Bijlage

Commentaren

Transcriptie

Bijlage
I
CONVOC I'rl'T 2008,
GNXOOTSCHAP
Lrnnnuncs GnscHIEIF EN OUUTTEIDKUNDIG
KrW ParkstadLimburg
tl ïË d e # Ê E u 'h E i dàecr d dflmr dF
pn*v*r:*is
lirlsxhur#
ffi
Mn Ir J. Smeets
Haagstraat14
6147Cf Merkelbeek
016442 13 19
[email protected]ínl
Activiteit:Royal bioscoop te Heerlen
Wanneer: Op woensdag2Tfehruari 2008 vah 20:A0tut 22:00
Locatie:
Aula van het Riickheyt Cenítum, Heerlen
Lezrngdoorde heerl.Sendenover de Royal bioscoopte Heerlen
Aan ledenvan de kring Parkstad Limburg en overigebelangstellenden
Merkelbeehjanuari 2008
Graagnodigen*ij u uit voordelezing:
ROYAL:De geschiedenievan Heerlensmooiste bioscoop
In 1937werd in eentijdsbestekvan 100dageneenvan de meestmarÈantebioscopenvanNederland
uit de grondgestarypt!ttet Royal Theaterin Heerlen.De bioscoop,met I 180zitplaatsende grootste
van Limburg, ** het levenswerkvan Ma:cvan Bergendie, samenmet zijn broers,het
kermisbedrijfvan zijn vaderhad overgenomen.
De familie van $ergen,die eerderal eenbioscoop'inRoermondhad geopend,ging de concrrrentie
aanmet de reedsbestaandebioscopenin Heerlen,vastberadenee4theaterneerte zettendat alle
"i "
andereruimschootszou overtreffen.
tijden: Gedurendede oorlog werd het gebr,uikÍals
Het Royal Theaterbeleefrlespannende
maarook voor
doorgangshuisvoor geallieerdepiloten en als opslagruimtevoor verzetswapens,
bijeenkomstenvan dè Duitse bezetter.Tot tweemaaltoe ontsnapteRoyal ternauwernoodaanhet
oorlogsgeweld.
Meermaalswerd Royal met sluiting bedreigd,vooral tijdens de voor het filmbedrijf zo moeilijke
jaren zeventigen het scheeldeniet veel of het monumentaletheaterwas eenwinkelcentrum
geworden.
De Van Bergens
VtaarRoyal was ook eenpionier op het gebiedvan nieuwebioscooptechnieken.
stondenvooraanbij de innoductievan CinemaScope,70mmprojectieen SenSuround.Zelfs de
concurentie met de televisiewerd op ludiekewijze aangepakt.
r/2
Max van Bergen droeg zijn Royal over aanzijnzoon Lou en hij, op zijn beurt, gaf de fakkel over
aan zijn zoon Laurens. Drie generatiesVan Bergen exploiteerden het Royal Theater, terwijl drie
generatiesHeerlenarener mee opgroeiden.Thans bestaathet Royal Theater 7A jaar eÍr is daarmee
een van de oudste,nog bestaandebioscopenvan Nederland.
Tijdens dezelezing komen hoogtepunten aan bod uit het binnenkort te publiceren boek van Ivo
Sendenover de geschiedenisvan Royal. Leuke anekdotesover de reizendebioscopenop de kermis,
de rijke Heerlensebioscoophistorie en de boeiendehoogte- en dieptepuntenvan de op één na
grootste bioscoop van Nederland. Daarnaastnatuurlijk ook een blik op het leven van de markante
Max van Bergen, zijn familie en zijn passie.
Al met al genoegingrediëntenvoor wederom een boeiendelezing.
Met vriendehjke groet,
Het kringbestuur Parkstad Limburg.
, t r' ,
,,/
j
t"
Jaarprogramma2008
20 okÍober,19 november
Lezingen:27februari, Í7 maart,2j april, 26 mei, 17september,
25 oldober
Excursies:19 april, 14juni,6 september,
2t2

Vergelijkbare documenten