion
(compositie Arvo Pärt). Met de Johannes Passion bereikt DeDDDD wederom een nieuw publiek, naast
dans- en muziekliefhebbers zullen ook toeschouwers getrokken worden die afkomen op de bijzondere
ambiance die een voorstelling in een kerk geeft. Het verhaal van de Johannes Passion behoort tot het
collectieve geheugen van Nederland, en zal daarom een grote groep mensen aanspreken. Er worden rond
Pasen vele Passies geprogrammeerd in Nederland, maar een dansante versie is uniek. Ook dat zal een
grote publiekstrekker zijn.
Periode 2014-2015: Repertoiretour De Junior Dance Division
De Junior Dance Division zal in 2014-2015 een kleine Nederlandse tour langs kleinere schouwburgen en
theaters doen. Ze brengen een klassiek repertoire van bijvoorbeeld bekende pas-de-deux, en modernklassiek repertoire van bekende (Nederlandse) choreografen als Nils Christe en Ton Simons. Het
programma zal uitermate geschikt zijn voor een nieuw danspubliek doordat toegankelijk en kwalitatief
hoogstaand werk wordt gebracht. De voorstelling is geschikt als eerste kennismaking met (klassieke of
modern-klassieke) dans, maar ook voor dansliefhebbers die kennis willen maken met jong Nederlands
danstalent.
Periode 2014-2015, 2015-2016 en 2018: Ballet de la Paix i.s.m. Danspubliek
Ter gelegenheid van de Vrede van Breda organiseerde koning-stadhouder Willem III in 1668 in de
manege van het Haagse Buitenhof het Ballet de la Paix. Het ballet was een allegorie op de vrede tussen
Nederland en Engeland. DeDDDD en Danspubliek brengen het Ballet de la Paix met nieuwe glans terug
in Den Haag. Thematisch inhakend op Den Haag als Internationale Stad van Vrede en Recht, en Den
Haag als Dansstad, krijgt het nieuwe Ballet de la Paix de vorm van een balletgala met internationale allure.
Op een unieke Haagse locatie (bijvoorbeeld het Vredespaleis of het Buitenhof) presenteert het Ballet de la
Paix een selectie van solo’s, pas-de-deux en groepschoreografieën, gedanst door internationaal
gerenommeerde dansers. De avond brengt een keur aan dansers en/of dansstijlen die in Nederland niet of
nauwelijks te zien zijn geweest. Net als in het originele Ballet de la Paix zullen ook in de moderne versie de
verschillende delen ingeleid worden door bijvoorbeeld (opera)zangers, acteurs of met multimediale
presentaties.
Het gala zal door programmering, thematiek en locatie een internationale aantrekkingskracht hebben.
DeDDDD en Danspubliek zouden graag een goed doel op het gebied van vrede en (mensen)rechten aan
het gala verbinden, om het evenement ook een fondsenwervende doelstelling te geven. Het Ballet de la Paix
richt zich op een hoger publiekssegment van bedrijven, expats en ambassades, alsook op dansliefhebbers
uit binnen- en buitenland. Het Ballet de la Paix zal om het jaar georganiseerd worden. In 2014 staat een
eerste piloteditie gepland, het evenement groeit in 2016 totdat in 2018 een volwaardig gala georganiseerd
kan worden. De naam van het Ballet de la Paix wordt daarmee gevestigd als een kwalitatief hoogstaand,
uniek, must-see & must-be evenement. Door de pilotedities wordt op het gebied van organisatie, artistieke
inhoud en publieksbereik een aanloop genomen naar het eerste grote gala, dat in 2018, eventueel in het
kader van Den Haag Culturele Hoofdstad 2018, precies 350 jaar na de originele editie gepland staat.
Commercieel repertoire en optredens
In de afgelopen jaren heeft DeDDDD een sterke traditie opgebouwd waarin zij optredens verzorgd op
commerciële basis. DeDDDD wordt ingehuurd voor relatie- en bedrijfsevenementen, openingen, beurzen
etc. Omdat DeDDDD niet over een vast tableau dansers beschikt, heeft het gezelschap een aantal
commerciële optredens moeten weigeren. Met De Junior Dance Division zal DeDDDD een repertoire van
choreografieën van Thom Stuart en Rinus Sprong opbouwen, die ingezet kunnen worden op commerciële
evenementen. Daarnaast zou DeDDDD deze stukken graag presenteren op bijvoorbeeld popfestivals.
De Baak
DeDDDD zal een samenwerking aangaan met De Baak. De Baak is een internationaal gerenommeerd
opleidingsinstituut voor leidinggevenden, ondernemers en professionals. De Baak bevindt zich in de
internationale top van haar branche, en heeft een onorthodoxe en vernieuwende visie op leren. De Baak
en DeDDDD delen hun ideeën over talentontwikkeling. Daarom heeft de directie van De Baak
DeDDDD gevraagd mee te denken over de invulling van haar cursussen en de programmering van het
nieuw te bouwen theater op hun landgoed in Driebergen. DeDDDD grijpt deze kans met beide handen
aan, en werkt aan een cursusaanbod dat de doelstellingen, werkwijze en expertise van DeDDDD naadloos
laat doorvloeien in het aanbod van De Baak. DeDDDD zal tevens een deel van de programmering voor
het theater van De Baak invullen met voorstellingen gedanst door De Junior Dance Division. Rinus Sprong
levert momenteel op verzoek van de politieacademie een bijdrage aan het Kandidatenprogramma Politie
Nederland, door een cursus over creatief leiderschap te verzorgen. Deze werkzaamheden bieden
DeDDDD een goede kans haar ideeën over het cursusaanbod voor De Baak te testen en te evalueren.
De Dutch Don’t Dance Division Community
In de afgelopen jaren bouwde DeDDDD een groot netwerk van actieve cultuurbeoefenaars op. Een groot
deel daarvan blijft DeDDDD volgen, of participeert in haar projecten. In de komende jaren zal
DeDDDD eraan werken de actieve cultuurbeoefenaars aan zich te binden. De community rondom het
gezelschap wordt verder uitgebreid. Leden van deze community horen bij DeDDDD, ze zijn een onderdeel
van de culturele vingerafdruk van het gezelschap. Het doel van DeDDDD-Community is de recreatieve
dansers aan DeDDDD te binden, ze ook ‘vast te houden’ voor de dans, en verdieping te bieden door
achtergrondinformatie te geven en workshops aan te bieden (ingekocht bij partnerinstellingen). Het idee
ligt in het verlengde van de jaarlijkse workshop voor afgewezen auditanten die DeDDDD organiseert in
samenwerking met Holland Dance. Thom Stuart en Rinus Sprong krijgen momenteel ook van de
recreatieve dansers veel vragen over o.a. de mogelijkheden voor danslessen in en om Den Haag, en
doorstroom naar (docent-) dansvakopleiding. DeDDDD zal deze functie bestendigen en transparant
maken via DeDDDD-community, zodat er breder gebruik gemaakt kan worden van de expertise en het
netwerk van DeDDDD.
1.4.
BEDRIJFSVOERING
Organogram
Teken het organogram van uw instelling (of voeg dit apart bij). Geef hierin ook het aantal FTE per
organisatieonderdeel op (zie toelichting).
Bestuur Directie/ Staf: - Coördinator/Artistieke leiding - Artistieke leiding/ balletmeester - Zakelijke leiding Office Manager Commerciële Publiciteitsmedewerke
inkomsten/sponsorwerving r Productiemedewerker Uitvoerend: - freelancers - dansers/artiesten - ( projectbasis) Toelichting bij de organisatiestructuur
•
Waar is de zakelijke leiding in uw instelling belegd? (zie organogram)
Taken: voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en verslaglegging van meerjarenbeleidplan en
individuele projecten, op financieel en organisatorisch gebied, verantwoording aan bestuur.
•
Waar is de artistieke leiding in uw instelling belegd? (zie organogram)
Taken: algemene coördinatie, ontwikkeling, begeleiding en verantwoording artistiek en educatief
beleid, verantwoording aan bestuur. Workshops en lessen, choreografie, choreografisch advies
en projectbegeleiding.
•
Hoe vaak vergadert het bestuur / Raad van Toezicht?
Het bestuur komt tweemaal per jaar samen. Daarnaast vindt contact per telefoon en email plaats.
•
Wanneer en hoe legt de directie verantwoording af bij bestuur / Raad van Toezicht?
In een jaarlijkse vergadering wordt het jaarverslag van het voorgaande jaar doorgenomen, en na
akkoord van het bestuur vastgelegd. Daarnaast wordt in de tweede vergadering het artistiek
inhoudelijke en financiële plan voor het komende seizoen besproken en na akkoord van het
bestuur vastgelegd.
Personeel
uren volledige werkweek
realisatie 2010
2013-2016
per jaar
40
40
formele formatie in FTE
2
2
aantal medewerkers in dienst
2
2
2
2
70
80
- waarvan vast (FTE):
- waarvan tijdelijk (FTE):
aantal betrokken vrijwilligers
Risico’s
• Welke (bedrijfs)risico’s loopt uw instelling? (graag specificeren)
De inkomstenmix van DeDDDD leidt o.a. tot projectmatig werken. Voordelen daarvan zijn een hoge
mate van flexibiliteit en resultaatgerichtheid, en lage overheadkosten, waardoor de efficiëntie van de
bedrijfsvoering hoog is. De financieringsvorm heeft echter ook een keerzijde, die een zeker bedrijfsrisico
veroorzaakt.
Naast de structurele bijdrage van de gemeente Den Haag financiert DeDDDD haar projecten voor 70%
uit eigen inkomsten, 26% daarvan bestaat uit gelden geworven bij (particuliere) fondsen. De meeste van
deze fondsen hebben in hun statuten een aantal bepalingen opgenomen die binnen de financieringsvorm
van DeDDDD obstakels zijn, te weten;
- Ze ondersteunen geen door een overheidsinstelling structureel gesubsidieerde
instellingen, al is die structurele bijdrage niet kostendekkend. DeDDDD kan dus bij
een aantal fondsen niet meer aanvragen sinds ze opgenomen is in het Kunstenplan
van de gemeente Den Haag.
- Ze ondersteunen geen terugkerende projecten. Het is daarom lastig (en wordt steeds
lastiger) een project als DeDSDC of de winterproductie jaarlijks gefinancierd te
krijgen.
-
Door de procedure van aanvragen is vaak vrij laat bekend of de bijdrage toegekend
is of niet. Het productieproces kan daarom vaak laat pas in gang worden gezet, of
zou gestart moeten worden zonder volledige kostendekking.
De laatste 21% van de inkomstenmix komt uit overige werkzaamheden, zoals (commerciële) optredens,
het geven van lessen en workshops, en verkoop van merchandise. Probleem bij deze inkomstenbron is
dat het moeilijk is op lange termijn te begroten welke resultaten er behaald kunnen worden. Het halen
van de gezette targets vergt een (tijds)investering voor zowel staf als medewerkers. Echter, DeDDDD
heeft in de afgelopen jaren die investering gedaan, en ontwikkelt momenteel meer instrumenten om
commerciële inkomsten te verwerven.
Omdat DeDDDD alleen met ZZP-ers werkt, zijn er op organisatorisch niveau geen risico’s te
vermelden. De kerstvoorstelling wordt jaarlijks verzekerd tegen annulering middels een
evenementenverzekering.
• Welke maatregelen treft u/ heeft u getroffen om deze risico’s te beperken?
De bedrijfsrisico’s die ontstaan door de werving van gelden bij (particuliere) fondsen worden zoveel
mogelijk beperkt door ruim op tijd aan te vragen, en zo mogelijk de aanvraag (en begroting) mondeling
toe te lichten in een afspraak met beleidsmedewerkers. Op die manier kan in een vroeg stadium ingeschat
worden in hoeverre de aanvraag kans maakt.
Van de 70% eigen inkomsten komt 19% uit recettes. De afgelopen jaar zijn de inkomsten uit recettes een
stabiele, licht stijgende, factor. Laat onbelet dat begroten op basis van inkomsten uit recettes toch een
zeker risico in zich draagt, omdat je niet zeker kan weten in hoeverre je in het verleden behaalde
resultaten in de toekomst ook kan verwachten. DeDDDD dekt zich daartegen in door altijd op 65%
zaalbezetting te begroten, ondanks dat de zalen sinds 2009 altijd nagenoeg uitverkocht zijn.
Investeringen
• Welke investeringen staan er in de periode 2013-2016 gepland?
Geen
• Hoe gaat u deze investeringen financieren?
N.v.t.
Stichting De Dutch Don’t Dance Division
JAARVERSLAG 2012
Maart 2013, Den Haag
Inhoudsopgave:
-
Inleiding en Samenvatting hoofdactiviteiten
-
Overige activiteiten
-
Toelichting Financiën 2012
-
Evaluatie De Dutch Summer Dance Course 2012
-
Evaluatie de Notenkraker
-
Evaluatie The Planets
-
Bijlage: programma Solo’[email protected]
-
Bijlage: Financieel Jaarverslag 2012
Bijlage: prestatieoverzicht
Bijlage: partners
Inleiding en samenvatting hoofdactiviteiten
2012 was in vele opzichten een bewogen jaar voor De Dutch Don’t Dance Division
( DeDDDD) In het voorjaar werd choreograaf Thom Stuart gevraagd om mee te doen
aan het RTL 5 TV programma The Ultimate Dance Battle. Hij behaalde met zijn
eigen stijl “ballet” de finale van dit populaire dansprogramma, net als een jaar
daarvoor Rinus Sprong had gepresteerd.
Een grote tegenslag was het feit dat DeDDDD eind augustus te horen kreeg dat we
na 6 jaar geen gebruik meer konden maken van de gratis repetitieruimte van het
Medisch Centrum Haaglanden. Aangezien in september de audities van de
Notenkraker waren gepland, moesten we in allerijl op zoek naar een andere locatie.
