Nieuw kantoor - Hof Hoorneman

Commentaren

Transcriptie

Nieuw kantoor - Hof Hoorneman
VERMOGEN
VOORJAAR 2015 | NUMMER 57
Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV
Nieuw kantoor
in Laren
Houdsterstructuur
nu nog aantrekkelijker
Online-omgeving
vernieuwd en verbeterd
K A N TO R E N H O F H OO R N E M A N BA N K I E R S
Kantoor Gouda
Oosthaven 52
2801 PE Gouda
Telefoon: 0182-597777
E-mail: [email protected]
Kantoor Laren
Torenlaan 5
1251 HE Laren
Telefoon: 035-5436937
2
KIJK OP VERMOGEN
Kantoor Arnhem
Velperweg 160
6824 MD Arnhem
Telefoon: 026-2049977
VOORJAAR / 2015
Kantoor Den Bosch
Verwersstraat 26
5211 HW ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073-7514133
Kantoor Maastricht
Wilhelminasingel 113
6221 BJ Maastricht
Telefoon: 043-3252178
V O O R WO O R D
Inhoud
Voorwoord
HH Bankiers vernieuwt
14
KANTOOR ‘T GOOI VESTIGT ZICH IN HARTJE LAREN
16
HANNO MAK, NIEUWE DIRECTEUR RELATIEBEHEER
EN VERDER...
MARKTVERWACHTING4
NIEUWE STRUCTUUR HOUDSTERMAATSCHAPPIJEN8
NIEUWE WEBSITE10
HOF HOORNEMAN REKENING12
SIERADENATELIER CAMP&WISMEYER 18
HET FAMILIESTATUUT20
FUND UPDATE 23
Colofon
Kijk op Vermogen
is een uitgave van
Hof Hoorneman Bankiers NV
Redactionele productie
en vormgeving
LVB Networks, Amersfoort
Oosthaven 52
Postbus 3155
2800 CG Gouda
T 0182 597777
Fotografie
Hof Hoorneman Bankiers NV
www.hofhoorneman.nl
[email protected]
Contactpersoon Hof
Hoorneman Bankiers
Marjan Beuzenberg
Drukwerk
IVA Groep, Rotterdam
© Hof Hoorneman Bankiers
NV, Gouda. Alle rechten voorbehouden. Kijk op Vermogen
bevat informatie die met de
meeste zorgvuldigheid is
samengesteld. Hof Hoorneman Bankiers NV en/of een van de aan haar
gelieerde ondernemingen en/of medewerkers en/of de bij deze uitgave
betrokken redactie en medewerkers
aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor mogelijke gevolgen die zouden
kunnen voortvloeien uit de in deze
uitgave opgenomen informatie.
Voor alle in deze uitgave genoemde
beleggingsrendementen geldt dat
de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat rendementen uit het
verleden geen garantie bieden voor
toekomstig te behalen rendementen.
In deze eerste editie van het
nieuwe jaar is de rode draad
van Kijk Op Vermogen het
woord ‘nieuw’. En dan
doel ik niet alleen
op de nieuwe
vormgeving van
ons magazine.
Ook de website
hebben we – als
gevolg van een
nieuwe huisstijl
– onder handen
genomen. Naast het
aanpassen van de look and feel is
deze toepasbaar op verschillende
devices. Zo heeft u nu op uw pc,
smartphone én tablet een uitgebreid en gedetailleerd inzicht in de
actuele rendementsontwikkeling
van uw portefeuille (zie pagina 12).
Met de vernieuwde website zijn we
u nog beter van dienst. Dit laatste
past ook helemaal bij de visie van
onze nieuwe directeur Relatiebeheer, Hanno Mak. Hij heeft maar
één doel voor ogen: klanten de
aandacht geven die zij verdienen.
Hoe hij dat gaat doen, leest u op
pagina 16.
Nieuw is ook dat wij voor
Vpb-plichtige relaties, die via
een 5%-belang in een houdstermaatschappij willen profiteren
van de deelnemingsvrijstelling,
het beleggingsspectrum hebben
verbreed. U heeft nu de mogelijkheid om te participeren in een
houdstermaatschappij die belegt
in meerdere deelnemingenfondsen (pagina 8). En, tot slot,
hebben wij een nieuw kantoor in
’t Gooi: Blaricum is verruild voor
Laren.
Veel leesplezier in dit nieuwe jaar!
Vriendelijke groet,
Fried van ‘t Hof
3
MARKTVERWACHTING
KEEP
CALM
AND
SEEK
VALUE
4
KIJK OP VERMOGEN
VOORJAAR / 2015
M A R K T V E R WA C H T I N G
Hoe zullen de beleggingsmarkten zich komend jaar ontwikkelen? Het
is een vraag waar op dit moment geen eenduidig antwoord op gegeven
kan worden. Wat wel kan: analyseren welke onzekerheden dit jaar
waarschijnlijk van invloed zullen zijn op die ontwikkeling. En dat doet
Fried van ’t Hof, directeur Hof Hoorneman Bankiers, in dit artikel.
De beurzen zijn al drie jaar in
herstel na de schuldencrisis
van 2011, en ook het nieuwe
jaar is voorspoedig van start
gegaan. Deze stijging is het
gevolg van het weerkeren van
rust op de markt, winstherstel
van bedrijven en met name ook
de wereldwijd historisch lage
rentetarieven. Die rente is zo
laag dat het niet aantrekkelijk
is om geld op een spaarrekening te zetten of te beleggen
in staatsobligaties. Dat levert
amper iets op en daarom
worden beleggers gedwongen
om te kijken naar plaatsen
waar een hoger rendement
te behalen valt. Aandelen,
bedrijfsobligaties en zelfs
onroerend goed hebben forse
stijgingen in prijs laten zien.
Daarmee lijken de waarderingen van deze beleggingen
al weer wat genormaliseerd en
de vraag is dan ook of er niet
een eind gaat komen aan deze
periode van voorspoed op de
effectenbeurzen.
BANKEN HEBBEN HUN
WONDEN GELIKT
De ellende begon met banken.
Zij hadden teveel leningen
verstrekt aan mensen die de
rente, laat staan aflossingen,
eigenlijk niet konden betalen
en op onderpand dat eigenlijk
lang niet de waarde had om de
hoogte van de lening te rechtvaardigen. Banken zijn vanaf de
eerste crisis in 2007 druk bezig
om hun balansen weer op orde
te krijgen. Onroerend goed is
massaal afgeschreven, leningen
gesaneerd en bovendien wordt
er nu invulling gegeven aan
de strengere eisen waaraan
banken moeten voldoen uit
hoofde van aangescherpte
regels van toezichthouders.
Banken lenen minder uit, maar
wel tegen veel hogere marges
op de leningen die ze nu
uitgeven. Banken zijn daardoor
sterk aan het herstellen van de
crisis. Overheden zijn inmiddels
bezig om geleidelijk de genationaliseerde aandelen van banken
weer terug te brengen naar
de beurs. Daarnaast hebben
banken enorm gesneden in
hun kosten. Met de opkomst
van internetbankieren is het
volstrekt onnodig om op elke
hoek van elke straat in elk dorp
een bankfiliaal te hebben. Tienduizenden bankmedewerkers
hebben in de afgelopen jaren
hun baan verloren.
ECONOMIE KAMPT NOG
MET GEVOLGEN
Dezelfde tendens heeft zich
afgespeeld in tal van sectoren
in de economie. Niet alleen
de economische tegenspoed,
maar ook structurele veranderingen in consumentengedrag
hebben grote gevolgen voor de
werkgelegenheid. Kijk maar wat
er gebeurt in de detailhandel.
Traditionele bolwerken als
V&D, Blokker en Hema hebben
te laat ingespeeld op deze
veranderingen in consumentengedrag. Internetwinkels als
Bol.com of Coolblue kunnen
5
MARKTVERWACHTING
met circa 750 medewerkers een
even grote omzet behalen als
V&D met 10.000 man. In zuidelijke landen, zoals Portugal en
Spanje, is de werkloosheid,
met name onder de jeugd, nog
steeds dramatisch hoog. De
slechte werkgelegenheid in
Europa is daarmee een van de
grootste belemmeringen voor
economische groei.
INFLATIE EN RENTE
BLIJVEN LAAG
Zeker in de Westerse wereld
is sprake van diensteneconomieën; de productie is voor een
groot deel verplaatst naar het
Verre Oosten. Onze economieën
worden dan ook steeds meer
bepaald door dienstverlening.
Door de slechte arbeidsmarkt
is er geen opwaartse druk op
lonen en die vormen de belangrijkste component van inflatie.
Economen zeggen dan: de
factor arbeid heeft geen pricing
power. Dit wordt geïllustreerd
door de vrijwel verdwenen
macht van vakbonden.
De rente is historisch laag.
Banken, dus ook Hof Hoorneman, moeten een deel
van de liquide middelen op
hun balans wegzetten bij De
Nederlandsche Bank, die ze op
haar beurt weer doorgeeft aan
de Europese Centrale Bank.
De vergoeding op die kasmiddelen bedraagt nu -0,2% op
6
KIJK OP VERMOGEN
VOORJAAR / 2015
jaarbasis! Ook in de Verenigde
Staten is de rente laag, maar
daar is de situatie aanmerkelijk anders dan in Europa. De
economie groeit daar al jaren,
met groeipercentages rond de
2%. De Amerikaanse arbeidsmarkt is dan ook fors hersteld.
De inflatie is in de VS ook laag,
maar dat komt voor een deel
door de gedaalde olieprijs.
Hoewel er geen directe dreiging
lijkt voor een sterk aantrekkende inflatie in de VS lijkt het
er toch op dat de Amerikaanse
centrale bank, de FED, wacht
op een geschikt moment om
de korte rente weer wat te
verhogen. De verwachting is
dat dit pas op zijn vroegst in de
tweede helft van dit jaar gaat
gebeuren, en dan nog met hele
voorzichtige stapjes.
OVERHEDEN KAMPEN
MET NAWEEËN
Zoals genoegzaam bekend
is de bankencrisis in 2007
‘opgelost’ door het probleem te
verplaatsen naar de overheid,
oftewel de belastingbetalers.
