Juni 2016 - Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela

Commentaren

Transcriptie

Juni 2016 - Gereformeerde kerk Nieuwe Pekela
Juni 2016
Van de redactie.....
Voor u ligt de Zomersjaloom.
Hierin vindt u alle informatie over bijzondere
activiteiten, vieringen, verslagen en columns.
Wij wensen u veel leesplezier en een
goede zomertijd toe!
Liesbeth en Ciska
Een veld in bloei.
Een ontluikende kleurenpracht om mij heen.
Een wild boeket, knipoogt dankbaar
naar de zon.
Vandaag aanschouw ik met herwonnen rust
leven in al zijn vormen om mij heen.
Ik voel de magie van de lente
en strijk elegant neer in het struikgewas.
Zachtjes mompel ik tegen mezelf:
'Meid, vergeet later nooit,
hoe intens gelukkig je nu was.'
Verrijkt, aanbid ik opnieuw het leven
en leef dankbaar voort.
Want ook ik
ben een kind van deze wereld
en van het hemelrijk
dat komen gaat.
--( Ingrid van der Weegen )
2
De soldaten van Taizé
Onlangs verbleef ik een week in Taizé , de oecumenische geloofsgemeenschap
waar een honderdtal broeders uit vele landen en van verschillende katholieke en
protestantse herkomst samenleven en samenwerken.
De kloostergemeenschap ontvangt duizenden veelal jonge mensen die het
programma van bijbeluitleg, gespreksgroepen, diensten en samen zingen met
enthousiasme en overgave volgen. Oecumene is in Taizé heel vanzelfsprekend.
Er wordt hier niet zo zeer gediscussieerd, maar vooral gedeeld. Als er ergens
bruggen worden gebouwd en aan eenheid wordt gewerkt dan is het wel in Taizé.
In Taizé schakel je even over op een ander ritme, je aandacht concentreert zich
een week of meer op je geloofsbeleving, je daalt af in jezelf, je wordt geraakt, je
komt jezelf tegen. En dat alles omlijst door prachtige meditatieve diensten met
veel stilte en de mooie Taizé liederen. De schitterende omringende natuur
accentueert nog eens de haast paradijselijke sfeer. Taizé, het leven zoals God
het bedoeld heeft?
Toch wordt je je er ook hier pijnlijk van bewust dat we ons in de wereld van
2016 bevinden. De wereld waar religieuze onverdraagzaamheid, macht, geweld
en aanslagen er helaas bij lijken te horen.
Regelmatig zagen we, vooral tijdens de diensten, met mitrailleurs bewapende
soldaten de directe omgeving nauwlettend in de gaten houden. Het kwetsbare,
het mooie in deze wereld moet kennelijk bewaakt, beschermd worden. Eigenlijk
zie je dat overal terug in deze wereld. Kwetsbare mensen zijn vaak zomaar
slachtoffer van anderen met verkeerde bedoelingen. Denk aan jonge meisjes die
in de prostitutie terecht komen of jonge kwetsbare mensen die in criminele
circuits belanden. Denk aan vluchtelingen die door gewetenloze
mensensmokkelaars in levensgevaarlijke situaties terecht komen. Maar ook
wijzelf hebben allemaal onze kwetsbare kant die bewaking en bescherming
nodig heeft.
Jezus was in al zijn grootheid voor de wereld ook kwetsbaar. Jezus ging de weg
van totale overgave aan Zijn Vader, de weg van de rechtvaardigheid, de weg van
er altijd zijn voor de kwetsbare mensen. Deze weg maakte Jezus ook kwetsbaar
en leidde uiteindelijk tot Zijn kruisdood.
En dan zie je het wonder, het kwetsbare blijkt uiteindelijk het sterkste, Jezus
overwint de dood en wordt opgewekt. Jezus leeft en blijft ons inspireren en
bezielen. Tot op de dag van vandaag. Dat voel je in Taizé, dat mogen ook hieren-nu ervaren.
Het schijnbaar kwetsbare zal uiteindelijk overwinnen, de zachte krachten van
geloof, overgave en vertrouwen. Het brute geweld, onverdraagzaamheid, haat,
jaloezie en al die andere negatieve krachten in deze wereld zullen het eens
afleggen.
Tot die tijd hebben we de soldaten nog nodig om ons te beschermen, de soldaten
in de wereld, de soldaten in onszelf en de soldaten van Taizé.
Maar we mogen nu al leven in vertrouwen en in overgave aan de Geest.
En, niet te vergeten, we mogen ook genieten, genieten van het mooie weer, van
de prachtige natuur, en van elkaar.
U allen een mooie en goede zomer gewenst!
Jaap Nicolai
Vakantie Jaap Nicolai van 11 juni t/m 3 juli
3
In Memoriam Geertje de Haan
Geertje de Haan werd geboren op 9 maart 1936 in Oude Pekela. Ze groeide op bij
haar opa en oma die zich liefdevol over haar ontfermden en als ouders voor haar
waren. Na de huishoudschool ging Geertje aan het werk bij kruidenier Gankema.
Toen ze 18 jaar oud was leerde ze Pieter Oldenburger kennen, het was in de tijd van
de wederopbouw. Toen ze in 1956 trouwden vonden ze daarom nog geen eigen huis
en gingen ze inwonen bij de ouders van Geertje aan de Ericalaan in Oude Pekela.
In juni van het jaar 1956 werden de tweeling Theo en Rita geboren en in 1958 trok
het jonge gezin in een eigen huis aan de Goudenregenstraat in Oude Pekela.
Dit was een mooie tijd met veel naoberschap en onderlinge contacten. Geertje stond
altijd voor iedereen klaar, ze had altijd voor iedereen een luisterend oor. Vanaf 1960
werd er zomers gekampeerd in een tent middenin de natuur, in Drouwen, Norg en
Thulsfeld, in Duitsland.
Geertje en Pieter waren ook verdienstelijke dansers en samen dansten zij regelmatig
bij Concordia in Oude-Pekela, niet zelden vielen ze in de prijzen.
In 1962 werd Gerda geboren en in 1964 Wilma, waarmee het gezin compleet was.
Vader Oldenburger werkte als drukker in de strokartonfabriek en was daarnaast
verzekeringsagent. Later werd er een huis gekocht in de Bosgrastraat in OudePekela. Geleidelijk aan vlogen de kinderen uit en stichtten eigen gezinnen. Rond
1980 brak er een moeilijke periode aan, financiële problemen leidden ertoe dat het
huis aan de Bosgrastraat verkocht moest worden.
Vervolgens verhuisden Geertje en haar man naar de Mezenlaan. Hier volgde een
periode van rust en …er werden kleinkinderen geboren, in totaal 7 kleinkinderen.
Helaas kwam het in 2001 tot een scheiding tussen Geertje en haar man Pieter.
Na de scheiding hervond Geertje zich snel en ze zette zich in voor de voedselbank
en de kledingbank, ze deed veel aan creatief werk zoals kaartjes maken, kleding
herstellen en handvaardigheid.
Helaas ging de gezondheid van Geertje vanaf 2001 geleidelijk achteruit door
problemen met de bloedvaten, diabetes en een schildklierafwijking.
Ze werd langzaam zwakker, totdat zij donderdag 25 februari 2016 overleed.
Zoals u in het levensverhaal heeft kunnen lezen, is het leven van Geertje de Haan
niet altijd gemakkelijk geweest, er zijn tegenslagen geweest.
Geertje heeft mij eens verteld dat ze het zonder het geloof niet gered zou hebben.
Ze had een sterk en levend geloof waaruit zij erg veel kracht putte.
Geertje hield erg van het bijbel verhaal waarin Jezus de gestorven Lazarus weer tot
leven wekte. Geertje legde dat zo uit: “Een ieder die de Heer volgt, die leeft!”.
Ook was zij erg ontroerd door de tekst van Mattheus 28:20 “Zie Ik ben met U alle
dagen van uw leven”
Wij mogen geloven dat de Heer met Geertje is geweest, alle dagen van haar leven.
We mogen ook geloven dat de Heer Geertje ook na de dood niet loslaat, maar haar
door de dood naar Zich toe heeft getrokken. Geertje mag nu daar zijn waar geen pijn
of nood meer is, maar louter licht en goedheid.
