EUR - Franklin Templeton

Commentaren

Transcriptie

EUR - Franklin Templeton
Franklin Templeton Investment Funds
Indische aandelen
LU0231205187
31 augustus 2016
Franklin India Fund - A (acc) EUR
Factsheet van het compartiment
Raadpleeg de meest recente prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie voordat u besluit om te beleggen.
Gegevens m.b.t. het compartiment
Activa onder beheer (USD)
Rendement
3,622 miljoen
Lancering
Aantal uitgevende instellingen
76.04
Growth
De valuta van de Aandelenklasse
30.65
Luxembourg
Compartimentstype
Duur van het compartiment
Onbepaald
Swing Pricing
USD 5000 of de
tegenwaarde in de
relevante
aandelenklassevaluta
Samenvatting beleggingsdoelstellingen
Het beleggingsdoel van het compartiment is kapitaalgroei
door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van bedrijven,
van welke grootte ook, die alle of een aanzienlijk deel van
hun activiteiten in India uitoefenen, over het hele spectrum
van beurskapitalisatie.
Beheerteam
Sukumar Rajah: Singapore
Stephen Dover, CFA: Verenigde Staten
Risicoclassificatie - A (acc) EUR
3 4 5 6 7
Minder groot risico
Mogelijk lagere
opbrengsten
Groter risico
Mogelijk grotere
opbrengsten
-54.37 -62.80
20.25 24.03
-29.32 -35.07
-63%
%
96.79
3.21
5.29
-8.85 -7.99
4.57
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Rendement excl. kosten en belastingen in de valuta van de Aandelenklasse (%)
Cumulatief
Geannualiseerd
1 maand
YTD
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Sinds
lancering
4.87
1.57
12.68
5.45
14.46
8.27
32.50
22.08
13.09
9.55
11.78
7.55
13.01
9.94
A (acc) EUR
Referentie-index* in EUR
Bron: Franklin Templeton Investments per 31 augustus 2016. Prestatie over een jaar of minder is cumulatief en
prestatie over meer dan een jaar zijn op jaarbasis. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. De koersen van aandelen in het
compartiment, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het
volledige geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Alle vermelde resultaten zijn in euro, inclusief herbelegde dividenden en
exclusief beheervergoedingen. Verkoopvergoedingen en andere provisies, belastingen en overige relevante door de belegger
betaalde kosten zijn niet in de berekeningen opgenomen. Bij het investeren in een fonds in vreemde valuta, kunnen de
prestaties in euro worden verlaagd of verhoogd afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers. Ge-update
prestatiecijfers zijn beschikbaar op www.franklintempleton.be. Verwijzingen naar indices worden uitsluitend gebruikt voor
vergelijkingsdoeleinden en worden aangereikt om het bestaande beleggingsklimaat in de opgegeven periodes te
weerspiegelen.
Topposities (Percentage van het totaal)
Asset Allocatie
Aandelen
Liquiditeiten
41.06
29.35
-23%
max 2% van de
nettovermogenswaarde
Min. investeringbedrag
36.20
35.52
17%
SICAV
60.78
51.53 55.62
57%
EUR
Domicilie
MSCI India Index
96.49
97%
MSCI India Index
Beheertype
2
Franklin India Fund - A (acc) EUR
43
Referentie-index*
1
Jaarlijkse resultaten in de valuta van de Aandelenklasse (%)
25.10.2005
Naam uitgevende instelling
HDFC BANK LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
STATE BANK OF INDIA
INDUSIND BANK LTD
TATA MOTORS LTD
YES BANK LTD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
HINDUSTAN UNILEVER LTD
INFOSYS LTD
9.92
5.28
5.20
5.10
4.81
4.72
4.27
3.83
3.45
3.22
De Netto-inventariswaarden kunt u vinden in de
krant de Tijd. Het meest recente prospectus, en,
indien beschikbaar voor dit product, het document
met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag
en het halfjaarlijkse verslag indien dit recenter
gedateerd is, zijn beschikbaar in het Nederlands
via onze website www.ftidocuments.com, of
kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de
financiële dienstverlener J.P. Morgan Chase Bank
of bij Franklin Templeton International Services,
S.à r.l. Belgisch bijhuis.
Eventuele klachten kunnen worden gericht aan onze
klantenservice ([email protected]) of naar de
externe mediator ([email protected]).
Aandelenklasse informatie
Kosten
Aandelen- klasse
A (acc) EUR
