2013-2014 - IFMSA-NL

Commentaren

Transcriptie

2013-2014 - IFMSA-NL
Redactie:
Hedwig van Wijk
Vormgeving: Hedwig van Wijk
Redactieadres p.a.
IFMSA-NL
t.a.v. Rebecca Hermans
Kamer Fg 2.17a
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
Email:
Website:
[email protected]
www.ifmsa.nl
Druk:
Oplage:
AMC/UvA
40
2
3
Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students’ Associations - the
Netherlands (IFMSA-NL) over het beleidsjaar 2013-2014.
Onze visie - IFMSA-NL streeft naar bewustzijn en verbetering van Global Health.
In dit jaarverslag vindt u een overzicht van alle verschillende stages, projecten en activiteiten die
IFMSA-NL in het afgelopen jaar heeft georganiseerd. Daarnaast is het financieel jaarverslag
opgenomen. Achterin vindt u achtergrondinformatie, zoals onze geschiedenis en
verenigingsstructuur.
Dit beleidsjaar heeft zich gekenmerkt door vele ontwikkelingen op het vlak van Algemene
Vergaderingen, documenten en financiën.
Onze vereniging bestaat dankzij de inzet en passie van onze vrijwilligers die zich inzetten op lokaal,
nationaal en internationaal niveau. Via deze weg willen wij iedereen die heeft bijgedragen aan dit
jaarverslag bedanken.
Hoogachtend,
mede namens het Bestuur,
Hedwig van Wijk
Secretaris IFMSA-NL 2013-2014
4
Bestuur en National-Officers-overleg
IFMSA-NL
Raad van Toezicht
Werkgroep Klinische Stages
Werkgroep Onderzoeksstages
Werkgroep Public Health
Werkgroep Seksuele Gezondheid en AIDS
Werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten
Werkgroep Medisch Onderwijs
Werkgroep Europese Integratie en Educatie
Trainingsdivisie TraiNL
Public Relations Divisie
Internationaal
Financieel verslag 2013
Financiële Commissie – Verklaring controle boekhouding
Realisatie 2013
Organistaie IFMSA-NL
Met dank aan
IFMSA-NL-projecten
Afkortingenlijst
Overige gegevens
6
7
11
12
15
17
20
24
26
29
32
35
37
38
39
40
46
49
54
55
57
5
Bestuur 2013-2014








Voorzitter: Roel van de Geer
Vicevoorzitter Intern: Kimberley Anneveldt
Vicevoorzitter Extern: vacant
Penningmeester: Steffan Roobol
Secretaris: Hedwig van Wijk
Bestuurslid Internationale Betrekkingen: Jason van Genderen
Bestuurslid PR en Marketing: Eske Ravensbergen
Bestuurslid Projecten en Activiteiten: Fleur Stoevelaar
National-Officers-overleg 2012-2013
Gedechargeerd op de September AV 2013







NEO: Kim Bennemeer
NORE: Nikki Francis
NPO: Danitsha Nanhekhan
NORP: Lotte Jentink
NORA: Maartje Kletter
EMSA-NO: Lara Teheux
NOME: Rachel Bruls
National-Officers-overleg 2013-2014
Geïnstalleerd op de September AV 2013







NEO: Laura Kalkman
NORE: Willeke Ravensbergen
NPO: Pauline Bos
NORP: Roos Kistemaker
NORA: vacant
EMSA-NO: Shashitu Hitzerd
NOME: Jasmine Moustaquim
6
Continueren nieuwe bestuursstructuur
Het beleidsjaar 2013-2014 was het tweede jaar van de ‘nieuwe’ bestuursstructuur, waarbij de
werkgroepvoorzitters (National Officers) niet meer actief over bestuurszaken hoeven na te denken en
zich volledig op hun werkgroepen kunnen richten. Ook waren er nieuwe bestuursfuncties in het leven
geroepen, namelijk die van het Bestuurslid Internationale Betrekkingen, Projecten en Activiteiten en
PR & Marketing. Onderhand wordt deze structuur niet meer als nieuw ervaren. De grootste crux lag
bij het Bestuurslid PR & Marketing. Deze heeft in de optiek van het Bestuur een te groot
takenpakket. Afhankelijk van de Jaarvergadering 2014 zullen een aantal van deze taken toekomen aan
de Vicevoorzitter Extern. De positieve uitwerking van het bestaan van de nieuwe structuur is direct
zeer duidelijk. De extra aandacht voor IFMSA, EMSA, de werkgroepen, projecten en de uitstraling
heeft geleid tot substantiële verbetering op deze vlakken.
De betrokkenheid van IFMSA-NL is internationaal duidelijk opgemerkt en heeft een zeer positief
effect op deze verenigingen, de andere National Member Organizations, en ook op de betrokkenheid
van de vrijwilligers. Verder is de versterkte begeleiding van de werkgroepen, divisies en projecten en
verbeterde uitstraling ook zeer positief en heeft geleid tot een sterk ontwikkelende vereniging.
Het Bestuur
Dit beleidsjaar startte met twee vacante posities, namelijk die van Vicevoorzitter Intern en
Vicevoorzitter Extern. Verder bleek dat het Bestuurslid Projecten en Activiteiten met ernstige
gezondheidsproblemen te kampen had, waardoor zij met moeite grotere afstanden kon reizen.
In eerste instantie nam het Bestuurslid Internationale Betrekkingen een groot deel van de taken van
de Vicevoorzitter Intern over en de Voorzitter nam in samenwerking met het Bestuurslid PR en
Marketing de taken waar van de Vicevoorzitter Extern. Tegen het einde van het academisch jaar was
er een interim gevonden voor Vicevoorzitter Intern die zich in augustus succesvol heeft gekandideerd
voor de volledige functie. Het Bestuurslid Projecten en Activiteiten heeft gedurende haar bestuursjaar
meerdere malen ondersteuning van haar taken gekregen door het gehele Bestuur, alsmede een
verlengd kerstreces om te zorgen dat zij succesvol haar bestuursjaar kon afmaken.
Algemene Vergaderingen
De Jaarvergadering van april 2013 draaide om twee hoofdzaken, namelijk de uitslag rondom het
onderzoek naar de zittende Voorzitter en de wissel naar het Bestuur 2013-2014. De uitslag van het
onderzoek en de daaropvolgende discussie leidde tot een motie van ontslag jegens de Voorzitter.
Deze is uiteindelijk niet gesteund door de Algemene Vergadering.
De eerste Algemene Vergadering welke geheel door het nieuwe Bestuur werd voorgezeten was de
Juni AV, die in Leiden plaatsvond. Tijdens deze vergadering werd een deel van de nieuwe
werkgroepvoorzitters gekozen. Helaas bleven enkele posities vacant, namelijk die van de National
Public Health officer, European Medical Students’ Association – National Officer en de National
Officer on Reproductive Health including AIDS. Deze vergadering gaf verder duidelijk één van de
aspiraties van het Bestuur weer, namelijk kortere Algemene Vergaderingen. Van opening tot sluiting
duurde de Algemene Vergadering 7,5 uur. Parallel aan de vergadering vond een ouderdag plaats, waar
familie van de vrijwilligers van IFMSA-NL werd geïntroduceerd in de wereld van IFMSA.
Eind augustus vond er een korte buitengewone Algemene Vergadering plaats in Utrecht om ruimte te
bieden aan kandidaatstellingen voor de vacante werkgroepvoorzittersplaatsen. Na deze vergadering
was slechts de positie van National Officer on Reproductive Health including AIDS nog vacant.
Op de September Algemene Vergadering te Rotterdam werd het National-Officers-overleg gewisseld.
Deze vergadering stond verder in het teken van een groot aantal reglementswijzigingen, waarbij veel
focus lag op de reglementen omtrent internationale vergaderingen.
7
De December Algemene Vergadering vond plaats in Utrecht. Kandidaatstellingen voor het volgende
Bestuur stonden hier centraal. In de aanloop van deze vergadering bleek al dat niemand zich zou
kandideren. Het Bestuur focuste erop dat de vereniging besefte dat dit probleem door de vereniging
opgelost moest worden, aangezien het Bestuur dit niet kon doen. Tijdens de AV ontstonden al
meerdere initiatieven om een nieuw Bestuur te vinden.
Ook werd er tijdens deze Algemene Vergadering een proef uitgevoerd met een andere structuur van
de Algemene Vergadering. Dit betekende onder andere dat de Algemene Vergadering zelf al op
vrijdag begon en op zaterdagochtend de overleggen waren. Een van de redenen van deze proef was
het efficiënter maken van het voorzittersoverleg.
Op 31 januari is er nog een extra buitengewone Algemene Vergadering gehouden in Amsterdam
(VUmc) om het tekort aan bestuursleden voor 2014-2015 terug te dringen en om belangrijke input te
krijgen aangaande de onderliggende oorzaken voor dit tekort. Er is verder gesproken over
financiering voor bestuursleden, de verwachtingen naar een klein Bestuur en AV’s interessanter en
eenvoudiger maken.
Transparantie
Transparantie was een van de grootste doelstellingen van dit beleidsjaar. Afgelopen jaar ontstond een
negatieve sfeer jegens IFMSA-NL. Dit viel volgens het Bestuur grotendeels toe te kennen aan een
tekort aan transparantie vanuit de bestuurlijke organen. Om de sfeer en het vertrouwen te herstellen
is dit jaar gepoogd elk moment zeer transparant te zijn naar de Leden. Dit begon met duidelijke emails en is uiteindelijk ontwikkeld naar een systeem waar elk bestuurslid en werkgroepvoorzitter
maandelijks een rapport schrijft dat gedeeld wordt met alle vrijwilligers van de vereniging. Verder is
alle voortgang over ziekten van bestuursleden en mutaties in takenverdeling actief gedeeld met de
Leden per e-mail en toegelicht op de Algemene Vergaderingen.
Opvolging
Het vinden van projectcoördinatoren, divisie- en werkgroepvoorzitters en Bestuur lijkt ieder jaar
ingewikkelder te worden. Hoewel er niet met zekerheid oorzaken aangewezen kunnen worden, zijn er
een aantal zaken die invloed lijken te hebben. Voornamelijk de onduidelijkheid en continu
veranderende regels voor studenten lijken een grote rol te spelen in dit probleem. Verder worden ook
het moment van wisselen evenals financiële problemen genoemd. Dit beleidsjaar is er al een poging
gedaan om dit uit te zoeken, maar continueren van deze stappen zal nodig zijn om bij IFMSA-NL
ook in de toekomst de meeste functies te kunnen vullen.
Website
Op de Jaarvergadering 2013 werd na meer dan een jaar ontwikkeling de nieuwe website gelanceerd. In
eerste instantie betrof dit slechts het externe gedeelte van de website. Deze site houdt sterk rekening
met bekende psychologische processen achter online gedrag. In de loop van dit jaar is hier een intern
gedeelte aan toegevoegd, welke slechts toegankelijk is voor de vrijwilligers. De Website Taskforce die
verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de website heeft zich hierna opgeheven. Een deel van
de vrijwilligers is toen overgegaan naar het nieuw opgezette Websiteteam, dat verantwoordelijk is
voor het onderhoud en verdere ontwikkeling.
Voorzittersoverleg
Dit jaar is getracht het overleg minder om IFMSA-NL te laten draaien en meer de focus te leggen op
de Leden. Mede omdat de functie van Vicevoorzitter Intern vorig jaar vacant is gebleven, was er
weinig tijd voor het bespreken van lokale problematiek. Door daar meer ruimte voor te geven en het
herinvoeren van de reports waren leden van het Voorzittersoverleg beter op de hoogte van wat zich
8
lokaal afspeelde. Dit hielp in het contact tussen de Leden. Tevens is besloten om het jaarlijkse
beleidsweekend van het Voorzittersoverleg eerder in het jaar plaats te laten vinden, te weten oktober,
zodat een zo groot mogelijke groep hier profijt van kan hebben. Dit werd als positief ervaren.
Secretarisoverleg
De functie van secretaris wordt bij steeds meer Leden ingevoerd. Om deze bestuursleden een
platform voor overleg en samenwerking te bieden is dit jaar gestart met een Secretarisoverleg, zodat
er ook voor de secretarissen van de Leden een vangnet is van nationaal verspreide kennis. Hoewel dit
nog niet een officieel overleg betreft, lijkt het zeer positief bevonden te worden.
Raad van Advies
Dit jaar is er begonnen met het opzetten van een Raad van Advies voor het Bestuur en het NationalOfficers-overleg. In de Raad zitten twee leden voor het overleg en twee leden voor het Bestuur.
De leden wisselen met hun respectievelijke orgaan mee. Dit betekent dat de Raadsleden voor het
Bestuur gedechargeerd worden ten tijde van de Jaarvergadering en de leden van het NationalOfficers-overleg op de September AV. Momenteel is deze Raad nog niet in de Reglementen
opgenomen en bestaat het als proef. Het is aan een volgend Bestuur om de Raad op te nemen in de
Reglementen of te discontinueren.
Advocacy
Vorig jaar is gestart met een werkgroep voor advocacy. Deze werkgroep tracht de Leden en
vrijwilligers te begeleiden met het opzetten van initiatieven rondom dan geldende focuspunten en
policy statements. Tot september is er gefocust op de preventie van obesitas en vanaf toen op de
verspreiding van essentiële geneesmiddelen in de wereld.
Externen
Er is dit jaar helaas geen bestuurslid geweest die zich heeft gefocust op externen. Wel hebben het
Bestuurslid PR en Marketing en de Voorzitter hier samen aan gewerkt om zo toch te trachten een
deel van het sponsorbeleid te realiseren. Er is een Sponsorboekje samengesteld met een duidelijk
overzicht van de mogelijkheden binnen onze vereniging en er zijn veelbelovende contacten gelegd
aangaande Contact Singapore, Libercasa en JoHo.
IFMSA-NL-structuurwerkgroep
IFMSA kent twee type Leden. Nationale comités, waarbij lokale organisaties geïntegreerd zijn in het
nationale comité en verenigingen van lokale organisaties in een lokaal comité. Momenteel zijn wij op
deze laatste wijze georganiseerd. Er is nu een groep van ervaren vrijwilligers de voor- en nadelen aan
het opstellen van beide structuren om zo een advies aan de vereniging uit te kunnen brengen.
Alumni
Gedurende een aantal jaren is er met betrekking tot het beleid rondom de alumni van IFMSA-NL
weinig gebeurd. Een beleidspunt van het Bestuur 2013-2014 was het ontwikkelen van een nieuw
programma voor alumni. Mede daarom is sinds begin maart een nieuwe groep opgestart waarbij
regelmatig borrels worden georganiseerd en waar updates worden gegeven over IFMSA-NL op dat
moment. Het is de bedoeling dat op deze manier de alumni betrokkenheid blijven voelen voor
IFMSA-NL.
9
Structuur werkgroepen
Momenteel hanteren we binnen IFMSA-NL dezelfde werkgroepstructuur als bij IFMSA. Echter heeft
IFMSA-NL de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt en zijn er projecten en initiatieven
bijgekomen die moeilijk een plek kunnen vinden binnen deze structuur. Mede daarom is besloten met
een groep vrijwilligers te gaan kijken wat de alternatieven zouden kunnen zijn voor een structuur
waarbij IFMSA-NL optimaal kan blijven functioneren. Op de Jaarvergadering 2014 zijn een aantal
van deze alternatieven gepresenteerd aan de vrijwilligers van IFMSA-NL en bij hen lag de beslissing
om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Na de Jaarvergadering zal er een nieuwe groep
enthousiastelingen worden gevormd die deze plannen ook daadwerkelijk zal gaan uitvoeren.
Beleidsplan
In het bovenstaande hoofdstuk staan een aantal beleidspunten uitgewerkt. Dit zijn echter niet alle
punten waar het Bestuur het afgelopen jaar aan gewerkt heeft. Een aantal van de andere punten zijn
verder uitgewerkt bij de functiegerelateerde hoofdstukken.
