De rhododendrons van De Wiersse in en het onderhoud van de

Commentaren

Transcriptie

De rhododendrons van De Wiersse in en het onderhoud van de
t, WÍ¿n¡rt
g
3
â
E
U
Kaart, getekend ln
1904 door V¡ctor de
Stuers. De 17de
eeuwse basls - een
m, van oost
nôar west door de
beek doorkrulst - ls
2OO
duldelijk te
herkennen.
N
tPo
t.-
.
De opvallend rode
Rhododendron
t.
'Fortltudo' achter
het beeld en
Rhododendron
'Caractacus' in het
midden.
Hosto en
daglelles
langs de
grote v¡iver.
o
T
j
N
o
r
ö
F
De rhododendrons van De Wiersse in
Vorden hebben een nationale bekendheid,
maar in de ogen van de familie die al
generaties lang bezig is met het vernieuwen
en het onderhoud van de tuinen, is hun
bloei slechts een aardige bijkomstigheid
in de wilde tuin.
Laura Dru, schrijfster van dit artikel beheert
De Wiersse samen met haar man, Peter Gatacre.
Een van haar Engelse voorvaderen heeft,
door verschillende rhododendronsoorten te
kruisen, in 1826 de grondslag gelegd voor de
rhododendronhybriden die in het eerste kwart
van deze eeuw op De Wiersse zijn geplant.
LRunR
46
cRoEI & BLoEt nrei 1994
Dnu
ñe bloei v
I lmei-besi
L'f
n"nuui..,
;''*neel bezoekers trekken. Jaar op jaar maren zii de vergezichten naar het omrinScnde landschap en leiden het oog van de
wandelaar langs bospaden, beken en viivers. De rhododendrons zien eruit alsof ze
er altiid gestaan hebben, maar vergeleken
met de bomen, het water en de structuur
van de tuin ziin het nieuwkomers. In september 1921 werden ze in grote hoeveelheden in Boskoop aangeschaft; per schip
naar Zutphen gebracht en daarna door
pachters van De Wiersse met paard en wagen naar de tuin vervoerd. De belangriikste reden van aanplant was dat ze 's winters groen blijven; ze bloeien immers maar
kort, maar ook hun kleuren ziiî met zorg
gekozen. Winterharde hybriden van Rlto-
clodendron catawbiense en Rltoclodendrott
ponticum inzachtroze, wit en paars zijn op
ongedwongen wijze met elkaar gecombineerd. Een paar vroege exernplaren van
Rhododenclron'Caractacus' vormen een
aardig contrast met hun scharlaken bloemen en hun donkergroene blad,
De rhododendrons doen het goed op de
zure grond van De Wiersse (pH 3 tot 5), die
bovendien nogal wat i jzer bevat, De exemplaren die genoeg licht krijgen, groeien uit
tot enorme struiken - 4 tot 5 m hoog en
breed - terwijl de rhododendrons die onder de bomen groeien, kale stammen heb-
ben en slecht bloeien. Omdat konijnen
niet van deze planten houden, hebben
ze
maar weinig zorg nodig. Slechts eens in de
teruggesnoeid. Volgens de boeken moet dit direct
na de bloei gebeuren, maar op De Wiersse
vijftien laar moeten ze worden
wordt dit altijd 's winters gedaan. Op
plaatsen waar de grond onvruchtbaar en
droog is, wordt soms een laag compost
aangebracht.
Vaak wordt er gevraagd of de uitgebloeide
bloemen worden verwijderd. Er staan ech-
ter wel drieduizend rhododendrons in de
wilde tuin en daarom gebeurt dat nooit,
hoewel het een fiaaier gezicht zou ztin.
De huidige wilde tuin is aangelegd door
Alice Gatacre-de Stuers en haar man W.E.
Gatacre. Hij plantte boomgroepen en heg-
.(_)
47
te creëren tussen de tuin en het omringende landschap. In de wilde tuin volgde
gedijen zonder extra zorg en kosten". Zijn
visie was nogal optirnistisch, want letterli jk
in praktijk gebracht, zou dit eerder leiden
tot een wildernis dan tot een wilde tuin.
roemde schrijver William Robinson in zijn
boekTlrc Wild Garden (1870) gegeven had.
Structuur
gen op De Wiersse aan om een satnenspel
hii
onbewust de richtlijnen die de be-
Robinson was de wooldvoerdel van een
beweging die heftig reageerde op de Victoriaanse manier van tuinieren en in het
bijzonder op het overdadige gebruik van
perkplanten. Hil had een hekel aan het
jaarlijkse spitten, de verkwisting van arbeid, kale grond en schreeuwende kleuren.
