Parochienieuws oktober 2011.pub

Commentaren

Transcriptie

Parochienieuws oktober 2011.pub
BRIGITTA-NIEUWS
Locatieraad St. Brigitta van de parochie Emmanuel:
Voorzitter:
tijdelijk vicaris Cornelissen
Ook bereikbaar voor pastorale zorg:
pastoraal werkster Lonneke Gunnink–van den Berg,
tel. 038 – 4527475, [email protected]
Voorzitter:
René Pillen
Secretaris:
Wim Zwetsloot
Financieel beheerder:
Rudi Jansen op de Haar
Onderhoud en technische
Jos Siero en
zaken:
Henk Geerts
Bank St. Brigitta rekeningnummer: 34 89 23 066
Kerkbalans
rekeningnummer: 34 89 92 440
Pastoraatsgroep:
Liturgie
Ben Jutten
Gemeenschapsopbouw
Sinie Meijerink
Diaconie
Gerda Wermink
Catechese
Riet Wolffenbuttel
0529-454402
0529-455305
06-27408381
0529-454992
0529-452874
0529-451790
0529-454306
0529-453873
0529-451683
Telefoonwacht:
In noodgevallen kunt u van zondagmiddag tot maandagavond, als u bij de
pastorie geen gehoor krijgt, het speciale nummer bellen: 06-50412238
Contactpersonen bij overlijden:
Pastor Gunnink-van den Berg 038-4527475
Ria van der Heide
0529-453721
Ben Jutten
0529-451790
Pastorale team Emmanuelparochie:
A.H.M. Wenker
pastor/missionaris
G.J. Noordink
pastoraal werker
J.G. Butti
pastoraal werker
A.M.A.L. Gunnink-v.d.Berg pastoraal werkster
C. Broekhoff
pastoraal werkster
G.van der Baan-Scholten
pastoraal werkster
SAMEN KERK SAMEN STERK
GELOOFSGEMEENSCHAP SINT BRIGITTA
NERING BOGELSTRAAT 1—7731 EL OMMEN
JAARGANG 39
NUMMER 9
OKTOBER 2011
Administratie en spreekuur:
Elke donderdagochtend van 10.00—12.00 uur in parochiecentrum voor
vragen, mededelingen, opgeven van misintenties, huwelijksvieringen etc.
Mutaties s.v.p. doorgeven aan de administratie, tel. 0529-456467 of
aan Ria van der Heide, tel. 0529-453721 of [email protected]
Telefoonnummer Parochiecentrum: 0529-456467.
2
Site: www.rkkerkommen.nl
Voorwoord
Ontkrampen
Het parochieblad van de maand oktober ligt weer voor u.
Hartelijk dank voor de vele bijdrages die we maandelijks krijgen.
We hebben echter wel een verzoek.
Om het parochieblad in elkaar te zetten gebruiken wij het programma
Publisher. Wilt u alles aanleveren in een Wordbestand, het liefste zonder opmaak (want dat blijkt toch lastig voor ons te zijn…) zodat wij dit
zelf kunnen aanpassen. Dan maakt u het ons een stuk makkelijker. Indien u geen computer heeft en toch iets wil inleveren dan zorgen wij er
natuurlijk voor dat dit geplaatst wordt. Wilt u uw bijdrage dan in het
postvakje in de hal van het parochie-centrum leggen?
Over het verbod op hoofddoekjes op katholieke scholen
Ook in dit parochieblad weer veel te lezen, over na te denken of om
heen te gaan zoals concerten van de andere geloofsgemeenschappen
van de parochie Emmanuel.
Wij wensen u een mooie oktobermaand toe.
Hartelijke groet,
Sinie, Ine en Natasja
Denkt u aan de parochieavond op
woensdag 5 oktober.
Vanaf 19.15 staat in het parochiecentrum
de koffie klaar en om 19.30 uur zal de
jaarvergadering beginnen.
3
Op 4 april van dit jaar oordeelde de kanton Rechtbank Haarlem dat
Imane Mahssan geen hoofddoekje mocht dragen op het Don Bosco
College in Volendam. De rechter meende dat het schoolbestuur ook
anders had kunnen beslissen, maar dat de genomen beslissing legitiem
is op grond van de (katholieke) grondslag van de school indien die met
zich meebrengt dat uitingen van een ander geloof niet worden aanvaard. Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting meent dat het hoofddoekjesverbod op het Don Bosco College in Volendam ertoe kan leiden dat andere scholen en mogelijk andere instellingen het voorbeeld
van Don Bosco na zullen volgen.
Dit voorval deed mij denken aan de voorbereiding van een kerstviering
op het studentenpastoraat in Groningen waar ik eertijds werkte. Een
paar moslima’s hadden zich daarvoor aangemeld – jawel, met hoofddoek! Niemand deed er moeilijk over, integendeel: we waren blij met
hun aanwezigheid en met hun bijdragen. Openheid en respect voor
mensen die anders geloven en denken, paste en past nog steeds in de
oecumenische en in de katholieke identiteit van het studentenpastoraat.
Vanwaar dit opmerkelijke verschil met de situatie in Volendam?
De christelijke identiteit van het studentenpastoraat was theologisch en
kerkelijk stevig verankerd in de voorgegeven geloofstraditie en werd
ook helder en klaar uitgedragen. Dit gold ook en met name voor de
R.K. geloofstraditie. In vieringen en cursussen werden christelijk geloof en levensbeschouwing in gesprek gebracht met religieuze en seculiere stromingen in de studentenwereld. Hierdoor stond het studentenpastoraat open voor alle studenten die geïnteresseerd waren of geboeid
werden door leer en leven van Jezus Christus. Dit christelijke fundament enerzijds en de openheid en het respect voor andersgelovigen en
andersdenkenden anderzijds maakten beiden deel uit van de identiteit
van het studentenpastoraat. Zonder die openheid en dat respect zou een
christelijk en katholiek studentenpastoraat vanuit het Evangelie niet
4
eens mogelijk zijn. Het verbod op hoofddoekjes op christelijke en katholieke scholen en instellingen staat in flagrante tegenstelling tot de
kern van de Blijde Boodschap. ‘Hij maakt één wat is verdeeld’ zingen
we, maar wat komt daar nu in Volendam van terecht?