Overheden hebben massaal
geld gepompt in allerlei vormen
van steun aan de financiële
sector, via steunprogramma’s,
steunfondsen en ook door
financiële partijen regelrecht
te nationaliseren. Dat kan
natuurlijk niet zomaar ongestraft gebeuren. Het gevolg is
dan ook dat overheden nu alle
moeite moeten doen om hun
financiële situatie op orde te
krijgen. Hogere belastingen
en tegelijkertijd snijden in de
uitgaven, is het devies.
Vooral in landen als Spanje,
Portugal en natuurlijk Griekenland hebben de eisen die
de ECB, de EU en het IMF aan
de overheidsfinanciën gesteld
hebben geleid tot grote maatschappelijke onrust. Korten
op uitkeringen, ambtenaren
ontslaan, belastingen verhogen
of tenminste strenge maatregelen nemen om belastingontduiking tegen te gaan – daar
maak je als lokaal politicus
natuurlijk geen vrienden mee.
Alle ruimte dus voor populistische politici, die het electoraat
voorhouden dat Europa de
boosdoener is en dat het tijd
wordt om een eigen koers te
gaan varen.
ONZE VERWACHTING:
GRIEKENLAND BLIJFT
De populistische partij Syriza
en de nieuwe minister van
financiën Varoufakis kunnen
tegenstribbelen zoveel als
ze willen: Europa houdt voet
bij stuk als het gaat om het
nakomen door Griekenland van
de afspraken en voorwaarden
rondom de steun die het land
krijgt vanuit Europa. Zelfs de in
speltheorie gespecialiseerde
Varoufakis staat met de rug
M A R K T V E R WA C H T I N G
tegen de muur: Griekenland
heeft feitelijk amper een
onderhandelingspositie.
Ondanks alle gespierde taal
realiseert ook Griekenland zich
heel goed dat het verlaten van
de eurozone geen realistische
optie is. Herinvoering van de
drachme zou leiden tot megainflatie en tot het stilvallen
van de Griekse economie.
Geen enkele buitenlandse
ondernemer zal bijvoorbeeld
de drachme accepteren als
betaalmiddel voor de levering
van zaken als machines,
medicijnen of diensten. De
Griekse economie is simpelweg
teveel van het buitenland
afhankelijk om een zelfstandige
koers te gaan varen.
MAATREGELEN
TEGEN RUSLAND
Eerlijk gezegd is het afzwakken
van economische maatregelen
tegen Rusland wat ons betreft
de grootste onzekerheid dit jaar.
Gedrag van politici voorspellen
is nogal moeilijk, en zeker als
het gaat om dat van dictators
in het nauw. De economische
sancties, in combinatie met de
gedaalde olieprijs, hebben tot
nu toe al geleid tot stagnatie
van de Russische economie,
een halvering van de waarde
van de roebel en een verlammende mega-inflatie. De vraag
is nu of dit voldoende druk
oplevert om de weg vrij te
maken voor een diplomatieke
benadering voor de problemen
op de Krim en in de Oekraïne.
Zolang het conflict daarmee in
beheersbaar vaarwater wordt
gehouden zal de invloed ervan
op de beurzen beperkt blijven.
CHINA STOOMT DOOR
Ook al zal de economische
groei in China afzwakken van
7,5% per jaar naar ergens rond
de 6,5%, feit blijft dat we hier te
maken hebben met de grootste
concentratie van economische
groei ter wereld. De structuur
van de Chinese economie
verandert geleidelijk, maar
zeker. Was China een decennium geleden nog voornamelijk
afhankelijk van export, op dit
moment wordt de grootste groei
op de binnenlandse thuismarkt
gerealiseerd. De stijging van het
minimumloon van gemiddeld
15% per jaar heeft geleid tot
de ontwikkeling van een markt
van 1,2 miljard consumenten.
De beurs van Hongkong telt
vele Chinese bedrijven die hun
productiecapaciteit hebben
gevestigd op het vasteland van
China. Hier zitten echt nog
steeds zeer interessante beleggingskansen tussen. Bedrijven
met een hoge groei, sterke
marktposities, weinig schuld op
de balans, een solide dividendbeleid en een lage waardering,
dat zijn de kansen waar een
Value-belegger naar zoekt.
Ook in de vastgoedmarkt doen
zich nu kansen voor. In Ierland
bijvoorbeeld zien we dat het
economisch herstel nu ook leidt
tot aantrekkende huurprijzen
voor commercieel vastgoed. Er
zijn speciale beursgenoteerde
vehikels waarin beleggingen
worden gedaan in ondergewaardeerd Iers vastgoed.
KEEP CALM AND
SEEK VALUE!
In voorgaand verhaal wordt
een aantal van de onzekerheden genoemd die dit jaar
van invloed zullen zijn op de
beleggingsmarkten. Uiteraard
zullen er ook invloeden zijn die
niet hadden kunnen worden
voorspeld. De boodschap is
echter dat het de uitdaging
voor de belegger is om, juist te
midden van al deze onzekerheden, rustig te blijven en vast
te houden aan je beleggingsbeleid. We blijven zelf bedrijven
bezoeken, jaarverslagen lezen
en analyses maken, op zoek
naar aantrekkelijk gewaardeerde beleggingen. Juist
in deze tijd is het zaak om
selectief te blijven en de mooie
kansen eruit te kunnen pikken.
Vandaar ons motto voor 2015:
keep calm and seek value!
Structurele
veranderingen in
consumentengedrag
hebben grote
gevolgen voor de
werkgelegenheid. Kijk
maar wat er gebeurt
in de detailhandel.
En de slechte
werkgelegenheid in
Europa is daarmee
een van de grootste
belemmeringen voor
economische groei.
7
D E E L N E M I N G SV R I J ST E L L I N G
Een BV en op zoek naar een hoger nettorendement?
Neem een 5%-be
een houdsterm
Vijf procent eigenaar worden van meerdere ondernemingen?
Voor vermogenden een zeer mooie kans. Voorwaarden?
U heeft een BV en u wilt profiteren van de deelnemingsvrijstelling.
Hoe kan ik, na belasting, een
hoger rendement realiseren?
Dit is onder beleggers, zeker bij
de huidige lage rentestanden,
een veel gestelde vraag. Grote
beleggers, zoals verzekeraars
en family-offices, nemen
heel vaak een of meerdere
5%-belangen in kwalitatief
goede bedrijven met veelal
een hoog dividendrendement.
Vanwege de deelnemingsvrijstelling die van toepassing is
bij een belang dat groter is
dan 5%, behoeven ze dan over
de genoten dividenden en de
vermogensgroei geen vennootschapsbelasting te betalen.
Hierdoor realiseren ze een
hoger nettorendement.
OOK VOOR PARTICULIEREN
Kunt u als particulier óók
8
KIJK OP VERMOGEN
VOORJAAR / 2015
profiteren van de deelnemingsvrijstelling? Als u een BV heeft
die vennootschapsbelastingplichtig is, dan kunt u hier
inderdaad ook van profiteren.
Zo’n BV kan zijn ontstaan
bij verkoop van uw bedrijf of
anderszins. Dit vermogen is in
de meeste gevallen beklemd
c.q. kan niet naar privé zonder
dat er afgerekend wordt met de
fiscus. Het is dus zaak om met
dit vermogen een zo optimaal
mogelijk nettorendement te
behalen. Het nemen van een
5%-belang kan in dat geval een
interessante mogelijkheid voor
u zijn. Probleem is echter dat u
over wel heel veel vermogen in
die BV moet beschikken om een
5%-belang in een kwalitatief
goed bedrijf te kunnen kopen.
Om een 5%-belang te kopen
van een bedrijf als bijvoorbeeld
Beter Bed moet dan al snel zo’n
€ 23 miljoen op tafel worden
gelegd. Bovendien heeft u dan
nog slechts één belegging en
dus is het specifieke risico, het
risico dat het met die belegging
mis gaat, wel heel groot. U zou
in risicotermen daarom beter af
zijn met een breder gespreide
beleggingsportefeuille (van
5%-belangen).
Al vele jaren eerder heeft Hof
Hoorneman dit issue onderkend. Om die reden bieden wij
onze klanten al zo’n 20 jaar
de mogelijkheid om met een
relatief beperkt vermogen te
profiteren van het fenomeen
‘deelnemingsvrijstelling’. De
bestaande beleggers in onze
houdstermaatschappijen
hebben allen een 5%-belang
genomen binnen de speciaal
daarvoor ingerichte houdsterstructuur die bestaat uit
5%-belangen van verschillende
omvang. Via deze houdstermaatschappijen beleggen
zij gezamenlijk in een breed
gespreide portefeuille die
op zichzelf ook weer bestaat
uit een breed gespreide
DEELNEMINGSVRIJSTELLING
lang in
aatschappij
portefeuille met meerdere
5%-belangen.
SEARCHING FOR YIELD
Vanwege de lage rentestanden is
‘searching for yield’ weer helemaal hot. Bij gebrek aan alternatieven wordt dan logischerwijs
al snel gekeken naar aandelen.
Vooral aandelen met een relatief
hoog dividendrendement zijn
dan interessant. Als, met het
vermogen uit de BV, het dan
ook nog mogelijk is om over dit
dividend geen vennootschapsbelasting te betalen en ook de
vermogensgroei onbelast blijft,
is al snel de interesse gewekt.
We merken om die reden een
toenemende vraag naar het
nemen van een 5%-belang in
onze houdsterstructuur. Tot voor
kort werd door de gezamenlijke
5%-belanghouders uitsluitend
belegd in het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds. Recent zijn de
voorwaarden voor de inrichting
van de beleggingsportefeuille
binnen de houdsterstructuur
uitgebreid. Als gevolg daarvan
bestaan de beleggingen nu ook
uit een 5%-belang in het Delta
Lloyd Europees Deelnemingen
Fonds.
FOCUS OP EUROPA
Door deze wijziging van de voorwaarden en de toevoeging van het
Europees Deelnemingen Fonds
ligt de focus niet meer slechts
op Nederland, maar wordt veel
nadrukkelijker geprofiteerd van
de ontwikkelingen binnen Europa.
Het aantal bedrijven waarin
onderliggend wordt belegd is
hierdoor in aantal fors toegenomen, waardoor er sprake is van
een nog bredere risicospreiding.
