Help ik liet een alarm installeren….

Commentaren

Transcriptie

Help ik liet een alarm installeren….
D.A.S. SPeCIaAL
Consumentenbedrog ?
Help ik liet een alarm installeren….
D.A.S. lost het op
Krijgen waar je recht op hebt. Dat lijkt de gewoonste zaak van de
op € 41,10 per maand”, kreeg ze te horen. Maar ze moest onmiddellijk
wereld. Maar in de praktijk loopt het vaak anders. Dan zit je dus met
tekenen om deze gunstige voorwaarden te krijgen. Er werd enkel
een conflict. En de kans dat je dat overkomt, neemt alleen maar toe.
gesproken over een huurkoop. Andere oplossingen kwamen niet ter
sprake.
Hoe dat komt?
Bij de installatie enkele maanden later dwingt de verkoper de klant een
Doordat we steeds meer bezitten en doen. Denk maar aan onze
geantidateerde huurkoopovereenkomst te tekenen aan een huurprijs
voertuigen, woning met alle apparatuur, de vrijetijdspullen. En doordat
van € 101,10 per maand. Na het vertrek van de installateur beseft de
we steeds meer besteden bij dienstverleners als reisorganisaties,
klant dat ze bedot is. Ze reageert onmiddellijk met een mail naar de
dokters en ziekenhuizen. Niets aan de hand zolang alles goed gaat.
leverancier. Sophie zou nooit getekend hebben als ze geweten had dat
de totale huurprijs meer dan het dubbele zou zijn.
Maar wat als de consument vindt dat hij in zijn recht staat, maar de
tegenpartij daar anders over denkt?
Klachten over bedrieglijke praktijken liepen op niks uit. Men verwees
Is hij dan deskundig genoeg om zelf voor zijn recht op te komen?
naar de kleine lettertjes op de overeenkomst. Op een andere plaats
Weten hij of u als bemiddelaar dan de juiste weg en de juiste
op de bestelbon stond immers een verwijzing naar telebewaking en
argumenten? Weet u wel zeker dat uw cliënt gelijk heeft volgens de
diensten ( € 1,34 en € 0,66 per dag).
bestaande wetten en regels? En als uw cliënt daarvoor deskundigen
moet inschakelen, wie betaalt die dan?
Economische inspectie?
Professionele rechtshulp van D.A.S. betekent dat uw cliënt zich niet
Ook bij de Economische inspectie viel de klacht in dovemans oren.
meer om de kosten hoeft te bekommeren. De schadebeheerders en
Zij oordeelden dat het om een individueel handelsgeschil ging, iets
juristen nemen het conflict ter harte en zorgen dat uw cliënt krijgt
waarvoor zij niet bevoegd zijn.
waar hij recht op heeft. Ook bij het onderhoud en de beveiliging van
de eigen woning.
Omdat er geen enkele toegeving kwam (getekend is getekend ),
schakelt ze de hulp van D.A.S. in. De D.A.S .- jurist stelt vast dat de
Sterk staan als het nodig is
bestelbon niet uitblinkt in duidelijkheid.
Wat zouden uw cliënten in de volgende situatie gedaan hebben?
„„ Nergens staat de totale prijs vermeld.
„„ De wet op het consumentenkrediet stelt bovendien dat de
Na een reeks inbraken beslist de gemeente B. om de bewoners te
verkoper op het moment van het sluiten van het contract verplicht
sensibiliseren voor een diefstalbeveiliging en kondigt aan dat een
is het gefinancierde goed of dienst duidelijk te omschrijven.
gespecialiseerde firma hen telefonisch zal contacteren.
„„ Er is echter in de huurkoopovereenkomst geen enkele nauwkeurige
Onze cliënte Sophie S. is gewonnen voor het idee en gaat in op het
omschrijving van de te leveren goederen en diensten te vinden.
voorstel voor het plaatsen en huren van een alarmcentrale. “Dit komt
Ook de vermelding van het totale kredietbedrag ( inclusief het
bedrag dat maandelijks betaald moet worden ) is verplicht.
„„ Werd zoals de wet het verplicht de Nationale Bank van België
geconsulteerd? Ook hier bleek de firma zwaar nalatig…
„„ Als kers op de taart stelde de D.A.S. - jurist vast dat de datum
van overeenkomst geantidateerd werd om op deze wijze de
wettelijke bedenktijd van 7 dagen te omzeilen….
Maar de firma blijft ontkennen dat de klant misleid is en verwijst
naar de getekende overeenkomst. D.A.S. besluit te dagvaarden en
mandateert een advocaat. Deze stelt inderdaad zware inbreuken
vast.
„„ Ook met betrekking tot de regelgeving voor financieringshuur.
„„ En wellicht heeft de firma in kwestie zich bezondigd aan
leurinbreuken. ( Het leuren met kredietovereenkomsten aan
de woonplaats van de consument is uitdrukkelijk verboden! )
D.A.S. geeft niet op.
We gaan dus in beroep.
De rechter volgt onze redenering en veroordeelt de firma. Sophie
heeft met terugwerkende kracht recht op de beloofde maandelijks
kostprijs. Zij krijgt dus € 3.770,10 terug. De leverancier betaalt
de kosten van het geding, dagvaardingskosten, het rolrecht, de
RPV’s in eerste en laatste aanleg.
In zijn argumentatie verwijt onze advocaat de tegenpartij bijzonder
Rechtvaardigheid is geschied, zo concludeert de jurist. Sophie
inconsequent te zijn in het vermelden van de kostprijzen van diensten
is dolgelukkig, en bedankt haar verzekeringsmakelaar voor zijn
en producten. Jaarprijzen, maandprijzen, dagprijzen een mengeling
initiatief haar een D.A.S. –Consumentenpolis voor te stellen.
van diensten en producten. Abonnementskosten die niet als zodanig
“Al mijn klanten moeten minstens de Consumentenpolis
opgesomd staan…
hebben”, zegt de makelaar. “Je ziet wel dat het nodig is… “
De D.A.S -advocaat ziet reële kansen op succes in een burgerlijke
En de kostprijs voor D.A.S. ?
vordering. Hij dagvaardt de tegenpartij en eist het behoud van
het overeengekomen maandelijks bedrag van € 41,10 plus de
rechtsplegingsvergoeding van € 1.200. De tegenpartij heeft geen
haast met het opmaken van conclusies, zittingen worden verdaagd
en de zaak wordt vertraagd….
Groot is echter de verbazing bij de ontvangst van het vonnis van de
De kosten en erelonen van de advocaat : € 5.700
Interne kosten: € 350
De rechten verdedigen is erg duur … Dankzij de Consumenten,
de Economische en de Conflictenpolis van D.A.S. kan ook uw
cliënt zich als consument laten bijstaan.
plaatsvervangende rechter. Hoewel deze vaststelt dat er inbreuken
zijn, meent hij dat er geen discussie kan zijn over de correctheid van
de prijs.
DE PIONIER
IN RECHTSBIJSTAND

Vergelijkbare documenten