Welkom bijTiming

Commentaren

Transcriptie

Welkom bijTiming
7ELKOM BIJ 4IMING
,EUK DAT JE VOOR ONS AAN DE SLAG GAAT 4IMING ZENDT UIT IN ALLE SECTOREN OP ELK NIVEAU EN IS STERK
REGIONAAL GEORIpNTEERD $AT BETEKENT DAT WIJ PRECIES WETEN WELKE MOGELIJKHEDEN DE ARBEIDSMARKT
JOU BIEDT IN JOUW REGIO
7ERKEN ALS FLEXKRACHT HEEFT ZO ZIJN VOORDELEN *E KUNT WERKERVARING OPDOEN BIJ VERSCHILLENDE
BEDRIJVEN BIJVERDIENEN TIJDENS JE STUDIE OF TUSSEN TWEE STUDIES OF BANEN IN EN JE KUNT ZELF BEPALEN
WANNEER JE BESCHIKBAAR BENT %N WANNEER JE HIER NAAR OP ZOEK BENT IS EEN TIJDELIJKE BAAN OOK IN
VEEL GEVALLEN DE SLEUTEL TOT EEN VASTE BAAN
6OOR HET BEDRIJF WAARVOOR JE AAN DE SLAG GAAT VORM JE EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN DE CONTINUtTEIT
VAN HET BEDRIJFSPROCES *E ZORGT ER IMMERS VOOR DAT DE ZAAK BIJ VOORZIENE EN ONVOORZIENE
PERSONEELSTEKORTEN KAN BLIJVEN DRAAIEN
7ERKEN VOOR 4IMING BETEKENT WERKEN VOOR EEN LANDELIJKE PROFESSIONELE UITZENDORGANISATIE DIE
BOVENDIEN !"5LID IS $AT BETEKENT VOOR JOU DAT JE ERVAN OP AAN KUNT DAT ZAKEN GOED GEREGELD ZIJN
7IJ HECHTEN ER GROTE WAARDE AAN DAT JOUW UITZENDING EEN SUCCES WORDT VOOR HET BEDRIJF VOOR
4IMING EN VOOR JOU )N DEZE MAP TREF JE EEN AANTAL ZAKEN AAN DIE JE MOET WETEN VOORDAT JE AAN DE
SLAG GAAT *E ZULT MERKEN DAT BIJ 4IMING SOMMIGE DINGEN ANDERS ZIJN GEREGELD DAN IN EEN
VASTE BAAN !NDERS MAAR WEL GOED
"EWAAR DEZE INFORMATIE ZODAT JE LATER NOG EENS WAT KUNT OPZOEKEN ALS DAT NODIG IS (EB JE NOG
MEER VRAGEN DAN KUN JE DEZE ALTIJD STELLEN AAN JE INTERCEDENTE
7ELKOM BIJ 4IMING
6OORDAT JE AAN DE SLAG GAAT
$E #!/ VOOR UITZENDKRACHTEN
4IMING IS LID VAN DE !"5 !LGEMENE "OND 5ITZENDONDERNEMINGEN $AT BETEKENT DAT JOUW
RECHTSPOSITIE GOED GEREGELD IS $E VOORWAARDEN WAARONDER JE WORDT UITGEZONDEN ZIJN GROTENDEELS
BEPAALD IN DE #!/ VOOR 5ITZENDKRACHTEN $EZE KRIJG JE VAN ONS WANNEER JE VOOR HET EERST DOOR
4IMING WORDT UITGEZONDEN (OE LANGER JE ALS FLEXKRACHT VOOR 4IMING WERKT HOE MEER RECHTEN JE
OPBOUWT :O HEB JE ALS JE OUDER BENT DAN JAAR BIJVOORBEELD RECHT OP PENSIOENOPBOUW WANNEER
JE WEKEN VOOR EEN UITZENDORGANISATIE HEBT GEWERKT ZONDER ONDERBREKINGEN VAN LANGER DAN EEN
JAAR (ET IS DAAROM VAN GROOT BELANG DAT JE JE JUISTE WERKVERLEDEN AAN 4IMING MELDT -EDE OP
BASIS HIERVAN WORDT NAMELIJK JE RECHTSPOSITIE BEPAALD
!LGEMENE HEFFINGSKORTING
!LS JE VOOR ONS GAAT WERKEN MOET JE VOOR JE EERSTE WERKDAG EEN UITZENDOVEREENKOMST TEKENEN
)N DEZE UITZENDOVEREENKOMST WORDT ONDER ANDERE AANGEGEVEN OF DE ALGEMENE HEFFINGSKORTING
OP JOU VAN TOEPASSING IS :O WORDT BEPAALD HOEVEEL BELASTING JE MOET BETALEN EN WAT JE DUS NETTO
OVERHOUDT *E KUNT MAAR mmN KEER ALGEMENE HEFFINGSKORTING LATEN VERWERKEN .AAST DE ALGEMENE
HEFFINGSKORTING KUN JE OOK NOG ANDERE KORTINGEN KRIJGEN ZOALS KINDERKORTING OF STUDENTENKORTING
$EZE WORDEN NIET DOOR JE WERKGEVER MAAR RECHTSTREEKS DOOR DE BELASTING GECORRIGEERD DOOR
MIDDEL VAN DE JAARLIJKSE TERUGGAVE
(OUD ER REKENING MEE DAT JE ZELF VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET DOORGEVEN VAN DE JUISTE GEGEVENS
"IJ ONJUISTE GEGEVENS LOOP JE HET RISICO AAN HET EINDE VAN HET JAAR DE TE VEEL ONTVANGEN HEFFINGS
KORTING TERUG TE MOETEN BETALEN 'EEF WIJZIGINGEN DAAROM ALTIJD OP TIJD AAN ONS DOOR
$E UITZENDOVEREENKOMST EN DE REGISTRATIE VAN JE ARBEIDSVERLEDEN
"IJ IEDERE BAAN DIE JE VIA 4IMING ACCEPTEERT KRIJG JE EEN SPECIFIEKE ARBEIDSOVEREENKOMST DE
UITZENDOVEREENKOMST $EZE BESTAAT UIT MEERDERE DELEN )N DE UITZENDOVEREENKOMST KOMEN WE
OVEREEN DAT JE VOOR ONS UITZENDWERK GAAT VERRICHTEN EN ONDER WELKE VOORWAARDEN DIT GEBEURT
(IERIN STAAN ONDERMEER DE VOLGENDE VOORWAARDEN VERMELD
„ DAT DE #!/ VOOR 5ITZENDKRACHTEN VAN TOEPASSING IS
„ DAT JE VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT WORDT UITGEZONDEN MET EEN UITERLIJKE LAATSTE DAG
„ DAT JE ALLEEN LOON ONTVANGT OVER DE WERKELIJK GEWERKTE UREN
„ DAT JE OP DE HOOGTE BENT VAN DE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDSOMSTANDIGHEDEN BIJ DE OPDRACHTGEVER
6ERDER STAAN IN JE UITZENDOVEREENKOMST ONDER ANDERE DE NAAM EN HET ADRES VAN DE OPDRACHTGEVER
EN JOUW FUNCTIE VERMELD /OK DE FINANCIpLE KANT VAN DE ZAAK WORDT UITEENGEZET JE BRUTO UURLOON
DE EVENTUELE REISKOSTEN ENOF ANDERE ONKOSTENVERGOEDINGEN /MDAT JE ARBEIDSVERLEDEN VOOR EEN
GROOT DEEL JOUW RECHTSPOSITIE BEPAALT VRAGEN WIJ HIERVOOR SCHRIFTELIJK JE INSTEMMING *E GAAT DAN
AKKOORD MET HET DOOR ONS GEREGISTREERDE ARBEIDSVERLEDEN $AARNAAST WORDT IN JE UITZENDOVEREEN
KOMST VERMELD WAT JE FUNCTIEINSCHALING IS CONFORM DE #!/ VOOR 5ITZENDKRACHTEN
7ELKOM BIJ 4IMING
%EN KOPIE VAN JE IDENTITEITSBEWIJS
3INDS IS IEDERE WERKGEVER VERPLICHT EEN KOPIE VAN HET IDENTITEITSBEWIJS VAN ALLE WERKNEMERS
IN ZIJN ADMINISTRATIE TE BEWAREN $AAROM WORDT ER EEN KOPIE VAN JE IDENTITEITSBEWIJS GEMAAKT
)EDEREEN DUS OOK EEN FLEXKRACHT IS BOVENDIEN VERPLICHT ZICH TE KUNNEN IDENTIFICEREN OP DE WERK
PLEK "IJ HET IDENTIFICEREN OP DE WERKPLEK VOLDOEN DE VOLGENDE IDENTITEITSBEWIJZEN
„ PASPOORT
„ IDENTITEITSBEWIJS
„ RIJBEWIJS
!LS NIET.EDERLANDER KUN JE HET VOLGENDE LATEN ZIEN