UNIEK
De houdsterstructuur van Hof
Hoorneman is een uniek product.
Er zijn geen andere banken die dit
product al vanaf circa € 150.000
kunnen aanbieden. Wat deze
houdsterstructuur verder
bijzonder maakt, is natuurlijk de
mogelijkheid om te profiteren van
deelnemingsvrijstelling in een
zeer breed gespreide portefeuille
die is belegd in kwalitatief goede
bedrijven met veelal een hoog dividendrendement. De grote beleggers – verzekeraars en family-offices – zouden al snel enkele
honderden miljoenen euro’s nodig
hebben om zo’n portefeuille met
eigen 5%-belangen op te kunnen
bouwen. Via de houdsterstructuur
van Hof Hoorneman Bankiers kunt
u al meedoen vanaf € 150.000.
BENT U GEÏNTERESSEERD?
Bespreek deze beleggingsmogelijkheid dan met uw fiscaal
adviseur en/of neem contact op met een van de relatiebeheerders van Hof Hoorneman Bankiers. Wij ontvangen
u, desgewenst samen met uw adviseur, graag voor een
oriënterend gesprek. Overigens treft u ook meer informatie
aan op www.hofhoorneman.nl onder ‘andere diensten’,
‘fiscaal vriendelijk beleggen’. Per beleggingsinstelling in de
houdstermaatschappijenstructuur is een informatie-memorandum beschikbaar dat als doel heeft de deelnemers en
geïnteresseerden in de betreffende houdstermaatschappij
te voorzien van relevante informatie ten aanzien van een
(potentiële) belegging in deze houdstermaatschappij.
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
Hof Hoorneman Fund Management NV houdt een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen in de zin van
artikel 2:65 onder a Wft en staat als zodanig onder toezicht van de AFM en DNB.
9
WEBSITE
Modern en overzichtelijk visitekaartje
Vernieuwde
website voor
Hof Hoorneman
Bankiers
Smartphone, tablet of pc? ‘De nieuwe
website van Hof Hoorneman Bankiers
past zich aan naar elk device, kent een
logische opbouw en is vooral eenvoudig in
gebruik’, vertelt Jaco Aardoom, directeur
bij Hof Hoorneman Bankiers.
Kort en krachtig. Dat is typerend voor de nieuwe website
van Hof Hoorneman Bankiers.
Maar niet als het gaat om
inzicht in de geactualiseerde
rendementsontwikkeling van
de beleggingsportefeuilles
van de relaties. Want dat
onderdeel is recent juist zeer
uitgebreid. ‘Onze oude website
was dringend aan vervanging
toe. En niet in de laatste plaats
vanwege onze gewijzigde
10
KIJK OP VERMOGEN
VOORJAAR / 2015
huisstijl’, aldus Aardoom.
Het nieuwe beeldmerk paste
simpelweg niet bij de oude
site. Echter, niet alleen het
beeldmerk werd vervangen.
De hele website onderging
een complete en broodnodige
metamorfose.
HET WAAROM VAN DE
METAMORFOSE
‘Onze website is ons visitekaartje. Daaruit moet spreken
wie we zijn en wat we doen.
Niets meer, niets minder’, zegt
Aardoom. Daarom is de website
zoals hij nu is: toegankelijk,
logisch opgebouwd, gemakkelijk navigeerbaar en lekker
leesbaar zonder al te grote
lappen tekst. ‘De nieuwe site
straalt rust uit en nog meer
vertrouwen. Hij is meer van
deze tijd en toepasbaar op
verschillende devices. Onze
relaties bezoeken onze site niet
alleen meer vanachter hun pc;
ze willen elk moment van de
dag inzicht in hun portefeuille.
En daarvoor gebruiken ze ook
hun smartphone of tablet. Want
dat is wat onze nieuwe site ook
biedt: een uitgebreid en gedetailleerd inzicht in de actuele
rendementsontwikkeling.’
OVERZICHTELIJK EN
GEBRUIKSVRIENDELIJK
Uitgangspunt bij de totstandkoming van de website is overzichtelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Dit ziet u ook terug in
het inzicht in uw eigen beheerportefeuille of Hof Hoorneman
Rekening. Voor een actueel
inzicht in de ontwikkeling van
uw eigen portefeuille logt u
als relatie nog steeds via de
button “Mijn Hof Hoorneman”
in op uw individuele online
omgeving. Daar vindt u dan in
een vernieuwde omgeving alles
wat u als belegger wil weten
over uw portefeuille. Inclusief
complete en heldere rendementsgrafieken. En het kopen
of verkopen van fondsen, dat
kan binnen de Hof Hoorneman
Rekening nog steeds met een
simpele klik.
WEBSITE
NAVIGEREN DOOR DE WEBSITE
MEER INFORMATIE
Navigeren door de website kenmerkt zich door zijn eenvoud. Wie op de
nieuwe homepage van links naar rechts door de tabs navigeert, ziet dat
we eerst iets over onszelf vertellen, dan over ons specialisme vermogensbeheer, vervolgens over zelf beleggen in onze beleggingsfondsen
via de Hof Hoorneman Rekening, daarna nog over onze andere diensten, zoals fiscaal vriendelijk beleggen in een houdstermaatschappij,
en tot slot geven we aan hoe geïnteresseerden met ons in contact
kunnen komen.’
Elke tab op de website heeft aan de linkerzijde een
menu met meer informatie per onderwerp. Zo is op
de pagina ‘beleggingsfondsen’ actuele rendementsen koersinformatie van de Hof Hoorneman beleggingsfondsen te vinden. En relevante documentatie,
die staat per tab en onderwerp gebundeld en is te
downloaden.
WWW.HOFHOORNEMAN.NL
11
HH REKENING
Overzicht, inzicht en mogelijkheid tot beleggen en sparen
Zèlf online beleggen
Hof Hoorneman Reken
Zelf online beleggen in alle Hof Hoorneman
Beleggingsfondsen, zonder transactiekosten
kopen en verkopen en daarnaast een
marktconforme rente ontvangen. Dát
kenmerkt de Hof Hoorneman Rekening.
Maar wist u ook dat u met één druk op de
knop inzicht heeft in uw rendements- en
vermogensontwikkeling?
Beleggen ingewikkeld? Niet met
de Hof Hoorneman Rekening.
Deze rekening is voor iedereen
toegankelijk, overzichtelijk en
heel gebruikersvriendelijk,
aldus Jaco Aardoom, directeur
Hof Hoorneman Bankiers.
‘We hebben er namelijk voor
gezorgd dat u als cliënt met
deze rekening de ontwikkeling
van uw beleggingsportefeuille
eenvoudig online kunt volgen,
zowel via een gedetailleerd
overzicht als grafisch. Ook
kunt u duidelijk zien hoe uw
vermogen op de Hof Hoorneman Rekening is gespreid
over de verschillende beleggingsfondsen en spaargeld.’
12
KIJK OP VERMOGEN
VOORJAAR / 2015
NIEUW: INZICHT
IN ONTWIKKELING
VERMOGEN
Naast het dagelijkse inzicht in
de waarde en spreiding van uw
beleggingsportefeuille biedt
de Hof Hoorneman Rekening sinds kort ook inzicht
in de ontwikkeling van uw
vermogen. Met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2012 – het
moment waarop de online
Hof Hoorneman Rekening is
gelanceerd – kunt u zien hoe
uw vermogen (in euro’s) zich
binnen uw rekening heeft
ontwikkeld. Ook worden op
maandbasis de stortingen en
onttrekkingen getoond die u
ten gunste of ten laste van uw
rekening heeft gedaan, waarbij
tevens het netto uitgekeerde
dividend en de rentebetalingen
zichtbaar zijn. ‘Inzicht in de
ontwikkeling van uw vermogen
is belangrijk. Maar minstens
zo belangrijk is de ontwikkeling van het rendement van uw
beleggingsportefeuille’, vindt
Aardoom. ‘Daarom toont de
Hof Hoorneman Rekening nu
ook inzicht in de maandelijkse
rendementen (in procenten)
die u binnen uw rekening heeft
behaald.’
Aardoom is heel positief over
deze toevoeging. Niet onterecht.
De vijfjaarsrendementen van
de beleggingsfondsen van Hof
Hoorneman Bankiers liegen
er namelijk niet om. Op 31
december 2014 lagen deze
rendementen gemiddeld op
jaarbasis tussen de 4,5% en
14%. Dat blijft niet onopgemerkt in de markt. ‘Steeds
meer mensen openen ook
om die reden een Hof Hoorneman Rekening. De toestroom
van nieuwe cliënten, en
daarmee nieuw vermogen, is
aanzienlijk. Inmiddels bedraagt
het belegd vermogen ruim
€ 1,7 miljard’, vertelt Aardoom.
‘Veel mensen kiezen voor deze
rekening omdat ze zelf willen
bepalen in welke, door Hof
Hoorneman beheerde, fondsen
zij willen beleggen. Op deze
wijze kan worden geprofiteerd
van onze beleggingsexpertise
en de goede rendementen van
onze beleggingsfondsen (voor
actuele rendementen: zie
www.hofhoorneman.nl). Dagelijks heeft u online inzicht in
uw beleggingen. Verder wordt
u ieder kwartaal geinformeerd
over uw beleggingen met
de Nieuwsbrief Beleggingsfondsen. Voor het gebruik van
de online Hof Hoorneman
Rekening worden geen kosten
in rekening gebracht. U betaalt
bij deze rekening dus geen
aan- en verkoopkosten maar
ook geen servicefee. Hierin
zijn wij een uitzondering in de
markt. Cliënten waarderen dat.’
HH REKENING
met de
ing
ZELF KEUZES MAKEN
Wie denkt dat beleggen bij Hof
Hoorneman Bankiers alleen
maar kan met grote bedragen,
heeft het mis. ‘Cliënten kunnen
elk gewenst bedrag op hun
nieuw geopende Hof Hoorneman
Rekening storten en daarmee
zelf kiezen welke (combinatie)
van Hof Hoorneman beleggingsfondsen het beste bij hen past.’
vertelt Aardoom. ‘En beleggen
zij even niet? Dan ontvangen zij
een aantrekkelijke rente over het
tegoed op de Hof Hoorneman
Rekening. Momenteel bedraagt
deze rente 1% op jaarbasis.’
