Februari 2011 - OostEuropa Zending

Commentaren

Transcriptie

Februari 2011 - OostEuropa Zending
De auto
Colofon
Ondertussen is er een goede ontwikkeling geweest wat de auto betreft en zijn we weer
mobiel. Hiske heeft al verschillende reizen mogen maken, en de auto doet het prima.
We willen alle vrienden hartelijk danken voor hun steun en gebeden wat dit betreft. We
vertrouwen dat de Heer u rijkelijk zal zegenen voor uw hulp bij dit grote probleem.
Tot besluit
We zijn heel dankbaar voor alle meeleven van ons thuisfront, in de vorm van kaarten, die
nog steeds binnenkomen, e-mails, giften, telefoontjes en vooral gebed.
Zonder al jullie hulp zouden we het hier niet redden. Een broeder van in de 40 zei van de
week tegen Hiske: ‘Pastor, waar haalt u toch al die energie vandaan?’ Hij was namelijk
een paar dagen met hem mee geweest om de gemeentes op te zoeken. Het antwoord:
‘Het is de genade van de Heer dat we steeds
door kunnen gaan.’
Heel hartelijk dank voor alles wat jullie voor
ons doen. God zal jullie er rijk voor belonen.
Met de hartelijke groeten en Gods rijke zegen
toegebeden,
Horizon is een uitgave van Stichting World
Wide Outreach. Het blad wordt gratis aan
zendingsvrienden toegezonden. Door een
jaarlijkse gift van E 5,- helpt u de toezendingskosten dragen. De Stichting World
Wide Outreach is opgericht op initiatief van
zendelingen Hiske en Bartha Engels en
stelt zich ten doel het bevorderen van de
verkondiging van het Evangelie in woord en
daad en met gebruikmaking van alle hiertoe
geëigende middelen over de gehele wereld.
EEN UITGAVE VAN STICHTING WORLD WIDE OUTREACH
Jaargang 20, nummer 1
Februari 2011
ISSN 1569-1306
Uw giften zijn welkom op
Rabobankrekeningnummer 37.77.96.093 of
girorekeningnummer 629557 t. n. v.
Stichting World Wide Outreach, Gennep.
“Want Ik weet welke
gedachten Ik over u koester,
luidt het Woord des Heren,
gedachten van vrede en
niet van onheil, om u een
hoopvolle toekomst te
geven.” Jeremia 29:11
Stichtings adres:
Stichting World Wide Outreach Zwaluwstraat 7
6591 WN Gennep
K.v.K. Noord-Veluwe en Achterhoek Inschr.
nr.: 41040851.
Het adres van de fam. Engels in
Venezuela luidt:
Huisadres:
Calle Las Palmas
Dhr. H.Engels,
21-11, Las Minas
Apartado 80814
de Baruta, Caracas.
Caracas 1084
Edo. Miranda
Venezuela
Hiske en Bartha Engels
Douglas en Swanny Pacheco en kids
Salomon en Lilibeth Engels
VOOR GIFTEN: BANKREKENING: 629557
T.N.V. STICHTING WORLDWIDE OUTREACH,
ZWALUWSTRAAT 7
6591 WN GENNEP
Waarschijnlijk wordt hij binnenkort nog
een keer geopereerd, om de zieke nier
eruit te halen.
Telefoon: 0058-212-9412587
Worldwide Outreach is erkend als Algemeen Nut Beogend Instelling (ANBI). De
giften die u overmaakt aan de Stichting zijn daarom dan ook belasting aftrekbaar. De
gegevens zijn: Worldwide Outreach te Huissen (Dus niet in Baarn). Let er verder ook
op dat u de naam Worldwide Outreach correct intikt!
Mocht u eventueel het blad Horizon nog
niet ontvangen kunt dat ook aanvragen op
hetzelfde adres!
Hiske Engels: [email protected]
Bartha Engels: [email protected]
Swanny Engels: [email protected]
Salomon Engels: [email protected]
B. Gerritsen: [email protected]
www.fundvisionlatina.com
Giften aan de stichting World Wide Outreach
zijn belastingaftrekbaar. Als u een persoonlijke gift t.b.v. fam. Engels of één van de
gezinsleden of t.b.v. een project wilt bestemmen dan graag duidelijk bij uw overmaking
vermelden.
Coupon
Graag wil ik mij speciaal inzetten voor:
Inzender:
 Cubahulp
 Lectuurprojecten
Naam___________________________________________________
Beste
zendingsvrienden,
Wat een geweldige belofte en dat te midden van een wereld vol geweld. Als we alleen
maar naar Egypte kijken, dan doet ons hart pijn. Wat een leed. En daar niet alleen. Overal om ons heen is geweld. We kunnen onze ogen niet sluiten voor wat er in de wereld
gebeurt. Meer dan ooit moeten we waakzaam zijn, want we weten dat al deze dingen
moeten gebeuren voordat het einde komt. Het lijkt bij lange na niet op vrede en toch zegt