„ %UROPESE IDENTITEITSKAART
„ BUITENLANDS PASPOORT MET EVENTUELE VERBLIJFSSTICKERS
„ .EDERLANDS VREEMDELINGENDOCUMENT
$E !RBO
7ANNEER JE AAN HET WERK GAAT HEB JE TE MAKEN MET DE !RBOWET )EDERE FUNCTIE EN IEDER BEDRIJF
HEEFT SPECIFIEKE KENMERKEN /MDAT 4IMING JOUW GEZONDHEID EN VEILIGHEID OP HET WERK HEEL
BELANGRIJK VINDT VERTELLEN WE JE PRECIES WELKE FUNCTIEEISEN AAN JOU WORDEN GESTELD EN HOE HET
BINNEN HET BEDRIJF IS GEREGELD TEN AANZIEN VAN VEILIGHEID EN GEZONDHEID /M TE WAARBORGEN DAT JE
DEZE INFORMATIE KRIJGT ZUL JE HIERVOOR JE HANDTEKENING MOETEN ZETTEN (OUD JE AAN DE INSTRUCTIES
"OVENDIEN BEN JE VERPLICHT GEVAARLIJKE SITUATIES DIRECT TE MELDEN AAN DE LEIDINGGEVENDE EN OOK
AAN JE INTERCEDENTE
$E URENDECLARATIE
)EDERE WEEK VUL JE OP EEN DECLARATIE DE GEWERKTE UREN IN "IJ DE GEWERKTE UREN IS DE LUNCHTIJD NIET
INBEGREPEN $E UREN MOETEN IN DECIMALEN WORDEN INGEVULD 3CHRIJF DUS DE GEBROKEN UREN ALS VOLGT OP
EEN KWARTIER EEN HALF UUR DRIE KWARTIER 6OOR ONREGELMATIGHEIDS OF OVERURENTOESLAGEN STAAN SPECIALE KOLOMMEN OP DE URENDECLARATIE
6RAAG JE INTERCEDENTE NAAR DE HOOGTE VAN DEZE PERCENTAGES
!AN HET EINDE VAN IEDERE WERKWEEK LAAT JE DE DECLARATIE VOOR AKKOORD TEKENEN DOOR EEN
BEVOEGD PERSOON BIJVOORBEELD DE AFDELINGSCHEF $E ROZE KOPIE LAAT JE ACHTER BIJ HET BEDRIJF
DE BLAUWE KOPIE IS VOOR JOU EN HET WITTE EXEMPLAAR LEVER JE UITERLIJK OP MAANDAGOCHTEND BIJ 4IMING
IN 5ITSLUITEND WANNEER JE DECLARATIE IS ONDERTEKEND DOOR EEN BEVOEGD PERSOON EN WIJ DEZE OP TIJD
HEBBEN ONTVANGEN KUNNEN WIJ JE LOON UITBETALEN 'A JE WERKEN BIJ EEN BEDRIJF DAT GEBRUIK MAAKT
VAN %URENVERWERKING DAN VUL JE JE UREN ONLINE IN *E ONTVANGT PER MAIL EEN GEBRUIKERSNAAM EN
INLOGCODE -ET DEZE GEGEVENS KRIJG JE TOEGANG TOT JE EIGEN ONLINE FLEXACCOUNT 7EKELIJKS VOER JE DE
GEWERKTE UREN IN OP DEZELFDE MANIER ALS OP EEN PAPIEREN URENBRIEFJE $E GEGEVENS WORDEN DAN
AUTOMATISCH VERSTUURD NAAR DE OPDRACHTGEVER EN 4IMING ZODAT JE LOON UITBETAALD KAN WORDEN
7ELKOM BIJ 4IMING
5RENDECLARATIE
4IMING UITZENDTEAM "6
0OSTBUS !. !PELDOORN
5RENDECLARATIE WEEKNR
.AAM
!DRES
0LAATS
"EN JE DE KOMENDE WEEK WEER BIJ DEZELFDE OPDRACHTGEVER WERKZAAM
JA
NEE
'EWERKT BIJ
!DRES
0LAATS
.AAM TEKENINGSBEVOEGDE
7EEK
7ERKTIJDEN
+OSTENPLAATS
5REN SVP IN DECIMALEN AFGEROND OP UUR
URENVERDELING
DATUM
MA
DI
WO
DO
NORMALE OVERWERK
VANTOT
VANTOT
-/(%"
&'/)*
&-/%%"
')/%%
+/%%"
&'/%%
-/(%"
&'/)*
&(/&*"
&,/&*
UREN
&'*
ONREGELMPLOEGENTOESLAG REISUREN
&*%
'%% -!'*
TOTAAL
-!'*
'
+
)
&
*
&(/&*"
'%/%%
-!'*
'!,*
TOTAAL
'&!*%
'!,*
+
&&
VR
ZA
ZO
!ANSLUITINGSNUMMER 576
!DMINISTRATIEF EN VERZORGEND PERSONEEL
)NDUSTRIEEL PERSONEEL
+AMER
+OOPHANDEL
TE !PELDOORN
7EEK
WAARIN JE HEBT
GEWERKT INSCHRIJVINGSNUMMER VAN
(
(&!'*
)
7IJ VERKLAREN ONS AKKOORD MET HET HIERBOVEN
VERMELDE TOTAAL AANTAL UREN
(ANDTEKENING NAAM EN FIRMASTEMPEL
*OUW EIGEN GEGEVENS
6OOR INFORMATIE OMTRENT BETALINGSCONDITIES AANSPRAKELIJKHEID VRIJ
BELONING
'EGEVENS VAN
WAAR JE HEBTARBEIDSVOORWAARDEN
GEWERKT
WARING
VANHET
DEBEDRIJF
UITZENDKRACHT
DUUR
VAN DE
ENZ
VERWIJZEN WIJ NAAR DE !LGEMENE 6OORWAARDEN
OPDRACHT
.AAM VAN
JE LEIDINGGEVENDE
ZOALS GEDEPONEERD DOOR DE !"5 OP OKTOBER AKTE TE
7EEK WAARIN JE HEBT GEWERKT
!MSTERDAM ALSMEDE NAAR DE !LGEMENE 6OORWAARDEN ZOALS GEDE
7ERKTIJDEN
DIEOP
JE NORMAAL
GESPROKEN
PONEERD
DOOR
4IMING
JANUARI
WERKT
AKTE TE :UTPHEN
!FDELING WAAROP JE HEBT GEWERKT
6UL HIER JE GEWERKTE TIJDEN IN ,ET OP 5REN IN DECIMALEN
KWARTIER HALF UUR DRIE KWARTIER ,AAT JE URENDECLARATIE ONDERTEKENEN DOOR JE LEIDINGGEVENDE
7ELKOM BIJ 4IMING
/RIGINEEL 4IMING
$E UITBETALING
"ANK OF GIRONUMMER
!AN DE HAND VAN DE ONDERTEKENDE DECLARATIE KUNNEN WIJ JOUW LOON UITBETALEN OP JE BANK OF
GIRONUMMER 7ANNEER DIT NUMMER WIJZIGT DIEN JE DIT AAN ONS DOOR TE GEVEN !LS JE DECLARATIE
OP TIJD VERWERKT WORDT HEB JE HET GELD BINNEN EEN WEEK OP JE REKENING
*E LOONSTROOK
%LKE DINSDAGOCHTEND NA DE VERLONING KUN JE JE LOONSTROOK TERUGVINDEN IN JE %FLEXACCOUNT *E ONTVANGT
HIERVOOR AUTOMATISCH EEN WACHTWOORD PER EMAIL OP HET MOMENT DAT JE EERSTE WERKURENBRIEFJE
DOOR ONS VERWERKT IS /P DE LOONSTROOK STAAT EEN SPECIFICATIE VAN HET SALARIS DAT JIJ HEBT VERDIEND
/F HET AANTAL UITBETAALDE UREN OVEREENKOMT MET HET AANTAL GEWERKTE UREN KUN JE CONTROLEREN
MET DE BLAUWE KOPIE VAN JE DECLARATIE OF VIA JE URENBRIEFJES IN JE %FLEXACCOUNT /OK STAAN OP DE
LOONSTROOK JE GESPAARDE RESERVERINGEN VERMELD (EB JE VRAGEN OVER JE LOONSTROOK DAN KUN JE DEZE
STELLEN AAN JE INTERCEDENTE
$E JAAROPGAVE
*E JAAROPGAVE KUN JE NET ALS JE LOONSTROKEN TERUGVINDEN IN JE %FLEXACCOUNT )EDER JAAR ZAL DEZE IN
DE PERIODE JANUARIFEBRUARI BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD )N JE JAAROPGAVE STAAT VERMELD WAT JE IN
HET VOORGAANDE JAAR HEBT VERDIEND BIJ 4IMING %VENTUEEL KUN JE MET EEN 4BILJET DE TEVEEL BETAALDE
BELASTING EN PREMIES TERUGVRAGEN BIJ DE BELASTINGDIENST -AAR OOK BIJ ANDERE ZAKEN ZOALS
BIJVOORBEELD HET AANVRAGEN VAN EEN UITKERING OF HUURSUBSIDIE HEB JE DE JAAROPGAVE DIKWIJLS NODIG
"EWAAR DEZE DUS GOED
7ELKOM BIJ 4IMING
,OONSPECIFICATIE
wrm
vestiging BSN/Sofinr.