De Hof Hoorneman
Rekening in het
kort
• zelf beleggen in alle Hof
Hoorneman beleggingsfondsen;
• zonder transactiekosten
kopen en verkopen;
• de ontwikkeling van
uw fondsen dagelijks
volgen;
• ieder kwartaal een
marktconforme rente op
uw geldtegoed, de rente
bedraagt momenteel
1,00% (tot € 500.000);
• inzicht in de ontwikkeling van uw vermogen
en het rendement.
PORTEFEUILLEOVERZICHT
U heeft toegang tot uw eigen
rekening en u kunt aan- en
verkoopopdrachten geven en overzichten en documenten opvragen.
VERMOGENSONTWIKKELING
U kunt zien hoe uw vermogen
zich binnen uw Hof Hoorneman
Rekening ontwikkelt in euro’s.
Ook worden op maandbasis de
stortingen en onttrekkingen
getoond die u ten gunste of ten
laste van uw rekening heeft gedaan.
Hierbij zijn ook netto-dividenden en
rentebetalingen zichtbaar gemaakt.
RENDEMENTSONTWIKKELING
U ziet hoe het rendement zich in
procenten heeft ontwikkeld. Zo
wordt getoond wat uw maandelijkse rendement was en waar dit,
geïndexeerd over de opgevraagde
periode, al toe heeft geleid.
13
N I E U W K A N TO O R I N ‘ T GOO I
Kantoor ‘t Gooi
vestigt zich in
hartje Laren
Het kantoor van Hof Hoorneman
Bankiers in ‘t Gooi is verhuisd.
Vestigingsdirecteuren Suzy Tan
en Mark-Jan Bender hebben
op 1 januari 2015 het kantoor
in Blaricum verruild voor een
centraal gelegen pand in Laren.
14
KIJK OP VERMOGEN
VOORJAAR / 2015
N I E U W K A N TO O R I N ‘ T GOO I
Kantoor ’t Gooi
Torenlaan 5
1251 HE Laren
Telefoon: 035-5436937
E-mail: [email protected]
Eigentijds. Ingetogen. Authentiek. Warm. Dát zijn de
kenmerken van het nieuwe
kantoor van Hof Hoorneman
Bankiers in Laren. ‘Bij de
inrichting van ons pand hebben
we de nieuwe huisstijl van
Hof Hoorneman Bankiers als
uitgangspunt genomen. Zo zie
je veel zwart-witelementen
terugkomen in de inrichting’,
vertelt Suzy Tan. ‘Daarnaast
wilden we een gevoel van thuiskomen creëren. Daarom hebben
we bijvoorbeeld voor een open
haard gekozen in plaats van
radiatoren.’
TUSSEN
AMBACHTSLIEDEN
Op dit mooie punt in Laren
tussen ware ambachtslieden –
een bakker die zijn broden met
liefde zelf bakt, de groenteman
die zijn appels oppoetst tot
ze glimmen, de wildhandel
met de heerlijkste patés en
de slager die zijn vak na vele
jaren nog steeds als geen ander
verstaat – voelt Hof Hoorneman
Bankiers zich als ambachtelijke
vermogensbeheerder als een
vis in het water.
Met de verhuizing naar Laren
is ook de zichtbaarheid van Hof
Hoorneman Bankiers in ‘t Gooi
toegenomen. ‘In de eerste
weken zijn al meerdere mensen
bij ons naar binnen gelopen om
te vragen wie we zijn en wat we
doen. Maar ook relaties komen
spontaan binnen om onder het
genot van een goede espresso
de laatste stand van zaken door
te spreken. Dat bevestigt alleen
maar ons gevoel dat we met
de verhuizing naar Laren een
goede keuze hebben gemaakt!’
Mark-Jan Bender
Suzy Tan
15
NIEUW BIJ HH BANKIERS
Hanno Mak, nieuwe Directeur Relatiebeheer:
‘Onze klanten
op nummer
Een bankier in hart en nieren. Dat is Hanno Mak. Hij werkte
respectievelijk als investment- en corporate banker, maar gaat zich nu
begeven op het vlak van private banking. Deze nieuwkomer bij Hof
Hoorneman Bankiers is sinds 1 december 2014 Directeur Relatiebeheer.
De functie van Directeur
Relatiebeheer is Hanno Mak
op zijn lijf geschreven. ‘Ik ben
echt een klantenmens. Ik steek
graag energie in klanten met als
doel hen te begrijpen, te helpen
waar nodig en te voelen waar ze
behoefte aan hebben. Uitgangspunten waar Hof Hoorneman
Bankiers ook voor staat. Dit,
in combinatie met het feit dat
Hof Hoorneman een kleine
partij met ijzersterke producten
en uitstekende rendementen
is, zorgde ervoor dat ik direct
“ja” zei op hun verzoek om als
Directeur Relatiebeheer aan de
slag te gaan’, vertelt Mak.
Mak zet nu voor het eerst
16
KIJK OP VERMOGEN
VOORJAAR / 2015
stappen op het gebied van
private banking. Maar hij heeft
al een lange ‘bankhistorie’
achter zich. Zijn interesse in
bankieren startte al op jonge
leeftijd. Wijlen zijn opa en zijn
vader hadden hun sporen
verdiend op het gebied van
investment banking en Mak
toonde al van kinds af aan
een bovengemiddelde interesse in hun werk – ‘mijn
eerste spreekbeurt ging over
mijn crossfiets, mijn tweede
over geld’. Dus na een studie
Economie aan de Erasmus
Universiteit maakte Mak zijn
entree op de arbeidsmarkt bij
Rabo Securities in Amsterdam,
waar hij als jongste bediende
actief werd op het gebied van de
Equity Capital Markets (uitgifte
van nieuwe aandelen). Eenzelfde
functie vervulde hij vervolgens
een aantal jaren later met veel
plezier bij ING. Dat plezier nam
af in de loop van 2009. Hanno
vertelt: ‘De val van Lehman
Brothers en daarmee de ineenstorting van het systeem had al
snel gevolgen voor mijn werk. Ik
merkte dat het een stuk lastiger
was om goede resultaten te
blijven behalen. Dat was voor
mij een mooi moment om na
tien jaar eens verder te gaan
kijken.’
AL HET MAKKELIJKE
IS AL GEDAAN
Heel veel verder hoefde Mak
niet te kijken. ‘Ik merkte dat de
banken steeds moeilijker deden
met het verstrekken van financiering’. Een gesprek met zijn
vader over ‘wat hij zou doen als
hij een grote zak met geld zou
hebben’ zette hem op het juiste
spoor. ‘In de vurige wens mijn
klanten te bedienen, bedacht ik
een manier om, als ik het geld
N I E U W B I J H H BA N K I E R S
staan
één’
bijeen zou krijgen, onderhandse leningen uit te geven
aan (MKB-)ondernemingen om
hen door de economische crisis
heen te loodsen. Toen ik dit
uitsprak tegenover mijn vader
zag hij hier wel een uitdaging in.
Vervolgens hebben we dit plan
samen verder handen en voeten
gegeven: het Dutch Credit Fund
was geboren. Enkel de bijbehorende financiering nog. We
hadden 150 miljoen euro nodig
om te starten!’ Mak ging als
ondernemer te werk, hij strikte
het grootste pensioenfonds van
Nederland om op te treden als
‘cornerstone investor’, werkte
ruim een jaar lang aan het initiatief totdat het op politiek niveau
stokte. ‘De pensioenfondsen
wilden wel, maar vonden dat
het ministerie van Economische
Zaken (EZ) de eerste stap moest
zetten. Omgekeerd vond EZ dat
juist de markt, in casu de pensioenfondsen, in eerste instantie
aan zet was. Het was een
zogeheten kip-en-ei-verhaal.
Het leek wel of ik te vroeg was
met mijn plan.’ Hoe groot de
gevolgen van de val van Lehman
Brothers voor de Nederlandse
economie zouden zijn, was nog
lang niet bij iedereen helder.
Daarom heb ik het Dutch Credit
Fund-initiatief in de ijskast
gezet.’
OPBOUWEN
Ook al had Mak zijn plan niet
tot uitvoering kunnen brengen,
het ondernemen beviel hem
wel. Toen BNP Paribas hem
vroeg om hen te helpen bij het
opzetten van een nieuw kantoor
in Rotterdam hoefde hij dan ook
niet lang na te denken. ‘Bij deze
werkgever kwam veel samen. Ik
mocht niet alleen ondernemen,
maar kon ook relaties beheren
en uitbouwen.’ Al snel lukte
het Mak om van Rotterdam
een succesvolle vestiging te
maken. Maar na twee jaar
begon het bloed te kruipen
waar het niet gaan kon. ‘De
tweede kredietcrisis diende zich
aan, waardoor ik het een mooi
moment vond om mijn plan om
ondernemingen onderhands te
financieren weer uit de ijskast
te halen.’ En dus ging Mak
weer de boer op. In een jaar
tijd werden er diverse stappen
gezet. Zo omarmde onder meer
de Commissie-Hoek, die de
mogelijkheden onderzocht om
meer geld vrij te maken voor
de financiering van het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf,
het Dutch Credit Fund van Mak.
Ondanks al het goede wat eruit
voort is gekomen, kwam het
uiteindelijk niet van de grond.
Waar in 2009 de politiek roet
in het eten gooide, was het nu
een grootbank die Maks idee
om vijf voor twaalf wegkaapte.
‘Volgens een staatsbank was
onderhandse kredietverlening
geen aangelegenheid voor een
privaat initiatief; het hoort thuis
bij een bank.’ Voor de tweede
keer ging het niet door om
redenen die niets met het initiatief te maken hadden. ‘Ik ben
een enorme doorzetter, maar
de lijn tussen doorzetter zijn
en Don Quichot worden, is dun,
dus heb ik uiteindelijk besloten
mijn vizier weer op een functie
bij een bedrijf in de financiële
wereld te richten. En ik ben blij
dat Hof Hoorneman mij die kans
gegeven heeft’, vertelt Mak.