Gelukkig vonden we een geschikte ruimte aan de Raamweg 47, het voormalige
Europol gebouw. Echter, niet was ingecalculeerd dat we nu in 2012 vier maanden
huur moesten opbrengen. En ook de verhuizing zelf en de inrichting van de nieuwe
locatie zorgden voor extra kosten.
Aan de andere kant kwamen er steeds meer aanvragen voor commerciële en andere
activiteiten binnen, waardoor het hele jaar door er hard is gewerkt en het zorgde er
ook voor dat de agenda voor 2013 al snel vol liep.
Prijzen:
Erkenning voor de projecten en werkzaamheden van DeDDDD kwam er met de 2e
plaats van de Danspublieksprijs 2012 voor de Notenkraker, hetgeen een Eervolle
Vermelding opleverde. In het voorjaar van 2013 werd bekend dat Thom Stuart en
Rinus Sprong zijn vereerd met de Prijs van Verdienste 2012, uitgereikt door het
Dansersfonds ’79.
Hoofdactiviteiten:
Solo’[email protected]: in 2012 vierde dit mini dansfestival in Strandtent de Fuut aan het
Zuiderstrand haar 5 jarig jubileum. Gekozen werd voor een compilatie van “ the best
of” ofwel een selectie van de beste solo’s uit de afgelopen edities. De 10
voorstellingen werden goed bezocht: er kwamen 464 bezoekers naar het strand voor
een diner en de dansvoorstellingen.
De Dutch Summer Dance Course: deze zomerdanscursus kent een aanbod voor
alle leeftijden en niveaus. In 2011 was er nog sprake van enige onbekendheid met
het project bij de diverse doelgroepen ( met name bij de professionals), mede
veroorzaakt door de concurrentie van de vroegere coproducent het Nederlands Dans
Theater die een eigen Summer dance intensive hadden opgezet, dit jaar wist men
massaal de weg naar het Korzo theater te vinden. Kinderen van 2,5 jaar t/m senioren
van ruim 70 jaar en allerlei amateurs, dansvakstudenten en professionals beleefden
twee zomerse weken vol dans, waarin het Nederlandse danserfgoed centraal stond.
Ook was er aandacht voor nieuwe dansstijlen, zoals hip hop. Het totaal aantal
deelnemers bedroeg 185. Een uitgebreide evaluatie treft u verderop in dit
jaarverslag.
De Notenkraker: sinds 2006 organiseert DeDDDD met kerst een klassieke
dansvoorstelling in de vorm van een community art project, waarmee een ware
Haagse kersttraditie is gevestigd. Na in 2006, 2007, 2008 en 2009 de Notenkraker te
hebben opgevoerd in de Grote Kerk, vroeg het Lucent Danstheater of DeDDDD deze
traditie in haar theater wou brengen. In 2010 en 2011 werd het sprookjesballet
“ Abdallah en de Gazelle van Basra” opgevoerd, met groot succes. In 2012 werd
gekozen voor een vernieuwde versie van de Notenkraker. Dit project brak alle
records: er kwamen maar liefst 340 aanmeldingen van auditanten, naast de
gebruikelijke publiciteit was er ook veel “free publicity” aandacht en dansten 103
dansers in 227 kostuums in het decor van geprojecteerde animaties, vervaardigd
door choreograaf/ animator David Middendorp, hetgeen een uniek multimediaal
spektakel opleverde. Met 5.726 bezoekers was dit de best bezochte kersteditie in de
geschiedenis van DeDDDD tot nu toe.
FESTIVAL CLASSIQUE 2012: The Planets en Olympique Classique
Dit festival, dat jaarlijks in juni in Den Haag plaatsvind, probeert klassieke muziek
onder de aandacht te brengen van een nieuw, jong en divers publiek.
Belangrijk onderdeel zijn de openluchtconcerten op de Hofvijver. In 2012 was
choreograaf Rinus Sprong, samen met regisseur Karel van Rooijen verantwoordelijk
voor de productie “Olympique Classique”, dat op 16 juni werd uitgezonden via de
Avro televisie. Op 15 juni vond de unieke voorstelling plaats van “The Planets”, een
choreografie van Thom Stuart op het gelijknamige muziekstuk van Gustav Holt,
uitgevoerd door het pianoduo Scholtes en Janssens en gedanst door 56
dansvakstudenten van het Koninklijk Conservatorium en twee oudere professionele
dansers. Deze voorstelling is ook te zien geweest tijdens de eindexamenweek van
het Koninklijk conservatorium en enkele delen zijn vertoond tijdens het VNG congres
op het Malieveld in Den Haag.
Overige activiteiten
Ook in 2012 zijn door DeDDDD diverse nevenactiviteiten ontwikkeld, hieronder een
overzicht van de belangrijkste activiteiten:
Workshops:
In 2012 zijn diverse workshops verzorgd door DeDDDD t.b.v.:
Muziektheater Amsterdam, Kunstbende, Den Haag, Theater de Veste, Delft,
Utrechtse Dansacademie, Dansdriedaagse NBDK en It’s Festival.Amsterdam.
Daarnaast zijn door Thom Stuart en Rinus Sprong diverse gastlessen verzorgd op
het Koninklijk Conservatorium en Codarts, Rotterdam.
Commerciële optredens:
The Ultimate Dance Battle ( TUDB):
TUDB biedt DeDDDD een nieuw platform om dans naar een andere doelgroep te
krijgen en aansluiting te vinden bij een commercieel, laagdrempelig circuit.
Daarnaast biedt het een kans om te leren van het maken van dans voor televisie/film.
Nadat in 2011 Rinus Sprong de finale wist te behalen, slaagde Thom Stuart er in om
dit kunstje in 2012 te evenaren. Een knappe prestatie, zeker gezien het feit dat
beide choreografen werkten vanuit de niet zo heel populaire balletstijl. Ook Rinus
Sprong werd gevraagd eenmalig een groepschoreografie te maken. De kijkcijfers
lagen gemiddeld rond de 650.000 kijkers per aflevering.
Terra Arts projects: optreden tijdens kunstmanifestatie in Zoetermeer t.b.v.
bouwaannemers.
De Baak Learning Lane: de banden met opleidingscentrum de Baak werden verder
versterkt door een aantal commerciële optredens tijdens het evenement “ the
learning lane”, waar over het gehele terrein van het landgoed in Driebergen- Zeist
presentaties werden gegeven t.b.v. de toekomstige cursisten van de Baak.
Dag van de Rechtspraak: optreden t.b.v. de Raad van de Rechtspraak in Den Haag.
Rabobank Ledendag en sponsoroptreden t.b.v Festival Classique; tweetal optredens
t.b.v. sponsors van het festival.
KIA motors: Dealermeeting van de groep Veerkracht: presentatie van het nieuwe
model van het automerk KIA.
Toelichting Financiën 2012
2012 was het vierde jaar, waarin DeDDDD was opgenomen in het Meerjaren
Cultuurplan 2009-2012 van de Gemeente Den Haag.
Dit betekende een bijdrage vanuit de Gemeente van totaal € 158.151,- in 2012.
Dit behelsde ongeveer 31% van de totale omzet in 2012. In tegenstelling tot het
advies van de commissie, konden deze middelen dan ook niet ingezet worden voor
meer structurering van de stichting en haar activiteiten, maar is, in overleg met de
Gemeente Den Haag, de bijdrage verdeeld over de activiteitenlasten van de
projecten Dutch Summer Dance Course ende Notenkraker.
De stichting kende dan ook geen Beheerlasten personeel of materieel, maar alleen
activiteitenlasten personeel en materieel. Echter, in augustus werd bekend dat
DeDDDD geen gebruik meer kon maken van de gratis oefenruimte in de kapel van
het Medisch Centrum Haaglanden. In allerijl is een nieuwe ruimte gezocht en
gevonden aan de Raamweg 47 in het voormalige Europol gebouw. Dit betekende
een onvoorziene uitgave aan huur van € 8.820,-.
De artistieke staf heeft uit werkzaamheden voor derden voor inkomsten gezorgd die
gedurende het jaar, deels, zijn verloont.
Uit fondswerving werd ± 32% van de dekking gerealiseerd, de overige 37% werd
gerealiseerd uit eigen inkomsten, kaartverkoop, donaties, sponsoring, cursusgelden
en commerciële activiteiten.
DeDDDD werkt vooralsnog op projectmatige basis, met gebruikmaking van freelance
medewerkers die per project worden aangetrokken. Toch is DeDDDD er in geslaagd,
het relatief kleine, maar slagvaardige en betrouwbare team van ervaren
medewerkers uit het verleden, te behouden.
Daarnaast zouden de projecten onuitvoerbaar zijn zonder de bijzonder waardevolle
bijdragen van alle vrijwilligers en sponsoring in natura.
Evaluatie De Dutch Summer Dance Course 2012
Omschrijving De Dutch Summer Dance Course
DeDSDC is een (inter)nationale zomerdanscursus waarin dansers van verschillende
afkomst, achtergrond, niveaus en leeftijden gedurende twee weken kennis maken
met Nederlands danserfgoed en verschillende dansstijlen. Deelnemers zijn
(inter)nationale professionele dansers en dansvakstudenten, amateurdansers van
2,5 tot 65+ jaar oud, zowel gevorderd als beginner. Onder het motto ‘learn from the
past, step into the future’ worden de cursisten ingeleid in de rijke Nederlandse
choreografietraditie, van ontstaansgeschiedenis tot techniek, van inspiratie tot
invloed. De cursisten krijgen les in danstechniek variërend van ballet tot modern, en
van jazz tot urban. Middels een randprogramma maken de deelnemers kennis met
de wereld achter de dans; o.a. ‘blessurepreventie en voeding’ voor de studenten en
professionals, ‘dansen als vak’ voor de amateurdansers, en ‘dansen om fysiek sterk
te worden en/of blijven’ voor de senior dansers. Daarnaast leren de deelnemers Den
Haag kennen door uitstapjes naar bijvoorbeeld Panorama Mesdag en het
Zuiderstrand. In een eindpresentatie presenteren de deelnemers het geleerde aan
het publiek van maximaal 300 toeschouwers bestaande uit vrienden, familie en
andere geïnteresseerden. Publiekswerving voor de eindpresentatie geschiedt via de
netwerken van DeDDDD, de cursisten en de partners. In totaal hebben 185 dansers
deelgenomen. Wegens de grote belangstelling zijn er twee eindpresentaties
georganiseerd, met totaal ruim 400 bezoekers.
DeDSDC bestaat uit 4 onderdelen, waarvan een overkoepelend en de overige drie
opgebouwd rondom specifieke benodigdheden van de doelgroepen.
1. The Butterfly Effect (werktitel)
Door bruggen te bouwen worden blikken verruimd, en door blikken te verruimen
worden veranderingen teweeg gebracht. Het onderdeel The Butterfly Effect is
opgezet vanuit de visie dat de kleinste verandering in het heden, grote effecten kan
hebben in de toekomst.
The Butterfly effect is overkoepelend en dus voor alle cursisten en bestaat uit een
uitwisseling van dansers met een andere achtergrond op gebied van dansniveau,
land van afkomst, leeftijd en/of dansstijl. In dit onderdeel worden de dansers
gestimuleerd een brede blik op dans te ontwikkelen, door niet alleen naar de eigen
vaardigheden, stijlen en omgeving te kijken, maar door bruggen te slaan van de
eigen belevingswereld en competenties naar die van andere dansers. Klassieke
dansers maken kennis met urban dans en vice versa, amateurdansers en
professionele dansers komen elkaar tegen, jonge kinderen ontmoeten
dansvakstudenten, senior dansers laten zich inspireren door de belevingswereld van
jongeren, jonge dansvakstudenten leren van de ervaringen van senior dansers, enz,
enz. De algemene randprogrammering van DeDSDC is toegankelijk voor alle
cursisten en daarmee een belangrijk onderdeel van ‘The Butterfly Effect’.
Voor ‘The Butterfly Effect’ werkte DeDDDD o.a. samen met The Hague Moves en de
Kunstbende. Er werden urban trainingen gegeven door hip hop docent Spikey Lee
Claessens en de winnaars van de danscompetitie van de Kunstbende werden
uitgenodigd om hun skills te tonen tijdens de openbare presentaties. In het
randprogramma kwamen de dansers van Team Thom, bekend van het RTL 5
programma “The Ultimate Dance Battle” op bezoek en vertelden over hun ervaringen
met het TV programma, maar ook over de wijze waarop zij als jonge professionele
dansers hun beroepspraktijk inrichten.
Daarnaast werkte DeDDDD in dit onderdeel samen met het Nederlands Dans
Theater; de cursisten van de KinderDansWeek bezochten het Nederlands Dans
Theater voor een kijkje achter de schermen bij een dansgezelschap op internationaal
topniveau.
2. Advanced & Intermediate courses
Het onderdeel voor professionele dansers, dansvakstudenten en gevorderde tot
intermediate amateurdansers. In dit level volgen de deelnemers lessen ballet,
modern (Limón), improvisatie, repertoire (o.a. Kylian en Van Manen) en nieuwe
compositie. Het onderdeel is opgedeeld in twee levels m.b.t. de full course (twee
weken) en drie levels m.b.t. de half courses (een week). Het onderdeel specifieke
randprogramma bestond uit lezingen op het gebied van dansen als professie
(blessurepreventie, dans & zaken etc.) en gesprekken met professionals uit de
danssector.
Met name de workshop van Hans van Manen, in samenwerking met kunstenaar
sociëteit Pulchri, was bijzonder inspirerend en werd druk bezocht.
De Advanced&Intermediate levels concentreren zich op de canon van de
Nederlandse dans, met als doel kennismaking met en verdieping op Nederlands
danserfgoed. De gehanteerde aanpak brengt een bewustzijn van de choreograaf en
zijn tijdgeest teweeg, die verder gaat dan ‘alleen de pasjes uitvoeren’, en vormt
daarmee een welkome verdieping op dansvakonderwijs. De cursusinhoud is niet
alleen gericht op bevorderen van techniek en het aanleren van repertoire, maar
veroorzaakt een impact die veel verder en dieper reikt dan dat. Doordat de dansers
buiten hun comfort zone werken aan techniek en vaardigheden krijgen zij een nieuwe
blik op wie ze zijn als danser, en wat ze kunnen. De individuele coaching die
onderdeel is van de cursus vergroot het inzicht in de plek in de danssector en/of het
dansvakonderwijs. De dansers en dansvakstudenten krijgen kans te reflecteren op
de keuzes die ze moeten gaan maken, of gemaakt hebben, en de invloed daarvan
op hun carrière. Door de persoonlijke aanpak van de docenten in DeDSDC ontstaat
een intensief begeleidingstraject waarvan de invloed veel verder in het (dansers-)
leven doorvloeit dan op het eerste gezicht verwacht wordt.