Mijn ervaring op het studentenpastoraat was destijds dat studenten die
een katholieke middelbare schoolopleiding hadden gevolgd, over geloof en kerk nauwelijks meer wisten dan de gemiddelde student die van
een openbare school kwam. Ik kreeg de indruk dat er op een groot aantal katholieke scholen vrijwel niets van godsdienstonderricht terecht
komt. Dit zou toch een eerste punt van zorg moeten zijn voor ons katholieke onderwijs? Als men goed weet waar men zelf staat en waar
met zelf vóór staat, dan zijn geloof en religieuze uitingen van anderen
vaak ook niet zo bedreigend meer, maar eerder een uitdaging en verrijking.
Samen met die twee moedige moslima’s hebben wij met kerstmis mogen delen in die goede christelijke boodschap van verzoening en van
vrede - een boodschap die nu eenmaal groter is dan al wat synagoge,
kerk en moskee onderling verdeeld houdt en kan houden. Precies hierin
is die genade van onze Heer Jezus Christus, die liefde van God en die
gemeenschap van de heilige Geest voor ons allen tot leven gekomen. Ik
hoop dat ook zij die ervaring hebben meegenomen.
Pastor Joop Butti
“Hoe stiller je bent,
hoe meer je hoort”
5
REGIOCURSUS “ORIËNTEREN IN HET KATHOLIEKE GELOOF” GAAT WEER VAN START!
De pastores van de parochie Emmanuel bieden het komende winterseizoen voor de 13e keer bovenstaande oriëntatiecursus aan. De cursus
is bedoeld voor parochianen, die zich wat meer willen verdiepen in de
gewone dingen van onze kerk en ons geloof.
Deze cursus is ook geschikt voor hen die niet katholiek zijn, maar erin
geïnteresseerd zijn, er meer van willen weten of er nader kennis mee
willen maken.
Dit jaar wordt de cursus gegeven op dinsdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur in het parochiecentrum van Hoonhorst.
In de hieronder genoemde elf avonden komen de volgende thema’s aan
de orde:
Datum
Thema
Inleider
8 november 2011
Waarom geloven mensen?
G. Noordink
22 november
Het oude testament
L. Gunnink
6 december
Het nieuwe testament
J. Butti
20 december
De initiatiesacramenten
A. Wenker
10 januari 2012
De andere sacramenten
A. Wenker
24 januari
Kerkelijk jaar en rituelen
G. Noordink
7 februari
Interactie-avond
C. Broekhoff
14 februari
De diaconie
L. Gunnink
28 februari
De kerk, Maria en de Heiligen
L. Gunnink
13 maart
Bidden en rituelen
A. Wenker
27 maart
Rondleiding door de kerk en
evaluatie
J. Butti
6
Voor de hele cursus wordt een bijdrage gevraagd van 20 euro per deelnemer.
Dus, wilt u katholiek worden of gewoon meer weten over het katholieke geloof, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan bij de secretaresse van
het pastoresteam, Brigitta Seekles,
email: [email protected], telefoonnr. 0572- 393646.
AKTIE KERKBALANS - HERINNERING
Nu het Parochienieuws van oktober al weer voor ons
ligt, willen wij u graag even herinneren aan de bijdrage
voor de AKTIE KERKBALANS 2011.
Hebt u de toegezegde bijdrage al betaald, dan kunt u
deze herinnering als niet geschreven beschouwen.
Allerzielen woensdag 2 november 2011
Nu in de herfstperiode de natuur zich te ruste geeft,
sluit de kerk daarbij aan door op Allerzielen aandacht te vragen
voor de overledenen, speciaal voor die van het afgelopen jaar.
Door middel van het namenboek en de kruisjes die in de
Mariakapel worden opgehangen blijven de overledenen
symbolisch aanwezig binnen onze geloofsgemeenschap.
Allerzielen is een belangrijk moment om stil te staan,
het leven te gedenken en troost en bemoediging te ervaren
in Gods woord en van elkaar. Met eerbied en respect noemen wij de
namen van de overledenen en ontsteken een kaars, opdat hun licht van
liefde in ons verder wordt gedragen als een licht dat ons verlicht en
verwarmt. Onze geloofsgemeenschap heeft al een traditie van jaren,
die we willen voortzetten. Samen kerk, samen sterk! Een leuze die we
koesteren. Ook waar het gaat om het gedenken van onze dierbaren.
Wij noemen de overledenen van het afgelopen jaar
22 november Johannes Everhardus Hollak
84 jaar
Namens het bestuur.
22 november Dirk van Nes
84 jaar
Henk Hilberink - Kerkbalans
21 december Theodora Maria Hollak – Ogink
89 jaar
13 februari
Rubertus Marinus Koggel
71 jaar
9 april
Willemina Klein Heerenbrink – Keizer
78 jaar
9 juni
Maria Petronella Elisabeth van Eijk
– Peters
80 jaar
28 juni
Wilhelmus Johannes Antonius Maria Bosch 69 jaar
9 augustus
Bernardus Gerhardus Melenhorst
Attentie:
Mensen die spullen hebben voor de rommelmarkt kunnen die inleveren
op:
1e donderdag van de maand
Vanaf 9.30 uur is de deur van het gebouwtje achter de kerk open.
Groet,
Henk Geerts en Ben Jutten
Heer, geef hen de eeuwige rust
7
8
102 jaar
Om 18.15 uur komen we samen op Laarmanshoek. Vervolgens is de
Eucharistieviering in onze kerk om 19.00 uur. Vicaris Cornelissen gaat
ons voor, samen met het koor Intermezzo.
Na afloop van de viering wordt u uitgenodigd om mee te gaan naar de
begraafplaats bij de kerk. U allen bent van harte welkom.
De betrokken families krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze
viering.
U kunt voor of na de viering een graflicht meenemen à € 1.00
Ter gedachtenis
Streep hun namen niet door
al zijn ze tot stof vergaan
streep hun namen niet door
alsof ze nooit hebben bestaan
’t liefste dat ik heb bezeten
toekomstbeeld van mijn bestaan
vraag me niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan
want ik wil wel verder leven
maar ik weet niet hoe dat moet
‘k hoor bij hen die achterbleven
overleven vergt veel moed
streep daarom hun naam niet door
noem hun naam en laat me weten
want dan alleen kan ik verder gaan
dat wij hen niet zullen vergeten.
Namens de werkgroepen,
Henk Raben en Ben Jutten
…Maar dat duurt nog zo lang….!!!