Naam:
Hanno Mak
Leeftijd:
39 jaar
Gezin:
Getrouwd met Wietske,
twee dochters Kiki (5) en
Puck (2)
Woonplaats: Den Haag
Vorige functie: Bankier
Interesses: Golf, skiën,
zeilen en koken voor/met
familie en vrienden
17
K L A N T A A N H E T W OO R D
Goudsmid Iris Camp maakt op ambachtelijke wijze gouden en zilveren sieraden
‘Ondernemen is
als beleggen’
Eén passie heeft ze altijd al gehad. Sinds anderhalf jaar runt de Haagse
ondernemer Iris Camp (27) haar eigen sieradenatelier. Een plek waar het
goud en zilver nog zelf wordt gelegeerd en uiteindelijk verwerkt tot een
sieraad. Dit vaak in combinatie met kleurstenen of diamant.
18
KIJK OP VERMOGEN
VOORJAAR / 2015
K L A N T A A N H E T WOO R D
Goudsmid. Geen alledaags
beroep. Maar voor Iris Camp
ging een droom in vervulling toen zij eind 2013 samen
met haar compagnon Angela
Wismeyer (37) de deuren van
haar eigen atelier opende voor
het publiek. ‘Het was best wel
spannend. Alle zekerheid die
een baan in loondienst biedt,
gooiden we overboord. Om een
droom na te jagen.’ Camp, die
zelf klant is bij Hof Hoorneman
Bankiers, trekt de parallel met
beleggen. ‘Werken in loondienst
is als sparen, ondernemen is
als beleggen. Je accepteert een
bepaald risico, met als doel een
hoger rendement te behalen.
Of, zoals in mijn geval, meer
voldoening te halen uit mijn
professie. Het hebben van een
eigen winkel.’
was. ‘Ik vroeg Angela of ze met
mij de stap wilde wagen en
toen ze ja zei, ging het ineens
allemaal heel snel. Eigenlijk
zijn we gewoon begonnen.
En nu maken en verkopen we
alweer anderhalf jaar unieke,
exclusieve sieraden. Sieraden
met een eigentijdse stijl, zowel
voor dames als voor heren. In
elke prijsklasse.’ Camp&Wismeyer hebben voor ieder wat
wils. Maar vaststaat dat elk
sieraad met evenveel liefde
en passie voor het ambacht
wordt gemaakt. ‘Met behulp
van een microscoop zet ik tot
op de millimeter nauwkeurig
een diamant of (kleur)stenen
in sieraden. Dáár gaat mijn
hart sneller van kloppen. Bezig
zijn met mijn passie en onze
cliënten laten zien hoe wij hun
unieke sieraad maken.’
LOT UIT LOTERIJ
Sieradenatelier Camp&
Wismeyer is gevestigd op de
Denneweg in Den Haag. ‘We
zitten op een A-locatie in een
heel gezellige buurt met een
mêlee van ondernemers. De
Denneweg is een prestigieuze
straat met van oudsher veel
antiquairs, dé plek in Den Haag
waar ons atelier thuishoort.
Dat dit pand leegstond, was
echt een lot uit een loterij.’
Camp had op dat moment
een klein atelier aan huis en
was parttime in dienst bij een
juwelier, dezelfde als waar ook
Wismeyer fulltime in dienst
EMOTIONELE WAARDE
VEREEUWIGEN
Camp&Wismeyer heeft een
eigen collectie in de winkel,
maar het gros van haar
clientèle is op zoek naar een
sieraad op maat. Het atelier van
Camp herbergt een open werkplaats waar cliënten terecht
kunnen voor een uniek stuk
uit de eigen collectie. Cliënten
kunnen er met eigen ogen
aanschouwen hoe de dames
op ambachtelijke wijze te werk
gaan. Van het geheel renoveren
van een antiek sieraad, en het
hergebruiken van de stenen
tot aan het omsmelten of het
legeren van sieraden naar de
gewenste kleur en gehalte. Een
sieraad kan geheel naar wens
worden aangepast. Zodanig dat
de emotionele waarde ervan en
de herinnering blijft bestaan.
Hier wordt de cliënt naar
gelieve in betrokken.
OVEREENKOMSTEN
MET BELEGGEN
Het opbouwen van haar
clientèle verloopt naar behoren.
Camp: ‘Wij zijn heel tevreden
over de eerste anderhalf jaar
die we nu achter de rug hebben.
We merken dat onze ideeën en
onze wijze van werken worden
gewaardeerd door cliënten.
Natuurlijk heb je in het opstartjaar hoge investeringen. Die
heb je niet na één jaar allemaal
terugverdiend. Dat gaat over
een langere termijn. Het is net
als met beleggen. Daarbij moet
je ook uitgaan van een langere
termijn. Eigenlijk zijn er nog
veel meer overeenkomsten met
Hof Hoorneman Bankiers. Zo
proberen ook wij waarde toe te
voegen voor onze cliënten. Dat
doen we onder meer met een
persoonlijke aanpak. We zijn
toegankelijk, goed benaderbaar
en proberen onze cliënten zo
goed mogelijk te informeren.
Heel klantvriendelijk. Doen we
dat niet, dan kan iets uitlopen
op een teleurstelling en dat is
niet de bedoeling.’
Iris Camp (links) met
haar compagnon
Angela Wismeyer.
‘Net als Hof
Hoorneman Bankiers
proberen wij ook
waarde toe te voegen
voor onze cliënten.
Dat doen we onder
meer met een
persoonlijke aanpak.
We zijn toegankelijk,
goed benaderbaar en
proberen onze cliënten
zo goed mogelijk te
informeren.’
19
C O N T I N U Ï T E I T FA M I L I E B E D R I J V E N
Het Familiestatuut:
Een solide basis
voor de continuït
van het familieb
Voor familiebedrijven zijn communicatie en transparantie onmisbare
elementen voor het succes en de continuïteit van zo’n bedrijf. Om te
voorkomen dat het hierop spaak loopt, is het volgens Ed van de Vijver,
werkzaam bij BDO Adviesgroep Familiebedrijven, verstandig om zaken
vast te leggen in een zogeheten Familiestatuut.
Zo’n 25 jaar geleden hadden
slechts enkelen van ons
internet. Tot die tijd waren we
met z’n allen verstoken van
informatie. We moesten ons
behelpen met encyclopedieën,
waar meestal net niet in stond
wat je zocht. Kunt u zich nog
voorstellen hoe het was zonder
Google, LinkedIn of YouTube? Zo
ongeveer gelijk met de opkomst
van het internet, dat een nieuw
informatietijdperk inluidde,
drong in Europa het besef door
dat familiebedrijven anders
waren dan niet-familiebedrijven.
Helaas werd dat in het begin
vaak negatief geïnterpreteerd
20
KIJK OP VERMOGEN
VOORJAAR / 2015
en werden familiebedrijven
vaak geassocieerd met een
stoffig imago en kleine papa- en
mama-bedrijven. Natuurlijk
was dit voor een deel ook waar,
maar de echte insiders waren
doordrongen van het feit dat
familiebedrijven de hoeksteen
van de economie vormden.
COMMUNICATIE
Of het nu toeval is of niet, maar
internet en familiebedrijven
hebben één ding gemeen:
communicatie. Internet voorziet
daarin als bron, maar op de
langere termijn heeft het ons
ook bewust gemaakt van het
belang ervan. Voor familiebedrijven werd steeds duidelijker
dat communicatie en transparantie onmisbare elementen
zijn voor het succes en de
continuïteit. De invloed van
internet heeft zeker bijgedragen
aan de toenemende behoefte
aan openheid en transparantie binnen familiebedrijven.
Daarnaast bleek uit onderzoek
en – niet in de laatste plaats –
uit de op internet beschikbare
informatie over best practices,
dat het op elkaar afstemmen
van familie- en bedrijfsbelangen
een belangrijke succesfactor
van familiebedrijven is. Vanuit
het besef dat de familie de basis
vormt voor het bestaan van
het bedrijf op de lange termijn,
gingen steeds meer bedrijfsfamilies over tot het maken
van afspraken met elkaar over
hoe zij in de toekomst met het
bedrijf wilden omgaan. In het
begin waren het vooral de grote
familiebedrijven, maar later
volgden ook de middelgrote en
zelfs kleinere ondernemingen
hun voorbeeld. Daarmee was
het Familiestatuut geboren.
Overigens worden ook andere
C O N T I N U Ï T E I T FA M I L I E B E D R I J V E N
eit
edrijf
benamingen gehanteerd, zoals
Familiehandvest, -protocol,
-reglement of dergelijke. Goed
bekeken is de naam ook niet
belangrijk. Overigens moet ook
de waarde van het document
zelf niet worden overschat.
Natuurlijk, het is een belangrijke vastlegging van met elkaar
gemaakte afspraken dat als
naslagwerk kan dienen en dat
bijdraagt aan duidelijkheid voor
alle stakeholders. Maar het
proces van de totstandkoming
van dit document is vele malen
belangrijker en wordt helaas
vaak onderschat.
HARMONIE
Om de werkelijke waarde van
een Familiestatuut te doorgronden is het belangrijk om
hier even bij stil te staan. Eén
van de belangrijkste voorwaarden voor de continuïteit van
familiebedrijven is de harmonie
binnen de familie. Omgekeerd
heeft de mate van succes van
het bedrijf ook invloed op deze
harmonie. Conflicten binnen
de familie vormen dus een
bedreiging voor de continuïteit
van het bedrijf en zijn misschien
wel vaker oorzaak van faillissementen dan economische
omstandigheden. Omdat
onbegrip de belangrijkste
oorzaak is van conflicten, is het
creëren van wederzijds begrip
binnen bedrijfsfamilies de beste
manier om de continuïteit van
het bedrijf te borgen. Er is maar
één manier waarop wederzijds
begrip tussen mensen tot stand
komt: communicatie. Praten
met en vooral ook luisteren naar
elkaar. Niet alleen over elkaars
standpunten, maar begrip zit
vooral in het kennen van elkaars
onderliggende motieven.
Dit vraagt om diepgaande
gesprekken met aandacht en
respect voor elkaar, waarbij
men eventuele tegenstellingen
blootlegt en in alle openheid
met elkaar ter discussie stelt.