In dit boek beschreef hij ziin opvatting van
de wilde tuin als "het plaatsen van uitheernse planten op plekken waar zil goed
48
GROEI & BLOEI mei 1994
In een rechthoek van 400 bii 200 m staat
het huis min of meer ten westen van het
midden, omgeven door eeu slotgracht.
Van een tweede, buitenste slotgracht is
nog slechts een gedeelte intact. Een beek
stroomt van oost naar west door de tuin.
Generaties Ìang hebben de eigenaars van
De Wiersse de tuin onderhouden en velriikt, hoewel zij soms met gelclgebrek te
kampen hadden.
Op papier zijn er vaak ingrijpende plan-
nen gernaakt om de tuin te vetauderen,
maar die zijn nooit uitgevoet'ci. Nieuwe ge-
neraties hebben wel ve¡anderingen doorgevoerd, Dlaar nooit geprobeerd de still
van een vorig tijdpeLk slaafs te t'eproduceren. Er bestaau oude kaarten - de vroegste
uit de 17de eeuw - waarop de buitenste
slotgracht het huis omringt. I)at was waarschifnlijk bedoeld om konijnen, hazen,
reeën en dieven buiten de tuin te houden.
Ook was rnen in die tijd van mening ctat
de aanwezigheid van water de boorngaar-den tegen late nachtvorsten zou bescher
rnen. In 1777 wetd De Wiersse te koop
aangeboden
in de Oprechte
Haarletnse
z
z
z
=
f,
Vogelvlucht. De
structuuf van de
w¡lde tu¡n: langs de
beek en ten nooÍden
en ten oosten van
het huis en
binnentuin.
Hek tussen de
rozentuin en de
wilde tuin,
De overgang tussen
wilde tuin en
binnentuin. Links bii
de buitengracht een
pol koningsvarens.
Achter het hek is
¡ets van het
bleekgele blad van
een paardekastan¡e
met een genet¡sche
afwijking te z¡en.
n-'¡fl¡?
^- ¿,¿ã
"
>
i
ln een stijl
van het hck zijn
de datum 1878 en
initialen V(ictor de
Stuers) en
-2
A(urelie
a
4
z,
van Limburg
¿
Stirum) door
Vlctor de Stuers
ingekerfd.
-a
architectcr-r r-rit die tijcl, Zocher en Petzolcl,
oul olltwelpen vool de tuin te nraken. Op
deze ontwerpcrr zijn glotcsk r.ritclijencle
viivers te zier-i, een beek met kunstrnatige
bochter-r
Courant, lnet de volgellde aallbeveling:
"Voolts ten weclerzyden vall het huis twee
fraaije tuinen, beplant r.r.ret de beste en fynste vluchtboomell; lllitsgaders eetl wycluitgestrekte Plar-rtagie vall allées, stal ell
slinger bossen, waarin o.a. eetl flaaiie
steeneu koepel, ell velscheiclel-ìe vischrylie
'vyvers ..." De velkoop l-reeft nooit plaats-
gevondell, lllaar cle beschrijving beantwooldt llog steeds aan cle huidige sittÌatie.
Op cle kadastrale kaalt van 183:3 wordt ìlet
gebnlik van ieder sttrÌ<je land beschtevett:
"de boomgaald", "tttin" en "lnoestttin"
rgen ten westell en ten oosten vall het
ìruis. Ten noorclen van het htris, Ìangs cle
beek, waar nu cie wilcle ttrin Ìigt, zijtt de
"Glonden van VeLrìaak", een naaur die
suggereert dat lnen dit deel van de tuin tarreliÌk belangrijk vond.
Te,p;exn afle muulcüe üm
ln 1841 l-nrwdeJr-rles Bernatd van LirnlllrÌg
Stirurr lllet
eel-ì
telg uit het geslacht
Var-t
Heeckeren (toentertiìd elgenaars vall de
huizen ILuullo, Bingelden en De Wiersse).
Hij weLcl gelloren in lerland etl woollcle
daal in zijn vroege jer,tgd. Als irtterldarlt
van de koninklijl<e paleizen irt l)ett Haag
hacl hij grootse ideeën.
In 1869 kocht Jules Bernalcl De Wielsse
van zijn zwag,{ Willen-r van Fleeclieren.
Hij vloeg de twee beloetrdste lattdschaps-
e
lì slillgerellde paclen die de reeds
volgloeicle allees doolsr.ti jden. J.B. van
Lin-rburg Stirr-rm liet ook orltwerpen lnaken voor l-ìeolelìaissance gevels voor het
huis. Zìjr-r v¡suwJacoba liende De Wiersse
al vanaf haal liindeltijd, haar zusters en
haar broel Willern waren eigellaal sincls
1855. IlaaL gezonde verstand ell een teliort
aall geld zorgclerl er voor dat de wilcle plannen vall haaL r-nan geell doorgarlg vonden.
Sir-rds die tijd hebben professionele tuinar-
chitecten geen bellloeienis nleer gehad
rnet de tuinen vau De Wietsse .
Jacoba was cle moecler van Aulelic die in