Daar, bij God is voor Geertje woning bereid.
Jaap Nicolai
4
In Memoriam Hendrikje Kampinga-Veldman
Hendrikje Kampinga- Veldman werd geboren op 19 mei 1925 in Hoogeveen en
overleed op 3 april 2016 in Noordbroek. Sinds 28 februari 1999 was ze weduwe van
Jan Harm Kampinga.
Zr. Kampinga groeide als enig kind op in de slagerij, haar ouders moesten hard
werken en de jonge Hendrikje moest al vroeg mee-aanpakken in de winkel. Ze had
een lieve vader en een strenge moeder die het haar niet altijd makkelijk maakte. Veel
verplichtingen, weinig tijd voor zichzelf, steeds iets om handen hebben, altijd maar
bezig. Zo is ze eigenlijk ook altijd gebleven. Het was in de jeugdjaren van zr.
Kampinga niet zo gewoon om te praten over emoties en liefde. Aandacht schoot er
wel eens bij in, het was een drukke, moeilijke tijd.
Ze heeft in haar jeugd niet altijd de liefde kunnen ontvangen die ze nodig had. Daar
heeft ze in haar latere leven ook wel last van gehad.
In de oorlogstijd leerde zr. Kampinga haar man Jan Harm kennen via de kerk, hij zat
in die tijd ondergedoken bij zijn oudste broer. In 1949 zijn ze getrouwd en vervolgens
werden de vier zoons geboren, Jakob, Bert, Anne Jan en Geert. Een druk gezin met
vier jongens, en dan was er natuurlijk ook nog de timmerfabriek.
In 1999 overleed echtgenoot Jan Harm Kampinga en hierna brak voor zr. Kampinga
een moeilijke periode aan, ze is na 1999 wel eenzaam geweest, ze heeft zich wel
alleen gevoeld.
Zr. Kampinga stond steeds heel bewust in het leven. Ze was altijd heel attent, vergat
nooit een kaartje te sturen of even te bellen. Ze was altijd in anderen geïnteresseerd.
Zr. Kampinga was ook heel zorgzaam en onthield alles. Wie wat aandacht nodig had,
die kreeg dat. Belangrijk vond zij dat we goed voor elkaar zijn, dat we elkaar vast
houden.
Het geloof was voor zr. Kampinga belangrijk en een heel duidelijke rode draad in
haar leven. Niet dat ze er zoveel over praatte. Op geloofsgebied had ze ook veel
vragen. “Waarom moeten bepaalde dingen gebeuren, waarom laat God dat toe”?
Zr. Kampinga was veel met het geloof bezig. Na haar overlijden vonden de kinderen
overal briefjes met bijbel teksten en liederen. Op basis van deze teksten gaf ze haar
belijdenis af.
De tekst van psalm 40 zongen we tijdens de herdenkingsdienst: “Met heel mijn hart
heb ik de Heer verwacht, Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel
gered, mijn voet weer op een vaste grond gebracht”.
Ook lied 905 hebben we gezongen: ”Wie zich door God alleen laat leiden, enkel van
Hem zijn heil verwacht, weet Hem nabij, ook in de tijden, die dreigend zwart zijn als
de nacht”.
Maar ook de twijfel was een onderdeel van het geloofsleven van zr. Kampinga, en
ook dit facet mogen we benoemen.
Lied 942 had zr. Kampinga ook opgeschreven: uit vers 2:”Mijn dagen zijn door twijfel
overmand, ik ben gevangen in mijn onvermogen. Hebt Gij mijn naam geschreven in
Uw hand?, zult Gij mij bergen in Uw mededogen?”
Het lied dat we aan het eind van de herdenkingsdienst zongen getuigt weer van
vertrouwen: “Er is een land van louter Licht waar heiligen heersers zijn. Nooit gaat de
gouden dag daar dicht in duisternis of pijn”
Dat is de belijdenis van zr. Kampinga, de belofte aan haar gedaan. “Er is een land
van louter Licht” Dat zij daar nu is, dat is ons geloof, dat was haar geloof.
Jaap Nicolai
5
In memoriam Kunny Woltjer-Hulzebos
Op 26 april overleed in haar 96ste levensjaar Kunny Woltjer-Hulzebos.
Kunny werd op zondag 14 december 1919 geboren in Nieuwe Pekela.
Haar vader verloor ze toen ze 16 jaar was. Hij werd maar 46 jaar. Ze trouwde in 1945
met Jan Woltjer. Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren: Elly, Aafke, en
Eddy. Aafke werd geboren met een hazenlip. In het kerkblad schreef ze hier meer
dan een halve eeuw later over: ”Dat was een teleurstelling, ook omdat ik me
voorstelde wat dit voor haarzelf ging betekenen. Ds. Haartsen zei toen een waar
woord: Nu moet je moederliefde je moedertrots overwinnen. We hoorden van een
chirurg in Parijs, -het was begin jaren ‘50-, die dit kon opereren. De dokters hier
waren het er niet over eens, maar mijn man ging er met haar heen en het is
uiteindelijk heel mooi geworden”. Aafke is helaas overleden toen ze zes jaar oud
was, plotseling. Haar man verloor ze in november 1962 ten gevolge van een
ongeval waarbij ook haar kinderen betrokken waren, toen was zij 42 en hij 49. Een
vriendin van haar dochter Elly verloor daarbij ook het leven, Al deze verdrietige
gebeurtenissen hebben haar veel pijn gedaan. Er waren periodes dat ze er bijna
onder bezweek en het nauwelijks meer kon dragen. Later -terug kijkend op haar
leven- schreef ze hierover: “Ik ben nooit opstandig geweest over de verliezen, wel
erg verdrietig”. Ze had veel gemeenschapszin en was zeer betrokken op haar gezin,
familie en vrienden.
Velen hebben haar ook leren kennen als een heel gelovige vrouw. Zeer betrokken bij
de kerk in de breedste zin van dat woord. Zolang ze kon bezocht ze de diensten en
deed volop mee in het kerkelijk leven. Ze deed ook veel aan Bijbelstudie. Ze sprak er
ook graag en veel over met anderen. Van velen weten we dat ze deze gesprekken
zeer waardeerden. Ze was niet bang om haar mening te veranderen. Op ander
gebied kon ze ook wel eens eigenwijs zijn. Haar levenswijsheid overheerste.
Ze is ook diverse perioden ouderling geweest. Eerst waren dat perioden van 3 jaar,
later van 4 jaar. Ook heeft ze een rol gespeeld in het interkerkelijk evangelisatiewerk.
Ze wilde mensen bij elkaar houden.
De verdeeldheid van de kerk begreep ze niet, daar had ze het moeilijk mee. In het
kerkblad schreef ze daarover: ”In de jaren ‘80 probeerden we de interkerkelijke
evangelisatie op te richten, maar we konden het niet eens worden. (.....) Daarom
haakten kerken en mensen af. Toen hebben we kansen laten liggen om het eens en
één te worden”. Om het wat te relativeren schreef ze: “Ze konden wel ruzie maken,
maar ook feesten, hoor!
De kerk -ook als gebouw- heeft een grote rol gespeeld in haar leven. Bij alle hoogte
en dieptepunten. Ze is in de kerk gedoopt, heeft er belijdenis gedaan , is er
getrouwd, heeft er afscheid van haar geliefden moeten nemen. Op 2 mei werd er in
dezelfde kerk een dankdienst voor haar leven gehouden. Dankbaarheid voerde de
boventoon in haar leven.
Nog maar kort geleden zei ze tegen haar kinderen: “Ik ben blij dat jullie het zo goed
kunnen vinden samen. Ik heb een fijne levensavond”
“ Bij het ouder worden wordt het verdriet minder en gaat de dankbaarheid over het
leven overheersen”, was haar conclusie.
Dat te kunnen zeggen is de vrucht van een leven waarin het Godsvertrouwen niet
kleiner is geworden door het vele verdriet en de teleurstellingen, maar juist gegroeid.
In haar leven zag ze ook het vele goede, waarvoor ze dankbaar was.
“Mooie herinneringen, zijn de bouwstenen voor de toekomst”, schreef ze eens.