Uitgangspunt daarbij is dat je
beter op voorhand met elkaar
een pittige discussie kunt
hebben over wezenlijke aangelegenheden in een gecontroleerd en gestructureerd proces,
dan op het moment dat door
onvoorziene omstandigheden
in de praktijk blijkt dat er
tegenstellingen bestaan. Denk
bijvoorbeeld aan de vraag hoe
er moet worden omgegaan met
partners in het bedrijf als het
onverhoopt tot een echtscheiding komt. Mijn ervaring is dat
daar in een familiebijeenkomst
in het kader van het Familiestatuut, ook in het bijzijn van
partners, goed over gesproken
kan worden en met elkaar relatief makkelijk afspraken worden
gemaakt over de in dergelijke
situaties te volgen procedures.
Als je hier pas afspraken over
probeert te maken als het zover
is, overheersen de emoties vaak
de ratio en zijn oplossingen
veelal ver te zoeken. Bedenk
daarbij ook dat conflicten
binnen de familie nooit beperkt
blijven tot twee individuen. Door
loyaliteit is vaak sprake van
coalitievorming.
Ed van de Vijver,
BDO Adviesgroep
Familiebedrijven
STRUCTUUR
Het Familiestatuut voorziet in de
structuur en een gecontroleerd
proces, waarbinnen in een veilige
setting open gesproken kan
worden over thema’s die belangrijk zijn voor de relatie tussen
familie en bedrijf. De structuur
zit in de opbouw en samenhang
21
C O N T I N U Ï T E I T FA M I L I E B E D R I J V E N
van de inhoud en van het proces.
Inhoudelijk gaat het om de
thema’s die in het kader links op
deze pagina te vinden zijn.
Doelstellingen
• Van het Familiestatuut
• Van de familie
• Van het bedrijf
Familieleden en
partners in het bedrijf
• Werken in het bedrijf
• Rentmeesterschap
• Gedragsregels
• Informatie
Leiding en opvolging
• Directie
• Governance
• Opvolging
Eigendom en zeggenschap
• Eigendomsstrategie
• Eigenaarsstrategie
• Overdracht en vererving
• Zeggenschap
• Dividend
Governance
• Raad van Commissarissen
• Raad van Advies
Familie(be)raad
Communicatie
Onderhoud Familiestatuut
22
KIJK OP VERMOGEN
VOORJAAR / 2015
Uiteraard is er sprake van
maatwerk en dienen deze
thema’s toegespitst te worden
op de desbetreffende situatie,
waarbij zowel bedrijfs- als
de familieomstandigheden in
ogenschouw worden genomen.
Het hoeft ook allemaal niet
in één keer. Sommige families nemen voor een dergelijk
proces ruim de tijd en pakken
het gefaseerd aan. In ieder
geval moet bij een dergelijk
proces zeker worden gedacht
aan meerdere familiebijeenkomsten in een periode van
minimaal vier tot zes maanden.
Een kortere periode is weliswaar praktisch mogelijk, maar
gaat ten koste van de diepgang
en daarmee van de doelstelling.
Het is overigens een doorlopend
proces, want omstandigheden
wijzigen met de tijd.
Het succes van een dergelijk
proces is, afgezien van de
inhoud, ook afhankelijk van
het bepalen van de kring van
betrokkenen. Wie nemen er
aan de gesprekken deel? In
de praktijk blijkt de eventuele
betrokkenheid van de partners
van familieleden vaak een heet
hangijzer. Waar veel bedrijfsfamilies huiverig zijn over deelname van ‘de koude kant’, zijn
er ook families die de partners
als ‘de frisse wind’ zien en ze
graag bij de gesprekken aan
laten schuiven. Het buitensluiten van partners van familieleden is overigens sterk af te
raden. Afgezien van het feit dat
zij het thuisfront vormen voor in
het bedrijf werkzame familieleden/aandeelhouders, zijn zij
ook de mede-opvoeders van
de volgende generatie. Omdat
sommige thema’s gevoelige
elementen kunnen bevatten
en omdat in familieverband
meestal sprake is van conflictvermijdend gedrag, verdient het
aanbeveling om dit proces in
handen te geven van een objectieve ervaren buitenstaander.
OP NAAR EEN ZEKERE
TOEKOMST
Het Familiestatuut is bij uitstek
geschikt om bijvoorbeeld de
eigenaarsstrategie in uit te
werken. Doelend op de manier
waarop de familie – ook over
de generaties heen – met
haar vermogen het bedrijf wil
financieren en welke revenuen zij daarvan verwacht. De
huidige generatie heeft hierover
meestal wel een visie, maar in
hoeverre is de volgende generatie daarvan op de hoogte? Ook
vraagstukken over ‘groeien of
snoeien’ en de taakverdeling
kunnen in de eigendomsstrategie worden geregeld. In
samenhang met heldere doelstellingen en andere belangrijke
thema’s legt u samen met uw
familie een solide basis voor
een zekere toekomst.
F U N D U P DAT E
Mooie
tijden
De afgelopen maanden waren
mooie tijden voor beurzen
wereldwijd. Er waren verschillende ontwikkelingen die
een positief effect hadden
op de beurzen. Allereerst de
aankondiging van kwantitatieve
verruiming in de eurozone.
Mario Draghi heeft na lang
wikken en wegen besloten om
Europese staatsobligaties op
te gaan kopen. De ECB heeft
lang aangegeven dat de lage
inflatie in Europa een probleem
is, maar had tot januari geen
onconventionele maatregelen
genomen. Hier kwam verandering in en Draghi kondigde
aan dat er 60 miljard euro per
maand aangewend zal worden
om Europese staatsobligaties
op te kopen. Europese aandelenmarkten reageerden hier
uitbundig op. De rente daalde
verder, waardoor risicovollere
effecten als aandelen en beursgenoteerd vastgoed aantrekkelijker werden en in waarde
stegen.
Een tweede positieve ontwikkeling in Europa was de voorlopige overeenkomst tussen de
Griekse regering en de EU.
De Griekse regering heeft een
aantal maatregelen toegezegd
en in ruil hiervoor krijgt het de
volgende tranche aan steungeld. Hiermee is een Grexit
voorlopig afgewend. Minstens
net zo belangrijk: deze deal
is ook goed voor Griekenland.
Syriza heeft namelijk afgedwongen dat het flexibiliteit
heeft inzake de hoogte van haar
primair begrotingsoverschot.
Dit is een van de belangrijkste
factoren in het herstel van de
Griekse economie. Wij blijven bij
ons eerder ingenomen standpunt dat Griekenland in de eurozone blijft en verwachten hier
dus geen grote verrassingen.
In de VS werd het nieuws ook
steeds beter. De arbeidsmarkt
begint nu echt aan te trekken.
Hoewel het werkloosheidspercentage al maanden daalde,
lijkt het er nu op dat ook
de participatiegraad van de
arbeidsmarkt weer stijgt. Dit zal
leiden tot concurrentie en loonstijgingen. Een goede illustratie
hiervan is de loonstijging die
Walmart onlangs doorvoerde.
Beleggers zien aantrekkelijke
groeivooruitzichten in de VS
en hebben getracht hiervan
te profiteren. Wij denken dat
een bloeiende Amerikaanse
economie ook positieve effecten
kan hebben op de Europese en
Chinese economie.
In China zien wij nog steeds een
aantal aantrekkelijke ontwikkelingen. Hoewel er steeds meer
gesproken wordt over slechte
leningen en afzwakkende
groei, is er volop sprake van
groei van de middenklasse. In
de afgelopen maanden zijn de
winsten van de bedrijven in de
portefeuilles gestegen, maar
de koersen gelijk gebleven.
Hierdoor zijn de aandelen dus
nog aantrekkelijker geprijsd
geworden. Wij zien hier
voldoende mogelijkheden.
Wij zijn tevreden met de invulling van de portefeuilles en
verwachten dat de beleggingsfondsen van Hof Hoorneman
over de lange termijn wederom
een mooi rendement neer
zullen zetten.
Omdat het jaar 2015 nog
maar een paar maanden
oud is en wij in diverse
andere documenten al
uitbreid zijn ingegaan op
de ontwikkelingen bij de
diverse fondsen, treft u
in deze Kijk op Vermogen
per beleggingsfonds
een uitgewerkt beleggingsvoorbeeld aan in
plaats van een algemene
omschrijving van de gang
van zaken gedurende de
afgelopen periode.
Actuele informatie en
de essentiële beleggersinformatie vindt u op
www.hofhoorneman.nl.
23
180
160
140
120
F U N D U P DAT E
100
HH Value Fund
m
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
80
Value Fund (3-jaars)
HH Value Fund heeft over de eerste twee maanden van 2015 een
rendement van 4,8% behaald.
180
BELEGGINGSCASE:
TSB BANKING GROUP
150
160
140
130
120
110
100
90
m
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n15
m
rt
-1
5
Het afgelopen jaar heeft Lloyds
Banking Group de helft van haar
belang in TSB naar de beurs
gebracht. TSB is de retailbank
van Lloyds in het Verenigd
Koninkrijk en wordt door Lloyds
afgestoten in het kader van het
met de EU overeengekomen
herstructureringsprogramma
vanwege de verkregen staatssteun. TSB wil de komende
jaren inzetten op groei van
het leningenboek en verwacht
daarbij hogere rentemarges te
genereren. Verder kan TSB nog
aanzienlijke kostenreducties
doorvoeren door een efficiëntere inzet van het kantorennetwerk en door schaalvergroting.
Waar verder bijna alle Engelse
banken problemen hebben
met affaires uit het verleden,
waaronder de Engelse woekerpolisaffaire (‘PPI’), is TSB
een ‘schone’ bank aangezien
Lloyds zich garant stelt voor
eventuele problemen uit het
verleden. De vooruitzichten
voor TSB zijn goed, terwijl de
waardering lager is dan van de
grote Engelse banken. Verdere
groei van het leningenboek,
een hogere winstmarge en het
op termijn gaan uitkeren van
170
een dividend zouden tot een
herwaardering van het aandeel
125
moeten
kunnen leiden.