God in Zijn Woord dat Hij gedachten van vrede voor ons heeft, een vrede die de wereld
ons niet kan geven. Een vrede te midden van gevaar en moeilijkheden. En Hij belooft ons
een geweldige toekomst. Hij wil ons nu reeds zegenen en die zegen werkt door totdat we
Jezus zullen ontmoeten in de lucht en voor eeuwig bij Hem zullen zijn.
Kent u deze vrede? Zo niet, kom tot Jezus en vraag of Hij in uw leven wil komen!
 Gemeentewerk binnenland Venezuela
Cholera etc. ...
 Kindersponsorplan Venezuela
We hebben hier op dit ogenblik een aantal
ziekteverschijnselen die een beetje ongewoon zijn. Volgens de nieuwsberichten zijn
er 93 choleragevallen in Caracas. Dit komt
doordat een aantal Venezolanen naar een
bruiloft zijn geweest in de Dominicaanse
Republiek, en zij blijken daar besmet geraakt te zijn met de cholerabacterie, die in
een kreeftmenu zat.
In La Trinidad, een wijk vijf minuten vanaf
de plaats waar wij wonen, zijn de slachtoffers van de cholera opgenomen in een
privékliniek. Er is nog geen sprake van een
epidemie, en er is nog geen enkel geval
van cholera gerapporteerd in de barrios
van Caracas.
We hebben besloten om vanwege veilig-
Staat ___________________________________________________
 Kinderevangelisatie Venezuela
Postcode____________ Plaats_____________________________
 Gevangeniswerk
 Kleuterschoolproject
Hierbij geef ik de volgende adressen op ter toezending van Horizon ter kennismaking met World Wide Outreach/Vision Latina:
Naam______________________________________________
Naam____________________________________________
Staat ______________________________________________
Staat ____________________________________________
Postcode____________ Plaats________________________
Postcode____________ Plaats________________________
Deze coupon inzenden aan: W.W.O., Zwaluwstraat 7 6591 WN Gennep
(In enveloppe voorzien van voldoende porto)
heidsredenen geen (gefilterd) kraanwater
meer te gebruiken, maar mineraalwater.
In onze directe omgeving zijn er een paar
andere ziektegevallen bekend. Yajaira, een
van onze medewerksters, die verschillende
keren meegedraaid heeft in het Cubagebeuren, hoopt aanstaande maandag
geopereerd te worden aan een probleem
in haar rug.
Br. Nelson Amaro, die hier regelmatig een
aantal gevangenissen bezoekt, is afgelopen maandag geopereerd en ze hebben
een paar grote nierstenen uit een van zijn
nieren gehaald. De andere nier hebben ze
niet behandeld, want het lijkt erop dat die
nier al jarenlang niet meer functioneert.
Door de extreme neerslag zijn er veel
huisjes weggespoeld, zodat er nu veel
families dakloos zijn. Omdat er niet genoeg woningen beschikbaar zijn, zijn de
aanhangers van de regering een census
begonnen, huis aan huis, om te zien of er
ook appartementen of kamers leegstaan.
Mocht dat zo zijn, dan worden die appartementen onteigend en eigendom van de
regering. Die zorgt er dan voor dat zo’n
dakloze familie dat huis mag gebruiken.
Dus als er bijvoorbeeld ergens iemand
een kamer leeg heeft staan, krijgt hij de
vreugde (of het verdriet) zijn huis te moeten delen met, ja... een paar onbekende
landgenoten.
Gemeentewerk
Cuba
Afgelopen zondag hebben we de ledenvergadering gehouden om de rapportjes
wat betreft werkplannen en financiën van
elke afdeling van de gemeente aan te horen. Het was een knotsgezellige vergadering, en we hebben er erg van genoten.
Het is goed te zien dat de Heer voorzien
heeft in bijzonder goede mensen in de
gemeente.
Op dit ogenblik is de zusterkring hier bezig een flink aantal lakens na te kijken. Die hebben we gekregen en we hopen ze binnenkort vanuit Venezuela naar Cuba te sturen,
om zwaar verwaarloosde ouden van dagen van lakens en andere dingen te voorzien.
Vanuit Nederland wordt hetzelfde gedaan om de ouden van dagen op Cuba te steunen,
door Stichting Worldwide Outreach. We hebben om te beginnen 1700 lakens en slopen
nodig die in goede staat zijn. Mocht u in staat zijn mee te doen aan dit project, laat het
ons dan s.v.p even weten.
U kunt contact opnemen met: dhr. W. Brons, Broekfinne 20, 9213 RK De Wilgen,