Level 1 - Full Course
Doelgroep: professionele dansers en vergevorderde dansvakstudenten van 16
t/m 28 jaar oud.
Aantal deelnemers: 40
Level 2A – Half Course
Doelgroep: vooropleiding dansvakstudenten en vergevorderde
amateurdansers van 13 t/m 15 jaar oud.
Aantal deelnemers: 24
Level 2B – Half Course
Doelgroep: intermediate amateurdansers van 16 t/m 40 jaar oud.
Aantal deelnemers: 22
Basistechniek ballet/modern voor niet-klassiek geschoolde dansers
Amateurdansers met opleiding op het gebied van urban dance
(hiphop/breakdance) vanaf 16 jaar oud die aan hun klassieke techniek willen
werken komen in level 2C
Aantal deelnemers: 20
3. Senior Course
De Senior Course is een intensieve cursus van een week voor amateurdansers en
(ex-) professionele dansers en dansdocenten vanaf 45 jaar. De cursus bestaat uit
lessen ballet, modern, improvisatie en compositie. In de Senior Course wordt
uitgegaan van de individuele mogelijkheden die de cursisten hebben als oudere
danser, en niet in termen van de beperkingen. Er wordt geconcentreerd op hoe die
vaardigheden en beperkingen in te zetten en te gebruiken zijn bij het dansen, alsook
in het dagelijks leven. De Senior Course overstijgt het niveau van de gebruikelijke
dansles waarin het aanleren van technische vaardigheden centraal staat. De
deelnemers werken aan hun zelfvertrouwen en zelfbewustzijn, hun fysieke situatie en
de invloed daarvan op hun leven. Plezier in het dansen en bewegen speelt een
centrale in de Senior Course. Het onderdeel specifieke randprogramma bestond uit
o.a. een lezing over beweging als middel om blessures te voorkomen en valtechniek.
Aantal deelnemers: 15
4. KinderDansWeek
De KinderDansWeek vond plaats onder leiding van Ballet&Co en is opgedeeld in 4
groepen. De cursisten volgen lessen ballet, modern en eigen compositie. In
KinderDansWeek A worden ook lessen in partnering aangeboden. Voor de
KinderDansWeek wordt een thematische rode lijn gekozen, aan de hand waarvan de
cursisten inzicht krijgen in de zeggingskracht van beweging. Ze leren hoe dans een
verhaal kan vertellen of een gevoel kan weergeven, en hoe ze zelf betekenis aan
beweging kunnen geven. Het onderdeel specifieke randprogramma bestond uit o.a.
een bezoek aan het Nederlands Dans Theater, en een lezing voor cursisten en hun
ouders/verzorgers over de keuze om beroepsdanser te worden - wat betekent dat
praktisch en theoretisch?
KinderDansWeek A
Doelgroep: kinderen van 10 t/m 12 jaar, danservaring vereist.
Duur: een week, parttime
Aantal deelnemers: 21
KinderDansWeek B
Doelgroep: kinderen van 7 t/m 9 jaar, danservaring vereist.
Duur: een week, parttime
Aantal deelnemers: 20
KinderDansWeek C
Doelgroep: kinderen van 4 t/m 6 jaar, geen danservaring vereist.
Duur: een aantal dagdelen
Aantal deelnemers: 13
KinderDansWeek D
Doelgroep: kinderen van 2,5 t/m 4 jaar met een ouder/begeleider, geen
danservaring vereist.
Duur: een aantal dagdelen
Aantal deelnemers: 10
Job Sanders Scholarship Fund
Ter nagedachtenis aan danser Job Sanders, die in 2008 overleed, heeft DeDDDD in
samenwerking met zijn weduwe het Job Sanders Scholarship Fund opgericht.
Gelden die middels dit fonds worden geworven komen ten goede aan
talentontwikkeling van jonge dansers die via het fonds een beurs kunnen ontvangen
om deel te nemen aan DeDSDC. Fondsenwerving verloopt volledig via crowdfunding
en particuliere donaties. In 2012 hebben 8 dansers uit de hele wereld een Job
Sanders Scholarship ontvangen.
Doelstellingen
De hoofddoelen zijn samen te vatten als volgt:
- Dansers (in opleiding) en ambitieuze amateurs helpen om zich artistiek te
verdiepen en kwaliteit te verbeteren.
- Uitwisseling (expertise en repertoire) van het Nederlandse ‘Danscultuurgoed’.
- Ontwikkeling van kinderen en jonge volwassenen op cultureel gebied.
Daarnaast zijn als nevendoelstellingen te noemen:
- Vitaliseren van het Nederlandse danscultuurgoed van de afgelopen 50 jaar.
De studenten leren repertoire van het verleden en ervaren hoe dat verleden
zijn invloed op de hedendaagse dans heeft.
- Bewust maken van de danser (in alle regionen) van de kracht van de oogst
van eigen bodem. Nederland dient anno 2012 tot voorbeeld van landen met
-
een veel langere traditie in dans. Bewustwording en zelfreflectie leidt tot een
basis voor de toekomst.
Uitwisseling tussen topniveau dansers, dansvakstudenten, dansamateurs,
kinderen en oudere (ex-)dansers.
De expertise, opgebouwd in meer dan 50 jaar, van dansinstellingen in Den
Haag, aanspreken en gebruiken. Een investering voor de toekomst.
Intensieve begeleiding en reflectie voor de studenten van alle niveaus.
Profilering van Den Haag als dansstad op nationaal en internationaal gebied
Een unieke kans geven aan (amateur)dansers om het prachtige Nederlandse
repertoire te bestuderen.
Inzicht geven in het traject van bevlogen dansamateur, via vakopleiding tot
professioneel danser. Dit inzicht kan invloed hebben op een reëel beeld van
een eventuele carrière als danser of dans als hobby.
Scannen van talent:
* mogelijkheid tot doorstroming van amateurs naar aanvullende workshops
van Holland Dance
* mogelijkheid tot doorstroming voor pre-professionals naar producties van
DeDDDD of andere dansprojecten, b.v. ‘De Notenkraker in de Grote Kerk,
Den Haag’ of “Abdallah en de Gazelle van Basra” (i.s.m. Lucent Danstheater
en Koninklijk Conservatorium) en deelname aan De Junior Dance Division in
2013
* mogelijkheid tot doorstroming van kinderen naar ‘Notenkraker in de Grote
Kerk, Den Haag’ of “ Abdallah en de Gazelle van Basra”: en deelname aan
activiteiten voor de Children Dance Division
* mogelijkheid tot doorstroming van ouderen voor karakterrollen in ‘De
Notenkraker in de Grote Kerk’ of “ Abdallah en de Gazelle van Basra” en
deelname aan de programmering voor de Senior Dance Division.
Evaluatie doelstellingen:
M.b.t. de evaluatie van de doelstellingen: door de reeds opgedane ervaring en
de door DeDDDD ontwikkelde methodiek en werkwijze is zeker aan
bovenstaande doelstellingen voldaan. M.b.t. de doorstroming naar andere
projecten van DeDDDD zien we een duidelijke toename van het aantal
auditanten, deels ex deelnemers aan de DSDC, bij de audities voor de
Notenkraker ( 340!).
De Junior Dance Division, met daarin 4 ex deelnemers van de DSDC, hebben
een voorzichtige start gemaakt met het verzorgen van gastoptredens bij
Opleidingscentrum de Baak in Driebergen Zeist en bij o.a. de “Dag van de
Rechtspraak” en de Rabobank leden dag.
De doorstroming van amateurdansers naar workshops van het Holland Dance
is dit moment in onderzoek vanuit het marketingcollectief Den Haag Danst.
De samenwerking met The Hague Moves en de Kunstbende zal in 2013
verder worden ontwikkeld, evenals de activiteiten van de Junior Dance
Division., Child Dance Division en Senior Dance Division. M.b.t. de laatste:
iedere maandag wordt aan een groeiende groep seniore dansers les gegeven
door docente Louise Frank, in de het nieuwe hoofdkwartier van DeDDDD aan
de Raamweg 47.
Docenten;
Louise Frank (Limon techniek), Bruce Michelson (ballet, Cunningham, repertoire
Kylian), David Middendorp (improvisatie, compositie, nieuwe media), Sagi Gross
(nieuwe compositie), Mariette Redel (repertoire, nieuwe compositie), Kirsten de Boer
(modern, nieuwe compositie), Fiona Lummis (repertoire van Manen, repertoire
Kylian), Sjoerd Vreughdenhil (improvisatie Forsyth techniek, nieuwe compositie),
Saskia Oversluizen (creatief), Eleonore van Lookeren (ballet, nieuwe compositie),
Thom Stuart (ballet, nieuwe compositie), Rinus Sprong (ballet, partnertechniek).
Spikey-lee Claessens (Hip-hop).
Muzikale begeleiding;
David Patanjali Samson percussie, Erwin Weerstra piano, Catelijne Smit piano,
Nicolette Heerema piano, Luke Welch piano, Henk Nichting piano
Productioneel
DeDSDC werd georganiseerd door DeDDDD, met facilitaire en publicitaire
ondersteuning van coproducent Holland Dance, en vond plaats in het Korzo Theater
in Den Haag van 6 augustus tot en met 18 augustus 2012.
Medewerkers
Artistieke leiding / organisatie: Thom Stuart, Rinus Sprong
Artistieke projectleiding KinderDansWeek: Eleonore van Lookeren, Ballet & Co
Zakelijke leiding: Berend Dikkers
Sponsorwerving: Nadine Zijp
Productie: Wendy Gieben, Spectrum Productions (facilitair Holland Dance)
Publiciteit: Holland Dance & The Hague Moves, i.s.m. Annet Thoms
Grafische vormgeving: Jiska van den Berg, bureau Her Desk
Publiciteit:
De bij de DeDSDC betrokken partijen hebben een uitgebreid netwerk m.b.t. de
doelgroepen van DeDSDC. DeDDDD werkt al jaren intensief samen met de
verschillende dansopleidingen in Nederland en heeft daardoor niet alleen een nauwe
band met de staf van de dansacademies en vooropleidingen, maar ook met de
dansvakstudenten die daaraan verbonden zijn. Door o.a. de jaarlijkse winterproductie
van DeDDDD in coproductie met Holland Dance, en haar deelname aan de
Dansparade Den Haag, heeft DeDDDD ook een breed draagvlak in de
amateurdanssector en de dansscholen in de regio Den Haag. Door de
(inter)nationale werkzaamheden van Stuart en Sprong weet DeDDDD voor haar
projecten ook een (inter)nationaal netwerk van dansprofessionals te bereiken. Sinds
de deelname van choreograaf Rinus Sprong aan de RTL tv-programma’s The
Ultimate Dance Battle en So You Think You Can Dance, is ook een bekendheid
ontstaan bij een breed publiek en dansers met diverse achtergronden qua dansstijl.
Dit heeft geleid tot een hoger aantal deelnemers dan in 2011: 140 in 2011, 185 in
2012. Het aantal inschrijvingen lag in 2012 beduidend hoger, maar er moesten een
aantal mensen op de wachtlijsten worden teleurgesteld: bij groepen per klas met
meer dan 22/ 24 deelnemers komt de kwaliteit en de individuele coaching in gevaar.
Extra publiciteit werd gegenereerd door de masterclass van Hans van Manen in
Pulchri, waar het Algemeen Dagblad en Den Haag Centraal artikelen aan wijdden.
Een video impressie van de DSDC 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=4eptB1ksCqQ
Financieel:
Baten: in totaal is ruim € 37.000,- aan cursusgelden en donaties ontvangen.
Daarnaast waren er bijdragen van Fonds 1818, VSB Fonds en het Fonds voor
Cultuurparticipatie.
Het bleek al snel dat het aantal inschrijvingen t.b.v. de full course dermate hoog was,
dat het voor de hand lag om een tweede full course ( 2 weken) te organiseren i.p.v.
een tweede halfcourse C ( 1 week). Dit bracht echter ook hogere kosten met zich
mee, met name op het gebied van de inzet van docenten en pianisten. Lang bleef
onduidelijk of het SNS Reaalfonds de aanvraag zou honoreren of niet. Uiteindelijk
heeft het SNS Reaalfonds de aanvraag afgewezen. Dit betekende een tekort m.b.t.
de dekking van het project. Echter, doordat choreografen Thom Stuart en Rinus
Sprong door werkzaamheden voor derden in het eerste halfjaar van 2012 veel extra
inkomsten hebben verworven, konden we een deel van die middelen, samen met
een deel van de subsidie van de Gemeente Den Haag inzetten om de dekking rond
te krijgen.
Het betreft een bedrag van € 6.345,Lasten: daarnaast hebben choreografen Sprong en Stuart meer lessen zelf voor hun
rekening genomen, waardoor de kosten m.b.t. de extra week t.b.v. de 2e full course
binnen de perken bleven.
Verder zijn de lasten vrijwel conform begroting verlopen.