10
Ingrid Vollenga, Lid Raad van Toezicht (september 2012 - september 2013)
Ninke Schrijvers, Lid Raad van Toezicht (december 2012 - december 2013)
Robbert Schouten, Lid Raad van Toezicht (april 2013 - april 2014)
Franz Letens, Lid Raad van Toezicht (april 2013 - april 2014)
Elske van den Burg, Lid Raad van Toezicht (januari 2014 - april 2015)
Lara Hessels, Lid Raad van Toezicht (januari 2014 - april 2015)
Vera Reitsema, Lid Raad van Toezicht (januari 2014- april 2015)
Op de Jaarvergadering 2013 is Andra Hart gedechargeerd. Hierop zijn Robbert Schouten en Franz
Letens geïnstalleerd in de Raad van Toezicht. Tijdens de Algemene Vergadering in september is
Ingrid Vollenga gedechargeerd. Tijdens de Algemene Vergadering in december is Ninke Schrijvers
gedechargeerd. Tijdens een extra uitgeroepen bAV in januari 2014 zijn Elske van den Burg, Lara
Hessels en Vera Reitsema geïnstalleerd in de Raad van Toezicht, waarmee het totaal aantal leden in de
Raad van Toezicht voor 2014 op vijf kwam.
Terugblik 2013-2014
Gedurende het jaar heeft de Raad van Toezicht naast toezicht houden zich bezig gehouden met
trainingen en vraagstukken die de vereniging dan wel het Bestuur bezig hielden. Onder andere is
samengewerkt met de Financiële Commissie en het Bestuur over enkele vraagstukken met betrekking
tot reiskosten en de vergoedingen hieromtrent. De wijziging van de structuur van de AV die is getest
bij de December AV, de enquête en vraagstukken met betrekking tot kandidaatstellingen hielden de
gelederen het afgelopen jaar bezig.
Naast paraat staan voor de vragen van de vereniging en het controleren van de genomen beslissingen
heeft de Raad van Toezicht ook gekeken naar de enquête en de resultaten besproken met het Bestuur.
Samen met het Bestuur zijn aanbevelingen gedaan voor de toekomst en eventuele knelpunten in de
structuur geanalyseerd.
Gedurende het jaar heeft de Raad van Toezicht geen aanvragen gehad waardoor zij geen onderzoek
gestart is naar het functioneren van bestuursleden en/of andere organen binnen de vereniging.
Toekomst
De Raad van Toezicht moet ook hun zorgen uiten over de toekomst van de vereniging. Door alle
wetswijzigingen omtrent studenten en studeren is IFMSA-NL in een lastig pakket beland. Zo bleek
het lastig om voor de bestuursleden opvolging te vinden. Zij willen dan ook benadrukken dat het
voor het belang van de vereniging is dat er gezocht wordt naar een "structurele" oplossing van het
probleem en men hier ook "outside the box" moet denken. Het zou namelijk zonde zijn dat de
vereniging door de wetswijzigingen op moet houden te bestaan. De RvT heeft hierop de vereniging
op de Algemene Vergadering aangesproken alsmede het Bestuur. Het Bestuur heeft dit opgepakt
middels brainstormsessies, onder andere op een bAV. De Raad van Toezicht wil het huidige Bestuur
en de Algemene Vergadering oproepen om op de Jaarvergadering 2014 tot structurele voorstellen te
komen omtrent de aanpak van dit probleem.
11
Kim Bennemeer, National Officer on Professional Exchange (september 2012 – september 2013)
Laura Kalkman, National Officer on Professional Exchange (september 2013 – september 2014)
Manouk Bos, NEO-assistant (september 2012 – september 2013)
Lisanne Veling, NEO-assistant (september 2013 – september 2014)
Algemeen
De Werkgroep Klinische Stages biedt geneeskundestudenten van over de hele wereld de mogelijkheid
een klinische meeloopstage te lopen in een land naar keuze. Door de kennismaking met een andere
cultuur, gezondheidszorg en normen en waarden hopen wij bij te dragen aan de ontwikkeling van de
studenten tot arts. Op nationaal niveau wordt de werkgroep geleid door de National Exchange
Officer (NEO). Op lokaal niveau worden de stages geregeld door de Local Exchange Officers
(LEOs).
Dit jaar was de Werkgroep Klinische Stages in Nederland actief op zes medische faculteiten. De
stages vinden plaats op basis van bilaterale en unilaterale contracten. Bij een bilateraal contract gaat er
iemand uit Nederland naar het buitenland en komt er uit datzelfde land een student terug naar
Nederland. Bij een unilateraal contract gaat er alleen een Nederlandse student naar het buitenland.
Verdeling en plaatsing inkomende stagestudenten
Na de March Meeting 2014 heeft de verdeling van de inkomende studenten onder de verschillende
lokale comités plaatsgevonden. De Local Exchange Officers zijn vervolgens begonnen met het
regelen van een stageplaats en huisvesting. Door het grote aantal late CA’s (Card of Acceptances) in
het afgelopen jaar zijn dit jaar een aantal wijzigingen doorgevoerd om dit aantal terug te brengen.
Allereerst is de aanmelddeadline voor buitenlandse studenten verlengd naar zes maanden voor de
zomermaanden en naar vier maanden voor de overige maanden. Voorheen was de aanmelddeadline
drie maanden. Daarnaast is er actiever gewerkt aan het maken van afspraken met de verschillende
afdelingen. Aan het begin van het stagejaar zijn afdelingen al benaderd en zijn er afspraken gemaakt
met betrekking tot het aantal stageplaatsen en de beschikbare maanden. Daarnaast is het aantal
evaluatiemomenten uitgebreid en is er gewerkt aan het standaardiseren van informatiematerialen voor
de afdelingen. De hoeveelheid late CA’s was dit jaar minder dan het jaar daarvoor. Hieraan heeft
sterke monitoring vanuit nationaal een belangrijke bijdrage geleverd.
Pre Exchange Training (PET)
Op 23 februari 2014 heeft de PET plaatsgevonden in het LUMC te Leiden. De PET is een dag
waarop uitgaande studenten zich voorbereiden op hun stage door middel van praktische workshops,
regiolezingen en trainingen. De dag werd over het algemeen als heel positief geëvalueerd door de
deelnemers.
Sub-Regional Training (SRT)
Begin mei is er een delegatie van tien Nederlanders afgereisd naar Egypte voor de SRT. De SRT is
een vierdaags evenement georganiseerd voor vrijwilligers van IFMSA die actief zijn binnen de
stagewerkgroepen. Er worden onder andere trainingen, workshops en Small Working Groups
georganiseerd om de ontwikkeling van de deelnemers binnen de stages te bevorderen. Ook is er
ruimte voor ‘problem solving’, het uitwisselen van tips en het leren van hoe andere landen bepaalde
problemen aanpakken.
Opvolging
In juni vond de verkiezing plaats voor de nieuwe NEO. Laura Kalkman werd verkozen tot NEO
2013-2014.
12
Nationaal Sociaal Programma (NSP)
Omdat in de zomermaanden de meeste studenten naar Nederland komen, organiseren de
stagewerkgroepen in juli en augustus het Nationaal Sociaal Programma. Dit zijn vier weekenden vol
sociale activiteiten voor alle studenten die op dat moment in Nederland op stage zijn. Dit jaar vonden
de weekenden plaats in Amsterdam, Leiden en Maastricht. Daarnaast organiseerde Utrecht een
dagprogramma.
Voor de coördinatie van de weekenden en de begeleiding van de steden bij de organisatie worden
jaarlijks coördinatoren aangesteld. Dit jaar waren de NSP-coördinatoren; Willeke Ravensbergen, Vera
Westerhof en Laura Kalkman. Tot hun taken behoorde onder andere het samenstellen van het NSPinformatieboekje, de begeleiding van de steden en de informatievoorziening voor de stagestudenten.
De nationale weekenden waren ook dit jaar weer een groot succes. Het weekend in Amsterdam is
door de stagestudenten verkozen tot het beste weekend.
August Meeting 2013
De August Meeting vond dit jaar plaats van 1 t/m 7 augustus in Santiago, Chili. De NEO heeft hier
de contracten getekend voor het stagejaar 2014-2015. Vanwege de nog steeds bestaande problemen
met het plaatsen van inkomende studenten zijn het aantal stagecontracten verder verlaagd. Dit is
gedeeltelijk ten koste gegaan van het aantal plaatsen dat beschikbaar is voor Nederlandse studenten
die naar het buitenland op stage willen gaan. Echter, de plaatsing van inkomende studenten was nog
onvoldoende om het aantal contracten gelijk te houden. Naast een vermindering in het totaal aantal
contracten zijn er ook minder contracten met ieder land getekend om het aanbod van verschillende
landen te vergroten. In totaal zijn er 73 bilaterale contracten en negen unilaterale contracten getekend.
Daarnaast stond deze General Assembly in het teken van ‘reform’ oftewel de hervorming van de
vereniging. Binnen de Werkgroep Klinische Stages is de huidige internationale structuur geëvalueerd
en is er gekeken naar de bestaande knelpunten. Doordat de werkgroep continu met studenten te
maken heeft waarbij de kwaliteit van de stages voorop staat is de kwaliteit en frequentie van evaluatie
al erg hoog. Er is besloten om de focus verder te leggen op het verbeteren van Academic Quality om
zo de kwaliteit van de stages verder te verbeteren en gelijker te trekken wereldwijd. Na de GA is ook
in Nederland de eerste stap gezet naar het hervormen van de stagewerkgroep.
SCOPE/SCORE trainingsdag
In oktober 2013 vond de SCOPE/SCORE-trainingsdag plaats. Helaas konden niet alle nieuwe
vrijwilligers deze dag aanwezig zijn, maar de opkomst was desondanks redelijk. Dit jaar is er een
training gegeven over de verschillende delen van het stageproces voor de nieuwe vrijwilligers. Voor
de ervaren vrijwilligers waren er Small Working Groups (SWG’s) om stil te staan bij welke taken van
LEO’s/LORE’s motiverend werken voor vrijwilligers van de
stagewerkgroep, hoe je incomings een realistisch beeld geeft van de
Aantal
inhoud van de stage en hoe de communicatie naar de outgoing’s
stagestudenten
verbeterd kan worden.
Selectie en aanmelding uitgaande studenten
Vanaf september 2013 is de promotie voor het nieuwe stagejaar
(maart 2014- februari 2015) begonnen. Dit is gebeurd door onder
andere het organiseren van Stage Informatie Avonden (SIA’s) in de
verschillende steden, waar geïnteresseerde studenten meer
informatie over de stages konden verkrijgen. De SIA’s waren
wisselend succesvol en leverde uiteindelijk 61 aanmeldingen op.
Figuur 1: Verhouding uitgaande (blauw) en
inkomende studenten (rood)
13
Voor de overige contracten is vervolgens nog gepromoot, waardoor uiteindelijk het merendeel van de
stage-contracten opgevuld is.
Vervolgens heeft in november de selectie van de uitgaande studenten plaatsgevonden. De
landenloting is uitgevoerd en op 18 november is de uitslag bekend gemaakt aan de uitgaande
studenten.
Het stageproces is verder gegaan met het in orde maken van de aanmeldingen en het verzamelen van
de benodigde documenten. In december 2013 en januari 2014 zijn uiteindelijk de meeste
aanmeldingen verstuurd naar het land van stage.
Overzicht Stagejaar 2013-2014
Lokaal
Comité
Amsterdam –
UvA
Groningen
Leiden
Nijmegen
Rotterdam
Utrecht
Totaal
Aantal
uitgaande
studenten
20
Geannuleerde
uitgaande stages
Geannuleerde
inkomende stages
1
Aantal
inkomende
studenten
14
11
23
25
2
1
82
2
1
2
0
0
5
5
15
8
10
7
59
0
0
0
0
0
0
0
Tabel 1: Overzicht klinische stages 2013-2014
Er zijn in dit stagejaar zeven plekken voor uitgaande studenten niet gebruikt en er zijn twee plekken
voor inkomende studenten niet opgevuld.
14
Nikki Francis, National Officer on Research Exchange (september 2012 – september 2013)
Willeke Ravensbergen, National Officer on Research Exchange (september 2013 – september
2014)
Iris Verploegh, NORE-assistant (februari 2014 – heden)
Algemeen
De Werkgroep Onderzoeksstages biedt geneeskundestudenten van over de hele wereld de
mogelijkheid een onderzoeksstage te lopen in een land naar keuze. Door de kennismaking met een
andere cultuur, gezondheidszorg en andere normen en waarden hopen wij bij te dragen aan de
ontwikkeling van de studenten tot arts. Bovendien is het mogelijk om verschillende methoden te leren
op onderzoeksniveau en kennis te maken met onderzoek dat in het thuisland niet (altijd) mogelijk is.
Op nationaal niveau wordt de werkgroep geleid door de National Officer on Research Exchange
(NORE). Op lokaal niveau worden de stages geregeld door de Local Officers on Research Exchange
(LOREs).
Dit jaar was de Werkgroep Onderzoeksstages in Nederland actief op zes medische faculteiten,
waarvan op een aantal faculteiten de Werkgroep Onderzoeksstages samen is gegaan met de
Werkgroep Klinische Stages. De stages vinden plaats op basis van bilaterale en unilaterale contracten.
Bij een bilateraal contract gaat er iemand uit Nederland naar het buitenland en komt er uit datzelfde
land een student terug naar Nederland. Bij een unilateraal contract gaat er alleen een Nederlandse
student naar het buitenland.
Incomings en Outgoings
Het afgelopen (stage)jaar (2013-2014) heeft SCORE 11 incomings mogen ontvangen en 17 outgoings
op stage mogen sturen. Voor het komende stagejaar zijn er 20 bilaterale en vijf unilaterale contracten
getekend. Twee bilaterale contracten van het vorige stagejaar zijn doorgeschoven naar het nieuwe
stagejaar. Eind maart 2014 waren er 21 Application Forms van outgoings verstuurd en hebben we 12
Application Forms van incomings mogen ontvangen. Dit betekent dat er eind maart in totaal 36
aanmeldingen waren voor een onderzoeksstage, dan wel naar het buitenland, dan wel voor studenten
die naar Nederland willen komen.
Geannuleerde incomings en outgoings
Twee incomings hadden deze zomer helaas hun onderzoeksstage geannuleerd, één Finse studente die
naar Leiden zou gaan en een incoming uit Polen die naar de Universiteit van Amsterdam zou gaan.
Helaas is nooit duidelijk geworden waarom ze hebben geannuleerd.
Dit jaar hebben ook twee outgoings hun stage geannuleerd: een student uit Groningen en een student
van de Universiteit van Amsterdam hebben hun stage geannuleerd vanwege communicatieproblemen
met de exchange officers van hun stageland (Rusland).
Nationaal Sociaal Programma (NSP)
Tijdens de zomer hebben de LORE's en de LEO's hard gewerkt om een fantastisch National Social
Program voor de incomings neer te zetten. In juli en augustus worden er vier weekenden
georganiseerd in verschillende steden waarbij men wat leuks organiseert voor de inkomende
stagestudenten. Het eerste weekend vond plaats in juli in Leiden waar ze met een bootje hebben
gevaren en pannenkoeken hebben gegeten. Maastricht, Utrecht en de UvA organiseerden het tweede,
derde en vierde weekend. Het 5e weekend in Nijmegen werd helaas door te weinig aanmeldingen
geannuleerd.
August Meeting (AM GA Chile)
Tijdens deze meeting is veel gewerkt aan reform op het niveau van IFMSA. Tevens zijn er uiteraard
15
tijdens de contract fair nieuwe contracten getekend. SCORE-NL heeft 25 contracten getekend met
veel verschillende landen.
