Netflix Daredevil première Actievoorwaarden

Commentaren

Transcriptie

Netflix Daredevil première Actievoorwaarden
Netflix Daredevil première Actievoorwaarden
Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘Actievoorwaarden) zijn van toepassing op Netflix Daredevil
première (hierna: de ‘Actie’), die wordt aangeboden door Vodafone Libertel B.V. handelend onder de naam
Vodafone, kantoorhoudende aan de Avenue Céramique 300, 6221 KX, Maastricht (hierna: Vodafone) in
samenwerking met Netflix Luxemburg S.à r.l., Boulevard Royal 26, L-1251 Luxemburg (hierna: ‘Netflix’).
Artikel 1 Actie
1.1. De Actie dient ter promotie van het nieuwe seizoen van Daredevil (seizoen 2)
1.2. De Actie loopt van vrijdag19 februari tot en met zondag 28 februari (hierna: de Actieperiode).
1.3. Deze Actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
Artikel 2 Deelnemer
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
Iedereen die woonachtig is in Nederland mag aan deze Actie deelnemen met uitzondering van
personen die onder artikel 2.3. t/m 2.6 (hierna: de Deelnemer).
De Deelnemer moet 18 jaar of ouder zijn om te mogen deelnemen.
De Deelnemer mag 1 persoon meenemen.
2.3.1.
2 kaartjes zullen worden uitgereikt aan 2 Deelnemers.
De Deelnemer dient te beschikken over Gegevens als bedoeld in artikel 6.
Uitgesloten van Deelname zijn medewerkers van Vodafone en hun familieleden, alsmede
dochterondernemingen van Vodafone, aan haar gelieerde ondernemingen en ingehuurde
bedrijven en personen.
De Deelnemer die aantoonbaar misbruik maakt van de Actie kan van Deelname worden
uitgesloten.
Deelnemers moeten beschikken over een Vodafone Red of Smart abonnement
Artikel 3 Deelname
3.1.
3.2.
De Deelnemer kan aan de Actie deelnemen door een Netflix abonnement af te sluiten tijdens de
Actieperiode via Vodafone. Deelname is gratis. Let op, er kunnen eventuele kosten voor
communicatie in rekening gebracht worden door het gebruik van je dataverbinding door je
aanbieder.
Elke Deelnemer mag alleen 1 keer aan de Actie deelnemen.
Artikel 4 Prijs
4.1. Dankzij Netflix maakt de Deelnemer kans om een exclusief evenement in Parijs bij te wonen. Op 7
maart organiseert Netflix de reis naar de Franse hoofdstad, waar de Deelnemer zal genieten van een
overnachting in een 4-sterrenhotel. De Deelnemer ontvangt 2kaartjes voor het exclusieve Netflixevenement. De prijs zal bestaan uit:
4.1.1.
Retourvlucht voor twee personen naar Parijs
4.1.2.
Retourtransfer van het vliegveld naar het hotel
4.1.3.
Retourtransfer van het hotel naar het evenement
4.1.4.
Overnachting in een 4-sterrenhotel in hartje Parijs
4.1.5.
Ontbijt voor twee personen in het restaurant van het hotel
4.1.6.
Reisverzekering
4.2. De Prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere producten.
4.3. De Prijs is persoonsgebonden.
4.4. Op dinsdag 1 maart wordt de Prijs aan de winnaar uitgereikt door Vodafone. The NDL Group, in
opdracht van Netflix, zal de reis coördineren met de winnaars.
4.5. De reis zal plaatsvinden op maandag 7 maart 2016 en de terugreis op dinsdag 8 maart 2016, winnaars
moeten in staat zijn op deze dagen te reizen.
4.6. Indien het Vodafone niet lukt contact op te nemen met de winnaar, de winnaar de Prijs weigert of om
een andere reden het niet mogelijk is om de Prijs aan de winnaar te overhandigen, zal de Prijs niet
langer uitgereikt worden. De winnaar ontvangt dan geen vergoeding of andere vorm van compensatie.
Artikel 5 Winnaar
5.1. De winnaar wordt random gekozen op basis van de voorwaarde artikel 1.2 (hiernaar: de Winnaar).In
totaal worden 2 Deelnemers als Winnaar aangewezen.
5.2. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Trekking en bekendmaking van de Winnaar zijn
definitief.
5.3. De Winnaar wordt op dinsdag 1 maart bekendgemaakt.
5.4. De Winnaar wordt per email of telefoon geïnformeerd over de uitslag.
Artikel 6 Gegevens