Ja, dat hoor ik menigeen zeggen als het gaat over de reis naar Lourdes
volgend jaar van 28 april t/m 5 mei. Toch begin ik er nu al over, omdat
ik ook weet dat veel mensen juist voor vakanties al heel vroeg
plannetjes maken. Het Bisdom organiseert deze reis, en net als de vorige keer in 2009 willen we ook nu weer jongeren de kans geven mee te
gaan. Lourdes, een klein plaatsje diep in Zuid-Frankrijk, vooral bekend
omdat daar zieken heengaan om tot Maria te bidden om hun ziekte
goed te dragen.
Daar zijn helpende handen natuurlijk altijd welkom. Maar het is ook
een kans om eens op een makkelijke manier op zo’n bijzondere plek
te komen. Dus als je denkt: “dat wil ik wel eens meemaken! “ neem
dan contact met mij op. Jongeren vanaf de brugklas tot 25 jaar zijn
van harte welkom.
Kosten? Ja natuurlijk, € 295,== bijdrage van de jongeren zelf,
de rest wordt uit andere potjes betaald.
Twijfel je? Wil je er meer van weten? Ben je er nieuwsgierig naar?
Neem contact met me op!
Clazien Broekhoff [email protected] mob.: 06 8320 2244
Verdieping van je geloof voor 16-30 jarigen
3 weekenden van vrijdagavond 18.00u- zondagmiddag 15.30u.
14-16 okt.
Nieuwkuijk
9-11 dec.
Nieuwkuijk
3- 5 febr.
Vogelenzang.
Info over programma, opgave, kosten, adressen, enz:
Hao Tran (jongerenwerker van het bisdom Utrecht,
[email protected] of 030-2361570).
9
10
Verslagen Wereldjongerendagen en tienerkampen
Van een parochielid …lid werkgroep
Voor wie wil weten hoe het op de wereldjongerendagen en op de
tienerkampane van ons bisdom is gegaan:
klik op: www.aartsbisdom.nl. dan op "Jongeren" , dan op "Yougle",
en je ziet leuke verslagen en foto's!
Zes jaar geleden zijn mijn vrouw en ik verhuisd vanuit Amsterdam
naar Ommen. Wij waren bijna 30 jaar actief in de parochie De Graankorrel, een parochie met een zeer eigen karakter.
De gelovigen kwamen uit alle delen van de wereld en brachten hun eigen culturen mee. Overleg was soms een hectisch gebeuren, maar het
maakte de zaak ook wel levendig.
Volgende zomer zijn er weer tienerkampen. Data nu nog niet bekend,
maar die laat ik spoedig weten. Ze zijn echt héél leuk!
met groet,
Clazien Broekhoff
[email protected] 06 8320 2244
Dé Paaskaars 2010
Blij verrast waren Cisca en Herman Hekkink toen ik met de Paaskaars
van 2010 bij hen kwam. Deze mocht ik hen overhandigen namens het
locatiebestuur.
Samen hebben ze veel voor de geloofsgemeenschap gedaan en zijn ze
ook nu nog steeds actief. Zoals voorgaan in de Woord-en Communievieringen, de avondwake, campingdiensten als lectrice en samen naar
de Oldenhaghen op zondagmorgen. Ook is Herman actief in de vouwen nietgroep en en je kan hem altijd vragen voor klusjes rond de kerk.
Deze kaars zal vast een mooi plaats bij jullie in de kamer krijgen.
Ook namens het bestuur dank voor alles en wij wensen jullie samen
alle goeds.
Ben
Aangekomen in Ommen hebben wij ons aangemeld bij de parochie en
wij werden ingeschakeld bij een groep die het kerkgebouw elke dinsdagmorgen gedurende de vakantiemaanden openhield.
Wij hadden onze beurten als toezichthouders.
Na een jaar kreeg ik het verzoek om dit toezicht te coördineren.
Met medewerking van een twintigtal gemotiveerde vrijwilligers, heb
ik dat tot nu toe met genoegen mogen doen. Ook al omdat ik vind dat
de kerken niet alleen ‘s zondags open moeten zijn voor vieringen, maar
ook in de weekdagen wanneer dat mogelijk is.
In de oecumenische commissie Kerken Open hebben wij een gezamenlijk initiatief genomen om de kerkopenstelling te verbreden. Zodoende
zijn nu op de Bissinghwoensdagen alle Ommense kerken open voor
bezoek.
Dit jaar mochten wij, mede dankzij de 2 rommelmarkten op het kerkplein, 1200 bezoekers in onze kerk verwelkomen.
Wat ons betreft blijven wij ook de komende jaren gastheer en gastvrouw in deze groep.
Nog een paar woorden over een andere activiteit waar ik mij mee bezighoud, de deelname aan de werkgroep “Geloven nu”.
In de bijeenkomsten hebben wij het over geloofszaken bezien vanuit
Bijbelverhalen. Een andere keer kan ik daar meer over vertellen.
Jos Resink
11
12
1861-2011
150 jaar st. Brigitta
samen kerk samen sterk
Met de slotviering en de reis naar Lourdes nog in ons achterhoofd loopt
het jubileumjaar ten einde…
Nadat voor de zomervakantie al de nodige voorbereidingen,- liederen
uitzoeken, boekje maken, uitnodigen versturen ed - gedaan waren voor
de slotviering stonden zaterdag 17 september om 8.00 uur weer de
nodigen mensen klaar. Nu om de tent naast het parochiecentrum op te
bouwen. De kerk was van binnenin al versierd met bloemen en lintjes
om de banken in de kleuren wit en geel. Een zeer feestelijk gezicht.
’s Middags hebben 4 dames ruim 200 heerlijke hapjes gemaakt.
Hoewel dit veel leek, waren deze hapjes zondag schoon op!
Na al deze voorbereidingen kon de slotviering beginnen, hierin is Vicaris Cornelissen voorgegaan. Hij werd ondersteund door de 4 koren die
onze geloofsgemeenschap rijk is. Wat mogen we blij en trots zijn op
alle 4 koren, ieder met zijn eigen repertoire, wat ook weer in deze viering te horen was. Aan het eind van de viering werd door de kinderen
van de kindernevendienst nog een heel kleurrijk schilderij overhandigd. Hierop is de St. Brigitta uit Kildare afgebeeld, een heel mooi aandenken aan dit jubileumjaar wat zeker een bijzondere plek zal krijgen!