Overstap van ifmsa.net naar ifmsa.org:
Er is hard gewerkt om alle data van de oude database (www.ifmsa.net) op te slaan en alle informatie
te kopiëren en verwerken in de nieuwe database (www.ifmsa.org). Nederland was één van de landen
die op tijd klaar was met de overstap. Echter omdat er internationaal nog teveel problemen waren is
er besloten om nog een jaar met de oude database verder te gaan totdat heel SCORE internationaal
klaar is voor de overstap.
Pre-Exchange Training
Een vijftal LORE’s en LEO’s hebben gedurende vier maanden hard gewerkt om een Pre-Exchange
Training voor alle outgoings van de onderzoeksstage en klinische meeloopstage te organiseren. Er
waren ongeveer 70 deelnemers aan de PET die op 8 februari 2014 in Leiden werd gehouden.
Gedurende de dag zijn er verschillende (regio)lezingen, workshops en trainingen gegeven.
March Meeting 2014 Tunesië
Tijdens deze GA is in de SCORE sessies veel gewerkt aan het verbeteren van de Academic Quality
van de onderzoeksstages. Een belangrijke stap hierin is het aannemen van het International SCORE
Logbook en het gebruik hiervan voor elke incoming en outgoing verplicht stellen. Daarnaast is het
tijdpad voor de overstap naar de nieuwe database gepresenteerd, de database is sinds deze GA klaar
voor gebruik en vanaf eind maart is gestart met de overstap door de NORE’s.
16
Danitsha Nanhekhan, National Public health Officer (september 2012 – september 2013)
Pauline Bos, National Public health Officer (september 2013 – september 2014)
Mirthe Hurks, Projectcoördinator Donorrequest (december 2012 - december 2013)
Gabriella Davelaar, Projectcoördinator Donorrequest (december 2013 - december 2014)
Kim Grootelaar, Projectcoördinator Donorrequest (december 2013 – december 2014)
Sandra van Dijk, Projectcoördinator Donorrequest (februari 2014 – februari 2015)
Nardie Callendar, Projectcoördinator Dr. House (april 2013 - april 2014)
Sebastian Tawil, Projectcoördinator Dr. House (april 2013 – april 2014)
Jeroen Smits, Projectcoördinator Ontwikkelingsstages (april 2013 – april 2014)
Algemeen
De Werkgroep Public Health is actief op alle acht de medische faculteiten in Nederland, waarbij de
Local Public health Officers (LPOs) zich richten op verscheidende speerpunten op het gebied van
Public Health. Public Health is een erg breed begrip: het is de wetenschap en uitvoering van het
beschermen en verbeteren van de gezondheid van een gemeenschap, door preventieve medicatie,
gezondheidstherapie, het inperken van overdraagbare ziektes, het toepassen van sanitaire
voorzieningen en het monitoren van milieugevaren. Zowel op nationaal als lokaal niveau vertalen
deze speerpunten zich in het opzetten van projecten, stages naar ontwikkelingslanden, voorlichting
geven en awareness acties.
Ontwikkelingsstages
Faculteit
Amsterdam – UvA
Amsterdam – Vumc
Nijmegen
Utrecht
Groningen
Rotterdam
Leiden
Maastricht
Totaal
Aantal georganiseerde stages
2
0
4
2
17
2
3
1
31
Tabel 2: Overzicht ontwikkelingsstages 2013-2014
De Werkgroep Public Health verzorgt ontwikkelingsstages over de hele wereld. Op het moment biedt
IFMSA-NL verschillende stages aan in de volgende landen: Ecuador, Ghana, India, Kameroen,
Malawi, Nepal en Zuid-Afrika. De ontwikkelingsstages zijn enerzijds klinische en anderzijds nietklinische ontwikkelingsstages. In het geval van een klinische ontwikkelingsstage moet gedacht worden
aan een stage in een klinische setting in een ontwikkelingsgebied. Niet-klinische ontwikkelingsstages
zijn gericht op het verbeteren van levenssituaties in een ontwikkelingsgebied, door middel van
bijvoorbeeld het lesgeven op een school of werken in een opvanghuis. Voor de ontwikkelingsstages is
er een Nationale Ontwikkelingsstage Coördinator (NOC) welke de National Public health Officer
(NPO) ondersteunt en contact onderhoudt met alle Stage-LPOs. In het jaar 2013 zijn er 31 studenten
op ontwikkelingsstages geweest. IFMSA-Utrecht heeft zelf geen ontwikkelingsstages georganiseerd,
maar de studenten die hieraan wilden deelnemen zijn verwezen naar een andere stad.
Met de stagecoördinatoren in binnen- en buitenland en de studenten zelf wordt veel geëvalueerd,
door middel van onder andere een evaluatieverslag, om op de punten waar dat nodig is verbeteringen
aan te brengen. De SCOPH-stagerekening en boekhouding is in beheer van de National Public health
Officer. Dit zorgt er voor dat de verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingsstages nationaal ligt,
maar dat de organisatie en coördinatie van de stages nog steeds vanuit lokaal gebeurt. In 2013 is het
ondertekenen van de contracten overgegaan naar een digitaal systeem waarbij de Stage-LPO’s de,
17
door de studenten ondertekende, contracten scannen en naar de National Public health Officer en de
voorzitter van IFMSA-NL sturen. Zij ondertekenen beide de contracten digitaal en sturen deze online
weer terug naar de Stage-LPO’s. Dit nieuwe systeem heeft tot een grotere efficiëntie geleid in het
ondertekenen van de contracten. Sinds deze aanpassing is de complete documentatie en archivering
van de ontwikkelingsstages online.
De in 2012 tijdelijk stopgezette ontwikkelingsstage naar Malawi is in 2013 uitgebreid geëvalueerd door
twee vrijwilligers van IFMSA-NL. Uit deze evaluatie is gebleken dat de ontwikkelingsstage weer
opgestart kan worden. Er is een nieuw contract ondertekend met het ziekenhuis in Malawi en in 2014
kunnen er weer (medische) studenten naar Malawi toe. Er is op de Juni AV een nieuw projectvoorstel
voor een ontwikkelingsstage naar Ghana goedgekeurd. In 2014 kunnen vrijwilligers van IFMSA-NL
naar Ghana, en in 2015 gaat de stage open voor alle medische studenten. Er wordt in 2014 een
contract getekend met Stichting Comfort Europa en Comfort Foundation Ghana, de partners
waarmee SCOPH-NL de stage organiseert.
Donorrequest
Donorrequest is de overkoepelende naam voor projecten die te maken hebben met donatie. De
projecten betreffen het Orgaandonorproject, het Bloeddonorproject en Marrow. Voor Donorrequest
is er sinds een aantal jaar een Nationale Donorrequest Coördinator welke zowel de National Public
health Officer ondersteunt als contact onderhoudt met alle vrijwilligers van Donorrequest. Sinds
December 2013 is de functie van Nationale Donorrequest Coörinator gesplitst in drie functies: één
coördinator per project.
Orgaandonorproject
Het lesproject:
Het Orgaandonorproject is een project waarbij er een interactieve les wordt gegeven aan middelbare
scholieren om de scholieren in te lichten over het belang van donorregistratie en de verscheidende
aspecten van orgaandonatie.
Zeven van de acht medische faculteiten hebben in het academisch jaar 2012-2013 gewerkt aan het
opzetten of verder uitvoeren van het project. Om dit project uit te kunnen voeren zijn peer educators
nodig die de lessen kunnen geven aan de middelbare scholieren. Hierbij worden in elke stad
opleidingsavonden gehouden om zo in elke stad een groep van studenten (de peers) op te bouwen die
de lessen kunnen gaan geven die door de lokale orgaandonorcommissies geregeld worden. In
samenwerking met de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) zijn het peer educator handboek en
de brief (die de lokale commissies kunnen gebruiken om scholen mee aan te schrijven) geüpdatet. Er
zijn nieuwe afspraken gemaakt met de NTS omtrent onderlinge communicatie, hulp bij de
opleidingsavonden en promotie van het orgaandonorproject door de NTS.
Er zijn in 2013 in totaal 61 lessen gegeven waarbij er ongeveer 1800 leerlingen zijn bereikt. In 2013
zijn er vier opleidingsavonden geweest om peers op te leiden waarbij er ongeveer 60 peers zijn
opgeleid. Er staan voor 2014 nog een aantal opleidingsavonden in de planning.
De straatactie:
Op 29 juni 2013 is in samenwerking met de NTS de straatactie voor het Orgaandonorproject
geweest. Het doel van de dag was bewustwording van het belang van het maken van een keuze in het
Donorregister, met de mogelijkheid ter plekke een registratieformulier in te vullen. Er hebben twintig
vrijwilligers meegedaan aan de actie en er zijn ter plekke 31 formulieren ingevuld.
Bloeddonorproject
Het Bloeddonorproject is een project waarbij er door middel van verschillende acties getracht wordt
nieuwe bloeddonoren te werven. Zo zijn er door verschillende steden acties georganiseerd rondom
introductieweken en worden er tijdens Wereld Bloeddonordag verschillende ludieke acties
georganiseerd op de faculteiten. Ook kunnen er gedurende het hele jaar (via projecten of acties)
18
bloeddonoren geworven worden. Dit jaar waren er bijvoorbeeld prikcursussen in Nijmegen en heeft
IFMSA-Groningen met een standje op de Grote Markt gestaan. Sanquin zorgt hierbij voor
promotiemateriaal, zoals pennen, T-shirts, memoblokjes, pleisters, zadelhoesjes en
aanmeldingsformulieren, welke de LPO’s gebruiken om (voornamelijk) studenten aan te spreken over
bloeddonatie. In 2013 zijn er via het Bloeddonorproject ongeveer 200 bloeddonoren geworven. De
straatactie van 2013 is helaas niet doorgegaan. Er zijn plannen om deze in 2014 in samenwerking met
het Marrow project te organiseren.
Marrow
Marrow is een project waarbij voorlichting wordt gegeven over beenmergdonatie. Het is een project
wat nog niet op veel faculteiten wordt georganiseerd en pas in 2013 weer is gaan leven. Er is in
Nijmegen een symposium georganiseerd in samenwerking met de stamceldonorbank Europdonor
Nijmegen waarbij er via het verhaal van een ex-patiënt, een arts en de directeur van de
stamceldonorbank aan ongeveer veertig aanwezigen informatie over beenmergdonatie is verschaft. Er
zijn plannen van meer faculteiten om in 2014 aan de slag te gaan met het Marrow project, en om in
samenwerking met het Bloeddonorproject een straatactie te organiseren rond 5 mei.
Dr. House Project
Het Dr. House project bestaat uit het organiseren
van een avond waarbij er een aflevering van de serie
House M.D. wordt vertoond, waarna de in de
aflevering besproken ziekte wordt uitgediept door
een medisch professional. De opbrengsten van de verschillende avonden worden gedoneerd aan het
Zeldzame Ziekten Fonds. Aangezien het project een medische doelstelling heeft, is het niet nodig te
betalen voor de filmrechten.
In totaal zijn er in 2013 tien Dr. House avonden georganiseerd, waarmee ongeveer 1500 studenten
zijn bereikt en geld is opgehaald ten behoeve van het Zeldzame Ziekte Fonds.
Studenten voor LekkerFit!
Studenten voor LekkerFit! is een nieuw SCOPH-NL project. Het projectvoorstel voor Studenten
voor LekkerFit! (eerder onder de noemer Chilhood Obesity Project) is in december 2013
goedgekeurd. Het doel van het project is om kinderen in de basisschoolleeftijd te leren wat een
gezonde leefstijl is met betrekking tot voeding en lichamelijke activiteit en tevens ook de ouders en
scholen hier over voor te lichten. Verder willen we medische studenten leren wat een gezonde leefstijl
inhoudt en hoe ze deze kennis kunnen overdragen op anderen.
In samenwerking met de Hartstichting wordt gewerkt aan opleidingsmateriaal om de lessen mee te
kunnen geven en zo kunnen hopelijk de eerste lessen voor dit project in 2014 gegeven worden.
19
Maartje Kletter, National Officer on Reproductive Health incl. AIDS (september 2012 – september
2013)
Lotte Dijkstra, National Officer on Reproductive Health incl. AIDS – Interim (maart 2014 – september
2014)
Malou Lugthart, Projectcoördinator Het Voorspel (april 2013 – april 2014)
Lotte Dijkstra, Projectcoördinator Tienerwijs (april 2013 – april 2014)
Lizzy Ooms, Projectcoördinator Wereld AIDS Dag (april 2013 – april 2014)
Algemeen
Vanaf september 2013 heeft de Werkgroep Seksuele Gezondheid en AIDS het helaas moeten doen
zonder National Officer on Reproductive health including AIDS. In het termijn daaraan
voorafgaande heeft Maartje Kletter zich ingezet voor de werkgroep en projecten en coördinatoren
ondersteund. Vanaf september 2013 hebben bestuursleden van IFMSA-NL deze taak op zich
genomen. In eerste instantie was Fleur Stoevelaar de algemene contactpersoon en Kimberley
Anneveldt de SCORA penningmeester. Gedurende het jaar bleek dit toch niet ideaal te zijn en zijn de
taken bij drie personen, Hedwig van Wijk is vanaf dat moment ook gaan helpen,
komen te liggen die alle drie de taken van de National Officer on Health including AIDS hebben
waargenomen. Daarnaast werd er erg nauw samengewerkt met de projectcoördinatoren en vonden er
onderlinge besprekingen plaats om ervoor te zorgen dat de werkgroep zo goed mogelijk kon blijven
functioneren. Helaas is dat niet de ideale situatie en de hoop is er dan ook dat er voor het resterende
termijn een NORA of NORA interim gevonden zal worden die deze taken weer op zich zou kunnen
nemen.
Het Voorspel
Dit jaar werd de functie van projectcoördinator weer door één persoon vervuld. Eén van de
speerpunten was om door te gaan met het onder de aandacht brengen van themalessen onder de
verschillende steden en om meer naamsbekendheid te creëren voor Het Voorspel. Het Voorspel is bij
Langs de Leeuw op visite geweest en heeft op deze manier de nationale televisie bereikt.
LORA-Trainingsdag
Dit jaar is er na het succes van vorig jaar opnieuw een LORA-trainingsdag georganiseerd. Deze
trainingsdag was bedoeld voor de LORA (de vrijwilligers van de Werkgroep Seksuele Gezondheid en
Aids, ook Local Officer on Reproductive Health including AIDS). Op deze dag hebben de LORA’s
uit het gehele land de kans om meer te leren over thema’s die samenhangen met seksuele gezondheid
en Aids. Er was dan ook vanuit iedere stad tenminste één persoon aanwezig, een goede opkomst.
TraiNL heeft onder andere een training gegeven over het gemotiveerd houden van peers. Dit is een
steeds terugkerend probleem waar iedere stad tegenaan loopt. Deze training bood handige handvatten
voor het minimaliseren van dit probleem.
Daarnaast kwam Franny Parren van Rutgers WPF iets vertellen over YSAV: Youth Sexual Agression
and Victimazation. Seksueel overschrijdend gedrag leeft erg onder jongeren, maar hoe behandel je dit
gevoelige onderwerp in de klas? Door middel van brainstormen, discussies en spellen is dit
onderwerp behandeld.
Er is ook gepraat over het aanpassen van het lesprogramma. De nadruk ligt nu vooral op de negatieve
kant, het voorkomen van SOA's, het voorkomen van zwangerschappen, maar seks is ook leuk! Hoe
kunnen we ons meer richten op het positieve en hoe kan dit vormgegeven worden in een les? Dat zijn
punten die nog verder uitgewerkt moeten worden.
20
Samenwerking SexWizard
Dit jaar is de samenwerking met SexWizard voortgezet. Op de site staan educatieve filmpjes, FAQ en
een kennisquiz die de leerlingen na afloop van de les kunnen maken. Vanuit sommige steden was er
nogal weerstand tegen de educatieve filmpjes. Om deze weerstand te verlichten zijn de oprichters van
SexWizard, Fons en Marianne, op een WoCo aanwezig geweest. Op deze manier konden de LORA’s
hun visie en idee achter de site van henzelf aanhoren en hadden ze de kans om Fons en Marianne te
ontmoeten. Deze ontmoeting heeft bijgedragen aan een productieve WoCo en het verlichten van de
weerstand. Er werd geopperd om de flyer aan te passen en een ouderbrochure voor ouders op te
stellen.