Dat mag een diepe troost zijn voor degenen die achterblijven
Ook voor hen mogen de goede herinneringen aan een lieve, wijze en diepgelovige
moeder , schoonmoeder en tante, bouwstenen zijn voor hun toekomst.
Ds Warner .Renken
6
PSAALM 30
n Psaalm. n Laid bie t inwijden van tempel. Van David.
2
Ik wil joe biezunder priezen, HEER, ie hebben mie omhoog hoald
en mien vijanden nait gund om wil te hebben van mie.
3
HEER, mien God, ik raip joe om hulp
en ie hebben mie beter moakt.
4
HEER, ie hebben mie oet t dodenriek ophoald,
mien levent red dou ik t graf inging.
5
Zing veur de HEER, aal dij hom traauw binnen,
pries zien haailege noam.
6
Zien gram duurt mor ain ogenslag,
zien laifde levenslaank.
Soavends is ter reden tou reren,
smörgens is ter tied om te jubeln.
7
In mien zörgelooshaid zee ik:
"Ik zel nait twieveln, nooit van zien levent."
8
HEER, deur joen gunst ston ik as n baarg,
dou ie nait noar mie omkeken, was ik oetstuur.
9
10
Om joe roup ik, HEER,
ik smeek, mien Heer, om genoade.
Wat heb ie der aan dat ik om haals kom
en dat ik t graf ingoa?
Kin t stof joe sums priezen,
verhoalen van joen traauw?
11
Heur, HEER, en wees mie genoadeg,
HEER, wees mie tou hulp.
12
Ie hebben mien kloagen veraanderd in daanzen,
mie t raauwklaid oetdoan, mie bliedschop aantrokken.
13
Nou zing ik psaalms veur joe,
ik kin mie nait stil holden.
HEER, mien God, ik wil joe veur aaltied priezen.
7
PERSONALIA
Overleden:
op 25 februari, mevr. G. de Haan in de leeftijd van 79 jaar
op 3 april, mevr. H. Kampinga-Veldman in de leeftijd van 90 jaar
op 26 april, mevr. K. Woltjer-Hulzebos in de leeftijd van 96 jaar
Overgeschreven:
In maart is de attestatie van Niek Bosdijk overgeschreven naar de protestantse
gemeente in Zwolle
Verhuisd:
Bram Molema en Vianne Venema zijn verhuisd van Noordercolonie 20 naar:
Beneden Polderweg A 154
Geboren:
op 12 mei: Nora Lynn, dochter van Jan en Mireille Ritzema
op 12 mei: Nola, dochter van Bram Molema en Vianne Venema
Huwelijk:
op 10 juni trouwt Feike Oppewal met Nelle-Mieke Drop
Nelle-Mieke is per augustus lid van onze gemeente
CREDO
God heeft de wereld geschapen
en in onze handen gegeven.
Wij leven in Gods wereld,
hier zijn wij niet alleen.
God is in Christus aanwezig,
hij is de Messias en onze naaste.
Wij vertrouwen op God,
die ons roept om gemeente te zijn.
Wij aanvaarden zijn gebod
om anderen lief te hebben,
om ons in te spannen voor gerechtigheid,
om het goede te kiezen
en om te belijden dat de Heer is opgestaan.
Hij is de kracht van onze hoop
op een nieuwe wereld.
Wij zijn niet alleen.
God zij dank.
Amen.
(van een Zwolse catechisant, gelezen door ds. Grashof
in de dienst van 24 april 2016)
8
VERJAARDAGEN
juni:
01
mevr. J. Drok-Joosten, Paulus Potterlaan 15
95 jaar
juli:
10
23
29
91 jaar
90 jaar
86 jaar
mevr. H. Mellius-Meems, Ds. S. Tjadenstraat C25
mevr. D. Siks-Buist, Albatrosstraat B47
mevr. H. Buikema, Prunuslaan 14
augustus:
13
dhr. H. Meijer, Lindenlaan 60
16
mevr. R. Sligter-Moser, Dorpshuisstraat 7
83 jaar
93 jaar
september:
01
mevr. M. de Groot-Greven, Veenhofsweg 51, Alteveer
85 jaar
Hartelijk gefeliciteerd
VOOR DE KLEINE HEESTERS
Dank U wel, dat ik niet
de hoogste boom hoef te zijn,
trots en ongenaakbaar, uitstekend
boven iedereen en alles om mij heen.
Dank U wel dat mijn takken
niet de sterkste takken hoeven te zijn,
recht en onbreekbaar, gemaakt
om elke storm te doorstaan.
Dank U wel, dat mijn knoppen
niet de allermooiste knoppen hoeven te zijn,
ongebroken en gaaf, bron
van bloesem en juichende vreugde.
Dank U wel, dat U juist oog en hart hebt
voor de gebroken knoppen,
voor de kromme takken,
voor de kleine heesters
van deze aarde.
(Alfred C. Bronswijk)
9
Wist u dat de kerkdiensten ook zijn te beluisteren op:
www.kerkomroep.nl
en dat u het gemeente nieuws kunt bekijken op onze website:
http://nieuwe-pekela.protestantsekerk.net
10
Samenstelling Kerkenraad Mei 2016 - April 2017
Moderamen
Preses – ouderling:
Dhr. F. Oppewal
Joh. Vermeerlaan 5 9663BT
Tel: 645650
Assessor - ouderl. kerkrentm.:
Dhr. H. Jonker
Wildeplaats 43
9663TR
Tel: 647255
Scriba – ouderling:
Mevr. T. Horlings-Kort
9663CN
Tel: 646358
Vinkenlaan 50
Voorzitter Diaconaatgroep:
Dhr.H. Kingma
Havenstraat 32
9641BP Veendam
Tel:0598-620779
Ouderlingen
Senioren ouderling:
Mevr. G.C. Löhr – Kiewiet Mezenlaan 65
9663CK
Tel: 646829
Jeugd ouderling:
Dhr. B. Drent
9663BV
Tel: 646723
Paulus Potterlaan 23
Kerkelijk werker:
Dhr. J. Nicolai Nieuw Buinen
Diakenen
Dhr. J. Haan
Dhr. H. Kingma
Dhr. J. v.d. Laan
Tel:0599-610759
Vinkenlaan 26
Havenstraat 32
9663CN
9641BP Veendam
Torenwijk C. 76
Mevr. A. Molema-Hulzebos, Ben. Polderweg A154
9663SB
Tel: 646648
Tel:0598-620779
Tel: 646406
9663PZ Tel: 645954
Wat te doen als…….
In het nieuwe jaarboekje, welke in september uitkomt, zult u op de pagina
persoonlijke aangelegenheden een nieuw item aantreffen en wel: wat te doen
als er een gezinslid overlijdt.
Op zo’n verdrietig moment is het goed om te weten wat u moet doen om de
begrafenis of crematie te regelen. Uiteraard krijgt u alle hulp van de
uitvaartbegeleider, maar om zeker te zijn van de beschikbaarheid van de
voorganger, van de kerk, van de grote zaal etc. heeft u enkele namen en
telefoonnummers nodig.
Stel altijd eerst de voorzitter, dhr. Oppewal tel: 06-54210627 of de scriba,
mevr. Horlings tel: 06-36175815 op de hoogte. Daarnaast is het van belang om
ook contact op te nemen met onze kerkelijk werker dhr. Nicolai, om met hem af
te spreken wanneer de afscheidsdienst kan plaatsvinden.
De telefoonnummers van dhr. Nicolai zijn: 0599-610759 of 06-26100466
of 06- 30291631
De kerkenraad
11
Van de diaconie.
De verkoop van collectemunten gaat erg goed. Eerst was het 1/3 munten en 2/3
euro's en nu is de verhouding ½ munten en ½ euro's.
De diaconie zou het fijn vinden als er nog meer gebruik wordt gemaakt van de
collectemunten. De bestelformulieren vindt u op de website van onze kerk. Ook
liggen er formulieren op de leesplank in de hal van de kerk.
Collecte opbrengsten februari – april 2016
februari
kerk
diaconie
deurcollecte
werelddiaconaat
kerk in actie
€ 84,91
133,28
105,12
598,64
141,70
maart
kerk
diaconie
deurcollecte
40-dagen-tijd
JOP paascollecte
Maaltijdcoll. Kenia
271,76
107,87
158,37
154,60
83,05
127,30
april
kerk
144,90
diaconie
209,42
deurcollecte
97,55
Eredienst en kerkmuziek 56,65
De deurcollecte bestemd voor onze website heeft tot nu toe €513,51 opgebracht.