tel. 0512-511094 of een e-mailtje sturen: [email protected]
Celgroepen
We hebben ook financiële steun nodig voor de verzending etc. U kunt voor dit doel een
gift overmaken naar Stichting Worldwide Outreach, met als vermelding: Cuba.
We zijn dankbaar voor de vijf celgroepen
die er zijn voor de ouderen, twee voor
de kinderen, en twee voor de jeugd. Er
is vraag naar meer celgroepen, binnen
en buiten ons dorp, maar we weten nog
niet wie daar als leiding kunnen fungeren.
Graag uw gebed hiervoor.
Gemeentes
binnenland
We zijn dit jaar goed begonnen en hebben in de maand januari zoveel mogelijk
de organisatorische dingen op een rijtje
geprobeerd te zetten. Hiske heeft verschillende gemeentes opgezocht in het binnenland en heeft ook een korte reis naar
Cuba gemaakt om daar een aantal dingen
te regelen.
Op dit ogenblik zijn we bezig met de aanvraag van een zogenaamd Visa Religiosa
(predikersvisum) voor Miguel Angel (een
bevriende Cubaanse voorganger), want
we willen graag dat hij hierheen komt
om ons te helpen en te spreken in de
gemeentes in het binnenland. Het zou
fijn zijn als u zou kunnen bidden voor dit
project.
Gevangeniswerk
Dit staat helaas op een laag pitje. We zijn
er drie keer geweest, echter zonder succes, omdat we niet naar binnen konden
vanwege stakingen, een andere keer
onlusten en de laatste keer waren er drie
gevangenen ontsnapt. Overal gewapende
soldaten, auto’s met loeiende sirenes enzovoort. En Nelson en Bartha rustig aan
het wachten (al biddend) totdat het weer
kalmer zou worden, maar geen kans. Met
alle eten, zeep, tandpasta, boeken enzovoort weer op huis aan. Voor ons is dat
niet zo erg, maar voor degenen die binnen
zijn en geen bezoek krijgen wel. Toch is er
een gunstige ontwikkeling geweest voor
verschillende buitenlanders, onder anderen twee Nederlanders die we regelmatig
hebben opgezocht. Zij zijn overgeplaatst
naar Barcelona, zo’n 7 uur rijden hiervandaan, en hebben het daar veel beter.
Helaas zitten anderen nog steeds in Los
Teques.
Dat de hulpverlening aan de christenen op Cuba een goede zaak is, blijkt wel uit het
volgende. Afgelopen zaterdag was er een korte reportage op de Spaanstalige CNN
(die uitzendt in alle landen van Noord- en Zuid-Amerika), en dat ging over de groei van
de Evangelische Beweging op Cuba. Er werd verteld dat het aantal gemeentes in de
afgelopen jaren verdriedubbeld is, en dat dat was te danken aan de hulp die de christenen aan hun landgenoten boden. Er werden beelden getoond van een paar grote
gemeentes waar enthousiast gezongen werd. Er werd ook gesteld dat er vooral door de
opening van de zogenaamde Casas Cultos (huisgemeentes) nieuwe gemeentes ontstaan zijn. Met name het aantal Pinkstergemeentes is (sinds het historisch bezoek van
de paus) verdriedubbeld. Er werd vermeld dat er op dit ogenblik meer dan een miljoen
evangelische christenen op dat eiland zijn. Tot zover de gegevens die uitgezonden zijn
aan deze kant van de wereld.
Eigenlijk zou ik eraan willen toevoegen: “Laten we niet moede worden goed te doen,
want wanneer het eenmaal tijd is zullen we oogsten, als we niet verslappen.” (Gal. 6:9)
We zijn bezig voorbereidingen te treffen voor een Cuba-reis, begin mei, met vier mensen uit Nederland en wijzelf. Het is de bedoeling naar een plaats te gaan in het oosten
van Cuba, en daar mee te doen aan een jeugdkamp met zo’n honderd jongelui. Het is
eventueel mogelijk dat er deze keer ook jongelui meegaan vanuit Venezuela.
Kleuterschool
De kinderen en leraressen zijn weer heel enthousiast bezig met projecten op de kleuterschool. Deze maand zijn er speciale activiteiten over hoe we met de medemens om
moeten gaan, zodat we goede burgers worden (respect, liefde, vriendelijkheid, enz.).
Daarna hebben ze projecten hoe ze goed met water om moeten gaan, campagne
antiluchtvervuiling, enz. Het is prachtig om die kinderen te zien werken en leren. Prijs
de Heer dat we die kans hebben, niet alleen om ze te helpen leren lezen en schrijven,
maar ook om Gods Woord aan hen mee te geven. Ze zingen de liedjes die over God en