Lancerings- datum
25.10.2005
NIW
EUR 37.69
Lopende
kosten (%)
1.88
BeheerT.O.B. (alleen van
Instapkosten
kosten (op
toepassing in het
(max) (%) jaarbasis)** (%) geval van terugkoop)
5.75
1.50
Accumulatie aandelen
1,32% (met een
maximum van 2000
EUR) Roerende
voorheffing 27%,
afhankelijk van de
individuele
omstandigheden van de
belegger
Dividenden
Freq
N/A
Laatste
betaaldatum
N/A
Laatst
betaald
bedrag
N/A
Franklin India Fund
31 augustus 2016
Raadpleeg de meest recente prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie voordat u besluit om te beleggen.
Samenstelling van het Fonds
Franklin India Fund
Sector
Financiën
Duurzame goederen
Industrieën
Informatietechnologie
Gezondheidszorg
Materialen
Consumptiegoederen
Energie
Telecomdiensten
Nutsbedrijven
MSCI India Index
% Aandelen
38.12 / 18.09
15.77 / 18.34
11.01 / 5.97
9.79 / 16.84
8.83 / 10.21
7.06 / 7.38
5.58 / 9.84
2.99 / 8.55
0.85 / 2.77
0.00 / 2.01
Belangrijkste risico’s verbonden aan het compartiment
Wisselkoersrisico : het verliesrisico ten gevolge van schommelingen van wisselkoersen of ten gevolge van de regelgeving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.
Risico opkomende markten : het risico gebonden aan het beleggen in landen met een minder ontwikkeld politiek-, economisch-, wets- en regelgevingstelsel en die kunnen worden beïnvloed door
politieke/economisch onstabiliteit, een gebrek aan liquide middelen of transparantie of problemen met bewaring.
Liquiditeitsrisico : het risico dat zich voordoet wanneer ongunstige marktomstandigheden invloed hebben op de mogelijkheid om activa te verkopen wanneer nodig. Verminderde liquiditeit kan
een negatieve invloed hebben op de prijs van activa.
Belangrijke informatie
Inschrijven op aandelen van de compartimenten van de SICAV naar Luxemburgs recht Franklin Templeton Investment Funds („het Fonds“) moet gebeuren op basis van het prospectus, en,
indien beschikbaar, het document met essentiële beleggersinformatie, het meest recente jaar- en halfjaarlijkse verslag, voor zover dat laatste na het jaarverslag werd gepubliceerd. De koersen
van de aandelen van de compartimenten van het Fonds, en de inkomsten daaruit, kunnen dalen of stijgen en de mogelijkheid bestaat dat de investeerders het volledige geïnvesteerde bedrag
niet terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn. Wanneer er geïnvesteerd
wordt in een compartiment dat in andere valuta wordt benoemd dan in de valuta van het compartiment, kunnen de resultaten door valutaschommelingen worden beïnvloed. Een investering in
deze aandelen houdt risico’s in die in de desbetreffende prospectussen worden beschreven en in het document met essentiële beleggersinformatie. Opkomende markten kunnen meer risico met
zich meebrengen dan ontwikkelde markten. Beleggingen in derivaten bevatten specifieke risico’s die meer uitgebreid worden beschreven in het prospectus van het Fonds en in het document met
essentiële beleggersinformatie. De aandelen van de compartimenten van het Fonds mogen niet aan ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika worden aangeboden of verkocht. Enkel
aandelen van categorie A maken het voorwerp uit van een openbaar aanbod in België en de potentiële investeerders moeten zich hun beschikbaarheid bij hun plaatselijke vertegenwoordiger van
Franklin Templeton Investments voor elk project inzake beleggingen of bij een financiële dienst in België laten bevestigen. De elementen van onderzoek en analyse vervat in dit document, die
zijn gebaseerd op historische elementen, werden verzameld door Franklin Templeton Investments voor eigen behoefte en moeten ook als zodanig worden beschouwd. Voor alle
beursverrichtingen uitgevoerd vanaf 1 januari 2015, is de taks op beursverrichtingen bij uitstap bij kapitalisatie-aandelen 1,32% met een maximum van 2000 EUR per transactie. Fysieke
beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 27% op de distributie van dividenden en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere
compartimenten die beleggen in meer dan 25% in schuldvorderingen. Raadpleeg uw financieel adviseur voor meer informatie m.b.t. het Belgische belastingregime en vooraleer u