De deurcollecte voor de tweede helft van 2016 zal worden bestemd voor
“de arme kant van Pekela”.
Allen hartelijk bedankt voor uw gaven.
De diaconie.
12
Beste mensen,
Het is vandaag 17 mei. Pasen, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Hemelvaart en
Pinksteren, het ligt weer achter ons. Het zijn voor mij dagen die in de loop van
het ouder worden een diepere betekenis hebben gekregen. Ik sta nu ook meer
bewust in het leven en er gebeurt zoveel dat stof tot nadenken geeft. Ik stond bij
de dodenherdenking vooral stil bij de slachtoffers van nu. Een oneindig gedenken
van gruwelijkheden van het verleden en heden.
Ik kan alleen nog houvast vinden in de vrede vanuit mijzelf die ik elke dag steeds
opnieuw zoek met de hulp van Jezus.
Met Hemelvaart was ik op bezoek bij de Christelijk gereformeerde kerk, want de
‘Luthersen’ hadden geen dienst die dag.
Daar werd gepredikt over Jezus. Jezus is Profeet en Koning en Jezus zit naast
zijn Vader op de Heilige Troon. Ik voelde mij klein worden naast deze Grootse
Jezus.
Wie ben ik die hem liever als een Vriend zie die met mij meegaat in de dag, in al
mijn doen en laten? Ik ga mij dan afvragen of ik wel voldoe om hem te mogen
volgen. Moet ik mij nederig opstellen? Meer gedienstig zijn? Mag ik hem wel als
mijn Vriend beschouwen?
Nee, het zit niet in mij om iemand te volgen, vanwege zijn of haar status, het zit
niet in mijn aard. Ik heb vanuit mijn verleden andere mensen te veel op een
voetstuk gezet en naar hen opgekeken. Dat is veranderd. Ik hoef niemand op
een voetstuk te plaatsen en niemand hoeft mij op een voetstuk te plaatsen.
Gewoon gezien worden als mens is fijn en goed genoeg. Als kinderen op straat
mij groeten met “Hoi Kick”, dan voel ik mij een gelukkig mens.
Toch ben ik zelf niet iemand die iedereen groet, zeker niet uit beleefdheid.
Misschien is dat niet altijd even goed. Hoe zit het dan met mijn eigen tolerantie
naar mijn medemens? Soms worstel ik met mijzelf en weet ik niet altijd met mijn
omgeving om te gaan. Dan heb ik afstand nodig. Is dat respectloos? Ja, wat dat
betreft laat ik misschien mijn gevoel te veel spreken. Daar heb ik misschien wat
in te leren. Als iemand mij dan de weg kan wijzen, dan is het Jezus die ik dat
toevertrouw.
Wat ik fijn vind is dat Jezus als nabije vriend met mij meegaat in de dag, zonder
hem op een voetstuk te zetten. Hij was met al zijn “Titels” gewoon een mens
onder de mensen. En daarom volg ik hem en zal ik dat blijven doen met datgene
wat in mijn vermogen ligt.
Kick
13
DIENSTEN IN 2016__________________________________________________________
Dag en Tijd:
Bijzonderheden: Voorganger:
Organist: Extra’s:
29-05 09.30 u
Drs. Hoekstra
Gerda
05-06 09.30 u
Da. de Vries
Met Luth.gemeente
Miep
12-06 09.30 u
Ds Volbeda
Maaltijd v.d Heer
Chantal
19-06 11.30 u Samenloop voor
Openluchtdienst
Hoop Pekela
Boekhovenpark
26-06 11.00 u
Ds. Wams
Adriaan
03-07 09.30 u
Mevr. Ritzema
Miep
10-07 11.00 u Afscheid KND
17-07 10.00 u
24-07 09.30 u
Da. Middeljans
Mevr. Merthens
Dhr.Nicolai
31-07
07-08
14-08
21-08
11.00 u
11 00 u
10.00 u
09.30 u
Ds. Rienstra
Ds. v.d. Woude
Dhr. Nicolai
Ds. de Jong
28-08
04-09
11-09
18-09
11.00 u
09.30 u
09.30 u
09.30 u
Ds. van Houte
Da. Pranger
Dhr. Nicolai
Da. v.d Vrie
Gerda
xxxxxxx Luth.kerk
Met Luth.gemeente en
Miep
Meeden
xxxxxxxx Dienst in Meeden
Chantal
xxxxxxx Luth.kerk
Met Luth.gemeente
Gerda
en Meeden
xxxxxxx Dienst in Meeden
Miep
Adriaan Maaltijd v.d. Heer
xxxxxxx Wedderwegkerk
Oude Pekela
Dennis
xxxxxxx Met Luth.gemeente
opn. radio W.Wolde
Jeugdd. pre-GJV
Gerda
m.m.v. ''Bel Canto''
Bouko
1ste KND
Startzondag
Vredesdienst
25-09 11.00 u
02-10 09.30 u m.m.v. Excelsior
09-10 09.30 u
16-10 09.30 u
23-10
30-10
02-11
06-11
13-11
09.30 u
09.30 u
19.00 u
09.30 u
09.30 u
20-11 09.30 u
27-11 09.30 u
19.30 u
04-12 11.00 u
19.30 u
11-12 09.30 u
19.30 u
18-12 09.30 u
19.30 u
25-12 10.00 u
31-12 19.00 u
1-01´17 10.00u
Ds. Rienstra
Werkgr.Eredienst
Dhr. Nicolai
Werelddiakonaat Ds. Volbeda
Dankdag
Ged.der Namen
Oecum. dienst
1e Advent
Vesper
2e Advent
Vesper
3e Advent
Vesper
4de Advent
Vesper
Kerst
Oudjaar
Morgengebed
Ds. v.d Sterre
Mevr. Ritzema
Dhr. Nicolai
Dhr. Nicolai
Pastor v.d. Wal
Drs. Hoekstra
Ds.v.d. Werff
Ds.v.d. Woude
Werkgr.eredienst
Ds. Slaar
Werkgr.eredienst
Dhr. Nicolai
Werkgr.eredienst
Werkgr.eredienst
Mevr. Ritzema
Werkgr.eredienst
14
Maalijd v.d. Heer
Adriaan
Chantal
Gerda
Adriaan
Cantorij
xxxxxxxx R.K.Kerk Nw. Pekela
Cantorij
Miep
Adriaan
Chantal
Miep
Chantal
Maaltijd v.d Heer
Adriaan
Gerda
Miep
Cantorij
Werkgroep Ontwikkelings-nieuws
In 2016 heeft de Werkgroep Ontwikkelingshulp gekozen om het project van
Stichting SwiStoKaa te ondersteunen.
www.stichting-swistokaa.com
IBAN: NL10INGB0004929477 t.a.v. Stichting SwiStoKaa, Sneek.
Malawi
De Stichting SwiStoKaa is een initiatief van drie mensen die tijdens een rondreis
in Malawi getroffen werden door de armoede, maar ook de mogelijkheden
zagen om hier verbetering in te brengen.
Info: http://stichting-swistokaa.com
In de Sjaloom van februari heb u geïnformeerd over ons nieuwe project in
Malawi.
Inmiddels zijn er contacten gelegd met Ronald, Janny en Riekje, de 3 oprichters
hiervan.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op 2 maart was de Verkeersavond
Deze avond werd als vanouds georganiseerd door Sietse en Marga Heijes.
De avond is goed bezocht en het was weer erg gezellig en leerzaam.
De opbrengst € 150,00.
Een goede start voor 2016
15
Paasbrodenactie
Ook was er dit jaar was er weer de paasbrodenactie. De organisatie hiervan is
altijd in handen van Gina van Heuvelen. Lijsten worden gemaakt. De dames van
de Werkgroep gaan hiermee op pad. Broden worden besteld en de donderdag
voor Pasen worden dan de broden bezorgd bij de familie Van Heuvelen. De
hele garage staat dan vol met grote bakken met brood. Het sorteren en tellen is
altijd een heel karwei. Uiteindelijk staat alles op volgorde en kan het bezorgen
door de verkoopsters beginnen.