1
091 12365819 02-03-84
uurloon
jaarloon
21000 10.00
geboortedatum
min.loon
gesl bs datum in dienst
afgedrukt
volgnummer
hk kleur tabel bn
V O 23-07-07 24-09 07-39-001
min.vak.toes
7.60 0.51
uren
soc.dgn
fisc.dgn
fg
216.00
22.00 24.00
1 W WK B
ww wgv wao zw zwa zvw lb awbz aow anw
JJ J N J J J J J J
Janssen, T.
Grote Baan 15
1212 HB Lutjebroek
W
W
W
W
W
W
W
W
Timing Hoofdkantoor
Normale uren
Normale uren
Normale uren
Normale uren
Ziekte-uren
91.00 %
Normale uren
Vakantiegeld
Vakantiedagen
AZW werknemer
ZVW werkgever
34
35
36
37
37
38
38
38
40.00
40.00
40.00
24.00
8.00
24.00
x
x
x
x
x
x
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
6.50
%
@
Totaal bruto
@
WW werknemer
ZVW werknemer
WGA-gediff werknemer
Loonheffing tabel
3.85 %
6.50 %
@
Totaal netto
@
W
W
W
W
W
@
34
35
36
37
38
Onbelaste
Onbelaste
Onbelaste
Onbelaste
Onbelaste
Vergoeding
Vergoeding
Vergoeding
Vergoeding
Vergoeding
T
400.00
T
400.00
T
400.00
T
240.00
T
72.80
T
240.00
.AAM
K OPDRACHTGEVER
154.85
K WERKBRIEFJE HEEFT BETREKKING
18OP
2.
90WEEKDIT NIVEAU
(ET
DEZE
-27.80
$IT IS DE FUNCTIEGROEP WAARIN DE FLEXKRACHT IS INGEDEELD
132.53
$E PERSOONSGEGEVENS VAN DE UITZENDING
+
21
9BANKGIRONUMMER
5.28
"IJ DE BETAALINFORMATIE WORDT
HET
VERMELD WAAROP HET GESTORT IS
(IER STAAN DE PERCENTAGES VERMELD MBT DE OPBOUW VAN DE RESERVERINGEN
$IT ZIJN DE RESERVERINGEN DIE DEZE
13WEEK
2.5ZIJN
3 OPGEBOUWD
23.99
12ZIJN
.9OPGEBOUWD
0
$IT ZIJN DE TOTALE RESERVERINGEN DIE
BRUTO
$IT IS HET FISCAAL NUMMER
$IT ZIJN DE PERCENTAGES MBT
:7
1:67
567 .
27!6 77 7'
$IT IS DE BURGERLIJKE STAAT
$IT IS HET LOONSLIPNUMMER
-
15.00
15.00
$IT IS DE DATUM VAN DE LOONSTROOK
MBT
15
.0DE
0 VERWERKING
9.ZIJN
00INGEHOUDENOPGEBOUWD CUMULATIEF
$IT ZIJN DE TOTALE PREMIES DIE DIT JAAR
9.00
+
Totaal
458.59
1630.27
@
Overgemaakt:
24-09-2007 Bank 123456787
1630.27
START
END
RESERVERINGEN
totaal tegoed
percentage
vakantiegeld
vakantiedagen
154.85
593.20
8.00
deze periode
CUMULATIEVEN
fiscale dagen
sociale dagen
29.00
loon alleen v zvw/lh
0.00
571.32
0.00
arbeidskorting
155.21
inhouding ww
162.70
opbouw levensloop
kort verzuim
20.91
20.91
loon in natura
2567.63
0.00
inhouding zvw
spaarloon
loon in geld
27.00
bijtelling v zvw/lh
loonheffing
182.90
296.18
10.43
30.57
fooien
aftrekposten
0.00
totaal inhouding svw
30.57
inhouding zwa
34.15
0.00
zvw-loon
2502.91
onbelaste verg
78.00
svw-loon
34.15
loon alleen v lh
2533.48
lh-loon
162.70
reiskostenforfait
0.00
2665.61
uitbetaald
1993.74
saldo levensloop
0.00
7ELKOM BIJ 4IMING
0.00
Pag. 1
P
1
6AKANTIEDAGEN
6AKANTIEGELD
4IMING RESERVEERT VOOR JOU OVER HET BASIS BRUTO UURLOON VAKANTIEGELD $IT KRIJG JE AUTOMATISCH
UITBETAALD WANNEER JE WERKT IN DE MAAND JUNI 7ANNEER JE GESTOPT BENT MET WERKEN KUN JE EEN
VERZOEK INDIENEN OM JE GERESERVEERDE VAKANTIEGELD UIT TE BETALEN (ELAAS IS HET NIET TOEGESTAAN
HET VAKANTIEGELD TEGELIJK MET JE LOON UIT TE BETALEN 6AKANTIEGELD IS IMMERS BEDOELD ALS RESERVERING
VOOR JE VAKANTIE WAARIN JE NIET DOORBETAALD KRIJGT
6AKANTIE EN FEESTDAGEN
4IMING RESERVEERT VOOR JOU OVER HET BASIS BRUTO UURLOON EN DE WACHTDAGVERGOEDING HET IN DE #!/
VASTGESTELDE PERCENTAGE VOOR VAKANTIEDAGEN EN FEESTDAGEN7ANNEER JE EEN VAKANTIEDAG UITBETAALD
WILT KRIJGEN OF WANNEER JE OP VAKANTIE GAAT KUN JE DIT OP DE VESTIGING AANVRAGEN7ANNEER JE GESTOPT
BENT MET WERKEN KUN JE EEN VERZOEK INDIENEN OM DE GERESERVEERDE VAKANTIEDAGEN UIT TE BETALEN
7ANNEER ZICH GEDURENDE JOUW UITZENDPERIODE EEN FEESTDAG VOORDOET EN JIJ WERKT OP DIE DAG NIET
KRIJG JE NORMAAL GESPROKEN OVER DEZE DAG GEEN LOON4IMING ZAL JOU DE FEESTDAG GEWOON DOORBETALEN
ALSOF JE NORMAAL AAN HET WERK BENT GEWEEST (ET IS DAN WEL NOODZAKELIJK DAT JE ZOWEL VOOR ALS NA
DE FEESTDAG AAN HET WERK BENT
+ORT VERZUIM
!LLEEN GEWERKTE UREN WORDEN UITBETAALD !LS JE NAAR DE DOKTER OF TANDARTS MOET KRIJG JE DAT DUS
NORMAAL GESPROKEN NIET DOORBETAALD 4IMING RESERVEERT ECHTER VOOR JOU EEN VAST PERCENTAGE OVER
HET BRUTO UURLOON EN DE WACHTDAGVERGOEDING OM DIT TE COMPENSEREN $EZE KUN JE LATEN UITBETALEN
WANNEER JE IN EEN WERKWEEK ³KORT HEBT VERZUIMD´
(OUD ER REKENING MEE DAT ALS JE DE RESERVERINGEN UITBETAALD WILT HEBBEN JE DIT TENMINSTE EEN
WEEK VAN TEVOREN BIJ ONS AANVRAAGT
6AKANTIEPLANNEN
)NDIEN JE WEET WANNEER JE OP VAKANTIE GAAT VERTEL DIT DAN DIRECT AAN JE INTERCEDENTE ZODAT HIERMEE
REKENING GEHOUDEN KAN WORDEN %mN EN ANDER MOET VANZELFSPREKEND IN OVERLEG MET HET BEDRIJF
WAAR JE WERKT GEBEUREN
7ELKOM BIJ 4IMING
"EN JE ZIEK
:IEK ZIJN IS NOOIT LEUK 4OCH IS HET BELANGRIJK DAT JE JE HOUDT AAN ONDERSTAANDE REGELS OMDAT JE
ZIEKMELDING ANDERS VERTRAGING OP KAN LOPEN EN DIT GEVOLGEN KAN HEBBEN VOOR JE ZIEKTEGELD
$OOR ONDERTEKENING VAN DE UITZENDOVEREENKOMST MET UITZENDBEDING FASE ! GA JE AKKOORD MET DE
VOLGENDE PROCEDURES VERKLAAR JE JE HIERAAN TE HOUDEN EN DE EXTRA VOORSCHRIFTEN DIE &LEX#OM
VOORSCHRIJFT OP TE VOLGEN
'A JE VOOR 4IMING WERKEN OP BASIS VAN EEN UITZENDOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ZONDER
UITZENDBEDING FASE ! OF " DAN GELDT EEN APARTE ZIEKTEPROCEDURE $EZE STAAT VERMELD OP HET LEAFLET
:IEK EN BETERMELDEN DAT ONDERDEEL UITMAAKT VAN DE UITZENDOVEREENKOMST BEPAALDE TIJD
$E ZIEKMELDING
!LS JE DOOR ZIEKTE NIET IN STAAT BENT OM TE WERKEN MOET JE JE PERSOONLIJK TWEE KEER ZIEKMELDEN