de hemel spreken, en op die manier geven ze het evangelie mee aan hun ouders, die
nieuwsgierig worden. We zien steeds meer ouders die tot de Heer komen door middel
van de kinderen die op de kleuterschool komen.
Maar het is niet altijd gemakkelijk om het werk gaande te houden. Alle werkers hebben verschillende karakters en natuurlijk ook persoonlijke problemen. Dus er komen
soms moeilijke momenten voor, die opgelost moeten worden. Soms valt er een juf uit,
en moet er een oplossing
komen. Daarom vragen we
uw gebeden, dat God ons
mag leiden naar nieuwe
werkers die les kunnen
geven, en iemand die kan
koken voor de kinderen die
overblijven. Op dit moment
hebben we uw gebeden
hard nodig, en we vertrouwen op God dat Hij de
oplossing gaat geven. Heel
hartelijk dank voor uw
steun ook in dit werk.
Hier Douglas en Swanny aan het woord
Beste zendingsvrienden,
We zijn erg dankbaar dat we dit jaar opnieuw, samen met jullie hulp en steun, Gods
Woord verder mogen dragen en aan Gods Koninkrijk mogen bouwen. God herinnert
ons elke dag dat Hij voor ons zal zorgen, net als Hij ook voor de vogels en bloemen
zorgt. Wij zijn Zijn kinderen, dus op die
belofte kunnen we rekenen (Matheüs
6:25-34). Prijs de Heer!
De distributie van Bijbels en lectuur gaat
vooruit. Het afgelopen jaar hebben we
meer dan honderd dorpen/steden in Venezuela mogen zegenen met Gods Woord.
Vele voorgangers en evangelisten hebben
trainingen en materiaal kunnen ontvangen
om te evangeliseren en Gods Woord te
verkondigen. Daarnaast hebben we zo’n
400 personen mogen trainen als zondagsschoolwerkers, zodat zij ook kinderen bij
God mogen brengen. Daarbij krijgen ze
een pakket materiaal, dat we uit Ierland
ontvangen (Revival Movement Association), om daarmee een jaar lang les te
geven. Prijs God! Het is een eer om God te
mogen dienen.
Voor dit jaar is er alweer veel vraag naar
Bijbels, materiaal, trainingen, enzovoort.
Weer veel werk voor boeg. Maar we vertrouwen God dat Hij ons in dit alles mag
leiden en helpen. Graag vragen we uw
gebeden, dat God ons de wijsheid en de
kracht mag geven om verder door te gaan.
Een eigen opslagplaats voor Bijbels,
lectuur en hulpgoederen
Al een tijdje zitten we met de gedachte om
een eigen ruimte te zoeken om de Bijbels
en lectuur en andere hulpgoederen te
kunnen opslaan. De plaats waar we nu zit-
ten is een grote zegen geweest, en daar
mogen we God voor danken. Maar we zien
dat het eigenlijk te klein wordt, en de huur
stijgt hier elk jaar wel met 20 procent (op
dit moment betalen we ca. € 1.700,- alleen aan huur). We zijn aan het groeien,
en daardoor hebben we meer ruimte nodig
om goed te kunnen werken. Niet alleen
voor de Bijbels en het evangelisatiemateriaal, maar ook om de hulpgoederen te
kunnen opslaan en te sorteren om door
te geven. Tot nu toe zijn de hulpgoederen
altijd in de kerk en in mijn ouders huis opgeslagen, maar dat past ook al niet meer.
We hebben sinds een paar maanden open
deuren gekregen om grote hoeveelheden
lakens, handdoeken, kleding en andere
hulpgoederen af te halen bij bedrijven die
het willen geven, maar we hebben daar
geen plaats meer voor. Met al deze hulp
kunnen we vele gezinnen in Venezuela
en Cuba zegenen! Daarnaast hebben we
de afgelopen maanden heel veel regen
gehad, en aan de achterkant van de opslagplaats die we nu hebben is er heel veel
water binnengekomen, en er zijn tientallen
dozen Bijbels en traktaten nat geworden
en beschadigd. Dus het is voor ons erg urgent om naar iets anders te zoeken.
Douglas heeft ervaring met bouwen, dus
hijzelf zou de bouw ervan kunnen leiden,
en dat scheelt heel veel in de kosten. Het
zou echt een zegen zijn om dit te kunnen
krijgen. We hebben het totale bedrag uitgerekend en het komt op zo’n € 70.000,- om
onze eigen (ruime) opslagplaats te kunnen
bouwen. Dat zou echt een grote zegen
zijn!
Wilt u hieraan bijdragen, dan kunt u uw gift
storten op de onderstaande girorekening,
onder vermelding van ‘Nieuwe opslagruimte Vision Latina’. Heel hartelijk dank voor
uw steun in dit project.