De actie heeft dit jaar € 175,00 opgebracht.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op zaterdag 11 juni zijn we aanwezig op de Schutsemarkt
Op onze kraam verkopen we eigengemaakte baksels, prachtige handgeknoopte
plantenhangers, potten, gehaakte en gebreide spullen enz. enz. Ook zullen we
dit jaar een verloting houden.
En bij ons is het natuurlijk ALTIJD
PRIJS!
Een hartelijke groet, namens de Werkgroep Ontwikkelingshulp, Reiny Bosdijk
16
‘In de bloembol is de krokus’ (liedboek 982)
In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar de schepping om
Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt, je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.
In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnenen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.
Bezinning
Iedere kerkenraadvergadering staat er ook 'bezinning' op de agenda. En deze wordt
steeds afwisselend door één van de ambtsdragers voorbereidt. De
Kerkenraadvergadering is niet alleen met zakelijke dingen bezig, maar juist ook
inhoudelijk. Ieder kiest een onderwerp wat hem of haar aanspreekt, of wat op dat
moment actueel is. Vaak komen er daarna erg mooie gesprekken uit voort. Zo was
de vergadering van april de beurt aan mij, Rynette. Uit het ouderlingen{blad} maart
2016, rond Pasen, heb ik het volgende artikel gehaald; Het lied in het pastoraat. De
techniek staat tegenwoordig voor niets en had mijn mobiele telefoon meegenomen
om via www.youtube.com “Hymn of promise1.wmv” ten gehore te laten brengen en
de mooie natuurfoto's te laten zien. Daarna de tekst gelezen.
Lied van belofte
Soms gaan het persoonlijk leven en het kerkelijk jaar hand in hand. Verlies, lijden,
overlijden: in de dagen rond Pasen komt dat bij mensen anders 'binnen'. Een lied
waarin beide werelden verbonden worden, is lied 982. Dit lied is goed zingbaar en
valt zo mee te zingen. Maar ook in pastorale gesprekken over rouw en afscheid kan
het een waardevolle rol vervullen.
Ondergronds
De beelden die gebruikt worden in de eerste strofe zijn herkenbaar. Daardoor kan
het lied in eerste instantie wat kinderlijk aandoen. Maar schijn bedriegt! Het gaat hier
om meer dan de groei van een rups tot een vlinder. Deze beelden zijn de
17
ondersteuning voor een stelling: God ziet naar de schepping om. Dat uit iets
schijnbaar dors en kouds nieuw leven en bloesem komt, is een teken van het zorgen
van de Ene. Dat gebeurt buiten ons blikveld: ondergronds. Buiten ons blikveld, buiten
ons voorstellingsvermogen is de lente. Dat is een belofte.
De tweede strofe brengt andere beelden in. Hoe de stilte ook een lied kan zijn, een
lied kan worden. Juist in ervaringen van lijden en verdriet zijn er zoveel vormen van
stil zijn. Hoe er na het donker toch een (niet: 'de') morgen komt. Wat voor morgen dat
is, zal verschillen van de ene tot de andere soort duisternis. Maar het licht van die
morgen zal nieuw zijn. Nadat de eerste strofe de schepping centraal stelde, gaat het
hier over de herschepping. De belofte dat God alle dingen nieuw zal maken.
Belofte
Een belofte die in de dagen van pijn en lijden soms te snel over de lippen kan
komen. Die soms te snel een vrome dooddoener wordt, zowel voor degene die
bezoek ontvangt als voor de bezoeker. Maar bedenk dan dit: Wakeley Sleeth (1930 –
1992) heeft deze hymn of promise, lied van belofte, opgedragen aan haar man. Kort
nadat ze dit lied schreef, kreeg hij te horen dat hij kanker had. Bij zijn uitvaart klonk
dit lied. Dan ineens zijn dit geen vrome lege woorden meer, maar is het een
authentiek, een doorleefd lied.
In de laatste strofe gaan paasmotieven en persoonlijke rouw samen op. Zonder
stellige antwoorden die in deze fase de plank zo vaak misslaan, wordt toch een zeker
toekomstperspectief geschetst. Een paasmorgen, een tijd voorbij de rouw. Met
daarbij de geruststelling dat rouwverwerking geen fasering van buiten nodig heeft:
God alleen herkent die tijd.
Rynette Horlings
Clubdata en clubkamp!
Op de volgende data is er weer club;
Zondag 29 mei
Zondag 12 juni
Zondag 26 juni
Zondag 10 juli
10:45-11:45 uur
10:45-11:45 uur
09:45-10:45 uur
09:45-10:45 uur
Clubkamp is dit jaar van 23 t/m 25 september
Marja en Liesbeth
18
Verslag van de gemeentereis op 12 mei 2016.
Nadat alle 35 mensen aanwezig zijn sluit de chauffeur de deur van de bus en
stelt zich aan ons voor als Ina Meijerink en vraagt of we al weten waar we heen
gaan. Ze geeft ons alsnog informatie over de reis. We vertrekken om 09.00 uur
van af de kerk en gaan richting Groningen via de N366, N33 en de A7. We
hadden heel mooi zonnig weer en hadden genoeg om te kijken en de chauffeur
gaf geregeld informatie. We zien vlak voor Groningen één van de negen
kunstwerken staan die bij de aanrijroutes geplaatst zijn vanwege het 950-jarig
bestaan van de stad. De Joker gezeten op een hoge stoel en ernaast een zuil van
dobbelstenen.
Bij Groningen zien we grote en mooie gebouwen zoals
Studiefinanciering/belasting , Mediamarkt en Euroborg. Op de rondweg kregen
we ook te maken met een file die hier dagelijks voorkomt. Bij de afslag
Martiniplaza richting Zuidhorn zagen we ook het grote en mooie gebouw van de
Gasunie. Op de rondweg N370 kwamen we langs het stadspark en de
meubelboulevard en diverse bezienswaardigheden. Op de Friese straatweg waren
ook bezigheden waardoor ook hier een file ontstond. Bij een volgend kruispunt
sloegen we af richting Aduard. In de Hofstraat zagen we het klooster Aduard. In
de pittoreske Hofstraat staan veel huizen waar verhalen achter schuil gaan. Er is
één huis met een wel erg bijzonder verhaal, nr. 45. Daarin bevindt zich een
museum. Hierdoor heeft de bewoner de hele dag bezoekers om zich heen, aan
wie hij verteld over het klooster dat vierhonderd jaar in Aduard heeft bestaan. In
dit vertellen wordt hij bijgestaan door en groep vrijwilligers.
Tussen de 12de en de 16de eeuw was de Abdij van Aduard een begrip in heel
Europa en de cisterciënzer monniken die er woonden hebben veel betekend voor
de ontwikkeling van het gebied. De abdij zelf is er niet meer, maar er zijn in
Aduard nog verschillende huizen te vinden die met kloostermoppen van het oude
klooster zijn opgebouwd. De roman gotische Abdijkerk midden in het dorp is
eigenlijk de voormalige ziekenzaal, het oudste medische monument van
Nederland en het enige bouwwerk van het kloostercomplex dat bewaard is
gebleven. We vervolgden onze reis en kwamen bij het Harkema kerkje in Den
Ham, We werden welkom geheten door de eigenaresse en een man die hier alle
onderhoud pleegt en voor de gasten rondleidingen verzorgd. We werden eerst
voorzien van koffie en gebak en kregen een folder waar we al enige informatie
uit haalden.
In de weilanden tussen Aduard, Den Ham en Fransum staat het kerkje Harkema,
eigenhandig gebouwd door de boer Albert Harkema. Rond 1960 begon hij met
het uitgraven en het vergroten van de gracht rondom zijn kloosterboerderij en
bouwde er een miniatuurversie van een kop-hals-romp boerderij, als
onderkomen voor de eenden. Daarna besloot hij er een kerk bij te bouwen. De
bouw van de kerk duurde 13 jaar. De 12.000 bakstenen haalde hij uit België en
het orgel uit IJhorst.