„ "IJ DE VESTIGING VAN 4IMING $IT DIEN JE ZO SPOEDIG MOGELIJK TE DOEN IN IEDER GEVAL VOOR UUR
³S OCHTENDS
„ "IJ HET BEDRIJF WAAR JE VIA 4IMING WERKT $IT MOET VvvR AANVANG VAN JE WERKZAAMHEDEN GEBEUREN
'EEF BIJ JE ZIEKMELDING AAN 4IMING DOOR OP WELK VERPLEEGADRES JE VERBLIJFT EN OP WELK TELEFOON
NUMMER JE BEREIKBAAR BENT ZODAT DIT CORRECT DOORGEGEVEN KAN WORDEN AAN &LEX#OM
7ANNEER JE JEZELF TE LAAT ZIEK MELDT BIJ DE 4IMING VESTIGING KUN JE GEKORT WORDEN OP JE UITKERING
7ORD JE TIJDENS HET WERK ZIEK MELD JEZELF DAN AF BIJ JE LEIDINGGEVENDE EN NEEM DIRECT CONTACT OP
MET DE VESTIGING VAN 4IMING
,ET OP WANNEER JE JEZELF ZIEK MELDT EINDIGT JE UITZENDING AUTOMATISCH
:IEKTEGELD
!LS JE ALS FLEXKRACHT ZIEK WORDT KUN JE OP BASIS VAN DE :IEKTEWET AANSPRAAK MAKEN OP EEN UITKERING
$E WETTELIJKE VAN HET GEMIDDELDE LOON WORDT OP BASIS VAN DE #!/ VOOR UITZENDKRACHTEN
MET AANGEVULD )N TOTAAL KRIJG JE DAARDOOR BIJ ZIEKTE UITGEKEERD "INNEN TWEE WEKEN NA
ONTVANGST VAN JOUW ZIEKMELDING EN BIJ GEBLEKEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WORDT HET ZIEKTEGELD
UITBETAALD DOOR &LEX#OM $EZE ORGANISATIE BETAALT VERVOLGENS WEKELIJKS HET ZIEKTEGELD UIT WAAR
VAN JE LOONSTROKEN EN EEN JAAROPGAVE ONTVANGT $E HOOGTE VAN HET ZIEKTEGELD IS GEBASEERD OP HET
GEMIDDELDE DAGLOON VAN JAAR VOORAFGAAND AAN DE ZIEKMELDING $EZE LOONGEGEVENS WORDEN
VERKREGEN UIT DE POLISADMINISTRATIE VAN HET 576 7%2+BEDRIJF VOORMALIG #7) -ET HET ONDERTE
KENEN VAN DE UITZENDOVEREENKOMST GEEF JE TOESTEMMING VOOR DE UITWISSELING VAN LOONGEGEVENS
TUSSEN 4IMING &LEX#OM EN 576 7%2+BEDRIJF OM DAARMEE HET RECHT OP EN DE HOOGTE VAN JOUW
ZIEKTEGELD TE KUNNEN BEPALEN *OUW ZIEKMELDING WORDT TOEGEWEZEN AAN EEN CASE MANAGER VAN
&LEX#OM $EZE CASE MANAGER IS VOOR JOU HET AANSPREEKPUNT TIJDENS JOUW ZIEKTEPERIODE (EB JE
VRAGEN OVER HET ZIEKTEGELD OF WIL JE CONTACT OPNEMEN MET JOUW CASE MANAGER "EL DAN MET
&LEX#OM 4 LOKAAL TARIEF OP WERKDAGEN BEREIKBAAR TUSSEN UUR EN UUR
7ACHTDAGEN
$E EERSTE TWEE ZIEKTEDAGEN ZIJN WACHTDAGEN $AT BETEKENT DAT JE OVER DEZE DAGEN GEEN ZIEKTE
GELD ONTVANGT )N DE #!/ IS ECHTER GEREGELD DAT JE EEN WEKELIJKSE COMPENSATIE KRIJGT IN DE VORM
VAN EEN WACHTDAGVERGOEDING BOVEN OP JE BRUTOLOON ONGEACHT OF JE WEL OF NIET ZIEK WORDT
7ELKOM BIJ 4IMING
"ETERMELDING
!LS JE WEER BETER BENT MOET JE JEZELF OOK WEER TWEE KEER DIRECT BETERMELDEN
„ "IJ &LEX#OM 4 „ "IJ DE VESTIGING VAN 4IMING
7ANNEER JE JEZELF NIET OP TIJD BETER MELDT KUN JE GEKORT WORDEN OP JE UITKERING 7EET JE VOORAF
AL WANNEER JE WEER AAN HET WERK KUNT GEEF DEZE DATUM DAN DIRECT DOOR AAN &LEX#OM EN 4IMING
7ACHT IN DAT GEVAL DUS NIET MET BETERMELDEN TOT DE DAG DAT JE WEER GAAT STARTEN *E HOEFT NIET OP
TOESTEMMING VAN &LEX#OM OF 4IMING TE WACHTEN OM WEER GEDEELTELIJK AAN HET WERK TE GAAN OF
WERK TE ZOEKEN
$OOR JE BETER TE MELDEN BIJ 4IMING KUNNEN WE VOOR JE KIJKEN WAAR JE AAN DE SLAG KUNT
(ERSTEL VAN ZIEKTE
4IMING GAAT ER VANUIT DAT JE ALLE MOGELIJKE MIDDELEN BENUT OM BETER TE WORDEN EN JE JE ACTIEF
OPSTELT OM EEN SNEL HERSTEL TE BEVORDEREN -ET HET DOORGEVEN VAN JOUW ZIEKMELDING AAN 4IMING
BEN JE VERPLICHT JE TE HOUDEN AAN DE VOORSCHRIFTEN EN AANWIJZINGEN VAN &LEX#OM WAARONDER OOK
DE BEPALINGEN VALLEN DIE IN DE 7ET 6ERBETERING 0OORTWACHTER ZIJN OPGENOMEN $AARNAAST WERK JE
MEE AAN REINTEGRATIE ACTIVITEITEN EVALUATIES EN SPREEKUREN mN ZORG JE ERVOOR DAT DE ACTIVITEITEN
DIE JE IN HET DAGELIJKSE LEVEN ONDERNEEMT HET GENEZINGSPROCES NIET IN DE WEG STAAN 6ERDER IS HET
NIET TOEGESTAAN TIJDENS JE ARBEIDSONGESCHIKTHEID BETAALDE OF ONBETAALDE ARBEID TE VERRICHTEN VOOR
WELKE WERKGEVER DAN OOK ZONDER UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING VAN DE ARBOARTS OF &LEX#OM
"EREIKBAAR ZIJN
4IJDENS JE ZIEKTEPERIODE KAN EEN MEDEWERKER VAN DE ARBODIENST OF CASE MANAGER VAN &LEX#OM
BIJ JOU THUIS LANGS KOMEN $AAROM MOET JE IEDERE DAG TOT UUR BEREIKBAAR ZIJN OP JOUW
WOON OF VERBLIJFADRES TOTDAT EEN MEDEWERKER NAMENS &LEX#OM LANGS IS GEWEEST !LLEEN MET
TOESTEMMING VAN &LEX#OM MAG JE JE WOON OF VERBLIJFADRES VERLATEN $AARNAAST BEN JE VERPLICHT
DIRECT JOUW CASE MANAGER IN TE LICHTEN OVER IEDERE TIJDELIJKE VERANDERING IN JE WOON VERBLIJF OF
VERPLEEGADRES /OK JE TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID IS VAN BELANG GEEF DAAROM OOK WIJZIGINGEN IN
JE TELEFOONNUMMER DOOR AAN &LEX#OM
3PREEKUUR ARBOARTS
&LEX#OM WERKT SAMEN MET EEN ARBODIENST :ODRA JOUW ZIEKMELDING IS AANGEMELD BIJ &LEX#OM
WORD JE OPGEROEPEN VOOR HET SPREEKUUR VAN DE ARBOARTS *E BENT VERPLICHT OM OP DIT SPREEKUUR TE
VERSCHIJNEN +UN JE HIER NIET NAAR TOE GEEF DIT DAN MINIMAAL UUR VvvR JE DE AFSPRAAK HEBT DOOR
AAN DE ARBODIENST EN AAN &LEX#OM MET DE REDEN VAN VERHINDERING !LS JE NIET LANGSKOMT OP HET
SPREEKUUR ZONDER JE AF TE MELDEN WORDEN DE KOSTEN VAN HET SPREEKUUR BIJ JOU IN REKENING GEBRACHT
$ITZELFDE GELDT VOOR ALLE ANDERE AFSPRAKEN DIE DOOR &LEX#OM WORDEN GEREGELD BIJVOORBEELD EEN
BEZOEK AAN EEN REINTEGRATIE ORGANISATIE OF SPECIALIST
7ELKOM BIJ 4IMING
6ERBLIJF IN HET BUITENLAND
!LS JE NAAR HET BUITENLAND WILT GAAN TIJDENS JE ZIEKTEPERIODE DAN HEB JE DAARVOOR SCHRIFTELIJK
TOESTEMMING NODIG VAN JOUW CASE MANAGER
!LS JE IN HET BUITENLAND VERBLIJFT EN ZIEK WORDT VOLG JE ONDERSTAANDE STAPPEN