DOCENTEN 2012
Artistieke leiding: Rinus Sprong, Thom Stuart en Eleonore van Lookeren
foto Hans Oostrum
Rinus Sprong (Schiedam, 1959) Begon als danser bij het Nederlands Dans Theater
ll, onder leiding van Ji?i Kylián. Vervolgens danste hij in o.a. Zuid- en Noord Amerika,
Europa en Japan in klassieke en moderne dansproducties. Hij danste balletten van
o.a. Nils Christe, Hans van Manen, Mats Ek en Ed Wubbe. Daarnaast werkte hij mee
in diverse festivals, musicals en shows, en als docent aan vele dansvakopleidingen
in Nederland. Als choreograaf werkte hij met o.a. Arjan Ederveen, Loes Luca,
Scapino Ballet en dansers van het American Ballet Theatre NY. Met Thom Stuart
richtte hij in 1996 DeDDDD op. In 2008 ontvingen zij samen de Culturalisprijs van de
Gemeente Den Haag. Hij kreeg nationale bekendheid doordat hij als
balletchoreograaf, tegen alle verwachtingen in, doordrong tot de finale van het RTL 5
programma The Ultimate Dance Battle, hiermee veroorzaakte hij een ware
renaissance voor de populariteit van het klassieke ballet. Daarnaast maakte hij een
choreografie voor So You Think You Can Dance (tv en theatertour.) In 2012 maakte
hij een choreografie met Olympische sporters voor Festival Classique.
www.rinussprong.com
foto Hans Oostrum
Thom Stuart (Heerlen, 1966) Koninklijk Conservatorium, Den Haag. Zijn
succesvolle danscarrière bracht hij door bij o.a. Introdans, Scapino Ballet, Feld
Ballets New York, Bat Dor Dance Co. Israël en als internationaal gastsolist. Als
choreograaf heeft hij nu ruim 70 werken op zijn naam staan. Met zijn choreografieën
heeft hij diverse prijzen gewonnen. In 2008 werd in theater Carré Stamina een ballet
voor 24 jongens, opgevoerd ter gelegenheid van de 70e verjaardag van koningin
Beatrix. Voor Holland Dance maakte hij vijf keer een massa-choreografie voor 1200
dansers op het Spuiplein. Sinds 2009 is hij regelmatig te gast als choreograaf bij
Theater an der Wien, o.a. voor Death in Venice ( Benjamin Britten) en Die
Fledermaus (Johann Strauss). Begin 2011 deed hij de choreografie/bewegingsregie
van Rodelinda van G.F. Händel met Philipp Harnoncourt (regisseur) en Nikolaus
Harnoncourt (dirigent). (klik hier voor uitgebreide cv)
foto Hans Oostrum
Eleonore van Lookeren (Zaandam, 1968) Volgde haar opleiding aan de Scapino
Dans Academie in Amsterdam en The National Ballet School in Toronto. Na een
carrière als freelance danseres volgde zij de opleiding tot dansdocente aan The
National Ballet School en de opleiding tot Benesh notator aan het Benesh Institute in
London. Sinds 2001 geeft ze les in haar eigen balletschool; Ballet & co te Den
Haag. Sinds negen jaar organiseert zij in de zomer een “Kinderdansweek”. Vanaf
2007 is de ‘KinderDansWeek’ verbonden aan De Dutch Summer Dance Course van
De Dutch Don't Dance Division . De afgelopen 6 jaar werkte ze met veel plezier als
repetitor voor De Notenkraker in de Grote Kerk en ABDALLAH en de Gazelle van
Basra.
www.ballet-co.nl
Bruce Michelson (1959, USA) Pennsylvania Ballet School. Danste bij Pittsburgh
Ballet, Hamburg Ballet, Rambert Dance Co., Geneva Ballet en Nederlands Dans
Theater 1 (1990-94) Hij was balletmeester bij het Zurich Ballet en Ballet Gulbenkian.
Sinds 2000 gaf hij les op veel verschillende opleidingen en gezelschappen in Europa,
waaronder recentelijk bij Ballet Preljocaj, Ballet National de Marseille en Norrdans. In
Nederland, gaf hij o.a. les bij Scapino, Codarts, GaliliDance, HJS, Dansgroep
Amsterdam, Dance Works Rotterdam, Noord Nederlandse Dans en Nova College.
Bruce is tevens internationaal assistent voor Itzik Galili en schrijft voor het magazine
Dance Europe.
In zijn lessen focust hij op het ontwikkelen van professionele vaardigheden en het
ontdekken van de verbindingen tussen de basisprincipes van techniek en andere
facetten van het werk als danser. Het accent ligt daarbij op placering, het uitbreiden
van het vocabulaire, coördinatie en een verfijnde muzikaliteit.
Louise Frank - Rotterdamse Dansacademie. Ze danste bij o.a. :
Australian Dance Theater, London Contemporary Dance Theater, Batsheva Dance
Company en de Martha Graham Dance Company. Ze danste choreografieën van
o.a.: Pina Bausch, Martha Graham, Nils Christe, Takako Asakawa. Louise gaf meer
dan 25 jaar les aan de Rotterdamse Dansacademie in de Limon techniek,
improvisatie en compositie. Als gast docent gaf ze wereldwijd les aan gezelschappen
en opleidingen zoals: Nederlands Danstheater, Rosas, Tanz Theater Hannover,
Ecole Supérieur de Danse Cannes, Rosella Hightower and the Hungarian Dance
Academy. In 1998 stond ze weer op het toneel in Trough Nana’s Eyes van Itzak
Galili. In 2006 was zij te zien in Coriolanus van DeDDDD op festival De Parade en in
September van Annabelle Lopez Ochoa. In 2012 danste ze mee in Planets op het
Hofvijverpodium tijdens Festival Classique.
Mariëtte Redel (1968 Leiden) Koninklijk Conservatorium Den Haag. Gedurende
haar lange en succesvolle carrière danste ze bij verscheidene gezelschappen
waaronder het Scapino Ballet, het Zürich Ballet en het Gulbenkian Ballet. Na vijf jaar
heeft ze het Nederlands Dans Theater verlaten. Ze danste een groot gevarieerd
repertoire en werkte met choreografen zoals Jiri Kylián, Mats Ek, Hans van Manen,
Nils Criste, Ohad Naharin, Maryl Tankard, Paul Lightfoot / Sol León. Inmiddels zet zij
haar carrière voort als balletdocent en creatief aan het Koninklijk Conservatorium.
Fiona en Hans van Manen, DSDC 2011
Fiona Lummis (1963, Guildford, England) Birmingham Royal Ballet School,
Rambert School. Danste twintig jaar bij het Nederlands Dans Theater van 19812001. Ze danste choreografieën van o.a. Jiri Kylian, Hans Van Manen, William
Forsythe, Nacho Duato, Ohad Naharin en Mats Ek. In 1992 ontving zij de Gouden
Theater Dans Prijs voor haar vertolking in William’s Forsythe’s Steptext en in 2000
de Dansers Fonds Oeuvre prijs. Ze gaf o.a. les op: Rotterdamse Dans Academie,
Koninklijk Conservatorium, La Companyia, Chapman College, the Colburn School,
Cal State Fullerton en Cal State Long Beach en California Institute of the Arts Tevens
is zij gecertificeerd docent Pilates (Body Arts and Science International). Fiona is
momenteel werkzaam bij de Ballet Faculteit van de Los Angeles School of the Arts,
California en geeft les in het repertoire van Jiri Kylian en Hans Van Manen.
Sagi Gross (Tel Aviv, 1981) Nationale Ballet Academie Amsterdam, Bat-Dor
Dance Academy en Tellma Yellin High School voor de kunsten in Tel-Aviv is
choreograaf en artistiek leider van GrossDanceCompany, Amsterdam. Zijn werken
zijn en worden nationaal - en internationaal uitgevoerd. In 2012 heeft Gross
deelgenomen aan het International 'LAB' project met het English National Ballet,
Dance East in UK en Jonathan Lunn (artistiek leider). De artistieke adviezen kwamen
o.a. van William Forsythe en Wayne McGregor.
GrossDanceCompany krijgt dit jaar (2012) coproductionele steun van het Centre
Choreographique National Roubaix Nord-Pas de Calais onder artistieke leiding van
Carolyn Carlson (CCN Roubaix). ). Deze nieuwe voorstelling zal in première gaan in
het Bellevue Theater in Amsterdam. In 2010 nam Gross deel aan de Hannover
International Competition en de Sadler’s Wells Theater’s International competition.
Gross doceert o.a. het bij Staatstheater Braunschweig, Tanzprobebühne Marameo /
Berlijn Codarts, SEAD /Salzburg, Busan Dance Academy / Zuid-Korea, Pori Dance
Compagny Finland, Thellma Yellin School of the Arts in Tel-Aviv. Als danser werkte
Gross in de Bat- Dor Dance Company, The Israeli Opera House, Dede Dance
Company, De Nederlandse Opera Amsterdam, DeDDDD en Resextansa Company
Bari. www.grossdancecompany.com
Sjoerd Vreugdenhil (1971, Zaïre) Koninklijk Conservatorium, Den Haag en
Rotterdamse Dansacademie. Begon zijn professionele danscarrière bij Introdans in
Arnhem, en sloot zich later aan bij Scapino Ballet in Rotterdam. Als solist danste hij
bij het Zürich Ballet, en het Ballet Frankfurt. In 2004 werd Vreugdenhil benoemd tot
huischoreograaf van Danshuis Limburg, en werkte hij ondermeer samen met
Staatsoper Unter den Linden in Berlin, Scapino, Dance Works Rotterdam, Fontys
Academy en het Staatstheater Wiesbaden. Hij maakte werk voor o.a. Ballet
Frankfurt, Dansgroep Amsterdam, Dansgroep Krisztina de Chatêl en Berliner
Philharmoniker. Hij werkt als dramaturg bij Dansateliers, Theater Zeebelt en Korzo.
Studeerde twee jaar aan de Rietveld Academie, wat zijn besef voor vormgeving en
toneelbeeld sterk beïnvloed heeft.
David Middendorp (Leidschendam, 1976) Mijn werk is vaak een mix van dans en
multimedia. Ik maak veel gebruik van animatie, omdat ik geloof dat dit de wereld die
ik schep toegankelijker maakt voor de toeschouwer. Zowel dans als animatie
kunnen beide op hun eigen manier een draai aan de realiteit geven die ons, volgens
mij, helpt onze eigen realiteit meer in perspectief te zien. Op een ander niveau zijn
dans en animatie ook sterk verwant. Ze gaan beide over beweging. Soms
choreografeer ik pixels op een scherm die animaties vormen en soms de
bewegingen van dansers.
Sinds kort gebruik ik ook multimedia in mijn creatie proces. Zo werk ik nu aan een
iPad app, waarmee ik de dansers kan sturen in improvisatie. Het doel in mijn werk is
om het multimedia-gedeelte gelijkwaardig te maken aan de dans, op een manier dat
ze elkaar ondersteunen en niet om aandacht vechten. De laatste jaren maakte ik
choreografieën /werkte met o.a.: Introdans, Ballet Theatre Munich, Lowlands, de
Parade, Korzo, World Expo 2010 Shanghai, Theater Bureau Frontaal, Percossa en
de Dans Biënnale Brazilië. www.davidmiddendorp.nl
Kirsten de Boer (Oss, 1978) Fontys Dansacademie, Tilburg. Ze is
werkzaam als dansdocent bij Ballet & Co en het Haagse Koorenhuis, waar ze ook
coördinator Podiumkunsten is. Ze geeft voor het zesde jaar les tijdens De Dutch
Summer Dance Course. De afgelopen jaren heeft ze ook workshops gegeven
rondom DeDDDD kerst-productie’s ABDALLAH en de Gazelle van Basra en De
Notenkraker. Bij laatstgenoemde productie danste Kirsten enkele keren mee als
Arabische prinses. In de jaren daarvoor werkte ze bij Theatergezelschap Locco en
modern-jazz gezelschap The Next Stage Project, waarmee ze o.a. in New York heeft
gedanst.
Saskia Oversluizen Is 39 jaar en psychologe van beroep. Werkte de afgelopen 10
jaar met name binnen diverse reïntegratiebedrijven. Sinds 2005 heeft zij een eigen
praktijk; Hartwerk Enzo. Hartwerk staat voor inspiratie, mensen laten ervaren en
aanzetten tot bewegen. Haar werkwijze is holistisch, dat wil zeggen dat zij niet louter
werkt met de gedrags- en denkprocessen van cliënten maar ook met emoties, de
verbeeldingskracht en het lijf. In samenwerking met Eleonore van Lookeren begeleid
zij sinds 2006 de ZomerDansweken op het creatieve vlak. Het creatieve staat voor
het creëren/vormgeven van een eigen visie met betrekking tot een bepaald thema.
Inhoudelijk verslag de Notenkraker 2012
De Notenkraker 2012
Een breed gedragen maatschappelijk, cultureel project, gemaakt en uitgedragen voor
en door een dwarsdoorsnede van de Haagse gemeenschap met een
aantrekkingskracht die tot buiten de regio reikt. Een “Community Art” project. De
doelstellingen die ten behoeve van het project zijn geformuleerd zijn grotendeels
behaald (zie onder doelstellingen). Niet alleen was de publieke belangstelling groot,
ook de interesse voor deelname was groot. Erkenning voor De Dutch Don’t Dance
Division en haar projecten, bedoeld om zowel de actieve als passieve
cultuurparticipatie te verhogen, vooral op het gebied van de dans.
Ontwikkelingen en visie
Gedurende de tien jaar die Rinus Sprong en Thom Stuart, als gastdanser in de
U.S.A. werkten, waren zij getuige van een fenomeen dat men in Nederland niet
kende. Jonge kinderen, goede dansamateurs, vakstudenten, professionele freelance
dansers en sterren van gerenommeerde balletgezelschappen werkten samen aan
een jaarlijks terugkerende kerstproductie.
In 2005 is door stichting De Dutch Don’t Dance Division besloten dit concept uit te
werken en te gaan produceren in Den Haag. Ze vonden een partner het Holland
Dance Festival die het project omarmde en facilitair ondersteunde. In 2006 vond de
eerste editie plaats van de Notenkraker in de Grote kerk, in 2009 de vierde en
voorlopig laatste editie. In 2010 vond de eerste editie plaats van Abdallah en de
Gazelle van Basra, dit keer niet in de Grote Kerk, maar in het Lucent Danstheater, de
nieuwe coproducent van DeDDDD. In 2011 volgde de tweede editie van “Abdallah”
en in de 2012 opnieuw de Notenkraker, beiden wederom in het Lucent Danstheater
Het in Nederland unieke concept bestaat uit o.a. de volgende elementen:
Educatie: -Jonge kinderen, dansamateurs en vakgerichte jonge dansers werken
intensief samen met professionele dansers én aanstormend toptalent van
ballet/dansgezelschappen.