6.1. Bij Deelname kunnen persoonsgegevens gevraagd worden (hierna: Gegevens). De Gegevens worden
gevraagd bij registratie van de Netflix dienst. Onder de Gegevens vallen telefoonnummer en emailadres. Als winnaar zullen meer gegevens gevraagd worden om de Prijs te organiseren.
6.2. De Deelnemer die onvolledige of onjuiste Gegevens gebruikt kan worden uitgesloten van Deelname.
6.3. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij instuurt en verklaart door het
versturen van de Gegevens dat hij/zij bevoegd is deze in te sturen, alsmede dat deze informatie op
geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van anderen of privacy van anderen.
6.4. Deelnemers dragen Gegevens alleen over aan Vodafone.
6.5. De Gegevens zullen alleen voor de Deelname aan de Actie gebruikt worden, tenzij in deze
Actievoorwaarden anders wordt aangegeven.
6.6. Vodafone handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Vodafone, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige
schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
7.2. Meer specifiek zijn Vodafone, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet
aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door of op enige andere wijze
verband houdende met het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie.
7.3. Vodafone, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn ook niet aansprakelijk voor
enige aanvullende uitgaven die de Deelnemer, de Winnaar of derden eventueel dient te maken in
verband met de Deelname aan de Actie.
7.4. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen
enkele wijze een verplichting voor Vodafone
7.5. Vodafone, is niet verantwoordelijk, dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Prijs. Vodafone verleent
geen garanties op de gewonnen Prijs.
7.6. Vodafone is niet aansprakelijk voor netwerk-, hardware- of softwareproblemen, stroomstoringen of
een storing van welke aard van ook, die vertraging of verlies van de registratie van de Deelnemer of
andere gegevens tot gevolg hebben.
7.7. Vodafone is niet aansprakelijk voor Prijzen die niet kunnen worden bezorgd of die tijdens verzending
of na levering zoekraken. Daarnaast is Vodafone niet aansprakelijk voor gebeurtenissen van welke
aard dan ook die een beperkte of vertraagde inzending tot gevolg hebben.
Artikel 8 Overige bepalingen
8.1. Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland en op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
8.2. Indien van toepassing draagt Vodafone zorg voor de afdracht van de kansspelbelasting.
8.3. Vodafone behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te
beëindigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn. Hiervan zal mededeling
worden gedaan op het Vodafone Forum.
8.4. Voor zover deze op onderhavige Actie van toepassing is, handelt Vodafone in het bijzonder in
overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
8.5. De gebruikte definities hebben zowel in meer- als enkelvoud dezelfde betekenis, tenzij uit de context
anders moet worden afgeleid.
8.6. In de gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door
Vodafone.
8.7. Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij Vodafone, Avenue
Céramique 300, 6221 KX, Maastricht, onder vermelding van ‘’Klacht Netflix Daredevil Actie”.
8.8. Door Deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande
Actievoorwaarden.
8.9. Alleen de rechter te Amsterdam is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen Vodafone en de
Deelnemer kennis te nemen.
19 februari 2016
Vodafone Libertel B.V., Avenue Céramique 300, 6221 KX, Maastricht, KvK 14052264

Vergelijkbare documenten

Aanvraagformulier Unlockcode

Aanvraagformulier Unlockcode overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 8.5. De gebruikte definities hebben zowel in meer- als enkelvoud dezelfde betekenis, tenzij uit de context anders moet worden afgeleid. 8...

Nadere informatie