Na de bouw van de kerk besloot boer Harkema er ook nog een theehuis bij te
bouwen in de stijl van de kloosterkerk in Aduard. Het Kerkje en het theehuis
word wordt omringt door een aantal grachten met verschillende bruggen, zoals
een ophaalbrug, stenen boogbrug en een draaibrug. In het water rondom de
kerk staan onder andere nog twee nagebouwde miniatuurtorens.
In de kerk werd door de leider verteld hoe boer Harkema ertoe gekomen is om
zijn kerk te bouwen. Boer Harkema, overleden in 2011, heeft veel treurwilgen
geplant en in de grachten zijn veel karpers uitgezet. De rondleider heeft op de
preekstoel, die in Groningen is gebouwd, een lied gezongen, n.l. het “Sanctus”
van Schubert. Hij is ook zanger in de Abdijkerk.
Hierna gingen we weer naar de bus om naar Aduard te rijden waar we in
Hotel/restaurant Aduard een lopend buffet kregen. De mensen die moeite
hadden met lopen werden bediend.
19
We hebben allemaal heerlijk gegeten. De chauffeur bleef in ons midden om
samen met ons te eten.
Hierna gingen we naar de bus en met toeristische route door Groningen waar de
chauffeur ons heel veel informatie gaf. We zagen hier ook een kunstwerk, een
zuil met koehoorns. We kwamen o.a. door het nieuwe plan Dorkwerd met grote
winkelcentra waar de mensen veel voorzieningen kunnen krijgen. Een heel mooi
plan met veel waterpartijen. Zo kwamen we ook door het Zernike complex waar
o.a. de universiteit is gevestigd evenals het Datahotel, Hanzehogeschool en
sportfaciliteiten voor de Studenten.
We vinden hier de vele gebouwen van de RUG. Vervolgens door de Eikenlaan en
zagen het zwembad de Parrel. We reden in Groningen Noord en kwamen langs
het Noorderplantsoen en allerlei andere gebouwen en reden door de nieuwe
Ebbingestraat waar zich veel winkels bevinden en staken de diepenring over en
in de oude Ebbingestraat te komen met zijn vele winkels en zagen voor ons de
Martinitoren opdoemen. Zo kwamen we op de Grote markt waar ze bezig waren
een kermis op te bouwen met o.a. een grote reuzenrad en auto scooters. We
zagen het stadhuis en gingen door de Gelkingerstraat naar het gedempte
Zuiderdiep. Het oude gebouw van het Nieuwsblad van het Noorden, het Cascade
gebouw en de Groninger Archieven en gingen langs het mooie stationsgebouw
met zijn “Ome Loeks”, het busstation en het bekende Groninger museum. Er
staan heel wat verbouwingen op stapel wat betreft het trein en busstation. We
komen langs het theater/ schouwburg de Oosterpoort en vervolgen de reis langs
het Europark met station en Euroborg van FC Groningen en gaan langs de grote
parkeerterreinen en milieu boulevard waar ons afval werd heengebracht. Via de
A7 reizen we naar Nieuwe Schans. Dit heet tegenwoordig Bad Nieuweschans. We
zien bij Scheemda waar het nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd. Bij de glasblazerij
Old Ambt aangekomen worden we eerst voorzien van koffie/thee waarna we in
het gedeelte komen van het glasblazen De Old Ambt Glasblazerij is een open
glasatelier. Hier kunnen we het schouwspel van het gloeiend hete glas,
balancerend aan het eind van de blaaspijp zien. Er wordt een appel gemaakt
waarin verschillend kleuren worden verwerkt. De oven waarin zicht het vloeibaar
glas bevindt blijft dag en nacht op 1100 ̊ Celsius staan. De appel wordt in een
koelruimte geplaatst van ± 500 ̊ . Als de appel te snel zou afkoelen kan het glas
gaan knappen. We kunnen alle kunstwerken in de galerie bekijken en in de
buitentuin waar ook verschillende objecten staan opgesteld. Hierna gaan we door
het polderlandschap naar Bellingwolde. Er staan hier vele prachtige boerderijen
wat herinnert aan een rijk verleden.
Het is een streekdorp met een lengte van 4 km. Bij de kruising slaan we rechtsaf
richting Blijham waar we via de N368 naar Vlagtwedde rijden en de weg
vervolgen naar Sellingen om bij restaurant de Ruiten A het laatste rustpunt te
hebben. We krijgen hier koffie/thee en een broodje kroket. Het restaurant Ruiten
A heette een paar jaar geleden Bronzen Eik, evenals de aangrenzend
kampeerterrein. Van hieruit rijden we via Kopstukken en Mussel naar de N366
naar Nieuwe Pekela. In de bus wordt met de pet rondgegaan om onze
dankbaarheid aan de chauffeur te laten weten. Om 19.30 uur arriveren we bij de
kerk. We kunnen allen terugzien op een rustige zeer ontspannen geslaagde reis.
Wim van Heuvelen
20
BARBECUE 17 JULI
Zondag 17 juli zijn we te gast bij de Luthersen. De dienst in de Lutherse Kerk
begint om 10.00 uur met als voorganger mevr. H. Merthens. Na de dienst hebben
we een gezamenlijk Barbecue.
Voor deze barbecue worden de kosten begroot op € 15.00 voor volwassenen en
voor kinderen € 7.50, incl. de drankjes.
Opgave voor deelname voor 10 juli.
Dit kan op de aanmeldingsformulier die in de hal komt te hangen of bij Rynette
Horlings 0597-646358
STARTZONDAG 11 SEPTEMBER.
Op 11 september is de startzondag van het nieuwe seizoen. Het thema voor de
startzondag is: Deel je leven. Dit is ook het jaarthema 2016 -2017
Op de website van de PKN staat:We delen ons leven met velen. Met gezin, met
vrienden, met collega’s, met gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden
ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met
de gemeenschap om ons heen. Je leven delen begint klein. In het leven van
alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s. Maar we delen ons leven
ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen,
over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad
komen. We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We
delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf
uitzoeken maar ons nodig hebben.
Geïnspireerd door bovenstaande woorden is de werkgroep eredienst om tafel
gegaan, samen met Jaap, Franka en Heleen om een viering op papier te zetten
en te brainstormen over de activiteiten na de dienst.
Eén en ander zit in de grondverf, maar we kunnen u/jou beloven dat het beslist
de moeite waard is om deze dag mee te maken.
De dienst begint om 9.30 uur, waarin Jaap Nicolai voorgaat en we samen de
Maaltijd van de Heer hopen te vieren.
Na de dienst is er koffie in de grote zaal en vinden er enkele activiteiten plaats
voor jong en oud.
Daarna kunnen we genieten van een drankje, welke wordt aangeboden door de
kerk, het hapje dat daar bij hoort nemen we zelf weer mee, dat is zo
langzamerhand een leuke traditie geworden.
U/je ziet het; alle reden om erbij te zijn!!
Wees dan ook van harte welkom.
Werkgroep Eredienst
21
Lijst van medewerkers voor het schoonhouden van ons Kerkhof 2016
28 mei
4 Juni
11 Juni
18 Juni
25 Juni
2 Juli
9 Juli
16 Juli
23 Juli
30 Juli
6 Aug.
13 Aug.
20 Aug.
27 Aug.
3 Sept.
10 Sept.
17 Sept.
24 Sept.
J. v.d. Laan; J. Meijer; J. Mellius
C. Bosdijk; B. Drent; H. Kingma.
D.J. v.d. Laan; T. Zweers; M. Haan.
H. Buist; A. de Groot; J. Smid
J. v.d. Laan; A. Haneman; H. Kruiter
J. Kampinga; P. Pauw; R. Balsters
C. Bosdijk; W. Broekema; A. de Groot
H. Buist; F. Oppewal; H. Kingma
C. Bosdijk; A. Leutscher; M. Ottjes
J. v.d. Laan; R. Karsijns; R. Panneman
J. Kampinga; A. Grijze; B. Drent
H. Buist; J.P. Frericks; J. Meijer
J. v.d. Laan; H. Kingma; J. Smid
H. Buist; W. van Heuvelen; J. Molema
C. Bosdijk; J. Mellius; R. Panneman
J. Kampinga; W. Broekema; R. Balsters
H. Buist; J. Meijer; B. Drent
J. v.d. Laan; H. Buist; J. Kampinga; C. Bosdijk; D.J. v.d. Laan.
Wij hopen dat allen weer hun medewerking verlenen. Het groepje vrijwilligers wordt steeds
kleiner, indien u ook mee wilt helpen kunt u altijd zaterdags om half negen langskomen er is
werk genoeg.