-Middelbare scholieren werken afzonderlijk aan een voortraject en kunnen als
uitvoerenden in een professionele productie de eerste kennismaking krijgen met
(dans)theater.
-Fysieke ontwikkeling van kinderen stimuleren wat kan leiden tot lichamelijk
bewustzijn en muzikaal begrip.
Sociale vaardigheden: -Door de intensieve werkperiode (over drie maanden)
ontwikkelen de kinderen vaardigheden, zodat een samenwerking met meer dan 100
uitvoerenden, uit diverse sociale achtergronden en groot leeftijdsverschil, mogelijk is.
Nieuw publiek: -Toegankelijkheid en hoge kwaliteit geeft een positieve eerste
ervaring met dans.
Bindende functie: -Gedurende een bijzondere tijd van het jaar ontstaat een synergie
tussen de diverse lagen en culturele achtergronden van de bevolking.
Jong aanstormend toptalent een kans geven: -De hiërarchie van een groot
dansgezelschap staat niet toe dat een jonge danser zich kan tonen in een sterrol.
DeDDDD geeft deze dansers de kans zich te testen in hoofdrollen door een serie
voorstellingen te mogen dansen
Doelstellingen
- Een brug slaan tussen professionele dansers en amateurdansers.
- Vergroten van belangstelling voor dans en aanboren van nieuw publiek.
- Professionalisering van de amateurdans.
- Vanzelfsprekende samenwerking van allochtone en autochtone Hagenaars in een
breed maatschappelijk cultureel project ontwikkelt vanuit westerse muziek en
theatertraditie.
- Een traditie bouwen die aantrekkingskracht heeft ook buiten de regio.
- Het creëren van draagvlak en de opbouw van netwerken, met betrekking tot het
(inter)nationale bedrijfsleven en instanties in Den Haag: fondsen, ambassades,
culturele attachés, “expats” en bedrijven (sponsoring en maatschappelijk
ondernemerschap.)
- Werven van nieuw, jong publiek voor de dans door educatieve activiteiten, gericht
op middelbare scholen in de regio. (in samenwerking met het Holland Dance
Festival)
- Werkplaatsen bieden aan Haagse dansers, werkervaringsplaatsen bieden aan
afgestudeerden van de dansvakopleidingen en musici van het Koninklijk
conservatorium.
- Een plek bieden aan jonge, hoogopgeleide, aanstormende solisten om ervaring te
krijgen, in een serie voorstellingen waar ze een ster solistenrol dansen, die ze in hun
eigen gezelschap nog niet mogen vertolken.
Doelgroepen Uitvoerend:
Jongeren vanaf 5 jaar
Amateurdansers, uit diverse dansdisciplines
Dansers uit de regio
Jonge dansers van de dansvakopleidingen
Middelbare scholieren uit de regio
Mensen met een niet westerse afkomst die kunnen participeren in een westerse
cultuuruiting
Oudere dansers/toneelspelers (voor karakter rollen)
Vrijwilligers, ouders
Niet uitvoerend:
Breed, nieuw danspubliek, jong én oud
Middelbare scholieren uit de regio
Allochtonen die kennis kunnen maken met een westerse dansproductie
De ‘Expats’ (dans is niet taalgebonden!)
Ambassades
(Inter-)Nationale bedrijven en instanties in Den Haag
Algemeen
‘De Notenkraker in de Grote Kerk, Den Haag’ mocht zich van 2006 tot en met 2009
verheugen op een zeer succesvolle serie voostellingen aan het einde van het jaar.
Een feest voor oog en oor. Een voorstelling die, op de niet voor de hand liggende
locatie (Grote Kerk, Den Haag) een traditie in werking zette.
DeDDDD ging de uitdaging aan om met een onbekend verhaal, een tamelijk
onbekende componist (Holger Simon Paulli, DK) ,waarvan de muziek niet op cd
bestaat en een nieuwe locatie (Lucent Dans Theater) een nieuw danstheater stuk te
maken, wat het succes van zijn voorganger zou kunnen benaderen. In 2010 vond de
eerste editie plaats, met veel succes.
In 2011 vond de tweede editie plaats, weliswaar met een minder hoog
bezoekersaantal, maar toch zeer succesvol ontvangen. In 2012 werd opnieuw de
Notenkraker ingezet, met het oog op voortzetting van de ontstane kersttraditie.
DeDDDD was blij met de structurele steun die (al jarenlang) partner Holland Dance
geeft en die voor deze productie uitgebreid werd met nieuwe partners in het
‘Haagsche’ Het Lucent Dans Theater en Het Koninklijk Conservatorium, afdeling
Dansvakopleiding.
EDITIE 2012
Artistiek:
Na zes jaar een succesvolle kerstproductie te hebben gemaakt, hadden we op
organisatorisch vlak de route duidelijk.
Opnieuw werden audities uitgeschreven en kansen geboden voor dansers en
dansgeïnteresseerden van 6 tot 70 jaar.
Op alle niveaus is een werving gestart. Amateurs zonder ervaring, amateurs met
ervaring, dansvakstudenten, HBO dansvakstudenten, professionele studenten uit
binnen en buitenland en de aanstormende talenten van een groot gezelschap
(American Ballet Theatre, New York).
Artistiek gezien lag een grote uitdaging voor ons klaar. Hoe moest de sfeer en
uitstraling van de Grote Kerk worden vertaald naar de grote zaal van het Lucent
Danstheater? Op welke manier kon het publiek- net als in de Grote Kerk- het gevoel
worden gegeven zich in een droomwereld te bevinden? Gekozen werd voor een
decor dat geheel uit projecties van animaties bestond, op drie grote schermen. De
unieke combinatie van geprojecteerde animaties, de prachtige muziek en klassieke
dans, werd uitgebreid met de toepassing van een aantal choreografieën in andere
dansstijlen. Daarnaast werden tijdens de audities weer vele nieuwe talenten ontdekt,
waardoor de oorspronkelijke choreografieën werden aangepast aan de techniek en
vaardigheden van deze “nieuwkomers”.
Het verhaal werd geplaatst in het Den Haag in de jaren dertig, waar de
oorlogsdreiging op de achtergrond toch invloed heeft op de dromen van de
hoofdpersoon, in onze versie genaamd Amalia, i.p.v. Clara. Op ingenieuze wijze
werd als locatie voor het feest met de ambassadeurs het Paleis op de Kneuterdijk
geprojecteerd. De nachtmis speelde zich af in een gemanipuleerde projectie van de
Grote Kerk. Door het gebruik van green screen opnames konden dansers in de
animaties worden opgenomen, hetgeen een sprookjesachtig effect gaf.
Het Lucent Dans theater is een traditioneel theater, maar de artistieke visie was dat
het voor het publiek niet een doorsnee voostelling zou worden waarbij er een ‘koffie,
doek open, drankje in de pauze, applaus doek dicht’- voostelling zou worden maar
een beleving, die van entree theater via voostelling tot exit theater, zou gaan. Dit
werd o.a. bereikt door een randprogrammering, vooraf, in de pauze en na afloop van
de voorstelling van diverse musici, artiesten en een expositie van bijzondere
kerststallen.
Helaas bleek het niet haalbaar om met een live orkest te spelen: enerzijds uit
financiële overwegingen, anderzijds uit artistieke overwegingen. Het bleek dat de
ingewikkelde muziek van Tjaikovski niet door ( semi) amateurs gespeeld kon worden,
daar was echt een professioneel orkest voor nodig. Ook bleek dat de bezetting van
het orkest groter zou moeten zijn dan financieel haalbaar was.
Productioneel: David Middendorp, Robbert Klein en licht en decorontwerper Pink Steenvoorden van
Einstein Design waren verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het decor en de
animaties.
Aan kostuumontwerper Ben Voorhaar van Karisma Costumes de taak om de 227
kostuums aan te passen aan de nieuwe dansers en om een aantal nieuwe kostuums
te ontwerpen.
In New York werd gewerkt aan het instuderen van de rollen van de twee
aanstormende sterren van het American Ballet Theatre en het Dance Theatre of
Harlem: Sem Sjouke en Michaela DePrince.
Op 14 december kwamen beiden voor de repetities naar Den Haag. De
productionele leiding was in handen van Ben van Overbeek en Ariane Aris.
Educatie:
Direct gevolgen van het deelnemen aan het project zijn wederom de sociale
contacten tussen deelnemers, ouders etc. en de kennismaking met dans als
professie. Daarnaast is veel aandacht geschonken aan individuele begeleiding.
Delen van de choreografie zijn gemaakt op basis van de individuele mogelijkheden
en vaardigheden van de deelnemers. Met steun van DeDDDD hebben ze hun
grenzen leren verleggen en ook leren erkennen. Tevens zien we dat de discipline,
vereist om met 103 dansers de productie te doen, de beperkte kleedruimte te
gebruiken en het strakke tijdsrooster te volgen een goed effect geeft op de jonge
kinderen. Feedback hierover krijgen we van ouders terug.
Nieuw talent:
Auditanten
Dansers
Percentage
nieuwe dansers
Verhouding
jongens vs.
Meisjes (8 t/m 13
jaar)
Leeftijd dansers
Vrijwilligers
Toeschouwers
2009
220
110
67,3%
2010
186*
123
82.4%
2011
212
128
83,2%
2012
340
103
86,1%
60,5% vs.
39,5%
58% vs. 42%
56% vs. 44%
54% vs. 46%
5 tot 66 jaar
64
5040
6 tot 66 jaar
61
4814
6 tot 67 jaar
61
3967
5 tot 68 jaar
52
5726
Educatie traject Move!
Deelnemende scholen:
• Basisschool De Notenkraker, Knobbelzwaansingel 5, 2496 LN, Den Haag,
015-3106060/015-3100371 Deelname door: 1 gecombineerde groep 6, 7, 8
(totaal 26 leerlingen)
• SBO Merlijn, Paets van Troostwijkstraat 87, 2522 DM, Den Haag, 0703993709
Deelname door: 3 groepen 7 (totaal 43 leerlingen)
• Daltonbasisschool Waterland, Eendenplein 1-4, 2492 NZ, Den Haag, 0703278335
Deelname door: 2 groepen 7 (totaal 65 leerlingen)
Docenten:
Florence Rapati - SBO Merlijn, BO De Notenkraker
Ellen Freijser - assistente bij SBO Merlijn
Nelse van Heurck - Daltonbasisschool Waterland
Pauline Levick - opstart SBO Merlijn (1e les elke groep) en overdracht aan nieuwe
docenten
Inhoud educatietraject:
-­‐ Inleiding over de Notenkraker door Rinus Sprong
-­‐ 3 praktijklessen van 1 ½ uur per groep op school
-­‐ Wedstrijd met alle deelnemers (doorloop en presentatie, groepen kijken naar
elkaar in de zaal. Besloten voorstelling)
Afsluitende wedstrijd:
Theater De Regentes, 30 november 2012
Jury: Rinus Sprong, Thom Stuart, Martine van Dijk, Fabienne
Prijswinnaar:
Groep 7a van Daltonbasisschool Waterland
Prijs:
Bezoek aan de voorstelling De Notenkraker op 28 december in Lucent Danstheater.
Backstage: Rondleiding, kijken les profs., ontmoeten dansers in studio 3 na afloop
67 bezoekers via de Waterlandschool.
Extra aanbieding voor leerlingen SBO Merlijn:
Leerlingen van SBO Merlijn werd aangeboden de generale repetitie te bezoeken op
25 december 15.00 uur.
Aangemeld: 18 personen
Techniek:
Zoals gezegd is er voor gekozen om te werken met diverse geprojecteerde
animaties, vervaardigd onder leiding van david Middendorp. Dit betekende een flinke
uitdaging m.b.t. de belichting: de projectie werd verzorgd door drie grote projectoren
met hoge resolutie. Maar uiteraard was het ook van groot belang dat de dansers
voldoende naar voren kwamen door de belichting op het toneel. Lichtontwerper Pink
Steenvoorden is er overtuigend in geslaagd om beide elementen met elkaar in
harmonie te brengen. Door het gebruik van projectie en animaties ontstond een voor
het klassieke ballet nieuwe crossover van disciplines.
Samenwerking:
Een project als de Notenkraker valt of staat bij partners en samenwerkingsverbanden
in de regio. Het creëren van een breed netwerk van betrokken partijen levert naast
expertise de nodige draagkracht in de regio op.
De samenwerking met het Holland Dance Festival biedt niet alleen productioneel en
artistiek voordelen op maar is ook een belangrijke partner naar subsidiënten,
sponsoren en pers toe. Het festival is internationaal gezien een grote naam waar
DeDDDD zonder twijfel in de afgelopen jaren haar voordeel mee heeft kunnen doen.
Het Holland Dance Festival behaalt op haar beurt voordeel uit de samenwerking door
betrokken te zijn bij een groot en zeer succesvol community-art project met een
breed draagvlak in de samenleving en de danswereld. Daarnaast is de uitwisseling
van expertise en kennis tussen beide partners in de afgelopen jaren zeer vruchtbaar
gebleken.
DeDDDD onderhoudt nauwe banden met de verschillende dansacademies in
Nederland. Studenten van de Nationale Ballet Academie in Amsterdam, Codarts
Rotterdam Fontys Tilburg en ArteZ Arnhem namen al deel aan kerstproducties van
DeDDDD en er is uitgebreid contact tussen de docenten van de opleidingen en het
artistieke team van DeDDDD betreffende de ontwikkeling van de studenten. Voor
Abdallah werd voor het eerst intensief samengewerkt met het Koninklijk
Conservatorium. In 2012 is deze samenwerking voortgezet. Naast de professionele
opleidingen spelen de dansscholen in de regio Den Haag een grote rol in het project.