beleggingsbeslissingen neemt. De financiële dienstverlening wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium S.A., Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek. De Netto-inventariswaarden
kunt u vinden in de krant de Tijd. Het meest recente prospectus, en, indien beschikbaar voor dit product, het document met essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarlijkse
verslag indien dit recenter gedateerd is, zijn beschikbaar in het Nederlands via onze website www.ftidocuments.com, of kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de financiële dienstverlener
RBC Investor Services Belgium S.A. of bij Franklin Templeton International Services, S.à r.l. Belgisch bijhuis - Marnixlaan 28, 1000 Brussel– Tél.: +32 2 289 62 00 - Fax: +32 2 289 62 19.
Uitgegeven door Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Onder supervisie door de Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Alle MSCI-gegevens worden als zodanig verstrekt. De hierin beschreven portefeuille wordt niet gesponsord of gesteund door MSCI. In geen geval is MSCI, een gelieerde onderneming of een
leverancier van MSCI-gegevens op enigerlei wijze aansprakelijk voor de MSCI-gegevens of de daarin beschreven portefeuille. Het is ten strengste verboden om de MSCI-gegevens te kopiëren
of opnieuw te distribueren.
Definitie van de financiële begrippen gebruikt in dit document:
Referentie-index*: Een index is een verzameling van representatieve effecten van een markt. Bijvoorbeeld, de BEL20 is representatief voor de beurs van Brussel. Voor elk compartiment van
onze Luxemburgse SICAV vermelden wij een referentie-index die met een representatieve index overeenstemt en die geldt voor dezelfde vermogensklasse waarin het compartiment
hoofdzakelijk belegt. Een compartiment dat in Amerikaanse aandelen belegt, zal bijvoorbeeld vergeleken worden met de S&P 500, een compartiment in internationale aandelen met de MSCI
World en een compartiment in Europese aandelen met de MSCI Europe. De beheerder is niet verplicht om zijn compartiment te beheren door de samenstelling van de index op strikte wijze te
repliceren, aangezien de referentieindex geen deel uitmaakt van het beleggingsbeleid van het compartiment. Integendeel, hij neemt zelfs enige afstand van de referentie-index en zal proberen
om op middellange termijn een hoger rendement te halen. Elke verandering van de referentie-index zal in onze publicaties worden vermeld en uitgelegd.
Beheerkosten (op jaarbasis)**: het jaarlijkse beheerhonorarium is het totaal van de beheerskosten alsmede de werkingskosten.
Swing Pricing: Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen. De nettovermogenswaarde per aandeel van een
Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de
beleggingsbeheerder.
Beheerteam: CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.
Risicoclassificatie: de risicoclassificatie is geen maatstaf voor het risico op het verlies van kapitaal, maar is een maatstaf voor de historische fluctuaties van de waarde van het compartiment en
is een maatstaf die niet gegarandeerd wordt als zijnde stabiel. Zie respectievelijk het document met essentiële beleggersinformatie of overleg met uw financieel adviseur voor verdere duiding.
Topposities: Deze effecten vertegenwoordigen niet alle gekochte effecten, verkocht of aanbevolen voor adviseurs, en de lezer zou niet moeten veronderstellen dat beleggen in de opgesomde
effecten winstgevend was of zal zijn. De beheerder van het fonds behoudt het recht om geen informatie te publiceren over posities die anders in de top holdings zouden zitten.
Lopende kosten: De lopende kosten zijn gebaseerd op de uitgaven voor het jaar eindigend op 31 december 2015. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
___________________________________
Contact
Telefoonnummer: +32 2 289 62 00
Fax: +32 2 289 62 19
E-Mail: [email protected]
Website: www.franklintempleton.be
___________________________________
Copyright © 2016 Franklin Templeton Investments. Alle rechten voorbehouden.
www.franklintempleton.be