Jongens en meisjes nogmaals heel hartelijk dank voor jullie bijdrage.
Na afloop was er een gezellig samenzijn in het parochiecentrum en de
tent waar vele mensen gebruik van gemaakt hebben. Dinsdag 20 september ging een grote groep, zo’n 62 mensen, naar Lourdes. U kan
hierover meer lezen op pagina 20.
We hebben het al een aantal keren uitgesproken maar wij willen graag
iedereen, jong-oud, lid van onze geloofsgemeenschap St, Brigitta, van
onze parochie Emmanuel of zusterkerken in Ommen en pastores bedanken voor jullie bijdrage in welke vorm dan ook om dit jubileum tot
het gevoel ‘samen kerk samen sterk’ te brengen
13
Als laatste nog de vraag of u ook naar de parochieavond op woensdag
5 oktober komt. Op deze avond zal Jos Siero nog iets zal vertellen en
laten zien over het jubileumjaar.
Een hele warme groet aan u allen van de werkgroep 150 jaar
St. Brigitta,
Sinie Meijerink, Jos Siero, Bertus Schuurman, Gerard Mensink, Jos
Jansman en Natasja Lohuis.
H. Vormsel 2011
Op zondag 22 april 2012 om 11.00 uur zal er weer een Vormselviering
worden gehouden voor leerlingen van groep 7 en 8.
In januari begint de voorbereiding op het Heilig Vormsel, maar we
zijn nog op zoek naar een aantal ouders die hieraan willen meehelpen.
Opgave van leerlingen voor het H. Vormsel, maar ook voor ouders die
willen meehelpen, graag vóór 1 november a.s. mailen naar
[email protected]
Werkgroep Heilig Vormsel
*Gevonden voorwerpen: 3 paraplu’s, een kindertrui, sjaal, damesjas
en pet. Mist u één van deze dingen, ze liggen in de hal van het
parochiecentrum.
14
Liturgie van de maand oktober en november
Mutaties 3e kwartaal 2011
Crèche: iedere zondag
Oldenhaghen: iedere zondag 9.30 uur Communieviering
Verhuisd binnen de parochie
Rik v.d. Boon van Wolfskuilstraat 20 naar Wilgenstraat 2
Michel v.d. Sligte van Wentholtstraat 25 naar Witte de Withstraat 25
Marinus en Lucia Koggel – Beukers van Lindenlaan 60 naar
Doormanstraat 11
Verhuisd naar buiten de parochie
Marga Baarslag Sandbergstraat 1 naar Lemelerveld
Margo Hollak van Steenuil 25 naar Den Ham
Anne Hollak van Dwarsweg 3 naar Groningen
Ghislaine Bartels Schurinkstraat 10 naar Rolde
Liesbeth van Duijn van “De hongerige wolf 102”naar Groningen
Sophie Klekamp van Bethemerberg 118 naar Groningen
Antonius Hutman van Hammerweg 58a naar Enschede
Nieuwe parochiaan
Mevr. W.M. Tjallinks-Pfeiffer, Patrijsstraat 2 – 207, 7731 ZL Ommen
Binnengekomen parochiaan
Priscila Mosquera Rodriguez van Nieuwleusen naar Weth. Paarhuisstraat 38
Vr 7 okt 9.00 uur
geen viering
1e vrijdag van de maand
Za 8 okt 17.00-18.00 uur
19.00 uur
Dalfsen 19.00 uur
Lemelerveld 19.00 uur
Vilsteren
Zo 9 okt 11.00 uur
Poolse viering
Woord– en Communieviering
Woord– en Communieviering
geen viering
Eucharistieviering
met gemengd koor
werkgroep
pastor Butti
pastor Wenker
Intenties: Annie Groen-Botterblom in herinnering aan haar verjaardag,
overleden ouders vd Vegt-Brummelenbos, overleden familie Voorn-Klijn,
overleden familie Kampman-Koggel, Anton Haarman in herinnering
aan zijn sterfdag
Dalfsen
Lemelerveld
Vilsteren 11.00 uur
Di 11 okt 19.00 uur
Wij willen alle parochianen een fijne tijd toewensen op hun nieuwe
woonplek!
Aanbidding van het Allerheiligste
Hoonhorst 19.30 uur
geen viering
geen viering
Woord– en Communieviering
pastor Gunnink
Rozenkrans bidden
Meditatieviering in dagkapel
Za 15 okt 17.00-18.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste
19.00 uur
15
geen viering
16
Dalfsen
Lemelerveld 19.00 uur
Vilsteren
geen viering
Woord– en Communieviering
geen viering
werkgroep
Dalfsen
Lemelerveld
Vilsteren 11.00 uur
Di 25 okt 19.00 uur
Zo 16 okt 11.00 uur
Eucharistieviering
met All Singing Stars
Hoonhorst 19.30 uur
Dalfsen 9.00 uur
Lemelerveld 9.00 uur
Vilsteren 11.00 uur
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Di 18 okt 19.00 uur
Rozenkrans bidden
Meditatieviering in dagkapel
Za 29 okt 17.00-18.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste
19.00 uur
Maria Vesperviering
met gemengd koor
pastor Wenker
Mgr. H. Woorts
Intenties: Albertus Arts in herinnering aan zijn verjaardag, overleden
ouders Klein Heerenbrink-Keizer
19.00 uur
zie ook pag 19
koffiedrinken
geen viering
geen viering
Eucharistieviering
geen viering
Mgr. H. Woorts
Dalfsen
Lemelerveld 19.00 uur
Mgr. H. Woorts
pastor Wenker
pastor Wenker
Vilsteren
Zo 30 okt 11.00 uur
gezinsviering
geen viering
Woord– en Communieviering
geen viering
Eucharistieviering
met Muzieksleutels
werkgroep
Vicaris Cornelissen
Rozenkrans bidden
Intenties: Marinus Schokker
Hoonhorst 19.30 uur
Meditatieviering in dagkapel
13.00 uur
Za 22 okt 17.00-18.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste
19.00 uur
Dalfsen 19.00 uur
Lemelerveld 19.00 uur
Vilsteren
Doopviering van
pastor Butti
Anna en Feya Hollak en
Rochelle Niens
Poolse viering
Eucharistieviering
Woord– en Communieviering
geen viering
pastor Wenker
pastor Noordink
Zo 23 okt 11.00 uur
Woord– en Communie- Werkgroep
Collecte: Wereldmissie- viering met Intermezzo
zondag
koffiedrinken
Dalfsen 9.00 uur