Het zijn vaak de docenten op de dansscholen die hun leerlingen stimuleren deel te
nemen. DeDDDD wijst op haar beurt vaak amateurs door naar een dansschool die
past bij zijn/haar ontwikkeling en interesse. Door de ruime ervaring van de artistieke
staf van DeDDDD wat betreft community-art projecten is er een grote kennis van de
regionale amateurdanssector ontstaan die onontbeerlijk is geweest voor de
ontwikkeling van het project.
DeDDDD heeft voor de alle edities van De Notenkraker en in 2010 en 2011 voor
Abdallah gewerkt met twee jonge talenten van het Amerikaanse American Ballet
Theater (ABT). De artistieke leiding van het ABT ziet het project als een goede kans
voor jonge dansers om hun talenten te ontwikkelen en podiumervaring op te doen.
De inhoudelijke kwaliteitsverbetering en, belangrijker nog, de uitwisseling tussen de
twee jonge ABT-dansers en de overige dansers is een kans die voor DeDDDD van
groot belang is.
Naast de verbanden tussen DeDDDD en instellingen uit de danswereld zijn er
natuurlijk ook nog de samenwerking met de gemeente, (inter)regionale fondsen en
bedrijven die de draagkracht voor het project in de stad verhogen. DeDDDD streeft
ernaar deze samenwerkingsverbanden nauw te onderhouden middels persoonlijk
contact. De fondsen en bedrijven steunen het project niet alleen financieel maar
dienen dikwijls ook van advies over met name organisatorische en zakelijke
aspecten, wat de samenwerking verdiept en intensiveert. (voor een overzicht van de
betrokken partijen: zie bijlage)
De publieke belangstelling:
De Notenkraker: in 2006 waren er 4300 betalende bezoekers, in 2007 waren ook de
twee voorstellingen, die er extra geprogrammeerd waren, ver van tevoren
uitverkocht. Ook in 2008 en in 2009 waren er in totaal 12 uitverkochte voorstellingen,
5040 bezoekers.
Abdallah en de Gazelle van Basra: in 2010 was de spanning groot: zou het DeDDDD
lukken om wederom een breed nieuw publiek te bereiken, ook met een totaal
onbekend klassiek ballet?
De teller kwam dat jaar uit op maar liefst 4.814 bezoekers, voor 6 voorstellingen in 4
dagen.
In 2011 bleef de teller steken bij 3.967 bezoekers. Deze teruggang kan worden
toegeschreven aan diverse factoren: “Abdallah” is geen kersttraditie zoals de
Notenkraker, wellicht dat er minder interesse was voor een tweede editie.
Dit was mede aanleiding om in 2012 opnieuw de Notenkraker te brengen: met 5.726
bezoekers kan gesproken worden van een nieuw record!
Vrijwilligers: -Een goede ontwikkeling was ook de aanmelding van vrijwilligers uit
andere gelederen dan de deelnemende amateurdansers. Hierdoor blijkt de
maatschappelijke aantrekkingskracht van de productie van grote waarde is. Deze
vrijwilligers bleken niet in eerste instantie aangetrokken te worden door ‘dans’ als
bindende factor maar door de sociale structuur van het project. Ook hieruit blijkt het
breed maatschappelijke bereik van het project. Vrijwilligers werden ingezet tijdens de
repetities, voor kap en grime, het herstellen/ aanpassen van kostuums,
publieksontvangst en zaalwachters.
Publiciteit: Landelijk en regionaal was er wederom veel belangstelling. Met beperkte
middelen wist de publiciteitsmedewerker, Annet Thoms ( ‘Annieway PR en
Organisatie’) het project te promoten bij zowel landelijke als lokale media. Bijzonder
waren de twee documentaires die gemaakt zijn door RTV West onder de noemer ‘
“the making of de Notenkraker, die op 16 december en op 6 januari werden
uitgezonden.
In samenwerking met Holland Dance en het Lucent Danstheater werden posters
verspreid op treinstations en in alle trams van HTM. Daarnaast werden ook meerdere
driehoeksborden ingezet en werden persberichten en advertenties verpsreid.
Ook werden door Hannah de Leeuwe en een tweetal dansers voorleessessies en
optredens verzorgd tijdens de Winterse Warmte Dagen in Den Haag. De website
van DeDDDD werd in december door 12.742 unieke bezoekers bezocht.
Zie ook de bijgevoegde publiciteitsmap.
Financiën
In totaal zijn er 5926 kaarten verkocht, waarvan 673 niet betalende bezoekers,
waaronder vrijkaarten t.b.v. de deelnemers en genodigden van DeDDDD.
De facilitaire en personele steun die DeDDDD mocht ontvangen van het Lucent
Danstheater is in de begroting niet gekapitaliseerd.
Inkomsten van de artistieke staf, uitgevoerd voor derden, zijn in de dekking van het
project opgenomen.
Door het feit dat een live orkest niet mogelijk bleek, is er voor gekozen om met dit
budget extra middelen in te zetten t.b.v. de animaties en projecties. Daarnaast moest
op het gebied van kostuums een extra bijdrage worden ingezet.
Organisatie & Staf Artistieke leiding/karakterdanser;
Rinus Sprong
Choreograaf/repetitor;
Thom Stuart
Repetitor/coach/kinderbegeleiding;
Eleonore van Lookeren
Begeleiding middelbare scholieren;
Kirsten van der Heijden
Zakelijke leiding;
Berend Dikkers
Zakelijke projectleiding;
Nadine Zijp
Kostuums;
Ben voorhaar, Sabrina Zyla (Karisma Costumes)
Werving sponsoren:
Nadine Zijp, Annet Thoms, Rinus Sprong
Productie HDF;
Ariane Aris
Productie DeDDDD;
Ben van Overbeek
Vormgeving
Jiska van den Berg (HerDesk)
Publiciteit;
Annet Thoms (Annieway, marketing en publiciteit)
Lichtontwerp;
Pink Steenvoorden (More Stage Services)
Techniek;
Einstein Design
Vrijwilligers
Educatie CKV middelbare scholen;
Celine Gladpootjes (Holland Dance Festival),
Rinus Sprong(DeDDDD)
Inhoudelijke evaluatie The Planets
Een project van De Dutch Don’t Dance Division, in coproductie met Festival
Classique en de Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium Den Haag
Inleiding
The Planets is een project van De Dutch Don’t Dance Division (DeDDDD) in
samenwerking met Festival Classique en de Dansvakopleiding van het Koninklijk
Conservatorium Den Haag. The Planets is een voorstelling van 50 minuten, op de
gelijknamige compositie van Gustav Holst. Uitgevoerd in de originele versie voor
twee piano’s door pianoduo Scholtes&Janssens. De voorstelling is eenmalig
uitgevoerd op vrijdag 15 juni 2012 op het Hofvijverpodium van Festival Classique.
In totaal 56 dansvakstudenten van het Koninklijk Conservatorium van 10 tot 21 jaar
oud, en 2 oudere professionele dansers (Rinus Sprong en Louise Frank) voerden de
choreografie van Thom Stuart uit. Tevens zijn delen uit The Planets opgevoerd bij de
eindvoorstellingen van de Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium, in
totaal tien voorstellingen van 29 juni tot en met 6 juli.
Daarnaast werd er op 5 juni op het VNG-congres, dat in de gemeente Den Haag
plaatsvond, een preview van de delen Mars en Venus gegeven.
In 2010 werkten DeDDDD en Festival Classique voor het eerst samen. Op verzoek
van Festival Classique creëerde Thom Stuart voor het prestigieuze Hofvijverconcert
(live uitgezonden door de AVRO) een choreografie op een deel van Prokofjev’s
Romeo&Juliet. Voor twee jonge getalenteerde dansvakstudenten van de New Yorkse
Jacqueline Kennedy Onassis School choreografeerde Stuart een weergaloos
liefdesduet. Daarnaast creëerde Stuart een dynamische en humoristische
choreografie voor drie jonge dansers van de Rotterdamse Dansacademie Codarts.
Via de website van Avro klassiek is de bijdrage van DeDDDD aan het
Hofvijverconcert van 2010 te bekijken (link:
http://cultuurgids.avro.nl/front/detailklassiek.html?item=8224042).
De samenwerking tussen DeDDDD en Festival Classique smaakte naar meer, en
leidde in 2011 tot wederom een bijdrage van Stuart voor het Hofvijverconcert, maar
dit keer niet voor de live uitzending van de AVRO. Wel werd het concert live
gestreamd via de website van de AVRO. Stuart choreografeerde voor het Yin&Yang
concert wederom een liefdesduet, op Butterfly Lovers, een compositie van de
Chinese componisten Chen Gang en He Zhanhao. Het liefdesduet voor mannen
werd gedanst door twee jonge talentvolle dansers die net afgestudeerd waren van de
Juilliard School in New York. Daarnaast maakte hij een intense solo voor danseres
Mariko Shimoda, op een deel van Stravinsky’s De Vuurvogel.
Speciaal voor de toegift, de Chinese Dans uit de Aladdin Suite van Carl Nielsen,
maakte hij een lichtvoetige, komische choreografie voor alle drie de dansers. De
bijdragen van DeDDDD aan de Hofvijverconcerten van 2011 zijn te zien via de Avro
op http://cultuurgids.avro.nl/front/detailklassiek.html?item=8251459.
Na twee zeer succesvolle bijdragen van DeDDDD aan Festival Classique was het tijd
voor een intensivering van de samenwerking. Voor de festivaleditie van 2012 gingen
de partijen dan ook een coproductie aan. In samenspraak met de artistiek directeur
van Festival Classique koos Stuart ervoor een avondvullende choreografie op The
Planets, van de Engelse componist Gustav Holst, te creëren. Volledig in de lijn met
de doelstellingen van DeDDDD op het gebied van talentontwikkeling werd de
Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium Den Haag benaderd om haar
medewerking te leveren aan deze coproductie. In totaal 78 leerlingen en studenten,
en 7 docenten van de Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium Den
Haag werkten mee aan de totstandkoming van The Planets. In de uitvoering op de
Hofvijver dansten 56 leerlingen en twee oudere dansers mee. Bij de
eindvoorstellingen van de Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium Den
Haag zullen alle 78 in het repetitieproces betrokken dansers een keer of meerdere
keren delen uit The Planets opvoeren.
Artistieke evaluatie
Choreografie en talentontwikkeling
Geïnspireerd door de subtitels die Holst aan de zeven delen van The Planets gaf
creëerde Thom Stuart zeven op elkaar aansluitende choreografieën, met elk een
eigen karakter en thema. Gezamenlijk vormden de zeven delen een avondvullende
voorstelling van 50 minuten. Elk deel werd gekoppeld aan een klas van het Koninklijk
Conservatorium, en dus ook aan een danstechnisch niveau. De choreografie van
Stuart ging uit van de vaardigheden van elke groep, en is speciaal gemaakt om die
vaardigheden volledig tot zijn recht te laten komen, maar vooral ook om de dansers
uit te dagen en daarmee een stap verder te brengen. Stuart kende een groot deel
van de dansers uit De Dutch Summer Dance Course en ABDALLAH en de Gazelle
van Basra (beide projecten van DeDDDD), daardoor kon hij specifiek op de danser
creëren en zo een ontwikkeling in zijn/haar danstechnische vaardigheden en/of
bewegingstaal bewerkstelligen. De muzikaliteit, danstechniek en het
aanpassingsvermogen van de dansers werd tot het uiterste gedreven. The Planets is
daarmee een bijzonder talentontwikkelingsproject geworden waarbij de dansers, elk
op hun eigen niveau, geprikkeld zijn hun grenzen op te zoeken. De dansers hebben
unieke podiumervaring opgedaan, die zij in de rest van hun carrière als bagage mee
zullen nemen.
De groepsverdeling is als volgt gemaakt:
1. Mars, the Bringer of War
Symbolisch voor mannelijkheid. Het stuk wordt gedanst door 3 jongens uit het
HBO en 2 jongens uit 5-Havo.
2. Venus, the Bringer of Peace
Dit stuk staat voor vrouwelijkheid en wordt gedanst door 6 vrouwen uit het
HBO.
3. Mercury, the Winged Messenger
De solistische rol van gevleugelde boodschapper werd vertolkt door Ricardo
Macedo, (HBO).
4. Jupiter, the Bringer of Jollity
Deel 4 heeft het thema jeugdigheid, en wordt gedanst door 1 jongen en 8
meisjes uit groep IV van de Dansvakopleiding. De leerlingen zijn 13 en 14 jaar
oud.
5. Saturn, the Bringer of Old Age
Deel 5 beeldt het onafwendbare proces van het ouder worden uit, de
choreografie werd gecreëerd voor oudere dansers Rinus Sprong en Louise
Frank.
6. Uranus, the Magician
De solistische rol van mannenverslindster werd gedanst door Floor Eijmers
(HBO-student en winnares NTR Avond van de Jonge Danser 2011) en 3
jongens van het HBO.
7. Neptune, the Mystic
In deel 7 dansen de leerlingen uit groep I, II en IIa, III en IIIa (leeftijdscategorie
10 tot 13).
Repetitieproces
Het repetitieproces voor The Planets was opgedeeld in twee delen om Thom Stuart’s
deelname aan RTL’s The Ultimate Dance Battle mogelijk te maken. De eerste
repetitieperiode was vooral gericht op het maken van de choreografie, en het
instuderen van de passen. Tijdens Stuart’s afwezigheid was er voor elke groep
dansers een repetitor beschikbaar. Drie docenten van de Dansvakopleiding van het
Koninklijk Conservatorium en Rinus Sprong namen elk een groep onder hun hoede.
In de tweede repetitieperiode werden de gezamenlijke delen gecreëerd, en werden
de puntjes op de i gezet.