Op dit moment hebben we een terrein
aangeboden gekregen, dat we heel
goedkoop kunnen kopen, waarop we een
grote opslagplaats kunnen bouwen. Het
ligt zo’n 10-15 minuten buiten Caracas.
Hier Salomon en Lilibeth aan het woord
Mijn vrouw Lilibeth en ik zijn de afgelopen
weken en maanden druk bezig geweest
met de planning voor 2011, zowel voor ons
persoonlijk als binnen de gemeente en
jeugd. Toen we onze volle agenda’s bekeken, kwamen we tot de conclusie dat ons
leven voor een groot deel rondom het werk
binnen de gemeente draait. Naast onze
seculiere banen om onze levenskosten te
kunnen dekken, zijn we druk bezig met de
activiteiten van de kerk. Lili is naast haar
universitaire opleiding bezig als zondagsschooljuf van de leeftijden 12-14, ik ben
druk bezig met de jeugdband twee keer
per week (klinkt elke dag beter!!), en in
het aanbiddingsteam (sinds kort ook het
financiële team), en samen maken we deel
uit van de jeudgleiding van Juventud ABA.
Het is soms moeilijk om tijd voor jezelf te
nemen, maar het is wel nodig om nieuwe
krachten te putten. Dit jaar moet er toch
een kleine vakantie ingepland worden.
Het jeugdwerk:
Omdat we vorig jaar zulke positieve reacties kregen op de jeugdavonden één keer
in de veertien dagen, hebben we besloten
om onze input in de jeugd te verdubbelen,
door élke zaterdag een jeugdavond te
houden om meer continuïteit te geven aan
de thema’s en de contacten te versterken.
Contact houden is de beste manier om
jongeren te bemoedigen en ze enthousiast
te houden. We zijn er op 15 januari mee
begonnen en we zien gelijk groei binnen
de jeugd. We willen ook meer aandacht
besteden aan thema-avonden, met onderwerpen die ‘hot’ zijn bij de jeugd. Het is hier
in dit land heel normaal om 12- of 14-jarige
meisjes rond te zien lopen met een baby.
Vandaar dat we dit jaar zijn begonnen met
het thema ‘Liefde, verkering en huwelijk’.
Douglas, de man van Swanny, is de spreker, en Lili probeert samen met de andere
jeugdleiders en mijzelf elke week op een
creatieve wijze een introductie op het
onderwerp voor te bereiden. Vorige week
had ik een idee voor een toneelstukje, de
avond ging over ‘je maagdelijkheid bewaren voor de juiste persoon’. Een van de
leidsters was de hoofdpersoon. Ze kreeg
van haar moeder een stuk brood (denk
aan een rond Frans broodje), en dat zou
ze haar hele leven goed moeten bewaren
totdat ze de juiste persoon had gevonden.
Op een dag kreeg ze verkering en haar
vriendje vroeg haar om een bewijs van
haar liefde. Na even aarzelen gaf ze het
brood aan hem (de eerste acteur) en die
begon ervan te eten. ‘O, wat lekker!’ zei hij.
‘Zo vers.’ Maar op een gegeven moment
kregen ze ruzie en gingen ze uit elkaar,
en zij kreeg haar brood terug waar al van
gegeten was. Ze liep verder en toen kwam
er een tweede jongen, die haar allemaal
mooie dingen beloofde. Dat ging al snel
aan en die kreeg ook als bewijs van haar
liefde het brood in zijn handen, waar hij
ook stukken van begon te eten. Uiteindelijk
ging dat ook uit, en kreeg de actrice haar
brood terug. Uiteraard bleef er steeds
minder van dat brood over. Toen kwam er
een derde acteur die haar cadeaus gaf,
chocolaatjes etc. Ze werd meteen verliefd,
en kreeg al snel verkering. Deze acteur
kreeg ook dat brood in zijn handen en
heeft er stukken vanaf gebroken en weggegooid, waardoor uiteindelijk alleen nog
maar kruimels van dat brood overbleven.
Toen dat gebeurde, was die acteur meteen
verdwenen en bleef de actrice alleen over
op het podium. Toen ze besefte wat ze had
gedaan was het te laat... of toch niet? NEE
WACHT! Ze pakte al huilend de kruimels
op en ging knielen om vergeving aan God
te vragen, ze had er zo’n spijt van! Op dat
moment kwam er een stem uit de hemel
(achter het podium vandaan) die zei: ‘Ik ga
je herstellen en zal je een nieuw brood geven’ (en dat kreeg ze gelijk – het lag in een
doos). ‘Maar wacht geduldig op mij totdat
ik je de juiste persoon geef.’ Wow, wat een
toneelstuk! De boodschap kwam geweldig
over. Kortom, we genieten enorm van het
jeugdwerk!
Groeten, Salomon en Lili

