Autostal Groeninghe vzw

Commentaren

Transcriptie

Autostal Groeninghe vzw
Autostal Groeninghe vzw
Lid PAK West-Vlaanderen vzw
Lid VAS vzw
Addendum 1 – 23.10.2014
Het servicepark voor de komende Rally 6 Uren van Kortrijk bevindt zich op het
Schouwburgplein, Waterpoort, het Conservatoriumplein, het Casinoplein, de Graanmarkt,
Stationsplein en de Jan Palfijnstraat.
Gezien de beperkte ruimte en de problematiek van Rally in een binnenstad zal zeer strikt
worden toegezien op onderstaande richtlijnen en geboden.
Er worden maximaal 2 servicewagens toegelaten per deelnemer!
Voorwaarden:



Eerste 30m² zijn inbegrepen in het startgeld. (30m² = plaats 1 rallywagen + 1
servicewagen, samen niet meer dan 30m²)
Bijkomende oppervlakte kan bekomen worden in modules van 15m³ tegen betaling
van € 255/m² per module. Betaling dient uitgevoerd te zijn voor 10/11/2014 op
rekeningnummer : BE 86 7360 1086 2650 .Bij afzegging tot deelname wedstrijd
voor vrijdag middag 12:00 uur op 21 november 2014, kan terugbetaling worden
bekomen. De service plaatsen zijn schaars in de binnenstad, reserveer enkel ruimte
als U die ook daadwerkelijk zal gebruiken !
Een toelatingsbadge voor de 2° servicewagen kan, na voorafgaandelijke aanvraag
en tegen contante betaling van € 25, verkregen worden aan de inschrijvingstafel.
o Parkeerruimte voor deze tweede servicewagen dient voorzien te worden
binnen de toegewezen serviceruimte van de deelnemer. Verkeerdelijk,
geparkeerde wagens worden weggesleept op kosten van de deelnemer.
o Elke toelatingsbadge dient voorzien te worden van een deelnemersnummer.
Iedere deelnemer is afzonderlijk verantwoordelijk voor de aanvraag van SABAM en
BILLIJKE VERGOEDING.
Richtlijnen voor het Servicepark:
Het servicepark is toegankelijk vanaf 09:00 uur op zaterdag 22 november. Het aanmelden
voor het servicepark kan enkel en alleen gebeuren bij één van de verantwoordelijken van het
servicepark.(Joost Ghyssel of Dirk Depuydt) De organisatie zal iedereen een plaats
aanwijzen.
Maatschappelijke zetel: Leonard Vandorpestraat 38 – 8500 Kortrijk
Bankrekening AS Groeninghe: 363-1137451-69
Secretariaat: Dumortier Ignace – Hof van ’t Henneken 49 – 8800 Roeselare
051.229200 – 0475.596989 – [email protected]
Autostal Groeninghe vzw
Lid PAK West-Vlaanderen vzw
Lid VAS vzw









Maximum 2 servicewagens per deelnemer,
Teams met meerdere deelnemende voertuigen nemen vooraf contact met de
organisatie,
Er worden geen trailers toegelaten in het servicepark.Trailers dienen geplaatst te
worden op de daartoe voorziene parking (zie plannetje),
Gebruik van een ondoordringbare servicefolie (4x3m) is verplicht,
Heb respect voor de bewoners en hun huizen,
Er zijn afvalcontainers voorzien in de servicezone. In samenspraak met de Politie
zullen GAS-boetes worden uitgeschreven indien een team nalaat om hun afval in de
container te dumpen,
Er geldt een maximum snelheid in het servicepark van 30km/uur, hierop zal streng
worden gecontroleerd en toegezien.
Zorg dat de rijbaan steeds vrij blijft zodat de hulpdiensten vrije doorgang hebben, op
elk ogenblik dient een doorgang van minimum 4m te worden gerespecteerd.
Barbecues
met
open
vuur
zijn
verboden
in
het
servicepark.
Brandstofbevoorading mag enkel gebeuren in de voorziene re-fuellingzone, G&V
pompstation Magdalenastraat 17 Kortrijk
Bij niet naleven van één van bovenvermelde richtlijnen, kan de overtreder (piloot is
verantwoordelijk voor het serviceteam) onmiddellijk uit wedstrijd worden genomen.
De piloten, co-piloten en service medewerkers zijn ten allen tijde gehouden zich te
gedragen naar de richtlijnen van de service park verantwoordelijken, de Stewards en
de politie. De stewards hebben de verkeersregelbevoegdheid binnen het service park.
Bij discussies kunnen zij snel politie mobiliseren.
Jan Verschaeve
wedstrijdleider
Maatschappelijke zetel: Leonard Vandorpestraat 38 – 8500 Kortrijk
Bankrekening AS Groeninghe: 363-1137451-69
Secretariaat: Dumortier Ignace – Hof van ’t Henneken 49 – 8800 Roeselare
051.229200 – 0475.596989 – [email protected]