De tegenstelling in werkwijze voor respectievelijk The Planets en The Ultimate Dance
Battle kon voor de choreograaf niet groter zijn; aan de ene kant maakte hij onder
grote tijdsdruk korte choreografieën voor een commerciële televisiezender, gericht op
een breed, jong en vaak nieuw publiek voor klassieke dans. Aan de andere kant
werkte hij met een grote groep zeer jonge danstalenten, binnen de kaders van het
instituut Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium, in een repetitieproces
dat in totaal 4 maanden bestreek. De werkwijze en het repetitieproces hebben veel
gevergd van Stuart. Ondanks de gigantische tijdsdruk is hij uitgedaagd om op twee
totaal verschillende manieren te werken en creëren. Hij is daardoor gesterkt in zijn
idee dat het inzetten van dezelfde dansers voor meerdere projecten en/of voor
langere periode werken met een danser, gecombineerd met het creëren van een
choreografie op de danser, van groot belang zijn voor de (talent)ontwikkeling van
zowel danser als choreograaf op technisch en artistiek niveau. De flexibiliteit van het
team van DeDDDD en de Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium, en
het grote talent en de discipline van de leerlingen en studenten zijn van cruciaal
belang geweest in het slagen van deze productie.
Muziek
De choreografie werd uitgevoerd op The Planets in de versie voor twee piano’s,
zoals Holst hem in eerste instantie componeerde. Pianoduo Scholtens&Janssen
voerde de muziek uit. Dit jonge duo is rijzende in de wereld van klassieke muziek, en
onderscheidt zich door zich volledig te richten op pianowerken gecomponeerd voor
twee piano’s, of twee pianisten op één piano (quatre mains). De keuze voor
uitvoering van deze versie van The Planets, in plaats van de orkestversie, is zowel
financieel, productioneel, als artistiek gemotiveerd:
Het spreekt voor zich dat uitvoering van de orkestversie van The Planets een
stuk kostbaarder is dan uitvoering van de versie voor twee piano’s, niet in de laatste
plaats vanwege de bijzondere orkestbezetting en het vrouwenkoor dat nodig is voor
het deel Neptunus.
Bij het werken met zoveel jonge dansers, die nog in opleiding zijn, en dus een
andere benadering vereisten dan professionele dansers, is het van groot belang
goed te kijken naar het aantal repetities en de insteek daarvan. Stuart richt zijn
werkproces in op basis van dat gegeven. Hij repeteert met verschillende versies van
de muziek op cd, zodat de dansers wennen aan het uitvoeren van de choreografie
op verschillende tempi. Ondanks dat kunnen deze jonge dansers niet zonder
repetities in aanwezigheid van de musici. Zij wennen zo aan de muzikale interpretatie
van de compositie door de musici, horen waar zij de accenten leggen en hoe zij de
tempi in de muziek uitvoeren. Als er was gekozen voor de orkestversie van de
muziek was het een stuk lastiger, zo niet productioneel en financieel onmogelijk,
meerdere keren met live muziek te repeteren.
The Planets is een bekend orkestwerk, maar de originele versie voor twee piano’s is
veel minder uitgevoerd. Festival Classique koos ervoor ook deze versie aan het
publiek te presenteren, en daarvoor specifiek een jong opkomend pianoduo te
benaderen. Zowel de dansers als de musici zijn dus geselecteerd op basis van de
visie op talentontwikkeling van de coproducenten.
Uiteindelijk is gebleken dat de keuze voor de versie voor twee piano’s een schot in
de roos is geweest. De intieme setting van de muziek correspondeerde naadloos met
de choreografie en de sfeer op de Hofvijver. De synergie tussen musici en dansers
was bijzonder om mee te maken, en heeft voor beide partijen inspiratie opgeleverd.
Dansers en musici hebben van elkaars werkpraktijk kunnen proeven, op een manier
die voor beide niet gebruikelijk is. De daardoor ontstane kruisbestuiving is voor
DeDDDD en Festival Classique basis voor gesprekken over een meer diepgaande
samenwerking op het gebied van talentontwikkeling.
Kostuums
DeDDDD werkt sinds 7 jaar samen met Karisma Costumes, het kostuumontwerp en
–atelier van Ben Voorhaar en Sabrina Zyla. Zij zijn zeer vaardig in het ontwerpen en
maken van kostuums die niet alleen nauw aansluiten bij de ideeën van de
choreograaf , maar ook voor de danser praktisch en werkbaar zijn. Het effect van de
kostuums op het publiek is overtuigend. Mede door deze kostuums van Karisma
Costumes is een visueel sterke voorstelling gecreëerd, waarin de sfeer van elk deel
van The Planets versterkt werd.
Organisatorische evaluatie
Partners
The Planets was de eerste coproductie tussen DeDDDD, Festival Classique en de
Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium. DeDDDD had al meerdere
malen met respectievelijk de Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium en
met Festival Classique samengewerkt, en bracht voor The Planets deze drie partijen
voor het eerst samen. Bij zo’n eerste keer is het altijd zoeken naar een juiste
taakverdeling, en balans in autonome artisticiteit en organisatie.
De samenwerking is zeer positief ervaren door de drie partijen, en zien zij allen grond
de samenwerkingsverbanden voort te zetten en te intensiveren.
DeDDDD is artistiek initiator van het project, en eindverantwoordelijk voor de
totstandkoming en uitvoering van de choreografie. Daarnaast vielen casting, ontwerp
en creatie van kostuums, en visagie onder haar verantwoording. Ook beheer van de
projectbegroting viel onder verantwoording van DeDDDD. DeDDDD voerde in
samenwerking met beide partners publiciteit voor The Planets. Ze stelde voorts de
choreografie van Stuart, inclusief tijd om aanpassingen in te studeren,
voorstellingsbegeleiding en kostuums, om niet ter beschikking aan de
Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium ten behoeve van de
eindvoorstellingen.
Zonder medewerking van de Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium
was deze productie onmogelijk geweest. De 78 leerlingen en studenten, en het
docententeam hebben zich onder leiding van de directrice dans Nancy Euverink
ingezet om de productie tot een succes te maken. Het Koninklijk Conservatorium
stelde kosteloos repetitieruimtes, repetitoren en instrumenten ter beschikking. De
samenwerking tussen DeDDDD en de Dansvakopleiding van het Koninklijk
Conservatorium Den Haag is met deze productie steviger dan ooit, en zal in de
toekomst worden voortgezet voor o.a. de winterproductie van DeDDDD.
Festival Classique was eindverantwoordelijk voor het muzikale gedeelte van de
productie, alsmede voor de technische productie (bouw Hofvijverpodium, belichting
en geluidsversterking, stage management en gezamenlijke publiciteit.
DeDDDD en Festival Classique zijn zonder meer van plan hun samenwerking door te
zetten en te intensiveren. Daarbij zal goed gekeken moeten worden naar
taakverdeling en organisatiestructuren, met name op het gebied van marketing en
communicatie. Het is voor alle partijen van groot belang dat ook naar de
buitenwereld duidelijk wordt gemaakt wie de producenten van een project zijn. In een
coproductie is het altijd lastig daar de juiste manier voor te vinden, en te zorgen dat
de teamleden van alle betrokken organisaties voldoende op de hoogte zijn van de
verschillende investeringen en belangen. Voor een toekomstige samenwerking zullen
daar duidelijke afspraken over gemaakt worden.
Marketing en publiciteit
Er is gerichte marketing toegepast op respectievelijk klassieke muziekliefhebbers en
op danspubliek via kanalen die de twee doelgroepen direct aanspreken.
DeDDDD en Festival Classique werkten samen op het gebied van publiciteit. Met
name door de deelname van Thom Stuart aan RTL’s The Ultimate Dance Battle was
er vanuit vooral schrijvende pers veel interesse voor The Planets. DeDDDD stuurde
persberichten, vermeldde de productie in de digitale nieuwsbrief en op de website en
op social media (Twitter en Facebook). Festival Classique verzorgde een groot deel
van de publiciteit, met name voor radio en tv. The Planets is natuurlijk meegenomen
in de uitingen over Festival Classique in zowel schrijvende pers als online (social
media, nieuwsbrieven, partnerwebsites). Het Koninklijk Conservatorium besteedde
aandacht aan de productie via social media. DeDDDD heeft haar publicitaire
activiteiten met name ingezet t.b.v. het bereiken van haar eigen netwerk en het
algemene danspubliek in Den Haag en omgeving.
Voor een toekomstige samenwerking zal vooraf gekeken worden naar de verdeling
van te benaderen pers, en de mogelijkheden voor de diverse publieksgroepen. Ook
zal er gesproken worden over meer eenduidige communicatie op de diverse social
mediakanalen.
Publiek en publieksbereik
Bij de preview van The Planets op het VNG-congres op 5 juni jl. waren 2000
toeschouwers aanwezig.
The Planets op de Hofvijver had een totaal aantal toeschouwers van 874, waarvan
774 betalend en 100 vrijkaarten. De vrijkaarten werden uitgegeven aan de dansers
van The Planets (1 vrijkaart per danser), de muzikanten, pers en een aantal
genodigden (o.a. directie Koninklijk Conservatorium, bestuur DeDDDD en Festival
Classique etc.). De bezettingsgraad is iets hoger dan de zogenaamde ‘late night’
(concert van vrijdagavond rond 22.00 uur) van Festival Classique in 2011.
Van het publiek was 67% vrouw, en 33% man. Het publiek was voornamelijk
afkomstig uit Zuid-Holland (ca.85%), de overige 15% was afkomstig uit NoordHolland, Brabant en Utrecht. De leeftijdsverdeling is in onderstaande diagram
weergegeven.
Bij de eindvoorstellingen van de Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium
waren in totaal 2175 toeschouwers (bezetting 100%). Bij die voorstellingen zijn geen
gegevens over publiekssamenstelling geregistreerd.
Totaal aantal bezoekers: 5049.
In het algemeen kan gesteld worden dat de kaartverkoop van Festival Classique over
de gehele linie tegengevallen is. In Den Haag is een negatieve trend betreffende
(festival)kaartverkoop ten opzichte van 2011 zichtbaar, helaas is ook Festival
Classique in deze tendens terecht gekomen.
We hadden een grotere aanloop via ouders, familie en kennissen van de dansers
van de Dansvakopleiding van het Koninklijk Conservatorium verwacht. Voor deze
groep was een speciale kortingsregeling geactiveerd, die ondanks de verspreiding
van meerdere informatiebrieven nagenoeg niet gebruikt is.
De live streams van de Hofvijverconcerten door de AVRO zijn in 2012 geannuleerd.
Er is daarom geen registratie van The Planets online uitgezonden. Wel is er online
een registratie geplaatst door Expat TV.
Productioneel
Er was een productieleider specifiek voor The Planets ingehuurd. Dat werkte goed.
Juist als productioneel aanspreekpunt voor een instituut als het Koninklijk
Conservatorium is het goed een persoon aan te wijzen, die van de laatste
ontwikkelingen bij zowel DeDDDD als bij Festival Classique op de hoogte is. Ook op
de voorstellingsdagen zelf was het goed een begeleider vanuit DeDDDD op de groep
dansers te hebben, die ze wegwijs kon maken op locatie en op en rond de Hofvijver.
Deze werkwijze zal dan voor de toekomst ook zeker doorgezet worden. Voor een
eventuele samenwerking met de Dansvakopleiding van het Koninklijk
Conservatorium zou het goed zijn de planningen ruim van tevoren vast te leggen, om
in een vroeg stadium zoveel mogelijk duidelijkheid te creëren bij alle betrokkenen.
De technische productie was volledig in handen van Festival Classique. Omdat er op
het Hofvijverpodium veel voorstellingen geprogrammeerd staan in een kort
tijdsbestek is het belangrijk duidelijke afspraken te maken betreffende repetitietijd op
het podium, belichting, geluidsversterking en dergelijke. Al in februari werd de
planning hieromtrent vastgelegd, dat is goed geweest in de communicatie naar casten crewleden, en betrokken ouders en docenten.
Financiële evaluatie
The Planets werd mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Festival Classique
( totaal € 8.000,-), Prins Bernhard Cultuurfonds ( € 5.000,-) en een bijdrage vanuit de
projectsubsidie regeling van de Gemeente Den Haag ( € 15.000,-)
De bijdrage van de Gemeente Den Haag was onder voorwaarde dat Festival
Classique een directe financiële bijdrage zou leveren. Deze bijdrage is als volgt
gerealiseerd: € 1.000,- uit inkomsten gegenereerd door het optreden tijdens het VNG
congres en € 7.000,- door uitbetaling van de eerder gegeven garantstelling voor het
project.
In de beoordeling van de aanvraag merkte de commissie tevens op dat zij van
mening was dat een uitvoering met orkest en koor voor haar een meerwaarde
betekende m.b.t. de uitvoering van het project. De mogelijkheid om The Planets uit te
voeren met orkest en koor is door Festival Classique, DeDDDD en het Koninklijk
Conservatorium onderzocht maar is om diverse redenen niet haalbaar geacht. Ten
eerste zou er geen mogelijkheid zijn geweest om, al was het maar één keer, te
repeteren met orkest en koor. Uit ervaring weet DeDDDD dat dit met name voor de
jonge, onervaren dansers, erg lastig kan zijn. De tempi van de muziek kunnen
dusdanig verschillen, dat de dansers de oorspronkelijke choreografie niet goed uit
kunnen voeren of moeite ondervinden om zich aan te passen. Daarnaast koos
choreograaf Thom Stuart bewust voor een uitvoering met twee vleugels, die een
meer serene sfeer bewerkstelligde, die beter aansloot op de danstaal die hij voor dit
project heeft ontwikkeld, afgestemd op de verschillende niveaus en leeftijden van de
dansers. Met het pianoduo Scholtes en Janssens hebben twee repetities
plaatsgevonden op het Koninklijk Conservatorium. Als laatste argument gold het feit
dat het project vele malen duurder zou worden, met name de vraagprijs van de
beschikbare koren die in staat werden geacht om de partituur goed uit te kunnen
voeren oversteeg de budgetten: € 10.000,-. Waarbij dient te worden opgemerkt dat
het gaat om 3 minuten koorzang aan het eind van het stuk.
Bijlage: Programma Solo’[email protected] Sea 2012
Solo’s @ theSea
Programma 10 mei t/m 1 juni 2012
Strandpaviljoen De Fuut
Best of and more…..