'I
893 rnet Victol de Stners trouwcÌe. De Str-rers had al in 1878 een huwelijksaauzoeli
gedaan, lnaar werd cloor de otrders van Atr-
rclic als sclloonzoor gcwcigcrd. lrr 1878 ..
.",
icr dc rrijz jn
e
:::l:"::J:i;::l
;,
q)
F
(5
o
F
qo
van het hek tussen de rozentuin en de wilde tuin. Als het hekvervangen wordt, worden de initialen uitgezaagd en herplaatst.
Langs de oevers van
beek en v¡ivers ¡s het
doel van de wllde
tuin gereal¡seerd,
Verwildering
Met "verwilderde planten" worden planten bedoeld die geen onderhoud vergen.
Wieden, berresten, scheuren, en terugknippen zijn overbodig. Een voorbeeld
zijn de lelietjes-der-dalen die aan de wetzijde van het huis langs de beek groeien.
Zestaarr te droog en te donker, toch overleven ze niet alleen, ze breiden zich zelfs
uit. De planten die verwilderd zi1n, ziin
voor het grootste deel tussen 1918 en7928
Konlngsvarens
bll de beek.
aangeplant.
De laatste jaren ziin er veel boÌlen geplant.
Onder de berkebomen zijn de narcissen
die in de iaren twintig zijn geplant, aangevuld met grote groepen Narcisstts triattdrus en hondstand (Erytlvonium detts-caIris). Aanvankelijk werden de plantgaten
met compost gevuld en werd kalk
ge-
Strooid op die plekken waar de grond al te
zuur is. Ooit is geprobeerd de grond voor
het planten van de bollen om te spitten,
rnaar de grond werd zo rul dat het moeilijk was om de bollen stevig te planten.
Met bloembollen is het de moeite waard
oû1 er eerst een paar uit te proberen om te
zien of ze het op een bepaalde plek goed
doen. Als het resultaat bevalt kun je de
groepen uitbreiden, hoewel het niet meevalt om soortechte bloembollen te kopen.
Aiice de Stuers en W.E. Gatacre plantten
enorme hoeveelheden "bluebells" (Scilla
non-scripta). Deze hebben het niet overleefd en nu staat er in de tuin alleen nog
Scilla hisparúca.
Langs de oevers van de beek en de viivers
is het ideaal bereikt: het is onmogeliik om
te zien welke planten geplant ziin en wel-
ke er van nature groeien. I(ottingsvarens
doen het goed in dit vochtige milieu en
werden dan ook op uitgebreide schaal geplant. Hoewel ze tot de wilde flora van de
50
GROEI &BLOEI
fiei
1994
Achterhoek behoren, ziin ze in het wild
buitengewoon zeldzaam. De gele lis, ook
een inheemse plant, wediivert met dagleIies, Ligularia, Hosta, Filiperrclula en bam-
hekken en hagen. Bornen rìoeten worden
gerooid en geplant, waarbij niet alleen aan
het volgende seizoen moet worden
ge-
dacht, rnaat iaren vooruit.
boe.
De laatste
In de jaren twintig was er veel meer licht
in de wilde tuin. De bomen waren toen
nog klein, terwijl zij nu ver over de paden
reiken. Ook de tulpeboom en de moerascipres die toen geplant wetden, ziin niet
rneer te onderscheiden van de echte vete-
ranen die van omstreeks 1840 dateren.
Sinds 1963 ziin er rneer dan vijfhonderd
De Wiersse is te bereiken via de hoofdweg Vorden-Ruttrlo, 6Yz km vanaf Vor-
den. De tuinen worden
in
1994 voor
het publiek opengesteld op 22,23 en 29
mei, op 10, 17 en 18 juli en op 23 ok-
tober.
Toegangsprijs (ten bate van het tuin-
onderhoud)
f
6,00. Honden zijn niet
bomen geplant. Van tiid tot tiid moeten
grote bomen worden gerooid, wat altijd
een pijnlilke beslissing is. De planten in cle
wilde tuin mogen dan geen onderhoud
vergen, de eigenaar tnoet met allerlei zaken rekening houden: het waterpeil van
toegestaan. Op andere dagen is het
mogelijk een speciaal groepsbezoek te
bespreken onder leiding van een vak-
de vijvers, de beschoeiinS, de staat van on-
tel. 05735-1409.
derhoud van bruggen, fonteinen, paden,
kundige gids: inlichtingen Mevrouw
Stelling (zii is ook nauw bet¡okken bil
de ontwikkelingen van de tuin),
-

Vergelijkbare documenten

Gulbericht - juli 2008

Gulbericht - juli 2008 De Wiersse is te bereiken via de hoofdweg Vorden-Ruttrlo, 6Yz km vanaf Vor-

Nadere informatie