Om ‘Het Voorspel’ meer onder de aandacht te
brengen is er contact gezocht met het
programma ‘Spuiten&Slikken’ van BNN. Zij
waren erg enthousiast en zouden graag een item
willen maken waarin onze manier van
voorlichten naar voren zou komen. Zij wilden
graag het Nederlandse publiek laten zien dat
seksuele voorlichting ook op een leuke en
interactieve manier gegeven kan worden. Het was erg lastig om een school te vinden, dit is uiteindelijk
ook niet gelukt. Heel erg jammer, maar begrijpelijk. Het is een kwetsbaar en gevoelig onderwerp om
te filmen en daarom iets waar een school niet zomaar toestemming voor geeft.
Van april 2013 tot en met april 2014 zijn er meer dan 200 lessen gegeven. Met een gemiddelde van 25
leerlingen per klas betekent dit dat er dit jaar 5025 leerlingen zijn bereikt. Dit is ruim 1000 leerlingen
meer dan vorig jaar. De lessen zijn ontzettend hard gegroeid en genieten ook steeds meer bekendheid.
Het Voorspel heeft weer een goed jaar gehad, waarin er veel leerlingen zijn bereikt. Het Voorspel
heeft haar eerste stappen gezet op het gebied van naamsbekendheid. Het programma Langs de Leeuw
en het contact met BNN waren hier onderdelen van. Wellicht kan er in de toekomst opnieuw contact
gezocht worden met BNN. Het werken aan de naamsbekendheid blijft een belangrijk onderdeel. Het
streven is om het komende jaar aandacht te besteden aan de positieve kant van seks en seksualiteit,
niet alleen aan de negatieve (voorkomen van SOA’s etc). Er moet goed worden gekeken naar de
lesinhoud om de kwaliteit te waarborgen.
Tienerwijs
Tienerwijs is een IFMSA-NL-project dat bestaat sinds 2006 en zich richt op relationele en seksuele
voorlichting op basisscholen.
Helaas wordt er nog niet in alle steden Tienerwijs georganiseerd. In Amsterdam organiseert de UvA
Tienerwijs al jaren succesvol en groeit het aantal scholen waar les gegeven wordt. Leiden heeft ook
altijd Tienerwijs lessen gegeven, maar wil zich dit jaar meer op Lief, Liever, Verliefd focussen - een
project dat een gehele basisschool voorlichting geeft- en zal Tienerwijs daarom wat meer naar de
achtergrond schuiven. Maastricht heeft een zeer goede start gemaakt met Tienerwijs, en zal dit jaar de
eerste lessen gaan geven. Ook Nijmegen maakt een voorzichtige start met het project en in
Rotterdam wordt er mogelijk een doorstart gemaakt. Als laatste organiseert ook Groningen
Tienerwijs, maar daar willen de basisscholen geen lessen afnemen. Hierom wordt er dan ook in
samenwerking met het Voorspel gewerkt aan de naamsbekendheid van het project.
Er zijn dit jaar meer dan 30 lessen gegeven in Amsterdam, Leiden en Groningen. In de
basisschoolklassen zitten gemiddeld zo’n dertig kinderen wat betekent dat we met Tienerwijs zo’n
negenhonderd leerlingen hebben weten te bereiken.
21
Wereld Aids Dag
Ook dit jaar zijn er weer veel (inter)nationale activiteiten georganiseerd die in het teken stonden van
Wereld Aids Dag (WAD). Deze dag staat (inter)nationaal in het teken van awareness voor de
wereldwijde aidsproblematiek.
Ook IFMSA-NL doet hier al jaren aan mee. Om geld op te halen voor STOP AIDS NOW! worden
er in de weken rond Wereld Aids Dag veel activiteiten georganiseerd op de verschillende
geneeskundefaculteiten. Dit jaar was er in tegenstelling tot vorig jaar gelukkig weer een coördinator
die zich hier op wilde storten met allerlei acties.
Door de inzet van deze projectcoördinator en het werk van IFMSA-NL’ers door heel Nederland is er
dit jaar €3924,55 opgehaald.
Naast alle materialen (condooms, lintjes, collectebussen, krantjes, posters, jassen) die door STOP
AIDS NOW! naar alle steden zijn gestuurd was er ook zoals altijd een nationale actie. Dit jaar werd
gekozen voor het thema 'Intimiteit met mensen met HIV'. De Werkgroep Seksuele Gezondheid en
AIDS heeft in samenwerking met het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (COS) Gelderland
de nationale actie opgezet. Hierbij ging van elke faculteit een groep IFMSA'ers de straat op om 500
zadelhoesjes uit te delen met de tekst 'Zou je ook op me zitten als ik HIV-positief zou zijn?' Ook
werden er in elke stad condooms en 200 kaarten uitgedeeld met de tekst 'Zou je me ook een kaartje
sturen als ik HIV-positief zou zijn?' Deze actie werd gesponsord door COS en zij hadden voor alle
steden waarin de actie heeft plaatsgevonden (behalve Rotterdam) een programmamedewerker kunnen
regelen die hielp met het uitvoeren van de actie. Naast deze actie is er in de steden een
knuffelberenactie georganiseerd. Vrijwilligers van de Werkgroep Seksuele Gezondheid en Aids zijn de
straat op gegaan, vergezeld door een vrijwilliger verkleed als beer. Deze beer droeg een bordje met de
vraag ‘zou je me nog knuffelen als ik HIV-positief zou zijn?’. Van de knuffelende voorbijgangers zijn
foto’s gemaakt en deze zijn geplaatst op een aparte facebookpagina, waarin men getagd kon worden.
Al met al was het een zeer geslaagde actie, die zeker voor herhaling vatbaar is.
Naast de nationale actie werden door de steden zelf ook lokale acties georganiseerd, een paar
voorbeelden hiervan zijn: feesten, borrels, speed-daten, gebaksverkoop en spermsisters. Al met al een
zeer geslaagde Wereld Aids Dag!
International Women’s Day
Dit jaar was er helaas geen coördinator voor International Women’s Day. Maar, met behulp van de
andere projectcoördinatoren en enthousiaste LORA’s, is er in elke stad wel hard gewerkt om een
lokale actie neer te zetten. Het landelijk goede doel was de stichting Fier Fryslân. Dit is een expertiseen behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarbij valt te denken aan
kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, loverboyproblematiek
en (internationale) mensenhandel. Een goed doel dat heel mooi rondom het project International
Women’s Day past.
Lokale comités, de IFMSA behorend bij de medische faculteit, hadden ook de mogelijkheid om met
een van de andere werkgroepen binnen IFMSA-NL, te weten EMSA, samen te werken. Daarbij
konden ze een filmavond houden waarin een film werd gezien over meisjes die zich het mensenrecht
toe-eigenen om naar school te gaan.
Internationaal
Binnen IFMSA (de overkoepelende vereniging van IFMSA-NL) worden er vele internationale
meetings gehouden. Een aantal zijn specifiek voor vrijwilligers van de Werkgroep Seksuele
Gezondheid en Aids (internationaal SCORA genoemd, Standing Committee On Reproductive health
including Aids), anderen zijn algemeen, waar een delegatie van mensen van de Werkgroep Seksuele
22
Gezondheid en Aids naartoe gaat. Helaas was het dit jaar niet mogelijk om naar de General Assembly
in Augustus te gaan, maar er is wel een afvaardiging naar de General Assembly van maart geweest in
Tunesië.
Zoals elk jaar was er dit jaar ook de mogelijkheid om naar Sexpression te gaan. Op 8 november zijn
drie LORA’s naar Leeds gereisd om deze conferentie bij te wonen. Het thema van de conferentie
was: “From SRE (Sex and relationship education) to CSE (Comprehensive sexuality education)”. Een
erg interessante conferentie met een leuk sociaal programma.
Daarnaast werd er dit jaar voor het eerst een Southern European Cooperation Sexualtity Education
conference gehouden, naast de al vaker georganiseerde Northern European Cooperation on Sexuality
Education conference. Vrijwilligers van SCORA-NL werden bij deze eerste conferentie speciaal
uitgenodigd om hun kennis over met name het les geven over seksuele voorlichting over te brengen
aan de landen in Zuid-Europa. Ook naar de Noordelijke conferentie is een afvaardiging vertrokken
eveneens als naar Sexpression, de UK conference.
Externen
De Werkgroep Seksuele Gezondheid en Aids werkt heel veel samen met externen, om zoveel
mogelijk te kunnen bereiken op het gebied van seksuele gezondheid.
Het Centrum Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus (CASA) is de hoofdsponsor van het IFMSANL-project Het Voorspel. Aan het eind van de seksuele voorlichtingen wordt de flyer van
Seksenzo.info uitgedeeld. Op deze site kunnen jongeren met artsen chatten over alles wat met
seksualiteit te maken heeft. In samenwerking met het Grafisch Lyceum Rotterdam maken CASA en
de Werkgroep Seksuele Gezondheid en Aids een voorlichtingsfilm over het beroep van abortusarts.
In vijf steden is het mogelijk voor vrijwilligers van de Werkgroep Seksuele Gezondheid en Aids en
peer-educators van Het Voorspel om een dag mee te lopen in een abortuskliniek van CASA. Deze
ervaring wordt door bijna iedereen als heftig, maar toch als heel leerzaam ervaren en als een absolute
toevoeging aan de studie geneeskunde gezien.
Rond Wereld Aids Dag wordt elk jaar samengewerkt met STOP AIDS NOW! en Centrum voor
Ontwikkelings Samenwerking (COS) Gelderland. STOP AIDS NOW! sponsort elk jaar vele
materialen voor WAD en in samenwerking met COS is nu al een paar jaar een hele leuke nationale
actie opgezet. Zie hiervoor ook het stukje Wereld Aids Dag.
23
Lotte Jentink, National Officer on human Rights and Peace (september 2012 - september 2013)
Roos Kistemaker, National Officer on human Rights and Peace (september 2013 - september 2014)
Jeffrie Buckle, Projectcoördinator MDG8-Focus (december 2012 - december 2013)
Algemeen
De Werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten is enorm gegroeid dit jaar; ze hebben er maar liefst
44 enthousiaste nieuwe vrijwilligers bij! Ook de vrijwilligers die al langer actief zijn, zetten zich nog
met onverminderd enthousiasme in.
MDG8-Focus
In dit project organiseren de vrijwilligers avonden met workshops en lezingen waarbij de acht
millenniumdoelen centraal staan. Er zijn dit jaar acht avonden georganiseerd in vijf verschillende
steden: Nijmegen, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Leiden. ‘My home, the refugeecamp’ was de
titel van de avond in Maastricht en deze heeft een groot publiek getrokken. In Nijmegen zijn maar
liefst vier avonden georganiseerd, waarvan een met een ‘wereldmaaltijd’. Met dit diner hebben de
deelnemers gezien hoe goed en lekker je kunt eten als al het voedsel eerlijk verdeeld zou worden in de
wereld. IFMSA-VUmc heeft een interessante draai aan dit project gegeven door ‘MDG8 op school’
op te zetten. In dit project laten ze leerlingen nadenken over de millenniumdoelen en oplossingen
voor wereldproblematiek.
Weg van de Vluchteling
Het doel van dit project is het verhaal van vluchtelingen onder de aandacht te brengen. Er zijn dit jaar
door vijf steden avonden georganiseerd voor Weg van de Vluchteling. IFMSA-Nijmegen en IFMSALeiden hebben op Wereldvluchtelingendag een interessante avond georganiseerd, IFMSA-Groningen
heeft twee bewoners van de Vluchtkerk uitgenodigd om te komen spreken, IFMSA-VUmc is in
gesprek gegaan met een homoseksuele vluchteling uit Jamaica en IFMSA-Maastricht heeft een avond
georganiseerd waarbij de deelnemers konden ervaren hoe het is om in te burgeren. Verder is IFMSAUtrecht ook bezig met het opzetten van Weg van de Vluchteling.
Peacetest
Dit jaar zijn de vrijwilligers gaan werken met het vernieuwde projectvoorstel van de Peacetest. De
nadruk ligt nu op het stimuleren van discussie tussen de leerlingen over aan mensenrechten
gerelateerde onderwerpen in plaats van op het afnemen van een test. Bij IFMSA-Maastricht verloopt
dit project succesvol, IFMSA-Leiden en IFMSA-Utrecht zijn bezig dit project op te zetten en
IFMSA-Groningen organiseert lessen over kinderrechten op Universal Childrens Day aan
basisschoolleerlingen. Ook hebben ze vanuit IFMSA-NL lessen gegeven in de diversiteitweken van
het Hoofdvaart college in Hoofddorp en het Clusius College in Hoorn. Daarnaast heeft IFMSAMaastricht op 5 mei een aangepaste Peacetest uitgevoerd op een bevrijdingsfestival.
AllesKids?!
Met het project AllesKids?! organiseert SCORP een leuke activiteit voor de kinderen in een
asielzoekerscentrum. Dit project wordt op alle acht de faculteiten georganiseerd. Dit jaar zijn onder
andere de volgende activiteiten georganiseerd: Sinterklaas, een discoavond, een zeskamp, Pasen, een
sportdag en drie comités hebben in samenwerking met de Werkgroep Europese Integratie en
Educatie het project Teddy Bear Hospital in een asielzoekerscentrum georganiseerd.
24
Actualiteitencommissie PAX48
De actualiteitencommissie PAX48 schrijft een nieuwsbrief (Right Now) over actuele
wereldproblematiek of onderbelichte onderwerpen met betrekking tot mensenrechten. Helaas zijn de
commissieleden gestopt en is er nog geen nieuwe commissie gevormd; hierdoor heeft het project een
tijd stil gelegen. Op de December AV is er echter weer een Right Now uitgebracht en dit is opnieuw
gebeurd op de JV. Door dit vol te houden hoopt de NORP opnieuw een groep geïnteresseerden te
vormen om de Right Now vaker te publiceren.
Andere activiteiten
Wereldvluchtelingendag
Op wereldvluchtelingendag hebben de vrijwilligers van onze Werkgroep via een actie op Facebook
aandacht gevraagd voor de situatie van uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland die niet terug
kunnen naar hun oorspronkelijke land. Vrijwilligers van SCORP hebben de tekst “wij zijn hier, geen
mens is illegaal” op hun profielfoto’s gezet en een filmpje gedeeld met meer uitleg over de situatie van
deze vluchtelingen.
Human Rights Day
Voor Human Rights Day heeft de werkgroep meegewerkt aan een internationaal project. Samen met
collega’s in andere landen hebben ze een database van filmpjes opgebouwd waarin alle
mensenrechten worden verbeeld. De Werkgroep SCORP van IFMSA-NL heeft een bijdrage geleverd
met twee filmpje: “13: the right to nationality” en “15: the right to move”. De filmpjes van de
verschillende landen zijn te bekijken op http://scorpdatabase.wordpress.com/human-rightsday/video-universal-declaration-of-human-rights/
National Peer Education Training - NPET
Op 16 maart 2014 heeft de National Peer Education Training (NPET) plaatsgevonden; een dag waarop
peer educators van verschillende werkgroepen bijeenkomen om van elkaar te leren en samen trainingen te
volgen. Er was dit jaar erg veel animo voor de trainingsdag; er waren 22 deelnemers gekomen onder wie
14 van de Werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten.