Mocht u onverhoopt niet kunnen op de aangegeven zaterdag, ruil dan even met een zuster
of broeder en dan kom een andere zaterdag. (Wel even melden bij de leden van de
kerkhofcommissie).
In overleg met de sleutelhouder (eerste in de rij) kan er eventueel ook op vrijdagavond op het
kerkhof gewerkt worden.
Denk niet ze redden het wel !!!!
We hopen op een mooie zomer en dat het kerkhof, door gezamenlijke inspanning, er weer
netjes bij zal liggen.
We beginnen ’s morgens om half negen.
J. v.d. Laan
H. Buist
J. Kampinga
C. Bosdijk
tel: 646406
tel: 646401
tel: 646127
tel: 646571
22
God in Nederland ( bezinning mei vergadering kerkenraad )
Terwijl duizenden mensen zich opmaakten voor de uitvoering of het bijwonen
van de Mattheus Passie en in Amersfoort de voorbereidingen voor The Passion
gaande waren, een evenement dat miljoenen mensen trekt, viel het tienjaarlijkse
rapport ‘God in Nederland’ op de mat. Een van de conclusies uit het rapport: het
is slecht gesteld, met God, in Nederland.
Religiositeit
De vraag die opkomt is wat in dit onderzoek nu precies is gemeten. In een
begeleidend bericht bij het onderzoek stellen de opstellers dat The Passion
weliswaar veel mensen trekt, maar dat dit verder niets betekent voor hun
religiositeit. Dat doet de wenkbrauwen fronsen. Het lijkt erop dat hier niet zozeer
religiositeit wordt gemeten maar kerkbetrokkenheid. Mensen die naar The
Passion gaan, of er op TV naar kijken, komen daarna inderdaad niet ineens naar
de kerk.
Oude beelden
De conclusie van het onderzoek is misschien dat mensen afscheid hebben
genomen van een traditioneel Godsbeeld en idem van een traditioneel kerkbeeld.
De grote christelijke kerken kampen met achteruitgang en teloorgang.
Enthousiasme voor oude en vertrouwde vormen ebt zeer snel weg. De conclusie
van het onderzoek zou wel eens kunnen zijn dat we toe zijn aan een nieuw
Godsbeeld.
Verbinding
Religie betekent ‘verbinden’. Dat is waar heel veel mensen naar op zoek zijn:
verbondenheid, met elkaar, met een ‘overkoepelend idee’, met ‘iets’ dat het
leven zin geeft. In een welvarend land is er voor velen weinig meer te wensen,
althans op materieel gebied, en toch voelt men zich geestelijk vaak leeg. Dat is
het startpunt voor een zoektocht, die naar een uitgebreide markt van zingeving
en spiritualiteit leidt. Waar velen inmiddels ook op zijn uitgekeken, getuige het
onderzoek ‘God in Nederland’.
Een mysterie
‘God is een mysterie’en een mysterie, dat laat zich door mensen niet begrijpen,
vastpakken, of voor een karretje spannen. Vervelend in een cultuur die er juist
prat op gaat dat alles beheerst, verklaard en georganiseerd kan worden. Om te
weten te komen wie God is, wat Hij ons te zeggen heeft, zijn verhalen nodig. We
laven ons aan Bach, voelen ons tijdens The Passion verbonden met elkaar en
luisteren naar oude verhalen die actueel alle menselijke emoties insluiten.
Daarna gaan we niet massaal en linea recta naar de kerk, neen, maar wie weet
wat er in het hart van mensen gebeurt?
Rapport “God in Nederland”
ANP
Nederland is geen christelijke natie meer. Dat is de belangrijkste conclusie uit
het onderzoek God in Nederland dat iedere tien jaar door de KRO wordt
gehouden onder ruim 2100 Nederlanders. Een overgrote meerderheid, 82
procent, komt nooit of bijna nooit in een kerk. Het aantal mensen dat aangeeft
nooit te bidden is gestegen van 36 procent in 2006 naar 53 procent in 2016.
Er gaan steeds minder mensen naar de kerk. Het kerkbezoek daalde met bijna
de helft van 30 procent in 2006 naar 18 procent.
Er zijn niet alleen minder kerkgangers, ook het aantal kerkleden neemt steeds
verder af tot circa een kwart van de bevolking. In 2006 was nog 34 procent van
de bevolking lid van een kerk. In Nederland rekent 25 procent van de bevolking
zich tot een van de christelijke kerken
23
Woorden
Hosanna
Deze keer een voluit Bijbels woord dat alle kerkgangers wel zullen kennen.
Het wordt gelezen in de Paastijd en dan met name op Palmzondag. In Matteüs
21 : 9 lezen we: ‘......Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend hij die komt
in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’
Het woord komt ook alleen op deze plaats voor, in vertaling, en wel bij de
intocht van Jezus in Jeruzalem. In feite is het een citaat uit Psalm 118. In het
Hebreeuws staat in vers 25: Hosi an ook geschreven als Hosjianna. De
vertaling van deze woorden is nog een opvallend iets.
Sommige auteurs geven ‘red ons toch’, dat geeft ook de Grunneger Biebel die
uit de grondtekst vertaald is. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft ‘geef ons de
overwinning’. Dat lijkt al veel op een politieke lading denk ik, passend bij de
verwachting dat Jezus de Joden zou bevrijden van de Romeinse
overheersing. De Naardense bijbel geeft ‘breng toch de bevrijding’ en ook dat
kun je politiek, maar zeker ook geestelijk verstaan. De eerdere vertaling uit
1952 luidde ‘geef toch heil’.
De Duitse vertaling luidt heel kort: ‘hilf!’ en een al wat ouder Nederlands
commentaar: ‘help toch!’ Sommige vertalingen geven dus een uitroepteken
erbij en andere onthouden ons deze.
Het geeft aan dat vertalen niet gemakkelijk is, zoals we onderhand ook wel
weten (vertalen is ook een beetje liegen, wordt immers wel gezegd).
U mag zelf kiezen welk vertaalwoord of woorden u het meeste aanspreken.
De gezongen vertaling van psalm 118, geeft in vers 9 een woord dat we niet
dagelijks gebruiken en daarom noem ik dat ook nog in deze rubriek.
Dit is de dag, die God deed rijzen,
juich nu met ons en wees verblijd.
O God, geen thans uw gunstbewijzen,
geef thans het heil door ons verbeid.
Hosanna is hier met ‘heil’ vertaald, dat is ‘genees ons’ of ‘red ons’, maar dat
‘verbeid’ , weet u direct wat dit betekent? Ik herinner het me van een leraar
Nederlands ooit, die ons vertelde dat dit woord op de Munttoren in Amsterdam
is gebeiteld. Beid uw tijd en Duur uw uur moet daar op staan, maar dat valt
lastig te controleren. Beiden of verbeiden betekent ‘verwachten’. Dus: het heil
door ons verwacht, maar ja dat rijmt natuurlijk niet op ‘verblijd’ en daarom
paste hier dat verbeid.
Feike Oppewal
24
VOOR KLEINE MENSEN IS HIJ BEREIKBAAR.
In psalm 72 komen groot en klein, machtig en kwetsbaar, gaaf en geschonden,
hoog verheven en bereikbaar op een prachtige manier bij elkaar.
Huub Oosterhuis heeft een psalmbewerking van dit lied gemaakt, welke te
vinden is in het nieuwe liedboek: lied 72a.
Voor kleine mensen is hij bereikbaar,
hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
Hij zal opkomen voor de misdeelden,
hij zal de machten die ons dwingen
breken en binden, hij zal leven,
onvergankelijk, als de zon.
Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal hij komen in die dagen
zullen trouw en gerechtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn.
Dan dragen de bergen schoven van
vrede en de heuvels een oogst van
gerechtigheid, een vloed van koren,
golvende velden, een stad rijst op
uit een zee van groen.
Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens.