Vergelijkbare documenten

December 2012 - OostEuropa Zending

December 2012 - OostEuropa Zending evangelische christenen op dat eiland zijn. Tot zover de gegevens die uitgezonden zijn aan deze kant van de wereld. Eigenlijk zou ik eraan willen toevoegen: “Laten we niet moede worden goed te doen...

Nadere informatie

Februari 2013 - OostEuropa Zending

Februari 2013 - OostEuropa Zending evangelische christenen op dat eiland zijn. Tot zover de gegevens die uitgezonden zijn aan deze kant van de wereld. Eigenlijk zou ik eraan willen toevoegen: “Laten we niet moede worden goed te doen...

Nadere informatie

November 2011 - OostEuropa Zending

November 2011 - OostEuropa Zending een geweldige toekomst. Hij wil ons nu reeds zegenen en die zegen werkt door totdat we Jezus zullen ontmoeten in de lucht en voor eeuwig bij Hem zullen zijn. Kent u deze vrede? Zo niet, kom tot Jez...

Nadere informatie

Maart 2012 - OostEuropa Zending

Maart 2012 - OostEuropa Zending evangelische christenen op dat eiland zijn. Tot zover de gegevens die uitgezonden zijn aan deze kant van de wereld. Eigenlijk zou ik eraan willen toevoegen: “Laten we niet moede worden goed te doen...

Nadere informatie

September 2012 - OostEuropa Zending

September 2012 - OostEuropa Zending evangelische christenen op dat eiland zijn. Tot zover de gegevens die uitgezonden zijn aan deze kant van de wereld. Eigenlijk zou ik eraan willen toevoegen: “Laten we niet moede worden goed te doen...

Nadere informatie

juni 2011 - OostEuropa Zending

juni 2011 - OostEuropa Zending evangelische christenen op dat eiland zijn. Tot zover de gegevens die uitgezonden zijn aan deze kant van de wereld. Eigenlijk zou ik eraan willen toevoegen: “Laten we niet moede worden goed te doen...

Nadere informatie