25
Rachel Bruls, National Officer on Medical Education (september 2012 – september 2013)
Jasmine Moustaquim, National Officer on Medical Education (september 2013 – september 2014)
Barbara Verhaar, Projectcoördinator Breaking the Silence (september 2013 – september 2014)
Kuno Slagmolen, Projectcoördinator Breaking the Silence (november 2011 – september 2013)
Guusje Peters, Projectcoördinator Global Health Education Project (november 2013 – september
2014)
Nelleke Seghers, Projectcoördinator Global Health Education Project (september 2012 – september
2013)
Algemeen
De Werkgroep Medisch Onderwijs is actief op alle acht medische faculteiten in Nederland. De
werkgroep richt een kritische blik op het medisch onderwijs en het curriculum en streeft naar
continue verbetering hiervan. De werkgroep zet zich in om medisch onderwijs zowel binnen als
buiten Nederland te verbeteren en om een internationaal perspectief in het medisch onderwijs in
Nederland te bevorderen. De werkgroep doet dit door zich te richten op educatie met betrekking tot
Global Health, mobiliteit van medisch studenten en kwaliteit van medisch onderwijs.
Studenten vanuit heel Nederland worden bij elkaar gebracht, maar ook studenten wereldwijd worden
samengebracht om van elkaar te leren, ideeën uit te wisselen en inspiratie op te doen. Zo worden
studenten aangemoedigd om een kritische blik te werpen op het huidige curriculum en het eventueel
aan te vullen waar nodig.
Als aanvulling op het medisch curriculum worden vanuit de Werkgroep Medisch Onderwijs
verschillende (keuze)cursussen georganiseerd en wordt gelobbyd voor meer Global Health in het
kerncurriculum van medische opleidingen.
Beleid
Het afgelopen jaar heeft de Werkgroep Medisch Onderwijs meer focus gelegd op een speler worden
in het medisch onderwijs op het gebied van medezeggenschap. Daarnaast is er veel focus gelegd op
internationale samenwerking. Deze twee pijlers hangen nauw met elkaar samen. De Standing
Committee on Medical Education (SCOME) is de internationale variant van de Werkgroep Medisch
Onderwijs. In veel andere landen draait de werkgroep meer om medezeggenschap en minder om het
organiseren van projecten. In Nederland zijn er veel mogelijkheden de internationale kant van
medisch onderwijs te gebruiken bij medezeggenschap. De Werkgroep Medisch Onderwijs kan veel
informatie van de zusterwerkgroepen in andere landen gebruiken om aan het curriculum in
Nederland te werken.
Er is gedurende het jaar veel aandacht geweest voor internationale evenementen gerelateerd aan
medisch onderwijs, met name in de bijeenkomsten van de Werkgroep Medisch Onderwijs. Het
internationale karakter van IFMSA is meer geïntegreerd in de werkgroep.
Resultaat van de twee pijlers van afgelopen jaar zijn de rol die de werkgroep nu speelt bij het LMSO
en de oprichting van het ISA (zie beneden voor meer informatie).
Projecten
Op dit moment zijn er vier nationale projecten binnen de Werkgroep Medisch Onderwijs. Dit zijn
Breaking the Silence, Aches and Pains, het Global Health Education Project en sinds dit jaar
(Jaarvergadering 2013) is ook Medisch Spaans een nationaal project. Naast deze nationaal
georganiseerde projecten, zijn er ook veel verschillende projecten die lokaal aangeboden worden.
Met deze projecten wordt geprobeerd het huidige curriculum aan te vullen en zo compleet mogelijk te
maken, door aandacht te besteden aan onderbelichte onderwerpen.
Breaking the Silence (BtS)
BtS is een cursus voor medisch studenten, waarin de studenten leren een medisch consult in
26
gebarentaal te voeren. Het doel van het project is het verbeteren van de (medische) communicatie
tussen artsen, doven/slechthorenden en vooral om medisch studenten meer inzicht te geven in de
leefwereld van doven en slechthorenden. De cursus wordt momenteel op alle faculteiten in
Nederland georganiseerd en is daarmee het grootste nationale project van de Werkgroep Medisch
Onderwijs.
In 2012-2013 is het project grondig geëvalueerd en is het gehele lesmateriaal herzien in samenspraak
met de opleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal van de Hogeschool Utrecht. Het nieuwe
materiaal is voor het eerst gebruikt tijdens de cursussen in 2013 en wordt op dit moment geëvalueerd.
Met deze grote vernieuwing van het project is het projectvoorstel van BtS opnieuw ingediend en
aangenomen op de Juni Algemene Vergadering 2013.
Aches and Pains (A&P)
Geneeskundestudenten worden vaak door familie en vrienden geacht over medische
onduidelijkheden een uitleg te kunnen geven. Vaak gaat dit om kleine kwalen, terwijl in de opleiding
geneeskunde veel aandacht wordt besteed aan meer zeldzame ziekten. Daarom organiseert de
Werkgroep Medisch Onderwijs het project A&P. Het doel van deze cursus is om medisch studenten
meer informatie te geven over alledaagse klachten en kleine kwalen, die in het huidige curriculum dus
weinig naar voren komen.
De cursus wordt in steeds meer steden in Nederland georganiseerd. Er is veel communicatie tussen
steden omtrent de cursus, om ideeën over cursusonderwerpen en sprekers uit te wisselen. Ook is er
op meerdere faculteiten een samenwerking met de afdeling huisartsgeneeskunde.
Er is momenteel geen projectcoördinator voor A&P, dus de NOME voert deze taken uit.
Global Health Education Project (GHEP)
GHEP is een project dat al sinds 2002 door IFMSA-NL wordt georganiseerd. Het project tracht
meer aandacht voor Global Health in het medisch curriculum te krijgen. Dit is een lastige opgave.
Het project is op diverse manieren uitgevoerd, van het doen van onderzoek tot het organiseren van
congressen. De vrijwilligers van het project hebben zich altijd actief bezig gehouden met de contacten
met externen in de medische onderwijswereld. In 2013 is er door de commissie van het project
nagedacht over een nieuwe strategie. Deze wordt op het moment uitgevoerd. Hier wordt er meer
focus gelegd op het benutten van de externe contacten die het project heeft en via deze weg de
mening van medisch studenten omtrent Global Health naar voren te brengen.
Medisch Spaans (MS)
Medisch Spaans is het nieuwste nationale project van de Werkgroep Medisch Onderwijs. Tijdens de
Jaarvergadering 2013 is het projectvoorstel aangenomen. Medisch Spaans is een cursus voor medisch
studenten, waarin zij de Spaanse taal leren spreken, gericht op het voeren van een medisch consult in
het Spaans. De cursus is voornamelijk bedoeld voor studenten die een stage in een Spaanstalig land
gaan doen. Er is dan ook een nauwe samenwerking met de Werkgroep Klinische Stages en de
Werkgroep Onderzoeksstages.
Medisch Spaans wordt momenteel op drie faculteiten in Nederland georganiseerd, namelijk op de
UvA, VUmc en in Maastricht. De cursus is erg populair onder medisch studenten en heeft veel
potentie. Er is op het moment geen coördinator voor het project, maar de evaluatie van het nieuwe
project is iets waar nu aan gewerkt wordt.
Landelijk Medisch Studenten Overleg
(LMSO)
Het LMSO is een externe van de Werkgroep
Medisch Onderwijs, waar sinds afgelopen jaar erg
veel mee wordt samengewerkt. Voorheen bestond
27
binnen het LMSO de functie Commissaris Internationaal, die actuele internationale onderwerpen
bijhield en presenteerde aan het LMSO. Deze Commissaris Internationaal had daardoor ook veel
contact met de NOME van IFMSA-NL. Afgelopen jaar hebben IFMSA-NL en het LMSO de banden
nog meer versterkt: de NOME voert nu de taken van de Commissaris Internationaal uit en is
aanwezig bij de bijeenkomsten van het LMSO.
Interprofessional education
Geneeskundestudenten kunnen veel leren van studenten van andere studies en vice versa. Daarnaast
zullen deze studenten in de toekomst vaak samen komen te werken. Het doel van interprofessional
education is om studenten bij elkaar te krijgen en van elkaar te laten leren. In het teken van
interprofessional education heeft de NOME in 2013 geprobeerd samenwerkingen op te starten met
studieverenigingen Hygieia (diergeneeskunde) en KNPSV (farmacie). Er is met beide verenigingen
veel nagedacht over mogelijke samenwerking en er zijn leuke ideeën uitgekomen. De banden met
beide verenigingen zijn nauw, dus hopelijk kunnen deze ideeën in de toekomst tot uitvoering worden
gebracht.
Internationaal Studenten Adviesorgaan
Zoals boven genoemd heeft de werkgroep zich in 2013 op twee pijlers gericht: internationaal en
medezeggenschap. Deze twee pijlers komen samen in een nieuw initiatief van de werkgroep: het
Internationaal Studenten Adviesorgaan (ISA). Het poogt internationale expertise over het medisch
onderwijs naar Nederland te halen. Het adviesorgaan zal een advies schrijven aan de hand van een
probleemstelling over een onderwerp dat speelt in Nederland op het gebied van medisch onderwijs.
Dit onderwerp wordt bepaald in overleg met een brede achterban. Het advies zal worden gebaseerd
op kennis verkregen via het internationale netwerk van IFMSA en zo mogelijk wetenschappelijke
onderbouwing. Het advies wordt via meerdere wegen naar de zeggenschap en medezeggenschap
gebracht.
28
Lara Teheux, European Medical Students’ Association – National Officer (september 2012 –
september 2013)
Shashitu Hitzerd, European Medical Students’ Association – National Officer (september 2013 –
september 2014)
Rónán Bugter, Projectcoördinator Teddy Bear Hospital (september 2012 – september 2013)
Camille Guillaume, Projectcoördinator Teddy Bear Hospital (september 2013 – september 2014)
Algemeen
De Werkgroep Europese Educatie en Integratie vertegenwoordigt binnen IFMSA-NL de European
Medical Students’ Association (EMSA). EMSA is een Europese vereniging voor medische studenten.
In Nederland werken EMSA en IFMSA samen en vormen samen IFMSA-NL. De Werkgroep
Europese Educatie en Integratie zet zich in om mensen met elkaar te verbinden en de medische
wereld. De werkgroep wordt gecoördineerd door de EMSA-National Officer.
De werkgroep is afgelopen jaar zesmaal bij elkaar gekomen, waarvan eenmaal tijdens het
beleidsweekend van EMSA-NL.
Afgelopen jaar is het Best Buddy Project goedgekeurd als project van IFMSA-NL.
Teddy Bear Hospital
Het Teddy Bear Hospital is een rollenspel waarbij kleuters met hun ‘zieke’ knuffel naar het ziekenhuis
komen. In het ziekenhuis is een mini-ziekenhuis opgebouwd, speciaal voor de knuffels. Medische
studenten nemen de rol van berendokter op zich en behandelen samen met de kleuter de zieke
knuffel. Het doel van het Teddy Bear Hospital is de angst van kleuters voor het ziekenhuis en het ziek
zijn te verminderen en medische studenten te trainen in communicatieve vaardigheden die nodig zijn
bij het onderzoeken en behandelen van kinderen.
Gedurende het afgelopen jaar hebben er ongeveer zesduizend kinderen deelgenomen aan het Teddy
Bear Hospital verdeeld over alle acht comités van IFMSA-NL. Daarnaast hebben ongeveer
negenhonderd studenten geholpen als berendokter tijdens het Teddy Bear Hospital.
Berendokter
Berendokter richt zich op kinderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis of die langskomen op de
polikliniek. Door middel van een rollenspel, waarbij de knuffel wordt behandeld door een student als
berendokter, kan het kind kennis maken met de gezondheidszorg zonder zelf patiënt te zijn. Het doel
van Berendokter is om kinderen te helpen bij het verwerkingsproces van hun ziekte en de eventuele
angst voor artsen te verminderen. Daarnaast trainen de studenten die aan dit project meedoen als
berendokter hun communicatieve vaardigheden die nodig zijn bij het onderzoeken van kinderen. Ook
maken ze op deze manier kennis met de medische praktijk op een kinderafdeling in het ziekenhuis of
op de kinderpoli.
Met Berendokter zijn ongeveer negenhonderd kinderen bereikt op één van de kinderafdelingen of
poliklinieken in de ziekenhuizen van alle acht de medische faculteiten.
Mini-Teddy Bear Hospital (Mini-TBH)
Mini-TBH is ontstaan vanuit het Teddy Bear Hospital. Bij het Mini-TBH gaan berendokters op
bezoek bij scholen met kinderen met een lichamelijk en/of geestelijke beperking. Het project wordt
momenteel georganiseerd in Leiden, Maastricht, Nijmegen en Utrecht.
29
Twinning Project
Het Twinning Project is een project waarbij er een kortdurende uitwisseling plaatsvindt tussen
medische studenten van twee Europese medische faculteiten. De uitwisseling duurt gemiddeld tussen
de vijf en zeven dagen per bezoek. Doel van het Twinning Project is om medische studenten kennis
te laten maken met andere culturen, onderwijs- en zorgsystemen. In beide landen wordt een educatief,
sociaal en cultureel programma georganiseerd, waar alle studenten aan dienen deel te nemen. Tijdens
de uitwisseling zullen twee studenten aan elkaar gekoppeld worden en vormen zo dus een ‘twin’. De
twins zullen bij elkaar logeren en hebben de mogelijkheid om elkaar mee te nemen in hun ‘eigen’
leven. Per stad nemen er ongeveer twaalf studenten deel aan het Twinning Project.
Op dit moment wordt het Twinning Project binnen elk comité georganiseerd. Komend jaar zullen de
volgende comités op uitwisseling gaan:
Comité
Maastricht
Nijmegen
Leiden
Utrecht
Rotterdam
Groningen
Amsterdam – UvA
Amsterdam – AMC
Twinning Partner
Malta
Onbekend
Istanbul, Turkije
Ankara, Turkije
Boekarest, Roemenië
Coïmbra, Portugal
Athene, Griekenland
Lissabon, Portugal
Tabel 3: Overzicht Twinning Partners 2013-2014
Movies & Medicine
Tijdens Movies & Medicine wordt er een film vertoond met een medisch gerelateerd onderwerp.
Voor of na de film wordt er een college verzorgd door een gastspreker over het betreffende thema.
De opbrengst van de avond gaat naar een goed doel dat gerelateerd is aan het onderwerp van de film.
Tijdens Movies & Medicine is er de mogelijkheid om een aantal onderbelichte thema’s binnen het
medisch onderwijs ter sprake te laten komen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ethische
kwesties, culturele verschillen en wetenschappelijke vorming. Afgelopen jaar is Movies & Medicine
georganiseerd door IFMSA-Utrecht, IFMSA-Leiden en IFMSA-Nijmegen.
Best Buddy Project
Afgelopen jaar is het Best Buddy Project aangenomen als één van de IFMSA-NL-projecten. Het Best
Buddy Project streeft ernaar om de participatie in de samenleving en de kwaliteit van leven van
mensen die, bijvoorbeeld door een ziekte of beperking, sociaal geïsoleerd zijn, te verbeteren. Om dit
te bereiken worden medische studenten ingezet als vrijwilliger om samen met deze mensen gezellige
activiteiten te ondernemen in buddykoppels. Op deze manier worden de zorgen en onzekerheden, die
de doelgroep ondervindt bij het ondernemen van sociale activiteiten, naar de achtergrond verplaatst.
De studenten worden zich, door deelname aan het project, bewuster van de leefwereld van mensen
die, door een ziekte of beperking, sociaal geïsoleerd zijn en ze leren hoe ze het beste met deze mensen
om kunnen gaan.
Op dit moment wordt het Best Buddy Project georganiseerd door IFMSA-UvA, IFMSA-Rotterdam
en IFMSA-Nijmegen.
Overige projecten
Naast de eerder genoemde projecten is er door IFMSA-VUmc Carpe Diem georganiseerd en ook
Maastricht en Utrecht zijn bezig met het opzetten van dit project. Carpe Diem is een variant van het
binnen EMSA internationaal bekende project, Different Christmas. Tijdens dit project wordt er een
30
leuke activiteit georganiseerd voor bijvoorbeeld ouderen in een verzorgingstehuis of kinderen in het
ziekenhuis. Doel van Carpe Diem is om eenzaamheid weg te nemen bij mensen in de samenleving.