Hans Schoorlemmer, pastoraal werker in Zwolle en omgeving schreef er
het volgende over:
Psalm 72 is een droom, een visioen van een volk dat zich onder de koningen
David en Salomo even groot mocht wanen, maar daarna steeds overrompeld
werd, platgetrapt en leeggeroofd door de ene na de andere bezetter.
Ondanks al die soldatenlaarzen en roffelende paardenhoeven is Israël – dat hoor
je in de psalm – blijven verlangen, dat ooit recht wordt gedaan aan arme en
kleine mensen.
De woorden van psalm 72 moedigen de lezer aan om zelf oog te hebben voor
kleine en kwetsbare mensen, om het op te nemen voor mensen in de knel.
Het is een aanmoediging om het visioen van gerechtigheid te realiseren. Toch zit
er ook een andere dimensie in de psalm die ik kostbaar vind: God is bereikbaar
voor kleine mensen!
Om bereikbaar voor God te zijn is het een voordeel, misschien zelfs een
noodzaak, om klein en kwetsbaar te zijn.
De mens die wij de Christus noemen, de Gezalfde, de Zoon van God, was zelf
klein en kwetsbaar. Hij heeft honger gehad en dorst. Hij is naakt geweest en
vreemdeling, gevangen genomen en vervolgd. Hij voelde zich thuis bij tollenaars
en zondaars. Dat was niet in de eerste plaats om ons een voorbeeld te geven of
een les te leren. Dat was vooral omdat Hij zich bij hen vrij en thuis wist. Bij hen
vond hij contact, meer nabijheid en geloof.
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar. Jezus was Hij met een hoofdletter.
Hij was één van de kleine mensen.
25
Agenda over de Brug juni 2016
We zijn inmiddels alweer bezig met het programma voor 2016-2017 en suggesties daarvoor
zijn van harte welkom bij de samenstellers van het programma. Voor de adressen zie het
programmaboekje of kijk op de website: www.overdebrug.org
5 juni Taizé-viering om 19.00 uur in de Marktpleinkerk, Winschoten
18 juni
Kerkenpad in de regio (blz.8). Van 11.00 tot 16.00 uur zijn bijzondere kerkgebouwen open.
Soms alleen voor bezichtiging, soms is er muziek of een andere activiteit. Info via flyers en
de website van Over de Brug.
24 juni
Sacrale dans (blz. 32), 19.30 uur in Irene, Winschoten, kosten: € 10.- pp. per avond
Info en aanmelding: Ulrike Neumann
Oude Pekela
In de zomermaanden zijn er op 19 en 26 juli en op 2, 9, 16 en 23 augustus inloopmiddagen
in HET GEBOUW bij de Wedderwegkerk van 15.00 -17.00 uur.
Aanmelden voor de reis naar Sardinië van 15-22 oktober kan bij ds. Bert L. van der Woude.
De reis gaat in ieder geval door.
Aanmelden voor het kloosterweekend in Zundert van 7-9 oktober, kan bij ds. Bert L. van der
Woude.
Onderstaand gedicht “Zomer” van Frans Bastiaanse (1868 – 1947)
was één van de gedichten die we vroeger uit ons hoofd leerden voor het examen
Nederlands. Een beetje nostalgie met een knipoog.
Zomer
Ik zat waar zon op 't warme water scheen / En gele bloemen bloeiden aan de kant;
Het grazend vee ging door de weiden heen, / De zomerlucht hing walmend over 't land.
De wilgen waren zilverbleek en stil / Voor 't stralend blauw, van wolk en nevel vrij;
Een glazenmaker vloog, met lichtgetril / Op 't parelmoerig vleugelgaas, voorbij.
De schuwe vissen, in 't koeldonker diep, / Verschoten snel, of stonden lang op wacht,
Waar d'aarde zich, in beeld, nog schoner schiep, / Dromend de zomerdroom van eigen pracht.
En over 't hooiland, waar een wagen stond / Met vers-groen gras te geuren in de zon,
En verder waar het drachtig korenblond / Met brede golving boog ten horizon,
Tot waar een scheem'rend bos zich flauw verhief, / De wereld wegsmolt in der hemelen gloed,
Dreef mijn gedacht, hoe schoon de dag was, lief / Uw schone ziel verlangend tegemoet.
26
"Het is belangrijk om goede gedachten te hebben,
want wij worden wat wij denken."
Gieneke van der Zwaag
Email [email protected]
Ds. Sicco Tjadenstraat C111a
Telefoon 0597 64 59 85
9663 RE Nieuwe Pekela
Mobiel 06 51 65 79 62
Kijk voor meer info op de website www.philiakindercoaching.nl
Verrassende, stoere en hippe zelfgemaakte kinderkleding.
Wil je in je eigen comfortabele thuisomgeving de kinderkleding zelf zien,
voelen, uitproberen, passen of bekijken, dan organiseer ik een gezellige
kinderkleding party. Er zijn mogelijkheden om andere stoffen of een
ander model uit te kiezen.
De gastvrouw ontvangt een kledingset t.w.v. € 25
Rynette Horlings
Vinkenlaan 50 Nieuwe Pekela
[email protected]
Tel: 06-36715815
27
28
29
30
Juni 2016
44e jaargang, nummer 2
verschijnt ongeveer één keer per drie maanden
redactie:
typewerk jaarboekje en
drukwerk:
Ciska Kampinga, J. Koolhoflaan 5, tel. 646127
[email protected]
Liesbeth Jonker, Wildeplaats 43, tel. 647255
[email protected]
Janny Heikens, Joh. Vermeerlaan 6, tel. 646715
Gironummer van de kerk
Rekeningnr. NL30INGB0000999938
T.n.v. Geref. Kerk Nieuwe Pekela
Nieuwe Pekela
Bankrekening Kerk
Rekeningnr. NL71RABO0365016179
T.n.v. Geref. Kerk Nieuwe Pekela
Rabobank Veendam
Bankrekening Diaconie
Bankrekening Zending
Rekeningnr. NL49RABO0365016187 Rekeningnr. NL71RABO0365016179
T.n.v. Diaconie Geref. Kerk Nw Pekela T.n.v. Geref.Kerk Nieuwe Pekela
o.v.v. Zending
31
INHOUDSOPGAVE:
Van de redactie .................................................................................................. 2
Meditatie “de soldaten van Taizé” ...................................................................... 3
In memoriam Geertje de Haan ........................................................................... 4
In memoriam Hendrikje Kampinga-Veldman ...................................................... 5
In memoriam Kunny Woltjer-Hulzebos ............................................................... 6
Psaalm 30 .......................................................................................................... 7
Personalia en Credo ........................................................................................... 8
Verjaardagen en gedicht “Voor de kleine heesters” ........................................... 9
Notulen kerkenraadsvergaderingen ...................................................... 10 t/m 16
Samenstelling kerkenraad & wat te doen als?.................................................. 17
Van de diaconie................................................................................................ 18
Column Kick ..................................................................................................... 19
Diensten 2016 .................................................................................................. 20
Nieuws van de werkgroep ontwikkelingshulp .............................................. 21,22
In de bloembol is de krokus ......................................................................... 23,24
Clubdata en clubkamp ...................................................................................... 24
Gemeentereis 2016 ..................................................................................... 25,26
Barbecue 17 juli en startzondag 11 september ................................................ 27
Schoonhouden kerkhof .................................................................................... 28
God in Nederland - bezinning ........................................................................... 29
Woorden ........................................................................................................... 30
Lied 72a............................................................................................................ 31
Agenda over de brug & gedicht “Zomer” .......................................................... 32
Advertenties .......................................................................................... 33 t/m 37
Colofoon ........................................................................................................... 37
Adverteerders:
Philia
R4kidz
Becker
Hulzebos
Fieret
Heijes
Petraas
Wieske & zn
Reijersen
Johannus Kruit
Praktijk voor kindercoaching ...................... 33
Zelfgemaakte kinderkleding ....................... 33
Verwarming- Installateur ............................ 34
Timmerfabriek............................................ 34
Optiek ........................................................ 35
Autorijschool .............................................. 35
Schoonheid & Wellness salon ................... 35
Schildersbedrijf .......................................... 36
Hoveniersbedrijf......................................... 36
Natuursteensteller ..................................... 37
32