Lemelerveld 9.00 uur
Vilsteren 11.00 uur
Di 1 nov 19.00 uur
Allerheiligen
Lemelerveld 19.00 uur
Hoonhorst 19.00 uur
Eucharistieviering
Woord– en Communieviering
Eucharistieviering
Mgr. H. Woorts
geen viering
Eucharistieviering
Woord– en Communieviering
Intenties: Annuska Koggel in herinnering aan haar sterfdag, overleden
moeder en echtgenote, Johannes Gerardus Maria den Biggelaar
17
Vicaris Cornelissen
werkgroep
18
pastor Wenker
pastor Gunnink
Wo 2 nov 19.00 uur
Allerzielen
zie ook pag 6
Eucharistieviering met
Intermezzo
Vicaris Cornelissen
Di 8 nov 19.00 uur
Oldenhaghen
Woord– en Communie
viering
pastor Gunnink
Intenties: Gerard Sanderink
Intenties: overleden ouders Klein Heerenbrink-Keizer, Dorien Jutten,
overleden ouders Jutten-Koolhof, Wilhelmus Isidorus Ramaker,
John Hollak, Gerard Sanderink, Bertus en Gerrie Jansen-Meijerink,
Miny Lohuis-Nijenhuis, Annie Groen-Botterblom, Annuska Koggel,
Henk Meijerink
Dalfsen 19.00 uur
Lemelerveld 19.00 uur
Vilsteren 19.00 uur
Woord-en Communieviering
Woord– en Communieviering
Woord– en Communieviering
werkgroep
pastor Gunnink
Lemelerveld 19.00 uur
Vilsteren
Zo 6 nov 11.00 uur
kindernevendienst
deurcollectie Dorcas
Dalfsen
Lemelerveld 19.00 uur
Vilsteren
Zo 13 nov 11.00 uur
gezinsviering
Dalfsen 9.00 uur
Za 5 nov 17.00-18.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste
Dalfsen 19.00 uur
19.00 uur
Poolse viering
geen viering
Meditatieviering
geen viering
werkgroep
Vr. 4 nov 9.00 uur
geen viering
1e vrijdag van de maand
19.00 uur
Za 12 nov 17.00-18.00 uur Aanbidding van het Allerheiligste
Lemelerveld 9.00 uur
Vilsteren 11.00 uur
Woord-en Communie- werkgroep
viering met All Singing
Stars
Woord– en Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Vilsteren 11.00 uur
pastor Wenker
pastor Wenker
geen viering
Woord– en Communieviering
Woord– en Communieviering
geen viering
Eucharistieviering met
gemengd koor
pastor Butti
Kerkomroep
werkgroep
Heeft u een mis gemist of wilt u deze nog een keer beluisteren?
Dit kan via de site www.kerkomroep.nl
pastor Wenker
Intenties: overleden ouders Hollak-Even
Dalfsen
Lemelerveld 9.00 uur
werkgroep
geen viering
Woord-en Communieviering
Woord– en Communieviering
19
werkgroep
pastor Gunnink
20
Uitnodiging voor een Mariavesper in St. Brigitta te Ommen.
Op zondag 16 okt. om 19.00 u.
Ter voorbereiding op de bisdombedevaart naar Lourdes die het
Aartsbisdom Utrecht in 2012 (28 april-5 mei) zal maken, wordt er een
Mariavesperviering gehouden. Mgr. H. Woorts zal in deze viering
voorgaan.
Het gemengd koor zal zijn medewerking hieraan geven.
Lourdes trekt elk jaar vele mensen, ook uit het Aartsbisdom
Utrecht. Iets van de unieke Lourdessfeer zal tijdens deze vesperviering
al voelbaar zijn. In de viering zal ook de speciale bedevaartkaars branden, die elke parochie op 28 maart ontving uit handen van aartsbisschop Eijk.
Voor deze editie van de bisdombedevaart is vicaris Cornelissen
de hoofdaalmoezenier, dhr. B. Lokate is de coördinator van de reis.
Een bedevaart biedt de kans om elkaar beter te leren kennen.
Door met elkaar op pad te gaan, ontstaan dwarsverbanden tussen mensen en kerklocaties binnen één grote nieuwe parochie.
Te zijner tijd ontvangt u nader informatie over de mogelijkheden van deze bedevaart van de contactpersonen in onze geloofsgemeenschappen.
U bent allen uitgenodigd ook mede namens het pastorale team,
parochiecoördinator Janny Horstman en alle contactpersonen van het
Lourdeswerk, Hermien Schoorlemmer en Gerard Hollak.
Na de viering is er koffiedrinken in het parochiezaaltje. Er
komt een stand waarop folders en kaarsen komen. Hermien
Schoorlemmer is aanwezig om de mensen te informeren over de
bisdombedevaart 2012.
21
Reisverslag Bedevaart Lourdes 20-25 september 2011
Het is dinsdag, met een groep van 60 mensen uit de parochies van
Hoonhorst , Dalfsen, Raalte en Ommen gaan we op reis. Vol verwachting:
hoe gaat iedereen deze reis ervaren?
Bijzonder voor mij is het weer met mijn man en een 20-tal koorgenoten op
stap te gaan. Te mogen zingen in Lourdes is een feest. De intensieve dagen
vol bezinning, bidden, praten, huilen en lachen (’s avonds met elkaar drinken
en lachen in onze stamkroeg Jeanne d‘Arc), is eigenlijk niet uit te leggen en
een beleving elke keer opnieuw: wat in Lourdes gebeurt, blijft in Lourdes.
Zondagavond, lichter, opgeladen, moe en gezegend gaan we weer naar ons
huis, en sluiten onze dierbaren weer in onze armen. Blij dat we thuis zijn,
landen op aarde duurt nog even..
Een poging van mijn ervaring wil ik hieronder beschrijven aan de hand van
het thema van dit jaar: ‘met Bernadette het Onze Vader bidden’.
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd
In Lourdes zie je het werk van God in de mensen om je heen. Het is
ontroerend te ervaren hoe mensen hierdoor geraakt worden. Zoveel
mensen bij elkaar en dat alles vanwege het bijzondere verhaal van dat kleine
meisje Bernadette dat Maria hier heeft ontmoet. Dankbaar bid ik bij al die
brandende kaarsen tot God onze Vader dat ik hier deelgenoot van mag zijn.