„ -ELD JE ONMIDDELLIJK ZIEK BIJ 4IMING VOLGENS DE NORMALE PROCEDURE 'EEF HIERBIJ PRECIES DOOR WAT
JE BUITENLANDSE VERBLIJFADRES IS EN OP WELK TELEFOONNUMMER JE BEREIKBAAR BENT
„ ,AAT JE DIRECT BEHANDELEN DOOR EEN ARTS EN VRAAG OM EEN SCHRIFTELIJKE VERKLARING VAN ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID
„ -ELD JE DIRECT BIJ DE INSTANTIE DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE UITVOERING VAN DE SOCIALE VERZEKERINGS
WETGEVING IN HET LAND WAAR JE VERBLIJFT
„ /NDANKS DAT JE ZIEK BENT ZUL JE DIRECT JE REIS TERUG NAAR .EDERLAND MOETEN REGELEN ZODAT JE JE
IN .EDERLAND MEDISCH KUNT LATEN BEHANDELEN !LLEEN ALS JE VIA EEN DOKTERSVERKLARING KUNT
AANTONEN DAT HET ONMOGELIJK IS TE REIZEN MAG JE IN HET BUITENLAND BLIJVEN EN MOET JE JE DAAR
ONDER MEDISCHE BEHANDELING STELLEN "EN JE NOG ZIEK MAAR NA MEDISCHE BEHANDELING WEER IN
STAAT OM TE REIZEN DAN ZUL JE ALSNOG NAAR .EDERLAND MOETEN AFREIZEN -ELD JE IN BEIDE GEVALLEN
DIRECT TELEFONISCH BIJ JOUW CASE MANAGER ZODRA JE WEER IN .EDERLAND BENT
„ )NFORMEER &LEX#OM IN IEDER GEVAL MINIMAAL mmN KEER PER KALENDERWEEK OVER HET VERLOOP VAN
JE ZIEKTE
„ 6ERBLIJF JE NOG IN HET BUITENLAND EN BEN JE WEER BETER MELD JE DAN VIA DE NORMALE BETERMELD
PROCEDURE BETER
)NFORMATIEVERSTREKKING
/M TE BEPALEN OF JE RECHT HEBT OP ZIEKTEGELD EN OP WELK BEDRAG HEEFT &LEX#OM BEPAALDE LOON
GEGEVENS NODIG +RIJG JE VAN &LEX#OM HET VERZOEK EXTRA GEGEVENS AAN TE LEVEREN DAN BEN JE
VERPLICHT DEZE INFORMATIE DIRECT TE VERSTREKKEN 6ERDER VERLEEN JE MET HET AANGAAN VAN DE UITZEND
OVEREENKOMST TOESTEMMING AAN &LEX#OM OM PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN AAN EN
UIT TE WISSELEN MET DE INSTANTIES DIE BIJ DE UITVOERING VAN DE :IEKTEWET BETROKKEN ZIJN $EZE
GEGEVENS WORDEN DOOR &LEX#OM MET DE GROOTSTE ZORG BEHANDELD CONFORM DE 7ET "ESCHERMING
0ERSOONSGEGEVENS
)EDERE WIJZIGING DIE BETREKKING KAN HEBBEN OP JOUW ZIEKTEGELD MOET DIRECT DOORGEGEVEN WORDEN
AAN JOUW CASE MANAGER !LS JE JE NIET HOUDT AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN &LEX#OM DAN KAN DIT
GEVOLGEN HEBBEN VOOR JE UITKERING $AARNAAST BEN JE VERPLICHT HET TEVEEL OF TEN ONRECHTE BETAALDE
ZIEKTEGELD OP EERSTE VERZOEK VAN &LEX#OM AAN HEN TERUG TE BETALEN (IERONDER WORDT OOK
VERSTAAN DAT HET TEVEEL OF TEN ONRECHTE BETAALDE BEDRAG VERREKEND KAN WORDEN MET DE LOPENDE
ZIEKTEGELDUITKERING
5ITZONDERINGEN
(ET KAN VOORKOMEN DAT JOUW ZIEKMELDING NIET VIA &LEX#OM WORDT BEHANDELD OMDAT JE
ONDER CONTROLE VAN HET 576 7%2+BEDRIJF STAAT EN OOK VIA DIE INSTANTIE HET ZIEKTEGELD ONTVANGT
(ET GAAT DAN ONDER ANDERE OM ZIEKMELDINGEN TEN GEVOLGE VAN ZWANGERSCHAP EN BEVALLING OF ALS
JE ARBEIDSGEHANDICAPT BENT
7ELKOM BIJ 4IMING
$IT MOET JE NOG WETEN
:ORGVERZEKERAAR
!LS FLEXKRACHT VAL JE VOLGENS DE :ORGVERZEKERINGSWET VERPLICHT ONDER DE BASISVERZEKERING VAN EEN
ZORGVERZEKERAAR INDIEN JE JAAR OF OUDER BENT "EN JE JONGER DAN JAAR DAN HOEF JE GEEN BASISVER
ZEKERING AF TE SLUITEN (ET IS DAN VOLDOENDE ALS JE OUDERS EEN VERPLICHTE BASISVERZEKERING HEBBEN AF
GESLOTEN !LS JE VOOR ONS WERKT DRAAGT 4IMING ONGEACHT JE LEEFTIJD EEN PREMIE AF $EZE PREMIE WORDT
INGEHOUDEN OP JE BRUTO LOON :ELF BETAAL JE ALS JE OUDER BENT DAN JAAR EEN NOMINALE PREMIE AAN DE
ZORGVERZEKERAAR "EN JE JONGER DAN JAAR DAN HOEF JE GEEN VERPLICHTE BASISVERZEKERING AF TE SLUITEN
EN BETAAL JE DUS OOK GEEN NOMINALE PREMIE
4IMING HEEFT VOOR FLEXKRACHTEN EEN COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING MET EEN VOORDELIGE MAANDPREMIE
AFGESLOTEN 6RAAG BIJ JOUW 4IMING VESTIGING NAAR HET GRATIS INFORMATIEPAKKET 7IL JE OVERSTAPPEN
NAAR DE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERAAR VAN 4IMING :ORG DAT JE HUIDIGE POLIS UITERLIJK DECEMBER IS
OPGEZEGD EN MELD JEZELF UITERLIJK JANUARI AAN BIJ DE ZORGVERZEKERAAR VAN 4IMING -AAK JE NU
GEBRUIK VAN DE COLLECTIVITEITSKORTING BIJ JE VORIGE WERKGEVER DAN MAG JE TUSSENTIJDS VAN COLLECTIVITEIT
WISSELEN 'EEF DIT OP TIJD DOOR WANT DE OPZEGGING VAN JE HUIDIGE ZORGPOLIS MOET BINNEN ZIJN VOORDAT
JE BIJ 4IMING START 3TOP JE MET JE WERKZAAMHEDEN VOOR 4IMING DAN BEN JE VERPLICHT JE DIRECT AF TE
MELDEN VOOR DE COLLECTIVITEITSKORTING BIJ DE VERZEKERAAR *E BLIJFT AANGEMELD ALS VERZEKERDE ALLEEN KAN
DE MAANDELIJKSE PREMIE HOGER WORDEN NADAT JE UIT DIENST BENT
0ENSIOENOPBOUW
7ANNEER JE IN &ASE ! WEKEN VOOR EEN UITZENDORGANISATIE HEBT GEWERKT HEB JE ALS JE OUDER BENT
DAN JAAR RECHT OP PENSIOENOPBOUW 4IMING BETAALT IEDERE WEEK DIE JE WERKT DE PENSIOENPREMIE
VOOR JOU JE HOEFT HIER ZELF NIETS VOOR AF TE DRAGEN :ODRA JE GAAT WERKEN IN &ASE " KOM JE AUTOMATISCH
IN EEN UITGEBREIDERE PENSIOENREGELING TERECHT -AXIMAAL VAN DE PREMIE WORDT DAN INGEHOUDEN
OP JE BRUTO LOON TERWIJL 4IMING DE REST VAN DEZE PREMIE VOOR JOU VOLDOET /P DEZE WIJZE BOUW JE
EEN PENSIOEN OP 7ANNEER JE NIET MEER BESCHIKBAAR BENT VOOR 4IMING KRIJG JE EEN OPGAVE VAN DE
OPGEBOUWDE PENSIOENRECHTEN
7ET BOETEN MAATREGELEN EN TERUG EN INVORDERING SOCIALE ZEKERHEID
-ET DE INVOERING VAN DEZE WET WORDEN UITVOERINGSINSTELLINGEN VAN SOCIALE VERZEKERINGEN VERPLICHT
STRENGER OP TE TREDEN WANNEER JE NIET ZO LET OP DE REGELTJES 7ANNEER JE JEZELF BIJVOORBEELD TE LAAT
ZIEK MELDT OF VERGEET BETER TE MELDEN BIJ HET 576 7%2+BEDRIJF WORD JE EEN BOETE OPGELEGD /OK