Internationaal
Ook dit jaar hebben er weer twee internationale EMSA bijeenkomsten plaatsgevonden. De National
Coordinators’ and Enthusiasts’ Meeting vond in mei plaats in Tblisi, Georgië. Op deze bijeenkomst
bestond de delegatie uit zeven leden, waaronder de EMSA-NO en het Bestuurslid Internationale
Betrekkingen.
De delegatie naar de EMSA General Assembly (EMSA GA) bestond uit 22 leden, waaronder de
EMSA-NO, het Bestuurslid Internationale Betrekkingen en de EMSA-NO-elect. De EMSA GA
vond plaats in september in Lissabon, Portugal. De delegatie bestond uit een uitzonderlijk hoog
aantal. Van tevoren is hier bewust voor gekozen door de EMSA-NO en de BIB, mede door het
ontstaan van een zeer gevarieerde delegatie. Na de bijeenkomst is de grootte van de delegatie
geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam geen eenduidige stem over de grootte van de delegatie. Ongeveer
de helft van de leden die de evaluatie hebben ingevuld vonden de delegatie te groot, de andere helft
was het hier niet mee eens. Voor de volgende bijeenkomsten zullen de EMSA-NO en de BIB nog
eens kritisch kijken naar de ideale grootte van de delegatie.
Op dit moment vervult er ook een lid van IFMSA-NL een functie binnen het internationale Bestuur
van EMSA. Lara Teheux (EMSA National Officer 2012-2013) is momenteel Vice-President on
Internal Affairs binnen het Bestuur van EMSA.
Janne Hoogervorst (IFMSA-Leiden) zit in de European Support Division voor de pillar European
Integration. De European Support Division ondersteunt op internationaal niveau de pillardirectors
van EMSA.
Michiel van Kernebeek (IFMSA-UvA) heeft als Permanent Officer een half jaar in Brussel
doorgebracht bij het CMPE.
31
Petra van Pijkeren, Trainingscoördinator IFMSA-NL (april 2013 - april 2014)
Geert van der Veer, Trainingscoördinator IFMSA-NL (april 2013 - april 2014)
Algemeen
TraiNL, de trainingsdivisie van IFMSA-NL, biedt vrijwilligers de mogelijkheid om hun
organisatietalent verder te ontwikkelen en zich een weg te banen naar persoonlijk leiderschap. Door
middel van trainingen verrijken studenten zich met de kennis en de vaardigheden om een waardevolle
bijdrage te kunnen leveren aan hun project binnen IFMSA-NL. Deze vaardigheden zullen bijdragen
aan de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten tot toekomstige leiders in de zorg. Daarnaast
biedt TraiNL een platform voor vrijwilligers om innovatieve ideeën te realiseren.
Naar aanleiding van de afgelopen jaren en de huidige positie van TraiNL op zowel lokaal, nationaal
en internationaal niveau, zijn er vijf belangrijke punten geformuleerd voor 2013-2014. Deze punten
bouwen voort op de positie van TraiNL binnen IFMSA-NL, de kwaliteit van de trainingen en de
trainers, de groei van de divisie en de mogelijkheden om het netwerk van TraiNL uit te breiden. Deze
punten zijn:
- Positie binnen IFMSA-NL
- Trainers Team
- Verbreden en delen van kennis
- Hervormen van het Trainingsweekend
- Samenwerkingsverbanden
Positie binnen IFMSA-NL
In 2013 hebben de Trainingscoördinatoren samen met het Bestuurslid Projecten en Activiteiten de
positie van de trainingsdivisie binnen IFMSA-NL grondig geanalyseerd. Aan de hand hiervan zijn er
een aantal stappen ondernomen om de divisie dichterbij zowel de Leden als de projecten te brengen.
Zo zijn de Trainingscoördinatoren in oktober voor de eerste keer te gast geweest bij een NationalOfficers-overleg en is besloten dat zij een aantal keer per jaar op uitnodiging deze overleggen bij
zullen wonen. Op deze wijze kan de trainingsdivisie niet alleen directe ondersteuning bieden aan de
National Officers, maar ook bij het verbeteren van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe
projecten.
Daarnaast is er op lokaal niveau veel aandacht besteed aan het promoten van trainingen, onder andere
door de nieuwe mogelijkheid om trainingen aan te vragen via de interne website en promotie door
onze eigen trainers.
Trainers Team
Afgelopen jaar hebben de trainers van TraiNL 74 trainingssessies verzorgd, maar er zijn ook twintig
evenementen geweest waar TraiNL-trainers sessies verzorgd hebben. Met deze trainingen zijn in
ongeveer zeshonderd uur 1200 mensen getraind. Noemenswaardig hierbij zijn de tien Training New
Trainers-workshops (TNT’s) waaraan onze trainers meegewerkt hebben. Deze meerdaagse
evenementen, waarbij deelnemers opgeleid worden tot trainer, vereisen een hoog niveau in expertise
en geeft aan dat onze trainers toegewijd zijn om hun kennis te delen. Van deze TNT’s vonden er twee
plaats in Nederland, zes in andere Europese landen, één in de Verenigde Staten en één in Dubai.
Daarnaast zijn er nog acht andere evenementen in binnen- en buitenland waarbij TraiNL-trainers
sessies verzorgd hebben.
32
TraiNL blijft haar trainerspool uitbreiden, dit jaar door middel van één TNT in februari voor
Nederlandse deelnemers en één TNT in december voor zowel Nederlandse als internationale
deelnemers. Daarnaast zijn er ook Nederlandse trainers opgeleid in het buitenland.
Verbreden en delen van kennis
In 2013 is de basis gelegd voor een aantal nieuwe initiatieven. Het is gebleken dat er steeds meer
behoefte is binnen IFMSA-NL aan specifieke kennis die niet noodzakelijk gerelateerd is aan softskills.
Samen met het Bestuurslid PR & Marketing en de Penningmeester is daarom besloten te gaan werken
aan het ontwikkelen van workshops voor PR en Financiën, welke gegeven worden door vrijwilligers
binnen IFMSA-NL met expertise op een van deze gebieden en die opgeleid worden door TraiNL.
Tevens zijn er voorbereidingen getroffen om een start te maken met kleine evenementen, zoals het
initiatief van trainers om op lokaal niveau trainingsweekenden en avonden te organiseren waarop
trainers hun kennis kunnen delen en verbreden.
Hervormen van het Trainingsweekend
Het Trainingsweekend is een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door TraiNL en een
Organiserende Commissie (OC). De afgelopen jaren heeft het evenement een grote groei
doorgemaakt, wat ertoe geleid heeft dat de werklast voor zowel de Trainingscoördinatoren als de OC
is toegenomen. Daarnaast is gebleken dat veel trainingssessies elkaar overlapten wat betreft inhoud en
dat er per sessie veel tijd geïnvesteerd moest worden in het creëren van een groep en het introduceren
van een onderwerp. Tegelijkertijd werd door deelnemers aangegeven dat trainingen soms te kort
waren en dat diepgang gemist werd.
Om die reden zijn er twee ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Zo is er een nieuw lid toegevoegd
aan de OC: het lid Trainingen. Dit OC-lid houdt zich enerzijds bezig met de logistieke zaken rondom
trainingen tijdens het Trainingsweekend, maar neemt anderzijds een aantal organisatorische taken
over van de Trainingscoördinatoren. Daarnaast zijn de trainingen ingedeeld in stromingen, zogeheten
tracks. Deze tracks beslaan drie sessies over een specifiek onderwerp of gerelateerde onderwerpen en
de tracks worden parallel aan elkaar gegeven. Op het Trainingsweekend 2013 zijn er aan 175
deelnemers elf tracks aangeboden. Deze tracks zijn gegeven door 21 TraiNL-trainers, twee experts op
het gebied van PR en vijf trainers uit andere landen, te weten België, Zwitserland en Spanje.
Samenwerkingsverbanden
TraiNL heeft in 2013 wederom ingezet op de samenwerking met andere (trainings)organisaties. Op
nationaal niveau werd er samengewerkt met de NJR, KNPSV, welke een deelnemer leverde aan de
TNT in februari, en Stichting Mastering Me, waarvoor TraiNL trainingen verzorgt. Er is veel tijd
geïnvesteerd in de samenwerking met Stichting Mastering Me en de trainingen die voor hen worden
gegeven, waarvoor een aparte trainerspool werd opgericht in 2012. Voor 2014 zal deze samenwerking
verder uitgebreid worden naar een groter aantal trainingen na de goede samenwerking in 2013.
Internationaal werden ook een aantal samenwerkingen versterkt met verschillende organisaties. Zo is
er een samenwerking aangegaan met Youth Trainers Academy (YTA), onderdeel van Zero
Generation, en EMSA. Via YTA worden contacten onderhouden met andere trainingsorganisaties en
kan TraiNL haar trainers meer verdieping op trainingsniveau aanbieden. Door de samenwerking met
EMSA kan TraiNL haar evenementen promoten en haar trainers meer kansen bieden op
internationaal niveau. Deze internationale contacten bieden tevens de mogelijkheid om in 2014 de
internationale samenwerkingen uit te breiden.
33
Evaluatie en blik op de toekomst
De trainingscoördinatoren kunnen tevreden terugkijken op een goed jaar voor TraiNL. Met de
stevige fundering die vorig jaar is gelegd, was er dit jaar de mogelijkheid om de positie binnen
IFMSA-NL te versterken, samenwerkingen aan te gaan en de trainingsdivisie verder te ontwikkelen.
Er zijn veel nieuwe ideeën geïnitieerd en het fundament waarop TraiNL gebaseerd is, is verder
versterkt. Voor 2014 is het belangrijk om de ontwikkeling van de trainers verder te stimuleren en
samenwerkingen te versterken. Een verdere investering in de kennis van onze trainers zal ten goede
komen van de kwaliteit die TraiNL over de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Met het versterken van
de trainers community en het verbeteren van de opleiding van de trainers zal hieraan worden
bijgedragen.
34
Eske Ravensbergen, Bestuurslid PR en Marketing (april 2013 - april 2014)
Merve Ulubas, Projectcoördinator Global Medicine (april 2013 - april 2014)
Tijn van Winden, Projectcoördinator Website (april 2013 – heden)
Algemeen
Voor het tweede jaar is de PR-divisie een feit en een zeer gewaardeerd onderdeel van IFMSA-NL. De
divisie heeft dit jaar wederom groei doorgemaakt. Aspecten van de nieuwe structuur zijn verder
uitgewerkt en uitgediept, zover mogelijk zonder VVE. De taken van deze functie zijn zo goed
mogelijk opgevangen.
Beleid
In februari 2013 is gebrainstormd over het beleid voor dit jaar en in april 2013 is dit beleid van de PR
Divisie daadwerkelijk vastgesteld. Speerpunten waren onder andere nationale en lokale huisstijl,
promobooklets/gadgets en sponsoring.
Nationale en lokale huisstijl
In december 2012 is een nieuwe huisstijl voor IFMSA-NL aangenomen. Het doorvoeren hiervan is
deels doorgelopen in de termijn 2013-2014. Hierbij kan gedacht worden aan het opnieuw ontwerpen
van onder andere stickers, boekenleggers en de IFMSA-NL-vlag. Verder was het ook de discussie of
lokale comités de huisstijl van IFMSA-NL wederom zouden overnemen en in hoeverre de huisstijl
verenigd kon worden tot één huisstijl voor alle comités. Dit laatste is helaas nog niet gelukt, maar de
mogelijkheid is er nog steeds. Dit, het hebben van één dezelfde huisstijl voor alle comités, is een
onderwerp dat momenteel nog actief leeft binnen de PR-divisie. Alle lokale comités hebben de
vernieuwde huisstijl van IFMSA-NL echter wel als inspiratiebron gebruikt en hier alle acht een eigen
huisstijl omheen gebouwd. Over het algemeen komen de acht huisstijlen redelijk overeen, dus de
eerste stenen van de weg naar één corporate identity zijn gelegd.
Promobooklets/gadgets
In de aanloop van dit jaar was er al veel discussie over het wel of niet drukken van promobooklets
voor IFMSA-NL. Uiteindelijk is er besloten om dit niet te doen en in overleg met het PRO is beslist
om een extra goodie aan te schaffen. Deze discussie heeft een lange tijd gespeeld en uiteindelijk is
ervoor gekozen om pleisterdoosjes met het IFMSA-NL logo te bedrukken. Dit laat goed zien dat wij
een geneeskundevereniging zijn. De pleisterdoosjes zijn met veel enthousiasme ontvangen en al
aanwezig bij elk comité. Ook zijn ze gebruikt in de goodiebags van zowel de PET als het IFMSA-NLCongres van 2014.
Sponsoring
Een aantal punten in het beleidsplan van PR richtten zich op sponsoring. Helaas hebben wij hier niet
veel mee kunnen bereiken aangezien wij geen VVE hadden. Er is zo goed mogelijk geprobeerd de
sponsorregels duidelijk te communiceren en dit is redelijk gelukt. Eén van de punten die wél goed
gelukt zijn omtrent sponsoring, is het punt transparantie. Dit stond sowieso hoog in het vaandel bij
het hele functioneren van het Bestuur, vandaar dat hier veel aandacht voor is geweest. Er is een
document aangemaakt waarin bijgehouden wordt welke mensen of werkgroepen een lijst met
mogelijke sponsoren insturen en op welke termijn deze door de waarnemend VVE’s (Roel van de
Geer en Eske Ravensbergen) bekeken wordt. Dit werd positief ontvangen. Ook is er elke AV een
report over de aangeschreven sponsoren gekomen om hier zo open mogelijk in te zijn. Tenslotte is er
ook een vernieuwde versie van het sponsorbooklet uitgebracht. Deze is zowel geüpdatet als in nieuwe
35
huisstijl gezet. Het boekje was namelijk erg verouderd en wij hopen dat veel externen bereikt kunnen
worden met deze booklet als handvat. Er zijn dit jaar enkele sponsoren aangeschreven, waarbij
uiteindelijk zelfs twee contracten zijn opgesteld. Helaas trokken beide partijen zich terug vlak voor
het ondertekenen van het contract.
Global Medicine
Global Medicine is het officiële tijdschrift van IFMSA-NL. Dit tijdschrift wordt geheel in het Engels
gepubliceerd en wordt gratis op alle acht medisch faculteiten en bij onze abonnees verspreid. Sinds
begin 2013 wordt het blad ook verspreid op alle medisch faculteiten in Duitsland door een contract
met BMVD.
In mei 2013 is Global Medicine 15 voor het eerst uitgebracht in het nieuwe formaat (voorheen was
het formaat een liggende A4, nu is het een vierkant van ongeveer 21 bij 21 centimeter). Dit werd
positief ontvangen, en ook de drukkosten liggen met het nieuwe formaat een stuk lager. Vanaf het
begin van het jaar kampte het team echter met een tekort aan mensen en dit is het hele jaar helaas
deels zo gebleven. Veel ervaren vrijwilligers zijn vrij plotseling gestopt, maar het team heeft bewezen
goed te kunnen roeien met de riemen die ze hebben. Er waren vrij weinig problemen bij het
ontwerpen en publiceren van Global Medicine 16 in september. Helaas viel de sponsoring voor
Global Medicine dit jaar tegen, waardoor Global Medicine 17 wel ontworpen is, maar nog niet is
gedrukt.
In december 2013 is ervoor gekozen om geen begroting voor Global Medicine in te dienen vanwege
de grote tekorten die zouden ontstaan. Er is gekozen om in het eerste kwartaal van 2014 te focussen
op sponsoring werven en evaluatie. Deze evaluatie is bedoeld voor zowel binnen het team, als binnen
IFMSA-NL, als binnen de faculteiten, om duidelijk te krijgen of men achter Global Medicine staat.