Pater Noster Abba!
Vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring maar verlos ons van het kwade
Boeteviering: je bewust zijn van de dingen die je niet handig hebt aangepakt;
bezinning.. Tegelijk besef dat je zonden door de dood van Jezus op ieder
moment weer weggewassen mogen worden. Bevrijdend. Ga je wassen bij de
bron is de boodschap die Bernadette kreeg. Het verfrissende tintelende
koude water voelt als een warm bad. Nederig en klein voel ik mij bij de
baden... Hoor je mij?
22
Geef ons heden ons dagelijks brood
Door Hem en met hem en in Hem… Ik denk aan het goede eten in ons hotel
aan alle fijne gesprekken aan tafel die het eten telkens een rijk maal maken.
De sacramentsprocessie; statig en indrukwekkend. Net als de hoogmis in de
grote ondergrondse kerk waar we samen zingen, vieren en ter communie
gaan met zo’n 10.000 mensen overal ter wereld vandaan.. Allelujah..
De viering bij de grot: indrukwekkend op zo’n bijzondere prachtige plek.
Wat geweldig hier te zingen voor al die mensen met ieder haar of zijn eigen
verhaal.. Hier is het begonnen en is de bron ontsprongen, we were there…
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Were you there? Samen de kruisweg bidden; stilstaan bij de lijdensweg van
Jezus. Dit mogen vertalen naar je eigen verhaal: Vallen en opstaan; telkens
weer en je kruis dragen wat je kruis ook moge zijn. Pijn en verdriet vanwege
ernstige ziekte, verlies van een dierbare, eenzaamheid, ruzie, onvrede met
jezelf. Vertrouwen dat God hierin je de weg wijst en onze steun is..
Lourdes, je voelt dat hier de hemel de aarde raakt, helend voor alle mensen.
Mooi te zien dat vooral de zieken gezien worden en waar het om hen draait.
Fantastisch, het licht van al die mensen, elke avond weer bij de
lichtprocessie. Ave, Ave Maria.
Uw rijk kome
Soon and very soon.. De wetenschap dat met welke zorg of pijn we ook
zitten, dat niet alleen hoeven te dragen is groots. Dat God in onze
medemens werkt hebben we de hele week mogen ervaren: een handgebaar;
een opbeurend gesprek, een luisterend oor, stilte, een zakdoek. Ons concert
in het Accueil voor al die lieve mensen, het warme applaus voor onze Jan
Harm en Harry, kippenvel en onvergetelijk. Ons samenzijn in Cité Saint
Pierre: ontroerend intiem en indrukwekkend. If we hold on together...
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in
eeuwigheid, Amen
Doret Bakker
23
CARITASVIERING op ZONDAG 2 OKTOBER 2011 om 11 uur
De Caritasviering werd door de werkgroep verzorgd en opgeluisterd
door het koor “Intermezzo” . Het thema voor 2011 is: "Tevreden".
Ieder kan dit op eigen wijze invullen en op meerdere fronten zoeken
naar of brengen van waardevolle tevredenheid.
Caritas betekent voor ons: het in praktijk brengen van vijf van de zeven
werken van barmhartigheid: de hongerigen te eten geven, de dorstigen
te drinken geven, de vreemden opnemen, de naakten kleden en de zieken bezoeken. Caritas is te vatten in "Wat je aan de minste van mijn
broeders hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan". Gewoon: Solidariteit,
Respect, Zorg, Delen en Vrede.
Voor vragen en hulp: Gerda Wermink tel.nr. 453873 of Gerard
Meijerink tel.nr. 451382
Indien u op zondag 2 oktober niet aanwezig was, dan is uw bijdrage
hartelijk welkom op “abn amro: bankrek.nr: 461505517 te Ommen
t.n.v. caritas.
Thema bijeenkomsten najaar 2011
De MAR (mantelzorgadviesraad) en Carinova organiseren meerdere
themabijeenkomsten voor u als mantelzorger. Bent u ook mantelzorger,
dus iemand die langdurig voor een naaste zorgt, dan wordt u van harte
uitgenodigd om deze bijeenkomsten bij te wonen. Bent u geen mantelzorger maar bent u wel geïnteresseerd, ook dan bent u van harte
welkom op donderdag 24 november 2011 19.30-21.30 uur
Thema: Er komt een mantelzorger bij de huisarts
Dr. A.J. Lock, huisarts te Ommen, zal een bijdrage leveren aan
deze avond. Plaats: Carinovagebouw, van Reeuwijkstraat 50, Ommen.
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden en aanmelden vooraf is
niet nodig. Voor meer informatie:
Joke Schonewille - voorzitter MAR
[email protected]
tel. 0529 456421 of Greet Scholten
- secretaresse MAR
[email protected] tel. 0572 331462
24
SAMEN SPAREN voor gratis levensmiddelendozen bij Super de
Boer
Voor 16+-ers:
Nog 1 theatervoorstellingen die er niet om liegt:
De PCI (Caritas) wil graag samen met u iets betekenen voor een Speciaal Persoon of gezin in Ommen.
Is er iemand die het om wat voor reden dan ook niet altijd gemakkelijk
heeft, en u vindt dat hij en/of zij het verdienen om in het zonnetje gezet
te worden?
Weer-zin! 6 okt. Parochiehuis, Langewijk 172 Dedemsvaart / 14 okt.
Parochiecentrum Kerkstraat 13 Raalte.
Hoe kan je aan iemand zien dat hij/zij depressief is of aan zelfdoding
denkt....
Dit invulformulier waarop u tot 22 oktober a.s. gegevens kan invullen
die alleen door de Caritas-bestuursleden worden bekeken, om daar dan
een presentje te gaan bezorgen!
Toegang: GRATIS! kaarten bestellen bij:
[email protected] (Op=Op).
info: pastor Clazien Broekhoff of pastor Lonneke Gunnink.
U kunt dit anoniem doen of met bekendmaking van uw naam. Wilt u
van ons horen hoe hierop gereageerd is dan laten we u dat door middel
van een telefoontje weten. U kunt alle gespaarde zegels én het ingevulde formulier in de betreffende bus achter in de kerk deponeren, of in
een dichte envelop in het postvak van “Caritas” in het parochiecentrum. De Caritas-bestuursleden hopen op uw aller medewerking!
Verhaal “RUTH” door koor Enjoy Hoonhorst
0 Mijn telefoonnummer is:
…………………………………………………………………………..