WANNEER JE VERGEET JE ³WERKBRIEFJE´ BIJ DE 3OCIALE $IENST VAN DE GEMEENTE OP TIJD IN TE LEVEREN
WORDT EEN BOETE BEREKEND $AAROM RADEN WIJ JE MET KLEM AAN JE GOED TE LATEN INFORMEREN WELKE
PLICHTEN EN RECHTEN JE HEBT EN HIERNAAR OOK TE HANDELEN
3TUDIEFINANCIERING EN KINDERBIJSLAG
7ANNEER JE STUDIEFINANCIERING OF KINDERBIJSLAG KRIJGTZIJN ER BEPERKINGEN HOEVEEL JE MAG BIJVERDIENEN
$EZE BEDRAGEN WORDEN DOOR DE OVERHEID VASTGESTELD ,ET EROP DAT JE DEZE GRENZEN NIET OVERSCHRIJDT
ZONDER BEWUST TE ZIJN VAN DE GEVOLGEN 7ANNEER JE BIJVOORBEELD NAAST DE KINDERBIJSLAG TEVEEL
BIJVERDIENT VERVALT JE GEHELE KINDERBIJSLAG
7ELKOM BIJ 4IMING
6OORDAT JE AAN DE SLAG GAAT
3TOPPEN MET JE WERK
:ODRA JE WILT STOPPEN MET JE WERK OF HET WERK LOOPT AF INFORMEER DAN TIJDIG JE INTERCEDENTE
ZODAT WIJ VOOR EEN CORRECTE AFHANDELING KUNNEN ZORGEN EN ANDER WERK VOOR JE KUNNEN ZOEKEN
/OK KRIJG JE DAN EEN OPGAVE VAN JOUW OPGEBOUWDE RECHTEN INCLUSIEF PENSIOENRECHTEN
(ET KAN GEBEUREN DAT ER NIET DIRECT ANDER WERK VOOR JE IS 7IJ ADVISEREN JE DAN JEZELF DIRECT IN TE
SCHRIJVEN BIJ HET 576 7%2+BEDRIJF
6ERHUIZEN
4IMING HEEFT EEN GROOT AANTAL VESTIGINGEN IN HEEL .EDERLAND !LS JE GAAT VERHUIZEN KUNNEN WIJ JE
WELLICHT OOK ELDERS AAN HET WERK HELPEN /P JOUW VERZOEK GEVEN WE JE GEGEVENS DOOR AAN DE
DICHTSTBIJZIJNDE VESTIGING VAN 4IMING ZODAT JE BIJ DIE VESTIGING TERECHT KUNT VOOR EEN BAAN
6IRTUELE PERSONAL JOBCOACH 4IM
4IM IS DE PERSONAL JOBCOACH VAN 4IMING MET WIE JE UUR PER DAG EN ZEVEN DAGEN PER WEEK KUNT
CHATTEN OP TIMINGNL EN 7INDOWS ,IVE -ESSENGER TIM TIMINGNL 7AAROM JE MET 4IM ZOU CHAT
TEN 2EDENEN GENOEG (IERONDER LEES JE ER MEER OVER
„ 4IM ZOEKT BANEN VOOR JE DIE VOLDOEN AAN JE WENSEN
6OEG 4IM TIM TIMINGNL TOE AAN JE CONTACTPERSONEN VAN 7INDOWS ,IVE -ESSENGER EN GEEF
HEM DE OPDRACHT EEN BAAN VOOR JE TE ZOEKEN ZEG³ZOEK´ :EKER WETEN DAT HIJ ZIJN UITERSTE BEST
DOET OM EEN LEUKE JOB TE VINDEN /OK OP TIMINGNL ZOEKT 4IM VOOR JOU DE BAAN DIE BIJ JE PAST
„ 4IM HOUDT JE OP DE HOOGTE VAN NIEUWE BANEN
:EG TEGEN 4IM IN 7INDOWS ,IVE -ESSENGER OF OP TIMINGNL DAT HIJ JE OP DE HOOGTE MOET HOUDEN
VAN GESCHIKTE JOBS EN HIJ ZORGT ERVOOR DAT JIJ DE NIEUWSTE BANEN PER MAIL ENOF VIA 7INDOWS
,IVE -ESSENGER ONTVANGT
„ 4IM GEEFT ANTWOORD OP ALLES WAT JIJ WILT WETEN OVER WERK
/VER WAT JE MOET DOEN ALS JE ZIEK BENT OVER VAKANTIEDAGEN EN OVER JE PENSIOEN BIJVOORBEELD
„ 4IM MAAKT JE WEGWIJS BINNEN DE 4IMING SITE
6ERTEL 4IM WELKE INFORMATIE JE ZOEKT EN HIJ OPENT DIRECT DE WEBPAGINA WAAR HET BESCHREVEN STAAT
„ 4IM VINDT HET LEUK OM EEN PRAATJE MET JE TE MAKEN
(ET WEEKEND EN GADGETS JE KUNT HET ZO GEK NIET BEDENKEN OF 4IM WIL ER WEL WAT OVER KWIJT
4IMING *OBMAIL
-ET 4IMING *OBMAIL BEN JE ALTIJD ALS EERSTE OP DE HOOGTE VAN DE NIEUWSTE VACATURES $OOR EEN
ZOEKPROFIEL OP WWWTIMINGNL AAN TE MAKEN ONTVANG JE DIE VACATURES WAARIN JIJ GEtNTERESSEERD
BENT $IRECT IN JOUW MAILBOX
.OG VRAGEN
7IL JE MEER WETEN OVER DE MOGELIJKHEDEN DIE WIJ JE KUNNEN BIEDEN OF WIL JE ZELF ALVAST EEN KIJKJE
NEMEN IN HET GROTE AANBOD VAN VACATURES KIJK DAN EENS OP ONZE INTERNETSITE WWWTIMINGNL
-ISSCHIEN IS ALLES NOG NIET HELEMAAL DUIDELIJK OF HEB JE NOG VRAGEN OVER ANDERE ZAKEN DIE
BETREKKING HEBBEN OP JOUW WERK *E KUNT DEZE VRAGEN ALTIJD VOORLEGGEN AAN DE INTERCEDENTE OP
DE 4IMING VESTIGING 7IJ HELPEN JE DAN GRAAG VERDER 7IJ WENSEN JE HEEL VEEL SUCCES
7ELKOM BIJ 4IMING
6OORWOORD
7AAR JE ALS 4IMING FLEXKRACHT OOK GAAT WERKEN WIJ WILLEN GRAAG DAT JE HET BEDRIJF STRAKS NET ZO
VROLIJK EN GEZOND VERLAAT ALS TOEN JE ER BINNENSTAPTE %N DAT WIL JE ZELF WAARSCHIJNLIJK OOK
-ET DIT HOOFDSTUK WILLEN WIJ JE DAAROM INFORMEREN OVER DE BELANGRIJKSTE VEILIGHEIDS EN GEZOND
HEIDSREGELS DIE VOOR ELK BEDRIJF GELDEN $E RECHTEN EN PLICHTEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER OP HET
GEBIED VAN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ZIJN VASTGELEGD IN WETTEN EN VOORSCHRIFTEN $AT GELDT OOK VOOR
PROCEDURES ROND EEN GROOT AANTAL WERKZAAMHEDEN $IT HOOFDSTUK GEEFT DAARVAN EEN BEKNOPT
OVERZICHT
-AAR MET ALGEMENE BEPALINGEN ALLEEN KOM JE ER NATUURLIJK NIET )EDER BEDRIJF STELT DAARNAAST ZIJN
EIGEN GEDRAGSREGELS OP %N DIE BEPALEN HOE JE UITEINDELIJK WERKT :O ZIJN ER BEDRIJVEN WAAR JE
JE MOET MELDEN BIJ DE BEDRIJFSBEWAKING WAAR JE EEN IDENTITEITSKAART MOET DRAGEN OF WAAR JE IN
HET BEZIT MOET ZIJN VAN EEN DAGTOEGANGSBEWIJS /OK DE REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE
BESCHERMINGSMIDDELEN EN VOOR HET OMGAAN MET AFGEKEURDE APPARATUUR ZIJN NIET OVERAL HETZELFDE
.AAST KENNIS VAN DE ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDSBEPALINGEN HEB JE DUS VOORLICHTING
NODIG OVER DE SPECIFIEKE BEDRIJFSREGELS %N EEN LAATSTE BELANGRIJKE VOORWAARDE OM ONGELUKKEN TE
VOORKOMEN IS NATUURLIJK JE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEIDSGEVOEL
,AAT JE DUS GOED VOORLICHTEN OVER HET BEDRIJF WAAR JE GAAT WERKEN EN VOLG DE INSTRUCTIES EN
GEDRAGSREGELS TIJDENS JE WERK NAUWKEURIG OP
!RBOWET EN ZAKEN
$E !RBOWET
)N DE !RBOWET ZIJN DE ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER GEREGELD
$E WERKGEVER MOET ZORGEN VOOR GOEDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN $IT BETEKENT DAT HIJ DE VEILIGHEID
EN GEZONDHEID VAN ZIJN WERKNEMERS TIJDENS WERKUREN ZO GOED MOGELIJK MOET WAARBORGEN