120
140
115
130
110
Obligatie Fonds (3-jaars)
emerging
(3-jaars)
OF
120
105
IBOXX liquid
corporate
100
110
95
100
m
rt
-1
2
m
m 2
e
ei
i
-1
-1
ju 2 jul 2
l-1
1
se 2 se 2
pp1
no 12 no 2
vv1
1
ja 2 jan 2
n13 m -13
m
rt
rt
-1
m 13 me 3
ei
i-1
-1
ju 3 jul 3
l-1
1
se 3 se 3
pp1
no 13 no 3
v
v13 j -13
ja
an
n-1
1
m 4 mr 4
rt
t
-1
m 14 me 4
ei
i-1
-1
ju 4 jul 4
l-1
1
se 4 se 4
pp1
no 14 no 4
vv1
1
ja 4 jan 4
n1
1
m 5 mr 5
rt
t
-1
15
5
EMF
MSCI EM
rt
m
HH Income Fund
-1
90
China Value Fund
120
130
95
120
90
110
Iboxx High Yield
ok
t-1
1
m 2 no 3
ei
v
-1
-1
ju 2 de 3
lc1
se 2 j 13
an
pno 12 f 14
eb
v1
ja 2 m 14
nrt
13
-1
m
ap 4
rt
-1
r
-1
m 3
ei
m 4
-1
ei
-1
3
ju
4
l13 jun
-1
se
pju 4
lno 13
14
va
13 ug
ja
1
n1 s 4
m 4 eprt
1
ok 4
m 14
tei
-1 n 14
ju 4 ovl14
1
se 4 dec
-1
p4
no 14 jan
-1
v5
1
ja 4 feb
n-1
1
m 5 mr 5
rt
t-1
15
5
100
IF
rt
90
Real Estate Value Fund (3 jaar)
herstructurering plaats van de
rendement op deze lening
European
Valuebijna
Fund
onderdelen
die
tot
de
kern
van
bedraagt
8%.(3-jaars)
170
het
bedrijf
behoren.
De
11%
160
180
Coop
170 Group 2025 is uitgegeven
150
160 de kapitaalinjectie mogeom
140
150 te maken. Hoewel de Coop
lijk
130
140
Group
nog wel enkele jaren
120
130
nodig
zal
hebben om op het
110
120
gewenste
operationele niveau te
100
110
komen,
is
de balans voldoende
90
100
solide
om
aan alle verplich90
tingen te kunnen voldoen. Het
m
De Coop Group is een grote
gediversifieerde Britse
onderlinge die, naast de
supermarkten, actief is op
het gebied van verzekeringen,
uitvaarten en rechtsbijstand.
Daarnaast is de Coop Group
grootaandeelhouder van de
Coop Bank die actief is op het
terrein van sparen, private
leningen, hypotheken, financieel advies en creditcards.
In 2009 heeft de Coop Bank
Britannia, een andere Britse
onderlinge, overgenomen.
Brittannia bezit - naar achteraf
bleek - een slecht leningenboek. Deze aankoop zorgt voor
een aanzienlijk slechtere balans
en een kapitaaltekort en brengt
daarbij niet alleen de Coop
Bank, maar uiteindelijk ook de
Coop Group in de problemen.
Om de balans te verstevigen,
bracht Coop Bank een bod
uit op de uitstaande leningen
dat aanzienlijk onder pari lag.
Daarnaast beloofde de Coop
Group de Coop Bank te blijven
steunen, wat zich onder meer
vertaalt in een (min of meer
gedwongen) kapitaalinjectie in
de bank. Om de ondersteuning
van de bank mogelijk te maken
ondergaat ook de Coop Group
een aanzienlijke reorganisatie.
Een aantal onderdelen wordt
verkocht, het bestuur wordt
hervormd en er vindt een
160
105
150
100
140
m
BELEGGINGSCASE:
11% CO-OPERATIVE
GROUP 2025
170
110
m
rt rt-1
1
m
m 2e 2
ei
-1 i-1
ju 2 jul 2
l1 -1
se 2se 2
p- p1
no 12no 2
v- v-1
1
ja 2jan 2
n1 -1
m 3mr 3
rt
- t-1
m 13me 3
ei
-1 i-1
ju 3 jul 3
l1 -1
se 3se 3
p- p1
no 13no 3
v- v-1
13j 3
ja
a
n- n1
1
m 4mr 4
rt
-1 t-1
m 4me 4
ei
-1 i-1
ju 4 jul 4
l1 -1
se 4se 4
p- p1
no 14no 4
v- v-1
1
ja 4jan 4
n1 -1
m 5mr 5
rt
-1 t-1
5
5
HH Income Fund heeft over de eerste twee maanden van 2015 een
rendement van 2,2% behaald.
income
115
180
24
KIJK OP VERMOGEN
VOORJAAR / 2015
Phoenix Fund (3-jaars)
240
Iboxx High Yield
140
100
130
90
m
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
120
IF
110
Iboxx High Yield
F U N D U P DAT E
100
m
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
90
HH European Value Fund
European Value Fund (3-jaars)
180
170
160
m
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n13
m
rt
m 13
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n15
m
rt
-1
5
130
90
120
110
100
m
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n13
m
rt
m 13
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n15
m
rt
-1
5
90
Phoenix Fund (3-jaars)
240
streven naar omzetgroei op
Phoenixzijn
Fund
groepsniveau
de (3-jaars)
marges
ook aantrekkelijker. In beide
gevallen zien wij dit potentieel onvoldoende terug in de
waardering. De balansen zijn
in orde en in beide gevallen is
het dividendrendement van >6%
zeer aantrekkelijk.
2
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
p1
no 4
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
m
rt
-1
2
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n14
m
rt
m 14
ei
-1
ju 4
l1
se 4
p1
no 4
v1
ja 4
n15
m
rt
-1
5
220
levert
additionele services over
200 bestaande distributienethet
180
werk.
Zij proberen bijvoorbeeld
240
160bezetting van hun distributiede
220
140
netwerk
te vergroten door naast
200
120
kranten
en
tijdschriften op de al
180
100
bestaande
distributiepunten
ook
160
80
afhaalpunten
voor
pakketten
140
van
120 derden te openen. Hiervoor
is
een contract met Amazon UK
100
80
afgesloten.
m
Voor zowel John Menzies
180 Connect Group geldt dat
als
170 de groei van de ‘nieuwe
met
160
activiteiten’ de totale mix aan
150
bedrijfsactiviteiten
aantrek180
140
kelijker
wordt.
Naast
het
170
130
m
Om te groeien richten beide
partijen zich op nieuwe
eindmarkten, maar ze doen
dit op hun eigen manier. Zo is
John Menzies al jaren actief
als dienstverlener binnen de
luchtvaartindustrie. Denk aan
het afhandelen van het gehele
proces van inchecken tot bagageafhandeling met een sterke
focus op prijsvechters. Ondanks
dat deze markt zeer competitief
is, zijn de vooruitzichten van
John Menzies voor de lange
termijn goed. Connect Group
150
110
140
100
-1
Recent zijn de Engelse
midcap-aandelen Connect
Group en John Menzies aan
de portefeuille toegevoegd en
beide spelen in op een gemeenschappelijk thema; diversificatie
naar groei. Zowel Connect
Group als John Menzies halen
de meerderheid van hun omzet
uit het tijdkritisch distribueren
van kranten en tijdschriften
naar retailverkooppunten. Met
andere woorden: de krant van
vandaag mag niet overmorgen
worden bezorgd. Mede door
de digitalisering is dit een
krimpende markt, waarbij de
omzet dus een dalende trend
laat zien. Omdat beide ondernemingen opgeteld ruim 80%
van de Engelse markt in handen
hebben en beide actief zijn in
hun eigen specifieke regio’s,
vindt er geen onnodig zware
concurrentie plaats. Van grote
concurrentie is geen sprake,
mede vanwege de lage marges
van ± 2%. De contracten met
de uitgeverijen lopen lang, wat
maakt dat er goed gestuurd kan
worden op kosten. Dit betekent dat, ondanks een dalende
omzet, de winst voor beide
ondernemingen relatief stabiel
blijft.
rt
BELEGGINGSCASES:
CONNECT GROUP EN
JOHN MENZIES
European Value Fund (3-jaars)
170
130
160
120
m
HH European Value Fund heeft over de eerste twee maanden van
2015 een rendement van 9,6% behaald.
150
180
140
Value Fund (3-jaars)
Value Fund (3-jaars)
160
120
150
110
140
100
130
90
120
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
HH Obligatie Fonds
m
rt
110
100
m
rt
-
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
90
Obligatie Fonds (3-jaars)
OF
IBOXX liquid
corporate
OF
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
115
125
110
120
105
115
100
110
95
105
m
100
IBOXX liquid
corporate
95
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n13
m
rt
m 13
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
Heineken is een van de grootste
bierbrouwers in de wereld. De
onderneming is via de holding
nog altijd in handen van de
gelijknamige familie. Heineken
laat door de jaren heen goede
en robuuste resultaten zien.
De balans is solide en de
uitstaande schuld, waaronder
deze lening, is dan ook ruim
gedekt door de waarde van de
onderneming. De lening heeft
een beperkt rendement, maar
heeft als groot voordeel dat het
een erg liquide lening is die
goed te verhandelen valt, ook in
tijden waarin er minder liquiditeit in de markt is.
120
rt
BELEGGINGSCASE:
2,125% HEINEKEN
4-8-2020
125
m
HH Obligatie Fonds heeft over de eerste twee maanden van 2015
een rendement van 1,2% behaald.
Obligatie Fonds (3-jaars)
China Value Fund
120
115
110
120
105
115
100
China Value Fund
25
140
130
120
110
F U N D U P DAT E
100
90
m
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n13
m
rt
m 13
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n15
m
rt
-1
5
HH Phoenix Fund
HH Phoenix Fund heeft over de eerste twee maanden van 2015
een rendement van 4,9% behaald.
Phoenix Fund (3-jaars)
240
220
200
Magyar Telecom (HTC, Matel
Holdings, voorheen Invitel) is
de nummer twee telecommunicatieoperator in Hongarije.
Ze bedienen zowel de zakelijke
als de particuliere markt in
de regio’s waar ze voorheen
als monopolist actief waren.
Het bedrijf heeft al een tijd
te maken met krimpende
resultaten bij Spraak die nog
(net) niet voldoende worden
opgevangen door de (sterke)
groei in Data. Daarbij kwam
het probleem dat de lening die
in euro’s uitgegeven was een
steeds zwaardere last begon te
worden, aangezien de inkomsten noteren in de zwakker
geworden Hongaarse Forint.