0 Mijn mailadres is:
…………………………………………………………………………..
Het koor Enjoy, verbonden aan de H. Cyriacuskerk te Hoonhorst, viert
op 8 oktober a.s. haar 25- jarig jubileum.
Het koor werd 25 jaar geleden opgericht door André Oosterwijk,
destijds directeur van de basisschool te Hoonhorst. Momenteel bestaat
het koor uit 26 vrouwen en staat onder de bezielende leiding van dirigent Joyce Krukkert en wordt op piano begeleid door Cor van Damme. Om aan dit bijzondere feit niet zomaar voorbij te gaan en om dit
samen te vieren met de gemeenschap is Enjoy al enkele maanden enthousiast bezig met de voorbereiding van een muzikaal verhaal uit het
bijbelboek Ruth. Het hoofdthema van het korte boek Ruth is; hoe ga
je om met familieleden die in armoede terechtgekomen zijn. Hoe ga je
om met mensen die veel verloren hebben in hun leven. En hoe ga je om
met vreemdelingen. In deze tijd actuele, sociale en politieke onderwerpen, die ons in ons dagelijkse leven treffen.
De uitvoering wordt o.a. mogelijk gemaakt door een bijdrage van de
gemeente Dalfsen, omdat zij het versterken van de gemeenschapszin,
het omzien naar elkaar, als belangrijke waarden zien. Dit muzikaal verhaal zal worden opgevoerd op zaterdag 8 oktober a.s. om 20.00 uur
in de parochiekerk van de H. Cyriacus te Hoonhorst. Mocht u belangstelling hebben dan bent u van harte welkom.
25
26
Gerda Wermink Tel: 4 5 3 8 7 3 Gerard Meijerink Tel: 4 5 1 3 8 2
_______________________________________________________________
Ik wil graag dat het presentje gaat naar:
Naam persoon of gezin:
……………………………………………………..................................
Adres…………………………………………………………………….
0 Ik wil graag anoniem blijven
0 Ik wil graag mijn naam vermeld hebben
Naam…………………………………………………………………….
0 Ik stel prijs op een reactie van een PCI-bestuurslid
Concert Quodlibet Vilsteren
Dat raakt….
In het parochieblad zie je soms artikelen staan waarvan je denkt ‘datum
in de agenda noteren!’. 30 September was ook zo’n datum. “Rouw op
je dak” door Traxx (zie parochieblad september). Een theatervoorstelling gespeeld door 5 jonge mensen waarvan 1 jongen zijn vader verliest en van een andere jongen de verkering uit gaat. En hoe ga je dan
om met je verdriet? Wat is het herkenbaar, mensen die –onbedoeldniet goed weten wat ze tegen je moeten zeggen bij de condoleance, een
lerares in de klas die tegen je zegt ‘zorg goed voor je moeder’ waardoor de last op je schouders nog zwaarder wordt. Een mama –die
geheel onbedoeld- geen oog meer heeft voor jou, mensen die denken
dat het verdriet na een aantal maanden al over is. Maar ook een onverwacht gesprek met een bekende of een arm om je heen. De situatie van
een verbroken relatie waarbij de één er makkelijker overheen stapt dan
de andere. Maar wat er ook toe kan leiden om je heil te zoeken in
“verkeerde dingen”.
Het raakt, het raakt veel mensen die aanwezig zijn. Dat blijkt doordat
na afloop gevraagd wordt om in 1 woord aan te geven hoe we de voorstelling beleefd hebben. Realiteit, herkenbaar, rauw op je dak nu met
een letter a ipv o. Er worden veel woorden genoemd. Later wordt gevraagd deze woorden toe te lichten. Je ziet mensen instemmend knikken. Ook komen er stellingen aan bod: moet je praten, doet de lerares
het goed, is het verdriet groter voor degene die zijn vader verliest dan
voor degene die zijn vriendin “verliest”? Het was een ‘goede’ avond,
een combinatie van jong en oud waarin ook de verschillende belevingen naar voren zijn gekomen.
Iemand verliezen, op welke manier dan ook, is een gebeurtenis die je
raakt. Het blijkt dat iedereen anders omgaat met zijn verdriet of het
verdriet anders beleeft. Het is goed om je hiervan bewust te zijn of te
worden!
Traxx speelt een andere voorstelling weer-zin over het opvangen en
herkennen van signalen van depressie en zelfdoding op donderdag 6
oktober in Dedemsvaart en vrijdag 14 oktober in Raalte (zie ook parochieblad september). Heftige onderwerpen maar we hopen dat u de
moeite neemt om hier naar toe te gaan.
27
Bent u liefhebber van koormuziek of heeft u gewoon zin in een leuke
middag, dan zit u goed!
Op zondagmiddag 30 oktober 2011 geeft vrouwenkoor Quodlibet
vanaf 15.00 uur een concert in de H. Willibrorduskerk in Vilsteren.
De medewerking van pianist Jan Lenselink en zanger/gitarist
Erwin Nijhoff staan garant voor een verrassend en virtuoos concert.
Aarzel niet, noteer de datum in uw agenda. Wij ontvangen u 30 oktober
a.s. graag in Vilsteren. Kaarten zijn in de voorverkoop en voor aanvang
van het concert bij de kerk verkrijgbaar.
Voor meer informatie mail: [email protected]
TopTenEvent
Wanneer: Zondag 09-10-11 In Raalte.
Wat: Vicaris Cornelissen nodigt alle jongeren van 12-16 jaar uit een
dag met hem mee te maken met graffity, speeddaten met de bisschop,
dans, enz.
Om 11.00u een viering met Mgr. Eijk in de basiliek van Raalte:
Kerkstraat 8 met jongerenkoor So be it uit Zwolle.
Om 13.00u begint het TopTenEvent-programma in het CarmelCollege:
Floris Radewijnsstraat 6.
Eindtijd: 17.30u inclusief maaltijd.
Kosten: 5,== pp.
Info en opgave bij Clazien Broekhoff, [email protected]
06 8320 2244.
(als je ook de viering van 11.00u meemaakt krijg je broodjes!)