!LS JE VOOR HET EERST GAAT WERKEN KRIJG JE VOORDAT JE MET JE WERKZAAMHEDEN BEGINT ALGEMENE
INFORMATIE OVER HET BEDRIJF *E HOORT DAN BIJVOORBEELD WAT DE ³GEVAREN´ VAN JE WERKZAAMHEDEN KUNNEN
ZIJN EN WAT JE MOET DOEN IN EEN NOODSITUATIE /OK KAN HET ZIJN DAT MEN JE VERTELT WAT DE JUISTE
OF GEWENSTE WERKHOUDING IS :ORG ER DUS VOOR DAT JE OP TIJD BENT OP JE EERSTE WERKDAG EN LAAT JE
GOED INFORMEREN
!LS WERKNEMER IS HET BELANGRIJK DAT JE GEVAARLIJKE SITUATIES VERMIJDT .IET ALLEEN VOOR JE EIGEN
VEILIGHEID EN GEZONDHEID MAAR OOK VOOR DIE VAN ANDEREN /NGELUKKEN VOORKOM JE DOOR VOORZICHTIG
EN ZORGVULDIG TE WERKEN 'EBRUIK MACHINES APPARATEN EN WERKTUIGEN DUS ALTIJD OP DE VOORGESCHREVEN
WIJZE (ET DRAGEN VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN IS BEDOELD OM JOU TE BESCHERMEN
$EZE BESCHERMINGSMIDDELEN ZORGEN ER BIJVOORBEELD VOOR DAT GELUID TRILLING OF STOFFEN GEEN SCHADELIJKE
INVLOED HEBBEN OP JOUW LICHAAM 'EBRUIK ZULKE HULPMIDDELEN DAAROM ZOALS JE IS UITGELEGD
4ENSLOTTE IS HET BELANGRIJK DAT JE GEVAARLIJKE SITUATIES DIRECT MELDT BIJ EEN LEIDINGGEVENDE *E VOORKOMT
DAARMEE DAT JIJ OF EEN COLLEGA HET SLACHTOFFER WORDT VAN EEN ONGELUK $AARNAAST IS HET VAN
BELANG DAT JE OOK 4IMING OP DE HOOGTE BRENGT VAN GEVAARLIJKE SITUATIES $E INTERCEDENTE KAN DAN
CONTACT OPNEMEN MET DE OPDRACHTGEVER OM DE RISICO´S BESPREEKBAAR TE MAKEN "OVENDIEN KUNNEN
WE DAN OOK DE VOORLICHTING AAN ONZE UITZENDKRACHTEN AANPASSEN
!RBOWET EN ZAKEN
!LGEMEEN GEDRAG
!FVAL
3TOF VUIL EN ROOK ZIJN GEVAARLIJK VOOR VEEL PRODUCTIEPROCESSEN 7ERK DAAROM NETJES EN GOOI AFVAL
METEEN IN DE DAARVOOR BESTEMDE CONTAINERS EN AFVALBAKKEN
2OKEN
(ET IS EEN BEKEND GEGEVEN DAT OPEN VUUR SOMS HEEL GEVAARLIJK KAN ZIJN )N GEBOUWEN EN OP
TERREINEN IS DAAROM MET STICKERS AANGEGEVEN WAAR JE BESLIST NIET MAG ROKEN (OUD JE DAARAAN
ALS JIJ EEN ROKER BENT EN VRAAG JE BEGELEIDER OF VOORLICHTER WAAR ROKEN WmL IS TOEGESTAAN
%TEN EN DRINKEN
)N DE MEESTE BEDRIJVEN IS HET ¯ OM VEILIGHEIDSREDENEN ¯ NIET TOEGESTAAN OM OP DE WERKPLEK TE
ETEN OF TE DRINKEN *E WERKBEGELEIDER KAN JE VERTELLEN OF DIT IN JOUW BEDRIJF HET GEVAL IS
!LCOHOL EN DRUGS
(ET MEENEMEN GEBRUIK ENOF ONDER INVLOED ZIJN VAN ALCOHOL OF DRUGS IS VANZELFSPREKEND NIET
TOEGESTAAN OP HET TERREIN OF IN DE GEBOUWEN VAN HET BEDRIJF
-EDICIJNEN
!LS JE MEDICIJNEN GEBRUIKT DIE VAN INVLOED KUNNEN ZIJN OP JE GEDRAG DAN MOET JE DAT MELDEN
AAN JE WERKBEGELEIDER $ERGELIJKE MEDICIJNEN ZIJN HERKENBAAR AAN DE GELE STICKER MET DE TEKST
³$IT GENEESMIDDEL KAN DE RIJVAARDIGHEID BEtNVLOEDEN´ "EDENK DAT WAT VOOR AUTORIJDEN GELDT
NATUURLIJK OOK VOOR HET BEDIENEN VAN EEN MACHINE KAN GELDEN
+LEDING EN SIERADEN
/M JE TE BESCHERMEN TEGEN CHEMISCHE STOFFEN EN GEVAARLIJKE MACHINEONDERDELEN IS HET BIJ VELE
PRODUCTIEPROCESSEN IN FABRIEKEN LOS EN LAADPLAATSEN EN LABORATORIA NIET TOEGESTAAN DAT JE
„ EEN KORTE BROEK DRAAGT
„ HEMDEN ZONDER OF MET KORTEWIJDE MOUW DRAAGT
„ WIJDE LOSHANGENDE KLEDING DRAAGT
„ OPEN SCHOENEN DRAAGT
„ JE HAAR LOS DRAAGT
!LS JE WERKT MET CHEMISCHE STOFFEN OF MET BEWEGENDE DELEN VAN MACHINES OF INSTRUMENTEN
DAN ONTVANG JE MEESTAL HANDSCHOENEN OF ANDERE HULPMIDDELEN OM JE LICHAAM EN SIERADEN TE
BESCHERMEN
)N VEEL BEDRIJVEN MAG JE OVERIGENS HELEMAAL GEEN SIERADEN DRAGEN $AT IS NIET ZO VREEMD ALS
JE BEDENKT WAT DE GEVOLGEN KUNNEN ZIJN WANNEER JE DAARMEE VERSTRIKT RAAKT IN EEN ONDERDEEL
VAN EEN MACHINE
!RBOWET EN ZAKEN
/RDE EN NETHEID
)EDERE WERKNEMER IS VERPLICHT NETJES EN ORDELIJK TE WERKEN OM GEVAAR VOOR JEZELF EN ANDEREN
TE VOORKOMEN
,ET ER DAAROM OP DAT JE
„ DE DOORGANGEN NIET BLOKKEERT
„ ALLES VERWIJDERT WAAROVER JE KUNT STRUIKELEN OF UITGLIJDEN
„ AFVAL WEGGOOIT IN DE DAARVOOR BESTEMDE AFVALBAKKEN
„ GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN GOED GEBRUIKT EN ZE NA GEBRUIK WEER NETJES OPBERGT
„ GEMORSTE STOFFENPRODUCTEN OPRUIMT
„ DE WERKPLEK SCHOON ACHTERLAAT
„ VUILE WERKKLEDING REINIGTLAAT REINIGEN
-ELDEN VAN ONVEILIGE SITUATIES
!LS JE MERKT DAT EEN VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE ONDERWERPEN NIET IN ORDE IS MELD DIT DAN
ONMIDDELLIJK AAN JE WERKBEGELEIDER OF AAN EEN ANDERE LEIDINGGEVENDE OP JE AFDELING $IE KAN DAN
MAATREGELEN NEMEN -ELD ONVEILIGE SITUATIES OOK AAN DE INTERCEDENTE VAN 4IMING ZODAT DEZE
ACTIE KAN ONDERNEMEN OM JOUW VEILIGHEID OP DE WERKVLOER TE GARANDEREN
-AATSCHAPPELIJK VERANTWOORD WERKEN
4IMING VINDT HET BELANGRIJK DAT HAAR FLEXKRACHTEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD WERKEN $IT BETEKENT
DAT WE GRAAG WILLEN DAT JE RESPECTVOL OMGAAT MET DE OMGEVING WAARIN JE WERKT 0ROBEER DAAROM
ZOVEEL MOGELIJK MET DE FIETS OF HET OPENBAAR VERVOER NAAR JE WERK TE GAAN +UN JE NIET OM HET GEBRUIK
VAN EEN AUTO HEEN +IJK DAN VOOR TIPS HOE JE SCHONER KUNT RIJDEN OP WWWHETNIEUWERIJDENNL
!RBOWET EN ZAKEN
6OORLICHTING
!FHANKELIJK VAN HET SOORT BEDRIJF EN DE AARD VAN JE WERKZAAMHEDEN KRIJG JE VOORLICHTING ENOF
INSTRUCTIES OVER DE VEILIGHEIDS GEZONDHEIDS EN EVENTUELE WELZIJNSASPECTEN BINNEN HET BEDRIJF
WAAR JE GAAT WERKEN
)EMAND VAN 4IMING OF EEN BEDRIJFSMEDEWERKER GEEFT JE UITLEG OVER DE KNELPUNTEN VAN JOUW
SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN
)N ZO´N VOORLICHTING KOMEN VRAGEN AAN BOD ALS
„ (OE MELD IK EEN NOODSITUATIE