Websiteteam
De vernieuwde website van IFMSA-NL is gelanceerd op de Jaarvergadering van 2013. Direct hierna
was er logischerwijs een periode waarin de kinderziektes eruit moesten worden gehaald, maar deze
periode was zeer kort en verliep vrijwel probleemloos. Nadat de website gelanceerd was, heeft het
originele team nog even doorgewerkt, maar duidelijk was dat er een overgang moest komen van
Website Taskforce naar Websiteteam, omdat de taskforce zijn doel bereikt had en dus opgeheven zou
worden. Een deel van het originele team is doorgegaan en een deel is gestopt, waarna nieuwe
vrijwilligers zijn aangenomen om de wereld van HTML, CSS, PHP en javascript eens van dichterbij te
gaan bekijken.
Al met al is de website en het team eromheen een
stabiele factor in de PR-divisie. Er wordt zeer veel
gecommuniceerd over de server en op deze
manier worden vragen of kleine aanpassingen snel
afgehandeld. Ook wordt er met regelmaat face-toface vergaderd, waardoor nieuwe skills aanleren
vergemakkelijkt wordt en het team ook goed op
elkaar ingespeeld blijft. Het team draait op een ‘nee heb je, ja kun je krijgen’ basis, ofwel: lokale
vrijwilligers of dagelijks bestuursleden mogen met allerlei ideeën en vragen mailen, en er zal altijd
100% gegeven worden om zo goed mogelijk aan dit verzoek gehoor te kunnen geven. Hierdoor
ontstaat een veelzijdige en representatieve website waarbij de kernelementen en overzichtelijkheid
zeer goed bewaard blijven.
In de toekomst liggen nog veel mogelijkheden voor het Websiteteam, en daar zijn ze zich maar al te
bewust van. De goedgevulde wensenlijst met innovatieve ideeën zal de komende tijd zeker stof tot
inspiratie bieden. Deze lijst representeert echter op geen enkele manier welke bergen er in het
verleden al verplaatst zijn, en het Websiteteam mag terugkijken op een zeer mooi en productief jaar.
36
Jason van Genderen, Bestuurslid Internationale Betrekkingen (april 2013 – april 2014)
Het afgelopen jaar heeft het internationale aspect van onze vereniging de ontwikkeling, welke in het
vorige jaar met de invoering van het Bestuurslid Internationale Betrekkingen werd opgestart,
voortgezet. De progressie en professionalisering hebben zich op verschillende manieren gekenmerkt.
Het aantal aanmeldingen voor internationale bijeenkomsten is aanzienlijk gestegen. Daarnaast is de
selectieprocedure voor IFMSA General Assemblies onder de loep genomen, deze is nu eerlijker en
handiger georganiseerd. Bovendien is de follow-up van specifieke bijeenkomsten goed
gedocumenteerd. Uit de enquête onder de vrijwilligers kwam naar voren dat het Bestuurslid
Internationale Betrekkingen bij de nieuwe bestuursstructuur het meest tot zijn recht is gekomen.
IFMSA-NL heeft dit jaar wederom een grote rol gespeeld op het internationale ‘toneel’. Het
Bestuurslid Internationale Betrekkingen was coördinator van een workshop die kernpunten opstelde
om zo de grote reform van IFMSA te ondersteunen. Bovendien waren er ook Nederlanders actief
binnen verschillende internationale task forces aangaande een nieuwe vision and mission en support division
voor IFMSA. Daarnaast mag IFMSA-NL in april 2014 een Team of Officials meeting organiseren voor
het internationale bestuur van IFMSA. Samen met de EMSA-NO heeft het Bestuurslid Internationale
Betrekkingen ook binnen EMSA een vooraanstaande rol gespeeld door sessies tijdens de EMSA GA
te faciliteren.
Het afgelopen jaar is de stijging van het aantal internationale bezoekers van onze Algemene
Vergaderingen gestegen. Zo waren er op de December AV een recordaantal van negen internationale
gasten.
Tot slot hebben vijf vrijwilligers van IFMSA-NL zich succesvol gekandideerd voor bestuursfuncties
binnen EMSA en IFMSA: Lara Teheux (EMSA Vice-President for Internal Affairs 2013/2014);
Michiel van Kernebeek (EMSA CPME Permanant Officer 2013/2014); Ashley Wills (IFMSA RC
Europe 2013/2014); Stijntje Dijk (IFMSA SCOME Director 2013/2014) en Jason van Genderen
(IFMSA Vice-President for Internal Affairs 2014/2014).
Meeting
EuRegMe – Italië
NCM – Georgië
WAMTE – Portugal
AM 2013 – Chili
R2RC – Hongarije
EMSA GA – Portugal
SECSE – Malta
Sexpression Conference – Engeland
MM 2014 – Tunesië
NECSE – Zwitserland
Aantal delegatieleden
18
7
1
7
2
22
4
3
30
5
Tabel 4: Aantal delegatieleden internationale meetings 2013-2014
37
Steffan Roobol, Penningmeester (april 2013 - april 2014)
Op financieel niveau is IFMSA-NL voornamelijk bezig geweest met het verbeteren van de financiële
kennis binnen IFMSA-NL en de stichtingen die zij onder haar hoede heeft. Dit is getracht aan te
pakken door het schrijven van handboeken voor lokale vrijwilligers en het verbeteren van het
handboek dat beschikbaar is voor de penningmeesters van de lokale stichtingen.
Daarnaast is er een taskforce bezig geweest die zich richtte op het onderzoeken van de hoogte van
het eigen vermogen van IFMSA-NL. Na een half jaar werken en rekenen hebben zij de conclusie
getrokken dat de reserves momenteel te hoog zijn (te weten: €51.233,45), en hebben zij het advies
gegeven dit af te bouwen naar een meer acceptabel bedrag (te weten: €31.000,00). In lijn met het
advies van deze taskforce heeft het Bestuur een verliesbegroting opgesteld en voorgesteld aan de
vereniging, om de eerste stap te maken tot het verlagen van de reserves. Deze begroting is
goedgekeurd op de December AV, waardoor IFMSA-NL vanaf 2014 haar reserves actief af gaat
bouwen. De begroting hebben we ook kritisch bekeken met behulp van in voorgaande jaren
gerealiseerde bedragen. Zo zijn veel posten sterk verlaagd om een realistischer beeld te geven van de
uitgaven die wij als vereniging maken.
Naast het verbeteren van de financiële kennis hebben we ook gekeken naar het verlagen van de
hoeveelheid documenten die op de Algemene Vergadering besproken wordt. Zo zijn de begrotingen
van Het Voorspel 2014 en Tienerwijs 2014 per bestuursbesluit aangenomen en geïncorporeerd in de
begroting van SCORA-NL 2014, die wel op de Algemene Vergadering ter stemming is gebracht en
goedgekeurd. Het plan is om te kijken welke andere financiële documenten ook per bestuursbesluit
aangenomen kunnen worden.
Om de financiën nog meer te versimpelen, is het declaratieformulier dat door de vrijwilligers gebruikt
wordt om gemaakte kosten te declareren, onder handen genomen. Ook is er een declaratiehandboek
gemaakt dat is opgenomen in de website van IFMSA-NL. Met dit handboek hopen we dat er meer en
beter gedeclareerd wordt dan dat er in voorgaande jaren is gebeurd.
Ten slotte is er gekeken naar verschillende boekhoudprogramma’s, om te inventariseren of we naar
een nieuw boekhoudprogramma kunnen overstappen. Het huidige programma is in essentie goed,
maar het bijhouden van de boekhouding kost voor de Penningmeester (mede door de grootte
hiervan) veel tijd. Door op een sneller programma over te stappen (al dan niet te koppelen aan de
bankrekeningen van IFMSA-NL), hopen we de werkdruk van de Penningmeester te verlagen en zo
de functie aantrekkelijker te maken voor komende besturen.
38
Laura Baeten, lid Financiële Commissie (april 2013 – april 2014)
Baukje Dotinga, lid Financiële Commissie (april 2013 – april 2014)
Lung Jeung, lid Financiële Commissie (april 2013 – april 2014)
Serdar Kartal, lid Financiële Commissie (december 2012 – april 2014)
Kim Langendijk, lid Financiële Commissie (februari 2013 – april 2014)
Hana Ngo, lid Financiële Commissie (april 2013 – april 2014)
Beau Elshout, lid Financiële Commissie (december 2013 – april 2015)
Rowan Haan, lid Financiële Commissie (december 2013 – april 2015)
Kay Kistemaker, lid Financiële Commissie (december 2013 – april 2015)
Guusje Peters, lid Financiële Commissie (december 2013 – april 2015)
Marjolein Hullegie, lid Financiële Commissie (december 2013 – april 2015)
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in artikel 20 van de Statuten. Een controle omvat het uitvoeren van
werkzaamheden ter verkrijging van informatie over de bedragen en de toelichtingen op de financiële
jaarstukken. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de oordeelsvorming
van de financiële commissie.
Gedurende het jaar zijn er twee controlemomenten voor de boekhouding van IFMSA-NL geweest.
Ook zijn de aparte boekhoudingen van de Standing Committee on Reproductive Health incl. Aids
(SCORA) en de Standing Committee on Public Health (SCOPH) tweemaal doorgenomen.
Tijdens de controles van de boekhouding van IFMSA-NL is de financiële commissie geen
bijzonderheden tegengekomen. Een aantal kleinere opmerkingen zijn verwerkt door de
Penningmeester van IFMSA-NL. De boekhouding van SCORA ziet er na een herstart weer netjes uit.
De facturen aan de scholen vormen het belangrijkste aandachtspunt. Dit is gecommuniceerd naar de
Vicevoorzitter Intern van IFMSA-NL, welke hier actief mee aan de slag is gegaan. Voor de
boekhouding van de SCOPH heeft de financiële commissie een aantal aanbevelingen gedaan om deze
overzichtelijker en vollediger bij te houden. Hiervoor heeft een aparte afspraak met de NPO
plaatsgevonden om deze door te nemen en te implementeren.
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen financiën, bestaande uit de realisatie 2013, balans per 31
december 2013 en balansmutaties met de toelichtingen, gecontroleerd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel. Naar ons oordeel geeft de realisatie een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling
van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013. Verder
zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting.
De financiële commissie heeft wel een aantal aanbevelingen voor de vereniging. In de toekomst
zouden wij graag een uitgebreidere langetermijnplanning zien voor de reserves, waarbij de financiële
zekerheid van IFMSA-NL behouden moet blijven. Dit houdt in dat wij het afbouwen van reserves
aanbevelen, mits vaste lasten niet verhoogd worden. Een opvolging van de Spaarvarken taskforce is
hiervoor nodig. Daarnaast willen we het belang van het afbouwen van de projectreserves
benadrukken. We zouden graag zien dat de vereniging gestimuleerd wordt om het geld uit onder
andere de donorreserves uit te geven. Ditzelfde is van toepassing op de stilstaande fondsen,
waaronder het EMSA-fonds. Wij adviseren de projecten die reserves op de balans van IFMSA-NL
hebben staan, geen aanvraag te doen uit het Budget Ondersteuning Projecten.
39
Lasten
40
41
Toelichting lasten
42
43
Baten
44
Toelichting baten
45
Aim Mission Vision
Onze visie
IFMSA-NL streeft naar bewustzijn en verbetering van Global Health.
Onze missie
IFMSA-NL is een internationaal platform voor studenten met initiatieven die zich richten op
bewustwording en verbetering van Global Health in de samenleving en op persoonlijke ontwikkeling
van toekomstige professionals in de gezondheidszorg.
Onze doelen
●
IFMSA-NL laat (medisch) studenten gebruik maken van een breed internationaal netwerk dat
stages en uitwisselingen organiseert.
● IFMSA-NL organiseert lessen, projecten en congressen waarin (medisch) studenten de
samenleving voorlichten over en bewust maken van seksuele gezondheid, vluchtelingen en
mensenrechten, Public Health, Europese integratie, medisch onderwijs en wereldwijde
gezondheid.
● IFMSA-NL stelt studenten in staat hun kennis en vaardigheden te benutten, te vergroten en
te delen door middel van projecten en trainingen.
Geschiedenis
IFMSA
The International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) is in 1951 opgericht in
Kopenhagen. Na de Tweede Wereldoorlog zagen geneeskundestudenten uit verschillende landen het
belang van internationale samenwerking en besloten tot het oprichten van een internationaal netwerk.
Nederland was één van de medeoprichters van IFMSA.
De organisatie is vandaag de dag uitgegroeid tot een internationale organisatie die ongeveer 1,2
miljoen medisch studenten uit meer dan 100 landen op alle continenten vertegenwoordigt. Meer dan
10.000 geneeskundestudenten zijn actief betrokken bij IFMSA en organiseren daarbij activiteiten,
projecten en uitwisselingen rondom het overkoepelende thema 'Global Health'. IFMSA is verbonden
aan de Verenigde Naties als een non-politieke en non-profitorganisatie en wordt sinds 1969 erkend
door de World Health Organization als het officiële internationale forum voor medisch studenten. Er
wordt contact onderhouden en samengewerkt met organisaties als Unicef, Unesco, STOP AIDS
NOW!, Amnesty International en Oxfam Novib.
Voor meer informatie over deze internationale organisatie zie www.ifmsa.org.
EMSA
In 1991 is the European Medical Students’ Association (EMSA) opgericht in Brussel. EMSA
stimuleert Europese integratie van geneeskundestudenten door projecten, congressen, uitwisselingen
en discussies te organiseren. De organisatie richt zich voornamelijk op het gebied van medisch
onderwijs, onderzoek, public health, ethiek en sociaal-culturele aspecten. Eind jaren ’90 heeft IFMSANL zich aangesloten bij EMSA en sinds die tijd zijn alle acht medische faculteiten in Nederland lid.
Er zijn momenteel meer dan 70 Europese faculteiten lid van EMSA.
Voor meer informatie over deze Europese organisatie zie www.emsa-europe.org.
46
IFMSA-NL
In Nederland heeft de organisatie sinds het begin in 1951 ook veel veranderingen ondergaan. In 1976
besloot DMSA (Dutch Medical Students’ Association) zichzelf op te heffen wegens interne
problemen. In 1980 werd de vereniging zoals we die nu kennen officieel opgericht en geregistreerd
onder de naam NeMSIC (The Netherlands Medical Students’ International Commission). Sinds eind
jaren ‘90 draagt de organisatie de naam IFMSA-NL, oftewel International Federation of Medical
Students' Associations-the Netherlands.
Verenigingsstructuur
Algemeen
IFMSA-NL streeft naar bewustwording en verbetering van Global Health. Daartoe worden er stages
en uitwisselingen georganiseerd via de internationale netwerken van IFMSA en EMSA. Ook richt de
vereniging zich op het organiseren van projecten en activiteiten voor medestudenten en de
samenleving.
Op lokaal niveau is IFMSA-NL opgebouwd uit acht lokale comités, gesitueerd op de acht medische
faculteiten van Nederland. Het aantal actieve studenten is per comité verschillend van 50 tot 150
studenten. Met alle stages, projecten en activiteiten, georganiseerd door in totaal meer dan 750 actieve
studenten, bereikt IFMSA-NL het merendeel van alle geneeskundestudenten.