Dat heeft uiteindelijk geleid
tot een financiële herstructurering in december 2013. De
herstructurering leidde tot
een reductie van de uitstaande
obligatie van EUR 330 miljoen
tot EUR 150 miljoen. In ruil voor
deze afschrijving verkregen
de schuldeisers 49% van
de uitstaande aandelen. De
resterende lening levert rond
de 9% per jaar op. Deze pas
geherstructureerde lening lijkt
goed gedekt door de waarde
180
160
140
120
100
80
m
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
BELEGGINGSCASE:
MAGYAR TELECOM
van de business waardoor het
risico op terugbetaling, buiten
een
180 valutacrisis, klein lijkt. Het
170 rendement zit hem in de
extra
160
aandelen
waarbij de kans op
150 vroege exit niet ondenkbaar
een
140
is,
aangezien de 51%-aandeel130
houder aangegeven heeft het
120
bedrijf
te willen verkopen. Dat
110
lijkt niet onhaalbaar gezien de
Value Fund
consolidatieslag
die(3-jaars)
momenteel gaande is in de Europese
telecommunicatiemarkt.
100
m
m
rt
-1
2
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
p1
no 4
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
90
HH Emerging Markets Fund
Obligatie Fonds (3-jaars)
125
130
110
OF
120
105
IBOXX liquid
corporate
100
110
95
100
m
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
p1
no 4
v1
ja 4
n15
m
rt
-1
5
EMF
MSCI EM
m
m
rt
-1
2
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
90
China Value Fund
zou een aanzienlijke upside in
incomebetekenen, maar
het aandeel
zelfs zonder deze trigger blijft
de casus aantrekkelijk.
IF
Iboxx High Yield
-1
3
no
v1
de 3
c1
ja 3
n1
fe 4
b1
m 4
rt
-1
ap 4
r1
m 4
ei
-1
ju 4
n1
ju 4
l1
au 4
g1
se 4
p1
ok 4
t1
no 4
v1
de 4
c1
ja 4
n1
fe 5
b1
m 5
rt
-1
5
door
de verwachte groei in de
120
handel met de VS. Het andere
115
gedeelte
van Ocean Wilsons is
180
110vinden in een beleggingste
170
160
portefeuille.
De optelsom van
105
150 beleggingsportefeuille en
deze
100
140
Wilson
Sons is veel hoger dan
130
de95marktwaarde van Ocean
120
Wilsons.
Dit maakt de beleg90
110
ging
een
langetermijnpositie in
100
de90portefeuille. Een mogelijke
afwikkeling van deze structuur
m
Ocean Wilsons is een holding
die bestaat uit twee componenten. Het leeuwendeel van de
holding bestaat uit een belang
in Wilson Sons. Deze Braziliaanse sleepvaartonderneming
is een van de grotere spelers
in deze markt. Ook heeft het
bedrijf een rederij en een drietal
havens. Bij een van deze havens
is de groep ten tijde van dit
schrijven bezig met het ontwikkelen van een extra terminal.
Dit zou de resultaten
verder moeten kunnen
versterken. Dit is niet alleen
omdat de extra terminal ook
extra capaciteit tot gevolg heeft.
De nieuwe Terminal ligt aan
de andere kant van de rivier en
geeft daarmee ook toegang tot
de klandizie die in het achterland ligt. Wilson Sons kan in
die haven dan een complete
partner zijn voor enkele derde
partijen. Ontwikkelingen in de
logistieke tak van het bedrijf,
waar de groep te maken heeft
met wat buitennormale kosten,
zullen de resultaten enigszins
drukken. Als grootste sleper in
Brazilië en een van de grootste
spelers in de hele maritieme
sector in het land is de
toekomst van Wilson Sons sterk
gekoppeld aan de internationale handel van Brazilië. De
perspectieven op de langere
termijn zijn hier echter aantrekkelijk, onder andere gedragen
(3-jaars)
ok
t
BELEGGINGSCASE:
OCEAN WILSONS
emerging
120
140
115
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
HH Emerging Markets Fund heeft over de eerste twee maanden
van 2015 een rendement van 9,4% behaald.
Real Estate Value Fund (3 jaar)
26
KIJK OP VERMOGEN
VOORJAAR / 2015
170
160
180
European Value Fund (3-jaars)
105
100
Phoenix Fund (3-jaars)
95
240
220
90
200
ok
t1
no 3
v1
de 3
c1
ja 3
n1
fe 4
b1
m 4
rt
-1
ap 4
r1
m 4
ei
-1
ju 4
n1
ju 4
l14
au
g1
se 4
p1
ok 4
t1
no 4
v1
de 4
c1
ja 4
n1
fe 5
b1
m 5
rt
-1
5
F U N D U P DAT E
180
HH Real Estate Value Fund
160
140
120
Real Estate Value Fund (3 jaar)
100
80
170
m
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
HH Real Estate Value Fund heeft over de eerste twee maanden
van 2015 een rendement van 12,6% behaald.
160
150
140
130
Value Fund (3-jaars)
120
180
110
170
100
160
90
150
m
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n14
m
rt
m 14
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
De commerciële vastgoedmarkt
in Ierland heeft tussen het
uitbreken van de kredietcrisis
en eind 2012 een prijsdaling
laten zien van ongeveer 65%.
Ook de huurprijzen zijn in deze
periode scherp gedaald. Vanaf
het voorjaar van 2013 is de Ierse
vastgoedmarkt echter aan een
sterk herstel bezig. De vraag
naar commercieel vastgoed in
vooral Dublin neemt gestaag
toe. Dublin is gewild als locatie,
omdat het de eerste grote stad
in Europa is vanuit Noord-Amerika gezien, het fiscale klimaat
erg gunstig is en de bevolking
relatief jong is ten opzichte van
de rest van Europa. Feitelijk
zijn er maar weinig grote en
kwalitatief goede kantoren
die centraal in Dublin liggen.
Onevenwichtigheden in vraag en
aanbod leiden tot grote prijs- en
huurschommelingen. Tot 2016
wordt er nauwelijks bijgebouwd.
De breed gedragen verwachting is dat prijzen en huren van
kantoren tussen nu en 2018
sterk zullen stijgen.
Eén van de meest interessante
opties om in te spelen op het
herstel van de Ierse vastgoedmarkt biedt Hibernia REIT. Dit
bedrijf richt zich op commercieel vastgoed in het centrum
van Dublin. Tevens wordt
geïnvesteerd in appartementen,
logistiek vastgoed en ontwikkelingsprojecten. In tegenstelling tot de concurrentie, richt
Hibernia REIT zich vooral op het
140
130
120
110
kopen
van leningen. Hiermee
100
krijgen
ze op indirecte wijze het
90
vastgoed
in handen. Dit biedt
meer kansen, maar het is ook
een wat langduriger proces.
Groot voordeel is dat er weinig
concurrenten zijn die op deze
wijze werken. De verkopers
125
van vastgoed en leningen zijn
120Ierse bad bank (NAMA) en
de
diverse
banken die actief zijn
115
in Ierland. Goede acquisities,
110
het verhogen van de huren
naar marktniveau, het vinden
van huurders voor de beperkte
leegstand in de portefeuille en
het succesvol ontwikkelen van
commerciële vastgoedprojecten
moeten op termijn waarde
creëren.
m
rt
m 12
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n15
m
rt
-1
5
BELEGGINGSCASE:
HIBERNIA REIT
105
Obligatie Fonds (3-jaars)
OF
IBOXX liquid
corporate
100
2
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n13
m
rt
m 13
ei
-1
ju 3
l1
se 3
p1
no 3
v1
ja 3
n1
m 4
rt
-1
m 4
ei
-1
ju 4
l1
se 4
p1
no 4
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
95
m
m
rt
-1
HH China Value Fund
HH China Value Fund heeft over de eerste twee maanden van 2015
een rendement van 9,8% behaald.
120
BELEGGINGSCASE:
EVA PRECISION
110
115
105
100
95
v1
de 3
c1
ja 3
n1
fe 4
b1
m 4
rt
-1
ap 4
r1
m 4
ei
-1
ju 4
n1
ju 4
l1
au 4
g1
se 4
p1
ok 4
t14
no
v1
de 4
c1
ja 4
n1
fe 5
b1
m 5
rt
-1
5
no
ok
t-
13
90
richting de automobielindustrie
en consumentenelektronica.
Real Estate Value Fund (3 jaar)
170
160
150
140
130
120
110
100
27
m
rt
-1
ei
-1
ju 2
l1
se 2
pno 12
v1
ja 2
n1
m 3
rt
-1
m 3
ei
-1
ju 3
l1
se 3
pno 13
v1
ja 3
n14
m
rt
m 14
ei
-1
ju 4
l1
se 4
pno 14
v1
ja 4
n1
m 5
rt
-1
5
2
90
m
EVA Precision produceert
onderdelen voor kantoorautomatisering, zoals printers. Ze
leveren aan gerenommeerde
merken als Canon en Fuji. EVA
heeft een competitief voordeel
en wint, als marktleider, marktaandeel in deze zeer gefragmenteerde industrie. Door de
toename van het marktaandeel
is EVA in staat om zeer snel te
groeien. Hiernaast heeft EVA de
afgelopen jaren fors geïnvesteerd in (nieuwe) productiefaciliteiten voor oplossingen voor
andere sectoren, zoals de autosector en consumentenelektronica. Mede door de aanloopkosten die gepaard gingen met
deze expansie is de marge in
2012 en 2013 sterk gedaald. In
2014 zijn deze nieuwe fabrieken
echter in gebruik genomen, is
de marge weer toegenomen en
zijn de winst en de omzet in het
afgelopen jaar sterk gestegen.
Voor de komende jaren
verwachten wij dat de onderneming verder marktaandeel kan
winnen in de kantoorautomatiseringsdivisie en dat de omzet
verder zal worden verbreed
China Value Fund
De beurs van
Hongkong telt vele
Chinese bedrijven die
hun productiecapaciteit
hebben gevestigd op het
vasteland van China. Hier
zitten zeer interessante
beleggingskansen
tussen.