28
Multiple Voice geeft concerten in Ommen en Dalfsen
Hallo allemaal,
Projectkoor Multiple Voice geeft binnenkort weer enkele bijzondere concerten. Op zaterdag 8 oktober (aanvang 20.00 uur) zingt het
gezelschap in de Hervormde kerk in Ommen en op zondag
9 oktober (aanvang 15.30 uur) in de grote kerk in Dalfsen. Kaarten
voor deze concerten zijn te koop voor € 10,-, maar kunnen in voorverkoop worden besteld voor € 8,50 via [email protected]
Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding mogen gratis naar binnen.
Hebben jullie al gezien dat de kinderen van de kindernevendienst een
groot kunstwerk hebben geknutseld? Samen hebben ze m.b.v. crêpepapier propjes een schilderij gemaakt van Sint Brigitta. Het is erg mooi
geworden.
Tijdens de Caritasviering was er ook kindernevendienst. De kinderen
hebben iets gemaakt voor mensen die wel een extra steuntje kunnen
gebruiken.
Ook de komende maand zijn er weer vieringen waarin extra aandacht
is voor de kinderen.
Op zondag 16 oktober zingen de all singing stars. Dan kunnen de
kinderen ook hun spaarzakjes van de wereldmissiedag inleveren.
Deze zakjes zijn uitgedeeld op school. Maar ook kinderen van een
andere school mogen natuurlijk meesparen. Er wordt dit jaar gespaard
voor de kerk in Vietnam. Mgr. Woorts is hier zelf ook geweest en hij
zal op 16 oktober vertellen wat er met het geld gedaan wordt.
Meer informatie kun je ook vinden op www.missiokids.nl
Op zondag 30 oktober is er een gezinsviering met de muzieksleutels.
Als er nog kinderen zijn die het spaarzakje niet ingeleverd hebben, kan
het ook nog op deze zondag.
Er is weer kindernevendienst op zondag 6 november.
Een kenmerk van een projectkoor is dat de samenstelling en grootte
ervan elk project weer verandert. Voor Opus 8 bestaat Multiple Voice
uit een kleinkoor van veertien zangers en zangeressen plus een grootkoor dat ruim dertig personen telt. De muzikale leiding is in de vertrouwde handen van Wim van Lenthe, de man die het koor tien jaar
geleden oprichtte. Organist en pianist Bert Bootsma zorgt voor de
begeleiding.
Voor deze twee concerten is dirigent Wim van Lenthe weer een geheel
andere weg ingeslagen. “Multiple Voice heeft in het verleden een aantal grote projecten gedaan en dit keer wilde ik het ‘iets kleiner’ houden,
met onder meer enkele a capella-werken”, aldus de musicus uit Dalfsen. Op het programma van de concerten in Ommen en Dalfsen staan
werken van Pärt, Palestrina, Parry, Pergolesi en Purcell. Opvallend is
dat de namen van al deze componisten met de letter ‘P’ beginnen.
“Dat idee is ontstaan doordat ik de koorwerken van de Estse componist
Arvo Pärt erg spannend vind en thuis luister ik vaak naar koormuziek
van Palestrina”, zegt Van Lenthe hierover. Hij zocht er een aantal
werken bij van componisten van wie de naam met dezelfde letter
begint. “Het zijn allemaal prachtige koorwerken, die geschreven zijn
voor de kerk.”
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dirigent
Wim van Lenthe, tel. 0529-458384, e-mail: [email protected]
29
Groeten van de werkgroep kindernevendienst/gezinsdienst
Het gaat niet om wat u geeft,
maar om de liefde waarmee u geeft.
30
Contactpersonen werkgroepen:
Parochiele Caritas Instelling
Ouderen en zieken
Woord– en communievieringen,
gebedsvieringen/avondwake
Doopvoorbereiding
Heilig Vormsel
1e Heilige Communie
Huwelijk
Bezoek bij verlies
Jongerenpastoraat
Kindernevendienst
Crèche
Gezinsviering
Misdienaars
Gerda Wermink
Anneke Habers
0529-453873
0529-471048
Ben Jutten
Simone Jansen
Cisca Gerner
Riet Wolffenbuttel
0529-451790
0529-453230
0529-451642
0529-451683
vacant
vacant
Wemmy Seinen
0529-450670
Marie-Alien vd Vegt
0529-455811
Irma Bremmer
0529-452358
Simone Jansen
0529-453230
Wemmy Seinen
0529-450670
Kerkbalans
Henk Hilberink
0529-452780
Kerktelefoon
Gerard Meijerink
0529-451382
Beheer gebouwen/onderhoud
Henk Geerts
0529-452874
Beheer parochiecentrum
Riet Schouten
0529-453182
Beheer begraafplaats
Bernhard Schuurman
0529-454418
Kerkversiering
Leida Koggel
0529-457276
Voor overige werkgroepen en contactpersonen zie bijlage parochiegids.
Biechtgelegenheid
Gelegenheid voor het sacrament van de biecht is er na telefonische afspraak.
Voor het ontvangen van de Heilige Communie thuis
Kunt u contact opnemen met Herman Lankhorst, tel 0529-453874.
R.-k. St. Bernardusschool - www.bernardusommen.nl
Nering Bögelstraat 3 tel. 0529-452781 / 454871. Dhr. R. Pillen, directeur.
Nu is het genoeg, hulp en informatie om huiselijk geweld te stoppen.
0900-126 26 26 (5 cent per minuut)
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl
Inleveren kopij voor het volgende Brigitta Nieuws:
uiterlijk 2 november 2011.
Parochiecentrum, Nering Bögelstraat 1, 7731 EL Ommen
31
of [email protected]
32

Vergelijkbare documenten

2012 parochienieuws maart

2012 parochienieuws maart Ook bereikbaar voor pastorale zorg: pastoraal werkster Lonneke Gunnink–van den Berg, tel. 038 – 4527475, [email protected] Voorzitter: René Pillen Secretaris: Wim Zwetsloot Financieel beheer...

Nadere informatie

2012 parochienieuws april

2012 parochienieuws april Ook bereikbaar voor pastorale zorg: pastoraal werkster Lonneke Gunnink–van den Berg, tel. 038 – 4527475, [email protected] Voorzitter: René Pillen Secretaris: Wim Zwetsloot Financieel beheer...

Nadere informatie

2012 parochienieuws november.pub

2012 parochienieuws november.pub Ook bereikbaar voor pastorale zorg: pastoraal werkster Lonneke Gunnink–van den Berg, tel. 038 – 4527475, [email protected] Voorzitter: René Pillen Secretaris: Wim Zwetsloot Financieel beheer...

Nadere informatie