Werkgroepen en National Officers
De stages, projecten en activiteiten die door IFMSA-NL worden georganiseerd zijn ondergebracht in
zeven werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit één of meerdere vertegenwoordigers van elk lokaal
comité. Zij overleggen regelmatig met elkaar in de vorm van een werkgroepvergadering. Er is
nationale coördinatie door een nationale werkgroepvoorzitter, ofwel National Officer. De National
Officers overleggen regelmatig met elkaar op nationaal niveau onder leiding van het Bestuurslid
Projecten en Activiteiten. Daarnaast representeren zij hun werkgroep twee keer per jaar op een
internationale bijeenkomst. De werkgroepen zijn:
●
●
●
●
Werkgroep Klinische Stages - Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE)
Werkgroep Onderzoeksstages - Standing Committee on Research Exchange (SCORE)
Werkgroep Public Health - Standing Committee on Public Health (SCOPH)
Werkgroep Vluchtelingen en Mensenrechten - Standing Committee on human Rights and
Peace (SCORP)
● Werkgroep Seksuele Gezondheid en AIDS - Standing Committee on Reproductive health
including AIDS (SCORA)
● Werkgroep Europese Integratie en Educatie - European Medical Students' Association
(EMSA)
● Werkgroep Medisch Onderwijs – Standing Committee on Medical Education (SCOME)
Divisies
Om de werkgroepen te ondersteunen in het uitvoeren van hun stages, projecten en activiteiten, heeft
IFMSA-NL twee divisies. Dit betreft de Trainingsdivisie en de Public Relations divisie. Beiden
worden nationaal gecoördineerd door respectievelijk de Trainingscoördinator en het Bestuurslid PR
en Marketing.
47
Overlegorganen
Er zijn reglementair twee overlegorganen op nationaal niveau voor Dagelijks Bestuursleden van de
lokale comités. Dit betreft het Voorzittersoverleg en het Penningmeestersoverleg, voorgezeten door
respectievelijk de Vicevoorzitter Intern en de Penningmeester.
Bestuur
IFMSA-NL wordt in algemene zin bestuurd door acht studenten, afkomstig van verschillende
medisch faculteiten in Nederland. De bestuursfuncties zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●
Voorzitter
Vicevoorzitter Intern
Vicevoorzitter Extern
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid Internationale Betrekkingen
Bestuurslid PR en Marketing
Bestuurslid Projecten en Activiteiten
Algemene Vergadering
Vier keer per jaar wordt een Algemene Vergadering (AV) gehouden, waarbij alle actieve vrijwilligers
van IFMSA-NL samenkomen. De acht lokale comités bezitten op de AV elk één stem en zijn
gezamenlijk het hoogste beslisorgaan van de vereniging.
Internationaal
IFMSA-NL is aangesloten bij IFMSA en heeft hiermee vaste delegatieplekken op de tweemaal
jaarlijkse General Assembly en de European Regional Meeting. Er zijn ook vele werkgroepspecifieke
internationale bijeenkomsten.
Alle acht de lokale comités zijn aangesloten bij EMSA. Elk jaar zijn er vaste delegatieplekken op de
General Assembly en National Coordinators’ and Enthusiasts’ Meeting.
De delegaties worden geleid door het Bestuurslid Internationale Betrekkingen.
48
Bestuursleden
Voorzitter
●
Roel van de Geer (april 2013 - april 2014)
Vicevoorzitter Intern
●
Kimberley Anneveldt (interim positie per mei 2013)
●
Kimberley Anneveldt (augustus 2013 - april 2014)
Penningmeester
●
Steffan Roobol (april 2013 - april 2014)
Secretaris
●
Hedwig van Wijk (april 2013 - april 2014)
Bestuurslid Internationale Betrekkingen
●
Jason van Genderen (april 2013 - april 2014)
Bestuurslid PR en Marketing
●
Eske Ravensbergen (april 2013 - april 2014)
Bestuurslid Projecten en Activiteiten
●
Fleur Stoevelaar (april 2013 - april 2014)
National Officers
National Exchange Officer
●
Kim Bennemeer (april 2012 - september 2013)
●
Laura Kalkman (september 2013 - september 2014)
National Officer on Research Exchange
●
Nikki Francis (september 2012 - september 2013)
●
Willeke Ravensbergen (september 2013 - september 2014)
National Public health Officer
●
Danitsha Nanhekhan (september 2012 - september 2013)
●
Pauline Bos (september 2013 - september 2014)
49
National Officer on human Rights and Peace
●
Lotte Jentink (september 2012 - september 2013)
●
Roos Kistemaker (september 2013 - september 2014)
National Officer on Reproductive health including AIDS
●
Maartje Kletter (september 2012 - september 2013)
●
Lotte Dijkstra (maart 2014 – september 2014)
National Officer on Medical Education
●
Rachel Bruls (september 2012 - september 2013)
●
Jasmine Moustaquim (september 2013 - september 2014)
European Medical Students’ Associations-National Officer
●
Lara Teheux (september 2012 - september 2013)
●
Shashitu Hitzerd (september 2013 - september 2014)
Trainingscoördintatoren
●
Geert van der Veer (april 2013 - april 2014)
●
Petra van Pijkeren (april 2013 - april 2014)
Raad van Toezicht
●
Ingrid Vollenga (september 2012 - september 2013)
●
Franz Letens (april 2013 - april 2014)
●
Robbert Schouten (april 2013 - april 2014)
●
Ninke Schrijvers (december 2012 - december 2013)
●
Lara Hessels (januari 2014 – april 2015)
●
Vera Reitsema (januari 2014 - april 2015)
●
Elske van den Burg (januari 2014 - april 2015)
Raad van Advies
●
Louise Grebel (oktober 2013 – april 2014)
●
Nienke van Andel (oktober 2013 – april 2014)
●
Maikel Verduin (oktober 2013 – september 2014)
●
Veerle Veth (oktober 2013 – september 2014)
50
Financiële Commissie
●
Laura Baeten (april 2013 – april 2014)
●
Lung Jeung (april 2013 – april 2014)
●
Hana Ngo (april 2013 – april 2014)
●
Kim Langendijk (februari 2013 – april 2014)
●
Baukje Dotinga (april 2013 – april 2014)
●
Serdar Kartal (december 2012 – april 2014)
●
Rowan Haan (december 2013 – april 2015)
●
Kay Kistemaker (december 2013 – april 2015)
●
Marjolein Hullegie (december 2013 – april 2015)
●
Guusje Peters (december 2013 – april 2015)
●
Beau Elshout (december 2013 – april 2015)
Projectcoördinatoren
Pre-Exchange Training (PET)
●
Marjolijn Timmerman (april 2013 – april 2014)
●
Willeke Ravensbergen (april 2013 – april 2014)
Sudan Tropical Exchange Project (STEP)
●
Fiona Heerink (december 2012 - december 2013)
●
Marije van der Knaap (december 2013 – december 2014)
Nationaal Sociaal Programma
●
Willeke Ravensbergen (april 2013 – april 2014)
●
Laura Kalkman (april 2013 – april 2014)
●
Vera Westerhof (april 2013 – april 2014)
Ontwikkelingsstages
●
Jeroen Smits (april 2013 – april 2014)
Donorrequest
●
Pauline Bos
●
Mirthe Hurks (december 2012 - december 2013)
51
●
Gabriella Davelaar en Kim Grootelaar (december 2013 – december 2014)
●
Sandra van Dijk (februari 2014 – februari 2015)
Dr. House Project
● Nardie Callender (april 2013 – april 2014)

Sebastian Tawil (april 2013 – april 2014)
MDG8-Focus
●
Jeffrie Buckle (december 2012 – december 2013)
Tienerwijs
●
Lotte Dijkstra (april 2013 – april 2014)
Het Voorspel
●
Malou Lugthart (april 2013 – april 2014)
Wereld Aids Dag
●
Lizzy Ooms (april 2013 – april 2014)
Internationale Vrouwendag
●
Maria Meijknecht (juni 2012 - juni 2013)
Breaking the Silence
●
Kuno Slagmolen (september 2012 - september 2013)
●
Barbara Verhaar (september 2013 – september 2014)
Global Health Education Project
●
Nelleke Seghers (september 2012 - september 2013)
●
Guusje Peters (november 2013 – september 2014)
Teddy Bear Hospital
●
Rónán Bugter (september 2012 - september 2013)
●
Camille Guillaume (september 2013 – september 2014)
Global Medicine
●
Merve Ulubas (april 2013 – april 2014)
Trainingsweekend
●
Jeroen Smits (april 2013 – april 2014)
52
9e IFMSA-NL-congres
●
Alysia Sengab (oktober 2013 – juni 2014)
TOM 4
●
Jason van Genderen (juni 2013 – juni 2014)
Websiteteam

Tijn van Winden (oktober 2013 – heden)
Assistants
NEO-assistant
●
Manouk Bos (september 2012 - september 2013)
●
Lisanne Veling (september 2013- september 2014)
NORE assistant
●
Iris Verploegh (januari 2014 – september 2014)
Comité van Aanbeveling
●
Ludy J.M. Verra - van der Geest (Directoraat Onderwijs en Opleidingen, LUMC)

drs. F.T. (Tamara) de Bruin-Dragt (Bestuurscommissie Onderwijs en Onderzoek)
●
Prof. dr. J. Verweij (decaan Erasmus MC)
●
Prof. dr. M. Paul (decaan AZM)
●
Prof. dr. F. Kuipers (decaan UMCG)
●
Prof. dr. F. Miedema (decaan UMCU)
●
Prof. dr. W. Stalman (decaan VUmc)
●
Cees Breederveld (Rode Kruis)
●
Jan Bouke Wijbrandi (Unicef)
●
Pim de Graaf (Artsen zonder Grenzen)
●
Prof. dr. R.J. van der Gaag (KNMG)
●
Prof dr. L.J.Gunning-Schepers (Gezondheidsraad)
en alle vrijwilligers van IFMSA-NL.
53
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
9e IFMSA-NL-congres
Aches and Pains
Actualiteitencommissie (PAX48)
Alleskids?!
Berendokter
Best Buddy Project
Breaking the Silence
Donorrequest – Blood donation project
Donorrequest – Marrow Project
Donorrequest – Organ donation project
Dr. House
Global Health Education Project
Global Medicine
Het Voorspel
Internationale Vrouwendag
MDG8-Focus
Medisch Spaans
Mini-Teddy Bear Hospital
Movies & Medicine
Ontwikkelingsstage Ecuador
Ontwikkelingsstage Ghana
Ontwikkelingsstage India
Ontwikkelingsstage Kameroen
Ontwikkelingsstage Kameroen ASHIA
Ontwikkelingsstage Malawi
Ontwikkelingsstage Nepal Jitpur
Ontwikkelingsstage Nepal Suvadra
Ontwikkelingsstage Zuid-Afrika
Peacetest
Pre-Exchange Training (PET)
Studenten voor LekkerFit!
Sudan Tropical Exchange Project (STEP)
Teddy Bear Hospital
Tienerwijs
Team of Officials Meeting 4
Twinning Project
Weg van de Vluchteling
Wereld Aids Dag
(SCOME)
(SCORP)
(SCORP)
(EMSA)
(EMSA)
(SCOME)
(SCOPH)
(SCOPH)
(SCOPH)
(SCOPH)
(SCOME)
(PR)
(SCORA)
(SCORA)
(SCORP)
(SCOME)
(EMSA)
(EMSA)
(SCOPH)
(SCOPH)
(SCOPH)
(SCOPH)
(SCOPH)
(SCOPH)
(SCOPH)
(SCOPH)
(SCOPH)
(SCORP)
(SCOPE/SCORE)
(SCOPH)
(SCORE)
(EMSA)
(SCORA)
(TOM 4)
(EMSA)
(SCORP)
(SCORA)
54
AC
AF
AM
AV
BV
BIB
BPA
BPRM
bvmd
CA
CC
CPME
EB
EMSA
EMSA-NO
EuRegMe
FMO
FiCo
GA
HR
IFMSA
IFMSA-NL
JV
LC
LEO
LO
LOME
LORA
LORE
LORP
LPO
LPRO
MM
NAS
NCM
NEO
NGO
NMO
NO
NOO
NOME
NORA
NORE
NORP
NPO
OC
PMO
RvA
RvT
Assisting Committee
Application Form
August Meeting
Algemene Vergadering
Bestuursvergadering
Bestuurslid Internationale Betrekkingen
Bestuurslid Projecten en Activiteiten
Bestuurslid PR en Marketing
Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland
Card of Acceptance
Card of Confirmation
Comité Permanente des Médecins Européens
Executive Board
European Medical Students’ Association
European Medical Students’ Association-National Officer
European Regional Meeting
Faculty Member Organisation
Financiële Commissie
General Assembly
Huishoudelijk Reglement
International Federation of Medical Students’ Associations
International Federation of Medical Students’ Associations - The Netherlands
Jaarvergadering
Local Coordinator
Local Exchange Officer
Liaison Officer
Local Officer on Medical Education
Local Officer on Reproductive health including AIDS
Local Officer on Research Exchange
Local Officer on human Rights and Peace
Local Public health Officer
Local Public Relations Officer
March Meeting
Network Attached Storage
National Coordinators and Enthusiasts’ Meeting
National Exchange Officer
Non-Governmental Organization
National Member Organization
National Officer
National-Officers-overleg
National Officer on Medical Education
National Officer on Reproductive health including AIDS
National Officer on Research Exchange
National Officer on human Rights and Peace
National Public health Officer
Organizing Committee
Penningmeestersoverleg
Raad van Advies
Raad van Toezicht
55
SCOME
SCOPE
SCOPH
SCORA
SCORE
SCORP
SRT
TOM4
VPI
VVE
VVI
VZO
WHO
WMA
WoCo
Standing Committee on Medical Education
Standing Committee on Professional Exchange
Standing Committee on Public Health
Standing Committee on Reproductive health including AIDS
Standing Committee on Research Exchange
Standing Committee on human Rights and Peace
Sub Regional Training
Team of Officials Meeting 4
Vice President on Internal Affairs
Vicevoorzitter Extern
Vicevoorzitter Intern
Voorzittersoverleg
World Health Organization
World Medical Association
Working Committee
56
IFMSA-NL
Algemeen Secretariaat
Bankrekeningen
IFMSA-NL
Kamer Fg 2.17a
Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM
The Netherlands
E-mail: [email protected]
Website: www.ifmsa.nl
ABN-AMRO te Rotterdam
44.19.62.653 ten name van IFMSA-NL te Rotterdam
ING te Rotterdam
28.17.276 ten name van IFMSA-NL te Rotterdam
Kamer van Koophandel
Dossiernummer
Rechtsvorm
Statutaire naam
Verkorte naam
Statutaire zetel
Vestigingsadres
Correspondentieadres
Oprichting
Laatste statuutswijziging
Lokale Comités
IFMSA-Groningen
IFMSA-Leiden
40532763
Vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid (statuten in
notariële akte)
International Federation of Medical
Students’ Associations - The
Netherlands
IFMSA-NL
Amsterdam
Dr. Molewaterplein 50
3015 GE Rotterdam
kamer Fg 2.17a
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam
23-05-1980
14-12-2011
Kamer S. 22
Antonius Deusinglaan 1
9713 AV GRONINGEN
050 - 363 88 69
[email protected]
MFLS LUMC K1-R
Postbus 9600
2300 RC LEIDEN
[email protected]
57
IFMSA-Maastricht
Kamer 2.495
Postbus 616
6200 MD MAASTRICHT
043 - 388 24 80
[email protected]
IFMSA-Nijmegen
Route 89
Geert Grooteplein Noord 21
6525 EZ NIJMEGEN
024 – 361 36 26
[email protected]
IFMSA-Rotterdam
Kamer Fg 2.17a
Postbus 2040
3000 CA ROTTERDAM
010 – 704 34 72
[email protected]
IFMSA-Utrecht
Kamer J.00.2.13
Universiteitsweg 100
3584 CG UTRECHT
088 – 755 99 17
[email protected]
IFMSA-UvA
Kamer J0-111
Meibergdreef 15
1105 AZ AMSTERDAM
020 – 566 52 97
[email protected]
IFMSA-VUmc
Kamer BK-46
Van de Boechorststraat 7-9
1081 BT AMSTERDAM
020 – 444 82 61
[email protected]
58
59

Vergelijkbare documenten

Jaarverslag IFMSA-NL 2011-2012

Jaarverslag IFMSA-NL 2011-2012 opgenomen. Achterin vindt u achtergrondinformatie, zoals onze geschiedenis en verenigingsstructuur. Dit beleidsjaar heeft zich gekenmerkt door vele ontwikkelingen op het vlak van Algemene Vergaderi...

Nadere informatie