"Elke dans voor meer dan één danser is een verhaal. Maar een solo is een
statement."
(George Balanchine)
De Dutch Don't Dance Division
Thom Stuart en Rinus Sprong zijn sinds 1996 artistiek leiders van DeDDDD. Zij
willen een zo groot mogelijk draagvlak voor dans te creëren. Door hun visie met
zoveel enthousiasme uit te dragen bereiken zij hun doel, getuige ook hun populariteit
bij The Ultimate Dance Battle en SYTYCD op RTL5.
PRODUCTIETEAM
Artistieke leiding/concept
Techniek/lichtontwerp
Zakelijke leiding
Inc.)
Productie
Publiciteit
Vormgeving/fotografie
Thom Stuart, Rinus Sprong
Marco van der Velde
Berend Dikkers (Berend Dikkers Art Service
Hannah de Leeuwe, Ben van Overbeek
Annet Thoms (Annieway PR & Organisatie)
Jiska van de Berg (HerDesk)
Solo’[email protected] wordt mede mogelijk gemaakt door Strandpaviljoen De Fuut.
Best of and more…..
Het concept van Solo’s werd in 2008 bedacht door Rinus en Thom. Dat is alweer vijf
jaar geleden dus is het tijd voor een overzicht onder de titel Best of and
more…..Samen met actrice HannaH de Leeuwe hebben zij voor deze editie de beste
solo’s van de afgelopen jaren uitgezocht, aangevuld met enkele nieuwe
performances.
Kijk voor uitgebreide cv’s en informatie over de choreografieën op
www.ddddd.nu/solo’s
Tariqa 2
Pianospel: Erwin Weerstra
Componist: Peter Feuchtwanger
Volledige titel: Study No. 6 In An Eastern Idiom
Tariqa 2 verlegt de grenzen van de klankmogelijkheden van de piano en tovert deze
om tot een ander instrument. Door het Arabische idioom wordt de luisteraar
meegevoerd naar een exotische klankwereld.
Erwin Rommert Weerstra (Leiden, 1987) Koninklijk Conservatorium Den Haag
Master diploma klassiek piano (2011, cum laude). Momenteel krijgt hij coaching in
Londen van de gerenommeerde pedagoog Peter Feuchtwanger. Naast solospel
werkt Erwin veel samen met andere musici en met dansers.
www.erwinrommert.com
Company (2005)
Choreografie: Thom Stuart
Muziek: Philip Glass, String Quartet No.2 Company, Kronos Quartet
Dans: Youri Jongenelen
Stuart baseert (net als Glass) zijn choreografie op het boek Company van Samuel
Beckett.
Voor elk van de 4 (dans)deeltjes selecteerde Stuart een citaat dat hem inspireerde,
en bij de sfeer van elk afzonderlijk deel past.
1 - Alleen op je rug in het donker.
2 - Zomaar ergens op weg van A naar Z.
3 - Als op zoek naar de optimale positie.
4 - En jij zoals je altijd was. Alleen.
Youri Jongenelen (Pijnacker, 1989) Dansvakopleiding Koninklijk
Conservatorium, Hungarian Dance Academy, Boedapest. Danste bij het
Internationaal Danstheater voor de Jeugd in de voorstelling Handen & Voeten en in
ABDALLAH.
De afgelopen maanden zat hij in Team Thom in TUDB.
Between the walls of my living-room (2009)
Choreografie & dans: Anouk Cappuyns
Muziek: Sebastien Cappuyns, My Queen Mum Sublime
Anouk Cappuyns (1980, Belgie). Stedelijk Instituut voor Ballet, Antwerpen.
Danste o.a. in Het Ballet van Vlaanderen (Antwerpen) en de Volksoper Wien. Ze
heeft gewerkt met verschillende choreografen, o.a. Neel Verdoorn, Tamara Roso,
David Middendorp en Lonneke Van Leth.
Vorig jaar maakte ze haar tweede eigen choreografie voor Solo’s, Remembering
Ana.
(Henry’s) Black Pen*
Concept en choreografie: Maggie Boogaart
Dans: Jelle Van Vlierberghe
Muziek: Tobias Klein: Man Bites Dog Eats, Amsterdam Klezmer Band
Het thema van deze solo is een onderzoek naar overmoed en onzekerheid. In een
poging om zijn onzekerheden te bedekken door te imponeren overschat en
overschreeuwt het karakter zijn eigen kunnen en valt daarbij uit balans.
*Excerpt uit We've got Soul, with a capital 'S' - première 5 oktober 2009
Jelle Van Vlierberghe (Enschede, 1985,) Vooropleiding Theaterdans Enschede,
Jazz/Musicalopleiding Amsterdam. O.a. gewerkt met Candy Dulfer, Roger Hapel,
Wicked Jazz Sounds & Jesse Voorn. Sinds zijn afstuderen danste Jelle bij producties
van Dragon Productions, Sjarai Meijer en DeDDDD. Jelle's passie voor dansen is de
erkenning krijgen van het publiek door 'krachtige dans met een vleugje humor' te
presenteren.
Solo in the Sand (2008)
Choreografie en dans: Thom Stuart
Muziek: Henry Purcell, What power art thou uit King Arthur
zang : Rinus Sprong,
pianobegeleiding: Erwin Weerstra
Thom Stuart (Heerlen, 1966) Koninklijk Conservatorium, Den Haag. Zijn danscarrière bracht hij
door bij o.a. vele Nederlandse en internationale gezelschappen. Als choreograaf heeft hij nu ruim 70
werken op zijn naam staan.
De laatste jaren was hij regelmatig te gast als choreograaf bij Theater an der Wien.
Op zondag 6 mei j.l. bereikte hij, evenals partner Rinus vorig jaar, een tweede plaats als
'vertegenwoordiger' van het klassieke ballet in The Ultimate Dance Battle.
Saudade (2010)
niet op 30 en 31 mei en 1 juni
Choreografie&Dans: Miguel do Vale
Muziek: Camané/Mariza, A luz de Lisboa / Barco Negro
Het Portugese woord Saudade beschrijft een nostalgisch verlangen naar iets of
iemand die zeer geliefd was en inmiddels is verdwenen. Het woord heeft een
weemoedige bijklank en een vermoeden dat het verlangde nooit meer terug zal
komen.
Miguel do Vale (Valongo, Portugal, 1982) Escola Superior de Artes do
Espectáculo (Oporto Portugal) en Codarts. Danste bij de Meekers in
choreografieën van o.a. Arthur Rosenfeld, Tabea Martin en Jaakko Toivonnen.
Danste in 2009 mee in De Notenkraker van DeDDDD. Hij was onlangs te zien in
Blauw van Project Sally en in Zoo doen ze de dingen van Randi de Vlieghe. In 2008
maakte hij zijn eigen choreografie Can you Listen? en in 2010 Saudade.
Come Here Often? (2005)
Choreografie: Thom Stuart
kostuumontwerp: Thom Stuart (kostuumuitvoering Saskia Bredero)
Componist: Giel Vleggaar.
Slagwerk: Bart & Frederik de Vrees
Dans: Sabrina Vis 10 en 11 mei
Noortje van Gestel overige data
Première: Holland Dance Festival (2005)
De teksten zijn versiertrucs, gevonden op internet.
Noortje van Gestel (1980) Codarts. Danste voor o.a. Memento Dance Company op
dansfestivals in Canada en Zwitserland, Amsterdam ArenA voor de Tros en in de
musical Tarzan. Momenteel geeft ze les op de Fontys Dansacademie in Tilburg.
Sabrina Vis (1981) Codarts. Danste in verschillende moderne dansgezelschappen
o.a. Dansgroep Krisztina de Chatel, The next stage project Amsterdam en New York,
Dansgroep Amsterdam met een solo programma in binnen en buitenland en
DeDDDD.
Speelde/danste/zong in Tarzan en Mary Poppins en was te zien in verschillende
televisie shows.
Werkt nu als freelance danseres en docent.
His House / Her House /His Home
alleen op 30 en 31 mei en 1 juni
decor : Erick den Boer
muziek : Sigúr Ros Olsen, Olsen
dans en choreografie: respectievelijk Danny Molenaar / Esther van Leeuwen /
Andreas Leertouwer
concept/productie: Levend Lijf
In dit drieluik gaan Esther van Leeuwen, Andreas Leertouwer en Danny Molenaar op
zoek naar de betekenis van solo.
Drie solo's, drie dansers en één choreografie om mee te beginnen. Eén danser die
een solo danst, maar niet alleen, hoogstens verlaten.
Eén danser en één huis, samen in beweging. En het publiek beweegt mee ….
Danny Molenaar (1968) ooit begonnen als verpleegkundige.
Ontwikkelde zich daarnaast tot straattheatermaker en ontdekte later de danser in
zichzelf. In 2001 startte hij zijn eigen company Levend Lijf, theater in beeld en
beweging.
www.levendlijf.nl
Esther van Leeuwen (1976) Codarts. Danste in verschillende dansgezelschappen
waaronder DanceWorks Rotterdam, Feri de Geus en De Dansers o.l.v. Wies Merkx.
Sinds 2006 heeft zij haar eigen company Niet voor de Poes Theaterproducties
waarin haar passie voor dans en stelten lopen combineert.
www.nvdp.eu
Andreas Leertouwer (1974) Codarts.Danste in verschillende dansgezelschappen in
binnen- en buitenland waaronder DanceWorks Rotterdam en Tanztheater
Osnabruck. Momenteel is hij werkzaam als freelance danser voor o.a. DeDDDD
(Hans&Grietje, De Notenkraker en ABDALLAH).
Op Weg
Tekst en spel: HannaH de Leeuwe
Coaching: Rinus Sprong
Over een vrouw die soms even de weg kwijt is
HannaH de Leeuwe(1948) Koninklijk Conservatorium Den Haag. Zij werkte als
actrice en danseres in producties voor theater, televisie en film en gaf meer dan 30
jaar les aan de Rotterdamse Dansacademie.
Tegenwoordig richt HannaH zich naast acteren ook op schrijven van toneelstukken,
korte verhalen en columns (www.gedachtenvoorhetslapengaan.wordpress.com) .
Grieks Drama
Rinus Sprong
piano begeleiding: Erwin Weerstra
Rinus Sprong (Schiedam, 1959) Begon zijn loopbaan bij het Nederlands Dans Theater II. Zijn unieke
carrière gaat van hedendaagse dans, via rollen in klassiek ballet naar musical en theaterproducties, in
binnen- en buitenland.
Als docent was hij o.a. 10 jaar verbonden aan de Rotterdamse Dansacademie. In 2011 bereikte hij
als 'vertegenwoordiger' van het klassieke ballet de finale van The Ultimate Dance Battle.
Here Comes The Flood (2009)
alleen op 22 mei 2012
Concept, zang, soundtrack en dans: Merlijn Wolsink
Originele versie: Here Comes The Flood van Peter Gabriel
Merlijn Wolsink (1984) Codarts. Hij was te zien in Cats, Fame de Musical, Chicago,
Wicked, La Cage Aux Folles, Aroldo en RDA Danst Djazzex. Merlijn ontving een
Fulbright Award om in New York aan The Ailey School, Broadway Dance Centre en
bij Jacob's Pillow Dance te studeren. Hij ontving ook verschillende Nederlandse
beurzen. Bij DeDDDD werkte hij mee aan Orlando, Fortuna’s Wedding en Fortuna’s
Family.
Bijlage:
FONDSEN
VSB Fonds
Fonds 1818
Prins Bernhard Cultuurfonds
Mondriaan stichting
Norma Fonds
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Casema Cultuurfonds
Debman Foundation
SNS Reaal Fonds
Culturalis
Ooievaarspas
Gemeente Den Haag
PARTNERS
www.vsbfonds.nl
www.fonds1818.nl
www.cultuurfonds.nl
www.mondriaanfoundation.nl
www.stichtingnorma.nl
geen url
www.casemacultuurfonds.nl
www.debman.com
www.snsreaalfonds.nl
www.culturalis.nl
www.ooievaarspas.nl
www.denhaag.nl
Sponsors
Total E&P Nederland
HTM
Rabobank
Grant Thornton
Van Vliet Contrans
Verhuurbedrijf Paul
Novotel
Hans Oostrum Fotografie
SSB Office Management
Gezelschappen
Scapino Ballet
Nederlands Dans Theater
American Ballet Theatre
Royal Danish Ballet
Educatief
Nationale Ballet Academie
CoDarts
Ballet&Co
Christelijk College De Populier
Erasmus College Zoetermeer
In de stad Den Haag
Holland Dance Festival
MCH Westeinde
Grote Kerk
Strandpaviljoen De Fuut
More Stage Services
Haags Uitburo
nl 70
Theater de Regentes
Lucent Danstheater
Theater aan het Spui
Theater Zeebelt
Palmarium
Kinderdagverblijf Kleine Johannes
Vleugelverhuur De Liefde
Koninklijk Conservatorium
Diversen
Art Lupa
Artifex
Karisma Costumes
www.total.com
www.htm.nl
www.rabobank.nl
www.gt.nl
www.vanvlietcontrans.nl
www.verhuurbedrijfpaul.nl
www.novotel.com
www.hansoostrumfotografie.nl
www.ssb-badhoevedorp.nl
www.scapinoballet.nl
www.nederlandsdanstheater.nl
www.abt.org
www.kglteater.dk
www.theaterschool.nl
www.codarts.nl
www.ballet-co.nl
www.depopulier.nl
www.erasmuscollege.nl
www.hollanddancefestival.com
www.mchaaglanden.nl
www.grotekerkdenhaag.nl
www.defuut.nl
www.morestage.com
www.haagsuitburo.nl
www.nl70.nl
www.deregentes.nl
www.lucentdanstheater.nl
www.theateraanhetspui.nl
www.zeebelt.nl
www.palmarium.org
www.mchaaglanden.nl
www.pianohandeldeliefde.nl
www.artlupa.com
www.artifex.nu
www.karisma-costumes.de

Vergelijkbare documenten