Vergelijkbare documenten

Fact Sheet DBCS Master

Fact Sheet DBCS Master beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 27% op de distributie van dividenden en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimente...

Nadere informatie

Franklin India Fund - Franklin Templeton

Franklin India Fund - Franklin Templeton beleggingsbeslissingen neemt. De financiële dienstverlening wordt verzorgd door RBC Investor Services Belgium S.A., Koning Albert II-laan 37, 1030 Schaarbeek. De Netto-inventariswaarden kunt u vind...

Nadere informatie

Templeton BRIC Fund - A (acc) EUR

Templeton BRIC Fund - A (acc) EUR Inschrijven op aandelen van de compartimenten van de SICAV naar Luxemburgs recht Franklin Templeton Investment Funds („het Fonds“) moet gebeuren op basis van het prospectus, en, indien beschikbaar,...

Nadere informatie

Franklin World Perspectives Fund - A (acc) EUR

Franklin World Perspectives Fund - A (acc) EUR verslag indien dit recenter gedateerd is, zijn beschikbaar in het Nederlands via onze website www.ftidocuments.com, of kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de financiële dienstverlener RBC Invest...

Nadere informatie

(Ydis) EUR - Franklin Templeton Investments

(Ydis) EUR - Franklin Templeton Investments indien beschikbaar, het document met essentiële beleggersinformatie, het meest recente jaar- en halfjaarlijkse verslag, voor zover dat laatste na het jaarverslag werd gepubliceerd. De koersen van d...

Nadere informatie

Franklin Euro Liquid Reserve Fund - A(Ydis) EUR

Franklin Euro Liquid Reserve Fund - A(Ydis) EUR indien beschikbaar, het document met essentiële beleggersinformatie, het meest recente jaar- en halfjaarlijkse verslag, voor zover dat laatste na het jaarverslag werd gepubliceerd. De koersen van d...

Nadere informatie

(acc) EUR - Franklin Templeton Investments Belgique

(acc) EUR - Franklin Templeton Investments Belgique verslag indien dit recenter gedateerd is, zijn beschikbaar in het Nederlands via onze website www.ftidocuments.com, of kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de financiële dienstverlener RBC Invest...

Nadere informatie

5 REDENEN OM TE INVESTEREN Franklin Mutual Global

5 REDENEN OM TE INVESTEREN Franklin Mutual Global beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 27% op de distributie van dividenden en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimente...

Nadere informatie

(Mdis) EUR - Franklin Templeton

(Mdis) EUR - Franklin Templeton indien beschikbaar, het document met essentiële beleggersinformatie, het meest recente jaar- en halfjaarlijkse verslag, voor zover dat laatste na het jaarverslag werd gepubliceerd. De koersen van d...

Nadere informatie

5 REDENEN OM TE INVESTEREN Franklin US Government Fund

5 REDENEN OM TE INVESTEREN Franklin US Government Fund beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 27% op de distributie van dividenden en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimente...

Nadere informatie

EUR - Franklin Templeton

EUR - Franklin Templeton verslag indien dit recenter gedateerd is, zijn beschikbaar in het Nederlands via onze website www.ftidocuments.com, of kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de financiële dienstverlener RBC Invest...

Nadere informatie

(Ydis) USD - Franklin Templeton Investments Belgique

(Ydis) USD - Franklin Templeton Investments Belgique indien beschikbaar, het document met essentiële beleggersinformatie, het meest recente jaar- en halfjaarlijkse verslag, voor zover dat laatste na het jaarverslag werd gepubliceerd. De koersen van d...

Nadere informatie

Franklin Asia Credit Fund - A (Mdis) USD

Franklin Asia Credit Fund - A (Mdis) USD indien beschikbaar, het document met essentiële beleggersinformatie, het meest recente jaar- en halfjaarlijkse verslag, voor zover dat laatste na het jaarverslag werd gepubliceerd. De koersen van d...

Nadere informatie

(Ydis) USD - Franklin Templeton

(Ydis) USD - Franklin Templeton verslag indien dit recenter gedateerd is, zijn beschikbaar in het Nederlands via onze website www.ftidocuments.com, of kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de financiële dienstverlener RBC Invest...

Nadere informatie

5 REDENEN OM TE INVESTEREN Franklin High Yield Fund

5 REDENEN OM TE INVESTEREN Franklin High Yield Fund beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 27% op de distributie van dividenden en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimente...

Nadere informatie

5 REDENEN OM TE INVESTEREN Templeton China Fund

5 REDENEN OM TE INVESTEREN Templeton China Fund beleggers in het Fonds zullen onderworpen worden aan een roerende voorheffing van 27% op de distributie van dividenden en/of de meerwaarde bij verkoop van aandelen van één of meerdere compartimente...

Nadere informatie