„ 7AAR MOET IK NAARTOE IN GEVAL VAN NOOD
„ -ET WELKE CHEMICALIpN OF MACHINES WERK IK DIE GEVAARLIJK KUNNEN ZIJN
„ 7ELKE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN MOET IK DRAGEN OM VEILIG TE KUNNEN WERKEN
„ 7AT BETEKENEN DE VEILIGHEIDSBORDEN IN HET GEBOUW OF OP HET TERREIN
6EEL BEDRIJVEN WERKEN MET EEN VOORLICHTINGSFILM OVER HET BEDRIJF EN DE WERKZAAMHEDEN
:O´N FILM GEEFT VAAK EEN HEEL DUIDELIJKE UITLEG
!RBOWET EN ZAKEN
.OODSITUATIES
%EN NOODSITUATIE IS EEN GEBEURTENIS DIE ERNSTIGE GEVOLGEN KAN HEBBEN VOOR DE GEZONDHEID VAN DE
WERKNEMERS OF EEN SITUATIE DIE ERNSTIGE MATERIpLE SCHADE KAN VEROORZAKEN 6OORBEELDEN ZIJN EEN
ONGEVAL DAT DIRECTE HULP VEREIST EEN BRAND OF EEN EXPLOSIE
7AT MOET JE DOEN IN HET GEVAL VAN EEN NOODSITUATIE
)N DE EERSTE PLAATS IS HET HEEL BELANGRIJK DAT JE KALM PROBEERT TE BLIJVEN
)N PANIEK KUN JE NIET GOED HANDELEN 6OER DE VOLGENDE STAPPEN UIT
"EL ONMIDDELLIJK HET ALARMNUMMER VAN HET BEDRIJF OF DE RECEPTIE
-ELD WIE JE BENT WAT DE AARD VAN DE NOODSITUATIE IS EN WAAR EEN EN ANDER ZICH AFSPEELT
,EG DE HOORN NIET TE SNEL NEER MAAR NEEM DE TIJD OM EVENTUELE EXTRA VRAGEN TE KUNNEN
BEANTWOORDEN
/M SNEL EN GOED TE KUNNEN HANDELEN IN GEVAL VAN NOOD MOET JE BOVENDIEN OP DE HOOGTE ZIJN VAN
EEN AANTAL ZAKEN *E MOET BIJVOORBEELD WETEN
„ WAAR DE TELEFOON DE BRANDBLUSMIDDELEN EN EVENTUEEL DE OOG EN VEILIGHEIDSDOUCHES ZICH
BEVINDEN
„ HOE HET ALARMSIGNAAL KLINKT EN WAT DIT BETEKENT
„ WAAR DE VERZAMELPLAATS IS WAAR IEDEREEN NAARTOE MOET IN GEVAL VAN NOOD
„ WAAR DE VLUCHTROUTES IN HET GEBOUW ZIJN
:ORG DUS DAT JE VOORDAT JE MET JE WERK IN EEN BEDRIJF BEGINT OP DE HOOGTE BENT VAN HOE EEN EN
ANDER GEREGELD IS
!RBOWET EN ZAKEN
"ESCHERMINGSMIDDELEN
%R BESTAAN VERSCHILLENDE HULPMIDDELEN WAARMEE JE LICHAMELIJK LETSEL TIJDENS HET WERK KUNT
VOORKOMEN !LS HET GEBRUIK DAARVAN VERPLICHT IS STAAT DIT AANGEGEVEN OP EEN BORD %NKELE
VOORBEELDEN ZIJN
6EEL BEDRIJVEN MAKEN GEBRUIK VAN mmN OF MEER VAN DE VOLGENDE BESCHERMINGSMIDDELEN
(ANDSCHOENEN
"IJ LASWERKZAAMHEDEN ZANDSTRALEN UITBENEN BIJ GEBRUIK VAN MESSEN EN CHEMISCHE OF HETE STOFFEN
6EILIGHEIDSBRIL
"IJ LAS SCHUUR SNIJ BOOR EN AFBRAAMWERKZAAMHEDEN BIJ GEBRUIK VAN SCHIETHAMERS SPUITINSTALLATIES
LASER CHEMICALIpN BIJ BEHANDELING VAN STENEN
6EILIGHEIDSSCHOENEN
"IJ WEG EN WATERBOUW RUWBOUW BIJ SLOOP STELLING EN DAKBEDEKKINGSWERKZAAMHEDEN BIJ
BETONCONSTRUCTIE OP BOUWTERREINEN EN IN OPSLAGPLAATSEN BIJ HET WERKEN MET HETE OF KOUDE MASSA´S
(ELM
)N DE BOUW BIJ WERKZAAMHEDEN OP BRUGGEN EN OP HOGE GEBOUWEN IN LIFTEN EN ELEKTRISCHE CENTRALES
BIJ GEBRUIK VAN HEFWERKTUIGEN EN SCHIETHAMERS BIJ GROND OF ONDERGRONDSE WERKZAAMHEDEN
!DEMHALINGSHULPMIDDELEN
"IJ RISICO´S VAN GASVERGIFTIGINGZUURSTOFGEBREK IN KLEINE BENAUWDE RUIMTEN IN DE NABIJHEID VAN
OVENS EN GIETPANNEN BIJ WERKZAAMHEDEN AAN HET RIOOLSTELSEL
'EHOORBESCHERMING
"IJ GEBRUIK VAN METAALPERSEN PERSLUCHTINSTALLATIES HOUT EN TEXTIELBEWERKING BIJ HEIEN
!LS JE NIET ZEKER WEET OF JE EEN BEPAALD BESCHERMINGSMIDDEL MOET DRAGEN INFORMEER HIER DAN
NAAR BIJ JE WERKBEGELEIDER OF EEN LEIDINGGEVENDE OP DE AFDELING
/P DE VERPAKKINGEN EN ETIKETTEN VAN FLESSEN MET CHEMISCHE STOFFEN VIND JE INFORMATIE OVER HET GEVAAR
DAT DE INHOUD ERVAN KAN OPLEVEREN EN OVER DE BESCHERMINGSMIDDELEN DIE JE BIJ GEBRUIK MOET DRAGEN
!RBOWET EN ZAKEN
!DVIES
4ILLEN
-ENSEN DIE VERKEERD TILLEN KUNNEN DAARAAN ERNSTIGE EN SOMS BLIJVENDE RUGKLACHTEN OVERHOUDEN
(ET IS DUS BELANGRIJK DAT JE ³GOED´ TILT (OE DOE JE DAT
„ (URK ZO DICHT MOGELIJK BIJ HET VOORWERP DAT JE MOET OPTILLEN
„ 0AK HET VOORWERP STEVIG VAST EN VERMIJD DAARBIJ SNIJ OF KNELPUNTEN
„ +OM LANGZAAM OMHOOG DOOR JE BENEN TE STREKKEN
„ (OUD JE RUG DAARBIJ ZO RECHT EN VERTICAAL MOGELIJK
„ $RAAI JE RUG NOOIT TERWIJL JE TILT OF DRAAGT
„ 6ERSCHUIF JE HANDEN NIET TIJDENS HET VERPLAATSEN VAN HET VOORWERP
„ :ET HET VOORWERP NEER DOOR RUSTIG JE KNIEpN TE BUIGEN
„ (OUD DAARBIJ JE RUG WEER ZO RECHT EN VERTICAAL MOGELIJK
„ ,ET OP JE VINGERS KNELPUNTEN
"EELDSCHERM EN LICHAAMSHOUDING
-ET EEN GOEDE WERKOMGEVING KUN JE OP KANTOOR VEEL KLACHTEN VOORKOMEN ,ICHT GELUID VERLICHTING
EN TEMPERATUUR ZIJN VAN DIRECTE INVLOED OP JE GEZONDHEID ALS JE DAGELIJKS ACHTER EEN BEELDSCHERM ZIT
6AN GROOT BELANG IS BIJVOORBEELD DE VERSTELBAARHEID VAN HET MEUBILAIR EN DE OPSTELLING ERVAN
IN VERBAND MET DE APPARATUUR
(IERONDER VOLGEN EEN PAAR RICHTLIJNEN
„ 0AS JE STOEL ZO GOED MOGELIJK AAN JE LICHAAMSBOUW AAN RUGHOOGTE
„ :ORG ERVOOR DAT JE MET JE RUG TEGEN DE RUGLEUNING ZIT
„ :IT RECHTOP
„ :ORG ERVOOR DAT JE RECHT TEGENOVER HET BEELDSCHERM ZIT
„ 0LAATS HET SCHERM ZO DAT HET NIET WEERSPIEGELT
„ ,AAT JE POLSEN RUSTEN OP HET BUREAUBLAD
„ !LS JE LANGDURIG MOET ZITTEN ZORG DAN VOOR AFWISSELING IN JE WERKPATROON
4ENSLOTTE
$E MEDEWERKERS VAN 4IMING GAAN ER VANUIT DAT DEZE INFORMATIE JE VOLDOENDE INFORMEERT OVER DE ALGEMENE
VEILIGHEIDSASPECTEN OP JE WERK ,OOP JE OP DE WERKVLOER TEGEN VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDSASPECTEN AAN
"ESPREEK DIT DAN ALTIJD EERST MET JE LEIDINGGEVENDE EN GEEF DIT VERVOLGENS OOK AAN 4IMING DOOR (EB JE
VRAGEN AARZEL DAN NIET DIE AAN ONS TE STELLEN 7ANT OOK WIJ ZIEN HET LIEFST DAT JIJ HET BEDRIJF WAAR JE GAAT
WERKEN WEER NET ZO VROLIJK EN GEZOND VERLAAT ALS JE ER BENT BINNENGESTAPT
!RBOWET EN ZAKEN